ACCA

Báo cáo Tài chính hợp nhất – Phụ lục
Tháng 5/2009, Việt Nam

Minh họa 2
Bảng cân đối kế toán hợp nhất căn bản
Cân đối kế toán vào ngày 31/12/20x8
P
$000
60
50
40
150
100
30
20
150

Tài sản dài hạn
Khoản đầu tư vào công ty S (giá gốc)
Tài sản ngắn hạn
Vốn cổ phiếu thường (mệnh giá $1)
Lợi nhuận giữ lại
Nợ phải trả ngắn hạn

S
$000
50
40
90
40
10
40
90

Ngày 31/12/20x8, P mua tất cả các cổ phiếu của S với giá $50,000
Cách lập
1. Khoản mục “Đầu tư vào công ty S” trên bảng cân đối của P sẽ được thay
thế bẳng các tài sản và nợ phải trả tương ứng mà khoản mục đầu tư này
đại diện, bao gồm toàn bộ tài sản và nợ phải trả của công ty S.
2. Chi phí đầu tư vào công ty con sẽ được loại trừ bằng cách loại bỏ vốn cổ
phiếu và dự trữ của công ty S. Có thể làm việc này bằng bảng tính hợp
nhất (sẽ thảo luận chi tiết ở dưới). Trong ví dụ đơn giản này, có thể thấy
những con số liên quan bằng và ngược nhau ($50,000) nên có thể loại bỏ
trực tiếp.
Kết quả cho thấy một bảng kế toán hợp nhất gồm:
• Tài sản ròng của cả tập đoàn (P + S)
• Vốn cổ phần của cả tập đoàn bằng với vốn cổ phần của P - $100,000
• Lợi nhuận giữ lại bao gồm các khoản lợi nhuận do tập đoàn tạo ra. Trong
ví dụ này lợi nhuận giữ lại chỉ bao gồm $30,000 là lợi nhuận giữ lại của
công ty mẹ. S được mua vào ngày lập báo cáo nên không có khoản lợi
nhuận sau ngày hợp nhất để đưa vào báo cáo hợp nhất.

-1-

000 17.000 32.000 32.000 165.000 100. Hãy lập bảng cân đối kế toán hợp nhất của Ben Thanh vào ngày 31/12/20X6.000 24.000 198.000 97.000 Ch ưa xuất hiện giảm giá trị lợi thế thương mại.000 30.000 15.000 8.000 295.000 10.000 295.Mịnh họa 4 Bảng cân đối kế toán hợp nhất Ngày 31/12/20X6. Công ty Ben Thanh mua tất cả vốn cổ phần của công ty Mekong Bảng cân đối kế toán của hai công ty vào ngày 31/12/20X6 như sau: Ben Thanh $ Tài sản dài hạn: Tài sản hữu hình Đầu tư Cổ phần Mekong Tài sản ngắn hạn Vốn và dự trữ: Vốn cổ phần Lợi nhuận giữ lại Nợ phải trả ngắn hạn Mekong $ 80.000 130. -2- .000 5.000 17.

000.650 500 300 800 400 650 1. Dragon phát hành 200.850 2. dự trữ của Tiger Corp là $125. Hãy lập bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31/12/2004.751.000 nữa trong thời hạn 3 năm.850 Vào thời điểm hợp nhất.80.000 1.400 3.650 100 200 50 1.400 3. Dragon Corp mua 80% vốn cổ phần của Tiger Corp. Tại thời điểm đó. Giá trị sử dụng còn lại của tài sản này là 5 năm.000.250 7. -3- . Ngoài ra. Giá trị chiết khấu của $1 nhận được sau 3 năm là 0. Dragon thanh toán bằng tiền $1 triệu.000 1. tài sản dài hạn Tiger có giá trị hợp lý lớn hơn giá trị ghi sổ $200. Theo như thỏa thuận. Lãi suất hiện hành là 10%/năm.500 550 400 200 7. Dưới đây là bảng cân đối tài sản của Dragon và Tiger vào ngày 31/12/2004: Giá gốc khoản đầu tư vào Tiger Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn: Hàng tồn kho Phải thu Tiền Vốn cổ phiếu Lợi nhuận giữ lại Phải trả dài hạn Phải trả ngắn hạn Dragon $ 1.000 5. Giá trị hợp lý của lợi thế thương mại hợp nhất đã bị giảm 1/ 5 so với giá trị ban đầu.Minh họa 7 Các đây 2 năm.000 cổ phiếu có mệnh giá $1 và giá thị trường là $1.500 Tiger $ 1. Dragon sẽ trả thêm $500.

Minh họa 8 Ben mua 75% vốn cổ phần của Jerry cách đây vài năm.500 241.000 (38.000) 240. Báo cáo kết quả kinh doanh của Ben và Jerry cho năm tài chính kết thúc ngày 31/08/2008 được thể hiện như sau: Ben $ 2.000 1.000 (720.500 (115.400.000 (2.000 Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán và các chi phí Lợi nhuận kinh doanh Thu nhập từ hoạt động đầu tư: Thu nhập cổ tức từ Jerry Jerry $ 800.000) 42.000 Lập báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong năm (Bỏ qua lợi thế thương mại) -4- .500 Thu nhập trước thuế Thuế Thu nhập trong năm 80.000) 80.160.000) 126.

doanh thu bán hàng của Merk cho Johnson là $20.000 khác. Vốn huy động từ cổ phiếu đã phát hành của Merck là $100. Giá trị lợi thế thương mại được đánh giá lại vào cuối mỗi năm sau hợp nhất. Khoản giảm giá trị hiện tại sẽ được hạch toán là chi phí hoạt động. Johnson mua 75.000 cồ phiếu thường của Merck với giá gốc $170.000. Giá bán đã được tính từ giá vốn cộng thêm tiền lãi là 1/3 giá vốn. phần còn lại vẫn còn tồn kho.000 và lần đánh giá thứ hai vào năm nay cho thấy một khoản giảm giá trị $5. 2. Trong năm. Vào ngày này. -5- .Minh họa 9 Dưới đây là bản tính nháp doanh thu của Johnson và Merck.000. Báo cáo kết quả kinh doanh trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 Johnson Merck $000 $000 600 300 Doanh thu bán hàng (360) (140) Giá vốn hàng bán 240 160 Lãi gộp (93) (45) Chi phí hoạt động 147 115 Thu nhập từ hoạt động (3) Lãi vay phải trả 147 112 Thu nhập trước thuế (50) (32) Thuế 97 80 Thu nhập trong năm Những thông tin liên quan bao gồm: 1. Vào ngày 01/01/2006. công ty con của Johnson trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007. Tính đến cuối năm. chỉ 20% số hàng này đã được bán ra bên ngoài.000.000. Hãy chuẩn bị cho việc trình bày trước các thành viên việc lập báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2007. mệnh giá cổ phiếu là $1. Lần đánh giá đầu tiên vào năm ngoái cho thấy một khoản giảm giá trị $5. tài khoản kết quả kinh doanh của Merck có số dư có $60.

000 52. Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2004 và bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2004.600 (300.000) 210.000) 36.000 24.000) G $ 150.000) 60.000 120. Danh (D) và Gong (G) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2004. Alex đã hạch toán thu nhập cổ tức từ công ty con và công ty liên kết.000 120. Giảm giá lợi thế thương mại ở công ty liên kết được hạch toán giảm thu nhập từ công ty liên kết.000 D $ 314.000 50.000 (14.000.000 (8.000 (200.000 410. Báo cáo kết quả kinh doanh Doanh thu bán hàng Chi phí hoạt động Lợi nhuận hoạt động Lãi vay phải trả Thu nhập cổ tức từ D Thu nhập cổ tức từ G Thu nhập cổ tức từ các nguồn khác Lợi nhuận trước thuế Thuế Lợi nhuận năm Bảng cân đối kế toán Đầu tư vào D (60%) Đầu tư vào G (25%) Tài sản khác Vốn cổ phần Lợi nhuận giữ lại Nợ phải trả ngắn hạn A $ 573.000 (90. Giảm giá lợi thế thương mại ở công ty con là 20%.000 100.000 Cổ phần của Danh và Gong được mua vào ngày 01/01/2004.000 300.400 4. -6- .000 10.000 60.Minh họa 10 Sau đây là tóm tắt các tài khoản của Alex (A).000 10.000 100.000) 273.000) 114.000) 100.000) 14. Giảm giá lợi thế thương mại ở công ty con được hạch toán vào chi phí hoạt động.000 20.000 A $ 60.000 (30.600 (20. và ở công ty liên kết là $7.000 330.000 66.000 (16.000 20.000 100.000 D $ G $ 120.000) 70.000 30.000 70.000 (72.000 282.000 410.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful