Catalog categorii

Psihologie Parapsihologie

2

Adresa sediu Iasi łepeşVodă nr 2 Adresa de corespondenŃă Sandu Eleonora Maria la Editura Lumen Iaşi Strada Nicolae Iorga 55 B; Bl R2; sc A; et 8; ap 33; Tel. 0740151455, 0332802995 Fax 0332811551 Mail edituralumen@gmail.com Site uri internet www.edituralumen.com www.edituralumen.ro www.edituracristal.com www.lumenmedia.ro

Site uri internet partenere www.antonio-sandu.info www.librariavirtuala.com www.asociatialumen.ro
Editură ŞtiinŃifică recunoscută de CNCSIS Eventualele comenzi vă rugăm să le transmiteŃi prin e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com sau prin intermediul Librăriei noastre virtuale. În cazul în care sunteŃi distribuitor de carte vă rugăm să specificaŃi acest lucru pentru a putea negocia eventuale discounturi şi comisioane. Ne cerem scuze pentru situaŃiile în care una sau mai multe cărŃi solicitate din comanda Dvs. lipsesc temporar din depozitul Editurii Lumen. Vă asigurăm că vom face tot ce ne stă în putinŃă pentru a onora toate comenzile primite. Pentru autorii care doresc să publice în Editura Lumen vă rugăm să trimiteŃi un e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com cu specificaŃia Vreau să public, însoŃit de materialul propus pentru publicare şi un scurt CV al autorului. Un redactor al Editurii Lumen vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Lumen

3

4

Cuprins : Costuri sociale ale migraŃiei externe din România..................................... 7 Consilierea gravidei şi a tinerelor mame.................................................... 8 Cercetări multidisciplinare în ştiinŃele socio- umane................................. 9 Drepturile victimei. Recuperarea din uitare ............................................. 10 Stresul organizaŃional............................................................................... 11 Stresul ocupaŃional. teorii, modele, aplicaŃii ............................................ 12 Şomajul. Anxietatea şi frustraŃia la persoanele şomere............................ 13 Sărăcia în comunităŃile de romi din România .......................................... 14 RealităŃi organizaŃionale vârsta şi stresul.Studii comparative în organizaŃii militare şi civile........................................................................................ 16 Penitenciarul. Psihologie socială aplicată ................................................ 17 Pasajele instituŃiilor intermediare............................................................. 18 Impactul Leadership- ului TransformaŃional şi TranzacŃional................. 19 Imaginea persoanei cu handicap în presa scrisă....................................... 20 Identitate naŃională şi identitate europeană. Dintr-o perspectivă psihosociologică ....................................................................................... 21 Ghidul tinerelor mame ............................................................................. 22 Fuga de acasă a adolescenŃilor ................................................................. 24 Fenomenul migraŃiei şi criza familială..................................................... 25 Familia monoparentală de la vulnerabilitate la autocontrol ..................... 26 Criza vârstei de mijloc şi specificul ei la femeile din România ............... 27 Despre Zombie şi alŃi demoni .................................................................. 28 Abordarea simbolisticii arborelui în psihologia analitică junghiană........ 29 Tipurile de personalitate şi satisfacŃia profesională ................................. 30 Studii de socio-psihologia transportului în comun................................... 31 Psihologia jocurilor video ........................................................................ 32 Fundamentări metodologice în etnopsihologie ........................................ 34 Etnopsihologii minoritare în spaŃiul dobrogean ....................................... 36 Metrosexualul. Un mit urban contemporan.............................................. 38 Teorii ale categorizării lumii şi practici ale comunicării.......................... 40 Eul şi religia ............................................................................................. 41 Cercetări, studii şi abordări în ştiinŃele umaniste. Filosofie- StiinŃe Sociale .................................................................................................................. 43 De la femeia obiect la imaginea-identitate ............................................... 44 Vagabondajul autentic.............................................................................. 45 The Social Universe of Adolescence in the Context of Physical Disability .................................................................................................................. 46 Terapii familiale şi asistenŃa socială a familiei ........................................ 47 InterferenŃe spirituale postmoderne.......................................................... 48 5

Revalorizări ale spiritualităŃii Orientului în Gândirea contemporană. ..... 48 Gheranda Samhita .................................................................................... 49 Erosul „labirint” semn şi simbol în Maitreyi ........................................... 50 Misterul ZeiŃelor de la Isaiia .................................................................... 51 Căutarea omului nou În trilogia Străbunii Noştri de Italo Calvino, o interpretare antropologică ........................................................................ 52 Temple Tantrice ....................................................................................... 53 Eseuri de metafizică cuantică................................................................... 54

6

Costuri sociale ale migraŃiei externe din România
Autor: Daniela Petronela Feraru Editura Lumen Iaşi, noiembrie 2007 221 pagini Cercetarea de faŃă îşi propune abordarea în manieră explicativă a fenomenului migraŃiei, în primul rând să testeze care sunt costurile sociale ale migraŃiei externe din România. S-a încercat găsirea unor răspunsuri prin raportare la acest tip specific de migraŃiune, mai exact migraŃia externă sau internaŃională circulatorie de tip dute-vino care a înregistrat o creştere constantă în România în ultimii ani. Deplasările pentru muncă în străinătate sunt parte a unei strategii de viaŃă cu efecte majore asupra individului /gospodăriei. Are loc în acest sens, o evidenŃiere a costurilor sociale ale fenomenului care capătă amploare, cu efecte la nivel naŃional. Studiul de faŃă are la bază întrebările: care sunt motivele care îi determină pe români să plece la muncă în străinătate, în ce condiŃii pleacă legal sau ilegal, percepŃia românilor despre situaŃia de astăzi a României, percepŃia acestora despre zona de emigrare, care sunt costurile, care sunt beneficiile şi pierderile migraŃiei externe. Maniera de abordare este cu predilecŃie una calitativă dar are în vedere şi o abordare cantitativă, ceva mai restrânsă a fenomenului la nivelul unei comunităŃi de români situate în nordul Italiei, în Torino. În această lucrare fenomenul migraŃiei este studiat dintr-o perspectivă mai largă, interesând atât indivizii în ipostaza imigrării (intrări) şi a emigrării (ieşiri), sunt luate în calcul ambele forme de migraŃie întrucât orice act migratoriu este în acelaşi timp o migraŃie şi o emigraŃie. Autoarea

7

Consilierea gravidei şi a tinerelor mame
Autor: Ştefan Cojocaru (coord.) Editura Lumen Iaşi, 2005 66 pagini ColecŃia AsistenŃă Socială Consilierea gravidei şi a tinerelor mame este un ghid inspirat de experienŃa organizaŃiei Holt România din cadrul programului de consiliere a gravidei şi a tinerelor mame şi abordează o serie de teme utile asistenŃilor sociali: -Vulnerabilitate şi schimbare socială - Trăiri afective şi implicaŃii sociale determinate de perioada de sarcină - Aspecte fizice şi psihice privind tânăra mamă - AsistenŃa socială a gravidei şi a tinerei mame - InformaŃii utile în consilierea gravidei şi a tinerei mame Socializare şi individualizare. Formarea personalităŃii şi identităŃii din perspectiva interacŃionismului simbolic - Planificare familială. Starea de graviditate şi naşterea unui copil este un moment important în viaŃa oricărei femei; acest eveniment se caracterizează prin apariŃia unor sentimente contradictorii, care oscilează de la seninătate, bucurie şi satisfacŃie de împlinire până la nesiguranŃa de sine, îndoieli faŃă de capacitatea de a fi părinte şi chiar aversiune pentru copilul nou-născut. Toate instituŃiile de ocrotire a familiei şi copilului oferă ample servicii sociale care vizează reducerea abandonului/instituŃionalizării copilului şi menŃinerea lui în familie. “Consilierea gravidei şi a tinerelor mame. Ghid pentru asistenŃii sociali” are la bază şi experienŃa profesională a asistenŃilor sociali din cadrul OrganizaŃiei Holt, dorindu-se a fi o lucrare de referinŃă din acest domeniu. De asemenea, ea este deosebit de utilă studenŃilor care sunt interesaŃi şi doresc să cunoască cât mai multe despre consilierea gravidei şi a tinerei mame. Scrisă într-un limbaj accesibil, lucrarea poate fi citită şi de către femeile care experimentează rolul de părinte, oferind un bogat material informativ.

8

Cercetări multidisciplinare în ştiinŃele socioumane
Autori: Edi Apostu, Lucian Bogdan, TomiŃă Ciulei, Ana Drăguş, Ioana Mureşan, Anna Maria Papp, Dragoş Rădulescu, Irina Rădulescu, Antonio Sandu, Inga Sînchevici Editura Lumen Iaşi, septembrie 2007 220 pagini

Cuprins: Artă şi sacralitate, excurs istoric Antonio Ştefan Sandu, Edi Apostu Dezbaterea unilateralism- multilateralism în organizarea intervenŃiilor în forŃă. S.U.A. opunându-se lumii pentru ca lumea să aibă dreptul să li se opună Drd. Lucian Bogdan Paradigma cunoaşterii ştiinŃifice în Grecia Antică Lect. Dr. TomiŃă Ciulei Bilingvism şi biculturalism la Tîrgu Mureş. Atitudini lingvistice- perspectiva limbii maghiare Anna Maria Papp EvoluŃia principalelor forme ale economiei subterane mondiale Asist. univ. Dragoş Rădulescu PiaŃa internaŃională de opiacee Irina Rădulescu FuncŃia educativă în familiile rurale din Republica Moldova- tendinŃe şi lacune Inga Sînchevici Globalization as an essential but dangerous concept Ana Drăguş Trust in Political Institutions In Central and Eastern Europe Ioana Mureşan

9

Drepturile victimei. Recuperarea din uitare
Autor: Dalina Groza Editura Lumen Iaşi, iulie 2006 333 pagini Lucrarea de faŃă îşi propune o manieră de abordare a drepturilor victimei, prin prisma conexiunilor. Acestea se vor face, pe de o parte, între o procedură penală şi psihologie (incluzând aici, trăiri ale victimei, atitudini ale celor puşi sau dispuşi să intervină şi percepŃii ale publicului larg) iar pe de altă parte, între norma internaŃională ca „adresă de domiciliu” şi normele particulare ale diverselor sisteme legale ca „adrese de reşedinŃă” ale drepturilor victimei. Întrucât România a făcut paşi remarcabili în considerarea drepturilor persoanei suspecte, acuzate sau condamnate pentru săvârşirea unei infracŃiuni, respectând recomandările internaŃionale şi inspirându-se din politicile penale şi practicile procedurale ale statelor moderne, credem că a sosit momentul recunoaşterii mature a faptului că viteza de promovare a drepturilor infractorului a depăşit viteza de promovare a drepturilor victimei în justiŃie. Atât victima, cât şi infractorul ca protagonişti ai conflictului procesual penal, care reflectă aducerea în faŃa justiŃiei a unei perturbări a relaŃiilor sociale regularizate de Stat prin norme şi sancŃiuni trebuie priviŃi ca fiinŃe umane, cu drepturi în egală măsură garantate. De aceea, restabilirea echilibrului nu reclamă diminuarea drepturilor infractorului, pentru a le aduce la nivelul actualmente scăzut de vizibilitate al drepturilor victimei, ci, dimpotrivă, reclamă concertarea eforturilor legislative, doctrinare şi jurisprudenŃiale spre ridicarea drepturilor victimei la nivelul drepturilor infractorului.

10

Stresul organizaŃional
ModalităŃi de identificare, studiere, prevenire şi combatere Autor: Mihaela Andreea Ursu Editura Lumen Iaşi, noiembrie 2007 123 pagini

Cuprins: Cuvânt înainte Partea.I Aspecte teoretice privind stresul ocupaŃional Capitolul I, II Capitolul III Prevenirea şi combaterea stresului Partea II Investigarea stresului ocupaŃional la personalul din cadrul serviciului de ambulanŃă Capitolul IV Delimitări conceptuale ale problemei studiate Capitolul V Metodologia cercetării Capitolul VI Rezultatele cercetării Capitolul VII ConsideraŃii generale Partea III AplicaŃii practice în mediul organizaŃional Capitolul VIII Etapele realizării unei cercetări organizaŃionale Capitolul IX Proiectul de prevenire a stresului ocupaŃional Capitolul X Cum să realizăm un curs de instruire privind managementul stresului profesional Capitolul XI Exemplu de curs de instruire managementul stresului Bibliografie selectivă Anexa 1. Stresul ocupaŃional la personalul din cadrul AmbulanŃei Anexa 2. Definirea scalelor OSI Anexa 3. Alte surse de stres identificate Anexa 4. Model de redactare a manualului de management al stresului Anexa5. Exemple de fişe cuprinse în Caietul Cursantului

11

Stresul ocupaŃional teorii, modele, aplicaŃii
Autor: Roxana Capotescu Editura Lumen Iaşi, octombrie 2006 118 pagini Rezultatele cercetărilor recente desfăşurate în SUA. au demonstrat că o consecinŃă a stresului ocupaŃional, depresia la locul de muncă, prin absenteismul pe care îl provoacă şi reducerea productivităŃii, prejudiciază afacerile cu 70 bilioane dolari anual (Byrne, Kacmar, Stoner, Hochwarter, 2005). Această lucrare îşi propune prezentarea şi analiza diferitelor abordări teoretice ale stresului, explorarea adecvării şi susŃinerii empirice a modelelor dezvoltate în domeniul stresului ocupaŃional şi analiza aplicaŃiilor investigării stresului ocupaŃional, mai precis a strategiilor de management al stresului. Stresul este conceptualizat în cadrul lucrării ca proces definit de antecedente, experienŃierea stresului şi consecinŃe ale stresului. Autoarea

12

Şomajul. Anxietatea şi frustraŃia la persoanele şomere
Autor: Corina Cochinescu Editura Lumen Iaşi, 2005 150 pagini ColecŃia AsistenŃă Socială Volumul prezintă o abordare teoretică asupra problematicii psihosociale a şomajului, cu accent pe fenomenele de anxietate şi frustraŃie. În cuprinsul cărŃii se regăseşte o cercetare practică cu privire la corelaŃia dintre şomaj şi incidenŃa anxietăŃii şi frustrării la persoanele şomere. ReacŃiile individuale la şomaj ca situaŃie de viaŃă, cum este şi normal, diferă de la un individ la altul în funcŃie de apartenenŃa la un grup social, vârstă, sex, familie, responsabilităŃi sociale şi, nu în ultimul rând, de structura psihologică a persoanei. În perioada de tranziŃie, la majoritatea angajaŃilor, „sabia lui Damocles” le atârnă ameninŃător deasupra capului: oricine poate cădea mai devreme sau mai târziu victima procesului de restructurare, de disponibilizare, ajungând pe piaŃa muncii care oferea prea puŃine locuri de muncă. OpŃiunea pentru cercetarea de faŃă ne spune autoarea a fost determinată pe de o parte de un interes teoretic legat de faptul că fenomenele analizate sunt extrem de complexe, având o sferă şi un conŃinut heterogen, anxietatea şi frustraŃia sunt concepte psihanalitice de primă importanŃă în înŃelegerea psihodinamicii comportamentale, de care trebuie să se Ńină cont când se propun soluŃii de intervenŃie, precum şi argumente de ordin pragmatic vizând tocmai formularea unei viziuni unitare şi integratoare care să genereze soluŃii pragmatice la nivelul intervenŃiei. Studiul anxietăŃii şi frustrării, ca principale efecte ale somajului asupra personalităŃii indivizilor este susŃinut, deopotrivă, de argumente de ordin practic, dar şi teoretic.

13

Sărăcia în comunităŃile de romi din România
Autor: Mircea Zidărescu Editura Lumen Iaşi, octombrie 2007 373 pagini După 1990 oraşele mari au început să urmeze modelul oraşelor mari occidentale, devenind din ce în ce mai vizibilă segmentarea acestora în zone distincte, cu profil contrastant. În „zonele bune”, casele şi blocurile arată mai bine, mai îngrijite, cu geamuri termopan, şi aparate de aer condiŃionat, maşinile din faŃa clădirilor sunt mai bune şi mai multe, oamenii sunt mai bine îmbrăcaŃi şi au un comportament mai apropiat de „clasa de mijloc” occidentală. Spre deosebire de acestea, sunt zonele periferice ale oraşelor, zonele industriale dezafectate, fostele cartiere muncitoreşti cu blocuri confort III sau fostele cămine de nefamilişti, multe în stare deplorabilă, deconectate de la utilităŃile publice, fără maşini în preajmă, cu haine atârnate la geam, copii îmbrăcaŃi sărăcăcios; în aceste zone lipsite de utilităŃi şi de condiŃii optime de trai trăiesc în proporŃie 90% persoane de etnie romă. În prezent mulŃi romi locuiesc împreună cu populaŃia majoritară, împărtăşind împreună cu ea confortul, problemele locuinŃelor în oraşe sau sate. Totuşi cei mai mulŃi romi locuiesc în zone separate, mahalale sau ghetouri abandonate, sau lângă gropi de gunoi; din când în când vedem familii de români, şi unguri care împart cu romii izolarea imaginabilă a acestor locuri dar aceştia nu-şi schimbă caracterul etnic copleşitor al excluderii şi „ghetoizării”. România se confruntă în prezent cu o multitudine de probleme ale minorităŃii roma generate de lipsa unor strategii şi planuri viabile şi eficiente care tratează complex problemele comunităŃilor marginalizate de romi. Această temă a sărăciei în comunităŃile de romi a preocupat deopotrivă atât pe sociologi, economişti cât şi politicieni sau organizaŃii europene care au contribuit la finanŃarea unor programe ce au vizat studii privind populaŃia de etnie romă din România. Numeroase programe ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale, Guvernul României au finanŃat cercetări privind sărăcia populaŃiei roma, lucrări care au încercat să evidenŃieze complexitatea fenomenului de sărăcie cât şi efectele acestuia atât la populaŃia de etnie roma cât şi la populaŃia majoritară.

14

ReputaŃi sociologi români cât şi organizaŃii neguvernamentale s-au preocupat în ultimii ani de a elabora cercetări privind sărăcia comunităŃilor de romi din România (Sandu, Zamfir, Preda). În această lucrare am abordat ca şi temă „Sărăcia ComunităŃilor De Romi Din România” unde am încercat să surprind câteva aspecte tematice şi esenŃiale care pot să contureze cât mai semnificativ comunităŃile de romi studiate. Capitolul I tratează aspectele teoretice şi perspective, privitoare la sărăcie, metodologii de apreciere a sărăciei, cât şi o analiză asupra grupurilor şi factorilor cu grad crescut de vulnerabilitate la sărăcie. Capitolul II am evidenŃiat cadrul teoretic şi conceptual privind comunitatea, definiŃii şi conceptualizări ale comunităŃii, tipuri de comunităŃi, comunitatea ca şi sistem social, deosebiri între rural-urban cât şi comunitatea modernă sau comunitatea tradiŃională. Capitolul III- cuprinde un istoric al populaŃiei roma de pe teritoriul României, situaŃia demografică a populaŃiei de romi, cât şi o prezentare a unor date şi cercetări naŃionale care au avut ca şi grup Ńintă populaŃia de etnie roma, o analiză asupra unor indicatori relevanŃi a comunităŃilor de romi: sănătatea, educaŃia, locuinŃa, migraŃia, veniturile, capitalul social. Capitolul IV detaliază cercetarea care s-a desfăşurat în cadrul Programului de Dezvoltare Comunitară Integrată implementat de către FundaŃia pentru o Societate Deschisă, cercetare întreprinsă în cele şase comunităŃi de romi: Geoagiu- Hunedoara, Lehliu- Călăraşi, PătrăuŃi – Suceava, Vereşti-Suceava, Mimiu-Ploieşti, BălŃeşti-Ploieşti. Capitolul V este o prezentare a situaŃiei actuale care există la nivel naŃional în comunităŃile de romi cât şi o analiză a planurilor, strategiilor, programelor care au fost derulate după 1990 în vederea îmbunătăŃirii condiŃiilor de viaŃă şi a reducerii sărăciei din comunităŃile de romi din România. Autorul

15

RealităŃi organizaŃionale vârsta şi stresul. Studii comparative în organizaŃii militare şi civile
Autor: Ana Moise Editura Lumen Iaşi, 2006 82 pagini ColecŃia Psihologie În Europa, se arată în diferite studii mai mult de 40 de milioane de locuitori sunt afectaŃi de stresul datorat locului de muncă. Stresul la locul de muncă este vinovat de milioane de zile de muncă neutilizate în fiecare an, de milioane de concedii medicale. Volumul a urmărit să surprindă o relaŃie între 2 factori cu efecte considerabile atât asupra fiinŃei umane, cât si asupra organizaŃiei: vârsta adultă organizaŃională şi reacŃia la eustres-distres. Pentru a creşte generalitatea rezultatelor, studiul s-a realizat în medii organizaŃionale diferite, organizaŃii militare şi civile.

16

Penitenciarul. Psihologie socială aplicată
Autor: Anamaria Leaua Editura Lumen Iaşi, iunie 2006 184 pagini Din cuprinsul volumului: DevianŃa şi mediul carceral, definire şi abordări, teorii explicative, personalitatea infractorului, integrarea deŃinuŃilor în sistemul relaŃiilor interpersonale din penitenciar, reintegrarea socială a infractorilor; Stereotipurile, categorizarea stereotipurilor, grupuri şi procesele de grup, influenŃa stereotipului în reintegrarea socială a deŃinuŃilor, aspecte ale conflictului normativ în situaŃii de devianŃă în penitenciar.

17

Pasajele instituŃiilor intermediare
Autor: Marian Badea Editura Lumen Iaşi, noiembrie 2007 112 pagini Cuprins: Pasajele reprezentări ale instituŃiilor intermediare I. Cuplurile consensuale modalitate de adaptare la incertitudine II. InstituŃionalizări intermediare ale educaŃiei colegii şi şcoli de ucenici /şcoli de arte şi meserii III. Către serviciile de probaŃiune, de la societăŃile de patronagiu IV Strategia graduală aplicaŃie în pregătirea pentru liberare Arhitectura normativă a serviciului de reintegrare socială şi supraveghere Anexa

18

Impactul Leadership- ului TransformaŃional şi TranzacŃional
Asupra performanŃei de grup percepute Autor: Elena LevinŃa Editura Lumen Iaşi, august 2006 72 pagini Rolul major în diferenŃierea organizaŃiilor de succes de cele ce manifestă insuccese, reprezintă prezenŃa unui leadership dinamic, flexibil şi eficient. Din acest considerent, foarte multe lucrări de specialitate au studiat fenomenul de leadership şi stilul de conducere, precum şi influenŃa acestora asupra organizaŃiilor din care oamenii fac parte, în termeni de eficacitate, eficienŃă şi durabilitate. Studiile efectuate în ultimii 25 de ani, au încercat să obŃină răspunsuri la numeroase întrebări ce Ńin de eficienŃa unui anumit tip de leadership atât în contextul organizaŃional cât şi socio-politic. De asemenea, cercetările au fost axate pe identificarea modalităŃii de interacŃionare a liderului cu aderenŃii săi pentru a realiza cât mai bine obiectivele organizaŃionale propuse. Autoarea

19

Imaginea persoanei cu handicap în presa scrisă
Autor: Daniela Dumitrescu Editura Lumen Iaşi, 2005 124 pagini ColecŃia Jurnalism Lucrarea de faŃă poate să trezească interesul pentru o problemă care are la nivel social o reprezentare negativă, aşa cum se va vedea din analiza chestionarelor şi articolelor de ziar. Autoarea îşi doreşte ca lucrarea să aducă o nouă viziune mai apropiată de realitate şi să reprezinte un punct de plecare către alte studii din acelaşi domeniu. Rezultatele studiului pot fi utile pentru o mai bună înŃelegere şi acceptare a acestor persoane, cât şi o mai bună percepŃie şi reprezentare a acestora la nivel social. Volumul nuşi propune atitudini, ci să atragă atenŃia asupra acelora care există deja, pornindu-se de la întrebarea în ce măsură sunt ele conforme cu realitatea. Comentarii: Volumul "Imaginea persoanei cu handicap în presa scrisă" are la bază o cercetare sociologică, axată pe analiza calitativă a articolelor care vizau persoanele cu deficienŃe, apărute în ziarele Evenimentul Zilei şi respectiv Adevărul în perioada 1999-2001. Dintre rezultatele cercetării putem prezenta: "Evenimentul Zilei îşi axează articolele pe prezentarea diverselor situaŃii şi pe evenimente cotidiene (...) Din păcate această descriere frizează senzaŃionalul, astfel încât, handicapaŃii fie cer ceva (şi de cele mai multe ori este vorba de bani), fie sunt implicaŃi în diverse situaŃii dubioase, fie sunt prezentate cazuri care să stârnească mila şi compasiunea cititorilor. (...) Ziarul Adevărul pune un accent deosebit pe editoriale, (...) însă titlurile sunt mai degrabă empatice şi nu tendenŃioase". Citatele de mai sus au fost extrase din volumul "Imaginea persoanei cu handicap în presa scrisă", apărut în Editura Lumen şi aparŃin în exclusivitate autoarei, Doamna Daniela Dumitrescu.

20

Identitate naŃională şi identitate europeană Dintr-o perspectivă psihosociologică
Autor: Anca Şerbănescu Editura Lumen Iaşi, 2006 145 pagini ColecŃia Integrare europeană Tema identităŃii europene în raport cu identitatea naŃională se înscrie în actualitatea socială românească. Interesul faŃă de aspectul identitar creşte şi el (autoarea citează aici euro barometrul). Din cuprins: Paradigma reprezentărilor sociale, Identitatea naŃională şi identitatea europeană obiecte de reprezentare socială, aspecte metodologice, tipuri de identitate socială, teorii asupra identităŃii (interacŃionalism), Monitorizarea de sine şi eficacitatea de sine-concepte de legătură.

21

Ghidul tinerelor mame
Autori: Holt-Romania, Irina Anghelescu, LuminiŃa Costache, Lăcrămioara Ganea, Felicia Gurghian, Sidonia Maxim, Cristina Mureşan, Cristina Vameşu Editura Lumen Iaşi, 2002 58 pagini. ColecŃia de AsistenŃă Socială Venirea pe lume a unui copil – o nouă viaŃă care aduce cu sine multe bucurii, încununarea unor aşteptări, dar şi multiple responsabilităŃi faŃă de noul rol pe care-l vor îndeplini părinŃii copilului. Acest material elaborat de către OrganizaŃia Holt România este utilizat în implementarea programului de “Consolidare a familiilor din România prin dezvoltarea abilităŃilor părinteşti”. Lucrarea de faŃă se doreşte a fi un ghid de încurajare a mamelor în faŃa greutăŃilor inerente vieŃii de părinte. Nu de puŃine ori, naşterea unui copil este asociată unor stări de incertitudine, corelate cu unele dezechilibre în viaŃa psiho-socială a tinerei mame. Şi toate acestea sunt cauzate de lipsa unei corecte informări cu privire la drepturile de care beneficiază mama şi copilul, aspecte legate de serviciile anumitor instituŃii sau organizaŃii la care tânăra mamă ar putea apela în anumite situaŃii. InformaŃiile despre – declararea naşterii, înregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civilă al Primăriei, contactarea medicului de familie, etc. pot reprezenta pentru unii părinŃi aspecte nesemnificative, dar necunoaşterea lor duce la întârzierea eliberării certificatului de naştere al copilului, amenzi prevăzute de legile în vigoare şi alte asemenea situaŃii nedorite. Tinerele mame sunt beneficiare ale unor informaŃii utile privind serviciile de asistenŃă socială şi rolul asistentului social. Uneori, asistentul social şi munca acestuia este asemănată activităŃii de asistenŃă medicală, astfel încât precizarea atribuŃiilor unui asistent social este necesară. De asemenea, informaŃiile prezentate se constituie în recomandări privind dezvoltarea, creşterea şi îngrijirea nou-născutului. A fi părinte reprezintă un proces de învăŃare, schimbare şi adaptare, concomitent cu nevoile copilului. Materialul vine în sprijinul tinerelor mame pentru a se familiariza cu noul drum pe care-l au de parcurs. Multe mămici sunt speriate de schimbările care se petrec atât în ceea ce priveşte copilul, familia, cât şi propriul lor corp şi propriile lor sentimente. Autorii lucrării sprijină mamele

22

prin informaŃii concrete şi practice cu privire la normalitatea anumitor situaŃii, pentru a îndepărta sentimentele de panică ale mamelor. Toate informaŃiile sunt prezentate într-o manieră practică astfel încât să fie uşor accesibile mămicilor care lecturează acest material.

23

Fuga de acasă a adolescenŃilor
evaluări, implicaŃii, atitudini Autor: Simona Sînzianu Editura Lumen Iaşi, septembrie 2006 În condiŃiile societăŃii moderne adolescenŃii crează mai multe probleme decât în epocile trecute. AglomeraŃia urbană, creşterea continuă a tentaŃiilor, pătrunderea tehnicii moderne în toate sferele vieŃii, prelungirea stagiului şcolarizării, confundarea termenului de «democraŃie» cu «libertate» sunt doar câŃiva factori care justifică creşterea interesului pentru cercetarea fenomenului « fugii de acasă ». ToŃi aceşti factori au contribuit mai mult sau mai puŃin la creşterea numărului de adolescenŃi care fug de acasă, fenomen semnalat în toate Ńările. În acelaşi timp se observă o scădere a limitei de vârstă la care aceste manifestări comportamentale încep să apară. De asemenea se cere menŃionată şi o altă consecinŃă de o deosebită însemnătate: marginalizarea manifestărilor comportamentale. Dacă în trecut pentru adolescenŃii din mediul rural, posibilităŃile de manifestare a trăsăturilor dizarmonice ale personalităŃii sale în formare erau relativ limitate şi relativ uşor de suportat de către ceilalŃi (fuga la mică distanŃă, furturi cu o importanŃă neglijabilă etc.), în prezent prin extinderea «cuceririlor» civilizaŃiei (dezvoltarea tehnologiei informaŃiei şi comunicării internet, telefonie mobilă etc.) copilul devine în mai multe situaŃii o «victimă» a tentaŃiilor, iar deplasările pe distanŃe mult mai mari crează mai mari dificultăŃi celor preocupaŃi de detectarea adolescentului fugit de acasă. În studiul de faŃă ne-a interesat să vedem în ce măsură adulŃii «judecă» şi «etichetează» acest comportament şi ce soluŃii propun pentru adolescenŃii care aleg să «evadeze», pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp din mediul în care trăiesc. Ipotezele lucrării vizează evaluarea atitudinii adulŃilor şi adolescenŃilor, în ce măsură aceasta diferă la subiecŃii de sex masculin comparativ cu subiecŃii de sex feminin şi în ce măsură e diferită în funcŃie de contactul cu tipul devianŃei. Autoarea

24

Fenomenul migraŃiei şi criza familială
Autor: Tereza Bulai Editura Lumen Iaşi, decembrie 2006 120 pagini Plecarea unuia sau ambilor părinŃi este în strânsă relaŃie cu găsirea şi ocuparea unui loc de muncă pe piaŃa forŃei de muncă externă, cu restabilirea echilibrului financiar şi material din mediul familial, cu creşterea nivelului de trai, manifestându-se ca un fenomen social (Irimescu, Gabriela, 2006). Efectele sunt resimŃite atât de familie, în care au loc schimbări de structură, dinamică şi funcŃionalitate, cât şi de copil care se confruntă cu o varietate de probleme. Prin prezentul demers ştiinŃific, Fenomenul MigraŃiei şi Criza Familială, am urmărit identificarea şi evidenŃierea modificărilor esenŃiale prin care a trecut familia şi consecinŃele migraŃiei părinŃilor în străinătate pentru un loc de muncă, asupra familiei în general şi asupra copilului în mod particular. El cuprinde o parte teoretică şi una practică, părŃii teoretice alocându-i-se primele trei capitole iar celei practice ultimul capitol. Scopul investigaŃiei a fost creionarea unei imagini a familiei afectate de fenomenul migraŃiei externe, identificarea motivelor care au stat la baza deciziei de a pleca la muncă în străinătate, modul în care copiii sunt afectaŃi de plecarea unuia sau ambilor părinŃi, calitatea relaŃiei copil persoană de îngrijire, problemele care se pot sau nu ameliora dacă unul sau ambii părinŃi s-ar întoarce în mediul familial. Maniera de prezentare a rezultatelor îmbină datele statistice, cantitative, cu fragmente din interviurile luate profesioniştilor din domeniul protecŃiei copilului din comunitate. Autoarea

25

Familia monoparentală de la vulnerabilitate la autocontrol
Autor: Anca Scutaru Editura Lumen Iaşi, decembrie 2006 314 pagini Prezenta lucrare constituie un demers ştiinŃific comprehensiv de explorare şi analiză a efectelor aplicării politicilor sociale pasive asupra beneficiarilor de asistenŃă socială. Studiul se opreşte cu precădere asupra familiilor monoparentale, ca beneficiari ai serviciilor sociale pasive, întrucât starea de dependenŃă a acestora faŃă de sprijinul financiar oferit de stat este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în aceste familii există doar un potenŃial aducător de venituri şi generator de stabilitate şi autonomie părintele singur. Analiza este fundamentată pe o metodologie riguroasă şi o largă documentare bibliografică. Încercând găsirea unei posibile explicaŃii pentru vulnerabilitatea familiilor monoparentale, am recurs la analiza abundenŃei de prestaŃii sociale din domeniul asistenŃei şi protecŃiei, comparativ cu necesarul de servicii şi, în consecinŃă, la evaluarea tendinŃelor de (auto) vulnerabilizare ale familiilor monoparentale beneficiare de suport social pasiv- familii care se (auto) menŃin în starea de dependenŃă, ca răspuns la sprijinul gratuit şi facil oferit de stat. În aceste condiŃii, am abordat o problemă deosebit de actuală în domeniul asistenŃei sociale, aceea a obligativităŃii iniŃierii unor politici sociale active, care să implice persoanele aflate în situaŃie de risc în depăşirea propriei stări de vulnerabilitate. În plus, lucrarea include o evaluare critică a tendinŃelor de înmulŃire şi diversificare a formelor de suport social pasiv, tendinŃe deja lansate în planurile naŃionale de acŃiune din domeniul asistenŃei sociale. În consecinŃă, lucrarea îşi propune demonstrarea rezultatului negativ al sprijinirii pasive a persoanelor aflate în situaŃie de risc: permanentizarea stării de vulnerabilitate şi blamarea altora, pentru problemele proprii, dar în nici un caz (auto) reglarea sau formarea abilităŃilor beneficiarilor de a depăşi prin forŃe proprii situaŃiile de criză. Oricine are preocupări ce Ńin de problematica familiilor monoparentale va putea găsi în prezenta lucrare o argumentare clară şi actuală privind mecanismele ce menŃin starea de vulnerabilitate a acestor familii, cu referire strictă la modul de concepere şi acordare a asistenŃei şi protecŃiei sociale în România: prevalenŃa formelor de sprijin pasive, în detrimentul celor active. Autoarea 26

Criza vârstei de mijloc şi specificul ei la femeile din România
Autor : Mihaela Petrea Editura Lumen Iaşi, decembrie 2006 116 pagini Lucrarea «Criza vârstei de mijloc şi specificul ei la femeile din Romînia» tratează o temă de o importanŃă particulară în cadrul psihologiei. Problematica vârstei de mijloc este un subiect complex, cu semnificaŃii pe multiple planuri, cu valenŃe atât pentru psihologia dezvoltării, cât şi pentru psihoterapie şi consiliere, situându-se la confluenŃa dintre o viaŃă echilibrată şi stabilă şi una în curs de schimbare, în căutarea unui nou echilibru, marcând unul din punctele de cotitură majoră de pe parcursul vieŃii, fiind astfel conŃinătoare a unor focare active de criză. Dat fiind caracterul de limită pe care îl surprinde, acest subiect prezintă un interes deosebit şi datorită faptului că descrie mişcarea de la sănătate la dezechilibru, boală, pe plan psihic. În literatura de specialitate de la noi, tema care este abordată în cadrul acestei lucrări este încă o noutate, originalitatea sa reprezentând o premieră binevenită şi necesară. Bucureşti, 2006 Prof. Univ. Dr. Irina Holdevici

27

Despre Zombie şi alŃi demoni
Autor: Alexandra Varga Referent ştiinŃific: Prof. coord: Prof. univ. dr. Mircea Dumitru Editura Lumen Iaşi, 2007 85 pagini Pornind de la diferenŃele între ceea ce se înŃelege prin zombie, voi încerca să susŃin că în cazul experimentului propus de mine imposibilitatea realizării unei distincŃii prin mijloace raŃionale aruncă o umbră de îndoială asupra unei modalităŃi dihotomice (dualism Vs monism fizicalist) de a da seama despre conştiinŃă. Astfel, voi arăta analogia dintre problema conştiinŃei şi problema paralogismului psihologic, de pildă, în termeni kantieni, încercând în cele din urmă să import soluŃia lui Kant în domeniul filosofiei minŃii, i.e. al discuŃiilor despre natura conştiinŃei, despre specificitatea acesteia. În final, voi propune o soluŃie- cadru pe scheme funcŃionaliste pentru această dezbatere, susŃinând că explicaŃiile în termeni de structură şi funcŃii sunt, totuşi, suficiente, în pofida postulatului chalmersian al incompletitudinii unei astfel de poziŃii. Varianta funcŃionalistă se impune de la sine în urma unei asemenea considerări a conştiinŃei, fiind singura ce nu riscă să se piardă în disputa lipsită de finalitate dualismreducŃionism.

28

Abordarea simbolisticii arborelui în psihologia analitică junghiană
Autor: Corina Nicoleta Ogrezeanu Editura Lumen Iaşi, 2006 85 pagini Arborele este una dintre cele mai bogate şi mai răspândite teme simbolice, simpla ei bibliografie poate alcătui o carte. Simbol al vieŃii în continuă evoluŃie, în ascensiune spre cer, arborele evocă întreg simbolismul verticalităŃii, ca arborele lui Leonardo da Vinci. Pe de altă parte, pentru caracterul ciclic al evoluŃiei cosmice: moarte şi regenerare; de acest caracter ciclic amintesc mai cu seamă arborii foioşi, cărora în fiecare an le cad şi le cresc din nou frunzele. Mircea Eliade distinge şapte interpretări principale pe care de altfel, nu le consideră exhaustive, dar care se articulează toate în jurul ideii de Cosmos viu, în veşnică regenerare. În pofida unor aparenŃe superficiale şi a unor concluzii pripite, arborele, chiar sacru, nu este pretutindeni un obiect de cult; el este întruchiparea simbolică a unei entităŃi ce-l depăşeşte şi care poate deveni ea însăşi obiect de cult. Arborele înlesneşte comunicarea între cele trei niveluri ale cosmosului: cel subteran, prin rădăcinile ce răscolesc adâncurile în care se împlântă; suprafaŃa pământului, prin trunchi şi crengile de jos; înaltul, prin ramurile dinspre vârf, atrase de lumina cerului. Reptile se târăsc printre rădăcinile sale; arborele leagă lumea htoniană şi lumea uraniană. Adună laolaltă toate elementele: apa circulă cu seva lui, pământul i se încorporează prin rădăcini, frunzele i se nutresc cu aer, iar din frecarea lemnului Ńâşneşte focul. Autoarea

29

Tipurile de personalitate şi satisfacŃia profesională
Autor: Gabriela Loredana Trăistaru Editura Lumen Iaşi, 2007 101 pagini Elaborat în primăvara anului 2004 drept lucrare de licenŃă pentru Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei din cadrul UniversităŃii „Babeş Bolyai”, Cluj- Napoca, şi îmbunătăŃit ulterior, actualul studiu reprezintă o investigare a satisfacŃiei profesionale în mediul industrial din România. Mai precis, cercetarea încearcă să determine sursele de satisfacŃie/insatisfacŃie ale subiecŃilor. Alături de identificarea satisfacŃiei profesionale la ingineri şi sub-ingineri, cercetarea identifică tipurile de personalitate întâlnite în firma privată în care a fost realizată. Studiul este un corelaŃional, axat pe analiza cantitativă şi încearcă stabilirea unei relaŃii între tipul de personalitate şi satisfacŃia profesională la subiecŃii analizaŃi. Scopul său poate fi detaliat pe două niveluri diferite-cel al investigării satisfacŃiei globale şi cel al evaluării anumitor dimensiuni ale satisfacŃiei managerilor în cadrul unei întreprinderi private. Cercetarea este ancorată în literatura care evaluează satisfacŃia profesională, printr-o atentă definire şi conceptualizare a acesteia, urmată de o atentă operaŃionalizare care permite aplicarea testelor. Fiind primul studiu care aplică o combinaŃie de teste MTBI şi JSS în mediul industrial privat pentru ingineri şi subingineri, stabilirea atentă a metodologiei de lucru, complementară cadrului teoretic, este importantă pentru realizarea unei analize cât mai fidele a datelor colectate. ImplicaŃiile cercetării au aplicabilitate practică, transparenŃa modalităŃii de lucru permiŃând replicarea cu succes în alte medii organizaŃionale private. ImportanŃa acestei cercetări este observabilă la trei niveluri diferite: teoretic, metodologic şi practic. În plan teoretic, este primul studiu corelaŃional care încearcă determinarea surselor de satisfacŃie pentru diferite tipuri psihologice în cadrul unei organizaŃii private cu profil industrial. Mai mult, analiza de profunzime efectuată la nivelul organizaŃiei permite elaborarea unor concluzii ce pot fi folosite pe viitor în cadrul unor analize comparative sau pe un număr foarte extins de organizaŃii. În plan metodologic, studiul este inovativ prin combinarea metodelor de analiză şi a diverşilor indicatori, cu rezultate pozitive. Metoda propusă poate fi utilizată pe viitor în studii complexe. La nivel practic, se pot formula recomandări care să influenŃeze politicile de management. GLT 15 decembrie 2006

30

Studii de socio-psihologia transportului în comun
Autor: Manuela Rusu Editura Lumen Iaşi, 2005 123 pagini PrefaŃă de Conf Univ Dr Mihai Hohn de la Universitatea de Vest din Timişoara. ColecŃia AsistenŃă Socială Din cele mai vechi timpuri transporturile au avut un rol deosebit de important în viaŃa oamenilor. Pe lângă faptul că reprezintă o verigă importantă a sistemului socioeconomic, transporturile constituie factori de influenŃare şi optimizare a activităŃii umane. În reŃeaua generală a transporturilor o pondere importantă revine transporturilor auto, care, după unanima apreciere a specialiştilor, vor cunoaşte o dezvoltare rapidă în deceniile următoare. Acest lucru va duce la înmulŃirea arterelor de circulaŃie, la creşterea frecvenŃei autovehiculelor. Vor apărea noi probleme în asigurarea securităŃii, organizării şi dirijării circulaŃiei auto, dar şi în selecŃia şi formarea persoanelor implicate în transportul auto. Un rol important revine psihologiei aplicate în transporturi, atât la nivel de cercetare, cât şi prin includerea criteriilor de ordin psihologic în rezolvarea diferitelor probleme. Volumul de faŃă deschide noi perspective de abordare a cercetărilor a intervenŃiei psihologice în domeniul transportului rutier. Dintre aceste noi direcŃii putem aminti: Utilizarea elementelor decelate prin probele de personalitate, permiŃând exploatarea mai complexă a datelor obŃinute în urma examenului psihologic. Concluziile şi observaŃiile autoarei deschid o nouă modalitate de abordare a formării viitorilor conducători auto. Un element de originalitate se referă la intervenŃiile psihologice în situaŃia comportamentelor auto neadecvate. În conformitate cu concluziile cercetării, reeducarea celor cu abateri repetate de circulaŃie (incluzând carenŃele atitudinal-relaŃionale) pentru a avea succes, trebuie individualizată în funcŃie de profilul psihologic global individual obŃinut prin metodologia prezentată în cadrul volumului. Lucrarea constituie un ghid extrem de util atât specialiştilor, care vor găsi elemente tehnice utile şi utilizabile în activitatea cotidiană de specialitate, cât şi nespecialiştilor care pot să-şi formeze o imagine completă şi obiectivă despre ce înseamnă conducerea unui autovehicol din punctul de vedere al celui de la volan.

31

Psihologia jocurilor video
Autor: Alexandru Tarasov Editura Lumen Iaşi, ianuarie 2007 165 pagini Preocupări legate de efectele utilizării calculatorului au fost consemnate încă din anul 1996 când în USA apar primele cercetări asupra comportamentelor patologice legate de utilizarea Internetului. În ultimul timp din ce în ce mai mulŃi cercetători se investesc în înŃelegerea mecanismelor psihologice legate de influenŃa acestor tehnologii asupra utilizatorilor săi. Cercetările impactului jocurilor pe calculator asupra utilizatorilor săi au pus în evidenŃă rezultate contradictorii. Majoritatea autorilor susŃin că frecventarea acestor lumi virtuale ar avea un impact real asupra comportamentului şi ar favoriza la anumiŃi subiecŃi emergenŃa comportamentelor patologice cum ar fi adicŃia sau comportamentele deviante (cea mai periculoasă fiind violenŃa). Jocurile video şi Internetul pun în discuŃie problema confuziei între ceea ce este real şi ceea ce este virtual (în anumite cazuri una întreŃinând pe cealaltă), între ceea ce este moral şi ceea ce este imoral, între ceea ce este valoare şi ceea ce este nonvaloare, etc. Totuşi, unii cercetători (Michael Real, Raluca Ene) amintesc şi de binefacerile educaŃionale ale unor jocuri, de pildă, dezvoltarea capacităŃii de gândire, achiziŃionarea unor strategii de lucru, dezvoltarea proceselor de decizie, dezvoltarea unor reflexe rapide (a coordonărilor spaŃiale sau a celei mână-ochi), generalizarea şi aplicarea strategiilor la alte jocuri sau situaŃii, înŃelegerea câmpului vizual, decodificarea graficii dinamice, exersarea învăŃării de tip « încercare şi eroare », etc. Totuşi, în unanimitate cercetătorii consideră că aceste beneficii sunt neglijabile în cazul utilizării abuzive a acestor tehnologii. Dacă studiile în ce priveşte utilizarea Internetului s-au centrat mai mult pe patologia dependenŃei («adicŃia fără drog»), cercetările asupra jocului pe calculator au avut în vedere pe lângă dependenŃă, agresivitatea şi mecanismele psihologice ale acesteia asupra utilizatorilor săi. Deşi concluziile studiilor realizate până în prezent sunt divergente, toate sunt de acord că jocul pe calculator este o activitate în mod particular stimulantă care creează o stare de excitaŃie utilizatorilor săi. Tema acestei cărŃi este una de mare actualitate pentru societatea contemporană şi anume cea legată de efectele psihologice ale jocurilor pe calculator. Curiozitatea ştiinŃifică şi interesul pentru acest subiect îl determină

32

pe tânărul autor Alexandru Tarasov, să pornească ca un adevărat detectiv pe urmele cercetătorilor din acest domeniu şi să repună în discuŃie un subiect controversat de rezultatele cercetărilor realizate până în prezent. Este vorba despre impactul jocului pe calculator asupra agresivităŃii utilizatorilor săi. Alexandru Tarasov este licenŃiat în Psihologie la Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova (1998-2003) şi absolvent al masterului de IntervenŃie Psihosocială şi Psihoterapie al FacultăŃii de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei de la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (2004-2006). Studiul pe care autorul ni-l prezintă în această carte este lucrarea sa de disertaŃie de la absolvirea studiilor masterale. Cartea «Psihologia Jocurilor video» ne oferă o sinteză a cercetărilor privind jocul pe calculator, o trecere în revistă a teoriilor privind agresivitatea dar şi sugestibilitatea, într-o analiză pertinentă şi profundă a acestora din care transpare prelucrarea subtilă a autorului. Noutatea acestui studiu realizat pe adolescenŃi din Republica Moldova este legată de nuanŃarea variabilei agresivitate şi corelarea sa cu sugestibilitatea subiecŃilor, rezultatele deschizând noi şi subtile căi de înŃelegere ale mecanismelor psihologice ale dependenŃei de jocul pe calculator prin completarea ecuaŃiei efectelor psihologice ale acestuia. Asist. univ. drd. Camelia Puzdric Universitatea «Al. I. Cuza » Iaşi

33

Fundamentări metodologice în etnopsihologie
Autor: Mictat A. Gârlan Editura Lumen Iaşi, 2005 208 pagini Academic ColecŃia Psihologie Volumul se distribuie individual sau împreună cu volumul etnopsihologii minoritare în spaŃiul dobrogean (autor Mictat Gârlan) Această carte în 4 capitole are ca obiect tematica etnopsihologiei ca ştiinŃă a identificării, evaluării şi individualizării unor trăsături psihologice la nivel unui întreg popor sau comunităŃi etnice, la care autorul o adaugă în completare şi pe cea a interetnicităŃii, ca domenii de cercetare de larg interes european. Primul capitol prezintă problematica relaŃiilor etnice în cadrul raporturilor actuale dintre majoritate – minoritate şi îndeosebi conceptele de bază vehiculate în domeniul psihologiei etnice în două curente de opinie. Unul mai larg de factură etnoculturală orientat spre cercetarea globală a produselor spirituale ale fiecărui popor, cu reprezentanŃi din prima generaŃie prin A. de Fouille, W. Wundt, H. von Kaiserling sau din generaŃia contemporană prin A. Miroglio, Ruth Benedict, G. Lebras, Guy de Michaud sau K. Heitmann. Al doilea curent are la bază o concepŃie personalistă asupra etnicităŃii atribuit de I. Radu lui L. Thursthone în care se cuprind şi conceptele personalităŃii de bază analizat de A. Kardiner, R. Linton sau M. Dufrenne precum şi cel al personalităŃii modale atribuit de P. Williams cercetătoarei Cora Dubois, cercetat de A. Inkeles şi D. Levinson, P. Grieger sau R. Bales. Aceste curente au semnalat faptul că între trăsăturile individuale şi de grup există relaŃii de influenŃă reciprocă. De asemenea faptul că listele de trăsături din psihologia persoanei se pot adapta şi la studiul trăsăturilor colective de comunitate etnică sau popor, sub forma unor profile cu caracter modal. Al doilea capitol are în vedere prezentarea unor modele de diagnoză a specificului naŃional românesc în viziunea unor autori români şi străini, precum şi fenomenul epuizării posibilităŃilor oferite de metodologia etnoculturală în acest domeniu. Este analizat proiectul şi concepŃia lui B. P. Haşdeu, poziŃie neştiinŃifică a lui D. Drăghicescu, demersurile cu principalele reuşite ale lui C. Rădulescu Motru, dar şi contribuŃiile lui M. Ralea, Ath. Joja şi alŃii. Din perspectiva unor analişti germani este analizată o lucrare a lui H. von Keyserling (1927) cel care a contestat latinismul românilor şi a lui K. Heitmann (1985) care la o distanŃă de cca. 50 ani de primul autor a dezvoltat

34

cea mai amplă investigaŃie asupra referinŃelor despre români prezente în spaŃiul german, dar care din lipsă de timp pentru cuprinderea lor şi-a rezumat cercetarea numai pâna la nivelul anului 1918. Al treilea capitol pune problema unui model de cercetare psihosociologică a componentelor de specific naŃional, precum şi a relaŃiilor etnice pe care le dezvoltă. Pentru diagnoza componentelor de valori şi trăsături psihologice a fost adaptat Chestionarul PPN –50, iar pentru analiza de relaŃii a fost adaptat Chestionarul Bogardus-95, ambele instrumente fiind prezentate pe larg în mod separat. Pentru aplicaŃie, în mod ilustrativ s-a ales zona multietnică a Dobrogei prin cuprinderea în investigaŃii a nouă grupuri de cercetare, reprezentative pentru 8 minorităŃi plus unul al populaŃiei româneşti majoritare, explorate pe principiul dublei perspective în regim de auto şi retroevaluare. Tot în acest capitol, până la prezentarea mai largă a rezultatelor obŃinute, autorul pune problema validităŃii celor 2 instrumente de lucru, cu referire specială la Chestionarul PPN – 50. Pentru acest chestionar se oferă în anexe datele a 400 teste de semnificaŃie pentru toate cele 50 de variabile, repartizate în 350 de cazuri din cele 9 comunităŃi cercetate, cu partea grafică a distribuŃiei statistice pentru fiecare trasătură. Suplimentar este prezentată şi o analiză de fidelitate cu rezultate convenabile, prin metoda par-impar sau split-half, efectuată tot pe fiecare item / trăsătura componentă de specific naŃional, deşi lotul de lucru a fost mic de numai 350 de cazuri. Ultimul capitol prezintă în sinteză principiile şi modelul de analiză al autorului aplicat în conformitate cu obiectivele propuse, corectat prin cele mai uzuale proceduri statistice în ştiinŃele socio-umane. Comentarii: O primă încercare în spaŃiul etnopsihologiei româneşti de utilizare a tehnicilor etnometodologice de investigare a naturii relaŃiilor interetnice din Ńara noastră. Autor

35

Etnopsihologii minoritare în spaŃiul dobrogean
Autor: Mictat A Gârlan Editura Lumen Iaşi, noiembrie 2007, 237 pagini Carte apărută cu finanŃarea Fondului Cultural NaŃional. Cartea de faŃă este al doilea volum al autorului, consacrat unor probleme de factură etnopsihologică, domeniu cu caracter interdisciplinar prin contribuŃii solicitate din sociologie, psihologie, ştiinŃele juridice, politice, ştiinŃele educaŃiei ş.a În Ńara noastră, problemele de psihologie a poporului român, a minorităŃilor şi relaŃiilor etnice au început să fie studiate sistematic abia după anul 1990, când în condiŃiile democratizării societăŃii româneşti şi a liberei exprimări a opiniilor şi atitudinilor politice, s-au trezit la viaŃă şi au început să se organizeze numeroase uniuni etnice întâi cultural, apoi din punct de vedere politic. Unele dintre ele, conform normelor juridice româneşti sunt reprezentate şi în Parlamentul României, printre acestea regăsindu-se maghiarii, Ńiganii, armenii, ruşii-lipoveni, grecii, turcii, tătarii, ş.a. ApariŃia organizaŃiilor politice sau a uniunilor minorităŃilor naŃionale, mai ales a drepturilor câştigate juridic în conformitate cu normele Uniunii Europene, sunt argumente indubitabile pe linia democratizării vieŃii politice româneşti. Comparativ cu literatura internaŃională, studiile româneşti de etnopsihologie au tradiŃii mai vechi, cu personalităŃi de seamă de la B.P.Haşdeu, sau D.Drăghicescu, până la M.Ralea şi C.Rădulescu Motru, faŃă de care între timp s-au adunat şi probleme nerezolvate. În acest domeniu, se ridică cu acuitate problema elaborării unei metodologii de cercetare, autentic ştiinŃifice, care să permită relevarea cu obiectivitate a tezaureului etnopsihologic existent şi necesar în orientarea valorică a fiecărei minorităŃi. Nevoia de obiectivitate este acut resimŃită, pentru că toate domeniile tangente temei, de la istorie şi literatură până la psihologie, sociologie sau filosofie, abundă în formulări subiective, opinii hazardate, unele chiar rău voitoare,în variante exagerate, cu formulări dictate de interese înguste de moment, în baza unor experienŃe personale limitate, realizate în afara unor studii şi cercetări atât asupra poporului român, cât şi a minorităŃilor sale. În primul volum al lucrării, autorul a analizat pe baza unei aprofundate cunoaşteri a datelor din literatura de specialitate, conceptele de bază ale etnopsihologiei, diversele orientări teoretice şi metodologice existente în Ńara noastră şi peste hotare, uneori cu un justificat punct de vedere critic.

36

Punctele de vedere din anii anteriori revoluŃiei din decembrie au fost în mod natural amendate, fiind elaborate de pe poziŃiile unei ideologioi dictatoriale, arbitrare şi lipsite de realism. În al doilea volum de cercetări proprii, cu caracter experimental asupra minorităŃilor etnice, autorul a pornit de la următoarele ipoteze: a. fiecare minoritate este un personaj colectiv, cu o viaŃă proprie recunoscută de toŃi membrii săi. b. Fiecare minoritate cuprinde un ansamblu de caracteristici generale şi particulare, de viaŃă social-politică şi istorico-culturală, cu suficiente elemente de factură psihologică. c. MinorităŃile şi relaŃiile etnice, pentru domeniul psihologiei sociale pot fi un câmp de experimentare metodologică. Ipoteza de bază a lucrării sale vizează posibilitatea decelării unui contur de personalitate colectivă şi de distanŃe sociale între comunităŃi etnice conlocuitoare, cu trăsături diferenŃiale de natură psihologică, care se pot generaliza în elemente de specific naŃional. Spre deosebire de alte cercetări existente în etnopsihologie, viziunea metodologică a d-lui Mictat Gârlan este de o complexitate şi originalitate fără precedent. Aceasta întrucât un şir întreg de etnopsihologii dobrogene studiate şi elaborate de autor, din cele ale turcilor, tătarilor, grecilor, ruşilor-lipoveni, ucrainenilor, italienilor, inclusiv ale romilor, în literatura de specialitate sunt în premieră absolută. În mod obişnuit, toate cercetările de psihologie etnică cu diferite variante, pedalează pe principiul diadei, respectiv: noi românii/ ei românii sau români şi germani sau români şi maghiari, etc. Dar, în abordarea d-lui Mictat Gârlan se pune pe prim plan principiul analizei intercorelative, în care fiecare minoritate studiată se raportează, rând pe rând, la fiecare grup etnic martor din spaŃiul celor conlocuitoare, iar problema devine complexă când raportările se fac în cadrul a 9 x 9 comunităŃi. În metodologiile „clasice” de psihologie etnică, a românilor sau ale altor popoare, planul etnopsihologic referenŃial este fie istoric, fie cultural. De exemplu, pentru construcŃii de psihologie a poporului român autori precum Dimitrie Drăghicescu sau Mihail Sadoveanu au ca plan de referinŃă istoria românilor, acest referenŃial fiind valabil şi în studiul altor popoare. Pentru alŃi autori ca C.Rădulescu Motru, George Călinescu sau Lucian Blaga, pentru poporul român referenŃialul de raportare psihologică este de origine culturală. La dl Mictat Gârlan acest cadru de referinŃă, de comparare şi de validare a trăsăturilor etnopsihologice este interetnicitatea, analizată într-un spaŃiu regional şi geopolitic delimitat, referenŃialul istoric sau cultural fiind secundar sau subordonat. Dr. Constantin Voicu, Redactor şef al Revistei de Psihologie a Academiei Române

37

Metrosexualul. Un mit urban contemporan
Autor: Raluca Ionescu Editura Lumen Iaşi, iulie 2006 150 pagini Citind cartea Ralucăi Ionescu, am avut sentimentul că în spatele unui discurs inteligent şi riguros documentat se ascunde în fapt o echipă întreagă de analişti, istorici, filologi, psihologi şi stilişti vestimentari. O scriitură atât de complexă, documentată savant şi mai important aplicată realităŃii contemporane, nu poate fi decât produsul unei echipe extrem de diversificate şi specific formată. Ca cititor , mă pot declara surprins de momentul descoperirii faptului că această carte este produsul unui singur om care, cu eleganŃă şi bun gust, exersează o scriitură atât de bine închegată despre un subiect aparent, frivol. Ca prieten- pentru că am acest privilegiu, să mă enumăr printre cei apropiaŃi scriitoarei, chiar dacă distanŃa geografică dintre noi a pendulat între departe şi „jumătate de Europa” departe, sunt extrem de emoŃionat de această realizare a Ralucăi. Această carte reprezintă finalizarea unei prime etape dintr-un studiu vast asupra metrosexualităŃii. Colaborările anterioare în workshopurile şi conferinŃele de la Timişoara, lucrarea de diplomă de la Universitatea de Vest din Timişoara-cuprinsă în interiorul acestei lucrări pe care am citit-o cu pasiune şi am făcut-o cunoscută în cercul de prieteni din Suedia, mi-au consolidat părerea despre profesionalismul, seriozitatea şi eleganŃa literară care o caracterizează pe Raluca Ionescu. Scriitura pe care ea o exersează cu francheŃe şi o libertate de invidiat, traversând varii domenii- de la analiza psihologică, la perspectiva istorică, trecând prin istoria moravurilor şi cercetarea vestimentară- fac din această carte un „must”care trebuie cuprins în orice bibliotecă personală şi instituŃională. Abordând un stil deschis, lipsit de împovărarea epitetelor şi comparaŃiilor inutile, tânăra scriitoare face din metrosexual un subiect foarte apropiat cititorului, prezentând aspectele pozitive cât şi cele negative ale subiectului dat. La sfârşitul cărŃii, cititorul se regăseşte în pragul re-evaluării propriei opinii legate de metrosexual. Îşi va apropia mult mai uşor un subiect care nu este suficient cunoscut sau defectuos asimilat în plan românesc. Pe lângă prezentarea evoluŃiei metrosexualităŃii în plan european şi românesc, autoarea explică şi falsele pudori ale societăŃii româneşti care au receptat greşit şi asimilat acest concept, pudori transmise încă de la jumătatea secolului trecut şi care au concluzionat în realitatea românească de astăzi în

38

receptări defectuoase asupra unor tipologii sociale care nu mai pot fi ascunse şi / sau negate. Corpus-ul lucrării se compune dintr-o parte teoretică şi una practică, deşi de multe ori, cele două perimetre se întrepătrund. În prima parte, atenŃia este îndreptată către o teorie a subiectului, oferind în acelaşi timp şi instrumentarul necesar de studiere, analiză, implementare şi însuşire a metrosexualităŃii. Fiind un concept preponderent de imagine, metrosexualul este dificil de definit şi urmărit, luând în considerare şi factorul frivol asimilat acestui concept. Autoarea explică acest fapt printr-o aplicare asupra mentalităŃilor urbane care consideră bărbatul ca fiind punctul de referinŃă al unei societăŃi patriarhale, fiind prin urmare „nedemn” de sensibilităŃi sau scăpări „sufleteşti”. Pe de altă parte mentalitatea europeană cu implicare directă în comportamentele urbane româneşti privind comunităŃile şi minorităŃile de orice fel au făcut metrosexualul Ńinta preferată a ironiilor privind o masculinitate nu tocmai ortodoxă. Autoarea face parte din generaŃia care a înlăturat orice falsă pudoare, orice urmă de complex, punând în prim plan performanŃa individuală şi nu individualitatea propriuzisă, aceeaşi generaŃie care a făcut din meritocraŃia estetică un punct de susŃinere în comunicare inter-individuală. Cosmin Mureşan Designer vestimentar

39

Teorii ale categorizării lumii şi practici ale comunicării
Autor: Angela E. Spinei Editura Lumen Iaşi, august 2006 198 de pagini Noua ordine ontologică determinată de limbă enunŃată de semiologie (F. De Saussure et all) aduce în prim plan problematica comunicării. Alături de alte două instanŃe supreme, ale realităŃii şi ale cunoaşterii, contemporaneitatea postează Comunicarea. Tematizarea comunicării conduce desigur la schimbări majore, în ce priveşte maniera de a conceptualiza lumea şi comportamentul uman. Procesul comunicării se transformă în joc, şi cum totul este pus sub semnul comunicării „fără limite” (Codoban, 1995) totul devine joc. Transformarea realităŃii într-un teren de joc face ca profunzimea să nu mai conteze. Drept consecinŃă, transcendenŃa este exclusă şi orice model ontologic al originilor este refuzat. Istoria la rândul ei, „se sparge în bucăŃi” (Vattimo). Principiul diferenŃei, al arbitrarietăŃii articulează o nouă ontologie, cea a suprafeŃei semnificante, în care contează diferenŃa şi nu sensul. Este firesc să ne întrebăm atunci unde este situat omul, ce sau cine devine el? Autoarea

40

Eul şi religia
Cercetări de psihologie şi filosofie Autor: Bianca Bogdana Archip Editura Lumen Iaşi, septembrie 2007 117 pagini Partea I „Cogito, ergo sum”: o perspectivă de reconstrucŃie Eul (ca „ego”) este primordial în filosofia lui Descartes, remarcabil fiind faptul că certitudinea existenŃei lui este cu necesitate anterioară certitudinii existenŃei lui Dumnezeu. Pornind de la remarcile lui Wittgenstein, s-a sugerat, însă, o reconstrucŃie a Cogito-ului în care se propune înlocuirea formulei „(eu) gândesc” cu „există un gând”. În mod evident, o asemenea certitudine primară nu mai poate susŃine întregul edificiu pe care îşi propune să îl fundamenteze. În această lucrare îmi propun să reconstruiesc argumentul cartesian până la stabilirea tuturor elementelor pe care o reformulare alternativă trebuie să le cuprindă, pentru a da seama de coerenŃa argumentativă pe care Cogito-ul încearcă să o prezinte. Astfel, în prima secŃiune a lucrării argumentez că nu ne putem dispensa în Cogito-ul cartesian de valoarea argumentativă a persoanei întâi şi că îndoiala este cea care ni-l oferă pe ego din „cogito, ergo sum”. Prin urmare, reformularea „există un gând” propusă de Wittgenstein trebuie amendată cu introducerea persoanei întâi, devenind astfel „gândul meu există”. În cea de a doua secŃiune încerc să arăt că „există un gând” trebuie amendat până la „conştiinŃa (unică a) unuia sau mai multor gânduri există” şi că, conform lui Descartes, ceea ce observ când spun „cogito” e un act mental dublat de conştiinŃa lui. Se poate conchide, pe de o parte, că, dintre cele două componente ale lui „sum”persoana întâi şi existenŃa prima este obŃinută ca urmare a îndoielii, iar a doua este asigurată chiar prin „cogito” ca act mental autoreflexiv şi, pe de altă parte, că „există un gând” trebuie amendat până la „conştiinŃa mea unică a unuia sau mai multor gânduri ale mele există”, ceea ce este mai mult decât suficient pentru recuperarea Cogito-ului cartesian.

41

Partea a II a DiferenŃe de gen în abordarea practicilor religioase Virginia Neacşu şi Bianca Archip Concluzii: Am reuşit să intercalăm între sentimentul religios şi sexul biologic două variabile mediatoare. În toate lucrările de specialitate se arată că intensitatea sentimentului religios este mai mare în cazul femeilor decât în cel al bărbaŃilor. Cu alte cuvinte, că intensitatea credinŃei e determinată de sexul biologic. Între ele am intercalat intensitatea practicilor religioase şi prescripŃiile de rol. RelevanŃa rezultatului nostru trece, din nivelul strict local al interesului pentru cercetările pe teme religioase, la nivelul general al tuturor cercetărilor care stabilesc corelaŃii fără să le evidenŃieze cauzalitatea şi riscă, astfel, să prezinte o corelaŃie indirectă ca pe una cu caracter nemediat şi aparent, mult mai relevantă.Mai mult, astfel de erori pot duce la neînŃelegeri grave în cercetările ulterioare şi pot chiar împiedica progresele disciplinelor cu importanŃă socială mondială, aşa cum este sociologia religiei. Partea a III a Ich denke în doctrina kantiană Această lucrare îşi propune să formuleze câteva sensuri ale conceptului de eu, pe temeiul analizei semnificaŃiilor metafizice şi ontologice ale lui „eu gândesc” şi „eu sunt”. Ea investighează relaŃiile în care se aşează acest concept şi semnificaŃia pe care el o capătă în una dintre cele mai marcante opere filosofice moderne cea kantiană, precum şi lumina pe care această doctrină o aruncă asupra posibilităŃilor şi limitelor analizei filosofice a subiectivităŃii. „Eu sunt” este interioritatea absolută (într-un intelect pentru care ea este suficientă, arată Kant, decurge apoi în mod firesc cunoaşterea multiplicităŃii la care noi ajungem doar prin experienŃă, adică prin influenŃarea de către ceva exterior), în timp ce „eu gândesc” este exterioritate prin chiar distanŃa de netrecut între lucru în sine şi obiect. Critica fundamentală formulată în lucrarea mea este pornind de la Kant aceea că o investigaŃie care porneşte de la sensul primordial acordat eului ca mărginit la „eu gândesc”în ciuda faptului că ea se poate declara o investigaŃie asupra subiectivităŃii, poate fi delimitată ca desfăşurându-se integral în câmpul obiectivităŃii pe care „eu gândesc” în rolul de intelect care poartă cu sine idealul „raŃiunii pure”şi pur obiective este chemat să îl desfăşoare.

42

Cercetări, studii şi abordări în ştiinŃele umaniste. Filosofie- StiinŃe Sociale
Autori: Delia Popa, Mihai Bogdan Iovu, Gim Grecu, Silvia Făt, Diana Dămean Editura Lumen Iaşi, martie 2006 209 pagini Delia Popa: ImaginaŃie şi realitate Gim Grecu: Celălalt şi dezvrăjirea Eului Mihai Bogdan Iovu: Impactul abuzului din mediul familial şi şcolar asupra raŃionalităŃii

psihoemoŃional adolescenŃilor Silvia Făt: ConstrucŃia socială a interacŃiunilor educaŃionale Diana Dămean: Imaginea femeii în tranziŃia postcomunistă

43

De la femeia obiect la imagineaidentitate
Reprezentări ale feminităŃii în cultura de masă Autor: Diana Dămean Editura Lumen Iaşi, august 2006 118 pagini Dacă obiectul pe care ni-l propunem să-l cunoaştem este tocmai identitatea feminină, iar aceasta este construită prin intermediul produselor culturii de masă, reprezentările media ale identităŃii feminine trebuie analizate din mai multe perspective. Pentru cercetarea noastră am ales să studiem identităŃile feminine propuse de mass-media, din perspectiva de gen. Aceasta presupune analizarea reprezentării genului în mass-media, a construirii identităŃii de gen în acord cu modelele oferite factorilor care contribuie la validarea şi acceptarea modelelor şi tiparelor de gen de către publicul larg. Mai precis, ne va interesa rolul mass-media de a induce consensul în mase cu privire la reprezentarea feminităŃii şi a anumitor modele de identitate feminină, precum şi discursul asupra corpului feminin pe care instrumentele culturii de masă îl produc şi îl promovează. Mass media produce identităŃi, concepŃii de viaŃă şi de comportament care integrează indivizii în cultura oficială. Reprezentările media constituie la rândul lor reprezentările ideologice despre sex, rasă, clasă existente la un moment dat în cultura populară. Femeia obiect este un produs al culturii de masă. Autoarea

44

Vagabondajul autentic
Autor: Cătălin Ionete Editura Lumen Iaşi, 2006 137 pagini AsistenŃă socială Vagabondul nu e infractor, nu e nici cerşetor, şi nu e nici măcar homeless. Vagabondul este..altceva. În general în discuŃiile despre vagabondaj, vagabondul este identificat cu una dintre ipostazele identificate mai sus şi cu asta, de obicei, se crede că s-a clarificat problema: vagabondul e acea persoană fără adăpost care pentru a supravieŃui practică cerşetoria, şi recurge chiar şi la fapte penale, fiind, iată, un infractor. O astfel de definiŃie a vagabondului nu numai că nu spune mare lucru despre vagabondaj, dar lasă adevărata problemă cu totul înafara discuŃiei.

45

The Social Universe of Adolescence in the Context of Physical Disability
Autor: Mihai Bogdan Iovu Editura Lumen Iaşi, octombrie 2007 77 pagini Statement of problem: The scientific problem which is the object of this paper is the social universe in the case of physical disabled and nondisabled adolescents. The aspects taken in consideration are structure and motivation that stay at the base of such a construction. Objective: The paper aims to give a conceptual frame which could allow a better understanding of the life of disabled adolescents and also to present a methodological view which could be used in future studies on this theme. Method: The methodology we used is a combination of quantitative and qualitative approaches, with emphasis on qualitative. Five physical disabled adolescents and five nondisabled adolescents werw asked to complete 3 worksheets in order to asses the structure of their social universe. Then they were asked to complete RSE test in order to evaluate the manner in which they represent themselves. Results: first, we revealed different manners of conceptualizing the familial universeand friend-group. Implicitlythis gave to the two social realities different in structure and functionality. For disabled adolescents family is first represented as a nuclear family and then as a large unit. Family structure is limited and its purpose consists in mainly assuring the basic needs. This ultimately leads to reducing functional autonomy of the physical disabled adolescent. Although a quantitative analysis would justified the social integration, inthe case of group friends, the quality of these relations in shallowed. For non disabled adolescents the family structure is richer and also it extends it to the distant relatives. Nondisabledadolescent seems more autonomous even if we talk about making personal decision. As for the group friends, these are very strictly selected, regarding the previous experience. Conclusions:In spite of this research s validity and reliability limits these data woulddeserve a more detailed analysis. Autorul

46

Terapii familiale şi asistenŃa socială a familiei
Autori: Monica Zapodeanu Editura Lumen Iaşi, 2005 184 pagini ColecŃia Dezvoltare Socială Volumul de faŃă îşi propune să analizeze schimbarea ca proces fundamental în practica de asistenŃă socială, pornind de la concepŃia că, indiferent în ce situaŃie se află clientul (fie el individul, familia sau o comunitate), schimbarea, cel puŃin a punctului de referinŃă, poate duce la ameliorarea dacă nu rezolvarea problemei. Practica asistenŃei sociale trebuie întotdeauna văzută ca un ajutor acordat oamenilor pentru a aduce schimbarea în relaŃiile lor cu alŃi indivizi, grupuri, organizaŃii sau sisteme sociale. Mult timp asistenŃa socială acordată familiei a fost cunoscută sub numele de “family cassework”. Aceasta terminologie era justificată de obiectivul servicilor sociale de a asigura protecŃia şi bunăstarea familiei. Noua terminologie “family therapy” evidenŃiază faptul că subiectul schimbării este familia însăşi ca întreg. Noua perspectivă a fost oferită de analiza cauzelor şi în acelaşi timp a consecinŃelor dificultăŃilor exprimate de diferiŃi membri ai familiei. Fiecare familie se distinge prin reŃeaua comunicativă şi structura raporturilor dintre subsisteme. Comentarii: EdiŃia a 2a adaugită.

47

InterferenŃe spirituale postmoderne Revalorizări ale spiritualităŃii Orientului în Gândirea contemporană.
Autor: Antonio Sandu Editura Lumen Iaşi, august 2006 Din cuprins: De la nirvana la vidul cuantic, Modele de Univers, SubstanŃă energie informaŃie în orizontul misticii Orientului şi fizicii cuantice. Modelul emanaŃiei fonematice, Vidul ca esenŃă a Universului, Pralaya sau sfârşitul eternităŃii. ReflecŃii metafizice asupra spiritului ştiinŃific. Simbolistica nudului în arta plastică.

48

Gheranda Samhita
Autor: Gheranda Editura Lumen Iaşi, 2001 86 pagini Yoghinul care are încredere în cunoaşterea spirituală, credinŃa în Maestrul său, credinŃa în Sinele său şi a cărui minte se trezeşte în fiecare zi tot mai mult către starea de înŃelepciune, ajunge cu rapiditate la această minunată practică extazul, samadhi. Acest tratat de hatha yoga poate fi considerat un fel de manual sau îndrumător general atât pentru iniŃiator cât şi pentru iniŃiat, e ca o programă pentru profesor şi ca un caiet de notiŃe foarte generale pentru elev. Un astfel de text îl ajută pe maestru să predea yoga într- un mod cât mai coerent, sistematic şi ştiinŃific, iar pe elev să-şi amintească ceea ce i- a fost comunicat numai la ureche.

49

Erosul „labirint” semn şi simbol în Maitreyi
Autor: Ruxandra Nechifor Editura Lumen Iaşi, august 2006 103 de pagini Mitul iubirii şi motivul cuplului se constituie ca axe cruciale ale operei literare a lui M.Eliade în Nuntă în cer, Lumina ce se stinge, Maitrey, Noaptea de Sânziene protagoniştii se abandonează deplin, cu fervoare, erosului, dimensiune care angajează experienŃe esenŃiale, revelatoare şi devine cale de cunoaştere şi de autocunoaştere. Motivul erosului ca trăire limită se împleteşte cu cel al labirintului. În concepŃia lui Eliade, viaŃa însăşi se defineşte ca „o lungă călătorie prin labirint, ea este un fel de încercare iniŃiatică”. ExperienŃa labirintului, cu implicaŃii profunde asupra structurii interioare a „candidatului” la iniŃiere, reprezintă însăşi trăirea iniŃiatică, revelatoare, care permite ieşirea din spaŃiu şi timp. Parcurgerea labirintului, care implică un preŃ şi un risc al cunoaşterii, al descoperirilor, dar şi al eşecurilor, îl va marca pe Allan, protagonistul din Maitreyi, schimbându-l. Povestea „aventurii” sale presupune o ek-stază, se circumscrie unei experienŃe ek-statice (L.Blaga), ca aprofundare de sine prin ieşirea spre alter, sub semnul iubirii cu valoare iniŃiatică, definitorie. Erosul „labirint” implică axiologie, valori trăite şi câştigate, riscul fiind măsura sensului lor ontologic care modelează fiinŃa şi îi dă substanŃialitate. Autoarea

50

Misterul ZeiŃelor de la Isaiia
Autor: Vicu Merlan Editura Lumen Iaşi, aprilie 2006 172 pagini Din cuprins: Situl arheologic Isaiia, ”Balta Popii”, Interpretarea esoterică a simbolisticii zeiŃelor de la Isaiia, Simbolismul marii zeiŃe, Geometria sacră a tezaurului statuar, Polaritatea zeiŃelor de la Isaiia, Arborele cosmic şi coloana, Sanctuarul, Pietrele de comunităŃii, ProporŃia divină în arta autentică

magie, Şamanul precucuteniană.

51

Căutarea omului nou În trilogia Străbunii Noştri de Italo Calvino, o interpretare antropologică
Autor: Oana Grigoraş Savin Editura Lumen Iaşi, 2005 160 pagini

52

Temple Tantrice
Autor: Antonio Sandu /adaptare şi traducere, comentarii Editura Lumen Editura Cristal Iaşi, August 2006 Din cuprins: TradiŃia tantrică, universul este unic şi unitar, Întreaga manifestare este un joc divin, nataraja, Tripura Sundari, Devadasi-Dansatoarele în templele Indiei, Elemnete e alchimie în faptele lui Isus Christos, Aspecte metafizice şi mitice ale sexualităŃii, Arhetipurile divine feminine, Arhetipurile masculine, Cuplul spiritual. Androginul. Componentele templului hindus. Templele de la Khajuraho.

53

Eseuri de metafizică cuantică
Autor: Antonio Sandu Editura Lumen Iaşi, septembrie 2007 203 pagini Din Cuprins: Metafizica cuantică Metafizica cuantică o construcŃie eidetică Metafizica cuantică o posibilă direcŃie a discursului transmodern Probabilitatea de existenŃă Limite ale modelului transcultural Spiritul ştiinŃific dimensiune definitorie a modelului cultural european Demersul ştiinŃific îşi propune aflarea adevărului Demersul ştiinŃific îşi propune să analizeze realitatea obiectivă Demersul ştiinŃific are ca instrument raŃionalitatea logică Limbajul logico matematic constituie fundamentul ştiinŃelor pozitive Demersul ştiinŃific are ca instrument experimentul sau raportarea la fenomene Demersul ştiinŃific se constituie prin aprofundarea sau modificarea unei paradigme a cunoaşterii FuncŃii spirituale ale artei FuncŃia de reprezentare a sacrului FuncŃia de mediere a accesului la transcendent FuncŃia de revelare a arhetipurilor şi de manifestare a inspiraŃiei ca posesie divină Manifestarea inspiraŃiei ca posesie divină FuncŃia de suport a accesului la sacru Exprimarea directă a sacrului (Cuvântul lui Dumnezeu) FuncŃia de jertfă FuncŃia de imitare a divinului sau de participare la energia divină creatoare FuncŃia de exprimare de sine a artistului FuncŃia psihedelică Cultura europeană între da şi nu Mandala profană sau imago mundi într-un bar Imago mundi Arta o mandala profană la A.I Pelerin în timp sau obsesia eternei reîntoarceri Idei paralele Despre Europa

54

Fundamente romantice ale transmodernismului Antibrandul România Dracula de la gotic la postmodernism Nudul artă şi transfigurare Orientări transmoderne în abordarea realităŃii socio religioase

55