You are on page 1of 49
Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia 1
Crèdit de Síntesi 4rt ESO
Viatge a Italia
1

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

ÍNDEX

 

PRESENTACIÓ

pàgines

Què heu de fer durant aquests dies? Com s’ha de fer:

2

3-5

a) El dossier

 

3-4

b) El quadern de viatge

4

c) L’exposició oral

 

4-5

Com s’avaluarà el crèdit de síntesi?

5

CONTINGUT DEL DOSSIER

 

1

Preparació del viatge:

6-13

1.1 Itinerari, transport i altres

6-7

1.2 Informació geogràfica

8-9

1.3 Pressupost

10

1.4 Informació històrica i artística de les principals ciutats

11-12

1.5 Menú gastronòmic

13

2

Altres activitats:

14-40

2.1 Com observar i comentar un quadre?

14-16

2.2 La ópera italiana

17-18

2.3 Una mica de literatura

19-34

2.4 English Language Activities

35-36

2.5 Pràctiques d’italià

37-40

.

ANNEXOS

 
 

Annex I

Programa de viatge

41-44

Annex II Mapes

45-49

2

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

PRESENTACIÓ

El crèdit de síntesi és un treball que es fa, en bona part, en grup. Durant l’elaboració d’aquest treball haureu de posar en pràctica els coneixements , procediments i hàbits adquirits en diverses àrees durant tot l’any i durant tota l’educació secundària obligatòria. El crèdit, per tant, permetrà al professorat avaluar els vostres coneixements, habilitats i el vostre interès i actitud.

El crèdit de síntesi que es proposa per als alumnes de 4t d’ESO porta per nom “Viatge a Itàlia”, i va lligat al viatge de fi de curs que realitzeu els alumnes de quart. Això us permetrà tenir un coneixement previ del país a visitar.

Aquest crèdit té dues parts: una de teòrica, que es du a terme a l’institut, i el viatge pròpiament dit. El vostre horari al centre aquests dies serà de 8’30h. a 14h, tot i que haureu de treballar també a casa per acabar de completar la feina. Durant els dies 4, 5 i 6 de juny preparareu el dossier que haureu de presentar. Des del 6 al 14 anireu a Itàlia i el 18 de juny, a les 11h, fareu l’exposició oral del vostre treball, que inclou la presentació del dossier i la presentació en Power Point del viatge. A la presentació lliurareu també al tribunal el vostre diari personal del viatge.

Què heu de fer durant aquests dies?

Les activitats que fareu són molt variades. Inclouen des de fer recerca d’informacions diverses, càlculs matemàtics, fer fotografies, fins a comentar poemes o fer dibuixos. Totes aquestes feines es recolliran en:

a) El dossier de grup

b) El quadern de viatge (individual)

c) L’exposició oral

3

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Com s’ha de fer? a) El dossier de grup

El dossier de grup és un treball conjunt que té dues parts, com pots comprovar a “Continguts del dossier”.

En primer lloc, heu de preparar entre tots un viatge a Itàlia a la vostra mida (no té perquè coincidir amb el que fareu en realitat). Aquesta primera part del treball haurà de reflectir-se en els següents apartats:

1. Itinerari, transports i altres informacions. S’han d’especificar els llocs, dates i durades dels trajectes.

2. Informació geogràfica. Heu de fer una descripció detallada dels aspectes medi ambientals del viatge (mapes, plànols, serralades, clima, carreteres, etc.).

3. Pressupost. Cal fer un pressupost acurat de l’itinerari, tot i incloent-hi el transport, l’alimentació , l’allotjament, etc.

4. Informació històrica i artística de les ciutats visitades.

5. Menú gastronòmic.

En segon lloc, haureu de dur a terme les activitats que es proposen:

1 Com observar i comentar un quadre?

2 La ópera italiana

3 Una mica de literatura

4 English Language Activities

5 Pràctiques d’italià

Aquests són els dos blocs del cos del vostre dossier. Penseu, però, que a més:

1r Haureu d’elaborar una coberta o portada, un índex i una introducció general, que hauran d’anar a l’inici del treball.

2n Heu de situar el cos del treball (preparació del viatge i activitats)

3r Per acabar, haureu de redactar unes bones conclusions.

4

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Al final del treball heu de fer constar les fonts d’informació (bibliografia,

Internet

)

i podeu afegir annexos diversos, si us cal.

El dossier ha d’acomplir els següents requisits formals:

- Redacció a ordinador.

- Títols i subtítols destacats (en negreta, cursiva, subratllat )

- Portada plastificada i enquadernació acurada.

- Pàgines numerades.

Per acabar, us recordem que cal tenir cura de l’ortografia, la puntuació i la unitat d’estil: En aquest sentit, us aconsellem que feu ús del paràgraf i que no construïu frases excessivament llargues. Això ajudarà que el vostre text sigui clar i entenedor.

b) El quadern de viatge

Durant el viatge, heu de confeccionar el que els mariners anomenaven un quadern de bitàcola o diari de viatge, individual. Es tracta que, des del vostre punt de vista més subjectiu, recolliu tot allò que us cridi l’atenció de la vostra estança a Itàlia, ja siguin records gràfics com dibuixos, postals, fotografies, tiquets de restaurants i entrades a museus com, és clar, records escrits: anotacions, comentaris, testimonis de companys, paraules noves

No hi ha pautes per l’elaboració d’aquest quadern. L’hem concebut com un treball artístic que pensem que, amb el temps, pot esdevenir un bon record de l’experiència d’aquest viatge.

El dia de l’exposició haureu de lliurar el quadern o diari al tribunal, que us el retornarà al més aviat possible.

c) L’exposició oral

L’exposició oral, que inclou la presentació en Power Point de les fotografies del viatge, es realitzarà per grups. Per preparar-la, us heu de repartir els continguts del dossier entre els membres del grup per tal que cadascun pugui participar-hi. Recordeu indicar sempre quines han estat les vostres fonts d’informació en cada moment.

5

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Encara que anem una mica justos de temps, teniu el cap de setmana de després del viatge per trobar-vos i seleccionar les fotografies que il·lustraran la vostra exposició i muntar una presentació per ordinador.

Penseu que, en acabar l’exposició, heu de fer una valoració global del crèdit i del viatge.

Com s’avaluarà el crèdit de síntesi?

Tot i que el treball es fa bàsicament en grup, la nota del crèdit ha de ser, en part, individual, tenint en compte l’aportació, l’esforç i el treball de cadascú.

Es valorarà :

1. El treball de classe, individual. Hi haurà un seguiment diari de les activitats realitzat pel professor que sigui al càrrec del grup en cada moment. Es tindrà en compte, lògicament, l’assistència, la puntualitat a l’aula, l’actitud envers la feina

2. El dossier, com a treball conjunt: Valorarem no només els continguts sinó també el redactat, la presentació i l’ortografia.

3. L’exposició oral, tant en conjunt com individualment. De manera global valorarem la presentació en Power point i l’organització de l’exposició. De cada membre, tindrem en compte la seva exposició personal, tant pel que fa tant al contingut com a la fluïdesa en el discurs.

4. El quadern de viatge, individual. Valorarem la seva originalitat, presentació

6

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

CONTINGUT DEL DOSSIER

1 Preparació del viatge

1.1 Itinerari, transport i altres

La activitat que us proposem consisteix en la organització del vostre propi viatge a Itàlia. Podeu incloure-hi allò que estimeu que més s’adapta als vostres interessos i possibilitats, tot i que amb alguna condició:

- Heu de fer un viatge en grup a Itàlia i heu de planificar aquest viatge tenint en compte que és un viatge cultural i lúdic al mateix temps.

- Els vostres companys de viatge seran els membres del grup de treball del crèdit de síntesi.

- El viatge durarà 7 dies

i l’itinerari serà forçosament el següent:

PISA, FLORÈNCIA, SIENA, ROMA

que trobareu a l’annex I)

I VENÈCIA (Consulteu el mapa

- Penseu que haureu de tractar de convèncer la resta de grups que allò que heu planificat és el millor dels possibles plans de viatge, en aquestes circumstàncies.

ACTIVITATS:

1) Com fareu el viatge entre Arenys i Itàlia (bus, avió, vaixell, tren de triar una opció, indicar quant costarà i justificar per què la trieu.

)? Heu

2) La ciutat on passareu cada nit i a quin tipus d’establiment (hotel, pensió,

alberg juvenil

es reserva i justificar la decisió.

Igualment, heu de triar una opció, indicar quant costa, com

)

3) Quines activitats fareu cada dia i a quina ciutat. Això inclou:

- Museus a visitar

- Bars o restaurants on dinar, sopar

- Concerts, “garitos”, festes

7

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

En resum, la idea és que, al marge de l‘itinerari real del vostre viatge a Itàlia, dissenyeu el vostre viatge perfecte (dins les vostres possibilitats) o que més s’adapti als vostres gustos. Recordeu que és un viatge en grup i, per tant, heu de posar en comú les idees i prendre una decisió conjunta per tots.

Per a la realització d’aquesta activitat disposeu de guies de viatge on podeu trobar tota la informació necessària. A més a més, podeu consultar Internet o la biblioteca del centre o del poble, les oficines d’ informació a joves,

Una adreça d’ Internet on trobareu tot el que necessiteu per a fer aquesta activitat és: http://www.jovebaixebre.org/turisme/

D’aquesta activitat valorarem:

- La capacitat per aconseguir informació i saber-la utilitzar.

- La planificació d’un viatge possible.

- La vostra il·lusió per fer les coses bé.

8

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

1.2 Informació geogràfica

El viatge suposa un desplaçament. Durant el trajecte travessarem sobretot pobles i ciutats, però també boscos, serralades, rius i d’altres accidents geogràfics. Possiblement ens trobarem amb climes diferents i costums diverses. El medi de transport també pot variar: cotxe, autocar, vaixell i, per què no, bicicleta o a peu. Quins tipus de carreteres utilitzarem? Quines són les seves característiques? Amb quins problemes ens trobarem? Totes aquestes preguntes poden tenir resposta amb una bona planificació i previsió. Però tot i això, sempre ens podem trobar amb imprevistos.

En aquest apartat heu de descriure tots els aspectes geogràfics que a continuació us detallarem, però també podeu incloure d’altres que estimeu importants.

ACTIVITATS:

1- Fent servir un mapa del continent europeu que teniu com a material complementari, heu de:

a) Fer una petita introducció parlant dels diferents aspectes geogràfics que

ens trobarem.

b) Indicar sobre el mapa nº 1 i de forma destacada el recorregut del viatge i

les ciutats per on passarem.

2- Descripció del recorregut. En aquest apartat has de buscar informació en enciclopèdies, llibres de text o Internet i respondre les següents qüestions:

a) Com pots observar, la frontera hispano-francesa està limitada per una

serralada important. Fes una breu descripció dels Pirineus (5 a 10 línies) amb

les característiques més importants.

b) Durant el nostre trajecte també tindrem la sort de travessar dos grans

rius. El primer desemboca a França en forma de delta i el segon ho fa al mar Adriàtic. Descriu la longitud, el cabal i d’altres característiques que trobis de tots dos a les enciclopèdies. Explica també el concepte de delta i explica les característiques del delta del Rhonne.

9

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

3- Durant l’anada, pararem al llac di Garda. Busca informació a Internet

d’aquest llac (imatges, temperatura de l’aigua, extensió, etc.)

4- Aquesta zona es troba als Alps. Explica la formació d’aquesta serralada , els cims més importants i d’altres fets que ajudin a la seva descripció.

5- Quin és el clima de les zones de muntanya? Explica’l.

6- Imaginem que la tornada no serà per carretera. Embarcarem a Civitavecchia i arribarem en vaixell fins a Barcelona. La travessia pot durar unes quantes hores, i pot ser força marejant.

a) Què és el mareig ?

b) Quin òrgan hi està relacionat?

c) Com es pot evitar?

7- El mar Mediterrani origina el clima mediterrani.

a) En què consisteix aquest clima?

b) Quines són les seves característiques en quant a la flora i la fauna?

8- Aspectes geològics. A Itàlia són freqüents els sismes i els volcans.

a) Com s’explica aquest fet?

b) Sobre un mapamundi, dibuixa les plaques litosfèriques.

c) Localitza sobre un mapa de la península itàlica els sis volcans més

importants i comenta les últimes erupcions.

d) Descriu els efectes dels dos últims terratrèmols succeïts a Itàlia.

e) Per què aquesta zona del Mediterrani és propensa als sismes i als volcans?

Raona-ho en base a la tectònica de plaques.

10

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

1.3 Pressupost

Ha arribat el moment de fer una relació general de totes les despeses que generarà el viatge que heu planificat a l’apartat 1.1.

Per a la realització d’aquesta activitat, disposeu de guies de viatge on podeu trobar tota la informació necessària. A més a més, podeu consultar a Internet o a la biblioteca del centre o del poble, així com a les oficines d’ informació a joves.

Recordeu que els conceptes bàsics que haureu de pressupostar són;

a. Allotjament

b. Transport

c. Alimentació

d. Entrades o visites a museus, espectacles o altres.

11

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

1.4 Informació històrica i artística de les principals ciutats

Les ciutats que visitareu (Pisa, Florència, Siena, Roma , Venècia) són molt importants des d’un punt de vista històric i artístic. Pels seus carrers hi podem trobar importants monuments arquitectònics, museus i llocs de gran interès.

ACTIVITATS :

En aquest apartat del crèdit heu de buscar informació sobre aspectes de la història i l’art de cadascuna d’aquestes ciutats:

PISA

1- Informació general : Situa la ciutat en un mapa d’Itàlia, descriu la seva situació, l’evolució històrica de la ciutat, població, activitats econòmiques,…

2- Plànol de la ciutat : Assenyala al plànol els monuments i edificis de més interès (esglésies, palaus, museus,…).

3- La Torre de Pisa : Busca dades sobre la seva construcció: època, característiques d’estil, problemàtica de la construcció, funció. (Cal cercar fotografies).

FLORÈNCIA

1- Informació general: Situa la ciutat al mapa d’Itàlia, descriu la seva situació, l’evolució històrica de la ciutat, població, activitats econòmiques,…

2- Plànol de la ciutat: Assenyala al plànol els monuments i edificis de més interès (esglésies, palaus, museus,…).

3- Santa Maria dei Fiore : Busca dades sobre la seva construcció: època, característiques d’estil, esbrina qui la va construir i cerca informació sobre l’autor. ( cal cercar fotografies). Dibuixa la seva cúpula.

12

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

SIENA

1 - Informació general : Situa la ciutat al mapa d’Itàlia, descriu la seva

situació, l’evolució històrica de la ciutat, població, activitats econòmiques,…

2 - Plànol de la ciutat : Assenyala al plànol els monuments i edificis de més interès (esglésies, palaus, museus,…).

3 – Informa’t sobre les diferents activitats que es realitzen a la plaça major. Dibuixa-la.

ROMA

1- Informació general : Situa la ciutat al mapa d’Itàlia, descriu la seva situació, l’ evolució històrica de la ciutat, població, activitats econòmiques

2- Plànol de la ciutat : Assenyala al plànol els monuments i edificis de més interès (esglésies, palaus, museus,…).

3- Busca informació sobre la Ciutat del Vaticà, el Coliseu, el temple de Venus i Roma, el Domus Aurea, el Fòrum de Nerva, el d’August i el de Trajà, així com de les esglésies de Loreto i el Santíssim Nom de Maria, la plaça del Fòrum, la plaça de Venècia , la plaça d’Espanya i la Fontana di Trevi.

VENÈCIA

1- Informació general: Situa la ciutat al mapa d’Itàlia, descriu la seva situació, l’evolució històrica de la ciutat, població, activitats econòmiques,…

2- Plànol de la ciutat : Assenyala al plànol els monuments i edificis de més interès (esglésies, museus, palaus,…).

3- Busca informació sobre la basílica de Sant Marc : data de construcció, plànol de l’edifici, història de la construcció; descriu les cúpules, la façana,

els materials, els elements decoratius basílica de Sant Marc i de la plaça).

(cal buscar fotografies de la

13

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

1.5 Menú gastronòmic

En aquest apartat, heu d’elaborar un menú típicament italià. Haureu de buscar informació de quins són els plats més característics del país i com s’elaboren. A més del menú que proposeu, heu d’indicar, pas per pas, els ingredients i el procés d’elaboració de cada plat.

14

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

.

2 Altres activitats

2.1 Com observar i comentar un quadre?

Un cop llegida la teoria que seguidament us presentem, heu de fer el comentari de cinc quadres. També podeu seguir les pautes que s’han fet servir a classe, a tall d’exemple. A més de la vostra intuïció, podeu aconseguir informació mitjançant el material que se us facilitarà. També hi ha llibres d’art a la biblioteca i, evidentment, a Internet.

El que segueix és una versió simplificada del llibre de Susan Woodford

Col. “Introducción a la Historia del Arte de la

Cómo mirar un cuadro

Universidad de Cambridge”

Aspectes a tenir en compte:

1 -.La funció del quadre : la màgica, la informativa, la didàctica o moral i la pura activitat creativa.

2 -.Context històric i cultural del quadre.

3 -. El grau de realisme.

4 -. Estudiar-lo en funció del seu disseny, és a dir, la manera en què

s’utilitzen les formes i els colors per crear estructures dins del quadre.

1. Les funcions del quadre.

La màgica

Un exemple d’aquesta funció serien les pintures rupestres. Es dibuixava l’animal per facilitar-ne o bé la cacera o bé l’acompliment d’algun desig, com en el cas del procediment màgic del budú

La informativa

Aquesta funció era molt important a l’hora de comunicar un missatge a una població majoritàriament analfabeta. Aquesta era la funció principal dels frescos romànics. Explicaven les històries bíbliques a través dels dibuixos . Les imatges no són plenament realistes però el tema i el què expliquen s’identifica sense dificultat.

15

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

La didàctica o moral

L’objectiu primordial no és explicar una història sinó comunicar quines són les actituds correctes i quines no. Això s’aconsegueix a través de símbols i al·legories que, les més de les vegades, entenen només un sector minoritari i culte de la societat. A tall d’exemple hauríem d’incloure aquí els quadres de temàtica mitològica i religiosa.

La pura activitat creativa

Respon als principis de l’art per l’art, i no al clàssic leit-motiv de l’art com a eina per ensenyar i i gaudir alhora. Un quadre pot expressar qualsevol cosa per ell mateix ; per exemple l’energia del pinzell, la recerca de colors etc Un exemple seria la pintura abstracte contemporània.

2.Context històric i cultural del quadre

N’hem d’extreure tota la informació possible sobre el seu temps: costums, ideals de bellesa, creences, societat i tradicions. Hem de situar la pintura a nivell cronològic, i entendre’n el seu context social, polític i històric.

3.El grau de realisme

En el món clàssic i sota les directrius de la Poètica d’Aristòtil l’obra d’art havia de seguir el principi del mimetisme, és a dir, el principi d´ imitació de la realitat. Com més “fotogràfica” fos aquesta , més “genial” era l´obra d´art. Però aquest principi ha anat canviant segons els corrents artístics i la mentalitat de la societat. Des dels “ismes” de finals del segle XIX, ha prevalgut la idea de l’art per l’art, i l’art s’ha convertit en una cosa independent de la realitat.

4.Estudi en funció del seu disseny

Observar com s´utilitzen les formes i els colors per crear estructures dins del quadre; per exemple es pot parlar d’estructura oberta o tancada segons les línies bàsiques, visió en superfície o en profunditat o el tractament de la llum sobre els objectes. Una anàlisi formal del disseny d’un quadre ens ajuda a comprendre millor el seu significat i a percebre alguns dels recursos que l’artista utilitza per aconseguir els efectes desitjats.

16

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Tipus de quadres:

- Paisatges i marines

- Retrats

- La vida i els objectes quotidians: el costumisme i la natura morta.

- Història i mitologia.

- Imatges religioses.

- Quadres de decoració sobre superfícies planes.

17

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

2.2 La ópera italiana

Para llevar a cabo las actividades de este apartado, debéis leer previamente

la teoría que se presenta a continuación.

La ópera nació y floreció en los siglos XVII y XVIII y tuvo su máximo esplendor en el XIX con obras de Rossini y Bellini.

En un principio, los temas tratados por la ópera eran de carácter mitológico que era lo que más gustaba a la aristocracia aficionada. Se buscaba la técnica perfecta y el estilo era recargado. Entonces las mujeres tenían prohibida la entrada en el coro de las iglesias y en la escena, y eran substituidas por i castrati. Éste es el periodo llamado “barroco”.

A ello le sigue un periodo intermedio en el que la música, los compositores,

manifiestan la voluntad de expresar las emociones humanas.

Ya con Rossini se equilibra el virtuosismo vocal con la expresión de diferentes sentimientos y emociones humanas. Una de sus óperas más conocidas es Guillermo Tell. Los tres compositores más importantes de está época son Rossini, Donizetti y Bellini.

Verdi utilizó otro lenguaje. Inició con Nabucco un tipo de ópera nueva, un estilo rápido e insólito que sorprendió. Cuando fue estrenada, al acabar el Va pensiero todo el teatro se levantó de golpe y aplaudió durante muchos minutos.

Las melodías que creaba Verdi inflamaban el espíritu patriótico de los italianos. Ha sido una de los casos en la historia de la música y el teatro en que el público y la ópera se identificaban completamente. La diferencia es que Bellini y Donizzetti habían creado unas bellas melodías, lánguidas y dulces, en cambio, la música de Verdi estaba llena de fuerza y de potencia, de vitalidad: una música que estaba en sintonía con el estado de ánimo de un público al que no le gustaba la dominación austriaca y ansiaba una Italia gobernada por sí misma.

La ópera actualmente tiene muchos seguidores.

teatros en que se siguen representando las óperas mejores de todos los

tiempos.

Y por todo el mundo hay

18

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

ACTIVIDADES

1) Traduce el término I castrati y busca información que explique de qué se trata.

2) ¿Qué quiere decir virtuosismo?

3) ¿Dónde está el teatro de La Fenice?

4) ¿Como se llama el teatro de ópera de Barcelona?

5) Audiciones:

L’elisir d’amore de Donizetti. (letra en la página 320 de la “Enciclopedia de los grandes compositores”)

Coros de Nabucco,: Va pensiero de Verdi.

- Escoged cualquier otro CD de los preparados , escuchad algún fragmento, y explicad el argumento de la ópera a la que pertenezca y vuestra opinión.

19

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

2.3 Una mica de literatura

La riquesa de l’art i la cultura italiana inclouen, com sabeu, la literatura, en molts casos de gran projecció a la resta d’Europa i a la cultura occidental en general.

Us presentem aquí una mostra molt petita de textos de quatre autors italians de diferents èpoques, dos de més antics (Dante i Boccaccio), i dos de posteriors (Leopardi i Dario Fo).

Donat que no tenim massa temps, n’hi haurà prou amb que trieu només dos dels quatre autors proposats. La única condició és que haureu d’escollir forçosament un d’entre Dante i Boccaccio i l’altre d’entre Leopardi i Dario Fo.

La nostra proposta és que llegiu atentament la informació que us donem sobre cada escriptor, així com els poemes i contes seleccionats, per tal de poder respondre a les activitats que trobareu plantejades a continuació dels textos.

20

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia DANTE ALIGHIERI 21

DANTE ALIGHIERI

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia DANTE ALIGHIERI 21

21

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia 22

22

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

DOS POEMES DE DANTE ALIGHIERI

VEU

TOTA

LA

SALUT

TAN

GENTIL

APAREIX

I

HONESTA

PERFECTAMENT

 

TANT

Veu tota la salut perfectament qui entre les dones veu passar Madona; i les qui van amb ella, a gratcient, lloen a Déu per la mercè que els dóna.

Tan gentil apareix i honesta tant la dona meva quan algú saluda,

 

que tota llengua es torna, trement, muda,

i

els ulls no gosen de seguir mirant.

I el seu encant té una virtut tan gran, que l’enveja en les altres no fa presa, al contrari, amb ella totes van amb la túnica d’amor i gentilesa.

Ella camina, quan se sent lloar, benignament d’humilitat vestida; sembla que sigui una cosa sorgida com miracle que el cel en terra fa.

 

La seva vista tot ho fa ser humil; no sols a ella es fa mostrar plaent:

Es mostra tan plaent a qui la mira que pels ulls dóna una dolcesa al cor que comprendre no pot qui no la prova:

cadascuna per ella rep honor.

 

És en la captinença tan gentil que ningú no la pot dur al pensament que no sospiri amb dolcesa d’amor.

sembla que als seus llavis, dolç, es troba un alè suavíssim ple d’amor que va dient a l’ànima: sospira.

i

QÜESTIONS SOBRE DANTE ALIGHIERI

1. On i quan va néixer aquest autor?

2. On i quan va morir?

3. Per tant, és un autor italià del segle:

4. Quin és el títol del llibre on recull els seus poemes?

5. En quines parts està dividida la Comèdia?

COMENTARI DELS POEMES DE DANTE ALIGHIERI

1. Saps com anomenem aquesta composició de dos quartets i dos tercets?

2. Com diries que és (amb les teves paraules) la dona a qui l’autor dedica aquests poemes?

3. Com reacciona la gent davant d’aquesta dona?

4. Et sembla una dona real o idealitzada? Diries que és angelical?

23

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia 24

24

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia 25
Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia 25

25

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

UN CONTE DE BOCCACCIO

26
26

CrèditCrèdit dede SíntesiSíntesi 4rt4rt ESOESO

ViatgeViatge aa ItaliaItalia

CrèditCrèdit dede SíntesiSíntesi 4rt4rt ESOESO ViatgeViatge aa ItaliaItalia 2727

2727

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

QÜESTIONS SOBRE BOCCACCIO

1. Boccaccio va néixer l’any Per tant, és un autor del segle

i va morir l’any

2. Explica de què tracta la seva obra Decameró:

COMENTARI DEL CONTE DE BOCCACCIO

1. Fes un resum del conte de Boccaccio en un màxim de quinze línies.

28

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia 29

29

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

DOS POEMES DE LEOPARDI

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia DOS POEMES DE LEOPARDI 30

30

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia 31

31

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

QÜESTIONS SOBRE LEOPARDI

1. Leopardi

va

néixer

,

l’any

per tant, és un autor del segle

i

va

morir

l’any

2. Aquest autor va tenir problemes físics i psicològics, quins?

3. Quina és la seva obra poètica més important?

COMENTARI DELS POEMES DE LEOPARDI

1. A quin mar (metafòric) naufraga el poeta en el seu poema Infinit?

2. A qui parla el poeta al poema A si mateix? Què li diu (amb les teves paraules)?

3. Observant les versions italiana i catalana, passa a l’italià les següents paraules:

Horitzó

silenci

pensament

Mar

engany

desig

Vida

morir

vanitat

4.

A quin corrent literari diries que pertany aquest poeta?

32

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

DARIO FO

Dario Fo va néixer a Legginno, a Llombardia, l’any 1926. És actor, autor i director teatral, i un home de gran intel·ligència. El seu gran èxit és degut, sobretot, a la capacitat que té per comunicar-se amb l’espectador. Aquesta capacitat de comunicació es basa en aquestes característiques del seu teatre: Hi trobem una gran quantitat d’acció i el ritme és àgil, els personatges estan ben definits i presenten contrastos entre ells i utilitza

un llenguatge planer i fàcilment entenedor per als espectadors, sense que es

tracti d’un llenguatge vulgar.

A Dario Fo se’l considera com un moralista social que predica fent el

pallasso o com un provocador que tracta els problemes diversos del món actual. L’any 1954 es va casar amb l’actriu Franca Rame i varen formar una companyia teatral pròpia, donat que no volia col·laborar amb els teatres oficials. Més endavant va fundar Nuova Scena, lligada al partit comunista italià, i després el Collettivo Teatrale La Comune. Van ser sempre grups molt polititzats, la qual cosa els va buscar problemes amb les autoritats, la censura i fins i tot els mateixos partits polítics.

Fo diu que ell fa teatre còmic per fer riure i per fer pensar. A les seves obres tracta temes com la posició dels intel·lectuals, el militarisme, la corrupció política, el feminisme i el masclisme, el terrorisme i la violència, el feixisme, la religió o el treball clandestí. Algunes obres seves són Aquí no

paga ni Déu, Mort accidental d’un anarquista, La dona grossa. L’any 1997 va

rebre el premi Nobel de Literatura.

33

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia FRAGMENT D’UNA OBRA DE DARIO FO 34

FRAGMENT D’UNA OBRA DE DARIO FO

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia FRAGMENT D’UNA OBRA DE DARIO FO 34

34

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

QÜESTIONS SOBRE DARIO FO

1. Explica les principals caracte rístiques de l’obra teatral de Dario Fo:

2. Explica quins temes tracta en les seves obres:

CO MENTARI DEL TEXT DE DARIO FO

1. De quin o quins temes parla el fragment?

2. Hi veus alguna mena de crítica?

3. Com diries que és el llenguatge q ue utilitza: culte, popular o vulgar?

35

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

2.4 English Language Activities

A) Surf the webs and find information about Rome to answer these questions:

1) Name three famous arches in Rome

2) Which arch is the oldest and which one is near the Colosseo?

3) How many Egyptian Obelisks are there in Rome?

4) Who erected the Pantheon and when?

5) Name two famous Vatican Museums

6) Who painted the Sistine Chapel in 1508?

7) What’s the name of the largest painting in the Sistine Chapel?

8) When is the Vatican Museum opened with Free admission?

9) What is the Italian name of “The Mouth of the Truth“ and where is it?

10)What does the tradition say about the Mouth of the Truth?

Suggested webs to visit:

http:// www. google.com

http://mv.vatican.va/StartNew_EN.html

36

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

B) Translate these sentences into Italian

1) What’s your name?

2) Good morning/ afternoon/ night

3) Thank you very much

4) How do you say this in Italian?

5) I don’t understand

6) Pleased to meet you

7) How are you?

8) Where’s the hotel, please?

9) How much is this?

10)Do you speak English/Spanish?

11) I would like to buy…….

12)What’s this?

Suggested web:http://www.travlang.com/languages/

37

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

2.5 Prácticas de italiano

Antes de iniciar esta última actividad, te facilitamos un poco de información:
Antes
de
iniciar
esta
última
actividad,
te
facilitamos
un
poco
de
información:

ALGUNAS REGLAS DE PRONUNCIACIÓN DEL ITALIANO

1- La C seguida de vocales débiles (e, i) tiene el sonido de la CH castellana. Ej. voce, baci (voche, bachi)

2- La CH tiene el sonido de K ante vocales débiles (e, i). Ej. Chiare, che (kiare, ke)

3- SC tiene un sonido parecido a la SH inglesa. Ej. scelta, rovesciare

4- La G ante vocales débiles tiene el mismo sonido que en catalán. Este sonido se puede representar por dy. Ej. Ginocchio (dynokkio), giomo (dyomo)

5- GH tiene el sonido de la GUE GUI castellanas.

6- En el caso de GU se pronuncian claramente ambas letras, aunque vayan seguidas de e o i, como grafía GÜE castellana. Ej. guerra (güerra)

7- GI ante a, e , o, u se pronuncia como en castellano, pero ante i se pronuncia como LL.

8- GN se pronuncia como la Ñ castellana. Ej. Gnocchi (ñokki)

9- QU se pronuncia como KU Ej. Questo (Kuesto)

10- La Z tiene un sonido parecido al del grupo castellano DS Ej. Venezia (Venedsia)

11- ZZ se pronuncia como TS Ej. Ragazzo (ragatso)

12- La LL se pronuncia como la L.L catalana. Ej. Controllo (control.lo)

38

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

ACTIVIDADES:

a) Indica el plural de las palabras siguientes, teniendo en cuenta la norma:

 

MASCULINO

FEMENINO

Cuando el singular acaba en o, el plural acaba en i.

Cuando el singular acaba en a, el plural acaba en e.

Ej. Piccolo – Piccoli

Ej. Rossa – Rosse Sorella - Sorelle

Figlio

-

Figli

Buono

Calda

Albero

Gonna

Grosso

Farfalla

Muro

Sedia

Aeroporto

Casa

Treno

Porta

b) Vocabulario. Relaciona las palabras de las dos columnas con flechas.

La ciudad

La macchina

Un coche

Un bicchiere

Un vaso

Un uomo

El papel

La carta

Las mujeres

Le donne

Un hombre

Le finestre

Las ventanas

La città

Los hijos

I figli

Actriz

Bacio

Beso

Attrice

39

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

c) Pronuncia, escribe el sonido aproximado de cada palabra de la columna de la izquierda y tradúcela.

 

PRONUNCIACIÓN

TRADUCCIÓN

Pomeriggio

   

Giovani

   

Oggi

   

Circo

   

Giornalista

   

Quella

   

Spiaggia

   

Palazzo

   

Campagna

   

Fagiolini

   

Bottiglia

   

Vecchia

   

Lezioni

   

Città

   

Camicie

   

Parrucchiere

   

Cavallo

   

Spegnere

   

Uscire

   

Signora

   

Giudicare

   

40

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

d) Tradueix – Translate – Traduce

CATALÀ

ITALIANO

ENGLISH

CASTELLANO

Equipatge

Bagaglio

Baggage

Equipaje

Sabates

     

Pantalons

 

Troussers

 

Faldilla

     

Botes

     

Cinturó

   

Cinturón

Guants

     

Bufanda

     

Regal

 

Present

 

Bossa

     

Mocador

     

Sostenidor

Reggiseno

   

Banyador

     

Restaurant

Ristorante

Restaurant

Restaurante

Cullera

     

Forquilla

     

Ganivet

     

Got

     

Vi

     

Aigua

     

Cuiner

     

Gràcies

     

Formatge

     

Peix

     

Carn

     

Amanida

     

Ampolla

     

Pebre

     

Oli

     

Sal

     

Cambrer

     

Taula

     

Llit

     

Tovallola

     

Amic

     

Flor

     

Segell

     

Diari

     

41

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

ANNEXOS

Annex I Programa de viatge

6 DE JUNY. ARENYS DE MUNT – ITÀLIA

Sortida d’Arenys de Munt a les 19 hores en direcció a Itàlia. Nit en ruta, fent les parades necessàries per tal de descansar. Cal que us porteu un entrepà per sopar.

7

DE JUNY. LLAC DE GARDA – VERONA -LIDO DI JESOLO

Arribada a Sirmione (al Llac di Garda) pel matí, on esmorzarem i visitarem

 

el poble.

A migdia sortirem en direcció a Verona, la ciutat que inspirà a William

Shakespeare. No ens podem perdre la plaça de Bra amb el seu amfiteatre romà, com tampoc el popular balcó de Julieta.

Acabada la visita sortirem cap a l’hotel de Lido di Jesolo (prop de Venècia),

on

arribarem al vespre. Sopar i allotjament a l’hotel.

8

DE JUNY. VENÈCIA

Esmorzar i trasllat a Venècia, per tal de gaudir d’aquesta famosa ciutat. Formada per una complexa xarxa de canals, carrers i palaus, Venècia és un laberint en el que hom queda atrapat per la seva bellesa i misteri. Està construïda sobre 18 illes, unides entre sí per més de 400 ponts. El Gran Canal, “el carrer més bonic del món”, travessa la ciutat que durant segles

fou la primera potència naval del món. Al voltant del Gran Canal apareixen esplèndids palaus gòtics, renaixentistes i barrocs. No deixarem de veure el magnífic conjunt de la Plaça de Sant Marc, amb la basílica del mateix nom,

el

Campanile i la Torre del Rellotge; el Palau Ducal i el famós Pont dels

Suspirs. Altres punts destacables de la ciutat són el Pont de Rialto, la

42

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Esglèsia de la Salut, de Sant Giovanni i de Sant Pau, la Fundació Peggy Guggenheim i el gueto jueu amb les seves sinagogues.

Dinar a Venècia (no inclòs). Sopar i allotjament a l’hotel de Lido di Jessolo.

9 DE JUNY. PISA - MONTECATINI

Esmorzar i sortida en direcció a Pisa. Visitarem el Camp dels Miracles, amb la seva famosa torre inclinada, la catedral i el baptisteri.

Dinar a Pisa (no inclòs), des d’on sortirem cap a Montecatini (prop de Florència).

Sopar i allotjament a l’hotel de Montecatini.

10 DE JUNY. FLORÈNCIA

Esmorzar i sortida en direcció a Florència. Podem començar per la Plaça del Duomo, que recull els edificis religiosos més importants de la ciutat: el Baptisteri, el Campanille de Giotto i el Duomo o Catedral de Santa Maria dei Fiore, coronada per la famosíssima cúpula de Brunelleschi. Continuant carrer avall, anirem a parar a la Plaça de la Signoria, on es troba el Palau Vecchio, seu de l’Ajuntament, i al costat d’aquest la famosa Galeria dels Uffizzi, un dels museus més valorats del món que conté obres de Leonardo

da Vinci, Raffael, Miquel Àngel, Tiziano

és la Galeria de l’Acadèmia, on podrem admirar el famós i autèntic David de

Una altra de les visites obligades

Miquel Àngel. Altres llocs d’interès de la ciutat són els seus famosos mercats i el Ponte Vecchio.

Dinar a Florència (no inclòs).

Sopar i allotjament a l’hotel de Montecatini.

10 DE JUNY. SIENA - ROMA

Esmorzarem i continuarem el viatge cap a Siena on podrem visitar la magnífica plaça del Campo, on se celebren els famosos jocs del Palio i la seva catedral gòtica.

43

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Dinar a Siena (no inclòs), des d’on sortirem cap a Monterotondo (prop de Roma), on arribarem al vespre.

Sopar i allotjament a l’hotel de Monterrotondo.

12 DE JUNY. ROMA

Esmorzarem i visitarem Roma. Proposem començar la visita a Roma amb un recorregut històric per les restes arqueològiques de l’antic imperi romà. El Coliseu, sens dubte el monument més conegut de la ciutat. El seu veritable nom és Amfiteatre Flavi, tot i que posteriorment es va conèixer amb el seu nom actual. Un cop dins podrem admirar els seus quatre pisos i les restes de les estructures interiors on, antigament, s’hi celebraven les famoses lluites de gladiadors, homes contra feres, batalles navals, etc.

Després de dinar (no inclòs) podrem continuar la visita pels fòrums romans.

A través d’aquesta via podrem veure el Temple de Venus i Roma, Santa

Francesca romana, el Domus Aurea, el fòrum de Nerva, el d’August i el de Trajà, així com les esglésies de Santa Maria de Loreto i Santíssim Nom de Maria. Ens podrem endinsar en el que fou el cor de la vida romana a través del Pòrtic dels Deus Tolerants amb les seves dotze columnes per observar com era la vida dels cristians presos pels romans a la presó Marmetina, el Temple de la Concòrdia i la Curia, antiga seu del Senat. La Tomba de Ròmul, l’Arc de Sèptim Sever i la Plaça del Fòrum.

Tal com sortim del Fòrum, ens trobarem amb la Plaça de Venècia, on contemplarem el Palazzo Venècia, que fou la seu del govern feixista. Des d’aquí pujarem pel principal carrer de Roma, la Via del Corso per anar recorrent els principals monuments i llocs turístics de la ciutat.

El primer que trobarem a la esquerra és el Pantheon, considerat un dels

monuments antics més ben conservats del món. S’anomenava així per que era

un temple dedicat a diverses divinitats, fet construir pel Consol Agripa l’any

27 a.C.

Continuant amunt pel carrer arribarem a la famosíssima Fontana di Trevi, que rep el seu nom de la paraula trivio, cruïlla de tres carrers. En el centre de la escenificació de marbre trobem la figura mitològica d’Oceà en un

44

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

carruatge arrossegat per dos cavalls marins guiats per Tritó; la llegenda diu que qui llença una moneda a l’aigua d’esquena a la font tornarà a Roma.

Si continuem el nostre recorregut per la Via del Corso, arribarem a la Plaça d’Espanya on podrem gaudir d’un dels centres de la vida romana.

Finalment, arribarem a la Plaça del Popolo, punt des del qual podrem tornar a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel de Monterrotondo.

13 DE JUNY VATICÀ- CIVITAVECCHIA – VAIXELL

Esmorzarem i dedicarem mig dia a la visita de la ciutat del Vaticà. Abans d’endinsar-nos a la ciutat papal podrem visitar el Castell de Sant Angello on es troba el Museu Nacional. Després ens dirigirem a la plaça de Sant Pere del Vaticà, la basílica més gran i bonica del món. Caldrà visitar la Tomba de Sant Pere i les impressionants obres d’art que conté la basílica.

Dinar (no inclòs) i estona lliure per acabar de realitzar les últimes visites a Roma. Després de dinar, sortida en direcció Civitavecchia per embarcar a les 19:00h de la tarda al Ferry que ens durà cap a Barcelona. Sopar al ferry (no inclòs).

14 DE JUNY. BARCELONA - ARENYS DE MUNT

Arribada al port de Barcelona a les 16.00. Trasllat a Arenys de Munt en autocar. Comiats.

45

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Annex II Mapes

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia Annex II Mapes 46

46

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia 47

47

CrèditCrèdit dede SíntesiSíntesi 4rt4rt ESOESO

ViatgeViatge aa ItaliaItalia

CrèditCrèdit dede SíntesiSíntesi 4rt4rt ESOESO ViatgeViatge aa ItaliaItalia 4848

4848

Crèdit de Síntesi 4rt ESO

Viatge a Italia

Crèdit de Síntesi 4rt ESO Viatge a Italia 49

49