You are on page 1of 8

Uitw erking opgaven lesbrief Struktograaf 

{opgave 1}

schrijf "Voer drie getallen in"

lees getal1, getal2, getal3

gemiddelde :=(getal1+getal2+getal3)/3

schrijf "Het gemiddelde is: ", gemiddelde

{opgave 2}

schrijf "Geef achtereenvolgens de breedte en "

schrijf "hoogte van de balk, en daarna de lengte"

schrijf "die de balk uitsteekt."

lees breedte, hoogte, lengte

gewicht:=(19*breedte*hoogte*hoogte)/lengte

schrijf "Het maximale gewicht dat deze balk "

schrijf "kan dragen is: ", gewicht

{opgave 3}

i:=1

som:=0

ZOLANG i<=100

som:=som+i*i

i:=i+1

schrijf "De som van de eerste 100 kwadraten is;", som

Uitwerkingen Struktograaf  jvd 
21­05­07  1 
{opgave 4}

schrijf "voer twee getallen in"

lees a,b

a<b?

JA NEE

som:=a+2*b som:=b+2*a

schrijf "De som van het kleinste getal en "

schrijf "het dubbele van het grootste is: ", som

{opgave 6}

schrijf "Voer een getal in"

i:=1

lees n

produkt := 1

ZOLANG i<=n

produkt:=produkt * i

i:=i+1

schrijf "Het produkt van de getallen 1 tot en met ",n

schrijf "is gelijk aan: ", produkt

{opgave 7}

schrijf "Voer twee getallen kleiner dan 1000 in,"

schrijf "het eerste kleiner dan het tweede."

lees a,b

i:=1

ZOLANG i<=100

kwadraat:= i * i

kwadraat > a

JA NEE

kwadraat < b

JA NEE

schrijf kwadraat

i := i + 1

Uitwerkingen Struktograaf  jvd 
21­05­07  2 
8) 

Regel  X  Y  X<6  x>4  commentaar 


1,2,3,4  1  2  True  Nee 
5  1  3 
6  3  3  Terug naar regel 3 
3,4  3  3  True  Nee 
5  3  6 
6  5  6  Terug naar regel 3 
3  5  6  True  Ja 
6  7  6  Terug naar regel 3 
3  7  6  False  Naar regel 7 
7  7  6  Afdrukken: 7 6 

Dus op het scherm komt: 7  6 

9a)
Regel  Aantal  Invoer­  Invoergetal>10  Invoergetal>6  commentaar 
getal 
1,2,3  0  13  True 
4  0  8 
5  1  8  Terug naar regel 3 
3  1  8  False  Door naar regel 6 
6  1  8  Nee 
7b  4  8 
8  4  8  Afdrukken: 8 

Dus op het scherm komt: 8 

9b)
Regel  Aantal  Invoer­  Invoergetal>10  Invoergetal>6  commentaar 
getal 
1,2,3  0  20  True 
4  0  15 
5  1  15  Terug naar regel 3 
3  1  15  True 
4  1  10 
5  2  10  Terug naar regel 3 
3  2  10  False  Door naar regel 6 
6  2  10  Ja 
7a  2  10  Afdrukken: 10 
8  3  10 
9  3  10  Afdrukken: 3 

Dus op het scherm komt: 10 

10)  Als we van drie getallen de kleinsten moeten hebben, hebben we een herhaalde 
keuze nodig, bijvoorbeeld volgens onderstaand schema: 
ja ® a < b <  c, dus a en b 
ja : b <  c 
nee ® b > c en b >  a,  dus a en c 
a <  b 
ja ® b < a <  c,  dus a en b 
nee : a <  c 
nee ® a > b en a > c,  dus b en c 

Uitwerkingen Struktograaf  jvd 
21­05­07  3 
{opgave 10}

schrijf "Voer drie getallen in"

lees a,b,c

a<b

JA NEE

kleinste1:=a kleinste1:=b

b<c a<c

JA NEE JA NEE

kleinste2:=b kleinste2:=c kleinste2:=a kleinste2:=c

som:=kleinste1*kleinste1 + kleinste2*kleinste2

schrijf "De som van de kwadraten van de kleinste twee"

schrijf "getallen is: ",som

Een andere mogelijkheid is: 

{opgave 10, alternatief}

schrijf "Voer drie getallen in"

lees a,b,c

a<b

JA NEE

b<c a<c

JA NEE JA NEE

som:=a*a+b*b som:=a*a+c*c som:=a*a+b*b som:=b*b+c*c

schrijf "De som van de kwadraten van de kleinste twee"

schrijf "getallen is: ",som

{opgave 11}

schrijf "Geef het beginkapitaal"

lees kapitaal

schrijf "Hoeveel procent rente krijg je?"

lees rente

schrijf "In welk jaar beginnen?"

lees beginjaar

i:=0

schrijf "jaar kapitaal"

ZOLANG i<=20

kapitaal:=kapitaal*(1+rente/100)
{bij bv 5% rente moet je met 1.05 vermenig-
vuldigen om de nieuwe waarde te krijgen}

schrijf beginjaar+i," ", kapitaal


{de tussengevoegde spaties voorkomen dat de
getallen 'aan elkaar geplakt' worden}

i:=i+1

Uitwerkingen Struktograaf  jvd 
21­05­07  4 
{opgave 12}

schrijf "Wat is de prijs van het artikel?"

lees prijs

prijs >150

JA NEE

prijs<55

prijs:=prijs *1.19 JA NEE

prijs:=prijs*1.11 prijs:=prijs*1.16

schrijf "De nieuwe prijs wordt: ", prijs

{opgave 13}

kapitaal := 100000

n:=0

rente:=4
{door het rentepercentage als een
variabele in te voeren is het later
makkelijk te veranderen!}

ZOLANG kapitaal*(1+rente/100)>=5000
{als kapitaal+rente in komend jaar nog
boven 5000 komt, is er nog geld genoeg}

kapitaal:=kapitaal*(1+rente/100)-5000
{rente erbij geteld, opname eraf}

n:=n+1

n>50

JA NEE

schrijf "Dit kan je doen ", schrijf "Dit kan je ",n," jaar doen"
"tot aan je pensioen."

{opgave 14}

schrijf "Geef het aantal gescoorde punten"

lees score

score>=0 en score<=99

JA NEE

prijs:=500+score*3 schrijf "Deze score is niet mogelijk!"

score>46

JA NEE

prijs:=prijs+(score-46)*2

schrijf "Het prijzengeld is ", prijs, " euro"


{let op het gebruik van spaties!!}

Uitwerkingen Struktograaf  jvd 
21­05­07  5 
{opgave 15}

schrijf "Geef achtereenvolgens de lengte, de breedte en de hoogte"

lees lengte, breedte, hoogte

breedte>=10 en lengte>=15

JA NEE

lengte+breedte+hoogte<=120 en lengte<=70
schrijf "Het pakket is te klein"
JA NEE

schrijf "Het pakket heeft toegestane maten" schrijf "Het pakket is te groot"

{opgave 16}

{Er moet steeds een groepje van (10+1) opdrachten


herhaald worden.
Vandaar een herhaling in een herhaling.}

i:=0 {teller voor het aantal groepjes}

j:=1 {teller voor opdrachten binnen een groepje}

schrijf "getal kwadraat" {kolomtitels}

ZOLANG i<=190 {20 groepjesvan 10 berekeningen,begin bij 0}

ZOLANG j<=10

schrijf i+j, " ",(i+j)*(i+j) {spaties tussenvoegen!}

j:=j+1

schrijf "" {de lege regel na 10 regels van de tabel}

j:=1 {teller binnen het groepje weer beginwaarde geven}

i:=i+10 {na het groepje van 10+1 opdrachten wordt aan het
volgende groepje begonnen.}

Uitwerkingen Struktograaf  jvd 
21­05­07  6 
{opgave 17}

{Vanwege onderhoud of wijzigingen aan het programma is het


verstandig om in de code van het programma zo weinig mogelijk
constanten (vaste getallen) op te nemen. Vandaar dat de
waarden voor de kapitalen en de rentes apart worden
opgegeven in de eerste regels. Als je dezelfde vraag voor
een ander kapitaal wil oplossen hoef je alleen in de eerste
regel dat kapitaal te veranderen!)

kapitaal1:=2000

rente1:=7

kapitaal2:=3000

rente2:=5

n:=0

ZOLANG kapitaal1<kapitaal2

kapitaal1:=kapitaal1*(1+rente1/100)

kapitaal2:=kapitaal2*(1+rente2/100)

n:=n+1

schrijf "Na ",n, " jaar is het eerste kapitaal groter"

schrijf "dan het tweede."

{opgave 18}

kapitaal:=100000

schrijf "Geef het op te nemen bedrag"

lees bedrag

schrijf "Wat is het rentepercentage?"

lees rente

n:=0

jaar:=2002

schrijf "jaar waarde kapitaal"

ZOLANG kapitaal*(1+rente/100)>=bedrag en n<=51

kapitaal:=kapitaal*(1+rente/100)-bedrag

schrijf jaar+n, " ",INT(kapitaal)

n:=n+1

n>50

JA NEE

schrijf "Dit kun je dus ", schrijf "Dit kan je dus ",
"doen tot aan je pensioen" n, " jaar doen"

Uitwerkingen Struktograaf  jvd 
21­05­07  7 
{opgave 19}

schrijf "Geef een geheel getal"

lees getal

hulpwaarde := INT(getal/10)

cijfer:=getal-10*hulpwaarde

schrijf "Het laatste cijfer is: ",cijfer

{opgave 20}

schrijf "Geef een geheel getal"

lees getal

hulpwaarde := INT(getal/100)

cijfers:=getal-100*hulpwaarde

cijfers=0

JA NEE

schrijf "De laatste twee ", schrijf "De laatste twee",


"cijfers zijn 00" "cijfers zijn: ", cijfers

{opgave 21}

voor i:=1 tm 10

dobbelsteen(i):=1+INT(6*random)

schrijf "worp ", i, ": ",dobbelsteen(i)

{opgave 22}

schrijf "aantal gemiddeld aantal ogen"

aantal:=10

som:=0

ZOLANG aantal<=100

voor i:=1 tm aantal

ogen:=1+INT(6*random) {werpen}

som:=som+ogen {totaal aantal ogen}

gemiddelde:=som/aantal

schrijf aantal, " ", gemiddelde

aantal:=aantal+10

som:=0 {anders wordt het vorige totaal onthouden!}

Uitwerkingen Struktograaf  jvd 
21­05­07  8