தா
ல வ


பா

மா ஸ

மா ஸ

க வ
. எ
லா
த த
உ சவ
அ கா ஒ
த ம
ம வ
தா . வ
தா க . எத க
தா
‘ வ
நஸ்’, ‘ வ

கவனமாக இ
தள கார
டர ட க
நஸ்’ எ றா க .

‘க யாணராம’ ன


மா
டர ட க , கதா
ய க ,
கயாள எ
பல ப
டரா பா
தா க . சக

மா
தா க ,
தா க .
ல பாகாத ஹி
ந க க ,
தா
வ த
ய த ல

டர ட க ,
க ஞ க , அரசா க அ கா க ,
கத பமான
ப .
க ர
ப க , ச யஜி ர ய
தாடர அவ
பாலா ஸ்
ய க
கா
பா
டா எ
கா டா .

றா

வஅ

தஒ

னா .


லா
மா எ த கய சாதன , ம த ச தாய
த எ ப
மா ற
வ ல ம ப ட த
எ ப ப

ஷி
ப னா க . ‘
மா

மா த
’ எ
ஸ்தக
அ ச

யான அ த இ ப
பா
றா க . உத


ப னா க .
மா ழா!

க த இவ க ள
பய
நாராயண .
ச஻
. ஃ
வா
தா
ஒ படமாவ


தா
ழா

அ ல. ஒ
யஷ்வ
காக

தலா 11 பா

டா .பா ஸ்

சாக வ
ய வ
ந றாக இ
காதா...?


சாதாரண ப க
மக ன ப
ய .

ஸ்க
ஃபா ட
பா

க ப ட அ
அ கா ல

க அட

தக ஒ

தான
டா .ட . ஏ

பட

.

நாராயண
அகரா
இ த ‘ந றாக’ எ ப த
ள க வ
. ந றாக
எ றா
ச சா
ச ய படாத...
ற த ப ச ஒ
க ப
கா
யாவ


ய பட . நாராயண
கா ந ன
மா
ம க க ள

ம சன
ச வத ல. அத க லா ப
த க இ
றா க
அவ ன
பா
தவ ர ஒ
ப ணாவ
ஏதாவ

சமய உ ட
லாம
ஓ ர
ஃ ரமாவ வர வ
. அ பா தா
கா
த கா ஜீரண .
நாராயண

சக

நா

கான

வ.

அவ
ன வா

மனவா


வ ப ட வ. ன வா

அவ

பா
ள மக .
பா
ள அ ண . ப

ர ஜ.
பனஸ்வா ஆ ச நயா, ராஜாஜிநக ராம எ லா ர
னச அ ல அ


றவ . எ
த ஆஸ் க ச க
பண த வா . எ த
கா
எ த


அவ

இட

. நாராயண
மண ஆவத
ச ப
ச த ப இ
ல. ஐ

கக , அ னவ
வள
க யாண
கா
பவ க . ஒ
காவ
ஆக வ டாமா?
ப க ள

இய
கயாக வ நாராயண
ச ப வா . பஸ்
லய லா, ஃபா ட
லா அவ க ள
பா கமா டா . அவ ன பல
த , ஞா

அ ழ பா க .
1

அவ
மன வா
க வ
தர த . அ
அபார அழ
அவ ன ய எ பா
ன . இ
றய த
, இ
கதாநாய ய
நாராயண ட

தட வயாவ
தட
கா
றா க .
எ த

ன அழ


மா
ப க

மா ஸ

ய க

உல
அ த ன
அம

றா க .

நாராயண
ஷ்ண பா

றா
ன த .
அவ


நாராயண ட கல கலராக
ல பா
டா க கா
பா . ஐ ரா பா தச

கக
வ க
த அ ற

கழ

த த
அ தர க ள

ச தக

த ச த ப
தராம
இ தா பா ,
இ த பா எ
நாராயண ன பா
பட க . பட க ள ட
அ த
தக க

ள பர க , சாதன க
நாராயண ன
ரா ப

ன. இ த லா ந நா
ட தா எ னவா ! எ
பா ற த ய
இ த சாதன க
ற பான வ. பய மா கவ ல யா இ
எ வள

ஷ்

!
எ னதா
அழகாக அ


தா
சலனம ற இ
ப மாண பட க ள ட
மா
சலன
ற தத லவா?

கமா
நக வ த

கலா .
க கலா .
ஷ்ண பா
சா னா , ‘அ த ன
ச சா
ச யாத பட வா
யா ர! நா எ
தா ப ல
ய ட
வா
க .

ன பட


ய வ த
எ ப


சா
. நா
சா
ற .”
நாராயண பா த த பட
கஷ்ட ப
அவ க
வ ல
ழவ க . பா
பட
இர

நர
த இர
ஷ்ண பா எ
ய ட
டா
யாக ஒ
க ப

தா . ‘பா
றவ க


நா
இ த
மா
கா வ எ
மா
நாராயண
பா த இர


த .

ரஷ்ய பட . ச
யா

படல
எ வள


ண க
... பட
ரா ஆ க .


படல . வ
ய வ தா
பா

கமாக


ய வ தா .
பா த ஃ
மா சவ பட


கா ட ப டதா . கானடா
தச
பட .


வா
யா ர!” நாராயண
ய ட
பா ப ... அ ற

ய ட
தா .

டாவ

பட

ரா

லா ப

ய . பட

ள நக


கா
ரா
12 ம
க ல ற
ற ப ட
ரா லா அ த அழகான ப
ர த
த உ
வத

ய பா
நாராயண
கா டா . ஆகா, இ தா! ர த

வத
,
இ தா ஒ
க ப
,
ற த க ப
, அ ப
ய அவ க


, உ
டக ள
உத
பா
, ம வாக அ க அ கமாக அ த
நக களா

, அ ற தா

ர த எ

பா ற


பா
ஏற
றய நா கா
ச பண
உ கா
கா டா .
அ த பாழா பான ப , ரா லா அ
தா
வ ய
கா
ட -வ
ச யாம , ஏ
ஆர

ட இ லாம ,
எ ன க த இ !
சய இ த
ய ட
பட க அ த ன
அடாஸ் எ
மா


பய
,
வகமாக பஸ்ஸ்டா
டா .
2

வ ததவ
வ த கா ய

பய

பா
றா . ச !


க ப
மா

ய வர,
ஷ்ண பா வ

நா
ஓட,
ஷ்ண பா

“எ னா
பட
வா
யா ர! டா

பாறா . அவ, எ க

கறவ க


கா ட க
லச த மஇ
ல...

ஷ்ணா, நா
ய ட ல

“நா ள
மஷி ,
“ ளா


பா


“பா க ற

க மா
ற !”


!

ஜாஸ் யா

பா

ஷ்ணா, “உ

“இ த
பா
”எ
“பட

நாராயண
ராதன
மா
எஸ்.எஸ்.எ

க வர


ளா

.ஏ

ய ட

பட

கா

ன பட

னஆ

நா

மா? ல

ரம

கா ” எ றா .


மா

சா

லயா ம.”

ரா

.”

ய எ லா
வா
. எ ன

மஷி

மஷி .

கா

ல ஒ

பா க
றா .
பய ல

“ஏ தா ஒ
மா .”

டலா .

மா?”

“ ச, பசா த! மர
எ ப யாவ என
பரவா
ல!”
85

! அ ப

பா ண காணா
அக படறா

மா?
ச ஸ் பட க

கா!
எ லா

கா
டறா !
ரா
சல ஸ்.”

க கா த வா
யா ர! நா ள
பட ! நா
பா ய யாக
!”

மா ஸ

மஷி னா எ

ஓ டறா .
லயா இ
தா

ட ததாக வா

ன வா! ஆனா ப

.

ஹா !

வ தா

.

ய ட

யார

பா த அ த மஷி பட
ச கஸ் லா வ யா பட . ஜமாக வ ஒ
மா எ

த ப
ய . ந க க ‘க ராஸ், க ராஸ்’ எ


கா
க, பட


லஎ
க ந
ன.
. . வ ர ப
த நாராயண

ஷ் அ வள
வகமாக
ல.

இர
வா
த ப
பத
பட பட எ
மா ய . பட
க அழகான
இர
ப க

தா க . இர

ஏராளமாக க

வ தா க . கதாநாயக
அ ணனா, அ பனா, காதலனா, எ
மா


ல! க
பா
த ப க
சாஸ் ர
ட அ த க
க ள
கழ ற
ல இ ட வ
வ ர ஒ
ப ட ?
†¤ ! ப

அவ க


ம கா ரா நக
பா
த , ம , ம
ட எ ற
ற கா

யா
த . ஒ ர ஒ
இட
மா
மாவாக பா ஸ் நகர
எஃ
டவபாவா ட ய கழ
வதாக ஒ
கா
வ த .
அதாவ வர பா த . அத
கா ரா அவசரமாக அ த கா
ய பா
கா
தவ
கபாவ க ள
கா ட
த ல ப ட .

ய வ தா .
ஷ்ண பா
கா
தா .
“எ

ன? பா
பா க

யா? பட

எ ப ?”

ல?”
3

“நா


பா கலா ம
எ ப ?”
“நாசமா
ஒ ஆ


பா
. ஒ
பயாஸ் கா

நாராயண

கலா
பா ன
க ல உ

எழ

ஷ்ண பா

“உ

பட

“ ச

ம பட

வச

!

யா


ச .

ல. பட
ஊ ஊரா

தய க

. இ
ட க


பாறா !”

க டா

மா ஸ

இ கதா

பட

ர வ


கா

.

எ ப ?”

நாராயண

வா

யா ர.”

ம னமானா

.

“ வஸ்
ஆற த
தா
உ கா
பா , அ ப
ய அவ ள
சா

க ளஒ
வா ணா ஒ
வா

த . ப
டறா .
ணா உ

ளாஸ். ஒ
ஆர
பழ
...”

றா
மா


ஷ்ணா அ ற
பசலா . என
அ ஜ டா வ ல இ
! வ ற ”

ர தா
நாராயண . அவ

க வ த .
ஷ்ண பா பா ற
எ பா

ஷ்ட கார க ட


வ த . “நா ள

க பட
பா
ற சா
...” எ

ஷ்ண பா க டா . நாராயண

சா லாம
நட தா . ர ப
டய
வ த வ
ப ரமா ஸ் அ ம


கா

ளகா
பஜ்ஜி த த
க பல ப

சா
கா
தா க . க ணா

பா
ம ந
கக
அ த ன
ச லக ள

க வ
பா ஆ
ர வ த . ம ல நட தா .


யா
க ட ய
கட தா . ‘டா
ஆஃ

’ எ

ரஸ்டார
வாச

கா
க, ஒ

ப அ

ள பர காக


பா
டா க ள

க பா
கா
தன .

இர
கா
க ,
ஸ்ஸி, ல னா, மா
கா,
... நா
அ வ
ப க
நடன க .
ம ப


கா

அ த வாச

கக


தா க .

டாக இ


அட

மா

த .

ச ல, கத

சா ன

ய .

தா த

ல.
ஸ் சா ! ப க

நாராயண
அவ

ட க

ல பா
பா
‘பத ’ எ
ற க ப ட பா
ப சாக ச


ள ச ல எ த ன பா ஆ

யா
அ த
கா வ பா த மா

த .
வா னா? நட தா .அவ
ப வ
ம லயா

ன ஒ வ
லதா
பா

தா

க நாராயண

க ப எ

அ மா

தய

தாட வ த உண தா .
த . “ஆ
ரா, ட
நா ,
லா ஜ். நட த பா றலா !”

“எ வள ” எ

த .
4

றா .

னா
சா

.


ஜரா ,

“ ரா

ஸ்

நாராயண
“ ஜ

ஸா

நாராயண

னா

யா

தா

ஜ ;
“ வ

ரா

ஸ் ய

ஸ்,

ஸ்

? வா க சா !”

.

ஜமான
டா

ஸ்,

மா ஸ

பா” எ

க !”

நட

றா

.
1980

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful