TÌNH HÌNH HÀNG HÓA XU T KHÂU, NH P KH U C A VIÊT NAM TRONG THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2011

1. ánh giá chung Theo s li u th ng kê c a T ng c c H i quan cho th y t ng kim ng ch xu t nh p kh u hàng hoá c a c nư c trong tháng 7/2011 t 17,54 t USD, tăng 2,7% so v i tháng trư c ó và tăng t i 33,3% so v i tháng 7/2010. Kim ng ch xu t kh u t m c k l c t trư c t i nay v i 9,32 t USD, tăng 10,2% so v i tháng 6/2011; nh p kh u là 8,22 t USD, gi m 4,6%. Xu t siêu trong tháng là 1,1 t USD, b ng 13,4% t ng kim ng ch nh p kh u c a c nư c. Bi u 1: Kim ng ch XK, NK và cán cân TM qua các tháng năm 2011 (tính c XNK á quý, kim lo i quý & s n ph m) Bi u 2: Kim ng ch XK, NK và cán cân TM qua các tháng năm 2011 (không tính XNK á quý, kim lo i quý & s n ph m)

Như v y, trong 7 tháng u năm 2011 t ng kim ng ch xu t nh p kh u c a c nư c t 110,43 t USD, tăng 30,5% so v i cùng kỳ năm trư c. Tr giá hàng hoá xu t kh u t 52,51 t USD, tăng 36,2% và nh p kh u là 57,92 t USD, tăng 25,8%. Cán cân thương m i hàng hóa trong 7 tháng u năm thâm h t 5,41 t USD, b ng 10,3% t ng kim ng ch xu t kh u c a c nư c . Tính n h t tháng 7/ 2011, t ng tr giá xu t nh p kh u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (FDI) là 49,64 t USD, tăng 32,5% so v i k t qu th c hi n c a cùng kỳ năm trư c. T ng tr giá xu t kh u c a các doanh nghi p này là 23,93 t USD, tăng 34,1% so v i cùng kỳ năm 2010 và chi m 45,6% t ng kim ng ch xu t kh u c a c nư c; chi u ngư c l i t ng tr giá nh p kh u c a các doanh nghi p này là 25,70 t USD, tăng 31% và chi m 44,4% t ng kim ng ch nh p kh u c a c nư c 7 tháng 2011. 2. Th trư ng xu t kh u, nh p kh u H t tháng 7/2011, Châu Á ti p t c là i tác thương m i l n nh t c a nư c ta v i kim ng ch xu t nh p kh u t 72,67 t USD, chi m 65,8% t ng kim ng ch xu t nh p kh u c a c nư c. Tuy nhiên ây cũng là th trư ng duy nh t mà Vi t Nam nh p siêu v i m c thâm h t lên t i hơn 20 t USD, b ng 38,6% t ng tr giá xu t kh u c a nư c ta. Ngư c l i v i th trư ng châu Á, trong quan h thương m i v i các th trư ng châu l c khác cán cân thương m i nư c ta u th ng dư, c th : Châu M : hơn 7 t USD; Châu Âu: 5,86 t USD; Châu Phi: 1,88t USD, Châu i Dương: 37 tri u USD.

40 t USD.565 11.9 61. Nh t: 5.3%.3 20.3%.921 Tính n h t tháng 7/2011 có 13 th trư ng Vi t Nam xu t kh u trên 1 t USD trong ó có 11 th trư ng t m c tăng trư ng dương v i t c tăng trư ng khá cao. tăng 23.5 7.2%.Hoa Kỳ Châu Âu .161 252 5.8 10.8%… so v i cùng kỳ năm trư c. Thái Lan: 2.461 12.54 t USD.10 t USD. tăng 21%.5 47. H t tháng 7/2011 có 5 th trư ng Vi t Nam nh p siêu trên 2 t USD.B ng 1: Kim ng ch xu t kh u. ài Loan: 5. nâng t ng kim ng ch xu t kh u trong 7 tháng lên 3.34 t USD.1 (12. M t s m t hàng xu t kh u chính Hàng th y s n: Xu t kh u th y s n c a Vi t Nam trong tháng t g n 559 tri u USD. tăng 20. tăng 46. Thái Lan: 3. tăng 43.1 33.6%.506 T tr ng 49.14 t USD. Hàn Qu c: 6.2% và Hàn Qu c t 250 tri u USD.8 Châu Á . Nh t B n t 469 tri u USD. tăng 53.205 7. c th : M : 9. chi u ngư c l i.4 17. tăng 51.55 t USD.2 2.7%.8 5.65 t USD.9 14.5 5.7 l n.6%.2 Kim ng ch (tri u USD) Nh p kh u T tr ng 80.18 t USD. tăng 31.9 7.601 1. tính t u năm n h t tháng 7/2011 có 12 th trư ng Vi t Nam nh p kh u trên 1t USD và u t m c tăng trư ng dương như: Trung Qu c: 13. tăng 2.5%.04 t USD.1%.32 t USD.6% so v i tháng trư c. H t tháng 7/2011 các th trư ng chính nh p kh u nhóm hàng này c a nư c ta là EU v i 765 tri u USD.8 32.009 13. tăng 42. nh p kh u v i các châu l c 7 tháng 2011 và t c tăng/gi m so v i cùng kỳ năm 2010 Xu t kh u Th trư ng Kim ng ch (tri u USD) 26.0 So v i cùng kỳ 2010 (%) 27.47 t USD. tăng 22. Nh t: 5.3%. tăng 61.017 8.ASEAN . ài Loan: 4. … 3.5) 36. c: 1. Hoa Kỳ t 597 tri u USD.78 t USD.0 22. tăng 38% so v i cùng kỳ năm 2010.2 0.2 25.818 2.60 t USD.52 t USD. Nam Phi: 1.773 5.3 52.152 4.8%. Singapo: 3.6 21.EU(27) Châu Phi Châu i Dương T ng 46.38 t USD. Hà Lan: 1.5 100.3 172.8 12.8 21.1%. Trung Qu c: 5. tăng 15.339 11. .221 9.30 t USD.trong ó nh p siêu v i Trung Qu c lên t i hơn 7.036 4. Anh: 1.1% so v i cùng kỳ năm 2010. Malaixia: 1.20 t USD. ti p n là Hàn Qu c: 4.56 t USD.98 t USD.2 20.3%. tăng g n 86%.0 16. Hàn Qu c: 2.4 8. tăng 30%.6 23.1 23.9%. tăng 34.425 57.8 100. Campuchia: 1. Hoa Kỳ: 2.70 t USD Xingapore: 2.7 22.33 t USD.033 722 1. Malaixia: 2.5 22.5%. tăng 22. tăng 23.66 t USD.6%. tăng 7.0 1.0 2. tăng hơn 61% so v i cùng kỳ năm 2010. tăng 43. tăng 28.0 So v i cùng kỳ 2010 (%) 41.462 52.17 t USD. In ônêxia: 1. tăng m nh v i 6.18 t USD. tăng 33.6 20.Trung Qu c Châu M .62 t USD.5 76.

Tính n h t tháng 7/2011. tăng 75.7 tri u t n.17 tri u t n. Th trư ng tiêu th cà phê l n nh t c a nư c ta trong 7 tháng qua là EU: 373 nghìn t n. Nh t b n: 32 nghìn t n. Cà phê: Lư ng cà phê xu t kh u trong tháng 7/2011 là 52 nghìn t n. gi m 23.6% v lư ng và tăng 82. Cao su: trong tháng 7/2011. lư ng d u thô xu t kh u c a nư c ta t 4. Tính n h t tháng 7/2011.8%. so v i 7 tháng/2010. gi m 15. tăng 77% so v i cùng kỳ năm 2010. tăng 5.2% so v i cùng kỳ năm 2010. Malaixia: 363 nghìn t n.8% v tr giá so v i 7 tháng/2010. tr giá t 340 tri u USD. tr giá t 120 tri u USD. lư ng xu t kh u nhóm hàng than á m c trên 2 tri u t n/tháng. Tính n h t tháng 7/2011. Bi u 3: Lư ng. tăng m nh 70.2% v i tr giá là 958 tri u USD. ơn giá xu t kh u bình quân m t hàng cao su năm 2010 và 7 tháng/2011 Trung Qu c v n là i tác chính nh p kh u cao su c a Vi t Nam trong 7 tháng qua v i 223 nghìn t n. gi m 44. tăng 11. gi m 44.7% và chi m t i 60. tăng 17.2% v tr giá so v i tháng trư c.. lư ng xu t kh u nhóm hàng này là 4.6% và tr giá t 2.3% v tr giá so v i tháng trư c. c nư c xu t kh u 652 nghìn t n g o. tăng 16.G o: tháng 7/2011. gi m 2.5%.2% và chi m 40.6 t USD. tăng 23. ti p theo là Hoa Kỳ: 94 nghìn t n. tăng 8. Than á: Sau 3 tháng liên ti p.8%.4% so v i tháng trư cvà kim ng ch xu t kh u trong tháng là 846 tri u USD. tăng 79.26 t USD.4%.32 t USD. Cu Ba: 305 tri u USD. lư ng cao su xu t kh u t 80 nghìn t n. Xênêgan: 352 nghìn t n. tăng g p g n 4 l n.02 t USD. tăng 20. tăng 90. Malaixia: 28 nghìn t n. tăng 10.2%.7% so v i cùng kỳ năm 2010. tương ng tăng 915 tri u USD. Tính n h t 7 tháng/2011.4% v lư ng và gi m 23. lư ng cà phê xu t kh u c a nư c ta lên 917 nghìn t n.7% t ng lư ng xu t kh u nhóm hàng này c a c nư c. Ti p theo là các th trư ng: EU: 33 nghìn t n.5%. Tính n h t tháng 7/2011. Hàn Qu c: 17 nghìn t n. tăng 42.7% so v i cùng kỳ năm trư c. . tăng 21.6% và kim ng ch t 4.5% lư ng cao su xu t kh u c a c nư c.5% so v i cùng kỳ năm trư c.8% v lư ng và tăng 39. gi m 11. tr giá t 324 tri u USD. lư ng xu t kh u than á c a c nư c là hơn 10 tri u t n. xu t kh u g o c a Vi t Nam ch y u t p trung sang các th trư ng: Philippin: 816 nghìn t n. tr giá t 1. tr giá t 2.. tăng nh 0. tăng 45.83 tri u t n. ài Loan: 11. xu t kh u nhóm hàng này trong tháng 7/2011 ã gi m m nh so v i tháng trư c xu ng còn 1.8% so v i tháng trư c. tăng nh 0.7% . tăng 43.7%. Tính n h t tháng 7/2011.3% so v i 7 tháng 2010. In ônêxia: 728 nghìn t n (7 tháng/2010 là 17 nghìn t n).8 nghìn t n… D u thô: Lư ng xu t kh u d u thô trong tháng là 912 nghìn t n.7%.9%. t ng lư ng xu t kh u m t hàng này c a c nư c t 369 nghìn t n. Băngla ét: 280 nghìn t n. gi m 1.

t 172 tri u USD. tăng 30. lư ng xu t kh u than á c a Vi t Nam sang các th trư ng chính u gi m so v i cùng kỳ năm trư c. tăng 86%. ài Loan: 496 tri u USD.… Xăng d u các lo i: trong tháng. tăng 22. tăng 11.21 t USD gi m 2. Ti p theo là th trư ng Hoa Kỳ t 1.9%.82 t USD. thi t b .6% t ng tr giá xu t kh u nhóm hàng này c a c nư c.5% so v i cùng kỳ 2010.6%. ti p theo là th trư ng Hàn Qu c: 950 nghìn t n và Nh t B n: 833 nghìn t n… Hàng d t may: Xu t kh u nhóm hàng d t may trong tháng t 1. sang Hoa Kỳ: 298 tri u USD. tăng 58.4 t USD. tăng 11. Các th trư ng chính nh p kh u nhóm hàng giày dép trong 7 tháng qua là EU: 1.7% so v i tháng trư c. Hàn Qu c: 691 nghìn t n.4 l n. nâng tr giá xu t kh u nhóm hàng này trong 7 tháng/2011 lên 7. tăng 47. tăng 2. khu v c FDI nh p kh u 3.4 l n so v i 7 tháng/2010. Ti p theo là Nh t B n: 1. nâng t ng tr giá xu t kh u nhóm hàng này trong 7 tháng lên g n 2 t USD. sang Trung Qu c: 145 tri u USD. nhóm hàng này ư c xu t kh u ch y u sang các th trư ng như: Nh t B n: 466 tri u USD. vươn lên tr thành nhóm hàng xu t kh u có kim ng ch l n th 5 c a c nư c.83 t USD. tăng 26. Ti p theo là Nga: 221 tri u USD. tăng 1. Nh ng i tác chính nh p kh u i n tho i các lo i & linh ki n c a Vi t Nam trong 7 tháng qua là EU v i 1. Nhóm hàng máy móc. i n tho i các lo i & linh ki n: Tr giá xu t kh u nhóm hàng i n tho i các lo i & linh ki n trong tháng 7/2011 t 445 tri u USD.55 tri u t n.4%.7% kim ng ch xu t kh u nhóm hàng này c a c nư c. tăng 12. gi m 42. ài Loan: 1.8%.05 t USD (7 tháng/2010 là 54 tri u USD). nâng t ng tr giá xu t kh u nhóm hàng giày dép trong 7 tháng lên hơn 3.4% so v i tháng 6/2011.7%. n : 191 tri u USD. tăng 37. Xăng d u các lo i nh p kh u vào Vi t Nam trong 7 tháng qua ch y u có xu t x t : Singapore v i 2.4%.7%. tăng 51%. Trung Qu c t 127 tri u USD.9% t ng tr giá nh p kh u nhóm hàng này c a c nư c.3%. so v i cùng kỳ năm 2010. d ng c .. tăng 45.7% so v i cùng kỳ năm trư c. nâng t ng tr giá xu t kh u nhóm hàng này trong 7 tháng lên 2.92 t USD. d ng c & ph tùng t 337 tri u USD. tăng 16. Phân bón các lo i: lư ng nh p kh u trong tháng là 375 nghìn t n. tăng 13. Máy móc. tương ng tăng 26. Trong ó.7% so v i tháng trư c. sang Nh t B n t 859 tri u USD. gi m 33. so v i cùng kỳ năm 2010.7% và sang H ng Kông: 129 tri u USD. tr giá xu t kh u nhóm hàng máy móc. H t 7 tháng. Tính n h t tháng 7/2011.9 l n so v i cùng kỳ năm 2010. tăng 17.6 t USD.63 t USD.9 t USD.59 t USD.5 t USD. Nh t B n: 150 tri u USD. tăng 0.88 tri u t n. gi m 39.1%. gi m 1. tăng 14.1% so v i cùng kỳ năm 2010. tăng g p 3.2% so v i cùng kỳ năm 2010.….. tăng 31. ph tùng nh p kh u vào Vi t Nam t u năm n nay có xu t x ch y u t : Trung Qu c v i 2.2% so v i cùng kỳ năm 2010.1%. tăng 3. t ng lư ng xăng d u nh p kh u c a c nư c là 6. tăng 17.6% so v i cùng kỳ năm trư c.06 tri u t n. sang EU t 1.48 t USD.3%. tăng 92. Trung Qu c ti p t c là i tác l n nh p kh u than á c a Vi t Nam v i 7. H t tháng 7/2011 kim ng ch xu t kh u hàng d t may sang th trư ng Hoa Kỳ t 3.8%. 4. Hàn Qu c: 666 tri u USD.8% so v i tháng trư c. tăng 9.8% so v i tháng 6/2010.6%. d ng c . thi t b .74 tri u t n.8%.8% và các doanh nghi p trong nư c nh p kh u 4.8% so v i cùng kỳ năm 2010 v i tr giá là 5. tăng hơn 2. nâng t ng tr giá nh p kh u 7 tháng/2011 lên 8.35 t USD. thi t b . thi t b . Giày dép các lo i: Kim ng ch xu t kh u trong tháng t 615 tri u USD.1% v lư ng và tăng g n 30% v tr giá so v i m t tháng th c hi n trư c ó. M t s m t hàng nh p kh u chính Máy móc. sang EU: 219 tri u USD. Tính n h t .Trong 7 tháng qua.7% so v i cùng kỳ năm trư c và chi m 33. tăng 7. gi m 4.2% và chi m 40.2% và sang Hàn Qu c: 379 tri u USD. chi m t i 77.05 t USD. tăng 2.. tr giá là 491 tri u USD. ph tùng: trong tháng. tăng 64%. tăng 48. tăng 40. lư ng xăng d u nh p kh u c a c nư c là 510 nghìn t n. chi m 40.46 USD.31 t USD.2% t ng lư ng xu t kh u m t hàng này c a c nư c.. kim ng ch nh p kh u nhóm hàng này là 1. tăng 22.4% so v i tháng 6/2010. d ng c & ph tùng: Trong tháng 7/2011.

tr giá nh p kh u nhóm hàng này là 7. Nh t B n: 529 tri u USD. tăng 34.8% so v i cùng kỳ năm 2010.6% so v i cùng kỳ năm 2010 (cao hơn m c tăng 30. Nguyên li u. t ng lư ng nh p kh u nhóm hàng này là 1. Trong ó. gi m 10% so v i tháng trư c. tăng m nh 88. Trong 7 tháng 2011. s n ph m i n t và linh ki n: Kim ng ch nh p kh u trong tháng là 569 tri u USD. kim ng ch nh p kh u là 374 tri u USD. nâng t ng tr giá nh p kh u nhóm hàng này trong 7 tháng/2011 lên 3..42 tri u t n.5%.8% so v i cùng kỳ năm 2010. tăng g p 3.67 t USD. tăng 11% so v i 7 tháng năm 2010.2%.08 t USD. tr giá t 2.31 t USD. tăng 29. tăng 26. nhóm hàng này ư c nh p kh u ch y u t th trư ng Trung Qu c: 928 nghìn t n. nhóm hàng này ch y u ư c nh p t th trư ng Trung Qu c v i tr giá là 733 tri u USD. tăng 18. chi m 63% t ng kim ng ch nh p kh u c a c nư c và Hàn Qu c v i tr giá là 382 tri u USD. tăng 35. giày: kim ng ch nh p kh u trong tháng là 972 tri u USD. Thái Lan: 269 tri u USD.2% so v i tháng trư c và nâng kim ng ch nhóm này trong 7 tháng lên 1.16 t USD. da.3%. tăng 41.6%. tăng 32. ài Loan: 445 tri u USD. ph li u ngành d t may. gi m 4. tăng hơn 2 l n… so v i 7 tháng năm 2010. tăng 34. t 2.6%.3% so v i cùng kỳ năm trư c.5 l n.3 t USD. Trung Qu c: 198 tri u.2%. tăng g n 43%.4%.4%. tăng m nh 57. Nhóm hàng ch t d o nguyên li u ư c nh p kh u vào nư c ta trong 7 tháng qua ch y u có xu t x t : Hàn Qu c: 466 tri u USD. . chi m 33%. tăng hơn 2 l n. tăng 10. Philippin: 172 nghìn t n. gi m 12% (gi m 72. H t tháng 7/2011. Canada: 132 nghìn t n.5% c a xu t kh u s n ph m d t may và giày dép). Ixraen: 129 nghìn t n. tr giá nh p kh u m t hàng v i là 536 tri u USD. tăng 32. gi m nh 1.tháng 7/2011. tăng 60.9%. lư ng nh p kh u nhóm hàng này tăng 69.8%. tăng 8. Máy vi tính. tr giá t 888 tri u USD. Trong 7 tháng v a qua.. i n tho i các lo i và linh ki n: trong tháng nh p kh u nhóm hàng này là 195 tri u USD. lư ng nh p kh u là 198 nghìn t n.21 tri u t n. H t 7 tháng 2011. Hàn Qu c: 791 tri u USD. Ch t d o nguyên li u: trong tháng.4%.7% so v i cùng kỳ năm trư c. gi m 3. Tính n h t tháng 7/2011. tăng 27. tăng 128%. r p Xêút: 387 tri u USD. so cùng kỳ năm 2010. Belarut: 281 nghìn t n. Malaixia: 216 tri u USD.2% so v i tháng trư c. nh p kh u nhóm hàng này ch y u có xu t x t Trung Qu c: 1.8 tri u USD v tr giá).4% so v i tháng 6/2010.

tr giá nh p kh u là 572 tri u USD. tăng 37% so v i cùng kỳ năm 2010.7%. tăng 19. gi m 11. da. tăng 12. Vi t Nam nh p kh u nhóm hàng này ch y u t : Trung Qu c v i 2.7 tháng 2011 Trong 7 tháng/2011. n năm 2010. Nga là i tác l n nh t cung c p nhóm hàng này cho Vi t Nam. tăng 138%. Trung Qu c vư t lên d n u và trong 7 tháng năm 2011.Bi u 4: nh p kh u nguyên li u. kim ng ch là 3.2%.64 t USD. t ng lư ng nh p kh u s t thép c a Vi t Nam là 4. Th trư ng cung c p nhóm hàng s t thép các lo i cho Vi t Nam có nhi u thay i trong nh ng năm v a qua.1 tri u t n. giày t năm 2009.8% so v i tháng trư c. ài Loan: 1. S t thép các lo i: trong tháng. tăng 24. nh p kh u s t thép các lo i có xu t x t Nh t B n l i t tr giá cao nh t v i g n 1. . lư ng s t thép nh p kh u là 656 nghìn t n. ph li u ngành d t. Hoa Kỳ: 524 tri u USD.24 tri u t n.34 t USD.7 tháng 2011 Bi u 5: xu t kh u s n ph m d t may và giày dép t năm 2009. lư ng phôi thép là 650 nghìn t n. tăng 11. may. Cùng kỳ năm 2009.5%. H t 7 tháng/2011.4% so v i cùng kỳ năm 2010. Hàn Qu c: 1. Trong ó.24 t USD. tăng 25.2%.21 t USD. tăng 30%. gi m 42% v i tr giá là 423 tri u USD.

Ôxtrâylia: 80 ngh t n. H ng Kông: 51 nghìn t n… nghìn ngh S li u th ng kê H i quan Vi t Nam .9% so v i c cùng kỳ năm trư c và t tr giá là 623 tri u USD.2%. tăng 49.Bi u 6: Lư ng nh p kh u s t thép t 3 th trư ng chính Trung Qu c. tă Nh p kh u nhóm hàng này trong 7 tháng qua ch y u có xu t x t : Hoa Kỳ: 333 nghìn t n.6%. Nh v y. tăng 15. Nh t B n và Nga 7 tháng v giai o n 2008-2011 Ph li u s t thép: trong tháng nh p kh u 256 nghìn t n. àng ỳ: ngh Nam phi: 99 nghìn t n.38 tri u t n. tr giá tr nh p kh u là 121 tri u USD. lư ng nh p kh u ph li u s t thép trong 7 tháng 2011 ng Như là 1. tăng 26. Chilê: 61 nghìn t n.4% so v i tháng trư c. tăng 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful