All Burma Federation of Student Unions (ABFSU

)
(ABFSU)

မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန႔ပဲြသုိ႔
ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားAဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ
မွ
ေပးပုိ႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

All Burma Federation of Student Unions (ABFSU)

ရက္စြဲ - ၁၈ ေAာက္တုိဘာ ၂၀၁၁။

ကုိမင္းကုိႏိုင္သည္ ဗမာျပည္သမုိင္းတြင္ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာငုတ္လွ်ိဳးေနခဲ့ရေသာ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသား
သမဂၢမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၂၈) ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေဖၚ
ထုတ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္Aျပင္ Uကၠဌတာဝန္ယူခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ကုိမင္းကုိႏုိင္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းAပါAဝင္ AစU္Aလာႀကီးမားၾကသည့္ ဗကသမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ား၏ သမုိင္းဂုဏ္သိကၡာမ်ားAတုိင္း၊ ယေန႔Aခ်ိန္Aထိ မိမိတုိ႔ ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ား၏Aက်ိဳးစီပြားေပၚတြင္ သစၥာရွိရွိ
ရပ္တည္ေနသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔Aျပင္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ သူ၏ကုိယ္က်ိဳးကုိစြန္႔ၿပီး၊ ဗမာျပည္ဒီမုိကေရစီေရးAတြက္ A
က်U္းေထာင္ထဲတြင္ သူ၏ဘဝသက္တမ္းကုိ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ ေပးဆပ္ခဲ့သူ၊ ေပးဆပ္ေနသူ၊ ေပးဆပ္ရဲသူလည္းျဖစ္သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္ Uီးေဆာင္မႈျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္လမ္းAတုိင္း မိမိတုိ႔သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ဗကသမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ သမုိင္းတာဝန္ကုိ တႏုိင္တပုိင္ ဝင္ေရာက္ ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ယေန႔Aခ်ိန္Aထိ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနေသာ ဗကသမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သမုိင္းေခတ္တေခတ္ကုိ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္
ေပးခဲ့သည့္ ကုိမင္းကုိႏုိင္Aား မိမိတုိ႔ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေလးေလးနက္နက္ ဂုဏ္ျပဳ Uီးညႊတ္ပါသည္။
ကုိမင္းကုိႏုိင္ Aသက္(၄၉)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔မွသည္ Aသက္ရာေက်ာ္တုိင္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကုိယ္၏က်န္းမာ
ျခင္း ျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေလာကAက်ိဳး၊ ေက်ာင္းသားထုAက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔Aက်ိဳးတုိ႔ကုိ ေAာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ပါ
ေစဟု ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ပါသည္။

ကုိမင္းကုိႏုိင္ႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားAပါAဝင္
ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAားလုံး ခၽြင္းခ်က္မရွိ Aျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ပါေစ။
ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိငရာေက်ာင္
္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ရာ