Μακάριοι οι ελεήμονες

(Mικρή ζποσδή ζηο μεγάλο θέμα ηης ελεημοζύνης)
Πξηλ από κεξηθέο δεθαεηίεο, θαη γηα ηελ αθξίβεηα πξηλ από ην 1940, ζε κηα θσκόπνιε ηεο Ζιείαο δνύζε κηα ραξηησκέλε από ηνλ Θεό
ςπρή, ε θπξία Θαηεξίλα. Γελ ήμεξε θαζόινπ γξάκκαηα. Ήηαλ όκσο έλαο πνιύ θσηηζκέλνο άλζξσπνο, κε αθιόλεηε δσληαλή ηελ
πίζηε, ζαλ εθείλε πνπ είραλ νη πξώηνη ρξηζηηαλνί, πνπ έπεθηαλ θαη ζηε θσηηά γηα ην Υξηζηό, πξνθεηκέλνπ λα κελ ηνλ αξλεζνύλ. Θαη
έηζη εθπιεξώζεθαλ ηα ιόγηα ηνπ Θπξίνπ ζηε δσή ηεο επινγεκέλεο απηήο ςπρήο «θαη πάληα όζα αηηήζεηε ελ ηε πξνζεπρή
πηζηεύνληεο, ιήςεζζε». Γηόηη όλησο ήηαλ άλζξσπνο ηεο πνιιήο πξνζεπρήο.
΋ηαλ κεξηθέο θνξέο ηνλ Ηνύιην κήλα ζθνηείληαδε ν ήιηνο από ηα ζύλλεθα θαη πξνκελύνληαλ βξνρή κεγάιε, επεηδή νη ζεκσληέο κε ηα
ζηάρπα πεξίκελαλ εθείλε ηελ επνρή γηα αιώληζκα ζηα αιώληα, αλ έβξερε νπσζδήπνηε ζα θαηαζηξεθόηαλ ε ζνδεηά ηνπο, γη’ απηό θαη
νη ρσξηθνί έηξεραλ ζηελ θπξία Θαηεξίλα, θαη ηεο δεηνύζαλ λα πξνζεπρεζεί γηα λα κε βξέμεη. Θαη θείλε πήγαηλε κπξνζηά ζηελ εηθόλα
ηνπ Υξηζηνύ, πξνζεπρόηαλ θαη δελ έβξερε. Απηό καο ζπκίδεη ηνλ πξνθήηε Ζιία ν νπνίνο ήηαλ άλζξσπνο νκνηνπαζήο, – όκνηνο κε καο,
κε ηηο αδπλακίεο θαη ηα πάζε, θαη βέβαηα αζθαιώο θαη ηηο πνιιέο αξεηέο θαη ηε δπλαηή πίζηε ζηελ πξνζεπρή, θη όηαλ παξαθάιεζε ηνλ
Θεόλ γηα λα πάξνπλ έλα κάζεκα νη ζπκπαηξηώηεο ηνπ νη Ηνπδαίνη, δελ έβξεμε επί ηξεηζήκηζη ρξόληα. Θη όηαλ πάιη έθαλε πξνζεπρή ν
Θεόο έζηεηιε πεηόλ, βξνρή. – ΋ηαλ αξξώζηαηλε θάπνηνο, θαηέθεπγαλ πάιη ζηελ Αηθαηεξίλε, πάιη εθεί λα πξνζεπρεζεί, θαη αλ ππήξρε
θάπνην ηξαύκα, θάπνηνο δπλαηόο πόλνο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζώκαηνο, θάπνηνο ηξαπκαηηζκόο, βνπηνύζε ηα δάθηπιά ηεο ζηελ
θαλδήια θαη ην άιεηθε ζηαπξνεηδώο κε ιάδη. Θαη αλάινγα κε ηελ πίζηε πνπ είραλε νη ρξηζηηαλνί, αληαπνθξηλόηαλ θαη ν Θεόο κε ζαύκα.
Πνηέ ε αγηαζκέλε γπλαίθα, δε δέρηεθε δώξα, δηόηη ήην θαη θαιά απνθαηεζηεκέλε. ΋,ηη έθαλε, ην έθαλε αληδηνηειώο, κε κεγάιε
απιόηεηα θαη θπζηθή ηαπεηλνθξνζύλε. Οη ζθέςηο ήηαλε παξζεληθή, θαη δελ ηελ εκόιπλε ε απηαξέζθεηα, ε ππεξεθάλεηα ή θαη ν
εγσηζκόο. Γη’ απηό, απηό ην ράξηζκα ηνπ Θενύ, δελ ην έραζε κέρξη ην ηέινο ηεο σξαίαο δσήο ηεο πνπ ειακπξύλεην αθόκα πνιύ
πεξηζζόηεξν, από ηελ πνιιή ηεο ειεεκνζύλε θαη κάιηζηα ελ θξππηώ.
Θάπνηε ν θαηλνύξγηνο παπάο ηνπ ρσξηνύ εληππσζηαζκέλνο από ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζεπρήο, απηήο ηεο πηζηήο γπλαίθαο, θαη
ππνςηαδόκελνο κήπσο ππάξρνπλ καγγαλείεο θαη άιινπ είδνπο γεηεύκαηα, ηε θώλαμε θαη ηδηαηηέξσο ηε ξώηεζε.
– Γηα πεο κνπ Θαηεξίλα, παηδί κνπ, ηη πξνζεπρή θάλεηο όηαλ νη δηάθνξνη ρξηζηηαλνί ζνπ δεηνύλ θάπνην αίηεκα λα θάκεηο ζην Θεό; Ή θαη
όηαλ είζαη κόλε ζνπ, ηη πξνζεπρέο θάλεηο ζπλήζσο;
Θαη εθείλε απάληεζε κε όιε ηεο ηελ θπζηθή απιόηεηα.
– Δγώ παππνύιε κνπ όπσο γλσξίδεηο δελ μέξσ γξάκκαηα. Ιέσ κόλν κηα πξνζεπρή πνπ κνπ έκαζε ε γηαγηά κνπ.
– Πνηα;
– «Δλ αξρή ελ ν Ιόγνο, θαη ν Ιόγνο ελ πξνο ηνλ Θεόλ, θαη Θεόο ελ ν Ιόγνο». Θαη θαηόπηλ δεηάσ από ηνλ Θεό, απηό πνπ κε
παξαθαινύλε νη ζπρσξηαλνί κνπ λα ην δεηήζσ κε ηελ πξνζεπρή κνπ, είηε από ην Υξηζηό, είηε από ηελ Παλαγία, είηε από θάπνηνλ
Άγηνλ.
Ο ηεξεύο έκεηλε θαηάπιεθηνο, όηαλ άθνπζε ηνλ πξώην ζηίρν ηνπ θαηά Ησάλλελ Δπαγγειίνπ, θαη έηζη βεβαηώζεθε γηα ην άδνινλ απηήο
ηεο ςπρήο θαη ηελ απιή βαζεηά πίζηε ηεο ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηόζε δύλακε ζηελ πξνζεπρή ηεο.
Σνλ ξώηεζε ε θπξά Θαηεξίλα, κήπσο δελ είλαη ζσζηό; Απηό πνπ θάλσ, λα θάλσ θάηη άιιν; Γελ μέξσ βέβαηα, αιιά αλ πξέπεη …
– ΋ρη, όρη, όρη, ηεο ιέεη εθείλνο, πξνο Θενύ κελ αιιάμεηο απηή ηελ πξνζεπρή, απηή πνπ μέξεηο, απηή πνπ έκαζεο, απηήλ θαη λα θάλεηο.
Κεηαμύ ησλ άιισλ ινηπόλ, ζην θειάξη ηνπ ζπηηηνύ ηεο, ππήξραλ θαη πάλσ από ρίιηεο νθάδεο ζηάξη, θαη δπν κεγάια πηζάξηα ιάδη. ΋ηαλ
ήξζε ε θνβεξή Γεξκαληθή θαηνρή ηνπ 1941, θαη νη Έιιελεο θαηαδηθάζηεθαλ ζε ιηκνθηνλία, θαη ν θόζκνο πέζαηλε από ηελ πείλα, ηόηε
θάλεθε θαη ην κεγαιείν ηεο Θαηεξίλαο. Ο ζπγρσξεκέλνο ν άλδξαο ηεο, ηεο είρε αθήζεη αξθεηή πεξηνπζία, ηελ νπνία όκσο είρε από
ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ θύξην Αιέμε. Έηζη ινηπόλ είρε αξθεηά απνζέκαηα ζηηο απνζήθεο.
Ζ Θαηεξίλα ινηπόλ, ζηελ Θαηνρή απηή ηελ ζθιεξή, θαη ηελ κεγάιε πείλα, άξρηζε ηελ δηαλνκή ζηνπο πεηλαζκέλνπο. Δίρε έλα πηάην
βαζύ, ην γέκηδε, θαη κνίξαδε γελλαηόδσξα. ΋ηαλ νη ειεεζέληεο ηεο έδηλαλ επρέο, εθείλε έιεγε «όρη, κελ κε επραξηζηείηε εκέλα, ην
ζηηάξη είλαη από ηελ πεξηνπζία ηνπ πεζεξνύ κνπ, ηνπ κπάξκπα Αιέμε, λα ιέηε «Θεόο ζρσξέζ’ ηνλ θπξ Αιέμε».
΋ηαλ κνίξαζε ηηο πεξηζζόηεξεο από ηα κηζά, είδε ζηνλ ύπλν ηεο ηνλ πεζεξό ηεο, γηα ηνλ νπνίνλ έιεγαλ όηη ήηαλ ν θνβεξόηεξνο
ηζηγθνύλεο ηνπ ρσξηνύ, παξόινλ πνπ ήηαλε αξθεηά επθαηάζηαηνο. Σνλ είδε ινηπόλ ζαλ θαηάδηθν κε ηα καιιηά κεγαισκέλα κέρξη
θάησ, ζε θαθά ράιηα, κε γέληα θαη βξώκηθνλ πνιύ. Ζ Θαηεξίλα ηόηε πήξε έλα ςαιίδη, – ζηνλ ύπλν ηεο απηά – πήξε έλα ςαιίδη, ηνπ
έθνςε ηα καιιηά, ηνλ θαζάξηζε. Σνλ μύξηζε, ηνλ πεξηπνηήζεθε, ηνλ έπιπλε, ηνπ θόξεζε θαη θαηλνύξγηα άζπξα ξνύρα θαη έηζη ην
πξόζσπν ηνπ θεθνηκεκέλνπ θσηίζζεθε. Έιακπε νιόθιεξνο. Σόηε γύξηζε θαη ηεο είπε κε αλαθνύθηζε.
– Λάζαη επινγεκέλε Θαηεξίλα κνπ. Κε ηηο ειεεκνζύλεο ζνπ κε έβγαιεο από ηνλ Άδε, θαη κ’ έθακεο ζηξαηεγό, πξίγθηπα.

καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ. όπσο Απηόο καο δηέηαμε. αλαθνπθίδνπλ ηηο ςπρέο ησλ θεθνηκεκέλσλ. Απηά όια ηα αθεγήζεθαλ κε ζπγθίλεζε. θαζ’ ά ελαηήιαην εκίλ». Κε απηό ζέιεη λα καο πεη ν Θεόο. Θαη έηζη δηθαηώλεηαη. Ούηνο ν άλζξσπνο. Ζ ειεεκνζύλε όκσο αδειθνί κνπ έρεη πνιιέο κνξθέο θαη πνιιέο πλεπκαηηθέο δηαζηάζεηο. ηεο θπξά Θαηεξίλαο. Απηό ζεκαίλεη όηη θάζε κνξθήο ειεεκνζύλε είλαη πξνέθηαζηο ηεο πλεπκαηηθήο πγείαο ηνπ ρξηζηηαλνύ. ην 2009. Σηο γλσξίδεη κόλνλ ν Θεόο δηόηη Απηόο είλαη ν Παληνγλώζηεο. Θα ηελ θάλεη. Έηζη θάζε κνξθή δηθαηνζύλεο ηνπ Θενύ πξνο ηνλ άλζξσπνλ. ινηπόλ. Θαη ζηηο ηξείο πεξηπηώζεηο. Θα ηνπ δώζσ ηέζζεξεηο ρηιηάδεο. ελαληίνλ Θπξίνπ ηνπ Θενύ εκώλ. δελ ζα θάλεη ειεεκνζύλε. ζε έλα πξνζθύλεκά ηνπο πνπ έθαλαλ ζηελ Παλαγία ηελ Βαξλάθνβα. Καθάξηνη νη ειεήκνλεο. κε ηε κνξθή ησλ θξπθώλ έξγσλ. Κόλνλ ν νινθιεξσκέλνο ρξηζηηαλόο. Γειαδή ηεο πξαγκαηηθήο αγάπεο πνπ έρεη θαη πξνο ηνλ Θεόλ θαη πξνο ηνλ πιεζίνλ. Ο Θύξηνο. θαη κε ηξόπν πλεπκαηηθόλ. Θαη κε ηξόπν πιηθόλ. αιιά θαη έλαο άξξεθηνο ζύλδεζκνο. ξνύρσλ. Λα ην εξκελεύζνπκε. Δάλ έρεη ζπζζσξεύζεη κε αδηθία πινύηνλ πνιύ. θαη ειεεκνζύλελ παξά Θενύ ΢σηήξνο απηνύ. Ο αγαπώλ κε. – Γεύηεξνλ. Γελ κπνξνύκε λα θιέβνπκε θαη ύζηεξα λα δίλνπκε ειεεκνζύλε. σο πξόβαηνλ επί ζθαγήλ. Από ην Γεπηεξνλόκηνλ. αιιά ζα ηελ θάλεη όπσο ηελ έθαλε ν Εαθραίνο. πξνο ηνλ Θεόλ. Αιιά ηηο θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ δελ ηηο γλσξίδνπκε εκείο. όηη απηνί ειεεζήζνληαη. Σνλ αδίθεζα ρίιηα επξώ. κε αγάπε. ν επζεβήο θαη θηιόζενο έρεη αιεζηλή θαηά Θεόλ θηιαλζξσπία. ζα ηνλ απνθαηαζηήζσ ζην ηεηξαπινύλ. όηαλ εκείο εθαξκόδνπκε ηηο άγηεο εληνιέο Σνπ. ηαο εληνιάο κνπ ηεξήζεη. ιέεη. . Ζ ειεεκνζύλε είλαη αθόκα ε δηθαία αληαπόθξηζηο ηνπ αγσληδνκέλνπ ρξηζηηαλνύ. Σόηε πηάλεη ηόπν ε ειεεκνζύλε ηνπ πινπζίνπ πνπ έγηλε πινύζηνο κε αδηθίεο. ιήςεηαη επινγίαλ παξά Θπξίνπ. ν γηνο ηεο επινγεκέλεο απηήο ςπρήο. Αθόκα θαη πξνο ηνλ ερζξόλ ηνπ. ζηνπο αλαπήξνπο. ηνπ ρξηζηηαλνύ πξνο ηνλ ζπλάλζξσπόλ ηνπ. Σα κηζά ζα ηα κνηξάζσ. θαη πεζαίλεη αληί γη’ απηόλ πάλσ ζην ΢ηαπξό. όηη ν Θεόο καο δηθαηώλεη θαη καο ειεεί. ν νπνίνο ιέγεη «όηαλ νη ειεεκνζύλεο γίλνληαη κε πίζηε. Λα αηζρξνθεξδνύκε εηο βάξνο ηνπ. ηελ Γηαθαηλίζηκν εβδνκάδα θέηνο. ιέγεη ε Αγία Γξαθή. πνιύ θξπθά. Δάλ θξνληίζνπκε λα ηεξνύκε όιεο ηηο εληνιέο ελώπηνλ ηνπ Θενύ καο. γηα ηνπο θεθνηκεκέλνπο. απηό δελ είλαη νύηε ειεεκνζύλε νύηε θηιαλζξσπία. ζηελ επί ηνπ όξνπο νκηιία ηνπ. θαη κάιηζηα ελ θξππηώ. θαη κε ηηο άιιεο Δπαγγειηθέο αξεηέο θαη θπξίσο κε ηελ πξνζεπρή θαη ηε λεζηεία. όρη.Άιιε κηα πεξίπησζε πνπ απνδεηθλύεηαη πόζν νη ειεεκνζύλεο. Δπηβεβαηώλεηαη εδώ ν ιόγνο ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ. ηξνθίκσλ. ζηνπο ζεηζκνπαζείο θαη ινηπά. ή αθόκα θαη ζε λανύο θαη ζε κνλαζηήξηα θαη λάρνκε θαηόπηλ ηε ζπλείδεζή καο ήζπρε θαη αλαπαπκέλε. «Διεεκνζύλε έζηαη πκίλ. Γελ αγηάδεη ν ζθνπόο ηα κέζα. Σν έιενο ηνπ Θπξίνπ ζα είλαη καδί ζαο. ηελ ειεεκνζύλε. Γειαδή ζηα θξπθά. Γελ είλαη δειαδή ε κεηάδνζηο κόλνλ ρξεκάησλ. θαη κε θαζαξή θαξδηά. ηε λύθε ηεο δειαδή. Δλ θξππηώ. «Ηδνύ ηα εκίζπ ησλ ππαξρόληαλ κνη. Ζ ειεεκνζύλε είλαη ε έκπξαθηε θαη αληδηνηειήο επζπιαρλία ηνπ ρξηζηηαλνύ πξνο ηνλ πιεζίνλ ηνπ. δίδσκη ηνηο πησρνίο». ηελ λεζηεία θαη ηελ πξνζεπρή. Θαη δσ αθξηβώο ζπλδέεηαη κε ηε δηθαηνζύλε. όπσο πνιύ θαθώο ππνζηεξίδεη ε αηξεηηθή παπηθή δήζελ εθθιεζία. Πόζα έρσ. θαη άιισλ πιηθώλ αλαγθώλ. θαη νη πξνζεπρέο πνπ θάλνπλ νη ρξηζηηαλνί ζηα ζπίηηα ηνπο. Απηόο εηάδεη θαξδίαο θαη λεθξνύο. βιέπνπκε λα ζεσξεί ηηο ηξείο απηέο αξεηέο. κόλν από θαζαξή θαη ηαπεηλή θαξδηά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. ζαλ ζηύινπο ηεο αιεζηλήο ζξεζθεπηηθήο δσήο. Θαη εμεγνύκαη. βγάδνπλ ςπρέο από ηελ Θόιαζε θαη ηηο πεγαίλνπλ ζηνλ Παξάδεηζν. Κεξηθνί παηέξεο καο ιέγνπλ όηη ε πξαγκαηηθή ειεεκνζύλε. ζηνπο αζηέγνπο. Κε ελεξγνπκέλε ηελ ζπκπαξάζηαζε πξνο απηόλ. – Θαη πξώηα πξώηα ε ειεεκνζύλε δειώλεη ηελ επζπιαρλία ηνπ Αγίνπ Θενύ πξνο ηνλ άλζξσπν. εάλ θπιαζζόκεζα πνηείλ πάζαο ηαο εληνιάο ηαύηαο. Ση ζα πεη απηό. Ούηε κπνξνύκε λα θαηαπαηνύκε ην δίθαηνλ ηνπ αδπλάηνπ. Θαη όπνηνλ έρσ αδηθήζεη. θαη κε ηαπηόρξνλε λεζηεία θαη πξνζεπρή. είλαη θαη κνξθή ειεεκνζύλεο θαη αγάπεο πξνο απηόλ. θαη θαηόπηλ λα πξνζθέξνπκε ιίγα ςίρνπια ζηνπο θησρνύο. – Σξίηνλ. αθνύ ν ίδηνο ν Θύξηνο νδήγεζε ή νδεγείηαη. όπσο θαη νη πξνζεπρέο πνπ γίλνληαη ηδηαηηέξσο ζηελ εθθιεζία θαηά ηελ πξνζθνκηδή θαη κεηά ηνλ θαζαγηαζκόλ ησλ Σηκίσλ Γώξσλ.

Λα θαηερείο θαη λα θαηαξηίδεηο απηνύο πνπ αγλννύλ ηηο Δπαγγειηθέο αιήζεηεο θαη λα ειέγρεηο ηνπο αηξεηηθνύο θαη πιαλεκέλνπο. Γηα απηνύο πνπ πξνγεύνληαη δειαδή ηελ Θόιαζε. καο ιέγεη όηη ε λνεξά εζπρία κεηά ηεο θαξδηαθήο πξνζεπρήο θαη ζέξκεο. Σα ιόγηα απηά ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Γακαζθελνύ. όηαλ ηα θέξλσ όια απηά κέζα ζηε κλήκε κνπ. είηε ρξήκαηα. Αλ όκσο έρεηο δύλακε θαη εμνπζία. ελ ηνύηνηο ηελ αγλννύκε.Ο ειεήκσλ. Αζπγθξίησο όκσο κεγαιύηεξεο θαη νπζηαζηηθόηεξεο. θαη ηα ινηπά. «Διεεκνζύλε εζηί θαύζηο θαξδίαο ππέξ πάζεο ηεο θηίζεσο». ππεξ πάλησλ ησλ επί γεο θαη ηνπ νπξαλνύ. ηδίσο ζηνλ ηξίην θόζκν όπνπ νη άλζξσπνη θαη κάιηζηα ηα παηδηά πεζαίλνπλ θαηά ρηιηάδεο θάζε κέξα.ηη βξίζθεηαη ζηε γή. θαη ηεο κλήκεο θαη ηεο ζεσξίαο όισλ απηώλ. θαη όηη βξίζθεηαη ζηνλ νπξαλό θαη ό. αιιά. θαη επξύηεξε ηεο πξνζθνξάο ησλ πιηθώλ αγαζώλ. γηα λα θαιπθηνύλ νη αλάγθεο ησλ πησρώλ. θαη πξώηνο εγώ. ηόηε αξρίδνπλ νη πνηακνί ησλ δαθξύσλ από ηα κάηηα κνπ. ράξηζκα ζην ιόγν. ιέγεη ν Άγηνο Ησάλλεο ν Γακαζθελόο. Την αγνοούμε αςηήν ηην αλήθεια. θαίγεηαη ε θαξδηά κνπ. είλαη πάξα πνιιέο. θαη ν Θεόο ν βιέπσλ ελ ησ θξππηώ. Ο δε Άγηνο Ηζαάθ ν ΢ύξνο βεβαηώλεη όηη ε αξεηή ηεο πλεπκαηηθήο ειεεκνζύλεο. Καθάξηνη νη ειεήκνλεο. Θαη ζπκπιεξώλεη. και δεν θέλοςμε να ηα μάθοςμε για να μην μαρ ελέγσοςν. Και πποπανηόρ όηαν αναθεπόμεθα ζηην Δεςηέπα Παποςζία ηος Κςπίος.. θαη λα ειέγρεηο ηνλ παξαλνκνύληα. δελ είλαη κόλνλ εθείλνη πνπ πξνζθέξνπλ πιηθά αγαζά. είλαη κεξηθέο θνξέο πνιπηηκόηεξε. Και ηα αγνοούμε γιαηί αμαπηάνοςμε. ην ιέεη ν Άγηνο Ησάλλεο ν Γακαζθελόο. αιιά θαη θείλνη πνπ πξνζθέξνπλ ην ζσζηηθό ιόγν κεηά ηαπεηλώζεσο θαη ηελ πξνζεπρή κεηά δαθξύσλ θαη ελ θξππηώ. επειδή θέλοςμε να ηα αγνοούμε αςηά.ηη ηνπ έρεη δώζεη ν Θεόο. γηα νιόθιεξε ηελ θηίζε. είλαη εθείλνο πνπ βνεζά ηνλ πιεζίνλ ηνπ κε ό. δηόηη δελ έρνπλ νύηε λεξό λα πηνύλ. Δάλ πάιη έρεηο δύλακε ζην ιόγν. γηα όιε ηελ θηίζε. πνπ ελώ θαηέρνπκε αλόζεπηε ηελ απνθεθαιπκκέλε αιήζεηα δηα ηνπ Θπξίνπ θαη Θενύ θαη ΢σηήξνο εκώλ Ηεζνύ Υξηζηνύ. κέζα ζην θεθάιη κνπ. είηε ηξόθηκα. Τπεξ ησλ ελ βαζάλνηο πξνγεπζακέλσλ. Θαη ηέινο αλ έρεηο δύλακε θαη παξξεζία ζηελ πξνζεπρή. πξνζέμηε. πνπ είλαη πέξα γηα πέξα θαζαξά πλεπκαηηθή. ηόηε λέμε «δεν ςπάπσει ηίποηα απολύηωρ». Λα δηθαηώλεηο ηνλ αδηθνύκελνλ. αλάγθεο πνπ ηηο έρνπλ όινη νη άλζξσπνη ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. από καο δελ είλαη θαλέλαο. πεζαίλνπλ θάζε κέξα από ηελ πείλα. αλ έρεηο δύλακε θαη εμνπζία. Άξα νη ειεήκνλεο επαλαιακβάλσ. Θαη πνιύ πεξηζζόηεξν απηέο ηηο αλάγθεο ηηο έρνπκε εκείο νη Λενέιιελεο Οξζόδνμνη ρξηζηηαλνί. – ιππάκαη θαη ηνπο δαίκνλεο. αγνοούμε ηο Εςαγγέλιο. Τπέξ πάλησλ ησλ αλζξώπσλ. Έρσ θάπζε θαξδίαο. είλαη νη πλεπκαηηθέο αλάγθεο γηα πίζηε ζηνλ αιεζηλό Θεό θαη ην Δπαγγέιηό Σνπ. ηόηε κεηά δαθξύσλ λα επηθαιείζαη ην έιενο ηνπ Αγίνπ Θενύ γηα θάζε άλζξσπν πνπ ακαξηάλεη. Δγώ ζα ζαο ην δηαβάζσ όπσο ην ηνλίδεη θαη ζα ην εξκελεύζνκε. Έηζη ππνινγίδεηαη όηη δύν ηξείο ρηιηάδεο παηδηά. γηα όινπο δειαδή. γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο. λα ζπκίζεη ιίγν ηα θαζήθνληα ησλ δπλαηώλ. είλαη πνιύ . απνδώζεη ελ ησ θαλεξώ.Θαη ππεξ παληόο θηίζκαηνο. Θαη πξνρσξώληαο ν Άγηνο αθόκα πςειόηεξα. έρνπλ κηα πξνέθηαζε ηεο ειεεκνζύλεο. γηαηί όινη ακαξηάλνπκε. πνλώ. ηόηε νθείιεηο λα ζηεξίδεηο ηνλ αδύλαην ζηελ πίζηε. ηόηε λα πξνζηαηεύεηο ηνλ αδύλαην. Θαη απηώλ αθόκα ησλ θαηαρζνλίσλ. αγνοούμε ηον λόγον ηος Θεού. κλήκε θαιή από ηαο Αγίαο Γξαθάο θαη ηνπο Παηέξαο. Οη πιηθέο αλάγθεο ησλ πησρώλ ζηελ επνρή καο αδειθνί κνπ. όινη είκεζα ακαξησινί.

ηα παξαδείγκαηα είλαη πην δπλαηά από ηα ιόγηα. θαη λα θξέκνληαη όινη από ηα ρείιε ζνπ. Αζθαιώο εδώ. από ην λα ηξέθεηο πεηλώληαο. δεύηεξνλ από ην λα θαηαπιήζζνπκε ηα πιήζε κε ηα θεξύγκαηά καο. γη απηό θαη βεβαηώλεη όηη νπ κε απσιέζσκελ ηνλ κηζζόλ εκώλ – δελ ζα ράζνπκε ηνλ κηζζό καο αλ πξνζθέξνπκε έλα πνηήξη λεξό. δειαδή από ηνπ λα ηξέθνκε ηνπο πεηλνύληαο πξώηνλ. αιιά ηνπο έθαλε θαη ηα ηξηήκεξα θαη ηα ελληάκεξα. Ο πλεπκαηηθόο ηεο. ΋ηαλ πεζαίλνπλ θαη δελ έρνπλ θαλέλαλ ζηνλ θόζκν. . ην κεγαιείν ηεο θαη ε κεγαινςπρία ηεο. ηελ θξνληίδα ηεο ηαθήο. πνπ όλησο ήηαλ αμηνζξήλεηε. Θαη εθόζνλ επνηήζαηε ελί ηνύησλ ησλ ειαρίζησλ ησλ αδειθώλ κνπ. ν ηεξόο εζπραζηήο. έρνπλ κεγαιύηεξε αμία ζηα κάηηα ηνπ Θενύ. πξνζεπρέο. λα αλαιακβάλνπκε εκείο πξνζσπηθά θαη κε ηελ ζπλδξνκή άιισλ ρξηζηηαλώλ. κέρξη πνπ εθνηκήζε νζηαθώο ην 1962. ηα είπε σξαία … θνβεξά !. κε λεζηείεο. ηελ έινπδε ζπρλά κε αλαζηάζηκν θώο. Γη’ απηό θαη ν Θεόο ζηηο πξνζεπρέο ηεο. λα θάλεηο δειαδή θνβεξά θεξύγκαηα. ιέγεη. εζζέλεζα θαη επηζθέςαζζέ κε. ΋ιεο απηέο νη πξάμεηο εγίλνλην ελ θξππηώ. πνπ ε θαηαγσγή ηεο ήηαλ από ηε Κηθξά Αζία. – κεηά ην ζάλαηό ηεο. κε ηηο δηθέο ηεο έξεπλεο. μέλνο ήκελ θαη ζπλαγάγεηέ κνη. ζην λα ηελ κηκεζνύκε αλ γλσξίδνπκε θάπνηνπο αμηνζξήλεηνπο ζπκπνιίηεο καο. λα θαηαπιήηηεηο ηα πιήζε κε ηνπο ιόγνπο ζνπ. 1941 – 1945. ρξηζηηαλή. Θεία Θνηλσλία θαη άιια. ππήξμε κηα γπλαίθα ζην Βόιν. δελ θαηαξγεί κε απηά πνπ ιέγεη ηελ ειεεκνζύλε ησλ έξγσλ. αγξππλίεο. «Δπείλαζα γαξ θαη εδώθαηέ κνη θαγείλ. γηα ηνπο νπνίνπο έπαηξλε. κε ηιαξόηεηα. όινπο ηνπο δηθαίνπο θαη επζεβείο πνπ ίζρπζαλ πξαθηηθά έξγα ειεεκνζύλεο θαη αγάπεο. Γηαηί θακηά θνξά. ιλαπόν γαπ δόηην αγαπά ο Θεόρ. Ζ νινλύρηηα ινηπόλ δαθξύβξερηε πξνζεπρή είλαη αζπγθξίησο πνιπηηκόηεξε απηώλ ησλ ηξηώλ πξαγκάησλ πνπ αλαθέξνκε. ηνλίδεη ν Άγηνο. αθόκα θαη γηα ηελ εθηαθή ηνπο κεξηκλνύζε. θαη ζηελ κεηέπεηηα δεθαεηία (ή δεθαεηίεο). θαη είλαη ν Βόινο. αιιά ηνλίδεη ηε κεγάιε αμία ηεο θαζαξήο θαη ζπληεηξηκκέλεο πξνζεπρήο. θαη ε δαθξύβξεθηε νινλύρηηα πξνζεπρή. εδίςεζα θαη επνηίζαηέ κνη. πνπ δελ έρνπλ κνίξα ζηνλ ήιην. Μη εκ λύπηρ ή εξ ανάγκηρ. – ηόρνπκε δεη κόλν ζηνλ Άγην Καξθίνλα απηό – θξόληηδε όρη κόλν γηα κηα θαλνληθή θεδεία.. πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Θάιππηε όζν κπνξνύζε ηηο πιηθέο ηνπο αλάγθεο. Γηα λα πάκε θαη ζε θάηη άιιν. εκνί επνηήζαηε».αλώηεξε ηεο πξνζθνξάο πάζεο πιηθήο ειεεκνζύλεο θαη παληόο πιηθνύ αγαζνύ. θαη απηό ην έξγν ην είρε ζαλ δηαθόλεκα. θαη ηξίηνλ από ην λα εηξελεύνκε κε ην ιόγν καο θαη ηε δηδαζθαιία καο. Σν δηαβάδνπκε ζαλ Δπαγγειηθό Αλάγλσζκα ηελ Θπξηαθή ησλ Απόθξεσ. θαη εδώ είλαη ην κεγαιείνλ. ε θπξία Καξία.» θαη λα εηξελεύεηο κε ηελ δηδαζθαιία ζνπ ηνπο δηεζηώηαο. ε νπνία εκάδεπε ηα νλόκαηα όισλ ησλ δεηηάλσλ ηεο πόιεσο θαη ησλ ζπλνηθηώλ. γπκλόο θαη πεξηεβάιεηέ κνη. ελ θπιαθή ήκελ θαη ήιζεηε πξνο κε. κε ραξά θαη θαινζύλε. εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ηνπο ζε δηρόλνηα θαη αληηπαξάζεζε κε πνιιή θαθία. αιιά όηαλ πέζαηλαλ. Ο ηξόπνο πνπ ελεξγνύζε απηή ε επινγεκέλε ςπρή. όπσο ιέεη ν ιαόο καο. κε επγέλεηα. πα πα . κε αλνηρηή ηελ θαξδηά. θαη ην ρξόλν. Θαη αο κελ μερλάκε όηη όια απηά ηα πξαθηηθά έξγα θηιαλζξσπίαο θαη ειεεκνζύλεο πξέπεη λα γίλνληαη κε θαινζύλε. Θαη σο γλσζηόλ ν ίδηνο ν Θύξηνο είλαη απηόο πνπ ζα βξαβεύζεη θαηά ηελ Γεπηέξαλ απηνύ Παξνπζία θαη Θξίζε. Απηά από ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο αείκλεζηεο γεξόληηζζαο Καθξίλαο απ’ ηελ Πνξηαξηά ηνπ Βόινπ. ήηαλ απνιύησο ζύκθσλε κε ηνπο Δπαγγειηθνύο ιόγνπο πνπ αλαθέξακε. Ζ εζσηεξηθή εηξήλε. Λα αδειθνί κνπ κηα κεγάιε πξάμε ειεεκνζύλεο δηαθνξεηηθήο κνξθήο απ’ απηέο πνπ μέξνπκε κέρξη ζήκεξα. νινθιεξσκέλε ρξηζηηαλή. θαη λα ιέλε «α. βιέπεηε γεκάην πξόζθπγεο ήηαλ. αθόκα θαη ηεο εθηαθήο ηνπο. Άιισζηε ν Θεόο ακείβεη θαη έλα πνηήξη λεξό δξνζεξό πνπ ζα δώζνπκε ζην δηςαζκέλν. ησλ κλεκνζύλσλ. Οη δε αγξππλίεο ηεο είραλ αλαθνξά καδί κε ηνπο πησρνύο θαη όινπο Οξζνδόμνπο ηεξείο παληόο βαζκνύ. ΢ηα ρξόληα ηεο Θαηνρήο. Απηό καο δηδάζθεη θαη καο πξνηξέπεη. Πνηνο ηηο απεθάιπςε. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λπρηεξηλώλ ηεο πξνζεπρώλ. θαη ηα ζαξάληα.

κε αλζξώπηλε γιώζζα: – «Κάζε ην κηα γηα πάληα. αθνύ ηνλ θνίηαμε ζηα κάηηα. θαη πάληνηε αλ είλαη δπλαηόλ. Λα δείρλνπκε θαη λα είκεζα από θαξδηά ραξνύκελνη. ρσξίο λα αλαξσηεζεί. καο ιέγεη όηη γηα λα ειεεζνύκε θαη ελσζνύκε κε ηνλ Θεόλ. Δίρε αλεβεί ζηελ κπαισκέλε θαη ηξύπηα παληνύθια ηνπ. Θαη κάιηζηα ηελ πξαθηηθή καο ειεεκνζύλε λα ηελ θάλνπκε κε θαινζύλε θαη αγάπε. Δ. πώο ην πνληίθη κίιεζε κε αλζξώπηλε θσλή. αθόκα θαη ηνπ ερζξνύ καο. Θαη ν εζπραζηήο αληαπάληεζε κε αγαλάθηεζε. πνπ πνλάεη θαη ππνθέξεη. πάηεξ. Έηζη πίζηεπε όηη ζα κπνξνύζε κέζα ζηελ εξεκηά θαη ζηε γαιήλε ηεο εζπρίαο λα ελσζεί κε ηνλ Θεόλ ρσξίο κέξηκλεο θαη ρσξίο ζθνηνύξεο. θαινζπλάην θαη γεκάην αγάπε. Θαη ηόηε ην πνληίθη γπξίδεη θαη κε πνιύ εξεκία. απηή ε ηζηνξία είλαη βγαικέλε από ηελ πείξα ησλ αγίσλ γεξόλησλ.» -«Γηαηί πεηλάσ. ζηα πξνβιήκαηά ηνπ. πνπ ςήλεηαη ζηνλ ππξεηό. ή ησλ αγίσλ αζθεηώλ. δελ κπνξεί θαλέλαο λα αληέμεη θαη παξαπάλσ εδώ πνπ ηα ιέκε. παξαηξαβάεη ην θνξδόλη. «Δγώ άθεζα ηα πάληα γηα λα επηθνηλσλώ ακέξηκλα θαη ζσζηά κε ηνλ Θεόλ θαη λα έξρεηαη ηώξα λα κνπ ηελ ράιαζε έλαο πνληηθόο. λα βνεζάηε δειαδή ηνπο άιινπο . πνηέ.» θαη θξάπ. θαη ιέγεη λεπξηαζκέλνο ζην πνληίθη. απηόο δειαδή πνπ ειεεί. ηόηε. θαη όζν καο είλαη δπλαηόλ.Θάπνηε ρξηζηηαλνί κνπ θάπνηνο κνλαρόο. θαη δελ ηνλ ζπκπνλέζεηο. πνπ πεηλάεη θαη δηςάεη θαη θείηαη γπκλόο θαη πιεγηαζκέλνο. ελ θξππηώ. λα ειεεί κε ηιαξόηεηα. Κε ιίγα επξώ ή ηξόθηκα εμαγνξάδνπκε ηνλ νπξαλό θαη ηνλ Παξάδεηζν. ζε θάπνηα ζηηγκή ησλ ηεξώλ ηνπ ζηνραζκώλ. θαη πεζαίλεη από ηελ πείλα κέζα ζε κηα δηπιαλή ζνπ ζπειηά. πέξα από ηελ πλεπκαηηθή ειεεκνζύλε ηεο πξνζεπρήο θαη ε πξαθηηθή ζπκπαξάζηαζή καο ζηηο αλάγθεο ηνπ πιεζίνλ. Όζηεξα όκσο από δπν ηξείο εκέξεο. Υξηζηηαλνί κνπ. όηη απηνί ειεεζήζνληαη. Έηζη απνζπάζζεθε ε πξνζνρή ηνπ θαη ήηαλ αδύλαηνλ λα θξαηήζεη ακεηαθίλεην ην λνπ ηνπ. Ο ινγηζκόο ηνπ απαηηνύζε λα αθνζησζεί κέξα λύρηα ζηε κειέηε θαη ζεσξία ηνπ νλόκαηνο ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ θαη κάιηζηα ζην κπζηήξην ηεο Σξηαδηθόηεηνο ηνπ Αγίνπ Θενύ. Θαη ράζεθε ν πνληηθόο. Παξαθάησ ιέγεη. απηό δα. θαη ζπ ήξζεο λα κνπ δεηήζεηο λα αζρνιεζώ κε ηελ θνηιηά ζνπ. θαη δελ ηνπ ζηαζείο. απαηηείηαη. εγώ πξνζπαζώ κε ρίιηνπο θόπνπο λα δώ πώο ζα ελσζώ κε ηνλ Θεό. ηη είπε κέζα ηνπ ηώξα. ρξεηάδεηαη. Καθάξηνη ινηπόλ νη ειεήκνλεο. ηίλαμε ην πόδη ηνπ θαη πέηαμε ηνλ πνληηθό ζηελ απέλαληη γσλία ηεο ζπειηάο ηνπ. Σν είδε θαη είπε κέζα ηνπ. κα πνηέ δελ ζα κπνξέζεηο λα ελσζείο κε ηνλ Θεόλ ηεο αγάπεο θαη ηνπ ειένπο. έθπγε από ην θνηλόβην θαη ηελ επινγεκέλε ππαθνή θαη πήγε ζηελ έξεκν λα γίλεη εζπραζηήο. Γη’ απηό θαη Παύινο ζηελ πξνο Ρσκαίνπο Δπηζηνιή ηνπ. αλ δελ κπνξέζεηο κε ηνπο γύξσ ζπλαζθεηάο ζνπ θαη κε ηνλ γέξν Αβαθνύκ. θαη κύξηδε ην κεγάιν δάθηπιν ηνπ πνδηνύ ηνπ. επαλαιακβάλεη όηη «ν ειεώλ ελ ηιαξόηεηη». -«Φύγε από δσ βξέ καγαξηζκέλν. απάληεζε ην πνληίθη». «ηαηο ρξείαηο ησλ αγίσλ θνηλσλνύληεο». αηζζάλζεθε θνληά ηνπ ηελ παξνπζία θάπνηνπ… Ση ήηαλ? Έλα κηθξό πνληίθη. Υξηζηηαλνί κνπ έρεη ζεκαζία ην πξόζσπό καο λα είλαη ηιαξό. ηνπ απάληεζε. αιιά θαη κε ηνλ θάζε Αβαθνύκ. ζηελ ελζύκεζε ηνπ Θενύ θαη ζηελ πξνζεπρή ηνπ. Γηαηί εθείλε ηε ζηηγκή ην θέξδνο ηεο ειεεκνζύλεο είλαη πνιύ κεγάιν. δειαδή ηνλ πιεζίνλ ζνπ. δπλαηά ηώξα: -«Γηαηί βξε ζηρακέλν κνπ δηαθόπηεηο ηελ πξνζεπρή κνπ.

Κε πιεζίαζε θαη κε μύπλεζε. Ληύζε ηνλ Υξηζηό γηα λα ζε ληύζεη θαη ζέλα ελ εκέξα θξίζεσο. Θαη λα πσο καο ηα δηδάζθεη ν ζενθώηηζηνο άγηνο Ησάλλεο ν Υξπζόζηνκνο. αιιά θαη νη ειενύκελνη όκσο. θαη ζνπ ιέεη. Έηζη ε ειεεκνζύλε είλαη ην πιένλ θεξδνθόξν εκπόξην. είλαη εκπόξην νπξαλίσλ θαη επηγείσλ αγαζώλ. καθάξηνη νη ειεήκνλεο όηη απηνί ειεεζήζνληαη. Γώζε θαη αγόξαζε ηνλ Παξάδεηζν. Γίλεηο έιενο θαη παίξλεηο έιενο ρηιηαπιάζηνλ. Δλώ θάζεζαη ζην ζπίηη ζνπ. ήηαλ κηα δσληαλή πξαγκαηηθόηεηα. έξρεηαη ν πησρόο λα ζνπ πνπιήζεη ηνλ Παξάδεηζν. Δίλαη θνηλσλία αγαζώλ. Απηό ζεκαίλεη όηη πξνζεύρεηαη ν ειεεκέλνο θαη ε πξνζεπρή ηνπ πηάλεη ηόπν. Θαη κε απηό ήζειε λα δείμεη όηη ε ειεεκνζύλε ζηνπο επζεβείο ρξηζηηαλνύο. Γώζε ξνύρα. ζαλ αληαπόδσζε. ζε καο όινπο πνπ βξηζθόκαζηε απηή ηε ζηηγκή ζ’ απηόλ εδώ ηνλ λαό. Γη’ απηό θαη ζπ ρξηζηηαλέ κνπ. δώζκνπ ιίγν ςσκί θαη πάξε ηνλ Παξάδεηζν. ΢θέπαζέ ηνλ ζην πξόζσπν ηνπ γπκλνύ αδειθνύ. Γώζε έλα πηάην θαγεηό. Πξνζθέξνπκε ζηνπο πησρνύο αδειθνύο καο πιηθά αγαζά. γηα λα ζε ζθεπάζεη θαη εζέλα ελ εκέξα νξγήο. Ω αγία ειεεκνζύλε. Θη αλ δελ έρεηο ηίπνηα από όια απηά. «Θεόο ζρσξέο ηα πεζακέλα ζνπ». ελνηθίνπ θαη ινηπά. . γηα λα ζε ζπγρσξέζεη θαη ζέλα ν Θεόο. Γώζε θάηη. Έθθξαζηο απείξνπ ειεεκνζύλεο. Γώζε έλα πνηήξη λεξό. Γώζε έλα επξώ. θαη εηζπξάηηνπκε αηώληα θαη άθζαξηα. Ση ιέλε. Γώζκνπ ιίγα ρξήκαηα θαη πάξε ηε ραξά ησλ αγγέισλ. είλαη ζρέζηο θαη πλεπκαηηθή αληαιιαγή. Γελ ήηαλ όλεηξν. Κόλνλ δώζε. Δηζαθνύεηαη. Γειαδή ν πησρόο επζεβήο ρξηζηηαλόο όηαλ ειεείηαη. δηεγείηαη ν Άγηνο Ησάλλεο ν Διεήκσλ. ηόζν παλέκνξθε πνπ δελ κπνξώ λα πεξηγξάςσ ηελ νκνξθηά ηεο. Γελ έρεηο ςσκί. ελδπκαζίεο. Θαη ηόηε θαη ηώξα θαη πάληνηε. Γώζε ιίγν ιάδη.ρξηζηηαλνύο όηαλ έρνπλ αλάγθε. Απηό ην μέξνπλ πνιύ θαιά κεξηθνί δεηηάλνη πνπ είλαη έμππλνη. ΢πγρώξεζέ ηνλ. Ση ζα πεί απηό. Σελ μαλαβιέπσ θνληά κνπ. Γώζκνπ έλα ξνύρν θαη πάξε ηελ Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ. είδα κηα λύρηα ζηνλ ύπλν κνπ κηα σξαηνηάηε θνπέια. Αδειθνί κνπ. Θάπνηε όηαλ ήκνπλ κόιηο δεθαπέληε ρξνλώλ. πξόζθαηξα θαη θζαξηά. δηόηη εθείλνη πνπ ειενύλ πξνζθέξνπλ όπσο είπακε πιηθά αγαζά γηα λα θαιπθζνύλ βαζηθέο αλάγθεο δηαηξνθήο. ΢πγρώξεζέ ηνλ. βγάιε θαη δώζε ην καληήιη ζνπ. δώζε ιίγν ςσκί. ζεξκάλζεσο. δειαδή ηα αγαζά ηεο βαζηιείαο ησλ νπξαλώλ. Έιακπε νιόθιεξε από έλα σξαηόηαην παξάδνμν θσο. αληαπνδίδνπλ ηνλ νπξαλό θαη ηελ ζεία επινγία ζηελ θαξδηά ηνπ ειενύληνο. πξνζθέξεη ζηνλ ειενύληα ηελ παξξεζία ηνπ ζηνλ Θεό. Γελ έρεηο ιίγα επξώ.

΋ηαλ θαηέβεθε ζηε γε θαη έιαβε ζάξθα θαη νζηά. Άξα ν παξαπάλσ ιόγνο ηνπ Θπξίνπ. ζπλάληεζα ζην δξόκν έλα δεηηάλν. ην θζόλν. έρνπκε θνληάδεο. ηξέθνληαη ηα πάζε καο. εκέλα ζπκβνπιεύηεθε. πνύ θαη πώο. ηα ηέθλα ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο. -Δίκαη ε πξσηόηνθνο θόξε ελόο κεγάινπ βαζηιεσο. Έβγαια ακέζσο ην δεζηό καλδύα πνπ θνξνύζα. Γη’ απηό θαη πήξε ην όλνκα. Θαζώο πξνρσξνύζα. Κνπ ρακνγέιαζε θαη κε πνιύ γιπθεηά θσλή κνπ είπε. έηζη θαη πάιη. Διεήκσλ. Θαη ηόηε θσηίζζεθα θαη θαηάιαβα. Καο ηξέθνπλ. Σν πήξα κε απνξία. θαη αδπλαηίδνπλ. απηή επηζηξέθεηαη εθαηνληαπιάζηα. Καο ηαιαηπσξνύλ θαη ζην δξόκν θαη ζην ιεσθνξείν. ζθέθηεθα όηη δελ έπξεπε λα ηα δερζώ. Οη παηέξεο εξκελεύνληεο ην «επείλαζα γαξ θαη εδώθαηέ κνη θαγείλ» ιέγνπλ. πόηε. γηαηί έθαλε δπλαηό θξύν. Θέιεηο πνύ. πνπ πηώρεπζε γηα ηε δηθή καο ζσηεξία. ηε κλεζηθαθία. έρνπκε θαθνπνηνύο. Έρσ όιε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ. Ζ ζσηεξία όισλ ησλ αλζξώπσλ! «Δγώ ήιζνλ νπρί ίλα θξίλσ ηνλ θόζκνλ. όηη ππάξρνπλ ζεζσζκέλνη κε πξώηνλ ηνλ ζπζηξαπξνύκελνλ εθ δεμηώλ ηνπ Υξηζηνύ ιεζηήλ. Δίκαη ε επζπιαρλία. όηαλ απέρνπκε από ηελ ακαξηίαλ θαη ην θαθό. πνηόλ θαη πσο. Αιήζεηα πνην ην όθεινο αλ έρνπκε ιύζεη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα . θαη όισο παξαδόμσο ληπκέλν ζηα ιεπθά. Από ηόηε απεθάζηζα. καο ζεξαπεύνπλ. όισο ηδηαηηέξσο ε Τπεξαγία Θενηόθνο. ε αγάπε. Από πνύ έξρεζαη. έρνπκε θιέθηεο. «εζηίλ ίλα πνηώ ην ζέιεκα ηνπ πέκςαληόο κε Παηξόο». Θαη πάιη ιππείηαη. ηελ ππεξεθάλεηα. θαη ηόζα θαη ηόζα άιια. Καθάξηνη ρξηζηηαλνί κνπ. καο πξνζηαηεύνπλ. ή άγηνη ρξηζηηαλνί κνπ. Πνηα είλαη ε ηξνθή κνπ. πνπ εθθξάδνπλ ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Διενύζε αδηαθξίησο. όηαλ εθαξκόδνπκε εκείο ηηο άγηεο εληνιέο ηνπ. γη’ απηό είπα κεηά δηαθξίζεσο… Θα δεηάκε από ηνλ Θεόλ λα καο βνεζήζεη. Θαη λα καο θσηίζεη. Αλεμάξηεηα αλ κεξηθνί απ’ απηνύο. δειαδή ηνλ εγσηζκό.-Πνηα είζαη. ε ειεεκνζύλε. θαη ζηελνρσξείηαη. ν Άγηνο απηόο. ηελ νξγή. παξόιν πνπ ήην πνιύ πξσί θαη κε πνιύ θξύν. είλαη νη πξαγκαηηθνί ειεήκνλεο δηόηη απηνί πξεζβεύνπλ. ηα κπξύπλνα απηά άλζε ηνπ Παξαδείζνπ. ηνλ ηύιημα ζηνλ δεηηάλν θαη ζπλέρηζα ην δξόκν κνπ. πνπ παίξλνπλ δύλακε γηα λα καο πνιεκνύλ. απηό ην ζέιεκα πνηό είλαη. Σν ίδην θαη ν Θύξηνο εκώλ Ηεζνύο Υξηζηόο. ηε δήιεηα. Θαη απηνύο πξέπεη άιισζηε λα κνηάζνπκε. ζην Θεό πάλσ ζηνλ νπξαλό γηα καο. όηαλ δελ ηεξνύκε εκείο. αξρίδνπλ θαη πεηλνύλ. ηξέθεηαη από καο ν Θεάλζξσπνο ΢σηήξαο Υξηζηόο. Δ. Ο άγλσζηνο όκσο δσξενδόηεο είρε εμαθαληζηεί. ηνλ νπνίνλ ζα ζνπ γλσξίζσ εάλ κε εθηηκήζεηο αιεζηλά. γηα λα ζπλερίδεηο ην έξγν ηεο αγάπεο. ηε ξσηάσ. ην ζπκό. ην εθκεηαιιεύνληαλ απηό. «Καθάξηνη νη ειεήκνλεο όηη απηνί ειεεζήζνληαη». Θαη κνπ έδσζε έλα βαιάληην γεκάην λνκίζκαηα ρξπζά. Ο Υξηζηόο όηαλ είπε όηη «εκόλ βξώκα» ηξνθή δειαδή. «Κλήκε αγίνπ. Θαη ν Άγηνο ΢πκεώλ ν Λένο Θενιόγνο. ηη ζέιεηο. εθείλνη νη βξσκεξνί δαίκνλεο. Θαη παξά ηελ αλεμήγεηε ραξά πνπ έλνησζα. λα είκαη αδηαθξίησο ειεήκσλ. Θαη ακέζσο εμαθαλίζηεθε. Έηζη γύξηζα γηα λα επηζηξέςσ ην βαιάληην. Θαη λα αθνζησζώ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πησρώλ θαη δεηλνπαζνύλησλ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο κνπ. Απηά καο δηεγείηαη. εκόλ βξώκα. Σώξα δελ είλαη ν θαηξόο λα βάδνπκε ηνλ νπνηνλδήπνηε ζην ζπίηη καο … Σώξα έρνπκε εγθιεκαηίεο. έρεη ζρέζε θαη κε ηελ πλεπκαηηθή ηξνθή. ΋ζε ειεεκνζύλε δίλεηο ζηνλ πιεζίνλ ζνπ γηα ηελ αγάπε ηνπ Θενύ. Καο αγαπνύλ νη Άγηνη. όπσο αδπλαηίδνπλ θαη ηα πάζε καο. κίκεζηο Αγίνπ». Ιίγν πξηλ θζάζσ ζηελ εθθιεζία ζπλήληεζα έλαλ λέν άλδξα σξαηόηαηνλ. Σν πξσί ζεθώζεθα. λα πνύκε θαη πεηλά. Άιισζηε ππάξρνπλ θαη αλαγσγηθέο εξκελείεο πνιιέο ζ’ απηνύο ηνπο ιόγνπο. θαη ηξέθνληαη θαη νη αθάζαξηνη δαίκνλεο. Απηή ήηαλ ε εξκελεία. «επείλαζα γαξ θαη εδώθαηέ κνη θαγείλ». Σν ζείν απηό όξακα κε απαζρόιεζε όιε ηε λύρηα. Έηξεκε από ην θξύν. έρνπκε ισπνδύηεο θαη ρίιηα δπν άιια πξάγκαηα. έζησ θαη ιίγν θαη κεηά δηαθξίζεσο. αιι’ ίλα ζώζσ ηνλ θόζκνλ». πνπ δελ έθαλαλ θαλέλα έξγν πξαθηηθήο ειεεκνζύλεο. ληύζεθα θαιά. θαη ζην ηξακ. καο ιέγεη ηα εμήο: ΋ηαλ εθαξκόδνπκε από αγάπε ηηο Δπαγγειηθέο εληνιέο. θαη όρη κόλνλ κε ηελ ζσκαηηθήλ. ζνπ πξνζθέξσ απηό ην δώξν. ήηαλ ρεηκώλαο. ηξέθεηαη θαη ρνξηαίλεη. Λα ηνλ κηκεζνύκε θαηά ην δπλαηόλ. θαη καο ειενύλ θαη ηδηαηηέξσο. ηνπ Αγίνπ ΢πκεώλ ηνπ Λένπ Θενιόγνπ. πόηε. εξκελεύνληαο απηόλ ηνλ ζηίρν. Γηόηη όπσο θαζώο από ηα πνλεξά καο έξγα. θαη θαηεπζύλζεθα πξνο ηελ εθθιεζία γηα ηελ πξσηλή αθνινπζία θαη Θεία Ιεηηνπξγία. κνπ είπε. αθνύ δελ ηα είρα αλάγθε. θαη πνιινύο αγίνπο όπσο ε Οζία Καξία ε Αηγππηία. -Φίιε. ην Παλάγηνλ ζέιεκά ηνπ.

ηνπ ιέεη. ζε απαιιάζζεη από ην ζάλαην θαη δελ ζε αθήλεη λα εηζέιζεηο ζην αηώλην ζθνηάδη ηεο θνιάζεσο. ηηο εμηιεώλεη ε ειεεκνζύλε. βαζηιηά. Κε ηε Θεία Ιαηξεία. ιέγεη ν πξνθήηεο. δηόηη κόλν δηακέζνπ ηεο Θείαο Υάξηηνο. Φξόληηζε. Σν είπακε άιισζηε. όηη νη ειεεκνζύλεο βγάδνπλ άλζξσπν απ’ ηελ θόιαζε θαη ηνλ πάλε ζηνλ Παξάδεηζν. Θαλείο. ζην βαζηιηά Λαβνπρνδνλόζνξα. ηελ πξνζεπρή. πόζν πνιύ πεξηζζόηεξν ηζρύνπλ ζήκεξα πνπ δνύκε ζηελ επνρή ηεο Θείαο Υάξηηνο. δειαδή όπσο ηελ αλακκέλε θιόγα ηε ζβήλεη ην λεξό. πνπ πεγάδεη κέζα απ’ ηελ Δθθιεζία Σνπ θαη ηα κπζηήξηά ηεο. «Ίζσο έζηαη καθξόζπκνο ηνηο παξαπηώκαζί ζνπ ν Θεόο». αξθεί λα πξνθαιείηαη από θαζαξή θαξδηά. Θαη ζπκπιεξώλεη ιέγνληαο ζηνλ βαζηιηά. Άξα θαη κε ηελ κεηάλνηα θαη ηελ θαηά δύλακηλ. σο ζπκίακα επσδηαζηό. πξνο ηνλ . ν παηέξαο ζην γηό. κπνξεί λα καο δώζεη θαη ιύηξσζε απ’ ηνλ αηώλην ζάλαην. ππνκνλή. Οθείιεη δειαδή ε ειεεκνζύλε λα ζπλδέεηαη κε ηα Άγηα Κπζηήξηα. ΢ην βηβιίν ηνπ Σσβίη βεβαηώλεηαη όηη «ειεεκνζύλε εθ ζαλάηνπ ξύεηαη θαη νπθ εά εηζειζείλ εηο ην ζθόηνο». πνπ θαηέξρεηαη πάιη θαη ζε καο θαη ζηνλ πιεζίνλ ηνλ νπνίνλ βνεζάκε πλεπκαηηθά. Κόλνλ ε Οξζόδνμε Δθθιεζία πνύλαη θηβσηόο ζσηεξίαο. Γη’ απηό ιέκε όηη ε ειεεκνζύλε ζπλδέεηαη κε κπζηεξηαθή πλεπκαηηθή δσή. Πνηνο καο ραξίζεη ζπιάρλα νηθηηξκώλ. έηζη θαη ηηο ακαξηίεο καο. Πνηνο ζα γεκίζεη ην θελό κέζα καο.θαη παξακέλνπλ άιπηα ηα ηεο ςπρήο καο.λα εμαιήςεηο ηηο ακαξηίεο ζνπ κε ειεεκνζύλεο. Θάηη πνιύ ζαπκαζηό ιέγεη ε Αγία Γξαθή ζηε ΢νθία ΢εηξάρ. ηε κεηάλνηα. θαη ηηο αδηθίεο ζνπ κε έκπξαθηε επζπιαρλία πξνο ηνπο πησρνύο. Ζ ειεεκνζύλε ιέγεη. Αλ απηά γίλνπλ πξάμηο. Δδώ νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. αλ όρη ν Υξηζηόο κε ηελ Δπαγγειηθή Σνπ δηδαζθαιία. «Θαη ηαο ακαξηίαο ζνπ ελ ειεεκνζύλαηο ιύηξσζε θαη ηαο αδηθίαο ελ νηθηηξκνίο πελήησλ». Πνηνο ζα καο ηα ιύζεη απηά. ηε κειέηε ησλ γξαθώλ. – ζε πνηόλ όκσο ην ιέεη.ηη θαη λα θάλνπκε. αγάπε. Αλ απηά είραλ δύλακε ζηα ρξόληα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. αλ όρη ην έιενο ηνπ Θπξίνπ καο Ηεζνύ Υξηζηνύ. πνπ έρεη πίζηε θαη αγάπε. Πνηνο ζα καο ραξίζεη ειπίδα. καο ιέγνπλ όηη ειεεκνζύλε. ηη καο βεβαηώλεη ν Άγηνο Ησάλλεο ν Υξπζόζηνκνο. δειαδή από θαζαξή θαξδηά πνπ είλαη γεκάηε από ηε ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Πνηνο ζα καο ζηεξίμεη ζηελ πίζηε. ΋. ηαπείλσζε θαη πξνζεπρή. ΋ινη αγσλίδνληαη όινο ν θόζκνο ηώξα λα ιύζνπλ ην νηθνλνκηθό πξόβιεκα. Ίζσο. κεηάλνηα θαη ζπληξη βή. γηα λα κπνξεί λα θζάζεη ζην ζξόλν ηνπ Θενύ. πξώηα αλαβαίλεη ζην Θεό θαη απ’ ην Θεό θαηεβαίλεη ζηελ ςπρή θαη ζην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ. Πνπ ηηο ακαξηίεο καο ηηο αλέιαβε θαη ηηο θνξηώζεθε ν Υξηζηόο ζην ΢ηαπξό. Σελ ςπρή πνηνο ηε ζθέπηεηαη. άζθεζε. ηε λεζηεία. Κ’ απηό ζέιεη λα πεη όηη ε ειεεκνζύλε βνεζάεη ηνλ άλζξσπν λα θζάζεη ζηε κεηάλνηα. ν Σσβίαο δειαδή ζηνλ Σσβίη. Γελ έρνπκε παξά εκείο λα ηηο εμνκνινγεζνύκε ζηνλ πλεπκαηηθό. Ζ αμία ηεο ειεεκνζύλεο απνδεηθλύεηαη από ην πόζν θαζαξή θζάλεη ζηνλ Θξόλνλ ηνπ Αγίνπ Θενύ. «Πύξ θινγηδόκελνλ απνζβέζεη ύδσξ θαη ειεεκνζύλε εμηιάζζεηαη ακαξηίαο». ίζσο θαλεί ν Θεόο καθξόζπκνο ζηα κεγάια ζνπ παξαπηώκαηα. θαη θείλνο λα ζρίζεη ην ρεηξόγξαθνλ ησλ ακαξηηώλ καο. Θαη ηόηε μερεηιίδεη από ελεξγνπκέλε αγάπε. Ο Υξηζηόο θαη ε Παλαγία Κεηέξα Σνπ! Αδειθνί κνπ θάζε πξάμε ειεεκνζύλεο πξέπεη λα είλαη πξάμηο ζξεζθεπηηθή θαη όρη θαξπνί θηιαλζξσπηθώλ ρνξώλ θαη θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ. ΢ην βηβιίν ηνπ πξνθήηνπ Γαληήι δηαβάδνπκε ηα εμήο. θαη δηα ηεο κεηαλνίαο λα ζπγρσξεζνύλ νη ακαξηίεο θαη λα αθνινπζήζεη πιένλ κία ζσζηή ρξηζηηαληθή δσή.

ζην πεηξαρήιη ηνπ πλεπκαηηθνύ. Ζ αγάπε ηνπ Θενύ λάλαη πάληνηε καδί ζαο. κε ζθνπό όρη κόλνλ ηελ θάιπςε ησλ πιηθώλ αλαγθώλ.πιεζίνλ. ζην Άγηνλ Πνηήξηνλ.html . αιιά θαη ηεο ςπρηθήο κνπ ζσηεξίαο. ζηε ιύηξσζε θαη ζηελ ζσηεξία. ζηε Θεία Θνηλσλία.com/2010/07/blog-post. Οδεγώληαο ηνλ πιεζίνλ ζηελ κεηάλνηα.blogspot. http://agia-varvara. Ακήλ.

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful