Fulbright Economics Teaching Program (www.fetp.edu.

vn)

GLOSSARY© Key Economic Terms for English-Vietnamese Translations

©

This glossary are colected by FETP’s Team and for internal circulation only!

Page1

100% gold backing

100% bảo chứng vàng Khả năng chi trả Phần trên vạch (các giao dịch trong tài khoản vãng lai) Lợi thế tuyệt đối (Mô hình) gia số Hiệu ứng gia tốc Giá kế toán Khấu hao tích lũy Những kỳ vọng thích ứng Chế độ điều chỉnh hạn chế Thuế tính theo phần trăm cố định của giá trị hàng hoá nhập khẩu Chi phí điều chỉnh (SX) (Hiện tượng) Lựa chọn theo hướng bất lợi Cú sốc cung bất lợi Tương quan độ tuổi-thu nhập Đường/ Biểu tổng cầu Tổng cầu / Nhu cầu tổng hợp Đường / Biểu tổng cung Phân bổ; Aán định Phần tiền trợ cấp Phân tích _Phân tích rủi ro _ Phân tích tình huống _ Phân tích độ nhạy Tính theo bầy / hùa Thị trường niên kim Thiên lệch / Định kiến chống xuất khẩu Thẩm định Tăng giá trị và giảm giá trị Kinh doanh(dựa vào) chênh lệch tỷ giá Điều kiện ngang bằng lợi suất kỳ vọng Dự trữ tài sản và luồng dịch vụ Thông tin không cân xứng Chương trình thắt lựng buộc bụng Nền kinh tế tự cấp tự túc? Những công cụ ổn định tự động Phần chi tiêu tự định (phải) và phần chi tiêu do (thu nhập) thúc đẩy Tiêu dùng tự định Nhu cầu đầu tư tự định Chi phí trung bình Định giá theo chi phí trung bình Biến phí trung bình

A
Ability to pay Above the line (ref. Current account/Below the line ) Absolute advantage Accelerator (model) Accelerator effect Accounting price Accumulated depreciation Adaptive expectations (ref. ) Adjustable peg regime Ad valorem tariff Adjustment cost Adverse selection Adverse supply shock Age-earning profiles Aggregate demand schedule Aggregate demand Aggregate supply schedule Allocate Allowance Analysis (stats) _Risk analysis _Scenario analysis _Sensitivity analysis Animal spirit Annuity market Anti-export bias Appraisal Appreciation and depreciation Arbitrage Arbitrage condition (ref. Uncovered interest /interest parity) Asset stocks and service flows Asymmetric information Austerity program Autarky economy Automatic stabilizers Autonomous and induced expenditure Autonomous consumption Autonomous investment demand Average cost (AC) Average-cost pricing Average variable cost (AVC)

2

Grativity theory) Bimodal Black market premium Bliss point = optimum optimoral Blue-chip stock Bond Gild-edged bonds Border price Brain drain Breakeven point Budget deficit and surplus Budget line Budget shares Buffer stocks Building societies Burgernomics (Big Mac index) Business cycle Cán cân thanh toán Cán cân mậu dịch Bản tổng kết tài sản / Bản quyết toán / cân đối thu chi (GDP) được cân đối ~ (GDP) cân bằng Thừa số của ngân sách cân bằng Tác động theo trào lưu Hiện tượng đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng Phá sản Tỷ số giữa số tiền mặt và số tiền gửi của ngân hàng Các rào cản gia nhập / nhập ngành Năm gốc/năm cơ sở Phần dưới vạch (các giao dịch trong tài khoản vốn) Nguyên tắc lợi ích Chỉ số tính sự biến động lợi tức của một cổ phiếu cùng với sự biến động lợi tức của toàn bộ thị trướng chứng khoán (Mô hình) 2 phương thức Mức / Khoản chênh lệch của thị trường chợ đen? Điểm hạnh phúc Cổ phiếu sáng giá? Trái phiếu Trái phiếu chính phủ có giá trị cao Giá cửa khẩu Chảy máu chất xám Điểm hòa vốn Thâm hụt và thặng dư ngân sách Đường ngân quỹ / ngân sách Tỷ phần ngân sách Kho đệm Tổ chức cấp tín dụng để xây nhà Kinh tế học bánh hamburger (chỉ số Big Mac) Chu kỳ kinh tế 3 .B Balance of payments Balance of trade Balance sheet Balanced (GDP) ~ Equilibrium (GDP) Balanced budget multiplier Bandwagon effect (ref. Capital account/Above the line ) Benefit principle Beta Big bang (ref. Network effects/) Bank runs Bankruptcy Banks’ cash-deposit ratio Barriers to entry Base year Below the line (ref.

tiền tệ bằng hàng hóa Công ty Lợi thế tương đối Các mức bù thêm tiền lương Biến thiên bù đắp Cạnh tranh Chính sách về cạnh tranh Bù Hàng bổ trợ Nhập lượng bổ trợ Lõm (~ lồi) Tập đoàn Giá / Tỷ suất ưu đãi Thống nhất / nhất quán Bảng cân đối (kế toán/tài sãn) hợp nhất Giá cố định / giá không đổi Sinh lơiï cố định theo quy mô Hạn chế / ràng buộc (không chính thức / chính thức. ngoài quy định / theo quy định) 4 . Gradualism ) Collective action Collective exhaustive Collinearity Multi-collinearity Collusion Combination Command economy Commodity monies Company Comparative advantage Compensating differentials Compensating variation (ref. Equivalent ) Competition Competition policy Complement (stats) Complement Complementary inputs Concave (~ convex) Conglomerate Concessionary price / rate Consistent Consolidated balance sheets Constant prices Constant returns to scale Constraint (informal / formal) Phí công suất Mức độ sử dụng năng lực sản xuất ? Tập trung/chiều sâu vốn Lãi vốn và lỗ vốn Tỷ số vốn lao động Phân tán vốn Người / Ngân hàng bị buộc phải mua một số chứng khoán vừa phát hành (nhà nước quy định) Các ten Thất thoát/hút tiền mặt? Ngân lưu / Dòng lưu kim Báo cáo luồng tiền / ngân lưu Các hạn mức tiền mặt Biến tổng hợp z Quan hệ nhân quả Mức đỉnh và mức đáy Giá trần / sàn Hướng tâm Tiền gởi dùng séc Sự lựa chọn kỹ thuật sản xuất Quá trình khuấy động cơ cấu việc làm do tiến bộ công nghệ Dòng thanh toán luân chuyển Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển và theo lý thuyết Keynes Tính lưỡng phân theo mô hình cổ điển Mô hình cổ điển Quầy bó hẹp? Công ty có tổ chức công đoàn Nền kinh tế khép kín / mở cửa Định lý Coase Chiến lược cấp tốc (giảm nhanh lạm phát bằng cách giảm mạnh tăng trưởng tiền) Hành động tập thể (có tổ chức) Hoàn toàn Cộng tuyến? Đa cộng tuyến? Cấu kết Tổ hợp Nến kinh tế mệnh lệnh / chỉ huy Hóa tệ.C Capacity charges Capacity utilization Capital deepening Capital gains and losses Capital-labor ratio Capital widening Captive buyer Cartel Cash drainage Cash flow Cash flow statement Cash limits Catchall z Causation Ceilings and floors Ceilings / floors price Central tendency Checkable deposites Choice of production technique Churning process Circular flow of payments Classical and Keynesian unemployment Classical dichotomy Classical model Closed shop Closed/open economy Coase Theorem Cold turkey strategy (ref.

Consumer borrowing Consumer choice Consumer distortion loss Consumer sovereignty Consumer surplus Consumption Independent / induced consumption Consumption bundle Consumption externalities Consumption function Contestable market Conversion factor Convertibility Corner solution Correlation _Positive(~negative) correlation Correlation of returns Cost-benefit analysis Cost minimization Cost of capital Cost overrun Cost of protection Cost plus pricing Cost-push inflation Counter-vailing duty Covered interest parity (ref. Refining margin ) Crawling-peg (exchange rate) Credible threat Credit-based VAT Criminalization Crony capitalism Cross price elasticity of demand Cross-section data Crowding out Crowding-out effect Currency board Current account Current and capital accounts Current prices Vay để tiêu dùng Lựa chọn của người tiêu dùng Mất mát do lệch lạc trong tiêu dùng Chủ quyền người tiêu dùng Thặng dư người tiêu dùng Tiêu dùng Tiêu dùng phụ thuộc / thay đổi? Điểm kết hợp tiêu dùng Những ngoại tác tiêu dùng Hàm tiêu dùng Thị trường có thể cạnh tranh được Hệ số chuyển đổi Khả năng chuyển đổi Giải pháp khó xử Tương quan _Tương quan đồng biến (~nghịch biến) Tương quan của lợi tức Phân tích chi phí và lợi ích Cực tiểu hóa / tối thiểu hóa chi phí Chi phí vốn Chi phí phát sinh Chi phí của việc bảo hộ Định giá theo cách thêm vào chi phí Lạm phát do chi phí đẩy (~demand-pull inflation) Thuế chống bảo hộ giá. Uncovered interest ) Cracking spread (ref. thuế đánh vào hàng xuất/nhập khẩu được trợ giá Chênh lệch giá dầu thô và sản phẩm lọc dầu Điều chỉnh từng lúc/phá giá dần dần (tỉ giá hối đoái) Đe dọa có thể thực hiện được VAT trên cơ sở hoàn thuế Quy là tội phạm Chủ nghĩa tư bản dựa trên sự thân cận Độ co giãn chéo của cầu theo giá Số liệu chéo / mẫu / đặc trưng? Sự lấn áp / chèn ép Tác động lấn áp / chèn ép Cơ chế ủy ban tiền tệ / CB (dự trữ ngoại tệ ≈ nội tệ lưu hành) Tài khoản hiện hành/cán cân tài khoản vãn lai Tài khoản vãng lai và tài khoản vốn Giá hiện hành (thời giá) 5 .

) Discriminating monopoly Diseconomies of scale Disinflation (ref. giảm bớt sử dụng tiền mặt Các tài nguyên không thể tái sinh và tái sinh Khấu hao/mất giá đồng tiền Tỷ lệ khấu hao Nới lỏng kiểm soát Nhu cầu dẫn xuất / phái suy / thứ phát (chính sách) Phá giá và nâng giá Độ lệch _Độ lệch chuẩn hàng hóa (cùng loại) mang nét đặc trưng riêng (Quy luật) Tỷ lệ thay thế biên giảm dần Giá trị thỏa dụng biên giảm dần của tài sản (Quy luật) Lợi tức giảm dần Thuế trực thu / gián thu Chính phủ can thiệp Giải ngân Suất chiết khấu Chiết khấu Người thất nghiệp do nãn lòng Độc quyền phân biệt đối xử Tính phi kinh tế vì quy mô Giảm lạm phát (tốc độ tăng giá giảm) Phân tán Thu nhập khả dụng Tiêu(xài) tiền tiết kiệm/giảm tiết kiệm Những biến dạng Các biến dạng và thất bại thị trường Phân phối _Phân phối liên tục _ Phân phối tất định _ Phân phối rời _ Phân phối chuẩn _ Phân phối xác suất _ Phân phối bậc thang _ Phân phối tam giác _ Phân phối đều Sai biệt Đa dạng hóa Lãi cổ phần / cổ tức Chỉ số mở cửa theo đồng đô la Bản vị đô la Hấp thu trong nước Tăng trưởng hướng vào thị trường nội địa Chi phí tài nguyên trong nước Bán phá giá 6 . Deflation) Dispersion Disposable income Dissaving Distortions Distortions and market failure Distribution (stats) _Continuous distribution _Deterministic distribution _Discrete distribution _Normal distribution _Probability distribution _Step distribution _Triangular distribution _Uniform distribution Divergence Diversification Dividends Dollar openness index Dollar standard Domestic absorption Domestic-oriented growth Domestic resources cost Dumping Sự / mức mất mát vô ích Gánh nặng vô ích của thuế khóa Quản lý nợ Hoãn nợ / gia hạn nợ Thành mười nhóm bằng nhau Giảm phát (tốc độ giảm giá hay giảm giá thực) Tiền gữi không kỳ hạn (thuộc tài khoản vãng lai) Cầu ngoại tệ Quản lý nhu cầu Lạm phát do cầu kéo (~ cost-push inflation) Biểu cầu / Đường cầu (quá trình) Phi tiền tệ hóa. Disinflation) Demand deposits Demand for foreign exchange Demand management Demand-pull inflation Demand schedule Demonetization Depletable and renewable resources Depreciation Depreciation rate Deregulation Derived demand Devaluation and revaluation Deviation -Standard deviation Differentiated goods Diminishing marginal rate of substitution Diminishing marginal utility of wealth Diminishing returns Direct / indirect taxes Dirigiste Disbursement Discount rate Discounting Discouraged worker/unemployed (ref.D Dead weight loss Dead weight tax burden Debt management Debt rescheduling Decile Deflation (ref.

Dummy variable Dynamic (additional) gains Biến số giả Lợi ích năng động (bổ sung) 7 .

Intensive margin ) Externalities Dynamic externalities Extrapolative expectations Chính sách nới lỏng / thắt chặc tiền tệ hay thu chi ngân sách Người theo thuyết Keynes chiết trung Kinh tế lượng Chi phí kinh tế Giá kinh tế Lợi nhuận kinh tế Tỷ suất lợi nhuận kinh tế Lợi nhuận kinh tế = lợi nhuận trên bình thường Lợi thế kinh tế nhờ quy mô Hiệu dụng / hiệu quả Cầu hiệu dụng Bảo hộ hữu hiệu Tỷ lệ bảo hộ hiệu dụng (r = v -v’/ v) Suất sinh lợi hiệu dụng Tính hiệu dụng / quả Hiệu quả mất mát Tiền công / lương hiệu dụng / quả Các thị trường tài sản có hiệu dụng / quả Sự phân bổ nguồn lực có hiệu dụng / quả Độ co giãn (sự đáp lại/phản ứng lại) Nhu cầu co giãn. không co giãn. ngoại ứng Ngoại tác động Những dự tính ngoại suy 8 . co giãn một đơn vị Tiến bộ kỹ thuật được áp dụng Tiêu dùng nội sinh Nhập ngành và xuất ngành Hàm sản xuất tổng hợp Tài khoản thuê giữ (do bên thứ ba quản lý) Tổng sản lượng cân bằng Biến thiên tương đương Cân bằng các mức chênh lệch tiền công Vốn cổ phần Sự tiến triển của tình hình kinh tế Tiên đoán Hậu suy Gánh nặng thuế quá mức Trội cầu Thừa công suất (tư liệu SX nhàn rỗi) Lãi vượt Dự trữ dư/trội Cung vượt Tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái hiệu dụng Sự đầu cơ theo tỷ giá hối đoái Thuế trên từng mặt hàng Ngoại sinh. Responsiveness ) Elastic.E Easy / tight monetary or fiscal policy Eclectic Keynesian Econometrics Economic cost Economic price Economic profit Economic rate of return Economic rent = supra normal profit Economies of scale Effective Effective demand Effective protection Effective rate of protection Effective rate of return Efficiency Efficiency loss Efficiency wages Efficient asset market Efficient resource allocation Elasticity (Ref. ngoại tác Những dựï tính ngoại sinh Lạm phát dự tính được / bất thường Phương pháp dựa vào chi tiêu (để tính GDP) Tăng trưởng theo hướng xuất khẩu Công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu Trợ cấp tín dụng xuất khẩu Gia tăng theo qui mô nguồn lực (đưa đến tăng trưởng sản lượng) Ngoại tác. ) Exogenous Exogenous expectations Expected / unexpected inflation Expenditure approach Export-led growth Export-oriented industrialization Export credit subsidy Extensive margin (ref. inelastic and unit elastic demand Embodied technical progress Endogeneous consumption Entry and exit Envelop/meta production function Escrow account Equilibrium aggregate output Equivalent variation (Ref. Compensating variation ) Equalizing wage differentials Equity Evolving market condition Ex-ante Ex-post Excess burden Excess demand Excess productive capacity (idle capital goods) Excess profits Excess reserves Excess supply Exchange rate Effective exchange rate Exchange rate speculation Excise taxes (cf.

Extreme Keynesian Người theo thuyết Keynes cực đoan 9 .

(~) tự động . và T (tiền thuê đất) Tác động thay thế yếu tố sản xuất Giai thừa Khái niệm “sai lầm đối với số đông/sự đồng bộ sai lầm” Nghiên cứu khả thi Tiền pháp định Hàng hóa cuối cùng Tăng cường tài chính. phát triển hệ thống tài chính theo chiều sâu Tinh chỉnh Hàng hóa trung gian Độ sâu tài chính Kỹ luật tài chính Trung gian tài chính Áp chế tài chính Giá tài chính Báo cáo tài chính Suất sinh lợi tài chính Tầm nhìn/khung trời hữu hạn Vốn nhân lực đặc thù đối với hãng Tính hiệu dụng / hiệu quả tốt nhất và tốt nhì Kiểm định Fisher Chính sách thu chi ngân sách . nới rộng . biến số dòng Sức mạnh của lũy tiến Dự trữ ngoại tệ / ngoại hối Các thị trường bất trắc và kỳ hạn Các thị trường đặt trước và các thị trường giao ngay Hoạt động ngân hàng với khoản dự trữ không đáng kể Hệ thống dự trữ một phần Nhập ngành/(xuất ngành) tự do Những người “xài chùa”/người ăn theo Vấn đề người “xài chùa” Thất nghiệp tự nhiên = t/ng do chưa tìm được việc làm ưng ý + t/ng do sự năng động/ thay đổi cơ cấu của nền kinh tế. Ngân sách toàn dụng nhân công Hàm số Phân phối thu nhập theo chức năng Đầu tư ngược quán tính thị trường (theo giá trị thực) Giá trị tương lai 10 .Contractionary (~) Fixed cost (FC) Fixed factors Fixed / floating exchange rates Flow variable Force of compounding Foreign exchange reserves Forward and contingent market Forward markets and spot markets Fractional reserve banking Fractional reserve system Free entry/(exit) Free riders Free-rider problem Natural unemployment = Frictional + structural unemployments Full-employment budget Function Functional income distribution Fundamental trading Future value Sự sở hữu các yếu tố sản xuất Thu nhập từ các yếu tố sản xuất Mức độ / cường độ huy động (sử dụng) các yếu tố sản xuất K (chi phí K).(~) thu hẹp Định phí Các yếu tố sản xuất cố định Tỷ giá hối đoái cố định / thả nổi Biến số mang tính dòng chảy. L (lương).(~) mở rộng.Automatic (~) .(~) chủ động .Expansionary (~) .Discretionary (~) .F Factor endowments Factor incomes Factor intensity Factors of production Factor substitution effect Factorial Fallacy of composition Feasibility study Fiat (or Token) money Final goods Finance deepening Fine tuning Intermediate goods Financial depth Financial discipline Financial intermediary Financial restraint Financial reppression Financial price Financial statement Financial rate of return Finite horizon Firm-specific human capital First-best and second-best efficiency F-test Fiscal policy (~) .

Cold turkey strategy ) Gradualist monetarist Grativity theory (Ref. Big Bang) Greenfield (project) Gross domestic product (GDP) Growth rate Sharp gyration Lợi ích từ thương mại/ngoại thương Lý thuyết trò chơi Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch Cân bằng chung / tổng thể Vốn nhân lực mang đặc điểm chung Chuỗi số nhân GNP và thu nhập quốc dân GNP theo chi phí cho yếu tố sản xuất GNP theo giá thị trường Hệ số giảm phát/khử lạm phát Dự trữ vàng Bản vị vàng Những con bọ vàng Hàng hóa Hàng hóa có liên quan Hàng hóa thứ cấp Sự điều tiết của chính phủ Chi tiêu của chính phủ và thuế ròng Chi tiêu chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ Chính sách tuần tự (giảm lạm phát bằng cách giảm dần mức tăng trưởng tiền) Người theo thuyết trọng tiền tuần tiến (Dự án) hoàn toàn mới Tổng sản phẩm quốc nội Tốc độ tăng trưởng Chu kỳ xoay vòng rõ rệt 11 .G Gains from trade Game theory GATT General equilibrium General human capital Geometric series GNP and national income GNP at factor cost GNP at market prices GNP deflator Gold reserve Gold standard Goldbugs Goods Related goods Inferior goods Government regulation Government spending and net taxes Government spending on goods and services Gradualism policy (ref.

H Hands-off policy Hedgers High-powered money or monetary base High turn-over sector Homogeneous products Horizontal and vertical equity Horizontal/ vertical / conglomerate mergers Hotelling rent Human capital Human wealth Hyperinflation Hysteresis Chính sách không can thiệp Những người tự bảo hiểm Quỹ tiền mạnh/ cơ sở tiền Khu vực có sự thay đổi nhân công cao Sản phẩm đồng nhất Bình đẳng theo chiều ngang / dọc HơÏp nhất theo tuyến ngang / dọc / kết khối Giá trị sử dụng nguồn lực tự nhiên Tài sản nhân lực Của cải của con người Siêu lạm phát Hiện tượng trễ 12 .

I ICOR Identities National Income Identities Imperfect competition Implicit cost Import restrictions Import substitution Import substitution industrialization Incidence of taxation Income and substitution effects Income approach Income distribution Income effect Income effect of wages Income elasticity of demand Income statement Income policy Index of distortion Index numbers Indexation Indifference curve Indifference map Inductive reasoning Industrial concentration Industrial policy Industrialization Infant industry Infant industry tariff argument Inferior goods Infinitely elastic Inflation-adjusted budget Inflationary gap Informative econom analysis Injection Innocent entry barrier Innovation Inputs and outputs Insiders and outsiders Insolvency Intangible capital Intensive margin (ref. Extensive margin ) Intercept Interest Interest sensitivity Intermediate goods Internal rate of return Internal / external balance International debt crisis Intersection Intervention and official financing Intra-industrial trade Invention and innovation Inventory Inverse relation Investment Inventory _ Just-in-case _ Tỷ lệ biên tế giữa vốn và sản lượng Đồng nhất thức Đồng nhất thức của thu nhập quốc dân Cạnh tranh không hoàn hảo Chi phí ẩn Những hạn chế nhập khẩu Thay thế nhập khẩu Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu Đối tượng chịu thuế Ảnh hưởng thu nhập và ảnh hưởng thay thế Phương pháp dựa vào thu nhập (để tính GDP) Phân phối thu nhập Ảnh hưởng thu nhập Ảnh hưởng thu nhập của lương Độ co giản của cầu theo thu nhập Bản báo cáo thu nhập / Bản thu nhập Chính sách thu nhập Chỉ số biến dạng/bóp méo Số chỉ số Phương pháp chỉ số hóa Đường đẳng dụng/bàn quan Bản đồ đẳng dụng Lập luận quy nạp Sự tập trung công nghiệp Chính sách công nghiệp Công nghiệp hóa Ngành non trẻ Luận cứ ủng hộ thuế nhập khẩu vì một ngành non trẻ Hàng hóa thứ cấp Co dãn hoàn toàn Ngân sách được điều chỉnh theo lạm phát Hố cách/khoảng trống lạm phát Phân tích thông tin kinh tế (các khoản/lượng) bơm vào Cản trở ngẫu nhiên đối với việc nhập ngành Sáng kiến Đầu vào (nguyên vật liệu) và đầu ra / xuất và nhập lượng Người trong cuộc và người ngoài cuộc Tình trạng không trả nợ được / mất khả năng chi trả Vốn vô hình Gia tăng năng suất nguồn lực (dẫn đến tăng trưởng sản lượng) Tung độ gốc Lãi suất Độ nhạy cảm theo lãi suất Hàng hóa trung gian Nội suất thu hồi vốn / nội suất sinh lợi Cân bằng bên trong / bên ngoài Khủng hoảng nợ quốc tế Giao Can thiệp và tài trợ chính thức Thương mại trong ngành Phát minh và cải tiến kỹ thuật Hàng tồn kho Tương quan nghịch biến Đầu tư Đầu tư hàng tồn kho? Đầu tư dự phòng? 13 .

Just-in-time _ Just-in-time management _trust company Investment demand schedule Invisible hand IOU money Iron-rice bowl Iso-cost Iso-quant Iso-value line IS and LM schedule Đầu tư khi cần? (Quản lý) điều độ vật tư vừa có sẵn ngay khi cần để giảm gánh nặng chi phí tồn kho Quỹ/Công ty ủy thác đầu tư Đường biểu thị nhu cầu đầu tư Bàn tay vô hình Tiền dựa theo nợ Thời kỳ bát sắt (ăn tập thể) (Đường) đẳng phí Đẳng lượng Đường đồng giá trị Các đường biểu thị IS và LM 14 .

Excise taxes ) 15 . tiền nợ.J Job acceptance schedule Joint stock company Junk bonds Đường đồ thị số người chấp nhận công việc Công ty cổ phần Trái phiếu lãi suất cao Đường đồ thị lao động Tích trữ lao động Thâm dụng lao động Thị trường lao động khan hiếm Đường Laffer Nền kinh tế tự do [Chính phủ không can thiệp] Quy luật thỏa dụng biên giảm dần Quy luật sinh lợi giảm dần Quy luật một giá Các khoản rò rỉ và bơm vào / hao phí và bổ sung Công ty cho thuê tài chính Bình phương nhỏ nhất Phương tiện thanh toán hợp pháp (luật định) Cứu cánh cho vay cuối cùng Các nước kém phát triển hơn Sân chơi công bằng / cùng một sân chơi? Đòn bẩy mua chuộc thôi việc? Tài trợ đòn bẩy? Giả thuyết về vòng đời / chu kỳ tuuổi thọ (sản phẩm) Kỳ vọng theo định hướng chu kỳ đời người Nợ. tiêu sản Trách nhiệm hữu hạn Mức tính dụng Tỷ lệ tài sản dễ thanh tiêu (Tính) Thanh hoán / Thanh tiêu Chương trình cho vay Yêu cầu về thành phần (có nguồn gốc) nội địa Bỏ phiếu theo kiểu móc ngoặc Đường chi phí bình quân dài hạn Cân bằng cạnh tranh dài hạn Đường chi phí biên dài hạn Đường tổng phí dài hạn Đường Phillips dài / ngắn hạn Đầu tư theo từng mảng Thuế gộp / khoán L Labor force schedule Labor hoarding Labor-intensive Labor market tight Laffer curve Laissez-faire economy Law of diminishing marginal utility Law of diminishing return Law of One price Leakages and injections Leasing firm Least square Legal tender Lender of last resort Less developed countries (LDCs) Level field Leveraged buy out (LBO) Leveraged financing Life-cycle hypothesis Life-cycle oriented expectation Liability Limited liability Line of credit Liquid assets ratio Liquidity Loan facility Local content requirement Logrolling Long run average cost (LAC) curve Long run competitive equilibrium Long run marginal cost (LMC) curve Long run total cost curve Long / short run Phillips curve Lumpy investment Lump-sum tax (ref. nghĩa vụ.

> Meso-eco > Microeco.) Kinh tế học vi mô Tiền lương tối thiểu Kết hợp chính sách ngân sách và tiền tệ Nèn kinh tế hỗn hợp Tính luân chuyển của lao động Cao tần (tần số) Mô hình 16 . hàng khuyến dụng Kinh tế học trung dung (Macro-eco.M M1 M2 M3 M1 and M0 Macroeconomics demand schedule Macroeconomics Managed or dirty floating Management board Marginal cost Marginal cost of labor Marginal cost pricing Marginal firm Marginal income tax rate Marginal principle Marginal product of labors Marginal propensity to consume (MPC) Marginal propensity to import Marginal propensity to save (MPS) Marginal rate of substitution Marginal rate of transformation Marginal revenue Marginal revenue product of labor Maturity Marginal utility Marginal value product of capital Marginal value product of labor Market clearing Market demand curve Market failure Market mechanism Market niche Market oriented reform Market premium rate Black market premium rate Parallel market premium rate Market structure Mark-up (µ) / mark-up price Matching grant Non-matching grant Maturity Mean Means test Median Median voter Medium of exchange Menu cost of inflation Merit goods Meso-economics Microeconomics Minimum wage Mix of fiscal and monetary policy Mixed economy Mobility of labor Mode Model Lượng tiền lưu hành + tiền gửi không kỳ hạn M1 + tiền gửi có kỳ hạn + $ tiết kiệm qui mô nhỏ + giá trị giao dịch ngắn hạn M2 + $ tiết kiệm qui mô lớn + giá trị giao dịch dài hạn Mức cung tiền M1 và M0 Đường cầu mang tính kinh tế học vĩ mô Kinh tế học vĩ mô Sự thả nổi có quản lý hay không thuần khiết Ban quản lý/Hội đồng Quản trị Chi phí biên tế Chi phí biên tế cho lao động Định / đặt giá theo chi phí biên tế Xuất biên? Thuế suất biên đánh vào thu nhập Nguyên lý biên Sản phẩm biên của lao động Thiên hướng tiêu dùng biên tế Thiên hướng nhập khẩu biên tế Thiên hướng tiết kiệm biên tế Tỷ lệ thay thế biên tế Tỷ lệ chuyển đổi biên Doanh thu biên tế Sản phẩm doanh thu biên của lao động Đến hạn thanh toán Thỏa dụng biên tế Sản phẩm giá trị biên của vốn Sản phẩm giá trị biên của lao động Điểm cân bằng thị trường Đường cầu của thị trường Trục trặc / thất bại của thị trường Cơ chế thị trường Vị thế thị trường Cải cách theo định hướng thị trường Tỷ lệ chênh lệch giá Tỷ lệ chênh lệch giá của thị trường chợ đen Tỷ lệ chênh lệch giá của thị trường song hành Cơ cấu thị trường Phần tăng thêm hay cộng thêm (µ) / Giá đôn Trợ cấp đối ứng Trợ cấp đơn thuần Đến hạn/đáo hạn Trung bình Chương trình trợ cấp trên cơ sở thu nhập thấp Trung vị Cử tri trung dung Phương tiện trao đổi Chi phí thực đơn của lạm phát Hàng có lợi .

M3) Cơ số tiền (tình trạng) Sử dụng quá nhiều tiền mặt Bản vị tiền Liên minh tiền tệ Nền kinh tế tiền tệ hóa Ảo tưởng về tiền Sự cân bằng của thị trường tiền tệ Số nhân tiền tệ Cung tiền Ủy ban về độc quyền và hợp nhất Cạnh tranh có tính độc quyền Quyền lực độc quyền Độc quyền mua Các nguy hại do tâm lý ỷ lại Thừa số/Hệ số nhân Mô hình tăng tốc theo thừa số / hệ số nhân Hệ số khuyếch đại? Loại trừ lẫn nhau 17 .Momentum trading (ref. fundamental) Monetarists Monetary accommodation Monetary aggregate Monetary base Monetary overhang Monetary standard Monetary Union Monetized economy Money illusion Money market equilibrium Money multiplier Money supply Monopolies and mergers commission Monopolistic competition Monopoly power Monopsony Moral hazard Multiplier Multiplier-accelerator model Multiplier coefficient Multually exclusive Giao dịch theo quán tính thị trường Những người theo thuyết trọng ngân Sự điều tiết tiền tệ Cung tiền (M1. M2.

Discouraged worker/) Non-tariff barriers Non performing assets Non performing loans Non traded Normal and inferior goods Normal profit ≡ opportunity cost of K Normative economics Null hypothesis Numeraire (Chính sách) Hoạt động ngân hàng thu hẹp Nợ quốc gia Hạch toán thu nhập quốc dân Việc mua hàng của chính phủ Đồng nhất thức của thu nhập quốc dân Các ngành quốc hữu hóa Độc quyền tự nhiên Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Phúc lợi kinh tế ròng Xuất khẩu ròng Giá trị hiện tại ròng Thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài Tác động/ngoại tác từ mạng lưới Kinh tế học vĩ mô tân cổ điển Trật tự kinh tế thế giới mới Chủ nghĩa bảo hộ mới Các nước mới công nghiệp hóa Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế Số dư/dự trữ tiền danh nghĩa và thực tế Các biến số danh nghĩa Tỷ giá hối đoái danh nghĩa / thực tế Lực lượng lao động dân sự (available for civilian emplyment) Phi thị trường Tỉ lệ không tham gia lực lượng lao động Các hàng rào phi thuế quan Những tài sản không sinh lợi Những khoản vay không thực hiện đúng hợp đồng Phi ngoại thương Hàng bình thường và hàng thứ cấp Lợi nhuận thông thường ≡ chi phí cơ hội của vốn Kinh tế học chuẩn tắc Giả thuyết không? Thứ nguyên/thông số đo lường 18 . Bandwagon effect ) New classical macroeconomics New international economic order New protectionism Newly industrializing countries (NICs) Nominal and real interest rates Nominal and real money balances Nominal variables Nominal / real exchange rate Non-institutional civilian population Non market Non-participation rate (ref.N Narrow banking National debt National income accounting National procurement Nationalized identities Nationalized industries Natural monopoly Natural rate of unemployment Net economic welfare Net export Net present value Net property income abroad Network effects/externalities (ref.

Kết cục _Kết quả cơ sở Tín dụng chưa thanh toán / dư nợ Mức độ phù hợp tổng thể của phương trình hồi quy?/ Hồi quy kết quả chẳng Nhập lượng gián tiếp Tăng vọt Chế độ làm thêm giờ và chế độ rút giờ làm Vốn góp Dữ liệu theo nhóm mẫu Giá trị ngang giá của vàng Luận thuyết Nghịch lý tiết kiệm Nghịch lý về bỏ phiếu Tính hiệu quả Pareto của phân bổ nguồn lực Cân bằng bộ phận Tỷ lệ tham gia Hội chung vốn Bằng phát minh / sáng chế Mô hình/cách thức chi tiêu của chính phủ Mô thức ngoại thương Trả bằng hiện vật Định giá theo giá cao điểm/theo công suất tối đa Lương hưu / hưu bổng Lương hưu do người khác đóng góp Quỹ lương hưu tự góp GNP thực tế tính theo đầu người Của cải dự tính được Chênh lệch tính bằng phần trăm Khả năng lưu chuyển hoàn hảo của vốn Cạnh tranh hoàn hảo Thành quả Giả thuyết về thu nhập lâu dài Chỉnh hợp Phân phối thu nhập cho cá nhân Vốn hiện vật và vốn tài chính Nguời theo phái trọng nông Năm điểm phần trăm thất nghiệp vượt quá mức tự nhiên Điều phối chính sách Chu kỳ kinh tế chính trị Thuế thân Cho vay liên hiệp Thiên lệch đồng biến Kinh tế học thực chứng Sản lượng tiềm tàng P Paid-in capital Panel data Par value of gold Paradigm Paradox of thrift Paradox of voting Pareto efficiency of resource allocation Partial equilibrium Participation rate Partnership Patents Path of government spending Pattern of trade Pay in kind Peak load pricing Pension Pay As You Go_ Fully Funded_ Per capita real GNP Perceived wealth Percentage change Perfect capital mobility Perfect competition Performance Permanent income hypothesis Permutation Personal income distribution Personnem Physical and financial capital Physiocrat Plug Point-year of access unemplyment Policy coordination Political business cycle Poll tax Pooled lending/loan Positive bias Positive economics Potential output 19 .O Offer price Offer curve Oligopoly Open economy economics Open market operations Opportunity cost of capital Optimal tariff Other things equal Outcome _Basic outcome Outstanding credit/loans Overall fit of regression Overhead inputs Overshooting Overtime and short time Giá chào Đường cong chào hàng Độc quyền nhóm / tập đoàn Kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở Những nghiệp vụ thị trường tự do Chi phí cơ hội của vốn Thuế nhập khẩu tối ưu Các điều kiện khác giữ nguyên / không đổi Kết quả.

High risk premia Price elasticity of demand Price fixing Price volatility Price support Primary commodities Principle of targeting Private and social cost of unemployment Private sector cash-deposit ratio Prabability _Conditional probability _Cumulative probability Product differentiation Product distortion loss Production externalities Production function Production incentives Production Possibility Frontier (PPF) Production smoothing Productivity Profit Progressive taxes Project appraisal Property rights Protection Proxy Public / private goods Public choice Public ownership Purchasing Power Parity (PPP) Purchasing power of money Pure inflation Cam kết trước Giá trị hiện tại Thưởng kim/Phí thưởng .Pre-commitment Present value Premium .Phí thưởng rủi ro cao Độ co giãn theo giá của cầu Cố định giá Biến động giá cả Trợ giá Hàng sơ chế Nguyên tắc hướng đích Thiệt hại / phí tổn cá nhân và xã hội của thất nghiệp Tỷ số giữa tiền mặt và số tiền gửi của khu vực tư nhân Xác suất _Xác suất có điều kiện _Xác suất tích lũy Phân biệt ở cùng một nhóm sản phẩm Mất mát do lệch lạc trong sản xuất Những ngoại tác sản xuất Hàm sản xuất Các động cơ / khuyến khích sản xuất Đường giới hạn khả năng sản xuất Việc làm cho sản xuất được trôi chảy Năng suất Lợi nhuận Thuế lũy tiến Thẩm định dự án Các quyền sở hữu tài sản Bảo hộ Đại diện. biểu trưng Hàng công cộng / tư nhân Sự lựa chọn của công chúng Sở hữu công cộng / nhà nước Ngan bằng sức mua / Đồng mãi lực Sức mua của đồng tiền Lạm phát thuần túy 20 .

Q Quadrant Quantity theory of money Quasiliquid asset Quick-disbursing funds Quintile Quota Import / Export quota Rents_ Góc tọa độ/góc phần tư Thuyết định lượng tiền tệ Tài sản gần như có khả năng thanh khoản Tiền ký phát nhanh Thành năm phần bằng nhau Hạn ngạch Hạn ngạch nhập khẩu /Xuất khẩu Trục lợi thông qua hạn ngạch Sự chỉ trích theo khuynh hướng cấp tiến Các biến cố ngẫu nhiên Sai số ngẫu nhiên Miền giá trị Tác động thanh truyền Suất sinh lợi / tỷ suất lợi tức / tỷ suất sinh lợi Suất sinh lợi từ đầu tư Nội suất thu hồi vốn / Tỉ lệ hoàn vốn nội bộ Giá trị có thể đánh thuế Những kỳ vọng hợp lý Các giá thực tế / tương đối Ảnh hưởng số dư tiền thực/hiệu ứng tiền thực Mức lãi suất thực tế Giá thực tế và thu nhập thực tế Các biến số thực tế Giả thuyết về tiền lương thực tế Số thu hố cách/khoảng trống suy thoái Vốn đối ứng (Những rào cản) thủ tục phiền hà Lao động dư thừa (thất nghiệp ngụy trang) Chênh lệch tổng doanh thu sản phẩm với chi phí lọc dầu Làm tăng lạm phát (do tăng sản lượng của nền kinh tế) Hội nhập khu vực Thất nghiệp có đăng ký Hồi qui Điều tiết (giá) “Điều tiết bị trói” Chính sách điều tiết Tô / Lợi Người / sự kiếm đặc lợi? Tiền thuê vốn Tỷ số thay thế Suất sinh lợi cần có của vốn Suất sinh lợi thực tế cần có của vốn Tỷ lệ dự trữ bắt buộc Nghiên cứu và phát triển Mức lương tối thiểu theo thị trường/mức lương theo chi phí cơ hội Tính nhạy bén Nguồn tài nguyên / nguồn lực (Luật về) Các hoạt động hạn chế Chỉ số giá bán lẽ R Radical critique Random events Random error Range of values Ratchet effect Rate of return Rate of return on investment Internal rate of return Rateable value Rational expectations (Ref. Elasticity ) Restrictive practices Retail price index (RPI) 21 . Adaptive expectations ) Real / relative price Real balance effect Real interest rate Real prices and real income Real variables Real-wage hypothesis Receipt Recessionary gap Reciprocal capital Red tape (barriers) Redundant labor (surplus/disguised/hidden/concealed unemployment) Refining margin (ref. Cracking spread ) Reflation Regional integration Registered unemployment Regression Regulation Regulatory capture Regulatory policy Rent Rent seeker / seeking Rental on capital Replacement ratio Required rate of return on capital Required real rate of return on capital Required reserve ratio Research & Development (R&D) Reservation wage Resiliency Resource Responsiveness (ref.

Retained earnings Returns to scale/labor Revenue Risk attitude/risk character Risk-aversion Risk-diversification Risk-loving Risk Master Risk-neutrality Risk-pool Risk premium Risk-sharing Room to maneuver Robustness of an exchange rate regime Run (a) Lợi nhuận giữ lại Suất sinh lợi theo quy mô/theo lao động Doanh thu Thái độ đối với rủi ro Không thích rủi ro Phân tán rủi ro Thích rủi ro Phần mềm Risk Master (khống chế rủi ro) Bàng quan với rủi ro Góp chung rủi ro Phí rủi ro Chia xẻ rủi ro Phạm vi an toàn cho phép (điều chỉnh thu chi n/s) Tính thiết thực của 1 chế độ tỷ giá hối đoái (Một) cơn sốt rút tiền 22 .

Trữ lượng 2. Cổ phiếu Trữ lượng và lưu lượng Dự trữ giá trị Cản trở chiến lược đối với việc nhập ngành Ngăn chặn nhập ngành có tính chiến lược Chiến lược Giá thực hiện Các khoản vay để điều chỉnh cơ cấu kinh tế Trợ cấp Nông nghiệp tự cung tự tiêu Vụ mùa tự tiêu Lương vừa đủ sống Khả năng duy trì nợ nước ngoài 23 . Loren’s curve/ Gini coefficient) Stock Stock and flows Store of value Strategic entry barrier Strategic entry deterrence Strategy Strike/exercise price Structural adjustment loans Subsidy Subsistence Subsistence agriculture Subsistence crop Subsistence wage Sustainability of external debt Tỉ lệ đánh đổi (giữa thất nghiệp và lạm phát) Không gian mẫu Hàm tiết kiệm Sự khan hiếm Đồ thị rải Loại hai / Kế cái tốt nhất Thứ yếu (bè hai) Sự đình trệ về lâu về dài Tự tài trợ Thuế lạm phát / Lợi nhuận phát hành tiền? Bỏ việc hay mất việc Giá mờ / bóng Cổ đông Chi phí da giày của lạm phát Đường tổng cung ngắn hạn Định phí bình quân ngắn hạn Định phí ngắn hạn Chi phí biên tế ngắn hạn Tổng phí ngắn hạn Biến phí ngắn hạn Những điều chỉnh ngắn hạn / dài hạn Giá đóng cửa / giá cuối ngày (thị trường chứng khoán) Phát tín hiệu và sàn lọc Mức độ có nghĩa thống kê của hệ số Mô phỏng Thị trường thống nhất Những điều muốn lựa chọn có chung Chi phí / tổn thất xã hội cho độc quyền Người buôn bán cá thể Có tín nhiệm. có khả năng thanh toán nợ Các khoản ký gửi đặc biệt Thuế quan tính theo đơn vị hàng hóa Các bong bóng đầu cơ Bảng tính (trên máy tính) Chính sách ổn định hóa Lạm phát + trì trệ Hợp đồng dự phòng Ý thức hệ/mô hình/kiểu mẫu tiêu chuẩn Trạng thái dừng Vô hiệu hóa (bằng chính sách tiền tệ) Tác động vô hiệu hóa thâm hụt cán cân thanh toán bởi dòng vốn chảy vào 1.S Sacrifice ratio Sample space Savings function Scarcity Scatter diagram Second-best Second fiddle Secular stagnation Self-financing Seigniorage Separations Shadow price Shareholder Shoe-leather costs of inflation Short-run aggregate supply schedule Short-run average fixed costs (AFC) Short-run fixed costs (AFC) Short-run marginal costs (SMC) Short-run total costs (STC) Short-run variable costs (SVC) Short-run / long-run adjustments Shutdown price Signaling and screening Significance of coefficients Simulation Single market Single-peaked preferences Social cost of monopoly Sole trader Solvent (= creditworthy) Special deposits Specific tariff Speculative bubbles Spreadsheet Stabilization policy Stagflation Stand-by arrangement/agreement Standard paradigm Steady state Sterilization Sterilization impact of capital inflow Stochastical dominance (ref.

Substitutes and complements Substitution and output effects Substitution effect of wages Substitution effect Sunk cost fallacy Sunrise and sunset industries Supernormal profits Supplementary benefit Supply-side economics Symmetric (~non-sym) Syndicate loan Hàng thay thế và hàng bổ trợ Ảnh hưởng / Tác động thay thế và sản lượng Ảnh hưởng / Tác động thay thế của lương Ảnh hưởng / Tác động của thay thế Sự hiểu lầm về chi phí chìm Các ngành mới mọc/lên và các ngành sắp lặn/hết thời Siêu lợi nhuận / Lợi nhuận siêu ngạch Trợ cấp bổ sung Kinh tế học trọng cung Đối xứng (~bất/phi đối xứng) Cho vay liên hiệp 24 .

tính bấp bênh Ngang bằng lãi suất theo tỉ giá kỳ vọng (không đảm bảo) Trợ cấp thất nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp Hội Đơn vị kế toán (Tỷ lệ. and assets motives Transfer earnings Transfer payment Transfer in kind Transmission mechanism Trend output path Treasury T – statistic Two-part tariffs Sự mua đứt và sự hợp nhất Tiếp điểm cân bằng Tài sản hữu hình Thuế quan Sở thích. sự) thất nghiệp bắt buộc Độ thỏa dụng Tối đa hóa độ thỏa dụng Giá trị gia tăng U Uncertainty (ref. và tài sản Thu nhập từ chuyển giao Chi chuyển giao/Chi trợ cấp Trợ cấp bằng hiện vật Cơ chế lan truyền Đường biểu thị xu thế sản lượng Bộ tài chính / ngân khố Trị thống kê t (Hệ thống) giá hai phần Tính không chắc chắn. Risk) Uncovered interest parity (Ref. Arbitrage condition ) Unemployment benefit Unemployment rate Union Unit of account Involuntary unemployment Utility Utility maximization V Value added 25 . precautionary.T Takeover and mergers Tangency equilibrium Tangible wealth Tariff Taste Tax base Tax incident Tax wedge Tax-based incomes policy Technical change through R&D Technical efficiency Technical knowledge Technology Technological unemployment Terms of trade _ gains Test discount rate Testing an economic model The Corset Tiebout model Time series data Token money Total costs Total revenue Tradable Trade balance Trade creation Trade diversion Traded and non-traded (goods) Trade Unions Trade-off Tranche Transaction Transaction. thị hiếu Cơ sở (tính/chịu/thu) thuế Ai phải chịu thuế Chênh lệch giá do thuế Chính sách thu nhập dựa vào thuế Thay đổi công nghệ qua R&D Tính hiệu dụng / quả về mặt kỹ thuật Tri thức / Kiến thức kỹ thuật Kỹ thuật / Công nghệ Thất nghiệp do tiến bộ công nghệ Tỷ giá trao đổi mậu dịch (PX/PM) Lợi ích từ (trao đổi) ngoại thương Tỷ lệ chiết khấu thí điểm Kiểm nghiệm một mô hình kinh tế Kế hoạch Corset Mô hình Tiebout Dãy số liệu theo thời gian Tiền quy ước Tổng phí Tổng doanh thu Khả thương Cán cân thương mại Tạo lập ngoại thương Chệch hướng ngoại thương (Hàng) ngoại thương và phi ngoại thương Công Đoàn Sự đánh đổi Giao dịch / thương vụ Những động cơ giao dịch. dự phòng.

Value added tax (VAT) Variability Variable _Dummy variable _Stochastic variable Variable cost (VC) Variable factors Variance Venture capital Viability Vested interest Velocity of money Volatility Voluntary export restraints Thuế giá trị gia tăng Độ biến thiên Biến số _Biến số giả _Biến số ngẫu nhiên Biến phí Các yếu tố sản xuất thay đổi Phương sai Vốn đầu tư vào doanh nghiệp mới Khả năng thành tựu/tính khả thi Quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch Vòng quay của tiền / tốc độ lưu chuyển tiền Tính dễ biến động Những hạn định xuất khẩu tự nguyện Tính linh hoạt của giá và tiền lương Vòng xoáy giá-lương Tỷ số tiền công -tiền thuê vốn Hiệu ứng / tác động của cải Thuế tài sản Phúc lợi xã hội có trọng số Kinh tế học phúc lợi Mức sẵn lòng chi trả Vốn hoạt động Lãi đối với nợ nước ngoài Lợi nhuận từ đầu tư Giá trị của Z Đề xuất tăng trưởng bằng không W Wage and price flexibility Wage indexation Wage-price spiral Wage-rental ratio Wealth effects Wealth taxes Weighted social welfare Welfare economics Willingness to pay Working capital Y Yield on external debt Yield on investment Z Z-score Zero growth proposal 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful