C«ng ty TNHH Italian Productions lµ C«ng ty 100% vèn níc ngoµi cã trô së Côm C«ng NghiÖp Thanh Oai

, X· BÝch Hßa, HuyÖn Thanh Oai, Hµ Néi, Chuyªn kinh doanh c¸c s¶n phÈm may mÆc vµ mò xuÊt khÈu. §îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 26 GP/HT do UBND tØnh Hµ T©y cÊp ngµy 1-9-2003 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 01-01-2005, ®Õn nay C«ng ty cã gÇn 350 c«ng nh©n viªn. S¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu sang thÞ trêng ch©u ¢u, vµ Canada. HiÖn nay C«ng ty cã nhu cÇu tuyÓn ngêi vµo vÞ trÝ : 1) 01 nh©n viªn kÕ ho¹ch kiªm phiªn dÞch. Yªu cÇu: + + + + nhãm. + NhiÖt t×nh, s¸ng t¹o + Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt. + Thµnh th¹o vi tÝnh v¨n phßng L¬ng tho¶ thuËn §Þa ®iÓm lµm viÖc hiÖn t¹i : C«ng ty TNHH Italian productions, Côm C«ng NghiÖp Thanh Oai, X· BÝch Hßa, HuyÖn Thanh Oai, Hµ Néi, (6km kÓ tõ CÇu Tr¾ng, Hµ §«ng) Cã xe ®a ®ãn. Hå s¬ xin göi vÒ C«ng ty theo ®Þa chØ trªn hoÆc theo ®Þa chØ Email: phuongtl@goldenteamip.com Thêi gian nhËn hå s¬ cuèi cïng: ngµy 12-7-2011 Tèt nghiÖp ®¹i häc TiÕng ý thµnh th¹o. ¦u tiªn biÕt tiÕng Anh Cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp còng nh lµm viÖc theo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful