Manunulat

• Set ng mga tunog na isinaayos sa

• paraang arbitraryo at ginagamit ng • tao sa pakikipagtalastasan.

KAHALAGAHAN NG WIKA
1. Ang wika ay sagisag ng isang bansa. 2. Ginagamit ang wika sa pakikipagtalastasan. 3. Ginagamit ang wika sa pagtuklas ng karunungan. 4. Mahalaga ang wika para sa pagkakaisa ng mga tao sa bansa.

5. Nasasailalim ng wika ang mga kultura, pangarap, moralidad at kaugalian ng mga mamamayan. 6 Nalilikha ng wika ang kaisipan at sarili. 7. Nagagawang palitan ng kilos ng mga ideya o palagay. 8. Ang wika ay katotohanan.

ANTAS NG WIKA
• Kolokyal – ordinaryong wikang ginagamit
ng mga kabataan sa kanilang pang-arawaraw na pakikipag-usap na kadalasan ay malayang pinagsamasama ang Ingles at wikang Filipino.

2. Lalawigan – wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook.

Balbal – pinakamaabang uri ng wikang

ginagamit ng tao. Ito ay nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na magkaroon ng sariling pagkakakilanlan.

Pampanitikan – wikang sumusunod sa
Batas ng Balarila at Retorika.

KATANGIAN NG WIKA
• INTELEKTWALISADO Kung mayroon mang pagbabagong nagaganap sa wika ay hindi agad-agad ginagawa kundi idinadaan sa masusing pag-aaral ng linggwista.

• Modernisado Katangian ng wikang makiayon sa pagbabagong hatid ng kapaligiran o modernisasyon.

• Istandardisado Katangian ng wika na ang isang salita ay di nagbabago ng kahulugan saan man makarating o pumaroon.

• Sistematiko Sapagkat may batas na sinusunod, ang katangiang ito ng wika ay umalinsunod sa mga tuntunin ng Balarila at hindi haka-haka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful