ขอให้ท่านอ่านข้อทดสอบแต่ละข้อข้างล่าง แล้วนำาตัวเลขที่บอกระดับความมากน้อยของลักษณะของท่านดังต่อไปนี้ ไปใส่ให้ตรงกับข้อทดสอบ

0 = ไม่จริงเลย 1=ไม่ค่อยจริง 2=จริง เพียงเล็กน้อย 3=จริง พอสมควร 4=จริง ค่อนข้างมาก 5=จริง มาก 6=จริงที่สุด
No.
Question
Points
1 ข้าพเจ้าเป็นคนชอบวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
2 ข้าพเจ้าเป็นคนชอบเห็นใจคนอื่น
3 ข้าพเจ้าชอบพึ่งตนเอง
4 ข้าพเจ้าเป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5 ข้าพเจ้าเป็นคนชอบคล้อยตามคนอื่น
6 ข้าพเจ้าเชื่อว่าการติเตียนและการลงโทษทำาให้สังคมดีขึ้น
7 ข้าพเจ้าชอบช่วยเหลือคนอื่น
8 ข้าพเจ้าชอบใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์
9 ข้าพเจ้าชอบความแปลกใหม่
10 ข้าพเจ้าเป็นคนเอาใจคนเก่ง
11 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในตนเองสูง
12 ข้าพเจ้ารักและห่วงใยตนเอง
13 ข้าพเจ้าชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้
14 ข้าพเจ้าชอบความตื่นเต้นผจญภัย
15 ข้าพเจ้าชอบความประนีประนอม
16 ข้าพเจ้าชอบยึดมั่นต่อจารีตประเพณีและความถูกต้องเป็นหลัก
17 ข้าพเจ้าอดสงสารไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นทุกข์ร้อน
18 ข้าพเจ้าชอบความสงบไม่วุ่นวาย
19 ข้าพเจ้าชอบชีวิตที่สนุกสนานร่าเริง
20 ข้าพเจ้าปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
21 ข้าพเจ้าชอบเป็นผู้นำา
22 ข้าพเจ้าชอบห่วงใยต่อความรู้สึกและความทุกข์ร้อนของผู้อื่น
23 ข้าพเจ้าชอบความสงบไม่วุ่นวาย
24 ข้าพเจ้าชอบความอิสระไม่ชอบให้ใครบีบบังคับ
25 ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจ เมื่อขัดแย้งกับคนอื่น
26 ข้าพเจ้าเป็นคนชอบแนะนำาสั่งสอนผู้อื่น
27 ข้าพเจ้าชอบปกป้อง และทุกข์ร้อนแทนคนที่เดือดร้อน
28 ข้าพเจ้าชอบคิดและทำามากกว่าพูด
29 ข้าพเจ้าไม่ชอบจริงจังกับชีวิต
30 ข้าพเจ้าชอบคิดมาก เมื่อทำาความผิดหรือขัดใจใคร

CP
0

NP
0

A
0

NC
0

AC
0

1
0.75
0.5

Row 2

0.25
0 0
0
CP NP

0
A

0
NC

0
AC

CP = Critical Parents ภาวะบุคลิกที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังความรู้สกึ ทีจ่ ะควบคุมคนอื่น ความกล้าแสดงออก ผูน้ ำาต้องมี CP สูงแต่ไม่ควรเกินกว่า AC
NP = Nurturing Parents เป็นภาวะที่คล้ายกับ CP เป็นลักษณะของผูน้ ำา แต่จะเน้นไปในด้านความเมตตา ปราณี และ NP ไม่ควรมีค่ามากกว่า A
A= Adult เป็นลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ มีเหตุมีผล จริงจัง และไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ผู้นำาควรมีลักษณะนี้มากทีส่ ดุ ลักษณะทัง้ 5
NC=Natural Child เป็นบุคลิกของความเป็นเด็กโดยธรรมชาติ แสดงถึงอารมณ์ ความรูส้ ึกออกมาอย่างชัดเจน
AC=Adapted Child เป็นบุคลิกของการปรับตัวให้สามารถเข้ากับผู้อื่นได้

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful