ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑ

Την αγαπημένη μου εγγονούλα
Ο παπούς Κώστας
ΑΡΚΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΟΥΔΙΤΣΕΣ
Χειμώνας
Ήταν χειμώνας Το χι!νι έπε"τε πυ#ν! #αι σ#έπα$ε τα %ηλ& 'ουν& Στα (&ση τα
(έν()α *ταν #&τασπ)α
Τα $ώα #αι τα πουλι& του (&σους ε+χαν #)υ"τε+ στις ",λιές τους Οι λαγο+- #&τ,
απ! τις .ε)ές "τέ)ες- πε)+μεναν να σταματ*σει το χι!νι για να %&.ουν για τ)ο"*-
λ+γο χο)τα)&#ι- #αμι& )+$α σαν #α)!το * #&τι &λλο που να τ)ώγεται Οι πέ)(ι#ες
#ού)νια$αν στις ",λιές τους- πεινούσαν #αι αναπολούσαν τους σπ!)ους- που
έτ),γαν το #αλο#α+)ι/ το σιτ&)ι- το #)ι0&)ι- το #αλαμπ!#ι Οι αγ)ι!γατες-
σ#α)"αλ,μένες στα (έν()α- πα)αμ!νευαν να πι&σουν #ανένα απ)!σε#το σπου)γ+τι
Οι σ#+ου)οι με τις "ουντ,τές ου)ές τους- έ%αχναν επ&ν, στις 'ελανι(ιές για #ανένα
'ελαν+(ι- που .έμεινε απ! το "0ιν!π,)ο Οι λύ#οι ανησυχούσαν- ού)λια$αν #&που 1
#&που #αι #οιτούσαν να α)π&.ουν #ανένα α)ν&#ι απ! το μαντ)+ του τσοπ&νου- που
το "ύλαγαν !μ,ς τα σ#υλι& Οι πονη)ές αλεπού(ες #ατέ'αιναν απ! το (&σος στα
χ,)ι& #αι πα)αμ!νευαν στα #οτέτσια για να α)π&.ουν τις #!τες #αι τους πετεινούς
Και ενώ !λα τα $ώα του (&σους υπέ"ε)αν- #)ύ,ναν- πεινούσαν #αι έ%αχναν για
τ)ο"*- οι α)#ού(ες τα πιο μεγ&λα $ώα- #οιμ!ντουσαν *συχες στις ",λιές τους Οι
α)#ού(ες ε+ναι χοντ)ές- έχουν πολύ λ+πος #ι !λο το χειμώνα #οιμούνται- χ,)+ς να
τ)ώνε 2υπνούν την &νοι.η α(υνατισμένες- αλλ& .ε#ού)αστες απ! τον πολύ ύπνο
3τσι ο α)#ού(ος- που τον έλεγαν Τ)ι!(η- #οιμ!ταν στη ",λι& αγ#αλι& με τη
συντ)!"ισσα του- που την έλεγαν Τιτ* #αι την α)#ου(+τσα τους που την έλεγαν
Τέ#α
4νοι.η
Ή)0ε η &νοι.η- $έστανε ο #αι)!ς Ο Τ)ι!(ης- η Τιτ* #αι η Τέ#α &νοι.αν τα μ&τια
τους- τα #α0&)ισαν απ! τις τσ+μπλες- τέντ,σαν τα χέ)ια τους- &πλ,σαν τα π!(ια τους
#αι χα+)ονταν τη $εστασι& του *λιου Χα)ούμενοι που *ταν #αλ& ύστε)α απ! τ!σο
ύπνο- "ιλ*0η#αν #αι 'γ*#αν απ! τη ",λι& τους
Τα χι!νια ε+χαν λιώσει- το χο)τ&)ι έ'γαινε τ)υ"ε)! #αι π)&σινο απ! τη γη- τα
(έν()α έ'γα$αν τα π)ώτα τους "υλλα)&#ια- τα πουλι& τιτ+'ι$αν χα)ούμενα στα
#λα(ι& τ,ν (έν(),ν- οι σαύ)ες έτ)εχαν αν&μεσα στις πέτ)ες- οι μύγες #αι τα
#ουνούπια $ου$ούνι$αν επ&ν, απ! τα νε)& του )υα#ιού- τα μι#)& 'ατ)&χια έπαι)ναν
το μπ&νιο τους 5!σο *ταν ,)α+α6
Α"ού ε+(αν !λα αυτ& οι α)#ού(ες- &)χισαν να χο)οπη(ούν απ! τη χα)& τους #αι
να τ)έχουν ε(ώ #ι ε#ε+ για να .εμου(ι&σουν 3σ#υ%αν στο )υ&#ι- *πιαν #α0α)! 1
γ&)γα)ο νε)! #αι έπλυναν τα (!ντια τους 7στε)α απ! λ+γο- ο Τ)ι!(ης με την Τιτ*
μπ*#αν στο )υ&#ι #αι π*)αν #αι την μι#)* Τέ#α στην αγ#αλι& τους- που #τυπούσε
τα π!(ια της #αι τσαλα'ουτούσε στο νε)! 3νι,0αν πολύ ευχ&)ιστα #αι &)χισαν να
τ)αγου(ούν
8ετ& !μ,ς το τ)αγού(ι- &)χισαν να πεινούν Ήταν νηστι#ο+ ολ!#λη)ο το χειμώνα
#οιμ!ντουσαν #αι (εν ε+χαν "&ει τ+ποτα 3π)επε να ')ουν τ)ο"*- οτι(*ποτε- που 0α
χ!)ταινε την πε+να τους 9 Τιτ* έσ#α'ε το χώμα #αι μ&$ευε )+$ες Ο Τ)ι!(ης- που
*ταν %ηλ!ς- μ&$ευε απ! τα (έν()α τ)υ"ε)& #λα(ι& #αι "ύλλα Κι ενώ π)οσπα0ούσε
να πι&σει ένα #λα(+- 'λέπει στην #ου"&λα του (έν()ου μια ",λι& απ! μέλισσες
5λησι&$ει #αι χ,)+ς να "ο'&ται μ*π,ς τον τσιμπ*σουν- (ιώχνει τις μέλισσες #αι
",ν&$ει τη μι#)* Τέ#α να "&ει το μέλι 9 α)#ου(+τσα γλύ"ει το μέλι #αι ο Τ)ι!(ης /
πα+)νει τις #ε)*0)ες Τι σπου(α+α λιχου(ι&6 7στε)α #)ατ& απ! το χέ)ι τη μι#)*
Τέ#α- πλησι&$ει στο )υ&#ι #αι της πλένει το στ!μα- που ε+χε λε),0ε+ απ! το μέλι
Τ!τε 'λέπει στο νε)! ένα %&)ι :ουτ&ει #αι το α)π&$ει- σαν #αλ!ς %α)&ς που *τα
5ολλ* #αλ* τ)ο"* για την Τέ#α σ#έ"τεται Α"ού μ&$ε%αν πολλές )+$ες- "ύλλα #αι
τ)υ"ε)& #λα(ι& #αι π*)αν τις #ε)*0)ες με το μέλι #αι το %&)ι- #&0ισαν (+πλα στο
)υ&#ι 3τ),γαν με !)ε.η #αι έπιναν ()οσε)! νε)! Στην Τέ#α έ(,σαν να "&ει το
%&)ι για να (υναμώσει #αι να μεγαλώσει γ)*γο)α Ήταν το π)ώτο γεύμα ύστε)α απ!
ε#ατ! ημέ)ες ύπνου Α"ού χ!)τασαν .&πλ,σαν στον *λιο για να χ,νέ%ουν 5έ)ασε
α)#ετ* ώ)α 3παι$αν #αι χα;(εύονταν- αλλ& σε λ+γο π&λι πε+νασαν Τ!τε #ατ&λα'αν
!τι έπ)επε να #&νουν ένα σχέ(ιο για να ')+σ#ουν εύ#ολα α)#ετ* #αι #αλ* τ)ο"*
<χι να τ)ώνε μ!νο )+$ες #αι "ύλλα- που μ= αυτ& (ύσ#ολα χο)τα+νει #ανε+ς
Την επ!μενη ημέ)α ανέ'η#αν π),+ 1 π),+ στην #ο)υ"* του 'ουνού απ= !που
μπο)ούσαν να (ουν !λη τη γύ), πε)ιοχ* 8π)οστ& τους- #οντ& στην #ο)υ"*-
αντ+#)ισαν το (&σος με τα %ηλ& έλατα #αταπ)&σινα Τα έλατα (εν )+χνουν τα "ύλλα
τους το χειμώνα 5ιο #&τ, π)ασ+νι$αν οι ο.ιές με τα ")έσ#α "υλλα)&#ια τους- που
μ!λις έ'γαιναν τώ)α την &νοι.η Αν&μεσα στα (έν()α απλώνονταν λι'α(&#ια γεμ&τα
αγ)ιολούλου(α- !που έ'οσ#αν α)ν&#ια #αι αγελ&(ες με τα μοσχα)&#ια τους
Χαμηλ!τε)α- στις πλαγιές του 'ουνού- &)χι$αν τα χ,)&"ια με τα χο)τ&)ι- που
έ'γαινε σγου)! #αι #αταπ)&σινο απ! τη γη 5ιο #&τ, α#ολου0ούσαν τα χ,)&"ια με
τα #αλαμπ!#ια #αι αμέσ,ς μετ& οι (εν()!#ηποι με τις #ε)ασιές- τις 'ε)ι#ο#ιές- τις
μηλιές- τις αχλα(ιές γεμ&τες λουλού(ια #ι αν&μεσα τους .ε"ύτ),ναν οι ")&ουλες
Δ+πλα στο ποτ&μι- με το γ&)γα)ο νε)!- οι λαχαν!#ηποι με τις τομ&τες- τις αγγου)ιές-
τις μελιτ$ανιές- τις πιπε)ιές- *ταν #αι αυτο+ ολ&ν0ιστοι Αν&μεσα στους
λαχαν!#ηπους "ύτ),ναν τα μποστ&νια με τις πεπονιές #αι τις #α)που$ιές Και πέ)α
απ! το ποτ&μι- στους π)!πο(ες του στ)ογγυλού λ!"ου- "α+νονταν οι #!##ινες στέγες
τ,ν σπιτιών του χ,)ιού- με την ε##λησ+α #αι το #αμπανα)ι!- το σχολε+ο με την αυλ*
για να πα+$ουν τα παι(ι& #ι ε#ε+ #οντ& το (ημα)χε+ο- μεγαλύτε)ο απ! τα &λλα σπ+τια
του χ,)ιού Στις αυλές τ,ν σπιτιών ε+(αν απ! μα#)ι& τα #οτέτσια με τις #!τες #αι
τους πετεινούς- τις #υ%έλες με τις μέλισσες- που μα$εύουν απ! τα λουλού(ια το μέλι-
τις γου)ούνες .απλ,μένες στο χώμα με τα γου)ουν&#ια τους να 'υ$α+νουν το γ&λα-
τους γε,)γούς να π)οετοιμ&$ουν τα τ)α#τέ) με τα γε,)γι#& ε)γαλε+α για να π&νε
στα χ,)&"ια- τις νοι#ο#υ)ές να απλώνουν στα σχοινι& τα )ούχα της μπουγ&(ας για
να στεγνώσουν- αλλ& #αι τα σ#υλι& που "υλ&γουν τους αν0)ώπους #αι τα $ώα του
σπιτιού απ! τους #λέ"τες
Και πέ)α απ! το χ,)ι!- στις πλαγιές του λ!"ου- "ύτ),ναν οι συ#ιές #αι τα
αμπέλια με τα #α"ετι& #ούτσου)α- που μ!λις έ'γα$αν τα π)ώτα "υλλα)&#ια Τα
τσαμπι& απ! τα στα"ύλια 0α α)γούσαν α#!μη να "ανούν
>αι- *ταν πολύ ,)α+α #αι πολύ χ)*σιμα !λα αυτ& <λα τα "υτ& με τα λουλού(ια
τους- που έ'λεπαν μέχ)ι #&τ, στο χ,)ι! #αι πιο πέ)α- 0α έ'γα$αν #α)πούς- οι
μέλισσες 0α μ&$ευαν μέλι- οι #!τες 0α γεννούσαν αυγ&- τα γου)ουν&#ια 0α
μεγ&λ,ναν- οι αγελ&(ες 0α έ'γα$αν γ&λα #ι έτσι 0α έ')ισ#αν εύ#ολα την τ)ο"*
τους :έ'αια- υπ*)χε ο #+ν(υνος τ,ν σ#ύλ,ν με τα (υνατ& τους (!ντια- που "ύλαγαν
τα σπ+τια του χ,)ιού- αλλ& #αι τ,ν αν0)ώπ,ν- που !λα τους ε+χαν #υνηγητι#& !πλα
?α έπ)επε λοιπ!ν να ε+ναι ι(ια+τε)α π)οσε#τι#!ς ο Τ)ι!(ης ?α ")!ντι$ε να α)π&$ει
!τι τους χ)εια$!ταν- χ,)+ς να #ιν(υνεύει ο +(ιος #αι η οι#ογένεια του ?α μπο)ούσε
'έ'αια #αι να #υνηγ&ει #ανένα λαγ! στο (&σος- αλλ& #αι να %α)εύει %&)ια στο
ποτ&μι Σε λ+γο η Τιτ* 0α γεννούσε ένα α#!μη α)#ου(&#ι #αι 0α μεγ&λ,ναν οι
")οντ+(ες 9 #οιλι& της ε+χε "ουσ#ώσει !λο το χειμώνα- !ταν *ταν #οιμισμένη
Καλο#α+)ι
Τα σιτ&)ια στα χ,)&"ια %*λ,σαν Οι #αλαμιές τους- που &)χισαν να #ιτ)ιν+$ουν-
έ'γαλαν στ&χυα γεμ&τα σπ!)ους σιτα)ιού Ο Τ)ι!(ης- η Τιτ* #αι η Τέ#α μπ*#αν σ=
ένα χ,)&"ι #οντ& στο (&σος- μ&$ε%αν #αι έ"αγαν τ)υ"ε)& στ&χυα Το σιτ&)ι *ταν
πολύ ν!στιμο #αι 0)επτι#! Κι ενώ τ)α'ούσαν #αι .ε)+$,ναν τις #αλαμιές- να #αι μια
",λι& απ! πέ)(ι#ες γεμ&τη αυγ& @&γανε τα αυγ& "τύνοντας τα τσ!"λια Οι
μουσού(ες τους λε)ώ0η#αν #ι έτ)ε.αν στο )υ&#ι- πλύ0η#αν #αι *πιαν ()οσε)! νε)!
Ήταν πια μεσημέ)ι- ο *λιος μεσου)ανούσε- έ#ανε $έστη #αι .&πλ,σαν στον +σ#ιο
μιας μεγ&λης ο.ι&ς για να .ε#ου)αστούν #αι να χ,νέ%ουν
Δεν πέ)ασε πολλ* ώ)α #αι η Τιτ* λέει στον Τ)ι!(η !τι 0α γεννούσε το
α)#ου(&#ι- που ε+χε μέσα στην #οιλι& της Τ!τε ο Τ)ι!(ης μα$εύει "ύλλα #αι #λα(ι&
απ! τις γύ), ο.ιές #αι #&νει ένα μαλα#! #)ε'&τι Ε#ε+ .απλώνει η Τιτ* #αι σε λ+γο
γενν&ει μια μι#)* α)#ου(+τσα 9 μαμ& της την πλένει στο )υ&#ι με #α0α)! νε)! #ι
!ταν η μι#)* &)χισε να #λα+ει τη '&$ει στο στ*0ος της για να 'υ$&.ει 9 α)#ου(+τσα
)ου"&ει το γ&λα απ! το στ*0ος #αι ευχα)ιστημένη #λε+νει τα ματ&#ια της για ύπνο
Τώ)α η οι#ογένεια ε+χε μεγαλώσει Απ! τ)+α μέλη ε+χαν γ+νει τέσσε)α μα$+ με τη
νεογέννητη α)#ου(+τσα- που της έ(,σαν το !νομα Κέλα
Εντ,μετα.ύ οι #αλαμπο#ιές στα χ,)&"ια ε+χαν μεγαλώσει #αι οι #αλαμπο#ιές
*ταν γεμ&τες με τ)υ"ε)ούς σπ!)ους #αλαμπο#ιού Ο Τ)ι!(ης έμπαινε τα ')&(ια- για
να μην τον (ουν οι &ν0),ποι- στα χ,)&"ια #αι μ&$ευε μια αγ#αλι& #αλαμπ!#ια- τις
.ε"λού(ι$ε #ι έτ),γαν !λα μα$+ τους γεμ&τους χυμούς σπ!)ους του #αλαμπο#ιού
Την ημέ)α μ&$ευε ευ,(ιαστές ")&ουλες απ! το (&σος #ι έτσι (εν τους έλειπαν τα
")ούτα
3να ')&(υ ο Τ)ι!(ης πέ)ασε μέσα απ! τα χ,)&"ια του #αλαμπο#ιού #αι
#ατη"!)ισε π)ος τους (εν()!#ηπους Ήταν η εποχ* που ,)ιμ&$ουν τα #ε)&σια
5!σο ν!στιμα *ταν6 @ώνα.ε #αι την Τιτ*- που #)ατώντας τη μι#)* Κέλα στην
αγ#αλι& #αι την Τέ#α απ! το χέ)ι- *)0αν !λοι μα$+ #ι έτ),γαν τ)αγαν& #ε)&σια απ!
τις #ε)ασιές Δεν π)!λα'αν να "&νε α)#ετ& #αι α#ούσ0η#αν '*ματα #αι αν0)ώπινες
",νές @ο'*0η#αν #αι με μεγ&λα πη(*ματα έ"υγαν #αι #)ύ"0η#αν στο (&σος
Το #αλο#α+)ι ε+χε μπει πια για τα #αλ& Τα π&ντα *ταν &"0ονα 3τ),γαν !λ,ν
τ,ν ει(ών τα ")ούτα 3μπαιναν τα ')&(ια στους (εν()!#ηπους #αι στα μποστ&νια #ι
έτ),γαν 'ε)+#ο#α- )ο(&#ινα- αχλ&(ια- μ*λα- πεπ!νια #αι #α)πού$ια 5)!σεχαν οι
α)#ού(ες μ*π,ς έ)0ουν οι &ν0),ποι με τα !πλα #αι τις σ#οτώσουν 8!λις &#ουγαν
αν0)ώπινες ",νές ε.α"ανι$!ταν με μεγ&λα πη(*ματα
3να ')&(υ !μ,ς (εν π)!σε.αν- π*)αν πολύ 0&))ος #αι #ατέ'η#αν στους
λαχαν!#ηπους 4)χισαν να #!'ουν τομ&τες- πιπε)ιές #αι μελιτ$&νες #αι &λλα
λαχανι#& 8ε)ι#& τα έτ),γαν #αι &λλα τα στο+'α$αν για να τα π&)ουν μα$+ τους
Απ! τη χα)& τους- (εν ε+(αν !τι ε#ε+ #οντ& *ταν η #αλύ'α του αγ)ο"ύλα#α- που
"ύλαγε τα χ,)&"ια :γα+νει ο αγ)ο"ύλα#ας απ! την #αλύ'α #αι πυ)ο'ολε+ με το
!πλο / 8π&μ- μπ&μ- μπ&μA Κατατ)!μα.αν 3να απ! τα σ#&για χτύπησε τον Τ)ι!(η
στο π!(ι- ευτυχώς ελα")& Σ#!)πισαν πη(ώντας ε(ώ #αι ε#ε+- α"*νοντας τα
λαχανι#& #αταγ*ς #ι έτ)ε.αν για να σ,0ούν απ! τους πυ)ο'ολισμούς του
αγ)ο"ύλα#α 7στε)α απ! πολλ* ώ)α- !λη η οι#ογένεια συναντ*0η#ε στο (&σος
Αγ#αλι&στη#αν- "ιλ*0η#αν #αι χ&)η#αν που *ταν !λοι $,ντανο+ 9 Τιτ* &"ησε τη
μι#)* α)#ου(+τσα #αταγ*ς- τη χ&ι(ε%ε- π*)ε στην αγ#αλι& της την Τέ#α #αι τη
"+λησε @+λησε #αι τον Τ)ι!(η- έγλυ%ε το ματ,μένο του π!(ι #αι του έ'αλε στην
πληγ* ένα μεγ&λο "ύλλο για να γιατ)ευτε+ γ)*γο)α
Το επεισ!(ιο αυτ! με τον αγ)ο"ύλα#α τους π)ο#&λεσε ανησυχ+α #αι "!'ο #αι
απομα#)ύν0η#αν απ! τα χ,)&"ια #αι τις #αλλιέ)γειες τ,ν αν0)ώπ,ν Ανα$ητούσαν
την τ)ο"* τους στο (&σος #αι στα λι'α(&#ια 8&$ευαν #αι έτ),γαν 'ελαν+(ια απ!
τις 'ελανι(ιές #αι #&στανα απ! τις #αστανιές 3σ#α'αν στο χώμα #αι έ')ισαν
ν!στιμους 'ολ'ούς σαν τις πατ&τες #αι τα παντ$&)ια 8ε)ι#ές "ο)ές έπιαναν #ανένα
απ)!σε#το λαγ! #αι έτ),γαν λ+γο #ε)ατ&#ι 4λλοτε π&λι %&)ευαν στο ποτ&μι #ι
έπιαναν %&)ια Ο Τ)ι!(ης έμπαινε στο νε)! μέχ)ι τα γ!νατα- πα)ατη)ούσε με
π)οσοχ* τα %&)ια- που #)ύ'ονταν #&τ, απ! τις πέτ)ες της α#τ*ς #αι με γ)ηγο)&(α
μεγ&λη τα τ)υπούσε με τα μυτε)& του νύχια #αι τα πετούσε στην !χ0η- !που τα
μ&$ευαν η Τιτ* με την Τέ#α- ενώ η μι#)ούλα Κέλα έπαι$ε με τα '!τσαλα Τα %&)ια
*ταν ν!στιμα #αι 0)επτι#&- (εν *ταν !μ,ς #α0!λου εύ#ολο να τα πι&σουν Ο
Τ)ι!(ης %&)ευε απ! το π),+ μέχ)ι το μεσημέ)ι για να πι&σει τέσσε)α %&)ια- απ!
ένα για τον #α0ένα τους
@0ιν!π,)ο
Το #αλο#α+)ι πέ)ασε #αι *)0ε το "0ιν!π,)ο Τα στα"ύλια στα αμπέλια του
χ,)ιού &λλα μαύ)ισαν #αι &λλα έγιναν #+τ)ινα #αι γλυ#&- αν&λογα με την ποι#ιλ+α
τους Οι α)#ού(ες έ'λεπαν απ! μα#)ι& τους αν0)ώπους να μετα"έ)ουν τα στα"ύλια
απ! τα αμπέλια στο χ,)ι!- μέσα σε #ο"+νια "ο)τ,μένα στα τ)α#τέ)- &λλα #αι στα
γα;(ου)&#ια Τα π*γαιναν στα πατητ*)ια- !που μέσα σε μεγ&λα 'α)έλια τα
πατούσαν με τα π!(ια- .υπ!λυτοι- χο)εύοντας #αι τ)αγου(ώντας Τον χυμ! απο τα
στα"ύλια τον έ'α$αν σε &λλα #α0α)& .ύλινα 'α)έλια #αι ε#ε+- σιγ& 1 σιγ&-
μετατ)έπονταν σε #)ασ+
Τα στα"ύλια α)έσουν πολύ στις α)#ού(ες 3τσι ένα ')&(υ του Σεπτεμ')+ου οι
α)#ού(ες #ατη"!)ισαν απ! το (&σος- μέσα απ! τα .η)& χ,)&"ια του σιτα)ιού #αι
του #αλαμπο#ιού- πέ)ασαν απ! τους (εν()!#ηπους- που (εν ε+χαν πλέον ")ούτα #αι
έ"0ασαν στο ποτ&μι Απ! ε#ε+ έ'λεπαν τα ",τισμένα σπ+τια του χ,)ιού #αι στο ",ς
του "εγγα)ιού- π+σ, απ! το χ,)ι!- στις πλαγιές του λ!"ου "αιν!ταν τα αμπέλια
5*)αν την απ!"αση να π&νε μέχ)ι ε#ε+ 8π*#αν στο νε)! #αι πέ)ασαν το ποτ&μι
5ε)πατούσαν μα#)ι& απ! τα σπ+τια του χ,)ιού για να μην τις αντιλη"0ούν οι
&ν0),ποι #αι έ"0ασαν στα αμπέλια 9 χα)& *ταν μεγ&λη 4)χισαν να #!'ουν #αι να
τ)ώνε στα"ύλια &σπ)α- μαύ)α #αι )ο$έ 7στε)α απ! λ+γο (ιαπ+στ,σαν !τι τα μαύ)α
στα"ύλια- που μυ)+$ουν ευχ&)ιστα- τα μοσχ&τα- τους &)εσαν πε)ισσ!τε)ο απ! !λα
τα &λλα 4)χισαν λοιπ!ν να (ιαλέγουν #αι να τ)ώνε μ!νο τα μαύ)α μοσχ&τα
στα"ύλια Ήταν ε.α+σια66 3τσι %&χνοντας να ')ουν τα #ούτσου)α με τα μοσχ&τα
στα"ύλια- (εν ε+(αν τον αγ)ο"ύλα#α που έ)χονταν με το !πλο του 8παμ- μπαμ -
μπαμ πυ)ο'ολε+ τ)εις "ο)ές στον αέ)α ο αγ)ο"ύλα#ας Οι α)#ού(ες #ατατ)!μα.αν
πη(ούν #αι τ)έχουν- αλλ& αντ+ να #ατευ0υν0ούν π)ος το ποτ&μι #αι απ! ε#ε+ π)ος το
(&σος- π*γαν π)ος την αντ+0ετη #ατεύ0υνση- π)ος τον (ημ!σιο ()!μο
Απ! το ()!μο πε)νούσαν αυτο#+νητα- που- #α0ώς *ταν ')&(υ- ε+χαν τα "ώτα τους
αναμμένα Ο Τ)ι!(ης #αι η Τιτ* ε+χαν .ανα(ε+ αυτο#+νητα #αι *.ε)αν !τι *ταν
επι#+ν(υνο να πε)&σουν το ()!μο Τα μι#)& !μ,ς α)#ου(&#ια- η Τέ#α #αι η Κέλα-
(εν ε+χαν .ανα(ε+ αυτο#+νητα 9 Τέ#α έτ)ε.ε π)ος τα "ώτα τ,ν αυτο#ιν*τ,ν για να
τα πι&σει νομ+$οντας π,ς ε+ναι μεγ&λες πυγολαμπ+(ες 5α)αλ+γο ένα αυτο#+νητο να
την #τυπ*σει 5)!λα'ε !μ,ς ο μπαμπ&ς της- ο Τ)ι!(ης- #αι την τ)&'η.ε απ! το χέ)ι
3τσι γλ+τ,σε το α)#ου(&#ι Τ!τε ο Τ)ι!(ης #)ατώντας την Τέ#α #αι η Τιτ* την
Κέλα απ! το χέ)ι της ε+παν π!σο επι#+ν(υνα ε+ναι τα αυτο#+νητα #αι π!σο π)έπει να
π)οσέχουν Ευτυχώς η πε)ιπέτεια τους τελε+,σε χ,)+ς να γ+νει #ανένα ατύχημα #αι
γύ)ισαν !λοι τους π+σ, στο (&σος με ασ"&λεια
Οι μέ)ες πε)νούσαν #αι το αε)&#ι πιο ()οσε)! Τα ')&(ια τα α)#ου(&#ια
#)ύ,ναν λιγ&#ι #αι για να $εστα0ούν #οιμ!ντουσαν στην αγ#αλι& του μπαμπ& #αι
της μαμ&ς τους Τα "ύλλα της ο.ι&ς &)χι$αν να #ιτ)ιν+$ουν #αι ένα 1 ένα να πέ"τουν
Τα "ύλλα !μ,ς του έλατου πα)έμεναν π)&σινα #αι 0α έμεναν έτσι π)&σινα για !λο
το χειμώνα- !π,ς #αι τα "ύλλα του πεύ#ου- της ελι&ς #αι &λλ,ν (έν(),ν- που (εν
)+χνουν τα "ύλλα τους το "0ιν!π,)ο
4)χισαν #αι οι ')οχές Στην α)χ* *ταν απαλές #αι *συχες #αι α)γ!τε)α πιο
(υνατές Οι α)#ού(ες !ταν έ')εχε (υνατ& #&0ονταν #&τ, απ! τα (έν()α- !ταν η
')οχ* *ταν *συχη #υ#λο"ο)ούσαν ελεύ0ε)α- γιατ+ το παχύ #αι χοντ)! τ)+χ,μα τους
π)ο"υλ&σσει απ! τις ')οχές #αι τα #)ύα 5&ντ,ς !σο π)οχ,)ούσε το "0ιν!π,)ο #αι
#)ύ,νε ο #αι)!ς #αι οι ')οχές έπε"ταν πιο συχν&- τ!σο πιο (ύσ#ολα έ')ισ#αν την
τ)ο"* τους οι α)#ού(ες Ο Τ)ι!(ης #αι η Τιτ* με τα α)#ου(&#ια τους την Τέ#α #αι
την Κέλα έ%αχναν για )+$ες στο (&σος- αλλ& #αι #ατη"!)ι$αν π)ος τα χ,)&"ια του
χ,)ιού για να ')ουν #ανένα .εχασμένο #αλαμπ!#ι * #ανένα σ&πιο μ*λο- που
απέμεινε απ! το #αλο#α+)ι στους (εν()!#ηπους
Και π&λι χειμώνας
Το #)ύο &)χισε να γ+νεται τσουχτε)! #αι τα π)ώτα χι!νια έπεσαν στις #ο)υ"ές
τ,ν 'ουνών Οι α)#ού(ες για να ')ουν τ)ο"* πλησι&$ουν !λο #αι πιο #οντ& στο
χ,)ι! 5)οσπα0ούσαν να α)π&.ουν #ανένα γου)ουν!πουλο απ! τις αυλές τ,ν
σπιτιών * να #λέ%ουν #αλαμπ!#ι απ! τις απο0*#ες
Τα π)&γματα (υσ#!λευαν 3να ')&(υ ο Τ)ι!(ης μπ*#ε στο ποτ&μι- που ε+χε πολύ
#)ύο νε)!- του ε)χ!ταν μέχ)ι τον λαιμ! Κολύμπησε #ι έ"0ασε στα π)ώτα σπ+τια του
χ,)ιού Στην αυλ* εν!ς σπιτιού ε+(ε #υ%έλες απ! μέλισσες Ελπ+$οντας !τι η
#υ%έλες 0α ε+χαν μέλι- μπα+νει στην αυλ* #αι α)π&$ει μια #υ%έλη στην αγ#αλι& του
Ε#ε+νη τη στιγμ* 'γα+νει απ! το σπ+τι ο νοι#ο#ύ)ης του σπιτιού- που &#ουσε το
0!)υ'ο 8!λις ε+(ε την α)#ού(α &)χισε να ",ν&$ει τ)ομαγμένος B'ο*0εια-
'ο*0ειαA-τ)έ.τε γε+τονες μια α)#ού(α στην αυλ*C :γ*#αν απ! τα σπ+τια τους οι
γε+τονες #)ατώντας μα#)ι& .ύλα- "τυ&)ια- αλλ& #αι !πλα Ο Τ)ι!(ης- με την #υ%έλη
στην αγ#αλι&- πη(&ει το ")&χτη της αυλ*ς #αι τ)έχει στους ()!μους του χ,)ιού Οι
χ,)ιανο+ τον #υνηγούν απ! #οντ& #αι με)ι#ο+ πυ)ο'ολούν / μπαμ- μπαμA
Τ)ομαγμένος ο Τ)ι!(ης πετ&ει #αταγ*ς την #υ%έλη #αι τ)έχει με !λη του τη (ύναμη
Οι χ,)ιανο+ ε.α#ολου0ούν να τον #υνηγούν #αι τ!τε μπα+νει σ= ένα &(ειο παλι!
σπ+τι- που το επισ#εύα$αν Ανε'α+νει στο επ&ν, π&τ,μα- #&0εται λ+γο για να π&)ει
μια αν&σα #αι 'λέπει τους χ,)ιανούς γύ), απ! το σπ+τι να #)ατούν "αν&)ια #αι να
",ν&$ουν #τυπώντας τενε#έ(ες @ο'ισμένος ο Τ)ι!(ης πη(&ει απ! το πα)&0υ)ο του
επ&ν, πατώματος στην αυλ* του σπιτιού 8έσα στο σ#οτ&(ι !μ,ς (εν 'λέπει μια
μεγ&λη γού)να με ασ'έστη #αι πέ"τει μέσα χ,)+ς πια να μπο)ε+ να 'γει Ήταν σε
πολύ (ύσ#ολη 0έση Οι χ,)ιανο+ γύ), 1 γύ), απ! τη γού)να π)οσπα0ούσαν με
μα#)ι& #οντ&)ια #αι "τυ&)ια να τον #τυπ*σουν Τ!τε- α)π&$ει απ! το π!(ι έναν απ!
αυτούς- τον )+χνει μέσα στη γού)να με τον ασ'έστη- πατ&ει επ&ν, του #αι με ένα
μεγ&λο π*(ημα .ε"εύγει Τ)έχει έ., απ! το χ,)ι! π)ος το ποτ&μι- χ,)+ς #ανένας να
μπο)ε+ να τον "0&σει 8πα+νει στο νε)!- .επλένει τον ασ'έστη που ε+χε #ολλ*σει
επ&ν, του- 'γα+νει στην απέναντι !χ0η #αι τ)έχει μέσα απ! τα χ,)&"ια π)ος το
(&σος Στο (&σος συναντ& την Τιτ* με τα (ύο α)#ου(&#ια #αι τους (ιηγε+ται την
πε)ιπέτεια του 8ετ& απ! αυτ! το επεισ!(ιο- οι α)#ού(ες (εν τ!λμησαν .αν& να
πλησι&σουν στο χ,)ι!
Σε λ+γες ημέ)ες το #)ύο (υν&μ,σε πολύ #αι οι α)#ού(ες &)χισαν να νυστ&$ουν
Ε+χε έλ0ει η ώ)α του χειμ,νι&τι#ου ύπνου :)*#αν μια μι#)* σπηλι& στην πλαγι&
του 'ουνού- μπ*#αν μέσα- αγ#αλι&στη#αν #αι #οιμ*0η#αν γλυ#& <λο το χειμώνα 0α
#οιμ!ντουσαν #αι 0α .υπνούσαν π&λι την επ!μενη &νοι.η

Τα τσαμπιά από τα σταφύλια θα αργούσαν ακόμη να φανούν. τις γουρούνες ξαπλωμένες στο χώμα με τα γουρουνάκια τους να βυζαίνουν το γάλα. Πολλή καλή τροφή για την Τέκα σκέφτεται. που είχε λερωθεί από το μέλι. Την επόμενη ημέρα ανέβηκαν πρωί – πρωί στην κορυφή του βουνού απ’ όπου μπορούσαν να δουν όλη τη γύρω περιοχή. Τι σπουδαία λιχουδιά! Ύστερα κρατά από το χέρι τη μικρή Τέκα. Έπαιζαν και χαϊδεύονταν. οτιδήποτε. μεγαλύτερο από τα άλλα σπίτια του χωριού. με την εκκλησία και το καμπαναριό. Έπρεπε να βρουν τροφή. κάθισαν δίπλα στο ρυάκι. διώχνει τις μέλισσες και φωνάζει τη μικρή Τέκα να φάει το μέλι. που ήταν ψηλός. άρχιζαν τα χωράφια με τα χορτάρι. . Πιο κάτω ακολουθούσαν τα χωράφια με τα καλαμπόκια και αμέσως μετά οι δενδρόκηποι με τις κερασιές. τις πιπεριές. Μπροστά τους. τις αγγουριές. άρχισαν να πεινούν. τις βερικοκιές. οι λαχανόκηποι με τις τομάτες. που θα χόρταινε την πείνα τους. Η αρκουδίτσα γλύφει το μέλι και ο Τριόδης : παίρνει τις κερήθρες. τις νοικοκυρές να απλώνουν στα σχοινιά τα ρούχα της μπουγάδας για να στεγνώσουν. Ήταν το πρώτο γεύμα ύστερα από εκατό ημέρες ύπνου. στις πλαγιές του βουνού. ήταν και αυτοί ολάνθιστοι. στους πρόποδες του στρογγυλού λόφου. Ανάμεσα στους λαχανόκηπους φύτρωναν τα μποστάνια με τις πεπονιές και τις καρπουζιές. βλέπει στην κουφάλα του δένδρου μια φωλιά από μέλισσες. τις αχλαδιές γεμάτες λουλούδια κι ανάμεσα τους ξεφύτρωναν οι φράουλες. Πέρασε αρκετή ώρα. σαν καλός ψαράς που ήτα. Τότε κατάλαβαν ότι έπρεπε να κάνουν ένα σχέδιο για να βρίσκουν εύκολα αρκετή και καλή τροφή. Τα έλατα δεν ρίχνουν τα φύλλα τους το χειμώνα. ο Τριόδης με την Τιτή μπήκαν στο ρυάκι και πήραν και την μικρή Τέκα στην αγκαλιά τους. Πλησιάζει και χωρίς να φοβάται μήπως τον τσιμπήσουν. φαίνονταν οι κόκκινες στέγες των σπιτιών του χωριού. Τότε βλέπει στο νερό ένα ψάρι. φύτρωναν οι συκιές και τα αμπέλια με τα καφετιά κούτσουρα. Όχι να τρώνε μόνο ρίζες και φύλλα. τους γεωργούς να προετοιμάζουν τα τρακτέρ με τα γεωργικά εργαλεία για να πάνε στα χωράφια. Και πέρα από το χωριό.Αφού είδαν όλα αυτά οι αρκούδες. Κι ενώ προσπαθούσε να πιάσει ένα κλαδί. τις μελιτζανιές. το σχολείο με την αυλή για να παίζουν τα παιδιά κι εκεί κοντά το δημαρχείο. που έβγαινε σγουρό και καταπράσινο από τη γη. άρχισαν να χοροπηδούν από τη χαρά τους και να τρέχουν εδώ κι εκεί για να ξεμουδιάσουν. που μαζεύουν από τα λουλούδια το μέλι. που μόλις έβγαζαν τα πρώτα φυλλαράκια. μάζευε από τα δένδρα τρυφερά κλαδιά και φύλλα. που κτυπούσε τα πόδια της και τσαλαβουτούσε στο νερό. στις πλαγιές του λόφου. Η Τιτή έσκαβε το χώμα και μάζευε ρίζες. Αφού χόρτασαν ξάπλωσαν στον ήλιο για να χωνέψουν. Δίπλα στο ποτάμι. Στις αυλές των σπιτιών είδαν από μακριά τα κοτέτσια με τις κότες και τους πετεινούς. αλλά και τα σκυλιά που φυλάγουν τους ανθρώπους και τα ζώα του σπιτιού από τους κλέφτες. Στην Τέκα έδωσαν να φάει το ψάρι για να δυναμώσει και να μεγαλώσει γρήγορα. όπου έβοσκαν αρνάκια και αγελάδες με τα μοσχαράκια τους. Βουτάει και το αρπάζει. αντίκρισαν το δάσος με τα ψηλά έλατα καταπράσινα. ήπιαν καθαρό – γάργαρο νερό και έπλυναν τα δόντια τους. Χαμηλότερα. Πιο κάτω πρασίνιζαν οι οξιές με τα φρέσκα φυλλαράκια τους. Μετά όμως το τραγούδι. πλησιάζει στο ρυάκι και της πλένει το στόμα. αλλά σε λίγο πάλι πείνασαν. Έτρωγαν με όρεξη και έπιναν δροσερό νερό. κοντά στην κορυφή. φύλλα και τρυφερά κλαδιά και πήραν τις κερήθρες με το μέλι και το ψάρι. Ανάμεσα στα δένδρα απλώνονταν λιβαδάκια γεμάτα αγριολούλουδα. Έσκυψαν στο ρυάκι. Ένιωθαν πολύ ευχάριστα και άρχισαν να τραγουδούν. τις κυψέλες με τις μέλισσες. Ύστερα από λίγο. Και πέρα από το ποτάμι. που μόλις έβγαιναν τώρα την άνοιξη. Ήταν νηστικοί ολόκληρο το χειμώνα κοιμόντουσαν και δεν είχαν φάει τίποτα. Αφού μάζεψαν πολλές ρίζες. που μ’ αυτά δύσκολα χορταίνει κανείς. με το γάργαρο νερό. τις μηλιές. Ο Τριόδης.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful