You are on page 1of 15

BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

BÀI MỘT

TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/. Mục đích: Bồi dưỡng cho học sinh hiểu được nội dung cơ bản lịch sử đánh giặc giữ nước và truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước; góp phần xây dựng lòng tự hào, tinh thần yêu nước đối với thế hệ trẻ. 2/. Yêu cầu: Có thái độ học tập tốt, hiểu đúng, đủ nội dung của bài, tiếp tục học tập góp phần giữ gìn, kế thừa, phát triển truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay. II. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu: + Sách Giáo khoa môn học GDQP, AN Lớp 10, NXB GD, H. 2008. + Sách giáo viên GDQP, AN Lớp 10, NXB GD, H. 2008. Tài liệu tham khảo: + Giáo trình lịch sử quân sự, NXB QĐND, Hà Nội, 1999. + Lịch sử Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976. + Các Triều đại Việt Nam, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2001.
T H P T L Ê

+ Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, NXB CTQG, Hà Nội, 2000.

Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ
I

L

Môn GDQP&AN

Vũ Tuấn Trình
Năm học: 2010-2011

T H P T L L I Từ ngày 09 tháng 04 năm 2000 theo quyết định số 12/2000/QĐ- BGD&ĐT chương trình của môn GDQP ở trường THPT bao gồm các học phần: Chính trị. MỤC TIÊU: a. Giới thiệu về chương trình môn học. Môn giáo dục quốc phòng được xem là một môn học chính khóa trong chương trình học phổ thông. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. chú ý lắng nghe bài giảng của giáo viên. b. chương trình của lớp 10. kế thừa và vận dụng hợp lý vào thực tiển cuộc sống. 2. suy luận hợp lý và biết nhìn nhận khách quan. 27/08/2010 Tiết theo PPCT: 01 I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH: Phải nghiêm túc trong giờ học. II.BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam TIẾT HỌC THỨ NHẤT: Ngày soạn: 15/08/2010 Ngày dạy: 15. Nắm được những kiến thức về nghệ thuật quân sự đã được vận dụng trong những cuộc chiến tranh đó. đồng phục. III. Về Kiến thức: Cung cấp kiến thức về những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta từ những cuộc chiến tranh đầu tiên đến năm 1945. quan điểm của cá nhân. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sỉ số. tôn trọng những giá trị lịch sử của dân tộc. Kỷ thuật sử dụng vũ khí trong Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 . Về kỷ năng: Rèn kỷ năng tư duy logic. c. Rèn kỷ năng trình bày vấn đề. Về thái độ: Biết tự hào. Biết bảo tồn. tích cực phát biểu ý kiến. Hiểu được một số thuật ngữ khoa học dùng trong quân sự. Điều lệnh đội ngũ không có súng.

Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung I.BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam chiến đấu và bảo quản.Sang xâm lược nước ta thời bấy giờ là quân Tần với 50 vạn quân. khỏang 214 . Phân bổ đều cho ba năm học. . do An Dương Vương lãnh đạo: Xây dựng thành Cổ Loa. b) Đánh quân Triệu Đà ( TK II TCN. đầu tên hình móc câu. Môn GDQP&AN Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 . . mắc mưu giặc (Truyện Trọng Thủy – Mỵ HS: Cùng giáo viên xây dựng bài học từ những kiến thức đã học.Từ đây nước ta rơi vào thảm họa hơn 1000 năm bị phong kiến Trung Hoa đô hộ (thời kì Bắc thuộc). quân Tần thua và tướng Đồ Thư bị giết. Hội thao và Hướng nghiệp. Nương) . . Kỷ thuật sơ cấp cứu(phần đầu).Sau khỏang 5 đến 6 năm ( 214 – 208 TCN) kiên trì và anh dũng chiến đấu.Nhân dân Âu Lạc. LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 1. chế nỏ Liên Châu GV: Giảng cho học sinh về Liên Châu Tiễn (Nỏ Thần). Điều lệnh đội ngũ không có súng. HS: Trao đổi xay dựng bài học từ những kiến thức đã được học ở những lớp trước. mất cảnh giác. do vua Hùng và Thục Phán lãnh đạo. do tướng Đồ Thư chỉ huy. khỏang 184 – 179 TCN) . 3.208 TCN) . ba cạnh có rảnh. tên làm bằng đồng.Nhân dân Âu Việt và Lạc Việt trên địn bàn Văn Lang. Những Cuộc Chiến Tranh GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức lịch sử thời kì Văn Lang-Au Lạc.Do An Dương Vương chủ quan. T H P T L Ê đánh giặc. Giữ Nước Đầu Tiên a) Cuộc kháng chiến chống quân Tần (TK III TCN. chế tạo: tướng Cao Lổ. Chương trình học của lớp 10 bao gồm : Chính trị. Hội thao. Chiến thuật cá nhân. Mở rộng thêm cho học sinh về An Dương Vương là người đầu tiên đặt nền móng cho phong kiến Việt Nam.

lật đỗ nền V: Yêu cầu HS nhắc lại thứ tự các cuộc đấu tranh khởi nghĩa của dân tộc. . kiên cường. + Khởi nghĩa của Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương.Phong trào yêu nước của người Việt do Lý Bôn (Lý Bí) lãnh đạo. mùa xuân năm 40.Cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh. mở ra một thời đại mới cho một dân tọc anh hùng. .BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 2. mùa xuân 542.Những cuộc khởi nghĩa chống nhà Tùy: + Khởi nghĩa của Lý Tự Tiên và Đinh Kiến (năm 687). giành lại bằng được độc lập dân tộc. năm 772). đặt quốc hiệu là Vạn GV: Từ đây nước Đại Việt có một chủ quyền riêng. Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập (TK I đến TK X). Đây là thời kì thử thách. nhà Hán. năm 248 chống nhà Ngô. nhà Lương… đến nhà Tùy. nền ĐLDT được khôi phục và giữ vững trong 3 năm. thống trị của nhà Đông Hán.Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưmg. lật đỗ chính quyền đô hộ nhà Lương. b) Các cuộc đấu tranh tiêu biểu: Cụ thể là : . T H P T L Ê + Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế. HS nhắc lại thứ tự các cuộc đấu tranh khởi nghĩa của dân tộc. Cũng chính trong thời kì này nhân dân ta thể hiện đầy đủ tinh thần bất khuất. nguy hiểm đến sự mất. a)Từ TK II TCNđến TK X: Nước ta liên tục bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ: Nhà Triệu. . Lý Bí lên ngôi hòang đế ( Lý Nam Đế). nhà Đường. Đầu năm 544. bền bỉ chống giặc ngọai xâm. còn của dân tộc ta. Chính quyền độc lập Trưng Vương được thành lập. năm 776 Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 . Xuân.

...... Biết bảo tồn. Chuẩn bị của học sinh : Thước kẻ. Về kỷ năng: Rèn kỷ năng tư duy logic... tự do cho Tổ quốc. ... quan điểm của cá nhân... T H Bài cũ P Giấy phim trong. chú ý lắng nghe bài giảng của giáo viên... Nắm được sự vận dụng những bài học kinh nghiệm cha ông vào thực tiển chiến tranh thời đại mới..... suy luận hợp lý và biết nhìn nhận khách quan. b. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH: Phải nghiêm túc trong giờ học. kế thừa và vận dụng hợp lý vào thực tiển cuộc sống.......... . Yêu cầu HS nói về Chiến thắng Bạch Đằng và ý nghĩa to lơn của nó....... Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 Môn GDQP&AN ... compas...... II.. Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Hs đọc bài này trước ở nhà. Về Kiến thức: Cung cấp kiến thức về những cuộc chiến tranh cận đại của dân tộc...... Cũng cố kiến thức... Vì sao ta phải học môn GDQP&AN trong trường Phổ thông? 5........ HS: Chiến thắng Bạch Đằng và ý nghĩa to lơn của nó... Các hình vẽ. T 2................. Chuẩn bị của giáo viên : L Thước kẻ.. Về thái độ: Biết tự hào... viết lông. dân tộc ta giành lại độc lập. TIẾT HỌC THỨ HAI: Ngày soạn: 15/08/2010 Ngày dạy: 15............. 27/08/2010 Tiết theo PPCT: 02 I. 4.. Chuyển tiết......... tôn trọng những giá trị lịch sử của dân tộc. -Hai cuộc chiến tranh chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ(931) và Ngô Quyền (938). III.... tích cực phát biểu ý kiến....... compas. -Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ chống nhà Đường ( năm 905). MỤC TIÊU: a. c. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1...BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 791). Rèn kỷ năng trình bày vấn đề. Với chiến thắng Bạch Đằng (938).

........ Kiểm tra thái độ ghi chép của học sinh. ...... tiêu biểu là : . + Chống quân Xiêm (1784 – 1785). c) Nét đặc sắc về Nghệ Thuật Quân Sự (TK X đến cuối TK XIX) GV: Giảng giải.. vấn đáp... Là một quốc gia thịnh vượng ở Châu Á. Thời kì văn minh Lý – Trần.Cuộc kháng chiến chống quân Minh ( đầu TK XV) + Do Hồ Quý Ly lãnh đạo (1406 – 1407)..... ............. hai)..... V..... không thành công...... người lãnh đạo thất bại? Tại sao ? Nguyễn Trãi lãnh đạo (1418 -1427).. H ..Các cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ( 1258 – 1288)........ Hs phải trả lời được: Cuộc chiến tranh do .. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở............. vì không phát động Thanh ( cuối TK XVIII) được sức mạnh toàn dân.. ai là + Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi. b) Dân tộc ta phải đứng lên đấu tranh chống xâm lược.. + Lần thứ hai 1285 .. Phát hiện và giải quyết vấn đề ... Hoạt động nhóm.. .... . + Lần thứ ba 1287 – 1288....... Bài mới: Hoạt động dạy và học Nội dung bài học 3. Văn minh Đại Việt. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1..... 3.. lấy L Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 ....Lấy yếu chống mạnh hay đánh bắt ngờ.. GV: Trong các cuộc chiến tranh trên. + Chống quân Mãn Thanh (1788-1789).. .......Chủ động đánh trước....... + Lần thứ hai (1075 – 1077) dưới triều Lý (tiêu biểu Lý Thường Kiệt).... Câu hỏi trắc nghiệm..... projector... ...Cuộc kháng chiến chống quân Xiêm – Mãn Hồ Quý Ly lãnh đạo... Ổn định tổ chức : 2... phá kế họach địch HS: Lắng nghe và ghi chép những kiến (Tiên phát chế nhân – Nhà Lý chống quân Tống lần thứ T thức quan trọng........Lấy chỗ mạnh của ta đánh vào chỗ yếu của P T địch ( nhà Trần chống quân Mông – Nguyên).....Các cuộc kháng chiến chống quân Tống + Lần thứ nhất (981) do Lê Hòan lãnh đạo............. IV. Các cuộc chiến tranh giữ nước (TK X đến cuối TK XIX) a) Nước Đại Việt thời Lý – Trần với kinh đô Thăng Long ( Hà Nội)....... + Lần thứ nhất 1258 ......BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam Các bảng phụ Bài để phát cho hs Computer....

miền Bắc ta hòan tòan vướng mắc.BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam ít địch nhiều hay dùng mai phục (Lê Lợi. hòng HS: Vì Mỹ đã có ý đồ xâm lượt nước ta. Nguyễn Trãi chống quân Minh). 5.Ngày 19/12/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tòan quốc kháng chiến “ chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. . . chia cắt lâu dài đất nước ta. L Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 . .Đế quốc Mĩ phá họai hiệp định Giơ-ne-vơ. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) .Năm 1930.Chiến thắng Đông Xuân năm 1953-1954. 4. Pháp là một cường quốc tư bản thực dân. . bảo tòan lực lượng tạo thế và lực cho cuộc phản công đánh đòn quyết định tiêu diệt địch (trong chống quân Xiêm – Mãn Thanh). mạnh về quân sự.Tháng 9/1858. 6. buộc pháp phải ký hiệp định GV bổ trợ cho những phần học sinh còn Giơ-ne-vơ và rút quân về nước. Dưới sự lãnh đạo HS: Đánh dấu bước ngoặc mới. hất cẳng Pháp để đế quốc Mĩ thay thực dân Pháp xâm GV hỏi: Vì sao Mỹ rời bỏ bàn đàm phán T lược nước ta. giải phóng. GV và HS cùng xây dựng bài học. Năm 1884 Pháp chiếm cả nước ta. nhất định không chịu làm nô lệ”. giàu về kinh tế. nhân dân Việt Nam đứng lên chống Pháp kiên cường. đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. . cách mạng Việt Nam trải qua các cao trào và đường mới cho cách mạng Việt Nam. mở ra con của Đảng. thực dân Pháp tiến công xâm lược nước ta. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Triều Nguyễn đầu hàng Pháp. . + Chiến thắng Biên Giới năm 1950 . Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời Ý nghĩa việc ra đời của Đảng? do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. sinh. lật đỗ chế độ thuộc địa nửa phong kiến (TK XIX đến 1945) Giữa TK XIX. có tham vọng lớn. chúng dựng lên chính quyền tay sai vào phút cuối và không ký vào Hiệp định H Ngô Đình Diệm biến miền Nam nước ta thành thuộc Giơ-ne-vơ ? P T địa kiểu mới. lập căn cứ quân sự của chúng. học từ những kiến thức lịch sử của học + Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947. cấp công nhân Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) . giành thắng lợi lớn: đánh dấu từng bước trưởng thành của giai + Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 – 1931.Quân dân ta liên tục mở rộng đòn tiến công quân GV và HS cùng xây dựng nội dung bài Pháp. + Phong trào phản đế và tổng khởi nghĩa năm 1940 – 1945.Ngày 23/9/1945 thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai. vận mạng dân tộc ta đứng trước một thử thách hiểm nghèo thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta.Rút lui chiến lược. đỉnh cao là CMT8 năm 1945 lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Từ cuối TK III TCN đến nay. thống nhất nước nhà. 1. cảnh P giác dân tộc của ta. dân tộc ta phải dung bài học đã soạn. GV Nhận xét đánh giá. . gian khổ. thực hiện vừa chiến đấu vừa sản xuất. đập tan bọn tay sai giữ vững nền độc lập dân tộc. thắng giặc rồi T GV: Đó là bài học sáng giá cho tinh thần cả nước chăm lo xây dựng đất nước và chuẩn bị đối phó H với mưu đồ của giặc. Đại thắng mùa Xuân 1975 có ý nghĩa như thế nào? HS trả lời theo cảm nghĩ cá nhân.Nhân dân ta đứng lên đánh Mĩ : + Đồng khởi. giải phóng miền nam. Dựng nước đi đôi với giữ nước Dựng nước đi đôi với giữ nước là một quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta: GV: Giảng bài cho học sinh. hàng trăm cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc. GV: Em nghĩ gì về cuộc chiến tranh bảo II – TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC vệ Tổ quôc sau 1975.Chúng ta đã đẩy lùi quân xâm lựơc. thuật và nghệ thuật chỉ đạo chieến tranh + Đại thắng mùa xuân năm 1975 đỉnh cao là của ta. cả nước đi lên CNXH. 7. cấp thiết và gắn liền với L Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 . + Khi chiến tranh xãy ra. HS: Lắng nghe và ghi chép. Như nội . Campuchia đập tan cuộc tập kích chiến lược GV: yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức bằng máy bay B52 tại Hà Nội. Tổng số thời gian dân tộc ta có chiến tranh dài hơn 12 thế kỉ. + Đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” năm 1961 – 1965. tiến hành gần hai mươi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. cùng với chiến thắng của quân và dân Lào. + Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” năm 1968 – 1973. buộc Mĩ phải ký hiệp định đã học. nhân dân ta muốn có hòa bình để khắc phục hậu quả chiến tranh. thành lập Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam năm 1960. Từ đó phân tích thêm về chiến Pa-ri. rút quân Mĩ về nước. xây dựng đất nước. nhưng các thế lực thù địch chống Việt Nam lại gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn ở Biên giới Phía Tây và Biên giới Phía Bắc. + Giặc đến cả nước đánh giặc. Bởi vì : + Thời kì nào chúng ta cũng cảnh giác. chuẩn bị mọi mặt đề phòng giặc ngay từ thời bình. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975 Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước lâu dài. + Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” năm 1965 –1968. chiến dịch Hồ Chí Minh. T Mọi người dân đều xác định: nhiệm vụ đánh giặc giữ nước hầu như thường xuyên.BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam GV:Và Mỹ đã làm gì tiếp theo đó ? .

H c. suy luận hợp lý và có cái nhìn chân chính về khoa học lịch sử. bang xâm lấn. Mỡ rộng tinh thần đề cao cảnh giác cho HS.Biết bên vực cho lý tưởng cách T mang của dân tộc. Về thái độ: P Biết tự hào. 10/08/2010 Tiết theo PPCT: 03 I. tôn trọng những giá trị lịch sử của dân tộc. Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 .BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam nhiệm vụ xây dựng đất nước. Đất nước giàu mạnh là điều kiện có ý nghĩa quyết định ngăn chặn. Dặn dò. 4. và sự vận dụng tài tình của Đảng trong những cuộc chiến tranh cận đại. kế thừa và vận dụng hợp lý vào thực tiển cuộc sống. Về kỷ năng: Rèn kỷ năng tư duy logic. Về Kiến thức: Làm sáng tỏ những truyên thống vẻ vang của dân tộc ta đã dược đút kết từ hàng nghìn năm lịch sử. Cũng cố kiến thức. Ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? 5. TIẾT HỌC THỨ BA: Ngày soạn: 15/08/2010 Ngày dạy: 08. b. MỤC TIÊU: a. đẩy lùi nguy cơ GV: Phân tích vì sao nước ta luôn bị ngoại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. T Rèn kỷ năng trình bày vấn đề. L Biết bảo tồn.

............ ................... Kiểm tra thái độ ghi chép của học sinh....BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam II... Chuẩn bị của giáo viên : Thước kẻ.. ............... Chuẩn bị của học sinh : Thước kẻ.... 2.. T GV giảng thêm: Riêng đối với 2 cuộc H chiến tranh chống Pháp và Mỹ không P T thể xét về số lượng mà xét về phương diện vũ khí tối tân phục vụ trên chiến L Ê L I Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 ..Các cuộc chiến tranh..30 vạn......... ...... YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH: Phải nghiêm túc trong giờ học......... CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1... ... địch có 50 -60 vạn.................. hỏi những người lớn tuổi để làm phong phú thêm kiến thức bài học..... lấy ít địch nhiều ..... lấy ít địch nhiều là một tất yếu..... kẻ thù thường đông quân hơn nhiều lần: + Cuộc kháng chiến chống Tống : Ta có 10 vạn... Nghiên cứu tài liệu ở nhà.... chú ý lắng nghe bài giảng của giáo viên....... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở........ 3.. Lấy nhỏ chống lớn....... Hs đọc bài này trước ở nhà.... . + Lấy nhỏ thắng lớn... compas. trở thành truyền thống trong đấu tranh giữ nước của dân tộc ta.......... V. Bài để phát cho hs Câu hỏi trắc nghiệm......... Các bảng phụ Computer... biết phát huy sức mạnh tổng hợp của tòan dân đánh giặc giữ nước. projector............ về so sánh lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch............ lấy ít địch nhiều. IV.... một trong các lí do là : + Chúng ta biết lấy nhỏ thắng lớn. Bài mới: Hoạt động dạy và học Nội dung bài học 2............Lấy nhỏ chống lớn....... III...... + Cuộc kháng chiến chống Mãn Thanh: Ta có 10 vạn. tích cực phát biểu ý kiến.... bởi vì các cuộc chiến tranh xãy ra.......... Bài cũ Giấy phim trong...... lấy ít địch nhiều. địch có 30 vạn........ quan điểm của cá nhân. Ổn định tổ chức : 2.. rốt cuộc ta đều thắng..... địch có 29 vạn.. Phát hiện và giải quyết vấn đề Hoạt động nhóm... viết lông.. vấn đáp.. + Cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ quân địch đều lớn hơn ta nhiều lần... TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1......... Các hình vẽ....... compas.... + Cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên : Ta có 20 ..... lấy chất lượng cao thắng số lượng đông...

Chúng ta thắng thực dân Pháp. GV: Giảng bài cho học sinh như nội dung bài học. GV: Nhận xét đánh giá phần trả lời học sinh. nhân dân Việt Nam phải đòan kết dân tộc thành một khối. người trẻ. -Trí thông minh sáng tạo được thể hiện trong tài thao lược kiệt xuất của dân tộc ta thông qua các cuộc đấu tranh giữ nước. Cả nước chung sức đánh giặc. + Lấy chất lượng cao thắng số lượng đông. ai không có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc. không chia tôn giáo. tụ tập khắp bốn phương dân chúng”. “Bất kì đàn ông.Nghĩa quân Lam Sơn đánh thắng quân Minh bởi vì “ Tướng sĩ một lòng phụ tử. + Kết hợp nhiều cách đánh giặc phù hợp linh họat. lấy ít địch nhiều. cả nước góp sức chiến đấu. dân nhất trí. T H P T L Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 .Trí thông minh sáng tạo. bằng nghệ thuật quân sự độc đáo. Cả nước chung sức đánh giặc. ai có gươm dùng gươm. hễ là người Việt Nam thì đứng lên đánh Pháp cứu Tổ quốc. 3. HS: Chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ ý của giáo viên. Nghệ thuật quân sự tòan dân đánh giặc. tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc. anh em hòa thuận. tiến hành chiến tranh tòan dân. + Phát huy uy lực của mọi thứ vũ khí có trong tay. Đòan kết tòan dân sẽ tạo thành nguồn sức mạnh lớn lao của dân tộc. ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước”. . hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. đế quốc Mĩ chủ yếu bởi vì. .Nghệ thuật quân sự Việt Nam là Nghệ thuật quân sự của Chiến tanh nhân dân Việt Nam. HS: Vận dụng kiến thức đã hcọ để phân tích câu hỏi và trả lời GV. tòan diện Để chiến thắng giặc ngọai xâm có lực lượng vật chất lớn hơn ta nhiều lần. nên giặc mới bó tay”. Thắng giặc bằng trí thông minh sáng tạo. Ai có súng dùng súng. mọi người dân là một chiến sĩ. “ nêu hiệu gậy làm cờ. mà còn bằng trí thông minh sáng tạo. Biết phát huy những cái ta có để tạo nên sức mạnh lớn hơn địch. dân tộc. . 4. Tiêu biểu như : + Lý Thường Kiệt : Tiến công trước. bằng nghệ thuật quân sự độc đáo. để chiến thắng quân xâm lược có lực lượng vật chất lớn hơn ta. . đảng phái.BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam trường. cả nước là một chiến trường giết giặc”. đàn bà. bất kì người già. Nghệ thuật quân sự độc đáo được thể hiện trong lịch sử đánh giặc của dân tộc. phòng Môn GDQP&AN Gv: Sự thông minh sáng tạo của ta thể hiện như thế nào trong những cuộc chiến tranh chống giặc giữ nước của dân tộc ta? Yêu cầu HS phân tích. Từ đó hướng học sinh vào nội dung bài học. mỗi làng xóm là một pháo đài. . thắng địch như : + Lấy nhỏ chống lớn. thực hiện tòan dân đánh giặc. “quân. Dân tộc ta chiến đấu và chiến thắng giặc ngọai xâm không chỉ bằng tinh thần dũng cảm hi sinh vì Tổ quốc.Thời Trần 3 lần đánh thắng quân Mông – Nguyên. đánh giặc tòan diện. chủ yếu vì “ bấy giờ vua tôi đồng lòng.

Buộc địch phải phân tán. mệt mỏi : “Dĩ đõan chế trường”. + Lê Lợi : Đánh lâu dài. nhiều hướng khiến 29 vạn quân Thanh không kịp trở tay. xen giữa ta và địch. đồng bằng và đô thị. + Trong kháng chiến chống Pháp.BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam ngự vững chắc. Nghệ thuật quân sự tòan dân đánh giặc ? 5. * Kết hợp đánh địch trên các mặt trn. đánh giặc bằng mọi phương tiện và hình thức. binh vận. Cũng cố kiến thức. kinh tế. * Kết hợp đánh du kích và đánh chính quy tác chiến của Lực lượng vũ trang địa phương và các binh đòan chủ lực. * Tạo ra hình thái chiến tranh cái răng lược. luôn bị động đối phó với cách đánh của ta. + Quang Trung : Biết đánh thần tốc. chống Mĩ HS: Nghe giảng. + Trần Quốc Tuấn : Biết chế ngự sức mạnh kẻ địch và phản công khi chúng suy yếu. tạo thời cơ giành thắng lợi : “Lấy yếu chống mạnh”. 4. dưới sự lãnh đạo của Đảng : * Tổ chức Lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt cho tòan dân đánh giặc. chủ động phản công đúng lúc : “Tiên phát chế nhân”. T H P T L Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 . Vì sao nói Nghệ thuật quân sự Việt Nam là Nghệ thuật quân sự của Chiến tanh nhân dân Việt Nam. Chúng phải thua. Chuyển tiết. mạnh mà hóa yếu. chính trị. tiến công mãnh liệt bằng nhiều mũi. tạo thế và lực. quân sự. đông mà hóa ít. Đánh địch trên cả 3 vùng chiến lược : rừng núi.

... ... c.. ...... MỤC TIÊU: a. Hs đọc bài này trước ở nhà........ kế thừa và vận dụng hợp lý vào thực tiển cuộc sống.. II.......... projector... T H P T L Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 ........ Biết bảo tồn......... quan điểm của cá nhân...... III. compas...... Nghiên cứu tài liệu ở nhà.. hỏi những người lớn tuổi để làm phong phú thêm kiến thức bài học. và sự vận dụng tài tình của Đảng trong 2 cuộc chiến tranh cận đại... 10/08/2010 Tiết theo PPCT: 04 I........ IV.... Về kỷ năng: Rèn kỷ năng tư duy logic........Biết bên vực cho lý tưởng cách mang của dân tộc........ .... Chuẩn bị của học sinh : Thước kẻ. Kiểm tra thái độ ghi chép của học sinh............... Bài cũ Giấy phim trong............. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1......... suy luận hợp lý và có cái nhìn chân chính về khoa học lịch sử............... Rèn kỷ năng trình bày vấn đề........ Chuẩn bị của giáo viên : Thước kẻ............ vấn đáp.... Các bảng phụ Computer. chú ý lắng nghe bài giảng của giáo viên........... . Về Kiến thức: Làm sáng tỏ những truyên thống vẻ vang của dân tộc ta đã dược đút kết từ hàng nghìn năm lịch sử............ 2.... ... viết lông............ compas............. Về thái độ: Biết tự hào...... Ổn định tổ chức : 2..... Các hình vẽ...... V.......... tôn trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.. tích cực phát biểu ý kiến... YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH: Phải nghiêm túc trong giờ học... b..... TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1....... Bài để phát cho hs Câu hỏi trắc nghiệm.. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở...BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam TIẾT HỌC THỨ TƯ: Ngày soạn: 15/08/2010 Ngày dạy: 08.... Phát hiện và giải quyết vấn đề Hoạt động nhóm...........

Đoàn kết quốc tế. giành lại độc lập.Dưới sự lãnh đạo của Đảng. chống Mĩ. đồng thời với thấm nhuần những truyền thống vẻ vang đã được trang bị. vì phát hiện kiến thức xây dựng bài học. ngoài sức mạnh nội lực ta đã tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ tr6n thế giới như thê nào? Nội dung bài học 5. T mỗi HS phải chú ý học tập và rèn luyện tốt. 4. HS: Liên hệ kiến thức củ và hiểu biết . . sẵn sàng thực hiện tốt các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được L giao. đánh thắng thực soạn. thực dân: Cách mạng tháng Tám thành công. mỗi chúng ta phải tạo nên trong mình ý thức P giữ gìn và phát huy truyền thống đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 3. song phần lớn là thăng và chưa chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào. Vì vậy. . có sự tham gia của một đội quân người Trung Quốc trong đạo quân của Trần Nhật Duật cùng chống ách thống trị của Mông – Nguyên. Truyền thống một lòng theo Đảng. Kết bài – dặn dò. nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. ND ta đã được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ quốc tế lớn lao. Nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến HS: Chú ý nghe GV giảng tự mình lược: xây dựng CNXH và bảo vệ Việt Nam XHCN. Bài mới: Hoạt động dạy và học GV: Trong 2 cuộc chiến tranh cận đại gần đây. dù đó là giặc ngoại xâm hay thiên nhiên nghiệt ngã… Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. bài học. Cũng cố kiến thức. Ê L I Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 . chúng ta phải không ngừng học tập. tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. vì Độc lập Dân tộc của mỗi cá nhân để làm phong phú thêm cho quốc gia.Trong giai đọan cách mạng mới.Đòan kết quốc tế được biểu hiện trong lịch sử : + Trong các cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.Chúng ta đòan kết với các nước trên bán đảo Đông Dương và các nước trên thế giới. 6. chống lại sự thống trị của các nước lớn. Nhân dân ta đã GV: Giảng cho HS như nội dung đã đứng lên lật đỗ ách thống trị của chế độ phong kiến. đưa cả nước lên CNXH. + Trong cuộc kháng chiến chống Pháp. H Từ nhận thức sâu sắc về truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nội dung của bài học “Truyền thống đánh giặc giữ nước của đân tộc VN” mới chỉ làm rõ những vấn đề cơ bản trong truyền thống đánh giặc giữ nước. có lúc thăng. tìm hiểu hơn nữa về truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong T lịch sử dựng nước và giữ nước. vì độc lập dân tộc của mỗi quốc gia. dưới sự lãnh đạo của Đảng. . Trong lịch sử dựng nước và giữ nước. dân Pháp và đế quốc Mĩ. Phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. trầm. có sự hổ trợ của cuộc đấu tranh của nhân dân Campuchia ở phía Nam. vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước mắt.Mục đích đòan kết. dân giàu. . cùng chống lại sự thng trị của kẻ thù xâm lược. 5. thống nhất đất nước. dân tộc ta luôn luôn có sự đòan kết giữa các nước trên bán đảo Đông Dương và các nước khác trên Thế giới. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

8b. Lý Công Uẩn 5. 2b .Tập hợp được sức mạnh tổng thể và lớn nhất. II. Nhà Lê. Chấm theo nhân thức trong bài làm của học sinh. 7. c. 3. c. 2. Ý nghĩa: . b. Điện Biên Phủ. Cuộc tiến công đầu tiến trong kháng chiến chống Pháp là trận: a. Tự luận: 1. Không tập hợp được sức mạnh toàn dân. Hồ Quý Ly. 5b. Vua Hùng đầu tiên. 4d. 938. Đấu tranh. Đinh Bộ Lĩnh. Việt Bắc-1947. 4. H 2. Ngô Quyền. Chiến tranh giai cấp. Trắc nghiệm : 1d . Trong những truyền thống vẻ vang của dâng tộc mà em được học. Cuộc chiến tranh chống Thực dân và Đế quốc do đảng ta lãnh đạo mang tính chất của: a. b. c. Trắc nghiệm. An Dương Vương. c. Chiến tranh xâm chiếm. d. Cuộc chiến tranh chống lại Quân Nguyên-Mông dưới sự lãnh đạo của triều đại nào ở Việt Nam: a. Nhà Lý. d. c.25 điểm) 1. Kháng chiến. Tất cả đều sai. P T L Ê Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất Ợ I L Môn GDQP&AN Vũ Tuấn Trình Năm học: 2010-2011 . Biên Giới 1950. vì sao ? (4 điểm) Đáp Án I. 931. c. II. b. Lê Hoàn. Ngô Quyền. c. .BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam Kiểm tra 15 phút I. Đầu hàng ngay từ đầu. Nhà Hồ.Thể hiện ý chí và tinh thần dân tộc cao nhất. Ai là người đặt nền móng cho nhà nước Phong kiến ở Việt Nam? a. b. b. 936. Khởi nghĩa. Vì sao Nhà Hồ thất bại trong cuộc chiến tranh vệ quốc của mình? a. em tâm đắt nhất bài học nào. d. (2 điểm. d. 6. Nội chiến. Tên nước Đại Việt ra đời từ thời: a. mỗi câu đúng được 0. c. Chiến tranh có thể được hiểu với nghĩa khác là: a. b. Chiến tranh nhân dân. Lịch sử Việt Nam ghi nhận thời gian chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất là năm: a. d. d. T Học sinh phân tích ví dụ dựa theo ý nghĩa này. b. 7b. Tự luận : 1. Vì thiếu người tài lãnh đạo quân đội. Vì đất nước đang trong thời kỳ khó khăn. d. 3c . Sức mạnh của toàn dân có ý nghĩa như thế nào trong chiến tranh nhân dân? Phân tích một ví dụ. d. b. Nhà Trần. (4 điểm) 2. 6a. 8. Tất cả đều sai. 967.