P. 1
Một số lớp căn bản trong Java

Một số lớp căn bản trong Java

|Views: 11|Likes:
Published by Trung Truc Tran

More info:

Published by: Trung Truc Tran on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

Môt sô lóp cãn bán trong Java

1.1 Các lóp Wrapper (Ìnteger, Double, Float, .) và Array

Byte, Integer, Float, Double, . là nhüng lóp xú lý vê byte, sô nguyên, sô thuc, nó chúa
nhüng phuong tích tiên ích giúp xú lý sô nguyên, sô thuc nhu compareTo,
doubleValue, floatValue, longValue, notify, toString,.
Ví du:
Integer i = new Integer(1);
Double d1 = new Double(1.0002);
Double d2 = i.doubleValue();

if(d1.compareTo(d2) == 0) {
System.out.println(d1 + " equal " + d2);
} else {
System.out.println(d1 + " not equal " + d2);
}
Kêt quá së in ra màn hình: 1.0 not equal 1.0002

Array (java.lang.reflect.Array) là lóp chúa các phuong thúc static giúp tao và quán lý
máng dê dàng hon. Môt sô phuong thúc trong lóp Array nhu:
• get lây môt dôi tuong tù máng
• getLength trá vê kích thuóc máng
• getInt lây vê môt sô nguyên trong máng các sô nguyên
• getBoolean lây vê giá trj boolean trong máng các giá trj boolean
• set dua môt dôi tuong vào máng
• setInt dua môt sô nguyên vào máng
• .
Ví du:
String[] a = { "Nguyen", "Kien" };
Array.set(a, 1, "Anh");
String iObject = Array.get(a, 1).toString();
System.out.println("Length:" + Array.getLength(a) + " objecAt1:" + iObject); //In ra
Length:2 objecAt1:Anh

boolean[] b = { true, false, true };
boolean bObject = Array.getBoolean(b, 2);
System.out.println(bObject); //In ra true

1.2 Các lóp Collection (Collection, Set, List, Map, ArrayList, Vector, Hashtable,
Hashset, HashMap)

Các lóp vê collection duoc dãt trong gói java.util. Ðây là môi quan hê giüa các lóp
collectionJava Collection Implementations Historical
Hash table Resizable Array Balanced Tree LinkedList
Interfaces Collection HashSet ArrayList TreeSet LinkedList
Set HashSet TreeSet
SortedSet TreeSet
List ArrayList LinkedList Vector, Stack
Map HashMap TreeMap HashTable, Properties
SortedMap TreeMap

Chúng ta së di vào chi tiêt tùng lóp
Collection là môt interface vói các phuong thúc phô biên nhât dê gom nhóm các dôi
tuong nhu:
• add thêm phân tú vào máng
• isEmpty kiêm tra máng có rông không
• remove xóa phân tú khói máng
• size lây kích thuóc máng
• clear xóa tât cá các phân tú trong máng
• toArray trá vê máng các dôi tuong
• .

List là môt interface dùng chúa danh sách liên tuc, nó kê thùa tù Collection interface
nên nó có các hàm trong Collection và môt sô hàm riêng cúa nó nhu:
• get lây phân tú ra khói máng
• indexOf tìm phân tú trong máng
• set thay thê phân tú trong máng
• .

ArrayList là môt lóp kê thùa tù AbstractList và implement List interface và môt vài
interface khác.
Ví du:
ArrayList<String> a = new ArrayList();
a.add("Kien");
a.add(0, "Anh");

for(String s : a) {
System.out.print(s + "\t"); //In ra Anh Kien
}


Set, SortedSet, HashSet, TreeSet cüng là nhüng lóp xú lý liên quan dên collection tuy
nhiên chúng khác bên nhóm List là các phân tú trong Set là duy nhât.
Ví du:
Set set = new HashSet();
set.add("Bernadine");
set.add("Elizabeth");
set.add("Gene");
set.add("Elizabeth");
set.add("Clara");
System.out.println(set);
Chúng ta së nhân duoc chuôi in ra là: [Bernadine, Gene, Elizabeth, Clara]

Set, SortedSet là interface còn HashSet và TreeSet là nhüng lóp implement interface
Set và kê thùa tù AbstractSet. TreeSet là collection duoc sãp xêp túc là các phân tú
khi dua vào TreeSet së tu dông duoc dua dúng vj trí theo thú tu sãp xêp, còn HashSet
thì không.
Ví du:
Set set = new TreeSet();
set.add("Bernadine");
set.add("Elizabeth");
set.add("Gene");
set.add("Elizabeth");
set.add("Clara");
System.out.println(set);
Ta së nhân duoc kêt quá: [Bernadine, Clara, Elizabeth, Gene]

Map, SortedMap, HashMap, TreeMap là nhüng lóp dùng dê xú lý collection theo dang
key-value.

Map, SortedMap là interface và nó không kê thùa tù Collection interface nhu nhüng
interface ó trên. Còn HashMap và TreeMap là hai lóp implement Map interface và kê
thùa tù AbstractMap

Ví du:
Map<Integer, String> map = new HashMap();
map.put(3, "Kien");
map.put(1, "Nguyen");
map.put(2, "Anh");
System.out.println(map);

Map sortedMap = new TreeMap(map);
System.out.println(sortedMap);
Kêt quá in ra màn hình së là: {1=Nguyen, 2=Anh, 3=Kien}
{1=Nguyen, 2=Anh, 3=Kien}

Chúng ta có môt vài lóp ra dòi truóc nhu nhu Vector, HashTable

Vector là môt lóp tuong tu ArrayList vê mãt xú lý tuy nhiên chúng có su khác biêt là
Vector thì là dông bô (Synchronized) và duoc dùng nhiêu trong úng dung da luông
(multithreading). Chính vì dông bô nên sú dung vector së cho tôc dô châm hon môt
chút so vói dùng ArrayList.
HashTable là lóp tuong tu HashMap vê mãt ý nghïa, và HashTable cüng là dông bô và
duoc dùng nhiêu trong úng dung da luông. Còn HashMap thì không dông bô, tuy nhiên
chúng ta có thê thêm chúc nãng dông bô cho HashMap nhung mãc djnh thì HashMap
không có. HashMap ra dòi sau nên nó có vé hiên dai và duoc sú dung nhiêu hon
Hashtable
Ví du:
Hashtable<Integer, String> map = new Hashtable<Integer, String>();
map.put(3, "Kien");
map.put(1, "Nguyen");
map.put(2, "Anh");
System.out.println(map);
Kêt quá in ra së là: {3=Kien, 2=Anh, 1=Nguyen}

1.3 Nhóm lóp vê String (String, StringBuffer, StringBuilder)

String là môt dôi tuong trong java dùng dê xú lý chuôi ký tu. Giá trj cúa dôi tuong môt
khi khói tao thì không thê thay dôi. Ví du:

String str = "Luvina";
str += "Company";
System.out.println(str);

Trong ví du trên chuôi LuvinaCompany duoc in ra màn hình, tuy nhiên dôi tuong str
không thay dôi mà là có môt dôi tuong khác duoc tao ra có giá trj là chuôi
LuvinaCompany rôi sau dó gán vào dôi tuong str.
Môt sô phuong thúc thông dung trong lóp String nhu:
• length lây chiêu dài hiên tai cúa chuôi
• substring lây ra môt chuôi trong chuôi hiên hành
• compareTo so sánh 2 chuôi có xét ký tu hoa, thuòng
• compareToIgnoreCase so sánh 2 chuôi bó qua ký tu hoa thuòng

ví du:
String str = "Luvina";
System.out.println("Length: " + str.length() + " substring(1,2): " + str.substring(1, 2));

Ta nhân duoc kêt quá trên màn hình nhu sau: Length: 6 substring(1,2): u

StringBuffer và StringBuilder cüng là dôi tuong trong java dê xú lý chuôi nhung chúng
khác String ó chô là giá trj tao ra cúa chúng có thê thay dôi duoc mà không cân phái
tao môt dôi tuong mói trong bô nhó. Thuc ra khi chúng ta xú lý viêc thay dôi giá trj trên
String thì bên duói trình JVM së dùng các dôi tuong StringBuffer và StringBuilder dê xú
lý và tao ra các dôi tuong String mói.
Ví du:
StringBuffer str = new StringBuffer("Luvina");
str.append("Company");
System.out.println(str); //In ra LuvinaCompany
Tù dãc diêm trên ta có thê thây khi xú lý chuôi mà giá trj së hay thay dôi (công chuôi,
cãt chuôi, .) thì nên dùng StringBuffer hoãc StringBuilder së cho tôc dô nhanh hon so
vói sú dung String.
Môt sô phuong thúc thông dung trong StringBuffer và StringBuilder:
• append thêm môt chuôi vào cuôi chuôi dang có
• insert chèn môt chuôi vào chuôi dang có
• replace thay thê môt chuôi
• delete xóa môt chuôi trong chuôi hiên hành
• lastIndexOf tìm môt chuôi
• reverse dáo nguoc môt chuôi
Ví du:
StringBuffer str = new StringBuffer("Luvina");
System.out.println("Length: " + str.length()
+ " substring(1,2): " + str.substring(1, 2)
+ " str.append(\" Company\"): " + str.append(" Company")
+ " str.lastIndexOf(\"n\"): " + str.lastIndexOf("n")
+ " str.reverse: " + str.reverse());

Ta thu duoc kêt quá trên màn hình tù doan code trên nhu sau:
Length: 6 substring(1,2): u str.append(" Company"): Luvina Company
str.lastIndexOf("n"): 12 str.reverse: ynapmoC anivuL

1.4 Các lóp tiên ích khác (StringTokenizer, Date, Calendar, SimpleDateFormat, Arrays)

StringTokenizer (java.util.StringTokenizer) là môt lóp tiên ích giúp tách các chuôi
(string) duoc ngãn cách bói các ký tu
Ví du:
String s = "subject: Demo StringTokenizer";

StringTokenizer st = new StringTokenizer(s, ":");
while(st.hasMoreTokens()) {
String key = st.nextToken();
String val = st.nextToken();
System.out.println(key + ":" + val);//In subject: Demo StringTokenizer
}

Date (java.util.Date) là môt lóp tiên ích xú lý vê ngày tháng
Ví du:
Date dObject = new Date(2009, 12, 22);

System.out.println(dObject.toString()); //In Sat Jan 22 00:00:00 ICT 3910
System.out.println(dObject.getDate()); //In 22

Calendar là môt lóp trùu tuong giúp hô tro trong viêc biên dôi thông tin ngày tháng.
Ví du:
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.add(Calendar.DATE, 0);
Date dObject = cal.getTime();

System.out.println(dObject.toString()); //In Tue Dec 22 17:28:46 ICT 2009

SimpleDateFormat (java.text. SimpleDateFormat) là môt lóp tiên ích giúp cho viêc djnh
dang và trích thông tin thòi gian.
Ví du:

Date date = new Date();
SimpleDateFormat sdf;

sdf = new SimpleDateFormat("hh:mm:ss");
System.out.println(sdf.format(date)); //In 05:35:38

sdf = new SimpleDateFormat("dd MMM yyyy hh:mm:ss zzz");
System.out.println(sdf.format(date)); //In 22 Dec 2009 05:35:38 ICT

Arrays (java.util.Arrays) là lóp chúa các phuong thúc static giúp cho viêc thay dôi máng
(sãp xêp, tìm kiêm, thay thê) dê dàng hon. Nó là bô sung cho lóp Array. Môt sô phuong
thúc trong lóp Arrays nhu:
• binarySearch tìm kiêm phân tú trong máng dùng thuât toán tìm kiêm nhj phân
• copyOf sao chép môt máng vói chiêu dài
• copyOfRange sao chép môt máng vói môt vùng tù vj trí dâu dên vj trí cuôi
• equals so sánh 2 máng
• sort sãp xêp máng
• .

Ví du:
String[] a = { "Nguyen", "Anh", "Kien" };
String[] b = Arrays.copyOf(a, 2);
int indexOfAnh = Arrays.binarySearch(a, "Anh");

/*sort a array*/
Arrays.sort(a);

System.out.println(indexOfAnh); //In ra 1 because find Anh before sorting a array
System.out.println(Arrays.toString(a)); //In ra [Anh, Kien, Nguyen]
System.out.println(Arrays.toString(b)); //In ra [Nguyen, Anh]

1.5 RegularExpression

Regular Expression hay còn goi là biêu thúc chính quy dùng dê chi cách thúc chúng ta
nhân biêt, kiêm tra môt chuôi (biêu thúc) có dúng nhu djnh dang chúng ta mong muôn
hay không.
Trong java hiên nay có 2 lóp là Pattern và Matcher (java.util.regex) giúp ta xú lý các
vân dên liên quan dên regular expression.
Pattern là lóp dùng dê biên djch biêu thúc, kêt quá biên djch dê tao ra dôi tuong thuôc
lóp Matcher dê kiêm tra chuôi ký tu có dúng biêu thúc dó.
Môt vài phuong thúc cúa lóp Pattern nhu:
• compile biên djch biêu thúc trong pattern
• matcher tao ra dôi tuong thuôc lóp Matcher tù pattern
• matches kiêm tra chuôi có dúng vói biêu thúc trong pattern
• .
Matcher là lóp duoc tao ra tù Pattern và dùng dê thuc hiên nhüng viêc nhu match, tìm
kiêm.
Môt vài phuong thúc trong lóp Matcher nhu:
• find tìm kiêm chuôi mà match vói mâu biêu thúc
• matches kiêm tra chuôi có match vói mâu biêu thúc
• .
Môt vài pattern don gián:
• ^ phú djnh
• $ kêt thúc môt pattern
• [abc] ký tu a, b và c
• [^abc] bât ky ký tu nào trù a, b, c
• [a-z0-9] các ký tu a dên z và 0 dên 9
• .

Ví du kiêm tra môt chuôi vói các ký tu bãt buôc:
Pattern pat = Pattern.compile("Nguyen.*Kien");
Matcher matcher = pat.matcher("Nguyen Anh Kien");
boolean flag = matcher.matches();
System.out.println(flag); //In ra true
Ví du ban cân kiêm tra diên thoai dúng djnh dang XXX-XXXX-XXXX, môi khôi X có ít
nhât 1 ký tu và tôi da 3-4-4 ký tu:

String phone = "59-1111-1112";
String phoneNumberPattern = "^[0-9]{1,3}-[0-9]{1,4}-[0-9]{1,4}$";
boolean isMatch = Pattern.matches(phoneNumberPattern, phone);
System.out.println(isMatch); //In ra true

Ví du vê kiêm tra dja chi email
/*Check email format*/
String email = " nakien2a@yahoo.com";
String emailPattern = "[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+.[a-z]{2,7}$";
boolean isMatch = Pattern.matches(emailPattern, email);
System.out.println(isMatch); //In ra true
0000000000
Theo bloger nguyenanhkien

Properties SortedMap TreeMap f • add • isEmpty • remove • size • clear • toArray • List nên • get • indexOf • set • f d d f ArrayList f V d ArrayList<String> a = new ArrayList().println(set).add(0.print(s + "\t").SortedSet TreeSet List ArrayList LinkedList Vector. set.out.add("Clara"). "Anh"). d Set.add("Kien"). Stack Map HashMap TreeMap HashTable. set. System.add("Elizabeth"). a. for(String s : a) { System. set.add("Elizabeth"). set. HashSet. TreeSet S V d Set set = new HashSet().add("Bernadine"). SortedSet.out. //In ra Anh Kien } f Set. SortedSet S S V d f S S S S f S d . set.add("Gene"). a.

map.add("Elizabeth").add("Gene"). "Kien"). SortedMap.put(1.put(3. set. System. "Anh").out. set.println(map).add("Clara").add("Bernadine"). HashMap. map. set. S S S S d V d ff S d . System. String> map = new Hashtable<Integer. d Map. set. Map sortedMap = new TreeMap(map).Set set = new TreeSet().out. "Anh").add("Elizabeth"). "Nguyen"). map.out.put(2.put(1. System. map. TreeMap key-value.put(3. {1=Nguyen. map. Map. map. set.println(set). String> map = new HashMap(). String>(). "Nguyen").out.put(2. System. 3=Kien} V Vector V d d HashTable d S d d d d le d d Hashtable V d Hashtable<Integer. SortedMap f f d f f d V d Map<Integer.println(map). 2=Anh. "Kien").println(sortedMap).

2): " + str. 2)).2): " + str.out.println(str).2): u str.append(" Company"): Luvina Company str.lastIndexOf("n"): 12 str.out.out. 2) + " str.println(str).substring(1. System.reverse: " + str.println("Length: " + str. Arrays) .append(\" Company\"): " + str.out. //In ra LuvinaCompany d d S d S ff S d S ff S d • append • insert • replace • delete • lastIndexOf • reverse V d StringBuffer str = new StringBuffer("Luvina").append(" Company") + " str.String str = "Luvina".length() + " substring(1.append("Company").lastIndexOf(\"n\"): " + str. System.println("Length: " + str. System. System. SimpleDateFormat.length() + " substring(1.reverse()). d Length: 6 substring(1. d d • length d • substring • compareTo • compareToIgnoreCase d String str = "Luvina".reverse: ynapmoC anivuL S d r.lastIndexOf("n") + " str. str.substring(1. S S S S ff d S d V S d S ff S d V d StringBuffer str = new StringBuffer("Luvina"). str += "Company".

out.format(date)). //In 22 Dec 2009 05:35:38 ICT Arrays (java.out.getDate()).getTime().util.DATE.println(sdf. while(st.util.println(key + ":" + val).nextToken(). Date dObject = cal. System. ":").toString()). SimpleDateFormat) d V d Date date = new Date(). //In 22 Calendar V d Calendar cal = Calendar.println(sdf. System.hasMoreTokens()) { String key = st. sdf = new SimpleDateFormat("hh:mm:ss").StringTokenizer (java. System.util. //In Tue Dec 22 17:28:46 ICT 2009 SimpleDateFormat (java.Date) V d Date dObject = new Date(2009.nextToken().println(dObject. 0).//In subject: Demo StringTokenizer } Date (java.getInstance().Arrays) d d • binarySearch • copyOf • copyOfRange • equals • sort • V d d d ng.format(date)). System.out.out. //In Sat Jan 22 00:00:00 ICT 3910 System. SimpleDateFormat sdf.println(dObject.toString()).out. System. 12.println(dObject. String val = st. . 22). cal.add(Calendar. StringTokenizer st = new StringTokenizer(s. //In 05:35:38 sdf = new SimpleDateFormat("dd MMM yyyy hh:mm:ss zzz").text.out.StringTokenizer) V d String s = "subject: Demo StringTokenizer".

matcher("Nguyen Anh Kien").4}-[0-9]{1.toString(b)).out. Nguyen] System. int indexOfAnh = Arrays. phone). //In ra [Anh. System.binarySearch(a.out. Matcher matcher = pat. d • compile • matcher • matches • d d d d • find • matches • •^ nh •$ • [abc] • [^abc] • [a-z0-9] • V d Pattern pat = Pattern.4}$". //In ra [Nguyen. /*sort a array*/ Arrays.toString(a)). String phoneNumberPattern = "^[0-9]{1.println(flag). System. //In ra true . String[] b = Arrays.5 RegularExpression d d hay không. "Kien" }. Anh] 1.copyOf(a. "Anh"). "Anh". //In ra 1 because find Anh before sorting a array System.String[] a = { "Nguyen". Kien.matches().println(isMatch).*Kien"). boolean isMatch = Pattern.3}-[0-9]{1. 2).println(Arrays. boolean flag = matcher.- - String phone = "59-1111-1112".println(indexOfAnh).sort(a).matches(phoneNumberPattern. System.compile("Nguyen.out.out. //In ra true V d d .println(Arrays.out.

[a-z]{2.matches(emailPattern. email)._%+-]+@[a-zA-Z0-9. boolean isMatch = Pattern.out.println(isMatch). //In ra true 0000000000 Theo bloger nguyenanhkien . System.com". String emailPattern = "[a-zA-Z0-9.7}$".-]+.V d /*Check email format*/ String email = " nakien2a@yahoo.

9.40...5399743$09/:39 'J/ $0980930.9439: 3H3.8$09..-09 809 ../30 809 .E.E.3335 H36:.-09 809 .// .// .37.8$09 809 ..303 <  $09 $4790/$09 .3 3.// .97J90499855 .%700$09335250203939071.( $09 $4790/$0939071.539 ./30 030 .9$09 %700$09.// 073.0 $09.7..3.-09 .833 .9-897.-H33O289.7.:37.8$09 %700$09. 3..// 030 809 . $8902 4:9 57393 809 39...073.8559.3..3E.. .0.40.8$09 9K3 'J/ .943 .4%700$0989 3 .

-0 '0.57.89..7.-039007 $973 2.32.539071.5 'J/ ./30 .:3H33O.// .5 5:9 3 $8902 4:9 57393 2.5 5:9 3 $8902 4:9 57393 2.49. .3 3-.3.8/33:.O29.8.33 39071. .3 .: 9 E97.:0  .8%..530%700.584790/..-09 030( .3g3 3-.5  ..$973 $973 $973:1107 $973:/07  $97329 9.:3 3.// . .5 3.K 3-3H38/3.803 3 :03<  O25.097H3 3.3./33:97433/3 .// 030 809 .-059.// 073.8.8. .8.940.3O39.:3 2:9970.9479K 3- $3. 8.329 .5 96:37.89.89.5 $4790/. 9../377..89 .0.. .O99H2.8.5335/3 .-0 'J/ .53.3 . $8902 4:9 57393 809 %../30 809 ..2.40.96:073.39743.984.8..530.5 $4790/.3.8.O8E.29 3.5 %700.29 9:3H3.943904/3 0 ..5 5:9 03 2.O .%700.8%.4.94339071./3 J3..8.89.8%. 39K..947 .// ../33:97433/3 .52502039.0.5 $8902 4:9 57393 84790/.O.9478.7430/ .-09 809 .'0.5 96:37.7.539007 $9732.23K38:03 3 03< :03 3 03< 39.9472959.539071.5 5:9 03 2.../3 .5.5 2.57.530.-039007 $9732.. 97.-09 809 .-9 '0.9-897.9. 'J/ .0.5 5:9 :03 2. .-0.03.39..5.39.833 ...3977.5.$0980930%700$09 809 . 9.329 949K399.5 2.5 5:9 :03 2.5 .59K3 3- 9:3H3 .

9.33 .:.947..3.425.:33 W.$973:/07  . 9..8.3 . 897 425.3.3E.O29 9.::.: OE3..39. .3.3 9.J/ $973897:.:/39..3 .3 $8902 4:9 57393 897  %743..3897 39. .J/97H3. ..3.3.3897 985..5503/ 425.$973.$973:/07.3 $8902 4:9 57393 897 ..96:97H323K33...E.9.:9743.4 9.: :.425.3$973:1107.3 W.97K3'8/3.23K3 9:3H3 9.7. 2.70%4848E3..70%43470.$973897:. .OF9 94.E97947.E.3$9732 'J/ $973:110789730$973:1107 :.3.39743.:3. 9.:0398:-8973  : $973:1107. 94.OE97.378..947.:-6:.80848E3. $8902 4:9 57393 039 897 039 8:-8973  897 8:-8973   %.93/397435$9733.329743-3 %.37.: W8:-89737. 897 .29.39.425.3..3 E.425..35 9429 9. 9..O99.23. E9797H3 $9739K-H3/. W039..

.

3.8 .3. $8902 4:9 57393 039 897 039 8:-8973  897 8:-8973  897 .9 77.5503/ 425.29.39.:2E978.$973:/078.0780  %.3 897 .425.4/097H33.929.. 3.384 .4.3 % .:.9.3.893/0 1 3 897 70.3 897 .90 ..5503/ 425.8/3$973 985.0780 43.: 0398:-8973  :897 .:.893/0 1 3 897 70.5503/9H229.8.:33 W.: .:.3.96:97H323K39 43.3 :.: 'J/ $973:110789730$973:1107 :. 297H39.3.07803.E.893/0 19K229.:  E. $973%40307 .: 9K3H3/3$973:11074.:.9..90472.425.O99 .O W705.09.: W/0090O.29.0780 897 70.$973:/07 W.3.: W70.37.7 $250.9: .5503/ 425.593J.93/39743$973:1107.3..524.3.G329.3 897 .O W38079.:9743.893/0 1 3 897 . .4.03/.: ..: .49.

3g3.. 9 'J/ $97388:-0...E.E.89 309%403 $8902 4:9 57393 0 ...E.: 8973 . ... $973%40307 . :9 $973%40307 29593J.9024$973%40307 $973%403078930$973%40307 8  0 89 .-.8470%4038 $973089 309%403 $973.59E.

.

.930.9 94$973 .38:-0.90 29593J.39E3 'J/ .90 . :9 .90/ -0..9024$973%40307 < .90    $8902 4:9 57393 / -0. .

.

9.3$.3  % $8902 4:9 57393 / -0.90 .9 09.

.

3 . .90/ -0..// .-3 939339E3 'J/ .0 ...9 94$973 .35979743.03/.9. 09%20  $8902 4:9 57393 / -0.7 09389..03/.03/.7..03/.729597:9.7 %  .3.

.

90 $250. 909 $250.90472.9030.97J..9 ..90472.90 .90472.%  $250.3%:00.98/1 8/130$250.4.93939.5.9 /.9 2288 $8902 4:9 57393 8/1 1472. 3 /3.90472.90/..3 'J/ .9 29593J.

.

3  8/130$250.90472.9 //2288 $8902 4:9 57393 8/1 1472.9 /.90 .

.

45 18.45 1#.308.39.8 . % 77..7$0.29.9.9 //3.9743577.:/ W..8 5..97J.4. :9 77. W-3.5.3 9.89..83.F52923.F52923.E..7..4.97J : 3.: W06:.8848E323 W847985523 W  'J/ .9K22539974323/39:994E39K22353 W.3 O-8:3.9.4.5.39.4577.30.. 23 855 9K22 9. 985..

$973(.45 1 .7$0. 3  .8 .  393/0 1377.8 -3.7.:03 3 03< $973(-77. .

 . 8479.77..

8 8479 . 77.  $8902 4:9 57393 3/0 13 .

.

.8 94$973 .-0.:8013/3-0147084793.77. $8902 4:9 57393 77.37.. .

.

8 94$973 .3 03 :03( $8902 4:9 57393 77..37.

.

2:-:9.39:.O 33. -. 3/3.33 W)5 3 W99.9.J36:/3 .99073 W2.99073 W .9..:.9.07947.295.9.E.705708843 !.9.947.O 3.:03 3(  #0:.O2.08 $8902 4:9 57393 1. :9 700 59.. W)..97435.9.37.99073.. 9K2 2 9.07 :03303 -440.9!.E.-:9. 9-9-:.07 297.9 2..3 %743. .333.: 9.75708843 #0:.:.2.07 2.9.99073 .-:9.39. (. 9.2.O 3-:9. 33-9 297..08297..(-9 93497. .:. W2. W. W.4250-H3/..5!.9.075. 9. O 9.9.3 370:.9.9.07 . W13/9K22.99073 W2.39.4250 :03 03 ./3 9.9.99073..990735.5.3 3H36:.9.E.5.39.075 ..9.072.990735/3 -H3/. 5...-.3-:9.9.. 96:-H3/.97435.75708843.9.. !. 3.9.39.-:9.5.5.( 9. 9.. W 9. 947.. .3.E. 3 W  'J/297..-.29.2:-:9.073.2432:3 ....33.29.39:.08297.: -:9.99073 W.:22.0795... . .97435.31.O5!.99073 .990733...9!.

.

9.3297.37. 394 3 3/3  2.38.  9 $9735430  $9735430:2-07!.99073) ( < ( < ( < -440.08 5430:2-07!. .9.!.9 .97:0 'J/-3.9.99073 5430 $8902 4:9 57393 8.99073 2.OJ9 39 9.

.

37.97:0 .

02. .'J/. ..297.

1472.9 .02. 0.

!.3.9..!.9.  * ( .9.99073 2. .03.38.42 $97302.!.  ( . $97302.99073 02. $8902 4:9 57393 8.08 02.44 . ( < -440.99073.

.

303 .37.97:0 %04-4073:03.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->