UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE ARHITECTURA

AN UNIVERSITAR 2011-2012 AN IV SEMESTRUL I

PROIECT DE SPECIALITATE-URBANISM

PROIECT nr. 1 - URBANISM- ANUL IV Oct 2011– Ian 2012
Număr de credite: Lansare temă: Predare: 2 10 octombrie 2011 0ra 13 12 ianuarie 2012

-PROIECT DE SPECIALITATE-URBANISM–“STUDIU TRASEU DIAMETRALĂ NORD-SUD BUZEŞTI –BERZEI – URANUS ÎNTRE STRADA OCCIDENTULUI ŞI STRADA MIRCEA VULCĂNESCU”
nr credite =2

TEMA
STUDIU URBANISTIC “TRASEU DIAMETRALA NORD- SUD BUZEŞTI- BERZEI -URANUS ÎNTRE STRADA OCCIDENTULUI ŞI STRADA MIRCEA VULCĂNESCU”–O NOUĂ VIZIUNE-Revitalizare, Reconstrucţie, Remodelare urbană 1. PREZENTARE GENERALĂ În suita proiectelor de urbanism – prezentul proiect se doreşte a fi un exerciţiu de urbanism la nivel de studiu pe unul din traseele de circulaţie cele mai importante ale municipiului Bucureşti. Traseul ce va fi studiat poate fi considerat ca o axă de legatură de importanţă majoră în reţeaua de circulaţie a capitalei. Acest STUDIU oferă studenţilor anului 4, prilejul punerii în practică şi exersării cunostinţelor dobândite de-a lungul anilor la cursurile şi proiectele de urbanism . Proiectul de urbanism din acest an se va elabora pe baza temelor de proiectare de arhitectură date la atelier şi va reprezenta un exerciţiu de urbanism în vederea amplasării viitoarelor obiective de arhitectură pe terenurile date. 2. SCOPUL PROIECTULUI Scopul acestui exerciţiu este didactic şi urmareşte : • învăţarea elaborării metodice a unui proiect urban pornind de la loc până la imagine urbană; • înţelegerea şi definirea proiectului urban în sensul posibilităţilor de conceptualizare şi reprezentare; • evidenţierea procesului de concepţie ; • formarea deprinderilor de instrumentare a proiectului (concepţie, formalizare etc.) ; • stabilirea relaţiei interactive între urbanism şi arhitectură şi concentrarea reflexiei asupra proiectului urban ; Aceasta relatie va fi detaliată la nivelul : - proiect - context - organizare fizică - organizare functional
1

parcaje. Prin studiul urbanistic. etc. Zona studiată este una din cele mai reprezentative ale municipiului Bucureti.compoziţie internă .corectitudinea profesională şi calitatea prezentării grafice 4.organizarea circulaţiilor. Deşi sistat datorită proceselor diverselor asociaţii şi fundaţii ale Bucureştiului.crearea unui cadru urban corespunzator noii funcţiuni . Zona studiată se află ăn zona centrală a capitalei. cu o încărcătură istorică. se întinde pe trei sectoare şi anume sectorul 1. urbanistic acest traseu ne aşează cu uşurinţă în timp şi ne aminteşte ce era Bucureştiul cu un secol în urmă.să se elaboreze un răspuns adecvat cerinţelor temei. În prezent proiectul este demarat şi de aceea pe traseu sunt foarte multe construcţii demolate. tipice pentru prima jumătate a secolului al XX-lea. gândit la nivelul anilor ‘80 reuşind să atragă atât parerei pozitive cât şi negative. cu un ţesut urban dezvoltat la început de secol XIX. etc.compoziţia (de ansamblu) generatoare de identitate spaţială particulară . culturală şi arhitecturală de excepţie pentru ceea ce a însemnat devenirea Bucureştiului.schema organizatorică . răul a fost început.folosirea eficientă a terenului . Deşi de-a lungul timpului nu s-a dat mare importanţă din p. străbate Bucureştiul de la nord la sud când mai drept când mai sinuos. vechile construcţii printre care unele catalogate ca monumente..calitatea ideii .inovaţie . ca proiect al anului 4 se propune studierea unui fragment din traseul străzii Buzeşti şi anume zona cuprinsă între intersecţia stăzii Occidentului cu strada Buzeşti şi care urmează 2 .accese.cunoaşterea temeinică a zonei şi evidenţierea caracteristicilor ca elemente de reper pentru studiu . culturale. de traversare a oraşului de la nord la sud. axă paralela a căii Victoriei.corecta ierarhizare şi organizare în succesiune a spaţiului .d. De-a lungul acestui traseu se află dispuse preponderent construcţii de raport. de mare farmec ale capitalei. în ceea ce priveşte noul traseu al diametralei este un proiect controversat. nu se mai văd.operaţie în context . Parcurgând acest traseu ne putem simţi atât în secolul 19 cât şi în secolul 21. sectorul 6 şi sectorul 5. cu clădiri când mai bune când mai rele. 3.imagine (propusă) . CRITERII DE APRECIERE Principalele criterii de apreciere ce vor sta la baza notării proiectelor sunt : . De aceea în proiectul nostru vom urmări ca prin propunerile făcute să amintim de atmosfera unei zone istorice care se dorea una din arterele comerciale şi nu numai.regulament . Axa de circulaţie de importanţă majoră pentru capitală.strategie urbană .viabilitatea inserţiei urbane .Situaţia existentă (date generale) Încadrarea în oraş Controversata zonă ce face obiectul studiului privind proiectul de urbanism al anului 4.propuneri realizate (gabarite) . .(raportată la) exemplu • însuşirea conştientă a unei metodologii posibile în raport cu teorii şi doctrine în proiectarea urbană Activitatea de atelier va permite ca pe baza unei analize PERSONALE a unei realităţi obiective . parte din diametrala nord –sud.creaţie . . construcţii comerciale. de servicii. a spaţiilor destinate vehiculelor şi pietonilor . PREZENTAREA ZONEI DE STUDIU.v.creaţie .relaţionarea cu vecinătăţile şi contextul . Proiectul propus de Primăria Capitalei.posibilitatea flexibilităţii în vederea investirii şi executării etapizate .

În limita zonei propusă spre studiu se vor marca terenurile pe care se vor amplasa propunerile facute in cadrul proiectului. servicii pentru transporturi. spatii publice. respectand limita zonelor protejate marcate in proiectul zone protejate cu indicativul “02 ” Pe traseul propus spre studiu în prezent s-au efectuat demolări masive care au avut ca prim scop conformarea viitoarei diametrale prin lărgirea străzii la o dimensiune de 29. servicii profesionale. cazino. dancing. scuaruri. precum şi o propunere pentru un hotel dat ca temă de arhitectură. servicii autonome avansate (manageriale. 5. edituri. caracterul şi valoarea urbanistică. servicii specializate pentru comerţ şi pentru funcţionarea zonei centrale. considerat ca viitor traseu de excepţie în dezvoltarea traficului capitalei ceea ce ne-a condus la alegerea lui pentru acest proiect de urbanism. agenţii diverse (imobiliare.se admit funcţiuni de interes general specifice unui centru de afaceri: sedii de companii şi firme în clădiri specializate pentru birouri. mare şi cu accente peste 45 metri. REGLEMENTĂRI CONFORM PUG Delimitarea limitei studiului marcată pe planurile topo 1:2000 si 1:500 are urmatoarele prevederi: ● conform PUG municipiului Bucureşti terenul se afla in UTR CA2. servicii pentru cercetare-dezvoltare. cu regim de construire continuu sau discontinuu . centre şi galerii de artă. expoziţii. tehnice şi profesionale).etc. centre de recreere şi sport în spaţii acoperite. fotografii. şi a unei locuinţe colective pentru terenurile marcate în planul 1:500.informare. cu clădiri de înălţime medie. activităţi asociative diverse. mici unităţi productive manufacturiere şi de depozitare mic-gros legate de funcţionarea zonei centrale. comerţ cu obiecte de artă etc. a unui teatru experimental.00 m. Prin aceste demolari s-a neglijat existenţa unor clădiri cu valoare de monument. cinema. baruri. 3 . Zona beneficiază de un statut de protecţie . Studiul urbanistic presupune o nouă viziune prin propunerea făcută în ceea ce priveşte revitalizarea şi reconstrucţia imobilelor aflate în zonă. – Subzona centrală cu funcţiuni complexe. biblioteci. trama stradală. reclame. magazine cu plaza interioară. apelandu-se la diverse metode de cercetare cum ar fi memoria colectiva. fondul construit. se admit funcţiuni publice reprezentative de importanţă supramunicipală şi sedii ale unor organisme internaţionale şi zonal – europene. locuinţe cu partiu special având incluse spaţii pentru profesiuni liberale. centre media. sunt permise intervenţii care conservă şi potenţează valorile existente ramase înca în sit. centre comerciale. Deasemenea se va urmări analizarea cu predilecţie a construcţiilor demolate . poşta şi telecomunicaţii (releu infostructură). plantaţii decorative. mediateci. diverse proiecte realizate în zonă . galerii comerciale.parcursul străzii Buzeşti până la intersecţia cu strada Mircea Vulcănescu. mobilier urban şi elemente de artă decorativă). cafenele. de turism etc. colective şi personale. istorice şi de mediu natural în ansamblul lor. se vor evidenţia în propunerea făcuta. servicii de formare . hoteluri pentru turismul de afaceri şi alte spaţii de recepţie. Fragmentul propus spre studiu face parte din diametrala nord-sud Buzeşti-Berzei-Uranus. birouri.urbanistice. cofetării. Limita terenului ce se va studia este marcată pe planul topo sc1/500 si cel 1/2000..) restaurante. parcaje multietajate de descongestionare a circulaţiei în zona centrală protejată.se protejează valorile arhitectural . şi amenajări publice (străzi şi piaţete pietonale. filme. astfel. Propunerea va urmări refuncţionalizarea fiecărui spatiu liber in prezent. terase. prin tema se vor solicita marcarea acestora în plan şi chiar în măsura în care se poate. servicii financiar-bancare şi de asigurări.

dispunerea de piloneţi zăbreliţi pe terase. – pe terenurile rămase libere în urma operaţiunilor nefinalizate se consideră construibile parcelele având minim 800 mp şi un front la stradă de minim 15.în cazul clădirilor cu înălţimi peste P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 400 mp. FORME. cu următoarele condiţii: 4 . şi un front la stradă de minim 12. recreere.UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. DIMENSIUNI).00 metri. frontul spre stradă să fie destinat unor spaţii accesibile locuitorilor şi turiştilor . . .depozitare en-gros.orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. .în cazul clădirilor cu înălţimi sub P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 150 mp şi un front la stradă de minim 8. 40. cu condiţia ca. .spălătorii chimice.se admit locuinţe la nivelurile superioare ale clădirilor având alte funcţiuni. . cu excepţia clădirilor tehnice şi industriale. fapt evidenţiat şi prin propunerile de dezvoltare prevăzute in PUG. . şi anume: .se admit clădiri cu funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului. cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat. restaurante. Zona prezintă un potenţial cu caracter polarizator. parcelele sub 150 mp.0 metri în cazul construcţiilor cuplate şi izolate.se admit la parterul clădirilor funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiţia ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor şi să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri (cca.comerţ.se admite conversia în alte funcţiuni a locuinţelor situate în clădiri existente cu condiţia menţinerii a unei ponderi a locuinţelor de minim 30 % din totalul ariei construite desfăşurate. expoziţii.construcţii provizorii de orice natură. în cazul construcţiilor publice dispuse izolat. . . .dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor.depozitări de materiale refolosibile. . servicii personale şi colective etc. .. – în zonele constituite dispunerea clădirilor faţă de aliniament va respecta caracterul străzii existente. . . . în cazul construcţiilor alcătuind fronturi continue şi de minim 20. desfigurând arhitectura clădirilor şi deteriorând finisajul acestora.0 metri desfăşurare de front). . a cablurilor CATV vizibile şi a antenelor pentru telefonie mobilă.se menţin unităţile productive actuale cu condiţia asigurării compatibilităţii ca funcţionare şi aspect cu zona centrală.depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice. – în zonele cu parcelar constituit se va menţine condiţia generală de construibilitate a parcelelor. este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente. . la nivelul parterului şi mezaninului. .00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau izolate. de preferinţă un partiu special de adaptat zonei centrale de afaceri. parcelele sub 400 mp pentru a deveni construibile.00 metri AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT. . terenul minim este de 1000 mp cu un front la stradă de minim 30.staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 5 maşini.lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente.. .activităţi productive poluante.sunt interzise următoarele tipuri de activităţi şi de lucrări: .platforme de precolectare a deşeurilor urbane.dispunerea pe faţade a antenelor TV satelit.activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice.0 m pentru clădirile alcătuind fronturi continue şi de minim 10. pentru a deveni construibile.se admit restaurante de orice tip cu condiţia ca unităţile care comercializează pentru consum băuturi alcoolice să fie situate la o distanţă de minim 100 metri de instituţiile publice reprezentative şi de lăcaşele de cult. .0 metri în cazul celor cuplate şi izolate.CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE.0 m pentru construcţiile înscrise între două calcane laterale şi de minim 15. . . este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente.

staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei.conform P.STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală. .Z.în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare. . CIRCULAŢII ŞI ACCESE.Z cu următoarele recomandări: . . maxim = 60%. noua clădire se va alipi de calcanul existent. în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă. cu excepţia cazului în care există un calcan al unei clădiri principale. deci în afara circulaţiilor publice.clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişe. săli de spectacole etc.clădirile care adăpostesc funcţiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regim continuu.pentru clădirile sub 6 niveluri P.U. cu posibilitatea acoperirii restului curţii în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activităţi comerciale.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.0 metri.00 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.U.PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 150 metri.se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei. se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv.U.00 metri de front câte un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor. cu posibilitatea acoperirii restului curţii în proporţie de 75% cu 5 . dar nu mai puţin de 5.Z cu următoarele recomandări : .ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. . AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR. . . iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare.în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30.se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o clădire publică dispusă izolat sau faţă de o biserică ortodoxă . iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime.pentru clădiri cu 6 niveluri şi peste .P.U.O. .pentru clădirile foarte înalte (peste 45 metri) se va prezenta prin P.T. pentru a nu evidenţia un calcan . . . de pe Splaiuri şi de pe cornişele Dâmboviţei şi Colentinei . . în acest caz se admite o retragere faţă de limitele parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişe. justificarea configuraţiei de ansamblu ţinându– se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulaţie. cu următoarele recomandări : . se recomandă dispunerea clădirilor cu regim de construire continuu pe aliniament. maxim = 70% . iar noua construcţie se limitează la acoperirea acestuia. de regulă cu 4.00 metri de la aliniament.conform P. noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasă.Z.Z. .. pe terenurile libere care vor face obiectul P. înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente. cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4. .conform P.00 metri.- - – în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate. noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii existente.O. . dar nu mai puţin de 5.00 metri. . dar nu mai puţin de 4.T.00 metri.parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate. în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcţie în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament. pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii. . .în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei.clădirile care adăpostesc funcţiuni de interes general şi locuinţe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.U. atât spre stradă cât şi spre spaţiile exclusiv pietonale stabilite prin planul urbanistic.

mutilarea. demolarea arbitrara şi utilizarea agresivă a monumentelor.revitalizarea şi recuperarea identităţii urbane a Căii Griviţei prin: .lipsă de întreţinere. Buzeşti procent maxim de ocupare al terenului (POT): . a tipurilor de pavaje.ax structurant fundamental) împreună cu ţesutul difuz adiacent şi element definitoriu pentru identitatea oraşului grad de protectie: . în condiţiile unei oferte diversificate şi parţial accesibile investitorilor.pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2. abandonarea. ADC / mp. cu parcele dezvoltate în adancime. G-ral Budişteanu şi str. PRINCIPALELE OPORTUNITATI CARE CONDUC LA REALIZAREA “TRASEULUI DIAMETRALEI NORD-SUD BUZESTI –BERZEI – URANUS ” cu accent pe Revitalizarea.în cazul accentelor peste 45. Valorificaraea potenţialului natural al amplasamentului .în vederea autorizãrii cladirilor noi şi a intervenţiilor asupra clădirilor existente sunt necesare studii de inserţie. .fragmentul str. dispuse dominant în regim continuu sau grupat.0 metri. Reconstructia fondului construit existent. Condiţii de avizare . coeficient de utilizare al terenului (CUT): . .traseu care extinde către nord-vestul oraşului zonă comercială tradiţională agresiuni: . Valoarea amplasamentului în ansamblul oraşului Importanţa municipală şi supramunicipală.restaurarea şi conservarea construcţiilor şi spaţiilor existente . Buzeşti.maxim admis: 80 %.str.0 mp. construcţiilor valoroase. 02 Strada traditională comercială Calea Griviţei subzona Cp1c -str. locuinţe (etaj). Buzeşti. . teren . cu un caracter omogen.martor al evoluţiei oraşului premodern (strada tradiţională comercială . locuinţe (etaj sau integral). servicii (parter). cu un caracter relativ omogen. Atelierului.clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activităţi comerciale. Zona studiată are vocaţie de reprezentare pentru viitoarea dezvoltare urbană a capitalei. teren. . săli de spectacole etc.. Buzeşti . evoluţie: .spaţii destructurate la contactul cu str.pentru clădiri cu 6 niveluri şi peste CUT maxim = 3.se protejează valorile arhitectural-urbanistice intervenţii: . Suprafaţa ramăsă liberă trebuie să fie de cel puţin 30 mp. a esenţelor vegetale etc.reconfigurarea spaţiilor de contact cu str.maxim . COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).5 alte servituţi . CUT se va justifica prin P. REGLEMENTARI CONFORM PUZ ZONE PROTEJATE Zo n a p r o t e j a ta n r . fotomontaje sau machete. G-ral Budişteanu şi str. a culorilor. Funcţiuni complexe propuse: 6 . G-ral Budişteanu . ADC / mp. cu clădiri dispuse pe aliniament in regim continuu / comerţ (parter). .pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. cu clădiri joase.5 mp. cu parcele dezvoltate în adâncime.servituţi de înlţime (non altius tollendi) se vor introduce în vecinătatea accentelor verticale istorice (turle de biserici. De asemenea trebuie introduse criterii de utilizare a materialelor. a imprejmuirilor.pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. local retrase şi izolate / comerţ. pe tronsonul 2 şi in special 3.U.transformarea în traseu pietonal combinat cu linie de tramvai .maxim admis: 2.str. valoare: . cupole ale cladirilor publice). 6. Efectele pozitive anticipate constau în propunerea unei politici de revitalizare urbană prin echilibrarea funcţională şi prin crearea unui spaţiu urban având calitaţi estetice–configurative.Z. .

Se remarcă existenţa traseului est. având valoare de pol comercial şi cultural cu valoare istorică. Berzei.funcţiuni ale cladirilor lipsite de atarctivitate -poluare fonică. traversate de Calea Griviţei.estetică Circulaţie Din punct de vedere al circulaţiei auto. ambientală şi arhitecturală .lipsa atractivitaţii în zonă .clădiri cu regim de înălţime mediu .Kogălniceanu. precum şi câteva artere de gradul 3 de importanţă minoră la nivelul oraşului care fac legatura cu centrul oraşului şi care asigură o fluenţă a relaţiilor est .geometrie diferită pe traseu (separare. Vasile Pârvan.axe de vizibilitate nepuse în valoare .vest al Căii Griviţei . chimică. Realizarea unui mobilier urban corespunzator de-a lungul traseului Prezenţa Pieţii Matache şi a Căii Griviţei. Reconstructie a fondului construit existent cu accent pe zona cuprinsă între Strada Occidentului.valoare monumentală. în zona studiată constituie elemente integratoare şi de referinţă.perspectivă ascendenta .Revitalizare. Splaiul Independenţei. se remarcă traseul Străzilor Buzeşti.l ipsa spaţii verzi. b-dul M. gabarit depăşit . estetică .factorul cultural prezent .strada Mircea Vulcănescu Realizarea unor spaţii publice cu caracter cultural Igienizarea spaţiilor interioare existente Posibilitatea ampalasării unor noi construcţii cu funcţiune de locuire colectivă Determinarea unei zone în vederea realizării unui centru cultural-teatru experimental Suprafeţe de parcaje subterane cu accese din străzile laterale Delimitarea unor spaţii verzi. şi nord -sud . strada Mircea Vulcănescu. străzii MirceaVulcănescu precum şi în zona Podului Haşdeu inersecţia cu B-dul Kogălniceanu şi Splaiul Independenţei paralela acesteia care 7 .acoperişuri preponderent n panta .vest . Calea Plevnei.potenţial istoric .presiunea golului asupra zonei . Uranus care vor face parte din viitoarea diametrală.P. strada Ştirbei Voda.cornişe neegale . cei existenţi cu probleme .spaţiu stradal insuficient . deschidere) . închidere. artere ce fac parte din reţeaua stradală perpendiculară pe axa diametralei nord-sud.circulaţie intensă.populaţie săracă în zona .lipsă locuitori.fronturi închise . B. succesiune.spaţii neexploatate .continuitate istorică . arhitecturală .Haşdeu.lipsă parcaje .alinieri continuii .spaţiu dinamic . Elemente caracteristice ale ţesutului urban definit în cadrul zonei studiate .

hotel • spaţii comeriale. canalizare. Sunt autorizate orice fel de implantări de cladiri cu funcţiuni de cultură. Legături la diverse reţele . Construcţiile existente pe traseu au fost demolate iar la cele ramase sunt parţial în starea avansată de degradare se va propune o revitalizare păstrându-se edificabilul existent gândit în contextul dat.debuşează în zona Podului Haşdeu şi va face legătura între cartierul Rahova trecând prin apropierea Palatului Parlamentului şi pornind din Piata Victoriei . scări rulante etc. lifturi. telecomunicaţii. privind. administraţie. În limita terenului studiat se propune realizarea unei zone cu caracter de pol central iî apropierea nodului intermodal Gara de Nord cu aport la fluienţa circulaţiei majore nord.sud. • trasee de legătura subterana transport adaptat persoanelor cu dizabilitati cât şi normal (trotuare rulante.2. căile de comunicaţie. 7.1.comerţ. Se vor avea în vedere coridoarele de legatura pe orizontala si verticala dimensionate cf normelor în vigoare. Studiul de faţă urmăreşte un exerciţiu cu aplicaţii ulterioare în proiectele de arhitectură ce se vor realiza în cursul anului 4. Condiţii de ocupare a solului Accese . în care se vor include funcţiunile de: • cultura-teatru • spaţiu public • locuire • servicii . birouri. servicii. REGLEMENTĂRI GENERALE Prin Regulamentul local de urbanism–instituit prin PUG.locuire. Realizarea viitorului ansamblu arhitectural-urbanistic cu o configuraţie particulară şi cu o identitate proprie. • administraţie • agrement • turism cultural • parcaăi sub şi supraterane. utilităţi. PUZ Zone Protejate.. Kogălnicenu şi cu cea veche în zona Splaiului Independenţei. precum si a PUZ–urilor aprobate. in contextul reevaluarii intregii zone va finaliza intr-o nouă imagine a zonei. Natura ocupării şi utilizării terenului (solului) Sunt interzise implantările susceptibile care aduc nocivităti pentru vecinătăţi.străzile interioare vor influenţa organizarea ansamblului. zonificările funcţionale.) Toate propunerile făcute vor fi cf regulament PUG. stabilirea aliniamentelor şi a regimului de aliniere se fac următoarele recomandări şi precizări : 7. distribuţie a energiei electrice. 8 . 7. -diversele reţele vor fi amplasate sistematizat de preferinţă în ampriza drumurilor sau aleilor pietonale. Zona studiată impune intervenţii majore pentru realizarea unei imagini corespunzătoare cu statutul de traseu de legatura nord–sud. servicii.fiecare construcţie trebuie să fie deservită de reţele subterane de apă potabilă. Intersecţia pe traseu cu linia de metrou nou propusă în zona b-dului M.

).1: 500) exproprierile în interes public pentru circulaţii şi spaţii publice . Regimul maxim de înălţime Cf . administraţie. . precum şi la subsolurile clădirilor . este permis un singur acces din drumul public . teren. de diametrală. precum şi PUZ Zone Protejate.prezentul proiect se înscrie în succesiunea etapelor de proiectare în categoria “CONCURSURI DE IDEI” în care fiecare student este LIBER sa propună o imagine spaţial volumetrică şi organizatorică socotită a fi oportună cu condiţia inscrierii în prevederile generale ale unui PUG (ca cele propuse la pct. servicii. lifturi.6).5 mp. reprezentativ ce poate să aibă ca funcţiuni: cultură. suprafata de vanzare = pentru birouri .00 m păstrându-se 9 . • Pe acest traseu delimitat în planurile topo se doreşte să se realizeze o zonă complexă cu valoare de traseu circulaţie.Implantarea În raport cu bordura străzii (principale) se vor păstra retragerile cf PUZ aprobat Parcări . agrement. zona cuprinsă între aliniament şi clădire trebuie tratată în mod obligatoriu în continuitate cu spaţiul public .staţonările vehiculelor vor corespunde nevoilor construcţiilor şi vor trebui să fie asigurate în afara drumurilor publice. Posibilităţi de ocupare a solului Procentul de ocupare a solului (POT) POT maxim 70% în funcţie de soluţia spaţial volumetrică şi cf PUG Coeficientul de utilizare al terenurilor (CUT) CUT maxim 2.atunci când o clădire este dispusă în retragere faţă de aliniamentul străzii. spaţii comeriale. Alte precizări: .1 arbore pentru 4 locuri de staţionare. hotel.1 loc/5 locuri in sală Spaţii libere şi plantaţii .. trasee de legatură subterană transport adaptat persoanelor cu dizabilităti cât şi normal (trotuare rulante. turism cultural.minimum 68% vor fi realizate în parkinguri sub sau supraterane.În funcţie de soluţie vor fi evidenţiate (în planşa tehnica .1 loc/50 mp.pentru obiectivele care necesită mai mult de 100 de locuri de parcare .Zona va fi accesibilă . scari rulante etc. parcri sub şi supraterane. = pentru comerţ .în cazul unor imobile proprietate privată se vor avea în vedere necesitatea unor negocieri 8.1 loc/2 camere = pentru săli de sport/ spectacole . ADC / mp.4.clădirile care au mai mult de 2 nivele de subsol vor necesita măsuri speciale de protecţie.1 loc/25 mp.spaţiile libere în afara amprizei clădirilor inclusiv traseele anexelor vor trebui să fie concepute pentru folosinţe precise.suprafeţele de parcare în aer liber vor trebui dispuse cu grija şi plantate. locuire. expoziţii. Profilul străzii Buzeşti va fi de 29. 7.numărul de locuri de parcare . teatru. .pentru obiective având faţada mai mică de 30 m.PUG Spaţiile vor avea în vedere folosirea eficientă a subsolului . .3. 7. TEMA PROIECTULUI Pentru zona pusă în discuţie există studii de zonă şi detaliu parţiale . spaţiu publicţ. arie utilă = pentru hoteluri comune .

jardiniere.. municipale sau naţionale) şi nu în mică măsură cea de realizarea unui pol cultural combinat cu comerţ reprezentativ.alinierea actual a construcţiilor aflate pe partea stângă a traseului parcurs de la Piaţa Victoriei spre Podul Haşdeu. poluare.00 m . scări rulante etc. servicii. Fond construit parţial construcţii cu înăltime medie.) • propuneri de mobilier urban ( ).Zona de tramvai =5. • administraţie • agrement • turism cultural • parcări sub şi supraterane. statui.00 m în care se va păstra actuala aliniere a clădirilor pe partea stânga urmând traseul din Piaţa Victoriei spre Strada Uranus.Remodelare) acţiuni ce impun concertarea intereselor private cu cele publice . • trasee de legătură subterană transport adaptat persoanelor cu dizabilitaţi cât şi normal (trotuare rulante. pavaje. bănci.Propunere spaţii publice .Reconstrucţie. Reconstrucţie.00 x 2 =14. lifturi.00 m .Propunere construcţii culturale-teatru experimental . etc • propuneri de pietonale cu caracter public Alte funcţiuni vor fi propuse in funcţie de oportunităţile zonei şi de ideea generatoare a studiului şi alte dotări necesare în limitele prevederilor PUG-ului . Se va păstra şi linia de tramvai .Propunere mobilier urban . Remodelare urbană cu accent pe Strada Buzeşti ce va căpăta un profil de 29.Hotel 9.00 m x 2 = 10.microclimat neexploatat În perimetrul marcat iîn planuri se va avea în vedere amplasarea următoarelor funcţiuni cu prioritate: • cultură • spaţiu public • locuire • hotel • spaţii comeriale tradiţionale.Trotuare de 5.Propunere construcţii comerciale . de aceea sunt necesare operaţiuni urbane cu o nouă viziune (Revitalizare.Carosabil 2 fire pe sens 7. Principalele caracteristici existente ale zonei Funcţiunea zona studiată în prezent este ocupată cu construcţii cu funcţiuni mixte. Complexitatea trebuie să fie suficient de mare încat să satisfacă atât componenta lucrativă (aducătoare de profit) cât şi componenta socială (de regulă subvenţionată de bugetul comunităţii locale.Propunere locuire colectiva . joasă Regim de înălţime max p+6 Regim juridic divers. În prezent intreaga suprafaţa este parţial demolată parţial cu fragmente de construcţii.00 m . atât privat cât şi de stat Disfuncţii circulaţie. În determinarea viitorarelor reglementări în cadrul proiectului se vor urmări câteva propuneri importante pe traseu : .Revitalizare. PREZENTARE PROIECT 10 .

analiza regimului de înălţime 5. 2. • accese. . Se cere o analiza de palier “Plan Urbanistic Zonal ( PUZ)” conform legislaţiei în vigoare cu codurile de culori în vigore. analiza architectural-urbanistică.valoare architectural –urbanistic. precum şi propunerea unor obiecte de arhitectură cu o volumetrie posibilă data de regulamentul stabilit. analiza formal –volumetrică şi a vecinătăţilor imediate . parcări. 11 . 9. • coeficient de utilizarea terenului CUT. .calcane. încadrarea în zonă–fluxurile de traffic de importanţă zonală . 3. care va conţine analiza situaţiei existente teren –vecinătăţi. Proiectul va conţine două paliere importante analiza de existent şi propunerea cu reglementări A. Analiza existentului in limita amplasamentului marcat in planuri (teren +vecinatati) In analiza situatiei existente se va urmari cu predilectie marcarea zonelor demolate. precum şi • aliniere clădiri.tipuri de parcele. etc.alte studii de urbanism aprobate în zona.străzi .accese . analiza funcţională şi a vecinătăţilor imediate. 6. • procent de ocupare a terenului POT %.tipologia cladirilor .poze.valoare memorială. spaţii plantate. spate.Analiza sitului se va face pe planurile cadastrale ca suport la sc 1/2000 si 1/500 . . 1) Reglementări de urbanism Reglementările se vor studia pe segmentul de staradă cuprins între strada Occidentului şi strada Mircea Vulcănescu şi vor cuprinde propunerile viitoarelor edificabile. 8. • funcţiuni existente şi propuse • regim de înălţime. carosabil. • Revitalizarea. . importanţa zonei în contextul oraşului. Reconstrucţia. . Se consideră situaţia concreta a unui teren situat intr-un context urban. • alte elemente. .parcaje .profilul funcţional major al zonei. pietonal.tipuri de proprietate asupra terenului. încadrare in PUG.( constructiile inainte de demolare) 1. 4.vechime. laterale.accese. starea şi structura fondului construit. monumente . .zonarea funcţionala .durabilitatea.orientări faţade. monumentele demolate . Remodelarea fondului construit existent. 7. analiza circulaţie .traffic B. regimul juridic al terenurilor . .tipuri de perspective. funcţiunile. faţă .

parcari. 10. procent maxim de ocupare a terenului (POT). Analiza situaţiei existente ( INAINTE DEMOLARE CU MARCAREA ZONEI DEMOLATE.sc1-/500. monumente. interpretări. coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT). suprafaţa construită desfăşurată (SCD). CONŢINUTUL PROIECTULUI Proiectul se va elabora si va cuprinde: o mapa care va conţine (planşe pliate la format A3 cu lăţime de 420x 297) care va conţine piese desenate (planse): planse: A) SITUATIA EXISTENTA 1. • desfăşurări stradale Propunerea trebuie să rezulte din interpretarea datelor analizei. regim maxim de înalţime (Rhmaxim)..500 2. Încadrarea în zonă –sc 1/5000 sau 1/10.. 12 . accese. Soluţia va avea caracter de principiu. Planşa de circulţia terenurilor din care să reiasă terenul care trece în domeniul public prin lărgirea străzilor sau prin crearea de noi artere . imagine urbană. Plansa reglementari urbanism.) redactată pe paliere de studiu pe un numar de planşe la alegerea fiecărui student. Disfuncţionalităţi sc1/2000 7 Analiza SWOT B) REGLEMENTĂRI URBANISTICE şi PROPUNERI 1. (pentru situatia existenta) şi 1/500 ( pentru reglementările urbanisice şi propunere) . alinieri. Proiectul se va lucra pe format electronic si va fi predat pe format tradiţional şi în format electronic pe un CD.). situaţie juridica. Planurile vor fi însoţite de scurte comentarii. În cazul în care se doreşte se pot realiza detalieri ale zonelor propuse cu caracteristici noi la scara 1:500. indicatori urbanistici – (suprafaţa total teren studiat (ST). Încadrare în oraş –schema 3. Încadrarea în PUG –schema 2 . starea clădirilor. circulaţie (funcţiuni. Sinteza analizei sc 1/2000 6. suprafaţa construită la sol (SC). etc. edificabil maxim. fond construit. perspective. scurt memoriu justifcativ. legende. desfasurari sc 1/500 Piese scrise 5. Propunere de arhitectura plan .2) Propunere – exemplificari de tema-imagine urbană Propunerea va fi studiată pe segmentul de staradă cupris între strada Occidentului şi strada Mircea Vulcănescu – O NOUĂ VIZIUNE • perspective • faţade etc. Scara de redactare a planurilor va fi 1/2000. schite 4. interpretări. analizele vor determina viitoarea propunere (funcţiuni. regim de inălţime. planşele vor fi însoţite de scurte comentarii. minim 5 analize –sc 1/2000 5. Se pot face crochiuri pentru exemplificarea temei. alte recomandari si note) la sc1. sc 1/2000 cf pct. zonele demolate. 3.000 4.

LA ALTĂ DATĂ ŞI ORA DECĀT CEA PREVĂZUTA PRIN TEMA. DETERMINA DEPUNCTAREA SAU DESCALIFICAREA PROIECTULUI CONFORM REGULAMENTELOR ÎN VIGOARE.aprecierea corectă a relaţiei teren . UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ARHITECTURA Ciclul : II (secundar) / semestrul 7 GRUPA NUME SI PRENUME STUDENT PROFESOR ASISTENT PROIECT NR. MOD DE EVALUARE.50% . 11. SEMNATURA STUDENT SCARA TITLU PROIECT FAZA DATA TITLU PLANSA NR.logica demersului urmat. Nota finală va reprezenta .00 cm care va conţine datele de identificare a proiectului.analiza situaţiei existente (minimum 5 analize corecte ale situaţiei existente pe paliere de studiu ) 40 % reglementari urbanistice +propuneri 10% memoriu PREDARE: 12 ianuarie 2012 intre orele 12 -14 Coordonator an IV Conf . PLANSA Proiectul se va realiza in grupe de 2 persoane avand in vedere suprafata de studiu. . INCOMPLET. CRITERII DE APRECIERE ŞI NOTARE: . . .arh.Codul de culori folost la analize va cel cf legilor În vigoare. Doina Marilena CIOCANEA 14. Doina TEODORESCU Intocmit Lect. PREDAREA ORICĂROR ALTE FORMATE.motivaţia alegerii propunerii. .claritatea exprimării ideilor 13.adecvarea propunerii la rezultatele analizei. BIBLIOGRAFIE CĂRŢI 13 . arh. 12.Planşele vor fi orientate cu nordul in sus. În colţul din dreapta jos a planşelor se va desena un cartuş cu dimensiunea 18.vecinătăţi. drd. CONDIŢII DE PREDARE ALE PROIECTULUI .00 cm / 5. În sprijinul propunerii se pot realiza şi studii suplimentare respectând formatul planşei. dr.Planşele vor fi pliate la format A3 (OBLIGATORIU) .

Arh. Londra 1953. 1976 . PETER DERER – BREVIAR ELEMENTE DE PROIECTARE URBANA.L’IMAGE DE LA CITE (IMAGINEA ORASULUI).Prof. 4/1975 pag. VICTOR FULICEA. Arh. The Architectural Press.RENOVARE URBANA .REVISTA URBANISME nr.Prof. Arh.CRISTIAN. Arta Grafica. Bucuresti.RENOVATION URBAINE nr. Sept.Arh.R.PIATA UNIVERSITATII LISTA MONUMENTE MUNICIPIUL BUCURESTI 14 . Institutul de Arhitectura “Ion Mincu”. 1955. Bucuresti . 1965 .G.Arh. Ed. 12-18 “DIFERENTIEREA SPATIALA SI PARTICULARIZAREA SPATIULUI URBAN” (manifestare dialectica a spatiului urban) . AURELIAN TRISCU – SPATII URBANE PIETONALE. 1959. Dr. SANDU M. 1993 . 1992 .VIRGIL IOANID – CIRCULATIA IN ORASUL BUCURESTI . Bucuresti. SCHULZ – EXISTENCE. SANDU M.Laurentiu STOENESCU – SISTEMATIZAREA URBANA . Tehnica. NORBERG. Tehnica. Ed. Bucuresti. Bucuresti.pmb. 1992 . MARGARIT. Dr. Ed.ORASUL SI CIRCULATIA URBANA. 1965 . 1979 . GIURESCU – ISTORIA BUCURESTILOR. ALEXANDRU – REVISTA ARHITECTURA Nr. TRANSPORTS CIRCULATIONS – REVISTA A-A . Dr. Paris. V. SPACE & ARCHITECTURE www. BUCHANAN – TRAFFIC IN TOWNS . 1971 ./Oct. 189/1973.Prof. Ed. 27/1992 – URBANISMUL SUBTERAN .REVISTA A-A nr. Bucuresti. 1962 .ro PUG MUNICIPIUL BUCURESTI PUZ ZONE PROTEJATE PUZ DIAMETRALA BUZESTI-BERZEI -URANUS PUZ CALEA GRIVITEI-STRADA BERZEI-STRADA POLIZU-NOD INTERMODAL PUZ MOBILIER URBAN B-DUL REGINA ELISABETA PUZ PIATA VICTORIEI PUZ TRONSON METROU DRUMUL TABEREI. 1993 . Arh. DUNOD.Prof.CAMILLO SITTE – ARTA CONSTRUIRII ORASELOR (Urbamismul după principiile sale artistice). Ed. Tehnica. Dr. ALEXANDRU – CURS MORFOLOGIE URBANA. London..GORDON CULLEN – THE CONCISE TOWNSCAPE.KEVIN LYNCH (traduit Marie-Francoise et Jean Venand) . GHEORGHE LEAHU – LIPSCANI CENTRUL ISTORIC AL BUCURESTILOR.FREDERICK GIBBERD – TOWN DESIGN – THE ARCHITECTURAL PRESS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful