P. 1
Електронски пари 2

Електронски пари 2

Views: 24|Likes:

More info:

Published by: Билјана Мелева on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

Електронски пари

Вовед
• Последната деценија од 20-тиот век беше економски многу успешна и
се карaктеризира со напредок во технологијата и нејзината примена.
Некои истражувачи сметаат дека се движиме кон нова економска ера
базирана на знаења или ера на дигитална економија- што би можело
да доведе до трета индустриска револуција.
• И последната деценија од 20-тиот век се одликува со голем пад на
трошоците и подобрување на работата на компјутерската и
телекомуникациската индустрија. Како резултат на тоа компјутерот
станува се поприсутен. Таквиот развој ја охрабри комерцијалната
активност преку интернет и овозможи се поголем број различни
видови на стоки да се тргуваат електронски. Тоа доведе и до развој на
некој нови форми на сопственост. Новата форма на „пари“ која во
последно време привлече најмногу внимание се нарекува електонски
пари. Поимот се однесува на плаќање во реалниот и виртуелниот свет
чија цел е да се унапреди ефикасноста на постоечкиот начин на
плаќање и да се заменат парите во малопродажните трансакции.
Всушност не постои универзална дефиниција за електронски пари.
Банките за меѓународна трговија потврдуват дека електронските пари
тешко можат да се дефинираат, бидејќи имаат специфични технолошки и
економски карактеристики. Покрај тоа развиени се различни верзии на
електронски пари кои прилично се разликуваат по своите карактеристики,
техничка имплементација, како и во поглед на начинот на кој вредноста се
трансформира. Европската централна банка во 1998 година
електронските пари ги дефинирала како електронско средство со
монетарна вредност на техничкиот апарат кое може широко да се користи
за плаќање на обврски без вклучување на банкарска сметка во
трансакцијата.

И покрај големиот интерес за електронските пари примената на таквата
монетарна иновација сеуште е во примарна фаза. Сеуште готовинските
средства се користат најчесто за плаќање, особено при плаќање на
секојдневните малопродажни трансакции со мала вредност.
Информатичка револуција и иновации
поврзани со парите
• Електронските пари не се нов феномен.Од информатичката
револуција во средината на 90-те години и падот на цените на
компјутерите и растот на интегрално поврзаните компјутери
поголемиот дел од плаќањето стана електронско. Трговијата преку
интернет ја зголеми примената на нови технологии,а со тоа се
зголеми побарувачката на нови електронски начини на плаќање.
Меѓутоа,она што навистина е ново е електронското плаќање во
малопродажбата и користењето на интернет како нов монетарен
пазар. Резултат на тоа е промената на географијата на парите. Поради
информатичката револуција се појави нов начин на електронско
плаќање, кој набрзо го привлече вниманието на дел од светот-
електорнски пари. Денеска парите стануваат информација подготвена
на микропроцесорот или во базата на податоци која содржи податоци
за состојбата на сметката, лични информации, ПИН број и
информации за купувањата.Без сомнение целта на таквиот
инструмент е да се подобри ефикасноста на традиционалниот начин
на плаќање.
Развој на електронскиот начин на
плаќање
• Електорнскиот начин на плаќање постои од 60-тите години на
минатиот век, односно од развојот на електронскиот пренос на пари
(Electronic Funds Transfer-EFT), кој станал се
пософистициран.Електронскиот пренос на пари имплицира примена
на компјутерска и телекомуникациска технологија при плаќањето.
Овој начин го применувале банките и други финансиски институции
за разменување и пренесување голема количина на пари на
национално и меѓународно ниво. Основата на функционирањето на
електорнскиот пренос на пари е дека парите се движат по пат на
мрежа како замена за готовина или чекови за да се изврши
трансакција. На овој начин треба да се скрати времето на плаќање и
да се намалат трансакциските трошоци.Употребата на EFT значајно се
зголемила со појавата и прифаќањето на банкомати, кои
овозможуваат трансфер на пари на местото на кое стоката се
продава. EFT се смета за прв степен од електронизираните
трансакции. Во почетокот на 80-тите години на минатиот век
електронските плаќања станале покорисни со појавата на кредитните
и дебитните картички, кои неколку години по нивното појавување
станале најпопуларен електронски инструмент за мали трансакции.
Раѓање на е-пари
• Постојат 2 причини за појавата на електронските пари. Првата, дека
парите се како “социјална институција” подложна на веќе започнатата
институционална промена и се интерпретира како последица на
спонтаната еволуција која би требало да ги надмине недостатоците на
трампата и двојното коинцидирање на желбите. Денеска е-парите се
последна фаза од тој развој и претставуваат дополнителен степен на
институционални промени. Нивната главна улога е да ја поткрепат
електорнската трговија преку интернет, да овозможат трансакција, да
ги смалат нивните трошоци, односно да го заменат плаќањето со пари
и монети во малопродажбата. Втората причина за настануваче на е-
парите се однесува на информатичката револуција која се одликува
со интегрирање на електронското процесирање на информации и
телекомуникациски технологии со што се намалуваат географските
разлики по пат на кои информациите можат да се пренесат на целиот
свет. Информатичката револуција го промени финансискиот сектор
овозможувајќи начините на плаќање да станат посигурни и
поефикасни, давајќи дополнителна причина за појава на новите
монетарни иновации.
За разлика од информатичката револуција, појавата на е-парите не е
типична револуција, туку само нов начин за процесирање на
информации,односно за пренесување на куповната моќ. Многу
финансиски иновации не се нова форма на пари туку поинаков начин на
употреба на постоечките пари во трансакциите. Природата на парите
никогаш нема да се промени па парите и понатаму ќе бидат само
посредник во размената на добра и услуги. Картичката за е-пари е
поинакво средство за плаќање кое овозможува електронски пренос на
вредноста од картичката во паричник, како во реално време, така и по
пат на мрежи. Се смета дека е-парите се најважно достигнување кое ја
пренесува однапред дадената монетарна вредност па може да се
употребува за повеќе трансакции од помала вредност.
Земја Назив на
елементи
Процедура
на
полнење
Преносливот
меѓу
крајните
корисници
Прилагоден
ост за
плаќање по
пат на
мрежа
Мултифункц
ионални
карактерист
ики на
плаќање
Белгија Proton банкомат,т
елефон
интернет
не не да(Ф-ја на
дебитна к)
Чешка FUNCHIP терминал не не не
Данска Danmon банкомат не не не
Франција Moneo банкомат не не да (ф-ја на
дебитна к)
Германија GeldKarte банкомат не да да
Холандија Chipknip Посебен
уред
не не
Над 70%
издадени на
дебитна
картичка
Швајцарија CASH банкомат не не да
Карактеристики на различни елементи од е-
парите во некои земји
Плаќање со е-пари и трансакциски
трошоци

• Плаќањата на класичната теорија на пари бараат најмалку еден купувач и еден
продавач, со тоа што и двајцата мора да имаат сметки во банките кои се
поврзани преку клириншки куќи. Плаќањата со традиционални инструменти
како што се чековите или банкарските налози имаат потреба од интервенција
на финансиски посредник од типот на банката. Плаќањето со е-пари е слично
на традиционалната шема-постојат две странки т.е. една или две банки.
Меѓутоа, целиот процес станува поефикасен и полесен. Трансакцијата не бара
никаква шифра и неможе да го надмине претходно дефинираниот износ. Ако
износот кој што се наоѓа на чипот целосно потрошен, картицата може
автоматски повторно да се наполни кај трговецот, и тоа без наплата на било
каква надокнада. Кога еднаш чипот е наполнет, корисникот нема потреба да
бара банкомат или точен износ на готовината. Дополнително, проблемот со
крадење или губење на пари е смален на минимум. За трансакција е-пари во
моментов не е потребен посредник бидејќи парите изразени во единици се
трансферираат електронски од купувачот на продавачот. Износот на парите кој
е платен, подготвен е на терминалот на продавачот т.е. одвреме на време се
пренесува неговата сметка во финансиската институција. Плаќањето со е-пари
ги намалува трансакциските трошоци, а времето се скратува во споредба со
другите облици на плаќање. Трошоците за користење на електронските пари
изнесуваат од една третина до половина од трошоците за плаќање со хартиени
пари. Кога сите трансакции во една земја би се спроведувале електронски, би
можело годишно да се заштеди повеќе од 1% БДП.
Форми на е-плаќање
Електронските чекови се слични со регуларните чекови. Тие се
обезбедени со шифрирање со јавен клуч.За обезбедување на
работата со е-чекови можат да се користат трети компании.
Електронските пари се исто така еден од механизмите за плаќање во
е-бизнисот. Тој е безбеден и анонимен начин кој може да се користи за
поддршка на микроплаќањата, со помош на картички за плаќање.
Главните бариери за овој тип на е-плаќање се потешкотиите за
отворање на сметки, потреба од имплементација на специјални
системи и придобивање на критична маса на купувачи. Електронските
картички за плаќање во употреба се неколку децении. Најпознати се
кредитните картички кои содржат магнетна лента која содржи
ограничен број на информации, како што е бројот на картицата.
Посовршен облик на картица е картица со депонирана вредност, која
со секое извршено плаќање ја намалува својата вредност. Уште
посовршена картица е паметната картичка, која содржи
микропроцесор. Во неа можат да се сместат поголем број на
информации. Електронскиот трансфер на средствата претставува
електронски трансфер на пари со користење на компјутерски мрежи.
Денес многу се користи за електронски плаќања меѓу банките и
помеѓу банките и клиентите. Со негова помош се обавуваат
интербанкарските трансакции кои се извршуваат низ целиот свет.
Ограничување на развитокот на е-пари
• Кога за прв пат е воведено е-пари, се очекувало дека поради
своите бројни предности за потрошувачите, трговците и
финансиските институции ке биде пара на 21 век. Меѓутоа
статистиката покажала дека употребата на е-пари е сеуште во
почетна фаза. Е-пари што е најважно не се користи во
Европската унија, како ни во другите развиени земји. Освен
две причини кои ги наведовме на почетокот за бавна примена
на е-пари ќе објасниме уште две причини. Првата е
двостраната примена на пазарот, а втората е психолошкото
влијание кое ќе го наречеме проблем со навиките што постојат.
Прифаќање на е-пари и ефект на мрежата
• Колку е-пари ќе се употребуваат, најмногу зависи од
мотивацијата која ја имаат неговите издавачи, потрошувачи и
трговци.
• Побарувачката на потрошувачите ќе зависи од предностите и
недостатоците на е-пари во форма на плаќање, надокнада на
издавачите, сигурност што ја чувствуваат потрошувачите при
користење на е-пари.
• Мотивацијата за произведувачите ги опфаќа приходите од
наплатена надокнада од корисниците на картиците, приходи од
вложување на простанатиот износ на пари т.е за банките-
издавачи, заштеди од помалку задржана готовина.
• Потенцијални недостатоци за издавачите можата да бидат
очекувани трошоци за идната регулација.
• Подготвеноста на трговците да ги прифатат е-парите тесно е
поврзана за надокнадата која ќе ја наплатуваат издавачите или
операторите. За потрошувачите и трговците најважна ќе биде
нивната подготвеност да ја прифатат новата технологија.
Гаранција за употреба на е-пари
• Е-парите претставуваат типичен производ кој може да се анализира
со помошна мрежата и теоријата на мрежната екстерналија.
• Во економската теорија ползата од парите пропорционално се
зголемува со бројот на луѓето кои се служат со нив. Во тој смисол
парите се слични на телефонската мрежа- колку е мрежата поголема,
вредноста за користење на телефонот за првите претплатници е
преголема.
• Економскиот субјект прифаќа нова валута како што се е-парите, ако
верува дека и други луге ке почнат со него да се служаат.
Критериумите на прифаќање на е-парите се темелна гаранција на
успех т.е објаснување за неговата важност во економијата.
• Krueger смета дека поединци ќе го прифатат системот е-пари се
додека неговата вредност составно и драстично не се намали. Фактот
поради кој поединецот ги прифаќа парите произлегува од тоа што и
другите го прифајкаат.
• Menger наведува „ Дури кога се најмногу барани производите можат
да постанат пари, т.е од таа причина иницијално се зголемува
големата пазарна вредност на тие производи. Секој стопански субјект
донесува помалку производи на пазарот, т.е спрема тоа има голем
интерес да се замени стоката која ја поседува, стоката што станала
пари“.
Проблем на постојаноста на навиките
• Дали е лесно да се оствари критична маса во користење на е-пари? Одговорот
е негативен, бидејќи голем број корисници, трговци мораат да инвестираат во
специјални уреди како воопшто да ги прифатат е-парите, а потрошувачите ќе
мора да се користат со е-парите за малопродажна трансакција како супстанца
за кованите и хартиените пари.
• Една од причините зошто лугето малку го користат овој, инструмент на
плаќање е токму навиката за употреба за готовина и чекови за малопродажна
трансакција. На пример во некои земји како што е Франција плаќањето со чек
стана дел од културното наследство. Истовремено навиките на банките при
извршување на трансакција може да биде причина за бавна импементација на
новите инструменти. Потрошувачите со текот на времето се здобиле со
доверба во финансиските посредници, и затоа не навикнале да извршуваат
трансакција без нивно присуство.
• Постојаноста на навиките не е нов феномен. На многумина за претходните
иновации им било потребно многу години пред да го осетат нивното
економско влијание.
• Во 1995 г. Само 15% од француските државјани имале кредитни и дебитни
картици, денес 89% од нив ги поседуваат а тој број и понатаму расте. Ако ја
споредиме моменталната состојба на е-пари со наведените искуства можеме
да заклучиме дека ќе треба да причекаме некое време да би виделе поголем
број на корисници на е-пари. Меѓутоа во денешно време е-пари би можеле
побрзо да се развиат токму поради фактот да проблемот со постојаната навика
може почесто да се преброди во дигеталната економија и во друштвото на
знаење. Према таа економија без готовина можеби и не е така далеку.
Воведување на електронските пари во
Македонија
• Електронските пари во Македонија се воведоа со законот за платниот
промет на 1 Јануари 2008 година. Таквите пари одамна функционираат
во развиениот свет кон кој се стреми Македонија. Електронските пари
претставуваат замена за готовите пари во оптек. Вообичаено, тие се
користат за реализација на електронски плаќања во ограничени
помали износи, за намени како што се плаќање на патарина, купување
преку интернет, плаќање при патување во странство и сл.
Предностите на тие пари се повеќекратни, а најважни се следните две.
Прво, кај електронските пари е намален ризикот од злоупотреба
бидејќи плаќањата може да се вршат само до висината на
номиналниот износ на салдото на чип-картичката или во
компјутерската меморија. Второ, со засиленото користење на
електронските пари, значително, ќе се намали обемот на готови пари
во оптек,а, со самото тоа, и обемот на “сивата” економија во земјата.
новиот закон за платен промет во себе содржи едно решение, кое
создава одредени дилеми и нејаснотии во поглед на неговата
практична примена. Во законот се посочува дека во случај некое лице
да нема доволно средства на неговата сметка во соодветната банка
врз чија основа би требало да се реализира судско решение за
присилна наплата на неговите достасани обврски врз разни основи,
неговата банка би требало да ги извести сите други банки да го запрат
користењето пари од сметките што тоа лице ги отворило во тие
банки.Таквото решение е основано и оправдано. Не може некој да
должи врз некоја основа, а од друга страна, да има слободни
средства на други сметки во други банки на кои, дури, и заработува
камата.
Заклучок
• Напредокот во информациската и комуникациската технологија овозможи
развиток на нови облици на електронско плаќање како во реалниот свет така и
во виртуелниот свет. Причина за се поголема распространетост на наведените
производи е токму нивната поголема учинковитост во споредба на
традиционалниот начин на плаќање. Меѓутоа статистиката потврдува дека
развитокот на е-пари е во почетна фаза, и дека готовината сеуште е најважен
облик на плаќање. Една од причините зошто употребата на електронски пари
не се прошири е токму фактот дека е-пари се прилично софистициран облик на
плаќање кое нешто бара инвестирање во нова технологија кај трговците, како и
развивање на нови искуства кај корисниците.
• Праксата покажува две дополнителни причини. Првата причина се мрежните
екстерналии- како и за други иновации, бројот на корисниците на е-пари мора
да достигне одредена критична маса за да би употребата била исплатлива за
сите учесници. Другата причина е постојаноста на навиките во користењето на
традиционалните облици на плаќање како што се чековите и готовинското
плаќање. Кога би се промениле навиките, поедноставно би било
достигнувањето на критичната маса која е потребна за изградба на мрежа на
корисниците на е-пари. Државата би можела да има потенцијално важна улога
во менувањето на постојаните навики, како би можела да ја промовира
употребата на е-пари.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->