1 ก 2

กระดูกสะโพกหักในผูสูงอายุ
จะเกิดอะไรขึ้นถากระดูกสะโพกหัก

• 

กกกก   
! 2 #$
•  7 - 27 ' 
( 
#) 3 +'ก
กกกก + 'ก), ก-
•  50 '(0 (ก# + 

ปจจัยเสี่ยง
'ก#กกกก -1 ก' 
2กก3 (กก)  

• 3  6# + 
3 ! 45 8 ' 
กก#กกกก # 91: ก ,
;3 กก 65 8 3 3ก = 1 5 2'ก#กกกก -1 กก#'กก 
=
• ? 6#' 
กกกก กก(;1 3 
• ก@! A3ก ( 2 
#222กกกก 

2Bก , 
•  


,2- 
+ C00 ;-1 ,2- 
0 + 

0# #
0 
-1 ก3
0 0ก0 ก,,((-B• 

3
+ + 3 


D6 ก ( 9 9ก B0 ( + E 


ก, + 1 -1 '03 0 + 'ก92 
9 

9กกกCก

ก,ก:Cก C ( # # = ก:Cก

จะเลือกวิธีการรักษาวิธีไหนดี … ?

, $'#'!D'' 
ก 
9 ก
'+ก#A
กก@ก, (
• 3 0 )ก,9B, 
+0 
2'C 
,+0 
• กกก 
C,0,ก99+0 
• ก ก+0 ,
ก2+ 
0'ก# ก+90
• 
2กก3 (กก) +0 ; 
'ก@0 ก
ทางเลือกวิธีรักษา

1 1กก,;:Cก0'กก# #'1# # #A 

:0 # ก
2 Bก กก -1 
(# ( ,Bก , Bก + 9ก 
E
หลังรักษาตองทําอยางไร … 

ก'กกก@?, $กก,9, # 
C26
ก1 กB2+ กก 
+ 
Fก), ก-
'ก#91:( 99+9 2+ 00 ก +: 
กก0 #  

, 'กB C; กBก#), ก-91:, 
( 99 
กก' + ก ,ก
9, 
. ก  

กก 

กก 055-714299 

2 ก 2 

ก 

''(1;90ก + ก 3'12# # 
1. กBก +:9 20 1-10 , C 10 2: ก :9
2. กก9 91:- 39- 3ก 

! 3ก 0 09 + Fก0 939 (#ก กก#0 ,'# 
#(0 2:C + 2ก$(0 
9) :Cก99 
Bก -1 ; ;#0
,,0 
09
, $กB'36ก0
"# 10 & 14  

ก
' C,2: , ,ก@!9, ;#ก# 
( ,ก , , ก91:  
, $ + ก02
ก 
ก ก+: +  
ก
: 
Cก9 ' Cก#9ก30
() 2 + 

, $' '-:C + ก = ก2+ 099ก ,Cก# , 0 'ก:, $กB' '-:C 3ก 1-2 ++ Bก-$กก 
,ก = '(0 2:C + $2ก$ (0 
9 ) (3#0ก + Bก-$,
กก#
0 2 , ก +:ก,9B,
91:, , $'1' 
E0 ;+9 
,  
,-"- .กก
กกก -1 2;+0 0+ Fกกก ก
ก +: 
ก'ก ,9B, +# '(;1 2 8
ผูปวยที่ผาตัดใสขอสะโพกเทียม 2
ก 
กก9ก ก +ก+: ก ก
: 

Cก9 + กก
H

,ก, ก9ก ( กก ก# B กก:Cก E , 
'E8,ก' Bก-$ 3ก 3-6 + 'ก:กB2 Bก-$ 3ก 1 8 + 

), ก-ก#91:+0 ( 9ก 
+ ,ก -1 ,ก'2 #ก#Bก-$
0 
กกB0
วิธีทํากายบริหาร

2 C 
3 
' C0 ' C + 6#( CกB0
3.1 9ก 9- 
10 2: ก9-39 10 2:
3.2 ก991: 20 1-10 C 10 2: Cก :9
3.3 2 C ก991: 20 1-10 C 10 2: Cก :9
3.4 ,2 ก9ก ก991: 20 1-10 C 10 2: Cก :9
3.5 9ก
: + 9 
 
99 ก 
3 20 1 ;1# ,9 ก 
3
201 ;1# ; ก'(9 99
-9 999 
ก+ (ก91:,
3.6 9ก
: + 9 
99 91:- 39- 3ก
;0 1ก ก '(:Cก ! 1-4 ก#ก ;0 
#!9 ,# + # 2 ,9B,
9ก +: ก91: -1 กB'(0B91:,ก2 
กก# ก 
3 I
ถามีขอสงสัย หรือ มีอาการผิดปกติ ควรปรึกษากับศัลยแพทยกระดูกและขอที่ใหการรักษาทานอยู 
. ก  

กก 

กก 055-714299