PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

STRUKTURA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
ŠEMATSKI PRIKAZ

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

obavljanje tuđih poslova protiv zabrane.prodaja stvari. odgovornost za štetu od opasne djelatnost. odgovornost za pravne nedostatke .javno obećanje nagrade.opća načela. pravo zadržavanja Vjerovnikova prava i dužnikove obveze Odjeljak 2 Prodajni nalog Glava X Odjeljak 3 Odjeljak 1 Vjerovnikova prava u nekim posebnim slučajevima Glava IV Zajam Obveze zajmoprimca Odjeljak 4 Opće odredbe Odjeljak 2 Prestanak obveza Odjeljak 1 Namjenski zajam Opće pravilo Obveze zajmodavca .stvar. dvostrani ugovori. prodaja sa zadržanjem prava raspolaganja. odgovornost za materijalne nedostatke. odgovornost pravnih osoba prema trećem.pravo na naknadu štete. nepravo poslovođe. opći učinci ugovora . pobijanje dužnikovih pravnih radnji. vrijednosni papiri .opće pravilo.STRUKTURA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (šematski prikaz) ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA Dio prvi OSNOVE OBVEZNIH ODNOSA Glava I Dio drugi UGOVORI GlavaVII Odjeljak 1 Osnovna načela Glava II Prodaja Opšte odredbe Nastavak obveza Odjeljak 1 Odjeljak 2 Ugovori Odjeljak 2 . pravo oštećenika nakon zastare prava da zahtjeva naknadu . obveze i prava poslovođe bez naloga. pravila vraćanja . preuzimanje stvari Odjeljak 6 Obveze prodavaoca Odjeljak 4 Odjeljak 3 Obveze kupca Odjeljak 5 Sticanje bez osnove Odjeljak 4 Poslovodstvo bez naloga Odjeljak 5 Naknada štete u slučaju raskida prodaje . odgovornost po osnovi krivnje.isplata cijena. odgovornost za drugog. odobrenje .opće pravilo. zastupanje. cijena Sastojci ugovora o prodaji Odjeljak 3 Uzrokovanje štete . prodaja sa specifikacijom. tumačenje i nevažnost ugovora. naknada. prodaja po uzorku.prodaja sa pravom prvkupa. prodaja s obročnim otplatama cijene Obveza čuvanja stvari za račun suugovaratelja Odjeljak 7 Jednostrana izjava volje Glava III Slučajevi prodaje s naročitim pogodbama GlavaVIII Učinci obveza Razmjena Odjeljak 1 Glava IX . kupnja na pokus. odgovornost više osoba za istu štetu.sklapanje ugovora.

sjedinjenje. otpust duga.opće odredbe. odnos prevoznika i primaoca. odnos ustupioca i primaoca. preuzimanje ispunjenja pristupanje dugu. nemogućnost ispunjenja.Odjeljak 2 Glava XI Ispunjenje Odjeljak 3 . obnova. vrijeme potrebno za zastaru.opće odredbe.opće odredbe.opća pravila o ispunjenju. prekid zastarijevanja Odjeljak 5 Opće odredbe Odjeljak 2 Ostali načini prestanka obveza Odjeljak 4 Otuđenje zakupljene stvari Odjeljak 6 Obveze zakupodavca Odjeljak 3 Zastara Glava V Prestanak zakupa Odjeljak 1 Odjeljak 5 Obveze zakupca Glava XII Razne vrste obveza Odjeljak 1 Ugovor o djelu Novčane obveze Odjeljak 2 . odnos primaoca i dužnika.djeljive i nedjeljive obveze. odnos pošiljaoca i prevoznika.otkaz . fakultativne obveze i fakultativna potraživanja Odjeljak 6 Opće odredbe Odjeljak 2 Obveza naručioca . odgovornost prevozniuka za gubitak. pravo zaloga Opće odredbe Prijevoz GlavaXV Odjeljak 5 Odjeljak 4 3 Odjeljak Odjeljak 3 Odjeljak 2 Odjeljak 1 Prestanak ugovora Podlicenca Obveze stjecaoca licence Obveze davaoca licence Opće odredbe Ugovor o licenci . sudjelovanje više prevoznika u pevozu pošiljke. oštećenje i zakašnjenje pošiljke. solidarne obveze Nadzor Odjeljak 3 Obveze s više dužnika i vjerovnika Glava VI Rizik Odjeljak 8 Sklapanje ugovora nadmetanjem Odjeljak 4 Promjena vjerovnika ili dužnika Pravo zaloga Odjeljak 1 Odjeljak 9 .alternativne obveze. Obveze izvođača GlavaXIII Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) Odjeljak 2 Prestanak ugovora Odjeljak 3 Odjeljak 1 Ugovor o građenju Promjena dužnika Odgovornost za nedostatke Odjeljak 4 Odgovornost izvođača i projektanata za solidnost građevine Opšte odredbe Odjeljak 2 Ugovor o građenju s posebnom odredbom GlavaXIV Odjeljak 1 Odjeljak 3 Odjeljak 2 Ugovor o prevozu osoba Ugovor o prevozu stvari . protek vremena .preuzimanje duga. zakašnjenje.kompenzacija. posebni slučajevi ustupanja potraživanja .opće odredbe. zastoj zastarijevanja. polaganje i prodaja dugovane stvari Odjeljak 4 Odjeljak 1 Zakup Podzakup . ugovorna kamata Odgovornost za nedostatke Obveze s više predmeta Odjeljak 3 Odjeljak 7 .

opće odredbe. posebni slučajevi ostave Ostava Odjeljak 2 Odjeljak 1 GlavaXVII Skladišnica Odjeljak 4 3 Odjeljak Odjeljak 3 Odjeljak 2 Opće odredbe Odjeljak 1 Uskladištenje GlavaXVIII Prestanak naloga Odjeljak 5 Odjeljak 4 Obveze nalogodavca Odjeljak 3 Obveze nalogoprimca Odjeljak 2 Opće odredbe Odjeljak 1 Nalog GlavaXIX Odnos s trećim osobama Odjeljak 5 Založno pravo Odjeljak 4 3 Odjeljak Obveze komitenta Odjeljak 3 Obveze komisionara Odjeljak 2 Opće odredbe Odjeljak 1 Komision GlavaXX Ugovor o trgovinskom zastupanju GlavaXXI Prestanak ugovora Založno pravo Obveze nalogodavca Obveze zastupnika Opće odredbe Odjeljak 3 Odjeljak 2 Odjeljak 1 Obveze nalogodavca Odjeljak 5 Odjeljak 4 3 Odjeljak Odjeljak 3 Obveze posrednika Odjeljak 2 Opće odredbe Odjeljak 1 Posredovanje GlavaXXII Založno pravo otpemnika Posebni slučajevi otpremanja Obveze nalogodavca Obveze otpremnika Opće odredbe Otpremanje (špedicija) GlavaXXIII Ugovor o kontroli robe i usluge GlavaXXIV Odjeljak 4 3 Odjeljak Odjeljak 3 Odjeljak 2 Odjeljak 1 Posebna prava i obveze ugovornih strana Obveze putnika Obveze organizatora putovanja Opće odredbe Ugovor o organiziranju putovanja GlavaXXV Posrednički ugovor o putovanju GlavaXXVI Odjeljak 4 3 Odjeljak Odjeljak 3 Odjeljak 2 Odjeljak 1 Pravo turističke agencije da odustane od ugovora Obveze ugostitelja Odjeljak 3 Obveze turističke agencije Odjeljak 2 Opće odredbe Ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta Odjeljak 1 Zejedničke odredbe za imovinska osiguranja i osiguranja osoba GlavaXXVII Osiguranje osoba Osiguranje imovine Osiguranje . obveze ostavoprimca. prava ostavoprimca.Odjeljak 2 Odjeljak 1 GlavaXVI Ugostiteljka ostava O ostavi uopće .

zalaganje potraivanja. nadosiguranje i ugovor sa više osiguratelja. obveze zalogoprimca. osiguranje od odgovornosti Odjeljak 2 . podosiguranje. sklapanje ugovora. obveza osiguranika. prava zalogoprimca. primjena odredaba o davanju u zalog stvari Odjeljak 5 Odjeljak 4 Zalaganje stvari . prelaz osiguranikovih prava prema odgovornoj osobi na osiguratelja. prestanak založnog prava Odjeljak 3 Odjeljak 2 Zalog Odjeljak 1 GlavaXXIX Zastara Odjeljak 5 Regres isplatioca prema ostalim jamcima Odjeljak 4 Odnos jamca i dužnika Odjeljak 3 Odnos vjerovnika i jamca Odjeljak 2 Opće odredbe Odjeljak 1 Jamstvo GlavaXXX Smrt i lišenje poslovne sposobnosti Odnos uputioca i upućenika Odnos primaoca upute i uputioca Odnos primaoca upute i upućenika Odjeljak 7 Pojam ugovora Odjeljak 6 Upućivanje (asignacija) Uputa u obliku papira po naredbi Odjeljak 2 Uputa u obliku papirana donosioca Odjeljak 1 GlavaXXXI Ulog na štednju Novčani depozit Bankarski novčani depoznit GlavaXXXII GlavaXXXIII GlavaXXXIV GlavaXXXV Deponiranje vrednosnih papira Bankarski tekući račun Ugovor o sefu Ugovor o kreditu GlavaXXXIX GlavaXXXVIII GlavaXXXVII GlavaXXXVI Primjena odredaba o bankarskom poslovanju Bankarska garancija Akreditivi Ugovor o kreditu na temelju zaloga vrednosnih papira GlavaXL Nagodba Dio treći MJERODAVNO PRAVO U SLUČAJU SUKOBA REPUBLIČKIH ODNOSNO POKRAJINSKIH ZAKONA Dio četvrti PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE . prijelaz ugovora i isplata naknade iz osiguranja drugome.opće odredbe. osiguranje života u korist treće osobe Odjeljak 3 . prava ugovaratelja osiguranja prije nastupanja osiguranog slučaja.opće odredbe.opće odredbe. trajanje osiguranja Odjeljak 1 Opće odredbe GlavaXXVIII Zalaganje potraživanja i drugih prava .obveze zalogodavca.. obveze osiguratelja. ograničenje osiguranih rizika. davanje u zalog drugih prava. isključeni rizici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful