TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM P.

QUẢN LÝ KHOA HỌC & CN -----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Số: 35 /TB-QLKH&CN

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO
(V/v đăng ký đề tài NCKH năm học 2011-2012)
Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm & Hội đồng KH-ĐT các Khoa, Bộ môn - Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện

Phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ xin thông báo đến Ban Chủ nhiệm, Hội đồng KH-ĐT và giảng viên của các Khoa, Bộ môn; lãnh đạo và cán bộ viên chức các Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện trong nhà trường về kế hoạch triển khai việc đăng ký đề tài NCKH các cấp trong năm học 2011-2012 như sau: A/ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ: 1. Mục tiêu và nội dung các đề tài tập trung theo hướng: - Khoa học quản lý, đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng - Kiến trúc, quy hoạch, phát triển ĐT, hạ tầng kỹ thuật ĐT và điểm dân cư nông thôn - Công nghệ xây dựng, công nghệ môi trường - Công nghệ sản xuất VLXD, cơ khí xây dựng - Bảo vệ môi trường ngành xây dựng - Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng 2. Kinh phí: Kinh phí thực hiện đề tài cấp Bộ tùy nội dung và khối lượng nghiên cứu cụ thể, Bộ sẽ xem xét duyệt kinh phí (từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng). B/ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG: 1. Mục tiêu: Các đề tài NCKH cấp Trường tập trung thiết thực vào việc đáp ứng công tác đào tạo và phục vụ đào tạo theo hướng phát triển của trường. Cụ thể: Đối với các Khoa, Bộ môn: tập trung vào việc biên soạn giáo trình, xây dựng các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập…. cho các học phần (nhất là các học phần mới) theo chương trình đào tạo tín chỉ. Đối với các Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện: nghiên cứu cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy phục vụ đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ… 2. Kinh phí: Kinh phí đề tài được duyệt theo Quy định về NCKH của trường. C/ THỦ TỤC & THỜI HẠN ĐĂNG KÝ : 1. Mẫu phiếu đăng ký đề tài và đề cương chi tiết: nhận tại Thư ký khoa hoặc liên hệ với Phòng QL. KH&CN (ĐT: nội bộ: 141-142 hoặc 38299578 – E-mail: nckhkientruc@gmail.com). Các Thầy cô có tải phiếu đăng ký tại hộp thư: gvnckhoahoc@gmail.com với Password: 20082009. 2. Trình tự đăng ký đề tài:

- Đề tài đăng ký cấp Bộ: Phiếu đăng ký đề tài cần có ý kiến xác nhận của Ban chủ nhiệm hoặc Hội đồng KH-ĐT Khoa-Bộ môn trực thuộc. Khoa tổng hợp đề cương, gửi về phòng QL Khoa học & Công nghệ kèm theo đề nghị về thứ tự ưu tiên của đề tài. - Đề tài NCKH cấp trường: Giảng viên làm Phiếu đăng ký đề tài kèm theo Đề cương sơ bộ có ý kiến xác nhận của Bộ môn; chuyển cho Khoa. Khoa tổng hợp đề cương từ tất cả các Bộ môn, gửi về phòng QL Khoa học & Công nghệ kèm theo đề nghị về thứ tự ưu tiên của đề tài. Cán bộ viên chức các Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện đăng ký và nộp đề cương trực tiếp tại Phòng QL. KH&CN. - Đối với các nhiệm vụ KHCN do các giảng viên đã đăng ký chưa được Bộ hoặc trường duyệt thực hiện từ năm học 2010-2011: Nhà trường sẽ tiếp tục đăng ký với Bộ (nếu là đề tài cấp Bộ) và nhà trường sẽ họp xét duyệt tiếp (nếu là đề tài cấp Trường) vào kế hoạch năm nay. Trường hợp các chủ nhiệm đề tài có bổ sung hay thay đổi (nội dung, tên đề tài....) đối với các đề tài đã đăng ký nhưng chưa được duyệt, xin liên hệ với Phòng QL.KH & CN. 3. Thời hạn hoàn thành thủ tục đăng ký đề tài: - Đề tài cấp Bộ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2011 - Đề tài cấp Trường: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2011 Rất mong các Khoa, Bộ môn, Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện tổ chức phổ biến, phân công, triển khai cụ thể đến từng giảng viên, cán bộ viên chức thực hiện việc đăng ký đề tài NCKH theo nội dung trên. Trân trọng. TRÖÔÛNG PHOØNG QL. KH & CN

Ths. KTS Nguyễn Thị Kim Tú