P. 1
VII.sistemul Limfatic

VII.sistemul Limfatic

|Views: 7|Likes:
Published by Diana Suditu

More info:

Published by: Diana Suditu on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2015

pdf

text

original

latarea :pu,~erni'f',i~ veneler din partea dreaptae pO'rUu.ni~postertosre a corpului embrjonulu+si la reducerea venelcr dirr:JI p a:r te a .5 tln .g,i.

, :D e pe ILWr rna :8, cest u i la p,t

vena. ,ca.,vi· inie:ri:o,a.:ra se dezvo~hl ~
dUer~t,e porjlun i, ,sJe veneler
. .

eupracardinale

dr,eapta a. PO~'UlDJrIi poster~oa.re a.co'ri p'D:I~Lliesnbrlonulul; partea ei hepa:~l'c.a (de la orlficlu pina ~~;locu! de f'ecepUe a venel S U.jj' rare. nate )1- .d.i n venaceei u n~' ,d,ere n~.. ·r· ·t mUI,: partes . supraren~J;. l' a ~ ..... ~ . .. L<aa :ICiJi' ~I' (g,~n v,e:na cardlnata dreal)[a: partea renala din anaatcmoaa dintre "enele sub-ei 'troe'full:,a, ~. din portiunea

d.ln partea

.

din

lor clf.sodal i: in ea, e:vacuarea ,dhll j.e,s;ut u r'~ a partlculelcr eterogene (corpl microb ietl~!,celule dez lntegrate ".

nctamente:

,abSofbtm~ a~el$j

crls'tal'ij~~:i~

scurge spre ganglionii llmta Hd cerespunzatorl. or:gar:nuhJj in cau.:zA sau parvasele li:mJat~~,e die callbru rna re -. trun-

~mpre'llUla ell

P r [I]' aces te 8.1. imla

2. Vase: Ir~m'faJJ'ce,[},4sa ,lymph.atie~:.
mJ ater

tile atlate

'ra rm atiblca

in

pil a re

ea.

se

tH dste acorpului, iar de laacestes spre

d ~'[1 dreapta; pa rtea posIornbara a

subcardlnale
a venelor
"'f.mrertoara ~

dife'rlte

ca re se v tu"s,a in vena ,c,aval ~ ..:II ,wdI ,u,e' asernenea u@nV0i:ea

drepte ..Cea mal tna:r~ p,at.te .ale venelors:ub-$i

\H2:ne]

pot sa se :pr'e:?inte drept ,ciH de propagare ,a ~nh:!C'tmor ~i celulelor tumorale. ,9._ TlrUl1c:hi'llIi"Ue liml:,aitice" .lrU1ui lym", plu~Uci. t8:naJelc Hmf'.aUce, au,ctus ltrm,~ p'hallci. AcesflNl 's:int vase colectoare Umfati,re de calHH"tl mare' p'ifim care Umfa
se scu.r~r,e din dUerUe regiuntale i:n u:l1ghmllruJ venos sau lnportlumle

chjur'i~i canals llmf atice. Vaseh~:~ii:mr.8tilee

portiuni

eorpulul

terrnisupracardinale. Ves.Ugiil,e venelor supracardinale stnt: in dreapta '-. vena ~m,,, nate ale venelor C,8Tie' it Iormeaza. U.mFa se scurge prtuvasele l,hfiifaUce, pa:i2" ~j In ~stlnga. - vena semlhnpara.

spre trunch~u rih! ~i calla lelelimbUCie'. trece pr'ilrl gangUo.lillii [I~mlatki!flrJdi lY mphaUti (ly,nplu:moai ~ i'nn.,~ BftlA)r care IIS,II,MUll, UMf,A 1~C ,ex-'et: uUf u nc.'U;a de ba.rie r '$ i forma He Sis temul UmIa,U('" sysM_ma ~'gmphdticu.rn~. rum a.. Umhl~ care se sCllJlrge prin ainu- ' un runclude eapilare 1r':Elm.iH·cate 111 0 rg;\ne it surile ga~g.liOtiJnor UmhrUti:,' se fiUreaza ~esutu va~e. ~im fa~ru,c~~ tr UJ nch iu rl 1 im~~ prin ansele de jesut reticular; r:i, i ,del l'n 'r,a~rn!ce'.,.ca.na.}e. p rh:1 care :~rnla se scurge IIii rnda vir;! llrnfoclte, care slut lo rmate d@ l de Ia loeurile de Iennare a e.1 spre loca] tesuh.J1 ~,im:foid al aeestor organe ,ple'z.i

a

g[1iu[ venos (fig .. U5,B), OdaU, eu I~m[a I(gr.- lymph-a, -,ap~,lim]l'ed'e}. 'care este

de conUuetJrUlJ a venelor Ju~gula.ta inter".Organel.,e: hematopoeticesl na .~~subclaviculara, care Iorm,eaz3, un .. lui ~]]UU1~t).
ICap'~huelld 11_.flllete

ale

S~5~'l:'mU~

un lichid incelor die componentaa-propi~ ,(vase,l'el'imfotapi,I'ar:e:J' . ala die phISm3&an:gvi'lia, din organe .~:I ~esuhrri se dreneaza produsele de deseu Capl larele ll rnfatice
ale metabo~l,ism u~! partie L1~eJE"ete roge~ ui,

ne,

la iu ,Iu'i' $ r - In(,iiduv,eis p.inii r ii, m 'em b r anetrunchtur l ~~canele sa. ana gang~io:n;i lim- lor 'lor 'men~liII:geale1g1obuJtli ocular. ure'l:@g'um:ent.ul,1!Ji: 'epiteUeJ 081 f~~~'cin~m~fosii caHciJQir~i sau oval,a,tit de chii interne, p~e]ii~i tunlciler muceaae, c.arl.i.~aJekH\ dl.menSI,UDlII1U .:prea. mars, care de asemespllnei, rnaduvei OSO,9S'e nea Iae parte d~n slstem IIJ ~ de ergane hnu- parenchjmulul '~i .P ~.ac,enlt;ei"Spre deosebire de .c8pH,a rele rL~" Dup.a structura 's,~funt'tjii:e executete mn slstemul Him: Latic 'disting'6rn11 urm 2ito,a· sengvtne, cele .Iimfat~,c!ealtm ~n diametru rna i mare (r)mna la 0,,2' rnm) T contu ruri re lie fa rm a$i: [1JJM t: I, CapUa.relimf',at~ce; ( vase Umrf·(lC,a .. neregulate, -si,n1!;lo~dt~,'tila,ftera'le~. Unjnp'Uar.,.'e...·..~' u.~s..,a" '.l.Y. fn.,.ph.~:o"C,fJ.;pi.U.,~"ia c.·.~~te.a.·. du-se tntre ele, acestea aJc·l1tuies'c c; retea .) •. .. a.bosrb chn U~.sl]h:lrl soJlJJlu~~ roIOI!d"8~~ Jhnf'oc,apH.arai mn,chhsi, re'l,e lympJ1&CtJ.,piJca rei.a 5,ltit situa,h:!lri un.1L11 de ~ro:~ehile; tn afara de vene f'e:'.a.Hze;izi) ki reral1sele A lJI'I'!I~:'I"rn'I"'''''~'''' r'~ .,. "t II" r 'I ~,'''''r sau 'cUeva. p'~!an1lJri: in d,epend,enUi, d:.econ~ .IU,r' ,a'r" ~:f" o..~ t"lU,. 235 La. i()rgane~w p.a.rt.ia:~e
cerpului

Pe trelectul

vaselor

llmlatlce

spre

Acesl~ea, incep in tnate orgam.Y.~ee.[ tesuencede turtle cerpulu i, umaIl,c:uexceptta,

constitu ie elementu I ~n]tjl:a]~ r ,a!d.idWli Ie slsternul ul ,I~mt::i~·~.li!r'.

A.·.·.·...

/j,;,;,·,t"lg

~:ClI_

.,:0 .;:::II

J

,~~I'IlIJ.I~.

J

I~!

0

~.oi!'l," ,~!\;I'".::l;ItJI,.b.Il

J~J~'

~

\

stitutia organulul tr aversat de ele ..Orientarea capilarelor este determinate de diredia fasciculelor de [esut conjunctiv, ce tncorporeaza capila rele lirn! a tice, ~i de forma elernentelor structurale. ale organului dat (D. A. J danov). Bunaoa r a, in organele vcltrminoase (rnuschi, plamini, fie at. r inichi, glande mar i etc.j

..

Fig.

158. Sisternul

limfatic

al ornu lui.

1- vase le lirr.latice ale omului : 2 - gali~lioni lifnfatiri subrnan dthular i ; 3 - gangliQni l irnlatici rnentoriier l : 4 - orif iciul e ana lul ul tor acic : 5 - ganglioni!limfal'ici medias tinal l an ter lor l : 6 - ganglionii llrnf attci axil ari : 7 - gangli.onul lirnf atic cubital superficial; 8. - v ase!e ltrnlahce super l ieial e ale mernbrului superior: 9 -ll;:anglllDnii lirnl attcl lornb ar l : 10 - gangliOA limfatic subaortal , II - ganglionii l lrnf atici iliac.i com uni ; 12ganglion'li limlatici ln ghinali super licial! : .13 - gr upul medial de vase urntattce superflciale ale gambe.i.; 14·- gr upul lateral de vase limfatice sujierl'icia.le ale ga.mbeii 15 - vasele lirnlatice super ilciale ale plcturul ui ; 16 - vasele l irnf atice pr olun ce ale pleior ulul : J 7 - vase!e tlrnlatlee pretunde ale gambei; 18vasele Iim l al ice profunde ale coapset : 19 - vase l e lirnlatice Waf un de ale palmei; 20 ~ gangl iQ~ ii limbti!':i inghlna Ii proIun zl : 21 - ganglionii limFalici iliaci intern! ~i,externi; 22vasele lim.falice prol unde ale antebr atului: 23 - can a lul tor acic : 24 - gangllon limf atie cubital prciund : 25 - gang-Iillni llrnlatlet ln tercesfall : 26 - trunchi subel avtcul ar : 27 - trunchi [ug ular : 28 - ganglioniilimfa[\ci cer vica l i p rtrl un z i : 29 -g.anglionul ltmlatlc jugodigaslric; 30 - ganglioni limfalld masterd ien l ;31 - ganglionl limfatici parot!c..

236

,

nului acestora din urrna, rn ai ales in caz de edem al [esutur ilor lncar e se afla capilarele date. Capilarele limfatiee dotate eu valvule se cons ider a postcapil ar e lirnf atiee.
Vasele limfatice

Vasele 'lirniatice se Iorrneaza prin confluenta eapilarelor limfatice. Peretti vaselor 2 Iimf a tice stnt mai gr osi dec it peretii limfocapilarelor. Pe vasele limiatice intraorganice si pe 0 par te din cele extr aorganice spre exterior de endoteliu exista doar 0 tunica fina de tesut conjunctiv (vase fara tunica muscular a}. _Peretti vaselor limfatiee de calibru mai mare sint a lcatuiti din tun i c a i n tim a, tunica [ntima, tapetata cu endoteliu, din t un i cam e die, tunica media, muscular a, si tun i cae x t ern a, tunica exte r na, s. adventitia, alcatuita din tesut conjunctiv. Vasele limfatice comports val v uI e, ualuulae lumpiuiticae. p r ezenta caFig. 159. Retea de capilare lirnlatice (I) ~i vase rora confera acestor vase un aspect calirnf atice (2) in tunica ser oasa a intestinului subr acteristic moniliform. Valvulele vaselor tire. Iimiatice, fiind adaptate sa orienteze limfa intr-un singur sens - de la "perife~ r etelele de capilare limfatice slnt str ucturie" spre ganglioniilimfatici, tr unchiur i si canale, slnt alcatuite din repliuri ale' rate In trei dimensiuni. Capilarele limfatice din aeestea sint orientate in diferite tunicii interne, care contin in cantitaf dir ectii $i situate tntre elementele str ucmici tesut eonjunctiv in interio ru l iiecarei petale. Fiecare valvula este alc atutu r a l-Iunctionale ale organului: f ascicule de fibre rnusculare. grupuri de celule ita din doua repliuri ale tunicii Intirne glandulare, corpusculi renali, lobuli .he- (petale, valve) situate unul in lata al tuia p atici. In organele plate (fascii, tunici Distanta dintre valvulele vecine cons tiseroase, piele, straturile per etilor orgatuie de la 2-3 rnm In vasele limfatice innelor cavitate, per etii vaseJor sangvine traorganice p ina la 12-15 mm in vasele de caJibru mare) reteaua capilar a e si- de calibru mai mare (extraorganice). Vatuata intr-un singur plan orientat para lei sele lirniatice intraorganice situate ala-, la supr af ata organului. In une le organe turi anasto moze az a unul cu altul formind r etea ua capilarelor limf atice formeaz a r etele (ple xuri) cu anse (cchiur i) diverse ca forma si dimensiuni {fig. l59). niste proerninente lungi de forma dactiloida (bun aoar a, sinusurile limf a tice In Din organele interne, din rnuschi vasele limfatice iese, ca regula, alaiur: de vasevilozitatile intestinului subtire}. Peretii ca pila relor Iimf a tice sint ale a- Ie sangvine; acest postulat e valabil doar tuiti dintr-un singur strat de celule epitepentr u vas e 1 eli rn fat ice p r oliale, care cu aj utor ul unor Iascicule fun d e, vasa lumphatica profunda. V ade finisime filamente ancorale se crams e 1 eli m fat ice sup e r fie i a I e, poneaz a de fa sciculele circumiacente de vasa lumphaiica s uperjicialia, ca re se fibre colagene. Aceasta legatura intima afla spre exterior de supr alata iasciilor dintre fibrele colagene si peretii capilarecorpului uman, s int dispuse alatur l de lor limfatice contr ibuie la largirea lumevenele subcutane sau In apropierea lor .

..

237

Aceste vase se [orrneaz a prin confluenta capila relon Iimfatice .din plcle ~i din tesutul celular subcutan. In locurile mobile, in incinta ar ticulatiilor, vasele limfatice se r arnilica, apoi conf lueaz a din nou, fo rmind cai colater ale, care asigura cu. r cntul neintrerupt al limfei In caz de schirribare a poz itiei corpului sau p artilor lui constitultive, precum si in caz de unele vase In timpul miscarilor si extensie in articulatii.
GanglloniiUmfatici tulbur

are

I

a . tr artzitulu:

de Iimfa

de flexie

pr in

I

Prln vasele limfatice limla de "a organe Pe peretii cavitatilor sint situati g a n~i p ar ti ale corpu 1 ui se tndreapta spre g I ion iiI i m fat i c i par i eta 1.1, ganglionii limf atici pr in vasele alerente nodi lumphatici partetdles. Din aceste a ale acestora. _ fac parte grupurile de ganglioni paraPoz itia ganglionilor limf atici dispus! sternali, lntercostali, diafragmatici supe tr aiectul curentului de limfa prin corperiori - in cavita tea toracica: lornbari, pul uman se va studia in continuare epigastrici inferior, diafragmatiei in!e(vezi pag. 253). Ganglionii Iimfatici sint riori -. -In cavitatea abdorninala; iliaci situati ca regula .linga _v asele sangv ine, comuni, externi s i interni -- in cavitatea mal ales linga venele de calibru. mare; bazinul ui. Iiind grupati de la citiva pin a la 10 $i Ganglionii limfatici sint de culoare mai multi sau, mal rar, arnp lasati solitar. r oz a-certusie, aspect steroid. ovoid ~i faPornind de la prineipiul anatorno-topogbiform (fig, 160), dirnensiuni de la 0,5-· rafie ~i de la directia traficului de limf a 1 mm la 30-50 mm lungime si chiar mai dela organe (principiul de regionalita- mult. Fiecare ganglion Iimfatic din exte), in corpul uman distingem circa 150 terior este acoperit de 0 capsula de tesut de grupuri regionare de gangJioni limfaconj unctiv. In interiorul ganglionul u i tici (lat. regia - regiune) ,.In baz a acesIimfatic exista stroma alcatuita dintesut tor principii gangIionii limfatici sint -de- eonjunctiv ~i parenchimul, prez entat de num iti in conformita te cu regiunea in tesut limfoid (vezi "OrganeJe herriatocare se afl a: g a n g I ion iIi m fat i- -poetice ~i· ale' sisternului imun"). Tot aici e i 10m bar i, nodi lumphatic; lumbase af la un sistem de canale comunicante les, g a n g I i. 0 n i limjatici axilari, nodi numite sinusurr limlatice, prin care se lymphdtici axillares. In alte cazuri gruscurge limf a in Jlmitele ganglionului limpul de ganglioni limlatici poate Ii denufa tic. Sub capsula este situ at sinus ul mit dupa vasul sangvin din vecinatate: marginal (subcapsular), care ajunge Cll gagl ionii lim [atici celiaci, ruidi lumphncapetele lui nernijlocit la hilul gangliotiel· coeliaci, 's a n g I ion iii i m f a- nului. De la aceste in parenchimul gangtic iii j a c i, nodi ly mphatici iliaci. lionului lim fa tic pornesc sinusurile interIn unele regiuni ale corpului uman mediare (Ia tnceput corticale, apoi medugrupurlle de gangl.ioni lirniatici s int dis- lare) ,-care In reginnea hil ul ui organului puse in doua straturL Intre astfel de gru- tree in sinusul portal. Tot in acest sinus puri se afla de obicei 0 fascie. In asernese deschide si sinusul marginal (subnea cazuri ganglioni.i dispusi pe fascie se capsular) . numesc superfidali, iar cei de sub fascie La ganglionul. Umfatic limfa vine prin se numesc profunz i; de exemplu, ganglivas e I e lui lim fat ice a fer e n· onii limfatici inghinaJi superiicia li, nodi t e, vasa' aljerentia, care, ctte 2~4, ajung lymfhaiici unguiiuiles superjiciaies, sint la partea bornb ata a ganglionului, pesituati pe fascia lata a coapsei. Sub aceanetr a prin capsula. acestuia si se varsa
288

sta fascie sint pl asati ganglionii Iimfatici inghinali profunzi, nodi lumphoiici Lng uinales proiundi. In cavitatile tor acica, abdorninala, pelvina ale corpului ganglionf limlatici s int situati ling-a organele interne si pe peretii cavitatilor. Porriind de la pozitia lor, primil In' mod obisnuit se nurnesc vis c er a I i, nodi lymphdtici uiscerales. Din acestea lac parte numeroase grupu ri, notamente: mediastinali, bronhopulmonari, traheobronhiali - In cavitatea tor acica: gastrici, mezenterici, colici·_ in cavitatea abdominala: par arectali, par aveziFali, parauterin -. in cavitatea bazinu!ui.

,

'

Fig. 160. Forme de ganglioni
1-

limiatici.
; 5nblongat.

fabiform ; '2'~ sier oid ; 3 ~ ova! , 4 - segmeutar

,

In sinusul capsular (marginal). Apoi prin acest sinus si -prin sirrusurile intermediare care se afl~ in parenchimul ganglionului si cornunica tntre ele, limfa ajunge in sinusul portal. Din acesta ies 1-2 vas eli m fat ice e fer e n t e, otisa efferentia, care p leaca de Ia ganglionul limfatic (fig. 161), In lumenul sinusurilorse ana. 0 r etea foarte msr unta, formats din fibre reticulare ~i celule (fig, 162). Cind lirnfa trece prin sisternul de' sinus uri din ganglionul limIatic, in ochiurile acestei rete Ie pot sa se opreasca dilerite particule eterogene, care nimeresc in vasele lirnfatice din tes uturi (corpi microbieni, celule tumora le, particule . solide). In lirnfa din parenchimul ganglionului lirnfatic vin IirnfociPrin vasele limfatice eferente limta din urtii ganglioni se tndreapta spre urmatorii ganglion! limiatici aflati In calea curentului de limfa sau In vasele colectoare - trunchiuri si canale limfaiice. gionar nu cornunica
Iimfatici din Iiecare

treee prin 6-10 gangHoni limfatici. 00ar un singur organ face exceptie -. esofaguL De la partea lui rnedie unele vase toracic af lat in irnediata vecinatate, evitind ganglionii lirniatici. I ala. de ce in caz de cancer aI esof agului celulele tu. morale vehiculate deTirnla . pot nimeri direct in canalul tor acic, apoi in singe fa ra a trece prin ganglionii lirniatici .: Unele vase lim Iatice ale ficatului in cazur i rare de asernenea se varaa nemij!ocit in canalul toracic (A. Usovici, 1980) .
Trunchiurile lirnlatice se varsa nernijlocit in canalul

,i

ca.nalele limfatice a corpului, ~i se colec-

ti.

ei prin vase limfatice. Prm aceste vase limfa curge de la unli gah.glioni. spre altii Tn directia tr aficul ul com un, adica spre unghiul venos, care se Iorrneaza 13. nivelul de confluenta a venelor jugulars interna ~i drept} . subclaviculara. In calea parcursa de limeel mai mare vas limiatic este can afa de la Iiecare organ aceasta e filtr ata I u Ito rae i c, ductus ihoracicus, prin de eel putin un ganglion limfa tic. dar care limf a vine de la membrele inferioare, mai Irecvent de citiva. De exemplu, in de la peretiisi organele baz inului ~i cacalea limfei ce vine de la stornac se vitatii abdom inale din juniata tea sttnga alIa 6-.8 gang lioni, de la rinichi limf a a cavitatii toracice. De Ja membrul supe1

Ganglionii

intre

gTUp .re-

trece pr in ganglionii limfatici teaz a 'In unul din vasele limfatice colectoare: can a ] u I lim fat i c, ductus lumpluiticus, s aut run c. h i u 1 I i rnfat i c, truncus lymphatic us. In corpul uman distingem 6 canale ~i trunehiuri Iirnfatice de caiibru mare, Trei din acestea se var sa in unghiul venos sting (canalu I toracic, trunchiur.ile jugular sting ~j subclavicular sting) , trei 'in unghiul venos drept (canalullimfatic drept, trunchiurile jugular dr ept si subclavicular

Limia, venind din orice parte

239

/
2

3

/

7

Fig.
1-

16 L Structur
capsulll
7-

a
tr
abecul

schemab~.a a ganglionului
;'3 -

..

~'r. _'.

limf
tant a cortlcal

atic.
a ; 5 nodul

lara;

;

2

-

s

inusur

";'<'lse \imhtice
J

aier ente ;g,;_

i; vase

4

-

subs

!imfat\ce:

eier ente ; 9 -

hil al gangliorJu\ui

limfoid

;

6

-

subst

anta

rnedu-

limla"tk.

la r indul lor din conn uenta v aselo r limf atice eferente ale ganglionilor limfatici lombari din dreapta ;;1 din stinga (vez i dexter, de la jurnatatea dreapta a capuApr oxirn ativ in 25 % din 1ui~i gitului - In t run c h j u 1 j u- In continuare). g u 1 a r d rep t, truncus jugui6.ris dexcazuri In par tea initial a a canalului toter, de la organele jum ata tii drepte a ca- racie se varsa 1-3 vase Iirniatice etevitatii toracice in t r u n chi u 1 rente dela ganglionii lirnfatici mezenterib r o n h o m e d i a s t ina l d r e p t, ci, vase, care se nurnesc t run chi uri i n t est ina I e, trunci intestinales. In truncus bronchomediastinalis , dexter (fig. 163) ..De Ia extremitatea superioar a eanalul tor acic se v arsa vasele limfatJce de la niste ganglioni preversttnga Iimia vine pr in t run chi u 1 eferente tebraU,' intercostali, preaor tali, lntilniti sub c I a vic u I a r s tin g. truncus subciaoius sinister, de la jurnatatea stin- destul de r a r in cavitatea tor acica. Lunga a capului ;>i gitului - prin t r u n- gimea canal ului toracic e de 30-4 I em (D. A .. Jdanov). Par tea initiala a b chi u 1 jug u I a r s tin g, truncus d 0 min a I a, pars ab dominalis, a c anaiugularis sinister, de la organele jumafa tii stlngi a cavitatii toracice - in t r u- lului toracic, tn 75% din eazuri are 0 dilanchiul b r o n hom e d ia s t i n a l tare nurnita cis t ern ae a n a 1 u lui de s t i ng, truncus bronchomediasiinalis si- tor a c i c, cisterna chyU (cisterna nister. . lapte ), de aspect conoid, ampular s au .. Canalul toracic, .ductus thor acicus, se fusiform. In 25% din caz uri inceputu I canal ul ui Iorrneaz a in cavitatea abdominal a, in tor acic se prezinta ca un plex reticular te sutul celul ar retroperitoneal, la nivelul vertebrelor XI I to racica ~i I 110mb ar a format de vasele lirnf atice eferente ale lornbar i, celiaci, rnez entepr in coniluenta t run chi uri lor I i- ganglionilor mf a tic e I a ill bar d rep t :;;i 1 0 m- r ici, Peretele por tiunii initiale a canalului to racic de obicei este concrescut eu ba r s tin g, truncus lurnbalis dexter et truncus tumbalis sinister, alcatuite pedunculul drept al diafragmul.ui, care rior drept Iimfa e colecta ta in trunchiul subclavicula r drept, truncus siibclaoius
v-.

240

.

r

,

2

Fig.

162. Fibr e r eticulare
r

(1)

sinusul intermediar al substantel regnatie eu nitrat de ar gint).

~i celule (2) in rnedular e (imp-

in timpul excursiilor respiratorii apasa pe canal u 1 tor acic si contr ibuie la propulsarea limfei. In caviiate a abdominal a canalul toracic pr in or if iciul aortal al diair agrnului trece in' cavitatea tor acica spre rnediastinul posterior, uncle se dispune pe lata anterioar a a colo anei vertebr ale lntre partea tor acica a aortei s i \ vena Impara. , Partea t o r a c i c a, pars thoraci'ca, este cea mai lunga, Ea se intinde .de la or iiiciul aortal al diafragmului ptna la aper tur a supe rio ar a a cut iei toracice, unde canalul trece in par tea sac e rvic a 1 a, pars ceruicalis. In por tiunile inferioare ale 'cavitatii tor acice, posterior de canalul to racic, se afla porjiunile initiale. acoper ite de fascia endotor acica ale arterelor intercostale posterioare, anterior de el se afla esofagu1. La nivelul vertebrelor VI~VII tor acice canalul toracic se inclina tr eptat in strng a l a nive1ul vertebrelor II-I Il tor acice, iese de sub marginea s t1nga a esofagul ui, trece ascendent posterior de arterele subclavicular a si carotids cornuna stingi si de
, v

nervul vag, Aici, in mediastinul superior, in stinga de canal ul tor acic se afl a p leura rnediastinalasttng a, iar In dreapta esofagul, posterior - coloana vertebr ala. Lateral de ar ter a carotid a cornuna ~i posterior de vena jugular a interria, la nivelul vertebrelor V-VII cervicale partea cervicala a canal ului to racie se incurheaz a Iorrnind un arc. Arc u I c an a I u lui tor a c i co, arcus ductus tho- , racici, trece pe de asupra cupolei pleuraIe, intrucitva dorsal, apoi orificiul canalului se deschide In unghiul venos sting sau in portiunea terminals a venelor care 11 co nstituie (fig.' 164). Apr oxirnativ in 50% din cazur i canalul tor acic pina a . se varsa in vena are 0 dilatatie (D. Jdanov). Tot atit de frecvent canalul se biiurca, iar In unele caz uri formeaz a 3-4 tr unchiur i rnici care se var sa In venele cervicale. In orificiul .canalului tor acic exists 0 valvula para fermata de tunica lui intima, care Impiedic a refularea singelui din vena. Pe .p arcur sul canalului toracic exista 7-9 valvule care Irnpiedica refularea lirnlei in sens invers. Peretele -canal ul ui tor acic in af ar a de tun i c a i Ii t ern a (i n tim a), t u ni c a intima si ext ern a, tunica externa, cornpor ta si 0 tun i cam e die rn uscular a, tunica media) bine dezvoltata, capab il a sa propulseze limfa prin canal de la Inceputul lui pina la or ificiul de v ar sar e. Aproximativ in 1/3 'din caz ur i se In tilneste dublarea -pbrtiunii inferioare a canalului tor acic. Al atur i de trunchiul lui principal se 'afla un canal toracic accesoriu, uneori se constata dubl ar i locale ale canalului tor acic. Canalul Ilrnfatic drept, ductus Iumphaiicus dexter, r epr ezinta un vas scur t de 10-· 12 mm lungime, in care se var s a (in 18,8% din caz uri) trunchiur ile s ubclavicular si jugular' din dreapta, preeum, si trunchiul bronhomediastinal dr ept Canal ul lirnf atic dr ept care are un singur orificiu, se inttlneste rar. Mal freevent (In 80% din cazuri) el are 2-3 si mai multe tr unchiur i m lei (D. Jdanov). Canalul limi atic dr ept, ductus lumphaticus dexter, se var s a in unghiul format prin confl uenta venelor drepte jugular a inter na si subclavicular a, s au in porJ

16 Corn anda

N2350

241

[iunea+terrn.inal

I

foarte r ar, In vena s ube lavicula ra. In caz de lips a a canal uliri limf atic drept '(81,2% din cazuri) vasele lirniatice eferente de la ganglionii lirntatici ai mediastinului posterior si de Ia ganglionii limfatiei traheobronhiali (tr unchiul bron-, hornediastinal din dr eapta}, trunehiurile jugular si subc1avicular din dreapta se v ar sa nemijlocit ln unghiul venos dr ept, In vena jugular-a interns sau in vena s ubcl avtculara in incinta conil uentei lor. Trunchiul jugular (drept ~i sting), truncus [ug ularis (dexter et sinister) este format de vasele limfatice eferente ale ganglionilor limfatici cervicali profunzi (jugulari inter ni) din partea respectiva. Fiecare trunchi jugular e pre-, z entat de un singur vas sau de ctteva vase de lungime nu prea mare. Trunchiul drept se varsa in unghiul venos din dr eapta, tn por tiunea terrninal a a venei jugulare interne dr epte sau participa la formarea canal ului limfatic drept. Trunchiul jugular sting se varsa nemijlocit in unghiul venos sting, in vena jugulars interna, sau, in rnajor itatea cazurilor, in partes cervicala a canalului tor acic. sting),
Trunchiul subclavicular (drept ~i

a a venei

jugular

e, sau,

Fig.

163. Trunchiur drepte

rii lor in Iinghiul

i limf atice la nivelul scur gevenos drept (Ioc de c.onfillenta a ,

venelor lara}

jugular

a interna

si

subclavicu-

I - nodi lymphatici juguiares'lateraies (interni) dextr i ; 2truncus jugular ls dexter : 3 - v. jugularis in terna dextr a ; 4truncus bronchomediastinalis dexter;.5 - v. subclavia dextr a . 6 - truncus subclavius dexter'; 7 - ductus l yrnphatic us dexter:

I

truncus subclavius (dexter et .sinister ), se Iormeaz s din vasele limfatice eferente de Ja ganglionii lirnlatici subaxilar i, mai ales, de la cei apicali si, avind aspectul unui singur trunchi sau c1teva trunchiuri m ici se indr eapta spre unghiul venos respectiv. . Trunchiul subclavicular drept se deschide In ung-hiul venos din dreapta, in vena subclavicular a dr eapta, eanalul limfatic dr ept: trunchiul subcl avicular sting -in unghiul venos din stinga, vena subclavicular a sting a si, cam In 50% din caz uri, In partea terminals a canalului tor acic.

5

Fig. 164. Canalul toracic la nivelul vatsar ii lui in unghiul venos sting (locul de coniluenta a venelor stingi jugular a interria si subclaviculara).
I - arcus ductus thoracici ~ 2 - nodi Iymphatici jugulares laterales (interni) sinistri; 3 - truncus [ugul ar is sinister; 4truncus subclavius sinister; 5 - v. subcl avla sinistra ; 6 - v . jugularis interna sinistra ;' 7 - ductus thor acicus.

242

VA:IEILE

Rlcnu NllJli

UMfAl:IIC:& .111 !Ci'AMGLIIDNU lIMFA'IIC:', 'RI!~IIIOMAIU IDIN

CO IPIULUiII

mal jos de ligamen!me.b,ru~luil nului fernulra]ceva hd, lnghinal (Ug. 166). Gatigl.~on~i sl~ tuati prefolita sup,e:rH::;laHi a Iasciei late ] n .membrul htEI~lrj;Q~distl "Igem vase llrn- a femtwru~t1m I( 4-20 ~a f1lUJlm3If) constrtute farUce slWp,erf~daJe!, ¢irs,p~se die: asupra ~as· g' a. n g' I, jon ~i 'l ~ ml a t j c ~_ ~.n :g' h iciefJJ~w pr(lriUlnd:e. anab~aUUtlr:i de vasele nal;j S u P e. r fie ~a ] 1, tl,(jCU lympn6.,· ssn:gvine (a r:te.re ,~j "lens) diS~IU!N~ '[f.I Ucilr'tg.u,i'n;&,les :SUpt3 rfield lea. ,$ u bg r up u I proiunaime, preeum ~m :ga:ngl,:iorJ~ ~iim~a- s u~)le'rirOcfalace's.tot ,ga:ngHon[. snuat tici "Opr~[te; ~ru ~rrugJlina~LVas.e]e llrnfatice catenar de-a hnlligtw] Itgament ului .ing]l]su:pernc:~,a~e'sihf Iormate din re'~e~ele ea- na] eeva rnai jos de acesta. Glimgli'Q,nH :p~~,alre p~elii :~~ baz.eru ~~bc:ut:a.ne $rl a ~,~ UmJa'~ici Idhl subgrupul mediu rezida pie ,3;]'e! 'eitlJh~'sc pe membrul ifl~etl(},r grupuri~C' r8JSciacrJOfo.as.3$i: elrcumlacent 101 eat medial, lateral ~i PQSb:;f'i.or (fig., ia,rgallg,UO;rJj~~ djn subgrupul interior ~ }If;S). V,8JseJe ~:imf a'tic.e dilrrugrupul medrnaJ ,eo foit,8 superHda.~ i, a. ~a.sde;i late, 'lJnde (8,- 12)1 ine'€Jp tn :p i:e~'e,a d,eg:ete,~,{)rr 1, II. .aeeas:l'a: fo-rmeillz.a cornul sihJ inferior .. IUj pe lrata d(lrs,a~lril a ma_'rgln~~medlale 8. G.aJllgil.onii l lm fat lc l in .. p.lci,oru]ILru~,.Pie' Fle~ele ml:d.ia'ull ~i postereg' h ~ ill a ] ~ Pi r c ~. lI [I zi •• 1 nodi lY'mlJ.l2.atl~ m'·edf,aJa ale g,ambei._8.,I3Ioi se fnd.reapU ci inguind:tf!S' profutult.s in t f]~~le lorrnade- a, 1U~glJ, [ v.,jfme~~·a ~r'e:l1ien artsp re g.a rn ,. tiltni lnconstante. In numar de ~-7' ~ ei r gUo~l:i Ilrn~"aIHcii .ing~~nali: s~p,ernd~ se aJUl in '$,Brn~ul, ruHol~)r(~cHn,81 Ilng·aartera a 11. Va slide: ~i]1nf;~rtIc a te .gr up ul ui Ia tentl_ ~.~ e vena Iemurals. Gangllenul e?:trem su(1- 6,)~e ~ormeaz,a in n~~g:i1lillnlear degeteperior dhraeest g;rup (g'iiulIirHonul Pirolor J.V ~.r.VI pie partes ~a,terali a fetei dor- :go\i')e:sih:nl~ l'rru~ne]u~~remu'r."allprolund ~ salea plclerulu f :~i rata laten:da a. g:a,mbew. :P,e: semieercul medial aly'erle~ h!'l11ur8:~e-. Ceva rued ,j08 de ;ar·Utu~,a'l~ia! genunc:h~u.[ ui Vasele eferente a]leg~~llii]h:m:ih:J'r 'I irnf atk1 ,e;~e unesc cu vaaele grupulu! media,l. ~ng~jj:n~~I~ ,Ia~~ma v~5~uladj se In,· se pdn. Vas~I:e: Urrrf.atic:e ale grupui,ui,push::tio'f drea.pta, UJJ. cavltatea pelv:u~m spre gangtl(3-5) ~m;;iepill. plelea supnl:fe1eJ plan- onil limtatlcl lllacl externi, tare a ma;rglrmU la~~nll~i!ea pieicrulul, reg:[unU tala re, apol, insot~rrudvena sa~~na , m kill a] ung la I ,a n g [ i o ni rn IIi m ~ fa·t lc Jp e iP J t t e j:!r tujdi ty.m;phl.iiici ~n csvitatea ba ainu ] ul ~i pe' poen~tU ej slrd im r poplitei. care O~3 La numar) trll rna- s rut uat~· g.ang nor.! i ~ r s ti e i ee pr lm fSC in jllor'ilat@,a·c.azurBo.f slnt sttual~ ~nJ porti~ a'ferent~: vase. Umfatlce de 13 organele imii!le medj] BaLI inf'f'r:ioa.real:e losei pop- ad laeente .r n depe fl derr~a de ~)ro:zjtie g an ~ltee adiacent ta ar~efa.~I vena. om.orn~m~t gHonH ~i:mhrUda~ b,a;'zi.nul L:!i~le 1m,pad Vase~le~ Hm:r.aUcepcroiurl:de ale I'nemb'ru~, ~n v~s,,:eraJ:~ ~i' parleta li, '(i;,a,n.gli:onU" [sa lui ~~~'eriO'r. lb:nne'3Z3 d:in capitarel€! ceraft, n6di lympndUcl viscer&les, 5~rd se ate in lim latiee ale mu~,c:h W0 rIa rU:c; u lati ~ r ~ ad~acen~ru la erganele hli.erne ~ 10 burse~'Qr sinovi.a~re .~[ trecUor~endinoaJ5Ie., eavitatea mkuh.d baaln, G.11:mgUcmi llrn!atid. selltari se tnttlnesc Unga' 'vezjca url'Qias,~~nr$~ n,ervi~or" insrotes:c arter.el'e~i ig . venele rnar i:ale :ga:mbe:i ~I co:a,se~ $i se nara~ asa m~m ~'ti 3 n g Li 0 f1i l i 111ir a t l e ~ pac r ,a'!II e .2: j rC a ~ rn mJd,i (Y'Itr.rnd~eaipia sp~e ,EatJgli~'FWi~ ~U~~Ft~cl.~~gh~~ a noah pr_OfllrlZ~. hlJ'[r,e vas,el,t;! hmh:Jitu::e su,· phaU ci .,p.arav esic,(il.r3 5, tnt re foi'te 1e Iigapell'[k~.a.le ~i: p:roh:wruie ,a~!e'm.emblrlduiin- mA~'n.tUlui Lat ,al uterului: - jga n gl [to" ;f,eriQf €'.1ds:t.i :numeroase an,2uJ~om:c'zei 'C·8:f'e' ~ :i j; ] ~ m fat' i c i p' ,a r aut e r t fl i nQ'-' oj {ymph.liJ.~Ct p(lJ't!itt'eritll~ ee'va mari]I'OS perrue tli8 'fascia .. Sf ralla g rra. rag ~ rn r() n'i ii l ,j rn f ,a t i. c: 'i Ga.n:g]['onii ~im;fati,c·i 'in,r1,lI3dl (y mph.: dHci fJ'a~ g h IIiID alii" . ndeli' lymplu:Uif:.~~ingul.ncil,es, , 3. r a va g :i n ,ai~ i~ :$pre. care s~ ind Fl'!apUi v:8s:ele ~'imf aU,f;,ij rar.uJgindles. :Pe .f ~tele l ah~ra~'e, .ale rechl-

a :~~; em bru It1J [ wnle r rnari gentta IeJ 0 r ex'l:erm rme~ pielww dwn. porUu.n~.a.~rderi:o,a.ra aperet,ehd antericr ,al ahdomenul trut regiuni i ~esiere. stnt situate In regiunea trfgo·

Vasele IlndaHce,tgalngl'iafi'i'ir InferilIH

4

I~

an

l

j

1

.24.8

Fig. 165. Vasele Iimf atrce superfieiale r ului inferior (schema),'
a - aspect anterior: vase lirnlatice rnedlale poster ior : I-ganglion poster io ar e.

ale memb-

I - ganglioni l im l at ici inghinal i : 2; 3 - vase limfatice later a.le ; b - aspect

lirnlatic

popliteu;'2-vase

limfatice

..

g a n g 1)ani iIi r e eta 1 i . (a nor
"phatic!

1UI, 11nga portiunile
poror ectales,

m fat i c i par ae eta I i}, n6di lym(onorectales],

1ui inlerioa re se aHa: nu-

mar ul car ora variaz a de la 1 la 10. Vasele

tici viscer ali se Indreap ta spre ganglionii ,inghinali, mal ales spre eel cornun i, si spre ganglionii s ubaorta li, Unele vase limfatice, inclusiv de la ovare, se Indr eapta in &us spre ganglionii llmf atici lom-·

limf atice eferente

de la ganglionii

1irriia-

bari.

Ganglionii limfatici parletall, nodi tumpiuitici-purietales, ai bazinului ader a la peretii acestuia, situindu-se In apropierea ' vaselor sangvine de calibru mare (vezi fig. 166). Pe peretele lateral £II rnicului

baz in linga arter a iliaca interns se aHa 4-8 g a n g 1jon iIi m fat .i c iiI i ac i j n t ern i, nodi lumphatici iliaci interni. Alatur i dearterele gluteale super ioar a ~j inferio a ra se af l a g a n g I ion i i 1 j m fat i c i g I u t e ali, n6di lymphdtici gluteales, la care, ca si la ganglionii

b

iliaci interni, se lridr eapta vasele llrnf atlce de la tesutur ile Ietei posterioare a coap-. sej '~i regiunii Iesiere, precurn ;;i de lapor tiunile adiacente ale perete lUI micul ui bazin. Pe tr aiectul vaselor 'obturatorii ~i nervul ui r espectiv apr oxirnativ in 1/3 din cazuri (V. V. Ghinzburg) se tntilnesc g a n g 1 ion i lim fat i c i (c a regu I a unul singur) 0 btu rat 0 r i, .nodi lumphatici obturaiorii. Pe Tata anter ioar a a sacrului, spr e interior de oriiiciile sacrale anterio.are, se aHa 2-3 g a n g Ito nil i m fat i c i sac r a 1 i., n6di lumpluuici sacr ales. Acestea constituie nis te gangl ioni regienar i nu numai penfru peretele hazinului, ci ;;1 pentru r eci, deoarece ac este a ader a

b az in vas ele limf aticeeier enete se indr eapta spr e ganglionii limiatici iliaci externi

si comuni, situa[i Hnga vasele sangvine iliace de c alibr u rn are. G a n g 1 ion i i lim fat ice i I i a ci ext ern L nodi lumpluuici iliaci exierni, in nurnar de 2-·· 1.2, se afla I!nga arter a ;;i vena iliace externe, formeaza s uccesiunile me-

diala, laterala

(In santul dintre vase). Gang lionii inferiori din aceste serii se afla imediat posterior de ligamentul inghinal, acoper ind din sus lacuna vascular a, annulus [emoralis, inelul femural.
Vasele limf atice eferente de la gangli-

si lnterrnediara

la 'f?ta lui. posterioar a. Din ganglionii Iirnf afici p arleta u enumerati aim icul ui

onii limfatici iliaci interni s i externi se In d r ea pta s pre g a n gIl 0 n ii 1 i m f a-

244

111.2.t314

10 9

8 7 6 2
5 3·

Fig. 166. Ganglioni limfatici inghinali superf.iciali (stingi) ;;i pro-Iunzi (drepti) si r aportur ile lor.
nodi lyrnph atici lnguin ales super liciafascia lata; .3 - vasa Iymphatica superficialla. ; 4 - v. saphena magna; 5v. Iernor alis : 6 - nodi l yrnph atici inguinales pr olundi ; 7 - v ..il iaca extern a .;8 - li.g. inguinale; 9 - nodi lymphatici iliaci externi; [0 - nodi lymphatici iliaci communes; II - v. cava inferior; 12 - pars abo dominalis aortae; 13 - nodi lymphutici lumbales; 14 - nodllymphatici s ub aortici.
les ; 2 -

I-

4

iiI i a c i com u n i, nodi lymphaticiiliaci communes, care, 2-10 la numa~r, se afl a al atur l de arter ele si venele iliace comune, ~i care mal alcatuiesc ~i>

tic

celiac, in calea curentului de lirnf a de· la nurner osi ganglioni llrnfatici viscer ali ai cavitatii abdominale. Spre ganglionii Iimiatici celiaci vin vase limf atice de la partea abdorninala a aortei, sub biiurcatia acesteia (g a n g 1 ion iii m f a- ganglionii grupurilo r regionare ale stotic i sub a o r t a I i, nodi lumphatici rnacului, pancreasului ~i splinei, de la subaortici}. Vasele iimiatice eferente de ganglionii lirnfatici renali si hepatici. Vala ganglionii limfatici comuni iliaci ~i sele limfatice eferente de la ganglionii celiaci se indreapta spre ganglionii lornsubaortali se indr eapta spre ganglionii barf, 0 parte' din care se scurg nernijlocit Iirnfatici Iornb ar i, af lati IJnga par tea abdominala a aortei si vena cava inierio ar a .. in porjiunea initiala a canalului toracic. Ganglionii l i rn fa t i c i gastVasele ,i ganglionii limfatici ric i, nodi lumptuitici gastrici, s int situai cavititii abdominale ati l1nga curbur ile mare si mica ale stoIn cavitate a abdominal a. distingern de macului, pe tr aiectul ar te relor lui, p lasinasemenea g9-nglioni llmfatici viscerali si du-se circumcinct de stomac (fig .. 167). parietali. . G a n g 1 ion iiI i m fat i c i gas tric i s tin g l, nodi lyrnphatici gastric! GanglionH Hrntatlcl visceral], nodi lumsinistri (In numar de 7-38), se aHa linphatici oiscerqles, s e af 13 In apropierea gas trica sting a :;;i r amur ile r arrtur ilor viscerale impare ale aortei ab- g.a . artera
245

serille later ala, interrnediar a si mediala. Seria rrrediala a ganglionilor limf atici iliaci cornuni se terrnina eu 1-2' ganglioni eomuni pentru partea dreapta si partea stinga, afla]! nernij locit la tnceputul arterelor iliace comune, la ie sirea lor din

nurnar,

dominale s: ramurile lor (linga tr unchiul celiac, ar terele hepatica, lienala, celiaca si gastrice, llnga arterele mezenterice superioar a ~i inier ioara si rarnurile lor). Ganglionii l i rn f ati c i celia c i, nodi tumphatici coeliaci, 1-5 la

sint

situati

IInga

tr unchiul

.. .
.

10

Fig. 167. Vasele

si ganglionii

limfatici

ai stomacului

(schema).
,

I - vasa Iymphatica ; 2.- nodilymphalici lienales; 3- nodi lyrnphatict gastroomental.es slntstri .; 4 - nod lyrnphatlcl gastroomentales dextrt ; 5 - nodi lymphatici subpylortcl ; 6 - nodus Iymphaticus suprapyloricus 7 - nodi Iymphatici hepatici.; 8 - nodi lymphatici coeliacl ; 9 - nodi lymphatici gastric! stnlstri : 10 - nod Iymphatici cardiaci (BNA), .
!

er, ader a la curbur a mica a stornacului ~1 la per'etii Iui anterior ~ i posterior. In acesti ganglioni se varsa vasele limf atice ce se forrneaz a In profunz imea par tilor anterioare si posterioare ale peretul ui s tomacul ui, care ti constituie curb ur a lui midi. Gangl ionii lim fatici situati Hnga par tea cardiala a stomacului care cupr ind sub forma de lant regiunea cardiala a stornacul ui din, to ate partite au pr imit numir ea de i n .e IIi m fat i c a I cat. die i, anulus Iqmpluuicus cardiae; 1-11; ganglioni 'limfatici car diali, nodi lumpluiiici cardiac! - BNA). Catr e acestea se Indr eapta vasele limfatice din partea car diala a stomacului ~i de la fundul acestuia, precum s i de 1a partea abdominal a a esof agul ui, Ga n g I ion iiI i m fat i c i gas tric i din d rea pta, nodi lumphatici gastrici dexiri (1-3), incons tanti, s lnt situati pe tr aiectul arterei omonime mal sus de pilor. G a n g I ion iii i rn fat i c i P i I oric i, nodi lumphatici pilorici (1-16)"
246

,r ioar

se afla de asupra pilorului, posterior de el ~i sub el (pe capul pancreasului), alatur i de artera gastroduodenal a supeIn gangl.ionii

se varsa vasele lirnfatice nu nurnai de la pilor, ci si de la capu! pancreasului. ( De-a lungul marii curburi a stomacului s int situa]i ganglionii gastroepiploici dr epti si st1ngi. Ei sint dispusi in form a de .Iantur i alatur i de ar terele si venele omonime ~i primesc vasele limfatice prin care vine limfa de la peretii stomacului din portiunea marii curburi, pr ecum si de la epiploonul mare. G a n g I Ion iiI i m f a tic i gas troe pip I 0 i c i d rep t i, nodi lymph6.iici gastroomenialis 'dextri, (1-49) se af la in ligarnentul gastrocolic lInga jumatatea dreapta a mar ii curburi a stomacului si ader a la artera gastr oepiploica dr eapta. G a n g I ion ii' 1 i m fat i c i gas t roe pip -10 i c i. s t i n g i, di lumpiuuici gastroomenuilis sinistri (1- 17), se ana in r egiunea jurnatatii
pilorici

a.

no-

limf atice :d,e Ia pancreas., G ai i l i ill Y.'~) i c i l.i e n a I ,i;' nodi tqmpbctic! lienales. (3-. 6), se. afla ' in hilul splinei l1nga,' biiurcajia .arterei lienale, In profunz imea 'Ugapfentului g astr o-lienal. Spre acesti jranglton: se in-

sttngi a rnarii curburi a stornacului, pe traiectul arterei omonime, lntre Ioitele ligamentului gastrocolic. La marginea superioar a a pancreasulul ,(linga artera ~i vena splenice] ,re fata lui anter ioar a $1 posterioar a sint situati gao' g li 0 n i i 1 i m fat i c i pa n cr eat i c i, 'no di tt. ' mphatici pan:creatlri, (2-' 8), care primesc vase

n g 1 ion

dr eapta 'vasele lirnfatice, de- la fundul stomacului, de, la. gang lioni! limiatici gastroep~pJoici stingi :~i,~··de.la capsula spl inei, )
1 , , .

intre
denulul

nalului coledoc, precum si ling-a Iocul de r am if icare a arterelor pancreaticoduodenale superioar a si inferioar a 'se afIa g a n g li on l i li mf a-t i c l p an crea t 0 duo den al i, nodi lymphatici pancreatoduodenales, care slnt ganglioni regionari pentru capul pancreas ul ui ~i pentru duo den. Unul din ganglionii din acest grup are de obicei dimensiuni mari ~i .se af l a posterior de p artea super icar a a duodenului, participa la formarea peretelui anterior al orificiului epiploic. Din aceasta cauz a el a fast denurn it g a n g,[ ion . a 1 a ri f i c i u 1 U i e pip' 1 oGanglionii li rn l at l c i h e p at. i c i, nodi lumphatici hepatic! (1-10), . _,se afla In profunzimea ligamentului 'hepatoduodenal pe tr aiectul arterei hepatice comuhe ~i venei porte, precum ~i tinga colu! vezieii biliar e (g a n g I ion i c i stie i, nodi lumphatici cystici). Acestea, in nurnar de l~·· 2, primesc vase limfatice de la Iicat ~i de la vezica biliar a. In cazuri rare (circa 2%) vasele limf a tice .ale iicatului se var sa nemijlocit in canalui tor acic. Vas ele lirnf atice eferente ale .ganglionilor hepatici si cistici se indreaptil spre gangIionii limfatici celiac! si lornbari. Cea mai numero asa grupa de gang- ' lioni lirnia tici viscer ali din cavitatea abdorninala 0 constituie ganglionii lim,f a tiel m e zen t e ric i (super iori) , .nodi
j

capul pancreasului si ansa duoin 10 cuI de varsar e in el a ca-

c, n6dus lymphatic us' [oramindlis.

'

r

lumpluitici mesenterici (superi6res) In nurnar de la 66 la 404. Acesti ganglion! sint situati In mezoul intestinului subtir e linga artera mez enter ica superioar a, re'partiztndu-se in tr ei subgrupuri. Primul din ele (eel periferic:) se aHa intre rnar ginea rnezenter ica a intestinu 1 ui subtir e si ar cur ile vasculare (ganglionii mezenterici paraintestinali), ganglionii subgrupului al doilea (rnediu) sint adiacenti la trunchiul $1 ramurile arterei rnez enterice superioare, iar cei din al treilea subgrup (central) se afla Hnga p ortiunea initiala a arterei mezenterice super ioa re de 1.3 marginea infer ioar a a pancreas ul ui ptna la Iocul de deviere a arterei colice dr epte. Ganglionii lirnf atici din subgrupul central, situati lainceputul arterei mezenterice superioare, ader a icompact unul l a a1tul sl Intr-o serie de· cazuri reprezinta un conglomer at de ganglioni. De la jejun~i neon vasele lim fa ttce se indr eapt a mai ares spre subgrupul periferic de ganglioni limfatici mezenteriei. Unele vase evita acesti ganglioni ~i se indreapta spre ganglionii subgrupurilor mediu si chiar central. Vasele Iirniatice eferente .aleganglionilor lirnf atici rnezenterici (subgrupul central) urrneaz.a spre ganglionii Iimfa tiel lornbar i, iar lntr-o serie de cazuri (circa 25%) se v arsa nemijlocit In canalul tor acic, Iormind trunchiuriJe intestinale, trunci intestinates. Vasele llmfatice situate in portiunea terrn lnala a ileonului se vars a nu in ganglionii mezenterici, ci in ganglionii limfatici ileocolici, . Dr ept ganglioni' regionari ai colonului se prezinta ganglionii limiatict, ad'iacentl la arterele colice _. ram uri ale arterelor mezenterice superioar a ~i inler ioar a (fig. 168) Vasele lim! at ice, care tr anspor ta lim fa de la cec ~i de ia apendicele vermiform, se -vars a 111 numer osi g,a n g 1 i 0 t1 I lim fat i c 1 c e c a I i, - nodi lumph.atici caecales, de dimensiuni relativ mici. Printre acesti ganglioni distingem ganglioni limf atici prececali ;;1 ganglioni lim>

.cales et nodi lymphdticl reirocaecales, s ituati respectiv l1nga pcr etii anterior '~i posterior ai cecului. Unele vase lirnlatice ale acestui organ$i ale aperidicelui verm i-' form se varsa in g a ng l i o n i l lim~ 247

Iatlci r etrocecali,

nodi lumphuiici pr ecae-

3
4

Fig. 168. Vasele ~i ganglionlL limfa tici ai intestinului gros. Sagetfle indica .:direc\ia scurger ii limfei

(schema).

:

I _ colon tr ansv er s urn': 2 _" nodi lympna(mesocolici); 3 _ nodi ; 4 - colon descendens ; 5 - nudl lyrnphatlci sigmoidei ; (I _ colon sigmoideum ; 7- caecurn: 8 - nodi lyrnph atici ileocolici ;9 - nodi lymphatic] colici dextrl : 10 - 00.1 on ascen dens t. II _ nodi lymphatici lurnbales.
• ,,#

tici col ici medii lymphatlcl sintstr!

f 'a tic
rnenea

iiI

iieocolici,

.terrninale

e a cal i c i, nodi limphiuici spre care se indr eapta de asesi vasele lirnfatice ale por tiunii

.ale colonului ascendent se var s a in g a nglionii l im f a t i c i c o li c i din d rea pta, nodi lumphatici colici dextri, situati Iinga artera co Iica dr eapta si Hnga ramurile ei. , Vasele Iimiatice ale colonului transvers se indr eapta spr e gan.glionii limfatici mezoco lici, nodi lumphatici mesocolici, situati in profunzimea mezoului colonului tr ansvers, llnga artera colica medie $1Hnga r arnur ile ei. De la colonuldescendent $i de Ia colonul sigmoid vasele llmiatice se indreapta spr e g a n g.] i on i i c el j c i din s t ln g a, nodi ly mphatici colici sinistri, s i spre g a n g I i on iiI i m fat i c j, s i g m a i z i, nodi lumpluiiici sigmoidei, care se aHa llnga arterele omonirne (a, colic a sinistra ei aa. sigmoldei] si l1nga ram ur ile lor. Spre ganglionii lirnfaticl sigmoizi vin de asemenea vase limfatice de la par tea su248

a ileonului.

Vasele

limfatice

perioar a a r ectului. Vasele limfatice derente ale ganglionilor sigmoizi $1 colici din sttng a se indreapta spre g a n g I 1ani i m e z e -n t e ric i i n fer i 0 r i, n6di lumptvuici mesenteric! inierict es, iar vasele eferente ale. acestora se varsa in ganglionii Iimfatici lornbari (ganglioni par ietali 'ai c avitatii abdominale, afl ati Ilng'a par tea abdorninala a aortei $1 a venei cave inier ioare). Vom mentions ca in calea vaselor limf atice a'l~ eolonului spre -ganglionij lui 1imfatici r egionari (colici) se ana g a n g I ion iiI i m fat i c i par acol i c i, nodi lumphatici par acolici. Ei s int situa]i irne diat sub peretele medial (inferior la colonul transvers) a1 colonului sau In apropierea lui. Vasele limf atice eferente de la ganglicolici dr epti ~i stlngi se indr eapta spre ganglionii lirnf atici lombari par ietali, precum si spr e subgrupul central de ganglioni mezenterici superiori, af lati la tnceputul arterei mezenterice s uperioare.

onii Iirniatici ileocolici, mezenter lcocolici,

G a.n g 1·.1 n I·iIi m fat i c i .pa r i-· cava inferioar a se afla 0 insir uire ·de 0 1i, nodi lumphtitici parietales, s int g a n g I ion iIi m fat i c i i n t e rsituati pe peretele anterior abdominal m e d i a r i 10m bar i (inter aortocaepigastrici infer tori, si pe peretele pos- val i), nodi lumphdtici lumbales intermeterior - lcmbari.Xl a n g I i o. n .i L 1i rn- dii. fat i c i e pig as t r i c j. in fe ria ri, Ganglionii limfatici lornb ar i enurner ati nodi lumptuitici ~epigastrici inieriores, irn preuna cu vasele lor lirnf atice de unire sint pa r i ~i dispusi In grosimca 'peretelui Iormeaz a Hnga partea abdorninala a aorabdominal pe tr aiectul vase.lor sangvine tel s i llnga vena cava inierioara un plex ornonime, colectindTimf a de la par tile limiatic masiv. Pr in gangtlonii limfatici adiacente ale muschilor drept, tr ansver s lornbari tr ece limfa de la membrele iniesi oblici ai 'abdomenului, de 13' per itonerio are, de Ia peretli ~i organele baz inului. ul care tapeteaz a .. per etele c abdominal In acesti ganglioni se vars a de asemenea anterior, ~i de la tesutul celular subper i- -. vasele limfatice eferente de la ganglionii toneal. Vasele limlatice.elerente ale-aceslimlaticl situati ltnga organele Interne ale tor ganglioni se indreapts pe traiectul cavltafi! abdomina Ie (gastr ici, mezentevaselor sangvine epig~sHfce inicrioar e, . r ici, colici etc ..). . ' in sens inferior spre gangJio"hii Iimf atici Vasele limf a tree eie rente de la gangliiliaci exter.ni, si in sens super ior de-alunonii [irnf atici lombari forrneaz a trunchiugul vaselor epigastr ice.jsuper ioare, apoi rile lomb are drept ~i sting, care pun de-a lungul vaselor toracice internespr c inceputul canalului toracic, sau se vars a ganglionii lim latici par asternali. in partea initiaia a acestui canal fiecare Gang 1 io n i i . lim fat rei separ at. "\ I orn bar i, nodi limphatici lumbales: Pe peretele abdominal posterior-Jtnga (11- 41), s int situati pe tot parcursul artera diaf r agrnatica inferioar a dtstinperetei ui abdominal posterior (retropegem g a n g I ion iiI i m fat i c i d i ar itoneal) , circurniacent la aorta ~i la vena f rag mat i c i in f ~ rio r i, nodi lymcava inf erioar a. Pornind de la r apor turile phatici phr enici inleriores (1-2), par i spatiale ale acestor ganglioni eu vasele ~i incons tanti, care de asemenea se prede calibru m are, acestea s int subdiviz atl . z inta drept ganglion! lirniatici par ietali in ganglioni Iirnf atici stingi, dr epti si ai cavitatil abdominale, In acestl gangliinter mediar i. .In grupul de g a n g I i- ani se varsa vasele limfatice ale diafragon iii rn fat i c i 10m bar i s t I n- rnului, a partii posterioare a lobilor heg i, sau lateroaortali din sting a, nodi patici dr ept ~i sting. Vasele limfatice iumphatici lumbales sinistri, care ader a eierente de la ganglionii diafragmatiei in forma de Ian] la par tea ab dorninala inferiori se indr eapta spre ganglionij' a aortei tn strng a, antertor~i pas terior, I imf atici celiaci, postcaval i si lornbari mal distingem g a n g 1 ion i a 0 r t a I i interrnediari. I ate r ali, n6di lymphatici aortici latertiles, pre a 0 r t a I i, 'nodi lumphaiici Vasele ganglionii lim'a.tici preaortici, p 0 s tao r tal L nodi lum-: al cav~itii toracice. phatici postaortici. G a n g .1 ion i j 1 i m J 'a tie i 10m bar i d rep t i, nodi In cavitatea tor acica distingem ganglilumphatic! lumbales dextri, afl ati llnga ani lirnf atici parietali, dispusi pe peretii Ietele an terioar a, posterioar a ~i dreapta r esp ectivi (anter ior i, int er ior i si posteriale venei cave inferioare pe tot parcurori), si viscer ali, situatl in cavitatea tor asui ei de Ia locul ei de formare din c iea. In ca le a cur entul ui de limf a ce vine venele iliace com une plna la diafr agrn, de la organele ei interne. se impart in g a n g 1 ion i Ti m fat ic i Ga.ngJioniilimfatici parietali. Pe Iata pre c a val i, nodi lumphatici precavainterns (posterioar a a per etelui tor acie les, p 0 s tc a val i, nodi lumph.aiici po- anterior, In dr eaptasi In stinga de stern sicaoales, si c a v a I. i 1 ate r a I I, nodi sint situati g a n g 1 ion iii m fat i c i lumphdtici caiuiles latertiles .. In: santul par a s t ern a I I, nodi lumphatici padintr e par tea ab dorninala a aortei si vena rasterruiles, cite 2-20 de Iiecare parte,

eta

,i

249

I

.

Fig. 169. Schema dispozitiei ganglioin cavitatea prevenosi} . tor acica (ganglioni

nilor limfatici ~i vaselor tor eierente

I - ductus thoracicua ; 2 - nodi lymphatici parasternales: 3 - nodi lyrnphatici mediastinaIes snterlores (ganglioni! prea.ortocarotizi) ; 4 - nodus Iymphaticus tr acheobronchialls superlorls slnlstr! ; 5 - nodi lymphatict bronchopulmouales .; 6 - nodi lyrnphatici tr acheobronchiales lnferiores ; 7 - nodi lyrnphattct mediastinales poster iores : 8- nodi lymphatic! phrenici superiores : 9 -esophagus; .I 0bronchus prlncipalts dexter ;, 11 - v. cava SlIper ior : 12'- nodi Iymphatlcl medlastlnales
anter iores (gangl ionll pr evenosl) .

<

Ei sint In adiacenta cu arterele s i venele toracice interne; in cazuri rare ganglion! solitari seintllnese pe iata posterio ar a a sternului, In ganglionii limiatici parasternali se varsa vasele limfatice nu numai de la tesutur ile peretelui tor acic anterior, pleura~i pericar d, ganglioni limf atlci diafragmatici superior! sl epigas trlci InIertori, ci si de la Iata dialr agrnatica a Iicatului (penetr ind dia'fragmul) si de la glanda mamars. Vasele Iim latice eferente de la ganglioni.i lirniatici par aster- . nali din dreapta se var sa in trunchiul Jugular drept si in ganglionii Emf atici prevenosi situati in mediastinul superior. Vasele ganglionilor par asterriali sting i
se tndr eapta spre ganglionli limfatici preaorta!i, precum s! se vars a nernijlocit in canalul toracic sau in tr unchiul jugu-

lar sting.
250

In spatiile intercostalein apropiere de coloana vertebr ala, alaturi de vasele intercostale posterioare sint situa]! ganglionii parietali posteriori nurniti gang 1 io ni iIi m fat j c i i n t ere 0 8 tal i, nodi lumphatici iniercostales. Catre acesti ganglion! se iridr eapta vasele lirnfatice de la peretele posterior al cavitatii toraeice. Vasele limiatice eierente de la ganglionii intercostal! se varsa in canalul toracic, iar de la ganglionii superiori - tngang lionii Iimf atici cervicali Iater ali profunzi (jugulari Jnterni) , situati I1nga vena jugulara interns .. G a n g I ion iiI i m fat i c i d i a f· rag mat i cis u p. e rio r i, nodi ly mphatici phrenic! superiores, rezida pe diafragrn, in sting a de vena cava inferioafa, in jurul per icar dul ui, Ia locurile de patr under e In diafragrn a nervilor dial-

ragmatici drept -si sting si a arterelor musculodiafragmatice.: Pornind de la r aportul spatial cu pericardul, in acest grup distingern 'ganglioni limfatici laterali inconstantiipericar diali, prepericardiali ~i postper icar diali. G a ~ g 1 ion i i per i car d i a 1 i;."nodi lymphdtict pericardialesIatereles (1--2' in sttnga, '1-4 in dreapta ), s tnt pari$i se tntilnesc mai frecvent IIhga nervul dlalr agrnatic drept (In 50% din -cazurl) , decit I1nga eel sting (10%), G an g 1 ion iii i rnfat i C .i pre pe ri c a r .di a I i, nodi lumphatic! prepericardiaies (1-7), se aHa posterior de, aperidicele. xifoid, precum s i llnga arterele rnusculodlair agmatice la nlvelul trecerti IQr pr in diafragm. Sub pericard, ltngavena cava infericar a ;;i anterior de esofag', stnt situati ganglionii Jimlatici posdperjcardiali (1-9). Spre gariglionii diafr agrrratici se Indr eapta vasele lirnfatice de Ia diafr agrn, pericar d, pleura' $1 de - la f ata diair agmatica a ficatului (trecind pr in diafr agrn ). Vasele limlatice eferente ale gan'glionilor limf atici diafragmatici s uperior i se varsf mal ales in ganglionii limiatici paras-ternali, mediastinal! posteriori, traheobr onhiali inler iori si in bronhopulmonar i. Ganglloni! Itmtaticl viscerali, Din acestea fae parteg a n g I ion iiI j m fat ici mediastinal"! a nt e r i o r i, nodi mediastinales anteriores, situati in mediastinul superior (in partea de sus a mediastlnului anterior). pe Iata anter ioar s a venei cave superioare pe arcurile aortei ~i pe arterele ce deviaz a de 1a el, superior de baza cor dului. Pornind de Ia r apor turile ' spatiale dintre acesti ganglioni (dupa Ruvier-Jdanov), ei se subdivlzeaz a in pre c a val i (p rev e n 0 s i) . (1-·11), care sint situatianterior de vena cava superioara·. ~ivema br ahloceialics dr eapta, g a n g I ioni l i m Ia t i c i p r e a o r t o c a r ot i z i (3-18),' afl ati ltng a Tigamentut arterial, aproape. de arcul aortal, linga inccputul arter elor stlngi carotids comuna ~i subclavicular a, ~i gangHonii Iantului orizontal (1-18) situati pe iata anterioaca a venei- br ahiocefalice stlngi ~i a trunchiului br ahiocefalic (fig, 169). In . ganglionii lirnlatici rnedias tinali anterior i se varsa vasele limiatice ale
I

cordului, per icar dului, timusului s i vasele lirnfatice eferente ale ganglionilo r limfatici bronhopulmonari ~i tr aheobronhiali, Din ganglionii limlaticl situati in partile' superioar a ~i anter ioar a ale mediastinului iese citeva vase lirnl atice de calibru destul de mare, care se Indreapta in sus pe gH spre unghiurile venoase drept si sting. Vasele limf atice eierente de la ganglionii limfatici prevenosr forrneaz a trunchiul bronhome diastinal drept .de diametru nu prea mare, care se Inr egistreaza In 75% din caz uri ~i se Ind:ea~ta in stlnga spre ganglionii lantului orrzontal;;i spre ganglionii preaortocarotiz i. Vasele lirniatice eferente de la lantul orizontal se varsa in canalul tor acic, pr ecurn si in trunchiul jugular drept;;i in ganglionii lirnfaticl paratr aheali. Vasele limfatice eferente ale ganglionilor preaortocarotizi se vars a tn canal ul toracic, in tr unchiul jugular sting, preeum ;;1 In ganglionii lirni atici jugular! lateral! din stinga (interni). In acest mod limf a ·dEjla ganglionii limfatiei-ai rnediastinului 'anterior (s uper ior ) se poate scurge atit spre unghiul venas dr ept, cit ~i spre eel sUng (E. Borzeac ). ~ Gang I .i 0 n ii lim fat i c 1 m ed i a sf ina lip 0 s t e r. i 0 r I, nodi
lumph.atici mediastinales posteri6res
J ,I

terior de acesta) si bilateral·~ numit: par a e s 0 fag i en I, precum si ganglionii ail ati int re aorta $i esofag nurniti interaortoesofagieni. (1-· 8) se intilnesc aproximativ In 60% din c az uri. Posterior de aorta si lateral de ea (ganglionii Umfatici par aaor tali) Sf' in:tilnesc si mai r ar - sub 30% din caz ur i. Vasele limfatice eler ente de la acesf gangl ion i se v ars a nernij locit in canal ul tor acic, precum ~i in ganglionii Iimfatlci traheobr onhiali infer ior i $1, r ar eor i, In bronhopulmonari. 'Pe tr aiectul v aselor lirnf atice ale plRminilor stnt dispusi _ga n g I ion' i i 1 i rn fat i c i b ron -h 0 P u I m (in a r i, nodi lymphdtioi bronhopulmonales (425), (fig.' 170). Ganglionii br onhopul- 251

(1-' 15), sint s ituati In [esutul celular llnga par tea tor acic a -descendenta a aortei ~i linga .esofag, colecteaz a limiEi de la ot:ganele mediastinului poster ior. Ganglionii limf atici situati lin ga esof ag (an-

Fig. 170. Schema de dispoz.itie a vaselor si ganglionilor Iimf at lei In plarn ini.
J - vasa lyrnph atica : 2 - nodi lyrnphatici bronchopulrnonales , 3 - nodi lymphatici tr acheobr onchiales infer ior es ; 4 - nodi lymph atici tr acheobr onchiales super ior es dextr i: 5 - nodi Iyrnphatici tr acheobronchiales supcr iores slntstr i ; 6 - nodi lymphatic! tned iastin ales anterior es preaortocar otizi) .

.c are

monari

intr aorg anici sint situati In fieal bronhiei pr incipale din partea r especp larnin in locurile de rarnilic atie tive Spre acesti ganglioni _limfatici se a .br onhiei principale In bronhii lobare. ~L _indr eapta v asele lirniatice eferente de la cele lobar e In bronhii segmentare, iar gangLionii bronhopulmonari, precurn ~i ganglionii extraorganici (hilari, hiiares'; de 13 alti ganglioni viscer ali ~i par iese gr upeaza circurniacent la bronhia printali din cavitatea tor acica. cipala Bnga aderele si venele pulmonare. Vasele limf atice eferente de la gangliVasele limf atice eferente de la ganglionii onii tr aheobronhiali d rept si s uperiori b ror:rhopulmonari d rept ~i sting se in- participa la formarea tr unchiul ui broridr eapta spre ganglionii limf atici tr aheohomediastinal dr ept. bronhiali inferiori si superiori. Uneori ei . Exista de asemenea cai de scurgere a se var sa nerni] locit in canal ul ter acic, Iimfei din ganglionii limf atici tr aheobronprecum si in ganglionIi prevenosi (din hiali superiori din dreapta spre unghiul
dreapta)

G a n g 1 ion j iIi m fat i cit r 3he 0 b ron h i aI i in fer i 0 r i (b ifur cat ion a I i), nodi lumphatici ir acheobronchiales inferi6res (1-14), se al13 sub locul de ramificare a traheei In bronhii principale, iar g a n g 1 ion i i lim f a t ic i traheobronhiali s u p e r i o r i (d r ep t i ~i s t i n gi). nodi lumptuuici tracheobronchiales s uperior es dextri .(3-30) et sinistri (3--24), se ana pe iata laterals a traheei ~i in unghiul traheobronhial, format de f ata laterals a traheei ~i sernicercul superior
252

si preaortocarotizi

(din sttnga).

venos

Vasele Iirn latlce eferente de la ganglionil limfatici traheobronhiali s uperiori din sting a se vars a tn canal ul toracic:

sting

(E. Borzeak).·

Vasele ~i ganglionH limfaitici ai capului .git,ului·

,i

De la organelecapului

se ind reapta spre ganglioniI limf atici situati in forma de aglomer ari la lim ita dintre cap si git : occipitali, mastoidieni parotidieni, Iacial i, man dibular i, subrnentali (fig.. 171). De la acesti ganglioni

vasele

lirnfatice

lirnfa prin vase se indr eapt a in jos spr e nilor Iront ala si par ietala, de la pavilioganglionii Iirnf aticl cervical i, superficinul ur echii, de la "rneaful auditiv extern, ali si profunz i (anteriot i, later ar i, postede la trompa Eustache, buza super io ara, riori), In care de asemenea se vars a 'vasegl anda parotid a. Vasele Iimf atice .efeIe Itmfatice de la organele gHului. Vasele rente de la acesti ganglioni se Indr eapt a limfatice eferente -de 1a ganglionii .cer- - spre gangIionii limfatici s uperliciali (linvieal:i later ali profunziee Iorrneaz.a eel ga vena jugular a external ~i l ateral i profunzI (pe tr alectul veriei jugulare intermai mare lant cervical (jug ular intern)" Iorrneaz a trunchiul lirrrfatic 'jugular. ne) . G g n g 1 ion iii i m fa tic i 0 c c i- , G a n g 1 i. 0 n iiI i m fat i c ire tpit a I i, nodi lumpiuitiei -occipitaies (1~ r 0 far i n g i e n i, nodi lumphaiici ret-, 6), se aHa pe fait·a superftciala a Iascic: roph arungeales (1-3), se afla pe foita cervicale, posterior de Iocul de inaertie pr evertebr ala a f asciei cervicale, postea muschiul ui sternocleidorn astoidian, rior de faringe,~i pe peretii lui Iater al i. precum ~i sub aceasta. foita -a fasciei pe Spre acestl ganglioni Se indreapta vasele Jimf atice de la peretii faringelui, de 1a rnuschiul spJeniu ~i sub acest rnuschi rnucoas a cavitatii nazale ~i sinusur ilor 11nga vasele s angvine occiplt ale. La ganllonf limfatici occipital i vin 'vasele. nazale, de la arnigdale $i de la pal at, , lirni atlce de 'la pielea part'ii piloase a de la tr ornpa Eustache s i cavitatea timp acapului -din regiunea occipitala ~j de l a nics a' urechii medii .. Vasele limfatice eferente ale ganglionilor retrofaringieni . t.esutudle profunde din regiunea occipiIal a. Vasele lirni atice eferente de 13 gan: se v ars a lnganglionii l irnf atici c ervic ali later ali proiunz i (jugulari interni). glionli occjpitall se indreapUi, ~pr.~ gangl ionii-limfatici cervical! profuhz i' (ganG a n g I ion iiI I m fat i c i m a nmandigUonii din lantul nervului acces oritrj .:' d i b u I a r i, nodi lumphatici Ganglianij,limfatici rn a s-. bular es, (1-3), inconstanti, r ez ida pe t 0 i die n i, nodi lumphatici mastoidei, baza subcut ans pe f ata extern a a corpu(1-4), sint situati posterior de pavillo1ui m andibulei 11nga arterele ~i vena f aeinul urechii - apcliz a mastoidian a, 1a ale. In tes utul celular subcutan jugal loeul de ins ertie a rnuschiului sternocleilinga vasele faciale slot situat! de asemedorn astoidian, prirnesc vasele lirni atice nea niste g a n g I ion 1 1 i ill fat i c i de la pavilionul ur echii si de la pielea f a cia 1 i Inc 0 nsf ant I, n6di regiunii p ar ietale. Vasele limf atice efe- I Y mph a tic i f a cia 1 e s (buccina- rente de la acesti ganglioni se 'indr eapta torii], Spre ganglionii lirnf atici din aceste spre ganglionii lirnf atici par otidieni, cer- grupur i se indr eapta vase de la pielea vical i superficiaU (linga vena jugular a ietei, de l a [esuturlle mal palpebr ale, externa) . ~i gan gl ion ii cervicali Iater ali n az ale, Iabiale, jugale .. Vasele lor erepr ofunz i (jugulari internl). . rente se var sa in g an g I ion iiI i rnG a n g 1 ton i ,j 1 i m fat i c i par a- fat i c i ' sub man d i b u 'I a r i, nodi tid i e n i, nodi lymphatici parotidei, se lumpluitic! s ub mondibular es (6-8), caafl a Tn regiunea glandei salivare omore se afla in trigonul submandibular, nime. Spre exterior, (lateral) de aceasta anterior si posterior de glanda sallvar a gl and a se afl a g a n g 1 ion iii i m f a- ornonima. Vasele limfatice ale ganglionitic i par a tid i e n i sup e F f i c i- lor submaridibul ar i se lnd r eapta inferior ali, nodi lymphatici parotidei s uperfide-a lungul venei Iaeiale si se vars a in ciales, (1-4), iar vsub capsula glandei ganglion Ii ,Iimf atici cervicali lateral i ~i in profunzimea glandei parotide, pr in- profunzi (jugulari internl}. G an g I i 0-' tre lobulele ei s e afla g a n g Ii 0 n i i n iiI i m fat i cis u b men t a I i, no )i m fat i c i par 0 tid i e nip r o- di lymphidici s ubmenuiles (f~8), s int fun z i (i n t rag I and u I, a r i), nodi situati pe Iata inler ioar a a rnuschiului lumphaiici par otidei proiundi (intr aglan- geniohiodian, intre venterele anter ioar.e dulares ) (4- 10). Spre ganglionii lim- dr ept:;;i sting ale rnuschilor dig astr ici, Iatici parotid eni se iridr eapta vasele lim- pe tr aiect de la menton pina, la corpul fatice de )a.p ele si alte organe ale regiu- . osul ui hioidian ....Orept pr incipiu de subdiviz are a ganglionilor limiatici cervi2SJ

I

cali a fast adoptat raportul lor spatial ltmf atice eferentede la acesti ganglioni cu Ioita super iiciala a fasciei cervicale limfa se seurge spre ganglionii limf asi eu vasele eervicale de calibr u mare. tid eervicali later ali profunzi (jugulari Pornind de la acest principiu distingem interni), care slnt circumiacenti la vena gang! ioni cervical i s uperficiali, situati j ugu! ar a interna de. I a baza cr aniuI ui pe foita superficial a, si profunz I, ail at: pina I a locul de conf! uenta a aeesteia cu sub ea .. Unele grupuri regio-nare de gan.: vena subcl avicular a . .1n grupul ganglioglioni liinf atici seafla in apr opierea nilor llmf atlcl cervical! pr oiunzi (juguvaselor de calibr u mare, bunaoar3: ve- lari inl er ni l distingem g an g 1 ion 11 1 nele gttulul (fig. 172). .j u g u 10 dig as t ric, nodus juguG a n g 1 ion iii i m fat i c i .c e r - lodigastricus, si g an g 1 ion u I .j u vic a I i, sup e r fie i ali nodi lymg u 1 00 m 0 h i o i d ian, nodus juguphatici ceruicales superjiciaies (l-5) ,Lo-omohyoideus, spre care se indreapta se tnttlnesc In 75% din eazuri s i s int s_i- mai ales vasele lirnfatice aleIirnbii. Pritua]i llnga ven a jugul ar a externa (1-3), m ul din acesti gangltom. se aHa la nivepe m uschiul tr apezoid (1·-.2 gangl ioni), luI inter sectiei venterul ui posterior aI in regiunea posterioar a a g itul ui si, rarem uschiul ui digastric eu vena j ugular a or i, llnga vena j ugul ar a anter ioar a, (1 interna, iar al doiIea - la nivel ul unde gangl ion). Vasele lor limf atice eferente .venterul muschiului omohioidian vine se indr eapt s spre ganglionii Iimfatiei cer- " in contact cu lata anterloar a a venei vicali laterali profunzi, situati Hnga vena jugulare interne, jugul ar a interna ~i ramura externa a nerVasele limfatiee eferente de la gangliovului aeeesoriu.· nii lirnf atici cervical: laterali profunzl G a n g 1 ion i i' Ii rn fat i c ice r(juguiariinterni) iorrneaz a .pe iiecar e vic ali pro I'u n z i, nodi lumphatici parte agltului un trunchi jugular: trunceroicales prof undi (32-83) s int concencus [ugularis dexter et truncus jug ulatr ati in regiunile anter ioar a ~i later ala ris sinister" Acest trunchi se vars a In ale gitului. Din ganglionii limf atlci cer- unghiul venos sau in una din venele convical i profunzi anterior i (4-17) fae stituiente din par tea respectiva sau in caparte g a n g 1 ion iiI i m Tat i c i nal ul limf atic dr ept s au In portiunea pre 1 a r i n g i e n i, nodi lymphatici pre- term in al a a canal ul ui tor acic, larung eales (I -2), g a 11 g I ion i i t ir 0 ide n i, nodi lumphutict thqroidei ganglionU limfatici ( 1- 2) .: pre t r a h e a l i , nod i LY m - Vasele al membrului superior phatici pretracheales . (1-8), par a La "membrul superior distingem vase t r a h e a I i, nodi lymphatici paratralimfatice superficiale si profunde, care cheales (1-7), af lati alatur i de tr ahee. se tndr eapta spre ganglionii Iimf atici "In regiunea later ala a g itul ui se afl a cubit ali si axil ari. Vasele lim! atice s upernurnerosi ganglioni limfatici (11-68), ficiale slnt situate IInga,venele subeutane care Ior meaz a citeva grupuri regiosuperior sl Iorrneaz a trei nare: g a n g li o n ii l i m I a t i c i ale membrului grupuri; lateral, medial ;;1 mediu (fig. cervicali la t e r a l i p r o iu n z i 173). Vasele limfatice din grupullateraI (j. ugular i interni), nodi lumphatici cer(5-10) se forrneaz.a in pielea si in tesuoicales later ales pr oiundi (7-60), s int tul subcutan ale degetelor I-III, margilocaliz a] i Iinga vena jug ul ar a mterria ; a rniinii, antebr atul ui si 1-8 ganglioni limfatici Irilantuiti ader a nii laterale la ramura exter na a nervului accesor iu ; br atul ul, tree de-a lungul venei subeutane laterale ~i se v ars a In ga!}g1ionii limlinga ramura super licial a a arterei transversale a gitului se afla de la 1 Iatici subaxil ar i. Vasele limf atice ale gru·pului medial ·(5-15) se Iorrneaza in la 8 ganglioni limf atici. in regiunea later aJ a a gItul ui rna i exist a ~i gan gJ ioni pielea si In tesutul subeutan la degetele partial, III, partii mediale a Iimf atici inconstanti (l-3) ce r ez ida ee IV-V,~i, rn iinii, arrtebr atului si -br atului, In regimuschiul spleniu al capului. Pr in vasele unea cubitala ' vasele grupului medial

,i

I

254

Vasle:le ~i .ra:D1glion~~ IIDmftlitki~,i p,lIrUi, l8itl?flllih'! 'il hl:~f!l
fig,. 17:1.
1"'JlS"a_lymIP:l:i,~lrcll:: .2 - no;d~.I~~~phati~li jP'lIl!r.Q!1Me~ • ~;p,c~Hilll:ll!~!!~ 3 - 1IlI~ I !Y!JI~!I1i':ritlt~~~:I.iII:i'm,:lIn!hbut~rle;!i,-': ... - nQ.d~I y.l'I'I.ph<1tli:l 5Iibm~l!Itil'ill~!,.

tree pe fa'ta anteromedlals
$m se mureapsa
., ~ ~t .
,i·....·". ",

~;im~ati,cepro]und,@:,. care eolee-te-az~ llrnfa dela musehl, tendoane, 'fa5-

cub mia ~~ ~;:I axi lar 1. Vasehf! Urn f attee d ~f1 ~ :grup'll~l medlu urmeaZ3 de la '~at·a anterio.ar,a (p.aJm.ar,ij) iii esrpului ~i antebratnlul. apol de-a 'Iungu! \l'lem;~~'~mltA~:fm,edh"lre a, 3nteb'i_tltu1 ul se Ind rf:\~pta spre cot, un de '0' p ar'~e d ~rI el e se urn esc eLI gr MPU 1 lateral ~_iaJralUi parte ttl eel rn edial,

'1'" .,. "· ,[·t' . ;Splre gang.BJi.l1H '1.~m..a 'lC~l

a membrulul

.iJlm,f)!.ntiUci tIx-Ua.rt!s ( 12~~t5).~ s,jflt hJocaHz,at'i in jesutul eelu~~ w:p os al 'C3 vit 't Ha xil 30r e s ub lorm oad die'6 grupuriin df!pel:Jdente., d~r~, care un ul ,ader;a ]-a pereliii 'cavU.ii,1M axilare, jar ceruj,di

a x i ~ r't, a.

a

a

Vasele

ell, capsnleartlculare ~i ltgamecte, periest, nervi, wnsotesc arterele ~[ venele de calibru mare din membrul superlor. parte din 'V3sele ]imf~'~~ce superliciale !iii p!rofunde ale rnembrului eare tree de Ia m,lna spre antebrat, se v afS a irlg:a. 1]]g' II i 0 n ~I 1 m ~a. '~i c. W cub ,i.ta l l, nlidi .lym:pi'Ujtic.i cublt.flles ,(1--3'L ea re s:in.t si~ua1i,11[11[0521 c1JjJb~taUL, '0' p arte super[icl-al, p e [a scle, Ill]. gra ven a. s uoc ut an m.f!dial:i!al·~a. parte - prclund, s~b laseie, ~]r]g~ f as.clcu~tw~v.a.scu]ar pltofund: Vasel,e hmf atlee elerente de LaaC,e$~,i

o

rn

(1-- . ,8) ~c medlali sau tor acici (I-SH ~l1h::::ca" P'M la r i sau p,os.fer~o;ri. (~.-1.~ j .~n fer~ori, ~,1.~1). centrali CZ-~2), disPi~$i, t~~re vena. subclav:icu~a,[a :~i peretele med.ia~1 a] caviU,~i1iipreCUI11 ".;;i gangljoni~ ap[c~Ji~ care se' ,aUa U"rIliga artera el ven liI. axllsre s ub cl av~,cul E1!,s up, er lor de m.u~ehitl~ toralcicmic.," r.1:'~. iE.a.~.,gl.io~Ji a~ilafru s~ v.ar.s."a, vasele supertleialesi prnlnnde hmhdlce ,B,I e mem bruJ Iill superior, ale peretllor anterlor, Iateral ~j p,osferiolfa] eutiei
.1.

neur ov ascular . ling a se aHa garrug'lo~H H:mfatic.i. laterall i

~ehl.Ue· slnt

dlspuse

f asciculul g'ung I ion Ii. a xil a r ~

ltnga

g lends mam ar vas,e~e·l:imLa,[.k:e se tndn~'apUi.mal al es spr e gang:~ ion ~im,edla~~ ("lorac:i,cO. precum e:i spre ganglion Wi. UmfaHdaxihrd centrall ~,j a~j,caU. Ele se ion gangUen ~ se indr,eapLa sprs g'aJngHoIli ~ tn d reap ta de asem elf] ea l;l i, sp rega I]g~ i.i llrn] at~ci. e'erv']c:aJi I ater al ~prolunz ~~i paUmhlitici al,dllsr[.,. sit1lJatl ~.r1 cavftatea axilar 3. 0 a :ng I W n ~ i '0 I .~m f 8. '~ i e i f~$~e.rnaJ[ (vez[ mai sus), (fig.. 174) ..Va2lJ:5

a

Icraeiee

$1 Bite glandel

a

rnamare .. De la

3

4 5

Fig. 172. Vaseie ~i ganglionii limf atici ai capului :;.i gHului. SagetiJe indica dir ectia cur entului de lirnf a .
lymphalici. occlp lta les : 2 - nodi lyr'trpnatici 3 - nodi lymphatic! parotidei profundi (preauriculares) : 4- nodus lyrnphaticus mandibularis; 5 - nodi lymphatic! subman dibul ares; 6 - nodi lyrnphatlci subrnentales : 7 - nodi Iymphatici cervicales anter'ler es super ilciales ; a - nodi lyrnphatici cerv icales laterales profundi.
tnastoicei.,

I - nodi

sele lirnfatice eferente de l a grupurile medial, lateral, poster ior , inferior ;;i central se lndreapt a spr e ganglionii lirnf atici apicali situati in calea cur ent ul ui de lim1a de la membrul superior in venele regiunii inferioare a gitul ui. In peretele "anterior al cavitatii axil are, intr e rnuschii tor acici mare si m ic se intilnesc g a n g 1 ion iii m fat i c i i n t e r pee tor a Iii nco n s tall t i, nodi lumphatici int erpectorales (1·-5). In acesti ganglioni se var s a vasele limIatice de la rnuschii adiacenti, de la ganglion ii axil ari lateral i ~i inferiori, precum si de la glanda m amara. Vasele limf atice eferente de la ganglionii interpectorali se indr eapt a spre ganglionii limfa-

despre grupurile gatlglioriilor Iirnf atici regionar i, spre care se scurge limfa de la unele. organe sint catalogate In tabel ul 6_ Vasele lirnf atice, ca si ganglionii limf atici, pot fi detect ati la om ul viu pr in urnplerea acestor a cu rnater ie r adiocontr astanta Lim.fogr alia (1imf angioadenogr alia) elabor aUi pentr u prima data ~i apl icata in tara noastr a de A. S. Zolotuhin, D. A. Jdanov, M. G. Pr ives, cunoaste 0 r aspindire larga s i serveste drept metoda fiabila de diagnostic In determinarea numar ului, forrnelor, di.rnens iunilor vaselor si ganglionilor limf atici in diier ite boli, mal ales in tumori ~j In metastaz ele acestor a. Limfangioadenogr afia permite investigarea gangliotid axil ar i ap icali. nilor Iirnfatici, vaselor limfatiee de caVasele lirnf atice eierente de la gang.lilibr u mare, canalul ui tor acic, care sint onii limf atici axilari apicali In r egiunea tr igon ul ui sternocl avicul ar Iorrneaz a in aceesibiIe pentr u alte rnetode, precum ~i a supr aveghea procesul turnor al In un tr unchi s ubcl avicu 1ar cornun, truncus subclavius) sau 2-3" vase mar i care in- dinarnica pe parcursul tr atarnentulul sotesc vena s ubcl avicular a si se varsa (G_ A. Zefghenidze, A. F. rib). Cu aj uIn unghiul venos s au ln vena subclavicutorul acestei metode se face evaluarea lara drcapt a, iar In stinga - in par tea posib ilitat ilor de r ezerva ale patului limcervical a a canalului tor acic, f at ic, detectar ea vaselor deja existente
256

Datele generate

Tab

e I u-l 6, Grupurlle
Organul

de ganglioni

limfatkl

spre care se scurge Hmfa din anumite organe
Grupul de gang lioni l im iat ici

Parte a (fata) or g an u l ui

-'
Limba Nodi lymphatic! subman dibulares, cervicales later ales prof undi: (jugular i interni}, nodus lirnphaticus jugulodigastr icus, nodus lyrnpha-

ticus jugulo-crnohvoideus.
Faringele
",

Nodi. lyrnphaticl cervlca les l ater a les proiundi (jugular! inter ni) , retropfiaryngeales, paratra'cheales (de la partea Iaringtana a faringelui).

Esolagul

Partea Partea

cervicala tor acica

It

Nodi. lymphatic! par atr acheaies, tracheobronchiales super ior es et inferi6res, - R~evertebnlJes "Nodi lyrnphatici tracheobronchiales in leriores, mediastinales posteriores, (par aesolagieni) pe-

r icar diales
tor aclc Annulus diali] .

laterales

;

nernijlocit

'in

canalul

Par tea abdcminala
Stornacul Partea cardia la (cardia), precurn ;;i portluni)t; adiacente ale peretilor anter iori ;;i .. posteriori ;;i jumatatea' dreapta .a stornacului Regiunea JJl icii cu rbur i (pii rtile invecinate la curbur a ale peretiler anterior ;;i posterior ai

lymphaticus

\

cardiae
\.,.

(ganglionii

.car-

Nod i Iym phatici

gast riel

sin istri,

corpului

stornacului

ptna

la

unghiul Incizurti)

Partea piior ica (semicer cui supe- Nodi lymphatic! 'r ior )
Par tea' pilor ica (semicercul lerior ) inNodi lyrnphatici
Y

gastriti
pylor ici.

dextri 'et hepatic;'

iPartea curburi

dreapta a regiunii mar ii N6di lymphatici (partile tnvecinate la cu rbu ra. a le peretilor anteriori] r;;i posteriori ai sternacului) Nodi lyrnphatici Partea stinga a regiunii rnarii ,CtlIPuri_(partile lnvecinate la .icurbura 'ale peretilor anterior ~i
'posteriorJurnatatea rnacului ai corpului stomaculut). sto- Nodi Iymphatici st\ingi:i a fundului

gastr oornentales
gastroornentales

dextr i
sinistr i'
I

splenici

(Iienales}.

Ficatul

'Fata diafragmatica
\

Nodi tyrnphatlci phrenici superiores (prepericardiales. pericardiales, later ales, retroper icardiales ) et par asternales.

. Fata viscer ala, lobul

drept

Nodi lymphatici hepatici, pancreaticoduodenales, phreniciinferiores, coeliaci, l urnb a les dextri (precavales). In caz uri exceptioriale limla se var sa nernijlocit in canalul toraclc,

Fata

viscer ala,

lobul

sting

dextri, retropylajjci, phaticus cardiae,
Nodi lymphatic:

N6di

lyrnphatici

hepatici, ,
I

)umbales,

gastr ici

annulus

sinistr i et [ym-

Vezica

biliar a
.subtire

hepattci,

nodus

cysticus.

Intestinul

l1iunea
Cecul
17 Corn anda ,N'g 350

N6di Iymphatici mezen ter ici, (j uxtain testmales, superleres s, centrales, ileocoltci - de la por-

terrninala

a ileonului). ileocolici

caecales).

Nodi

lymphatic!

(precaecales,

retro-

257

Coniinuare
Organul Padel!'(f.a{a) org.anului Grupul de gan.gliuni lim Iatici (dextr i,

- ;:4111-11 ffll
I

N~')Ji lymphatki,p,HiH;uliti nistrt). rnesocoIici.

meJk

si-

Rectul

, anal)

•Porjiunea

inlerioar a

(canalul

Nodi Nodi

lyrnphatici

par ar ectales

(;'Inorectal"es), (a:norect~les). ."

inguinales

superficiales.

Ampula
Por tiunea s L1 perioara

.lympnatici pararectales iliaci interni, sacrales. -

Nodi .lympharici rectales super iores, mese'j{t'e~ici mier iores. lurnbales (interior de ar terele renale},
I'; .

Laringele

Nodi - lymphatic! (j ugulariTnterni},

les, paratrachea les.

cervicales laterales. profundi prel ar yngeales: pre! r achea. ,

Plarninul

drept

. Lobul superior Lobul rnediu
Lobu lin fer lor

Nodi lymphatici bronchopulmonales dextri, t r acheobronchia les su periores et 'in lerjores.

tracheobroncheales ter iores

N09i

Iymphatici

bronchopulmonales

inferiores

et super+ores). '

(dextri},

.

Nodi l yrnphatici bronchopulrnonales (dextri.)., t r acheobr onchea les in leriores; med iast in ales-pes-

(paraesofagieni),

Plarntnul

sting

Lobul superior

Nodi lymphaticl bronchopulmonales tr acheobroncheales superiores, rnediastinales anteriores. . .

_ . ... (sinistr i) ,

Lobul inferior

Nodi lyrnphatici bronchopulmonales. (sinistr l) , tr acbeooronehe ales inferiores, medtasfinales anter iores et posteriores..>.,,:' !~'f':
I , •

Uterul

Ovarul Glanda rnamar a

Nodi. lytnphatici iliaci interni et e~.~e"Qt~-:.P'ara• rectales' [anorectales), lurnbales .(de la -Iundul uterut ~i ;Noar~~PJiatici iliac! ~nter.ni. conimunes, ilOrt,id laietalts,: e! preaortici (d III .stl!1;~~)." Ilfmba les interriredi! 'et lurnbales de xtr i (dm dr~apta) .. ,

> •• ~

I.

...:'

_~

;.

~.

t.,;

.

"

;~

.

':

<.

Cad ranul

superolater

al

Nodi Iymphatici axilares (Inferior], mediali, apicali) , cervicales laterales profundi (supr aclavicu lares] , par asternales, Nodi Iymphatici parasterrrales.
'!

Cadranul

inferolater al

axila res

(mediali,

inferior),

Cadranul

super ornedial

Nodi lymphatici parasternales, anteriores, axil ares. Nodi lyrnphatici par asternales,

mediastinales ,.' axilares

S au

celor recent ap ar ute in 'cal itate de cai colater ale limf'atice, in caz -de lezare

Cadr anul tnferomedial.

i

I II
I I

I
I

11-

pentr u prima data gangl'ionii Iirnfatici Sist~mul Hmfatic Tn fi/o ~j ontogene.za. (Iomb ari $i cervical i}. Nurnar ul de gan. Sisternul Iirnfatic apare pentru prima da- .glioni limf aticl spor este la mamifere, 'In ta La teleosteeni sub forma de vase limiav asele lor limf atice aparvalvule .. . La om in a G-e.a sapt amina de dez-: tice intestinornezenter ice, avind dilatari numite sin usur i Iimf atice intre visce-: voltare intr auter ina din mezoderm, aparre, tntre per icard si r ecesur ile br anhiale, in apr opier ea ar ipioar elor , La amf ibieni ~i reptile apar organe contr actile - cord

sao. de .excluder e din sistern a unor vase llrnratice ~i ganglioni llmfatici ranurniti.

.embr

sinusurile Iirniatice ~i vasele lirnfatice, iar pe de alta parte cu vene.le.· La pas ar] cordul lirnfatlc extsta doar in perioada
ionara ; ]

a

pasar

lle

acvatlce

ap

ar

Emf atic, care se unesc pe de
~8

0

.

rea venelor mari ceo se ior meaa a, apar la inceput ni$te'spatH f isur ale,: delimiparte eu .tate de celule rnezenchirnatoase, care ul-

te de s istemul

sangvin,

lns aIn

aparopie-

Fig. ]73. Vasele :;;iganglionil lirniatici superiiciali ai rnerrrbrului superior drept

(schema).

..

a - aspect anteriorr l - ganglionii limfatici axilad; 2 - ganglioni:i llmlatlcl cubltal iauperficlali ; 3- ganglionii llmfatlci mediall : 4- vasele limb-

Iatlce anterioar e: 5 - vasele ltmlatlce laterale ;
aspect posterior; 1 - vasele Ilmfatlce latera le; vasele 1imfa!ice mediate. .

a

b

'

2-

terior se transforrna in celule endoteliale. Pr in confluenta spatiilor Iisur ale se forrneaz a un sistern de canale, care se dilaHi ~i se tr ansform a tn sad lirrrlatici,

volta. vasele Iimf atice ale rnembrelor inlerioare. Materia despre dezvoliarea ganglioniPrirnii apar sacii limi atici jugul ar i lor limf atici este expusa In comparti-. .,Organele hematopoetice ~i ale drept ~i stlng. Ceva mal tirziu se dez- 'mentu] sistemulul imun", votta sacii Hmfatici subclaviculart. 0 lnsiruir e de s aci, situati ltnga peretele dors-al ,alcorpuluiembrionului, constiParlicu/aritafile de virsta tuie primordiul v asul ul lim] atic pr in- ale sistemului limfafic , cipal - canal ului tor aclc, care in a 9-a. saptsrntna de dezvoltar e se deschide tn Capil arele limf atice ·la nou-nascut, in' sacul jugular sUng. Sacii jugular! si virsta pr epubertar a ~i pubertar a au un subclaviculari sltuatl din dreapta ~i din diametru rel ativ mai mare decit la oarnesttnga se unesc cu venele tn regiunea nii de vlrsta matur a ; contururile capllarelor slnt drepte. Capilarele limf atice cervicala.
259

Din sacli

llmf'atici

iliaci

pari sc dezale bazinului ~i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->