YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2006–2007 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ: TOPLANTI YERİ: ZÜMRE BAŞKANI: ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ: GÜNDEM: 1. 2. 3. 4. 5. Açılış ve yoklama. Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının, Atatürk İlke ve İnkılâplarının görüşülmesi Yeni öğretim yılı çalışma esaslarının belirlenmesi ve işbölümü yapılması. Yabancı dil öğretiminde başarıyı artıracak önlemlerin alınması Dersin işlenişi sırasında kullanılacak Öğretim yöntemleri ve tekniklerinin kararlaştırılması 6. Ölçme ve değerlendirme Esaslarının görüşülmesi A – Yazılı Sınavlar B – Proje ve Performans ödevleri 7. Yıllık ve günlük planlar 8. Dilek ve Temenniler GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 18.09.2006 MÜDÜR ODASI VAHAP ÇELİK (OKUL MÜDÜRÜ) YUSUF YILDIRIM (İNGİLİZCE ÖĞRT.)

1.

2006 – 2007 Eğitim ve Öğretim yılı İngilizce dersi Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı, Okul Müdürü Vahap Çelik başkanlığında 20.09.2006 tarihinde saat 12 de Müdür odasında yapılmıştır. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıya katıldıkları görülmüştür. Okul Müdürü Vahap Çelik Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olması dilekleriyle toplantıyı başlatmıştır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri ve İlköğretim Okulları Yönetmeliğinde belirtilen İlköğretim kurumlarının amaçları ve genel amaçları okundu. İngilizce dersinin Atatürk İlke İnkılâpları doğrultusunda işlenmesinin öneminden bahsedildi. Yıllık planlara Atatürkçülük ilgili konuların alınmasına karar verildi. Yabancı dil öğretiminin genel ilkeleri görüşüldü. Dil öğretiminde dört temel dil becerisinin (Reading, Speaking, Writing, Listening) geliştirilmesi esası tartışıldı. “Teach English through English” prensibinin altı çizilerek sınıfta mümkün olduğunca İngilizce konuşulması gerektiği, öğrencilerin anlamadığı durumlarda ana dile başvurulması gerektiği vurgulandı. öğretilenlerin günlük hayatta da kullanılarak kalıcı olmasını sağlamak amacıyla yapılası gereken hususlar şöyle belirlendi: • Mutlaka ders planı yapılmalı, plansız derse girilmemeli • Öğrencilerin yaş gruplarına ve kitaplarına uygun olan öğretim metodları uygulanmalı • Sınıfta sıkça kullanılacak kalıpların öğrencilere ilk dersten öğretilmesi ve sürekli olarak kullanılması

2.

3.

4. İngilizce eğitim ve öğretiminde daha başarılı olmak, yabancı dili çekici yapmak,

• •

Role-play, dialogue, games, listening songs, reading text etkinliklerine ağırlık vererek öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak Konuların belirli aralıklarla tekrar edilerek pekiştirmenin sağlanması, Derse başlamadan önce önceki konuların kısa bir tekrarının yapılması başarının artmasına katkı sağlayacaktır.

5.

İngilizce dersinin işlenişi sırasında konuların ve öğrencilerin hazır-bulunuşluk durumuna göre değişik Öğretim yöntem ve tekniklerinden ve değişik materyallerden faydalanılacaktır. Öğrencilerin derse daha aktif olarak katılabilmesi için Communicative Approach, Direct Metod, TPR, yöntemlerine ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca çoklu zeka yöntemine uygun ders işlenmesinin önemi vurgulanarak Question-Answer, Games, Songs, Pair-Work, Role-Play- Reading and writing, Speaking and Listening Aktivitelerine yer verilmesine karar verildi. yazılı kâğıtları okunmadan önce cevap anahtarı hazırlanacak ve bu cevap anahtarında müştereken belirlenen kıstaslar esas alınarak sınav soruları değerlendirilecektir. Yazılı sınav tarihi iki hafta önceden öğrencilere duyurulacaktır. Ayrıca, yazılı sınavlardan önce verilecek worksheet’ lerin yazılı sınavlarda çıkacak soru tiplerini ve tekniklerini, yazılı sınavlarda her bölüm için kullandığımız Instruction’ ları öğrencilere tanıtma fırsatı vermesi ve aynı zamanda yazılı sınavlar içinde zengin bir kaynak oluşturması bakımından çok önemli bir araç olduğuna işaret edildi. Aynı önemin Quiz’ ler için de geçerli olduğu belirtildi.

6. A) Yazılı Sınavlar: Yazılı sınav soruları öğrencilerin seviyelerine göre hazırlanacak,

Yazılı Haftaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. I. Dönem I. Yazılı I. Dönem II. Yazılı I. Dönem III. Yazılı Kasım ayının 1. haftası Aralık ayının 1. haftası Ocak ayının 2. haftası II. Dönem I. Yazılı II. Dönem II. Yazılı II. Dönem III. Yazılı Mart ayının 3. haftası Nisan ayının 3. haftası Mayıs ayının 5. haftası

B) ÖDEVLER: İlköğretim Okulları Yönetmeliği’nin ödev vermede dikkate alınması gereken maddeleri okunarak tartışıldı. Proje konularının titizlikle seçilip sınırlandırılmasına, öğrenciyi gerek zaman ve gerekse seviye ve hatta kapasite açısından onu sıkıntıya sokmayacak bir çerçevede, öğrencinin gelişimine ve bilgisine katkı sağlayacak bir yapıda ve en önemlisi de önemin fonksiyonel yani öğrenciye bir yarar sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilmesi gereğinin altını çizildi. Verilen proje konularının mutlaka kontrol edilmesi, kontrol edilmeyecek ödevin kesinlikle verilmemesine karar verilmiştir. Proje çalışmaları Ekim ayının 4.haftasında verilip ara kontroller yapılacak ve Ocak ayının ilk haftasında toplanması kararlaştırıldı. Öğrencilere verilecek performans ve proje konuları müfredat dâhilinde kalmak koşuluyla ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre kendi seçtikleri çalışmalardan verilmesi karara bağlandı. Bu bağlamda Sınıflara ait proje konuları aşağıdaki gibi kararlaştırıldı. Bu arada, İlköğretim Okulları yönetmeliği’nin not verme esası gözden geçirildi. Notlar ve puanlamalar şöyle değerlendirilecek: Derece Pekiyi İyi Orta Geçer Başarısız Rakamla 5 4 3 2 1 0–44 Puanlama 85–100 70–84 55–69 45–54

Proje ve Performans Ödevlerinin sınıflara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 6. Sınıf Proje Konuları 1)Description of yourself 2)Description of your family members 3)Writing a letter to your pen friend 4)Description of the room of your dreams 5)Preparing a dictionary of weather conditions with using pictures 6)Description of a place you have seen 7)Description of your best friend 6. Sınıf Performans Ödevi Konuları 1)Tell about your family by drawing a family tree 2)Tell us about yourself by making an photo album 3)Explain the singular and plural nouns 4)Write what you have got in your room 5)Write a letter you your friend 6)Write your daily life by making a photo album 7. Sınıf Proje Konuları 1)Telling your summer holiday 2)Writing an important, interesting or amusing experience 3)Where and how can you shop in İstanbul ? 4)Preparing a dictionary of jobs with pictures 5)Telling about a historical place in İstanbul 6)Talking about your family and your house 7. Sınıf Performans Ödevi Konuları 1)What do you do in your free time? 2)Write a short story 3)Write a composition about your future 4)Write a letter to your best friend 5)Introduce yourself and your family in a photo album 6)Make an irregular verbs list on poster 7)Make verbs in pictures 8. Sınıf Proje Konuları 1)Telling the historical and tourist places of İstanbul 2)Description of your school 3)Telling a film that you have watched before 4)Reading a story and summarizing it 5)What do you do in your spare time? 6)What is friendship? 8. Sınıf Performans Ödevi Konuları 1)Make a chart which explains the tenses 2)Write a story of your life 3)Make a presentation about a subject 4)Teach a lesson to your friends 5)Record an interview about any subject 6)Make a role-play in the classroom 7)Sing an English song in the classroom 8)Summarize a book

Ödev değerlendirme puan sistemi: a) Timing b) Organisation c) Planning d) Comprehension and expression e) Grammar and spelling f) References

10 points 10 points 10 points 35 points 25 points 10 points Total=100 points

7. Yıllık planların, 2551 sayılı tebliğler dergisi, sayfa 439’da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen “M.E. B. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” doğrultusunda hazırlanmasına karar veridi Günlük planların, 2551 sayılı Tebliğler Dergisi, sayfa 439’da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen “M.E. B. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” doğrultusunda, sürekli, amaca uygun, düzenli ve haftalık hazırlanmasına karar verildi

8. 2006–2007 Eğitim Öğretim yılının başarılı, huzurlu ve mutlu geçmesi temennileri ile
toplantıya son verildi.

YUSUF YILDIRIM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ TASDİK OLUNUR 18.09.2006 VAHAP ÇELİK OKUL MÜDÜRÜ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful