FIŞA DE ASISTENŢĂ LA ORE

I. DATE GENERALE:
Data
Clasa
Ora
Numele şi prenumele cadrului didactic (diriginte)
Specialitatea
Vechimea în învăţământ
Gradul didactic
Tema
Participanţi (elevi)

Nr.total……..elevi, din care prezenţi….. elevi

Alţi participanţi
Observator(director, responsabil comisia diriginţilor)

II. ANALIZA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII EDUCATIVE:
1. Probleme curente ale clasei:
 Frecvenţa elevilor ………………………………………………………………………………….
…...
 Situaţia la învăţătură ………………………………………. …………………………………..
………
 Starea disciplinară ……………………………………………………………………………….
……..
 Alte evenimente ………………………………………………………………………...…….
………..
2. Proiectarea şi desfăşurarea orei de dirigenţie:
 Modalitatea de introducere în temă
 Motivarea alegerii temei şi captarea atenţiei elevilor……………………………………………..
…….
 Formularea a obiectivelor operaţionale ………………………………………………………….……..
 Planul de desfăşurare a orei …………………………………………………………………………….
1

 elevi-elevi ……………………………………………………………………………………… 1 3.  Modul de interacţiune:  diriginte-elevi ...…  Asigurarea unui mediu educaţional favorabil……………………………………………….  Conţinutul de idei: ………………………………………………………...  Asigurarea feed-back-ului ………………………………………………………………………….  Resurse materiale şi umane ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………………………….  Integrarea mijloacelor si materialelor didactice în lecţie ………………………………………………  Comportamentul elevilor..  evidenţierea unor comportamente/atitudini pozitive …………………………………. Alte date privind desfăşurarea orei şi activitatea dirigintelui:  Evaluarea pregătirii elevilor şi a participării acestora la susţinerea activităţii:  aprecieri verbale şi/sau nonverbale ……………………………………………………………. civice etc………………………………….………………  Pregătirea elevilor pentru ora de dirigenţie:  Dacă tema a fost cunoscută din timp de elevi …………………………………………………………. 2 .…  Strategiile utilizate  Maniera de desfăşurare a orei ……………………………………………………………………….……….  Dacă s-au anunţat bibliografia. recomandări pentru strângerea datelor etc …………………….  Implicarea elevilor în lecţie şi calitatea dezbaterilor desfăşurate ………………………………………  Relaţii interpersonale  Cunoaşterea a elevilor ……………………………………………………………………………..…………. Pregătirea dirigintelui pentru oră  Documentare ………………………………………………………………………………………….……. ….…………………  Desfăşurarea secvenţelor orei …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ……………. formarea sentimentelor morale.  Metode folosite:  povestirea  analiza  chestionarul  studiul de caz  expunerea  exerciţiul  Brainstorming  caracterizarea  problematizarea  dialogul  ancheta  jocul de rol  alte metode: …………………………………………………………………………….

 sensibilizarea si motivarea elevilor …………………………………………………....………...  alte probleme curente ………………………………………………………………………….……. 3 .…………  Probleme deosebite rezolvate la nivelul clasei:  elevi – problemă ……………………………………………………………………………….. conturarea unor modele ……………………………………………………………….  raport profesori – elevi …………………………………………………………………………  raport profesori – familie ……………………………………………………………….  situaţii conflictuale …………………………………………………………………………….

RECOMANDĂRILE OBSERVATORULUI: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4 . APRECIEREA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII EDUCATIVE NR.III. 3. CRITERIUL DE APRECIERE INDICATOR formularea obiectivelor selectarea şi înlănţuirea conţinutului  alegerea metodelor. 2. materialelor şi mijloacelor  integrarea corespunzătoare a acestora în lecţie  echilibrarea activităţilor  anticiparea dificultăţilor captarea atenţiei Scenariul enunţarea clară a obiectivelor lecţiei/activităţii prezentarea sarcinilor elevilor conducerea lecţiei/activităţii asigurarea feed-back-ului evaluarea activităţii asigurarea retenţiei şi a transferului  asigurarea relaţiei afectivitate – efect educaţional Calităţi personale ţinuta generală şi vestimentară vocea şi profesionale abilitatea de a antrena elevii în lecţie priceperea de a conduce lecţia atitudinea faţă de elevi tact pedagogic Proiectarea lecţiei/activităţii CALIFICATIV FB B S NS             IV. CRT. 1.