You are on page 1of 7

3' 1 't_-_

SULIT

JABATAN KEJURUTERAANAWAM

l_
I
L

PEPERIKSAANAKHIR SEMESTER 5 SESI JULAI 2OO9

L

DIPLOMA KEruRUTERAAN AWAM (DKA) C 4303_ TEORI STRUKTUR 1 TARIKH:7DISEMBER2009 MASA :2.15 -4.Ispetang

t
L L L

ArahanKepadaCalon: l. Kertas soalanini mengandungi soalan.Anda dikehendaki 6 menjawabmana-mana Empat (4) soalan sahaja. (Jika andamenjawablebih dari itu, hanya4 soalanpertamasahajayang akan dimarkahkan): 2. Setiapsoalanmembawa markah. 25 3. Anda dikehendaki menggunakan kedua-dua belahmukasurat kertasjawapan.

t
I I
I

t

L L

Kertas soalanini mengandungl( 6) muka suratbercetaktidak termasukmuka hadapan

t

dapatkantindakbalas di tupang bagi rasuk tersebut dan seterusnya lakarkan Gambarajah Daya Ricih dan Gambarajah Momen Lentur. A L-- I L Rajah 1 (25 Markah) t t L L I L L L L L 1 Mukasurat .SULIT SOALAN 1 c $43 Rajah S1 menunjukkan satu rasuk te{epit yang dikenakan beban teragih seragam sebanyak 10kN/m. Dengan menggunakanKaedah Tindihan (Macaulay).

SULIT c 4303 SOALAN 2 Satu rasuk selanjaryang diikat tegar padatitik A dan C manakaladitupangrola padatitik B dikenakan ditunjukftansepertidalamRajah 52. 5kN 10 kN 3 kN/m r"wvn Rajah 52 (25 Markah) 2 Mukasurat .Nilai EI adalahmalaruntuk setiaprentang. Rasuktersebut bebanteragihseragam k]. kirakan nilai momenlentur akhir dan lakarkanGambarajah DayaRicih dan Ga:nbarajah MomenLentur. Denganmenggunakan KaedahCerunPesongan.{/m 3 pada rentangAB dan bebantumpu 5 kN dan 10 ld{ pada rentangBC.

I a) Momen hujung terikat b) Persamaan Momen c) Nilai sudutpesongan.O padasetiapsambungan. E- .Denganmenggunakan Satukerangkaportal dikenakan tentukan.- Rajah3 I t_ 3 Mukasurat I i* t.L .i I t-- " SULIT c 4303 I L I L- SOALAN 3 bebansepertidalamRAJAII 3 di bawah. kaedahCerun Pesongan. d) Momendalaman e) LakarkanGambarajah Momen Lentur (a Markah) (5 Markah) (7 Markah) (a Markah) (5 Markah) I I i' *I l .

Momen dalamantitik A.SULIT SOALAN 4 c 4303 Rasuk selanjarABCD dikenakanbeban seperti dalam Rajah 54. Penyokong A dibina dalam (ikat tegar) dan ditupang mudah pada penyokong B. Dengan menggunakanKaedah Agihan Momen dapatkan. B. C dan D Lakaran GambarajahDaya Ricih (GDR) Lakaran Gambarajahmomen lentur (GML) (25 Markah) Affir r Rajah 54 4 Mukasurat . ii. iii. i. Momen luas kedua keratan AB : BC : I dan CD :2I. C dan D.

fu 4m 15m l Rajah 5 Mukasurat 5 it *. (AnggapEI seragam) (25 markah) ls kN 15 kN I. Seterusnya lakarkanGambarajah Momen Lentur (GML) bagi kerangka tersebut. tentukanmomenakhir padahujung setiapanggota kerangka. Dengan Menggunakan Kaedah Agihan Momen. I l-l=-l-l 4m 4m . d': :.| i* .Ii I ts L a 1 I SULIT SOALA}I 5 c 4303 yang disokongdi E bagi mengelakkan Rajah55 menunjukkan kerangka huyung.

34 BC CB CD 6lLl .34 5nl 129. Nilai EI adalah seragam.129. B 15KN/m D Anggota AB 0 BA 6 tL l 145.85 DC 0 0.2. Jadualmenunjukkannilai momen al*rir untuk kes tidak huyung.r4 (25 Markah) 6 Mukasurat .0 FA Momen Akhir 5 /tr .85 .145.SULIT SOALAN 6 c 4303 bebansepertiRajah 6. Dengan Satustrukturkerangkayangmengalamikesanhuyung dikenakan menggunakan Kaedah Agrhan Momen. tentukan nilai momen akhir untuk setiap sambungan/ penyokong.