Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.

com.vn

Page 1+2 of 81+2

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô TrÇn Anh
Office
: 76 NguyÔn Du, QuËn Hai Bµ, Hµ Néi
--Tel: (04) 942.7585
--Fax: (04) 942.7595
Branch 1 : 14 Th¸i Hµ, QuËn §èng §a, Hµ Néi
--Tel: (04) 537.5323
--Fax: (04) 537.5324
Branch 2 : 185 Gi¶ng Vâ, QuËn §èng §a, Hµ Néi
--Tel: (04) 5.122.122 --Fax: (04) 5.122.088
Trung t©m B¶o hµnh: 95 Lý Nam §Õ, Q.Hoµn KiÕm, HN --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
Website : http://www.trananh.com & http://www.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

B¸o gi¸ ngµy 15/10/2008

b¶ng B¸o gi¸ thiÕt bÞ m¸y vi tÝnh
TrÇn Anh-G6 Member
th«ng b¸o vÒ viÖc thay ®æi ®Þa ®IÓm b¸n hµng & b¶o hµnh
1- Tõ ngµy 01/08/2006, cöa hµng TrÇn Anh ë sè 14 Th¸i Hµ sÏ chuyÓn vÒ ®Þa chØ míi ë sè 134 Th¸i Hµ, HN (c¸ch ®Þa ®iÓm cò
kho¶ng 150m). Sè ®iÖn tho¹i + s« fax liªn hÖ vÉn gi÷ nguyªn nh­ cò. Xin mêi quÝ kh¸ch ghÐ th¨m quan
2- Tõ ngµy 25/05/2006, 2 phßng B¶o hµnh cöa TrÇn Anh ë cöa hµng 14 Th¸i Hµ & cöa hµng 76 NguyÔn Du sÏ chuyÓn vÒ ®Þa
®iÓm 95 Lý Nam §Õ, HN (cöa hµng 95 Lý Nam §Õ chuyÓn vÒ 185 Gi¶ng Vâ). VËy xin th«ng b¸o ®Ó quÝ kh¸ch ®­îc biÕt
3- Ngµy 08/05/2006, c«ng ty TrÇn Anh chÝnh thøc khai tr­¬ng TrÇn Anh IT World t¹i ®Þa chØ 185 Gi¶ng Vâ, Hµ Néi. Showroom
nµy cã diÖn tÝch 350m2 t¹i tÇng 1 cña Trung t©m Giao dÞch C«ng nghÖ Th«ng tin Hµ Néi. Xin mêi quÝ kh¸ch ghÐ th¨m
c¸c dÞch vô míi ®­îc ¸p dông ë trÇn Anh
1- Khi ®Õn mua hµng t¹i TrÇn Anh, c¸c kh¸ch hµng sÏ chØ viÖc ngåi chê ë tÇng 1, c¸c nh©n viªn cña TrÇn Anh sÏ thùc hiÖn
c¸c thñ tôc cho quÝ kh¸ch hµng & giao hµng ®Õn tËn tay quÝ kh¸ch hµng ngay ë tÇng 1
2- Khi ®Õn giao dÞch ë TrÇn Anh (dï b¹n ®Õn mua hoÆc kh«ng mua hµng còng vËy), chóng t«i ®· cã phôc vô n­íc ngät,
trµ, cafe… cho c¸c quÝ kh¸ch hµng mµ hoµn toµn miÔn phÝ
3- Giê ®©y, khi quÝ kh¸ch cã nhu cÇu mua bÊt kú hµng ho¸ g× cña TrÇn Anh cã tæng trÞ gi¸ ®¬n hµng >= 150.000VN§, quÝ
kh¸ch chØ viÖc gäi ®iÖn tho¹i ®Õn cho TrÇn Anh, chóng t«i sÏ phôc vô viÖc giao hµng & l¾p ®Æt ®Õn tËn n¬I cho quÝ
kh¸ch mµ hoµn toµn kh«ng tÝnh thªm chi phÝ (trong ph¹m vi 15 km)
4- Giê ®©y, khi m¸y tÝnh cña quÝ kh¸ch cã bÊt cø trôc trÆc g×, quÝ kh¸ch hµng chØ viÖc gäi ®iÕn ®Õn cho TrÇn Anh, chóng t«i
sÏ cö nh©n viªn ®Õn tËn n¬i KIÓm tra, xö lý cho kh¸ch hµng hoµn toµn miÔn phÝ (trong ph¹m vi 15 km). ChÝnh s¸ch
nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi c¶ nh÷ng bé m¸y tÝnh kh«ng ph¶I do TrÇn Anh b¸n ra
5- Xin l­u ý: hiÖn chóng t«i míi chØ cã thÓ ¸p dông chÝnh s¸ch (3) & (4) cho c¸c kh¸ch hµng lµ c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp
®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi (kh«ng bao gåm c¸c cty kinh doanh tin häc). VËy rÊt mong c¸c quÝ kh¸ch hµng kh¸c th«ng
c¶m. Trong thêi gian tíi chóng t«i sÏ cè g¾ng ¸p dông chÝnh s¸ch nµy ®èi víi tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng
c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i hiÖn cã cña trÇn anh:
1- Tõ ngµy 01/06 ®Õn hÕt ngµy 30/06/2006, khi mua trän bé linh kiÖn m¸y tÝnh (cã c¶ Mµn h×nh, CDRom, Loa nh­ng kh«ng
nhÊt thiÕt ph¶i mua FDD) cña c«ng ty TrÇn Anh, b¹n sÏ ®­îc tÆng thªm 1 trong 7 quµ tÆng nh­ sau:
1- 01 USB FLash 1.0GB Transcend

+

01 heaphone (Tai nghe) kh«ng d©y

2- 01 Speaker Creative X-free X222 - 2.1

+

3- 01 CD-ReWrite SamSung 52-32-52 (Box) +

01 WEBCAM Havit hång ngo¹i
01 heaphone (Tai nghe) kh«ng d©y

4- 01 §ång hå ®eo tay kiªm USB Flash 128MB 2.0

+

5- 01 ThÎ nhí 256MB Secure Digital (SD Card) 80X +

01 WEBCAM Havit hång ngo¹i
01 ®Çu ®äc thÎ nhí Reader Card 25/1

6- 01 TIVI BOX DM140 External (xem ®­îc truyÒn h×nh c¸p)
7- 01 FAX Modem D-Link 56KBPS V90 External (DFM-560E)

+
+

01 WEBCAM Havit hång ngo¹i
01 heaphone (Tai nghe) kh«ng d©y

* H¬n thÕ n÷a, TrÇn Anh cßn khuyÕn m·i thÎ ­u ®·I ®Æc biÖt gi¶m gi¸ 1.500.000VN§ cho häc viªn tham gia kho¸
häc kü thuËt viªn quèc tÕ (ITT) cña trung t©m bachkhoa-Aptech
* Ch­a hÕt, TrÇn Anh cßn khuyÕn m·i 250.000VN§ phÝ b¶o hµnh t¹i n¬I sö dông trong thêi gian 12 th¸ng ®Çu
(hiÖn chóng t«i míi chØ cã thÓ ¸p dông víi nh÷ng kh¸ch hµng lµ c¬ quan, doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi)
2- L­u ý: * QuÝ kh¸ch chän ®å khuyÕn m¹i nµo th× bé m¸y cña quÝ kh¸ch sÏ kh«ng ph¶i mua thªm thiÕt bÞ ®ã n÷a
* ChÝnh s¸ch nµy ®­îc ¸p dông cho c¶ c¸c kh¸ch hµng mua hµng c«ng nî, c¸c kh¸ch hµng dù ¸n, hîp ®ång…
* TÊt c¶ c¸c mÆt hµng khuyÕn m·i cña TrÇn Anh ®Òu ®­îc b¶o hµnh theo ®óng thêi h¹n b¶o hµnh th«ng th­êng
ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i cña trÇn anh kÕt hîp cïng h·ng Intel ViÖt Nam
1- Tõ ngµy 20/05 ®Õn hÕt ngµy 30/06/2006, khi mua th©n hoÆc bé m¸y tÝnh sö dông bé vi xö lý Intel Dual Core CPU P8xx/P9xx
(hµng Box), b¹n sÏ ®­îc tÆng ngay 01 ¸o Giordano rÊt thêi trang vµ sµnh ®iÖu trÞ gi¸ 220.000VN§
2- §Ó së h÷u 01 bé m¸y tÝnh c«ng nghÖ Dual Core cña Intel (ch­a cã mµn h×nh), b¹n sÏ chØ ph¶i tr¶ sè tiÒn lµ:

299USD

(CÊu h×nh cô thÓ: CPU Intel Pentium 4 805 - 2.66GHz Dual Core/ MotherBoard Biostar P4M800-M7/ DDR 256MB bus 400/ HDD

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 2+2 of 81+2

40GB Maxtor/ CDRom SamSung 52X/ Case Orient 826/827 - 420W/ Keyboard Mitsumi + Mouse Mitsumi)
* CÊu h×nh trªn chØ cã tÝnh chÊt tham kh¶o, c¸c quÝ kh¸ch hµng hoµn toµn cã thÓ lùa chän cÊu h×nh theo ý muèn
3- L­u ý: * Sè l­îng quµ tÆng chØ cã h¹n & cã thÓ kÕt thóc khuyÕn m·i tr­íc thêi h¹n ®· c«ng bè
* Ngoµi mãn quµ tÆng nµy ra, quÝ kh¸ch vÉn ®­îc h­ëng c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i hiÖn cã cña TrÇn Anh
c¸c cam kÕt vÒ gi¸ b¸n, chÊt l­îng hµng ho¸... cña trÇn anh:
1- B¸o gi¸ cña TrÇn Anh ®· bao gåm thuÕ VAT. Xin c¸c quÝ kh¸ch vui lßng lÊy lu«n H§TC ngay khi mua hµng.
2- TrÇn Anh cam kÕt sÏ lu«n ®I ®Çu vÒ gi¸ vµ còng sÏ lu«n ®I ®Çu vÒ chÊt l­îng dÞch vô
3- TrÇn Anh cam kÕt B¸n ®óng gi¸ c¶, do vËy dï b¹n kh«ng cÇn mÆc c¶ vÉn mua ®­îc gi¸ tèt.
4- TrÇn Anh cam kÕt ChØ b¸n hµng chÝnh h·ng, míi 100% vµ tuyÖt ®èi kh«ng b¸n hµng gi¶, hµng nh¸i.
5- TrÇn Anh cam kÕt B¸n gi¸ b¸n bu«n ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng, b¹n sÏ kh«ng bao giê sî bÞ mua ®¾t.
6- §«i khi gi¸ b¸n cã thÓ ch­a thùc sù tèt, nh­ng ChÊt l­îng dÞch vô sÏ lu«n cè g¾ng tèt nhÊt ViÖt nam
c¸c chÝnh s¸ch b¶o hµnh rÊt ®Æc biÖt cña trÇn anh:
1- TrÇn Anh cam kÕt B¶o hµnh c¶ tr­êng hîp IC bÞ ch¸y, næ (chØ ¸p dông víi EndUser)
2- TrÇn Anh thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hµnh siªu tèc: 1 ®æi 1 trong vßng 6 th¸ng ®Çu (chØ ¸p dông víi EndUser)
(chÝnh s¸ch 1 ®æi 1 kh«ng ®­îc ¸p dông víi mét sè thiÕt bÞ ®Æc biÖt nh­: Notebook, Server, Projector, Photocopy...)
c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·I kh¸c cña trÇn anh:
1- Vµo tÊt c¶ c¸c ngµy trong tuÇn (trõ thø 7, Chñ NhËt & c¸c ngµy LÔ), c«ng ty TrÇn Anh thùc hiÖn viÖc b¶o tr× m¸y tÝnh
(kiÓm tra thiÕt bÞ, vÖ sinh phÇn cøng, quÐt virus...) Hoµn toµn MiÔn phÝ cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng mµ kh«ng ph©n biÖt
m¸y tÝnh ®ã b¹n mua cña c«ng ty TrÇn Anh hay mua cña c«ng ty kh¸c
2- Chi phÝ L¾p r¸p & VËn chuyÓn: Hoµn toµn MiÔn phÝ trong ph¹m vi 15km cho nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi ®¬n
hµng cã gi¸ trÞ > 10USD (chØ ¸p dông cho c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi) & còng sÏ Hoµn toµn MiÔn
phÝ trong ph¹m vi 100km ®èi víi tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng mua víi sè l­îng > 10 bé m¸y tÝnh
VÒ viÖc ®¨ng ký b¶o hµnh t¹i n¬I sö dông cña kh¸ch hµng:
* NÕu quÝ kh¸ch cã nhu cÇu ®­îc B¶o hµnh m¸y tÝnh t¹i n¬i sö dông, xin vui lßng ®¨ng ký lu«n ngay khi mua hµng &
tr¶ thªm phÝ dÞch vô 250.000VN§/n¨m (chØ ¸p dông cho c¸c kh¸ch hµng ë trong néi thµnh Hµ Néi)
* L­u: hiÖn nay c«ng ty TrÇn Anh ®ang miÔn phÝ nµy cho tÊt c¶ c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi

C«ng ty TrÇn Anh xin göi tíi c¸c quÝ kh¸ch hµng b¶ng b¸o gi¸ mét sè mÆt hµng linh kiÖn m¸y tÝnh nh­ sau:

Tªn, ®Æc tÝnh kü thuËt cña s¶n phÈm

M· VT STOCK

§/gi¸

§¬n gi¸

TGBH

Chóng t«i khuyÕn c¸o kh¸ch hµng nªn sö dông CPU hµng Box v× CPU Box ®­îc ®ãng gãi kÌm theo qu¹t t¶n nhiÖt tiªu chuÈn cña
CPU - bé vi xö lý
h·ng, sö dông CPU hµng Box sÏ h¹n chÕ ®­îc hiÖn t­îng treo m¸y, chËp ch¸y vµ nh­ vËy m¸y tÝnh cña quÝ kh¸ch còng sÏ ch¹y æn
®Þnh h¬n
L­u ý: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc b¶o hµnh CPU hµng Box sau nµy. §Ò nghÞ quÝ kh¸ch kh«ng thay qu¹t t¶n nhiÖt cña h·ng ®i kÌm theo
CPU

CPU Intel - socket 478
Celeron 310 - 2.13 GHz - 256K - bus 533MHz - 32 bit - SK 478 - Tray

CPUC27

Celeron 310 - 2.13 GHz - 256K - bus 533MHz - 32 bit - SK 478 - Box

CPUC31

37.0

592,740 36 th¸ng

39.0

624,780 36 th¸ng

Celeron 315 - 2.26 GHz - 256K - bus 533MHz - 32 bit - SK 478 - Tray
Celeron 315 - 2.26 GHz - 256K - bus 533MHz - 32 bit - SK 478 - Box

CPUC22

40.0

640,800 36 th¸ng

CPUC25

42.0

672,840 36 th¸ng

Celeron 320 - 2.4 GHz - 256K - bus 533MHz - 32 bit - SK 478 - Tray

CPUC21

44.0

704,880 36 th¸ng

Celeron 320 - 2.4 GHz - 256K - bus 533MHz - 32 bit - SK 478 - Box

CPUC23

46.0

736,920 36 th¸ng

Celeron 325 - 2.53 GHz - 256K - bus 533MHz - 32 bit - SK 478 - Tray

CPUC29

46.0

736,920 36 th¸ng

Celeron 325 - 2.53 GHz - 256K - bus 533MHz - 32 bit - SK 478 - Box

CPUC28

Pentium 4 2.4 GHz - 512K - 32 bit - bus 533MHz - SK 478 - Tray

CPUP12

Pentium 4 2.4 GHz - 1MB - 32 bit - bus 533MHz - SK 478 - Tray

CPUP30

Pentium 4 2.4 GHz - 1MB - 32 bit - bus 533MHz - SK 478 - Box

CPUP25

Pentium 4 3.0 GHz - 1MB - 32 bit - bus 800MHz - HT - SK 478 - Tray

CPUP31

New

Call
No stock

New

48.0

768,960 36 th¸ng

74.0

1,185,480 36 th¸ng

94.0

1,505,880 36 th¸ng

98.0

1,569,960 36 th¸ng

96.0

1,537,920 36 th¸ng

46.0

736,920 36 th¸ng

50.0

801,000 36 th¸ng

48.0

768,960 36 th¸ng

52.0

833,040 36 th¸ng

52.0

833,040 36 th¸ng

56.0

897,120 36 th¸ng

CPU Intel - socket 775
Call

Celeron 326 - 2.53 GHz - 256K - bus 533MHz - 64 bit - SK 775 - Tray

CPUC38

Celeron 326 - 2.53 GHz - 256K - bus 533MHz - 64 bit - SK 775 - Box

CPUC37

Celeron 331 - 2.66 GHz - 256K - bus 533MHz - 64 bit - SK 775 - Tray

CPUC32

Celeron 331 - 2.66 GHz - 256K - bus 533MHz - 64 bit - SK 775 - Box

CPUC30

Celeron 336 - 2.80 GHz - 256K - bus 533MHz - 64 bit - SK 775 - Tray

CPUC35

Celeron 336 - 2.80 GHz - 256K - bus 533MHz - 64 bit - SK 775 - Box

CPUC34

Celeron 341 - 2.93 GHz - 256K - bus 533MHz - 64 bit - SK 775 - Tray

CPUC36

56.0

897,120 36 th¸ng

Celeron 346 - 3.06 GHz - 256K - bus 533MHz - 64 bit - SK 775 - Tray

CPUC39

58.0

929,160 36 th¸ng

Celeron 346 - 3.06 GHz - 256K - bus 533MHz - 64 bit - SK 775 - Box

CPUC40

62.0

993,240 36 th¸ng

Pentium 4 505 - 2.66 GHz - 1MB - 32 bit - bus 533MHz - SK 775 - Tray

CPUP35

90.0

1,441,800 36 th¸ng

Call
Call
New

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 3+2 of 81+2

Pentium 44506
- 2.66
- 64
bit bit
- bus
533MHz
- SK 775
Pentium
520
- 2.8GHz
GHz- 1MB
- 1MB
- 32
- bus
800MHz
- HT- -Box
SK 775
- Tray

CPUP41

Pentium 4 511 - 2.8 GHz - 1MB - 64 bit - bus 533MHz - SK 775 - Tray

CPUP52

96.0

1,537,920 36 th¸ng

Pentium 4 511 - 2.8 GHz - 1MB - 64 bit - bus 533MHz - SK 775 - Box

CPUP53

100.0

1,602,000 36 th¸ng

Pentium 4 517 - 2.93 GHz - 1MB - 64 bit - bus 533MHz - SK 775 - Tray

CPUP58

106.0

1,698,120 36 th¸ng

Pentium 4 524 - 3.06 GHz - 1MB - 64 bit - bus 533MHz - SK 775 - Tray

CPUP60

112.0

1,794,240 36 th¸ng

Pentium 4 524 - 3.06 GHz - 1MB - 64 bit - bus 533MHz - SK 775 - Box

CPUP61

116.0

1,858,320 36 th¸ng

Pentium 4 531 - 3.0 GHz - 1MB - 64 bit - bus 800MHz - HT - SK 775 - Tray

CPUP48

No stock

136.0

2,178,720 36 th¸ng

Pentium 4 531 - 3.0 GHz - 1MB - 64 bit - bus 800MHz - HT - SK 775 - Box

CPUP49

No stock

140.0

2,242,800 36 th¸ng

Pentium 4 630 - 3.0 GHz - 2MB - 64 bit - bus 800MHz - HT - SK 775 - Tray

CPUP46

146.0

2,338,920 36 th¸ng

Pentium 4 630 - 3.0 GHz - 2MB - 64 bit - bus 800MHz - HT - SK 775 - Box

CPUP43

150.0

2,403,000 36 th¸ng

Pentium 4 541 - 3.2 GHz - 1MB - 32 bit - bus 800MHz - HT - SK 775 - Tray

CPUP55

160.0

2,563,200 36 th¸ng

Pentium 4 541 - 3.2 GHz - 1MB - 32 bit - bus 800MHz - HT - SK 775 - Box

CPUP39

No stock

164.0

2,627,280 36 th¸ng

Pentium
- 3.2
GHzGHz
- 2MB
- 64 bit
- bus
- HT -- SK
775
- Box
Pentium44640
805
- 2.66
- 2MB
- 64
bit 800MHz
- Dual Core
bus
533
SK775-Box
Pentium 4 820 - 2.8 GHz - 2MB - 64 bit - Dual Core - bus 800 - SK 775 -

CPUP45

Call
New

176.0

2,819,520 36 th¸ng

Tray

CPUP56

166.0

2,659,320 36 th¸ng

Pentium 4 820 - 2.8 GHz - 2MB - 64 bit - Dual Core - bus 800 - SK 775- Box

CPUP44

170.0

2,723,400 36 th¸ng

Pentium 4 830 - 3.0 GHz - 2MB - 64 bit - Dual Core - bus 800 - SK 775 - Box

CPUP47

190.0

3,043,800 36 th¸ng

Pentium 4 930 - 3.0 GHz - 4MB - 64 bit - Dual Core - bus 800 - SK 775 - Box

CPUP57

200.0

3,204,000 36 th¸ng

Pentium 4 840 - 3.2 GHz - 2MB - 64 bit - Dual Core - bus 800 - SK775 - Box

CPUP50

236.0

3,780,720 36 th¸ng

Pentium 4 940 - 3.2 GHz - 4MB - 64 bit - Dual Core - bus 800 - SK 775 - Box

CPUP59

246.0

3,940,920 36 th¸ng
1,105,380 36 th¸ng

CPUP28

CPUP54

94.0

New

Call

Call
Order

1,505,880 36 th¸ng

94.0 1,505,880 36 th¸ng

122.0 1,954,440 36 th¸ng

CPU AMD - socket 754
Sempron 2500+ - 256K - bus 1600 - 64 bit - SK 754 - Box

CPUS01

Call

69.0

Sempron 2600+ - 128K - bus 1600 - 64 bit - SK 754 - Box

CPUS02

New

72.0 1,153,440 36 th¸ng

Sempron 2800+ - 256K - bus 1600 - 64 bit - SK 754 - Box

CPUS03

76.0

1,217,520 36 th¸ng

Sempron 3000+ - 128K - bus 1600 - 64 bit - SK 754 - Box

CPUS04

86.0

1,377,720 36 th¸ng

Sempron 3100+ - 256K - bus 1600 - 64 bit - SK 754 - Box

CPUS05

96.0

1,537,920 36 th¸ng

Sempron 3300+ - 128K - bus 1600 - 64 bit - SK 754 - Box

CPUS06

106.0

1,698,120 36 th¸ng

Athlon 64 2800+ - 512K - bus 1600 - 64 bit - SK 754 - Box

CPUA10

116.0

1,858,320 36 th¸ng

Athlon 64 3000+ - 512K - bus 1600 - 64 bit - SK 754 - Box

CPUA09

120.0

1,922,400 36 th¸ng

Athlon 64 3400+ - 512K - bus 1600 - 64 bit - SK 754 - Box

CPUA12

146.0

2,338,920 36 th¸ng

116.0

1,858,320 36 th¸ng

128.0

2,050,560 36 th¸ng

New

CPU AMD - socket 939
Athlon 64 3000+ - 512K - bus 2000 - 64 bit - SK 939 - Box

CPUA04

Athlon 64 3200+ - 512K - bus 2000 - 64 bit - SK 939 - Box

CPUA05

Athlon 64 3500+ - 512K - bus 2000 - 64 bit - SK 939 - Box

CPUA06

146.0

2,338,920 36 th¸ng

Athlon 64 X2 3800+ - 1MB - Dual Core - bus 2000 - 64 bit - SK 939 - Box

CPUA07

336.0

5,382,720 36 th¸ng

Athlon 64 X2 4200+ - 1MB - Dual Core - bus 2000 - 64 bit - SK 939 - Box

CPUA13

Order

426.0

6,824,520 36 th¸ng

Athlon 64 X2 4400+ - 2MB - Dual Core - bus 2000 - 64 bit - SK 939 - Box

CPUA08

Order

516.0

8,266,320 36 th¸ng

New

CPU AMD - socket AM2
Sempron 64 AM2 3200+ - 128K - bus 1600 - 64 bit - SK AM2 - Box

CPUA17

98.0

1,569,960 36 th¸ng

Sempron 64 AM2 3500+ - 128K - bus 1600 - 64 bit - SK AM2 - Box

CPUA18

128.0

2,050,560 36 th¸ng

Athlon 64 AM2 3000+ - 512K - bus 2000 - 64 bit - SK AM2 - Box

CPUA14

Athlon 64 AM2 3200+ - 512K - bus 2000 - 64 bit - SK AM2 - Box

CPUA15

136.0

2,178,720 36 th¸ng

Athlon 64 AM2 3500+ - 512K - bus 2000 - 64 bit - SK AM2 - Box

CPUA16

166.0

2,659,320 36 th¸ng

New

126.0 2,018,520 36 th¸ng

fan for CPU - qu¹t cho CPU
Fan for Intel CPU Celeron, Pentium 3 (Socket 370)

FAN03

2.5

40,050

0 th¸ng

Intel & CoolerMaster Fan for Intel CPU Celeron, Pentium 4 (SK 478)

FAN07

4.5

72,090

0 th¸ng

CoolerMaster Fan for Intel CPU Celeron, Pentium 4 (SK 478) - Aero 4 Lite

FAN13

10.0

160,200

0 th¸ng

CoolerMaster Fan for CPU Celeron, Pentium 4 (SK 478) - X Dream III

FAN19

10.0

160,200

0 th¸ng

Fan for Intel CPU Celeron, Pentium 4 (Socket 775)

FAN17

12.0

192,240

0 th¸ng

CoolerMaster Fan for Intel CPU Celeron, Pentium 4 (Socket 775)

FAN10

12.0

192,240

0 th¸ng

CoolerMaster Fan for Intel CPU Celeron, Pentium 4 (Socket 775) - CI5

FAN20

14.0

224,280

0 th¸ng

CoolerMaster
Fan
forfor
Intel
CPUCe,
Celeron,
Pentium
(SK 775)
Susuro
CoolerMaster
Fan
CPU
P4 (SK
775) - 4Hyper
48 -- Hyper
èng dÉn
chÊt láng

FAN29

20.0

320,400 06 th¸ng

40.0

640,800 06 th¸ng

CoolerMaster Fan for CPU Ce, P4 (SK 775) - Hyper 6+ - èng dÉn chÊt láng

FAN22

48.0

768,960 06 th¸ng

CoolerMaster Aqua Mini R80 for CPU SK775 - HÖ thèng lµm m¸t b»ng n­íc

FAN27

78.0

1,249,560 06 th¸ng

CoolerMaster Aqua Mini R120 for CPU SK775-HÖ thèng lµm m¸t b»ng n­íc

FAN28

88.0

1,409,760 06 th¸ng

FAN18

New

New

HDD - æ ®Üa cøng
HDD
PCviÖc

cøng
chohµnh
m¸y
bµn
HiÖn c¸c h·ng s¶n xuÊt æ cøng ®· cã c«ng
v¨n vÒ
sÏ tõ
chèi b¶o
c¸c®Ó
æ cøng
bÞ vì miÕng nhùa cña khe c¾m IDE, c¸c æ
cøng bÞ x­íc tem b¹c trªn l­ng æ cøng, bÞ mãp gãc, mê sè serial. VËy xin c¸c quÝ kh¸ch hµng hÕt søc l­u ý khi th¸o l¾p æ cøng. Xin
c¶m ¬n

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 4+2 of 81+2

HDD Parallel ATA
Hitachi 80 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDHT01

48.0

768,960 36 th¸ng

Western Digital 40 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDW04

45.0

720,900 36 th¸ng

Western Digital 80 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDW05

51.0

817,020 36 th¸ng

Maxtor 40 GB PATA (ATA 133); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDMA05

45.0

720,900 36 th¸ng

Maxtor 40 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDMA16
HDDMA08

New
Call

46.0

736,920 36 th¸ng

Maxtor 120 GB PATA (ATA 133); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDMA14

Call

SamSung 40 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache
SamSung 80 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache

Maxtor 80 GB PATA (ATA 133); 7200 rpm; 2MB Cache

SamSung 120 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache
SamSung 160 GB PATA (ATA 100); 7200 rpm; 2MB Cache
Seagate Barracuda 40 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache
Seagate Barracuda 80 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache

49.0

784,980 36 th¸ng

73.0

1,169,460 36 th¸ng

HDDSS01

46.0

736,920 36 th¸ng

HDDSS03
HDDSS06

51.0

817,020 36 th¸ng

75.0

1,201,500 36 th¸ng

81.0

1,297,620 36 th¸ng

48.0

768,960 60 th¸ng

HDDSS08
HDDSEA2
HDDSEA5

New

HDDSEA6

54.0

865,080 60 th¸ng

78.0

1,249,560 60 th¸ng

Seagate Barracuda 160 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDSE16

84.0

1,345,680 60 th¸ng

Seagate Barracuda 200 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDSE20

96.0

1,537,920 60 th¸ng

Seagate Barracuda 300 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDSE21

126.0

2,018,520 60 th¸ng

45.0

720,900 36 th¸ng

Seagate Barracuda 120 GB PATA (Ultra ATA); 7200 rpm; 2MB Cache

HDD Serial ATA
Hitachi 40 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDHT02

Hitachi 80 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDHT03

Hitachi 160 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache

New

52.0

833,040 36 th¸ng

HDDHT04

76.0

1,217,520 36 th¸ng

Hitachi 250 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDHT05

118.0

1,890,360 36 th¸ng

Western Digital 40 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDW06

49.0

784,980 36 th¸ng

Western Digital 80 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDW07

57.0

913,140 36 th¸ng

Maxtor 40 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDMA20

46.0

736,920 36 th¸ng

Maxtor 60 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDMA26
HDDMA10

48.0

768,960 36 th¸ng

Maxtor 80 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache
Maxtor 120 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache
Maxtor 160 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache

New

HDDMA11
HDDMA13

53.0

849,060 36 th¸ng

78.0

1,249,560 36 th¸ng

82.0

1,313,640 36 th¸ng

HDDMA18

100.0

1,602,000 36 th¸ng

118.0

1,890,360 36 th¸ng

Maxtor 300 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDMA19

146.0

2,338,920 36 th¸ng

Maxtor 400 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDMA24

246.0

3,940,920 36 th¸ng

Maxtor 500 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDMA25

346.0

5,542,920 36 th¸ng

SamSung 40 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDSS11
HDDSS04

49.0

784,980 36 th¸ng

Maxtor 200 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache
Maxtor 250 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache

SamSung 80 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache
SamSung 120 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDMA15

New

HDDSS07

57.0

913,140 36 th¸ng

82.0

1,313,640 36 th¸ng

SamSung 160 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDSS05

86.0

1,377,720 36 th¸ng

SamSung 200 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDSS12

110.0

1,762,200 36 th¸ng

SamSung 250 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDSS10

Seagate Barracuda 40 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDSE18

52.0

Seagate Barracuda 80 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache

HDDSE13

60.0

961,200 60 th¸ng

Seagate Barracuda 120 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDSE10

80.0

1,281,600 60 th¸ng

Seagate Barracuda 120 GB Serial ATA II (3 Gb/s);7200 rpm;8MB Cache

HDDSE15

82.0

1,313,640 60 th¸ng

Seagate Barracuda 160 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDSE12

86.0

1,377,720 60 th¸ng

Seagate Barracuda 250 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDSE17

128.0

2,050,560 60 th¸ng

Seagate Barracuda 300 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDSE19

150.0

2,403,000 60 th¸ng

Seagate Barracuda 400 GB Serial ATA (ATA 150); 7200 rpm; 8MB Cache

HDDSE22

266.0

4,261,320 60 th¸ng

Seagate
Barracuda
500 GBII Serial
ATAngoµi)
(ATA 150);
7200
rpm;l­u
8MB
Cache
Maxtor 200
GB OneTouch
(USB l¾p
- ThiÕt
bÞ sao
chuyªn
nghiÖp
Maxtor 300 GB OneTouch II (USB l¾p ngoµi) - ThiÕt bÞ sao l­u chuyªn

HDDSE23

366.0

5,863,320 60 th¸ng

HDDMA29

308.0

4,934,160 36 th¸ng

348.0

5,574,960 36 th¸ng

368.0

5,895,360 36 th¸ng

nghiÖp
Maxtor 300 GB Network Share (USB l¾p ngoµi)-ThiÕt bÞ sao l­u chuyªn
nghiÖp

HDDMA23
HDDMA28

New

Call

New

Order
Order

120.0 1,922,400 36 th¸ng
833,040 60 th¸ng

HDD Notebook - æ cøng cho m¸y notebook
Hitachi-IBM / SamSung 40 GB (2.5") for Notebook
Hitachi-IBM / SamSung 40 GB Serial ATA (2.5") for Notebook
Hitachi-IBM / SamSung 60 GB (2.5") for Notebook
Hitachi-IBM / SamSung 80 GB (2.5") for Notebook

HDD13

New

HDDNB01
HDD27
HDD21

Hitachi-IBM / SamSung 80 GB Serial ATA (2.5") for Notebook

HDDNB02

Hitachi-IBM / SamSung 100 GB (2.5") for Notebook

HDDNB03

New

68.0 1,089,360 12 th¸ng
78.0

1,249,560 12 th¸ng

98.0

1,569,960 12 th¸ng

118.0

1,890,360 12 th¸ng

128.0

2,050,560 12 th¸ng

168.0

2,691,360 12 th¸ng

HDD Server - æ cøng cho m¸y chñ

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
IBM 18 GB Ultra Wide III SCSI / 68 pins / 10.000 rpm

Page 5+2 of 81+2

HDD32

Maxtor 36 GB Ultra Wide III SCSI / 68 pins or 80 pins / 10.000 rpm

HDD35

Maxtor 73 GB Ultra Wide III SCSI / 68 pins / 10.000 rpm

HDD34

New

106.0

1,698,120 12 th¸ng

176.0

2,819,520 36 th¸ng

256.0

4,101,120 36 th¸ng

Fan for HDD, HDD Box - qu¹t lµm m¸t æ cøng, hép ®ùng æ cøng
Fan for HDD (Qu¹t lµm m¸t HDD)

FAN05

3.0

HDD Box 2.5" USB 2.0 for Notebook HDD (Hép æ cøng c¾m ngoµi)

HDD14

8.0

128,160 03 th¸ng

10.0

160,200 03 th¸ng

16.0

256,320 03 th¸ng

28.0

448,560 03 th¸ng

HDD Box 5.25" USB 2.0 for HDD, CDRW (Hép c¾m ngoµi cho HDD, CDRW) HDD18

24.0

384,480 03 th¸ng

Khay HDD Hotswap for Server IBM, HP...

30.0

480,600

10.5

168,210 36 th¸ng

11.0

176,220 36 th¸ng

13.0

208,260 36 th¸ng

HDD Box 2.5" JVJ USB 2.0 for Notebook HDD (Hép æ cøng c¾m ngoµi)

HDDB01

HDD Box 3.5" USB 2.0 for HDD PC (Hép æ cøng c¾m ngoµi cho HDD)

HDD16

HDD Box 3.5" USB 2.0 for HDD SATA (Hép æ cøng c¾m ngoµi HDD SATA)

New

HDD36
KHAY01

48,060

0 th¸ng

0 th¸ng

RAM - bé nhí trong
DDR
DDR 128MB bus 333 (PC2700) V-Data, PNY, Dynet, AM1, Elixir...
DDR 128MB bus 400 (PC3200) V-Data, PNY, Dynet, AM1, Elixir...
DDR 128MB bus 400 (PC3200) Kingston - Retail Box
DDR 256MB bus 333 (PC2700) V-Data, PNY, Dynet, AM1, Elixir...
DDR 256MB bus 400 (PC3200) V-Data, PNY, Dynet, AM1, Elixir...

RAMDD02
RAMDD14
RAMDK15
RAMDD04
RAMDD05

Call
New

20.5

328,410 36 th¸ng

21.5

344,430 36 th¸ng

DDR 256MB bus 400 (PC3200) Corsair, Crucial - Retail Box

RAMDC01

24.0

384,480 36 th¸ng

DDR 256MB bus 400 (PC3200) Kingston - Retail Box

RAMDK05

26.0

416,520 36 th¸ng

DDR 256MB bus 433 (PC3700) KingMax

RAMKM08
RAMDD08

26.0

416,520 36 th¸ng

42.0

672,840 36 th¸ng

45.0

720,900 36 th¸ng

47.0

752,940 36 th¸ng

47.0

752,940 36 th¸ng

19.5

312,390 36 th¸ng

19.5

312,390 36 th¸ng

DDR 512MB bus 400 (PC3200) V-Data, PNY, Dynet, AM1, Elixir...
DDR 512MB bus 400 (PC3200) Corsair, Crucial - Retail Box
DDR 512MB bus 400 (PC3200) Kingston - Retail Box

RAMDC02
RAMDK07

DDR 512MB bus 433 (PC3700) KingMax

New

RAMKM07

DDR II
DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) NCP, Apacer...

RAMNCP01

DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) Starec, Elixir, Aeneon...

RAMDD13

DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) V-data

RAMDD15

19.5

312,390 36 th¸ng

DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) SamSung, KingMax

RAMDKM05

24.0

384,480 36 th¸ng

DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) Corsair

RAMDC04

28.0

448,560 36 th¸ng

DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) Transcend, Kingston

RAMDK17

29.0

464,580 36 th¸ng

DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) NCP, Apacer...

RAMNCP02

38.0

608,760 36 th¸ng

DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) Starec, Elixir, Aeneon...

RAMDD17

38.0

608,760 36 th¸ng

New

New

DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) V-data

RAMDD16

38.0

608,760 36 th¸ng

DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) SamSung, KingMax

RAMDKM06

45.0

720,900 36 th¸ng

47.0

752,940 36 th¸ng

DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) Corsair

RAMDC05

DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) Transcend, Kingston

RAMDK16

48.0

768,960 36 th¸ng

DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) NCP, Apacer…

RAMNCP03

42.0

672,840 36 th¸ng

DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) SamSung, KingMax

RAMKM04

49.0

784,980 36 th¸ng

DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) Corsair

RAMDC06

51.0

817,020 36 th¸ng

DDR2 512MB bus 667 (PC2-5300) Transcend, Kingston

RAMKT03

DDR2 1.0GB bus 533 (PC2-4200) SamSung, KingMax

New

52.0

833,040 36 th¸ng

RAMKM03

88.0

1,409,760 36 th¸ng

DDR2 1.0GB bus 533 (PC2-4200) Corsair

RAMDC07

96.0

1,537,920 36 th¸ng

DDR2 1.0GB bus 533 (PC2-4200) Transcend, Kingston

RAMKT04

98.0

1,569,960 36 th¸ng

DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) SamSung, KingMax

RAMKM05

98.0

1,569,960 36 th¸ng

DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) Corsair

RAMDC08

106.0

1,698,120 36 th¸ng

DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) Transcend, Kingston

RAMKT02

New

108.0 1,730,160 36 th¸ng

Ram notebook - Ram cho m¸y tÝnh x¸ch tay
SDRam 256MB bus 133 (PC133) for Notebook

RAMSD23

DDR 128MB bus 266 (PC2100) for Notebook

RAMNB07

DDR 256MB bus 333 (PC2700) for Notebook

RAMNB06
RAMNB08

Call

28.0

448,560 36 th¸ng

18.0

288,360 36 th¸ng

28.0

448,560 36 th¸ng

RAMNB09

50.0

801,000 36 th¸ng

28.0

448,560 36 th¸ng

DDR2 512MB bus 533 (PC2-4200) for Notebook

RAMNB10

50.0

801,000 36 th¸ng

DDR2 1.0GB bus 533 (PC2-4200) for Notebook

RAMNB11

98.0

1,569,960 36 th¸ng

DDR 512MB bus 333 (PC2700) for Notebook
DDR2 256MB bus 533 (PC2-4200) for Notebook

New

USB Flash - æ cøng di ®éng
USB Flash 128MB Exigo USB 2.0

USBE01

New

10.0

160,200 12 th¸ng

USB Flash 128MB JVJ USB 2.0 (Chèng thÊm n­íc & va ®Ëp, t¹o password)

USBJVJ17

11.0

176,220 12 th¸ng

USB Flash 128MB Transcend USB 2.0

USBTC07

11.0

176,220 12 th¸ng

USB Flash 128MB Adata-Jorg USB 2.0 (Chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

USBMI04

11.0

176,220 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
USB Flash 128MB Kingston USB 2.0

Page 6+2 of 81+2

USBKT04

11.0

176,220 12 th¸ng

USB Flash 256MB Exigo USB 2.0

USBE02

12.0

192,240 12 th¸ng

USB Flash 256MB JVJ USB 2.0 (Chèng thÊm n­íc & va ®Ëp, t¹o password)

USBJVJ18

13.0

208,260 12 th¸ng

USB Flash 256MB Transcend USB 2.0

USBTC10

13.0

208,260 12 th¸ng

New

USB Flash 256MB Adata-Jorg USB 2.0 (Chèng thÊm n­íc & va ®Ëp)

USBMI05

14.0

224,280 12 th¸ng

USB Flash 256MB Kingston USB 2.0

USBKT03

14.0

224,280 12 th¸ng

USB Flash 256MB SamSung Pleomax USB 2.0

USBSS08

15.0

240,300 12 th¸ng

USB Flash 256MB Adata-Finger Print USB 2.0 (NhËn d¹ng = v©n tay)

USBAD01

28.0

448,560 12 th¸ng

USB Flash 256MB Adata-Show Me USB 2.0 (Cã mµn h×nh hiÓn thÞ)

USBAS01

28.0

448,560 12 th¸ng

USB Flash 512MB PNY

USBPN01

15.0

240,300 12 th¸ng

USB Flash 512MB Exigo USB 2.0

USBE03

15.0

240,300 12 th¸ng

USB Flash 512MB JVJ USB 2.0 (Chèng thÊm n­íc & va ®Ëp, t¹o password)

USBJVJ19

16.0

256,320 12 th¸ng

USB Flash 512MB Transcend USB 2.0

USBTC06

16.0

256,320 12 th¸ng

USB Flash 512MB Adata-Jorg USB 2.0 (Chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

USBMI06

17.0

272,340 12 th¸ng

USB Flash 512MB Kingston USB 2.0

USBKT05

17.0

272,340 12 th¸ng

USB Flash 512MB SamSung Pleomax USB 2.0

USBSS09

18.0

288,360 12 th¸ng

USB Flash 512MB Adata-Finger Print USB 2.0 (NhËn d¹ng = v©n tay)

USBAD02

38.0

608,760 12 th¸ng

USB Flash 512MB Adata-Show Me USB 2.0 (Cã mµn h×nh hiÓn thÞ)

USBAS02

38.0

608,760 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB PNY USB 2.0

USBPN02

26.0

416,520 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB Exigo USB 2.0

USBE04

26.0

416,520 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB JVJ USB 2.0 (Chèng thÊm n­íc & va ®Ëp, t¹o password)

USBJVJ20

27.0

432,540 12 th¸ng

27.0

432,540 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB Transcend USB 2.0

USBTC11

New

New

USB Flash 1.0GB Adata-Jorg USB 2.0 (Chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

USBMI07

28.0

448,560 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB Kingston USB 2.0

USBKT07

28.0

448,560 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB SamSung Pleomax USB 2.0

USBSS10

29.0

464,580 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB Adata-Finger Print USB 2.0 (NhËn d¹ng = v©n tay)

USBAD03

54.0

865,080 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB Adata-Show Me USB 2.0 (Cã mµn h×nh hiÓn thÞ)

USBAS03

54.0

865,080 12 th¸ng

USB Flash 2.0GB Transcend USB 2.0

USBTS02

56.0

897,120 12 th¸ng

USB Flash 2.0GB Adata-Jorg USB 2.0 (Chèng thÊm n­íc, chèng va ®Ëp)

USBMI08

60.0

961,200 12 th¸ng

USB Flash 4.0GB Transcend USB 2.0

USBTS24

108.0

1,730,160 12 th¸ng

Order

USB Flash MP3, MP4 - æ cøng di ®éng cã chøc n¨ng ghi ©m, nghe nh¹c MP3, MP4
USB Flash MP3
D©y tai nghe MP3 - dïng cho c¸c lo¹i m¸y MP3

DAY01

4.0

64,080

0 th¸ng

SAPIN01

6.0

96,120

0 th¸ng

§ång hå ®eo tay kiªm USB Flash 128MB

USBDH01

22.0

352,440 12 th¸ng

USB Flash 128MB TDK MP3; Ghi ©m; FM; LCD (§Çu ®äc thÎ nhí) - Pin AAA

USBTD01

N¹p ®iÖn MP3 (gåm: bé s¹c + 2 pin) - dïng cho USB MP3 dïng pin rêi

New

38.0

605,340 12 th¸ng

USB Flash 256MB QTC MP3; Ghi ©m; FM; LCD (Cæng hång ngo¹i) - Pin AAA USBQTC01

44.0

700,920 12 th¸ng

USB Flash 256MB JXD MP3; Ghi ©m; FM; LCD (866/862/860) - Pin Lithium

USBJXD01

36.0

576,720 12 th¸ng

USB Flash 512MB JXD MP3; Ghi ©m; FM; LCD (JXD-866/862/860) - Lithium

USBJXD04

USB Flash 1.0GB JXD MP3; Ghi ©m; FM; LCD (JXD-866/862/860) - Lithium

USBJXD09

USB Flash 128MB MSI MP3; Ghi ©m; FM; LCD (MS-511) - Pin AAA

USB08

USB Flash 256MB SamSung MP3; Ghi ©m; FM; LCD (YP-T4V) - Pin AAA

USBSS02

USB Flash 512MB SamSung MP3; Ghi ©m; FM; LCD (YP-C1X) - Pin AAA

USBSS07

USB Flash 128MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD (X3) - Pin Lithium

USBJVJ23

USB Flash 128MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD (X5) - Pin Lithium

USBJVJ10

USB Flash 128MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD (X6) - Pin Lithium

Call
02 pcs
Call
New

USBJVJ02

52.0

833,040 12 th¸ng

78.0

1,249,560 12 th¸ng

38.0

608,760 12 th¸ng

96.0

1,537,920 12 th¸ng

136.0

2,178,720 12 th¸ng

36.0

576,720 12 th¸ng

46.0

736,920 12 th¸ng

46.0

736,920 12 th¸ng

USB Flash 256MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD (X3) - Pin Lithium

USBJVJ24

48.0

768,960 12 th¸ng

USB Flash 256MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD (X5) - Pin Lithium

USBJVJ07

66.0

1,057,320 12 th¸ng

USB Flash 256MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD (X6) - Pin Lithium

USBJVJ08

66.0

1,057,320 12 th¸ng

USB Flash 512MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD (X5) - Pin Lithium

USBJVJ06

96.0

1,537,920 12 th¸ng

USB Flash 512MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD (X6) - Pin Lithium

USBJVJ09

96.0

1,537,920 12 th¸ng

USB Flash 128MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD; Dictionary (X9) - Pin Lithium

USBJVJ03

70.0

1,121,400 12 th¸ng

USB Flash 256MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD; Dictionary (X9) - Pin Lithium

USBJVJ04

86.0

1,377,720 12 th¸ng

USB Flash 512MB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD; Dictionary (X9) - Pin Lithium

USBJVJ05

106.0

1,698,120 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB JVJ MP3; Ghi ©m; FM; LCD; Dictionary (X9) - Pin Lithium

USBJVJ25

126.0

2,018,520 12 th¸ng

USB
256MB
MP3;
Ghi Ghi
©m;©m;
FM; LCD
- Pin AAA
USB Flash
FlashAcorp
Acorp
512MB
MP3;
FM;(310AF-X51)
LCD (310AF-P51)
- Pin
AAA

USBAC01

56.0

897,120 12 th¸ng

USB Flash Acorp 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (330AF-P41) - Pin AAA

USBAC03

76.0

USB Flash Acorp 256MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (531AF-X91) - Pin AAA

USBAC04

58.0

929,160 12 th¸ng

USB Flash Acorp 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (531AF-P91) - Pin AAA

USBAC05

76.0

1,217,520 12 th¸ng

USB Flash Acorp 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (541AF-P41) - Pin Lithium

USBAC06

90.0

1,441,800 12 th¸ng

USB Flash Acorp 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (560AOF-P51) - Pin Lithium USBAC07

92.0

1,473,840 12 th¸ng

USBAC02

New

New

74.0 1,185,480 12 th¸ng
1,217,520 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
USB Flash Netac 128MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (C620/ C628) - Pin AAA

USBNE01

USB Flash Netac 256MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (C620/ C628) - Pin AAA

USBNE02

USB Flash Netac 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (C620/ C632) - Pin AAA

Page 7+2 of 81+2
44.0

New

704,880 12 th¸ng

56.0

897,120 12 th¸ng

USBNE03

76.0

1,217,520 12 th¸ng

USB Flash Netac 128MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD; n©ng cÊp bé nhí (C670)

USBNE04

60.0

961,200 12 th¸ng

USB Flash Netac 256MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD; n©ng cÊp bé nhí (C670

USBNE05

80.0

1,281,600 12 th¸ng

USB Flash Netac 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD; n©ng cÊp bé nhí (C670)

USBNE06

96.0

1,537,920 12 th¸ng

USB
Flash Netac
128MB MP3;
MP3; Ghi
Ghi ©m;
©m; FM;
FM; LCD
LCD Display
(C680) -(C680)
Pin Lithium
USB Flash
Netac 256MB
- Pin
Lithium
USB Flash Netac 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (C680) - Pin

USBNE07

66.0

1,057,320 12 th¸ng

USBNE08

86.0

1,377,720 12 th¸ng

Lithium

USBNE09

USB
Flash Netac
1.0GB MP3;
Lithium
USB Flash
Netac 128MB
MP3;Ghi
Ghi©m;
©m;FM;
FM;LCD
LCD;(C680)
for Car- Pin
(A100)
- Pin
Lithium
USB
Flash Netac 256MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD; for Car (A100) - Pin
Lithium
USB
Flash Netac 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD; for Car (A100) - Pin

USBNE10

New
Call

USBNE11

Call

98.0 1,569,960 12 th¸ng
124.0

1,986,480 12 th¸ng

70.0

1,121,400 12 th¸ng

USBNE12

90.0

1,441,800 12 th¸ng

Lithium

USBNE13

110.0

1,762,200 12 th¸ng

USB Flash Sunway 256MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (SPA 350) - Pin Lithium

USBSW01

68.0

1,089,360 12 th¸ng

USB Flash Sunway 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (SPA 350) - Pin Lithium

USBSW02

96.0

1,537,920 12 th¸ng

USB
Flash Sunway
1.0GB
MP3;
GhiGhi
©m;
FM;FM;
LCDLCD
(SPA
350) - Pin
Lithium
USB Flash
Transcend
256MB
MP3;
©m;
(T.Sonic
610)
Lithium

USBSW03

126.0

2,018,520 12 th¸ng

USB Flash Transcend 512MB MP3 (T.Sonic 310) - Pin Lithium

USBTS14

Call
New

60.0

961,200 12 th¸ng

USBTS21

68.0

1,089,360 12 th¸ng

USB Flash Transcend 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (T.Sonic 520) - AAA

USBTS20

78.0

1,249,560 12 th¸ng

USB
Flash Transcend
MP3; Ghi
Ghi ©m;
©m; FM;
FM; LCD
LCD (T.Sonic
620) -- AAA
USB Flash
Transcend 512MB
512MB MP3;
(T.Sonic 610)
Lithium

USBTS15

78.0

1,249,560 12 th¸ng

USBTS18

86.0

1,377,720 12 th¸ng

USB Flash
1.0GB
MP3MP3;
(T.Sonic
Pin Lithium
USB
FlashTranscend
Transcend
1.0GB
Ghi310)
©m;- FM;
LCD (T.S 520) - Pin
AAA

USBTS23

86.0

1,377,720 12 th¸ng

USBTS22

New

96.0 1,537,920 12 th¸ng

USB Flash Transcend 1.0GB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (T.Sonic 620) - Pin AAA USBTS17

96.0

1,537,920 12 th¸ng

USB Flash Transcend 1.0GB MP3; Ghi ©m; FM; LCD (T.Sonic 610) - Lithium USBTS19

106.0

1,698,120 12 th¸ng

USB Flash Creative 256MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD Display - Pin AAA

USBC03

88.0

1,409,760 12 th¸ng

USB Flash Creative 512MB MP3; Ghi ©m; FM; LCD Display - Pin AAA

USBC04

118.0

1,890,360 12 th¸ng

USB Flash Creative 1.0GB MP3; Ghi ©m; FM; LCD Display - Pin AAA

USBC05

188.0

3,011,760 12 th¸ng

§ång hå ®eo tay 128MB Flash JVJ MP3; Ghi ©m (rÊt ®Ñp vµ thêi trang)

USBJVJ11

102.0

1,634,040 12 th¸ng

122.0

1,954,440 12 th¸ng

56.0

897,120 12 th¸ng

§ång hå ®eo tay 256MB Flash JVJ MP3; Ghi ©m (rÊt ®Ñp vµ thêi trang)
USBJVJ12
USB Flash 256MB Wemo MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Video - Pin
USB
Flash
MP4
Lithium
§Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3, WMA, WAV, OGG); ¶nh (JPEG,
BMP)
USBW01

New

New

USB Flash 512MB Wemo MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Video - Pin Lithium
§Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3, WMA, WAV, OGG); ¶nh (JPEG, BMP)

USBW02

68.0

1,089,360 12 th¸ng

USB Flash 256MB JVJ MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Video (M1) - Pin Lithium
§Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3, WMA, WAV, OGG); ¶nh (JPEG, BMP)

USBJVJ28

76.0

1,217,520 12 th¸ng

USB Flash 512MB JVJ MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Video (M1) - Pin Lithium
§Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3, WMA, WAV, OGG); ¶nh (JPEG, BMP)

USBJVJ29

102.0

1,634,040 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB JVJ MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Video (M1) - Pin Lithium
§Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3, WMA, WAV, OGG); ¶nh (JPEG, BMP)

USBJVJ30

122.0

1,954,440 12 th¸ng

USB Flash 256MB JXD MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Camera; Video (JXD681) P.Lithium; §Þnh d¹ng: Phim (ASF); Nh¹c (MP3, WMA); ¶nh (JPEG)

USBJXD10

108.0

1,730,160 12 th¸ng

USB Flash 512MB JXD MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Camera; Video (JXD681) P.Lithium; §Þnh d¹ng: Phim (ASF); Nh¹c (MP3, WMA); ¶nh (JPEG)

USBJXD11

128.0

2,050,560 12 th¸ng

USB Flash 256MB JVJ MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Camera; Video (M6) P.Lithium; §Þnh d¹ng: Phim (ASF); Nh¹c (MP3, WMA); ¶nh (JPEG)
USBJVJ15

New

126.0 2,018,520 12 th¸ng

USB Flash 512MB JVJ MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Camera; Video (M6) P.Lithium; §Þnh d¹ng: Phim (ASF); Nh¹c (MP3, WMA); ¶nh (JPEG)

USBJVJ16

156.0

2,499,120 12 th¸ng

USB Flash 512MB SamSung MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Camera; Video (YPT7FX); §Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3, WMA, ASF, WAV); ¶nh (JPEG)

USBSS03

188.0

3,011,760 12 th¸ng

USB Flash 1.0GB SamSung MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Camera; Video (YPT7FZ); §Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3, WMA, ASF, WAV); ¶nh (JPEG)

USBSS04

218.0

3,492,360 12 th¸ng

USB Flash 6GB SamSung MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Camera; Video (YH-J50)
§Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3, WMA, ASF, WAV); ¶nh (JPEG)

USBSS05

298.0

4,773,960 12 th¸ng

USB Flash 20GB JVJ MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Camera; Video (M9) - Lithium;
§Þnh
d¹ng:20GB
Phim Netac
(VOB, MP4;Ghi
DAT, MPEG,
AVI); Nh¹c (MP3, WMA); (C708)
¶nh (JPEG)
USB Flash
©m;FM;LCD;Camera;Video
-

USBJVJ26

298.0

4,773,960 12 th¸ng

308.0

4,934,160 12 th¸ng

Lithium; §Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3,WMA,WAV,OGG); ¶nh
(JPEG,BMP)
USB Flash 20GB SamSung MP4; Ghi ©m; FM; LCD; Camera; Video USBNE14
(YH-J70); §Þnh d¹ng: Phim (AVI); Nh¹c (MP3, WMA, ASF, WAV); ¶nh
(JPEG)
USBSS06

New

368.0 5,895,360 12 th¸ng

m¸y nghe nh¹c mini
Apple IPod Shuffle 512MB, L­u tr÷ 120 bµi h¸t, Pin 8h
Apple IPod Shuffle 1.0GB, L­u tr÷ 240 bµi h¸t, Pin 8h

USBA04
USBA07

New

92.0

1,473,840 12 th¸ng

126.0

2,018,520 12 th¸ng

Apple IPod Nano 1.0GB, L­u tr÷ 240 bµi h¸t, Pin 8h

USBA13

176.0

2,819,520 12 th¸ng

Apple IPod Nano 2GB, L­u tr÷ 1000 bµi h¸t, Pin 8h, Mµn LCD 1.76"

USBA08

216.0

3,460,320 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 8+2 of 81+2

Apple IPod Nano 4GB, L­u tr÷ 1000 bµi h¸t, Pin 8h, Mµn LCD 1.76"

USBA10

276.0

4,421,520 12 th¸ng

Apple IPod Mini 6GB, L­u tr÷ 1000 bµi h¸t, Pin 8h, Mµn LCD 1.76"

USBA05

296.0

4,741,920 12 th¸ng

Apple IPod 40GB, L­u tr÷ 10000 bµi h¸t, Pin 15h, Mµn h×nh LCD 1.67"

USBA11

376.0

6,023,520 12 th¸ng

Apple IPod 30GB, 10000 bµi h¸t, Pin 12h, Mµn h×nh mµu LCD 1.67"

USBA06

356.0

5,703,120 12 th¸ng

Apple IPod 60GB, 15000 bµi h¸t, Pin 12h, Mµn h×nh mµu LCD 1.67"

USBA12

446.0

7,144,920 12 th¸ng

New

memory Card, Reader Card - thÎ nhí, ®Çu ®äc thÎ nhí
128MB Compaq Flash (CF) Kingston, Transcend, Sandisk… (for PC Camera:
Canon, Nikon…)

THE01

256MB Compaq Flash (CF) Kingston, Transcend, Sandisk… (for PC
Camera: Canon, Nikon…)

THE18

512MB Compaq Flash (CF) Kingston, Transcend, Sandisk… (for PC Camera:
Canon, Nikon…)
1.0GB Compaq Flash (CF) Kingston, Transcend, Sandisk… (for PC Camera:
Canon, Nikon…)
128MB Multi Media (MMC) Kingston, Transcend, Sandisk… (Nokia 3300,
3650, 6230, 6600, 6630, 6680, 9210, 9300, 9500, N-Gate; PC Camera...)
256MB Multi Media (MMC) Kingston, Transcend, Sandisk… (Nokia 3300,
3650, 6230, 6600, 6630, 6680, 9210, 9300, 9500, N-Gate; PC Camera...)

THE06

512MB Multi Media (MMC) Kingston, Transcend, Sandisk… (Nokia 3300,
3650, 6230, 6600, 6630, 6680, 9210, 9300, 9500, N-Gate; PC Camera...)
1.0GB Multi Media (MMC) Kingston, Transcend, Sandisk... (Nokia 3300,
3650, 6230, 6600, 6630, 6680, 9210, 9300, 9500, N-Gate; PC Camera...)
128MB Multi Media (RS-MMC) Kingston, Transcend, Sandisk... (Nokia 3230,
6260, 6670, 7610; Siemens S65; PC Camera...)
256MB Multi Media (RS-MMC) Kingston, Transcend, Sandisk...
(Nokia 3230, 6260, 6670, 7610; Siemens S65; PC Camera...)

THE32

512MB Multi Media (RS-MMC) Kingston, Transcend, Sandisk... (Nokia 3230,
6260, 6670, 7610; Siemens S65; PC Camera...)
1.0GB Multi Media (RS-MMC) Kingston, Transcend, Sandisk... (Nokia 3230,
6260, 6670, 7610; Siemens S65; PC Camera...)
128MB Mobile (thay thÕ MMC & RS-MMC) Kingston, Transcend, Sandisk...
(Nokia 3230, 6260, 6670, 7610; Siemens S65; PC Camera...)
256MB Mobile (thay thÕ MMC & RS-MMC) Kingston, Transcend, Sandisk...
(Nokia 3230, 6260, 6670, 7610; Siemens S65; PC Camera...)

THE41

512MB Mobile (thay thÕ MMC & RS-MMC) Kingston, Transcend, Sandisk...
(Nokia 3230, 6260, 6670, 7610; Siemens S65; PC Camera...)
1.0GB Mobile (thay thÕ MMC & RS-MMC) Kingston, Transcend, Sandisk...
(Nokia 3230, 6260, 6670, 7610; Siemens S65; PC Camera...)
128MB Memory Stick Pro (MS-Pro) Sandisk, Sony, SamSung... (Sony P800,
P900,
P910,
S700i,Stick
K750i,
Z800i;
NEC E616,
E338;Sony,
PC Camera...)
256MB
Memory
Pro
(MS-Pro)
Sandisk,
SamSung...

14.0

224,280 12 th¸ng

22.0

352,440 12 th¸ng

THE19

34.0

544,680 12 th¸ng

THE16

56.0

897,120 12 th¸ng

THE07

12.0

192,240 12 th¸ng

16.0

256,320 12 th¸ng

THE17

22.0

352,440 12 th¸ng

THE29

38.0

608,760 12 th¸ng

THE07

12.0

192,240 12 th¸ng

16.0

256,320 12 th¸ng

THE12

22.0

352,440 12 th¸ng

THE34

38.0

608,760 12 th¸ng

THE40

12.0

192,240 12 th¸ng

16.0

256,320 12 th¸ng

THE42

20.0

320,400 12 th¸ng

THE43

36.0

576,720 12 th¸ng

THE35

14.0

224,280 12 th¸ng

22.0

352,440 12 th¸ng

New

New

New

New

(Sony P800, P900, P910, S700i, K750i, Z800i; NEC E616, E338; PC
Camera...)

THE36

512MB Memory Stick Pro (MS-Pro) Sandisk, Sony, SamSung... (Sony P800,
P900, P910, S700i, K750i, Z800i; NEC E616, E338; PC Camera...)

THE37

34.0

544,680 12 th¸ng

1.0GB Memory Stick Pro (MS-Pro) Sandisk, Sony, SamSung... (Sony P800,
P900, P910, S700i, K750i, Z800i; NEC E616, E338; PC Camera...)

THE38

42.0

672,840 12 th¸ng

2.0GB Memory Stick Pro (MS-Pro) Sandisk, Sony, SamSung... (Sony P800,
P900, P910, S700i, K750i, Z800i; NEC E616, E338; PC Camera...)

THE39

78.0

1,249,560 12 th¸ng

128MB Secure Digital (SD) 80X Kingston, Transcend, Sandisk... (Nokia
7110, Motorola E680, A925; O22 Xda, O2 Mini, O2 XPhone; PC Camera...)

THE20

12.0

192,240 12 th¸ng

256MB Secure Digital (SD) 80X Kingston, Transcend, Sandisk… (Nokia
7110, Motorola E680, A925; O22 Xda, O2 Mini, O2 XPhone; PC Camera...)

THE10

18.0

288,360 12 th¸ng

512MB Secure Digital (SD) 80X Kingston, Transcend, Sandisk... (Nokia
7110, Motorola E680, A925; O22 Xda, O2 Mini, O2 XPhone; PC Camera)

THE15

24.0

384,480 12 th¸ng

1.0GB Secure Digital (SD) 80X Kingston, Transcend, Sandisk... (Nokia
7110, Motorola E680, A925; O22 Xda, O2 Mini, O2 XPhone; PC Camera...)

THE21

38.0

608,760 12 th¸ng

128MB XD Picture (XD) FujiFilm, Kingston, Transcend, Sandisk...
(for PC Camera: Olympus, FujiFilm…)

THE22

22.0

352,440 12 th¸ng

256MB XD Picture (XD) FujiFilm, Kingston, Transcend, Sandisk… (for PC
Camera: Olympus, FujiFilm…)

THE23

38.0

608,760 12 th¸ng

512MB XD Picture (XD) FujiFilm, Kingston, Transcend, Sandisk… (for PC
Camera: Olympus, FujiFilm…)

THE24

58.0

929,160 12 th¸ng

READ07

10.0

160,200 03 th¸ng

Reader Card 25 in 1 (§Çu ®äc thÎ Smart Card 25/1 - Cã thÓ ®äc ®­îc 25
lo¹i thÎ nhí)

New

New

New

PC Camera - M¸y ¶nh kü thuËt sè
New

BenQ E300 (3.14 Megapixel; Zoom 4X; LCD 1.5"; Pin AAA)

MAYANH05

BenQ E41 (4.03Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.0"; Pin Lithium)

MAYANH04

168.0 2,691,360 12 th¸ng
208.0

3,332,160 12 th¸ng

BenQ S40 (4.24Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.0"; Pin Lithium)

MAYANH06

208.0

3,332,160 12 th¸ng

BenQ C51 (5.36 Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.0"; Pin AAA)

MAYANH08

238.0

3,812,760 12 th¸ng

BenQ C62 (6.37 Megapixel; Zoom 4X; LCD 1.6"; Pin AAA)

MAYANH09

318.0

5,094,360 12 th¸ng

BenQ E53 (4.03Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.0"; Pin Lithium)

MAYABE01

348.0

5,574,960 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
Canon Power Shot A420 (3.2 Megapixel; Zoom 3.2X; LCD 1.5"; Pin AAA)

MAYANH29

Canon Power Shot A520 (4.0 Megapixel; Zoom 3.6X; LCD 1.8"; Pin AAA)

MAYANH22

Canon Power Shot A95 (5.0 Megapixel; Zoom 4X; LCD 1.8"; Pin AAA)

Page 9+2 of 81+2
New
Call

198.0

3,171,960 12 th¸ng

268.0

4,293,360 12 th¸ng

MAYANH23

368.0

5,895,360 12 th¸ng

Canon Power Shot A610 (5.0 Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.0"; Pin AAA)

MAYANH20

398.0

6,375,960 12 th¸ng

Canon Power Shot A620 (7.1 Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.0"; Pin AAA)

MAYANH27

458.0

7,337,160 12 th¸ng

Canon Power Shot A80 (8.0 Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.5"; Lithium)

MAYANH28

668.0 10,701,360 12 th¸ng

Canon Ixus I5 (5.0 Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.0"; Lithium)

MAYANH24

Canon Ixus 50 (5.0 Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.0"; Lithium)

MAYANH25

528.0

8,458,560 12 th¸ng

Canon Ixus 750 (7.1 Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.5"; Lithium)

MAYANH26

608.0

9,740,160 12 th¸ng

FujiFilm Camera PinePix A120 (3.1Megapixel; Zoom 3X; LCD 1.5"; Lithium) MAYANH10

168.0

2,691,360 12 th¸ng

FujiFilm Camera PinePix A330 (3.2Megapixel; Zoom 3X; LCD 1.5"; Lithium) MAYANH11

228.0

3,652,560 12 th¸ng

FujiFilm Camera PinePix A345 (4.0Megapixel; Zoom 3X; LCD 1.5"; Lithium) MAYANH12

258.0

4,133,160 12 th¸ng

168.0

2,691,360 12 th¸ng

New

New

368.0 5,895,360 12 th¸ng

Kodak Camera CX7300 (3.2 Megapixel; Zoom 3X; LCD 1.6"; Lithium)

MAYANH13

Kodak Camera CX7330 (3.1 Megapixel; Zoom 3.3X; LCD 1.6"; Lithium)

MAYANH14

238.0

3,812,760 12 th¸ng

Kodak Camera CX7430 (4.0 Megapixel; Zoom 4X; LCD 1.6"; Lithium)

MAYANH15

298.0

4,773,960 12 th¸ng

Kodak Camera DX7440 (4.0 Megapixel; Zoom 4X; LCD 2.2"; Pin AAA)

MAYANH16

398.0

6,375,960 12 th¸ng

Sony Camera DSC-S40 (4.1 Megapixel; Zoom 6X; LCD 1.5"; Pin AAA)

MAYANH30

298.0

4,773,960 12 th¸ng

Sony
Megapixel;
Zoom
6X; 6X;
LCD LCD
2.0";2.0";
Pin AAA)
Sony Camera
CameraDSC-ST80
DSC-S60(4.1
(4.1
Megapixel;
Zoom
Pin
AAA)

MAYANH31

318.0

5,094,360 12 th¸ng

Sony Camera DSC-W5 (5.1 Megapixel; Zoom 6X; LCD 2.5"; Pin AAA)

MAYANH33

338.0

5,414,760 12 th¸ng

Sony Camera DSC-S90 (4.1 Megapixel; Zoom 6X; LCD 2.5"; Pin AAA)

MAYANH34

338.0

5,414,760 12 th¸ng

Sony Camera DSC-W15 (5.1 Megapixel; Zoom 6X; LCD 2.5"; Pin AAA)

MAYANH35

358.0

5,735,160 12 th¸ng

Sony Camera DSC-T5 (5.1 Megapixel; Zoom 6X; LCD 2.0"; Pin Lithium)

MAYANH36

368.0

5,895,360 12 th¸ng

Sony Camera DSC-P100 (5.0 Megapixel; Zoom 3X; LCD 2.5"; Pin AAA)

MAYANH17

408.0

6,536,160 12 th¸ng

Sony Camera DSC-P200 (7.2 Megapixel; Zoom 6X; LCD 2.0"; Pin Lithium)

MAYANH37

418.0

6,696,360 12 th¸ng

Sony Camera DSC-W7 (7.2 Megapixel; Zoom 6X; LCD 2.5"; Pin AAA)

MAYANH38

438.0

7,016,760 12 th¸ng

Sony Camera DSC-W17 (7.2 Megapixel; Zoom 6X; LCD 2.5"; Pin AAA)

MAYANH39

438.0

7,016,760 12 th¸ng

Sony Camera DSC-T7 (5.1 Megapixel; Zoom 6X; LCD 2.5"; Pin Lithium)

MAYANH40

438.0

7,016,760 12 th¸ng

Sony Camera DSC-T9 (6.0 Megapixel; Zoom 6X; LCD 2.5"; Pin Lithium)

MAYANH41

468.0

7,497,360 12 th¸ng

Sony
(5.1
Megapixel;
Zoom
6X; LCD
2.5";
Lithium)
Sony Camera
CameraDSC-M2
DSC-H1
(5.0
Megapixel;
Zoom
24X;
LCDPin
2.5";
Pin
AAA)

MAYANH42

508.0

8,138,160 12 th¸ng

Sony Camera DSC-N1 (8.1 Megapixel; Zoom 6X; LCD 3.0"; Pin AAA)

MAYANH44

508.0

Sony Camera DSC-R1 (10 Megapixel; Zoom 10X; LCD 2.0"; Pin Lithium)

MAYANH45

988.0 15,827,760 12 th¸ng

MAYANH32

MAYANH43

New

New

New

318.0 5,094,360 12 th¸ng

508.0 8,138,160 12 th¸ng
8,138,160 12 th¸ng

Mainboard - bo m¹ch chñ
Mainboard sö dông cho CPU - socket 478
ASROCK P4VM8 - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz; 2xDual
No Stock
DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; AGP 8X; 3xPCI;
ATA 133; 2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB
MBASR06
ASROCK P4I865GV - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; AGP 8X; 3xPCI;
2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB
MBASR03
BIOSTAR P4M80-M4 - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; AGP 8X;
3xPCI; ATA 133; 2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB
MBBIOS24

44.0

704,880 36 th¸ng

50.0

801,000 36 th¸ng

44.0

704,880 36 th¸ng

BIOSTAR P4I865GVM - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; No AGP; 3xPCI;
2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB

New

50.0

801,000 36 th¸ng

01 pcs

50.0

801,000 36 th¸ng

44.0

704,880 36 th¸ng

50.0

801,000 36 th¸ng

48.0

768,960 36 th¸ng

48.0

768,960 36 th¸ng

54.0

865,080 36 th¸ng

BIOSTAR P4TSP-D2 - Intel 848P chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); Sound 6 Channel & NIC onboard; 5xPCI; ATA
100; 400/ 533/ 800 FSB

MBBIOS28

MBBIOS14

ECS P4M800-M - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz; 2xDual
DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; AGP 8X; 3xPCI;
ATA 133; 2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB

MBECS03
ECS 865GV-M3 - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; AGP 8X; 3xPCI; 2xSerial
ATA; 400/ 533/ 800 FSB
MBECS04
ASUS P4V8X-MX - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xAGP 8X; Raid 0,1;
3xPCI; 2xSerial ATA; ATA 133; 400/ 533/ 800 FSB
MBASU72
ASUS P4S8X-MX - SIS 661GX chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC; AGP 8X; Raid 0,1; 3xPCI;
2xSerial ATA; ATA 133; 400/ 533/ 800 FSB
MBASU66
ASUS P4RD1-MX - ATI Xpress S200 chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; No AGP; Raid
0,1; 3xPCI; ATA 133; 4xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB
MBASU69

New

New

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 10+2 of 81+2

ASUS P4P800-MX - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; No AGP; 3xPCI;
2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB

MBASU45
ASUS P4P800S-X - Intel 848P chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); Sound 6 Channel & NIC onboard; AGP 8X; 4xPCI;
Serial ATA; ATA 100; 400/ 533/ 800 FSB
MBASU52
ASUS P4P800-X - Intel 865PE chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound 6 Channel onboard; AGP 8X; 2xSerial
ATA; 4xPCI; ATA 100; 400/ 533/ 800 FSB
MBASU48
ASUS P4P800-VM - Intel 865G chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard;
AGP 8X; 2xSerial ATA; 3xPCI; 2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB
MBASU36
GIGABYTE 8S661FXM - SIS 661FX chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xAGP 8X;
3xPCI; ATA 133; 400/ 533/ 800 FSB
MBGI94
GIGABYTE 8VM800M - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xAGP 8X;
3xPCI; 2xSerial ATA; ATA 133; 400/ 533/ 800 FSB
MBGI77
GIGABYTE 8I865GVME - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; No AGP; 3xPCI;
2xSerial ATA; 400/ 533 / 800 FSB
MBGI67
GIGABYTE 8I848P-G - Intel 848P chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDDR 333 (Max 2GB Ram); Sound 6 Channel & NIC onboard; AGP 8X;
4xPCI; ATA 100; 400/ 533 / 800 FSB
MBGI58
GIGABYTE 8IG1000-MK - Intel 865G chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 8 Channel & NIC onboard;
AGP 8X; 5xPCI; 2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB
MBGI28
INTEL D845PEMY - Intel 845PE chipset (Prescott) - Upto P4 3.06GHz;
2xDDR 333 (Max 2GB Ram); Sound & NIC onboard; AGP 4X; 3xPCI; ATA
100; 400 / 533 FSB
MBI33
INTEL D865PCDL / D865PCKL - Intel 865P chipset (Prescott) - Upto P4
3.06GHz; 2xDDR 333 (Max 2GB Ram); Sound & NIC onboard; AGP 8X;
3xPCI; ATA 100; 400 / 533 FSB
MBI27
INTEL D865GVHZ - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel; No AGP; 3XPCI;
2xSerial ATA; ATA 100; 400/ 533/ 800 FSB
MBI30
INTEL D865PERL - Intel 865PE chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz;
4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound 6 Channel onboard; AGP 8X;
5xPCI; 2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB
MBI17
INTEL D865GBF - Intel 865G chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 6 Channel onboard; AGP 8X;
5xPCI; 2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB
MBI18

Call

Call

New

Call

Call

New

Call

56.0

897,120 36 th¸ng

56.0

897,120 36 th¸ng

62.0

993,240 36 th¸ng

68.0

1,089,360 36 th¸ng

48.0

768,960 36 th¸ng

48.0

768,960 36 th¸ng

58.0

929,160 36 th¸ng

58.0

929,160 36 th¸ng

66.0

1,057,320 36 th¸ng

48.0

768,960 36 th¸ng

58.0

929,160 36 th¸ng

58.0

929,160 36 th¸ng

80.0

1,281,600 36 th¸ng

86.0

1,377,720 36 th¸ng

50.0

801,000 36 th¸ng

54.0

865,080 36 th¸ng

72.0

1,153,440 36 th¸ng

50.0

801,000 36 th¸ng

54.0

865,080 36 th¸ng

50.0

801,000 36 th¸ng

54.0

865,080 36 th¸ng

62.0

993,240 36 th¸ng

68.0

1,089,360 36 th¸ng

76.0

1,217,520 36 th¸ng

Mainboard sö dông cho CPU - socket 775
BIOSTAR P4M800-M7 - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; AGP 8X;
3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800 FSB

MBBIOS23

BIOSTAR I865GV-M7 - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xAGP 8X;
3xPCI; 2xSerial ATA; 533 / 800FSB
MBBIOS29
BIOSTAR I915P-A7 - Intel 915P chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound & NIC onboard; 1xPCI Express;
3xPCI; 4xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBBIOS19
ASROCK 775VM8 - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xAGP 8X;
3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBASR07
ASROCK 775I865GV - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xAGP 8X;
3xPCI; 2xSerial ATA; 533 / 800FSB
MBASR04
ECS P4M800-M7 - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xAGP 8X; Raid 0,1;
3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBECS11
ECS 865G-M8 - Intel 865G chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 2xDual
DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xAGP 8X; 3xPCI;
2xSerial ATA; 533 / 800FSB
MBECS12
ECS RC410L/800M - ATI RC410L&SB450 chipset (Prescott) - Upto P4
3.8GHz; 2xDDR2 533/ 667 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard;
1xPCI Express; Raid 0,1; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533 / 800FSB
MBECS13
ECS 915GV-M10 - Intel 915GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR2 533 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xPCI
Express; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533 / 800 FSB
MBECS09
ECS 915PL-A2 - Intel 915P chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 2xDual
DDR 400 (Max 2GB Ram); Sound 8 channel & NIC onboard; 1xPCI Express;
3xPCI; 4xSerial ATA; 533 / 800 FSB
MBECS14

New

New

New

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 11+2 of 81+2

ECS 915G-M - Intel 915G chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 2xDual DDR
400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC Gigabit onboard; 1xPCI Express;
3xPCI; 2xSerial; 533 / 800 FSB
MBECS10
ASUS P5P800-MX - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard;
No AGP; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBASU83
ASUS P5P800-VM - Intel 865G chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard;
1xAGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBASU94

New

ASUS P5P800S - Intel 848P chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; AGP 8X; 5xPCI;
2xSerial ATA; 533/ 800 FSB
ASUS P5GL-TMX - Intel 915GL chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC Gigabit
onboard; No PCI Express; 3xPCI; 4xSerial ATA; 533/ 800FSB
ASUS P5VDC-MX - VIA PM800Pro chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 2x
DDR2 533 & 2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard;
AGP 8X; Raid 0,1; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800 FSB

82.0

1,313,640 36 th¸ng

56.0

897,120 36 th¸ng

62.0

993,240 36 th¸ng

Call

64.0

1,025,280 36 th¸ng

New

66.0 1,057,320 36 th¸ng

MBASU57

MBASU74

MBASU67
ASUS P5RD2-VM - ATI Xpress S200 chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDDR2 533/ 667 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard;
Raid 0,1; 1xPCI Express; 3xPCI; 4xSerial ATA; 533/ 800FSB
MBASU87
ASUS P5GV-MX - Intel 915GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 4xDual
DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard; 1xPCI
Express; 3xPCI; 4xSerial ATA; 533/ 800FSB
MBASU76
ASUS P5GPL-X - Intel 915P chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 2xDual
DDR 400 (Max 2GB Ram); Sound & NIC onboard; 1xPCI Express; 3xPCI;
4xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBASU70
ASUS P5GD2-X - Intel 915P chipset (Prescott) - Upto 3.8GHz; 4xDual DDR
II 533 (Max 4GB Ram); Sound & NIC onboard; 1xPCI Express; 3xPCI;
4xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBASU64
ASUS P5GD1-Pro - Intel 915P chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound & NIC onboard; 1xPCI Express; 3xPCI;
4xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBASU49
ASUS P5GD1-VM - Intel 915G chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xPCI Express;
3xPCI; 4xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBASU51
ASUS P5AD2 - Intel 925X chipset (Prescott) - Upto 3.8GHz; 4xDual DDR2
533 (Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC Gigabit; 1xPCI Express;
3xPCI; 4xSerial ATA; 533/800 FSB
MBASU88
ASUS P5AD2 Deluxe - Intel 925X chipset (Prescott) - Upto 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 (Max 4GB Ram); Sound 8 Channel; 1xPCI Express; Raid
0,1,5,10; Wireless 54Mbps w/IEEE 802.11g; 3xPCI; 4xSATA; 533/800 FSB
MBASU55
ASUS P5PL2 - Intel 945PL chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz; 4xDual
DDR2 533 (Max 4GB Ram); Sound 6 Channel & NIC onboard; 1xPCI
Express; 3xPCI; 4xSerial ATA; 800 FSB 64bit system
MBASU75
ASUS P5LD2SE - Intel 945P chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz; 4xDual
DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); Sound 6 Channel & NIC onboard; 1xPCI
Express; 3xPCI; 4xSATA; 1066 FSB 64bit system
MBASU77
ASUS P5LD2-VM - Intel 945G chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 8 Channel & NIC
onboard; 1xPCI Express; 3xPCI; 4xSATA; 1066 FSB 64bit system
MBASU63
ASUS P5LD2 - Intel 945P chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz; 4xDual
DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; 1xPCI
Express; Raid 0,1,5,10; 3xPCI; 4xSATA; 1066 FSB 64bit system
MBASU60
ASUS P5LD2-VM (Digital Home) - Intel 945G chipset (Dual Core & ViiV)
- Upto P4 3.8GHz; 4xDual DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); VGA & Sound &
NIC onboard; Raid 0,1,5; 1xPCI Express; 3xPCI; 4xSATA; 1066 FSB
MBASU97
ASUS P5ND2-SLI - nForce 4 SLI chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533/ 667/ 800 (Max 8GB); Sound & NIC Gigabit onboard;
MBASU65
Raid 0,1,5; 2xPCI Express; 2xPCI; 4xSATA; 1066 FSB 64bit system

ASUS P5ND2-SLI Deluxe - nForce 4 SLI chipset (Dual Core) - Upto P4
3.8GHz; 4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 8GB); Sound & NIC Gigabit
onboard; Raid 0,1,5; 2xPCI Express; IEEE 1394; 1066 FSB 64bit system
ASUS P5WD2 - Intel 955X chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz; 4xDual
DDR2 533 / 667 / 800 (Max 8GB Ram); Sound & NIC Gigabit onboard; Raid
0,1,5,10; 2xPCI Express; 3xPCI; 4xSATA; 533/ 800/ 1066 FSB 64bit system

1,089,360 36 th¸ng

68.0

1,089,360 36 th¸ng

72.0

1,153,440 36 th¸ng

76.0

1,217,520 36 th¸ng

76.0

1,217,520 36 th¸ng

MBASU95

ASUS P5RD1-VM - ATI Xpress S200 chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard; Raid
0,1; 1xPCI Express; 3xPCI; 4xSerial ATA; 533/ 800FSB

ASUS P5LD2 Deluxe - Intel 945P chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard;
1xPCI Express; Raid 0,1,5,10; IEEE 1394; 3xPCI;1066 FSB 64bit

68.0

New

New

New

01 pcs

New

New

88.0 1,409,760 36 th¸ng

88.0

1,409,760 36 th¸ng

88.0

1,409,760 36 th¸ng

90.0

1,441,800 36 th¸ng

108.0

1,730,160 36 th¸ng

94.0

1,505,880 36 th¸ng

108.0 1,730,160 36 th¸ng

116.0

1,858,320 36 th¸ng

122.0

1,954,440 36 th¸ng

144.0

2,306,880 36 th¸ng

106.0

1,698,120 36 th¸ng

152.0

2,435,040 36 th¸ng

MBASU61

New

176.0 2,819,520 36 th¸ng

MBASU73
186.0

2,979,720 36 th¸ng

MBASU71

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
ASUS P5WD2 Premium - Intel 955X chipset (Dual Core) - Upto P4
3.8GHz; 4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 8GB Ram); Sound & NIC
Gigabit onboard; Raid 0,1,5,10; 2xPCI Express; IEEE 1394; 4xSATA; 1066
MBASU58
FSB
ASUS P5WD2-E Premium - Intel 975X chipset (Dual Core) - Upto P4
3.8GHz; 4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 8GB Ram); Sound & NIC
Gigabit onboard; Raid 0,1,5,10; 2xPCI Express; IEEE 1394; 4xSATA; 1066
MBASU84
FSB
ASUS P5WDG2-WS Workstation - Intel 975X chipset (Dual Core) - Upto
P4 3.8GHz; 4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 8GB Ram); Sound & NIC
Gigabit onboard; Raid 0,1,5,10; 2xPCI Express; IEEE 1394; 4xSATA; 1066
MBASU85
FSB
GIGABYTE 8S661FX-775 - SIS 661FX chipset (Prescott) - Upto P4
3.8GHz; 2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard;
AGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBGI84
GIGABYTE 8VM800M-775 - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4
3.8GHz; 2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard;
AGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBGI85
GIGABYTE 8I865GVMK-775 - Intel 865GV chipset - Upto P4 3.6GHz 2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 2xSerial
ATA; No AGP; 3xPCI; 533/ 800 FSB
MBGI91
GIGABYTE 8VM800PMD-775 - VIA PM800 chipset (Prescott) - Upto P4
3.8GHz; 2xDual DDR2 533 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard;
1xAGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800 FSB
MBGI81
GIGABYTE 8I865GMK-775 / 8I865GME-775 - Intel 865GV chipset - Upto
P4 3.6GHz - 2xDual DDR (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard;
2xSerial ATA; AGP 8X; 3xPCI; 533/ 800 FSB
MBGI56
GIGABYTE 8I915ME-C - Intel 910GL chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; 1xPCI
Express; 1xAGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533 / 800 FSB
MBGI92
GIGABYTE 8I915ME-GV - Intel 915GV chipset (Prescott) - Upto P4
3.8GHz; 2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard;
1xPCI Express; 01xAGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533 / 800 FSB
MBGI97
GIGABYTE 8I915MD-GV - Intel 915GV chipset (Prescott) - Upto P4
3.8GHz; 2xDual DDR2 533 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard;
1xPCI Express; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533 / 800 FSB
MBGI76
GIGABYTE 8I915PL-G - Intel 915P chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR 400 (Max 2GB Ram); Sound & NIC onboard; 1x PCI Express;
3xPCI; 2xSerial ATA; 533 / 800 FSB
MBGI60
GIGABYTE 8I915MD-G - Intel 915G chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR2 533 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC Gigabit onboard;
1xPCI Express; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533 / 800 FSB
MBGI71
GIGABYTE 8I915P-Duo - Intel 915P chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR 400 or 2xDual DDR2 533 (Max 2GB Ram); Sound & NIC
onboard; 1xPCI Express; 3xPCI; 4xSerial ATA; 533 / 800 FSB
MBGI49
GIGABYTE 8I945PLGE-RH - Intel 945PL chipset (Dual Core) - Upto P4
3.8GHz; 2xDual DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); Sound & NIC Gigabit
onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express; 2xPCI; 4xSATA; 533/ 800/ 1066 FSB
MBGI93
64bit
GIGABYTE 8I945PL-G - Intel 945PL chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); Sound & NIC Gigabit onboard;
Raid 0,1; 1xPCI Express; 2xPCI; 4xSATA; 533/ 800/ 1066 FSB 64bit
MBGI86
GIGABYTE 8I945G-ME - Intel 945G chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
2xDual DDR2 533 / 667 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC Gigabit
onboard; 1xPCI Express; 2xPCI; 4xSATA; 533/ 800/ 1066 FSB 64bit system
MBGI87
GIGABYTE 8I945P-G - Intel 945P chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); Sound & NIC Gigabit onboard;
Raid 0,1,5,10; 1xPCI Express; 2xPCI; 4xSATA; 1066 FSB
MBGI64
GIGABYTE 8I945G-MF - Intel 945G chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); VGA & Sound & NIC Gigabit
onboard; IEEE 1394; 1xPCI Express; 2xPCI; 4xSATA; 1066 FSB
MBGI63
GIGABYTE 8I945P-Pro - Intel 945P chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 4GB Ram); Sound & NIC Gigabit
onboard; Raid 0,1,5,10; IEEE 1394; 1xPCI Express; 4xSATA; 533/ 800/ 1066 MBGI73
FSB 64bit
GIGABYTE 8I945GMH-RH - Intel 945G chipset (Dual Core & VIIV) - Upto
P4 3.8GHz; 4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 4GB Ram); VGA & Sound &
NIC Gigabit; Raid 0,1,5; IEEE 1394; 1xPCI Express; 4xSATA; 533/800/1066 MBGI100
FSB
GIGABYTE 8I945G-Pro - Intel 945G chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 4GB Ram); VGA & Sound & NIC Gigabit;
Raid 0,1,5,10; IEEE 1394; 1xPCI Express; 4xSATA; 533/ 800/ 1066 FSB
MBGI74
64bit
GIGABYTE 8I955X Pro - Intel 955X chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533/ 667/ 800 (Max 8GB Ram); Raid 0,1; Dual Bios; Sound &
Gigabit 1000Mbps Lan; 1x PCI Express; IEEE 1394; 533/ 800/1066 FSB
MBGI68
64bit
GIGABYTE 8I955X Royal - Intel 955X chipset (Dual Core) - Upto P4
3.8GHz; 4xDual DDR2 533/ 667/ 800 (Max 8GB Ram); Raid 0,1,5,10; Dual
Bios; Sound & Dual Gigabit 1000Mbps Lan; 1xPCI-E; IEEE 1394;
MBGI66
533/800/1066 FSB

Page 12+2 of 81+2

New

New

New

New

New

New

224.0

3,588,480 36 th¸ng

266.0

4,261,320 36 th¸ng

326.0

5,222,520 36 th¸ng

58.0

929,160 36 th¸ng

58.0

929,160 36 th¸ng

58.0

923,940 36 th¸ng

60.0

955,800 36 th¸ng

66.0

1,051,380 36 th¸ng

68.0

1,089,360 36 th¸ng

72.0

1,153,440 36 th¸ng

76.0 1,217,520 36 th¸ng

76.0

1,217,520 36 th¸ng

86.0

1,377,720 36 th¸ng

86.0

1,377,720 36 th¸ng

88.0

1,409,760 36 th¸ng

92.0

1,473,840 36 th¸ng

106.0 1,698,120 36 th¸ng

106.0

1,698,120 36 th¸ng

116.0

1,858,320 36 th¸ng

130.0

2,082,600 36 th¸ng

132.0

2,114,640 36 th¸ng

Call

136.0

2,178,720 36 th¸ng

New

158.0 2,531,160 36 th¸ng

New

188.0

3,011,760 36 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
GIGABYTE 8I1975X G1-Turbo - Intel 975X chipset (Dual Core) - Upto P4
3.8GHz; 4xDual DDR2 533/ 667/ 800 (Max 8GB); Raid 0,1,5,10; Dual Bios;
Sound & Dual Gigabit 1000Mbps; 2xPCI-E; IEEE 1394; 533/800/1066 FSB
INTEL D865GSAL - Intel 865G chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard;
1xAGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA; 533/ 800FSB
INTEL D101GGCL - ATI Xpress S200 chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
2x DDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard;
1xPCI Express; 2xPCI; 4xSerial ATA; 533/ 800FSB
INTEL D915PSYL - Intel 915P chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound & NIC onboard; 1xPCI Express; 2xPCI;
4xSerial ATA; 533 / 800 FSB
INTEL D915PDTL - Intel 915P chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound & NIC onboard; 1xPCI Express; 2xPCI;
4xSerial ATA; 533 / 800 FSB
INTEL D915GLVG - Intel 915GL chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard;
No PCI Express; 2xPCI; 4xSerial ATA; 533/ 800 FSB
INTEL D915GUXLK - Intel 915G chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC
onboard; IEEE 1394; 1xPCI Express; 4xPCI; 4xSerial ATA; 533 / 800 FSB
INTEL D915GEVLK - Intel 915G chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 6 Channel onboard; 1xPCI
Express; 4xPCI; 4xSerial ATA; 533 / 800 FSB
INTEL D915GAGLX - Intel 915G chipset (Prescott) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard;
1xPCI Express; 4xPCI; 4xSerial ATA; 533 / 800 FSB
INTEL D945GTPL - Intel 945G chipset (Dual Core) - Upto P4 3.8GHz;
4xDual DDR2 533 / 667 (Max 4GB Ram); VGA & Sound & NIC Gigabit
onboard; 1xPCI Express; 4xSATA; 533/800/1066 FSB 64bit system

Page 13+2 of 81+2
228.0

3,652,560 36 th¸ng

66.0

1,057,320 36 th¸ng

70.0

1,121,400 36 th¸ng

78.0

1,249,560 36 th¸ng

MBGI88

New
MBI42

MBI38

MBI35

New

78.0 1,249,560 36 th¸ng

Call

80.0

1,281,600 36 th¸ng

94.0

1,505,880 36 th¸ng

94.0

1,505,880 36 th¸ng

94.0

1,505,880 36 th¸ng

MBI43

MBI34

MBI41

Call
MBI40

MBI44

New

112.0 1,794,240 36 th¸ng

MBI37

Mainboard sö dông cho CPU AMD - socket 754
BIOSTAR K8M800-M7A - VIA K8M800 chipset - Upto Athlon 64; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard; Raid 0,1;
1xAGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA; 1600 FSB
GIGABYTE K8VM800M - VIA K8M800 chipset - Upto Athlon 64; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard; Raid 0,1;
1xAGP 8X; 5xPCI; 2xSerial ATA; 1600 FSB
GIGABYTE K8ULi 1689 - Uli 1698+VT 8237 chipset - Upto Athlon 64;
3xDDR 400 (Max 3GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1;
1xAGP 8X; 5xPCI; 2xSerial ATA; 1600 FSB
GIGABYTE K8VT800 - VIA K8T800+VT 8237R chipset - Upto Athlon 64;
3xDDR 400 (Max 3GB Ram); VGA & Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid
0,1; 1xAGP 8X; 5xPCI; 2xSerial ATA; 1600 FSB
GIGABYTE K8NSNXP - nForce3 250 chipset - Upto Athlon 64; 3xDDR 400
(Max 3GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; IEEE 1394;
1xAGP 8X; 5xPCI; 2xSerial ATA; 1600 FSB
MSI K8MM-V - VIA K8M800+VT 8237R chipset - Upto Athlon 64; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard; Raid 0,1;
1xAGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA (Raid 0,1); 1600 FSB
MSI K8N Neo V2.0 - nForce3 250 chipset - Upto Athlon 64; 2xDDR 400
(Max 2GB Ram); Sound 6 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; 1xAGP 8X;
5xPCI; 2xSerial ATA; 1600 FSB
MSI K8N Neo3-F - nForce4 STD 4x chipset - Upto Athlon 64; 2xDDR 400
(Max 2GB Ram); Sound 6 Channel & NIC Gigabit onboard; Raid 0,1; 1xPCI
Express; 1xAGP 8X; 5xPCI; 2xSerial ATA; 1600 FSB
ASUS K8V-MX - VIA K8M800+VT8237R chipset - Upto Athlon 64; 2xDDR
400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard; Raid 0,1;
ATA 133; 1xAGP 8X; 5xPCI; 2xSerial ATA; 1600 FSB
ASUS K8N - nForce3 250 chipset - Upto Athlon 64; 3xDDR 400 (Max 3GB
Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; 1xAGP 8X; 5xPCI;
2xSerial ATA II; 1600 FSB
ASUS K8N-VM - GeForce 6100+nForce 410 chipset - Upto Athlon 64FX;
2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard; Raid
0,1; 1xPCI Express; 3xPCI; 2xSerial ATA II; 1600 FSB
ASUS K8N-4E SE - nForce4 4X chipset - Upto Athlon 64FX; 3xDDR 400
(Max 3GB Ram); Sound 6 Channel & NIC Gigabit onboard; Raid 0,1; 1xPCI
Express; 3xPCI; 4xSerial ATA II; 1600 FSB
DFI NF4X Infinity - nForce 4X chipset - Upto Athlon 64; 3xDDR 400 (Max
3GB Ram); Sound & NIC onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express; 3xPCI; 2xSerial
ATA; 1600 FSB

New

50.0

801,000 36 th¸ng

54.0

865,080 36 th¸ng

54.0

865,080 36 th¸ng

66.0

1,057,320 36 th¸ng

88.0

1,409,760 36 th¸ng

58.0

929,160 36 th¸ng

MBBIOS25

MBGI78

MBGI79

New
MBGI80

MBGI96

MBMSI20

New

66.0 1,057,320 36 th¸ng

MBMSI21
86.0

1,377,720 36 th¸ng

62.0

993,240 36 th¸ng

70.0

1,121,400 36 th¸ng

76.0

1,217,520 36 th¸ng

80.0

1,281,600 36 th¸ng

MBMSI22

MBASU89

New
MBASU78

MBASU79

MBASU90

New

84.0 1,345,680 36 th¸ng

MBDF01

Mainboard sö dông cho CPU AMD - socket 939

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
BIOSTAR GeForce 6100-M9 - GeForce 6100+nForce 410 chipset - Upto
Athlon 64FX; 4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound & NIC
onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express; 3xPCI; 2xSerial ATA; 2000 FSB
BIOSTAR NF4ST-A9 - nForce4 chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual DDR
400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1;
1xPCI Express; 5xPCI; 2xSerial ATA; 2000 FSB
GIGABYTE K8NSC 939 - nForce3 250 chipset - Upto Athlon 64FX; 3xDDR
400 (Max 3GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; 1xAGP 8X;
3xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
GIGABYTE K8N51GMF-9 - nForce430+Geforce 6100 chipset - Upto
Athlon 64FX; 4xDDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 8 Channel & NIC
onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express; 6xPCI; IEEE 1394; 4xSATA; 2000 FSB
GIGABYTE K8VT890-9 - VIA KT890 chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid
0,1; 1xPCI Express; 6xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
GIGABYTE K8NF-9 - nForce4x chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual DDR
400 (Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; 1xPCI
Express; 6xPCI; IEEE 1394; 4xSATA; 2000 FSB
GIGABYTE K8N-SLI - nForce4 SLI chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDDR 400
(Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express;
6xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB

Page 14+2 of 81+2
New

66.0 1,057,320 36 th¸ng

MBBIOS27

82.0

1,313,640 36 th¸ng

76.0

1,217,520 36 th¸ng

80.0

1,281,600 36 th¸ng

84.0

1,345,680 36 th¸ng

84.0

1,345,680 36 th¸ng

MBBIOS26

MBGI82

New
MBGI83

MBGI90

MBGI95

New

104.0 1,666,080 36 th¸ng

MBGI89

MSI RS482M4-ILD - ATI Radeon XPRESS 200+ATI SB400 chipset - Upto
Athlon 64FX; 4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound & NIC
onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express; IEEE 1394; 3xPCI; 2xSATA; 2000 FSB

MBMSI23
MSI K8N Neo4-F - nForce4 chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual DDR 400
(Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express;
6xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
MBMSI24
MSI K8N SLi-F - nForce4 SLi chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual DDR 400
(Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; IEEE 1394;
1xPCI Express; 6xPCI; 4xSerial ATA II; 2000 FSB
MBMSI25
ASUS A8V-VM - VIA K8M890+VT8251 chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard; Raid
0,1; 1xPCI Express; 6xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
MBASU82
ASUS A8N-VM - GeForce 6100 / nForce 410 chipset - Upto Athlon 64FX;
2xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound 6 Channel & NIC onboard;
1xPCI Express; 3xPCI; 2xSerial ATA II; 2000 FSB
MBASU91
ASUS A8N5X - nForce 4 chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual DDR 400
(Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express;
6xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
MBASU80
ASUS A8R-MVP - ATI XPress 200 (RD480)+ULI M1575 nForce 4 chipset Upto Athlon 64FX; 4xDual DDR 400 (Max 4GB); Sound 8 Channel & NIC
Gigabit; IEEE 1394; Raid 0,1; 1xPCI Express; 6xPCI; 4xSATA II; 2000 FSB
MBASU92
ASUS A8N-SLI - nForce 4 SLI chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual DDR 400
(Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; IEEE 1394; Raid 0,1;
1xPCI Express; 6xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
MBASU81
ASUS A8N-SLI-Deluxe - nForce 4 SLI chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & 2xGigabit NIC onboard;
2xIEEE 1394; Raid 0,1; 1xPCI Express; 6xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
MBASU93
DFI NF4 Ultra Infinity - nForce 4 Ultra chipset - Upto Athlon 64FX;
4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound & NIC onboard; Raid 0,1; 1xPCI
Express; 4xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
MBDF02
DFI RS482 Infinity - ATI RS482+SB450 chipset - Upto Athlon 64FX;
4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; Raid 0,1;
1xPCI Express; IEEE 1394; 3xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
MBDF03
DFI Lanparty UT nF4-D - nForce 4 chipset - Upto Athlon 64FX; 4xDual
DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard; Raid 0,1; 2xPCI
Express; IEEE 1394; 5xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
MBDF04
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D - nForce 4 Ultra chipset - Upto Athlon
64FX; 4xDual DDR 400 (Max 4GB Ram); Sound 8 Channel & NIC onboard;
Raid 0,1; 2xPCI Express; IEEE 1394; 5xPCI; 4xSerial ATA; 2000 FSB
MBDF05

New

New

New

New

88.0

1,409,760 36 th¸ng

92.0

1,473,840 36 th¸ng

138.0

2,210,760 36 th¸ng

84.0

1,345,680 36 th¸ng

94.0

1,505,880 36 th¸ng

98.0 1,569,960 36 th¸ng

114.0

1,826,280 36 th¸ng

122.0

1,954,440 36 th¸ng

146.0

2,338,920 36 th¸ng

108.0

1,730,160 36 th¸ng

110.0

1,762,200 36 th¸ng

128.0 2,050,560 36 th¸ng

146.0

2,338,920 36 th¸ng

98.0

1,569,960 36 th¸ng

108.0

1,730,160 36 th¸ng

258.0

4,133,160 36 th¸ng

7.0

112,000 12 th¸ng

Mainboard sö dông cho CPU AMD - socket AM2
GIGABYTE M51GM-S2G - nForce 430 + Geforce 6100 chipset - Upto
Athlon 64FX; 4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 4GB Ram); VGA & Sound
& NIC onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express; 3xPCI; 2xSerial ATA; 2000 FSB

MBGI98

GIGABYTE M55Plus-S3G - nForce 430 + Geforce 6100 chipset - Upto
Athlon 64FX; 4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 4GB Ram); VGA & Sound
& NIC onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express; 3xPCI; 2xSerial ATA; 2000 FSB

New

MBGI99
ASUS M2N32-SLI Deluxe - nForce 570 SLI MCP chipset - Upto Athlon
64FX; 4xDual DDR2 533 / 667 / 800 (Max 4GB Ram); VGA & Sound & NIC
onboard; Raid 0,1; 1xPCI Express; 3xPCI; 1xExternal SATA II; 2xSATA; 2000 MBASU96
FSB

FDD - æ ®Üa mÒm

Mitsumi / SamSung FDD 1.44 MB

FDD02

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 15+2 of 81+2

FDD03

20.0

320,000 12 th¸ng

Fujitek Scroll Mouse PS/2 - Cã ®Ìn

MOU03

3.0

48,000 03 th¸ng

G6-Mitsumi Scroll Mouse PS/2 - White

MOU02

3.5

56,000 03 th¸ng

G6-Mitsumi Scroll Mouse PS/2 - Black

MOU99

4.0

64,000 03 th¸ng

SamSung Scroll Mouse PS/2 - SW-700B/W

MOU01

3.5

56,000 03 th¸ng

Logitech Scroll Mouse Ivorry (White) PS/2

MOU88

6.0

96,000 03 th¸ng

Logitech Scroll Mouse Office (Black) PS/2

MOU89

6.0

96,000 03 th¸ng

Kanguroo Optical Scroll Mouse (Chuét quang) USB

MOU92

5.0

80,000 03 th¸ng

Syntax Optical Scroll Mouse (Chuét quang) USB/ PS/2

MOU76

5.0

80,000 03 th¸ng

IBM Optical Scroll Mouse (Chuét quang) USB/ PS/2

MOU47

5.0

80,000 03 th¸ng

Fujitek Optical Scroll Mouse (Chuét quang) USB/ PS/2

MOU75

5.0

80,000 03 th¸ng

HP Optical Scroll Mouse (Chuét quang) USB/ PS/2

MOU17

5.0

80,000 03 th¸ng

SamSung Optical Scroll Mouse (Chuét quang) PS/2 - 1310/SPM-710B

MOU94

7.0

112,000 03 th¸ng

Mitsumi Optical Scroll Web Mouse (Chuét quang) PS2

MOU20

7.0

112,000 03 th¸ng

Mitsumi Optical Scroll Web Mouse (Chuét quang) USB for Notebook

MOU29

7.0

112,000 03 th¸ng

Creative Optical Scroll Mouse (Chuét quang) USB / PS2

MOU52

11.0

176,000 06 th¸ng

Logitech Optical Scroll Mouse (Mouse Quang häc) - Apollo

MOU90

12.0

192,000 06 th¸ng

FDD 1.44 MB for Notebook - USB

Mouse - chuét

ViewSonic Optical Scroll Mouse (Chuét quang) - 201,203,204

New

New

New

12.0

192,000 06 th¸ng

Logitech Optical Scroll Mouse (Mouse Quang häc) - V55 / Football

MOU81

14.0

224,000 06 th¸ng

Logitech Wireless CordLess Mouse (Chuét kh«ng d©y) - Compaq OEM

MOU12

14.0

224,000 06 th¸ng

IBM Wireless Optical Mouse (Chuét quang - Kh«ng d©y)

MOU49

14.0

224,000 06 th¸ng

Genius Wireless Optical Mouse (Chuét quang - Kh«ng d©y)

MOU46

14.0

224,000 06 th¸ng

BenQ Optical Mouse (Chuét quang - chÝnh x¸c trªn mäi bÒ mÆt) - M102

MOU95

16.0

256,000 06 th¸ng

Logitech Optical Mouse (Mouse Quang häc) - Man Traveler

MOU32

20.0

320,000 12 th¸ng

20.0

320,000 12 th¸ng

Logitech Optical Mouse (Mouse Quang häc) - MX300

MOU60

New

MOU11

Logitech Optical Mouse (Mouse Quang häc) - MX310

MOU82

22.0

352,000 12 th¸ng

Logitech Optical Mouse (Mouse Quang häc) - MX500

MOU83

24.0

384,000 12 th¸ng

Logitech Wireless Optical Mouse (Mouse Quang - Kh«ng d©y) - 931156

MOU84

26.0

416,000 12 th¸ng

Logitech
(Mouse
QuangQuang
- Kh«nghäc)
d©y)
- Plus
LogitechWireless
OpticalOptical
MouseMouse
CordLess
(Mouse
- for
Notebook

MOU08

26.0

416,000 12 th¸ng

38.0

608,000 12 th¸ng

BenQ Optical Mouse (Mouse Quang - Kh«ng d©y, rÊt gän gµng) - M310

MOU96

40.0

640,000 12 th¸ng

Logitech Wireless Optical Mouse (Mouse Quang häc - Kh«ng d©y) - MX700

MOU27

48.0

768,000 12 th¸ng

Logitech Bluetooth Wireless Mouse (Chuét Quang Bluetooth) - Presenter

MOU85

48.0

768,960 12 th¸ng

Logitech Laser Wireless Mouse (Chuét Laser ®IÒu khiÓn tõ xa) - MX1000

MOU79

72.0

1,153,440 12 th¸ng

Logitech Bluetooth Wireless Mouse (Chuét Quang Bluetooth) - MX900

MOU86

78.0

1,249,560 12 th¸ng

80,100 03 th¸ng

MOU64

New

Keyboard - Bµn phÝm
Fujitek Keyboard PS/2

KEY42

5.0

Mitsumi Keyboard PS/2 - White

KEY01

6.0

96,120 03 th¸ng

Mitsumi Keyboard PS/2 - Black

KEY60

6.5

104,130 03 th¸ng

SamSung Keyboard PS/2 - PKB-700B/W

KEY71

6.0

96,120 03 th¸ng

BenQ Keyboard + BenQ Mouse (Mµu ®en, rÊt ®Ñp) - I100

KEY45

9.0

144,180 03 th¸ng

Logitech Keyboard Deluxe - PS/2 (Mµu ®en)

KEY48

9.0

144,180 03 th¸ng

Isys Keyboard Internet & Multimedia USB (Nimbus)

KEY32

9.0

144,180 03 th¸ng

Mitsumi Keyboard Internet & Multimedia PS/2 - White

KEY03

9.0

144,180 03 th¸ng

Mitsumi Keyboard Internet & Multimedia PS/2 - Black

KEY59

9.5

152,190 03 th¸ng

BenQ Keyboard + BenQ Mouse Quang (Mµu ®en, rÊt ®Ñp) - M106

KEY68

10.0

160,200 03 th¸ng

Gigabyte Keyboard + Gigabyte Optical Mouse (Mµu ®en, rÊt ®Ñp)

KEY49

10.0

160,200 06 th¸ng

ViewSonic Keyboard Internet & Multimedia PS/2 & USB (KU-206)

KEY35

10.0

160,200 06 th¸ng

11.0

176,110 06 th¸ng

New

Genius Keyboard + Genius Mouse Optical SlimStar - C100

KEY72

Gigabyte Keyboard Multimedia + Gigabyte Optical Mouse (Mµu ®en)

KEY56

12.0

192,240 06 th¸ng

Mitsumi Keyboard PS/2 (TiÕng Ph¸p)

KEY67

14.0

224,280 06 th¸ng

Mitsumi Keyboard PS/2 (TiÕng Trung Quèc)

KEY65

14.0

224,280 06 th¸ng

Mini Keyboard Internet & Multimedia - USB (for Notebook)

KEY20

14.0

224,280 06 th¸ng

Logitech Keyboard Multimedia - PS/2

KEY13

14.0

224,280 06 th¸ng

ViewSonic Keyboard Internet & Multimedia PS/2 & USB (KC-207)

New

No Stock

KEY43

New

14.0

224,280 06 th¸ng

24.0

384,480 06 th¸ng

Logitec Keyboard Elite Multimedia - USB & PS/2

KEY37

Logitech Keyboard Multimedia Media - USB

KEY61

30.0

480,600 06 th¸ng

BenQ Keyboard Multimedia Mini Desk Saver thiÕt kÕ nh­ NB - 6511ME

KEY69

30.0

480,600 06 th¸ng

BenQ Keyboard Multimedia + Mouse (Quang häc + Kh«ng d©y) - A110

KEY70

30.0

480,600 06 th¸ng

Genius Optical Wireless Keyboard + Mouse (Quang häc + Kh«ng d©y)

KEY10

34.0

544,680 12 th¸ng

Mitsumi Optical Wireless Keyboard + Mouse (Quang häc + Kh«ng d©y)

KEY21

38.0

608,760 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Logitech Optical Wireless Keyboard + Mouse (Quang + kh«ng d©y) - Elite
Duo
Logitech Optical Wireless Keyboard + Mouse (Quang + kh«ng d©y) Freedom
Logitech Optical Wireless Keyboard + Mouse (Quang + kh«ng d©y) LX300
BenQ
Keyboard
+ Mouse+(Quang
+ Kh«ng
d©y)
- 805AM
Logitech
OpticalMultimedia
Wireless Keyboard
Mouse häc
(Quang
+ kh«ng
d©y)
- MX
Duo
Logitech Optical Wireless Keyboard + Mouse (Quang + kh«ng d©y) -

LX500
Logitech Optical Wireless Keyboard + Mouse (Quang + kh«ng d©y) LX700
Logitech Optical Wireless Keyboard+Mouse (Quang,o d©y,Bluetooth) Dinovo
Logitech Optical Wireless Keyboard+Mouse (Quang,o d©y,Laser)MX3100

Page 16+2 of 81+2
KEY51

48.0

768,960 12 th¸ng

50.0

801,000 12 th¸ng

KEY50

56.0

897,120 12 th¸ng

KEY64

60.0

961,200 12 th¸ng

KEY52

66.0

1,057,320 12 th¸ng

KEY46

66.0

1,057,320 12 th¸ng

KEY53

80.0

1,281,600 12 th¸ng

KEY54

130.0

2,082,600 12 th¸ng

KEY24

KEY55

New

New

140.0 2,242,800 12 th¸ng

Monitor - Mµn h×nh m¸y tÝnh
Monitor CRT - mµn h×nh sö dông bãng h×nh
HCT Monitor 17" (17FST) - 0.23 mm; 1280 x 1024

MOHCT01

88.0

1,409,760 24 th¸ng

HCT Monitor 17" (17FLat) - Siªu ph¼ng - 0.23 mm; 1280 x 1024

MOHCT04

98.0

1,569,960 24 th¸ng
1,313,640 24 th¸ng

LG Studioworks 15" (505G) - 0.28 mm; 1024 x 768

MOLG03

BH t¹i h·ng

82.0

LG Flatron 15" (T530S) - Siªu ph¼ng - 0.28 mm; 1024 x 768

MOLG16

BH t¹i h·ng

90.0 1,441,800 24 th¸ng

LG Studioworks 17" (E710) - 0.23 mm; 1280 x 1024

MOLG09

BH t¹i h·ng

96.0

1,537,920 24 th¸ng

LG Flatron 17" (T711S) - Siªu ph¼ng - 0.20 mm; 1280 x 1024

MOLG12

BH t¹i h·ng

112.0

1,794,240 24 th¸ng

LG Flatron 17" (T730SH) - Siªu ph¼ng - 0.20 mm; 1280 x 1024

MOLG26

BH t¹i h·ng

116.0

1,858,320 24 th¸ng

LG Flatron 17" (F700B) - Ph¼ng tuyÖt ®èi 3 líp - 0.20 mm; 1280 x 1024

MOLG07

BH t¹i h·ng

132.0

2,114,640 24 th¸ng

NEC 17" Monitor Flat (FE770) Siªu ph¼ng - 0.21 mm; 1280 x 1024

MONE01 BH t¹i h·ng

112.0

1,794,240 24 th¸ng

SamSung Samtron 15" (58V) - 0.24 mm; 1024 x 768

MOSA05

BH t¹i h·ng

82.0

1,313,640 24 th¸ng

SamSung Samtron 17" (78DF) Siªu ph¼ng - 0.20 mm; 1280 x 1024

MOSA04

BH t¹i h·ng

110.0

1,762,200 24 th¸ng

SamSung SyncMaster 15" (591S) - 0.24 mm; 1024 x 768

MOSS14

BH t¹i h·ng

88.0

1,409,760 24 th¸ng

SamSung SyncMaster 17" (793S) - 0.23 mm; 1280 x 1024

MOSS13

BH t¹i h·ng

98.0

1,569,960 24 th¸ng

MOSS05
SamSung SyncMaster 17" (793MG) Siªu ph¼ng - 0.20 mm; 1280 x 1024
MOSS32

BH t¹i h·ng

116.0

1,858,320 24 th¸ng

BH t¹i h·ng

124.0 1,986,480 24 th¸ng

SamSung SyncMaster 19" (997MB) Siªu ph¼ng - 0.20 mm; 1920 x 1440

MOSS15

BH t¹i h·ng

230.0

3,684,600 24 th¸ng

SamSung SyncMaster 21" (1100MB) Siªu ph¼ng - 0.20 mm; 2048 x 1536

MOSS30

BH t¹i h·ng

460.0

7,369,200 24 th¸ng

SamSung SyncMaster 17" (793DF) Siªu ph¼ng - 0.20 mm; 1280 x 1024

ViewSonic 15" (E50B / E50C) - 0.24 mm; 1024 x 768

MONVI01

88.0

1,409,760 36 th¸ng

ViewSonic 17" (E70F / E71F) - Siªu ph¼ng - 0.21 mm; 1280 x 1024

MONVI04

116.0

1,858,320 36 th¸ng

ViewSonic 19" (E90F / E96F) - Siªu ph¼ng - 0.21mm; 1792 x 1344

MONVI05

220.0

3,524,400 36 th¸ng

ViewSonic 21" (G220F) Siªu ph¼ng - 0.21mm; 2048 x 1536

MONVI07

450.0

7,209,000 36 th¸ng

Monitor LCD - Mµn h×nh tinh thÓ láng
HCT LCD 15" TFT (5005L) - 16ms; 1024 x 768

MOHCT02

190.0

3,043,800 24 th¸ng

HCT LCD 17" TFT (7005L) - 16ms; 1280 x 1024

MOHCT03

210.0

3,364,200 24 th¸ng

Acer LCD 15" TFT (AL1517) - 8ms; 1024 x 768

MOACE01 BH t¹i h·ng

195.0 3,123,900 24 th¸ng

Acer LCD 17" TFT (AL1723) w/DVI - 8ms; 1280 x 1024

MOACE02 BH t¹i h·ng

215.0

3,444,300 24 th¸ng

Acer LCD 19" TFT (AL1916W) w/DVI - 8ms; 1440 x 900

MOACE03 BH t¹i h·ng

285.0

4,565,700 24 th¸ng

Acer Ferrari LCD 20" Wide TFT (F-20" Wide) w/DVI - 8ms; 1680x1050

MOACE04 BH t¹i h·ng

575.0

9,211,500 24 th¸ng

BenQ LCD 15" TFT (FP531) - 16ms; 1024 x 768

MOBQ03

200.0

3,204,000 24 th¸ng

BenQ LCD 17" TFT (FP737) - 16ms; 1280 x 1024

MOBQ06

220.0

3,524,400 24 th¸ng

BenQ LCD 17" TFT (FP71G+S) - 8ms; 1280 x 1024

MOBQ09

230.0

3,684,600 24 th¸ng

LG LCD 15" TFT (1530S/1520B) - 16ms; 1024 x 768

MOLG19

BH t¹i h·ng

215.0

3,444,300 24 th¸ng

LG LCD 15" TFT (1550SQ) - 8ms; 1024 x 768

MOLG20

BH t¹i h·ng

220.0

3,524,400 24 th¸ng

LG LCD 17" TFT (1750SQ) - 8ms; 1280 x 1024

MOLG24

BH t¹i cty

235.0

3,764,700 24 th¸ng

LG LCD 17" TFT (1717S/1718S) - 8ms; 1280 x 1024

MOLG27

BH t¹i h·ng

250.0

4,005,000 24 th¸ng

LG LCD 17" TFT (1750T/1718T) w/DVI - 8ms; 1280 x 1024

MOLG28

S¾p vÒ

LG LCD 17" TFT (1740BQ) - 8ms; 1280 x 1024

MOLG25

BH t¹i h·ng

300.0

4,806,000 24 th¸ng

LG LCD 19" TFT (L1910S) - 20ms; 1280 x 1024

MOLG23

Order

420.0

6,728,400 24 th¸ng

NEC LCD 15" TFT (LCD52V) - 25ms; 1024 x 768

MONE02

215.0

3,444,300 24 th¸ng

230.0

3,684,600 36 th¸ng

240.0

3,844,800 36 th¸ng

270.0

4,325,400 36 th¸ng

320.0

5,126,400 36 th¸ng

330.0

5,286,600 36 th¸ng

330.0

5,286,600 36 th¸ng

340.0

5,446,800 36 th¸ng

490.0

7,849,800 36 th¸ng

MOASU04
MOASU01
ASUS LCD 17" TFT (MM17D) - 8ms; 1280 x 1024 - Zero Bright Dot
MOASU02
ASUS LCD 17" TFT (MM17T) w/DVI - 8ms; 1280 x 1024 - Zero Bright Dot
MOASU03
ASUS LCD 17" TFT (PM17TE) w/DVI - 8ms; 1280 x 1024 - Zero Bright Dot
ASUS LCD 17" TFT (MM17TU) w/DVI - 3ms; 1280 x 1024 - Zero Bright Dot MOASU05
MOASU06
ASUS LCD 19" TFT (MM19SE) - 8ms; 1280 x 1024 - Zero Bright Dot
ASUS LCD 19" TFT (MM19TE) w/DVI - 8ms; 1280 x 1024 - Zero Bright Dot MOASU09
ASUS
TFT
(PW191)
w/DVIw/DVI
- 8ms;1280x1024-Zero
Bright Dot MOASU07
ASUSLCD
LCD19"
20"Wide
Wide
TFT
(PW-201)
-8ms;1280x1024-Zero
MOASU08
Bright
Dot
ViewSonic LCD 15" TFT (VA521/VE510B) -16ms;1024x768 + 1 Key View
ASUS LCD 17" TFT (MM17DE) - 8ms; 1280 x 1024 - No Zero Bright Dot

207
ViewSonic LCD 17" TFT (VA712/VA710b)- 8ms;1280x1024 + 1 Key View
207
ViewSonic LCD 17" TFT (VA712B) w/DVI - 8ms;1280x1024 +1 Key View
207

Call

Call
New

New

265.0 4,245,300 24 th¸ng

700.0

### 36 th¸ng

MONVI02

215.0

3,444,300 36 th¸ng

MONVI03

240.0

3,844,800 36 th¸ng

MONVI18

270.0

4,325,400 36 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

ViewSonic LCD 17" TFT (VP720B/730B) w/DVI-8ms;1280x1024+ 1 Key
View
ViewSonic LCD 19" TFT (VG905/VA912) w/DVI-8ms;1280x1024+ 1 Key
View

Page 17+2 of 81+2

MONVI14

345.0

5,526,900 36 th¸ng

MONVI13

345.0

5,526,900 36 th¸ng

345.0

5,526,900 36 th¸ng

395.0

6,327,900 36 th¸ng

405.0

6,488,100 36 th¸ng

405.0

6,488,100 36 th¸ng

New
Call

ViewSonic
TFT (VA1912Wb)
w/DVI-8ms;1280x1024
1 Key
ViewSonic LCD
LCD 19"
19" Wide
TFT (VX924)
w/DVI - 2ms;
1280x1024 + 1 Key +
View
207
ViewSonic LCD 19" Wide TFT (VX922) w/DVI - 2ms;1280x1024 + 1 Key
View

MONVI17

ViewSonic LCD 19" TFT (VP920B) w/DVI - 4ms; 1280 x 1024 + 1 Key View

MONVI19

ViewSonic LCD 20" TFT (VP201b) w/DVI - 16ms; 1600 x 1200

MONVI10

ViewSonic LCD 21" TFT (VP211b) w/DVI - 25ms; 1600 x 1200

MONVI11

Call
Order
Order

SamSung
15"15"
TFTTFT
(540N)
- 16ms;
1024 1024x768
x 768 - Hµng
ngoµi
SamSungLCD
LCDMonitor
Monitor
(540N)
- 16ms;
- BH
chÝnh h·ng

MOSS31

Call

MOSS22

BH t¹i h·ng

SamSung LCD Monitor 17" TFT (713N) - 8ms; 1280 x 1024 - Hµng ngoµi

MOSS21

Call

220.0

3,524,400 24 th¸ng

SamSung LCD Monitor 17" TFT (740N) - 8ms; 1280 x 1024 - Hµng ngoµi

MOSS30

Call

225.0

3,604,500 24 th¸ng

SamSung LCD Monitor 17" TFT (740N) - 8ms; 1280x1024 - BH chÝnh h·ng

MOSS28

BH t¹i h·ng

240.0

3,844,800 24 th¸ng

SamSung LCD Monitor 17" TFT (172X) w/DVI - 12ms; 1280 x 1024

MOSS18

No Stock

300.0

4,806,000 24 th¸ng

SamSung LCD Monitor 17" TFT (173P) w/DVI - 25ms; 1280 x 1024

MOSS23

BH t¹i h·ng

600.0

9,612,000 24 th¸ng

SamSung LCD Monitor 19" TFT (920N) - 8ms; 1280 x 1024. New !!!

MOSS24

BH t¹i h·ng

410.0

6,568,200 24 th¸ng

SamSung LCD Monitor 19" TFT (913V) - 8ms; 1280 x 1024

MOSS29

BH t¹i h·ng

490.0

7,849,800 24 th¸ng

SamSung LCD Monitor 19" TFT (193P) w/DVI - 20ms; 1280 x 1024

MOSS25

BH t¹i h·ng

760.0 12,175,200 24 th¸ng

SamSung LCD Monitor 21" TFT (213T) w/DVI - 25ms; 1280 x 1024
SONY LCD Monitor 15" TFT (SDM-HS53) - 25ms; 1024 x 768
SONY LCD Monitor 17" TFT (SDM-HS75) - 16ms; 1280 x 1024

MONVI09
MONVI16

MOSS26
MOSN03

Order

1,155.0 18,503,100 36 th¸ng
1,355.0 21,707,100 36 th¸ng
205.0

3,284,100 24 th¸ng

220.0 3,524,400 24 th¸ng

1,990.0 31,879,800 24 th¸ng

BH t¹i h·ng

300.0

4,806,000 36 th¸ng

MOSN04 BH t¹i h·ng

360.0

5,767,200 36 th¸ng

SONY LCD Monitor 17" TFT (SDM-HS74) w/DVI - 16ms; 1280 x 1024 MOSN05 BH t¹i h·ng

430.0 6,888,600 36 th¸ng

SONY LCD Monitor 17" TFT (SDM-HS75P) w/DVI - 8ms; 1280 x 1024

MOSN08 BH t¹i h·ng

460.0

7,369,200 36 th¸ng

SONY LCD Monitor 19" TFT (SDM-HS95) w/DVI - 16ms; 1280 x 1024

MOSN06 BH t¹i h·ng

550.0

8,811,000 36 th¸ng

SONY LCD Monitor 19" TFT (SDM-HS95P) w/DVI - 12ms; 1280 x 1024

MOSN07 BH t¹i h·ng

640.0 10,252,800 36 th¸ng

Monitor LCD-TIVI - Mµn h×nh tinh thÓ láng kiªm tivi LCD
Albatron LCD-TIVI 21" TFT (LNX-21TIS-3) w/DVI - 16ms; 1024 x 768

MONAL01

Albatron LCD-TIVI 30" TFT (LWX-30AMS-3) w/DVI - 16ms; 1280 x 1024

MONAL02

BenQ LCD-TIVI 32" TFT (DV-3250) w/DVI - 16ms; 1280 x 1024

MONBE01

SONY LCD-TIVI Monitor 17" TFT (MFM-HT75W) w/DVI - 16ms; 1280x1024

MOSN09

SONY LCD-TIVI Monitor 19" TFT (MFM-HT95) w/DVI - 12ms; 1280 x 1024

MOSN10

SamSung LCD-TIVI Monitor 21" TFT (211MP) w/DVI - 25ms; 1280 x 1024

MOSS27

795.0 12,735,900 24 th¸ng

Order

1,285.0 20,585,700 24 th¸ng
1,365.0 21,867,300 24 th¸ng

Order
Order
Order

925.0 14,818,500 36 th¸ng
1,175.0 18,823,500 36 th¸ng
2,575.0 41,251,500 24 th¸ng

Power supply, Fan for Case - nguån, qu¹t lµm m¸t m¸y
Nguån m¸y tÝnh lµ mét trong nh÷ng thiÕt bÞ rÊt quan träng, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®é æn ®Þnh m¸y tÝnh cña b¹n còng nh­
liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc ch¸y, næ thiÕt bÞ. V× vËy chóng t«i khuyÕn c¸o c¸c quÝ kh¸ch nªn chän lo¹i cã chÊt l­îng tèt, c«ng suÊt
lín. Xin c¶m ¬n

Fan for Case (Qu¹t lµm m¸t m¸y) - China

FAN06

CoolerMaster Fan for Case (Qu¹t lµm m¸t m¸y) - China

FAN16

Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 300W - 20 pin
Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 350W - 20 pin

New

2.5

40,050

0 th¸ng

6.0

96,120

0 th¸ng

NGUON01

9.0

144,180 12 th¸ng

NGUON04

10.0

160,200 12 th¸ng

Poca Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 350W - 20 pin

NGUONPO02

10.0

160,200 12 th¸ng

Poca Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 400W - 24 pin

NGUONPO04

12.0

192,240 12 th¸ng

Poca Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 450W - 24 pin

NGUONPO08

14.0

224,280 12 th¸ng

Poca Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 500W - 24 pin

NGUONPO03

20.0

320,400 12 th¸ng

Poca Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 550W - 24 pin

NGUONPO05

24.0

384,480 12 th¸ng

Poca Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 600W - 24 pin

NGUONPO06

28.0

448,560 12 th¸ng

Jumbo Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 350W - 20 pin

NGUONJB01

10.0

160,200 12 th¸ng

Jumbo Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 500W - 24 pin

NGUONJB03

18.0

288,360 12 th¸ng

JeTek Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 380W - 20 pin

NGUONJK05

10.0

160,200 12 th¸ng

JeTek Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 450W - 24 pin

NGUONJK03

14.0

224,280 12 th¸ng

JeTek Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 480W - 24 pin

NGUONJK04

16.0

256,320 12 th¸ng

MicroLab Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 350W - 20 pin

NGUONM03

10.0

160,200 12 th¸ng

Colorist Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 350W - 20 pin

NGUONCL01

12.0

192,240 12 th¸ng

Colorist Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 420W - 24 pin

NGUONCL02

16.0

256,320 12 th¸ng

Colorist Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 520W - 24 pin

NGUONCL03

22.0

352,440 12 th¸ng

Colorist Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 600W - 24 pin

NGUONCL04

28.0

448,560 12 th¸ng

Huntkey Power
Supply
(Nguån
m¸ym¸y
tÝnh)tÝnh)
350W450W
- 20 pin
- ChÊt
tèt l­
Huntkey
Power
Supply
(Nguån
- 24
pin l­îng
- ChÊt
îng tèt

NGUONHK04

12.0

192,240 24 th¸ng

20.0

320,400 24 th¸ng

NGUONHK02

New

New

New

Huntkey Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 550W - 24 pin - ChÊt l­îng tèt

NGUONHK01

24.0

384,480 24 th¸ng

Orient Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 400W - 24 pin

NGUONOR02

12.0

192,240 12 th¸ng

Orient Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 420W - 24 pin

NGUONOR03

14.0

224,280 12 th¸ng

Orient Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 450W - 24 pin

NGUONOR04

16.0

256,320 12 th¸ng

Codegen Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 420W - 24 pin

NGUONCO01

16.0

256,320 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
Codegen Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 480W - 24 pin

NGUONCO08

Codegen Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 520W - 24 pin

NGUONCO02

Codegen Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 600W - 24 pin

Page 18+2 of 81+2
18.0

288,360 12 th¸ng

24.0

384,480 12 th¸ng

NGUONCO03

28.0

448,560 12 th¸ng

Mika Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 420W - 24 pin

NGUONMK01

18.0

288,360 12 th¸ng

Asus Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 350W - 24 pin

NGUONAS02

36.0

576,720 12 th¸ng

Asus Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 450W - 24 pin

NGUONAS01

52.0

833,040 12 th¸ng

Asus Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 550W - 24 pin

NGUONAS03

106.0

1,698,120 12 th¸ng

CoolerMaster Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 300W - 20 pin

NGUONCM01

32.0

512,640 36 th¸ng

CoolerMaster Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 350W - 20 pin

NGUONCM02

CoolerMaster Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 380W - 24 pin

NGUONCM04

CoolerMaster Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 430W - 24 pin

NGUONCM06

50.0

801,000 36 th¸ng

CoolerMaster Power Supply (Nguån m¸y tÝnh) 450W - 24 pin

NGUONCM03

70.0

1,121,400 36 th¸ng

New

Call
New

36.0

576,720 36 th¸ng

40.0

640,800 36 th¸ng

Case - vá m¸y tÝnh (ch­a cã nguån)
Poca / Apollo Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån) - Ko USB

CAPO01

Poca / Apollo Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån) - Cã USB

CAPO02

Poca
FullSize
SizeATX
ATX- (Vá
m¸y
ch­a
cã nguån)
Poca Dragon
Smart Full
NhiÖt
®étÝnh,
38 ®é
C (Vá
m¸y tÝnh, ch­a cã
nguån)

CADG01

HCT / GoldenField Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAHCT01

New
Call

CASM01

Call

9.0

144,180 01 tuÇn

10.0

160,200 01 tuÇn

12.0

192,240 01 tuÇn

12.0

192,240 01 tuÇn

12.0

192,240 01 tuÇn

12.0

192,240 01 tuÇn

12.0

192,240 01 tuÇn

Case Pegasus 8516B (§en) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAPG01

Case Pegasus 8516W (Tr¾ng ) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAPG02

Case Pegasus 8517B (§en) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAPG03

12.0

192,240 01 tuÇn

Case Pegasus 8517W (Tr¾ng) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAPG04

12.0

192,240 01 tuÇn

Case Pegasus 8519B (§en) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAPG05

12.0

192,240 01 tuÇn

Case Pegasus 8522B (§en) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAPG06

12.0

192,240 01 tuÇn

Case Pegasus
8522W
(Tr¾ng)
Full Full
Size Size
ATX (Vá
cã nguån)
Case
Pegasus
8523W
(Tr¾ng)
ATXm¸y
(VátÝnh,
m¸y ch­a
tÝnh,ch­a

nguån)

CAPG07

12.0

192,240 01 tuÇn

12.0

192,240 01 tuÇn

MicroLab Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAMI01

14.0

224,280 01 tuÇn

Jumbo (210) / Frontier Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAJB04

12.0

192,240 01 tuÇn

Jumbo
Frontier
ATX®é
(Vá38
m¸y
nguån)
Jumbo (270)
(1503)/ Full
Size Full
ATXSize
- NhiÖt
®étÝnh,
C (Vách­a
m¸ycã
tÝnh,
ch­a cã
nguån)
Jumbo (360) Full Size ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã

CAJB01

12.0

192,240 01 tuÇn

CAJB07

14.0

224,280 01 tuÇn

nguån)
Jumbo (1620) Full Size ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã
nguån)
Jumbo (2008) Full Size ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã
nguån)

CAJB08

14.0

224,280 01 tuÇn

14.0

224,280 01 tuÇn

CAJB06

14.0

224,280 01 tuÇn

JeTek (SW-UFO) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAJK03

12.0

192,240 01 tuÇn

JeTek (7001) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAJK01

12.0

192,240 01 tuÇn

JeTek (7002) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAJK04

12.0

192,240 01 tuÇn

JeTek (7003) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAJK05

12.0

192,240 01 tuÇn

JeTek (7005) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAJK06

12.0

192,240 01 tuÇn

Sambada (6001) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CASB07

12.0

192,240 01 tuÇn

Sambada (6008) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CASB05

12.0

192,240 01 tuÇn

Sambada (6010) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CASB06

12.0

192,240 01 tuÇn

Sambada
m¸y
tÝnh,
ch­a
nguån)
Sambada (6011)
(6012) Full
Full Size
Size ATX
ATX (Vá
- Mµn
h×nh
LCD
(Vácãm¸y
tÝnh, ch­a cã
nguån)

CASB04

12.0

192,240 01 tuÇn

CASB03

24.0

384,480 01 tuÇn

Colorist Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CACL01

14.0

224,280 01 tuÇn

Colorist Full Size ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CACL02

16.0

256,320 01 tuÇn

Orient (303) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO09

14.0

224,280 01 tuÇn

Orient (308) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO08

14.0

224,280 01 tuÇn

Orient (318) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO04

14.0

224,280 01 tuÇn

Orient (826) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO10

14.0

224,280 01 tuÇn

Orient (827B) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO01

14.0

224,280 01 tuÇn

Orient (827K) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO12

14.0

224,280 01 tuÇn

Orient (828) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO15

14.0

224,280 01 tuÇn

Orient (831) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO16

14.0

224,280 01 tuÇn

Orient (928) Full Size ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO03

14.0

224,280 01 tuÇn

Orient (202) / Vertex ATX - Mµn h×nh LCD (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO14

24.0

384,480 01 tuÇn

Orient (228) / Vertex ATX - Mµn h×nh LCD (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO13

24.0

384,480 01 tuÇn

Orient (219) / Vertex ATX - Mµn h×nh LCD (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO05

24.0

384,480 01 tuÇn

Orient (202B) ATX - Mµn h×nh LCD (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAO17

26.0

416,520 01 tuÇn

CAPG08

CAJB05

New

New

New

New

New

New

New

Codegen (3308) ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CACD09

16.0

256,320 01 tuÇn

Codegen (4046) ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CACD07

16.0

256,320 01 tuÇn

Codegen (6052) ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CACD06

16.0

256,320 01 tuÇn

Codegen (6076) ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CACD11

16.0

256,320 01 tuÇn

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 19+2 of 81+2

Codegen (6206)
ATX
- NhiÖt
®é ®é
38 ®é
(Vá
ch­a cã
nguån)
Codegen
(6074)
ATX
- NhiÖt
38 C
®é
C m¸y
(Vá tÝnh,
m¸y tÝnh,
ch­a

nguån)

CACD04

Codegen (6079) ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)
Codegen (4063) ATX - NhiÖt ®é 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

16.0

256,320 01 tuÇn

20.0

320,400 01 tuÇn

CACD03

20.0

320,400 01 tuÇn

CACD08

20.0

320,400 01 tuÇn

Codegen
®é 38
®é38
C (Vá
nguån)
Codegen (6083)
(4062) ATX
ATX -- NhiÖt
Mµn h×nh
LCD,
®é m¸y
C (VátÝnh,
m¸y ch­a
tÝnh,cã
ch­a

nguån)

CACD10

20.0

320,400 01 tuÇn

CACD05

22.0

352,440 01 tuÇn

Codegen for Server (9011) ATX - Cã b¸nh xe (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CASV01

50.0

801,000 01 tuÇn

Case MICA trong suèt ATX (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CAAF01

42.0

672,840 01 tuÇn

CoolerMaster Centurion 5 ATX - CAC-T05 (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CACM01

44.0

704,880 01 tuÇn

CoolerMaster Centurion 5 ATX - CAC-T05-UB/WB - 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh)

CACM09

50.0

801,000 01 tuÇn

CoolerMaster Centurion 5 ATX - CAC-T05-WB/WW - Cöa sæ Mica (Vá Case)

CACM06

54.0

865,080 01 tuÇn

CoolerMaster Centurion 530 ATX - RC-530-SSN1 - 38 ®é C (Vá m¸y tÝnh)

CACM07

68.0

1,089,360 01 tuÇn

CoolerMaster Cavalier 1 ATX - CAV-T01 (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CACM05

78.0

1,249,560 01 tuÇn

CoolerMaster Cavalier 2 ATX - CAV-T02 - Case n»m (Vá m¸y tÝnh)

CACM04

CoolerMaster
Centurion 531
- 38
®é
C (Vá
m¸y
tÝnh)
CoolerMaster Praetorian
730 ATXATX -RC-531-SSN1
RC-730 - Silver
(Vá
m¸y
tÝnh,
ch­a

PS)
CoolerMaster Praetorian 732 ATX - RC-732 - Black (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã
PS)

CACM08

78.0

1,249,560 01 tuÇn

CACM12

148.0

2,370,960 01 tuÇn

CACM13

148.0

2,370,960 01 tuÇn

CoolerMaster Wave Master ATX - TAC-T01 (Vá m¸y tÝnh, ch­a cã nguån)

CACM03

148.0

2,370,960 01 tuÇn

CoolerMaster CM Media ATX - Cã ®iÒu khiÓn tõ xa - RC-260 (Vá m¸y tÝnh)

CACM14

168.0

2,691,360 01 tuÇn

CACD12

New

New

New

New

78.0 1,249,560 01 tuÇn

CDRom - æ ®äc ®Üa CD, VCD
BenQ CDRom 56X Speed (White)

CD09

14.0

224,280 12 th¸ng

BenQ CDRom 56X Speed (Black)

CD13

14.0

224,280 12 th¸ng

SamSung CDRom 52X Speed (White)

CD05

14.0

224,280 12 th¸ng

SamSung CDRom 52X Speed (Black)

CD10

14.0

224,280 12 th¸ng

Philips CDRom 52X Speed

CD15

14.0

224,280 12 th¸ng

14.5

232,290 12 th¸ng

16.0

256,320 12 th¸ng

16.0

256,320 12 th¸ng

23.0

368,460 12 th¸ng

23.0

368,460 12 th¸ng

LG CDRom 52X Speed

New

CD04

ASUS CDRom 52X Speed (White) - Box

CD02

ASUS CDRom 52X Speed (Black) - Box

CD11

New

DVD Rom - æ ®äc ®Üa DVD
BenQ DVD Rom 16X w/48X CDRom

DVD03

SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom (White)

DVD01

SamSung DVD Rom 16X w/48X CDRom (Black)

DVD09

23.0

368,460 12 th¸ng

Philips DVD Rom 16X w/48X CDRom

DVD08

23.0

368,460 12 th¸ng

LG DVD Rom 16X w/48X CDRom

DVD02

25.0

400,500 12 th¸ng

ASUS DVD Rom 16X w/48X CDRom (White)

DVD04

28.0

448,560 12 th¸ng

ASUS DVD Rom 16X w/48X CDRom (Black)

DVD07

28.0

448,560 12 th¸ng

23.0

368,460 12 th¸ng

23.0

368,460 12 th¸ng

New

New

CD-Rewrite - æ ghi ®Üa CDRom
BenQ CD-RW 52-32-52 Int - R52 / W52 / RW32X (Box)
SamSung CD-RW 52-32-52 Int - R52/W52/RW32X (White) - Box

CDRB01
CDRSS03

New

SamSung CD-RW 52-32-52 Int - R52/W52/RW32X (Black) - Box

CDRSS06

23.0

368,460 12 th¸ng

Philips CD-RW 52-32-52 Int - R52 / W52 / RW32X (Box)

CDRPL01

23.0

368,460 12 th¸ng

LG CD-RW 52-32-52 Int - R52 / W52 / RW32X (Box)

CDRLG09

25.0

400,500 12 th¸ng

ASUS CD-RW 52-32-52 Int - R52 / W52 / RW32X (White) - Box

CDRAS12

28.0

448,560 12 th¸ng

ASUS CD-RW 52-32-52 Int - R52 / W52 / RW32X (Black) - Box

CDRAS14

28.0

448,560 12 th¸ng

CDRB03

36.0

576,720 12 th¸ng

SamSung DVD-CDRW Combo W52-RW32-R52 + DVD 16X (Box)

CDRSS04

36.0

576,720 12 th¸ng

LG DVD-CDRW Combo W52-RW32-R52 + DVD 16X Int (Box)

CDRLG05

36.0

576,720 12 th¸ng

ASUS DVD-CDRW Combo W52-RW32-R52 + DVD 16X Int (Box) - White

CDRAS13

38.0

608,760 12 th¸ng

ASUS DVD-CDRW Combo W52-RW32-R52 + DVD 16X Int (Box) - Black

CDRAS15

38.0

608,760 12 th¸ng

ASUS CD-RW 52-32-52 (EXT-USB) - R52 / W52 / RW32X (Box)

CDRAS11

66.0

1,057,320 12 th¸ng

Plextor CD-RW 52-24-52 Int (IDE) - R52 / W52 / RW24X (Box)

CDRP06

44.0

704,880 12 th¸ng

PlextorDVD-CDRW
CD-RW 52-32-52
Int (IDE)
- R52 / W52 /+RW32X
(Tray)
ASUS
Combo
W52-RW32-R52
DVD 16X
External
(USB)

CDRP09

46.0

736,920 12 th¸ng

BenQ DVD-CDRW Combo W52-RW32-R52 + DVD 16X (Box)

Plextor CD-RW 52-24-52 External (USB) - R52/W52/RW24X (Box)

CDRAS16

New

New

New

CDRP10

88.0 1,409,760 12 th¸ng
118.0

1,890,360 12 th¸ng

833,040 12 th¸ng

DVD-Rewrite - æ ghi ®Üa DVDRom
BenQ DVD-RW 8-4-16 DVD / 40-32-48 CDRW - Chuẩn ghi (+)

DVDRB01

52.0

SamSung DVD-RW 8-4-16 DVD / 40-32-48 CDRW - Chuẩn ghi (+/-)

DVDRSS02

52.0

833,040 12 th¸ng

LG
DVD-RW
16-8-16
DVDDVD
/ 48-32-48
CDRWCDRW
(IDE) -(White)
Chuẩn ghi
(+/-) ghi
ASUS
DVD-RW
8-6-16
/ 40-32-40
- Chuẩn
(+/-)

DVDRLG04

66.0

1,057,320 12 th¸ng

DVDRAS05

ASUS DVD-RW 8-6-16 DVD / 40-32-40 CDRW (Black) - Chuẩn ghi (+/-)

DVDRAS06

72.0

1,153,440 12 th¸ng

Plextor DVD-RW 16-8-16 DVD / 48-24-48 CDRW (740A Dual Layer) - Int

DVDRL11

94.0

1,505,880 12 th¸ng

New

72.0 1,153,440 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 20+2 of 81+2

Plextor DVD-RW 16-8-16 DVD / 48-24-48 CDRW (750A Dual Layer) - Int

DVDRL15

96.0

1,537,920 12 th¸ng

Asus DVD-RW 8-4-8 DVD / 48-24-48 CDRW (0804P-D) - External + IEEE

DVDRAS04

178.0

2,851,560 12 th¸ng

Plextor DVD-RW 8-4-16 DVD / 48-24-48 CDRW (716UF) - External + IEEE

DVDRL09

188.0

3,011,760 12 th¸ng

Plextor DVD-RW 16-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (740UF) - External + IEEE

DVDRL14 No Stock

198.0

3,171,960 12 th¸ng

Plextor DVD-RW 16-8-16 DVD / 48-32-48 CDRW (750UF) - External + IEEE

DVDRL15

208.0

3,332,160 12 th¸ng

28.0

448,560 12 th¸ng

Sound Card - C¹c ©m thanh
Creative Sound Blaster Live ! Digital Entertainment 5.1 (Box)

SOUN12

Creative Sound Blaster Live ! Digital Entertainment 7.1 (Box)

SOUN18

Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS for Subwoofer 7.1 (Internal)

New

34.0

544,680 12 th¸ng

SOUN13

106.0

1,698,120 12 th¸ng

Creative Sound Blaster X-Fi X-TremeMusic 7.1 (Internal)

SOUN19

136.0

2,178,720 12 th¸ng

Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro w/Remote Control 7.1 (Internal)

SOUN20

196.0

3,139,920 12 th¸ng

Creative Sound Blaster X-Fi Platium w/Remote Control 7.1 (Internal)

SOUN21

Order

246.0

3,940,920 12 th¸ng

Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty w/Remote Control 7.1 (Internal)

SOUN22

Order

296.0

4,741,920 12 th¸ng

Havit Speaker (80W)

SPHV01

New

5.0

80,100 03 th¸ng

Fujitek Speaker (80W)

SPFU01

5.0

80,100 03 th¸ng

Nansin S638 Speaker (160W)

SPNS10

7.0

112,140 03 th¸ng

Nansin S618 Speaker (160W)

SPNS01

Nansin S630 Speaker (160W)

SPNS11

Speaker - Loa

Microlab B53 Speaker (160W)

New

7.0

112,140 03 th¸ng

7.0

112,140 03 th¸ng

SPMI32

10.0

160,200 03 th¸ng

SPHCT04

12.0

192,240 12 th¸ng

Legend 213M Subwoofer - 2.1 (250W)

SPL01

12.0

192,240 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M113 - 2.1 (400W)

SPMI41

17.0

272,340 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M500 - 2.1 (400W)

SPMI04

17.0

272,340 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M520 - 2.1 (400W)

SPMI20

17.0

272,340 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M560 - 2.1 (400W)

SPMI38

17.0

272,340 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M560E - 2.1 (400W)

SPMI35

17.0

272,340 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M580 - 2.1 (400W)

SPMI34

17.0

272,340 12 th¸ng

HCT Subwoofer M580 - 2.1 (400W)

SPHCT02

17.0

272,340 12 th¸ng

HCT Subwoofer M380 - 2.1 (400W)

SPHCT05

17.0

272,340 12 th¸ng

18.0

288,360 12 th¸ng

HCT M168 Subwoofer - 2.1 (250W)

Microlab Subwoofer M333 / M339 - 2.1 (400W)

SPMI27

New

New

Microlab Subwoofer M400 - 2.1 (400W)

SPMI28

18.0

288,360 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M528 - 2.1 (400W)

SPMI31

18.0

288,360 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M565E - 2.1 (400W) - Cã ®iÒu khiÓn

SPMI36

20.0

320,400 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M700 - 4.1 (440W)

SPMI26

24.0

384,480 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M800 / M840 - 4.1 (520W)

SPMI03

28.0

448,560 12 th¸ng

Microlab Subwoofer M900 / Microlab TML3 - 4.1 (520W)

SPMI30

28.0

448,560 12 th¸ng

Nansin Subwoofer S4000 - 4.1 (880W)

SPNS03

26.0

416,520 12 th¸ng

Nansin Subwoofer S7000 - 4.1 (880W)

SPNS07

26.0

416,520 12 th¸ng

Nansin S89/ S8000 Subwoofer - 4.1 (880W)

SPNS05

32.0

512,640 12 th¸ng

Nansin S5300/ S5600 Subwoofer - 4.1 (1000W)

SPNS12

38.0

608,760 12 th¸ng

Nansin S5503/ S5500 Subwoofer - 5.1 (1200W) - Cã ®iÒu khiÓn

SPNS13

118.0

1,890,360 12 th¸ng

Sound Max Subwoofer A810/ A910 - 2.1 (25W)
Sound Max Subwoofer A1000/ A2000 - 2.1 (40W)

Call
New

SPSM05
SPSM03

New

17.0

272,340 12 th¸ng

26.0

416,520 12 th¸ng

Sound Max Subwoofer A3000/ A4000/ A5000/ A5200 - 4.1 (60W)

SPSM04

32.0

512,640 12 th¸ng

Sound Max Subwoofer A8000/ A8800 - 4.1 (90W)

SPSM02

38.0

608,760 12 th¸ng

Sound Max Subwoofer B40 - 5.1 (115W) - Cã ®iÒu khiÓn

SPSM06

52.0

833,040 12 th¸ng

Sound Max Subwoofer B30/ B50 - 5.1 (115W) - Cã ®iÒu khiÓn

SPSM07

62.0

993,240 12 th¸ng

Sound Max Subwoofer B90 - 5.1 (190W) - Cã ®iÒu khiÓn, cã dµn ®Ìn

SPSM08

128.0

2,050,560 12 th¸ng

Microlab Subwoofer X2 - 2.1

SPMI09

36.0

576,720 12 th¸ng

Microlab Subwoofer FC 370 - 2.1

SPMI39

36.0

576,720 12 th¸ng

Microlab Subwoofer A6321 - 2.1 w/Ampli

SPMI11

40.0

640,800 12 th¸ng

Microlab Subwoofer A6322 - 2.1 w/Ampli

SPMI40

42.0

672,840 12 th¸ng

Microlab Subwoofer FC 361- 2.1 w/Ampli

SPMI25

46.0

736,920 12 th¸ng

Microlab Subwoofer A6324R - 2.1 w/Remote Control + Ampli

SPMI23

50.0

801,000 12 th¸ng

Microlab Subwoofer A6351 - 2.1 w/Ampli

SPMI42

52.0

833,040 12 th¸ng

Microlab Subwoofer X2 - 5.1
Microlab Subwoofer M1700 - 5.1
Microlab Subwoofer A6612 - 5.1 w/Ampli

New

SPMI08
SPMI21
SPMI13

New

58.0

929,160 12 th¸ng

58.0

929,160 12 th¸ng

74.0

1,185,480 12 th¸ng

Microlab Subwoofer A6664 - 5.1 w/Remote Control + Ampli

SPMI24

92.0

1,473,840 12 th¸ng

Microlab Subwoofer X5 - 5.1 w/Remote Control

SPMI16

122.0

1,954,440 12 th¸ng

Microlab Subwoofer X10 - 5.1 w/Remote Control

SPMI19

166.0

2,659,320 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
Microlab Subwoofer X10D - 5.1 w/Remote Control (Optical + Digital)

Page 21+2 of 81+2

SPMI10

Altec Lansing Subwoofer 2021 - 2.1

SPAL02

Altec Lansing Subwoofer 2221 - 2.1

SPAL08

Altec Lansing Subwoofer ATP-3 - 2.1

SPAL07

Altec Lansing Subwoofer 251 - 5.1

SPAL03

Altec Lansing Subwoofer VS-3151 - 5.1

226.0

Call
Call

3,620,520 12 th¸ng

60.0

961,200 12 th¸ng

64.0

1,025,280 12 th¸ng

68.0

1,083,240 12 th¸ng

90.0

1,441,800 12 th¸ng

SPAL04

114.0

1,826,280 12 th¸ng

Altec Lansing Subwoofer 5100 - 5.1

SPAL05

144.0

2,306,880 12 th¸ng

Altec
Lansing
Subwoofer
ADA885/ 890
- 4.1
Creative
Subwoofer
Cambridge
SoundWorks
XPree X222/ X223 2.1

SPAL06

198.0

3,171,960 12 th¸ng

18.0

288,360 12 th¸ng

SPC10

Call

New

Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks SBS 370 - 2.1

SPC09

24.0

384,480 12 th¸ng

Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks XPree X422/ X423 - 4.1

SPC12

38.0

608,760 12 th¸ng

Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire 4400 - 4.1
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire 5100 - 5.1
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire 5200 - 5.1
Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire 6600 - 6.1

SPC02

Call

SPC07
SPC04
SPC03

Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire T7900 - 7.1

SPC12

Creative Subwoofer Cambridge SoundWorks Inspire GD580 - 5.1

SPC11

Call
Call
New

54.0

865,080 12 th¸ng

68.0

1,089,360 12 th¸ng

82.0

1,313,640 12 th¸ng

108.0

1,730,160 12 th¸ng

146.0

2,338,920 12 th¸ng

226.0

3,620,520 12 th¸ng

Logitech Subwoofer Z-3 - 2.1

SPLO02

66.0

1,057,320 06 th¸ng

Logitech Subwoofer Z-3e/ Z-3i - 2.1

SPLO03

76.0

1,217,520 06 th¸ng

Logitech Subwoofer X-530 - 5.1

SPLO04

96.0

1,537,920 06 th¸ng

Logitech Subwoofer Z-2200 - 2.1

SPLO05

116.0

1,858,320 06 th¸ng

Logitech Subwoofer Z-2300 - 2.1

SPLO06

132.0

2,114,640 06 th¸ng

Logitech Subwoofer Z-560 (w/THX) - 4.1

SPLO07

Logitech Subwoofer Z-5300 - 5.1

SPLO01

146.0

2,338,920 06 th¸ng

Logitech Subwoofer Z-5300e - 5.1

SPLO10

166.0

2,659,320 06 th¸ng

Logitech Subwoofer Z-680 (w/THX - Dobby Digital - DTS) - 5.1

SPLO08

286.0

4,581,720 06 th¸ng

New
Call

136.0 2,178,720 06 th¸ng

VGA Card - C¹c mµn h×nh
VGA Card - chuÈn AGP
CoolerMaster Cool Viva for VGA (VHC-L61) - Qu¹t lµm m¸t VGA Card

FAN15

16.0

256,320 03 th¸ng

VGAXVS02

34.0

544,680 24 th¸ng

JetWay 128MB GeForce 4MX-4000-8X (64 bit)

VGAJ03

34.0

544,680 24 th¸ng

JetWay/ Biostar 128MB GeForce FX-5200-8X (64 bit)

VGAJ02

38.0

608,760 24 th¸ng

38.0

608,760 24 th¸ng

28.0

448,560 36 th¸ng

Inno 3D/ XPert Vision 128MB GeForce 4MX-4000-8X (64 bit)

02 pcs

Albatron 128MB GeForce FX-5200-8X (FX5200EP) w/TV Out (64 bit)

VGAAL15

XFX 64MB GeForce 4MX-4000-8X (64 bit)

VGAXFX01

XFX 128MB GeForce 4MX-4000-8X (64 bit)

VGAXFX02

36.0

576,720 36 th¸ng

XFX 128MB GeForce FX-5200-8X (64 bit)

VGAXFX03

40.0

640,800 36 th¸ng

XFX 128MB GeForce FX-5500-8X (64 bit)

VGAXFX04

48.0

768,960 36 th¸ng

ASUS 64MB ATI Radeon 7000 AGP 4X (A7000) w/TV Out (64 bit)

VGAAS07

30.0

480,600 36 th¸ng

ASUS 64MB ATI Radeon 9200SE AGP 8X w/TV Out (64 bit)

VGAAS59

32.0

512,640 36 th¸ng

ASUS 128MB ATI Radeon 9200/9250-8X (A9250/TD) TVOut (64 bit)

VGAAS24

38.0

608,760 36 th¸ng
929,160 36 th¸ng

New

New

ASUS 256MB ATI Radeon 9250GE (A9250GE/TD) GameEdition (128 bit)

VGAAS44

58.0

ASUS 128MB ATI Radeon 9550GE (A9550GE/TD) GameEdition (128 bit)

VGAAS27

60.0

961,200 36 th¸ng

ASUS 256MB ATI Radeon 9550GE (A9550GE/TD) GameEdition (128 bit)

VGAAS48

72.0

1,153,440 36 th¸ng

ASUS 64MB GeForce 4MX-4000-8X (V9400-X/TD) TV Out (64 bit)

VGAAS28

32.0

512,640 36 th¸ng

ASUS 64MB GeForce FX-5200-8X (V9520-X/TD) w/TV Out (64 bit)

VGAAS33

32.0

512,640 36 th¸ng

ASUS 128MB GeForce 4MX-4000-8X (V9400-X/TD) TV Out (64 bit)

VGAAS38

38.0

608,760 36 th¸ng

40.0

640,800 36 th¸ng

New

ASUS 128MB GeForce FX-5200-8X (V9520Magic/T) w/TV Out (64 bit)

VGAAS08

ASUS 128MB GeForce FX-5200-8X (V9520-X/TD) w/TV Out (64 bit)

VGAAS60

40.0

640,800 36 th¸ng

ASUS 128MB GeForce FX-6200TD-8X (N6200TD) w/TV Out (64 bit)

VGAAS43

54.0

865,080 36 th¸ng

Gigabyte 128MB ATI Radeon 9250DE-8X w/TV Out (R925128DE) - 64 bit

VGAGI63

40.0

640,800 36 th¸ng

Gigabyte 128MB ATI Radeon 9550T-8X w/TV Out (R955128T) - 64 bit

VGAGI22

52.0

833,040 36 th¸ng

Gigabyte 128MB ATI Radeon 9550D-8X w/DVI (R955128D) - 128 bit

VGAGI49

58.0

929,160 36 th¸ng

Gigabyte 256MB ATI Radeon 9550D-8X w/DVI (R955256D) - 128 bit VGAGI31

New

68.0 1,089,360 36 th¸ng

Gigabyte 64MB GeForce 4MX-4000T-8X w/TV Out (N4064TE) - 64 bit

VGAGI33

32.0

512,640 36 th¸ng

Gigabyte 128MB GeForce 4MX-4000TE-8X TV Out (N40128TE) - 64 bit

VGAGI12

38.0

608,760 36 th¸ng

Gigabyte 128MB GeForce FX-5200DE-8X w/DVI (N52128DS) - 64 bit

VGAGI13

42.0

672,840 36 th¸ng

Gigabyte 128MB GeForce FX-5500D-8X w/DVI (N55128D) - 64 bit

VGAGI21

48.0

768,960 36 th¸ng

VGA Card - chuÈn PCI EXPRESS
New

XFX 256MB GeForce PCX-6200LE Turbo Cache (PV-T44E-JAMG) - 128 bit

VGAXFX06

46.0

736,920 36 th¸ng

XFX 256MB GeForce PCX-6500TC Turbo Cache (PV-T44F-JAMG) - 128 bit

VGAXFX07

54.0

865,080 36 th¸ng

XFX 256MB GeForce PCX-7300G (PV-T72P-JAMG) - 128 bit

VGAXFX08

60.0

961,200 36 th¸ng

XFX 512MB GeForce PCX-7300G (PV-T72P-RAMG) - 128 bit

VGAXFX09

68.0

1,089,360 36 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
ASUS 128MB ATI Radeon X-300SE (EAX300SE-HM128/TD) - 64 bit

Page 22+2 of 81+2

VGAAS76

ASUS 128MB ATI Radeon X-300SE (EAX-300SE-X/TD) - 64 bit

VGAAS25

ASUS 128MB ATI Radeon X-550 (EAX-550/TD) - 64 bit

VGAAS45

ASUS 256MB ATI Radeon X-550GE (EAX-550GE/TD) - 128 bit

VGAAS46

ASUS 256MB ATI Radeon X-550HM (EAX-550HM512/TD) - 128 bit

VGAAS83

ASUS 128MB ATI Radeon X-600XT (EAX-600XT/TD) - 128 bit

VGAAS36

ASUS 128MB ATI Radeon X-700LE (EAX-700LE/TD) - 128 bit

46.0

736,920 36 th¸ng

48.0

768,960 36 th¸ng

54.0

865,080 36 th¸ng

66.0

1,057,320 36 th¸ng

68.0

1,089,360 36 th¸ng

74.0

1,185,480 36 th¸ng

VGAAS64

72.0

1,153,440 36 th¸ng

ASUS 128MB DDR ATI X-1300LE (AX1300/TD) - 128bit

VGAAS72

68.0

1,089,360 36 th¸ng

ASUS 256MB DDR2 ATI X-1300Pro (EAX-1300PRO/TD) - 128bit

VGAAS68

104.0

1,666,080 36 th¸ng

ASUS 256MB DDR2 ATI X-1600Pro (EAX-1600PRO/TD) - 128bit

VGAAS69

124.0

1,986,480 36 th¸ng

ASUS 512MB DDR2 ATI X-1600Pro (EAX-1600PRO/TD) - 128bit

VGAAS71

134.0

2,146,680 36 th¸ng

ASUS 256MB DDR3 ATI X-850Pro (EAX-850Pro/HDTV) - 256 bit

VGAAS61

150.0

2,403,000 36 th¸ng

ASUS 256MB DDR ATI X-1600XT (EAX-1600XT-Silent/VTD(VIVO) - 128bit

VGAAS73

194.0

3,107,880 36 th¸ng

ASUS 128MB GeForce PCX-6200TC Turbo Cache (EN6200TC) - 64 bit

VGAAS39

46.0

736,920 36 th¸ng

ASUS 256MB GeForce PCX-6200TC Turbo Cache (EN6200TC) - 128 bit

VGAAS40

54.0

865,080 36 th¸ng

ASUS 256MB DDR2 GF PCX-6200TC Turbo Cache (EN6200TC) - 128 bit

VGAAS78

58.0

929,160 36 th¸ng

ASUS
PCX-6200GE
(EN6200GE/TD)
- 128
bit
ASUS128MB
128MBGeForce
GeForce
PCX-6500TD
Turbo Cache
(EN6500TD)
- 128 VGAAS35
bit
VGAAS63

76.0

1,217,520 36 th¸ng

ASUS 128MB GeForce PCX-6600LE (EN6600LE) - 128 bit

New
Call
Call

New

New

VGAAS62

60.0

961,200 36 th¸ng

88.0

1,409,760 36 th¸ng

ASUS 128MB GeForce PCX-6600TD (EN6600TD) - 128 bit

VGAAS29

98.0

1,569,960 36 th¸ng

ASUS 256MB GeForce PCX-6600TD (EN6600TD) - 128 bit

VGAAS30

104.0

1,666,080 36 th¸ng

ASUS 512MB GeForce PCX-6600Silent/TD (EN6600Silent/TD) - 128 bit

VGAAS77

162.0

2,595,240 36 th¸ng

ASUS 128MB GeForce PCX-7300LE (EN7300LE/HTD) - 128 bit

VGAAS84

66.0

1,057,320 36 th¸ng

ASUS 128MB GeForce PCX-7300GS (EN7300GS/TD) - 128 bit

VGAAS74

70.0

1,121,400 36 th¸ng

ASUS 256MB GeForce PCX-7300GS (EN7300GS/TD) - 128 bit

VGAAS75

76.0

1,217,520 36 th¸ng

ASUS 256MB GeForce PCX-7600GS (EN7600GS-Silent/HTD) - 128 bit

VGAAS79

164.0

2,627,280 36 th¸ng

ASUS 256MB DDR3 GeForce PCX-7600GT (EN7600GT/2HTD) - 128 bit

VGAAS80

236.0

3,780,720 36 th¸ng

ASUS 128MB DDR3 GeForce PCX-6600GT (EN6600GT/TD) - 128 bit

VGAAS42

146.0

2,338,920 36 th¸ng

ASUS 256MB DDR3 GeForce PCX-6600GT (EN6600GT/TD) - 128 bit

VGAAS54

170.0

2,723,400 36 th¸ng

ASUS 256MB GeForce PCX-6800XT (EN6800XT/HTD) - 256 bit

VGAAS56

222.0

3,556,440 36 th¸ng

ASUS 256MB GeForce PCX-6800TD (EN6800TD) - 256 bit

VGAAS50

282.0

4,517,640 36 th¸ng

ASUS 256MB GeForce PCX-6800GT (EN6800GT/2TD) - 256 bit

VGAAS70

292.0

4,677,840 36 th¸ng

ASUS
GeForce
PCX-7800GT
(EN7800GT/2DHTV)
- 256-bit
ASUS256MB
256MBDDR3
DDR3
GeForce
PCX-7900GT
(EN7900GT/2DHT)
256
bit

VGAAS57

322.0

5,158,440 36 th¸ng

ASUS 512MB DDR3 GeForce PCX-7900GTX (EN7900GTX/2DHTV) - 256 bit

VGAAS81

612.0

9,804,240 36 th¸ng

Gigabyte 128MB ATI Radeon X-300 w/DVI (RX30HM128D) - 64 bit

VGAGI46

44.0

704,880 36 th¸ng

Gigabyte 256MB ATI Radeon X-300 w/DVI (RX30HM256D) - 128 bit

VGAGI68

54.0

865,080 36 th¸ng

Gigabyte 128MB ATI Radeon X-550 w/DVI (RX55128D) - 128 bit

VGAGI64

60.0

961,200 36 th¸ng

Gigabyte 256MB ATI Radeon X-550GE w/DVI (RX55256D) - 128 bit

VGAGI65

66.0

1,057,320 36 th¸ng

Gigabyte 128MB ATI Radeon X-600Pro w/DVI (RX60P128DE) - 128 bit

VGAGI29

72.0

1,153,440 36 th¸ng

Gigabyte 256MB ATI Radeon X-600Pro w/DVI (RX60P256DP) - 128 bit

VGAGI61

82.0

1,313,640 36 th¸ng

Gigabyte 128MB ATI Radeon X-700 w/DVI (RX70128DE) - 128 bit

VGAGI53

74.0

1,185,480 36 th¸ng

Gigabyte 256MB ATI Radeon X-700 w/DVI (RX70256D) - 128 bit

VGAGI54

94.0

1,505,880 36 th¸ng

Gigabyte 128MB DDR2 ATI X-1300 w/DVI (RX13128DRH) - 128 bit

VGAGI78

70.0

1,121,400 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR2 ATI X-1300 w/DVI (RX13256DPRH) - 128 bit

VGAGI86

94.0

1,505,880 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR2 ATI X-1300Pro w/DVI (RX13P256DRH) - 128 bit

VGAGI67

104.0

1,666,080 36 th¸ng

Gigabyte 256MB
DDR2
ATIATI
X-1600Pro
w/DVI
(RX16P256DRH)
- 128 bit
Gigabyte
256MB
DDR3
X-1600XT
w/DVI
(RX16T256VRH)
- 128
bit

VGAGI69

124.0

1,986,480 36 th¸ng

Gigabyte 512MB DDR3 ATI X-1900XT w/DVI (RX19T512VB-RH) - 256 bit

VGAGI79

578.0

Gigabyte 512MB DDR3 ATI X-1900XTX w/DVI (RX19X512VB-RH) - 256 bit

VGAGI80

628.0 10,060,560 36 th¸ng

VGAAS82

VGAGI73

Gigabyte 128MB DDR3 ATI Radeon X-800DE w/DVI (RX80128TD) - 128 bit

VGAGI74

Gigabyte 256MB DDR3 ATI Radeon X-800 w/DVI (RX80256DE) - 256 bit

VGAGI47

Gigabyte 256MB DDR3 ATI Radeon X-800XL w/DVI (RX80L256V) - 256bit

New

Call
Call
Call
New

New

New

372.0 5,959,440 36 th¸ng

228.0 3,652,560 36 th¸ng
9,259,560 36 th¸ng

136.0

2,178,720 36 th¸ng

208.0

3,332,160 36 th¸ng

VGAGI60

228.0

3,652,560 36 th¸ng

Gigabyte 512MB DDR3 ATI Radeon X-800XL w/DVI (RX80L512DE) - 256bit

VGAGI75

248.0

3,972,960 36 th¸ng

Gigabyte 128MB GeForce PCX-6200TC Turbo Cache (NX62TC128D) - 64bit

VGAGI41

46.0

736,920 36 th¸ng

Gigabyte
Gigabyte 256MB
256MB GeForce
GeForce PCX-6200TC
PCX-6200TC Turbo
Turbo Cache
Cache (NX62TC256D)
(NX62TC256D8)- -64bit
128bit

VGAGI40

50.0

801,000 36 th¸ng

VGAGI34

56.0

892,080 36 th¸ng

Gigabyte 128MB GeForce PCX-6500LE Turbo Cache (NX65128DP) - 128 bit VGAGI85

60.0

961,200 36 th¸ng

Gigabyte 128MB DDR2 GeForce PCX-7300G (NX73G128D) - 128 bit

VGAGI76

72.0

1,153,440 36 th¸ng

Gigabyte 128MB DDR2 GeForce PCX-7300LE (NX73L128DRH) - 128 bit

VGAGI87

74.0

1,185,480 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR2 GeForce PCX-7300GT (NX73T256PRH) - 128 bit

VGAGI88

116.0

1,858,320 36 th¸ng

Gigabyte
GeForce
PCX-6600LE
w/DVI
(NX66L128DP)
- 128 bit
Gigabyte128MB
256MB
GeForce
PCX-6600LE
w/DVI
(NX66L256DP)
- 128
bit

VGAGI62

86.0

1,377,720 36 th¸ng

VGAGI66

Call

New

New

94.0 1,505,880 36 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 23+2 of 81+2

Gigabyte 128MB GeForce PCX-6600DP w/DVI (NX66128DP) - 128 bit

VGAGI42

92.0

1,473,840 36 th¸ng

Gigabyte 256MB GeForce PCX-6600DP w/DVI (NX66256D) - 128 bit

VGAGI35

98.0

1,569,960 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR2 GeForce PCX-6600DP2 (NX66256DP2) - 128 bit

VGAGI77

118.0

1,890,360 36 th¸ng

Gigabyte 128MB GeForce PCX-6600GT w/DVI (NX66T128D) - 128 bit

VGAGI56

138.0

2,210,760 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR3 GeForce PCX-7600GS (NX76G256D-RH) - 128 bit

VGAGI81

164.0

2,627,280 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR3 GeForce PCX-7600GT (NX76T256DB-RH) - 128 bit

VGAGI82

236.0

3,780,720 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR3 GeForce PCX-6800GS (NX68G256DB) - 256 bit

VGAGI71

226.0

3,620,520 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR3 GeForce PCX-7800GT (NX78T256VB) - 256 bit

VGAGI59

356.0

5,703,120 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR3 GeForce PCX-7800XT (NX78X256VB) - 256 bit

VGAGI70

526.0

8,426,520 36 th¸ng

Gigabyte 256MB DDR3 GeForce PCX-7900GT (NX79T256DB-RH) - 256 bit

VGAGI83

356.0

5,703,120 36 th¸ng

Gigabyte 512MB DDR3 GeForce PCX-7900GTX (NX79X512DB-RH) - 256 bit VGAGI84

596.0

9,547,920 36 th¸ng

8.0

128,160 12 th¸ng

9.0

144,180 12 th¸ng

Call

Web Cam - Internet Camera
Net-i Web Cam Professional

WEB27

Havit Web Cam - Cã ®Ìn hång ngo¹i ®Ó quay trong ®ªm, tèi

WEB33

JeTek-Digital World Web Cam

WEB43

12.0

192,240 12 th¸ng

Colorvis Web Cam - ChÊt l­îng h×nh ¶nh rÊt cao

WEB37

14.0

224,280 12 th¸ng

26.0

416,520 12 th¸ng

WEB39

56.0

897,120 12 th¸ng

Logitech Quickcam Web Cam - Pro 3000

WEBQ05

36.0

576,720 12 th¸ng

Logitech Quickcam Web Cam - Pro 4000 / Zoom

WEBQ01

36.0

576,720 12 th¸ng

Logitech Quickcam Web Cam - Pro for Notebook

WEBQ03

46.0

736,920 12 th¸ng

Logitech Quickcam Web Cam - Obit

WEBQ06

80.0

1,281,600 12 th¸ng

WEBQ07

86.0

1,377,720 12 th¸ng

9.0

144,180 12 th¸ng

9.0

144,180 12 th¸ng

Creative Web Cam Vista Plus

New

WEB28

Creative Web Cam Live

Logitech Quickcam Web Cam - CordLess

New

Fax Modem - thiÕt bÞ kÕt nèi internet
Fax Modem - DIAL UP
SpeedCom / Acorp 56Kbps V92 - Internal

FAXSP03

SureCom 56Kbps V92 - Internal

FAXSU03

New

D-Link 56Kbps V92 (DFM-562IS) - Internal

FAXDL06

10.0

160,200 12 th¸ng

SpeedCom 56Kbps V90 - External (USB Port)

FAXSP02

22.0

352,440 12 th¸ng

SpeedCom 56Kbps V90 - External (Com Port)

FAXSP01

24.0

384,480 12 th¸ng

D-Link 56Kbps V90 (DFM-560E) - External (Com Port)

FAXDL04

24.0

384,480 12 th¸ng

HAYES 56Kbps V92 - External (Com Port) - Tèt h¬n US Robotics

FAXHA01

78.0

1,249,560 36 th¸ng

New

Fax Modem - ADSL & ROuTeR
Splitter for Fax Modem ADSL (Bé läc t¸ch tÝn hiÖu dïng cho Fax ADSL)
Justec / SureCom / Alcatel ADSL USB Port w/Splitter

SPT01

New

4.0

64,080

0 th¸ng

FAXJU03

32.0

512,640 12 th¸ng

Asus ADSL USB Port w/Splitter (6000UG)

FAXASUS03

36.0

576,720 12 th¸ng

Justec ADSL w/1 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter

FAXJU01

36.0

576,720 12 th¸ng

Moto-Fax ADSL w/1 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter

FAXMO01

36.0

576,720 12 th¸ng

SpeedCom ADSL w/1 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter

FAXSP04

40.0

640,800 12 th¸ng

Moto-Fax ADSL w/4 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter

FAXMO02

40.0

640,800 12 th¸ng

Justec ADSL w/4 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter

FAXJU02

40.0

640,800 12 th¸ng

SpeedCom ADSL w/4 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter

FAXSP05

44.0

704,880 12 th¸ng

SureCom ADSL w/4 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter

FAXSU01

46.0

736,920 12 th¸ng

GVC ADSL w/4 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter (RB4)

FAXGVC01

46.0

736,920 12 th¸ng

D-Link
Port Ethernet/
Router/ Gateway/ Splitter (DLS-300T)
D-LinkADSL
ADSLw/1
1 Port
Ethernet/Router/Gateway/Firewall/Splitter
(DLS-500T)

FAXDL02

New

Call
New

40.0

640,800 12 th¸ng

42.0

672,840 12 th¸ng

Alcatel-SpeedTouch ADSL 1 Port Ethernet/Router/Gateway/Firewall/Splitter FAXAL01

54.0

865,080 12 th¸ng

D-Link ADSL w/4 Port Ethernet/Router/Gateway/Firewall/Splitter (DLS-504T) FAXDL08

58.0

929,160 12 th¸ng

Asus ADSL w/1 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter (6010EV) FAXASUS01

48.0

768,960 12 th¸ng

54.0

865,080 12 th¸ng

54.0

865,080 24 th¸ng

Asus ADSL w/4 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter (6020BI)
Zoom ADSL X4 w/1 Port Ethernet + USB/Router/Gateway/Firewall/Splitter

FAXDL05

FAXASUS02

FAXX4

Zoom ADSL X5 w/4 Port Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter
Zoom ADSL X5V Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter/ Voice IP
Mega Zoom ADSL V500 4 Port Ethernet/Router/Gateway/Firewall/Wireless

FAXX5
FAXX7
FAXM03

Asus
Router/ Gateway/ Firewall/ Wireless (6020VI) FAXAS04
D-LinkADSL
ADSLw/4
w/4Port
PortEthernet/
Ethernet/Router/Gateway/Firewall/Wireless(DLSG604T)
FAXDL07
Zoom ADSL X6 Ethernet/ Router/ Gateway/ Firewall/ Splitter/ w/Wireless

New

New

FAXX8

56.0

897,120 24 th¸ng

112.0

1,794,240 24 th¸ng

96.0

1,537,920 12 th¸ng

102.0

1,634,040 12 th¸ng

98.0

1,569,960 12 th¸ng

122.0

1,954,440 24 th¸ng

TV Box / TV Card
Adapter for TV Box External (Bé chuyÓn nguån)

ADATA01

Gadmei 3488E TV Box - External (Xem ®­îc truyÒn h×nh c¸p)

CARDTV04

DM140 TV Box - External (Xem ®­îc truyÒn h×nh c¸p)

CARDTV25

New

5.0

80,100 03 th¸ng

18.0

288,360 12 th¸ng

22.0

352,440 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
DM280 TV Box - Internal (Xem ®­îc truyÒn h×nh c¸p)

Page 24+2 of 81+2

CARDTV28
CARDTV14

22.0

352,440 12 th¸ng

34.0

544,680 12 th¸ng

Aver TV Go with FM Capture AVI - Internal

CARDTV03

40.0

640,800 12 th¸ng

Gadmei 5788E / 5810 TV Box for LCD Monitor - External

CARDTV24

40.0

640,800 12 th¸ng

Gadmei TV UTV 310 USB 2.0 for Notebook & PC - External

CARDTV23

44.0

704,880 12 th¸ng

Much TV USB 2.0 for Notebook & PC - External

CARDTV12

58.0

929,160 12 th¸ng

Aver TV USB 2.0 for Notebook & PC - External

CARDTV06

68.0

1,089,360 12 th¸ng

Aver TV Box 5 (Xem truyÒn h×nh C¸p, Video trªn mµn h×nh) - External

CARDTV17

78.0

1,249,560 12 th¸ng

Pioneer TV-DVB-T Digital (Xem truyÒn h×nh kü thuËt sè mÆt ®Êt trªn
m¸y
PC &
Notebook,Digital
thu ®­îc
18 ->truyÒn
42 kªnh)
- USB
Port,
rÊt sè
gän,
tiÖn®Êt
dông CARDTV32
Humax
TV-DVB-T
(Xem
h×nh

thuËt
mÆt

52.0

833,040 12 th¸ng

Much TV with FM Capture AVI - Internal

trªn m¸y PC & Notebook, thu ®­îc 18 -> 42 kªnh) - USB Port, rÊt
gän, tiÖn dông

Aver TV-DVB-T Digital (Xem truyÒn h×nh kü thuËt sè mÆt ®Êt trªn m¸y
PC, thu ®­îc 18 -> 42 kªnh; AV in; SVideo in) - PCI Internal

CARDTV26

New

New

CARDTV10

Humax F7-CDCT (®Çu thu truyÒn h×nh Kü thuËt sè - xem truyÒn h×nh kü
thuËt sè mÆt ®Êt trªn cho TV; thu ®­îc 18 -> 42 kªnh; AV in; SVideo in)
CARDTV29

68.0 1,089,360 12 th¸ng
88.0

1,409,760 12 th¸ng

84.0

1,345,680 12 th¸ng

104.0

1,666,080 12 th¸ng

108.0

1,730,160 12 th¸ng

Kaon F5-CDCT (®Çu thu truyÒn h×nh Kü thuËt sè - xem truyÒn h×nh kü
thuËt sè mÆt ®Êt trªn cho TV; thu ®­îc 18 -> 42 kªnh; AV in; SVideo in)

CARDTV30

Humax F2-1010T (®Çu thu truyÒn h×nh Kü thuËt sè - xem truyÒn h×nh
kü thuËt sè mÆt ®Êt cho TV; thu ®­îc 18 -> 42 kªnh; AV in; SVideo in)

CARDTV31

Pinnacle PCTV Stereo PAL-BG/I/DK Retail GB (Xem Tivi trªn m¸y vi tÝnh.
B¾t h×nh từ TV, ®Çu m¸y VHS, Camera. B¾t h×nh qua cæng: RF,
Composite, S-Video. XuÊt ra: VCD, SVCD, DVD, b¨ng VHS….) - PCI Internal

CARDTV33

68.0

1,089,360 12 th¸ng

Pinnacle PCTV Pro PAL- BG/I/DK/SECAM Retail D/GB/NL (Xem Tivi trªn m¸y
vi tÝnh. B¾t h×nh từ TV, ®Çu m¸y VHS, Camera. B¾t h×nh qua cæng: RF,
Composite, S-Video. XuÊt ra: VCD, SVCD, DVD, b¨ng VHS….) - PCI Internal CARDTV34

84.0

1,345,680 12 th¸ng

120.0

1,922,400 12 th¸ng

Pinnacle PCTV PMC 100i PCI PAL Retail D/GB (Xem Tivi trªn m¸y vi tÝnh.
B¾t h×nh từ TV, ®Çu m¸y VHS, Camera. B¾t h×nh qua cæng: RF,
Composite,
S-Video.
XuÊt
ra:USB2
VCD, SVCD,
DVD, b¨ng
VHS….)
Internal
Pinnacle PCTV
PMC
100e
PAL/SECAM
Retail
D/GB- PCI
(Xem
Tivi

New

CARDTV35

trªn m¸y vi tÝnh. B¾t h×nh từ TV, ®Çu m¸y VHS, Camera. B¾t
h×nh qua cæng: RF, Composite, S-Video. XuÊt ra: VCD, SVCD,
DVD, b¨ng VHS….) - USB Port

CARDTV36

Pinnacle PCTV PMC 300i PCI PAL/DVB-T Retail D/GB (Xem Tivi trªn m¸y vi
tÝnh. B¾t h×nh từ TV, ®Çu m¸y VHS, Camera. B¾t h×nh qua cæng: RF,
Composite, S-Video. XuÊt ra: VCD, SVCD, DVD, b¨ng VHS….) - PCI Internal

CARDTV37

142.0

2,274,840 12 th¸ng

Pinnacle PCTV PMC 310E USB PAL/DVB-T Retail D/GB (Xem Tivi trªn m¸y vi
tÝnh. B¾t h×nh từ TV, ®Çu m¸y VHS, Camera. B¾t h×nh qua cæng: RF,
Composite, S-Video. XuÊt ra: VCD, SVCD, DVD, b¨ng VHS….) - USB Port
CARDTV38

156.0

2,499,120 12 th¸ng

138.0

2,210,760 12 th¸ng

New

120.0 1,922,400 12 th¸ng

TViX Mini C-2000U Lite (KÕt nèi æ cøng m¸y tÝnh víi TiVi; Chipset:
EM8511; 2.5" IDE HDD Box, Remote Control; HD Video; Audio; Video Out:
Composite, S-Video...; Audio Out: Stereo, Coaxial)

TVIX01

TViX Mini C-2000U (KÕt nèi æ cøng m¸y tÝnh víi TiVi; Chipset: EM8511;
2.5" IDE HDD Box; 12 LED, Remote Control; HD Video; Audio; Video Out:
Composite, S-Video...; Audio Out: Stereo, Coaxial)

TVIX02

164.0

2,627,280 12 th¸ng

TVIX03

174.0

2,787,480 12 th¸ng

TViX M-3100U (KÕt nèi æ cøng m¸y tÝnh víi TiVi; Chipset: EM8511; 3.5"
IDE HDD Box, VFD Screen, Remote Control; HD Video; Audio; Video Out:
Composite,
S-Video, (KÕt
DVI...;nèi
Audio
Out: Stereo,
Optical,
Coaxial)
TViX
HD M-5000A
æ cøng
m¸y tÝnh
víi TiVi;
Chipset:

EM8621; 3.5" IDE HDD Box, Remote Control; HD Video; Audio;
LAN, 2xUSB 2.0 Host; Video Out: Composite, S-Video, DVI; Audio
Out: Stereo, Optical, Coaxial)

TVIX04

New

New

334.0 5,350,680 12 th¸ng

Card kü x¶o
Aver DVD EZMAKER (Capture Video tõ Analog, Camcorder, VCR, VHS ra
Digital DVD, SVCD, VCD) - PCI Internal

CARDKX05

Aver DVD EZMAKER (Capture Video tõ Analog, Camcorder, VCR, VHS ra
Digital DVD, SVCD, VCD) - USB Port

CARDKX02

Snazzi-I Capture PCI, Video Creator 1, Internal, Video + Audio IN
(ChuyÓn b¨ng sang CD chÊt l­îng cao, Mpeg 1, Video IN, Full TV)
Snazzi-III Capture PCI, Video Creator III, External, Video + Audio IN (T¹o
VCD, SVCD (Mpeg 1, Mpeg 2), t¹o DVD chÊt l­îng cao

40.0

640,800 12 th¸ng

62.0

993,240 12 th¸ng

CARDKX06

108.0

1,730,160 12 th¸ng

CARDKX08

198.0

3,171,960 12 th¸ng

New

UPS - bé l­u ®iÖn
Champion UPS offline 500 VA

UPSCA01

Champion UPS offline 1000 VA

UPSCA02

New

36.0

576,720 36 th¸ng

80.0

1,281,600 36 th¸ng

Champion UPS offline 1500 VA (Sö dông cho cöa cuèn khi mÊt ®iÖn)

UPSCA03

126.0

2,018,520 36 th¸ng

Upselect UPS offline 500 VA

UPSU02

BH t¹i h·ng

36.0

576,720 36 th¸ng

Upselect UPS offline 750 VA

UPSU04

BH t¹i h·ng

54.0

865,080 36 th¸ng

Upselect UPS offline 1000 VA

UPSU03

BH t¹i h·ng

86.0

1,377,720 36 th¸ng

APC UPS offline 500 VA (USA)

UPSA01

BH t¹i h·ng

38.0

608,760 24 th¸ng

UPSA02

No Stock

88.0

1,409,760 24 th¸ng

APC UPS Line Interactive 1000 VA - BR1000I (USA)

UPSA03

BH t¹i h·ng

168.0

2,691,360 24 th¸ng

Santak UPS offline 500 VA (TG 500)

UPSST01

BH t¹i h·ng

38.0

608,760 36 th¸ng

APC UPS offline 1000 VA (USA)

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 25+2 of 81+2

Santak UPS offline 1000 VA (TG 1000)

UPSST02

BH t¹i h·ng

88.0

1,409,760 36 th¸ng

Santak UPS offline 1400 VA (Blazer 1400)

UPSST05 BH t¹i h·ng

128.0

2,050,560 36 th¸ng

BH t¹i h·ng

158.0

2,531,160 36 th¸ng

Santak UPS online 01 KVA w/Software

UPSST07 BH t¹i h·ng

268.0

4,293,360 36 th¸ng

Santak UPS online 02 KVA w/Software

UPSST10 BH t¹i h·ng

598.0

9,579,960 36 th¸ng

Santak UPS online 03 KVA w/Software

UPSST14 BH t¹i h·ng

868.0 13,905,360 36 th¸ng

UPSST06

Santak UPS offline 2000 VA (Blazer 2000)

Printer - M¸y in
Laser Printer - m¸y in Laser
PRINSS08

New

SamSung Laser Printer 1610 (A4, 600dpi, 16ppm, 2MB) + KM 1 USB 128MB
SamSung Laser Printer 1520 (A4, 600dpi, 14ppm, 8MB) - China

PRINSS04

SamSung Laser Printer 1740 (A4, 600dpi, 17ppm, 8MB) - China

PRINSS05

SamSung Laser Printer 2010 (A4, 600dpi, 20ppm, 8MB) - China
SamSung Laser Printer 2250 (A4, 1200dpi, 17ppm, 16MB) - China
SamSung Laser Printer 4100 (Print, Copy, Scan) - China

126.0 2,018,520 36 th¸ng
132.0

2,114,640 36 th¸ng

142.0

2,274,840 36 th¸ng

PRINSS14
PRINSS07

148.0

2,370,960 36 th¸ng

236.0

3,780,720 36 th¸ng

PRINSS06

236.0

3,780,720 36 th¸ng

346.0

5,542,920 12 th¸ng

Call

SamSung Laser Printer 4521F (Print, Copy, Scan, Fax) - China

PRINSS10

Epson Laser Printer 6200L (A4, 600dpi, 20ppm, 4MB) - China

PRINE11

BH t¹i h·ng

128.0

2,050,560 12 th¸ng

Lexmark Laser Printer E230 (A4, 600dpi, 18ppm, 8MB) - China

PRINLM08 BH t¹i h·ng

142.0

2,274,840 36 th¸ng

Lexmark Laser Printer E120 (A4, 600dpi, 20ppm, 8MB) - China

PRINLM10 BH t¹i h·ng

148.0

2,370,960 36 th¸ng

Konica-Minotal Laser Printer Page Pro 1300W (A4, 1200dpi, 16ppm, 8MB)

PRINK01

BH t¹i h·ng

138.0

2,210,760 36 th¸ng

Konica-Minotal Laser Printer Page Pro 1350W (A4, 1200dpi, 20ppm, 8MB)

PRINK02

BH t¹i h·ng

168.0

2,691,360 36 th¸ng

Canon Laser Printer LBP 2900 (A4, 600dpi, 12ppm, 2MB) - China

PRINCA21

BH t¹i cty

122.0

1,954,440 12 th¸ng

Canon Laser Printer LBP 2900 (A4, 600dpi, 12ppm, 2MB) - China

PRINCA15 BH t¹i h·ng

124.0 1,986,480 12 th¸ng

Canon Laser Printer LBP 3000 (A4, 600dpi, 14ppm, 2MB) - China

PRINCA13 BH t¹i h·ng

124.0

1,986,480 12 th¸ng

Canon Laser Printer LBP 1210 (A4, 600dpi, 16ppm, 2MB) - China

PRINCA07

BH t¹i h·ng

142.0

2,274,840 36 th¸ng

Canon Laser Printer LBP 3200 (A4, 600dpi, 18ppm, 2MB) - China

PRINCA08 BH t¹i h·ng

148.0

2,370,960 12 th¸ng

Canon Laser Printer LBP 3300 (A4, 1200dpi, 21ppm, 8MB) - China

PRINCA20 BH t¹i h·ng

358.0

5,735,160 12 th¸ng

Canon Laser Printer LBP 2000 (A3, 1200dpi, 16ppm, 8MB) - China
HP LaserJet Printer 1020 (A4; 14ppm; 600 dpi; 2MB) - China

PRINCA09

BH t¹i h·ng

668.0 10,701,360 12 th¸ng

BH t¹i cty

128.0

2,050,560 12 th¸ng

BH t¹i h·ng

138.0

2,210,760 12 th¸ng

BH t¹i cty

278.0

4,453,560 36 th¸ng

306.0

4,902,120 36 th¸ng

322.0

5,158,440 36 th¸ng

HP LaserJet Printer 1320 (A4; 21ppm;1200 dpi; 16MB) - Tù ®éng ®¶o giÊy PRINHP55 BH t¹i h·ng

388.0

6,215,760 36 th¸ng

HP LaserJet Printer 3015 (A4; Printer; Scanner; Copy; Fax) - China

PRINHP26

Call

316.0

5,062,320 12 th¸ng

HP LaserJet Printer 3050 (A4; Printer; Scanner; Copy; Fax) - China

PRINHP59

New

326.0 5,222,520 12 th¸ng

HP LaserJet Printer 3055 (A4; Printer; Scanner; Copy; Fax) - China

PRINHP61

476.0

HP LaserJet Printer 2420 (A4; 28ppm; 1200 dpi; 32MB) - Singapore

PRINHP56 BH t¹i h·ng

726.0 11,630,520 36 th¸ng

HP LaserJet Printer 5200 (A3; 35ppm; 1200 dpi; 48MB) - New Model

PRINHP62 BH t¹i h·ng

1,288.0 20,633,760 36 th¸ng

HP LaserJet Printer 5100 (A3; 20ppm; 1200 dpi; 16MB) - Singapore

PRINHP11 BH t¹i h·ng

1,468.0 23,517,360 36 th¸ng

HP LaserJet Printer 1020 (A4; 14ppm; 600 dpi; 2MB) - China

PRINHP50
PRINHP39

HP LaserJet Printer 1160 (A4; 19ppm; 1200 dpi; 16MB) - China

PRINHP52

HP LaserJet Printer 1160 (A4; 19ppm; 1200 dpi; 16MB) - China

PRINHP29 BH t¹i h·ng

HP LaserJet Printer 1320 (A4; 21ppm;1200 dpi; 16MB) - Tù ®éng ®¶o giÊy PRINHP30

BH t¹i cty

7,625,520 12 th¸ng

Laser Color Printer - m¸y in Laser mµu
SamSung Laser Color Printer CLP510 Duplex (A4; 600dpi; 20ppm Black;
64MB)

PRINSS12

Epson Laser Color Printer C900 (A4; 600dpi; 16ppm Black; 4ppm Color;
80MB)
Epson Laser Color Printer C1900 (A4; 600dpi; 16ppm Black; 4ppm Color;
96MB; in qua m¹ng)

New

536.0

8,586,720 12 th¸ng

PRINE25

536.0

8,586,720 12 th¸ng

PRINE49

726.0 11,630,520 12 th¸ng

PRINE50

5,096.0 81,637,920 12 th¸ng

Epson Laser Color Printer C8600 (A3; 600dpi; 35ppm Black; 8ppm Color,
64MB;
in qua
m¹ng)
HP Laser
Color
Printer 2600N (A4; 600dpi; 8ppm Black; 8ppm
Color;
16MB)

PRINHP60

HP Laser Color Printer 3600 (A4; 600dpi; 17ppm Black; 12ppm Color;
64MB)

PRINHP51

866.0 13,873,320 12 th¸ng

HP Laser Color Printer 3700 (A4; 600dpi; 16ppm Black; 16ppm Color;
64MB)

PRINHP53

1,676.0 26,849,520 12 th¸ng

HP Laser Color Printer 5500 (A3; 600dpi; 28ppm Black; 28ppm Color;
160MB; IEEE 1394)

PRINHP54

3,336.0 53,442,720 12 th¸ng

New

496.0 7,945,920 12 th¸ng

Dot Matrix Printer - m¸y in KIM
Epson Printer LX 300 (A4; 9 pin; 144 x 240 dpi; 240 cps)

PRINE07

BH t¹i h·ng

150.0

2,403,000 12 th¸ng

Epson Printer LQ 300+ (A4; 24 pin; 360 x 360 dpi; 300 cps)

PRINE26

BH t¹i h·ng

198.0

3,171,960 12 th¸ng

Epson Printer LQ 630 (A4; 24 pin; 360 x 360 dpi; 300 cps)

PRINE35

BH t¹i h·ng

270.0

4,325,400 12 th¸ng

Epson Printer LQ 590 (A4; 24pin; 360x360dpi; 440cps) - 1 b¶n chÝnh, 4 b¶n sao
PRINE52

BH t¹i h·ng

390.0

6,247,800 12 th¸ng

Epson Printer LQ 680Pro (A4;24pin;360x360dpi;413 cps)-1 b¶n chÝnh, 5 b¶n PRINE53
sao

BH t¹i h·ng

490.0

7,849,800 12 th¸ng

Epson Printer FX 2175 (A3; 9 pin; 360 x 360 dpi; 476 cps)

PRINE36

BH t¹i h·ng

410.0

6,568,200 12 th¸ng

Epson Printer LQ 2090 (A3; 24 pin; 360 x 360 dpi; 400 cps)

PRINE30

BH t¹i h·ng

596.0

9,547,920 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
Epson Printer LQ 2180 (A3; 24 pin; 360 x 360 dpi; 480 cps)

PRINE23

Page 26+2 of 81+2
BH t¹i h·ng

646.0 10,348,920 12 th¸ng

Epson Printer DLQ 2180 (A3;24pin;360x360dpi;550cps)-1 b¶n chÝnh, 7 b¶n sao
PRINE54

BH t¹i h·ng

1,546.0 24,766,920 12 th¸ng

Epson Printer DFX 5000+ (A3;9pin;360x360dpi;560cps)-1 b¶n chÝnh, 5 b¶n sao
PRINE55

BH t¹i h·ng

1,786.0 28,611,720 12 th¸ng

Epson Printer DFX 8500 (A3;9pin;360x360dpi;1120cps)-1 b¶n chÝnh, 6 b¶n sao
PRINE56

BH t¹i h·ng

2,826.0 45,272,520 12 th¸ng

Ink Jet Printer - m¸y in phun mµu
Lexmark Printer Z517 (A4; 4800 x 1200 dpi; 12 ppm Black; 7 ppm
Color; USB Port; 4 Color)

PRINLM06 BH t¹i h·ng

40.0

640,800 12 th¸ng

Lexmark Printer Z735 (A4; 4800 x 1200 dpi; 15 ppm Black; 15 ppm Color;
USB Port; 3 Color)

PRINLM02 BH t¹i h·ng

48.0

768,960 12 th¸ng

98.0

1,569,960 12 th¸ng

Lexmark Printer X1195 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 4800 x 1200
dpi; 14 ppm Black; 8 ppm Color; Scan: 1200dpi; Copy: 13 ppm; 4 Color)
PRINLM11 BH t¹i h·ng
Lexmark Printer X2350 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 4800 x 1200
dpi; 15 ppm Black; 15 ppm Color; Scan: 1200dpi; Copy: 12 ppm; 3 Color)
PRINLM04 BH t¹i h·ng

98.0

1,569,960 12 th¸ng

Lexmark Printer X3350 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 4800 x 1200
dpi; 22 ppm Black; 15 ppm Color; Scan: 1200dpi; Copy: 15 ppm; 4 Color) in tõ trùc tiÕp thÎ nhí
PRINLM09 BH t¹i h·ng

148.0

2,370,960 12 th¸ng

Lexmark Printer P4350 - M¸y in ¶nh chuyªn nghiÖp (A4; LCD 1.7"; 4800 x
1200 dpi; 22 ppm Black; 15 ppm Color; Scan: 1200dpi; Copy: 18 ppm; 4
Color) - in tõ trùc tiÕp thÎ nhí

PRINLM12 BH t¹i h·ng

158.0

2,531,160 12 th¸ng

Lexmark Printer P-6250 - M¸y in ¶nh chuyªn nghiÖp (A4; LCD 2.5"; 4800 x
1200 dpi; 22 ppm Black; 15 ppm Color; Scan: 1200dpi; Copy: 18 ppm; 6
Color) - In trùc tiÕp tõ thÎ nhí

PRINLM07 BH t¹i h·ng

188.0

3,011,760 12 th¸ng

SamSung Photo Printer SPP-2040 (A4; 300 x 300dpi; 1 ppm; 4MB
Flash; 32MB Ram; Reader 7/1; LCD 2"; 0.98Kg; USB Port; Color) In trùc tiÕp tõ thÎ nhí

PRINSS13

196.0 3,139,920 12 th¸ng

SamSung Photo Printer SPP-2040 w/Bluetooth (A4; 300 x 300 dpi; 1 ppm;
4MB Flash; 32MB Ram; Reader 7/1; LCD 2"; 0.98Kg; USB; Color) - In tõ thÎ
nhí

PRINSS11

236.0

3,780,720 12 th¸ng

40.0

640,800 12 th¸ng

Canon ColorJet Printer S200P (A4; 2880 x 720 dpi; 5 ppm Black; 3 ppm
Color; USB Port; Color)

PRINCA04

BH t¹i h·ng

Canon ColorJet Printer IP1000 (A4; 4800 x 1200 dpi; 14 ppm Black; 11 ppm
Color; USB Port; Color)
PRINCA11 BH t¹i h·ng
Canon ColorJet Printer i475 (A4; 4800 x 1200 dpi; 16 ppm Black; 11 ppm
Color; USB Port; Color) - In trùc tiÕp tõ m¸y ¶nh kü thuËt sè
PRINCA16 BH t¹i h·ng

44.0

704,880 12 th¸ng

108.0

1,730,160 12 th¸ng

Canon ColorJet Printer PIXMA iP90 (A4; 4800 x 1200 dpi; 16 ppm Black; 12
ppm Color; USB Port; Color) - In trùc tiÕp tõ m¸y ¶nh KTS - Bluetooth

PRINCA18 BH t¹i h·ng

252.0

4,037,040 12 th¸ng

HP DeskJet Printer 3744 (A4; 2400 x 720 dpi; 10 ppm Black; 8 ppm Color;
USB Port; Color)

PRINHP47 BH t¹i h·ng

40.0

640,800 12 th¸ng

HP DeskJet Printer 3920 (A4; 2400 x 720 dpi; 14 ppm Black; 10 ppm Color;
USB Port; Color)
PRINHP57 BH t¹i h·ng

44.0

704,880 12 th¸ng

HP DeskJet Printer 3845 (A4; 2400 x 720 dpi; 18 ppm Black; 14 ppm Color;
USB Port; Color)
PRINHP43 BH t¹i h·ng

92.0

1,473,840 12 th¸ng

112.0

1,794,240 12 th¸ng

HP DeskJet Printer 5740 (A4; 2400 x 720 dpi; 23 ppm Black; 18 ppm Color;
USB
Port; Color)
HP DeskJet
Printer 6540 (A4; 4800 x 1200 dpi; 21 ppm Black & 15 PRINHP44 BH t¹i h·ng
pm
Color; 8MB Ram; USB & Parallel; Duplexer)
PRINHP32 BH t¹i h·ng

152.0 2,435,040 12 th¸ng

HP DeskJet Printer 1280 (A3; 600 dpi Black & Upto 1200dpi Color;
8 ppm Black; 7 ppm Color; 8MB Ram; USB & Parallel; Color)

BH t¹i h·ng

248.0

3,972,960 12 th¸ng

HP DeskJet Printer PSC 1402 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 600 x
600 dpi; 12 ppm Black; 10 ppm Color; USB Port; Color)

PRINHP48 BH t¹i h·ng

102.0

1,634,040 12 th¸ng

HP DeskJet Printer PSC 1210 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 600 x
600 dpi; Print: 12ppm; Scan: 600dpi; Copy: 10ppm)

SCANHP11 BH t¹i h·ng

112.0

1,794,240 12 th¸ng

PRINHP38

HP DeskJet Printer PSC 1315 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 1200 x PRINHP33
1200 dpi; Print: 17ppm; Scan: 600dpi; Copy: 12ppm)

BH t¹i h·ng

122.0

1,954,440 12 th¸ng

HP DeskJet Printer PSC 2310 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 1200 x
1200 dpi; Print: 21ppm; Scan: 1200dpi; Copy: 21ppm)

PRINHP46 BH t¹i h·ng

242.0

3,876,840 12 th¸ng

Epson Stylus Printer C43 (A4; 2880 x 720 dpi; 12 ppm Black; 5.4 ppm
Color; USB Port; Color)

PRINE14

BH t¹i h·ng

40.0

640,800 12 th¸ng

Epson Stylus Printer C45 (A4; 2880 x 720 dpi; 12 ppm Black; 5.4 ppm
Color; USB & LPT Port; Color)

PRINE43

BH t¹i h·ng

46.0

736,920 12 th¸ng

Epson Stylus Printer C65 (A4; 5760 x 1440 dpi; 17 ppm Black; 9
ppm Color; USB & Parallel; Color)

BH t¹i h·ng

66.0 1,057,320 12 th¸ng

Epson Stylus Printer C67 (A4; 5760 x 1440 dpi; 17 ppm Black; 9 ppm Color;
USB & Parallel; Color) - In trµn lÒ, kh«ng lem mùc khi gÆp n­íc
PRINE40

BH t¹i h·ng

76.0

1,217,520 12 th¸ng

Epson Stylus Printer C87 (A4; 5760 x 1440 dpi; 22 ppm Black; 12 ppm
Color; USB & Parallel; Color) - In trµn lÒ A4, kh«ng lem mùc khi gÆp n­íc

PRINE39

BH t¹i h·ng

106.0

1,698,120 12 th¸ng

Epson Stylus CX1500 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 2880 x 720
dpi; Print: 12ppm; Scan: 1200dpi; Copy: 10ppm)

PRINE33

BH t¹i h·ng

106.0

1,698,120 12 th¸ng

Epson Stylus CX3100 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 5760 x 1440
dpi; Print: 14ppm; Scan: 1200dpi; Copy: 10ppm)

PRINE31

BH t¹i h·ng

126.0

2,018,520 12 th¸ng

BH t¹i h·ng

132.0

2,114,640 12 th¸ng

Epson Stylus CX3500 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 5760 x 1440
dpi; Print: 15ppm; Scan: 1200dpi; Copy: 13ppm)

PRINE32

PRINE37

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
Epson Stylus CX3700 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 5760 x 1440
dpi; Print: 18ppm; Scan: 1200dpi; Copy: 15ppm)

Page 27+2 of 81+2

PRINE44

Epson Stylus CX4500 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 5760 x 1440
dpi;
Print:
15ppm;
Scan: -1200dpi;
Copy: mµu
13ppm)
in tõ trùc
tiÕp
thÎ5760
nhí x PRINE38
Epson
Stylus
CX4700
M¸y in phun
®a- chøc
n¨ng
(A4;

BH t¹i h·ng

136.0

2,178,720 12 th¸ng

BH t¹i h·ng

146.0

2,338,920 12 th¸ng

1440 dpi; Print: 20ppm; Scan: 1200dpi; Copy: 15ppm) - in tõ trùc
tiÕp thÎ nhí

PRINE47

BH t¹i h·ng

156.0 2,499,120 12 th¸ng

Epson Stylus CX5300 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 5760 x 1440
dpi; Print: 20ppm; Scan: 1200dpi; Copy: 15ppm) - in tõ trùc tiÕp thÎ nhí

PRINE45

BH t¹i h·ng

186.0

2,979,720 12 th¸ng

Epson Stylus CX6500 - M¸y in phun mµu ®a chøc n¨ng (A4; 5760 x 1440
dpi; Print: 22ppm; Scan: 1200dpi; Copy: 16ppm)

PRINE41

BH t¹i h·ng

196.0

3,139,920 12 th¸ng

PRINE42

BH t¹i h·ng

150.0

2,403,000 12 th¸ng

BH t¹i h·ng

236.0

3,780,720 12 th¸ng
7,625,520 12 th¸ng

Epson Stylus Photo R230 (A4; 5760 x 1440 dpi; 15.6 ppm Black; 15.1 ppm
Color;
Port;
Color)
- In(A4;
trùc5760
tiÕp xlªn
®Üa
CD15.6
cøngppm Black; 15.1 ppm
Epson USB
Stylus
Photo
R310
1440
dpi;
Color; USB Port; Color) - In trùc tiÕp lªn ®Üa CD cøng, In ¶nh trùc tiÕp tõ
thÎ nhí hoÆc m¸y ¶nh mµ kh«ng cÇn kÕt nèi qua m¸y tÝnh.

PRINE28

Epson Stylus 1290 (A3; 2880 x 720 dpi; 9 ppm Black; 8 ppm Color; USB
Port; Color)

PRINE22

BH t¹i h·ng

476.0

Epson Stylus SP-R1800 (A3; 5760 x 1440 dpi; 17 ppm Black; 8 ppm Color;
USB Port; IEEE 1394; Color)

PRINE51

BH t¹i h·ng

816.0 13,072,320 12 th¸ng

Cartridge - Mùc in - hµng chÝnh h·ng
Refill Toner (Mùc ®æ)
Refill Toner for SamSung 1710/ 1520 (Mùc ®æ)

MUCHP09

5.0

80,100

0 th¸ng

MUCSS04

5.0

80,100

0 th¸ng

Opal b¨ng mùc cho m¸y in kim Epson LQ 300
MUCEPSON01
Opal Toner Cartridge 1100 for HP 1100/ 3200 & Canon 810/ 1120MUCOP03
Printer

5.0

80,100

0 th¸ng

New

32.0

Opal Toner Cartridge 1200 for Canon HP 3030 & Canon 1210 Printer
MUCOP02
Opal Toner Cartridge 1010 for Canon 2900/ 3000 & HP 1020/ 3015 Printer
MUCOP01
Toner Cartridge for Lexmark E120 Printer
MUCLM01
Toner Cartridge for Canon 810 Printer
MUC16
Toner
Toner
Toner
Toner
Toner
Toner
Toner
Toner
Toner
Toner

Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge

for
for
for
for
for
for
for
for
for
for

Canon 1120 Printer
Canon 1210 Printer (EP25)
Canon 3000 Printer (EP303)
Canon 3200 Printer
SamSung 1520 Printer
SamSung 1710 Printer
SamSung 1740 Printer
SamSung 4100 Printer
SamSung 4216F Printer
SamSung 2250 Printer

512,640 0 th¸ng

36.0

576,720

0 th¸ng

38.0

608,760

0 th¸ng

62.0

993,240

0 th¸ng

48.0

768,960

0 th¸ng

48.0

768,960

0 th¸ng

MUCHP18

48.0

768,960

0 th¸ng

MUCCA01

48.0

768,960

0 th¸ng

MUCCA03

50.0

801,000

0 th¸ng

MUCSS02

50.0

801,000

0 th¸ng

50.0

801,000

0 th¸ng

MUCSS07

50.0

801,000

0 th¸ng

MUCSS06

44.0

704,880

0 th¸ng

MUCSS03

46.0

736,920

0 th¸ng

MUCSS05

84.0

1,345,680

0 th¸ng

MUCHP10

MUCSS01

Toner Cartridge for HP 1010/ 1020 Printer (EP22)
Toner Cartridge for HP 1100/ 1200/ 3300 Printer (15A)
Toner Cartridge for HP 1160/ 1320 Printer (49A)

MUCHP10

Toner Cartridge for HP 5100 Printer

New

New

New

48.0

768,960 0 th¸ng

MUCHP15

56.0

897,120

0 th¸ng

MUCHP08

66.0

1,057,320

0 th¸ng

MUCHP19

156.0

2,499,120

0 th¸ng

Scanner - M¸y quÐt
Genius Scanner Vivid 1200 (A4; 1200dpi; 48bit; Scan & Copy)

SCANGE01

Genius Scanner HR 6X (A4; 600 dpi; 48bit; Scan & Copy; Scan Film)

SCANGE04

Genius Scanner HR 7X (A4; 1200 dpi; 48bit; Scan & Copy; Scan Film)

SCANGE03
SCANCA05

Canon Scanner Lide 25 (A4; 600dpi; 48bit; Scan&Copy&Email; Siªu máng)

New

54.0

865,080 12 th¸ng

66.0

1,057,320 12 th¸ng

80.0

1,281,600 12 th¸ng

BH t¹i h·ng

58.0

929,160 12 th¸ng

SCANCA07 BH t¹i h·ng

70.0

1,121,400 12 th¸ng

Canon Scanner Lide 60 (A4;1200dpi; 48bit; Scan&Copy&Email; Siªu máng) SCANCA06 BH t¹i h·ng

88.0

1,409,760 12 th¸ng

Epson Scanner Perfection 660 (A4; 600dpi; 48bit; Scan & Copy)

SCANE14 BH t¹i h·ng

60.0

961,200 12 th¸ng

Epson
Scanner Perfection
Perfection 2480P
1270 (A4;
& Copy) Scan
Epson Scanner
(A4;1200dpi;
2400dpi;48bit;
48bit;Scan
Scan&Copy;
Film)
Epson Scanner Perfection 3590 (A4; 3200dpi; 48bit; Scan&Copy; Scan
Film)

SCANE10

BH t¹i h·ng

90.0

1,441,800 12 th¸ng

SCANE11

BH t¹i h·ng

170.0

2,723,400 12 th¸ng

SCANE15 BH t¹i h·ng

236.0

3,780,720 12 th¸ng

Canon Scanner Lide 3000X (A4; 1200dpi; 48bit; Scan & Copy & Email)

HP Scanner ScanJet 2400 (A4; 1200dpi; 48 bit; Scan & Copy)

SCANHP07

New

82.0 1,313,640 12 th¸ng

HP Scanner ScanJet 4370 (A4; 3600 dpi; 48bit; Scan & Copy)

SCANHP24 BH t¹i h·ng

128.0

2,050,560 12 th¸ng

HP Scanner ScanJet 4850 (A4; 4800 dpi; 48bit; Scan & Copy; Scan Film)

SCANHP23 BH t¹i h·ng

198.0

3,171,960 12 th¸ng

HP Scanner ScanJet 5590 (A4; 4800 dpi; 48bit; Scan & Copy; Scan Film)

SCANHP25 BH t¹i h·ng

458.0

7,337,160 12 th¸ng

phô kiÖn m¸y tÝnh (GlassFilter, Headphone, Cable…)
Glass Filter (kÝnh ch¾n mµn h×nh) CRT 15"

2.0

32,040

0 th¸ng

Glass Filter (kÝnh ch¾n mµn h×nh) CRT 17"

KC02

4.0

64,080

0 th¸ng

Glass Filter (kÝnh ch¾n mµn h×nh) LCD 15"

KC04

7.0

112,140

0 th¸ng

Glass Filter (kÝnh ch¾n mµn h×nh) LCD 17"

KC05

9.0

144,180

0 th¸ng

SADT01

6.0

96,120

0 th¸ng

Headphone (tai nghe) cã microphone

HEAD01...

4.0

64,080

0 th¸ng

Headphone (tai nghe) kh«ng d©y

HEAD39...

8.0

128,160

0 th¸ng

ThiÕt bÞ cho phÐp s¹c c¸c lo¹i ®iÖn tho¹i Nokia, SamSung... trªn m¸y tÝnh

KC01

New

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 28+2 of 81+2

Logitech Headphone (tai nghe) kh«ng d©y - Internet Chat Headset

HEAD47

36.0

ViewSonic Headphone (tai nghe) cã d©y

HEAD50

5.0

80,100 03 th¸ng

Sennheiser Headphone (tai nghe) cã d©y (PC110) - ChÊt l­îng cao

HEAD51

26.0

416,520 03 th¸ng

Sennheiser Headphone (tai nghe) cã d©y (PC120) - ChÊt l­îng cao

HEAD52

30.0

480,600 03 th¸ng

Sennheiser Headphone (tai nghe) cã d©y (PC130) - ChÊt l­îng cao

HEAD54

46.0

736,920 03 th¸ng

Sennheiser Headphone (tai nghe) cã d©y (PC140) - ChÊt l­îng cao

HEAD53

54.0

865,080 03 th¸ng

§Üa CD ghi mét lÇn

DIA06

§Üa DVD ghi mét lÇn

DIA08

Pin CMOS / Panasonic - Lithium Batteries

New

576,720 03 th¸ng

0.3

4,806

0 th¸ng

0.6

9,612

0 th¸ng

PIN01

1.0

16,020

0 th¸ng

§Çu chuyÓn ®æi cæng Keyboard / Mouse

RACK03

1.0

16,020

0 th¸ng

§Çu chuyÓn ®æi cæng USB --> 2 port PS/2 (cho c¶ Keyboard / Mouse)

RACK04

4.0

64,080

0 th¸ng

CA01/23/11

0.5

8,010

0 th¸ng

Cable USB nèi dµi

CA06

2.0

32,040

0 th¸ng

Cable USB dïng cho m¸y in, m¸y quÐt

CA10

Cable HDD / Cable FDD / Cable nguån

Cable tÝn hiÖu VGA 1,5m/ Cable Data/ Cable m¸y in/ Cable link (1,2m)

New

New

2.0

32,040 0 th¸ng

CA08

2.0

32,040

0 th¸ng

Cable Data / Cable m¸y in / Cable link (3m)

CAB09

2.0

32,040

0 th¸ng

Cable Data / Cable m¸y in / Cable link (5m)

CAB10

4.0

64,080

0 th¸ng

Cable Data / Cable m¸y in / Cable link (7m)

CAB11

6.0

96,120

0 th¸ng

Cable VGA (PC-Monitor & PC-Project) 10m

CAB12

12.0

192,240

0 th¸ng

Cable VGA (PC-Monitor & PC-Project) 15m

CAB13

18.0

288,360

0 th¸ng

Cable VGA (PC-Monitor & PC-Project) 20m

CAB14

24.0

384,480

0 th¸ng

Cable Link USB tõ m¸y Notebook sang m¸y PC

CAB12

16.0

256,320

0 th¸ng

Cable chuyển đổi từ cổng USB sang Com

CAB13

24.0

384,480

0 th¸ng

Cable USB -> Com 9 ch©n ©m

CAB14

4.0

64,080

0 th¸ng

Cable USB -> Com 9 & 25 ch©n

CAB15

10.0

160,200

0 th¸ng

Cable USB -> Paralell (CD Driver)

CAB16

14.0

224,280

0 th¸ng

§Ìn chiÕu s¸ng mµn h×nh Notebook - Cæng USB

DEN01

New

New

14.0

224,280 0 th¸ng

Data Switch 1/2 (02 m¸y tÝnh in chung mét m¸y in)

DATA04

6.0

96,120 03 th¸ng

Data Switch 1/4 (04 m¸y tÝnh in chung mét m¸y in)

DATA03

8.0

128,160 03 th¸ng

Data Switch 1/6 (06 m¸y tÝnh in chung mét m¸y in)

DATA05

10.0

160,200 03 th¸ng

Auto Switch 1/2 (02 m¸y tÝnh in chung mét m¸y in)

AUTO01

10.0

160,200 03 th¸ng

Auto Switch 1/4 (04 m¸y tÝnh in chung mét m¸y in)

AUTO02

14.0

224,280 03 th¸ng

Mobile Rack

RACK01

6.0

96,120

0 th¸ng

Mobile Rack SATA

RACK02

12.0

192,240

0 th¸ng

128,160

0 th¸ng

New

Card test Mainboard (KiÓm tra lçi Mainboard)

CARDT01

8.0

Multi VGA 1-4 (®· bao gåm Cable) 1 CPU ra 4 Monitor

VGAMSI87

14.0

224,280 03 th¸ng

Multi VGA 1-8 (®· bao gåm Cable) 1 CPU ra 8 Monitor

VGAMSI17

18.0

288,360 03 th¸ng

Multi VGA 1-2 (Mouse & Keyboard) 2 CPU dïng chung 1 Monitor

VGAMU01

18.0

288,360 03 th¸ng

Multi VGA 1-4 (Mouse & Keyboard) 4 CPU dïng chung 1 Monitor

VGAMU02

26.0

416,520 03 th¸ng

D-Link
KVM
2 PC-1
Monitor
/ 2P (2
CPU
Monitor)
D-LinkSwicth
Switch
KVM
4 PC-1
Monitor
/ 4P
(4dïng
CPUchung
dïng 1
chung
1
Monitor)

VGAMU03

38.0

608,760 03 th¸ng

56.0

897,120 03 th¸ng

Bé chia USB 1 cæng ra 4 cæng (USB 2.0)

VGAMU04

New

HUB06

8.0

128,160 12 th¸ng

PCI to USB 4 Port (C¹c chuyÓn tõ PCI sang USB)

USBTO04

10.0

160,200 03 th¸ng

PCI to Com (C¹c chuyÓn tõ PCI sang USB)

CARDTV27

12.0

192,240 03 th¸ng

USB to PCI Firewire IEEE 1394 (C¹c chuyÓn tõ PCI sang IEEE 1394)

USBTO05

18.0

288,360 03 th¸ng

USB to Bluetooth (KÕt nèi Bluetooth)

USBTO07

18.0

288,360 03 th¸ng

USB to IRDA Mini (Cæng hång ngo¹i)

USBTO02

18.0

288,360 03 th¸ng

Net Working - ThiÕt bÞ m¹ng
AMP Cat-5 UTP (RJ-45) 4-pair Cable (b¸n lÎ theo mÐt)
AMP Cat-5 UTP (RJ-45) 4-pair Cable (01 cuén 305m)
AMP RJ-45 Conector (®Çu nèi RJ-45) - b¸n lÎ theo chiÕc
AMP RJ-45 Conector (®Çu nèi RJ-45) - 01 hép 100 chiÕc
K×m bÊm d©y m¹ng RJ11 & RJ45
Officebox 1P - Hép Officebox 1 Port
Officebox 2P - Hép Officebox 2 Port
AMP Outlet 1P - FacePlate 1P, Modular Jack, Box, Cat 5
AMP Outlet 2P - FacePlate 2P, 2 Modular Jack, Box, Cat 5
SureCom/ Repotec/ Planet NIC PCI 10/100 BaseT
D-Link NIC PCI 10/100 BaseT (NIC DFE-530TX+)
3-Com NIC PCI 10/100 BaseT
SureCom/ Repotec/ Planet NIC Gigabit 100/1000 PCI 32 Bit
D-Link NIC Gigabit 100/1000 PCI 32 Bit (DGE-530T)

CABAMP

0.2

3,204

0 th¸ng

CABAMP

48.0

768,960

0 th¸ng

CORJ45

0.2

3,204

0 th¸ng

CORJ45

10.0

160,200

0 th¸ng

10.0

160,200

0 th¸ng

OPB01

3.0

48,060

0 th¸ng

OPB02

5.0

80,100

0 th¸ng

WPL01

5.0

80,100

0 th¸ng

WPL02

7.0

112,140

0 th¸ng

NIC01

4.5
7.5
8.0
18.0
22.0

KIM01

NICLT30
NICLT08
NICLT06
NICLT35

New

New

72,090 24 th¸ng
120,150 36 th¸ng
128,160 24 th¸ng
288,360 24 th¸ng
352,440 36 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
SureCom/ Repotec/ Planet NIC Card PCMCIA for Notebook
SureCom/ Repotec/ Planet HUB 4 Port USB 2.0
ZoNet/ Justec/ Repotec Switching 10/100 - 5 Port
SureCom/ Planet/ SMC Switching 10/100 - 5 Port

NICNB02

ZoNet/ Justec/ Repotec Switching 10/100 - 8 Port
SureCom/ Planet/ SMC Switching 10/100 - 8 Port
D-Link Switching 10/100 - 8 Port (DES-1008D/E)
ZoNet/ Justec/ Repotec Switching 10/100 - 16 Port

SWZN03

SureCom/ Planet/ SMC Switching 10/100 - 16 Port
D-Link Switching 10/100 - 16 Port (DES-1016D)
ZoNet/ Justec/ Repotec Switching 10/100 - 24 Port
SureCom/ Planet/ SMC Switching 10/100 - 24 Port
D-Link Switching 10/100 - 24 Port (DES-1024D/E)
3-Com Switching HUB 10/100 - 8 Port (3C-16469)
3-Com Switching HUB 10/100 - 16 Port (3C-16470)
3-Com Switching HUB 10/100 - 24 Port (3C-16471)
SureCom/ Repotec/ Planet Print Server 10/100 - 1 Port USB

Page 29+2 of 81+2

HUB06
SWJT04
SWSC01

New

SWITCH01
SWDL01

SWZN02
SWITCH02
SWDL02

SWZN01
SWITCH03
SWDL03

New

SWITCH10
SWITCH07
SWITCH08

PRIN22

SureCom/ Repotec/ Planet Print Server 10/100 - 1 Port LPT (EP-901X)
PRINSV05
SureCom/ Repotec/ Planet Print Server 10/100 - 3 Port (EP-903X)
PRIN21
D-Link Print Server DP - 301P+ 10/100 1 port
PRIDL01
D-Link Print Server DP - 300UE 10/100 3 port
PRIDL02
SureCom/ Repotec/ Planet 802.11b Wireless LAN Parallel Port Printer Server
PRIN23

18.0
8.0
12.0
12.0

288,360 24 th¸ng

18.0
18.0
22.0
36.0

288,360 12 th¸ng

38.0
48.0

608,760 24 th¸ng

128,160 12 th¸ng
192,240 12 th¸ng
192,240 24 th¸ng
288,360 24 th¸ng
352,440 36 th¸ng
576,720 12 th¸ng
768,960 36 th¸ng

68.0 1,089,360 12 th¸ng
70.0 1,121,400 24 th¸ng
86.0 1,377,720 36 th¸ng
88.0 1,409,760 12 th¸ng
128.0 2,050,560 12 th¸ng
158.0 2,531,160 12 th¸ng
74.0 1,185,480 12 th¸ng
74.0
98.0
74.0
124.0
126.0

1,185,480 12 th¸ng
1,569,960 12 th¸ng
1,178,820 36 th¸ng
1,975,320 36 th¸ng
2,018,520 12 th¸ng

Net Working - ThiÕt bÞ m¹ng kh«ng d©y
c¹c m¹ng kh«ng d©y chuÈn PCI - dµnh cho m¸y desktop
SureCom Bluetooth USB Dongle Adapter Class 1 kho¶ng c¸ch 100m (EP-9221)
NIC15
Zonet 54Mbits Wireless LAN Card (PCI) for PC
NICWL03
SureCom 54Mbits Wireless LAN Card (PCI) for PC (EP-9321-G)
Linksys 54Mbits Wireless LAN Card (PCI) for PC (WMP-54G)
D-Link 54Mbits Wireless LAN Card (PCI) for PC (DWL-G510)
D-Link 54Mbits Wireless LAN Card (PCI) for PC (DWL-G630)
SureCom 108Mbits Wireless LAN Card (PCI) for PC (EP-9321-GP)
D-Link 108Mbits Wireless LAN Card (PCI) for PC (DWL-G520)

New

28.0
32.0

New

32.0
48.0
40.0
40.0
42.0
52.0

NICLT04
NICWL04
NICLT38
NICLT34
NICLT15
NICLT32

448,560 12 th¸ng
512,640 12 th¸ng
512,640 12 th¸ng
768,960 12 th¸ng
640,800 36 th¸ng
640,800 36 th¸ng
672,840 12 th¸ng
833,040 36 th¸ng

c¹c m¹ng kh«ng d©y chuÈn PCI - dµnh cho m¸y Notebook & desktop
Zonet 54Mbits Wireless LAN Card (PCMCIA) for Notebook
NICWL05
SureCom 54Mbits Wireless LAN Card (PCMCIA) for Notebook (EP-9428-G) NICLT18
Linkys 54Mbits Wireless LAN Card (PCMCIA) for Notebook (WPC-54G)
NICWL06
SureCom 108Mbits Wireless LAN Card (PCMCIA) for Notebook (EP-9428-GP)
NICWL01
Zoom Wireless Card (PCMCIA) Upto 140Mbps for Notebook (4412)
NICLT20
D-Link 108Mbits Wireless LAN Card (PCMCIA) for Notebook (DWL-G650) NICLT31

New

New

32.0
32.0
39.0
42.0
44.0
52.0

512,640 12 th¸ng
512,640 12 th¸ng
624,780 12 th¸ng
672,840 12 th¸ng
704,880 12 th¸ng
833,040 36 th¸ng

c¹c m¹ng kh«ng d©y chuÈn USB - dµnh cho m¸y Notebook & desktop
Zonet 54Mbits Wireless USB Adapter for PC & Notebook
SureCom 54Mbits Wireless USB Adapter for PC & Notebook (EP-9001-G)
Linkys 54Mbits Wireless USB Adapter for PC & Notebook (WUS-54G)
Zoom Wireless USB Adapter Upto 140Mbps for PC & Notebook (4410)
SureCom 108Mbits Wireless USB Adapter - PC&Notebook (EP-9001-GP)

NICWL07

New

NICLT13
NICWL08

Call

NICWL09
NICLT14

New

32.0
32.0
38.0
40.0
52.0

512,640 12 th¸ng
512,640 12 th¸ng
608,760 12 th¸ng
640,800 12 th¸ng
833,040 12 th¸ng

bé ®Þnh tuyÕn dµnh cho c¹c m¹ng kh«ng d©y
Zonet 54Mbits Wireless LAN Access Broadband Router
NICLT21
D-Link 54Mbits Wireless LAN Access Broadband Router (DI-524)
NICLT22
D-Link 54Mbits Wireless LAN Access Broadband Router (DI-624+/E)
NICDL01
Linksys 54Mbits Wireless LAN Access Broadband Router (WRK-54G)
NICLT24
Linksys 54Mbits Wireless LAN Access Broadband Router (WRK-54GS)
NICLT25
SureCom 54Mbits Wireless LAN Access Broadband Router (EP-9610SX-G)NICLT26
Zoom Wireless LAN Access Point+Wireless Gaming Adapter+Repeater (4400)
NICLT27
SureCom 108Mbits Wireless LAN Access Broadband (EP-9600-GP)
NICLT41
D-Link 54Mbits Wireless LAN Access Broadband Pocket Router (DWL-G730AP)
NICLT33
D-Link 108Mbits Wireless LAN Access Broadband Router (DI-624)NICLT36
D-Link 108Mbits Wireless LAN Access Broadband Router (DWL-2100AP) NICLT39

New
Call

New

New

62.0
76.0
92.0
78.0
98.0
62.0
76.0
68.0
114.0
108.0
126.0

993,240 12 th¸ng
1,217,520 12 th¸ng
1,473,840 36 th¸ng
1,249,560 12 th¸ng
1,569,960 12 th¸ng
993,240 12 th¸ng
1,217,520 12 th¸ng
1,089,360 12 th¸ng
1,826,280 36 th¸ng
1,730,160 36 th¸ng
2,018,520 36 th¸ng

Antenna (¨ng ten) dµnh cho c¹c m¹ng kh«ng d©y
SureCom 2.4GHz 7dBi Directional Straight Antenna (Indoor) (EP-AN02)
Zonet 2.4GHz 5dBi Directional Indoor Desktop Antenna
SureCom 2.4GHz 6dBi Directional Indoor Desktop Antenna (EP-AN03)

ANTE01
ANTE03
ANTE02

New

20.0
38.0
38.0

320,400 12 th¸ng
608,760 12 th¸ng
608,760 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
SureCom 2.4GHz 10dBi Patch Antenna (Indoor) (EP-AN01)

Page 30+2 of 81+2
78.0 1,249,560 12 th¸ng

ANTE04

Tñ m¹ng
10U - KÝch th­íc : Cao 58 cm x Réng 54 cm x Dµi 53 cm
15U - KÝch th­íc : Cao 78 cm x Réng 58 cm x Dµi 65 cm

TUMA01

20U - KÝch th­íc : Cao 100 cm x Réng 58 cm x Dµi 60 cm
27U - KÝch th­íc : Cao 130 cm x Réng 60 cm x Dµi 60 cm

TUMA03

32U - KÝch th­íc : Cao 160 cm x Réng 63 cm x Dµi 83 cm
36U - KÝch th­íc : Cao 180 cm x Réng 90 cm x Dµi 58 cm
42U - KÝch th­íc : Cao 210 cm x Réng 60 cm x Dµi 80 cm

TUMA05

New

96.0 1,537,920 12 th¸ng
166.0 2,659,320 12 th¸ng
206.0 3,300,120 12 th¸ng
276.0 4,421,520 12 th¸ng
336.0 5,382,720 12 th¸ng
376.0 6,023,520 12 th¸ng
396.0 6,343,920 12 th¸ng

TUMA02
TUMA04
TUMA06
TUMA07

Software - PhÇn mÒm cã licence
PhÇn mÒm Antivirus
BitDefender Network 9 Standard (OEM)

PMBDF04

BitDefender
BitDefender
BitDefender
BitDefender

PMBDF05

Network
Network
Network
Network

9
9
9
9

Professional (OEM)
Internet Security (OEM)
Standard (Full Package)
Professional (Full Package)

New

PMBDF06
PMBDF01
PMBDF02

BitDefender Network 9 Internet Security (Full Package)
Synmantec Norton Antivirus 2006
Symantec Norton Antivirus Corporate Edition 10.0 for Workstations &
Network Servers LIC + Gold Maint 1 Year Value Band A (10568099-IN)
- 10 user

PMBDF03
PMSYM02

New

9.0
13.5
19.5
29.0

144,180Bitdefender
216,270Bitdefender
312,390Bitdefender
464,580Bitdefender

43.0
688,860Bitdefender
63.0 1,009,260Bitdefender
53.0
848,530 Symantec
473.0 7,577,460 Symantec

PMSYM01

PhÇn mÒm microsoft

Windows XP Starter Edition Vietnamese 1pk DSP OEI CD (OEM) PMWIN09
Windows XP Home Edition SP2 English 1pk DSP OEI CD (OEM)
PMWIN02
Windows XP Professional SP2 English 1pk DSP OEI CD (OEM)
PMWIN03
Windows XP Home Edition English Intl CD w/SP2 (Full Package)
PMWIN04
Windows XP Professional English Intl CD w/SP2 (Full Package)
Office Basic Edition 2003 Win32 English 1pk DSP OEI CD w/SP2 (OEM)
Office SB Ed 2003 Win32 English 1pk DSP OEI CD w/SP2 (OEM)

PMWIN05

Office Pro 2003 Win32 English 1pk DSP OEI CD w/SP2 (OEM)
Office 2003 Win32 English CD (Full Package)
Office SB Ed 2003 Win32 English CD (Full Package)
Office 2003 Win32 Vietnamese CD (Full Package)
Office Pro 2003 Win32 English CD (Full Package)
Windows Server Std 2003 Win32 English OLP NL

PMWIN11

New

New

306.0 4,902,120 Microsoft
186.0 2,979,720 Microsoft
246.0 3,940,920 Microsoft

New

326.0
346.0
376.0
376.0
416.0
646.0
716.0
926.0

PMWIN06
PMWIN10
PMWIN07
PMWIN12
PMWIN08
PMWIN13
PMWIN16

Windows Svr Std 2003 64Bit x64 English 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5 Clt (OEM)
PMWIN14
Windows Server Std 2003 R2 Win32 English CD 5 Clt (Full Package)
PMWIN15

42.0 672,840 Microsoft
96.0 1,537,920 Microsoft
146.0 2,338,920 Microsoft
206.0 3,300,120 Microsoft

5,222,520 Microsoft
5,542,920 Microsoft
6,023,520 Microsoft
6,023,520 Microsoft
6,664,320 Microsoft
10,342,460 Microsoft
11,470,320 Microsoft
### Microsoft

Notebook - M¸y tÝnh x¸ch tay (chØ cã hµng chÝnh h·ng, míi 100%)
Acer notebook
Notebook Acer Aspire 2413NLCi (Linux)
NBA28
Celeron M 370 1.5GHz/ 1Mb Cache/ 256MB Ram/ 128MB VRam/ 40GB HDD
DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15" TFT Display/ Touchpad Mouse
Weight 2.74 Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook Acer Travel Mate 2424NWXCi (Linux)
NBA42
Celeron M 380 1.6GHz/ 1Mb Cache/ 512MB DDR2/ 128MB VRam/ 40GB
HDD/ DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" WXGA Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 2.38Kg/ Intel Wireless - China
Notebook Acer Aspire 3624NWXCi (Linux)
NBA43
Celeron M 380 1.6GHz/ 1Mb Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/ 40GB HDD
DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/ Touchpad Mouse
Weight 2.35 Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook Acer Aspire 3623NWXMI (Linux)
NBA35
Celeron M 370 1.5GHz/ 1Mb Cache/ 256MB DDR2/ 128MB VRam/ 40GB HDD
DVD-RW Dual Layer/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" WXGA TFT Display
Touchpad Mouse/ Weight 2.35Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook Acer Aspire 3652NWLCi (Linux)
NBA44
Celeron M 420 1.6GHz bus 533/ 1Mb Cache/ 512MB DDR2/ 64MB VRam/
40GB HDD/ DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15" CrytalBrite TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 2.35Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook Acer Aspire 3624NWXMi (Linux)
NBA45
Celeron M 380 1.6GHz/ 1Mb Cache/ 512MB DDR2/ 128MB VRam/ 40GB HDD
DVD-RW Dual Layer/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" CrytalBrite TFT Display

720 11,534,400 12 th¸ng

Call

730 11,694,600 12 th¸ng

New

730

Call

780 12,495,600 12 th¸ng

### 12 th¸ng

780 12,495,600 12 th¸ng

810 12,976,200 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 31+2 of 81+2

Touchpad Mouse/ Weight 2.35Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook Acer TravelMate 2419ANWLCi (Linux) + 01 m¸y in Lexmark
X1195New
NBA26
Pentium M 740 1.73GHz/ 2Mb Cache/ 256MB DDR2/ 128MB VRam/ 40GB
HDD/ DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15.4" WXGA TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 2.75Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook Acer TravelMate 4082NWLMi (Linux)
NBA40
Centrino Pentium M 740 1.73Ghz/ 2Mb Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
60GB HDD/ DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" WXGA CrystalBrite TFT
Touchpad Mouse/ Weight 2.9Kg/ Wireless 802,11+g - China
Notebook Acer Aspire 5502ZNWXMi (Linux)

930

### 12 th¸ng

1,030 16,500,600 12 th¸ng

1,040 16,660,800 12 th¸ng

NBA32

Centrino Pentium M 740 1.73Ghz/ 2Mb Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam
60GB HDD/ DVD-RW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" WXGA CrystalBrite
(mµn h×nh g­¬ng)/ Touchpad Mouse/ Weight 2.38Kg/ Wireless - Made in China
Notebook Acer Aspire 5541ANWXMi (Linux)
NBA46
Centrino Dual Core T2050 (2*1.6GHz)/ 2Mb Cache/ 512MB DDR2/ 128MB VRam
80GB HDD/ DVD-ReWrite/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" WXGA CrystalBrite
Touchpad Mouse/ Weight 2.35Kg/ Intel Wireless - Made in China
Notebook Acer Aspire 5672WLMi (Linux)
NBA38
Centrino Dual Core T2300 (2*1.66GHz) / 2Mb Cache/ 512MB DDRam II/
128MB VRam PCI Exspres/ 80GB HDD/ DVD-ReWrite/ FaxModem 56Kbps
NIC/ 15.4" Display CrystalBrite (mµn h×nh g­¬ng)/ Wireless/ Touchpad Mouse

1,150 18,423,000 12 th¸ng

New

IEEE 1394/ Bluetooth/ 5 in1 Card Reader / Weight 2.95Kg - Made in China
Notebook Acer Travel Mate 3012NWTMi (Win XP Pro)
NBA12
Centrino Dual Core T2300 (2*1.66GHz) / 2Mb Cache/ 512MB DDRam II/ 80GB
HDD/ DVD Super Multi Double Layer/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 12.1" WXGA
CrystalBrite Display/ Touchpad Mouse/ Bluetooth/ IEEE 1394/ Weight 1.5Kg
Intel Wireless/ 5 in 1 Card Reader - Made in China
Notebook Acer Travel Mate 8204WLMi (Win XP Pro)
NBA39
Centrino Dual Core T2500 (2*2.0GHz) / 2Mb Cache/ 512MB DDRam II/
128MB VRam PCI Exspres/ 100GB HDD/ DVD-ReWrite/ FaxModem 56Kbps
NIC/ 15.4" Display CrystalBrite (mµn h×nh g­¬ng)/ Wireless/ Touchpad Mouse

1,550

### 12 th¸ng

1,650 26,433,000 12 th¸ng

2,490 39,889,800 12 th¸ng

IEEE 1394/ Bluetooth/ 5 in1 Card Reader / Weight 2.97Kg - Made in China

compaq notebook
Notebook Compaq-HP Presario M2235 (PC Dos) + ThÎ mua hµng 200.000
NBHP37
Celeron M 370 1.5GHz/ 256MB Ram/ 40GB HDD/ 64MB VRam/ DVD-CDRW
Modem 56Kbps/ NIC/ 15.1" TFT Display/ Touchpad Mouse/ Weight 2.9Kg
6 in 1 Card Reader/ Wireless 802.11b.g - Made in China

760 12,175,200 12 th¸ng

Notebook Compaq-HP Presario M2518TU (PC Dos) + ThÎ mua hµng
200.000 New
NBHP54
Celeron M 370 1.5GHz/ 256MB Ram/ 40GB HDD/ 64MB VRam/ DVD-CDRW
Modem 56Kbps/ NIC/ 15" XGA TFT Display/ IEEE 1394/ Touchpad Mouse

760

6 in 1 Card Reader/ Weight 2.7Kg/ Wireless 802.11b.g - Made in China
Notebook Compaq-HP Presario V2607TS (PC Dos)
NBHP62
Celeron M 380 1.6GHz/ 256MB Ram/ 40GB HDD/ 128MB VRam/ DVD-CDRW
Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" XVGA TFT Display/ IEEE 1394/ Touchpad Mouse
6 in 1 Card Reader/ Weight 2.38Kg/ Wireless 802.11b.g - China
Notebook Compaq-HP Presario V2622TS (PC Dos)
NBHP55
Celeron M 380 1.6GHz/ 512MB Ram/ 40GB HDD/ 128MB VRam/ DVD-CDRW
Modem 56Kbps/ NIC/ 14" XVGA Bright View (mµn h×nh g­¬ng)/ IEEE 1394/
Touchpad Mouse/ 6 in 1 Card Reader/ Weight 2.38Kg/ Wireless 802.11b.g - China
Notebook Compaq-HP Presario V2615TS (PC Dos) + 01 USB FlashNBHP60
512MB
Call
Centrino Pentium M 735 1.7GHz/ 512MB Ram/ 60GB HDD/ 64MB VRam/
DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14" Bright View (mµn h×nh g­¬ng)/ Touchpad Mouse
Weight 2.3Kg/ Wireless 802.11b.g/ Bluetooth/ IEEE 1394/ 6-1 Card Reader - China
Notebook Compaq-HP Presario V2609TS (PC Dos)
New
NBHP70
Centrino Pentium M 735 1.7GHz/ 512MB Ram/ 40GB HDD/ 128MB VRam/
DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14" WXGA TFT Display/ Touchpad Mouse
Weight 2.38Kg/ Wireless 802.11b.g/ Bluetooth/ IEEE 1394/ 6-1 Card Reader - China
Notebook Compaq-HP Presario V2606TS (Win XP Home) + 1 USB NBHP61
Flash 512MB
Call
Centrino Pentium M 735 1.7GHz/ 512MB Ram/ 60GB HDD/ 128MB VRam
DVD-RW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14" Bright View (mµn h×nh g­¬ng)/ Touchpad Mouse/
Weight 2.3Kg/ Wireless 802.11b.g/ Bluetooth/ IEEE 1394/ 6-1 Card Reader - China
Notebook Compaq-HP Presario V2617TN (Win XP Home) - KM 01 USB
Humax
NBHP56

### 12 th¸ng

780 12,495,600 12 th¸ng

890 14,257,800 12 th¸ng

990 15,859,800 12 th¸ng

990

### 12 th¸ng

1,190 19,063,800 12 th¸ng

1,440 23,068,800 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 32+2 of 81+2

Centrino Dual Core T2300 (2*1.66GHz)/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 60GB HDD
128MB VRam/ DVD-RW/ 14" WXGA Bright View (mµn h×nh g­¬ng)/ IEEE 1394/
Modem 56Kbps/ NIC/ Touchpad Mouse/ 6 in 1 Card Reader/ Weight 2.38Kg/
Bluetooth/ Wireless 802.11b.g - Made in China
Notebook Compaq-HP Presario V5103TU (Win XP Home) - KM 01 USB
Humax
NBHP57
Centrino Dual Core T2300 (2*1.66GHz)/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 80GB HDD
128MB VRam/ DVD-RW/ 15.4" WXGA Bright View (mµn h×nh g­¬ng)/ IEEE 1394/

1,460 23,389,200 12 th¸ng

Modem 56Kbps/ NIC/ Touchpad Mouse/ 6 in 1 Card Reader/ Weight 2.99Kg/
Bluetooth/ Wireless 802.11b.g - Made in China
Notebook Compaq-HP Presario V5104TU (Win XP Home) - KM 01 USB
Humax
New
NBHP58

1,530

### 12 th¸ng

Centrino Dual Core T2400 (2*1.83GHz)/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 80GB HDD
128MB VRam/ DVD-RW/ 15.4" WXGA Bright View (mµn h×nh g­¬ng)/ IEEE 1394/
Modem 56Kbps/ NIC/ Touchpad Mouse/ 6 in 1 Card Reader/ Weight 2.99Kg/
Bluetooth/ Wireless 802.11b.g - Made in China
Notebook Compaq-HP Pavilion DV5112TX (Win XP Home) - KM 1 USB
Humax
NBHP71
Centrino Dual Core T2400 (2*1.83GHz)/ 2MB Cache/ 1.0GB Ram/ 100GB HDD
256MB VRam/ DVD-RW/ 15.4" WXGA Bright View (mµn h×nh g­¬ng)/ IEEE 1394/
Modem 56Kbps/ NIC/ Touchpad Mouse/ 6 in 1 Card Reader/ Weight 2.99Kg/
Bluetooth/ Wireless 802.11b.g - Made in China
Notebook Compaq-HP NC 2400 (Win XP Pro) - KM 1 USB Humax NBHP72
Centrino Core Solo ULV U1400 1.2GHz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 60GB HDD
128MB VRam/ DVD-RW/ 12.1" WXGA TFT Display/ FingerPrint/ IEEE 1394
Modem 56Kbps/ Touchpad Mouse/ Weight 1.29Kg/ Gigabit Bluetooth/
Wireless 802.11b.g - Made in China
Notebook Compaq-HP Pavilion DV8208TX (Win XP Home) - KM 1 USB
Humax
NBHP59
Centrino Dual Core T2400 (2*1.83GHz)/ 2MB Cache/ 1.0GB Ram/ 100GB HDD
256MB VRam/ DVD-RW/ 17" WXGA Bright View (mµn h×nh g­¬ng)/ IEEE 1394/

1,880 30,117,600 12 th¸ng

2,080 33,321,600 36 th¸ng

2,080 33,321,600 12 th¸ng

Modem 56Kbps/ NIC/ Touchpad Mouse/ 6 in 1 Card Reader/ Weight 3.7Kg/
Bluetooth/ Wireless 802.11b.g - Made in China

HP-compaq notebook
Notebook HP-Compaq NX 6120-163 (PC Dos)
NBHP27
Celeron M 360 1.5GHz/ 256MB Ram/ 60GB HDD/ 64MB VRam/ DVD-CDRW
Modem 56Kbps/ NIC/ 15 TFT Display/ Touchpad Mouse/ Weight 2.75Kg
Wireless 802.11b.g - Made in China
Notebook HP-Compaq NX 6120-884 (PC Dos)
NBHP45
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 2M Cache/ 256MB RAM/ 40GB HDD
128MB VRam/ DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15" TFT Display/ Weight

Call

New

2.6Kg/ Touchpad Mouse/ IEEE 1394/ Reader 6 in 1/ Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq NX 6120-100 (Win XP Pro)
NBHP31
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 256MB Ram/ 40GB HDD/ 64MB VRam
DVD+CDRW/ Modem 56Kbps / NIC/ 15.1" TFT Display/ Weight 2.65Kg/
Touchpad Mouse/ Intel Pro Wireless 802,11b - Made in China
Notebook HP-Compaq NX 6120-327 (Win XP Pro)
NBHP47
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 512MB Ram/ 40GB HDD/ 128MB VRam
DVD+CDRW/ Modem 56Kbps / NIC/ 15.1" TFT Display/ Weight 2.6Kg/
Touchpad Mouse/ IEEE 1394/ Reader 6 in 1/ Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq NX 6120-167 (Win XP Pro)
NBHP34
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 2M Cache/ 512MB RAM/ 60GB HDD
128MB VRam/ DVD-RW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15" TFT Display/ Weight
2.65Kg/ Touchpad Mouse/ Intel Pro/ Wireless 802,11b - Made in China
Notebook HP-Compaq NX 6120-886 (Win XP Pro)
NBHP48
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 2M Cache/ 512MB Ram/ 60GB HDD
128MB VRam/ DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15" TFT Display/ Weight
2.65Kg/ Touchpad Mouse/ Intel Pro/ Wireless 802,11b - Made in China
Notebook HP-Compaq NX 6120-249 (Win XP Pro)
NBHP38
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 2M Cache/ 512MB Ram/ 80GB HDD
128MB VRam/ DVD-RW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.1" TFT Display/ Weight
2.7Kg/ Touchpad Mouse/ Bluetooth/ 6-1 Card Reader/ Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq Pavillion DV 1317-PY901PA (Win XP Home)NBHP35
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 512MB Ram/ 80GB HDD/ No FDD/128MB
VRam ATI/ DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT WXGA Display/
Touchpad Mouse/ Weight 2,8Kg/ Bluetooth/ Intel Pro Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq NX 6320-749 (Win XP Pro)
NBHP64

820 13,136,400 12 th¸ng

1,140

### 12 th¸ng

1,190 19,063,800 12 th¸ng

1,260 20,185,200 12 th¸ng

1,350 21,627,000 12 th¸ng

New

1,380

### 12 th¸ng

1,420 22,748,400 12 th¸ng

1,470 23,549,400 12 th¸ng

1,510 24,190,200 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
Centrino Centrino Duo T2300 2x1.66GHz/ 512MB Ram/ 60GB HDD/ 128MB VRam
DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15" TFT WXGA Display/ Touchpad Mouse
Weight 2,8Kg/ Bluetooth/ 6 in 1 Card Reader/ Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq Pavillion DV 4275NR (Win XP Home)
NBHP65
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 512MB Ram/ 100GB HDD/ 128MB VRam
DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" TFT WXGA Display/ Touchpad Mouse
Weight 2,6Kg/ Bluetooth/ 6 in 1 Card Reader/ Intel Pro Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq NC 6220-753 (Win XP Pro)
NBHP33
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 512MB Ram/ 60GB HDD/ No FDD/ 128MB
VRam/ DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 2,26Kg/ Intel Pro/ Wireless 802,11b/ Bluetooth
Notebook HP-Compaq NX 6230-311PA (Win XP Pro)
NBHP66
Centrino Centrino Duo T2400 2x1.83GHz/ 512MB Ram/ 60GB HDD/ 128MB VRam
DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT WXGA Display/ Touchpad Mouse
Weight 2,1Kg/ Bluetooth/ 6 in 1 Card Reader/ Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq Pavillion DV 1615-570 (Win XP Home)
NBHP68
Centrino Centrino Duo T2300 2x1.66GHz/ 512MB Ram/ 80GB HDD/ 128MB VRam
DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14" TFT WXGA Display/ Touchpad Mouse
Weight 2,4Kg/ Bluetooth/ 6 in 1 Card Reader/ Intel Pro Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq NC 6220-310 (Win XP Pro)
NBHP36
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 512MB Ram/ 60GB HDD/ No FDD/ 128MB
VRam/ DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 2,26Kg/ Intel Pro/ Wireless 802,11b/ Bluetooth
Notebook HP-Compaq Pavillion DV 4212TX-EH053PA (Win XP Home)
NBHP52
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 512MB Ram/ 100GB HDD/ 128MB VRam
DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" TFT WXGA Display/ Touchpad Mouse
Weight 2,7Kg/ Bluetooth/ 6 in 1 Card Reader/ Intel Pro Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq Pavillion DV 4208TX039 (Win XP Home)
NBHP67
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 1.0GB Ram/ 80GB HDD/ 128MB VRam
DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" TFT WXGA Display/ Touchpad Mouse
Weight 2,6Kg/ Bluetooth/ 6 in 1 Card Reader/ Intel Pro Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq Pavillion DV 4120-EE483PA (Win XP Home)NBHP51
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 512MB Ram/ 100GB HDD/ No FDD/ 128MB
VRam ATI/ DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" TFT WXGA Display
Touchpad Mouse/ Weight 2,8Kg/ Bluetooth/ Intel Pro Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq Pavillion DV 4209TX040 (Win XP Home)
NBHP53
Centrino Pentium M 760 2.0GHz/ 1.0GB Ram/ 100GB HDD/ 128MB VRam
DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" TFT WXGA Display/ Touchpad Mouse
Weight 2,6Kg/ Bluetooth/ 6 in 1 Card Reader/ Intel Pro Wireless 802,11b - China
Notebook HP-Compaq Pavillion DV 1617-572 (Win XP Home)
NBHP69
Centrino Centrino Duo T2400 2x1.83GHz/ 1.0GB Ram/ 100GB HDD/ 128MB VRam
DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14" TFT WXGA Display/ Touchpad Mouse
Weight 2,4Kg/ Bluetooth/ 6 in 1 Card Reader/ Intel Pro Wireless 802,11b - China

Page 33+2 of 81+2

New

1,530

### 12 th¸ng

1,550 24,831,000 36 th¸ng

1,560 24,991,200 12 th¸ng

1,560 24,991,200 12 th¸ng

New

1,610

### 36 th¸ng

1,630 26,112,600 12 th¸ng

1,640 26,272,800 12 th¸ng

1,660 26,593,200 12 th¸ng

New

1,760

### 12 th¸ng

1,820 29,156,400 12 th¸ng

toshiba notebook
Notebook Toshiba Satellite L100-C430 (PSLA3L-02C00Y) - Win XPNBTS36
Home
Celeron M 380 1.6GHz/ 256MB Ram/ 128MB VRam/ 60GB HDD/ DVD+
CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15" CSV TFT Display/ Touchpad Mouse
Weight 2.7Kg/ without FDD/ Wirellss 802.11g - Made in China
Notebook Toshiba Satellite L20-P440 (PSL20L-00X011) - Win XP Home
NBTS23
Centino Pentium M 740 1.73GHz/ 256MB Ram/ 64MB VRam/ 80GB HDD
DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15" CSV TFT Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 2.67Kg/ Wirellss 802.11g - Made in China
Notebook Toshiba Satellite L100-P440 (PSLA0L-00U00E) - Win XPNBTS38
Home
Intel Solo Core T1300 1.66GHz/ 256MB Ram/ 128MB VRam/ 60GB HDD
DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15" CSV TFT Display/ Touchpad Mouse
Weight 2.67Kg/ Wirellss 802.11g - Made in China
Notebook Toshiba Satellite A100-P530 (PSAA8L-02G00L) - Win XPNBTS37
Home
Intel Core Solo T1300 1.66Ghz/ 256MB Ram/ 128MB VRam/ 60GB HDD/ DVD+
CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15.4" CSV TFT Display/ Touchpad Mouse
Weight 2.7Kg/ without FDD/ Wirellss 802.11g - Made in China
Notebook Toshiba Satellite M50-P431 (PSM50L-07C01T) - Win XPNBTS29
Home
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 256MB Ram/ 64MB VRam/ 60GB HDD
DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" WXGA CSV Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 2.2Kg/ No FDD/ Intel Pro/ Wireless 802.11b - Made in China
Notebook Toshiba Satellite M70-P540 (PSM70L-018004) - Win XPNBTS24
Home
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 256MB Ram/ 64MB VRam/ 80GB HDD
DVD-ReWrite/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15.4" WXGA CSV Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 2.7Kg/ Wireless 802.11b - Made in China
Notebook Toshiba Satellite M100-P340 (PSMA0L-00E009) - Win XP
Home
NBTS39

New

900

### 12 th¸ng

1,220 19,544,400 12 th¸ng

1,230 19,704,600 12 th¸ng

1,300 20,826,000 12 th¸ng

New

1,330

### 12 th¸ng

1,360 21,787,200 12 th¸ng

1,500 24,030,000 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
Intel Duo Core T2300 2x1.66GHz/ 256MB Ram/ 128MB VRam/ 80GB HDD/
DVD-RW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" WXGA CSV Display/ Touchpad Mouse
Weight 2.26Kg/ Bluetooth/ Wirellss 802.11g - Made in China
Notebook Toshiba Tecra M3 P2301 (PTM30L-01W00F) - Win XP Pro
NBTS26
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 64MB VRam/
60GB HDD/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" XGA TFT Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 2.2Kg/ without FDD-CD/ Intel Wireless - Made in China
Notebook Toshiba Tecra A5 P3301 (PAT50L-08D01G) - Win XP ProNBTS40
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
60GB HDD/ DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" XGA TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 2.2Kg/ Intel Wireless - Made in China
Notebook Toshiba Satellite M100-P345 (PSMA1L-00C00C) - Win XP
NBTS41
Home
Intel Duo Core T2300 2x1.66GHz/ 512MB Ram/ 128MB VRam/ 100GB HDD/
DVD-RW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" WXGA CSV Display/ Touchpad Mouse
Weight 2.26Kg/ Bluetooth/ Fingerprint Reader/ Wirellss 802.11g - Made in China
Notebook Toshiba PortÐgÐ S100 (PPS10L-01X007) - Win XP Pro NBTS42
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 64MB VRam/
60GB HDD/ DVD-RW/ Modem 56 Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 1.99Kg/ Intel Wireless - Made in China
Notebook Toshiba Librreto U100 (PLU10L-00Y008) - Win XP HomeNBTS32
Centrino Pentium M 733 1.1GHz/ 512MB Ram/ 64MB VRam/ 60GB HDD
DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 7.2 TFT Display/ Touchpad Mouse
Weight 1Kg/ No FDD/ Intel Pro Wireleess 802.11b/ Fingerprint Reader - China
Notebook Toshiba PortÐgÐ M300 (PPM30L-002T002) - Win XP ProNBTS31
Centrino Pentium M 733 1.2GHz/ 1MB Cache/ 256MB Ram/ 64MB VRam/
60GB HDD/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 12.1" TFT Display/ Touchpad Mouse
Weight 1.5Kg/ without FDD-CD/ Intel Wireless - Made in China
Notebook Toshiba PortÐgÐ R200 (PPR20L-01Z004) - Win XP Pro NBTS28
Centrino Pentium M 753 1.2GHz/ 2MB Cache/ 256MB Ram/ 32MB VRam/
60GB HDD/ FaxModem 56 Kbps/ NIC/ 12.1" TFT Display/ Touchpad Mouse
Weight 1.09Kg/ without FDD-CD/ Intel Wireless/ Fingerprint Reader - China
Notebook Toshiba PortÐgÐ M200 (PPM21L-027S9) - Win XP Pro NBTS33
Centrino Pentium M 745 1.8GHz/ 1MB Cache/ 512MB Ram/ 64MB VRam/
60GB HDD/ DVD-RW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 12.1" TFT Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 2.2Kg/ No FDD/ Intel Wireless/ Bluetooth/ Mµn h×nh xoay - China
Notebook Toshiba Qosmio (PQF10L-20500F) - Win XP Pro
NBTS34
Centrino Pentium M 745 1.8GHz/ 1MB Cache/ 512MB Ram/ 64MB VRam/
80GB HDD/ DVD-RW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15.4" TFT Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 4.5Kg/ without FDD/ Intel Wireless/ Bluetooth - Made in China
Notebook Toshiba Qosmio (PQF20L-10E003) - Win XP Pro
NBTS35
Centrino Pentium M 760 2.0GHz/ 1MB Cache/ 512MB Ram/ 64MB VRam/
80GB HDD/ DVD-RW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 17" TFT Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 4.5Kg/ without FDD/ Intel Wireless/ Bluetooth - Made in China

Page 34+2 of 81+2

1,600 25,632,000 36 th¸ng

New

1,630

### 36 th¸ng

1,860 29,797,200 12 th¸ng

1,860 29,797,200 36 th¸ng

2,200 35,244,000 12 th¸ng

New

2,280

### 12 th¸ng

2,360 37,807,200 36 th¸ng

2,630 42,132,600 36 th¸ng

2,940 47,098,800 36 th¸ng

New

3,360

### 36 th¸ng

ibm notebook
Notebook IBM Thinkpad R50E (1834-TA5) - PC Dos
NBI26
Celeron M 1.4Ghz/ 2MB L2 Cache/ 256MB Ram/ 40GB HDD / 32MB VRam
CDRW+DVD/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/ Weight 2,6Kg
Intel Pro/ Wireless 802.11b - Made in China
Notebook IBM Thinkpad R51E (1843-A21) - PC Dos
NBI44
Celeron M 380 1.6GHz/ 1MB L2 Cache/ 256MB Ram/ 40GB HDD/ 32MB VRam
DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1 TFT Display/ No FDD/ Weight
2.6Kg/ Intel Pro/ Wireless 802.11b - Made in China
Notebook IBM-Lenovo C100 (0761-D9A) - PC Dos
NBI45
Pentium M 1.73GHz/ 2MB L2 Cache/ 256MB Ram/ 40GB HDD/ 128MB VRam
DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15" TFT Display/ Weight 2.8Kg/ Intel
Pro/ Wireless 802.11b - Made in China
Notebook IBM Thinkpad R51E (1843-A12) - PC Dos
NBI31
Pentium M 1.7GHz/ 1MB L2 Cache/ 256MB Ram/ 40GB HDD/ 32MB VRam
DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1 TFT Display/ No FDD/ Weight
2.6Kg/ Intel Pro/ Wireless 802.11b - Made in China
Notebook IBM-Lenovo N100 (0768-4RA) - PC Dos
NBI46
Intel Core Solo 1.66GHz/ 2MB Cache/ 256MB Ram/ 60GB HDD/ 224MB VRam
DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" TFT Display/ Weight 2.94Kg/ Intel Pro
Wireless 802.11b - Made in China
Notebook IBM Thinkpad R51E (1843-A33) - Win XP Pro
NBI47
Centrino Petium M 740 1.73GHz/ 2MB L2 Cache/ 256MB Ram/ 40GB HDD
64MB VRam/ DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display
No FDD/ Weight 2.6Kg/ Intel Pro/ Wireless 802.11b/g - Made in China

Call

840 13,456,800 12 th¸ng

New

940

### 12 th¸ng

1,110 17,782,200 12 th¸ng

1,150 18,423,000 12 th¸ng

1,300 20,826,000 12 th¸ng

New

1,490

### 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 35+2 of 81+2

Notebook IBM Thinkpad R51E (1843-3GA) - Win XP Pro
NBI33
Centrino Petium M 740 1.73GHz/ 2MB L2 Cache/ 256MB Ram/ 40GB HDD
64MB VRam/ DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display
No FDD/ Weight 2.6Kg/ Intel Pro/ Wireless 802.11b/g - Made in China
Notebook IBM Thinkpad T43 (1871-12A) - Win XP Pro
NBI34
Centino Petium M 730 1.6GHz/ 2MB L2 Cache/ 256MB Ram/ 40GB HDD
64MB VRam/ DVD+CDRW/ Fax 56Kbps/ NIC/ 14" TFT Display/ Touchpad
Mouse/ without FDD/ Weight 2.2Kg/ Wireless Intel - Made in China

1,490 23,869,800 12 th¸ng

Notebook IBM Thinkpad T43 (2668-BA1) - Win XP Pro
NBI25
Centino Petium M 740 1.7GHz/ 2MB L2 Cache/ 512MB Ram/ 40GB HDD
64MB VRam/ DVD+CDRW/ Fax 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/ Touchpad
Mouse/ without FDD/ Weight 2.05Kg/ Wireless Intel - Made in China

1,570 25,151,400 36 th¸ng

Notebook IBM Thinkpad T43 (1871-4AA) - Win XP Pro
NBI21
Centino Pentium M 750 1.86GHz/ 2MB L2 Cache/ 512MB Ram/ 40.0GB
HDD/ 64MB VRam/ DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display
Touchpad Mouse/ No FDD/ Weight 2.05Kg/ Intel Wireless/ IBM Security - China
Notebook IBM Thinkpad T43 (1871-38A) - Win XP Pro
NBI35
Centino Pentium M 740 1.73GHz/ 2MB L2 Cache/ 512MB Ram/ 80.0GB
HDD/ 64MB VRam/ DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display
Touchpad Mouse/ No FDD/ Weight 2.2Kg/ Intel Wireless - China
Notebook IBM Thinkpad T43 (1871-63A) - Win XP Pro
NBI37
Centrino Pentium M 760 2.0GHz/ 2MB L2 Cache/ 512MB Ram/ 40GB HDD
64MB VRam/ DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/
Touchpad Mouse/ without FDD/ Weight 2.2Kg/ Wireless Intel - Made in China
Notebook IBM-Lenovo N100 (0689-54A) - PC Dos
NBI48
Intel Core Duo 1.83GHz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 80GB HDD/ 224MB VRam
DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/ Weight 2.53Kg/ Intel Pro
Wireless 802.11b - Made in China
Notebook IBM Thinkpad T60 (1951-42A) - Win XP Pro
NBI38
Centrino Core Duo T2400 1.86GHz/ 2MB L2 Cache/ 512MB Ram/ 40GB HDD
64MB VRam/ DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/
Touchpad Mouse/ without FDD/ Weight 2.2Kg/ Wireless Intel - Made in China
Notebook IBM Thinkpad T43 (2668-4EA) - Win XP Pro
NBI19
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 2MB L2 Cache/ 512MB Ram/ 40GB HDD
64MB VRam/ DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/
Touchpad Mouse/ without FDD/ Weight 2.05Kg/ Wireless Intel/ IBM Security
Bluetooth/ Fingerprinter Reader (nhËn d¹ng v©n tay) - Made in China
Notebook IBM Thinkpad T60S (43T) - Win XP Pro
NBI49
Centrino Core Duo T2400 (1.83GHz*2)/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 60GB HDD
64MB VRam/ DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/
Touchpad Mouse/ without FDD/ Weight 2.2Kg/ Wireless 802.11b/ Bluetooth
Fingerprint Reader (nhËn d¹ng v©n tay) - Made in China
Notebook IBM Thinkpad X60S (4ET) - Win XP Pro
NBI50
Centrino Core Duo T2300 (1.66GHz*2)/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 60GB HDD
64MB VRam/ DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 12.1" TFT Display/
Touchpad Mouse/ without FDD/ Weight 1.8Kg/ Wireless 802.11b/ Bluetooth
Fingerprint Reader (nhËn d¹ng v©n tay) - Made in China
Notebook IBM Thinkpad T43 (1951-42A) - Win XP Pro
NBI40
Centrino Core Duo T2400 (1.83GHz*2)/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 60GB HDD
64MB VRam/ DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 12.1" TFT Display/
Touchpad Mouse/ without FDD/ Weight 2.2Kg/ Wireless 802.11b/ Bluetooth
Fingerprint Reader (nhËn d¹ng v©n tay) - Made in China
Notebook IBM Thinkpad Z60T (2513-28A) - Win XP Pro
NBI30
Centrino Pentium M 760 2.0GHz/ 2MB L2 Cache/ 512MB Ram/ 80GB HDD
128MB VRam/ DVD+CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" TFT Display/
Touchpad Mouse/ without FDD/ Weight 2.05Kg/ Wireless Intel/ IBM Security
Bluetooth/ Fingerprinter Reader (nhËn d¹ng v©n tay) - Made in China
Notebook IBM Thinkpad X41T Tablet (1866-A78) - Win XP Pro
NBI41
Centrino Pentium M 1.6GHz/ 2MB L2 Cache/ 512MB Ram/ 80GB HDD
128MB VRam/ DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 12.1" TFT Display/
Touchpad Mouse/ without FDD/ Weight 1.88Kg/ Wireless Intel/ IBM Security
Bluetooth/ Fingerprinter Reader (nhËn d¹ng v©n tay) - Made in China
Notebook IBM Thinkpad X41 (1866-5AG) - Win XP Pro
NBI42
Centrino Pentium M 1.5GHz/ 2MB L2 Cache/ 512MB RAM/ 40.0GB HDD
32MB VRam/ USB DVD+CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 12.1" TFT Display
Touchpad Mouse/ without FDD/ Weight 1.3Kg/ Intel Pro/ Wireless 802.11b
Bluetooth/ Fingerprint Reader - Mµn h×nh xoay - Made in China

1,550 24,831,000 36 th¸ng

New

1,590

### 36 th¸ng

1,680 26,913,600 36 th¸ng

1,750 28,035,000 36 th¸ng

1,780 28,515,600 12 th¸ng

New

1,850

### 36 th¸ng

1,860 29,797,200 36 th¸ng

Call

2,160 34,603,200 36 th¸ng

2,280 36,525,600 36 th¸ng

New

2,580

### 36 th¸ng

2,600 41,652,000 36 th¸ng

2,680 42,933,600 36 th¸ng

2,730 43,734,600 36 th¸ng

benq notebook
Notebook BENQ Joybook A32-408 (Linux)

NBBQ07

970 15,539,400 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn

Page 36+2 of 81+2

Centrino Pentium M 735 1.7Ghz/ 256MB Ram/ 64MB VRam/ 60GB HDD/
DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15.4" WXGA Display/ Touchpad
Mouse/ Weight 2.8Kg/ IEEE 1394/ Reader Card 4 in1/ Wireless - China

nec notebook
Notebook NEC Versa P8100-F1502DW - PC Dos
NBNEC12
Celeron M 1.5GHz/ 256MB Ram/ 64MB VRam/ 40GB HDD/ DVD+CDRW/
FaxModem 56Kbps/ NIC/ 15.4" CSV TFT Display/ Weight 2.9kg/ IEEE 1394
4 in 1 Card Reader/ Wirellss 802.11g - Made in China
Notebook NEC Versa Versa L1101 - PC Dos
NBNEC13
Celeron M 380 1.6GHz/ 256MB Ram/ 64MB VRam/ 60GB HDD/ DVD + CDRW/
FaxModem 56Kbps/ NIC/ 13.1" SSV TFT Display/ Weight 2.0kg/ Without FDD
Wirellss 802.11g/ 5 in 1 Reader Card - Made in China
Notebook NEC Versa M350-1706DW - PC Dos
NBNEC16
Centrino Pentium M 735 1.7GHz/ 256MB Ram/ 64MB VRam/ 40GB HDD
DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15" CSV TFT Display/ Weight 2.9Kg
No FDD/ Wireless 802.11g/ 4 in 1 Card Reader - Made in China
Notebook NEC Versa M350-1710DW - Win XP Home
NBNEC15
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 256MB Ram/ 64MB VRam/ 60GB HDD
DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15" SSV TFT Display/ Weight 2.9Kg
No FDD/ Wireless 802.11g/ Fingerprint Reader & Bluetooth - Made in China
Notebook NEC Versa E3100-1701DW - Win XP Pro
NBNEC09
Centrino Pentium M 740 1.73GHz/ 256MB Ram/ 128MB VRam/ 60GB HDD
DVD-CDRW/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14" WXGA TFT Display/ Weight 2.2Kg
Without FDD/ Wireless 802.11g - Made in China
Notebook NEC Versa E3100-1800DR - Win XP Pro
NBNEC10
Centrino Pentium M 750 1.86GHz/ 512MB Ram/ 128MB VRam/ 80GB HDD
DVD-ReWrite/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14" WXGA TFT Display/ Weight 2.2Kg
Without FDD/ Wireless 802.11g - Made in China
Notebook NEC Versa E3100-2000DR - Win XP Pro
NBNEC11
Centrino Pentium M 760 2.0GHz/ 512MB Ram/ 128MB VRam/ 80GB HDD
DVD-ReWrite/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14" WXGA TFT Display/ Weight 2.2Kg
Without FDD/ Wireless 802.11g - Made in China
Notebook NEC Versa S5200-1600DR - Win XP Home
NBNEC14
Centrino Core Duo T2300 (1.66GHz*2)/ 1.0GB DDR2/ 128MB VRam/ 80GB HDD
DVD-ReWrite/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 14.1" SXGA SSV TFT Display/ Weight
1.9Kg/ Without FDD/ Wireleess 802.11b/ 4 in 1 Card Reader - Made in China

Call

830 13,296,600 12 th¸ng

New

880

### 12 th¸ng

1,040 16,660,800 12 th¸ng

1,410 22,588,200 12 th¸ng

1,480 23,709,600 12 th¸ng

New

1,590 25,471,800 36 th¸ng

1,690 27,073,800 36 th¸ng

2,030 32,520,600 36 th¸ng

SONY notebook
Notebook SONY Vaio VGN-FS790B01 (Win XP Pro)
NBSN20
Centrino Pentium M 740 1.73Ghz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
40GB HDD/ DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" WXGA TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 2.5Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-B100-B04 (Win XP Pro)
NBSN11
Centrino Pentium M 740 1.73Ghz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
80GB HDD/ DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" WXGA TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 2.3Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-FS790B03 (Win XP Pro)
NBSN12
Centrino Pentium M 740 1.73Ghz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
80GB HDD/ DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" WXGA TFT Display
Touchpad Mouse/ Weight 2.5Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-FJ170B (Win XP Pro)
NBSN13
Centrino Pentium M 740 1.73Ghz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
80GB HDD/ DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" WXGA TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 2.4Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-S580(BTO)3 (Win XP Home)
NBSN14
Centrino Pentium M 740 1.73Ghz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
80GB HDD/ DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 13.3" Wide Xbrite TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 1.7Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-FJ270B (Win XP Pro)
NBSN15
Centrino Pentium M 750 1.86Ghz/ 2MB Cache/ 1.0GB Ram/ 128MB VRam/
100GB HDD/ DVD-RW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" Wide Xbrite TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 2.4Kg/ IEEE 1394/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-FE550G (Win XP Home)
NBSN16
Centrino Dual Core T2300 (2*1.66GHz)/ 2MB Cache/ 1.0GB Ram/ 128MB VRam/
100GB HDD/ DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 15.4" WXGA TFT Display
Touchpad Mouse/ Weight 2.5Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-FJ290P1 (Win XP Pro)
NBSN21
Centrino Pentium M 750 1.86Ghz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
100GB HDD/ DVD-RW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 14.1" Wide Xbrite TFT Display/

New

1,400

### 12 th¸ng

1,440 23,068,800 12 th¸ng

1,520 24,350,400 12 th¸ng

1,760 28,195,200 12 th¸ng

New

1,800

### 12 th¸ng

1,930 30,918,600 12 th¸ng

1,930 30,918,600 12 th¸ng

2,060 33,001,200 12 th¸ng

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

Bạn có thể xem báo giá hàng ngày của Trần Anh tại website: www.trananh.com.vn
Touchpad Mouse/ Weight 1.9Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-SZ140 (Win XP Pro)
NBSN17
Centrino Dual Core T2300 (2*1.66GHz)/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
60GB HDD/ DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 13.3" Wide Xbrite TFT Display
Touchpad Mouse/ Weight 1.7Kg/ Wireless 802,11+g - Made in USA
Notebook SONY Vaio VGN-S580(BTO)2 (Win XP Pro)
NBSN18
Centrino Pentium M 750 1.86Ghz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
80GB HDD/ DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 13.3" Wide Xbrite TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 1.7Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-SZ140 (Win XP Pro)
NBSN19
Centrino Dual Core T2300 (2*1.66GHz)/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 128MB VRam/
80GB HDD/ DVD-ReWrite/ Modem 56Kbps/ NIC/ 13.3" Xbrite TFT Display
Touchpad Mouse/ Weight 1.7Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-T350/L (Win XP Home)
NBSN02
Centrino Pentium M 753 1.2Ghz/ 2MB Cache/ 512MB Ram/ 64MB VRam/
60GB HDD/ DVD-CDRW/ Modem 56Kbps/ NIC/ 10.8" XGA TFT Display
Touchpad Mouse/ Weight 1.1Kg/ Wireless 802,11+g - Made in China
Notebook SONY Vaio VGN-U750P (Win XP Pro)
NBSN04
Centrino Pentium M 713 1.1Ghz/ 1MB Cache/ 512MB Ram/ 64MB VRam/
20GB HDD/ No FDD/ FaxModem 56Kbps/ NIC/ 5" XGA TFT Display/
Touchpad Mouse/ Weight 3.3Kg/ Wireless 802,11bg - Made in China

Page 37+2 of 81+2
New

2,100

### 12 th¸ng

2,140 34,282,800 12 th¸ng

2,340 37,486,800 12 th¸ng

2,430 38,928,600 12 th¸ng

New

2,490

### 12 th¸ng

Ghi chó:
* Gi¸ c¶ thay ®æi tuú theo t×nh h×nh thÞ tr­êng mµ cã thÓ kh«ng kÞp th«ng b¸o tr­íc
* Tû gi¸ thanh to¸n: theo tû gi¸ b¸n ra cña ThÞ tr­êng Tù do vµo thêi ®iÓm thanh to¸n
* Ngoµi ra c«ng ty TrÇn Anh cßn kinh doanh c¶ c¸c mÆt hµng nh­: M¸y tÝnh th­¬ng hiÖu ViÖt Nam: G6, CMS, Elead…
M¸y tÝnh nhËp khÈu: Acer, HP-Compaq, IBM…; M¸y chñ (Server): HP-Compaq, IBM… M¸y Fax: Panasonic, Brother…
M¸y chiÕu (Projector): Panasonic, Canon, Toshiba… M¸y Photocopy: Ricoh, Canon, Minolta… NÕu quÝ kh¸ch cã nhu
cÇu vÒ c¸c mÆt hµng nµy, xin liªn hÖ víi phßng Kinh doanh c«ng ty TrÇn Anh ®Ó cã ®­îc b¸o gi¸ chi tiÕt. Xin c¶m ¬n.
Mäi chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ Phßng Kinh doanh C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

Xin quí khách vui lòng xem kỹ qui định bảo hành và kiểm tra hàng hoá trước khi rời cửa hàng. Xin cảm ơn.

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô TrÇn Anh
Office
: 76 NguyÔn Du, QuËn Hai Bµ, Hµ Néi
--- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942.7595
Branch 1 : 14 Th¸i Hµ, QuËn §èng §a, Hµ Néi
--Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
Branch 2 : 185 Gi¶ng Vâ, QuËn §èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
Trung t©m B¶o hµnh: 95 Lý Nam §Õ, Hoµn KiÕm, HN --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
Website : http://www.trananh.com & http://www.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

B¸o gi¸ ngµy 15/10/2008

B¸o gi¸ m¸y tÝnh ®«ng nam ¸
(CÊu h×nh cã thÓ thay ®æi theo yªu cÇu cña quÝ kh¸ch hµng)
* B¸o gi¸ cña TrÇn Anh ®· bao gåm thuÕ VAT, v× vËy kh¸ch hµng mua hµng lÊy H§TC sÏ
kh«ng ph¶i tr¶ thªm bÊt kú kho¶n phÝ nµo. Xin vui lßng lÊy H§TC ngay sau khi nhËn hµng
* Gi¸ cã thÓ ch­a tèt, nh­ng ChÊt l­îng dÞch vô sÏ lu«n cè g¾ng tèt nhÊt ViÖt nam
C«ng ty TrÇn Anh xin göi tíi c¸c quÝ kh¸ch hµng b¸o gi¸ m¸y tÝnh §«ng Nam ¸ nh­ sau :

TT

CÊu h×nh chi tiÕt

B¶o
hµnh

Processor

@

36 th¸ng
36 th¸ng
36 th¸ng
12 th¸ng
24 th¸ng
36 th¸ng
onboard
03 th¸ng
12 th¸ng

Celeron 2.13GHz
Celeron 2.26GHz
Celeron 2.4GHz
Celeron 2.53GHz
Pentium 4 2.4GHz
Pentium 4 3.0GHz

264
267
271
273
300
322

4,229,280
4,277,340
4,341,420
4,373,460
4,806,000
5,158,440

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

Intel Processor Socket 478
ASUS Mainboard P4V8X-MX, VIA PM800
128MB DDRam 333MHz (PC2700)

36 th¸ng
36 th¸ng
36 th¸ng

Celeron 2.13GHz
Celeron 2.26GHz
Celeron 2.4GHz

268
271
275

4,293,360
4,341,420
4,405,500

Ready
Ready
Ready

FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor

12 th¸ng
24 th¸ng

Celeron 2.53GHz
Pentium 4 2.4GHz

277
304

4,437,540
4,870,080

Ready
Ready

HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

36 th¸ng
12 th¸ng

Pentium 4 3.0GHz

326

5,222,520

Ready

1 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸ sö dông CPU Intel (Socket 478)

§¬n gi¸ Stock
(VN§)

1.1 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
Intel Processor Socket 478
BIOSTAR Mainboard P4M800-M4, VIA PM800
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

1.2 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸

03 th¸ng
12 th¸ng

1.3 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
Intel Processor Socket 478
ASROCK Mainboard P4I865GV, Intel 865GV
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

36
36
36
12
24
36
12
03
12

th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng

Celeron 2.13GHz
Celeron 2.26GHz
Celeron 2.4GHz
Celeron 2.53GHz
Pentium 4 2.4GHz
Pentium 4 3.0GHz

270
273
277
279
306
328

4,325,400
4,373,460
4,437,540
4,469,580
4,902,120
5,254,560

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

36
36
36
12

th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng

Celeron 2.13GHz
Celeron 2.26GHz
Celeron 2.4GHz
Celeron 2.53GHz

276
279
283
285

4,421,520
4,469,580
4,533,660
4,565,700

Ready
Ready
Ready
Ready

1.4 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
Intel Processor Socket 478
ASUS Mainboard P4P800-MX, Intel 865GV
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi

Page 38

SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor

24 th¸ng

Pentium 4 2.4GHz

312

4,998,240

Ready

HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

36 th¸ng
12 th¸ng

Pentium 4 3.0GHz

334

5,350,680

Ready

03 th¸ng
12 th¸ng

2 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸ sö dông CPU Intel (Socket 775)
2.1 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
Intel Processor Socket 775
BIOSTAR Mainboard P4M800-M7, VIA 800
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Maxtor 40GB SATA 150 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

36
36
36
12
24
36
12
03
12

th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng

Celeron 2.53GHz
Celeron 2.66GHz
Celeron 2.80GHz
Celeron 2.93GHz
Pentium 4
2.66GHz
Pentium 4 2.8GHz
Pentium 4
2.93GHz4
Pentium
3.06GHz

282
286
290
294
326
332
340
348

4,517,640
4,581,720
4,645,800
4,709,880
5,222,520
5,318,640
5,446,800
5,574,960

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

Intel Processor Socket 775
ASROCK Mainboard 775VM8, VIA PM800

36 th¸ng
36 th¸ng

Celeron 2.53GHz
Celeron 2.66GHz

282
286

4,517,640
4,581,720

Ready
Ready

128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi

36 th¸ng
12 th¸ng

290
294

4,645,800
4,709,880

Ready
Ready

SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Maxtor 40GB SATA 150 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

24
36
12
03
12

th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng

Celeron 2.80GHz
Celeron 2.93GHz
Pentium 4
2.66GHz
Pentium 4 2.8GHz
Pentium 4
2.93GHz4
Pentium
3.06GHz

326
332
340
348

5,222,520
5,318,640
5,446,800
5,574,960

Ready
Ready
Ready
Ready

36
36
36
12
24
36
12
03
12

th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng

Celeron 2.53GHz
Celeron 2.66GHz
Celeron 2.80GHz
Celeron 2.93GHz
Pentium 4
2.66GHz
Pentium 4 2.8GHz
Pentium 4
2.93GHz4
Pentium
3.06GHz

288
292
296
300
332
338
346
354

4,613,760
4,677,840
4,741,920
4,806,000
5,318,640
5,414,760
5,542,920
5,671,080

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

36
36
36
12
24
36
12
03
12

th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng

Celeron 2.53GHz
Celeron 2.66GHz
Celeron 2.80GHz
Celeron 2.93GHz
Pentium 4
2.66GHz
Pentium 4 2.8GHz
Pentium 4
2.93GHz4
Pentium
3.06GHz

298
302
306
310
342
348
356
364

4,773,960
4,838,040
4,902,120
4,966,200
5,478,840
5,574,960
5,703,120
5,831,280

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

36
36
36
12
24
36
12
03
12

th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng

Celeron 2.53GHz
Celeron 2.66GHz
Celeron 2.80GHz
Celeron 2.93GHz
Pentium 4
2.66GHz
Pentium 4 2.8GHz
Pentium 4
2.93GHz4
Pentium
3.06GHz

302
306
310
314
346
352
360
368

4,838,040
4,902,120
4,966,200
5,030,280
5,542,920
5,639,040
5,767,200
5,895,360

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

36 th¸ng

Celeron 2.53GHz

322

5,158,440

Ready

2.2 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸

2.3 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
Intel Processor Socket 775
ASUS Mainboard P5P800-MX, Intel 865GV
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Maxtor 40GB SATA 150 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

2.4 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
Intel Processor Socket 775
ASUS Mainboard P5GL-TMX, Intel 915GL
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Maxtor 40GB SATA 150 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

2.5 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
Intel Processor Socket 775
INTEL Mainboard D101GGCL, ATI Xpress S200
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Maxtor 40GB SATA 150 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

2.6 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
Intel Processor Socket 775

Page 39

INTEL Mainboard D915GUXLK, Intel 915G

36 th¸ng

Celeron 2.66GHz

326

5,222,520

Ready

128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi

36 th¸ng
12 th¸ng

330
334

5,286,600
5,350,680

Ready
Ready

SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Maxtor 40GB SATA 150 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

24
36
12
03
12

Celeron 2.80GHz
Celeron 2.93GHz
Pentium 4
2.66GHz
Pentium 4 2.8GHz
Pentium 4
2.93GHz4
Pentium
3.06GHz

366
372
380
388

5,863,320
5,959,440
6,087,600
6,215,760

Ready
Ready
Ready
Ready

th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng
th¸ng

3 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸ sö dông CPU AMD (Socket 754)

(VN§)

3.1 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
AMD Processor Socket 754
BIOSTAR Mainboard K8M800-M7A, VIA K8M800
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

36 th¸ng
36 th¸ng
36 th¸ng
12 th¸ng
24 th¸ng
36 th¸ng
onboard

Sempron 2500+
Sempron 2600+
Sempron 2800+
Sempron 3000+
Sempron 3100+
Athlon 64 2800+
Athlon 64 3000+

300
302
306
316
326
346
350

4,806,000
4,838,040
4,902,120
5,062,320
5,222,520
5,542,920
5,607,000

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

03 th¸ng
12 th¸ng

Athlon 64 3400+

382

6,119,640

Ready

AMD Processor Socket 754

36 th¸ng

Sempron 2500+

304

4,870,080

Ready

GIGABYTE Mainboard K8VM800M, VIA K8M800
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

36 th¸ng
36 th¸ng
12 th¸ng
24 th¸ng
36 th¸ng
onboard
03 th¸ng
12 th¸ng

Sempron 2600+
Sempron 2800+
Sempron 3000+
Sempron 3100+
Athlon 64 2800+
Athlon 64 3000+
Athlon 64 3400+

306
310
320
330
350
354
386

4,902,120
4,966,200
5,126,400
5,286,600
5,607,000
5,671,080
6,183,720

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

36 th¸ng
36 th¸ng
36 th¸ng
12 th¸ng
24 th¸ng
36 th¸ng
onboard

Sempron 2500+
Sempron 2600+
Sempron 2800+
Sempron 3000+
Sempron 3100+
Athlon 64 2800+
Athlon 64 3000+

308
310
314
324
334
354
358

4,934,160
4,966,200
5,030,280
5,190,480
5,350,680
5,671,080
5,735,160

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

03 th¸ng
12 th¸ng

Athlon 64 3400+

390

6,247,800

Ready

3.2 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸

3.3 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
AMD Processor Socket 754
MSI Mainboard K8MM-V, VIA K8M800+VT 8237R
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

4 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸ sö dông CPU AMD (Socket 939)

(VN§)

3.1 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
AMD Processor Socket 939
BIOSTAR Mainboard GeForce 6100-M9, GF 6100
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

36 th¸ng
36 th¸ng
36 th¸ng
12 th¸ng
24 th¸ng
36 th¸ng
onboard
03 th¸ng
12 th¸ng

Athlon 64 3000+
Athlon 64 3200+
Athlon 64 3500+
Athlon 64 X2
3800+
Athlon
64 X2
4200+
Athlon
64 X2
4400+

362
374
392
582
672
762

5,799,240
5,991,480
6,279,840
9,323,640
###
###

Ready
Ready
Ready
Order
Order
Order

AMD Processor Socket 939
GIGABYTE Mainboard K8N51GMF-9, nF430+GF
6100
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi

36 th¸ng
36 th¸ng

Athlon 64 3000+
Athlon 64 3200+

372
384

5,959,440
6,151,680

Ready
Ready

36 th¸ng
12 th¸ng

402
592

6,440,040
9,483,840

Ready
Order

SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm

24 th¸ng
36 th¸ng

Athlon 64 3500+
Athlon 64 X2
3800+
Athlon
64 X2
4200+
Athlon 64 X2
4400+

682
772

###
###

Order
Order

3.2 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸

Page 40

VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

onboard
03 th¸ng
12 th¸ng

3.3 M¸y tÝnh ®«ng nam ¸
AMD Processor Socket 939
ASUS Mainboard ASUS A8V-VM K8M890+VT8251
128MB DDRam 333MHz (PC2700)
FDD 1.44MB Mitsumi
SamSung Samtron 15" Color Digital Monitor
HDD Samsung 40GB ATA 133 7200rpm
VGA Card up to 64MB RAM (share memory)
Mitsumi Win 95 Keyboard, Mitsumi Scroll Mouse
PS2
Case Orient 308 Full Size ATX w/400W

36 th¸ng
36 th¸ng
36 th¸ng
12 th¸ng
24 th¸ng
36 th¸ng
onboard
03 th¸ng
12 th¸ng

Athlon 64 3000+
Athlon 64 3200+
Athlon 64 3500+
Athlon 64 X2
3800+
Athlon
64 X2
4200+
Athlon
64 X2
4400+

380
392
410
600
690
780

6,087,600
6,279,840
6,568,200
9,612,000
###
###

Ready
Ready
Ready
Order
Order
Order

Ghi chó:
* Gi¸ c¶ thay ®æi tuú theo t×nh h×nh thÞ tr­êng mµ cã thÓ kh«ng kÞp th«ng b¸o tr­íc
* Tû gi¸ thanh to¸n: theo tû gi¸ b¸n ra cña ThÞ tr­êng Tù do vµo ngµy thanh to¸n
* Gi¸ trªn ch­a bao gåm chi phÝ b¶o hµnh t¹i ®Þa ®iÓm kh¸ch hµng (250.000VN§ / n¨m)
Mäi chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ Phßng Kinh doanh C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

Page 41

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô TrÇn Anh

Office
: 76 NguyÔn Du, QuËn Hai Bµ, Hµ Néi --- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942.7595
Branch 1 : 14 Th¸i Hµ, QuËn §èng §a, Hµ Néi
--- Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
Branch 2 : 185 Gi¶ng Vâ, QuËn §èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
Trung t©m B¶o hµnh: 95 Lý Nam §Õ, Hoµn KiÕm, HN --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
Website : http: www.trananh.com & http: www.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.v

B¸o gi¸ ngµy 15/10/2008

B¸o gi¸ m¸y tÝnh G6 Computer
* M¸y tÝnh G6 ®­îc b¶o hµnh theo ph­¬ng thøc 1 ®æi 1 trong suèt thêi gian b¶o hµnh
* §Ó cã thªm th«ng tin chi tiÕt vÒ m¸y tÝnh G6 xin mêi tham kh¶o t¹i: www.g6computer.com.vn
C«ng ty TrÇn Anh xin göi tíi c¸c quÝ kh¸ch hµng b¸o gi¸ m¸y tÝnh G6 Computer nh­ sau :

TT

CÊu h×nh chi tiÕt

1 M¸y tÝnh G6 computer
1.1 M¸y tÝnh G6 - Model F10B
Intel Celeron 2.13GHz Processor
MSI 7104 Mainboard VIA PM800 chipset (Prescott)
128MB DDRam 333MHz/ 400MHz (PC2700/ PC3200)
G6-SamSung Samtron 15" Digital Monitor
HDD G6-SamSung 40GB 7200rpm ATA100
Sound Card & Ethernet Card 10/100Mbps onboard
VGA Card up to 32MB RAM (share memory) onboard
400 / 533 Front Size Bus ; CPU Upto P4 3.06GHz; USB
2.0
G6 Keyboard PS2 & G6 Scroll Mouse PS2
G6 Case Full Size ATX w/300W

B¶o
hµnh

12 th¸ng

§¬n gi¸

@

Stock

4,517,640

282

Ready

5,318,640

332

Ready

5,526,900

345

Ready

(VN§)

1.2 M¸y tÝnh G6 - Model F11B
Intel Celeron 2.66GHz Processor Socket 775
ASROCK Mainboard 775VM8, VIA PM800
128MB DDRam 333MHz/ 400MHz (PC2700/ PC3200)
G6-FDD 1.44MB Floppy Disk
G6-SamSung Samtron 15" Digital Monitor
HDD G6-SamSung 40GB 7200rpm ATA100
CDRom 52X Max IDE
Sound Card & Ethernet Card 10/100Mbps onboard
VGA Card up to 64MB RAM (share memory) onboard
533 / 800 Front Size Bus ; CPU Upto P4 3.4GHz; USB
2.0
G6 Keyboard PS2 & G6 Scroll Mouse PS2
G6 Case Full Size ATX w/350W

24 th¸ng

1.3 M¸y tÝnh G6 - Model F12B
Intel Celeron 2.66GHz Processor Socket 775
ASUS Mainboard P5GL-TMX, Intel 915GL
256MB DDRam 333MHz (PC2700)
G6-FDD 1.44MB Floppy Disk
G6-SamSung Samtron 15" Digital Monitor
HDD G6-SamSung 40GB 7200rpm Serial ATA150
G6-CDRom 52X Max IDE
Sound Card & Ethernet Card 10/100Mbps onboard
VGA Card up to 64MB RAM (share memory) onboard
533 / 800 Front Size Bus ; CPU Upto P4 3.4GHz; USB
2.0
G6 Keyboard PS2 & G6 Scroll Mouse PS2
G6 Case Full Size ATX w/350W

24 th¸ng

1.4 M¸y tÝnh G6 - Model F13B
Intel Pentium 4 2.4GHz Processor - 1.0MB Cache
MSI 7104 Mainboard VIA PM800 chipset (Prescott)
256MB DDRam 333MHz (PC2700)
G6-SamSung Samtron 15" Digital Monitor
HDD G6-SamSung 40GB 7200rpm ATA100
CDRom 52X Max IDE
Sound Card & Ethernet Card 10/100Mbps onboard
VGA Card up to 32MB RAM (share memory) onboard
400 / 533 Front Size Bus ; CPU Upto P4 3.06GHz; USB
2.0
G6 Keyboard PS2 & G6 Scroll Mouse PS2
G6 Case Full Size ATX w/300W

24 th¸ng

6,023,520

376

Ready

6,135,660

383

Ready

753

Ready

30

Ready

1.5 M¸y tÝnh G6 - Model F14B
Intel Pentium 4 2.66GHz Processor Socket 775
ASUS Mainboard P5GL-TMX, Intel 915GL
256MB DDRam 333MHz (PC2700)
G6-FDD 1.44MB Floppy Disk
G6-SamSung Samtron 15" Digital Monitor
HDD G6-SamSung 40GB 7200rpm Serial ATA150
G6-CDRom 52X Max IDE
Sound Card & Ethernet Card 10/100Mbps onboard
VGA Card up to 64MB RAM (share memory) onboard
533 / 800 Front Size Bus ; CPU Upto P4 3.4GHz; USB
2.0
G6 Keyboard PS2 & G6 Scroll Mouse PS2
G6 Case Full Size ATX w/350W

24 th¸ng

1.6 M¸y tÝnh G6 - Model F15B

Intel Pentium 4 2.66GHz Dual Core Processor Socket
775
12,063,060
Intel D101GGCL Mainboard ATI Xpress S200 chipset
36 th¸ng
Dual 512MB DDRam 400MHz (2 x 256MB)
G6-ViewSonic LCD 17" TFT Monitor
HDD G6-SamSung 80GB 7200rpm Serial ATA150
G6-DVD Rom 16X Max IDE
Sound Card & Ethernet Card 10/100Mbps onboard
VGA Card up to 64MB RAM (share memory) onboard
533 / 800 Front Size Bus ; CPU Upto P4 3.4GHz; USB
2.0
G6 Wireless Optical Mouse PS2
G6 Wireless Keyboard Multimedia PS2
G6 Case Mika Full Size ATX w/450W
OPTION: §æi Monitor G6-SamSung Samtron 15" lªn Monitor G6-SamSung Samtron
17": céng

Ghi chó:
* Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT, kh¸ch hµng lÊy H§TC kh«ng ph¶i tr¶ thªm phÝ
* Gi¸ c¶ thay ®æi tuú theo t×nh h×nh thÞ tr­êng mµ cã thÓ kh«ng kÞp th«ng b¸o tr­íc.
* Tû gi¸ thanh to¸n: theo tû gi¸ b¸n ra cña ThÞ tr­êng Tù do vµo ngµy thanh to¸n
* Gi¸ trªn ch­a bao gåm chi phÝ b¶o hµnh t¹i ®Þa ®iÓm kh¸ch hµng (250.000VN§ / n¨m)
Mäi chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ Phßng Kinh doanh C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

i --- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942.7595
--- Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
i --- Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
Õm, HN --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
ww.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

xin mêi tham kh¶o t¹i: www.g6computer.com.vn

«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô TrÇn Anh
Office
: 76 NguyÔn Du, QuËn Hai Bµ, Hµ Néi --- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942.7595
Branch 1 : 14 Th¸i Hµ, QuËn §èng §a, Hµ Néi
--- Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
Branch 2 : 185 Gi¶ng Vâ, QuËn §èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
Trung t©m B¶o hµnh: 95 Lý Nam §Õ, Hoµn KiÕm, HN --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
Website : http: www.trananh.com & http: www.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

B¸o gi¸ ngµy 15/10/2008

B¸o gi¸ m¸y tÝnh Desktop
* B¸o gi¸ cña TrÇn Anh ®· bao gåm thuÕ VAT, v× vËy kh¸ch hµng mua hµng lÊy H§TC sÏ kh«ng ph¶i
tr¶ thªm bÊt kú kho¶n phÝ nµo. Xin vui lßng lÊy H§TC ngay sau khi nhËn hµng
* Gi¸ cã thÓ ch­a tèt, nh­ng ChÊt l­îng dÞch vô sÏ lu«n cè g¾ng tèt nhÊt ViÖt nam
C«ng ty TrÇn Anh xin göi tíi c¸c quÝ kh¸ch hµng b¶ng b¸o gi¸ mét sè mÆt hµng m¸y tÝnh ®Ó bµn nh­ sau:

M« t¶ thiÕt bÞ

Stock

@

Acer PC
1

Acer Aspire SA80 - LINux (CPU Made in china)

§¬n gi¸

BH

(VN§)
Ready

435

6,968,000

12T

Ready

550

8,811,000

12T

Ready

550

8,811,000

12T

Call

595

9,531,000

12T

Ready

580

9,291,000

12T

Ready

670

10,733,000

12T

Call

680

10,893,000

12T

Celeron 2.8GHz/ 256KB Cache/Chipset SIS 661GX/ 256MB DDRam/80G
SATA HDD / FDD/ 64Mb VR on board/ 52X CD/ Sound/ NIC/ 15" Monitor
2

Acer Power S280 - LINux (CPU Made in china)
Pentium 4 2.93GHz/ 512KB Cache/ Chipset SIS 661GX/ 256MB DDRam
80GB SATA HDD/ FDD/ 64Mb VR on board/52X CD/Sound/Nic/15" Mo

3

Acer Aspire SA80 - LINux (CPU Made in china)
Pentium 4 2.93GHz/ 512KB Cache/ Chipset SIS 661GX/ 256MB DDRam
80GB SATA HDD/ FDD/ 64Mb VR on board/52X CD/Sound/Nic/15" Mo

4

Acer Aspire T680 - LINux (CPU Made in china)
Pentium 4 2.93GHz/ 1.0MB Cache/ Chipset 915GL/ 256MB DDRam II/ 80G
SATA HDD/ FDD/ 128Mb VR on board/52X CD/Sound/Nic/15" Monitor

5

Acer Power fg - LINux (CPU Made in china)
Pentium 4 2.93GHz/ 1.0MB Cache/ Chipset 915GL/ 256MB DDRam II/ 80G
SATA HDD/ FDD/ 128Mb VR on board/52X CD/Sound/Nic/15" Monitor

6

Acer Veriton 3700GX - LINux (CPU Made in china)
Pentium 4 3.06GHz/ 1.0MB Cache/ Chipset 915G/ 256MB DDRam II
80GB SATA HDD/ FDD/ 64Mb VR on board/ 52X CD/ Sound/ NIC/15" Mo

7

Acer Veriton 3700GX - LINux (CPU Made in china)
Pentium 4 3.06GHz/ 1.0MB Cache/ Chipset 915G/ 256MB DDRam
80GB SATA HDD/ FDD/ 64Mb VR on board/ 52X CD/ Sound/ NIC/15" Mo

* Option:
Acer Monitor 17" Flat CRT

105

Acer Monitor 15" TFT LCD

245

Acer Monitor 17" TFT LCD

300

compaq PC
1

Compaq Deskpro HP Dx2100 PC-dos (CPU Made in Singapore)

(VN§)
Ready

535

8,570,000

12T

Ready

650

10,413,000

12T

Celeron 2.6 GHz/ 1MB Caches/ Chipset 915GV/ 256MB DDRam
40Gb HDD/ FDD/ 32Mb VR on board/ 48X CD/ Sound/ NIC/ 15" Monitor
2

Compaq HP Dx2100 - HDH dos (CPU made in singapore)
Pentium 4 2.8 GHz/ 1MB Caches/ Chipset 915G/ 256MB DDRam

40Gb HDD/ FDD/ 32MB VR on board/ CD 48X/ Sound/ NIC/ 15" Monitor
3

Compaq HP Dx2100 - HDH dos (CPU made in singapore)

Ready

660

10,573,000

12T

Ready

765

12,255,000

12T

Ready

845

13,536,000

36T

Ready

900

14,418,000

36T

1,010
Compaq hP DC7600 Small Form Factor - HDH WXP pro (CPU made in Ready
singapore)

16,180,000

36T

Pentium 4 3.0 GHz/1MB Caches/ Chipset 915GV/ 256MB DDRam
40Gb HDD/ FDD/ 32MB VR on board/ CD 48X/ Sound/ NIC/ 15" Monitor
4

Compaq HP Dx2100 - win xp home (CPU made in singapore)
Pentium 4 3.0 GHz/ 2MB Caches/ Chipset 915GV/ 256MB DDRam
40Gb HDD/ FDD/ 32MB VR on board/ CD 48X/ Sound/ NIC/ 15" Monitor

5

Compaq HP Dx7200 - win xp home (CPU made in singapore)
Pentium 4 3.0 GHz/ 2MB Caches/ Chipset 945G/ 256MB DDRam
80Gb HDD/ FDD/ 64MB VR on board/ CD 52X/ Sound/ NIC/ 15" Monitor

6

Compaq HP Dx7200 - win xp Pro (CPU made in singapore)
Pentium 4 3.0 GHz/ 2MB Caches/ Chipset 945G/ 256MB DDRam/ 80GB
SATA HDD/ FDD/ 64MB VR on board/ CD 52X/ Sound/ NIC/ 15" Monitor

7

Pentium 4 3.0GHz/ HT/ 2Mb Cache/ Chipset 945G/ 512MB DDRam/ 80GB
SATA HDD/ FDD/ 64Mb VR/ 52X CDROM / Sound/ NIC/ 15" Monitor
* Option:
HP-Compaq Monitor S7540 17" CRT

120

HP-Compaq Monitor V7550 17" Flat

165

Compaq Monitor 1506 TFT 15" LCD

260

Compaq Monitor 1706 TFT 17" LCD

350

ibm pc
1

ibm lenovo j100 - 8253 - 35A - CPU Made in China

Ready

675 10,813,500.0

12T

Ready

695 11,133,900.0

36T

ibm ThinkCentre E50 (P/N: 9215-mAk) - win xp Pro - CPU Made in China
Ready

820 13,136,400.0

36T

Pentium IV 2.8GHz/ 1M Caches/ Chipset 661FX/ bus 533/ 256MB DDRam
80GB HDD/ FDD/ 48X CDRom/ 32Mb VR/ Sound/ NIC/ 15" Monitor
2

ibm ThinkCentre - PC DOs - CPU Made in China
Pentium IV 3.0GHz/ 1M Caches/ Chipset 661FX/ bus 533/ 256MB DDRam
80GB HDD/ FDD/ 48X CDRom/ 32Mb VR/ Sound/ NIC/ 15" Monitor

3

Pentium IV 2.8GHz/ 1M Caches/ Chipset 661FX/ 80GB SATA HDD/ 256MB
DDRam/ 80GB HDD/ FDD/ 48X CDRom/ 32Mb VR/ Sound/Nic/15" Moni
* Option:
IBM Monitor 17" Black CRT

130

IBM Monitor C170 17" ( Flat)

185

IBM Monitor TFT 15" LCD

300

IBM Monitor TFT 17" LCD

375

HP desktop
1

HP Pavilion desktop a1342L - PC DOS

Ready

635 10,172,700.0

12T

Ready

665 10,653,300.0

12T

Ready

705 11,294,100.0

12T

Pentium 4 3.06G/ 1MB Caches/ 256 Mb DDR2 / 80.0 Gb HDD/ DVD-CDRW/
NIC/ Faxmodem/ Read Card 9 in 1/ IEEE 1394/ 17" Monitor Flat/
CPU made in Thailand, Monitor, Key, Mouse, made in China
2

HP Pavilion desktop a1340L - PC DOS
Pentium 4 3.06G/ 1MB Caches/ 256 Mb DDR2 / 80.0 Gb HDD/ CDRW/
NIC/ Faxmodem/ Read Card 9 in 1/ IEEE 1394/ 17" Monitor Flat/
CPU made in Thailand, Monitor, Key, Mouse, made in China

3

HP Pavilion desktop a1345L - PC DOS
Pentium 4 3.06G/ 1MB Caches/ 256 Mb DDR2 / 80.0 Gb HDD/ DVD-RW/
NIC/ Faxmodem/ Read Card 9 in 1/ IEEE 1394/ 17" Monitor Flat/
CPU made in Thailand, Monitor, Key, Mouse, made in China

* Option:
HP Monitor TFT 15" LCD

150

HP Monitor TFT 17" LCD

190

Ghi chó:
* Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
* Gi¸ c¶ thay ®æi tuú theo t×nh h×nh thÞ tr­êng cã thÓ kh«ng kÞp th«ng b¸o tr­íc
* Tû gi¸ thanh to¸n: GÝa b¸n ra cña ThÞ tr­êng Tù do
* B¶o hµnh theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt t¹i Trung t©m B¶o hµnh cña c«ng ty TrÇn Anh
* Gi¸ trªn ch­a bao gåm chi phÝ b¶o hµnh t¹i ®Þa ®IÓm kh¸ch hµng yªu cÇu
* Chi phÝ b¶o hµnh t¹i ®Þa ®IÓm kh¸ch hµng yªu cÇu: 10$/ m¸y
Mäi chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ Phßng Kinh doanh C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

Néi --- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942.7595
--- Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
éi --- Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
iÕm, HN --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
www.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

¶ng b¸o gi¸ mét sè mÆt hµng m¸y tÝnh ®Ó bµn nh­ sau:

C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô TrÇn Anh

Office
: 76 NguyÔn Du, QuËn Hai Bµ, Hµ Néi --- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942 7595
Branch 1: 14 Th¸i Hµ, QuËn §èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
Branch 2: 185 Gi¶ng Vâ, Q.§èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
Trung t©m B¶o hµnh: 95 Lý Nam §Õ, Hoµn KiÕm --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
Website : http: www.trananh.com & www.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

B¸o gi¸ ngµy 15/10/2008

B¸o gi¸ m¸y server
C«ng ty TrÇn Anh xin göi tíi c¸c quÝ kh¸ch hµng b¶ng b¸o gi¸ mét sè Server sau:
Ibm server
MODEL
IBM xSeries 206
IBM xSeries 206
IBM Xseries 226
C/O
China
China
China
P/N
8485 - I2S
8485-I3S
8648-4AA
Form factor
Tower black - Non HS
Tower black - Non HS
Tower black - HS
CPU
PIV 3.0Ghz-800Mhz
PIV 3.0Ghz-800Mhz
XEON 3.0GHz-800Mhz
Upgrade
1 CPU
1 CPU
1/2 CPU
L2 Caches
2MB L2 Cache
2MB L2 Cache
1MB L2 Cache
Slots
4/4
4/4
6\6
PCI disk Controller
Serial Attached SCSI
Serial Attached SCSI
Ultra 320 SCSI
Disk Bays(total\avail)
6\4
6\5
9\7
Memory (Std/Max)
512MB ECC DDRAM2 SDRam/8GB
512MB ECC DDRAM2 SDRam/8GB
512 MB DDR PC3200/8GB
Video Ram
16MB
16MB
16M
HDD
160GB Serial ATA
73GB 10K 3.5" SAS HS
73.4GB HS U320
Max Storage
1TB
1.2TB
880.8 GB
CD-Rom
48x Max IDE
48x Max IDE
48x Max IDE
FDD
1,44MB
Network
Ethernet Net 10/100/1000 Ethernet Net 10/100/1000 Ethernet Net 10/100/1000
Monitor
E54 15" monitor
E54 15" monitor
E54 15" monitor
Power Supply
400Watts NonHS-1/1
400Watts NonHS-1/1
514 Watts Non HS-1/1
Warranty
1 year
1 year
3 year
@
1,400
1,690
2,290
Cã s½n
Cã s½n
Cã s½n
§¬n gi¸ (VN§)
22,428,000
27,073,800
36,685,800
MODEL
IBM Xseries 226
IBM Xseries 226
IBM Xseries 336
C/O
China
China
China
P/N
8648-4AA
8648-5AA
8841-15A
Form factor
Tower black - HS
Tower black - HS
Tower black - HS
CPU
XEON 3.0GHz-800Mhz
XEON 3.2GHz- 800 Mhz
XEON 3.0GHz-800Mhz
Upgrade
1/2CPU
1/2CPU
1/2CPU
Caches
2MB L2 Cache
2MB L2 Cache
2MB L2 Cache
Total I/O Slots
6\6
6\6
6\6
PCI Disk CotrollerUltra 320 SCSI
Ultra 320 SCSI
Dual Ultra320 SCSI
Disk Bays(total\avail)
9\7
9\7
10\8
Memory
512 MB DDR PC3200/8GB 512 MB DDR PC3200/8GB 1GB PC3200ECC/16GB
Video Ram
16MB
16MB
16MB
HDD
73.4GB HS U320
73.4GB HS U 320
73.4GB HS U 320
Max Storage
880.8 GB
880.8GB
1.3TB
CD-Rom
48x Max IDE
48x Max IDE
48x Max IDE
FDD
1,44MB
1,44MB
1,44MB
Network
Ethernet Net 10/100/1000 Dual Ethernet Net 10/100/1000
Dual Ethernet Net 10/100/1000

Monitor
Power Supply
Warranty
@
§¬n gi¸ (VN§)

E54 15" monitor
E54 15" monitor
E54 15" monitor
530 Watts HS-1/1
670W HS 1/2
670W HS 1/2
3 year
3 years
3 years
2,210
2,370
3,070
Cã s½n
Cã s½n
Cã s½n
35,404,200
37,967,400
49,181,400

MODEL
IBM Xseries 346
IBM Xseries 260
IBM Xseries 366
C/O
China
China
China
P/N
8840-15A
8865-11A
8863-1RA
Form factor
Rack 2U
Tower black - HS
Rack 3U
CPU
XEON MP 2.2GHz
XEON MP 3.16GHz-667MhzXEON MP 3.16GHz-667Mhz
Upgrade
1/2CPU
1/4CPU
1/4CPU
Caches
2MB L3 ECC Cache
2MB L3 ECC Cache
1MB L2 Cache
Total I/O Slots
4
7
6
PCI Disk CotrollerDual Ultra 160 SCSI
Dual Ultra 160 SCSI
Serial Attached SCSI
Disk Bays(total\avail)
8\6
16\14
7\6
Memory
1GB PC3200ECC/16GB
2.0GB PC3200ECC/64GB 2.0GB PC3200ECC/64GB
Video Ram
16MB
16MB
16MB
HDD
73.4 HS U 320
36.4GB 10K SAS HDD
36.4GB 10K SAS HDD
Max Storage
880.8GB
440.4GB
440.4GB
CD-Rom
DVD-Rom (8X-24X)
48x Max IDE
DVD-Rom ( 8x-24x)
FDD
1,44MB
Network
Dual Ethernet Net 10/100/1000
Dual Ethernet Net 10/100/1000
Dual Ethernet Net 10/100/1000
Monitor
E54 15" monitor
E54 15" monitor
E54 15" monitor
Power Supply
625W HS 1\2
2*775W HS 2/4
1300W HS 1\2
Warranty
3 years
3 years
3 years
@
3,290
9,450
8,080
§Æt hµng
§Æt hµng
§¬n gi¸ (VN§)
52,705,800
151,389,000

Option
P/N

DESCRIPTION

Price

For

HDD
32P0723
32P0724
32P0726
32P0727

36.4
73.4
36.4
73.4

GB
GB
GB
GB

Non Hot 10K U320
Non Hot 10K U320
Hotswap 10K U320
Hotswap 10K U320

240
430
280
470

X206
X206
All
All

13N0672
13N0688

Processor Upgrade
Xeon 3.0Ghz/800Mhz, 1MB L2 EM64T 660
Xeon 3.0Ghz/800Mhz, 1MB L2 Cache 720

X226
X236, 346

Memory
512MB SDRAM PC2100 ECC
512MB SDRAM PC2100 ECC
2x 256MB PC2- 3200 Non Chipkill
2x 512MB PC2- 3200 Non Chipkill
Monitor
Monitor 17"
Monitor 15" TFT
Monitor 17" TFT
13N2190
71B8642

Others
Server RAID 6i + Controller
Server RAID 7k Adapter option

245
250
290
570

X206
X226,236
X226, 236
X226, 236

130
340
410
410
420

X206,226
X236

32P0033
00N7991

Server RAID 6M - 128 MB Cache
TAPE Driver DDS/4 4mm 20/40

770
670

All
X206,226,255

71P9155

DDS4 Media (5 Pack)

120

COMPAQ
Model
P/N
CPU
Upgrade
Cache
Slots
Bays
Memory
Max. Memory
HDD

Proliant ML110 G3 (Non-hot
Proliant
SATA)
ML110 (Non-hot
Proliant
SCSI) ML150 G2 (Non-HP)
Tower 4U
Tower 4U
Tower 5U
390411-371
383506-371
372254-371
PIV 3.2Ghz 800FSB
Intel Xeon 3.2 GHz 800FSBIntel Xeon 3.2 GHz 800FSB
1CPU
1CPU
2CPU
2MB
2Mb
1Mb
4(2-32bit/1-33Mhz/2PCIE) 4(2-32bit/1-33Mhz/2PCIE) 6(5PCI-X/1PCIE)
3Non HotPlug
3Non HotPlug
6*1" Non HotPlug
512MB PC2 4200 DDR II SDRam
512MB PC2 4200 DDR II SDRam
512MB PC2700 DDR SDRam
8 GB ( 4 Slots)
8GB (4 slot)
8GB ( 4 slot)
80GB Non HP SATA
36.4GB U320 15K Non HP 36.4GB Non HP
Max240Gb
Max 438GB
Max 880.8GB (6*146Gb)
SATA
Single W -Ultra 320 SCSI Single W -Ultra 320 SCSI
48xIDE
48xIDE
48xIDE
1,44MB
Broadcom 5721 PCI GigabitBroadcom 5721 PCI GigabitBroadcom 5721 PCI Gigabit
350W non hot plug
350W non hot plug
600W, non-hot plug
15" S 5500
15" S 5500
15" S 5500
01 year
01 year
01 year
1,480
1,710
2,070
Cã s½n
§Æt hµng
§Æt hµng
23,709,600
27,394,200
33,161,400

HP-Compaq server

Controller
CD-Rom
FDD
Network
Power Supply
Monitor
Warranty
@
§¬n gi¸ (VN§)
COMPAQ
Model
P/N
CPU
Upgrade
Cache
Slots
Bays
Memory
Max. Memory
HDD
Controller
CD-Rom
FDD
Network
Power Supply
Monitor
C/O
Warranty
@
§¬n gi¸ (VN§)

Proliant ML150 (Hot Plug)
Proliant ML310 G2
Tower 5U
Tower 5U
380189-371
376871-371
Intel Xeon 3.0 GHz
PIV 3.2 GHz 800FSB
2CPU
1CPU
2MB
1MB
6(5 PCI-X, 1 PCIE)
4(2PCI-X, 1-32bit,1PCIE)
6*1" Non HotPlug
4*1" HP
512MB PC2700DDR SDRam
512 MB PC2 3200 ECC
8GB (4slots)
4GB
Option
Option
Max 880.8GB ( 6*146Gb) Max 1.2TB ( 4*300Gb HP)
Single W -Ultra3 SCSI
Sing W - Ultra 320 SCSI
48xIDE
48xIDE
1,44MB
Option
Broadcom 5721 PCI GigabitEmbedded NC320i PCIE
600W, non-hot plug
370W NHP
15" S 5500
15" S 5500
Taiwan
Taiwan
01 year
3 year
2,080
2,110
Cã s½n
Cã s½n

Proliant ML350G4P
Tower 5U
380165-371
Intel Xeon 3.0GHz 800FSB
2CPU
2Mb Cache
6(4PCI-X, 2PCI-Express)
10*6*1" W-U3 Hot-plug Driver
512MB PC3200 DDR2 SDRam
12GB (6 slots)
Option
Max 2.4TB HP
Dual W -Ultra 320 SCSI
48xIDE
1,44MB
NC7761 PCI GA Integrated ILO
725W/ 1 Option Redundant
15" S 5500
Taiwan
3 year
2,510
§Æt hµng

33,321,600
COMPAQ
Model
P/N
CPU
Upgrade
Cache
Slots
Bays(Tot/Avai)
Memory
Max. Memory
HDD
Controller
CD-Rom
FDD
Network
Power supply
Monitor
C/O
Warranty
@
§¬n gi¸ (VN§)
COMPAQ
Model
P/N
CPU
Upgrade
Cache
Slots
Bays(Tot/Avai)

Memory
Max. Memory
HDD

33,802,200

40,210,200

Proliant ML350R G4P ( Hot-Plug)
Proliant ML350R04p
Proliant ML370T G4 ( Hot PL
Tower 5U
Rack 5U
Tower 5U
380166-371
382174-371
379908-371
Intel Xeon 3.2GHz 800FSB Intel Xeon 3.0GHz 800FSB Intel Xeon 3.2GHz 800FSB
2CPU
2CPU
2CPU
2Mb Cache
2Mb Cache
2Mb Cache
6(4PCI-X, 2PCI-Express) 6(4PCI-X, 2PCI-Express) 4-64bit/100Mhz Non HP, 2 PCI E
10*6*1" W-U3 Hot-plug Driver
10*6*1" W-U2/ U3 Hot-plug10*6*1" W-U2/ U3 Hot-plug
512MB PC2-4200 DDR2 512MB REG PC3200-400Mhz
1 GB PC3200R 400Mhz ECC
12GB (6 slots)
12GB (6 slots)
16GB (8 slots)
Option
Option
Option
Max 2.4TB HP
Max 2.4TB HP
Max 2.4TB HP
Dual W -Ultra 320 SCSI
Dual W -U320 SCSI
Dual W -U320 SCSI
48xIDE
48xIDE
48xIDE
1,44MB
1,44MB
Option
NC7761 PCI Gigabit
NC7781 PCI-X Gigabit Nic NC7781 PCI-X Gigabit Nic
Integrated ILO
Integrated ILO
725W/ 1 Option Redundant725W/ 1 Option Redundant775W/ 1 Option Redundant
15" S 5500
Option
15" S 5500
Singapore
Singapore
3 year
3 year
3 year
2,610
2,700
3,130
Cã s½n
Cã s½n
§Æt hµng
41,812,200
43,254,000
50,142,600
Proliant ML370T G4
Proliant ML380T G4 ( Hot
Proliant
Plug) DL570 G3
Rack 5U
Rack 2U
Tower 6U, Xeon
379909-371
370596-371
348134-371
Intel Xeon 3.2GHz 800FSB Intel Xeon 3.2GHz 800FSB 1 x Intel Xeon 2.83 GHz
2CPU
2CPU
4CPU
2Mb Cache
1Mb Cache
4Mb Cache
4-64bit/100MHz NHP PCI-X3 Available 64bit PCI-X slots
4-64Bit, 100Mhz Non-HotPlug
2 PCI-Express
10/6*1'' W-U2/U3 Hot-plug2 Non - HP 100Mhz slots 2-64Bit, 133Mhz HotPlug
1 Non - HP 133Mhz slots 4 PCIE
10\6*1"W-U2/U3 Hot-plug 4 Hot-Plug 1"
1 GB PC3200R 400Mhz ECC
1GB PC-3200 400Mhz ECC 1GB PC3200 Reg ECC
16GB (8 slots)
16GB (8 slots)
48GB
Option
Option
Option
Max 2.4TB HP

Max 1.8TB

Max 3 TB

Controller

Dual W -Ultra 320 SCSI

Smart Array 6i Controller Dual U-W SCSI3

CD-Rom

48xIDE

48xIDE

FDD
Network
Power supply
Monitor
C/O
Warranty

Option
Option
1.44MB
NC7781 PCI-X Gigabit
NC7782 Dual Port PCI-X GANC7782 Dual Port PCI-X GA
775W/ 1 Option Redundant575W/ 1 Option Redundant1*910/1300W HP Upto 2
Option
Option
15" S 5500
Singapore
Singapore
3 year
3 year
3 year

48xIDE

@
§¬n gi¸ (VN§)

3,420
§Æt hµng
54,788,400

3,560
§Æt hµng
57,031,200

11,130
§Æt hµng
178,302,600

Option
P/N

Description
Hdd

286776-B22
286714-B22

36.4GB SCSI Non-hot plug
36.4GB 15,000rpm, U320 Universal Hard Drive, 1"
72.8GB 10,000rpm, U320 Universal Hard Drive, 1"

255
330
430

358347-B21
300678-B21
343055-B21

Memory
512MB of Advanced ECC PC2700 DDR SDRAMDIMM
512MB of Advanced ECC PC2100 DDR SDRAMDIMM
1GB PC2 PC3200 DDR2 SDRAM DIMM (2x512MB)

310
260
610

Monitors
HP S7500 17" Monitor 2 Tone
HP 17" Monitor ( Flat)
HP 1502 15" TFT Screen
Compaq 17" TFT
Compaq 19" TFT

117
155
275
375
499

358344-B21
374492-B21
Q1553A
291966-B21
291967-B21
273915-B21
Ghi chó:

Processor Board & Upgrates:
XEON 3.0GHz/1Mb Processor Option Kit
XEON 3.2GHz/800-1Mb Processor Option
Others
Tape Back-up 20/40 GB DDS-4 DAT Drive
RAID Card COMPAQ Smart Array 641
RAID Card COMPAQ Smart Array 642
RAID Card COMPAQ Smart Array 6402/128

790
970
650
410
420
990

* Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
* Gi¸ c¶ thay ®æi tuú theo t×nh h×nh thÞ tr­êng mµ cã thÓ kh«ng kÞp th«ng b¸o tr­íc
* Tû gi¸ thanh to¸n: theo tû gi¸ b¸n ra cña ThÞ tr­êng Tù do vµo ngµy thanh to¸n
Mäi chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ Phßng Kinh doanh C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa c

942 7595
7.5324
22.088
) 747.1215
anh.com.vn

0/1000

10/100/1000

667Mhz

10/100/1000

2 (Non-HP)

800FSB

R SDRam

Gigabit

800FSB

plug Driver
R2 SDRam

grated ILO
dundant

G4 ( Hot PLug)

800FSB

n HP, 2 PCI E
Hot-plug
Mhz ECC

dundant

n-HotPlug

CI-X GA

o¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô TrÇn Anh

Office
: 76 NguyÔn Du, QuËn Hai Bµ, Hµ Néi --- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942 7595
Branch 1: 14 Th¸i Hµ, QuËn §èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
Branch 2: 185 Gi¶ng Vâ, Q.§èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
Trung t©m B¶o hµnh: 95 Lý Nam §Õ, Hoµn KiÕm --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
Website : http: www.trananh.com & www.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

B¸o gi¸ ngµy 15/10/2008

B¸o gi¸ m¸y photocopy
* B¸o gi¸ cña TrÇn Anh ®· bao gåm thuÕ VAT, v× vËy kh¸ch hµng mua hµng lÊy H§TC sÏ
kh«ng ph¶i tr¶ thªm bÊt kú kho¶n phÝ nµo. Xin vui lßng lÊy H§TC ngay sau khi nhËn hµng
* Gi¸ cã thÓ ch­a tèt, nh­ng ChÊt l­îng dÞch vô sÏ lu«n cè g¾ng tèt nhÊt ViÖt nam
C«ng ty TrÇn Anh xin göi tíi c¸c quÝ kh¸ch hµng b¶ng b¸o gi¸ mét sè mÆt hµng m¸y Photocopy nh­ sau:

TT

Tªn, qui c¸ch hµng

@

M¸y kü thuËt sè MINOLTA

M¸y Bizhub162 + MB501 ( Photo, In, Scan): Tèc ®é sao chôp 16
b¶n/ phót, kiÓu m¸y: Sao chôp Laser - Digital, b¶n gèc tèi ®a: A3, ®é
1
ph©n gi¶i b¶n chôp: 600 dpi, zoom 50% - 200% ( 6 møc cµi ®Æt
s½n), khay n¹p giÊy tù ®éng: 250 trang, khay n¹p giÊy tay: 100
Option:
M¸y Bizhub162 + PF502 ( Chøa giÊy 2 khay x 250 tê)
M¸y Bizhub162 + PF502 + DF502 ( Chøc n¨ng tù ®éng n¹p b¶n gèc)
M¸y Bizhub210 + MB501 ( Photo, In, Scan): Tèc ®é sao chôp 21
b¶n/ phót, kiÓu m¸y: Sao chôp Laser - Digital, b¶n gèc tèi ®a: A3, ®é
2
ph©n gi¶i b¶n chôp: 600 dpi, zoom 50% - 200% ( 6 møc cµi ®Æt
s½n), khay n¹p giÊy tù ®éng: 250 trang, khay n¹p giÊy tay: 100
Option:
M¸y Bizhub210 + PF502 + DF502
M¸y Bizhub210 + PF502 + DF502 + AD540 ( Chøc n¨ng chia bé ®iÖn
tö)
M¸y Bizhub210 + PF502 + DF502 + AD540 + DF605 (Chøc n¨ng tù
®éng
sao chôp
2 mÆt)
M¸y Bizhub
250:
Tèc ®é sao chôp 25 b¶n/ phót, kiÓu m¸y: Sao chôp
3

4

Laser - Digital, b¶n gèc tèi ®a: A3, s¸ch, vËt thÓ, ®é ph©n gi¶i b¶n
chôp: 600 dpi, zoom 25% - 400% ( 6 møc cµi ®Æt s½n), 2 khay n¹p
giÊy tù ®éng: A5-A3 (500 trang x 2), khay n¹p giÊy tay: 1
Option:
M¸y Bizhub 250 + DF605 (Chøc n¨ng n¹p vµ ®¶o b¶n gèc 80 trang, tù
®éng
sao chôp
2 mÆt)
M¸y Bizhub
350:
Tèc ®é sao chôp 35 b¶n/ phót, kiÓu m¸y: Sao chôp
Laser - Digital, b¶n gèc tèi ®a: A3, s¸ch, vËt thÓ, ®é ph©n gi¶i b¶n
chôp: 600 dpi, Zoom 25% - 400% ( 6 møc cµi ®Æt s½n), 2 khay n¹p
giÊy tù ®éng: A5-A3 (500 trang x 2), khay n¹p giÊy tay: 1
Option:
M¸y Bizhub 350 + DF605 (Chøc n¨ng n¹p vµ ®¶o b¶n gèc 80 trang, tù
®éng sao chôp 2 mÆt)

M¸y RICOH

ANALOG

Gi¸
(VN§)

1,550

###

1,640
1,930

###
###

1,780

###

2,360
2,500
3,120

###
###
###

3,175

###

3,995

###

4220

###

4545

5,050

1
2
3

1

2

1

1

2

3

4

5

6

M¸y FT4621: Max: A3, Min: A6, 21 b¶n/ phót, Zoom: 50-200%, khay
giÊy 2 x 250 tê, khay tay: 80 tê. Chôp liªn tôc: 99 tê. KÌm: Mùc, Tõ
M¸y FT5632: Max: A3, Min: A6, 32 b¶n/ phót, Zoom: 50-200%, khay
giÊy 2 x 500 tê, khay tay: 40 tê. Chôp liªn tôc: 999 tê. KÌm: Mùc, Tõ
M¸y FT5840: Max: A3, Min: A6, 40 b¶n/ phót, Zoom: 50-200%, khay
giÊy 1 x 500 tê, khay tay: 40 tê. Hép giÊy: 1.000 tê. Chôp liªn tôc:
999 tê. Cã bé phËn ®¶o mÆt b¶n chôp tù ®éng. KÌm: Mùc, Tõ, N¾p
m¸y
photocopy khæ lín
M¸y FW 770: Tèc ®é in 4 b¶n/ phót ( khæ A1), 2 b¶n/ phót( khæ A0).
Khæ giÊy A4 - A0. Phãng thu: 1:1 ( +/- 0.5%). Chôp nh©n b¶n: tõng tê
riªng lÎ, N¹p tõ giÊy cuén, ®­êng kÝnh: 170mm, Réng: 914mm, Dµi:
150mm. KÌm: Mùc, Tõ, Side Guide, Roll Cuttinh Rail, Ch
M¸y FW 870: Tèc ®é in 4 b¶n/ phót ( khæ A1), 7.5 b¶n/ phót( khæ
A0). Khæ giÊy B5 - A0. Phãng thu: 1:1 ( +/- 0.5%). Chôp nh©n b¶n: 10
b¶n liªn tôc, N¹p tõ giÊy cuén, ®­êng kÝnh: 170mm, Réng: 914mm,
Dµi: 150mm. KÌm: Mùc, Tõ ( ChØ cã 2 roll), Side Guide, Rol
photocopy siªu tèc, khæ lín
M¸y in nhanh JP 1255: Tèc ®é in: 80, 100, 130 b¶n/ phót ( Cã 3
møc). Khæ giÊy: A5 - B4. Phãng thu: 50 - 200%. §é ph©n gi¶i: 300dpi
x 400dpi. Chôp liªn tôc: 9999 tê. Khay giÊy: 1.000 tê ( n¹p/ ®ãn). KÌm:
Mùc, Master
aficio
M¸y Aficio 1113 ( Kü thuËt sè): Tèc ®é 13 b¶n/ phót, khæ giÊy A3
- A6. Phãng thu: 50-200%. §é ph©n gi¶i 600dpi. QuÐt tia Laser. QuÐt
¶nh 1 lÇn, sao chôp nhiÒu lÇn ( chän thªm bé nhí). Chia bé ®iÖn tö.
XÕp chång ( chän thªm bé nhí), kh«ng xoay 90 ®é, Chôp nh©n b¶n:
99 tê, Bé nhí tiªu chuÈn: 16MB
M¸y Aficio 1515 ( Kü thuËt sè): Tèc ®é 15 b¶n/ phót, khæ giÊy A4
- A6. Phãng thu: 50-200%. §é ph©n gi¶i 600dpi. QuÐt tia Laser. QuÐt
¶nh 1 lÇn, sao chôp nhiÒu lÇn. Chia bé ®iÖn tö. XÕp chång, kh«ng
xoay 90 ®é, Chôp nh©n b¶n: 99 tê, Bé nhí tiªu chuÈn: 16MB
M¸y Aficio 1515F ( Kü thuËt sè): Bé n¹p b¶n gèc tù ®éng DF80, bé
phËn fax. Tèc ®é 15 b¶n/ phót, khæ giÊy A4 - A6. Phãng thu: 50200%. §é ph©n gi¶i 600dpi. QuÐt tia Laser. QuÐt ¶nh 1 lÇn, sao chôp
nhiÒu lÇn. Chia bé ®iÖn tö. XÕp chång, kh«ng xoay 90 ®é, Chôp
nh©nAficio
b¶n: 99
tê, Bé nhí
tiªu
chuÈn:
16MB
M¸y
1515MF
( Kü
thuËt
sè):
Bé n¹p b¶n gèc tù ®éng DF80,
bé phËn fax, bé ®¶o b¶n chôp tù ®éng, bé phËn in/ quÐt. Tèc ®é 15
b¶n/ phót, khæ giÊy A4 - A6. Phãng thu: 50-200%. §é ph©n gi¶i
600dpi. QuÐt tia Laser. QuÐt ¶nh 1 lÇn, sao chôp nhiÒu lÇn. Chia bé
®iÖn tö. XÕp chång, kh«ng xoay 90 ®é, Chôp nh©n b¶n: 99 tê, Bé
nhí tiªu
chuÈn:
16MB
M¸y
Aficio
2016(
Kü thuËt sè): Tèc ®é 16 b¶n/ phót, khæ giÊy A3 A6. Phãng thu: 50-200%. §é ph©n gi¶i 600dpi. QuÐt tia Laser. QuÐt
¶nh 1 lÇn, sao chôp nhiÒu lÇn ( chän thªm bé nhí). Chia bé ®iÖn tö.
XÕp chång ( chän thªm bé nhí), cã thÓ xoay ¶nh b¶n gèc
M¸y Aficio 2020( Kü thuËt sè): Tèc ®é 20 b¶n/ phót, khæ giÊy A3 A6. Phãng thu: 50-200%. §é ph©n gi¶i 600dpi. QuÐt tia Laser. QuÐt
¶nh 1 lÇn, sao chôp nhiÒu lÇn. Chia bé ®iÖn tö. Xoay 90 ®é ( 1 khay
giÊy däc, 1 khay giÊy ngang), Chôp nh©n b¶n: 99 tê, Bé nhí tiªu
chuÈn: 16MB

1,930

###

3,200

###

3,980

###

3,045

###

4,350

###

3,045

###

1,650

###

1,420

###

1,950

###

2,300

###

1,850

###

2,250

###

7

M¸y Aficio 2020D( Kü thuËt sè): Cã bé ®¶o mÆt b¶n chôp tù
®éng.Tèc ®é 20 b¶n/ phót, khæ giÊy A3 - A6. Phãng thu: 50-200%. §é
ph©n gi¶i 600dpi. QuÐt tia Laser. QuÐt ¶nh 1 lÇn, sao chôp nhiÒu
lÇn. Chia bé ®iÖn tö. Xoay 90 ®é ( 1 khay giÊy däc, 1 khay giÊy
ngang), Chôp nh©n b¶n: 99 tê, Bé nhí tiªu chuÈn: 16MB
M¸y Aficio 2022( Kü thuËt sè): Tèc ®é 22 b¶n/ phót, khæ giÊy A3 A6. Phãng thu: 50-200%. §é ph©n gi¶i 600dpi. QuÐt cÆp tia Laser.
QuÐt ¶nh 1 lÇn, sao chôp nhiÒu lÇn. Chia bé ®iÖn tö. Xoay 90 ®é ( 1
khay giÊy däc, 1 khay giÊy ngang), Chôp nh©n b¶n: 99 tê, Bé nhí tiªu
chuÈn: 16MB
M¸y Aficio 3025( Kü thuËt sè): Tèc ®é 25 b¶n/ phót, khæ giÊy A3 A6. Phãng thu: 25-400%. §é ph©n gi¶i 600dpi. QuÐt cÆp tia Laser.
QuÐt ¶nh 1 lÇn, sao chôp nhiÒu lÇn. Chia bé ®iÖn tö. Xoay 90 ®é ( 1
khay giÊy däc, 1 khay giÊy ngang), Chôp nh©n b¶n: 999 tê
Bé phËn chän thªm
Ch©n kª thÐp cã sÊy

2,760

###

3,080

###

3,130

###

85

###

1,350

###

1,750

###

Digital
IR - 1210: M¸y kü thuËt sè khæ A5 - A4, tèc ®é 12 b¶n/ phót, ®é
1 ph©n gi¶i 600 x 600 dpi, kÝch th­íc thu phãng 50% - 200%, copy liªn
tôc 1 - 99 b¶n, 1 khay giÊy 500 tê + 100 tê khay tay
Digital khæ a3

1,020

###

IR - 1600: M¸y kü thuËt sè khæ A5 - A3, tèc ®é 16 b¶n/ phót, ®é
1 ph©n gi¶i 600 x 600 dpi, kÝch th­íc thu phãng 50% - 200%, copy liªn
tôc 1 - 99 b¶n, 1 khay giÊy 250 tê + tê khay tay, träng l­îng 38,5 kg

1,400

###

475
598
246
352
585
395
465

###
###
###
###
###
###
###

1,520

###

2,130

###

630
315
785
410

###
###
###
###

8

9

1

M¸y canon
ANALOG khæ A3
NP - 7160: m¸y khæ A3, tèc ®é 16 b¶n/ phót, kÝch th­íc thu phãng
1 50% - 200%, khay giÊy 250 tê, khay tay ®¬n, copy liªn tôc 1 - 999
b¶n, träng l­îng 47kg, ®iÖn n¨ng tiªu thô 1.5 kw
NP - 7210: m¸y khæ A6 - A3, tèc ®é 21 b¶n/ phót, kÝch th­íc thu
2 phãng 50% - 200%, khay giÊy 500 tê, khay tay 50 tê, copy liªn tôc 1 999 b¶n, träng l­îng 43,7kg, ®iÖn n¨ng tiªu thô 1.5 kw

Option ( Dïng cho m¸y IR 1600):
Bé n¹p b¶n gèc tù ®éng ADF -J1
Bé s¾p xÕp tµi liÖu vµ dËp ghim ( FinÝhir - L1)
Inner 2 - Way
Khay Cassette n¹p giÊy ( 01 ng¨n x 250 tê) - IR1600/ 1600F
Khay Cassette n¹p giÊy ( 02 ng¨n x 250 tê) - IR2000
Card giao diÖn Ethernet - iN - E5
M¹ch in ( Printer Board - N1)
IR - 2016J: M¸y kü thuËt sè, hÖ thèng xö lý ¶nh ®a chøc n¨ng, tèc
2 ®é 16 b¶n/ phót. Khæ giÊy A3 ( Max). Thêi gian khëi ®éng 13 gi©y.
§é
gi¶iM¸y
1200
600dpi
IR ph©n
- 2020J:
küxthuËt
sè, hÖ thèng xö lý ¶nh ®a chøc n¨ng, tèc
3 ®é 20 b¶n/ phót. Khæ giÊy A3 ( Max). Thêi gian chôp b¶n ®Çu tiªn
7.9 gi©y. §é ph©n gi¶i 1200 x 1200dpi
Option ( Dïng cho m¸y IR 2016J/ 2020J:
Bé n¹p b¶n gèc tù ®éng DADF - P1
Bé ®¶o b¶n sao DU (A1)
Bé s¾p xÕp tµi liÖu vµ dËp ghim ( Inner Finisher - U1)
Khay giÊy tù ®éng

Bé nguån: sö dông ®Ó kÕt hîpA1 & U1
IR - 2016: M¸y kü thuËt sè, hÖ thèng xö lý ¶nh ®a chøc n¨ng, tèc ®é
4 16 b¶n/ phót. Khæ giÊy A3 ( Max). Thêi gian chôp b¶n ®Çu tiªn 7.9
gi©y. §é ph©n gi¶i 1200 x 1200dpi
IR - 2020: M¸y kü thuËt sè, khæ A5 - A3, tèc ®é 20 b¶n/ phót. Chøc
5
n¨ng sao chÐp 2 mÆt tù ®éng. Bé nhí 128M. 250 tê x 2 khay giÊy
Option ( Dïng cho m¸y IR 2016/ 2020:
Bé n¹p b¶n gèc tù ®éng DADF - P1
Bé ®¶o b¶n sao DU (A1)
Khay giÊy tù ®éng 1 (J1)
Khay giÊy tù ®éng 2 ( K1)
Bé s¾p xÕp tµi liÖu vµ dËp ghim ( Inner Finisher - U1)
Hai ngâ giÊy ra
Ngâ ra giÊy thªm cña U1 (C1)
Chøc n¨ng Fax ( Super G3 Fax ( T1) + Fax Panel ( A1))
IR - 2230: M¸y kü thuËt sè, c«ng nghÖ t¹o ¶nh b»ng Laser, tèc ®é 22
6 b¶n/ phót. Khæ giÊy: A3 ( Max). Chøc n¨ng Phtocopy, Printer, Fax,
Scan
IR - 3530: M¸y kü thuËt sè, c«ng nghÖ t¹o ¶nh b»ng Laser, tèc ®é 35
7 b¶n/ phót. Khæ giÊy: A3 (Max). Chøc n¨ng Phtocopy, Printer, Fax,
Scan
Option ( Dïng cho m¸y IR 2230/ 3530):
Bé n¹p b¶n gèc tù ®éng DADF - N1
Khay giÊy tù ®éng 1 (Y2)
Hai ngâ giÊy ra (D1)- (A1)
Bé s¾p xÕp tµi liÖu vµ dËp ghim (S1)- (A1)
Ngâ ra giÊy thªm cña S1 (B1)
In m¹ng
Chøc n¨ng Fax
Ch©n kª thÐp ( dïng cho c¸c lo¹i m¸y Canon)

60 961,000
1,700

###

2,320

###

630
315
410
600
785
200
160
500

###
###
###
###
###
###
###
###

3,060

###

4,600

###

820
1,095
600
970
160
2,080
1,130
90

###
###
###
###
###
###
###
###

Ghi chó:
* Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
* Gi¸ c¶ thay ®æi tuú theo t×nh h×nh thÞ tr­êng cã thÓ kh«ng kÞp th«ng b¸o tr­íc
* Tû gi¸ thanh to¸n: GÝa b¸n ra cña ThÞ tr­êng Tù do
* B¶o hµnh theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt t¹i Trung t©m B¶o hµnh cña c«ng ty TrÇn Anh
Mäi chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ Phßng Kinh doanh C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë tr

--- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942 7595
-- Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
Õm --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
nanh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

g b¸o gi¸ mét sè mÆt hµng m¸y Photocopy nh­ sau:

«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô TrÇn Anh

Office
: 76 NguyÔn Du, QuËn Hai Bµ, Hµ Néi --- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942 7595
Branch 1 : 14 Th¸i Hµ, QuËn §èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
Branch 2 : 185 Gi¶ng Vâ, Q.§èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
Trung t©m B¶o hµnh : 95 Lý Nam §Õ, Hoµn KiÕm --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
Website : http: www.trananh.com & www.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

B¸o gi¸ ngµy 15/10/2008

b¸o gi¸ m¸y fax
* B¸o gi¸ cña TrÇn Anh ®· bao gåm thuÕ VAT, v× vËy kh¸ch hµng mua hµng lÊy H§TC sÏ
kh«ng ph¶i tr¶ thªm bÊt kú kho¶n phÝ nµo. Xin vui lßng lÊy H§TC ngay sau khi nhËn hµng
* Gi¸ cã thÓ ch­a tèt, nh­ng ChÊt l­îng dÞch vô sÏ lu«n cè g¾ng tèt nhÊt ViÖt nam
C«ng ty TrÇn Anh xin göi tíi c¸c quÝ kh¸ch hµng b¶ng b¸o gi¸ mét sè lo¹i m¸y Fax sau:
TT Tªn Hµng
chøc n¨ng - c«ng dông
gi¸ (VN§)
@

panasonic
m¸y fax giÊy nhiÖt
GiÊy nhiÖt, c¾t giÊy tù ®éng, tù ®éng chuyÓn Tel/ Fax,
KX-FT903 sè nhí quay nhanh 100 sè, ®iÒu chØnh ©m l­îng b»ng
1
2,002,000
NX
®iÖn tö, chøc n¨ng ®æ chu«ng ph©n biÖt, nhí ®­îc 20
trang khi hÕt giÊy, 64 møc x¸m
GiÊy nhiÖt, c¾t giÊy tù ®éng, tù ®éng chuyÓn Tel/ Fax,
KXsè nhí quay nhanh 100 sè, ®iÒu chØnh ©m l­îng b»ng
2
2,162,000
FT73CX
®iÖn tö, chøc n¨ng ®æ chu«ng ph©n biÖt, nhí ®­îc 20
trang
khi hÕt
giÊy,
64tùmøc
x¸mtù ®éng chuyÓn Tel/ Fax,
GiÊy nhiÖt,
c¾t
giÊy
®éng,
sè nhí quay nhanh 100 sè, ®iÒu chØnh ©m l­îng b»ng
®iÖn tö, chøc n¨ng ®æ chu«ng ph©n biÖt, nhí ®­îc 20
trang khi hÕt giÊy, 64 møc x¸m
M¸y fax giÊy nhiÖt, c¾t giÊy tù ®éng, tù ®éng chuyÓn
Tel/ Fax, hÖ thèng ghi ©m tr¶ lêi kü thuËt sè ( 20 phót
KX-FT907
4
ghi ©m), ghi ©m 2 chiÒu, nhí ®­îc 20 trang khi hÕt
NX
giÊy, 64 møc x¸m, sè nhí quay nhanh 100 sè, ®iÒu
chØnh ©m l­îng b»ng ®iÖn tö, chøc n¨ng ®æ chu«
m¸y fax in laser
M¸y fax IN LASER, chÊt l­îng in siªu nÐt: 600 dpi, bé nhí
100 sè ®iÖn tho¹i vµ tªn ng­êi, dung l­îng bé nhí cùc lín:
1 KX-FL512 170 trang khi hÕt giÊy, tèc ®é 5 gi©y/01 trang, göi fax
15 b¶n liªn tôc, khay n¹p giÊy 220 b¶n, hiÓn thÞ sè gäi
®Õn, mùc KX-FA83 dung luîn
M¸y fax IN LASER, chÊt l­îng in siªu nÐt: 600 dpi, bé nhí
100 sè ®iÖn tho¹i vµ tªn ng­êi, dung l­îng bé nhí cùc lín:
2 KX-FL612 170 trang khi hÕt giÊy, tèc ®é 4.2 gi©y/01 trang, göi
fax 20 b¶n liªn tôc, khay n¹p giÊy 250 b¶n, hiÓn thÞ sè
gäi ®Õn
3

KXFT77CX

125

135

2,162,000

135

2,322,000

145

4,966,000

310

5,366,000

335

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M¸y fax IN LASER, chÊt l­îng in siªu nÐt: 600 dpi - Bé nhí
100 sè ®iÖn tho¹i vµ tªn ng­êi,dung l­îng bé nhí cùc lín:
KX-FL542 512 trang khi hÕt giÊy, tèc ®é 4 gi©y/01 trang, göi fax
20 b¶n liªn tôc, khay n¹p giÊy 250 b¶n, hiÓn thÞ sè gäi
®Õn, mùc KX-FA83 dung l­în
M¸y fax in Laser, chÊt l­îng in siªu nÐt: 600 dpi, khay
thiÕt kÕ giÊy ®éc ®¸o flad - bed. Tèc ®é modem
KX-FL756 33,600. Scanner. KÕt nèi m¸y tÝnh lµm m¸y in, tèc ®é
01trg/ 6 gi©y, khay n¹p giÊy 150 b¶n, nhí 112 sè ®iÖn
tho¹i vµ tªn ng­êi, göi fax 15 b¶n liªn tôc,
m¸y fax giÊy th­êng
M¸y fax giÊy th­êng, Khay chøa ®­îc 30 trang A4. Nhí ®­
îc 100 tªn vµ sè ®iÖn tho¹i, Nhí 28 b¶n khi hÕt giÊy.
KX-FP141E HiÓn thÞ sè gäi ®Õn. Tù ®éng chuyÓn Tel/Fax, tèc ®é
truyÒn fax 4 gi©y/trang. Chøc n¨ng copy phãng to, thu
nhá, chøc n¨ng söa lçi ECM, sö dông mùc phim KX-FA54
M¸y fax giÊy th­êng, Khay chøa ®­îc 30 trang A4. Nhí ®­
îc 100 tªn vµ sè ®iÖn tho¹i, Nhí 28 b¶n khi hÕt giÊy.
KX-FP145 HiÓn thÞ sè gäi ®Õn. Tù ®éng chuyÓn Tel/Fax, tèc ®é
truyÒn fax 4 gi©y/trang. Chøc n¨ng copy phãng to, thu
nhá, chøc n¨ng söa lçi ECM, sö dông mùc phim KX-FA54
M¸y fax giÊy th­êng, 64 møc x¸m, khay chøa ®­îc 50
trang A4, ®iÒu chØnh ®é s¸ng tèi khi Fax vµ Copy,
KX-FP342
Scan nhanh vµo bé nhí, truyÒn Fax víi tèc ®é cao
14,4kbps, chøc n¨ng söa lçi ®­êng truyÒn ECM, nhËn
Fax tõ xa, fax liªn tôc 10 b¶n, nhí ®­îc 110 tªn vµ sè
M¸y fax giÊy th­êng, 64 møc x¸m, khay chøa ®­îc 50
trang A4, SP-PHONE hai chiÒu kü thuËt sè, hÖ thèng
KX-FP362 ghi ©m tr¶ lêi kü thuËt sè, ghi ©m hai chiÒu trong khi
®µm tho¹i, nghe tin nh¾n ®Ó l¹i cña ng­êi gäi ®Õn,
truyÒn fax víi tèc ®é cao 14.4kbps, chøc n¨ng
M¸y fax giÊy th­êng, sö dông mùc phim KX-FA54, tèc ®é
in 8 gi©y/01 trang + tay con kü thuËt sè, scan nhanh
KXvµo bé nhí. Cuén film dµi 35m. Nhí ®­îc 28 trang khi hÕt
FC195E
mùc. Khay chøa ®­îc 50 trang A4, nghe tin nh¾n ®Ó l¹i
cña ng­êi gäi ®Õn, truyÒn fax víi tèc ®é cao 14.4Kbps
M¸y fax giÊy th­êng, sö dông mùc phim KX-FA54, tèc ®é
in 8 gi©y/01 trang + tay con kü thuËt sè, HÖ thèng ghi
KX-FC238 ©m kü thuËt sè. Nhí ®­îc 28 trang khi hÕt mùc. Khay
chøa ®­îc 50 trang A4, nghe tin nh¾n ®Ó l¹i cña ng­êi
gäi ®Õn,
truyÒn
fax sö
víi dông
tèc ®é
caoA4,
14.4Kbps
M¸y
fax giÊy
th­êng,
giÊy
sö dông mùc phim
- Cã kh¶ n¨ng kÕt nèi m¸y tÝnh, scanner, printer - Chøc
n¨ng ghi ©m tr¶ lêi tù ®éng kÜ thuËt sè - Nhí ®­îc 106
KX-FP386
tªn vµ sè §T, khay n¹p giÊy chøa 150 b¶n giÊy A4. T­
¬ng thÝch Window 95/98/2000/XP. Tèc ®é truyÒn
14.4kb/gi©y
M¸y fax giÊy th­êng + 01 tay con kü thuËt sè
Tay con: 32 kiÓu chu«ng, ©m thanh næi, hiÖn sè gäi
KX-FC241 ®Õn, nhí 200 sè ®iÖn tho¹i. Fax liªn tôc 10 b¶n. Khay
n¹p giÊy 30 b¶n. Nhí 28 trang khi hÕt giÊy, loa ngoµi hai
chiÒu, nhí 100 sè ®iÖn tho¹i trªn m¸y fax
M¸y fax giÊy th­êng, sö dông giÊy A4, sö dông mùc phim
- Cã kh¶ n¨ng kÕt nèi m¸y tÝnh, scanner, printer - Chøc
KX-FM131
n¨ng ghi ©m tr¶ lêi tù ®éng kÜ thuËt sè - Nhí ®­îc 106
tªn vµ sè §T, khay n¹p giÊy chøa 150 b¶n giÊy A4

5,446,000

340

7,369,000

460

2,162,000

135

2,162,000

135

2,242,000

140

2,483,000

155

3,204,000

200

3,364,000

210

3,604,000

225

4,005,000

250

4,085,000

255

brother
m¸y fax giÊy th­êng
1 BTR921

M¸y Fax giÊy th­êng in phim, tèc ®é modem tèi ®a
9600bps, khay n¹p giÊy 100 b¶n, fax liªn tôc 10 b¶n.
2,002,000
Dung l­îng bé nhí 20 trang khi hÕt giÊy, 16 sè nhí nãng,
32 sè nhí nhanh, hiÖn sè gäi ®Õn

125

Mùc m¸y fax
1 KXFA134

2 KXFA136

3 KXFA 55
4
5
6
7
8

KXFA57
FO-3CR
FO-6CR
PC-20BK
PC-20CL

B¨ng mùc dïng cho m¸y Fax KXF1000-1006-1020-10501100-1150-929-1200 , dµi 200m ( kho¶ng 600 trang )
B¨ng mùc dïng cho m¸y Fax KXFP101-FP105-FP106FP108-FP121-FP128-FM131-FP200-PM210-FM220FMC230-FP250-258-FM260-FP270-FP278-FM280-FP302F969-F1010-F1015-F1016-F1110, dµi 100m( kho¶ng 300
b¶n )
B¨ng mùc dïng cho m¸y Fax P80, P81-P82-P85-P88-P89PC91-PC95-P151-P152-P156 DµI 50M ( kho¶ng 150 b¶n)
B¨ng mùc dïng cho m¸y Fax KXFP342-KXFP362
Mùc m¸y fax cho m¸y FO-730, FO-780
Mùc m¸y fax cho m¸y UXP100
Mùc ®en dµnh cho UF-E1
Mùc mµu dµnh cho UF-E1

256,000

16

136,000

9

112,000

7

128,000
80,000
128,000
464,000
560,000

8
5
8
29
35

mùc vµ phô kiÖn dµnh cho m¸y fax laser
1 KX-FA76
2 KX-FA78
3 KX-FA83
4 KX-FA84

Toner catridge- Mùc dïng cho m¸y fax LASER KX-FL502,
400,000
KX-FLB752, KX-FLB756, Kho¶ng 2000 b¶n
Drum unit- trèng dïng cho m¸y fax LASER KX-FL502, KX945,000
FLB752, KX-FLB756, 6000 b¶n
Toner catridge- Mùc dïng cho m¸y fax LASER KX-FL512,
480,000
kho¶ng 2500 b¶n
Drum unit- trèng dïng cho m¸y fax LASER KX-FL502, KX1,217,000
FLB752, 10000 b¶n

25
59
30
76

Ghi chó:
* Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT, kh¸ch hµng lÊy H§TC kh«ng ph¶i tr¶ thªm phÝ
* Gi¸ c¶ thay ®æi tuú theo t×nh h×nh thÞ tr­êng mµ cã thÓ kh«ng kÞp th«ng b¸o tr­íc
* Tû gi¸ thanh to¸n: theo tû gi¸ b¸n ra cña ThÞ tr­êng Tù do vµo ngµy thanh to¸n

Mäi chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ Phßng Kinh doanh C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë tr

C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô TrÇn Anh

Office
: 76 NguyÔn Du, QuËn Hai Bµ, Hµ Néi --- Tel: (04) 942.7585 --- Fax: (04) 942 7595
Branch 1 : 14 Th¸i Hµ, QuËn §èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 537.5323 --- Fax: (04) 537.5324
Branch 2 : 185 Gi¶ng Vâ, Q.§èng §a, Hµ Néi --- Tel: (04) 5.122.122 --- Fax: (04) 5.122.088
Trung t©m B¶o hµnh : 95 Lý Nam §Õ, Hoµn KiÕm --- Tel: (04) 747.1214 --- Fax: (04) 747.1215
Website : http: www.trananh.com & www.trananh.com.vn --- Email: Sales@trananh.com.vn

B¸o gi¸ ngµy 15/10/2008

b¸o gi¸ m¸y chiÕu, mµn chiÕu
* B¸o gi¸ cña TrÇn Anh ®· bao gåm thuÕ VAT, v× vËy kh¸ch hµng mua hµng lÊy H§TC sÏ
kh«ng ph¶i tr¶ thªm bÊt kú kho¶n phÝ nµo. Xin vui lßng lÊy H§TC ngay sau khi nhËn hµng
* Gi¸ cã thÓ ch­a tèt, nh­ng ChÊt l­îng dÞch vô sÏ lu«n cè g¾ng tèt nhÊt ViÖt nam
C«ng ty TrÇn Anh xin göi tíi c¸c quÝ kh¸ch hµng b¶ng b¸o gi¸ mét sè mÆt hµng m¸y chiÕu nh­ sau:

M¸y chiÕu

C­êng ®é
s¸ng
(ANSI
Lumens)

§é ph©n gi¶i

LCD PT-P1SD

1,500

SVGA (800 x 600)

38 - 300

300:1

LCD PT-LB20SEA

2,000

SVGA (800 x 600)

33 - 300

LCD PT-LB20EA

2,000

LCD PT-LB20NTEA

H×nh
chiÕu

Độ
Träng
tương KÕt nèi
l­îng
phản

Hµng
ho¸

Gi¸
(USD)

1.3

OK

1,060

500:1

2.1

OK

1,220

XGA (1,024 x 768) 33 - 300

500:1

2.1

OK

1,470

2,000

XGA (1,024 x 768)

33- 300

500:1

Wireless

2.2

OK

1,660

LCD PT-L730NTEA

2,100

XGA (1,024 x 768) 33 - 300

300:1

Wireless

2.6

OK

2,430

LCD PT-LB3500E

3,500

XGA (1,024 x 768) 50 - 600

1600:1

4.9

OK

3,670

Model

Panasonic

Sony
LCD VPL-ES2

1,500

SVGA (800 x 600)

40 - 300

300:1

2.8

OK

1,050

LCD VPL-CS7

1,800

SVGA (800 x 600)

40 - 300

350:1

2.9

OK

1,350

VPL - CS20

2,000

SVGA (800 x 600)

40 - 300

350:1

1.9

OK

1,530

VPL - CX20

2,000

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

350:1

1.9

OK

1,900

LCD VPL-CX70

2,000

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

350:1

2.9

OK

1,900

LCD VPL-CX76

2,500

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

350:1

2.9

OK

2,810

LCD VPL-CX80

3,000

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

350:1

3.8

OK

3,100

LCD VPL-CX85

3,000

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

350:1

Wireless

3.8

OK

3,430

LCD VPL-CX86

3,000

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

350:1

Wireless

3.8

OK

3,830

LCD VPL-CX41

3,500

XGA (1,024 x 768)

500:1

7.5

Oder

5,570

40- 300

Wireless

Sanyo
LCD PLV-Z1X

700

SVGA (800 x 600)

31 - 200

1000:1

4.1

OK

1,780

LCD PLC-SU70

2,000

SVGA (800 x 600)

40 - 300

350:1

2.8

OK

1,420

LCD PLC-XU73

2,000

XGA (1,024 x 768) 33 - 300

350:1

2.7

OK

1,580

LCD PLC-XU83

2,000

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

350:1

2.8

OK

1,915

LCD PLC-XU58

3,000

XGA (1,024 x 768) 30 - 300

350:1

5.8

OK

2,700

LCD PLC-XC10

3,000

XGA (1,024 x 768) 31 - 300

350:1

5.8

OK

3,970

LCD PLC-XL20

1,700

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

350:1

2.8

OK

2,260

LCD PLC-XT11

2,700

XGA (1,024 x 768) 30 - 300

350:1

7.8

OK

4,050

LCD PLC-XF31

5,200

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

800:1

21

OK

12,000

BenQ
MP610

2,000

SVGA (800 x 600)

31 - 300

200:1

2.7

OK

989

PB2250

1,500

XGA (1,024 x 768) 22 - 300

200:1

1.9

OK

1,429

Canon
LV - S4

1,500

SVGA (800 x 600)

34 - 200

400:1

2.9

OK

1,365

LV - X4

1,500

XGA (1,024 x 768) 29 - 200

350:1

4.3

OK

2,000

LV - 5220E

2,000

SVGA (800 x 600)

40 - 300

400:1

2.9

OK

2,050

LV - 7230E

2,200

XGA (1,024 x 768) 40 - 300

380:1

4.3

OK

2,220

LV - 7240

2,100

XGA (1,024 x 768) 21 - 300

300:1

3.0

OK

1,990

LV - 7245

2,500

XGA (1,024 x 768)

300:1

3.0

OK

2,345

21- 300

Mµn chiÕu

Mµn h×nh ®øng 03 ch©n DA-LITE
TRIPOD DALITE 60’’ x 60’’ / 1.52 m x 1.52 m

84

TRIPOD DALITE 70’’ x 70’’ / 1.78m x 1.78m

93

TRIPOD DALITE 118” ( 84"X 84" / 2.13m X 2.13m)

180

TRIPOD DALITE 120” (96"X 96"/ 2.44m X 2.44m)

290

Mµn h×nh treo t­êngDA-LITE
WALL DALITE 60’’ x 60’’ / 1.52m x 1.52m

65

WALL DALITE 70’’ x 70’’ / 1.78m x 1.78m

72

WALL DALITE 118” ( 84"X 84" / 2.13m X 2.13m)

157

WALL DALITE 120” (96"X 96"/ 2.44m X 2.44m)

265

WALL DALITE 150” (120"X 90"/ 3.05m X 3.05m)

487

Mµn h×nh ®iÖn DA-LITE
DALITE 70”X 70”/ 1.78m x 1.78m)

338

DALITE 100” ( 84"X 64" / 2.13m X 1.6m)

412

DALITE 118” ( 84"X 84" / 2.13m X 2.13m)

482

DALITE 120” (96"X 72"/ 2.44m X 1.83m)

559

DALITE 140” (96"X 96"/ 2.44m X 2.44m)

647

DALITE 150” (120"X 90"/ 3.05mX 2.25m)

658

DALITE 170” (120"X 120"/ 3.05 X 3.05m)

770

DALITE 180” (144"X108"/ 3.6m X 2.75m)

784

DALITE 200” (144"X144"/ 3.6m X3.6m)

1,005

DALITE 200” (160"X120"/ 4.07mX 3.05m)

1,362

DALITE 250” ( 200"X150"/ 5.08m X 381m)

2,482

DALITE 300” (240"X180" / 6.1m X 4.57m)

2,850

Tuú chän: §iÒu khiÓn tõ xa ( C«ng nghÖ ®iÒu khiÓn b»ng sãng Radio)

120

Ghi chó:
* Gi¸ trªn ®· bao gåm thuÕ VAT
* Gi¸ c¶ thay ®æi tuú theo t×nh h×nh thÞ tr­êng cã thÓ kh«ng kÞp th«ng b¸o tr­íc
* Tû gi¸ thanh to¸n: GÝa b¸n ra cña ThÞ tr­êng Tù do
* B¶o hµnh 12 th¸ng theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt t¹i Trung t©m B¶o hµnh cña c«ng ty TrÇn Anh
* B¶o hµnh bãng ®Ìn 3 th¸ng hoÆc 500 giê tuú ®IÒu kiÖn nµo tíi tr­íc

Mäi chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ Phßng Kinh doanh C«ng ty TrÇn Anh theo sè ®iÖn tho¹i & ®Þa chØ ghi ë trªn

7595
24
88
.1215
com.vn

hi ë trªn