You are on page 1of 23

Balanç de treball d’ICV-EUiA al Congrés (IX Legislatura

)
*Informe actualitzat a 29 de juliol de 2011

Funció de control Preguntes escrites i orals Interpel·lacions i mocions Funció d’orientació política Proposicions no de Llei en Ple Proposicions no de Llei en Comissió Funció Legislativa Proposicions de Llei Debat d’Investidura Debats Estat de la Nació 2009 2010 2011 Pressupostos Generals de l’Estat 2009 2010 2011 Projectes de Llei Lleis aprovades amb el nostre suport Lleis pendents d’aprovació Pactes de Legislatura Reforma del Reglament del Congrés EXITS DESACORDS

Funció de Control Preguntes escrites i orals Al llarg de la legislatura hem presentat 836 preguntes escrites i 19 preguntes orals en ple. S’han formulat 8 preguntes orals al President en Ple (2 per període de sessions) i 11 al Govern (entre 2 i 3 per període de sessions) Preguntes al President: Impost sobre la banca Venda d’armament a Nord d’Àfrica Vaga General Estatut de Catalunya Opinió sobre l’editorial “La Dignitat de Catalunya” Tancament de Garoña Drets víctimes franquisme Mesures davant l’accident d’Ascó

Preguntes al Govern: Pròrroga del Pla Prepara Lluita contra l'atur Supressió 80km/h Orientació política del nou Govern remodelat Sentència de l'Estatut Compromisos amb l'esquerra parlamentària en el Pacte de Zurbano Mesures a impulsar davant la corrupció i l'especulació urbanística Grau d'equitat i redistribució de la proposta fiscal del Govern Compromís del Govern de no aprovar mesures contra l'atur al marge del diàleg social Mesures davant la crisis de l'automòbil Continuïtat Pirelli a Manresa

Interpel·lacions i mocions: Hem presentat i debatut un total de 21 interpel·lacions i mocions, de les quals 15 han estat aprovades amb modificacions i 6 han estat rebutjades. No han estat possibles els acords respecte la reorientació de la política fiscal i demanda de major transparència incloent els lobbies, en canvi si que s’han pogut transaccionar determinats aspectes relacionats amb la protecció de les persones aturades, incompatibilitats càrrecs públics, memòria històrica, canvi climàtic i Sàhara Occidental.

Funció d’orientació política Proposicions No de Llei en Ple S’han registrat un total de 226 PNL en Ple, de les quals s’han debatut 7 (2 per període de sessions) amb el següent resultat: 5 aprovades amb modificacions, 2 rebutjades i 219 no debatudes. De les 5 aprovades, 3 eren conjuntes amb d’altres grups (Planta Derbi de Martorelles, Any Internacional de l’Astronomia, Any de la Neurociència a Espanya) i les 2 restants expressaven el rebuig a la Directiva Europea de les 65 hores i a l’exportació d’armes a països que vulneren els drets humans. Les 2 PNL rebutjades feien referència a la necessitat d’un major compromís vers els frau fiscal i la corrupció i l’altre sobre la necessitat de modificar el protocol d’acatament de càrrecs públics. La nostra PNL sobre les declaracions del Cardenal Bertone vinculant homosexualitat i pedofília no va ser admesa per la Mesa del Congrés, decisió sobre la qual hem iniciat un contenciós. Proposicions No de Llei en Comissió S’han registrat un total de 322 PNL en Comissió, de les quals s’han debatut 79 (65 aprovades amb modificacions, 14 rebutjades i 243 no debatudes) De les 65 transaccionades, hi ha temes cabdals com: l’estudi de la dació en pagament, la no introducció del copagament en salut, la despenalització del top manta, l’impost de transaccions financeres, major protecció a persones aturades, el compromís de legislar sobre la protecció animal i la retirada de símbols franquistes. Destacar que un bon nombre de les PNL aprovades en Comissió estan relacionades amb la salut. Les PNL que han estat rebutjades estan relacionades amb la revisió i denúncia dels acords amb la santa seu, la limitació de les retribucions dels grans executius del sector financer, la lluita contra els paradisos fiscals, la reforma del sector elèctric, la declaració de territori lliure de transgènics i les declaracions de Joseph Ratzinger sobre l’ús del preservatiu. Malauradament nombroses propostes prioritàries per ICV-EUiA s’han quedat al calaix per manca de cup com, d’entre les més significatives destaquen: el calendari de tancament de les nuclears, l’impost sobre l’energia nuclear i l’emmagatzemament de residus, la renovació de la llicència d’Ascó, l’impuls de l’energia fotovoltaica, el tancament dels CIEs, la reducció de la despesa militar, la regulació de les comissions bancàries i el Pla de Rodalies BCN.

Funció legislativa Proposicions de Llei: ICV-EUiA ha presentat 57 proposicions de llei (PL), de les quals s’ha aprovat en 6 casos la “pressa en consideració” (4 PL eren conjuntes amb altres grups), 9 han estat rebutjades i 42 no han estat debatudes. Les 6 PL que han estat admeses a tràmit són: Llei Orgànica de modificació de l’article 160 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (acord de tots els grups per a la publicació de rendes i patrimoni parlamentaris) La PL de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, conjunta de tots els grups, es troba actualment al Senat. La PL de modificació de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat amb les Víctimes de Terrorisme, presentada per PSOE, PP, ERC, IU, ICV i Mixt ha estat finalment inclosa en la iniciativa anterior. Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac (Conjunta PSOE, ICV-EUiA) PL sobre la universalització del dret a l’Assistència Sanitària Pública a les persones amb nacionalitat espanyola i residència en territori nacional (actualment en fase d’esmenes) PL de modificació de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut (Fa 1 any i mig que es troba en període d’esmenes) Les 9 PL que han estat rebutjades es concentren en els següents àmbits: medi ambient (fiscalitat ambiental, mobilitat sostenible) drets civils (modificació de la Llei d’Estrangeria, laïcitat, disponibilitat de la pròpia vida, renda bàsica de ciutadania), habitatge (dret a l’habitatge, increment IBI habitatges desocupats) i transparència (incompatibilitats càrrecs públics) El cup del que disposa el grup ens ha permès debatre 3 PL per període de sessions fet que comporta que 42 PL no hagin estat debatudes. Es tracta de propostes programàtiques tant rellevants com: la modificació de la Llei de Memòria Històrica, reformes urgents en matèria tributària (fiscalitat justa i progressiva), mesures per a protegir a la ciutadania en l’àmbit hipotecari, estalvi i ús eficient de l’energia, dret a vot de persones migrades, modificació de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, reforma del sector elèctric i modificació de la LOREG.

Debat d’Investidura Davant el discurs continuista i recentralitzador del President del Govern, ICV-EUiA va votar en contra de la seva investidura el 8 de març de 2008 situant com a principals reptes de legislatura: la economia al servei de la gent, l’ecologia com a prioritat, l’avanç en drets i llibertats i el compromís federal i amb el catalanisme. Debats Estat de la Nació Dels 3 debats de política general mantinguts al llarg de la legislatura s’han aprovat 9 resolucions d’ICV-EUiA. Any 2011 Núria Buenaventura defineix al Govern com el de la renúncia i la claudicació. Renúncia als seus principis ideològics, al programa electoral, a polítiques socialdemòcrates, a una sortida justa a la crisi, a un nou model productiu i a l’aprofundiment democràtic. Claudicació davant la banca i els poder financers, davant els poderós i les polítiques neoliberals. Les propostes d’ICV-EUiA es dirigien a una major regeneració democràtica, insistint en temes cabdals com la dació en pagament, el tancament de les nuclears, els fons de competitivitat i una fiscalitat justa. De les 13 resolucions presentades per ICV-EUiA ens aproven 3: Pacte per l’Euro, inclou la defensa davant les institucions europees de l’emissió d’eurobonus per a posar fre a l’especulació i gestionar amb majors garanties les crisis de deute sobirà, la introducció d’un impost sobre les transaccions financeres, l’enfortiment del model social europeu i un acord polític i social per a la recuperació de l’economia i el mercat de treball mitjançant polítiques que es basin en l’increment de la productivitat en l’educació, la recerca i la innovació. Reconeixement de l’Estat de Palestina com a subjecte de dret internacional. Biotecnologia i transgènics, inclou la posada en marxa d’un registre obligatori i públic de parcel·les sembrades amb organismes modificats genèticament. Any 2010 Joan Herrera trasllada al Govern la crisis institucional i democràtica que s’ha obert arrel de la sentencia de l’EAC i la necessitat d’aplicar polítiques econòmiques sensates, justes, equilibrades i sostenibles que no ofeguin als més dèbils. D’entre les reformes que ICV-EUiA planteja destaquen: la fiscal, la financera i la del sector elèctric. Conclou amb que l’economia també es governa i que el PSOE ha abandonat l’esquerra. Les resolucions presentades per ICV-EUiA més significatives giraven entorn la reforma del marc normatiu financer, el manteniment de l’edat de jubilació, la paralització del procés per ubicar l’ATC i l’autofinançament de les confessions religioses. De les 12 resolucions presentades per ICV-EUiA ens aproven 2:

Pròrroga PRODI (subsidi aturats sense prestació) Manteniment dels acords i de l’esperit de consens del Pacte Toledo, inclou el compromís de no congelació de pensions pel 2011. Any 2009 Joan Herrera reclama al President del Govern un gir a l’esquerra, amb compromís ambiental i complint amb Catalunya en aspectes com el finançament, les transferències i rodalies. Les exigències d’ICV-EUIA es resumien en: garanties d’ingressos mínims (600 euros) per a aquelles persones que esgotessin la prestació, assegurar el dret a l’habitatge i elevar el llistó d’ingressos inembargables, aplicació d’un sistema fiscal progressiu (nou tram en l’IRPF del 50% per a rendes superiors a 6.000 euros mensuals), nou model de finançament autonòmic, tancament de Garoña i aprovació d’una llei d’eficiència i renovables. De les 13 resolucions presentades per ICV-EUiA ens aproven 4: Per al impuls d’un pacte d’Estat per l’ocupació, la protecció social i l’economia productiva Sobre les infraestructures de l’eix mediterrani Sobre les mesures econòmiques a adoptar davant l’actual context de crisi Per a la millora de la protecció social dels desocupats

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PGE 2011 El Govern va treure endavant els PGE amb el suport previst de CIU, PNB i Coalició Canària. La victòria de CIU en les eleccions catalanes ha consolidat la seva posició de soci preferent del Grup Socialista i el PNB ha lliurat el seu vot en canvi d'importants concessions en matèria de transferències a la Comunitat Basca i fortes inversions en Ciència, innovació i desenvolupament. El nostre Grup va presentar esmena de totalitat de devolució i va mantenir una posició frontal contra un Pressupost anèmic, condicionat per la política d'ajustament dur, voluntarista i irreal en les seves previsions per falta de recaptació, injust i desequilibrat, mancat de mesures fiscals redistributives, que renuncia a l'impuls públic i no contribueix a la recuperació econòmica, i amb greus retallades de la despesa social. Malgrat aquestes circumstàncies adverses, vam aconseguir que s'aprovessin esmenes de continguts socials, ambientals i de suport a projectes municipals concrets, tot això per valor d'uns 5 milions d'euros, destacant: 1 milió d'euros aniran destinats des del ministeri de la Presidència a completar el mapa de fosses i l'exhumació de restes d'afusellats pel franquisme. 1 milió d’euros per al Programa Pilot d’Assistència Personal de l’Ajuntament de Barcelona Ampliació de l’edat de percepció de la pensió d’orfenesa dins el procés de revisió del Pacte de Toledo, fins a la finalització del estudis o com a mínim fins als 25 anys. 2,5M per arranjament de carreteres i cobriments de vies 500 mil euros al Consell Econòmic i Social de la Comarca de l’Anoia per la reindustrialització de la comarca 1 milió d’euros per al finançament del Pacte Territorial del Bages 250 mil euros per al rescat del sector del suro a les comarques de Girona

-

PGE 2010 ICV-EUiA presenta una esmena de totalitat expressant el nostre rebuig polític als Pressupostos presentats pel govern, per considerar l'escenari macroeconòmic poc creïble, pel dèficit de despesa social, la falta de valentia per a impulsar un nou model de desenvolupament i, sobretot, per la renúncia a reformes fiscals suficients i equitatives. En aquest pressupostos es va aprovar una esmena d’ICV-EUIA per eliminar la “Llei Beckham”, que feia que les persones amb ingressos milionaris, la majoria esportistes, que no tinguessin nacionalitat espanyola, havien de pagar només un 24 % d’IRPF durant els seus primers 6 anys de residència a l’estat espanyol. El Govern va treure endavant els seus Pressupostos amb el suport del PSOE, PNB i Coalició Canària. En el tràmit legislatiu, se'ns van aprovar bon nombre d'esmenes per valor de 15 milions d’euros, les principals:

-

8M pel Pla de recuperació i reindustrialització de les Terres de l’Ebre 8M (tancament LEAR) 2M Centre d’Interpretació La Ricarda- El Prat de Llobregat 1M pels centres d’acollida d’animals a Catalunya

PGE 2009 ICV-EUiA presenta una esmena a la totalitat als PGE per manca d’accent social davant la crisis, tanmateix els PGE s’aproven amb els PNB i BNG. En el tràmit s’accepten o es transaccionen 26 esmenes, que representen 41,6 milions d’euros. Les principals a destacar: Consideració de família nombrosa a les monoparentals amb 2 fills/es Compromís de reforma del finançament local junt amb el finançament autonòmic que garanteixi a les entitats locals suficiència financera Increment en 2M la partida destinada a les obligacions que es desprenen de la Llei de Memòria Històrica. 500.000 euros per l’assistència a ciutadans que s’enfronten amb condemnes a mort Increment en 300.000 dels Fons de Garantia de Pagament d’Aliments 12M d’increment en partides del Ministeri de Foment (millores d’accessibilitat en la xarxa ferroviària, arranjaments carreteres) Increment de 20M per al Fons especial per al Finançament a favor de municipis amb població no superior als 20.000 habitants. 2.5M per a l’adquisició de terrenys al litoral per a la seva protecció integral 2.5M per la compra d’espais naturals

PROJECTES DE LLEI Dels 144 projectes de llei que han entrat per tramitació al Congrés dels Diputats hores d’ara s’han aprovat 111. El 76% de les Lleis aprovades en la legislatura s’han aprovat amb el vot favorables d’ICV-EUIA (veure Annex 1), d’entre les quals cal destacar la recentment aprovada Llei de Salut Pública. ICV-EUiA va donar suport a la Llei Orgànica de Salut Sexual i Reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs aprofundint en els drets de les dones i dels professionals sanitaris. ICV-EUIA també va recolzar la llei de finançament de les comunitats autònomes, és a dir, el nou acord de finançament. Els vots d’ICV-EUIA van ser decisius per poder aprovar-les i superar els vots contraris de CiU i PP. Esmenes a la totalitat: Llei reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària donat que comportava un retrocés legislatiu: debilita el dret a l’assistència lletrada, reforça els conceptes de país d’origen i de trànsit segur i exclou els no comunitaris. Llei del finançament de la RTVE donat que posa en entredit la viabilitat d’un servei públic universal. Les mesures que incorpora obliguen a una disminució del volum dels actuals serveis audiovisuals i a una significativa limitació dels continguts. Llei de mesures de foment i agilització processal del lloguer i de l’eficiència energètica dels edificis perquè inclou el desnonament exprés fet que en un context de crisis incrementarà el risc d’exclusió social. Reforma de la Llei d’Estrangeria, el projecte de llei presentat pel Govern implicava retallada de drets i més control de fronteres. La nostra esmena a la totalitat demana, entre d’altres, el reconeixement del s dret a vot, humanitzar els CIEs, l’establiment de canals estables d’entrada i la flexibilització de la figura de reagrupament familiar. Llei de Comunicació Audiovisual per respondre a les demandes del sector privat i per la visió mercantilista que comporta. La Llei Òmnibus que tenia com a finalitat incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva de Serveis (Bolkestein) per l’amenaça que pot suposar pel manteniment i millora dels serveis públics i els drets socials i laborals. Respecte la Llei Orgànica Electoral la nostra esmena a la totalitat denunciava l’exigència d’una major proporcionalitat entre vots i escons i la defensa del dret de vot dels emigrants espanyols.

Llei de reforma del sistema de suport financer a la internacionalització de l’empresa espanyola perquè el text continua confonent cooperació al desenvolupament i lluita contra la pobresa amb les ajudes directes a la internacionalització de les empreses espanyoles. Llei de reforma del Codi Penal perquè el Govern renuncia als objectius bàsics de prevenció i resocialització, deixant-se endur per la corrent d’alarma social front determinats delictes, quan tenim una taxa baixa de delinqüència comparada amb d’altres països i per contra és un dels països amb major nombre de persones empresonades. Malgrat que van introduir esmenes d’ICV-EUiA dirigides a l’enduriment de penes per corrupció, delictes ambientals i despenalitzant els top manta ens vam acabar abstenint. Llei d’Economia Sostenible, l’esmena a la totalitat venia motivada per la manca d’un veritable canvi de model, per la presentació d’un calaix de sastre amb poca voluntat en temes socials i ambientals. També com a mostro d’oposició a l’anomenada Llei Sinde, que formava part de la LES, i pretenia acabar amb la neutralitat a Internet. Llei sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius perquè no contempla que els responsables son els propietaris de les centrals nuclears. Llei de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, la reforma laboral que va motivar la vaga general del 29S, perquè abaratia i facilita l’acomiadament, augmenta la temporalitat i no serveix per crear ocupació. Llei sobre l’actualització, adequació i modernització del Sistema de la Seguretat Social, la reforma de les pensions, perquè allarga l’edat de jubilació a 67 anys i els anys cotitzats per accedir a una pensió, a més d’obrir la porta a reduir les cotitzacions empresarials a la seguretat social. Llei de Residus i Sòls Contaminats per manca d’ambició en l’objectiu de reducció de residus, per la no incorporació de la fiscalitat ambiental i pel poc compromís en la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos.

Lleis pendents d’aprovació D’entre els projectes de llei que el Govern es va comprometre a aprovar i que actualment estan en tràmit destaquen: Llei reguladora dels drets de la persona davant el procés final de la vida Llei Integral per a la igualtat de tracte i no discriminació

També cal recordar que el Govern ha fet anuncis electoralistes però no ha arribat a concretar ni a presentar esborranys referents a: Llei de Llibertat Religiosa Llei de Transparència

PACTES DE LEGISLATURA Pacte de Zurbano, ens vam abstenir en la votació del Real Decret Llei davant l’escassa receptivitat de les propostes d’ICV-EUIA. La resta de pactes (educació, sanitat i energia) ha estat impossible arribar a un acord i consens polític. REFORMA DEL REGLAMENT DEL CONGRÉS Al febrer de 2011 ICV-EUIA envia un escrit dirigit al President del Congrés dels Diputats amb propostes per a l’eliminació dels privilegis parlamentaris: • Reforma de les pensions parlamentàries: adequació de les pensions parlamentàries a l’actual reforma de les pensions. Incompatibilitat entre la percepció d’indemnitzacions i d’altres prestacions vinculades als càrrec de President del Govern, Presidents de les Cambres i altres alts càrrecs de l’Administració. • Modificació del règim d’incompatibilitats dels diputats/des: Dedicació exclusiva i absoluta dels i les membres del congrés, exceptuant activitats que es desprenguin del càrrec: conferències, tertúlies, taules rodones, cursos o publicacions. Establiment d’un règim d’infraccions i sancions en cas d’incompliment. Reforç dels mecanismes de verificació de les declaracions d’activitat per evitar col•lisions entre interessos públics i privats. • Publicitat de béns patrimonials i de rendes: que es publiquin en el BOE o en la web del Congrés dels Diputats els béns patrimonials, ingressos i rendes dels diputats/des amb l’obligatorietat d’actualitzar-lo anualment, incloent per exemple les declaracions de renda. • Austeritat al Congrés: ICV, ERC i IU van demanar, entre altres mesures, que els/ les diputades només tinguin coberts els viatges imprescindibles per a la seva activitat parlamentària (com assistir als plens) i que només se’ls pagui els bitllet en classe turista. La presidència de la mesa del Congrés ha incorporat algunes de les nostres propostes al nou reglament: • A partir de l’estiu les activitats rendes i bens dels Diputats i Senadors seran públics a les seves web. • Es garantirà que els Diputats i Senadors només tinguin dedicació exclusiva com a parlamentaris. • S’eliminen els complements màxims per les pensions i determinades prestacions injustificades als diputats i senadors

CREACIÓ DE SUBCOMISSIONS

-

Subcomissió de Reforma del Sistema Hipotecari Espanyol: ICV-EUIA considerava que no calia fer aquest subcomissió i proposava que la mesura de la dació en pagament s’havia d’aprovar amb urgència per la situació de vulnerabilitat social de moltes famílies que estan sent desnonades. Com que no hi havia majoria parlamentària per aprovar la proposat a de la dació en pagament, es va accedir a la creació d’aquesta subcomissió. És la única de les proposades per ICV-EUIA que s’ha constituït. Actualment està en període de compareixença dels experts.

-

Reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual: La primera reforma de la llei de la propietat intel·lectual d’aquesta legislatura, es va estudiar a una subcomissió creada a proposta del grup socialista i ICV-EUIA. Al març de 210 es va fer l’informe amb les conclusions de la feina de la subcomissió i ICV-EUIA va ser l’únic grup que va presentar un vot particular proposant canviant d’arrel el model de gestió col·lectiva dels drets d’autor i els privilegis de l’SGAE, acabar amb els cànons per còpia privada i assegurar els dret de l'autor és necessari, per garantir la creació cultural i l'autonomia creativa sense entrar en contraposició dels drets ciutadans i l'accés a la cultura. Reforma del Règim Electoral General: Un dels compromisos del govern amb ICV-EUiA provinent de l’anterior legislatura, era reformar la llei electoral. La reforma es va debatre al llarg dels mesos de desembre de 2009 i gener de 2010. ICV-EUiA van proposar introduir les següents mesures: Garantir que el valor d’un vot sigui el mateix independentment d’on s’exerceixi aquest dret; augmentar el nombre d’escons del Congrés a quatre-cents (per garantir la proporcionalitat ampliant les circumscripcions); estudiar la fórmula de càlcul de vots en escons que garanteixi la major proporcionalitat. Canviar la Llei d'Hondt per la fórmula HARE (quocient electoral de restes majors), que s'aplica a països com Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Grècia, Dinamarca o Islàndia; mesures d'estímul de participació activa de la ciutadania, millora de la democràcia deliberativa; els grups majoritaris van negar-se a incorporar a qualsevol canvi de sistema electoral en la reforma i van redactar un projecte de llei modificant qüestions relatives a la campanya i al vot dels ciutadans de nacionalitat no espanyola. Finalment, la modificació de la LOREG va quedar aprovada el 19 de gener de 2011 amb els vots contraris de Rubalcaba a qualsevol reforma del sistema electoral i, a més, amb el vot contra el sistema de model alemany que ara proposa.

-

Propostes de creació de subcomissió aprovades però no creades:

-

Renda bàsica de ciutadania: A l’abril de 2009 s’aprova per unanimitat al Congrés dels Diputats la proposta d’ICV-EUIA de creació d’una Subcomissió d’estudi sobre la Renda Bàsica. Dos anys més tard aquesta Subcomissió encara no ha iniciat els seus treballs per manca de voluntat de la mesa i del govern. Polítiques de Cooperació: El 5 maig 2011 es va aprovar per unanimitat la creació d'una Subcomissió per a l'estudi de les perspectives de la cooperació internacional per al desenvolupament, que hauria de servir per fer balanç de les actuacions realitzades i establir línies compartides d'actuació amb la participació de les organitzacions civils del sector. No hi ha hagut temps material per crear-la. Pacte d’Estat a la Sanitat Posicionament d’Espanya davant la Reforma de la Política Pesquera Comú

-

-

Propostes de creació de subcomissió no debatudes (i conseqüentment no creades): Protecció dels animals Disponibilitat a la pròpia vida Interrupció voluntària de l’embaràs

10 ÈXITS, 11 DESACORDS
10 Èxits

Entre totes les propostes d’ICV-EUIA, aprovades aquesta legislatura, en podem destacar 10, totes elles pactades amb el grup socialista, i que s’han aprovat per diferents vies (esmenes a lleis, mocions, resolucions, etc): - l’ajuda de 426 per a les persones desocupades - La despenalització parcial del top manta - Enduriment de les penes de presó pels delictes de corrupció - Eliminació de la “Llei Beckham” - Publicació a les webs de les declaracions de rendes i bens dels Diputats i Senadors i dedicació exclusiva com a parlamentaris - Nova Llei de Salut Pública - Recolzament a l’Impost a les Transaccions Financeres (en el marc d’espais internacionals multinacionals) - Nou Model de Finançament de les CCAA - Nova llei de salut sexual i reproductiva, increment de les garanties a l’avortament - Retirada de símbols franquistes, elaboració de mapa de foses, recursos a les polítiques de recuperació democràtica.

10 Desacords

Entre totes les propostes d’ICV-EUIA, que el govern i el grup socialista han desatès, podem destacar-ne 10: Reforma fiscal justa, progressiva i ambiental, aproximant-se a la pressió fiscal mitjana de la UE i que garanteixi la sostenibilitat de l’estat de benestar i la redistribució de la riquesa. Lluita contra el frau fiscal, els paradisos fiscals i les SICAV. Control a la banca i de les remuneracions i reforma del sector financer. Reforma del mercat hipotecari i dació en pagament. Modernització del Model productiu per crear llocs de feina en el sector de l’I+D, coneixement, rehabilitació i eficiència energètica dels edificis, polítiques socials. Tancament de les nuclears. Reforma del model energètic per reduir la dependència del petroli, evitar privilegis de les grans empreses i potenciar les energies renovables. Model d’infraestructures: Increment d’inversió en infraestructures de mobilitat sostenible de proximitat (rodalies, tramvies, transport ferroviari de mercaderies) i reducció d’inversions en grans infraestructures (AVE, autopistes, 4t Cinturó) Control dels lobbies, transparència, incompatibilitats de governs i electes. Reforma per fer la llei electoral justa i representativa del conjunt de la ciutadania. Eliminació de la Llei Sinde al Congrés (CiU i PP la van ressuscitar al Senat)

-

-

-

Annex 1: Lleis aprovades amb vot favorable d’ICV-EUiA (pendent de revisió) 2011 Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas. Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares. Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego Ley 15/2011, de 16 de junio, por la que se modifican determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia. (BOE, núm. 144, de 17 de junio de 2011). Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. (BOE, núm. 151, de 25 de junio de 2011) Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. (BOE, núm. 175, de 22 de julio de 2011).

• Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial «Instituto Español de Comercio Exterior» (ICEX). (BOE, núm. 87, de 12 de abril de 2011). 2010 # Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. (BOE, núm. 45, de 20 de febrero de 2010). (PDF) # Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. (BOE, núm. 55, de 04 de marzo de 2010). (PDF) # Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la Comisión de infracciones penales (BOE, núm. 61, de 11 de marzo de 2010) • Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE, núm. 53, de 02 de marzo de 2010). (PDF) • Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria. (BOE, núm. 53, de 02 de marzo de 2010). (PDF) (PDF) Corrección de errores • Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. (BOE, núm. 61, de 11 de marzo de 2010). (PDF) • Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. (BOE, núm. 61, de 11 de marzo de 2010). Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. (BOE, núm. 73, de 25 de marzo de 2010) # Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE, núm. 103, de 29 de abril de 2010). # Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria (BOE, núm. 159, de 01 de julio de 2010). (PDF)

# Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. (BOE, núm. 163, de 06 de julio de 2010). (PDF) # Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. (BOE, núm. 163, de 06 de julio de 2010). (PDF) # Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (BOE, núm. 163, de 06 de julio de 2010). (PDF) # Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 21/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF)

# Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 24/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 25/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 27/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.º (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 29/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 30/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (BOE, núm. 173, de 17 de julio de 2010). (PDF) # Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. (BOE, núm. 182, de 28 de julio de 2010). (PDF)

# Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. (BOE, núm. 190, de 06 de agosto de 2010). Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo # Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales (BOE, núm. 277, de 16 de noviembre de 2010). (PDF) # Ley 38/2010, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta. (BOE, núm. 309, de 21 de diciembre de 2010). (PDF) # Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (BOE, núm. 317, de 30 de diciembre de 2010). (PDF) Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de agosto, por el que se prorroga el programa temporal de protección por desempleo e inserción, regulado en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. (BOE, núm. 204, de 23 de agosto de 2010) 2009 Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. # Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad. (BOE, núm. 73, de 26 de marzo de 2009). (PDF) # Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. (BOE, núm. 82, de 04 de abril de 2009). (PDF) # Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas. (BOE, núm. 145, de 16 de junio de 2009). (PDF)

# Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. (BOE, núm. 242, de 07 de octubre de 2009). (PDF) # Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción. (BOE, núm. 273, de 12 de noviembre de 2009). (PDF) # Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática. (BOE, núm. 293, de 05 de diciembre de 2009). (PDF) # Ley 21/2009, de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática. (BOE, núm. 293, de 05 de diciembre de 2009). (PDF) # Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. (BOE, núm. 305, de 19 de diciembre de 2009). (PDF) # Ley 23/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. (BOE, núm. 305, de 19 de diciembre de 2009). (PDF)

# Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. (BOE, núm. 315, de 31 de diciembre de 2009). (PDF) # Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (BOE, núm. 315, de 31 de diciembre de 2009). (PDF) # Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. (BOE, núm. 315, de 31 de diciembre de 2009).

# Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. (BOE, núm. 57, de 07 de marzo de 2009). (PDF) (PDF) Convalidación # Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. (BOE, núm. 78, de 31 de marzo de 2009) # Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. (BOE, núm. 101, de 25 de abril de 2009). (PDF) (PDF) Convalidación # Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. (BOE, núm. 111, de 07 de mayo de 2009). (PDF) (PDF) Convalidación (PDF) Corrección de errores # Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario al Presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de vehículos Plan 2000 E, por importe de 100.000.000 de euros. (BOE, núm. 125, de 23 de mayo de 2009). (PDF) (PDF) Convalidación # Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE, núm. 143, de 13 de junio de 2009) # Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional. (BOE, núm. 197, de 15 de agosto de 2009). (PDF) (PDF) Convalidación # Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. (BOE, núm. 197, de 15 de agosto de 2009). (PDF) (PDF) Corrección de errores (PDF) Convalidación # Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (BOE, núm. 259, de 27 de octubre de 2009). (PDF) (PDF) Convalidación

# Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. (BOE, núm. 293, de 05 de diciembre de 2009). 2008 5 lleis # Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica. (BOE, núm. 97, de 22 de abril de 2008). (PDF) (PDF) Convalidación # Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona. (BOE, núm. 97, de 22 de abril de 2008). # Real Decreto-ley 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinados ámbitos de las cuencas hidrográficas. (BOE, núm. 258, de 25 de octubre de 2008). (PDF) (PDF) Convalidación # Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. (BOE, núm. 290, de 02 de diciembre de 2008). (PDF) (PDF) Convalidación # Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias (BOE, núm. 300, de 13 de diciembre de 2008)