Tomislav Doˇli´ s c Nikola Sandri´ c

MATEMATIKA 1

Gradevinski fakultet Sveuˇiliˇte u Zagrebu c s

Predgovor
Poˇtovani ˇitatelji, s c u rukama imate nastavni materijal koji izlaˇe gradivo kolegija Matematika 1 za z z s c studente prve godine Gradevinskog fakulteta. Moˇda se pitate zaˇto nam, unatoˇ dostupnosti niza dobrih udˇbenika na hrvatskom jeziku koji obraduju sadrˇaje z z ovog kolegija, treba (i) ova skripta. Pitanje je to koje smo si i mi kao autori postavili kad smo procjenjivali trebamo li pristupiti radu na njoj. Odgovor do kojeg smo doˇli oˇito je bio dovoljno poticajan da ju napiˇemo; ponudit ´emo ga s c s c i vama u nadi da ´e i za vas biti dobra motivacija da se njome sluˇite. c z Prvi dio odgovora je sadrˇan u samom pitanju. Toˇno, postoji viˇe dobrih z c s udˇbenika, no niti jedan od njih ne pokriva u potpunosti program naˇeg kolegija. z s Jedan od uzroka takve situacije je i nedavna reforma visokog obrazovanja, koja je uvjetovala saˇimanje nastavnih planova i smanjenje broja i satnice matematiˇkih z c kolegija. Posljediˇno, u okviru kolegija Matematika 1 naˇli su se zajedno sadrˇaji c s z iz linearne algebre i iz matematiˇke analize, dvaju podruˇja koja su zbog svoga c c opsega i znaˇaja vrlo rijetko zastupljena u istom udˇbeniku. Nadalje, postoje´e c z c knjige iz linearne algebre obuhva´aju i teme kojima u naˇem kolegiju nije bilo c s mjesta, kao ˇto su teorija grupa ili teorija linearnih operatora. Pisanjem materijala s koji ´e ukljuˇivati samo relevantne sadrˇaje iz obaju podruˇja ˇeljeli smo otkloniti c c z c z potrebu konzultiranja viˇe udˇbenika i probleme vezane s njihovim nabavljanjem. s z Osim toga, zajedniˇki okvir omogu´io je i standardiziranje notacije i olakˇao c c s pozivanje na prijaˇnje rezultate. s Drugi dio odgovora vezan je uz dojam da su postoje´i udˇbenici po koncepc z ciji i naˇinu izlaganja viˇe orijentirani prema publici kojoj je matematika primarni c s interes. Shodno tomu, primjerena se pozornost posve´uje strogosti formulacije c rezultata te njihovim izvodima i dokazima. Nama se, pak, ˇini da je u nastavnom c i

ii materijalu namijenjenom studentima tehniˇkih fakulteta nuˇno i korisno u izvjesc z noj mjeri odstupiti od tih standarda i umjesto na matematiˇku rigoroznost nac glasak staviti na motivaciju, primjere i primjene pojmova koji se obraduju. Skripta pred vama je rezultat naˇeg pokuˇaja nalaˇenja dobrog kompromisa izmedu tih s s z zahtjeva. Kompromis je vidljiv ve´ i u samom izgledu teksta, posebno u dic jelovima otisnutima sitnijim slovima. Te dijelove, koji uglavnom sadrˇe dokaze, z mogu´e je izostaviti pri spremanju ispita. Oni sluˇe za zadovoljenje intelektualne c z znatiˇelje zahtjevnijeg ˇitatelja. z c Pri pisanju skripte nismo se posebno trudili uˇiniti ju saˇetom. Uostalom, c z Matematika 1 je opseˇan kolegij, s velikom satnicom (4+4), koji nosi 9 ECTS z bodova (najviˇe na prvoj godini studija), i ˇeljeli smo ve´ i samim opsegom skripte s z c naglasiti potrebu kontinuiranog rada i uˇenja. c Ugodna nam je duˇnost zahvaliti Alanu Filipinu, Dori Pokaz i Martini Benkovi´, z c koji su pozorno ˇitali dijelove rukopisa, predloˇili nam mnoga poboljˇanja i pronaˇli c z s s brojne pogreˇke. Zahvaljujemo i studentima Matiji Soˇevu, Dejanu Stojakovi´u, s c c Mati Stojanovu, Marku Vlaini´u i Igoru Daidˇi´u koji su nam ukazali na pogreˇke c zc s u ranijoj verziji skripte. Bit ´emo zahvalni svima koji nas upozore na preostale c propuste i nedostatke. U Zagrebu, rujna 2008. Tomislav Doˇli´ s c Nikola Sandri´ c

Sadrˇaj z
Predgovor Sadrˇaj z Uvod 1 Vektorski raˇun c 1.1 Vektori i osnovne operacije s njima . . . . . . . . . . . . 1.2 Vektorski prostor XO (E). Linearna kombinacija vektora . 1.3 Baza vektorskog prostora XO (E). Koordinatni sustav . . 1.4 Vektorski prostor Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Skalarni produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Digresija - determinante matrica 2. i 3. reda . . . . . . . 1.7 Desni i lijevi koordinatni sustavi. Orijentacija . . . . . . 1.8 Vektorski produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 Mjeˇoviti produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 2 Analitiˇka geometrija c 2.1 Pravac u ravnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Op´i oblik jednadˇbe pravca u ravnini . . . . c z 2.1.2 Segmentni oblik . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Kanonski oblik . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Pravac kroz dvije toˇke . . . . . . . . . . . . c 2.1.5 Eksplicitni oblik . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.6 Normirani oblik (normalni oblik) . . . . . . . 2.2 Odnosi toˇaka i pravaca u ravnini . . . . . . . . . . . c 2.2.1 Kut dvaju pravaca. Paralelnost i okomitost . 2.2.2 Udaljenost toˇke od pravca . . . . . . . . . . c 2.2.3 Presjeciˇte dvaju pravaca . . . . . . . . . . . s 2.2.4 Uvjet presijecanja pravca i segmenta (duˇine) z 2.2.5 Uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇki . c i iii 1 9 9 15 18 19 20 26 29 30 34 37 37 37 39 40 41 42 43 44 44 48 51 52 53

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

iii

iv
2.3 Pravac u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Pravac kroz jednu toˇku sa zadanim smjerom c 2.3.2 Parametarske jednadˇbe pravca . . . . . . . . z 2.3.3 Kanonske jednadˇbe pravca . . . . . . . . . . z 2.3.4 Pravac kroz dvije toˇke . . . . . . . . . . . . c 2.3.5 Pravac zadan dvjema projekcijama . . . . . . 2.3.6 Sveˇanj pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . z 2.3.7 Dijeljenje duˇine u zadanom omjeru . . . . . z Ravnina u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Normalni oblik jednadˇbe ravnine . . . . . . . z 2.4.2 Segmentni oblik jednadˇbe ravnine . . . . . . z 2.4.3 Op´i oblik jednadˇbe ravnine . . . . . . . . . c z 2.4.4 Parametarski oblik jednadˇbe ravnine . . . . . z 2.4.5 Jednadˇba ravnine kroz tri toˇke . . . . . . . z c Odnosi ravnina i pravaca u prostoru . . . . . . . . . 2.5.1 Kut dviju ravnina . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 Presjeciˇte triju ravnina . . . . . . . . . . . . s 2.5.3 Kut pravca i ravnine . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4 Presjeciˇte pravca i ravnine . . . . . . . . . . s 2.5.5 Pripadnost pravca ravnini . . . . . . . . . . . 2.5.6 Kut dvaju pravaca . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.7 Presjeciˇte dvaju pravaca . . . . . . . . . . . s 2.5.8 Udaljenost dvaju pravaca u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 55 56 57 58 59 60 61 61 62 63 66 68 68 68 70 71 72 73 74 75 78 81 81 81 83 86 88 91 93 96 101 101 103 105 107 109 115 115

2.4

2.5

3 Matrice i linearni sustavi 3.1 Osnove matriˇnog raˇuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c c 3.1.1 Motivacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Linearna kombinacija matrica . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4 Mnoˇenje matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z 3.1.5 Podmatrice i blok matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.6 Regularne matrice. Inverzna matrica . . . . . . . . . . . 3.1.7 Rang matrice. Elementarne transformacije . . . . . . . . 3.2 Linearni sustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Geometrijska interpretacija. Kronecker-Capellijev teorem 3.2.3 Homogeni sustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Rjeˇavanje linearnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . s 3.2.5 Determinanta. Cramerovo pravilo . . . . . . . . . . . . 3.3 Problem svojstvenih vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Matrice kao linearni operatori . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

v
3.3.2 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori . . . . . . . . . . . . 118 125 125 125 128 132 134 135 135 138 140 144 145 145 146 147 149 153 153 153 155 156 158 167 172 176 181 182 182 188 193 197 199 202 208 211

4 Nizovi i redovi 4.1 Nizovi realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Pojam niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Graniˇna vrijednost niza. Konvergencija niza . c 4.1.3 Raˇunanje s graniˇnim vrijednostima . . . . . c c 4.1.4 Osnovni limesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Redovi realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Pojam reda. Konvergencija reda . . . . . . . 4.2.2 Geometrijski red . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Svojstva konvergentnih redova . . . . . . . . 4.2.4 Redovi s pozitivnim ˇlanovima . . . . . . . . c 4.3 Kriteriji konvergencije . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Kriterij usporedivanja . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 D’Alembertov kriterij . . . . . . . . . . . . . 4.3.3 Cauchyev kriterij . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4 Leibnizov kriterij . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

5 Funkcije 5.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Motivacija i definicija . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Naˇini zadavanja funkcije . . . . . . . . . . . . . . c 5.1.3 Graf funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.4 Pojmovi znaˇajni za realne funkcije realne varijable c 5.1.5 Osnovne raˇunske operacije s funkcijama . . . . . . c 5.1.6 Kompozicija funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.7 Inverzna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Pregled elementarnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Klasifikacija i podjela realnih funkcija . . . . . . . . 5.2.2 Polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3 Racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.4 Algebarske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.5 Eksponencijalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . 5.2.6 Logaritamske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.7 Trigonometrijske funkcije . . . . . . . . . . . . . . 5.2.8 Ciklometrijske (arkus) funkcije . . . . . . . . . . . 5.2.9 Hiperboliˇke i area funkcije . . . . . . . . . . . . . c

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .6 Derivacije viˇeg reda . . . . . . . . . . .5 Neprekidnost i limes . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 6. . . . . . . .3 Teˇiˇte . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 215 215 217 219 222 226 228 230 234 234 237 238 240 246 250 252 261 273 273 273 275 277 293 293 301 308 312 319 319 321 326 333 337 338 339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . .5.2 Derivacija funkcije . . . . .1. . . . 7. . . . . . . .1. . . . . . . . . .1 Neodredeni integral . . . . . . . . . . . . 7. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. .2 Neodredeni integral . . . . . . .3 Derivacija funkcije . . . . . 7. s 7. . . zs 7. . . . .5 Duljina i teˇiˇte luka ravne krivulje . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Svojstva odredenog integrala .6 Povrˇina rotacijske plohe .8 Primjene derivacija . . 7. . . . . . . . .2. . . . . .2. . . . . . . .1. . . .5 Diferencijal funkcije i lokalna linearizacija 6. . . . . . . . . .problem povrˇine (ploˇtine) s s 7.5. . . .1 Primitivna funkcija . . . . . 7.2 Volumen rotacijskog tijela . . . . . . . . . . . . . c 7. . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .4 Raˇunanje derivacija . . . 6. . 7 Uvod u integralni raˇun c 7. . . . . . . . . . . .vi 6 Uvod u diferencijalni raˇun c 6. . . . . . . s 6. . .3 Metode integriranja . . . c 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . .6 Neodredeni oblici . . . . . . . . . . . . . . . . c 6. . . .2. . . . . . . .1. . . . . . . . . 6. . . . . . . . .4 Moment ustrajnosti (inercije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Motivacija . . .1 Neprekidnost funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 6. . . . . . . . . . . . 6. . . . .1. . . . . .5. . . . . . . . .1. . . .2.3 Newton .5. . . .1. . . . .2. . . . . . . . . . 7. .2 Derivacija funkcije u toˇki . . . . .5. . . .4 Nepravi integral . . . . . . . .2 Odredeni integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . .Leibnizova formula . .2 Svojstva neprekidnih funkcija . .1. . . . . s 7. . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 6. . . . . . . . . . . . . .2.1 Neprekidnost i graniˇne vrijednosti . . . . . . . . .7 Raˇunanje limesa . . . . . . . 6. . . 6. . . . .1 Povrˇina lika u ravnini . . . . . . . .3 Neprekidnost elementarnih funkcija . . .5 Primjene integralnog raˇuna . . . . . . zs 7. . . . .1 Motivacija . . . . . . c 6.2. . . . . . . . . . .7 Primjene u fizici . . . . . . . . . . . . . . . .7 Osnovni teoremi diferencijalnog raˇuna . . . . . . . . .4 Graniˇna vrijednost (limes) funkcije . . . . . . . . . . . . .

Uvod Zaˇto (i kako) treba uˇiti matematiku? s c Matematika je nezaobilazan dio programa na svim tehniˇkim fakultetima. ona se rijetko postavljaju javno i naglas . ako c z z s nam i trebaju. ponekad i nepremostivu prepreku na putu do stjecanja akademskog stupnja. ispriˇat ´emo vam priˇu. predaju na apstraktan naˇin koji nam je stran i koji nije blizak c naˇoj svakodnevnoj praksi i iskustvu? Unatoˇ tomu ˇto su to smislena i legitimna s c s pitanja. da si mnogi studenti postavljaju pitanja: A zaˇto s nam to. dok tvrtka DojdiMi z s napla´uje 800 kn za poˇetak i 0. treba? Zaˇto moramo ulagati puno truda i vremena u uˇenje c s c stvari koje nisu ono ˇime se u ˇivotu ˇelimo baviti? I zaˇto nam te stvari. Tvrtka OdiMi traˇi 400 kn za vozilo i joˇ 1 kn po prijedenom kilometru. Koju od njih odabrati ako oˇekujemo da c c ´emo telefonirati po 5 min svaki dan? Treba li taj izbor preporuˇiti i prijatelju c c koji priˇa po dva sata dnevno? c U istom gradu su i dvije tvrtke za iznajmljivanje automobila. c c c c Na nekom trˇiˇtu za pretplatnike se nadme´u dvije tvrtke mobilne telefonije. c Predaje se. stoga. oˇito. zs c MobiFon i TeleZvon. MobiFon nudi usluge uz mjeseˇnu pretplatu od 200 kn c i cijenu razgovora od 1 kn/min. da je tako uvijek bilo i z c da nije mogu´e biti dobar inˇenjer ne znaju´i matematiku.studenti se ne ˇele dovesti u z poloˇaj da im se s visoka odgovori kako je to jasno. ali z c minuta razgovora napla´uje se 2 kn. Svrha je ovog uvodnog c z c poglavlja odgovoriti na ta i sliˇna pitanja i uvjeriti studente da je ulaganje truda c i vremena u svladavanje programa ovog kolegija dobra investicija. Razumljivo je. Za poˇetak.5 kn po kilometru. uop´e. TeleZvon traˇi 0 kn mjeseˇne pretplate. na prvim godinama i mnogim studentima predstavlja ozbiljnu. Kod koje od njih treba c c iznajmiti automobil za odlazak u grad udaljen 600 km i povratak iz njega? Je li 1 . tradicionalno.

Treba nam. i da sposobnost c rjeˇavanja jednog od njih znaˇi i sposobnost rjeˇavanja ostalih. dakle. Vrijedno je. Takav nam okvir daje matematika. u oba sluˇaja jedna veliˇina (cijena) ovisi o drugoj c c (minute. Takve c prikaze zovemo matematiˇkim modelima. Nije bitan tip mobitela. kilometri) tako da se iznos druge mnoˇi konstantnim faktorom (cijena z po minuti.2 to ista tvrtka kod koje treba iznajmiti vozilo za odlazak po poslovnog partnera na aerodrom udaljen 20 km? Na gornja ´e pitanja odgovoriti svatko tko je svladao ˇetiri raˇunske operacije. trajanje. troˇkovi proizvodnje. u naˇem primjeru. dakle. vidimo da oba naˇa s problema imaju istu strukturu. Uz neˇto malo truda mogu´e je sjetiti se i drugih problema s takvom s c strukturom: cijena voˇnje taksijem. uoˇimo da je zajedniˇka karakteristika obaju problema to ˇto ovise samo c c s o stvarima koje se dobro opisuju brojevima. uloˇiti trud u razumijevanje svojstava linearne z . to je 800 km. c Matematika je. ili za neke velike udaljenosti ponovo OdiMi postaje jeftinija? I kako bismo u to uvjerili skeptika kojem to nije jasno i oˇito? I c moˇe li nam odgovor na ova pitanja nekako pomo´i odgovoriti na sliˇna pitanja z c c o mobitelima? Gornji su primjeri jednostavni. problem koji c c s c ´e opisivati sve ostale probleme tog tipa. porez. Unatoˇ tome. niti grad u koji se putuje. skup znanja i umije´a pomo´u kojih se realni objekti i c c njihovi odnosi prikazuju pomo´u apstraktnih objekata i njihovih odnosa. Bitne su cijene. Nadalje. Iz naˇih primjera vidimo da se rac s zliˇite realne situacije mogu prikazivati istim matematiˇkim modelom: linearna c c funkcija f (x) = ax + b sluˇi nam i za opis situacije s mobitelima i s rent-az car tvrtkama. dakle. Uz neˇto s s z s eksperimentiranja i pogadanja mogu´e je ustanoviti i da su za neku kilometraˇu c z (ili minutaˇu) troˇkovi isti. jednom kad zanemarimo mobitele i automobile i probleme svedemo na kvantitativne aspekte. okvir u kojem ´emo mo´i formulirati i rijeˇiti op´i. Bitni su. niti marka automobila. gotovo karikirani. udaljenosti. njihovom c analizom moˇemo do´i do odgovora na neka od pitanja s poˇetka ovog poglavlja. kvantitativni aspekti. z c c Prvo. c c c jer odgovor ne zahtijeva niˇta viˇe od nekoliko zbrajanja i mnoˇenja. startna cijena). arhetipski. po kilometru) i da se tome dodaje konstantan iznos (pretplata. s c s dakle. No je li to jedina z s s takva vrijednost? Mogu li se troˇkovi podudarati i za neku manju vrijednost? Ili s za neku ve´u? Moˇemo li biti sigurni da je na sva putovanja dulja od 800 km c z ponuda DojdiMi povoljnija od OdiMi. Jasno je da z s razumijevanje jednoga od njih znaˇi i razumijevanje svih ostalih.

No teˇko je zanijekati da su nam sile. Sve se te veliˇine matematiˇki opisuju pomo´u c c c pojma vektora. stoga imati i s nauˇiti samo jednu. Nadamo se da vas je ovih nekoliko reˇenica uvjerilo da su svi sadrˇaji obuhva´eni c z c . da su i derivacije neˇto ˇto treba z s s z zs inˇenjeru (pa i studentu) gradevine. i to nam treba. c Primjeri iz naˇe priˇice su. Naveli smo ih stoga jer ste s c se s linearnom funkcijom i rjeˇavanjem linearnih jednadˇbi ve´ sreli u dosadaˇnjem s z c s tijeku svog obrazovanja. Na c c istom primjeru vidimo da matematika mora biti apstraktna: mobitelska matematika bi bila beskorisna kod rent-a-cara. karikirani. jer s s s bi gradevinaru za uspjeˇno bavljenje strukom joˇ trebala i ekonomska. jer ´emo to znanje mo´i primijeniti u brojnim realnim kontekstima. a brzina je promjena poloˇaja u vremenu. ekoloˇka. koncentracija radioaktivnih tvari i zarada pri oroˇenju nekog iznosa novca c opisani istim matematiˇkim modelom? Znate li ˇto je zajedniˇki matematiˇki c s c c model za osjetljivost ljudskog uha. A integriranje je z zs postupak suprotan deriviranju. Bolje je. Izgleda. A z kako se odreduje poloˇaj teˇiˇta nekog tijela? Integriranjem. i obratno. No znate li koji apstraktni matematiˇki koncept opisuje c kvantitativne aspekte zajedniˇke izmjeni godiˇnjih doba. geodetska. Isplati se. A kakve to ima veze s ravnoteˇom? Sila je. Diferencijalna c c s z se zove stoga ˇto se u njoj pojavljuju derivacije nepoznate funkcije. pa makar i apstraktnu. ravnoteˇa nekog fizikalnog sustava z matematiˇki se opisuje neˇim ˇto se zove diferencijalna jednadˇba. Svakako. ponavljamo. po 2. c z s momenti. Uz ravnoteˇu je vezan i pojam teˇiˇta. prometna i tko zna kakva sve joˇ matematika. nauˇiti baratati vektorima. kosturi i porast broja stanovnika ne spadaju u probleme s kojima se svakodnevno susre´e inˇenjer gradevine. No ˇto su s s derivacije? Matematiˇki koncept kojim se opisuje i kvantificira brzina promjene c neke veliˇine. apstraktna matematika u kojoj baratamo linearnim funkcijama je korisna za sve probleme u kojima se javlja linearna ovisnost. brzine i ubrzanja bitni. Isto tako nema smisla govoriti o gradevinskoj matematici. Newtonovom c z zakonu. izmjeni plime c s i oseke i ˇkripanju tramvaja u zavoju? Znate li da su porast broja stanovnika na s zemlji. z c s c sapuni. dakle. produkt mase i ubrzanja. jer su oni nezaobilazni c u problemima mehanike i statike. rada srca. ubrzanje je promjena brzine u vremenu. Dakle. dakle.3 funkcije. kiselost sapuna i snagu potresa? I kako se pomo´u toga moˇe odrediti kolik je star pretpovijesni kostur? I znate li da ste i c z te stvari ve´ uˇili u srednjoj ˇkoli? c c s Moˇda vam se gornja pitanja ˇine nebitnima za vaˇ budu´i rad. Nadalje.

bez premca i uzora? Ako z s s poˇelimo (ili budemo primorani) biti kreativni? U tom sluˇaju. Ostaje nam joˇ odgovoriti na dva pitanja koja se. originalno.moˇemo na´i samo ono ˇto je c z c s netko ve´ napravio. Tim se mogu´nostima c s s c c treba u punoj mjeri koristiti. Glede drugog pitanja. takoder. Mudro a tko ´e poˇeljeti biti viˇe od toga. ne ograniˇiti si budu´e mogu´nosti i ne zatvoriti si vrata struˇnom i c c c c osobnom napredovanju. ponajmanje studentu koji c . Nadamo se i da vas je s priˇa o mobitelima i rent-a-caru uvjerila da je snaga matematike upravo u njenoj c apstraktnosti. Cak i na korektno postavljeno pitanje moˇemo c z dobiti odgovor koji nije lako interpretirati. Mi danas ne znamo tko ´e od nas c c c provesti svoj cijeli radni vijek kao rutinski inˇenjer koji svoje znanje crpi iz tablica. ˇ ne´emo dobiti dobar odgovor. s z raˇunala su korisna samo ako im znamo postaviti smisleno pitanje i ako znamo c pravilno interpretirati odgovor. Prisjetimo se samo kako malo informacija neˇkolovanom oku pruˇa rendgenska snimka ili elektrokardiogram. Ocjena c s s steˇena temeljem takvog znanja nije korisna nikome. izraˇunao ili isprogramirao. izrecitirane definicije. Dakle.4 kolegijom Matematika 1 bitni za vaˇe obrazovanje i rad. z ˇ je najbolje. U dvije rijeˇi . izprojektirao i izgradio. stoga. Ne znamo li dobro formulirati pitanje. Prvo je: A zaˇto to sve moramo uˇiti kad postoje priruˇnici i tablice? Drugo c s c c je neˇto modernija inaˇica: A zaˇto to sve moramo uˇiti kad imamo raˇunala i s c s c c software? Podimo redom. recimo neˇto o tome kako to treba s s s uˇiniti. knjiˇko. No ˇto ako poˇelimo izgraditi neˇto c c s z s ˇ novo? Sto ako poˇelimo izgraditi neˇto naˇe. To nam je dovoljno dok ostajemo u okviru onoga ˇto je netko negdje s nekada ve´ izraˇunao. ni vi to ne znate. ˇablonski rijeˇenog zadatka. gotovo. nepobitno je da nam raˇunala i software pruˇaju brojne c z mogu´nosti koje prijaˇnji naraˇtaji struˇnjaka nisu imali. z c s tabliˇno znanje ne ´e nam biti od velike koristi. Te mogu´nosti medutim. c c Prvo je ograniˇenje isto kao i kod literature . Nitko nema nikakve koristi od napamet c c nauˇenog odgovora.s razumijevanjem. A upravo je to opasnost kojoj se izlaˇete oslanjaju´i se z c samo na tude znanje. Istina je da se mnoge stvari mogu na´i u priruˇnicima i c c tablicama. Drugo je ograniˇenje suptilnije i c c c vezano je s ˇinjenicom da raˇunala daju odgovore koji su dobri samo onoliko koc c liko su dobra pitanja koja im postavljamo. ponekad s ˇuju. Nadamo se da su vas do sada reˇene stvari uvjerile da treba (na)uˇiti matemc c atiku. Sto c z s je. nisu neiscrpne i neograniˇene. Sada kad viˇe nije sporno zaˇto.

c Prvi je. matemˇ atika ovisi o onome ˇto ste nauˇili tijekom osnovne i srednje ˇkole. Iskustvo nam govori da studenti iz takvih ˇkola moraju uloˇiti viˇe s z s truda i napora kako bi mogli kvalitetno pratiti nastavu i usvajati nove sadrˇaje. viˇe nego ve´ine stvari. tako studenti vrlo ˇesto prvo ulaˇu c z . Matematika je opseˇan predmet. da se na pismenom dijelu ispita rjeˇavaju zac s datci. dakle. tako i zbog razliˇitih c s c individualnih sklonosti prema matematici. Kao ni jedan drugi predmet. a na usmenom se provjerava poznavanje teorijskih osnova.5 ju je dobio. Koristi od matematike koje smo gore spominjali imaju samo oni koji razumiju ˇto su nauˇili. c c Razumijevanje i rutina su. moramo podrazumijevati da ih imate na ˇemu temeljiti. dvije. s Drugi uvjet za uspjeˇno svladavanje programa kolegija je stalan i kontinuiran s rad. z nauˇiti matematiku. Na c mnoge stvari koje ste ˇuli ´emo vas podsje´ati i u ovoj knjizi i na nastavi. Najbitniji su temelji. No vaˇnu ulogu z igra i njihov medusobni odnos te organizacija i balansiranje rada u njihovu postizanju. A rutina se stjeˇe samo radom i vjeˇbom. Solidno svladan gimnazijski program dobar je c temelj. no programi pojedinih srednjih struˇnih srednjih ˇkola mogu se pokazati c s nedostatnima. Zelimo li vam s c s dati nova znanja. Kao ˇto se na loˇim temeljima ne moˇe izgraditi solidna s s z zgrada. Kako pismeni ispit prethodi usmenom (i eliminatoran je). komponente uspjeha. no ne i dovoljan z z uvjet za uspjeh. z Iskustvo nam. ve´ i c s c na rutinu u prepoznavanju matematiˇkog sadrˇaja u nekom problemu i u izboru c z odgovaraju´eg matematiˇkog modela. tako se s nedovoljnim predznanjem ne moˇe smisleno. No i studenti moraju biti svjesni da je stjecanje zajedniˇke razine predznanja propisane srednjoˇkolskim programom c s iskljuˇivo njihova odgovornost. podsje´a na izgradnju vrlo visoke c s c c zgrade. s c Uˇenje matematike. pokazuje da uz takav pristup razlike u predznanju bivaju uspjeˇno nadoknadene. dakle. Pogreˇan se pristup najˇeˇ´e sre´e pri uobiˇajenom odnosu prema teoriji s c sc c c i zadatcima. A oni se u matematici polaˇu od samih poˇetaka z c formalnog obrazovanja. Razumijevanje je nuˇan. Svjesni smo da studenti dolaze na fakultet s razliˇitim razinama predznanja. Uobiˇajeno je naime. no c c c ne bi bilo realno oˇekivati da moˇemo time pokriti sadrˇaje koji se provlaˇe kroz c z z c dvanaest godina obrazovanja. s razumijevanjem. kako zbog razlika u ˇkolama. takoder. c z Pri tome ne mislimo samo na rutinu pri raˇunanju i rjeˇavanju zadataka. Potrebna je i rutina. preduvjet dobro predznanje.

apsolutno.6 napor u ˇablonsko rjeˇavanje nekoliko tipova zadataka. ne ´ete posti´i c z c c rjeˇavanjem ispitnih zadataka. gubitak za studenta koji je tako c ”poloˇio” ispit. Za zadani pravokutni trokut je vrlo lako provjeriti da Pitagorin pouˇak vrijedi. c Zadatci na ispitu sluˇe tomu da se vidi jeste li ovladali matematiˇkim (”teoriz c jskim”. Nedvojbeno je da takav s c pristup ponekad rezultira polaganjem ispita. teˇko ´ete ju prepoznati u naˇim primjerima s poˇetka. a ostatak ˇine ˇetiri sukladna pravokutna trokuta. Ako nikad niste ˇuli za c c c c linearnu funkciju. c z ve´ se se do njega dolazi postupkom logiˇkog zakljuˇivanja. c c s s c tj. ako s c s c ne znate uvjete uz koje linearni sustav ima jedinstveno rjeˇenje nikad ne´ete biti s c sigurni da su uvjeti jedne od tvrtke povoljniji za sve udaljenosti ve´e od 800 km. svakako. z s kakva je korist od rjeˇavanja zadataka bez njihovog razumijevanja? Nitko od vas s ne ´e za pla´u rjeˇavati zadatke iz matematike. pokuˇajte dati dobar odgovor na pitanje.tri dana ”nauˇiti teoriju”. onda zadatci. produ li piss s meni ispit. Pitagorin pouˇak je tvrdnja da je u c c svakom pravokutnom trokutu kvadrat hipotenuze jednak zbroju kvadrata kateta. Ilustrirajmo to na primjeru s koc jim smo se svi sreli. na Pitagorinom pouˇku. To se joˇ uobiˇajeno zapisuje kao a2 + b2 = c2 . a zatim. ako ho´ete) konceptima koji se u njima javljaju. Dakle. No povrˇina velikog kvadrata je jednaka s . Dakle je povrˇina kvadrata c c s ABCD jednaka zbroju povrˇine kvadrata A B C D i ˇetverostruke povrˇine s c s jednog od tih trokuta. recimo A BB . Ono ˇto ´e vam u radu trebati. z s prvo ”teorija”. prepoznavanje matematiˇkih sadrˇaja u stvarnim problemima. Ono ne ovisi o mjerenjima ni empiriˇkim opaˇanjima. Drugim rijeˇima. gdje su s a i b oznaˇene katete s c c a s c hipotenuza pravokutnog trokuta. c c c c matematiˇke spoznaje se temelje na dokazima. izvjesno. Ako ne mislite tako. Spomenuli smo da nam matematika jamˇi da je ponuda tvrtke DojdiMi poc voljnija za sve udaljenosti ve´e od 800 km. No takva provjera za jedan trokut niˇta ne c s govori o istinitosti pouˇka za neki drugi trokut. pokuˇavaju u dva . i jeste li stekli dovoljno c rutine da ih moˇete rijeˇiti u za to propisanom vremenu. Ste´i ´ete to upoznaju´i apstraktne matematiˇke s c c c c koncepte i uˇe´i se uoˇavati ih u stvarnim situacijama. Kako moˇemo biti sigurni da ta c z tvrdnja vrijedi za sve pravokutne trokute? Pogledajmo Sliku 1. Time smo se dotakli jednog aspekta c matematiˇkog znanja o kome joˇ nismo govorili: matematiˇko znanje je sigc s c urno. no svaki tako poloˇen ispit je gubitak z za sve koji u tome sudjeluju. Na njoj je u kvadrat ABCD upisan kvadrat A B C D . I samo tomu. Najve´i je.

formalnim manipulacijama. vidjet ´ete da je ve´ina tvrdnji izreˇena bez c c c ˇ dokaza. c razumno oˇekivati da u nastavnom materijalu za matematiˇki kolegij sve relec c vantne tvrdnje budu potkrijepljene dokazima.7 D a b c C’ a C D’ c c c A a A’ b B’ a B b b Slika 1: Pitagorin pouˇak. ˇto c sc s upu´uje na mogu´nost preskakivanja tog dijela pri prvom ˇitanju. c no matematiˇkim istinama one postaju tek kad budu dokazane. Do matematiˇkih se spozc c naja dolazi na razne naˇine: intuicijom. c c Dokazi su bit matematike. z c Prelistate li na brzinu ovu knjigu. Imamo 1 (a + b)2 = c2 + 4 ab. Dokazi izdvajaju matematiˇko znanje od svih c ostalih vrsta znanja. Kako gornji postupak moˇemo c z provesti za bilo koji pravokutan trokut. naˇalost. 2 Kvadriranjem izraza na lijevoj strani i sredivanjem dobivamo a2 + b2 = c2 . Dali smo dokaz te tvrdnje. Ne trebamo viˇe provjeravati s njenu istinitost za svaki pojedinaˇni sluˇaj. vidimo da i Pitagorin pouˇak vrijedi za sve c pravokutne trokute. pa i potpunog c c c . a duljina stranice je zbroj kateta pravokutnog trokuta. najˇeˇ´e je otisnut sitnijim slovima. empirijom. Moramo vas. a to je upravo tvrdnja Pitagorinog pouˇka. Cak i tamo gdje se nalazi dokaz. c kvadratu njegove stranice. Dokazi ga ˇine apsolutnim. stoga. razoˇarati. a + b. Bilo bi.

S druge strane. Takav je pristup rezultat kompromisa. Nastavni materijal koji imate pred sobom bit ´e najbolje iskoriˇten u kombinaciji s redovitim pohadanjem predavanja. a s s s druge smo strane morali voditi raˇuna o njenoj opseˇnosti i zadrˇati ju u razumc z z nim okvirima. Tek kad je c c z student osloboden potrebe grozniˇavog zapisivanja i prepisivanja s ploˇe moˇe se u potpunosti koncentrirati na ono ˇto se na predavanju govori. s c . Zainteresirani se ˇitatelj za izostavljene dokaze moˇe obratiti c z nastavnicima ili ´e ih potraˇiti u literaturi. s nastavnik osloboden pritiska detaljnog formuliranja iskaza i njegovog zapisivanja na ploˇu moˇe viˇe pozornosti posvetiti izlaganju konteksta i motivacije te tako c z s viˇe pribliˇiti gradivo studentima.8 izostavljanja. Nadamo se da ´e tako ostvarena sinergija s z c rezultirati kvalitetnijim nastavnim procesom i poboljˇati njegove uˇinke. S jedne smo strane ˇeljeli z proˇiriti knjigu dijelom materijala koji se odnosi na srednjoˇkolsko gradivo. c z Evo na kraju i posljednjeg savjeta. Treba c s ga gledati prije kao dopunu predavanjima nego kao zamjenu za njih.

1 Vektori i osnovne operacije s njima U egzaktnim znanostima osim skalarnih veliˇina (masa. c s c njegovi elementi su toˇke. Treba nam i podatak jesmo li na pravcu kojim se kamion giba. duljina. Temeljna je razlika izmedu skalarnih i vektorskih c veliˇina u tome ˇto nam je za matematiˇki opis skalarne veliˇine dovoljan jedan c s c c realan broj. Q ∈ E. U ovom c s ´emo poglavlju opisati matematiˇke koncepte i tehnike koje nam omogu´uju c c c efikasno matematiˇko modeliranje vektorskih veliˇina. c Definicija 1. temperatura itd.1 Na 20 m od vas nalazi se kamion koji vozi brzinom od 72 km/h ˇ c (20 m/s). dok nam za vektorske veliˇine treba viˇe realnih brojeva.1 Neka su dane toˇke P.) Takve c veliˇine zovemo vektorskima. ukljuˇivo P i Q. 9 . giba li se prema nama ili od nas. i ako jesmo. Duˇina P Q je skup svih toˇaka c z c c pravca kroz P i Q koje se nalaze izmedu P i Q. sila.Poglavlje 1 Vektorski raˇun c 1. Primijetimo da iz Definicije 1. c c Primjer 1. akceleracija itd.♠ Oznaˇimo s E naˇ trodimenzonalni prostor koji ima toˇkastu strukturu tj. Sto ´ete poduzeti? Za donoˇenje odluke o tome treba li skoˇiti u stranu ili ostati na mjestu nije s c nam dovoljna samo informacija o iznosu brzine.) c imamo i veliˇine kod kojih nam je bitan smjer (brzina.1 direktno slijedi da je P Q = QP .

Prirodno je vektoru pridruˇiti njegovu duljinu (normu.2 slijedi da je op´enito P Q = QP .1: Duˇina i usmjerena duˇina. s Q P P Slika 1. Poˇetak joˇ c c c s zovemo hvatiˇte. Ova nam definicija zapravo govori da su dva vektora jednaka ako jedan vektor moˇemo translacijom prevesti na drugi. z z Q − → − → Iz Definicije 1. tj.10 ˇ POGLAVLJE 1.3 Kaˇemo da su vektori P Q i P Q jednaki ako postoji translacija z prostora koja prevodi P u P i Q u Q .2 Vektor ili usmjerena duˇina P Q je duˇina kod koje su rubne z z toˇke uredene. do na translaciju prostora)? z 1. Duljinu − → − → vektora P Q oznaˇavamo s d(P. VEKTORSKI RACUN − → Definicija 1. Q Q’ P P’ Slika 1. c . intenzitet). − − → −→ Definicija 1. jer imaju razliˇite poˇetke i c c c krajeve. jedna od njih je poˇetak P a druga je kraj Q. Q) =| P Q |. tj.2: Jednakost vektora. z Koje su nam informacije nuˇne i dovoljne da bismo mogli jedinstveno definiz rati vektor (jedinstvenost podrazumijevamo u smislu gornje definicije.

→ Napomena 1. Napomena 1. z kolinearan je sa svakim vektorom). → c . Pravac koji prolazi kroz P i Q zovemo nositelj ili smjer vektora P Q. B ∈ E takve da je OA = − i AB = b . Iz a Napomene 1. VEKTORI I OSNOVNE OPERACIJE S NJIMA − → 2. tj.2 znamo da takve toˇke A i B postoje i da su jedinstvene. onda c a − → − →. Sada samo izaberemo orijentaciju koja nam treba. tj. Preciznije.1. 11 − → 3.3). uzmemo c c a − → − → → → − proizvoljni O ∈ E i uzmemo A. Pogledajmo sada neka svojstva nul vektora: c − → 1. Vektor kod kojeg su poˇetak i kraj jednaki. Za vektor P Q kaˇemo da je orijentiran od P prema Q. c 2.1. Nul vektor nema smjer jer ga moˇemo translatirati na svaki pravac (tj. poˇinje u P a z c zavrˇava u Q.3). Oˇito je | 0 | = 0. Jednako je orijentiran kao i svaki vektor pa nema ni orijentaciju. Tada je c − − → − = OB. P = Q. z Ako za neki ne-nul vektor znamo njegovu duljinu i smjer. → → → − − → − Zbroj vektora − i b definiramo kao vektor → = − + b koji dobijemo tako a c a − → − → da poˇetak vektora b translatiramo na kraj vektora → i vektorom − zovemo c a c − → − vektor koji ima poˇetak u poˇetku od → a kraj u kraju od b .4 Vektori − i b su kolinearni ako leˇe na istom pravcu ili na a z paralelnim pravcima. postoji jedna jedina toˇka Q ∈ E takva da vrijedi P Q = a c → → − Definicija 1.2 Ako uzmemo proizvoljnu toˇku P ∈ E i zadani vektor − . zvat ´emo nul vektor i c c − → oznaˇavati s 0 .1 O istoj ili suprotnoj orijentaciji ima smisla govoriti ako i samo ako vektori imaju isti smjer. jasno nam je da imamo samo dva vektora te duljine i tog smjera (u smislu Definicije 1. 3. s Provjerimo jesu li nam ova tri uvjeta nuˇna i dovoljna (u smislu Definicije 1.

4: Pravilo trokuta i pravilo paralelograma. c Teorem 1. O. (− + b ) + − = → + ( b + − ) (asocijativnost). ♣ B b a+b a b 0 A a+b a b Slika 1.1 (Svojstva zbrajanja vektora) Za sve vektore vrijede sljede´e tvrdc nje: − − → → → → → − 1. Q ∈ E vrijedi P Q = P O + OQ.3 Za bilo koje tri toˇke P. → a =−a → − → → → − a a 4. − + 0 = 0 + − = − (nul vektor je neutralni element u odnosu na zbrajanje vektora). − → → − → → → → − 3. . − + b = b + − (komutativnost). Vektor a zovemo suprotni vektor vektora a c − → −. VEKTORSKI RACUN R a G Slika 1. a c a c → − → → → − → a a a 2. Za svaki vektor − postoji vektor a takav da vrijedi − + a = a + − = a a a − → − → − . − → − → − → Napomena 1.3: Motivacija za definiciju zbrajanja vektora.12 ˇ POGLAVLJE 1. i oznaˇavamo ga s → 0 .

s → − − a c Napomena 1.6: Mnoˇenje vektora skalarom. → BA. realnim brojem. Sliˇno 2− + − = 3→. λ > 0 B’ 0 λa.1 ima sljede´a svojstva: ima →.λ<0 a A B Slika 1. vektor koji je istog smjera i iste orijentacije c − → s a a a → → → − ali dvostruke duljine od vektora − ). itd. definiramo λ− kao vektor: a → 1. Za n ∈ N a c a a a − = (n − 1)− + − .1 nam kaˇe da zbrajanje vektora ima ista svojstva kao obiˇno zbrajanje z c realnih brojeva. z → Za λ ∈ R. Joˇ dodatno definiramo 1 · − = − → → → → → imamo induktivno n a a a s a a − − = →. Dakle ako je − istu duˇinu i isti smjer kao i vektor a z → → − = − onda je −− = − → AB. tj. Time je motivirana sljede´a op´a definicija mnoˇenja vektora → i 0· a 0 c c z skalarom. a a → Za sluˇaj → + − piˇemo 2− (tj. λa .1. koji ima isti smjer kao →. a . VEKTORI I OSNOVNE OPERACIJE S NJIMA 13 Teorem 1. c a − 2.5: Pravilo mnogokuta za zbrajanje viˇe vektora. d c a + b+ c+ d a b Slika 1. ˇija je duljina jednaka |λ||− |.1. ali je suprotne orijentacije.4 Vektor a = −→ iz Teorema 1.

a suprotnu orijentaciju a − za λ < 0. Neka je dan polupravac (zraka) s poˇetkom u O. onda. → od vektora a Teorem 1. a a a − → 3. za sve a. λ(→ + b ) = λ− + λ b (distributivnost obzirom na zbrajanje vektora).2 (Svojstva mnoˇenja vektora skalarom) Za sve vektore i sve skalare z vrijedi: → → − − − → 1. Iz c nje vidimo da pojam vektora nije ograniˇen na geometrijske objekte. 3. λ(µ→) = (λµ)− (homogenost). − → → → → − Ako su vektori − i b kolinearni. uz pretpostavku − = 0 . a a → → → 2. (λ + µ)− = λ− + µ− (distributivnost obzirom na zbrajanje skalara).1 i Teorema 1. Primjetimo da se u Definiciji 1. a a → − 4.♣ a a Definicija 1. c Vratimo se sada Definiciji 1.4 i pokuˇajmo definirati kolinearnost u drugim s terminima. 1 · − = → (postojanje jedinice).5 nigdje ne govori o geometrijskim veliˇinama. Tada je jasno da za proizvoljnu toˇku P ∈ E c z c − → vrijedi: P leˇi na polupravcu ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je OP = z − → λ OA. 2.14 ˇ POGLAVLJE 1. za svaki a ∈ V i svaki λ ∈ R je λ · a ∈ V . b ∈ V je a + b ∈ V . Elemente od skupa V zovemo vektori.5 Neka je V neki neprazan skup na kojem imamo definirane operacije zbrajanja elemenata i mnoˇenja elemenata skupa skalarom (realnim broz jem) takve da vrijedi : 1.2. i neka je A = O c toˇka koja leˇi na tom polupravcu. postoji pravac a a . VEKTORSKI RACUN → 3. Tada kaˇemo da je skup V (realni) vektorski prostor (realni jer su skalari realni z brojevi). koji ima istu orijentaciju kao vektor − za λ > 0. operacije zbrajanja i mnoˇenja sa skalarom zadovoljavaju svojstva iz Teoz rema 1.

− → 2.2 Vektorski prostor XO (E). (λ. pa moˇemo a a a z − → − = a . →) −→ λ− je funkcija sa R × XO (E) −→ XO (E). b ) −→ − + b je funkcija sa XO (E) × XO (E) −→ XO (E).1). z → − → − → → → Neka su sada − . b = OB. Linearna kombinacija vektora Neka je O ∈ E proizvoljna istaknuta toˇka prostora E. Oˇito je |− | = 1 i − ima isti smjer i orijentaciju kao i − . Kako je → = 0 . a → → − − → Imamo sljede´i zakljuˇak: vektori − = 0 i b su kolinearni ako i samo ako c c a − → → − → → → − postoji λ ∈ R takav da je b = λ− . Tada znamo da svakoj c − → drugoj toˇki P ∈ E pripada potpuno odreden vektor OP . Na taj naˇin z c c c − → imamo definiranu bijekciju izmedu skupa E i skupa XO (E) = {OP : P ∈ E} (skup svih radij-vektora.4). Bijekcija je konstruirana na prirodan naˇin. onda je |− | = 0. Vektore − + b i λ− nanosimo od a a a − + − ∈ XO (E) i λ→ ∈ XO (E) (Napomena 1. A. Pri tome − i b = 0 imaju isti smjer za a a λ > 0 a suprotan za λ < 0. LINEARNA KOMBINACIJA VEKTORA15 − − → → − − → → p i toˇke O. B ∈ E na p takve da je − = OA. (Usporedimo ovo s Definicijom 1. VEKTORSKI PROSTOR XO (E). tj. → → → → definirati a0 c a0 a0 a − → |a| − = |− |− . tj. vektor koji ima duˇinu 1 i ima c z − → → − → isti smjer i orijentaciju kao i − . → → − toˇke O tako da je a c b a Imamo zadane dvije operacije (funkcije): → → → − → − a a 1. svakoj toˇki P ∈ E c c − → pridruˇen je vektor OP .2. gdje je a → |− | a → − − → λ= − → ako a i b imaju istu orijentaciju i |b| → |− | a λ=− − → |b| → → − ako − i b imaju suprotnu orijentaciju. b ∈ XO (E) i λ ∈ R. − → → Primijetimo joˇ jednu zanimljivu stvar: za svaki vektor − = 0 moˇemo s a z konstruirati jediniˇni vektor ili ort vektor. Taj vektor zovemo c radij-vektor ili vektor poloˇaja toˇke P u odnosu na toˇku O.1. Imamo da je c a − → → b = λ− . a a . → →→ te vrijedi a a a0 1. (− . odnosno svih vektora s poˇetkom u O i zavrˇetkom c s negdje u E).

.. → ∈ → → − 0 i bar jedan od skalara λ1 ..6 Sliˇno definiramo vektorski prostor XO (M ) = {OP : P ∈ M } c − → za ravninu M i vektorski prostor XO (p) = {OP : P ∈ p} za pravac p. → ∈ XO (E) kaˇemo da su linearno zava1 a2 an z → → → an a2 a1 isni ako postoje skalari λ1 ..5 Uzmemo li neku drugu toˇku Q ∈ E.. → → → Neka su sada − ... − .6 Za vektore − ... .5)... a a1 a2 an → − − Definicija 1... z c Napomena 1. . λ2 . λn ∈ R takvi da je λ1 − + λ2 − + · · · + λn − = − → − . Tada za vektor a1 a2 an − ∈ XO (E) koji je oblika − = λ1 → + λ2 − + · · · + λn − kaˇemo da je linearna → → − → → z a a a1 a2 an − . . . λn ∈ R. Napomena 1.. − . λ2 .6 izravno slijedi: → → → → a1 a1 a2 an 1. Kaˇe se joˇ da → → − kombinacija vektora a1 a2 an z s → → → → je vektor − rastavljen u linearnu kombinaciju od − ..16 ˇ POGLAVLJE 1. λn je razliˇit od nule. Stoga je skup XO (E) vektorski prostor prostora E pridruˇen toˇki O (Definicija 1. . − . λ1 .. . − .. → s koeficijentima λ1 ... Vektori a1 a2 c an XO koji nisu lineano zavisni su linearno nezavisni .. − ∈ XO su linearno nezavisni ako i samo ako iz λ1 − + − → → − an a2 λ2 → + · · · + λn − = 0 slijedi da su λ1 = λ2 = · · · λn = 0.. λn . →. VEKTORSKI RACUN E P 0 Slika 1. − . λ2 .7 Iz Definicije 1.. ... − ∈ XO (E). .2.. . λ2 .. . onda je XQ (E) c vektorski prostor prostora E pridruˇen toˇki Q ustvari translacija vektorskog z c − → prostora XO (E) za vektor OQ.. Q = O. Vidjeli smo da operacije zbrajanja vektora i moˇenja vektora skalarom zadoz voljavaju svojstva iz Teorema 1. Vektori − . − ...7: Radij-vektori u X0 (E).1 i Teorema 1.. − → Napomena 1..

5 Ako su − .. Dokaz: → − → z Linearna kombinacija bilo koja dva vektora od − . jer se nalazimo na pravcu. VEKTORSKI PROSTOR XO (E).. onda barem jedan od njih a1 a2 an moˇemo prikazati kao linearnu kombinaciju drugih. − i − . Kako tre´i vektor po pretpostavci ne leˇi u ravnini u z c z kojoj leˇe druga dva.7. → ∈ XO linearno zavisni.3 je jasna. →. e1 e2 e3 z Tada su oni linearno nezavisni. Ako je barem jedan od vektora − . a → onda je svaki vektor − ∈ XO (M ) mogu´e rastaviti u linearnu kombinaciju od c c → ˇ − − i b .8 Neka su →. LINEARNA KOMBINACIJA VEKTORA17 → − − 2. pa z z slijedi da su oni linearno nezavisni. b bilo koja dva linearno nezavisna vektora iz XO (M ).1.3 Bilo koja dva vektora iz XO (p) su linearno zavisna. c − → − Napomena 1. takav rastav je jedinstven. taj rastav je jedinstven. b i − tri linearno nezavisna vektora iz XO (E).♣ → a s Jednostavna posljedica Teorema 1..4 Ako su − .♣ → → → ˇ s a b c Iz Teorema 1. → ∈ XO (E) jednak nul veka1 a2 an toru. → → − Teorem 1. Teorem 1. →. Stoviˇe. on se ne moˇe izraziti kao njihova linearna konbinacija. ... Ako imamo dva vektora − .4 ja da su svaka tri vektora iz XO (M ) linearno zavisna. c − → → a 4. b ∈ XO (E). onda su oni linearno zavisni ako i samo ako su kolinearni. onda su ti vektori linearno zavisni. . a na pravcu su bilo koja dva vektora kolinearna pa tvrdnja Teorema 1. z → − − 3. − i → vektori iz XO (E) koji ne leˇe u istoj ravnini. → i − leˇi u ravnini u e1 e2 e3 kojoj leˇe i ta dva vektora.♣ .3 slijedi iz Napomene 1.2. Ako su − . Stoviˇe. ♣ Tvrdnja Teorema 1. onda a c − → je svaki vektor d ∈ XO (E) mogu´e rastaviti kao linearnu kombinaciju vektora c − .5 izravno slijedi da su svaka ˇetiri vektora iz XO (E) linearno zavisna.. jer uz nul vektor moˇemo staviti z proizvoljan skalar razliˇit od nule. → → − → Teorem 1.

→. zakljuˇujemo da nam je dovoljno znati tri skalara kao informaciju da c bismo znali neki vektor u XO (E).5). − . Kako vektori i . 0. ay . az ) su jednoznaˇno odredene. k ne leˇe u istoj ravnini. − ) triju linearno nezavisnih vektora iz e1 e2 e3 XO (E) zove se baza vektorskog prostora XO (E). Analogno. pa kaˇemo da ˇine ortonormiranu bazu vektorskog prostora XO (E).7 Uredena trojka (− .8 z ˇ oni su linearno nezavisni.1 i Teorem z 1. − ∈ XO (E). Koordinatni sustav → − → Definicija 1. Skalare a1 . duljine su im 1 i leˇe na okomitim c s z pravcima. e1 e2 Napomena 1. Konstruirajmo jednu takvu bazu na sljede´i naˇin: c c Uzmimo toˇku O kao ishodiˇte Kartezijevog koodinatnog sustava.2) imamo → − → − + − = (ax + bx )→ + (ay + by )− + (az + bz )− . VEKTORSKI RACUN 1. 1). →) bilo koja baza vektorskog prostora XO (E) i − bilo koji e1 e2 e3 a → = a1 − +a2 − +a3 − . pa ˇine bazu. z c → → Neka je sada − proizvoljan vektor iz XO (E). →). 0. Zanimaju nas takve trojke (baze) u kojoj ´e komponente svakog vektora c iz XO (E) biti jednostavne ili lake za odrediti. c →. Tada je a e1 e2 e3 c − (Teorem 1. →) linearno nezavisnih vektora iz XO (M ) je baza vektorskog prostora XO (M ). Stoviˇe. 0) i Ez = (0. prema Napomeni 1. 0). Tada znamo da vrijedi − = a a − → − → → − ax i + ay j + az k i koordinate (ax . a2 i a3 zovemo komponente ili → − → − koordinate vektora − u bazi (→. Ey = (0. te toˇke Ex = c s c −→ − − → −→ − → − (1. − . onda imamo − → Ako su sada a b → → → − = ax − + ay − + az − → k a i j → − − → − → − → b = bx i + by j + bz k . Iz svojstava zbrajanja vektora i mnoˇenja vektora skalarom (Teorem 1. j = OEy i − → −→ − − − − → → → k = OEz .9 Primijetimo da je baza vektorskog prostora XO (p) svaki nenul vektor iz XO (p). → → a b i j k . uredeni par → − (− . a2 i a3 − → → → vektor iz XO (E).18 ˇ POGLAVLJE 1. Definirajmo i = OEx .3 Baza vektorskog prostora XO (E). a e1 e2 e3 Jasno je da uredenih trojki linearno nezavisnih vektora u XO (E) ima beskonaˇno c mnogo. 1. − → − → Neka je (→. pri ˇemu su skalari a1 . Kako su ti skalari jednoznaˇno → jednoznaˇno odredeni vektorom a c c odredeni. j .

−→ − Dakle. ay .3) nam daju pravila za takve operacije nad uredenim c trojkama: . −→ − Znamo da je |P P | = d(P. tj. pa slijedi da je duljina proizvoljnog vektora jednaka → |− | = a a2 + a2 + a2 . k ) i toˇku P s koordinatama (x. c a → → − − = cx − + cy → + cz − . Zakljuˇujemo da se zbrajanje vektora svodi na zbrajanje njihovih odgovaraju´ih c c koordinata. Analogno.10 Vidjeli smo da je P P = (x − x) i + (y − y) j + (z − z) k . a − − − → → → Uzmimo sada bazu ( i . j . −→ − − → − → → − Za toˇku P s koordinatama (x . tj. Tada znamo da za proizvoljni → ∈ a → → → − = ax − +ay − +az − .4 Vektorski prostor Rn → − → − → − − Neka je ( i . y . mogu´e prikazati P P kao c −→ − − → − → − → P P = (x − x) i + (y − y) j + (z − z) k .4. a − = (ax . az ∈ R takvi da je a i j → Ako sada identificiramo − ∈ XO (E) s uredenom trojkom njegovih koordinata. vrijedi c → − − → − → − → OP = x i + y j + z k . komponente (koordinate) vektora P P se dobivaju kao razlika koordinata njegove krajnje i poˇetne toˇke. az ). k ) bilo koja baza od XO (E). cz = az + bz . z). imamo − → → − − → − λ→ = (λax ) i + (λay ) j + (λaz ) k . ay .1. z ) znamo da je OP = x i + y j + z k . y. c c −→ − − → − → → − Napomena 1. c −→ − − − − − → −→ − → −→ −→ − → Sada je. j . → k XO (E) postoje i jedinstveni su ax . pravila za zbrajanje vektora i mnoˇenje vektora sa skalarom → a z (koja su opisana u toˇki 1. Zbog jednoznaˇnosti koeficijenata imamo da je → c i j k c cx = ax + bx . k ). Tada je c − → jasno da su koordinate vektora OP vezane uz koordinate toˇke P . x y z 1. P ) = (x − x)2 + (y − y)2 + (z − z)2 . cy = ay + by . VEKTORSKI PROSTOR RN 19 → − − − → → → → → − S druge strane vektor − = − + b takoder ima razvoj u bazi ( i . zbog P P = P O + OP = −OP + OP = OP − OP (pravilo trokuta −→ − za zbrajanje vektora). j .

.. ... xn )... . Zelimo imati operacije koje imamo za brojeve i koje se svode na operacije s brojevima za n = 1 (sluˇaj n = 1 svodi se na c vektorski prostor XO (p) ili R1 = R)... 1. Sada c n moˇemo definirati bazu u R kao potpun i linearno nezavisan skup vektora iz z n → R . xn ) gdje su xi ∈ R za i = 1.. λaz ). by . yn ) ∈ Rn i λ ∈ R definiramo: (x1 .. az ) + (bx . y2 .. Dakle Rn = {(x1 . az + bz ).3 smo vidjeli da se svaki vektor iz X0 (E) moˇe prikazati kao linearna c z kombinacija vektora iz svake baze od X0 (E). U tu svrhu moramo na odgovaraju´i naˇin definirati c c .. Skup svih takvih n-torki oznaˇavat ´emo sa Rn . (ax . ako su sila i put kolinearni. Zelimo imati sliˇan izraz i za sluˇaj s c c − → → − kad F i s nisu kolinearni. x2 . To svojstvo baze od X0 (E) zovemo potpunost. 2. x2 .. Linearna nezavisnost baze jamˇi jedinstvenost takvog prikaza... c c Za (x1 ... n.. U toˇki 1. Moˇe se pokazati da skup od n vektora −i = (0.. λay .. λxn )... .. ay .20 ˇ POGLAVLJE 1. ay + by . VEKTORSKI RACUN 1. . . z z Znamo da je rad sile F na putu s dan formulom W = F · s (odnosno − → → ˇ W = | F ||− |).... Kako ta baza ima c n n vektora... ay . y2 . λ(ax .. . xn ) = (λx1 ... Odatle slijedi da je Rn vektorski prostor za proizvoljni n ∈ N.2.. Sada zaboravimo geometriju (jer ne moˇemo lako predoˇiti takve skupove) i z c za proizvoljni n ∈ N definirajmo takve operacije nad uredenim n-torkama realnih brojeva (x1 . xn + yn ). (y1 . xn ) : xi ∈ R za i = 1.1 i Teorema 1.. λ(x1 . ... x2 . Kao motivacija z z moˇe nam posluˇiti pojam rada sile na nekom putu. yn ) = (x1 + y1 .5 Skalarni produkt ˇ Vektori su generalizacija brojeva. 0. n.. .. x2 . . Lako je provjeriti da zbrajanje uredenih n-torki i njihovo mnoˇenje skalarom zadoz voljavaju svojstva analogna svojstvima iz Teorema 1. xn ) + (y1 .. λx2 . kaˇemo da je R n-dimenzionalni realni vektorski prostor. az ) = (λax .. 0) ˇija je i-ta z e c n koordinata 1 a sve ostale su nula. . . . 0.. x2 + y2 .. Do sada smo vidjeli kako moˇemo vektore z ˇ zbrajati i mnoˇiti skalarom. i = 1. bz ) = (ax + bx .. . Zelimo uvesti i mnoˇenje vektora.. x2 . n}. ˇini bazu u R . z 1.

kut ϕ medu njima je 2 ) ili je barem jedan od njih nul vektor.1 vidimo da su vektori i . b . Iz Tablice 1. k ) baze pravokutnog koordic − − − → → → natnog sustava (iz toˇke 1. j . k ) c z − − − → → → ortonormirana baza vektorskog prostora XO (E). k c − → − → − → medusobno okomiti (ortogonalni) i jediniˇni (normirani). SKALARNI PRODUKT 21 produkt dvaju vektora.) Ako je barem jedan od vektora → i b → − − nul vektor. novodefinirani produkt se za sluˇaj kolinearnosti F c → i − mora svoditi na gornju formulu za rad.1. j . nisu iz XO (E))? c a c s → → − → − = − i − = − iz XO (E). j . → − − ˇ Sto uˇiniti ako → i b nemaju zajedniˇko hvatiˇte (tj. b ∈ a a → → − XO (E) je skalar koji oznaˇavamo s − · b i definiramo formulom c a → · − = |− ||→| cos(ϕ).3).8 Neka su − = 0 i b = 0 . − − − → → → Pogledajmo sada jediniˇne vektore ( i . odnosno manji od a → → − − − − a a dvaju kutova izmedu vektora → i b . ( k . → → → − − − → Zakljuˇujemo da iz − · b = 0 (tj. i ) je druga takva baza). − → → − a b a b − − → gdje je ϕ kut izmedu vektora → i b . iz |→|| b | cos(ϕ) = 0) slijedi da su ili − i c a a a − → π b okomiti (tj.8: Uz definiciju skalarnog produkta. pa imamo → Uzmimo njima jednake vektore a OA b OB definiran skalarni produkt za svaka dva vektora. Svaka tri vektora − → → → (− . Primijetimo da ( i . a c c . j . onda je → · b = 0. (Uzimamo 0 ≤ ϕ ≤ π.5. j . pa kaˇemo da je ( i . rezultat produkta vektora c − → mora biti skalar. − ) za koje vrijede relacije kao gore ˇine ortonormiranu bazu u XO (E). Skalarni produkt vektora − . s − → → − → → − − → → Definicija 1. Kako je rad skalarna veliˇina. Osim toga. a b ϕ a ab> 0 b ϕ a ab= 0 b ϕ a ab< 0 Slika 1. k ) − − − → → → nije jedina takva baza (npr.

− − a b i j k odnosno − − → |→ − b | = a (ax − bx )2 + (ay − by )2 + (az − bz )2 ). c Sada iz kosinusovog pouˇka za trokut OAB imamo c − → − → − → → → − |→ − b |2 = |− |2 + | b |2 − 2|− || b | cos(ϕ).1: Skalarno mnoˇenje vektora baze pravokutnog koordinatnog susz tava Sada si postavimo pitanje.22 · → − i → − j → − k ˇ POGLAVLJE 1. VEKTORSKI RACUN − − → → i j 1 0 0 1 0 0 − → k 0 0 1 Tablica 1.9: Raˇunanje skalarnog produkta. a a a Kako je − · − = |− ||− | cos(ϕ) → → → → a b a b . kako izraˇunati skalarni produkt? c − − → → − → − → − → − → − → → Neka su − = ax i + ay j + az k i b = bx i + by j + bz k . Tada je a → − → → − → = (ax − bx )→ + (ay − by )− + (az − bz )− . a −b b ϕ a Slika 1.

. Za preslikavanje (funkciju) sa V u W . SKALARNI PRODUKT to imamo 23 → → − (ax − bx )2 + (ay − by )2 + (az − bz )2 = a2 + a2 + a2 + b2 + b2 + b2 − 2− · b . f : V −→ W kaˇemo da je linearni operator ako vrijedi z − → − → → → f (λ− + µ b ) = λf (− ) + µf ( b ) a a − → → za sve − . yn ) ∈ Rn .11 Primijetimo da skalarni produkt moˇemo generalizirati na vekz tore prostora proizvoljne dimenzije. Tada skalarni produkt x y vektora x i y definiramo kao − · − = x1 y1 + x2 y2 + . a onda f zovemo linearni funkcional.6 (Svojstva skalarnog produkta) Za sve vektore iz X0 (E) i sve skalare iz R vrijedi: → → → − → → − − − 1. . (λ− ) · b = λ(− · b ) (homogenost). − → a b Napomena 1. →→ ax +a2 +a2 b2 +by +bz y z x | a || b | Time smo dobili korisnu formulu za kut izmedu dva vektora. Polaze´i od − · b = |− || b | cos(ϕ) dobivamo za ne-nul vektore − i b c a a a − − →→ a b √ cos(ϕ) = − · − = √ 2ax bx +ay by +az bz2 2 .. tj. + xn yn . Definicija 1. . a a → − → → − − a a c 3.5. Posebno. slaˇe s Napomenom 1.♣ − → → → → 1.9 Neka su V i W realni vektorski prostori. tj. → · b = b · − (simetriˇnost). Uvrˇtavaju´i b = − u definiciju skalarnog produkta dobijemo − · − = s c a a a →||− |. (− + b ) · − = − · → + b · → (aditivnost). z z → → − → − → − → → 2. a x y z x y z Odatle sredivanjem dobijemo → · − = ax bx + ay by + az bz .1. − → |a a √ → − → a a |− | = − · → = a2 + a2 + a2 . b ∈ V i sve λ. x2 .10. ... → → x y Teorem 1... a c a c c → → → − → − 2. y2 .. a x y z Ova se formula za duˇinu vektora. xn ).. µ ∈ R. ako je vektorski prostor W = R. → → Neka su − = (x1 . − = (y1 .

1]. VEKTORSKI RACUN → Primjer 1. Tada je skalarno mnoˇenje s c z − linearni funkcional.1) da je → jediniˇni i iste a0 c c a0 c → |a| → ˇ orijentacije i smjera kao i − . k ) naˇa standardna ortonormirana baza vektorskog pross − tora XO (E) (konstruirana u toˇki 1. a a a Dakle imamo − = (− · →)− + (→ · − )− + (− · − )− .24 ˇ POGLAVLJE 1. onda imamo − → → → − − → → − → → → → → → f (λ− + µ b ) = (λ− + µ b ) · − = λ− · − + µ b · − = λf (− ) + µf ( b ). Neka su sada →. ay . µ ∈ R proizvoljni. j . Stoviˇe.3). k ) te iskoristimo svojstvo ortonormiranosti baze dobijemo: → → → − − → − → − ax = → · i . → a i j k → Brojeve cos α. − ). j . j . β. − a0 →| i − −| j → −| k → |a |a |a . → → − → − →→ → →→ a a i i a j j a k k Napomena 1. Tada su oˇito ax . ay = − · j . cos γ zovemo kosinusi smjera vektora − . Ve´ smo rekli (toˇka 1. az = − · k . vrijedi a s → − → → = ax → + ay − + az − . az ∈ [−1. Odatle je cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1 i − → → − = cos α− + cos β − + cos γ →. (− .♠ a a c a c c a − → − → − → Neka je sada ( i . a → → → − Neka je sada − ∈ XO (E). − . π] c takvi da je ax = cos α. b ∈ a a c a XO (E) i λ. ay = cos β. Pomnoˇimo li sada prethodnu jednakost redom vek→ a i j k z − − − → → → torima baze ( i . u v w − Uzmimo proizvoljni jediniˇni vektor → ∈ XO (E) i rastavimo ga u proizvoljnoj c a − − − → → → → ortonormiranoj bazi ( i . k ) od XO (E).12 Analogna formula − = (− · − )− + (− · →)− + (→ · − )− → → →→ → − → − →→ a a u u a v v a w w → → → vrijedi za bilo koju ortonormiranu bazu.2 Neka je − ∈ XO (E) fiksan vektor. cos β. pa postoje brojevi α. vrijedi a2 + a2 + a x y 2 az = 1. γ ∈ [0. − = 0 proizvoljan (ne nuˇno jediniˇni) vektor. az = cos γ. Kako je |− | = 1. Tada za proizvoljni → ∈ XO (E) vrijedi c a → → → − = ax − + ay − + az − . a a z c − → a → − Pogledajmo vektor − = − . → fiksnim vektorom c → → → → − − Imamo definiranu funkciju f : XO (E) −→ R s f (− ) = − · − .

Tada postoji D ∈ E takva da je d = OD. Dakle imamo OD = ( d · − )− jer je OD = λ− .10: Projekcija vektora na pravac. a0 a0 a0 a0 − → −→ − Ako sada uvedemo oznaku d za OD . → |a| az cos γ = → .1. SKALARNI PRODUKT → Dakle su kosinusi smjera vektora − definirani s a ax cos α = − . a0 − Mnoˇe´i gornju jednadˇbu s → dobivamo z c z a0 − · − = λ− 2 = λ.5. Tada imamo c − − − − → −→ − → → −→ d = OD + D D = λ− + D D. − |a| 25 Iz definicije skalarnog produkta i gornjih razmatranja slijedi da su koordinate vektora jednake duljini njegovih projekcija na koordinatne osi. neka je − ∈ XO (E) proizvoljan vektor koji leˇi na p i − njegov a z a0 D d 0 a0 D’ a Slika 1. a0 a0 . Uzmimo −→ − → − proizvoljan pravac p kroz O i neka je OD ortogonalna projekcija vektora d na → → p. Nadalje. → |a| ay cos β = − . imamo − → → →→ − d = ( d · − )− . → → → a0 d a0 − −→ − −→ − − →→ → → −→ → jer su − i D D okomiti. Moˇemo promatrati i op´enitiji problem: z c Kako projicirati zadani vektor na proizvoljni pravac? − → − → −→ − Neka je d ∈ XO (E). jediniˇni vektor.

Determinante se povijesno javljaju u kontekstu rjeˇavanja s sustava linearnih jednadˇbi. drugu s −a i zbrojimo ih. Ako pomnoˇimo prvu jednadˇbu s d. z z dobijemo αc − βa βa − αc y= = . i 3. . Pogledajmo sljede´i sustav: z c ax + by = α cx + dy = β. dobijemo z z (ad − bc)x = αd − βb. drugu s −b i zbrojimo ih. bc − ad ad − bc Koeficijente naˇeg sustava moˇemo zapisati u obliku tablice koju zovemo mas z trica. c d Sada za matricu A definirajmo funkciju det koja ´e matrici A pridruˇivati realan c z broj na sljede´i naˇin: c c a b c d det A = det = ad − bc. za ad − bc = 0. VEKTORSKI RACUN 1. odnosno. x= αd − βb . c c z U ovom se odjeljku upoznajemo s pojmom determinante koji igra vaˇnu ulogu u z saˇetom i elegantnom formuliranju rezultata o linearnim sustavima.6 Digresija . a koristan je z i pri radu s vektorima. ako prvu jednadˇbu pomnoˇimo s c. a b A= . ad − bc S druge strane.determinante matrica 2.26 ˇ POGLAVLJE 1. reda Iz prethodnih smo odjeljaka mogli vidjeti da se uvodenjem vektora i pravila za raˇunanje s njima dobiva mogu´nost saˇetog iskazivanja i zapisivanja rezultata.

tj.DETERMINANTE MATRICA 2. tj. da smijemo dijeliti s det A. Ako to nije sluˇaj. c1 c2 det A = = a1 − a2 + a3 Determinante matrica drugog reda znamo raˇunati. to znaˇi da je ad = bc. c c U tom se razvoju pojavljuju determinate drugog reda: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 b2 b3 c2 c3 b1 b3 c1 c3 b1 b2 . c3 Determinantu matrice tre´eg reda raˇunamo rekurzivno razvojem po prvom retku. Tada imamo c d a α c β a b c d 27 x= α b β d a b c d i y= . Pri izvodenju ovih formula pretpostavljali smo da je ad − bc = 0.1. odnosno paralelnosti pravaca definiranih izrazima ax + by = α. cx + dy = β. pa onda s . c c Drugi naˇin na koji moˇemo raˇunati determinante matrica tre´eg reda je Sarc z c c rusovo pravilo: ispod determinante dopiˇemo njena prva dva redka. Vidimo da je u vrijednosti det A pohranjena informacija o linearnoj zavisnosti/nezavisnosti dvaju vektora. Analogno. REDA Oznaka koju joˇ koristimo je s a b . To je uvjet kolinearnosti (pa onda i linearne zavisnosti) vektora a i + b j d − → − → i c i + d j . I 3. Matrica tog sustava je matrica tre´eg reda.6. sveli smo problem raˇunanja c c determinante tre´eg reda na problem raˇunanja determinante drugog reda. c  a1 a2  A =  b1 b2 c1 c2 i dana je s  a3  b3  . za sustav s tri jednadˇbe i tri nepoznanice imamo: z a1 x + a2 y + a3 z = α b1 x + b2 y + b3 z = β c1 x + c2 y + c3 z = γ. odnosno a = c c c − → − → b . DIGRESIJA .

: z a1 λa2 a3 b1 λb2 b3 c1 λc2 c3 5. c1 c2 c3 a1 a2 a3 = λ b1 b2 b3 .: a1 b1 c1 = a1 b1 c1 a2 b2 c2 . . tj. Po tom pravilu imamo: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 = a1 b2 c3 + a3 b1 c2 + a2 b3 c1 − a3 b2 c1 − a1 b3 c2 − a2 b1 c3 . Svojstva determinante: 1. c s s Ovdje smo uveli samo ona njihova svojstva koja ´e nam trebati pri radu s vekc torima.: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 2. 4. c1 c2 c3 3. determinanta z se mnoˇi tim skalarom. VEKTORSKI RACUN zbrojimo produkte elemenata na glavnoj dijagonali i njoj paralelnim pravcima i od toga oduzmemo produkte elemenata na sporednoj dijagonali i njoj paralelnim pravcima. Zamjena redaka stupcima i obratno ne mijenja vrijednost determinante.tj. Ako su dva redka (stupca) u determinanti jednaka. tj. Ako dva susjedna redka predznak. c1 c2 c3 Determinantama ´emo se viˇe baviti u poglavlju o rjeˇavanju linearnih sustava. determinanta je jednaka nuli. determinanta mijenja a2 a3 b2 b3 c2 c3 b1 b2 b3 = − a1 a2 a3 .28 ˇ POGLAVLJE 1. Ako su svi elementi redka (stupca) pomnoˇeni istim skalarom. Vrijedi: a1 + d1 a2 + d2 a3 + d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 = a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 + b1 b2 b3 . a3 b3 c3 (stupca) zamijene mjesta.

k ). i . kako odrediti jesu li dva pravokutna sustava jednako . k ) i ( i . j .7 Desni i lijevi koordinatni sustavi. je li mogu´e krutim gibanjem (rotacija. →. onda kaˇemo da su S i S ekvivalentni ili jednako orijenc z tirani. Neka je c − . i u i . k ) i S = (O . To znaˇi da se skup svih pravokutnih koordinatnih sustava raspada na dva c podskupa. j . Tada uredenu trojku (O. DESNI I LIJEVI KOORDINATNI SUSTAVI. jentacija Ori- Znamo da je za proizvoljnu toˇku O ∈ E skup XO (E) vektorski prostor. Sada − → − → − → − → rotacijom oko osi koja sadrˇi i dovedemo j na j . k 0 0 i j i k j Slika 1. Neka su sada O. Ili se poklopi sa S. Postavlja se pitanje. Tada imamo dva − → − → − → − → − → − → pravokutna koodinatna sustava S = (O. i . j . j u j i k u k ? Ako je to mogu´e. imaju istu orijentaciju). Time vektor k padne na z − → pravac vektora k : ili se preklopi s njim (tj. O ∈ E i neka su ( i . Postavlja se pitanje. ako S nije ekvivalentan c sa S. Tada ravnina okomita na − → − − → → − → − → → − i u kojoj su j i k prijede u ravninu okomitu na i u kojoj su j i k . k ) proizvoljne ortogonalne baze od XO (E) odnosno XO (E). Kako to odrediti? − − → → Prvo translatiramo O u O. j . − .1. − .11: Desna i lijeva ortonormirana baza.7. Koordinatne sustave u jednom podskupu zovemo desnima a drugom lijevima. Jasno je da je svaki tre´i pravokutni koordinatni sustav jednako orijentiran s c toˇno jednim od ova dva. ORIJENTACIJA 29 1. ili je suprotne orijentacije. onda dovedemo i u i . − ) neka baza od XO (E). − ) zovemo → − → → → → (a b c a b c → → → → − → − − − − → − koordinatni sustav. ili sa S . translacija ili oboje) c → − → − − − − → − → → → prevesti S u S tako da O prijede u O.

j .30 ˇ POGLAVLJE 1. Definicija 1. Dakle. j . Prikaˇimo i . c1 c2 c3 Ako je D > 0. k : z − → − → − → − → i = a1 i + a2 j + a3 k . − − − → → → Neka je O ˇvrsta toˇka u prostoru E i (O. j . Vektorski produkt vektora − i b je vektor a → → → − × − = (ay bz − az by )− + (az bx − ax bz )− + (ax by − ay bx )− . 1. k ) i S = (O . VEKTORSKI RACUN orijentirana ili nisu? − − − → → → → − → − → − Neka su S = (O. k preko i . j . − → − → − → − → k = c1 i + c2 j + c3 k .4 da postoje n-dimenzionalni vektorski prostori za svako n ∈ N c a u Napomeni 1. j . onda se z orijentiranost od S i S ispituje analogno. z Napomena 1. ako je D < 0. − → − → → − − → j = b1 i + b2 j + b3 k . tj. i .13 Za svaka dva sustava S i S (ne nuˇno pravokutna) je D = 0.10 Orijentirani prostor je prostor u kojem se zna koji su koordinatni sustavi desni (pozitivno orijentirani) a koji lijevi (negativno orijentirani). k ) pravokutni normirani c c → → − desni koordinatni sustav.8 Vektorski produkt Vektorski produkt definira se samo za vektore trodimenzionalnog prostora (vidjeli smo u toˇki 1. Izraˇunajmo c D= a1 a2 a3 b1 b2 b3 . onda su S i S (odnosno njihove baze) jednako orijentirani. ako su S i S dva proizvoljna sustava (ne nuˇno pravokutna).10 vidjeli smo da moˇemo definirati skalarni produkt na nz dimenzionalnom vektorskom prostoru Rn ). i . k ) dva pravokutna koordinatna → − → − → − − → − → − → sustava. → → a b i j k . i . onda nisu. pomo´u determinante pripadaju´e c c matrice.

Kako je − · b = |→|| b | cos ϕ. pa je cos2 ϕ = 1. c → → − Duljina vektora − × b je dana formulom a → − → → − → → → − |− × b |2 = |− |2 | b |2 − (− · b )2 . imamo (− · − )2 = − − → → − → → → Neka su a b a b a b a b − 2 → − → →|2 | b | ·1. ϕ = 0 ili ϕ = π. → × b = −( b × − ) a a (antikomutativnost).♣ → a . tj. neka je − × b = 0 . Neka su sada oba vektora razliˇita od nul vektora. (λ− ) × b = (− ) × (λ b ) = λ(− × b ) a a a (homogenost). Tada je |− × b | = 0.14 Vektorski produkt dvaju vektora jednak je nul vektoru ako i samo ako su ti vektori kolinearni. jer je nul vektor kolinearan sa svakim vektorom. i ϕ = 0 ili ϕ = π. b nul vektor. pa desna strana formule za duljinu vektora − × b iˇˇezava.7 slijede izravno iz svojstava determinante koja smo vidjeli u toˇki 1.8.1.7 (Svojstva vektorskog produkta) Za sve vektore iz X0 (E) i sve skalare iz R vrijedi: → − − → → → → → − 1. c c z Teorem 1. To ukljuˇuje i sluˇaj kad je jedan od njih (ili c c ˇak oba) nul vektor. bx by bz 31 Determinantu u ovoj formuli shva´amo ˇisto formalno. c Dokaz: − → → Ako je barem jedan od vektora − . → × ( b + − ) = − × b + − × − . a c → i → kolinearni. − → → → − → − → → 2. Dakle a − → − i b su kolinearni. a a a Napomena 1. a c a a c − + − ) × − = → × − + − × → (distributivnost prema zbrajanju). − → − → |a a sc a b → − → → − pa i − × b = 0 . tvrdnja slijedi lagano iz formule za duljinu a → − − vektora → × b . VEKTORSKI PRODUKT odnosno − ×− = → → a b → → − − − → i j k ax ay az . → → → − → → − (a b c a c b c − − → → − → 3.6. Zbog − · − = |→||− | cos ϕ. Tada je |→ × − | = 0. a → − → → → → − → − → − Obratno.♣ Primijetimo da tvrdnje Teorema 1. imamo 0 = |− |2 | b |2 (1 − a a a a a → − − cos2 ϕ). kao saˇeti zapis. Po pretpostavci je |→| = 0 i | b | = 0. pa iz formule za duljinu |− × b | a a a − → → → → − → → − → − − − → − imamo 0 = |→|2 | b |2 − (− · b )2 .

k ). b . iz formule za duljinu |− × b | slijedi a a → → → → − → − → − |− × b |2 = |− |2 | b |2 (1 − cos2 ϕ) = |− |2 | b |2 sin2 ϕ. a a a Dakle imamo − → − → → − |→ × b | = |− || b | sin ϕ. . Tada je − × b = (ay bz − az by ) i + (az bx − ax bz ) j + (ax by − a − → ay bx ) k . a a → → − Neka su − i b nekolinearni.12: Vektorski produkt. → → − → − − → − → → → − To znaˇi da je → × b okomit na ravninu u kojoj su − i b . Pitanje je sad je li − × b orijentiran. − × b ) c a a a a → → − je jedna baza. prema ”gore” ili prema a ”dolje”? ax b b a Slika 1. Izraˇunajmo sada determinantu D (opisanu u toˇki 1.32 ˇ POGLAVLJE 1. j . (− . Tada iz svojstva skalarnog produkta i formule za a vektorski produkt imamo: − · (− × − ) = 0 → → → a a b − − − → → → b · ( a × b ) = 0. tj. i neka − − − → → → − → − − → − → − → → → − a su → = ax i + ay j + az k i b = bx i + by j + bz k zapisi vektora − i b u a − − − − → → → − → − → → → bazi ( i . VEKTORSKI RACUN − → → → → − Ako − i b nisu kolinearni.7). − − − → → → Neka je (O. Imamo: c c ax ay az bx by bz ay bz − az by az bx − ax bz ax by − ay bx D= = (ay bz − az by )2 + (az bx − ax bz )2 + (ax by − ay bx )2 > 0. k ) pravokutni normirani desni koordinatni sustav. i . j .

dok je s druge strane i × ( i × j ) = − j tj. b . j . Sa Slike 1.2: Vektorsko mnoˇenje vektora ortonormirane baze z z Napomena 1.13: Kutna brzina. ω r v v ω 0 r Slika 1. − × b ) desni (op´enito nepravokutni) koordinatni sustav. i . k ). − − → → − → − → − − → → ( i × i ) × j = i × ( i × j ).13 vidimo da je → = − × − . c × − → i − → j − → k − → − → i j → − → − 0 k − − → → -k 0 − → − → j -i − → k − → -j − → i − → 0 Tablica 1. Tada je − − → → − → → → − → → − − → − − ( i × i ) × j = 0 . Uzmimo npr.8. pravila za skalarno mnoˇenje. pravila za vektorsko mnoˇenje te gornju tablicu) z z . to je − → → → → − (O. j . Vektorski produkt je koristan pri matematiˇkom opisivanju veliˇina kao ˇto je c c s − → → kutna brzina. VEKTORSKI PRODUKT 33 → − → − → − Kako je (O. j . Lako se moˇe dokazati (iskoristimo mogu´nost prikaza vektora u ortonormiranoj bazi z c − − → → → − ( i . vektore ortonormirane baze ( i . a a c − → − → − → Pogledajmo slijede´e svojstvo ortonormirane baze ( i . k ).15 Primijetimo jednu bitnu stvar: vektorsko mnoˇenje nije aso− → − → − → cijativno. k ) desni koordinatni sustav (pravokutni i normirani). k ) koje ´e nam c c biti koristno pri raˇunanju. − .1. j .

9 Mjeˇoviti produkt s − → → − → − − → → − − → − → → Neka su zadani vektori − = ax i + ay j + az k . a c a c c a Primjenom gornjih formula lagano se dokazuje Jacobijev identitet: → → → → − × (− × − ) + − × (→ × − ) + → × (− × →) = − . → − → − →→ → →− a a b a b a a a b imamo odnosno − → − × (→ × − ) + (− · − )→ − (− · →)− = − → → →− → − → → a b a a b a a a b 0 tj.34 da vrijede slijede´e korisne formule: c ˇ POGLAVLJE 1. b = bx i + by j + bz k i a → − → → → → − = cx → + cy − + cz − . VEKTORSKI RACUN → − → × (− × →) = (− · →)− − (→ · − )− − → − → − →→ a b c a c b a b c → − − − → → − − − → →→ (→ × b ) × → = (− · − ) b − ( b · →)− . cx cy . a a → a |− |2 a |→| a − → − → Dobili smo formulu za rastav vektora b na vektor kolinearan s → i vektor okomit na − za a a −. → c i j k i j k − · (− × − ) definiramo s → → → Tada njihov mjeˇoviti produkt a s b c → · (− × − ) = − → → a b c ax ay az bx by bz . − . Podijelimo li ovaj izraz sa |− |2 dobijemo: a a a a a a a − → − → →·− → − → → 1 → b = a b − + − 2 − × ( b × − ). − ) neka desna ortonormirana baza. − → → → a b a a a b 0 Kako je − × (→ × − ) = (→ · − )− − (− · − )→. → → − → → → a b a b a a a a b 0 → − − → × (− × →) + − × (− × − ) = →. → unaprijed zadani a 1. imamo: a c − → − − − × (→ × − ) + → × (− × →) + − × (− × − ) = →. cx cy cz odnosno s → · (− × − ) = ax by bz − → → a b c cy cz − ay bx bz cx cz + az bx by . gdje je (− . → − → − → − a b c b c a c a b 0 → → → − Ako u Jacobijev identitet uvrstimo − = − = 0 . − − − → → → →→ − − − → → (− · − ) b = → × ( b × →) + (→ · b )− .

|→ × b | je povrˇina paralelograma razapetog s → i b . s → → − → Definicija 1. → − → − → → → → Napomena 1. ako je a b c → − → − → → − → − − tvrdnja lagano slijedi. MJESOVITI PRODUKT 35 bx c a c b Slika 1. z z c Dokaz: Do sada smo spomenuli skalarno mnoˇenje. − . gdje je |→| baza.9. No znamo da je vektor → − a c a − − → → → − − → − → → → b × c okomit na ravninu u kojoj leˇe b i c . b . Pretpostavimo zato da su − = 0 .14: Mjeˇoviti produkt triju vektora. z → − − − a c Napomena 1. pa kako je − okomit na b × − . a a − → → − → − − → − 2. kako je a c → − − → → − − → − · ( b × c ) = 0. − komplanarni po Napomeni 1. zakljuˇujemo z a c c − → → da on leˇi u ravnini u kojoj leˇe i b i − . − ∈ XO (E). b . − ∈ XO (E) kaˇemo da su komplanarni a c z ako leˇe u istoj ravnini. − ∈ XO (E) vrijedi − · ( b × − ) = 0 ako a c a c →. onda − → − Obratno. → komplanarni. |→ · b | je duljina projekcije od − na b za jediniˇni vektor b . a a . jer je |− × b | = a s a a → − → − − − |→|| b | sin ϕ. − → − i samo ako su a b c − → → → Ako su − .16 Vektori →. Kako pamtiti ove operacije (geometrijska interpretacija)? Neka su − .6. c → · (− × →) = 0 i ako je barem jedan od njih jednak nul vektoru. → ∈ XO (E) su komplanarni ako i samo ako su linearno zavisni.ˇ 1.16 oni su linearno zavisni. b = 0 i → = 0 .11 Za vektore − .17 Za vektore − . b . vektorsko mnoˇenje i mjeˇoviti z z s produkt. zakljuˇujemo da su vektori → i b × c okomiti. b . a | b | sin ϕ visina paralelograma. jer je a a c → − − → |→ · b | = |− || cos ϕ|.4 i 5 iz toˇke 1. − .♣. Tada. Tada je: → → → a b c → − → − → − − → 1. pa tvrdnja slijedi a c iz svojstava determinante 3.

4 jednak c −− − − −− −→ − → −→ razapetog s P1 P2 . 4 c c jednak apsolutnoj vrijednost broja 1 6 x2 − x1 x3 − x1 x4 − x1 y2 − y1 y3 − y1 y4 − y1 z2 − z1 z3 − z1 z4 − z1 . P1 . P3 . Tada je volumen tetraedra ˇiji su vrhovi toˇke Pi i = 1.36 ˇ POGLAVLJE 1.18 Neka su dane toˇke Pi = (xi . P3 . 2. k )). a | a s − → Pomo´u mjeˇovitog produkta moˇemo proizvoljan vektor d prikazati u proizvoljnoj (ne nuˇnoj c s z z → − . 3. 3. − . − . − | b × c | je povrˇina baze. b . yi .♣ 1 6 volumena paralelepipeda . VEKTORSKI RACUN → → → − − → − → → 3. − ) proizvoljna → → → − → → ortonormiranoj) bazi ( a b c d a b c baza od XO (E). Tada vrijedi: → − → − → − ·(→×− ) − d b c d = − → − →− →·(− ×→) a a b c − → − − → − → → d ·( a × c ) − ·(→×− ) b + → − → a b c → → − − − → d ·( a × b ) − → →·(→×− ) c . zi ) i = 1. jer je |− · a c a c a − − → → − ||→ × →|| cos ϕ| (ϕ je kut izmedu → i − × − ). j . − . imamo tvrdnju. 4 (u pravokutnom koordic − − → →→− natnom sustavu (O. P1 P4 jednak apsolutnoj vrijednosti broja x2 − x1 x3 − x1 x4 − x1 y2 − y1 y3 − y1 y4 − y1 z2 − z1 z3 − z1 z4 − z1 . P1 P4 . i . Tada je volumen paralelepipeda razapetog s P1 P2 . |− ·( b × →)| je volumen paralelepipeda razapetog s − . − ). Veliˇina → − − − → → ( b × c )| = | a b c a b c c − − → → →|| cos ϕ| je duljina visine paralelepipeda. Kako je volumen tetraedra ˇiji su vrhovi Pi i = 1. Neka je dan − ∈ XO (E) i neka je (→. P1 . P1 P4 . 3. − − → a b c Napomena 1. 2. Dokaz: −− − − −− −→ − → −→ −− − − −− −→ − → −→ Uzmimo vektore P1 P2 . 2. P1 . P3 .

1. B B 37 . s c pa se pomo´u tog aparata mogu prikazivati i prouˇavati objekti u viˇe dimenzija. Takav analitiˇki opis ne ovisi o geometrijskom zoru. j ) vektorskog prostora XO (M ) je dobivena analogno kao i baza iz toˇke 1.1 Op´i oblik jednadˇbe pravca u ravnini c z − − → → − − → → Neka je (O.Poglavlje 2 Analitiˇka geometrija c 2. j ) fiksirani pravokutni koordinatni sustav u ravnini (baza ( i . Ako je B = 0. Ta jednadˇba opisuje neki skup toˇaka u ravnini. pri ˇemu su A.3) kojeg c joˇ oznaˇavamo Oxy i kojeg ´emo nadalje bez napomene koristiti u ravnini. no c vaˇno je znati da se na sliˇan naˇin mogu opisati i sloˇeniji geometrijski objekti z c c z kao ˇto su krivulje i plohe. B i C realne konstante i barem jedan od A i B je razliˇit od c c nule. taj skup je neprazan.1 Pravac u ravnini U ovom poglavlju bavimo se analitiˇkom opisom geometrijskih objekata. Ograniˇit c c ´emo se pri tome samo na pravce i ravnine u trodimenzionalnom prostoru. a zbog uvjeta da je barem z c jedan od A i B razliˇit od nule. onda za c proizvoljni x0 imamo C A y0 = − x0 − . c c s 2. s c c Promotrimo jednadˇbu prvog stupnja z Ax + By + C = 0. i .

Pokaˇimo sada da je jednadˇbom A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0 odreden pravac p z z − → − → → kroz toˇku (x0 .1 Jednadˇba z Ax + By + C = 0 s proizvoljnim koeficijentima A. − · − = c z r n r n 0. y0 ) okomit na vektor − = A i + B j . . onda one odreduju isti pravac ako i samo ako postoji t ∈ R takav da je A = tA. y) leˇi na pravcu p. vrijedi Ax0 + By0 + C = 0. → − r n → − → → Ako toˇka (x. Ax + By + C = 0 i A x + B y + C = 0.y) Slika 2.1: Pravac u ravnini. s c z Joˇ se naziva i implicitna jednadˇba pravca. C takvima da je barem jedan od A i B razliˇit c 2 2 od nule (to se joˇ formulira i kao A + B > 0) je op´a jednadˇba pravca. c n Zaista.38 ˇ POGLAVLJE 2. Definicija 2. onda je taj pravac nositelj vektora c z − → − − = (x − x0 ) i + (y − y0 )→. onda − i → nisu okomiti. B = tB i C = tC.y ) 0 0 (x . B. odnosno ne vrijedi A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0. ANALITICKA GEOMETRIJA Dakle postoji toˇka (x0 . Dakle sve toˇke na p c zadovoljavaju A(x−x0 )+B(y−y0 ) = 0. To znaˇi da A(x−x0 )+B(y −y0 ) = 0 zadovoljavaju c samo i jedino toˇke s pravca p. c p n r (x . y) ne leˇi na pravcu p.1 Ako imamo dvije jednadˇbe. tj. pa zbog okomitosti imamo − · → = 0. s z z Napomena 2. tj. y0 ) iz ravnine koja zadovoljava jednadˇbu Ax + By + c z C = 0. Oduzimanjem ovih dviju jednadˇbi z dobijemo jednadˇbu A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0 koja je ekvivalentna jednadˇbi z z Ax + By + C = 0. Kako je → → − r j r n − · → = A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0 imamo A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0. ako toˇka (x. i niti jedna toˇka izvan p ne zadovoljava c A(x−x0 )+B(y −y0 ) = 0.

♣ s z Pogledajmo sada neke posebne sluˇajeve jednadˇbe pravca (tzv. no kako jednadˇbe Ax + By + C = 0 i A x + B y + C = 0 odreduju isti pravac z znaˇi da je i C = tC. nepotpune obc z like): 1. onda je pravac paralelan s osi x. Ako su A i B razliˇiti od 0 to moˇemo pisati kao c z −C y x + C = 1. jer je (0. Ako je B = 0. Oˇito je (x0 .1. Dobijemo z B A x + −C y = 1.2 Segmentni oblik Polazimo od potpunog oblika jednadˇbe pravca Ax+By+C = 0.1. jer je tada vektor − oblika n − → →=Bj. jer je (0. y0 ) rjeˇenje jednadˇbe Ax + By + C = 0 ako i samo ako je (x0 . Ako je A = C = 0. 0) rjeˇenje s c s jednadˇbe Ax + By = 0. − n → 3. Ako je B = C = 0. jer je tada vektor − oblika n − → →=Ai. B = tB i C = tC. ako postoji t ∈ R takav da je A = tA. onda je pravac os y. c Obratno. onda su oˇito c → → → → → − = A− + B − i − = A − + B − kolinearni. − n 4. 0) rjeˇenje jednadˇbe s z → − − − By = 0 i vektor → je oblika → = b j . Dakle → → r i j n i j n i j → − − → − i n kolinearni. Ako je A = 0. Pretpostavimo z da je C = 0 i podijelimo jednadˇbu Ax + By + C = 0 s −C. onda je pravac paralelan s osi y. onda pravac prolazi kroz ishodiˇte. onda je pravac os x. Ako je C = 0. znaˇi z c da prolaze kroz istu toˇku (x0 . y0 ) c c s z rjeˇenje jednadˇbe A x + B y + C = 0. jer je toˇka (0. pa je dovoljno provjeriti da pravci p (pravac → n i j n i j odreden s Ax + By + C = 0) i p (pravac odreden s A x + B y + C = 0) prolaze kroz istu toˇku. PRAVAC U RAVNINI Dokaz: 39 Ako jednadˇbe Ax + By + C = 0 i A x + B y + C = 0 odreduju isti pravac. 0) rjeˇenje jednadˇbe s z → − je oblika − = A− . Odatle je A = tA i → → su vektori n n B = tB. n n 2. pa imamo tvrdnju. z → 2. postoji t ∈ R takav da je n = t− . y) tog pravca vektor c c → → → − − → → − = (x − x0 )− + (y − y0 )− okomit na − = A→ + B → i na − = A − + B − . → → Ax = 0 i vektor n n i 5. y0 ) i da je za svaku drugu toˇku (x.2. C −A −B . tj.

b) i (a.y 1 ) Slika 2.40 ˇ POGLAVLJE 2. onda je y = b. c c tj.2: Segmentni oblik jednadˇbe pravca. z p s=mi+nj P1 = (x 1. c c y b a 0 x Slika 2. Ovakav oblik jednadˇbe pravca zovemo segmentni oblik jednadˇbe pravca.1. z z Uoˇimo sljede´e: ako je x = 0. Dakle je geometrijsko znaˇenje veliˇina c c c a i b dano toˇkama u kojima pravac sijeˇe koordinatne osi. imamo A x a + y b = 1. onda je x = a. ANALITICKA GEOMETRIJA C Uvedemo li oznake a = − C i b = − B . a ako je y = 0.3: Kanonski oblik jednadˇbe pravca. z . 0).3 Kanonski oblik Jasno je da je pravac jedinstveno odreden toˇkom kojom prolazi i vektorom smjera c (vektor na kojem leˇi). pravac prolazi kroz toˇke (0. z 2.

jer brojevi m i n nam z samo daju informaciju o vektoru smjera i ne predstavljaju djelitelje u operaciji dijeljenja brojeva. onda c c je jasno da njima prolazi jedinstveni pravac p.4: Pravac kroz dvije toˇke. z p Q = (x2 .2. tj. z u smislu da jedan od njih moˇe biti jednak nuli (ali ne oba). z z Napomena 2. x − x1 y − y1 = m 0 znaˇi da je 0(x−x1 ) = m(y−y1 ). Nadimo jednadˇbu tog pravca.1. tj. PRAVAC U RAVNINI 41 Sada ˇelimo na´i jednadˇbu pravca p ako znamo toˇku P1 = (x1 . Npr. Iz uvjeta x − x1 = λm i − − kolinearni. c − → − → − → Uoˇimo da je vektor P Q = (x2 − x1 ) i + (y2 − y1 ) j u stvari vektor smjera c pravca p. bez komponente u smjeru j . Ovaj oblik jednadˇbe pravca zovemo kanonski oblik jednadˇbe pravca. a kako p po pretpostavci prolazi toˇkom P .y 2 ) P = (x 1.4 Pravac kroz dvije toˇke c Ako uzmemo dvije razliˇite toˇke P = (x1 .1. y1 ) i Q = (x2 . Dakle imamo pravac paralelan s osi c → − → − − → − x.y 1 ) Slika 2. y) − koju prolazi pravac i vektor smjera pravca s i j c − − − → − = −1→ = (x − x1 )→ + (y − y1 )→ i − → PP leˇi na p ako i samo ako su vektori r z i j s → = λ→. Toˇka P = (x. y = y1 . y1 ) kroz z c z c → → → = m− + n− . s s 2. ˇto se vidi i iz vektora smjera → = m i + 0 j .2 Parametri m i n u nazivnicima kanonske jednadˇbe su formalni. iz kanonske jednadˇbe c z . y2 ) u ravnini M . ako postoji λ ∈ R takav da je r s y − y1 = λn eliminiranjem konstante proporcionalnosti λ dobijemo x−x1 m = y−y1 n .

Uvode´i oznaku k = m . y l ϕ 0 x Slika 2.5 Eksplicitni oblik Neka je zadan pravac p u ravnini jednadˇbom kroz jednu toˇku i koeficijentom z c smjera. c c dobivamo jednadˇbu pravca kroz jednu toˇku s koeficijentom smjera: z c y − y1 = k(x − x1 ). dobivamo eksplicitni oblik jednadˇbe pravca: z y = kx + l. Uvedemo li oznaku l = −kx1 .42 ˇ POGLAVLJE 2. ANALITICKA GEOMETRIJA pravca imamo da je jednadˇba pravca kroz dvije toˇke z c x−x1 x2 −x1 = y−y1 y2 −y1 ili y= y2 −y1 (x x2 −x1 − x1 ) + y 1 . c 2. z . Pravac kroz jednu toˇku s koeficijentom smjera c Neka je zadan pravac p u ravnini svojom kanonskom jednadˇbom (tj. y − y1 = k(x − x1 ). Tada je y = kx − kx1 + y1 . Veliˇinu k zovemo koeficijent smjera pravca p.1. znamo z n toˇku kroz koju prolazi) uz pretpostavku da je m = 0.5: Eksplicitni oblik jednadˇbe pravca.

P = (x. PRAVAC U RAVNINI Napomena 2. π] takvi da je a = cos ψ − i b = cos φ.6 Normirani oblik (normalni oblik) Neka je dan pravac p u ravnini (cijelo vrijeme radimo s pravokutnim desnim koodinatnim sustavom Oxy). Povucimo sada kroz O pravac q okomit na p. n Kako je tg ϕ = m . c c s − → − → → d = |OP0 |. Ovdje su cos ψ i cos φ kosinusi smjera vektora → odnosno pravca p n π (toˇka 1. tj. Neka je ϕ kut koji − → vektor smjera pravca p zatvara s pozitivnim smjerom x osi (tj. tj. tj. c − → − → → pa imamo − = cos ψ i + sin ψ j . Neka je − = a i + b j jediniˇni vektor na pravcu q. l). Oznaˇimo s P0 toˇku presjeka i s d njenu udaljenost od ishodiˇta |OP0 |. y) leˇi na pravcu p ako i samo ako projekcija vektora OP = − c z r na pravac q ima duljinu d.3 Za x = 0 imamo y = l tj.1. φ ∈ [0. y) leˇi na pravcu p ako i samo ako je z − · − = d. imamo k = tg ϕ. 2. Zbog komplementarnosti kutova ψ i φ (φ = 2 −ψ) je cos φ = sin ψ. a2 + b2 = 1. c 43 n ˇ Uzeli smo da je k = m . odnosno z → → r n x cos ψ + y sin ψ = d . Sto to znaˇi? c Znamo da su m i n komponente vektora smjera pravca p. pa tada postoje ψ. z Jasno je da su a. s vektorom i ). → → r n Jednadˇbu − · − = d. pravac prolazi toˇkom (0. n − → → Toˇka P = (x.2. 1]. n c y q n θ P0 x r P p 0 Slika 2.1.5). b ∈ [−1.6: Normirani oblik jednadˇbe pravca.

−sign C · A2 + B 2 Dakle normirani oblik jednadˇbe pravca z Ax + By + C = 0 glasi Ax+By+C √ −sign C A2 +B 2 = 0. + B2 a iz tre´e jednakosti zbog d > 0 nalazimo da je c sign t = −sign C (tj.2. z . predznak od t je jednak suprotnom predznaku od C). 2. postavlja se pitanje kako prona´i njegov normirani oblik. dakle mora biti tA = cos ψ.44 ˇ POGLAVLJE 2. tC = −d.2 2. ANALITICKA GEOMETRIJA zovemo normirani oblik jednadˇbe pravca. tB = sin ψ. Stoga je t= 1 √ .1 Odnosi toˇaka i pravaca u ravnini c Kut dvaju pravaca. po Napomeni 2. Pretpostavimo da je c x cos ψ + y sin ψ − d = 0 njegov normirani oblik.1 mora postojati t ∈ R takav da bude tAx + tBy + tC = x cos ψ + y sin ψ − d za sve x i y. Paralelnost i okomitost Odredimo kut dvaju pravaca u ovisnosti o obliku jednadˇbe kojom su zadani. z Ako je pravac u ravnini zadan svojom implicitnom (op´om) jednadˇbom c z Ax + By + C = 0. Iz prve dvije jednakosti kvadriranjem i zbrajanjem slijedi t = ±√ A2 1 .

2 Kut izmedu pravaca p1 i p2 zadanih u op´em obliku definic → → n n ramo kao kut izmedu −1 i −2 . → n i j 45 Definicija 2. ako i samo ako je A1 A2 + B1 B2 = 0. ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI a) Op´i oblik: c Neka su p1 i p2 zadani s A1 x + B1 y + C1 = 0 odnosno A2 x + B2 y + C2 = 0. tj.2. Dakle kosinus kuta izmedu p1 i p2 je dan formulom: cos ϕ = √ A1 A2 +B1 B2 √ . .5 Pravci p1 i p2 su okomiti ako i samo ako je −1 · −2 = 0 n n tj. Vektori koji su okomiti na p1 odnosno p2 su dani s − → → = A1 → + B1 − −1 n i j odnosno s → → −2 = A2 − + B2 − . → → kolinearni. −1 → Neka je ϕ kut izmedu → i −2 . A2 B2 → → Napomena 2. Tada imamo n n → · −2 −1 → n n cos ϕ = − − = |→||→| n1 n2 A1 A2 + B1 B2 2 A2 + B1 1 2 A 2 + B2 2 . ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je n n odnosno ako i samo ako je A1 B1 = . 2 2 A2 +B1 A2 +B2 1 2 → → n n Napomena 2.4 Pravci p1 i p2 su paralelni ako i samo ako su −1 i −2 −1 = λ−2 .ˇ 2.

ANALITICKA GEOMETRIJA Neka su p1 i p2 zadani s y − y1 x − x1 = m1 n1 odnosno s y − y2 x − x2 = . − → Kako je kosinus kuta izmedu → i − dan s s1 s2 − ·→ → − s1 s2 cos ϕ = − − = |→||→| s1 s2 m1 m2 + n1 n2 m2 + n2 1 1 m2 + n2 2 2 . s1 s2 tj.6 Pravci p1 i p2 su paralelni ako i samo ako su − i − s1 s2 → → kolinearni. → s2 i j Tada su vektori smjera pravaca p1 i p2 dani s Definicija 2.3 Kut izmedu pravaca p1 i p2 zadanih u kanonskom obliku definiramo kao kut njihovih vektora smjera. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je − = λ− . .46 b) Kanonski oblik: ˇ POGLAVLJE 2. tj. s1 s2 odnosno ako i samo ako je n1 m1 = . m2 n2 → → Napomena 2. ako i samo ako je m1 m2 + n1 n2 = 0.7 Pravci p1 i p2 su okomiti ako i samo ako je − · − = 0. to je kosinus kuta izmedu p1 i p2 dan s √ 2 cos ϕ = √ m1 m2 +n1 n2 2 2 m1 +n1 m2 +n2 2 . m2 n2 → → − = m1 − + n1 − → s1 i j odnosno s − → − = m2 → + n2 − . → → Napomena 2.

Definicija 2.ˇ 2. y = k2 x + l2 . 47 gdje su ϕ1 odnosno ϕ2 kutovi koje zatvaraju vektori smjera pravaca p1 i p2 s x osi. ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI c) Eksplicitni oblik: Neka su p1 i p2 zadani eksplicitnim jednadˇbama z y = k1 x + l1 .7: Kut dvaju pravaca. 1 + tg ϕ1 tg ϕ2 odnosno tangens kuta izmedu p1 i p2 je dan formulom tg ϕ = k2 −k1 1 +k1 k2 . Neka je ϕ = ϕ2 − ϕ1 . k2 = tg ϕ2 . y ϕ p p 2 1 ϕ 1 ϕ 2 0 x Slika 2. Tada su koeficijenti smjera pravaca p1 i p2 dani s k1 = tg ϕ1 . . Tada imamo tg ϕ = tg (ϕ2 − ϕ1 ) = tg ϕ2 − tg ϕ1 .4 Kut izmedu p1 i p2 zadanih u eksplicitnom obliku definiramo kao razliku kutova ϕ2 i ϕ1 .2.

odnosno ako i samo ako je 1 + k1 k2 = 0. c Definicija 2.7). tj. Definirajmo sada broj koji n c ´emo zvati otklon s c δ(P0 . To je ekvivalentno s 1 k1 = − . p) = x0 cos ψ + y0 sin ψ − d.10 Udaljenost toˇke P0 od pravca p moˇemo definirati i na drugi c z naˇin koji je ekvivalentan s Definicijom 2. 2 ako i samo ako je tg ϕ = ∞. sa suprotne strane od ishodiˇta) jer je tada n s . Otklon je n jednak udaljenosti toˇke P0 od pravca p ako je toˇka P0 s one strane pravca c c → p na koju pokazuje vektor − (tj.2 Udaljenost toˇke od pravca c Neka su dani toˇka P0 = (x0 .2. Uoˇimo da je broj c x0 cos ψ + y0 sin ψ −→ − − → − → → u stvari projekcija vektora OP0 na vektor − = cos ψ i + sin ψ j .5. Izraˇunajmo sada udaljenost toˇke P0 od pravca p. odnosno ako i samo ako je k1 = k2 . Zanima nas udaljenost c toˇke P0 od pravca p. ako i samo ako je ϕ1 = ϕ2 .48 ˇ POGLAVLJE 2.8 Pravci p1 i p2 su paralelni ako i samo ako je ϕ = 0. − → − → → i neka je − = cos ψ i + sin ψ j (kao u toˇki 2. s Napomena 2. y0 ) i pravac p u ravnini.5 Udaljenost toˇke P0 od pravca p je udaljenost toˇke P0 do presc c jeciˇta pravca p s pravcem kroz P0 okomitim na p. k2 2. Neka je pravac p dan u c c normiranom obliku. Udaljenost toˇke P0 od pravca p je c c udaljenost od P0 do njene ortogonalne projekcije na p. ANALITICKA GEOMETRIJA Napomena 2. tj. x cos ψ + y sin ψ = d.9 Pravci p1 i p2 su okomiti ako i samo ako je ϕ = π . tj. Napomena 2.1.

p) = |x0 cos ψ + y0 sin ψ − d|. odnosno bx + ay − ab = 0. Dakle je udaljenost toˇke P0 od pravca p s c d(P0 . c Ukoliko je jednadˇba pravca p zadana: z a) u segmentnom obliku. p) = odnosno d(P0 .1. y0 ) od pravca p je c d(P0 . a b . kanonski. p) ≥ 0. eksplicitni). p) = |Ax0 +By0 +C| √ . p) < 0. y0 ) od pravca p je c d(P0 . lagano moˇemo izvesti i formule za udaljenost toˇke od c z c pravca ˇija je jednadˇba zadana u bilo kojem obliku spomenutom u toˇki 2. ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI 49 δ(P0 . −sign C A2 + B 2 Dakle udaljenost toˇke P0 = (x0 . A2 +B 2 Ax0 + By0 + C √ . pravac kroz dvije toˇke.ˇ 2. Ako je pravac p u ravnini zadan svojom implicitnom (op´om) jednadˇbom c z Ax + By + C = 0.1 c z c (segmentni.2. tj.6 znamo da njegova jednadˇba u normiranom obliku glasi c z Ax + By + C √ = 0. a2 +b2 x y + = 1. p) = |bx0 +ay0 −ab| √ . udaljenost toˇke P0 = (x0 . −sign C A2 + B 2 Koriste´i gornju formulu za udaljenost toˇke od pravca ˇija je jednadˇba c c c z zadana u op´em obliku. a negativnoj udaljenosti ako je P0 s iste strane pravca p na kojoj je i ishodiˇte jer je tada δ(P0 . onda iz toˇke 2.

tj. y0 ) od pravca p je c d(P0 . ANALITICKA GEOMETRIJA → b) u kanonskom obliku kroz toˇku P1 = (x1 . y1 ) i P2 = (x2 . c x − x1 y − y1 = . y = kx + l.50 ˇ POGLAVLJE 2. m2 +n2 c) kroz dvije toˇke P1 = (x1 . udaljenost toˇke P0 = (x0 . y0 ) od pravca p je c d(P0 . x2 − x1 y2 − y1 odnosno (y2 − y1 )x − (x2 − x1 )y − (y2 − y1 )x1 + (x2 − x1 )y1 = 0. y − y1 x − x1 = . tj. udaljenost toˇke P0 = (x0 . p) = |(y2 −y1 )x0 −(x2 −x1 )y0 −(y2 −y1 )x1 +(x2 −x1 )y1 | √ (x2 −x1 )2 +(y2 −y1 )2 . p) = |nx0 −my0 −nx1 +my1 | √ . y2 ). y0 ) od pravca p je c d(P0 . p) = |kx0 −y0 +l| √ . n). udaljenost toˇke P0 = (x0 . tj. k2 +1 . odnosno kx − y + l = 0. d) u eksplicitnom obliku. m n odnosno nx − my − nx1 + my1 = 0. y1 ) s vektorom smjera − = c s (m.

zovimo je S = (xs . identiˇni su.3 Presjeciˇte dvaju pravaca s Neka su dana dva pravca u ravnini. c p 2 p 1 p 1 p 2 p = p 1 2 Slika 2. koordinate toˇke c c c S dobiju se kao rjeˇenja sustava dviju linearnih jednadˇbi s dvjema nepoznanis z cama. Tada su njihovi mogu´i poloˇaji u ravnini c z slijede´i: c 1. sijeku se u jednoj toˇki.8: Mogu´i poloˇaji pravaca u ravnini. poklapaju se. tj. 3. Npr.2. paralelni su. xs = . ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI 51 2.6 c B1 C1 B2 C2 A1 B1 A2 B2 = 0. c 2. ako se pravci p1 i p2 sijeku u jednoj toˇki S = (xs .ˇ 2. ys ). c z U sluˇaju da se sijeku u jednoj toˇki. ys ) i dani su u op´em c c obliku: A1 x + B1 y + C1 = 0 A2 x + B2 y + C2 = 0 i ako je A 1 B1 A 2 B2 onda je prema toˇki 1.2.

Odatle imamo sljede´i zakljuˇak: pravac p presijeca duˇinu AB ako su brojevi c c z δ(A.4 Uvjet presijecanja pravca i segmenta (duˇine) z U toˇki 2. ako su p1 i p2 paralelni. 2. onda su p1 i p2 paralelni. otklon nam (kroz svoj predznak) daje i drugu informaciju: → δ(P0 .2 definirali smo otklon toˇke P0 od pravca p koji je dan u normiranom c c obliku x cos ψ + y sin ψ = d formulom δ(P0 . p)|. Uoˇimo sljede´u ˇinjenicu koja lagano slijedi iz uvjeta paralelnosti pravaca (Napomc c c ena 2. .11 Ako je A 1 B1 A 2 B2 = 0.4).2. Pokazali smo da je udaljenost toˇke P0 od pravca p jednaka c |δ(P0 . p) i δ(B. Napomena 2. onda je A 1 B1 A 2 B2 = 0. Osim udaljenosti.52 i ˇ POGLAVLJE 2. p) = x0 cos ψ + y0 sin ψ − d.2. p) je pozitivno ako je P0 na onoj strani od p na koju pokazuje − = n − → − → cos ψ i + sin ψ j . ANALITICKA GEOMETRIJA ys = C1 A1 C2 A2 A1 B1 A2 B2 . Vrijedi i obrat. p) suprotnog predznaka.

z c s Da bi se p1 . po Teoremu 1.5 Uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇki c Neka su dana tri pravca p1 . tj. tj. jer ako su sve tri jednake nuli. p2 . c A1 x + B1 y + C1 = 0 A2 x + B2 y + C2 = 0 A3 x + B3 y + C3 = 0. s c Neka se sada. p3 u ravnini u op´em obliku.11 presjeciˇte ili ne postoji ili ih ima beskonaˇno mnogo. Oznaˇimo c c c ju sa S = (xs . p3 sjekli u jednoj toˇki barem jedna od determinanata c A1 B1 . ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI 53 2. → −1 → n n n Dakle imamo A3 = αA1 + βA2 B3 = αB1 + βB2 . ˇ Sto moˇemo iz ovoga zakljuˇiti? z c Kako se nalazimo u ravnini. β ∈ R takvi da je −3 = α→ + β −2 . p2 . bez smanjenja op´enitosti. Tada p3 mora prolaziti kroz S. . mora pripadati sveˇnju z pravaca odredenom s p1 i p2 .4 vektori → → −1 = A1 − + B1 − . p1 i p2 sijeku u jednoj toˇki.ˇ 2. onda prema Napomeni c 2. A 3 B3 A2 B2 A3 B3 mora biti razliˇita od nule. postoje α. → n i j − → −3 = A3 → + B3 − → n i j su linearno zavisni.2. ys ). A2 B2 A 1 B1 . Traˇimo uvjet za postojanje toˇno jednog presjeciˇta. Dokaˇimo da je i z C3 = αC1 + βC2 . → n i j → → −2 = A2 − + B2 − .2. tj.

i 5. A3 B3 A2 B2 A2 B2 =0 . p2 . (A3 . B3 . Drugim rijeˇima. vektori (A1 . Dakle dobili smo da pravac p3 pripada sveˇnju odredenom s p1 i p2 ako i samo z ako vrijedi A3 x + B3 y + C3 = α(A1 x + B1 y + C1 ) + β(A2 x + B2 y + C2 ) = 0 za neke α. pa po svojstvima determinante 4. A 2 B2 je razliˇita od nule.54 ˇ POGLAVLJE 2. B2 . C1 ). β ∈ R. imamo c A1 xs + B1 ys + C1 = 0 A2 xs + B2 ys + C2 = 0 A3 xs + B3 ys + C3 = 0. c A1 B1 . ANALITICKA GEOMETRIJA Kako p1 . iz toˇke 1.6 imamo da je c A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 = 0. p3 po pretpostavci prolaze istom toˇkom. Znaˇi uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇki je c c A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 i barem jedna od triju determinanta A 1 B1 . C3 ) su linearno zac visni. C2 ). S. ali kako vrijedi A3 = αA1 + βA2 B3 = αB1 + βB2 lagano dobijemo da je C3 = αC1 + βC2 . B1 . (A2 .

Zelimo na´i jednadˇbu pravca p kroz toˇku P0 sa smjerom − .2.2 Parametarske jednadˇbe pravca z − Neka je pravac p kroz toˇku P0 = (x0 .9: Pravac u prostoru.3. z0 + tc). Neka c z s −→ → → − − radij-vektor toˇke P . Tada znamo da je jednadˇba pravca dana s r z r0 s Sada. → → → a i + b j + c k . y. z) = (x0 + ta.1 Pravac u prostoru Pravac kroz jednu toˇku sa zadanim smjerom c → − Neka su dani vektor − i toˇka P0 u prostoru i neka je → njezin radij-vektor s c r0 → ˇ (toˇka 1. PRAVAC U PROSTORU 55 2. Tada imamo P0 P = − − − . y.3. z0 ) zadan vektorom smjera → = c s − → − → − → − = − + t− . c c z c s −→ − → Toˇka P ∈ E leˇi na pravcu p ako i samo ako je P0 P = t− za neki t ∈ R. . y0 . odnosno jednadˇba → je r c r r0 z → je dana s − pravca kroz toˇku P0 s vektorom smjera s c − = → + t− .2). 2.3.3 2. → − → r r0 s p ts P0 r 0 s r0 Slika 2. kako je → → → → = x0 − + y0 − + z0 − − k r0 i j → i za proizvoljnu toˇku P = (x. y0 + tb. z) ∈ E njezin radij vektor − je c r − → → → = x− + y − + z →. − r i j k imamo: P leˇi na pravcu p ako i samo ako je z (x.

z s Napomena 2. b. z = z0 + tc → zovemo parametarske jednadˇbe pravca kroz toˇku P0 sa smjerom − . → To su kanonske jednadˇbe pravca kroz P0 u smjeru − . c) odnosno a. z0 ) i 2. Eliminacijom parametra t iz parametarskih jednadˇbi dobijemo → s z x−x0 a = y−y0 b = z−z0 c . Izjednaˇavaju´i s nulom koeficijente c c − → − → − → uz i . b. Prema s z Napomeni 1. j i k dobivamo kanonske jednadˇbe pravca. s Raspisano po koordinatama to glasi − → − − → − → → ((y−y0 )c−(z−z0 )b) i +((z−z0 )a−(x−x0 )c) j +((x−x0 )b−(y−y0 )a) k = 0 . njihova linearna kombinacija je jednaka nuli samo ako su svi koeficijenti jednaki nuli. onda P ∈ E leˇi na p ako i samo ako su P0 P i s kolinearni.14 to je ekvivalentno s −→ → − − → P0 P × − = 0 .13 Ako je pravac u prostoru zadan kanonskim jednadˇbama z y − y0 z − z0 x − x0 = = a b c onda iz njih izravno ˇitamo ˇitamo sljede´e informacije: c c c c 1. y = y0 + tb. ANALITICKA GEOMETRIJA x = x0 + ta.56 Jednadˇbe z ˇ POGLAVLJE 2. pravac p prolazi toˇkom (x0 . z c s 2. z Napomena 2. y0 .3 Kanonske jednadˇbe pravca z Neka je dan pravac p u prostoru s parametarskim jednadˇbama kroz P0 u smjeru z − .3.12 Ako je pravac p u prostoru odreden toˇkom P0 i vektorom c −→ − − → → smjera − . . vektor smjera pravca p je dan s (a. Kako su vektori baze linearno nezavisni. c su koeficijenti smjera pravca p.

2. c). β. b. istog smjera i orijentacije kao i →. a b c Ako je dan pravac u prostoru s toˇkom kroz koju prolazi i vektorom smjera i c ako je taj vektor smjera jediniˇni.1 imamo: toˇka P leˇi na pravcu p ako i samo ako P zadovoljava jednadˇbu c z z − = → + t(− − − ). jedan kosinus smjera prelazi u sinus. c c Tada kroz njh prolazi jedinstveni pravac p. Kako p prolazi i toˇkom P2 jasno je da − leˇi na p.3.3. z Znamo iz toˇke 2.3. π] takvi da je a cos α = − . c su razmjerni s kosinusima smjera i koeficijent razmjernosti je √ − |→| = a2 + b2 + c2 .5 znamo da postoje kosinusi smjera vektora − . onda znamo da je vektor → s a b c 1 → s0 = − − = − . c) je dana s x y z = = . − →| s →| |→| |→| |s |s s s − jediniˇni. toˇku P1 kao toˇku kojom prolazi p i c c − → → = −1 P2 . s → radij vektor toˇke P1 i c r c r1 c −→ − − − → radij vektor toˇke P2 . Sada imamo da je → = P1 P2 = → − →. →| |s c cos γ = → . b. b. − → z definirajmo s P c s − je vektor smjera pravca p.1.4 Pravac kroz dvije toˇke c Neka su dane dvije razliˇite toˇke P1 = (x1 . z1 ) i P2 = (x2 . z2 ) u prostoru.1. y2 .6). odnosno postoje c s0 α. kanonska jednadˇba pravca kroz ishodiˇte sa vektorom smjera − = z s s (a. →| |s b cos β = − . Odredimo njegovu jednadˇbu. PRAVAC U PROSTORU 57 → Posebno. pa iz toˇke − − s r2 c s r2 r1 c 2. pa odreduje isti pravac. Zbog komplec mentarnosti. − .5 i toˇka 2. c c Ako je pravac u prostoru zadan toˇkom kroz koju prolazi i vektorom smjera c − = (a.3. c s → Iz toˇke 1. → − → → r r1 r2 r1 . → s → − Oznaˇimo s − radij vektor proizvoljne toˇke P ∈ E. i njihov omjer daje koeficijent smjera (toˇka 2. s 2. −| |s Dakle koeficijenti smjera a. onda ima dva kosinusa smjera.1 da je pravac jedinstveno odreden toˇkom kojom prolazi c c i vektorom smjera. Uzmimo sada npr. γ ∈ [0. y1 . tj.

y0 . z = z1 + t(z2 − z1 ) koje zovemo parametarske jedadˇbe pravca kroz dvije toˇke. c x = mz + m1 .58 ˇ POGLAVLJE 2.10: Pravac kroz dvije toˇke u prostoru. Analogno. z0 ) s vektorom smjera − = (a. z c − = − + t(− − − ) raspiˇemo koordinatno dobijemo jednadˇbe → → → → Ako sada r r1 r2 r1 s z x = x1 + t(x2 − x1 ). a b c Iz jednakosti prvog i tre´eg omjera dobivamo c a a a x = x0 + (z − z0 ) = z + x0 − z0 . z c Eliminacijom parametra t iz parametarskih jednadˇbi dobijemo jednadˇbu x2 −x11 = z z x−x y−y1 = zz−z11 koju zovemo kanonska jednadˇba pravca kroz dvije toˇke. c) c s zadan svojom kanonskom jednadˇbom z x − x0 y − y0 z − z0 = = . y = y1 + t(y2 − y1 ).5 Pravac zadan dvjema projekcijama → Neka je pravac p kroz toˇku P0 = (x0 . c c c . c c c odnosno.3. uz oznake m = a c i m1 = − a z0 . c Taj izraz zovemo jednadˇba pravca kroz dvije toˇke. iz jednakosti drugog i tre´eg omjera imamo c b b b y = y0 + (z − z0 ) = z + y0 − z0 . z c y2 −y1 2 −z 2. ANALITICKA GEOMETRIJA P2 P1 r1 0 r2 p r Slika 2. b.

b.3 slijedi da su kosinusi smjera vektora smjera iz c kanonske jednadˇbe z x − m1 y − n1 = =z m n dani s cos α = √ m2 m .11: Pravac zadan dvjema projekcijama. y0 .6 Sveˇanj pravaca z Sveˇanj pravaca sa srediˇtem u toˇki T0 = (x0 . z b c . z0 ) je skup svih pravaca koji z s c prolaze kroz tu toˇku. + n2 + 1 cos β = √ m2 n . vrijedi x−m1 m = y−n1 n = z.14 Iz toˇke 2. + n2 + 1 cos γ = √ m2 1 .3.3. z y=nz+n 1 x =mz+m 1 y 0 x (m .2. Tada za svaki izbor a. Napomena 2. Dakle.3. + n2 + 1 2. c ∈ R koji nisu svi jednaki nuli c x−x0 z jednadˇbe a = y−y0 = z−z0 opisuju neki pravac iz tog sveˇnja. 59 y = nz + n1 . uz oznake n = b c b i n1 = − c z0 . PRAVAC U PROSTORU odnosno.n ) 1 1 Slika 2.

y2 . tj.3. z2 ) u prostoru. my1 +ny2 . r2 r1 →=− + − → ρ r1 n m → → → − + n −. onda je radij vektor − toˇke C dan s c ρ → − =→+− → − AC. 2 2 2 . Neka toˇka C c c n dijeli duˇinu AB u omjeru m za n. → r1 r2 (− − − ) = r2 r1 m+n m+n m+n Dakle koordinate toˇke C su c ( mx1 +nx2 . ρ r1 Kako je i imamo − → AC = n − → AB m+n − → → → AB = − − − . − → → ρ r1 r2 2 odnosno x1 + x2 y 1 + y 2 z 1 + z 2 C= . y1 . ANALITICKA GEOMETRIJA 2.60 ˇ POGLAVLJE 2. z1 ) i B = (x2 .12: Dijeljenje duˇine u zadanom omjeru. mz1 +nz2 ).15 Ako je m = n dobivamo koordinate poloviˇta duˇine AB. z → c radij vektor toˇke B. m+n m+n m+n Napomena 2. . s z Imamo → = 1 (− + − ). m ∈ N. . AC : CB = m : n.7 Dijeljenje duˇine u zadanom omjeru z Neka su dane toˇke A = (x1 . z → − − → − → − → − → → − → → Ako je − = x1 i + y1 j + z1 k radij vektor toˇke A i − = x2 i + y2 j + z2 k r1 c r2 B n C m A ρ r r2 1 0 Slika 2.

Povucimo okomicu iz toˇke O na ravninu Π. onda je p = 0. β. ako Π prolazi kroz ishodiˇte (tj. P0 d r π n0 0 M Slika 2.4. j . a vektor z −0 zovemo normala ravnine Π. − → r n Taj izraz zovemo normalni (ili Hesseov) oblik jednadˇbe ravnine. c c −→ − −→ − → Neka ta okomica sijeˇe Π u toˇki P0 i neka je |OP0 | = p. k iz toˇke 1. RAVNINA U PROSTORU 61 2. → → radij-vektora r n c P .3 ). Neka je −0 = OP0 c c n p −→ − (tj. s vektorima baze −0 ˇto ih n s − − − → → → i .4.1 Ravnina u prostoru Normalni oblik jednadˇbe ravnine z Neka je Π ravnina u prostoru E koja ne prolazi kroz ishodiˇte (tj.4 2. → n Posebno. toˇku O) i s c koja sijeˇe sve tri koordinatne osi.13: Normalni oblik jednadˇbe ravnine. z redom (tj. → → r n . toˇku O). → n i j k Tada proizvoljna toˇku P ∈ E leˇi u Π ako i samo ako je projekcija njenog c z − na pravac odreden s −0 duljine toˇno p. pa je s c normalna jednadˇba ravnine oblika z − · −0 = 0.2. jediniˇni vektor istog smjera i orijentacije kao i OP0 ) i neka su α. y. To znaˇi da je c c → → → −0 = cos α− + cos β − + cos γ − . z → z → Drugim rjeˇima toˇka P ∈ E s radij-vektorom − leˇi u Π ako i samo ako − c c r r zadovoljava jednadˇbu z → · −0 = p. γ kutovi c → zatvara s pozitivnim smjerovima osi x.

Kao i kod pravca (toˇka 2. z1 ) ∈ E proizvoljna. Napomena 2. neka su toˇke A = (a.2. B. toˇke u kojima Π sijeˇe koordinatne osi x.2 Segmentni oblik jednadˇbe ravnine z Neka je Π ravnina u prostoru E takva da ne prolazi kroz ishodiˇte i neka sijeˇe s c sve tri koordinatne osi. udaljenost ravnine Π od ravnine Π .2) vektor c −0 (normala) orijentira stvari: vanjska strana u odnosu na ravninu je ona na koju → n pokazuje normala. 2. y. Ako sada kroz M povuˇemo ravninu Π koja je paralelna s Π. kako su A. u stvari. c c Sada.16 Ako toˇka P ∈ E ima koordinate (x.62 ˇ POGLAVLJE 2. 0). Kako je d. a c kako M leˇi u Π . B = (0. c Neka je M = (x1 . r n Napomena 2. ANALITICKA GEOMETRIJA → c → Imamo okomitost radij-vektora − toˇke P ∈ E na −0 . duljina okomice c do Π ´e biti p + d (za neki d ∈ R. Imamo neˇto analogno otklonu iz toˇke 2. n . 0. c).2.4.17 Normalni oblik jednadˇbe ravnine je zgodan za odredivanje z udaljenosti toˇke od ravnine. redom. Nadalje. C = c (0. onda je skalarni c oblik normalne jednadˇbe ravnine dan s z x cos α + y cos β + z cos γ − p = 0. b. udaljenost toˇke M od ravnine Π je c d = x1 cos α + y1 cos β + z1 cos γ − p. jer je duljina okomice do Π jednaka p). n0 − − → → OB · −0 = p. mora biti z x1 cos α + y1 cos β + z1 cos γ = p + d → − − → → (jer je. n − → → OC · −0 = p. Stoga je udaljenost toˇke s c c M od ravnine Π dana s d(M. y. y1 . 0. → ako je M s one strane Π na koju pokazuje −0 . iz normalne jednadˇbe ravnine imamo. z − − → OA · → = p. z). Π) = |x1 cos α + y1 cos β + z1 cos γ − p|. 0).2. ravnina Π paralelna s Π pa ima istu normalu −0 = cos α i + cos β j + n − → cos γ k kao i Π). C ∈ Π. z. Za toˇke s druge strane bit ´e n c c d < 0.

Bez smanjenja op´enitosti. z = − C x − B y − D . y0 . RAVNINA U PROSTORU z C 63 c b a A x 0 B y Slika 2.4. . z Dakle. neka je C = 0. a b c Uvrˇtavanjem u skalarni oblik normalne jednadˇbe ravnine dobivamo jednadˇbu s z z x a +y+ b z c =1 koju zovemo segmentni oblik jednadˇbe ravnine. tj. C razliˇit od nule (ili ekvivalentno A2 + B 2 + c c A C 2 > 0). b cos β = p.4. z 2.3 Op´i oblik jednadˇbe ravnine c z Promatramo izraz oblika Ax + By + Cz + D = 0 : pri ´emu je barem jedan od A. Odatle. cos β = . c cos γ = p. p p p cos α = . B. c C C Tada postoji toˇka (x0 . a cos α = p. cos γ = . z0 ) za koju je Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0 (jer za c A proizvoljne x0 i y0 je z0 = − C x0 − B y0 − D ). Oduzimanjem izraza Ax0 + By0 + C C Cz0 + D = 0 od Ax + By + Cz + D = 0 dobivamo jednadˇbu ekvivalentnu z jednadˇbi Ax + By + Cz + D = 0 z A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0.14: Segmentni oblik jednadˇbe ravnine.2.

ANALITICKA GEOMETRIJA P . odnosno. onda je jasno da i c c − − = −0→ leˇi u toj ravnini. kako je → → → vektor r PP z n r − · → = A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ). C). z0 ) i okomita na vektor c − = (A. B. ako je toˇka P = (x. Dakle. z) toˇka u takvoj ravnini. y0 . c −→ → − S druge strane. → n Zaista.18 Iz op´e jednadˇbe ravnine lagano se prelazi na normalni di√ jeljenjem s R = ± A2 + B 2 + C 2 . ako P ∈ E ne leˇi u ravnini. y. B. C). c z c z Napomena 2. tj. pri ˇemu se uzima predznak suprotan od c .64 ˇ POGLAVLJE 2. Onda je − · − = 0. imamo da izraz → − n r A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 vrijedi za sve toˇke na toj ravnini. ne vrijedi z A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0. c z Pokaˇimo sada da je jednadˇbom A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 z z opisana ravnina u prostoru kroz toˇku P0 = (x0 . Izraz → n Ax + By + Cz + D = 0 zovemo op´i oblik jednadˇbe ravnine. z0 ) koja je okomita na vektor z c − = (A. onda oˇito − = P0 P i − nisu z c → r n −→ − okomiti (jer P0 P ne leˇi u ravnini).15: Op´i oblik jednadˇbe ravnine. y0 . 0 r P n π 0 Slika 2. jednadˇba z A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 je jednadˇba ravnine kroz toˇku P0 = (x0 .

Tada je. po c Napomeni 2. R → → Vektor normale −0 je normirani vektor − = (A. A2 +B 2 +C 2 Ako je ravnina Π dana u op´em obliku Ax + By + Cz + D = 0 i ako je C = 0. onda su koordinate A. Veliˇina |D| √ je udaljenost od ishodiˇta (toˇka 2. Π) = |Ax1 +By1 +Cz1 +D| √ . Dakle imamo jednadˇbu c C C z = a1 x + b1 y + c1 koju zovemo eksplicitni oblik jednadˇbe ravnine. Ako je D = 0. z1 ) ∈ E. c onda je A B D z =− x− y− . B.18) i koeficijent razmjernosti je A2 + B 2 + C 2 . R cos γ = C . 0. onda normala − = (A. Napomena 2. b1 = − B i c1 = − D . onda je oˇito da O = (0. s → 2. B. y1 .2. nepotpune obc z like): c c z 1. z Pogledajmo sada specijalne sluˇajeve jednadˇbe ravnine (tzv. udaljenost toˇke M od ravnine Ax + By + Cz + D = 0 dana s c d(M. C). ravnina prolazi kroz ishodiˇte. Ako je C = 0.1). pa odreduju istu ravninu. c . R cos β = B . tj. tj.4.19 Ako je ravnina Π dana u op´em obliku Ax + By + Cz + c → D = 0. C C C A z Oznaˇimo a1 = − C .17. istog su smjera n n → c n i orijentacije. C vektora normale − razmjerne s kosinusima n √ c smjera (Napomena 2. RAVNINA U PROSTORU predznaka od D. 0) zadovoljava op´u jednadˇbu ravnine Ax + By + Cz = 0. 0) nema komponentu u smjeru n − → osi z (tj.20 Neka je dana toˇka M = (x1 . s c A2 +B 2 +C 2 Napomena 2. Stoga ´emo i vektor − zvati vektor normale. B. Tada je jasno da je ravnina paralelna s osi z i da sijeˇe koordinatnu ravninu Oxy u pravcu Ax + By + D = 0. pa imamo cos γ = 0. Dakle imamo cos α = 65 A .4. k ).

odnosno x = − D . 4.4 Parametarski oblik jednadˇbe ravnine z → → Neka je dana ravnina Π koja prolazi toˇkom P0 ∈ E i neka su − i − linearno c s1 s2 nezavisni vektori takvi da je ravnina Π paralelna s njima. s1 s2 . 0.66 z ˇ POGLAVLJE 2. → − → → r r0 s1 s2 koju zovemo parametarska jednadˇba ravnine. s1 s2 − radij-vektor toˇke P ∈ E a s − radij vektor toˇke P0 . C koji je razliˇit od nule. c Od ˇetiri parametra.16: Ravnine u posebnim poloˇajima. imamo samo tri nezavisna. z → 3. Varijable u i v zovemo parametri. jer jedan parametar c moˇemo eliminirati dijele´i onim od A. zbog → → Ako oznaˇimo s r c c r0 c −→ → → − P0 P = − − − gornja jednadˇba prelazi u jednadˇbu r r0 z z − = → + u− + v − . A. 0) ima komponentu samo u n smjeru osi x. z c c 2. B. C i D. ravnina je paralelna A s koordinatnom ravninom Oyz. z → − a vektore − i → vektori smjera. ANALITICKA GEOMETRIJA z z z 0 x a y x 0 y x 0 y x 0 y b c d Slika 2. s1 s2 −→ → → − (Za P ∈ E takvu da je P ∈ Π vektori P0 P . − i − su komplanarni). ravnina je paralelna s koordinatnom ravninom Oyz.4. Ako je B = C = D = 0. onda prema 1. Ako je B = C = 0. Dakle zakljuˇujemo da je ravnina Ax = 0 koordinatna ravnina Oyz. B. Toˇka P ∈ E leˇi u ravnini Π ako i samo ako vrijedi c z −→ − → − P0 P = u− + v →. onda normala − = (A. ravnina prolazi kroz ishodiˇte s a prema 3. Imamo Ax + D = 0.

− = (a1 . c1 ). s1 s2 . z = z0 + uc1 + vc2 koje zovemo skalarni oblik parametarske jednadˇbe ravnine. Kako imamo dva parametra (u i v).21 Kad parametri u i v neovisno jedan o drugom prolaze sve vrijednosti izmedu −∞ i ∞ dobije se cijela ravnina. z Toˇka P ∈ E leˇi u ravnini Π ako i samo ako vrijedi c z −→ − → − P0 P = u− + v →.4. vidi se da je ravnina dvodimenzionalni objekt u prostoru. z Napomena 2. z) ∈ E leˇi u ravnini ako i samo ako vrijedi − = →+u− +v →. b2 . c2 ). b2 . y.17: Ravnina zadana parametarski. y = y0 + ub1 + vb2 . b1 . c1 ) i − = (a2 . → = (a2 . → − Nek je P0 = (x0 . Tada P = s1 s2 → − (x. RAVNINA U PROSTORU P s2 P 0 67 s1 r r 0 0 Slika 2. z0 ) z z c → → i dva vektora smjera − = (a1 . Raspisuju´i z r r0 → − s1 s2 c po koordinatama dobijemo jednadˇbe z x = x0 + ua1 + va2 . y0 . Napomena 2. y0 . z0 ). b1 . c2 ) : s1 s2 x − x0 y − y0 z − z0 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0.22 Eliminacijom parametara iz skalarnog oblika parametarske jednadˇbe ravnine dobijemo jednadˇbu ravnine kroz zadanu toˇku P0 = (x0 . Dajmo sada geometrijsku interpretaciju gornje jednadˇbe.2.

68 ˇ POGLAVLJE 2. y3 . moˇemo uzeti da su P1 P2 i P1 P3 vektori z smjera ravnine kroz tri toˇke P1 . Kako toˇke P1 . → komplanarni. toˇku P1 kao fiksnu toˇku c c c kroz koju ravnina prolazi). Kao i u toˇki 2. P2 . z2 ). y1 .4. 2. Zanima nas jednadˇba ravnine koju z z c c z odreduju te tri toˇke. P3 = (x3 .16 to je evivalentno s −→ − → − → − − − P1 P · (P1 P2 × P1 P3 ) = 0.1 Odnosi ravnina i pravaca u prostoru Kut dviju ravnina Neka su Π1 i Π2 dvije ravnine dane jednadˇbama z A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0 . P3 (uzmemo npr. P1 P2 . z1 ). onda su −→ −→ − − −→ −→ − − vektori P1 P2 i P1 P3 nekolinearni. − . 2. z3 ) u c prostoru takve da ne leˇe na istom pravcu.5.4. P2 . ANALITICKA GEOMETRIJA −→ → − − odnosno. P2 = (x2 . P2 . s2 su komplanarni ako i samo ako je −→ − − − P0 P · (→ × →) = s1 s2 x − x0 y − y0 z − z0 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0.5 Jednadˇba ravnine kroz tri toˇke z c Neka su dane tri toˇke P1 = (x1 .5 2. s1 . P3 u obliku z c x − x1 y − y1 z − z1 x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 x3 − x1 y3 − y1 z3 − z1 = 0.16. Dakle. Po Napomeni 1. vektori s1 s2 −→ → − − − → P0 P . Po Napomeni 1. P3 ne leˇe na istom pravcu.4. P1 P3 komplanarni. toˇka P ∈ E leˇi u ravnini ako c c z −→ − → − → − − − i samo ako su vektori P1 P . y2 . Kako je −→ − → − → − − − P1 P · (P1 P2 × P1 P3 ) = x − x1 y − y1 z − z1 x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 x3 − x1 y3 − y1 z3 − z1 to dobivamo jednadˇbu ravnine kroz tri toˇke P1 . ako i samo ako su P0 P .

2 2 2 2 A2 +B1 +C1 A2 +B2 +C2 1 2 −1 → Napomena 2. tj. Ravnine se sijeku u jednom i samo jednom pravcu.5.23 Ravnine Π1 i Π2 ´e biti paralelne ako i samo ako su → i −2 c n n −2 = λ−1 . C1 ) n → i −2 = (A2 . tj.2. C2 ). Sada moˇemo saˇeto iskazati tvrdnju o svim mogu´im poloˇajima dviju ravnina z z c z u prostoru. −1 → Napomena 2. B2 .1 Promatrajmo dvije ravnine zadane jednadˇbama A1 x+B1 y+C1 z+ z D1 = 0 i A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. 3. Tada vrijedi jedna (i samo jedna) od sljede´ih triju tvrdnji: c 1. odnosno ako i samo ako vrijedi n n A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0. Teorem 2.24 Ravnine Π1 i Π2 ´e biti okomite ako i samo ako su → i −2 c n n → → okomiti. Ravnine se podudaraju. 2. Ravnine se ne sijeku. B1 .6 Kut izmedu Π1 i Π2 je kut izmedu njihovih normala → = (A1 . odnosno ako → → kolinearni. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je n n i samo ako vrijedi A2 : A1 = B2 : B1 = C2 : C1 . imamo da je kosinus kuta izmedu Π1 i Π2 dan s cos ϕ = √ A1 A2 +B1√ +C1 C2 B2 . 69 −1 Definicija 2. n → → Kako je kosinus kuta izmedu −1 i −2 dan s n n −1 · → → −2 n n cos ϕ = − − = |→||→| n1 n2 A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 2 2 A2 + B1 + C1 1 2 2 A2 + B2 + C2 2 . ♣ . ako i samo ako je −1 · −2 = 0. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU i A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0.

0 . tj. Proporcionalnost prvih triju c s A2 B2 C2 D2 koeficijenata izraˇava paralelnost ravnina. Dakle pravac u prostoru moˇemo zadati i parom jednadˇbi z z dviju neparalelnih ravnina.   → Vektor smjera − pravca presjeka mora biti okomit na obje normale pa ga moˇemo p z − − = → × −2 = (B1 C2 − B2 C1 )→ + (C1 A2 − → −1 → uzeti kao njihov vektorski produkt.23. i njihov c presjek je pravac. Korisno je znati kako iz tog oblika moˇemo do´i do z c kanonskih jednadˇbi. p z 2. C1 = A1 . ako ravnine A2 B2 B2 C2 A2 nisu paralelne. Ako ravnine nisu paralelne. onda se one moraju sje´i. odredenosti radi.2 Presjeciˇte triju ravnina s Neka su dane tri ravnine Π1 . imamo tre´i sluˇaj. U tu svrhu treba na´i bar jednu toˇku u presjeku ravnina. Π2 i Π3 s jednadˇbama z A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0. B1 = C2 . Ako je joˇ i A2 = B1 = C1 = D1 . naruˇava se barem jedan od omjera iz Napomene s A1 C1 A 1 B1 i . onda z s A1 B2 C2 D2 se ravnine podudaraju.70 ˇ POGLAVLJE 2. Njene su koordinate c B1 D1   B2 D2 T0 =  .5. p n n i − → − → C2 A1 ) j + (A1 B2 − A2 B1 ) k .   A1 B1 A2 B2  D1 A1 D2 A2 A1 B1 A2 B2    . To znaˇi da je bar jedna od determinanata c A2 C2 A 2 B2 B1 C1 A 1 B1 razliˇita od nule. Sada imamo sve elemente (koordinate toˇke T0 i c → komponete vektora − ) za formiranje kanonskih jednadˇbi pravca p. Konaˇno. A3 x + B3 y + C3 z + D3 = 0. da je c = 0. B2 C2 A 2 B2 Uvrˇtavaju´i z = 0 u jednadˇbe ravnina dobivamo sustav ˇije rjeˇenje nam daje s c z c s toˇku T0 na pravcu presjeka. ANALITICKA GEOMETRIJA Prvi sluˇaj se deˇava ako je A1 = B1 = C1 = D1 . A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. z c c Kako ravnine nisu paralelne. 2. . drugi sluˇaj imamo ako c c c c C1 vrijedi barem jedna od nejednakosti A1 = B1 . Uzmimo.

tj.4. Znaˇi dobili smo uvjet da se tri ravnine sijeku u toˇki i koordinate te toˇke.5. z nepoznanice). A3 B3 C3 A1 −D1 C1 A2 −D2 C2 . c) i − = (A. b. y.5) i koordinate su mu c c ∆x ∆y ∆z ∆. sve toˇke prostora koje se nalaze u presjeciˇtu Π1 . paralelne su). onda je presjeciˇte jedinstveno (tj. → → s n . Uvedimo slijede´e oznake za determinante c A1 B1 C1 A2 B2 C2 . −D3 B3 C3 A1 B1 −D1 A2 B2 −D2 . z Definicija 2.7 Kut izmedu pravca p i ravnine Π je komplement kuta izmedu − = (a. s jedna toˇka. c c c Koji su sluˇajevi joˇ mogu´i? c s c Mogu´e je da nema rjeˇenja (bilo koje dvije ravnine se ne sijeku. A3 B3 −D3 ∆= ∆x = ∆y = ∆z = Ako je ∆ = 0 (sada su x. A3 −D3 C3 −D1 B1 C1 −D2 B2 C2 . 2. c) c s i ravnina Π svojom jednadˇbom Ax + By + Cz + D = 0. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU 71 Znaˇi. b.5.3 Kut pravca i ravnine → Neka je dan pravac p u prostoru kroz toˇku P0 s vektorom smjera − = (a. B. ∆ . ∆.2. c s rjeˇenje je neki pravac (sve tri se sijeku u jednom pravcu) i rjeˇenje je ravnina s s (sve tri ravnine se podudaraju). C). Π2 i Π3 moraju zadoc c s voljavati sustav A 1 x + B1 y + C 1 z + D 1 = 0 A 2 x + B2 y + C 2 z + D 2 = 0 A3 x + B3 y + C3 z + D3 = 0. toˇka 2.

Uvrˇtavanjem jednadˇbi pravca u op´i oblik jednadˇbe ravnine dobijemo jeds z c z nadˇbu za tre´u koordinatu toˇke presjeciˇta.26 Pravac p i ravnina Π ´e biti paralelni ako i samo ako su − i c s − okomiti. ANALITICKA GEOMETRIJA → → Znaˇi. imamo da je sinus kuta izmedu p i Π dan izrazom 2 sin ϕ = √ aA+bB+cC √ .4 Presjeciˇte pravca i ravnine s Neka je pravac p u prostoru dan s x = mz + m1 . C) onda je kut c s n 2 izmedu p i Π jednak ϕ. c) i − = (A. ako i samo ako je − · − = 0. b.5. tj. b. − Anm1 +Bnn1 +Dn + n1 .25 Pravac p i ravnina Π su okomiti ako i samo ako su → i − s n − = λ→. tj. B. Am+Bn+C Am+Bn+C Am+Bn+C .72 ˇ POGLAVLJE 2. ako je π − ϕ kut izmedu − = (a. tj. i ravnina Π s Ax + By + Cz + D = 0. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je n s i samo ako vrijedi A : a = B : b = C : c. c) i − = (A. z c c s z0 = − Am1 + Bn1 + D . C) dan s cos( π − ϕ) = 2 − ·− → → s n aA + bB + cC →||− | = √a2 + b2 + c2 √A2 + B 2 + C 2 − → |s n i kako je cos( π − ϕ) = sin ϕ. → Napomena 2. Am + Bn + C y = nz + n1 Sada vra´anjem u gornje jednadˇbe dobijemo da je toˇka presjeka c z c − Amm1 +Bmn1 +Dm + m1 . B. odnosno ako → − kolinearni. − Am1 +Bn1 +D . odnosno ako i samo ako vrijedi → → → n s n aA + bB + cC = 0. → → s n Kako je kosinus kuta izmedu − = (a. 2. a2 +b2 +c2 A2 +B 2 +C 2 − → Napomena 2.

y = y1 + bt. z0 ) (kojom prolazi pravac) z z c c leˇi u danoj ravnini. tj. Aa + Bb + Cc Napomena 2.28 Ako ne postoji takav t koji je konaˇan.2. y0 . z = z1 + ct. Ax1 + By1 + Cz1 + D . ako nema konaˇnog z koji je rjeˇenje.5 Pripadnost pravca ravnini x−x0 a Uvjet pripadnosti pravca dan je parom jednadˇbi z = y−y0 b = z−z0 c ravnini Ax + By + Cz + D = 0 Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0 Aa + Bb + Cc = 0. tj. a druga je uvjet paralelnosti pravca i ravnine. z Sada moˇemo saˇeto iskazati tvrdnju o medusobnom odnosu pravca i ravnine. y1 − b Ax1Aa+Bb+Cc+D .5.27 Ako je nazivnik u Am1 + Bn1 + D Am + Bn + C 73 jednak nuli.5. z1 − c Ax1Aa+Bb+Cc+D . Prva jednadˇba izraˇava ˇinjenicu da toˇka (x0 . ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU Napomena 2. onda uvrˇtavanje u op´u jednadˇbu ravnine daje jednadˇbu za vrijednost parames c z z tra t koja odgovara presjeciˇtu s t=− Koordinate presjeka su +By1 +Cz1 +By1 +Cz1 +By1 +Cz1 x1 − a Ax1Aa+Bb+Cc+D . dobivamo joˇ jedan uvjet c s s paralelnosti Am + Bn + C = 0. Ako je pravac p zadan parametarski jednadˇbom z x = x1 + at. z z . imamo uvjet paralelnosti pravca i ravnine Aa + Bb + Cc = 0. 2. ako je nazivnik od c Ax1 + By1 + Cz1 + D Aa + Bb + Cc jednak nuli.

c c c 2. → → s1 s2 p 2 p 1 Slika 2. onda pravac leˇi s c c z u ravnini (tre´i sluˇaj).18: Mimosmjerni pravci. y2 . → → Znamo da je kosinus kuta izmedu − i − jednak s1 s2 →·− − → s1 s2 cos ϕ = − − = |→||→| s1 s2 a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 a2 1 + b2 + c2 1 1 a2 + b2 + c2 2 2 2 . Tada vrijedi jedna (i samo jedna) od sljede´ih triju c tvrdnji: 1. Pravac i ravnina se ne sijeku.8 Kut izmedu pravaca p1 i p2 je kut izmedu njihovih vektora smjera − i −.6 Kut dvaju pravaca Neka su dani pravci u prostoru p1 i p2 kroz toˇke P1 = (x1 . z1 ) odnosno c → → P2 = (x2 .74 ˇ POGLAVLJE 2. z2 ) s vektorima smjera − = (a1 . c2 ). s1 s2 redom. c1 ) odnosno − = (a2 . 3. Pravac i ravnina se sijeku u samo jednoj toˇki.2 Neka su ravnina i pravac zadani jednadˇbama Ax+By +Cz +D = z y−y0 x−x0 z−z0 0 i a = b = c . b2 . Drugi sluˇaj je karakteriziran s Aa + Bb + Cc = 0. Definicija 2.♣ z U prvom i tre´em sluˇaju pravac je paralelan s ravninom (Aa + Bb + Cc = 0). Pravac je sadrˇan u ravnini. .5. c c Ako joˇ imaju i zajedniˇku toˇku (Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0). ANALITICKA GEOMETRIJA Teorem 2. c 2. b1 . y1 .

5. ako i samo ako je → · − = 0. tj.30 Pravci p1 i p2 u prostoru su okomiti ako i samo ako su − i s1 − okomiti. → Napomena 2. tj.29 Pravci p1 i p2 u prostoru su paralelni ako i samo ako su − i − kolinearni. a2 +b2 +c2 a2 +b2 +c2 1 1 2 2 1 2 75 ˇ Sto ako se pravci ne sijeku. mimoilaze se? Tada je ideja da ih usporednim (paralelnim) pomakom dovedemo do presijecanja. odnosno ako i samo ako je → − → s2 s1 s2 a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0.3. 2. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU pa je kosinus kuta izmedu p1 i p2 jednak cos ϕ = √ a1 a2 +b1√+c1 c2 b2 . a2 b2 c2 To joˇ oznaˇavamo s s c a1 : b1 : c1 = a2 : b2 : c2 . c Neka su pravci p1 i p2 dani jednadˇbama z x = mz + m1 i x = m z + m1 y = n z + n1 y = nz + n1 (toˇka 2. c Izjednaˇavanjem izraza za x i za y dobijemo da je tre´a koordinata toˇke presjeka c c c dana s n − n1 m − m1 = 1 .2. tj. To ´emo uˇiniti tako da projiciramo p1 na ravninu paralelnu sa p1 koja sadrˇi p2 . ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je − = λ→.5).5. z= 1 m−m n−n . odnosno → → − s2 s1 s2 ako i samo ako je b1 c1 a1 = = . s z Dajemo prvo odgovor za posebni sluˇaj kad su pravci zadani dvjema projekcijama. c c z → s1 Napomena 2.7 Presjeciˇte dvaju pravaca s Problem postojanja presjeciˇta dvaju pravaca u prostoru je sloˇeniji nego u ravnini.

Neka je to z ravnina Ax + By + Cz + D = 0. z1 ) i P2 = (x2 . → − Kako su − = (a1 . c1 ) i → = (a2 . iz Napomene s1 s2 2. Dobili smo sustav od ˇetiri linearne jednadˇbe (A. Kako P1 = (x1 . D su nepoznanice). a1 b1 c1 0 a2 b2 c2 0 . a2 b2 c2 Jasno je da ako se p1 i p2 sijeku. z2 ) s pripadaju´im vektorima smjera − = (a1 . imamo z Ax1 + By1 + Cz1 + D = 0 Ax2 + By2 + Cz2 + D = 0. toˇke leˇe u toj ravnini. Toˇnije. b1 . b1 . z1 ) odnosno → P2 = (x2 . On ima netrivijalno rjeˇenje ako i samo ako mu je determinanta s jednaka nuli. Nadimo sada uvjet da pravci p1 i p2 leˇe u z istoj ravnini. z1 ) i P2 = (x2 . c2 ) leˇe u toj ravnini. b2 . onda moraju leˇati u istoj ravnini. a vektori → i s2 z c c z su paralelni s njom. n1 −n1 ). b2 . C. i c z to homogeni. odnosno x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 = 0. nnn−n1 n . y1 . B. c2 ). y2 . B. b1 . z2 ) leˇe u ravnini. b2 . To nam daje uvjete na A. c1 ) c c s1 − = (a2 . z2 ) i vektori → = (a1 . y2 .27 imamo Aa1 + Bb1 + Cc1 = 0 Aa2 + Bb2 + Cc2 = 0. C.76 ˇ POGLAVLJE 2. c1 ) odnosno c s1 − = (a2 . D. m−m n−n Rijeˇimo sada problem presjeciˇta dvaju pravaca u op´em sluˇaju s s c c Neka su dani pravci p1 i p2 u prostoru koji prolaze kroz P1 = (x1 . − To znaˇi da i toˇke P1 = (x1 . c2 ) paralelni sa ravninom. ANALITICKA GEOMETRIJA Sada lagano dobijemo da su koordinate toˇke presjeka dane s c 1 −n ( mm1 −m1 m . y2 . Tada su njihove kanonske jednadˇbe dane s → s2 z y − y1 z − z1 x − x1 = = a1 b1 c1 i y − y2 z − z2 x − x2 = = . y1 . y1 .

U tre´em sluˇaju drugi i tre´i redak nisu proporcionalni c c c c c (pravci nisu paralelni). no prvi se redak moˇe izraziti kao njihova linearna komz pozicija.5. tj. Ako su sva tri redka proporcionalna. Pravci leˇe u istoj ravnini i ne sijeku se. z s pravci p1 i p2 ´e se sje´i ako je c c x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 i ne vrijedi a1 : b1 : c1 = a2 : b2 : c2 . Prema Napomeni 2. U drugom c c sluˇaju su drugi i tre´i redak determinante proporcionalni (paralelnost pravaca) c c ali nisu proporcionalni prvom. ne leˇe u istoj ravnini.6 na gornju determinantu (tj.29. i 6. c =0 .3 Za dva pravca u prostoru vrijedi jedna (i samo jedna) od sljede´ih c tvrdnji: 1. Pravci su mimosmjerni. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU 77 Primjenom pravila 5. z Moˇe se desiti da su oni paralelni. z 3. pa nema presjeciˇta. Pravci se podudaraju. prvi redak c pomnoˇimo sa −1 i dodamo drugom i razvijemo determinantu po zadnjem z stupcu) to se transformira u x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0.♣ Prvi sluˇaj odgovara situaciji u kojoj je determinanta razliˇita od nule. Pozabavimo se sluˇajem mimosmjernih pravaca. ˇetvrti sluˇaj. z c 4.2. Pomo´u gornje determinante moˇemo karakterizirati sva ˇetiri mogu´a poloˇaja c z c c z dvaju pravaca u prostoru. z 2. Teorem 2. Time smo dobili uvjet da pravci p1 i p2 leˇe u istoj ravnini. iz toˇke 1. imamo isti pravac. Pravci leˇe u istoj ravnini i sijeku se u jednoj toˇki.

c2 ). c1 ) c s1 − = (a2 . y2 . kako p1 leˇi u Π i Π je paralelna sa p2 .8 Udaljenost dvaju pravaca u prostoru Neka su dani neparalelni pravci p1 i p2 u prostoru koji prolaze kroz P1 = (x1 .78 ˇ POGLAVLJE 2. Dakle. a2 b2 c2 Definicija 2. b1 . b2 . a2 b2 c2 a2 b2 c2 . = 0. Tada je duljina z z zajedniˇke okomice jednaka udaljenosti bilo koje toˇke na p2 do Π (jer su p2 i Π c c paralelni). ANALITICKA GEOMETRIJA 2. y1 . z1 ) → odnosno P2 = (x2 . Iz gornje jednadˇbe vidimo da je normala od Π dana s z − = → n a1 b1 c1 a1 b1 c1 . c2 ). c1 ) i − = (a2 .5. imamo da Π prolazi z → → kroz P1 = (x1 . . b1 . jednadˇba ravnine Π je dana s z x − x1 y − y1 z − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 Razvojem po prvom redku dobivamo (x − x1 ) b1 c1 b2 c2 + (y − y1 ) c1 a1 c2 a2 + (z − z1 ) a1 b1 a2 b2 = 0.9 Udaljenost pravca p1 od pravca p2 je duljina zajedniˇke okomice c na ta dva pravca. Izraˇunajmo duljinu zajedniˇke okomice: c c Poloˇimo kroz p1 ravninu Π paralelnu s p2 (tj. z2 ) s pripadaju´im vektorima smjera − = (a1 .22. z1 ) i paralelna je sa − = (a1 . b2 . p1 leˇi u ravnini). y1 . Iz s1 s2 Napomene 2. . Onda su njihove kanonske jednadˇbe dane s → odnosno s2 z y − y1 z − z1 x − x1 = = a1 b1 c1 i x − x2 y − y2 z − z2 = = .

Tada pogledamo presjek te ravnine i pravca p2 . pa je udaljenost p1 od p2 s1 s2 jednaka udaljenosti bilo koje toˇke s p2 do p1 . x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 b1 c1 b2 c2 2 d(P2 . (Uzmemo c s c li ravninu okomitu na p1 kroz P1 . Tada je. ˇto je toˇka. uzmimo toˇku P2 = (x2 . z2 ). y1 .20. p2 ) = ± + c1 a1 c2 a2 2 + a1 b1 a2 b2 2 . ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU 79 Kako je duljina zajedniˇke okomice jednaka udaljenosti od bilo koje toˇke na p2 c c do Π. y2 . . ˇto znamo izraˇunati.31 Kako znamo da postoji ravnina Π takva da p1 leˇi u njoj i z paralelna je sa p2 ? Ekvivalentno je pitanje. d(p1 . onda su p1 i p2 paralelni. prema Napomeni 2. → s1 s c Udaljenost p1 od p2 je jednaka udaljenosti P1 od M ). . → → → n s1 s2 Time smo dobili izraz kao i gore tj. zovimo je M . jasno je da moˇemo uzeti da joj je normala z − . z1 ) c → → paralelnu s vektorima − i − ? s1 s2 − i → nekolinearni.2. Napomena 2. kako konstruirati ravninu kroz toˇku P1 = (x1 .5. → − Ako su − i → kolinearni. c x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 b1 c1 b2 c2 odnosno. − = → n b1 c1 c1 a1 a1 b1 . Π) = ± 2 + c1 a1 c2 a2 2 + a1 b1 a2 b2 2 . onda uzmemo da je normala ravnine Π → − Ako su s1 s2 − =− ×−. b2 c2 c2 a2 a2 b2 i imamo odredenu ravninu kroz P1 .

.

U primjeru iz toˇke 1.1.6 smo vidjeli da je kod uvodenja pojma determinante c dobra ideja tretirati sve koeficijente (brojeve uz x. y. z i u) kao jedinstveni objekt (matricu). y. 1 −1 0  1 1 1 81 . z z Npr.1 3. z i c z u. To je sustav od ˇetiri linearne algebarske jednadˇbe s nepoznanicama x.1 Osnove matriˇnog raˇuna c c Motivacija Promotrimo sustav linearnih jednadˇbi z x − z + 2u = −3 2y + z + u = 1 x +y −z = −1 2x + y + z + u = 3. za gornji sustav bismo imali    A=  1 0 1 2  0 −1 2 2 1 1   . Ako bismo uspjeli razviti raˇun takvih objekata. onda bismo mogli c sustav linearnih jednadˇbi gledati kao linearnu jednadˇbu u jednoj nepoznanici.Poglavlje 3 Matrice i linearni sustavi 3.

inverzije (definirati inverz objekta.  Dakle naˇ sustav od ˇetiri linearne jednadˇbe s ˇetiri nepoznanice bi se mogao s c z c napisati kao linearna jednadˇba s jednom nepoznanicom z A·X =B gdje je operacija ” · ” mnoˇenje objekata koje ´emo prouˇavati i koju ´emo z c c c definirati. ”a = 0”. onda: a) za b = 0 ne postoji x0 koji zadovoljava jednadˇbu ax = b. smisao jednakosti (definirati kada ´e dva takva objekta biti jedc naka).82 POGLAVLJE 3. Imamo dva sluˇaja: c 1. definirati operacije (”zbrajanje”. a . ”b = 0” itd. koji bi bio generalizacija reciproˇnosti c brojeva). onda postoji jedinstveno rjeˇenje x0 od ax = b i vrijedi s x0 = 2. Promotrimo problem jedne linearne jednadˇbe s jednom nepoznanicom z ax = b. ”b = 0”.     . definirati analogone za ”a = 0”. Ako je a = 0. Pri tome trebamo c s z s rijeˇiti neke probleme. b = a−1 b. kao npr. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI    X=     B=  x y z u −3 1 −1 3    . ”mnoˇenje” s z takvih objekata). Ako je a = 0. Naˇ je cilj generalizirati ”teoriju” jedne linearne jednadˇbe s jednom nepoznans z icom na sluˇaj viˇe linearnih jednadˇbi s viˇe nepoznanica. z z b) za b = 0 svaki x0 ∈ R zadovoljava jednadˇbu ax = b.

Neka je A matrica kao gore. Svaki element je indeksiran s dva indeksa: prvi je redni broj redka. . a12 a22 . Npr.2 Osnovni pojmovi Definicija 3. k = 1. element c aij se nalazi na presjeku i-tog redka i j-tog stupca.   . Pravokutna shema u kojoj je u m redaka i n stupaca sloˇeno m · n realnih brojeva zove se matrica tipa m × n. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 83 3.. n matrice A ˇine i-ti redak matrice A (prvi indeks je c fiksan.j=1 ili samo A = [aij ]. . .1 M= 1 0 −1 2 3 1 Matrica M je realna matrica tipa (2 × 3). . . n i=1. tj.. . . . .♠ Brojevi aik . . Zbog jednostavnosti zapisa nju joˇ zapisujemo kao s A = [aij ]m. drugi je redni broj stupca na ˇijem se presjeku nalazi taj element. Primjer 3.. Brojevi akj .. k = 1. am1 am2 am3 · · · amn Matrica A ima m redaka i n stupaca. . z    A=         a11 a21 .1. a13 a23 . . .1. drugi se mijenja od 1 do n). .1 Neka su m i n prirodni brojevi..ˇ ˇ 3. an1 an2 · · · ann . ako je matrica A oblika   a11 a12 · · · a1n    a21 a22 · · · a2n   . A= .. prvi se mijenja od 1 do m). . .. Ako je m = n. .  . · · · a1n · · · a2n . Realni brojevi sloˇeni u matricu su njeni z elementi. m matrice A ˇine j-ti stupac matrice A (drugi indeks je c fiksan. .

Zbroj svih elemenata glavne dijagonale kvadratne mac trice zovemo tragom te matrice i oznaˇavamo tr A.  0 0   0 0 0 0 matrice su nul matrice i to reda 3. . z U kvadratnoj matrici elementi s jednakim indeksima. . tipa 2 × 4 i tipa 2 × 1.  · · · ann Ako su u dijagonalnoj matrici svi elementi na glavnoj dijagonali jednaki. tj. matrica je skalarna.84 POGLAVLJE 3. Matrica ˇiji su svi elementi jednaki nuli zove se nul matrica. ako nije.  . Ako je kvadratna. c onda je reda n. tj. pri ˇemu je z z c δij = 1. .♠ .. . i = j Simbol δij zovemo Kroneckerova delta. .  ..  . . Kvadratna matrica A je dijagonalna ako  a11 0   0 a22 A= . 0 0 ··· 1 moˇemo saˇeto pisati In = [δij ]. Skalarna matrica s jedinicama na glavnoj dijagonali se zove jediniˇna i oznaˇava sa In ... c tr A = a11 + a22 + · · · + ann . ann ˇine glavnu dijagonalu. .. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI kaˇemo da je kvadratna. . tj.. . c Primjer 3. . onda je tipa m × n.  . i = j . 0 0 je aij = 0 za i = j.. a11 . a11 = a22 = .  In =  . . . Oznaˇavamo ju s 0mn .. .  . i to n-tog reda.  0  0 . a22 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . Takvu matricu c c   1 0 ··· 0    0 1 ··· 0   .  ··· 0  ··· 0  . 0.2 Sljede´e c redom.  . = ann = a.

. A = [aij ] je donja c trokutasta ako je aij = 0 za i < j. 0 1 0  0 1 2 0 0 2 Kvadratna matrica A je simetriˇna ako je AT = A. Ako je A = −A...  2 0   AT =  3 1  . . Matrica B = [bij ] tipa n × m za koju je bji = aij za i = 1. Oznaˇavamo ju s AT . tj. n. dok je B antisimetriˇna c c    4 7 0 1 2    B =  −1 0 3  .1. odnosno vrijedi aii = 0 za i = 1. c Primjer 3.. c c Primjer 3. c Za elemente glavne dijagonale antisimetriˇne matrice vrijedi aii = −aii za c i = 1. tj. matrica A je antisimetriˇna (kososimetriˇna). Primjer 3..5 Matrica A  1  A= 4 7 je simetriˇna.3 Ako je A= onda je 2 3 4 0 1 2  .. c . n.1 Elementi iznad i ispod glavne dijagonale simetriˇne matrice c simetriˇni su u odnosu na glavnu dijagonalu..♠ . Dakle elementi glavne dijagonale antisimetriˇne matrice su nuˇno nule. n je transponirana matrica matrice A. tj..♠ 2 7 . OSNOVE MATRICNOG RACUNA 85 Neka je A = [aij ] matrica tipa m × n.. .ˇ ˇ 3. aij = −aji za i.. n. . 7 3 −2 −3 0 Napomena 3. j = 1..... ali suprotnog predznaka. j = 1... j = c T 1. Sliˇno se definira donja trokutasta matrica... m.♠ 4 2 Kvadratna matrica A = [aij ] za koju je aij = 0 za i > j zove se gornja trokutasta. n. tj. . zrcale se jedni u druge. .4 Matrica A  2  0  A=  0 0 je gornja trokutasta.. dok je B donja trokutasta    3 1 0 2 0 0  1 4 2    B =  3 7 0  . aij = aji za i. Elementi iznad i ispod glavne c z dijagonale simetriˇni su u odnosu na glavnu dijagonalu.

.. . n. tj. . = . a11  . ....3 Linearna kombinacija matrica Oznaˇimo skup svih matrica tipa m × n s Mmn ..  . Pogledajmo sada neka svojstva zbrajanja i mnoˇenja matrica skalarom koja izravno z slijede iz Definicije 3. j = 1. = . . Definicija 3. am1 + bm1 · · · amn + bmn Napomena 3. . C =A+B = .. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 3..3 Zbroj matrica se definira samo za matrice istog tipa.  . Uvedimo sada pojam ”biti c jednak” u skup Mmn koji ´e biti generalizacija jednakosti realnih brojeva. .  . tj... . + .3 Zbroj matrica A = [aij ] ∈ Mmn i B = [bij ] ∈ Mmn je matrica C = [cij ] ∈ Mmn s elementima cij = aij + bij za i = 1. . m. am1     λa11 · · · λa1n · · · a1n .4.   .. s Napomena 3.2 Matrice A ∈ Mmn i B ∈ Mmn su jednake ako je aij = bij za sve i = 1. j = 1. . . .4 Za matricu A = [aij ] ∈ Mmn i skalar λ ∈ R definiramo matricu λA = [bij ] ∈ Mmn s elementima bij = λaij za sve i = 1.. Primc jetimo da je za m = n = 1 skup M11 u stvari skup R... . . . am1 · · · amn bm1 · · · bmn   a11 + b11 · · · a1n + b1n   . n. . z Definicija 3. Definirajmo sada mnoˇenje matrice skalarom. λam1 · · · λamn · · · amn  a11  .1. .. m.   .. j = 1.    · · · a1n b11 · · · b1n ... . λA = λ  . n. . m.2 Jednakost matrica se definira samo za matrice istog tipa.86 POGLAVLJE 3. ..3 odnosno Definicije 3. Definicija 3. . . Piˇemo A = B. . . a na R znamo ˇto znaˇi s c ”biti jednak”.

. β ∈ R vrijedi: 1. Operacije zbrajanja i mnoˇenja skalarom su dobro uskladene s operacijom z transponiranja. s Definicija 3. B.♣ Iz Teorema 3.. Dakle je dimenzija c vektorskog prostora Mmn jednaka mn.. Ak . Linearna kombinacija je netrivijalna ako je barem jedan λ1 . A2 . A2 . .. a na svim ostalim mjestima nule ˇini bazu u Mmn . ..5 Neka su A1 . 4. A + B = B + A (komutativnost). A2 .. α(βA) = (αβ)A (homogenost). Njegovi su elementi (”vektori”) matrice tipa m × n. .. A2 ..1. C ∈ Mmn i sve skalare iz α.. razvijena) u linearni spoj po matricama z z A1 . 3... OSNOVE MATRICNOG RACUNA 87 Teorem 3.4 Ako je matrica A rastavljena u linearni spoj po matricama A1 ... linearna kombinacija i linearni rastav.1 (Svojstva zbrajanja matrica i mnoˇenja skalarom) Za sve maz trice A. . λk razliˇit od c nule. j) imaju z jedinicu. Matrica A = λ1 A1 + .1 slijedi da je skup Mmn uz operacije zbrajanja i mnoˇenja z skalarom vektorski prostor. . 2. Napomena 3. z Teorem 3.ˇ ˇ 3.2 Funkcija koja matrici pridruˇuje njenu transponiranu matricu A −→ AT sa Mmn u Mnm ima sljede´a svojstva: c .. . + λk Ak je linearna kombinacija matrica A1 . (A + B) + C = A + (B + C) (asocijativnost). α(A + B) = αA + αB (distributivnost). Moˇe se pokazati da skup svih m × n matrica Eij koje na mjestu (i. onda je i A ∈ Mmn ..... Kaˇemo da je A rastavljena (razloˇena. Unatoˇ tome ˇto nije rijeˇ o geometrijskim objektima za njih imaju smisla pojmovi c s c kao ˇto su linearna zavisnost i nezavisnost. . ˇto slijedi izravno iz Definicije s 3. Ak s koeficijentima λ1 ... λk ∈ R skalari...3 odnosno Definicije 3.4. Ak ∈ Mmn matrice i λ1 . Ak ∈ Mmn .. λk .

2. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 1. AT = −Aa i A = As + Aa . Definicije 3. Produkt matrica A i B definira se samo ako matrica c c A ima onoliko stupaca koliko matrica B ima redaka. (AT )T = A za sve A ∈ Mmn .1.88 POGLAVLJE 3.3 i Definicije 3. gdje za As vrijedi AT = As . 2 Oˇito je AT = As .4. nema podlogu u fizici... a za Aa vrijedi AT = −Aa .. n.. gdje su elementi od C dani s cij = aij bij za i = 1. ♣ c s a 3.5 Svaka kvadratna matrica A se moˇe napisati kao zbroj simetriˇne z c i antisimetriˇne matrice istog reda: c A = As + Aa .. (αA)T = αAT za sve A ∈ Mmn i sve α ∈ R. . Napomena 3. (A + B)T = AT + B T za sve A. Takoder. B ∈ Mmn . . geometriji. Produkt A·B takvih matrica . itd.4 Mnoˇenje matrica z Mnoˇenje matrica moˇe se definirati na razne naˇine. B = [bij ] ∈ Mmn mogli definirati matricu C kao produkt matrica A. 3.♣ Dokaz: Tvrdnja izravno slijedi iz definicije transponiranja. m i j = 1.. s a Dokaz: Stavimo As = i Aa = 1 (A + AT ) 2 1 (A − AT ). Dakle imamo tvrdnju. To nam z name´e sljede´u definiciju. Oˇito je tako definirana matrica C ∈ Mmn . Najjednostavnije bi bilo z z c definirati ga analogno zbrajanju matrica. c takva definicija produkta matrica ne bi nam bila jako korisna niti pogodna za primjenu na linearne sustave. Iako jednostavna. B. Mnoˇenje treba definirati tako da bude uskladeno s tim zahtjevima. Tako bismo za matrice A = [aij ].

n i m ..ˇ ˇ 3. . ai2 .. na redke matrice A i stupce matrice B moˇemo gledati kao na vektore iz Rn (toˇka 1. p. j) u matrici C = A · B stoji element koji je c jednak skalarnom produktu i-tog redka matrice A i j-tog stupca matrice B. ain bnj . a da B · A nije ni definiran..1. j = 1. . za j = 1. . p p = j n (i. za i = 1. i = 1. a j-ti stupac matrice B je (b1j . ain ) · (b1j . ain ).. .. Dakle zakljuˇujemo da na mjestu (i. a broj stupaca je c jednak broju stupaca od B... z c tj. .j) m A .. bnj ). m.1: Produkt matrica.. + ain bnj . imamo A·B ∈ Mmp . Produkt matrica A i B je matrica C = A · B = [cij ] ∈ Mmp ˇiji su elementi zadani formulom c n cij = k=1 aik bkj = ai1 b1j + ai2 b2j + . . Znamo da je skalarni produkt z c takva dva vektora (recimo i-tog redka od A i j-tog stupca od B) jednak (ai1 .. Tada je i-ti redak matrice A jednak (ai1 ... b2j .. ako su A ∈ Mmn i B ∈ Mnp i m = p.6 Neka je A = [aij ] ∈ Mmn i B = [bij ] ∈ Mnp .. Moˇe se dogoditi da za z c z matrice A i B produkt A · B postoji.. broj stupaca od A je jednak broju redaka od B. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 89 A i B je matrica ˇiji je broj redaka jednak broju redaka od A..6 Neka je A = [aij ] ∈ Mmn i B = [bij ] ∈ Mnp . Napomena 3. Za takve matrice A i B kaˇemo da su ulanˇane.. . Dakle opet je A·B = B ·A.4)... Npr. bnj ) = ai1 b1j + ai2 b2j + . Dakle... ai2 . B = C Slika 3. a B · A nije definirano... b2j . a B ·A ∈ Mnn .. p. .. m. Ako je m = p = n.. .. onda je A · B ∈ Mmp . Definicija 3.. Mnoˇenje matrica vodi raˇuna o poredku operanada..

4. Im ∈ Mmm i In ∈ Mnn (In i Im su jediniˇne matrice). C takve da z promatrani produkti postoje vrijedi: 1. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Na kraju. 3. c jer npr. · 1 0 1 1 = 1 1 0 0 . tj. za A ∈ Mnn . (A · B) · C = A · (B · C) (asocijativnost). α(A · D) = (αA) · D = A · (αD). B ∈ Mnn takoder op´enito vrijedi A · B = B · A. B ∈ Mnp i C ∈ Mpq . C · (A + B) = C · A + C · B (A + B) · D = A · D + B · D (lijeva distributivnost i desna distributivnost). za n = 2 imamo 0 1 0 0 a s druge strane. gdje je A ∈ Mmn . C ∈ Mpm i D ∈ Mnq . A. 0pm · A = 0pn . A · In = A. gdje je α ∈ R. 5. A · 0np = 0mp .90 POGLAVLJE 3. 1 0 1 1 · 0 1 0 0 = 0 1 0 1 . Im · A = A. gdje je A ∈ Mmn . gdje su A ∈ Mmn . A ∈ Mmn i D ∈ Mnp . c Posebno vrijedi A · In = In · A = A. Dakle mnoˇenje matrica je op´enito nekomutativno. za n = m = p. gdje su A. z c Teorem 3. B. gdje je A ∈ Mmn . B ∈ Mmn . . 2.3 (Svojstva mnoˇenja matrica) Za sve matrice A.

♠ Ako su izabrani redci i stupci uzastopni.. b = [b1 . Na presjecima ovih redaka i stupaca leˇe ˇetiri elementa od A i to c z c su 3. ♣ 91 Uz ovakvu definiciju mnoˇenja matrica linearni sustav od m jednadˇbi s n z z nepoznanica moˇemo u kompaktnom vidu pisati kao z Ax = b → → − (ili A− = b )... bm ]T poznata matrica desnih strana i z x = [x1 . Sloˇimo li ih u (r ×s) matricu.1.6. x gdje je A ∈ Mmn matrica koeficijenata (dobijemo je tako da redom koeficijente uz nepoznanice svake linearne jednadˇbe upisujemo u redke od A. 3. 4.5 Podmatrice i blok matrice Neka je A ∈ Mmn . . 0. c drugi i tre´i.1. 3. OSNOVE MATRICNOG RACUNA Dokaz: Tvrdnje izravno slijede iz Definicija 3. prvi i tre´i. i dva stupca npr.. dobivamo podmatricu z matrice A. Primjer 3. c . takvu podmatricu zovemo blok..4. . 1 0 3 0  Neka je r = s = 2. 3. npr. svaka linearna z jednadˇba ide u svoj redak).3. Matricu ˇiji su elementi blokovi (matrice) zovemo blok matrica. 3. dobijemo podmatricu z 3 4 0 3 matrice A. Za svaki izbor r redaka i s stupaca na njihovim presjecima stoji r ·s elemenata od A.ˇ ˇ 3.6 Neka je  2 3 4 1   A =  −1 2 1 3  . Sloˇimo li ih u (2 × 2) matricu. xn ]T nepoznata matrica.. Izaberimo dva redka.

..♠ Napomena 3.7 Neka je POGLAVLJE 3.. tj. Prema Napomeni 3.. Sada se lagano provjeri da vrijedi − → − → − → − → A · B = A · [ b1 .... A · b p ]. Ako stupce od A oznaˇimo sa −i c c a i = 1.. b p ].. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI    A=  a11 a21 a31 a41 a12 a22 a32 a42 a13 a23 a33 a43 a14 a24 a34 a44 a15 a25 a35 a45      Izaberimo prva dva redka i prva dva stupca...7 Neka je A ∈ Mmn . matrica A prelazi → u blok matricu ˇiji su blokovi stupci od A... . A11 A12 A21 A22 . b p ] = [A · b1 . druga dva redka i prva dva stupca...92 Primjer 3. A21 = . Analogno se konstruira blok matrica redaka. Sada matricu A moˇemo prikazati u obliku z A= dakle A postaje blok matrica. n. . − n ] a1 a i zovemo je blok matrica stupaca. onda je blok matrica A oblika → → A = [− . A12 = a13 a14 a15 a23 a24 a25 a33 a34 a35 a43 a44 a45 .. svih m redaka i drugi stupac. Ako izaberemo svih m redaka i prvi stupac.. te druga dva redka i zadnja tri stupca. .. Tada redom dobijemo blokove matrice A A11 = a11 a12 a21 a22 a31 a32 a41 a42 . zatim prva dva redka i zadnja tri stupca. A22 = . − → − → B = [ b1 . .. svih m redaka i n-ti stupac.7 matricu B moˇemo zapisati z kao blok matricu stupaca.. Naka je A ∈ Mmn i B ∈ Mnp . .

1.4 smo vidjeli da je mnoˇenje kvadratnih matrica op´enito nekomutac z c tivno. U Mn to ne vrijedi: z 0 1 0 0 · a b c d = c d 0 0 = 1 0 0 1 . b.3 znamo da za proizvoljnu A ∈ Mn vrijedi A · In = In · A = A. 1. Npr. U skupu Mn to ne vrijedi: 0 1 0 0 · 0 1 0 0 = 0 0 0 0 . dakle ne postoji izbor brojeva a. c Napomena 3. Postoje i druga svojstva kojima se mnoˇenje matrica razlikuje od mnoˇenja z z brojeva.1.6 Regularne matrice.8 Za neke kvadratne matrice postoji matrica koja pomnoˇena s z njom daje jediniˇnu. tj. c. tj.ˇ ˇ 3. U skupu R vrijedi da svaki a = 0 ima multiplikativni inverz.1. c c c Iz svojstva 5. Teorema 3. d koji bi pomnoˇen s matricom z 0 1 0 0 davao jediniˇnu matricu. U toˇki 3. Inverzna matrica Ograniˇimo se samo na kvadratne matrice n-tog reda. c 2. postoji broj koji pomnoˇen s a daje 1. na skup Mnn kojeg c ´emo kra´e oznaˇavati s Mn . neka je dana matrica c 0 1 1 0 . Konstruirajmo sada matricu takvu da ako ju pomnoˇimo s z 0 1 1 0 . U skupu R vrijedi: ako je a · b = 0. onda je barem jedan od a ili b jednak nuli. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 93 3. Npr. Dakle postoje ne nul matrice ˇiji je produkt nul matrica.

. c 0 1 1 0 · a b c d = c d a b . Sada imamo C = C · In = C · (A · B) = (C · A) · B = In · B = B. z Definicija 3.4 (Svojstva regularnih matrica) Za sve regularne matrice vrijedi: · 0 1 1 0 = 1 0 0 1 . Stoga B zovemo inverznom matricom matrice A i oznaˇavamo s B = A−1 . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI rezultat bude jediniˇna matrica. z Napomena 3.7 Za matricu A ∈ Mn kaˇemo da je regularna (invertibilna) ako postoji matrica B ∈ Mn takva da je A · B = B · A = In . c Dokaz: Neka je C ∈ Mn neka matrica za koju vrijedi A · C = C · A = In . neka postoji matrica B ∈ Mn takva da je A · B = B · A = In .94 POGLAVLJE 3. Za matricu A koja nije regularna kaˇemo da je singularna. Dakle je A · A−1 = A−1 · A = c In .9 Neka je A ∈ Mn regularna. c Teorem 3. Skup svih regularnih matrica n-tog reda oznaˇavamo s Gn .♣ Znaˇi. Tada je B jednoznaˇno odredena s A. tj. ako je A ∈ Mn regularna onda postoji matrica B ∈ Mn takva da je c A · B = B · A = In i takva je matrica jedinstvena. Ako uzmemo a = d = 0 i b = c = 1 imamo 0 1 1 0 Dakle multiplikativni inverz od 0 1 1 0 je ona sama.

ain ) · (aj1 .. ajn ) = ai1 aj1 + ai2 aj2 + .. .6 smo rekli da na redke i stupce od A moˇemo gledati kao na vektore iz Rn . Skalarni produkt takva dva vektora (recimo i-tog iz A i j-tog iz AT ) jednak je (ai1 .. . . 0n ∈ Gn .. ai2 . ajn ) = ai1 aj1 + ai2 aj2 + .. ... .. preciznije Gn ⊂ Mn . aj2 .. 5.. + a2 = 1 i1 i2 in za i = j. ajn ) za j = 1. ai2 . . n.. + ain ajn . Kako je po pretpostavci A ortogonalna. .8 Za matricu A ∈ Mn kaˇemo da je ortogonalna ako je A · AT = AT · A = In . . U Napomeni 3.. j-ti redak od A).. aj2 . .. u stvari. . ain ) · (aj1 . ˇtoviˇe vrijedi da je s s (ai1 .......ˇ ˇ 3.... aj2 . ai2 . Tada je i-ti redak matrice A z (ai1 . Stoviˇe.. a j-ti stupac matrice AT je (aj1 . Ako su A.. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 1. In ∈ Gn i In = In .♣ / z Definicija 3. Ako je A ∈ Gn onda je i A−1 ∈ Gn i (A−1 )−1 = A. ai2 ..... ai2 . (To je...10 Neka je A = [aij ] ∈ Mn ortogonalna. + ain ajn = 0 za i = j i (ai1 . ain ) · (aj1 ..1. ain ) · (aj1 .... aj2 .. Zakljuˇujemo da na mjestu (i.. 2... . . aj2 . Napomena 3. s z c . ain ) za i = 1. ajn ) = a2 + a2 + .. 95 4. + ain ajn = δij odnosno (ai1 .. Dakle i matrica AT · A ima iste elemente. Dakle redci (odnosno stupci) ortogonalne matrice A ˇine ortonormirani podskup c ˇ vektorskog prostora Rn . −1 3. n. vrijedi A · AT = AT · A = In .. Gn = Mn .. ajn ) = ai1 aj1 + ai2 aj2 + .. j) u matrici A · AT stoji element koji je jednak skalarnom c produktu i-tog redka matrice A i j-tog stupca matrice AT . B ∈ Gn onda je A · B ∈ Gn i (A · B)−1 = B −1 · A−1 . moˇe se dokazati da ˇine ortonormiranu bazu od Rn .

moˇemo promatrati kao vektore u vektorskom prostoru Rm .. onda ´emo taj broj zvati rang matrice A i oznaˇavati s c c r(A).. + λn − : λ1 .. moˇemo promatrati kao vektore u R . . tj. njene z c n redke. skalarnog s produkta na stupce i redke matrica (jer je Rn vektorski prostor).5 izravno slijedi da je r(A) = r(AT ).10 Neka je V vektorski prostor (Definicija 1...5)...1. 2. Za L kaˇemo da je vektorski podprostor vektorskog prostora z V ako je i sam vektorski prostor (tj..... . Iz Napomene 3...5 (O rangu matrice) Broj linearno nezavisnih redaka matrice A = [aij ] ∈ Mmn jednak je broju linearno nezavisnih stupaca od A. − . Definicija 3. a1 an . →) ⊆ Rm . a1 an → → i izravno iz Definicije 3. vrijede svojstva 1.. To nam omogu´ava z c proˇirivanje pojmova linearne kombinacije. Za proizvoljnu matricu A ∈ Mmn iz Teorema 3.. − ∈ Rm ...♣ Kako je po Teoremu 3. Podprostor razapet vektorima a1 an − . .. . Elementarne transformacije Neka je A = [aij ] ∈ Mmn .11 Oˇito je da je c − − L(→..6 znamo da stupce.. a1 an Napomena 3... Maksimalan broj linearno nezavisnih stupaca matrice A zove se rang po stupcima matrice A.11 Neka su − . − ) = {λ1 − + . matrice iz Mm1 . → → Definicija 3. Iskaˇimo sada jedan bitan rezultat. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 3.5 rang po redcima jednak rangu po stupcima proizvoljne matrice A ∈ Mmn . ..10 slijedi da je L(− .. linearne zavisnosti/nezavisnosti.9 Maksimalan broj linearno nezavisnih redaka matrice A = [aij ] ∈ Mmn zove se rang po redcima matrice A.5) i neka je L neki podskup od V .96 POGLAVLJE 3. → → s L( a1 an → → → → an a1 L(− . . λn ∈ R}. z Teorem 3. − ). . − je skup svih linearnih kombinacija vektora − . − ) podprostor od Rm . iz Definicije 1... Oznaˇavamo ga → → → → a1 an a1 an c − . Sliˇno.. i 3. matrice iz M1n . Definicija 3.7 Rang matrice. .

14 Uz gornje oznake iz Teorema 3.. Dimenziju vektorskog prostora L(− ..15 Iz Napomene 3... . Stoga vrijedi s − − dim(L(→. → → Oznaˇavamo je s dim(L( a1 c an Napomena 3. Tada je r(0) = 0.. .. c . znamo da je u a1 an a1 an bazi najviˇe n vektora. n). 2.6 Matrica A ∈ Mn je regularna ako i samo ako je r(A) = n. Neka je R(A) podprostor od Rm razapet stupcima matrice A.. − )). − ∈ Rm ... . . a1 an Vratimo se na konkretan vektorski prostor. Mmn .1. → → → → Napomena 3.. Tada je oˇito r(In ) = n. Iskaˇimo sada jedan koristan rezultat za ispitivanje regularnosti matrice iz Mn . . Neka je L(− .12 Neka su − . − ) podprostor a1 an a1 an m − .... . − ) → → → → od R razapet sa a1 an a1 an →.ˇ ˇ 3. . z Teorem 3.. Neka je In ∈ Mn .13 imamo da je r(A) ≤ min(m. i R (A) podprostor Rn razapet redcima od matrice A.... Napomena 3.5 izravno slijedi r(A) = dim(R(A)) = dim(R (A)).. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 97 → → → → Definicija 3.8 Vrijedi: − → 1. Neka je 0 ∈ Mmn nul matrica..12 Prisjetimo se da je dimenzija vektorskog prostora broj vektora u bazi tog vektorskog prostora... Napomena 3. jer je skup { 0 } uvijek linearno zavisan..♣ Primjer 3.. . . − razapinju L(− .13 Kako vektori − .. − ... − ). Neka je A ∈ Mmn . →)) ≤ n.. − − definiramo kao maksimalni broj linearno nezavisnih vektora iz skupa { a1 an − . →}.

Stoga imamo da je maksimalan broj linearno nezavisnih redaka 3. kako to uˇiniti? c Sljede´e operacije s matricama zovemo elementarnim transformacijama: c 1. Sliˇno vrijedi c c i za komponentu na mjestu a22 i a33 . j = 2. Dakle. Zamjena dvaju redaka (stupaca). bilo bi dobro svesti op´u matricu A na In (ako je kvadratna) ili na neˇto c s tipa B. na aij za i < j. k. m ima nule a ostale pozicije su proizvoljne (rang takve matrice iz Mmn je k). jer svaki skup koji sadrˇi nul vektor je linearno z zavisan. . n) ima jedinice.6 s     B=    1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 0 0 3 6 9 0 0 4 7 0 0 0     . . . Nadalje. Primjer 3. z 3.. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 3. tj. c c r(In ) = n) i matrice koja izgleda kao i matrica B. ima nule.9 Neka je matrica M ∈ M4  0  1  M =  0 0 dana s 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0    ... 2. Neka je dana B ∈ M5. na aij za i = k + 1. Mnoˇenje redka (stupca) skalarom λ = 0. komponentu 1 na mjestu a11 u prvom redku ne moˇemo z dobiti ni u kakvoj linearnoj kombinaciji drugog i tre´eg redka. akk za k ≤ min(m. iz Teorema 3.5 imamo da je r(B) = 3. na pozicijama a11 . Pitanje je..♠ Iz Primjera 3.98 POGLAVLJE 3.8 vidimo da je lagano izraˇunati rang jediniˇne matrice (za In ∈ Mn ...  . na aij za j < i ima nule.. Dakle. Dodavanje redku (stupcu) matrice linearne kombinacije ostalih redaka (stupaca) matrice...    Jasno je da ˇetvrti i peti redak matrice B ne mogu sudjelovati u skupu c linearno nezavisnih redaka.

ve´ samo njegovu duljinu. Kako je r(A) = r(H) = r. .1. → → a a Napomena 3.n−r . 01 ∈ Mr..16 Geometrijskim se zakljuˇivanjem moˇemo uvjeriti da elemenc z tarne transformacije ne mijenjaju rang matrice. − n ˇine stupce matrice A) i traˇi se r = r(A) linearno nezavisnih stupaca → → c a a z od A. ovim smo dobili postupak (algoritam) za raˇunanje c ranga matrice A. − n iz Rm i ako treba odred→ → → → iti bazu prostora L(− 1 . jer to odgovara zamjeni mjesta dvaju vektora u nekom skupu. u bazu podprostora razapetog redcima odnosno stupcima od A. Dakle. ekvivalentne matrice imaju isti rang.. . Dakle dobijemo matricu H. prvih r redaka i prvih r stupaca matrice H prelaze u r linearno nezavisnih redaka i stupaca matrice A. 02 ...r i 03 ∈ Mm−r. − n ).. Ir ∈ Mr . gdje je r ≤ min(m. − n ] (vektori a a a a − 1 .13 Matrice A. c Takoder je jasno ako redku (stupcu) matrice dodamo linearne kombinacije ostalih redaka (stupaca) matrice rang po redcima (stupcima) ostaje isti..17 Ako imamo n vektora − 1 . n).ˇ ˇ 3. Zamjenom dvaju redaka (stupaca) ne mijenja se rang po redcima (stupcima). matrica M prelazi u jec c diniˇnu. Isto tako. Primjenom elementarnih transformacija u konaˇno c mnogo koraka dolazimo do njoj ekvivalentne matrice H ∈ Mmn koja je oblika H= Ir 01 02 03 . B ∈ Mmn su ekvivalentne ako se jedna dobiva iz druge pomo´u konaˇno mnogo elementarnih transformacija. . tj. Neka je A ∈ Mmn . 02 ∈ Mm−r. Matrica H je Hermiteova forma matrice A. a a . tj.. jer mnoˇenje skalarom ne mijenja poloˇaj tog vekz z tora u odnosu na ostale... primjenom elementarnih transformacija nad proizvoljnom matricom ne mijenja se njen rang. 03 su nul matrice). sastavi se matrica A = [− 1 . A = 0.♠ c Definicija 3..n−r (01 . OSNOVE MATRICNOG RACUNA 99 Zamjenom prvog i drugog redka te tre´eg i ˇetvrtog. c c Napomena 3.. Primijenimo li na H elementarne transformacije obrnutim redom. Sada primjenom elementarnih transformacija → → obrnutim redom nad matricom H dolazimo do baze od L(− 1 . ako pomnoˇimo redak (stupac) skalarom λ = 0 ne´e se promijeniti z c rang po redcima (stupcima).. .... . − n ).

mnoˇenje i-tog redka matrice A skalarom λ = 0 odgovara mnoˇenju matrice A s c z z lijeva matricom Qi (λ) koja se dobije iz jediniˇne matrice zamjenom jedinice u i-tom redku s c λ. Ako smo primjenom q elementarnih transformacija nad redcima matrice [A. In ] dobili matricu [In . Zaˇto to vrijedi? s Elementarne transformacije nad redcima odgovaraju mnoˇenju matrice s lijeva elementarnim z matricama. Konaˇno. .. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Sljede´i nam rezultat govori da se moˇemo ograniˇiti na elementarne transforc z c macije samo nad redcima matrice. Q1 · Q2 · · · Qq · In ] = [In . Dakle imamo [Q1 · Q2 · · · Qq · A.. Jasno je da se svaki konaˇni niz z c elementarnih transformacija moˇe opisati nizom mnoˇenja matrice A s lijeva matricama tipa z z Qij .7 Svaka matrica A = [A0 . onda c −1 je A = R. pa je R · A = In . R] (Teorem 3.♣ c Pravilo za raˇunanje inverzne matrice: c Ako je zadana matrica A ∈ Mn i ako treba ispitati je li ona regularna.. A je singularna. In ] mnoˇili s lijeva s q elementarnih z matrica Q1 .7). R]. Primjerice. Ako je to mogu´e. odgovara dodavanju c z c i-tom redku matrice A njenog j-tog redka pomnoˇenog s λ. kod koje je A0 ∈ Mr regularna moˇe se elementarnim transformacijama samo nad redcima svesti na z matricu oblika [Ir . p ≥ r. na´i njen inverz. gdje je Ir ∈ Mr jediniˇna. odnosno R = A−1 . Sliˇno. D] ∈ Mrp . j). R]. a ako nije. R] (tj. . j) koja se dobije dodavanjem j-tog c z redka jediniˇne matrice pomnoˇenog s λ i-tom redku jediniˇne matrice. In ] i elementarnim transformacijama c nad redcima svodimo je na oblik [In . ako je A regularna) mi smo zapravo matricu [A. Te matrice zovemo elementarnim matricama. Qi (λ) i Qi (λ. formiramo matricu [A. zamjena i-tog i j-tog redka matrice A postiˇe se mnoˇenjem matrice z z A s lijeva matricom Qij koja je dobivena zamjenom i-tog i j-tog redka u jediniˇnoj matrici c I. te ako je. mnoˇenje matrice A s lijeva matricom Qi (λ. Odatle je Q1 · Q2 · · · Qq = R Q1 · Q2 · · · Qq · A = In .100 POGLAVLJE 3. Teorem 3. Qq .

........ m vrijedi ai1 = . + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + .. . c c Napomena 3... n i slobodnim ˇlanovima b1 . LINEARNI SUSTAVI 101 3.2. . s Ako je (c1 ...2. .. am1 x1 + am2 x2 + .. sustav je nemogu´.. c s z proturjeˇan ili nemogu´. sustav je nehomogen. jer x1 = .. + a2n xn = b2 . . ..18 Primijetimo: 1. 2. Npr. . Ako za neki i = 1. a bi = 0. Uredena n-torka (c1 . = ain = 0.. xn s z koeficijentima aij .. Ako sustav ima barem jedno rjeˇenje kaˇemo da je sustav konzistentan..1 Linearni sustavi Osnovni pojmovi Promatramo sustav od m linearnih jednadˇbi s n nepoznanica x1 . . s z suglasan ili mogu´. kaˇemo da je nekonzistentan. Za sustav kaˇemo da je homogen ako je b1 = . −1) je rjeˇenje sustava s poˇetka ovog c s c poglavlja. .... m. .xn = cn gornji sustav postaje skup od m jednakosti medu realnim brojevima. . Homogeni sustav je uvijek mogu´.2 3.. Ako sustav nema rjeˇenja.... c2 .. s i = 1.14 Za dva sustava kaˇemo da su ekvivalentna ako je svako rjeˇenje z s jednoga ujedno rjeˇenje drugoga i obrnuto.. Definicija 3. s . bm : c a11 x1 + a12 x2 + .. imamo netrivijalno rjeˇenje... uredena ˇetvorka (1. cn ) rjeˇenje homogenog sustava i barem jedan ci = 0. m... i = 1. = bm = 0.. 0. + amn xn = bm . i = 1.. cn ) je rjeˇenje gornjeg sustava ako pri uvrˇtavanju s s x1 = c1 .. c s 2. j = 1... n. .... s s z s 3. Takvo rjeˇenje zovemo trivijalno. Ako je barem z jedan bi = 0. . Trivijalno rjeˇenje ne moˇe biti rjeˇenje nehomogenog sustava.3.. c2 . . = xn = 0 daje rjeˇenje c svakog homogenog sustava..

+ a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + ... am1 x1 + am2 x2 + . . . . + a2n xn = b2 . i dana je s − = [x1 ..  . . + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . Jasno je da uz standardno mnoˇenje ulanˇanih matrica zapisi z c − → → A− = b x i a11 x1 + a12 x2 + . → x Stupac b je matrica slobodnih ˇlanova dana s c − → b = [b1 . . . ...102 POGLAVLJE 3. x  · · · a1n .19 Ekvivalentni sustavi ne moraju imati isti broj jednadˇbi. bm ]T .... ... + amn xn = bm zapisujemo u matriˇnom obliku kao c Ax = b ili − → − A→ = b . xn ]T . ... Ovdje je A matrica sustava dana s  a11  ... no z moraju imati isti broj nepoznanica (da bismo uop´e mogli govoriti o jednakosti c rjeˇenja). A= . s Sustav a11 x1 + a12 x2 + .. . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Napomena 3. am1 · · · amn Stupac x je nepoznata matrica. + a2n xn = b2 ..

. . .. − n . traˇe se → − → a z a ako je b ∈ L( a a x → − − − 1 + ... . − → Matricu Ab = [A. .. . s s x → → Oznaˇimo s − 1 ... tj... tj. am1 · · · amn bm zovemo proˇirena matrica sustava.... x .. . − n . + xn →n .. →n ) (jer b = A− = x1 − 1 + . . .  b1 ... vrijedi → → − A− = x1 − 1 + . . . x a a → → → tj. + amn xn = bm predstavljaju isti sustav. − n . LINEARNI SUSTAVI .. . b ].. xn ∈ R takvi da je b linearna kombinacija od x1 a − → − → → Rijeˇiti sustav A− = b znaˇi na´i sve mogu´e prikaze vektora b kao linearne s x c c c − 1 .3. s 3.2 Geometrijska interpretacija.  . →n ]. a a Nadalje. vektor A− je linearna kombinacija vektora − 1 .  · · · a1n .. . → a x1 .2.. + xn →n . b ].. 103 am1 x1 + am2 x2 + .. . x a a − → − = b ima rjeˇenje ako i samo ako se vektor → Dakle.. a11  ...2.. . Ab =  .. . + xn →n ). − n vektor stupce matrice sustava A c a a − − A = [→1 . a a Proˇirena matrica sustava ima oblik s → → → − Ab = [− 1 .. ako i samo z a a − → − → − → − 1 ..  . → → kombinacije vektora a a Geometrijska nam interpretacija daje kriterij egzistencije i jedinstvenosti rjeˇenja s − → → sustava A− = b .. Kronecker-Capellijev teorem → → − Pokuˇajmo sada geometrijski interpretirati rjeˇenje sustava A− = b . →n . ... zakljuˇujemo da sustav A x c s − → − − b moˇe prikazati kao linearna kombinacija vektora →1 .

s x → → − → Obrnuto. A je regularna. Iz Napomene 3. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Teorem 3.. tj. tj.. + (λn + xn )→n a a → → − − → → slijedi da je vektor λ + − rjeˇenje od A− = b . Neka su sada λ1 . Ako je n = m.. λ = 0 . To je rjeˇenje dano s x s b Dokaz: (Dokazujemo samo tvrdnju III. onda rang proˇirene matrice ne moˇe biti ve´i od n (jer iz s z c Teorema 3.. da je A−1 b i jedino x z c x − → → rjeˇenje od A− = b . odnosno λ1 = . To znaˇi da je x s x c − → − b linearna kombinacija stupaca od A.. − n su vektor stupci od A). (Kronecker-Capelli) − → → Sustav A− = b ima barem jedno rjeˇenje ako i samo ako matrica sustava x s A i proˇirena matrica sustava Ab imaju isti rang. . mnoˇe´i s lijeva s A−1 vidimo da je − = A−1 b ..21 Ako sustav A− = b ima dva rjeˇenja.8 Za sve matrice A ∈ Mmn i b ∈ Mm1 vrijedi: I. tj. Dokaz: .8 homogeni sustav je uvijek c rjeˇiv. tj. sustav A− = b ima jedinstveno rjeˇenje ako i samo ako x s − − = A−1 →. s − → − → −1 → −1 − Uvrˇtavaju´i vektor A b u sustav vidimo da je taj vektor rjeˇenje. po Teoremu 3. → → − III. pa je sustav konzistentan.. jer je A(A b ) = b .. da su stupci od A linearno nezavisni. neka je m = n i sustav A− = b ima jedinstveno rjeˇenje − . λn ∈ R takvi da je λ1 →1 + ...20 Primijetimo da ako imamo homogeni sustav A→ = 0 onda x oˇito vrijedi da je r(A) = r(A0 ). Iz − → → − b = (λ1 + x1 )− 1 + . onda ih ima beskonaˇno x s c mnogo. bilo kojih r z linearno nezavisnih redaka u A. Iz pretpostavke jedinstvenosti slijedi da x s x − → − → − − → → je λ + → = − tj. → je A regularna.. Ho´emo pokazati da je λ1 = . → − x 0 → → − Napomena 3. Dakle stupci od A su linearno x x nezavisni. s − → → II. dakle ima bar jedno rjeˇenje.6 imamo da je r(A) = n). onda je sustav A− = b ekvivalentan sustavu x koji se dobije uzimanjem bilo kojih r nezavisnih jednadˇbi. Ako je r = r(A) = r(Ab ). s c s → − → → − → − → Ako je A− = b . . = λn = 0.. + a − → → → → λn − n = 0 (− 1 . = λn = 0 a a a c (tj..) Ako je n = m i A regularna.104 POGLAVLJE 3. odnosno da je r(A) = n pa tvrdnju imamo iz Teorema 3.6). ♣ − → − Napomena 3..18 znamo da je jedno rjeˇenje homogenog sustava sigurno s s − = →.

2. Treba provjeriti da N (A) ima svojstva iz Definicije 1. Tada imamo z u v − → − → − → − − → A→ = λA→ + (1 − λ)A− = λ b + (1 − λ) b = b .20 izravno slijedi: skup svih rjeˇenja sustava A− = s x − → b moˇe biti prazan (r(A) = r(Ab )).22 N (A) je podprostor od Rn .5. z u v → − − − ˇto znaˇi da je i → rjeˇenje od A→ = b . jednoˇlan (A je kvadratna i regularna) ili z c beskonaˇan. c Napomena 3. u v u v − → dakle → + − ∈ N (A). c 3. u → − → − Kako je A− = A→ = 0 imamo u v → − − → → − A(→ + − ) = A− + A→ = 0 .3 Homogeni sustavi → Iz Napomene 3. Tada je.2 su oˇito zadovoljena. LINEARNI SUSTAVI 105 − → → → → → − → − → − Neka su − i − dva razliˇita rjeˇenja sustava A→ = b . skup svih rjeˇenja homogenog s n sustava je vektorski podprostor od R .8 i Napomene 3.18 znamo da homogeni sustav uvijek ima trivijalno rjeˇenje − = s x − → − → → 0 .1 i Teorema 1. dakle dokaˇimo da za proizvoljne c z − . u v − = − imamo → → Kako je A u 0 → → → − Aλ− = λA− = 0 . u u Dakle je N (A) vektorski podprostor od Rn . Oznaˇimo skup svih rjeˇenja homogenog sustava A− = 0 s N (A). x x − → Oˇito je 0 ∈ N (A).2.♣ . c s x − → → → N (A) = {− ∈ Rn : A− = 0 }.♣ s c z s x → Iz Teorema 3. gdje je λ ∈ R proizvoljan.3. u v c s x u v → → → Stavimo − = λ− + (1 − λ)− . tj. → ∈ N (A) vrijedi i → − u v − + → ∈ N (A) → − u v → i takoder za proizvoljne − ∈ N (A) i λ ∈ R vrijedi i u → λ− ∈ N (A). Dokaz: Oˇito je N (A) ⊆ Rn . A− = b i A− = b . c Svojstva iz Teorema 1. tj.

23 Primijetimo: → 1.9. kaˇe: ili nehomogeni sustav s istim brojem jedz nadˇbi i nepoznanica ima jedinstveno rjeˇenje. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Iz Napomene 3. rjeˇenje je x s u s jedinstveno. → → → → u u y y − → → II. Kako je iz Teorema 3. Teorem 3.♣ Napomena 3. onda po Teoremu 3.106 POGLAVLJE 3. nam kaˇe da ako znamo jedno rjeˇenje − 0 (nez s a → − = − i sva rjeˇenja pripadaju´eg homogenog → homogenog) sustava A x b s c − → → sustava A− = 0 (to je vektorski prostor N (A)). iz jedinstvenosti zakljuˇujemo da je − = 0 . prema Teoremu 3. tj.9 I.8 sustav A→ = b ima x x → − − → → jedinstveno rjeˇenje A−1 b . tj. z s . Tada pripadni homogeni sustav A x 0 rjeˇenje ako i samo ako je matrica A tog sustava regularna. Tvrdnja Teorema 3. . y y c y → − → − − Dakle rjeˇenje od A→ = 0 je samo 0 . ili pripadaju´i homogeni z s c sustav s istim brojem jednadˇbi i nepoznanica ima netrivijalno rjeˇenje. ako A− = 0 ima samo trivijalno rjeˇenje i ako je − 0 neko rjeˇenje sustava x s u s − → − → → → A− = b .. ut rjeˇenja homogenog sustava c s − = − . → → − onda je skup svih rjeˇenja tog (nehomogenog) sustava A− = b dan s s x − 0 + N (A) = {− 0 + − : − ∈ N (A)}. Ako je − 0 ∈ Rn bilo koje rjeˇenje (nehomogenog) sustava A− = b . N (A) = { 0 }.. → → → → Ax a y y 2.9 I.8 je matrica A regularna. onda je i njihova linearna kombinacija rjeˇenje tog sustava. svako rjeˇenje od A− = b dano s s s x → → → − − → −1 − → → A b + − za − ∈ N (A). Tvrdnja Teorema 3.9 II. Po Teoremu 3.22 zakljuˇujemo da ako su u1 . s Dokaz: (Dokazujemo samo tvrdnju II. Neka (nehomogeni) sustav A− = b ima isti broj jednadˇbi i nepoznanica x z − = − ima samo trivijalno → → (n = m).) − → → − → − Ako je matrica A sustava A− = b regularna. s x → − → → Obrnuto.. → → Ax 0 s Dimenzija podprostora N (A) zove se defekt matrice A. onda su sva rjeˇenja od x s → − − = b dana s − 0 + − . Onda. gdje je − ∈ N (A). svako rjeˇenje je oblika − 0 + 0 .9 Za sve matrice A ∈ Mmn i b ∈ Mm1 vrijedi: − → → → u s x I.

+ arn xn = br . pa ovaj sustav ima jedinstveno rjeˇenje s → →0 = A−1 − (c) − x 0 β . . c Dakle. b nije linearna kombinacija stupaca od A i sustav je nekonzistentan (Teorem 3. r. kao βi (c) = bi − air+1 cr+1 − ... + arr xr + arr+1 xr+1 + . imamo sustav − → − x A0 →0 = β (c). xn na desnu stranu i doc bijemo: a11 x1 + . . − → Uvedimo novi vektor desnih strana β (c). − → Prvo treba odrediti rangove matrica A i Ab .. .2.4 Rjeˇavanje linearnog sustava s → → − Opiˇimo sada postupak rjeˇavanja linearnog sustava A− = b od m jednadˇbi s s x z s n nepoznanica.. pri ˇemu su cr+1 . prebacimo ˇlanove s nepoznanicama xr+1 .. − arn xn ... ar1 x1 + . − ain cn za i = 1. .. .6 imamo da je A0 regularna. Ako oni nisu jednaki.3.2.. elemente na njihovim presjecima) i prenumeriramo tako da to bude prvih r redaka i prvih r stupaca matrice A. Kako je r(A0 ) = r. pri ˇemu je A0 podmatrica od matrice A koja se sastoji od presjeka prvih r redaka c i prvih r stupaca. LINEARNI SUSTAVI 107 3. .. ..8 II. Nadalje. + a1n xn = b1 .. uzmemo r nezavisnih redaka i r nezavisnih stupaca matrice sustava A (tj... cn proizvoljni realni parametri. ar1 x1 + ... . .... ... iz Teorema 3. . Ako su rangovi jednaki (r(A) = r(Ab ) = r). Iz Teorema 3. . + a1r xr + a1r+1 xr+1 + . − a1n xn .... m − r jednadˇbi) i dobiti sustav ekvivalentan polaznomu: z a11 x1 + . slijedi da moˇemo ispustiti preostalih m − r redaka matrice A z (tj. . + a1r xr = b1 − a1r+1 xr+1 − ....8). + arr xr = br − arr+1 xr+1 − .

..3 vidjeli smo da su za prozvoljnu matricu c c A ∈ Mmn skupovi R(A) odnosno N (A) vektorski prostori. µn proizvoljni parametri. cr ]T )... + µn − n . iz Teorema 3..11 Ako je (− r+1 .. Kako je (− r+1 . + µn − n . cr ]T . Konzistentan sustav A− = b ima jedinstveno rjeˇenje ako i samo ako je x s rang matrice sustava jednak broju nepoznanica.. cn su slobodni prametri.. cr ovise o njima i → − − → o matricama A (kroz A0 ) i b (kroz β (c)) (jer za fiksne cr+1 . Broj dimR(A) smo zvali rang od A. cn ]T je rjeˇenje sustava A− = c s x − → b.10 (O rangu i defektu) Za sve matrice A ∈ Mmn i b ∈ Mm1 vrijedi: I.. .... ... a broj dimN (A) defekt od A..10 I.. izravno slijedi da ako znamo rang od A ∈ Mmn onda znamo i defekt koji je jednak n − r(A)... → → Teorem 3. − n ) bilo koja baza prostora N (A) (dimN (A) = u u − → → − n − r) matrice A ∈ Mmn i − 0 bilo koje rjeˇenje sustava A→ = b .. c .. → x → → Dakle.7 odnosno toˇki 3. µn proizvoljni parametri. dok brojevi c1 . Brojevi cr+1 . . cr . .24 Tvrdnja Teorema 3.. tj.. .♣ Iz Teorema 3. dimR(A) + dimN (A) = n. − − → u u u pri ˇemu su µr+1 .1. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI − 0 = [c1 .. . i obratno. Teorem 3. ..♣ c Napomena 3... 0 U toˇki 3.. cr+1 . . → → − II. cr koji su dani s A−1 β (c) = [c1 .108 koje je oblika POGLAVLJE 3.. − n ) baza s x u u u − → − = b oblika → od N (A). ..... onda je op´e u s x c − = → dano s → − rjeˇenje sustava A x s b →0 + µr+1 →r+1 + . cn postoje → − jedinstveni c1 . − = [c1 . .9.11 izravno slijedi iz Teorema 3.2.. ... jer je − → − − → → skup svih rjeˇenja od A→ = b dan s →0 + N (A). .... − u u u pri ˇemu su µr+1 . onda je svako rjeˇenje od A x s → − →0 + µr+1 →r+1 + .8 II. r(A) = dimR(A) = n...

za A ∈ Mn broj elementarnih operacija zbrajanja i mnoˇenja je ∼ n3 ). na aij za j < i ima nule. b ].. .3. 3. Odatle je → − → − Q1 · Q2 · · · Qq · b = b Q1 · Q2 · · · Qq · A = A . n) ima jedinice. m ima nule... b ] (gdje je matrica A takva da na pozicijama a11 . b ] dobili matricu [A .. na aij za i = k + 1. .. z z Opisani postupak za rjeˇavanje linearnih sutava se uz male preinake moˇe s z primijeniti i na istovremeno rjeˇavanje viˇe linearnih sustava s istom matricom s s − → − → sustava A ∈ Mmn i razliˇitim desnim stranama b 1 .6. − → mi smo zapravo matricu [A. ima nule.2.. sloˇenost mu je c z 3 ∼ n (tj. . j = 2. lagano moˇemo oˇitati rjeˇenje).. Cramerovo pravilo Determinanta je funkcija koja matrici A ∈ Mn pridruˇuje realan broj koji oznaˇujemo z c s det A. na aij za i < j. . tj... Elementarne c c − = − odgovaraju mnoˇenju proˇirene → → transformacije nad redcima proˇirene matrice sustava A x s b z s matrice s lijeva elementarnim matricama. b p . Radimo li to elementarnim transformacijama samo nad redcima... A −→ det A. s z c s Zaˇto? s Argument je isti kao i kod pravila za raˇunanje inverza matrice iz toˇke 3. b ] mnoˇili s lijeva elementarnim matricama Q1 .. k. z Za neke se posebne matrice druge. . . uz male modifikacije je numeriˇki stabilan. akk za k ≤ min(m. Ovaj se postupak moˇe primiz jeniti na sve matrice.. Ako smo primjenom q elementarnih transformacija − → − → nad redcima matrice [A. Dakle z imamo → − − → [Q1 · Q2 · · · Qq · A.1. s → → − Elementarne transformacije nad redcima proˇirene matrice sustava A− = b s x vode do rjeˇenja na mjestu desne strane (tj. Q1 · Q2 · · · Qq · b ] = [A . metode mogu pokazati brˇima (manja im je sloˇenost). posebno dizajnirane.. a ostale pozicije su ”nebitne”). na rjeˇavanje c s matriˇne jednadˇbe c z AX = B (rjeˇenje X je iz Mnp ). LINEARNI SUSTAVI 109 → → − Glavni dio postupka rjeˇavanja linearnog sustava A− = b sadrˇan je u odredivanju s x z rangova od A i Ab . imamo postupak Gaussovih eliminacija. tj.5 Determinanta. Qq ..2.

.110 POGLAVLJE 3..25 Uvedimo oznaku M1 za kvadratne matrice prvog reda (primijetimo da je M1 .. Napomena 3. . Sada oˇito gornja formula za determinantu matrice reda n > 3 vrijedi i za matrice c reda n ≥ 2. u stvari skup R). Ako je A ∈ M3 zadana s  a1 a2 a3   A =  b1 b2 b3  . k = 1. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI U toˇki 1. + (−1)n−1 a1n det A1n . n. Za A ∈ Mn . .. Tada za A ∈ M1 oblika A = [a] definiramo det A = a. Tada se det A definira sa det A = a11 det A11 − a12 det A12 + . matricu koja se iz A dobije ispuˇtanjem prvog c s redka i k-tog stupca. c1 c2 a1 a2 b1 b2 . odnosno n det A = k=1 (−1)k−1 a1k det A1k .6 smo vidjeli kako se definiraju determinante matrica drugog i tre´eg c c reda. oznaˇimo s A1k .. c1 c2 c3  onda razvojem po prvom redku znamo da je det A = a1 b2 b3 c2 c3 − a2 b1 b3 c1 c3 + a3 b1 b2 . n > 3. Ako je A ∈ M2 oblika A= onda znamo da je det A = a1 b2 − a2 b1 . Determinanta matrice reda n > 3 se definira induktivno.

onda je det A = 0. onda sc je det A = 0. je razvoj determinante po prvom redku. c 4. Ako su dva redka ili dva stupca matrice A ∈ Mn jednaka. onda je det A = a11 a22 · · · ann . Ako svi elementi nekog redka ili stupca matrice A ∈ Mn iˇˇezavaju. 3. Navedimo sada neka svojstva determinante koja se dokazuju matematiˇkom c indukcijom i koja uvelike olakˇavaju raˇunanje determinante proizvoljne matrice s c A ∈ Mn . Tada lagano iz formule n det A = k=1 (−1)k−1 a1k det A1k zakljuˇujemo da je det A jednaka produktu elemenata dijagonale. Posebno je c det In = 1. Matrica Qij ∈ Mn je elementarna matrica koja odgovara elementarnoj transformaciji zamjene dvaju redaka ili stupaca (toˇka 3. Svojstva determinante su: 1. .1.3. 2. determinanta mijenja predznak. Ako je A ∈ Mn trokutasta (gornja ili donja). pravilo za c raˇunanje inverza matrice). n ≥ 2. LINEARNI SUSTAVI Formula det A = k=1 n 111 (−1)k−1 a1k det A1k za determinatu matrice A ∈ Mn . Ako dva stupca ili dva redka u matrici A ∈ Mn zamijene mjesta. det(Qij A) = − det A.2.7. n ≥ 2. Neka je A ∈ Mn dijagonalna matrica.

Nadalje.. Determinanta dijagonalne matrice jednaka je produktu elemenata dijagonale. − n ] = a c a − → → → → → → λ det[− 1 ... a a a c a Analogno vrijedi i za redke. ako ˇelimo donju trokutastu onda kre´emo od z c zadnjeg elementa na dijagonali).. To ˇinimo tako da uzmemo prvi element na dijagonali matrice A i koriste´i ˇesto c c s pravilo poniˇtavamo sve elemente u prvom stupcu ispod njega (ako radimo transs formaciju u gornju trokutastu. 7. . poniˇtavamo sve elemente u stupcu c s c s . → → a b c − → → gdje su b i − proizvoljne matrice iz Mn1 i λ.112 POGLAVLJE 3. .. Ako je matrica A ∈ Mn singularna. µ ∈ R.. − n ]. tj.. onda je det A = det AT = 0. metodom eliminacije. . Ako je i-ti stupac matrice A ∈ Mn oblika → − i = λ− + µ− .. moˇemo c c z raˇunati determinantu tzv. →n ] = a a a → − → → → det[− 1 ... λ b + µ− ... onda je c → − − det[− 1 . uzimamo drugi element na dijagonali i koriste´i ˇesto pravilo ˇinimo istu stvar tj. b . Analogno vrijedi i za redke... − n ] + µ det[− 1 . ˇ Stoviˇe. Bilo bi dobro (ako je mogu´e) c proizvoljnu matricu A ∈ Mn ”transformirati” u trokutastu ˇiju determinantu c znamo lagano izraˇunati... − . Analogno vrijedi i za redke. Ako je neki stupac determinante linearni spoj ostalih stupaca. →i . determinanta se ne mijenja. . . iz drugog svojstva determinante znamo da je determinanta trokutaste s matrice takoder produkt elemenata dijagonale.. . ..... determinanta je jednaka nuli. c Metodom eliminacije raˇunanje determinante proizvoljne matrice A ∈ Mn svodimo c na raˇunanje determinante trokutaste matrice koja ima do na predznak istu dec terminantu. Ako nekom stupcu matrice A ∈ Mn dodamo linearnu kombinaciju ostalih stupaca... 8. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 5. . 6.. Ovih osam svojstava nam to omogu´ava.

15 (Laplaceov razvoj po elementima i-tog stupca) Za proizvoljnu matricu A ∈ Mn vrijedi n det A = k=1 (−1)i+k aki det Aki . ♣ Napomena 3.i+1 (naravno. vode´i raˇuna o predznaku c c c determinante) i nastavljamo postupak kao i prije.12 imamo det(AA−1 ) = (det A)(det A−1 ) = 1. Teorem 3. ai+1.13 je s Aik oznaˇena matrica iz Mn−1 dobivena iz A ispuˇtanjem c s i-tog redka i k-tog stupca.3. Teorem 3. ♣ U Teoremu 3.26 Ako je A ∈ Mn regularna. onda je det A = 0. onda pomo´u tre´eg pravila dovodimo iz preostalih n−i redaka i n−i stupaca c c element razliˇit od nule na poziciju ai+1.♣ Teorem 3. LINEARNI SUSTAVI 113 ispod njega.i+1 = 0). itd. Radimo sve analogno sve do zadnjeg elementa na dijagonali. Ako to nije mogu´e. Ako se desi da je neki element na dijagonali nakon i-tog koraka nula (tj.13 tvrdi da determinantu moˇemo razviti z po proizvoljnom redku. ♣ . z Vaˇno svojstvo determinante je njena uskladenost s mnoˇenjem matrica. ♣ Iz Teorema 3.2. Teorem 3.14 Za proizvoljnu matricu A ∈ Mn vrijedi det A = det AT .13 (Laplaceov razvoj po elementima i-tog redka) Za proizvoljnu matricu A ∈ Mn vrijedi n det A = k=1 (−1)i+k aik det Aik . B ∈ Mn vrijedi det(AB) = det A · det B. Dokaz: Iz Teorema 3.14 izravno slijedi da determinantu moˇemo definirati i preko razvoja z po elementima stupca.12 Za proizvoljne matrice A. Dakle oˇito je det A = 0. c −1 −1 −1 det A = 0 i vrijedi det A = (det A) . det A−1 = 0 i vrijedi det A−1 = (det A)−1 . z Teorem 3. u c ostalih n − i redaka i n − i stupaca su sve nule onda smo gotovi. tj.

onda iz Teorema 3.16 Za svaku matricu A ∈ Mn vrijedi A · kof (A) = kof (A) · A = (det A) · In . (−1)k+i det Aki . det A Dakle A je regularna i A−1 = kof (A) det A .15 Kofaktor ili adjunkta matrice A ∈ Mn je matrica iz Mn kojoj na mjestu (i. Kofaktor matrice A oznaˇavamo s kof (A). c Napomena 3. Po ˇetvrtom svojstvu c determinante znamo da je to jednako nula.27 Ako se elementi redka (stupca) matrice A ∈ Mn pomnoˇe z kofaktorima drugog redka (stupca) i rezultati zbroje. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI (−1)i+k det Aik zovemo kofaktor elementa aik .16 imamo da je 1 kof (A) · A = In .28 U Napomeni 3. k=1 Oˇito. a ako je i = j c onda zbroj n (−1)j+k aik det Ajk k=1 predstavlja determinantu matrice kojoj su i-ti i j-ti redak jednaki. tj. c c Dokaz: Neka su uzeti i-ti i j-ti redak. Inaˇe je zbroj det A. ♣ Napomena 3.114 Veliˇinu c POGLAVLJE 3. ako je i = j. onda je po Teoremu 3.♣ Iz Napomene 3.27 izravno slijedi: Teorem 3.13 prethodni zbroj jednak det A.26 smo vidjeli da ako je A ∈ Mn regularna. onda je det A = 0. dobiva se 0 ako je uzet redak (stupac) razliˇit od polaznog. Analogno ide dokaz za stupce. tj. Promatramo zbroj n (−1)j+k aik det Ajk . Definicija 3. ako je det A = 0 onda je A regularna i A−1 je dana formulom A−1 = kof (A) . det A Dokaz: Ako je det A = 0. k) stoji kofaktor elementa aki matrice A.♣ . Vrijedi i obrat.

. .. − → → Iz Teorema 3.3. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 115 Iz Napomene 3. D x2 = D2 Dn . D D pri ˇemu je D = det A. → ∈ Rn .17 (Cramer) Neka je A matrica koeficijenata linearnog sustava A− = − → b od n jednadˇbi s n nepoznanica.. Ako je matrica A regularna. Za svaki vektor → iz vektorskog prostora x n − → R = Mn1 definiran je vektor A→ (kao produkt matrica A i − ) iz vektorskog x x m ˇ prostora R = Mm1 . xn = . onda takav linearni x y operator zovemo linearnim funkcionalom.3. Stoviˇe.♣ a 3. onda je rjeˇenje z s tog sustava dano s x1 = D1 . µ ∈ R i sve − .8 znamo da je rjeˇenje linearnog sustava A− = b od n s x jednadˇbi s n nepoznanica jedinstveno ako i samo ako je matrica koeficijenata A z − → → regularna. Rm = R. .3. µ ∈ R i sve − .1 Problem svojstvenih vrijednosti Matrice kao linearni operatori − Neka je A ∈ Mmn proizvoljna matrica. s x Sljede´i teorem nam daje joˇ jedan naˇin raˇunanja rjeˇenja linearnog sustava c s c c s − = − od n jednadˇbi s n nepoznanica uz uvjet da je matrica koeficijenata → → Ax b z A regularna. k = 1. Ako je m = 1. iz svojstava matriˇnog mnoˇenja slijedi da je s c z − + µ− ) = λA− + µA− . je determinanta matrice koja se c − → → dobiva iz A zamjenom k-tog stupca − k stupcem desnih strana b . .3 3. . Rjeˇenje je dano s − = A−1 b .. za sve λ. n. . A je regularna ako i samo ako je det A = 0. → x Teorem 3. a Dk . Definicija 3. Takvu x x funkciju zovemo linearni operator. → ∈ Rn . Dakle → → → → → − A(λ x y x y x y → − funkcija − −→ A→ prevodi linearnu kombinaciju u linearnu kombinaciju.16 Funkcija F : Rn −→ Rm zove se linearni operator ako vrijedi → → − − F (λ− + µ− ) = λF (→) + µF (→) x y x y → − za sve λ.28 imamo dobru karakterizaciju regularnosti matrice A ∈ Mn .26 i Napomene 3.

da vrijedi → → → → (F + G)(λ− + µ− ) = λ(F + G)(− ) + µ(F + G)(− ) x y x y − → za sve λ. Tvrdnja lagano slijedi iz linearnosti od F i ˇinjenice da je x y c → − → → (νF )(λ− + µ→) = νF (λ− + µ− ). Oˇito je da z c prethodno definirano zbrajanje linearnih operatora i mnoˇenje linearnog operatora s skalarom z zadovoljavaju svojstva iz Teorema 1.5. Kako je x y → → → → → → (F + G)(λ− + µ− ) = F (λ− + µ− ) + G(λ− + µ− ) x y x y x y i kako su F i G linearni. Dokaˇimo da vrijede i prva dva. x x x Definirajmo joˇ i mnoˇenje operatora F : Rn −→ Rm proizvoljnim skalarom s z λ ∈ R na sljede´i naˇin c c → → (λF )(− ) = λF (− ).30 Skup svih linearnih operatora sa Rn u Rm je vektorski prostor. Dokaˇimo da je i F + G linearni z operator. Dokaz: Dokaˇimo da skup svih linearnih operatora zadovoljava svojstva Definicije 1. Dokaˇimo sada da za proizvoljni linearni operator F : Rn −→ Rm i proizvoljni ν ∈ R z vrijedi → → − → (νF )(λ− + µ− ) = λ(νF )→ + µ(νF )− x y x y − → za sve λ. − ∈ Rn .116 POGLAVLJE 3. tvrdnja slijedi.2.16 slijedi da svaka matrica A ∈ Mmn definira jedan linearni operator A : Rn −→ Rm formulom − = A− .29 Funkcije medu vektorskim prostorima uobiˇajeno je zvati opc eratorima.♣ . tj. µ ∈ R i sve →. x x Napomena 3. dakle zadovoljavaju tre´e svojstvo Definic cije 1. Iz Definicije 3. z Neka su F : Rn −→ Rm i G : Rn −→ Rm linarni operatori. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Napomena 3.1 i Teorema 1. Funkcije s vektorskog prostora u vektorski prostor R zovemo funkcionalima. x y x y Dakle skup svih linearnih operatora sa Rn u Rm je vektorski prostor.5. → → y x Neka su F : Rn −→ Rm i G : Rn −→ Rm operatori. Definiramo zbrajanje operatora na sljede´i naˇin c c → → → (F + G)(− ) = F (− ) + G(− ). µ ∈ R i sve →. − ∈ Rn .

linearno su nezavisni i da vrijedi L( e e → → Zakljuˇujemo da je skup {− 1 . . Postavlja se pitanje vrijedi li obrat? Tj. i = 1. n. Nadalje. Oˇito je da ako uzmemo neki drugi par baza (ne nuˇno ortonormiran) od Rn c z m i R ..18 Kompozicija linearnih operatora (ako postoji) je linearni operator.3.. n. f m ) od R . 1.. .... n. e e e → → c gdje je jedinica na i-tom mjestu. → → ortonormiran skup vektora. − n ∈ Rn dane sa →i = (0. n. . Dakle. Neka je F : Rn −→ Rm proizvoljan linearni operator. .... − i = F (− i ). 0).. Ako je p = m definiramo funkciju H : Rn −→ Rq formulom − − H(→) = G(F (→)) x x i zovemo ju kompozicija operatora F i G i oznaˇavamo s H = G ◦ F ... ... Stoga treba voditi raˇuna s kojim c c c parovima baza radimo. linearni operator u c c razliˇitim parovima baza ima razliˇite prikaze.. i = 1. Lagano se provjeri da vektori − 1 ..... f m ) od Rm . − n } ortonormirana baza vektroskog prostora c e e n R koju zovemo kanonskom bazom....... n. .. ... . + xn − n ) = F (− ). x e e e e x − tj. i = 1...3... . je li svaki linearni operator F : Rn −→ Rm neka matrica iz Mmn ? → → − Pogledajmo vektore − 1 . x n m na svaki linearni operator F : R −→ R moˇemo gledati kao na matricu iz z − i .... vektor F (− i ). koji je → → Mmn ˇiji je i-ti stupac a c e − → − → → → rastavljen u kanonskoj bazi ( f 1 .. neka je F ∈ Mmn → matrica takva da je njen i-ti stupac vektor F (− i ) ∈ Rm .. Tada za proizvoljni − = (x1 . i = 1.. f m )... .... c Analogno ako je q = n definiramo kompoziciju operatora G i F formulom F ◦G : Rp −→ Rm → → (F ◦ G)(− ) = F (G(− ))...... Dakle. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 117 Neka su F : Rn −→ Rm i G : Rp −→ Rq operatori. i = 1. linearni operator F ´e imati drugaˇiji prikaz. . x x Teorem 3. + xn F (− n ) = F (x1 − 1 + . ..♣ Rekli smo da je svaka matrica A ∈ Mmn linearni operator sa Rn u Rm . Tu a e − → matricu nazivamo prikazom linearnog operatora F u paru baza (→1 . matrica F i linearni operator F se podudaraju za proizvoljni → ∈ Rn .. rastavljen u e → − → − m → kanonskoj bazi ( f 1 . . − n ) = Rn . .. − n ) e e − → → − i ( f 1 . . − n ˇine e e − 1 .. ... . xn ) ∈ Rn x − = x1 − 1 + . + xn − n i → → → vrijedi x e e → → → → → → F − = x1 F (− 1 ) + .

tj. z) = (x. vrijedi dimN (F ) + dimR(F ) = n. Primjer 3.118 POGLAVLJE 3. Napomena 3.18 njihova kompozicija H = G ◦ F : Rn −→ Rm linearni operator i matrica tog operatora se raˇuna kao produkt matrica od G i F . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Napomena 3. y).10 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. tj. F ∈ Mn ). Lako se moˇe dokazati da je skup F (Rn ) koji zovemo slika od F vektorski potprosz n ˇ tor prostora R . − → → → Nadalje. Njegova je matrica dana s 1 0 0 0 1 0 . Njegova je matrica dana s 1 0 0 . z) = x. Operator p2 svaki vektor iz prostora ortogonalno projicira na xy ravninu. Iz Napomene 3.♠ c 3. odnosno dimN (F ) = dimN (F ). c H =GF . Oˇito je rang od p1 jednak jedan (jer je slika x-os). y.32 i Teorema 3.32 Neka je F : Rn −→ Rm proizvoljan linearni operator i F ∈ Mmn njegova matrica. Kako su F i F ustvari isti linearni oper− → − → atori. Operator F vektoru iz Rn pridruˇuje vektor iz Rn . z .3 znamo da je N (F ) = {− ∈ Rn : F − = 0 } vektorski potprostor c x x prostora Rn i dimN (F ) zovemo defekt matrice F . a defekt jedan. Oˇito je rang od p2 jednak dva (jer je slika xy ravnina). Sada nas zanima kada su ti vektori kolinearni. c 2. Neka je dan operator projekcije p2 : R3 −→ R2 formulom p2 (x. Neka je F : Rn −→ Rm proizvoljan linearni operator. y.2 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori Neke je F : Rn −→ Rn linearni operator (tj. Neka je dan operator projekcije p1 : R3 −→ R1 formulom p1 (x. x x Dakle broj dimN (F ) zovemo defekt linearnog operatora F . iz toˇke 3.10 izravno slijedi teorem o rangu i defektu za linearni operator. Dakle dimenziju slike linearnog s operatora takoder zovemo rang.2.3. a defekt dva. Stoviˇe vrijedi da je r(F ) = dim(F (Rn )).31 Neka su F : Rn −→ Rp i G : Rp −→ Rm linearni operatori. Operator p1 svaki vektor iz prostora ortogonalno projicira na x-os. Tada je po Teoremu 3. vrijedi N (F ) = N (F ) = {→ ∈ Rn : F (− ) = 0 }.

Ako je − 0 = 0 svojstveni vektor matrice A ∈ Mn onda on pripada samo x jednoj svojstvenoj vrijednosti. → → 2. Dokaz: 1. 2. neka je µ ∈ R µ = 0 proizvoljan. x y x y x y . da c z s zadovoljava uvjete Definicije 1. Dokaˇimo joˇ da je S(λ0 ) vektorski prostor. Neka je − 0 = 0 svojstveni vektor koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 . c x y tj. Izravno iz Definicije 3. A− 0 = x x − 0 . tj.1 i Teorema 1. → → Svojstva iz Teorema 1.17. Tada vrijedi → λ0 x → − → → A(µ− 0 ) = µA→0 = µλ0 − 0 = λ0 (µ− 0 ). ♣ Napomena 3.17 Neka je A ∈ Mn . Nadalje.3. x x → → Vektor − 0 ∈ Rn . vektor µ− 0 je takoder svojstveni vektor od A koji pripada x svojstvenoj vrijednosti λ0 . − ∈ S(λ0 ). µ = 0.2 oˇito zadovoljava. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 119 Definicija 3.34 Skup S(λ0 ) svih svojstvenih vektora koji pripadaju istoj svojstvenoj vrijednosti λ0 od A ∈ Mn dodavanjem nul vektora postaje vektorski podprostor od Rn . y y → → Dokaˇimo da je − + − ∈ S(λ0 ). vrijedi → − → → A− = λ 0 → x x i A− = λ0 − . Napomena 3. Ako je λ0 svojstvena vrijednost od A ∈ Mn onda njoj pripada beskonaˇno c mnogo svojstvenih vektora.3. Imamo z x y → → → → − → A(− + − ) = λ0 − + λ0 − = λ0 (→ + − ).5. x x x x → Dakle za svaki µ ∈ R.33 Primijetimo: → 1. − 0 = 0 je svojstveni (karakteristiˇni) vektor matrice A koji x x c pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 . tj. Realni broj λ0 zove se svojstvena (karakteristiˇna) vrijednost matrice (linearnog operatora) A ako postoji takav ne-nul c → vektor − 0 ∈ Rn da vrijedi x − → A →0 = λ 0 − 0 . Dokaz: Oˇito je S(λ0 ) podskup od Rn . Nadalje neka su − .

♣ x Neka je A ∈ Mn i λ0 svojstvena vrijednost od A. zakljuˇujemo da je →0 ∈ Rn . x − → − → Dakle. onda je →0 ∈ Rn . x y → → Dokaˇimo joˇ da je za proizvoljni − ∈ S(λ0 ) i proizvoljni µ ∈ R µ− ∈ S(λ0 ). − 0 = 0 . ˇto c s s je ekvivalentno s uvjetom det(A − λIn ) = 0.120 POGLAVLJE 3. svojstveni vektor koji pripada c x x → svojstvenoj vrijednosti λ0 ako i samo ako je − 0 netrivijalno rjeˇenje homogenog x s sustava → → − (A − λ0 In )− = 0 . Dakle imamo tvrdnju. →0 = 0 .8 homogeni sustav s x → → − (A − λIn )− = 0 x ´e imati netrivijalno rjeˇenje ako i samo ako je matrica A − λIn singularna. . iz gornje jednadˇbe vidimo da ´e λ ∈ R biti svojstvena vrijednost matrice s z c A ∈ Mn ako i samo ako homogeni sustav → → − (A − λIn )− = 0 x − ima netrivijalno rijeˇenje →0 . x x svojstveni vektor koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 ako i samo ako je → → A − 0 = λ0 − 0 . Tada skup S(λ0 ) zovemo svojstveni podprostor matrice A koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 . x ˇ Stoviˇe. Po Teoremu 3. Imamo z s x x → → → A(µ− ) = µλ0 − = λ0 (µ− ). Dakle ´e λ ∈ R biti svojstvena vrijednost matrice A ∈ Mn ako i samo ako je c det(A − λIn ) = 0. x x tj. x x x − pa je µ→ ∈ S(λ0 ). MATRICE I LINEARNI SUSTAVI − → pa je → + − ∈ S(λ0 ). Sada se postavlja pitanje kako odrediti svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore prozvoljne matrice iz Mn ? − → − − Ako je λ0 svojstvena vrijednost matrice A ∈ Mn . ako i samo ako vrijedi − → → (A − λ0 In )− 0 = 0 .

3. Dakle. ako i samo ako je KA (λ0 ) = 0.3. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 121 Za proizvoljni λ ∈ R i proizvoljnu matricu A = [aij ] ∈ Mn vrijedi (A−λIn ) = [bij ].. λ0 ∈ R je svojstvena vrijednost matrice A ∈ Mn ako i samo ako se λ0 nalazi u spektru od A. + an . u oznaci KA (λ). Nadalje.11 Neka je dan linearni operator A : R2 −→ R2 matricom A= cos ϕ − sin ϕ sin ϕ cos ϕ gdje je ϕ ∈ R. tj. Linearni operator A ustvari predstavlja rotaciju u ravnini za kut ϕ oko ishodiˇta. Ako stavimo λ = 0 dobijemo KA (0) = an = det A.. gdje su bij = aij za i = j i bij = aij − λ za i = j. ϕ = kπ k ∈ Z. s Izraˇunajmo svojstvene vrijednosti od A. Dakle. Skup nultoˇaka (korijena) svojstvenog polinoma KA (λ) zovemo spektar matrice c A. Primjer 3. Taj polinom. Oˇito je KA (λ) oblika c KA (λ) = (−1)n λn + a1 λn−1 + . funkcija λ −→ det(A − λIn ) je polinom stupnja n u varijabli λ. a1 = (−1)n−1 trA. Odatle je a1 = (−1)n−1 a11 + . + (−1)n−1 ann . .. tj.. Imamo c det(A − λI2 ) = cos ϕ − λ − sin ϕ sin ϕ cos ϕ − λ = λ2 − 2λ cos ϕ + 1. zovemo svojstveni ili karakteristiˇni polinom c matrice A. koeficijent a1 iz KA (λ) je oˇito koeficijent uz λn−1 u sumandu oblika c (a11 − λ) · · · (ann − λ) kojeg dobijemo u razvoju determinante.

imamo cos2 ϕ − 1 < 0 tj. tj. k ∈ Z.♣ Pronalaˇenje svojstvenih vrijednosti matrice A ∈ Mn je ekvivalentno rjeˇavanju z s jednadˇbe det(A−λIn ) = 0.11 zakljuˇujemo da se moˇe dogoditi da za proizvoljnu c z matricu A ∈ Mn svojstveni polinom KA (λ) nema realnih nultoˇaka. nul matrice. Za dijagonalne matrice. cos2 ϕ − 1. Stoga se koriste razne pribliˇne metode.2 = cos ϕ ± Kako je ϕ = kπ.122 POGLAVLJE 3. svaki vektor kanonske ortonormirane baze od Rn je svojstven.18 Za matrice A. z s Za velike matrice karakteristiˇni polinom KA (λ) je polinom velikog stupnja ˇije je c c nultoˇke teˇko na´i. Za neke specijalne oblike matrica moˇemo lagano izraˇunati svojstvene vrijednosti z c i svojstvene vektore. jednadˇba det(A−λIn ) = 0 nije uvijek trivijalna za rjeˇavanje. c Teorem 3. Definicija 3. Stoga bi bilo dobro kada bismo mogli proizvoljnu matricu A ∈ Mn ”transformirati” u dijagonalnu koja bi imala iste svojstvene vrijednosti kao i polazna. B ∈ Mn kaˇemo da su sliˇne ako postoji reguz c larna matrica P ∈ Mn takva da vrijedi B = P −1 AP. jediniˇne i skalarne matrice svaki ne-nul vektor je svoc jstveni vektor. za trokutaste. Nadalje. c s c z itd. skalarne i dijagonalne matrice svojstvene vrijednosti su jednake elementima na dijagonali.19 Neka je A ∈ Mn simetriˇna matrica. tj.♠ Dakle iz Primjera 3. za nul matrice. iterativne metode. pronalaˇenju nultoˇki karakteristiˇnog polinoma z z c c KA (λ). Tada su sve njene svojstvene vrijednosti realne. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Oˇito je det(A − λI2 ) = 0 ako i samo ako je λ2 − 2λ cos ϕ + 1 = 0. svojstvene vrijednosti od A nisu realni brojevi. da A c nema realnih svojstvenih vrijednosti. Tako npr. . Rjeˇavanjem c s te jednadˇbe dobivamo da su svojstvene vrijednosti od A z λ1. Medutim.

a b c d . Pokuˇajmo je dijagonalizirati. s z Dakle ostaje nam samo sluˇaj kada su a.20 Sliˇne matrice imaju iste svojstvene vrijednosti. ˇto ne moˇe biti. d svi razliˇiti od nule. c. Tada iz tre´e jednadˇbe imamo da je a = 0 ˇto c z s ne moˇe biti.♣ c 123 ”Transformirati” matricu A ∈ Mn u dijagonalnu. Dakle matricu A ne moˇemo dijagonalizirati. d ne mogu svi biti istodobno nula. Analogno vrijedi ako je b = 0 ili c = 0 ili d = 0. jer u suprotnom matrica P nije regularna. x 0 0 y . PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI Teorem 3. Dakle. onda iz druge jednadˇbe imamo da je y = 2. Matrica P takoder nije regularna ako su a = b = 0 ili a = c = 0 ili b = d = 0 ili c = d = 0. To nije uvijek mogu´e. b. x 0 0 y .3. c.♠ c s z z = ax by cx dy . tj. analogno vrijedi za a = d = 0. z Uzmimo sada da je samo a = 0. znaˇi da treba prona´i regularnu matricu P takvu da je matrica P −1 AP c c dijagonalna. tj. c. pretpostavimo prvo da je b = c = 0. Tada iz prve jednadˇbe c c z imamo x = 2 a iz tre´e a = 0.3. imamo sustav 2a = ax 2b = by a + 2c = cx b + 2d = dy. dijagonalizirati matricu A. b. c Primjer 3. d ne mogu biti nula. a iz ˇetvrte z c b = 0 ˇto ne moˇe biti. pokuˇajmo prona´i regularnu matricu s s c P = takvu da vrijedi P −1 AP = Uoˇimo da je gornja jednakost ekvivalentna s c AP = P dakle imamo 2a 2b a + 2c b + 2d Odnosno. Takoder nikoja tri od a.12 Neka je matrica A dana s A= 2 0 1 2 . Primijetimo da a. b.

. dijagonalna. Sada. Dimenziju dim(S(λ0 )) zovemo geometrijska kratnost od λ0 . Tada su svojstvene vrijednosti matrice A−1 dane s λ−1 ..21 Neka je A ∈ Mn simetriˇna.124 POGLAVLJE 3. Ipak.. λn od KA (λ) pojavljuje barem jednom. Tada je algebarska kratnost od λ0 uvijek ve´a ili jednaka od njene geometrijske kratnosti. ona se u nizu c nultoˇaka λ1 .34 znamo da je skup S(λ0 ) potprostor od Rn . Dakle 0 nije svojstvena vrijednost. a odgovaraju´i se svojstveni vektori podudaraju.35 Matrica A ∈ Mn je u stvari linearni operator A : Rn −→ Rn . ako 0 nije svojstvena vrijednost od A onda je det(A − 0λ) = det A = 0..22 Matrica A ∈ Mn je regularna ako i samo ako nula nije svojstvena vrijednost od A. z pokazuje se da je svaku simetriˇnu matricu mogu´e dijagonalizirati. Rekli smo da je λ0 svojstvena vrijednost od A ∈ Mn ako i samo ako je λ0 nultoˇka od KA (λ). iz osnovnog teorema algebre (Teorem 5. tj.♣ Napomena 3.. λn . tj. Tada postoji ortonormirana baza od c Rn takva da je svaki vektor te baze svojstveni vektor matrice A. A je regularna. Broj pojavljivanja svojstvene vrijedc nosti λ0 u nizu nultoˇaka λ1 . λn .21 znamo da postoji ortonormirana s c n baza od R takva da je svaki vektor te baze svojstveni vektor matrice A. ♣ Teorem 3... λ−1 .5) znamo da z z KA (λ) ima n nultoˇaka λ1 ... . . . Tada iz Napomene 3.♣ c .. Dokaz: Ako je A regularna onda znamo da je det(A − 0λ) = det A = 0.23 Neka je A ∈ Mn regularna matrica ˇije su svojstvene vrijedc nosti jednake λ1 . c c Teorem 3. nultoˇka od KA (λ).. ako je λ0 svojstvena vrijednost od A ∈ Mn ... s Teorem 3. c Napomena 3. λn od KA (λ) zovemo algebarska kratnost od λ0 .12 vidimo da ne moˇemo svaku matricu dijagonalizirati. .. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Iz Primjera 3.36 Uoˇimo da je dim(S(λ0 )) u stvari defekt matrice A − λ0 In . Ako je A joˇ simetriˇna onda iz Teorema 3. .. Obratno. Dakle smo za dani operator A naˇli bazu u kojoj je njegova matrica posebno jednostavna.24 Neka je A ∈ Mn i neka je λ0 njena svojstvena vrijednost. medu kojima moˇe biti istih i koje ne moraju sve (moˇda c niti jedna) biti realni brojevi. c Teorem 3.♣ c 1 n Neka je A ∈ Mn i neka je λ0 jedna njena svojstvena vrijednost. Ako pogledamo prikaz matrice A kao linearnog operatora u toj bazi (primijetimo da je ovdje par baza jedna te ista baza) vidimo da je dobivena matrica dijagonalna i da su joj na dijagonali svojstvene vrijednosti od A. c Kako je KA (λ) polinom n-tog stupnja.

Poglavlje 4 Nizovi i redovi
4.1
4.1.1

Nizovi realnih brojeva
Pojam niza

Niz je matematiˇki koncept koji opisuje situaciju u kojoj su elementi nekog skupa c poredani, tj. indeksirani prirodnim brojevima. Definicija 4.1 Niz (slijed) u nepraznom skupu A je funkcija a : N −→ A. Vrijednost funkcije a na elementu n ∈ N uobiˇajeno je oznaˇavati s an umjesto c c a(n). Argument n zovemo indeks. Nas zanimaju nizovi realnih brojeva, tj. funkcije a : N −→ R. Elemente niza, tj. brojeve a1 , a2 , ... zovemo ˇlanovi niza. Umjesto zapisa a1 , a2 , ... za niz joˇ ´emo c sc koristiti i zapis (an )n∈N ili samo (an ). Ako je an = 0 za konaˇno mnogo n ∈ N kaˇemo da je niz konaˇan. Nas ´e c z c c zanimati beskonaˇni nizovi. c Niz moˇemo zadati na viˇe naˇina: z s c - listom ili popisom (ovakvo zadavanje niza se koristi samo za konaˇne nic zove), - formulom (npr. an = n2 + 1), - rekurzijom (npr. an = 2an−1 , a1 = 1), - svojstvom (npr. an je broj triangulacija mnogokuta dijagonalama). 125

126

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

Primjer 4.1 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. Niz prirodnih brojeva poˇinje s 1, 2, 3, ..., a op´i ˇlan mu je zadan formulom c c c an = n. 2. Niz kvadrata prirodnih brojeva zadan je formulom an = n2 , a poˇinje c ˇlanovima 1, 4, 9, .... c c 3. Niz prostih brojeva poˇinje brojevima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, .... Za njegov op´i ˇlan ne postoji formula. c c 4. Niz Fibonaccijevih brojeva zadan je pravilom an = an−1 + an−2 i poˇetnim c vrijednostima a0 = 0, a1 = 1. To je primjer niza zadanog rekurzijom.♠ Niz (an ) je rastu´i ako je an+1 ≥ an za svaki n ∈ N. Niz (an ) je padaju´i c c ako je an+1 ≤ an za svaki n ∈ N. Ako su nejednakosti stroge, imamo strogo rastu´i odnosno strogo padaju´i niz. Ako je niz rastu´i ili padaju´i, kaˇemo c c c c z da je monoton. Niz (an ) je pozitivan (negativan) ako je an ≥ 0, an ≤ 0 za svaki n ∈ N. Ako su nejednakosti stroge, imamo strogo pozitivan (strogo negativan) niz. Ponekad se nizovi za koje vrijedi an ≥ 0 za svaki n ∈ N zovu i nenegativni, a pozitivnima se zovu nizovi s an > 0 za svaki n ∈ N. Definirajmo funkciju sign : R −→ R formulom   −1, x < 0  sign x = 0, x = 0 .   1, x > 0 Funkcija sign realnom broju pridruˇuje njegov predznak. z Ako je sign an = 0 i sign an = sign an+1 za svaki n ∈ N, onda kaˇemo da je z niz (an ) alterniraju´i. c c Primjer 4.2 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Niz an = n je strogo rastu´i i pozitivan. c 2. Niz an =
1 √ n

je strogo padaju´i i pozitivan. c

3. Niz an = log n je rastu´i i pozitivan jer je a1 = ... = a9 = 0, a10 = ... = c a99 = 1, a100 = ... = a999 = 2,...

4.1. NIZOVI REALNIH BROJEVA 4. Niz an = (−1)n nije monoton nego alterniraju´i.♠ c Podniz niza (an ) je niz dobiven ispuˇtanjem nekih ˇlanova iz niza (an ). s c

127

Definicija 4.2 Za niz (bn ) kaˇemo da je podniz niza (an ) ako postoji strogo z rastu´i niz (pn ) u N tj. strogo rastu´a funkcija p : N −→ N takva da vrijedi c c bn = ap(n) , za svaki n ∈ N. Definicija 4.3 Za niz (an ) kaˇemo da je ograniˇen ili omeden ako postoji z c realan broj M > 0 takav da je |an | < M , za svaki n ∈ N, ili, ekvivalentno, ako je −M < an < M , za svaki n ∈ N. c Primjer 4.3 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Niz an = sin π je omeden niz jer je funkcija sinus omedena, i moˇemo uzeti z n npr. M = 2. √ 2. Niz an = n nije omeden jer za svaki M > 0 postoji n ∈ N takav da je √ n > M . Dovoljno je uzeti n > M 2 .♠ Niz (an ) je aritmetiˇki ako je c an+1 − an = d, za svaki n ∈ N, gdje je d ∈ R konstanta. Formula op´eg ˇlana aritmetiˇkog niza c c c je an = a1 + (n − 1)d. Ako je d > 0 onda je (an ) strogo rastu´i, za d < 0 niz (an ) je strogo padaju´i c c a za d = 0 imamo konstantni niz an = a1 , za svaki n ∈ N. Uoˇimo da za c aritmetiˇki niz (an ) vrijedi formula c an =
an−1 +an+1 , 2

za svaki n ∈ N, tj. svaki ˇlan niza (osim prvog) je aritmetiˇka sredina svojih c c susjeda. Niz (an ) je geometrijski ako je
an+1 an

= q,

128

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

za svaki n ∈ N, gdje je q ∈ R, q = 0, konstanta. Formula op´eg ˇlana geometric c jskog niza je an = a1 q n−1 . Ako je q < 0 onda je niz (an ) alterniraju´i. Za a1 > 0 i q > 1 niz raste, za c a1 > 0 i 0 < q < 1 niz pada. Za a1 < 0 i q > 1 niz pada, za a1 < 0 i 0 < q < 1 niz raste. Uoˇimo da za geometrijski niz (an ) takav da je a1 > 0 i q > 0 vrijedi c formula √ an = an−1 an+1 , za svaki n ∈ N, tj. svaki ˇlan niza osim prvog je geometrijska sredina svojih c susjeda. c Primjer 4.4 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Za aritmetiˇki niz 1, 4, 7, 10, 13, ... je a1 = 1, d = 3 i an = 3n − 2. c 2. Za aritmetiˇki niz 8, 6, 4, 2, 0, −2, −4, ... je a1 = 8, d = −2 i an = −2n + c 10. 3. Za geometrijski niz 1, 2, 4, 8, 16, ... je a1 = 1, q = 2 i an = 2n−1 . 4. Za geometrijski niz 1, −1, 1, −1, 1, ... je a1 = 1, q = −1 i an = (−1)n−1 .♠

4.1.2

Graniˇna vrijednost niza. Konvergencija niza c

1 Pogledajmo niz (an ) zadan formulom an = n , za svaki n ∈ N. Njegove vrijednosti padaju i prilaze po volji blizu broju 0. Sliˇno, vrijednosti niza (an ) zadanog c n−1 formulom an = n se pribliˇavaju po volji blizu broju 1. S druge strane, vriz jednosti nizova (an ), (bn ) i (cn ) zadanih formulama an = (−1)n , bn = (−1)n n i cn = n2 , ne pribliˇavaju se za velike vrijednosti indeksa n niti jednom fiksnom z realnom broju. Dakle se ti nizovi kvalitativno drugaˇije ponaˇaju. c s

c Definicija 4.4 Realni broj L je graniˇna vrijednost ili limes niza (an ) ako (∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|an − L| < ε). To piˇemo an −→ L ili L = lim an . s
n−→∞

4.1. NIZOVI REALNIH BROJEVA

129

Uvjet |an − L| < ε iz Definicije 4.4 ustvari znaˇi −ε < an − L < ε odnosno c L − ε < an < ε + L. Dakle, Definicija 4.4 ustvari govori da je realni broj L limes niza (an ) ako izvan proizvoljno malog intervala oko limesa ostaje samo konaˇno c mnogo ˇlanova niza. c Definicija 4.5 Niz (an ) je konvergentan ako postoji L ∈ R za koji je L = lim an .
n−→∞

Inaˇe kaˇemo da je (an ) divergentan. c z Napomena 4.1 Ako je niz (an ) konvergentan onda je njegov limes jedinstven.
Dokaz: Pretpostavimo suprotno, tj. da niz (an ) ima bar dva limesa L i L . Uzmimo sada da je ε jednak |L − L |, pa kako su L i L limesi niza (an ) za ε = |L − L | postoje n1 , n2 ∈ N takvi ε ε da za sve n > n1 i n > n2 vrijedi |an − L| < 2 i |an − L | < 2 . Dakle za n > n1 i n > n2 imamo ε = |L − L | = |L − an + an − L | ≤ |L − an | + |an − L | < ε. Dobili smo da je ε < ε, ˇto ne moˇe biti. Dakle pretpostavka da postoje bar dva limesa je s z pogreˇna. ♣ s

Primjer 4.5 Pogledajmo sljede´e primjere: c
1 1. Neka je niz (an ) dan formulom an = n . Tada je

1 = 0. n−→∞ n lim

Zaista, uzmimo ε > 0 proizvoljan. Pitanje je: moˇemo li na´i n0 ∈ N takav z c 1 da je n − 0 < ε, za svaki n > n0 ? Oˇito je dovoljno uzeti n0 = 1 . c ε −100 100 Za mali ε, npr. ε = 10 , n0 = 10 , ˇto je vrlo velik, no joˇ uvijek s s konaˇan broj. c 2. Neka je niz (an ) dan formulom an = lim
n2 . n2 −1

Tada je

n2 = 1. n−→∞ n2 − 1

130

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI Zaista, uzmimo ε > 0 proizvoljan. Traˇimo n0 ∈ N takav da je z ε, za svaki n > n0 . Izraz ε. Odatle slijedi n21 < −1 je dovoljno uzeti n0 =
n2 −1 < n2 −1 2 2 n n − 1 je uvijek pozitivan pa imamo n2 −1 − 1 < n2 −1 ε, tj. ε(n2 − 1) > 1, tj. n2 > ε+1 . Dakle za n0 ε ε+1 .♠ ε

Pogledajmo sada ponaˇanje nizova koji nisu konvergentni. s Definicija 4.6 Kaˇemo da niz (an ) teˇi u +∞ ako z z (∀M > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (an > M ). To piˇemo s
n−→∞

lim an = +∞.

Analogno, kaˇemo da niz (an ) teˇi u −∞ ako z z (∀M > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (an < −M ), i piˇemo s
n−→∞

lim an = −∞.

Primjer 4.6 Neka je niz (an ) dan formulom an = n2 . Tada je
n−→∞

lim an = +∞. √

Neka je M > 0 proizvoljan. Tada je za n0 dovoljno uzeti an > M za svaki n > n0 .♠

M , pa je

Napomena 4.2 Treba imati u vidu da +∞, −∞ ∈ R, pa su nizovi koji teˇe u / z +∞ ili −∞ ustvari divergentni. Kaˇe se da su divergentni u uˇem smislu. z z n Pogledajmo ponaˇanje niza (bn ) danog formulom bn = (−1) . U blizini broja s 1 i broja −1 ima beskonaˇno mnogo ˇlanova niza. Ipak, to nisu graniˇne vrijedc c c nosti, jer izvan proizvoljno male okoline tih brojeva ostaje beskonaˇno mnogo c n ˇlanova niza (a ne konaˇno mnogo). Dakle niz bn = (−1) ne teˇi ni u c c z beskonaˇnu ni u konaˇnu granicu. Kaˇemo da takav niz divergira u ˇirem c c z s smislu.

4.1. NIZOVI REALNIH BROJEVA

131

Definicija 4.7 Realni broj G je gomiliˇte niza (an ) ako se u proizvoljno maloj s okolini broja G nalazi beskonaˇno mnogo ˇlanova niza. c c Primjer 4.7 Niz (an ) dan formulom an = n nema gomiliˇte.♠ s c s Napomena 4.3 Graniˇna vrijednost niza (ako postoji) je i gomiliˇte tog niza. n Obrat ne vrijedi. Npr. niz (an ) zadan formulom an = (−1) ima dva gomiliˇta s −1 i 1, ali nema limesa. Iz Napomene 4.3 vidimo da niz moˇe imati viˇe gomiliˇta. Najve´e gomiliˇte niza z s s c s (an ) (ako postoji) zovemo limes superior od (an ) i oznaˇavamo ga c lim sup an , dok najmanje gomiliˇte (ako postoji) niza (an ) zovemo limes inferior od (an ) s i oznaˇavamo ga c lim inf an . Rekli smo da je realni broj G gomiliˇte niza (an ) ako se u proizvoljno maloj okolini s broja G nalazi beskonaˇno mnogo ˇlanova niza. Ako uzmemo te ˇlanove niza c c c dobivamo jedan podniz niza (an ), tj. vrijedi: Teorem 4.1 Realni broj G je gomiliˇte niza (an ) ako i samo ako postoji podniz s (bn ) niza (an ) koji konvergira u G.♣ Napomena 4.4 Ako je niz (an ) konvegentan s limesom L onda je lim sup an = lim inf an = L. Teorem 4.2 (Bolzano-Weierstrass) Svaki omeden niz ima barem jedno gomiliˇte, s tj. barem jedan konvergentan podniz.♣ Pogledajmo sada neka svojstva konvergentnih nizova: c c c 1. Promjena konaˇno mnogo ˇlanova ne utjeˇe na limes. 2. Svaki konvergentan niz je ograniˇen. c 3. Svaki podniz konvergentnog niza teˇi prema istoj graniˇnoj vrijednost kao z c i sam niz. z c 4. Limes moˇe no i ne mora biti ˇlan niza (npr. an = bn = 1, 1 je ˇlan niza). c
1 , n

0 nije ˇlan niza, c

te c ∈ R proizvoljan. niz (an ) zadan formulom an = 3n4 − 5n2 + 7n − 1 ? 2n4 − 7n3 + 3n + 2 Prvo bi trebalo pogoditi limes L. n−→∞ n−→∞ n−→∞ 4. n−→∞ n−→∞ n−→∞ 2. n−→∞ n−→∞ 3. i ako da.5 Neka je (an ) konvergentan niz. onda vrijedi n−→∞ lim √ r an = r n−→∞ lim an . prema kojoj vrijednosti.♣ an Teorem 4. Tada c an −→ 0 ⇔ 1 −→ ∞. pa dokazati da (∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|an − L| < ε). lim (an ± bn ) = lim an ± lim bn . Ako je r ∈ R. Mi ´emo pokuˇati izbje´i ovakav naˇin raˇunanja limesa direktno iz definicije. ako ne i nemogu´e. izgradit ´emo repertoar osnovnih limesa i pravila pomo´u kojih se sloˇeniji c c z sluˇajevi svode na jednostavnije. proizvoljan i an ≥ 0 za svaki n ∈ N. r = 0. . konvergira li. Onda vrijedi n−→∞ lim |an | = n−→∞ lim an .3 Raˇunanje s graniˇnim vrijednostima c c Raˇunanje graniˇnih vrijednosti izravno iz definicije je nespretno. lim (can ) = c lim an . lim (an bn ) = lim an lim bn . ako je bn = 0 i n−→∞ lim bn = 0.♣ n−→∞ bn lim bn lim n−→∞ Napomena 4. NIZOVI I REDOVI 4.3 Neka je (an ) niz s pozitivnim ˇlanovima.4 Neka su (an ) i (bn ) konvergentni nizovi. c Teorem 4.1.132 POGLAVLJE 4. onda je lim an an = n−→∞ . Tada vrijedi: 1. c c c Npr. c s c c c tj.

1 znamo da je op´i ˇlan geometrijskog niza dan formulom an = a1 q n−1 .1. izvan proizvoljno s male okoline oko G imamo konaˇno mnogo ˇlanova. c Dokaz: Neka je (an ) monoton i ograniˇen. ako s z s s (an ) ima barem dva gomiliˇta G i G . Imamo log ε n> . q. dakle divergira ili u uˇem. . q 3 . Ako je pak q = −1 imamo alterniraju´i niz an = a1 (−1)n−1 . q. no ne c s znamo koliko je i kako to na´i. c c .7 Jasno je da beskonaˇni aritmetiˇki niz (an ) s razlikom d konc c vergira ako i samo ako je d = 0.6 je tipiˇni teorem egzistencije. dakle ili q −→ ∞. n−→∞ Dokaz: Iz toˇke 4. ε). dakle divergentan. tj. pa je lim an = 0. on moˇe imati najviˇe jedno gomiliˇte. vrijedi lim inf an = lim sup an ∈ R. q 2 .. postoji okolina oko G u kojoj c c je samo konaˇno mnogo ˇlanova. c c c Prema Teoremu 4. niz (an ) s konvergentan..4. tj. Teorem 4. ˇto ne moˇe biti jer je G gomiliˇte. za svaki n ∈ N. G > G . Pogledajmo prvo sluˇaj |q| < 1. ili q alternira po predznaku (za q < −1) i raste u beskonaˇnost po apsolutnoj vrijednosti. q 2 .6 Beskonaˇni geometrijski niz (an ) s kvocijentom q = 1 je konc vergentan niz za koji vrijedi an = a1 .4. niz 1.1. pa prema prethodnom niz n n −→ 0.2 niz (an ) ima barem jedno c gomiliˇte. izraˇunati.5 Beskonaˇni geometrijski niz (an ) s kvocijentom q je konvergentan c za |q| < 1 a divergentan za |q| > 1. jer je log |q| < 0. log |q| Dakle svi ˇlanovi niza 1.4 dovoljno je promatrati niz s a1 = 1. za koje je n > c n−→∞ log ε log |q| padaju u interval (−ε. tj.. q 3 . Tj. ograniˇen niz je konvergentan. Logaritmiranjem se dobije n log |q| < log ε. To je ekvivalentno s |q| < ε. NIZOVI REALNIH BROJEVA 133 Teorem 4. odrediti. .6 Monoton. Kako je (an ) monoton. Tada po Teoremu 4. Sada. (an ) raste.♣ c z s Napomena 4. Za |q| < 1 je lim an = 0. 1 |q n | Neka je sada |q| > 1.. Tada je n 1 |q| < 1. znamo da neˇto postoji. i ako npr. c Napomena 4. po Teoremu 4. U suprotnom..♣ Teorem 4. Onda je po Napomeni 4. Uzmimo proizvoljan ε > 0 i pogledajmo nejednadˇbu |q n −0| = c z n n |q | < ε.3 imamo |q | −→ ∞. ili u ˇirem smislu. Dakle imamo samo c c s z s jedno gomiliˇte.

n−→∞   0. NIZOVI I REDOVI Teorem 4. tj. teˇe k nuli. gdje je λ ∈ R proizvoljan. Tada n! vrijedi lim an = 0. Tada vrijedi ∞. gdje je λ ∈ R proizvoljan. n−→∞ n−→∞ n 4.7 (Nuˇan i dovoljan uvjet konvergencije niza) Niz (an ) konverz gira ako i samo ako (∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|an − an+r | < ε. . proizvoljan. n 6. ako je λ > 1 lim an = n−→∞ 0. gdje je λ > 0. Daje nuˇne i dovoljne uvjete konvergencije niza i u c z njemu figuriraju samo ˇlanovi niza. Tada vrijedi lim an = 1.1. Neka je niz (an ) dan formulom an = |λ| . λ = 1. ako je λ = 0. Neka je niz (an ) dan formulom an = n n. Neka je niz (an ) dan formulom an = nλ . ako je λ < 0 √ 5. c z 4. Tada vrijedi n−→∞ lim an = 1. ∀r ∈ N). Neka je niz (an ) dan formulom an = λn . Neka je niz (an ) dan formulom an = n λ. ako je 0 < λ < 1. 2. 1 n . √ 3. Neka je niz (an ) dan formulom an = 1 + n−→∞ Tada vrijedi lim an = e. c On u stvari kaˇe da niz (an ) konvergira ako i samo ako razlike medu po volji z udaljenim ˇlanovima niza postaju po volji male. Tada vrijedi   ∞.♣ Teorem 4.4 Osnovni limesi Pogledajmo sada neke osnovne limese: 1.7 je najop´enitiji.134 POGLAVLJE 4. ako je λ > 0  lim an = 1. gdje je λ > 0 proizvoljan.

tj.1 Redovi realnih brojeva Pojam reda. . Dakle.. a3 . tj. Red koji dobijemo od niza (an ) je uredeni par nizova ((an ). kaˇemo da je suma reda jednaka S i z n−→∞ piˇemo s ∞ an = S.8 Neka je (an ) niz. Red dobiven od niza (an ) oznaˇavamo s c an . gdje je (Sn ) niz parcijalnih suma niza (an ). a oznaka an divergira. zaˇto bi to netko ˇelio napraviti? c s z Ako ˇlanovi niza predstavljaju doprinose. kaˇemo da i red z Napomena 4. No. konaˇna suma. n=1 Ako niz parcijalnih suma (Sn ) divergira. Definicija 4.9 Red an konvergira ako konvergira njegov niz parcijalnih suma (Sn ).2.2 4. a konaˇna suma postaje red.8 Oznaka sumu reda an . n-ta parcijalna suma.2.. c Definicija 4. ˇto je kumulativni efekt prvih n ˇlanova c s c niza? To je n a1 + a2 + .4. + an = k=1 ak = Sn . REDOVI REALNIH BROJEVA 135 4. a2 . Konvergencija reda Ako u beskonaˇnom nizu (an ). nizu (an ) smo pridruˇili niz parcijalnih suma (Sn ).8 Pogledajmo sljede´e primjere: c .. an je oznaka za red. Za svaki konaˇan n z c veliˇina Sn je dobro definirana. (Sn )). a1 . ∞ an je oznaka za n=1 Primjer 4. c c ˇ se zbiva ako zbrojimo ”sve” ˇlanove niza (an )? Sto c n ∞ Izraz k=1 ak prelazi u k=1 ak .. Ako je S = lim Sn < ∞. zareze zamijenimo plusevima c dobijemo beskonaˇni red.

Kako je n−→∞ 1 . 2 3. imamo da red 1 n(n+1) konvergira i suma mu je jednaka ∞ n=1 1 = 1. Red 1 n divergira jer se moˇe pokazati da za svaki n ∈ N vrijedi z S2n > n + 1. n! 4. + n = odnosno n−→∞ n(n + 1) . Red 1 2n konvergira jer za svaki n ∈ N i svaki x ∈ R vrijedi (1 + x + x2 + . Red 1 n(n+1) konvergira jer za svaki n ∈ N vrijedi 1 1 1 = − .. Red 1 n! konvergira i suma mu je ∞ n=1 1 = e − 1. NIZOVI I REDOVI n divergira jer za svaki n ∈ N je Sn = 1 + 2 + .. Dakle. 2 lim Sn = ∞. 2. + xn )(1 − x) = 1 − xn+1 . n+1 lim Sn = 1. za x = 1 2 imamo Sn = 1− 1 2n+1 1 2 −1=1− 1 . n(n + 1) 5. 2n .136 1.. n(n + 1) n n+1 Dakle imamo Sn = 1 − za svaki n ∈ N.. Red POGLAVLJE 4.

9 Ako red Dokaz: Neka je S suma reda an konvergira onda je lim an = 0.♣ c Uoˇimo da iz Primjera 4. tj.♣ 1 1 Napomena 4. Definicija 4.10 Red an apsolutno konvergira ako konvergira red |an |. REDOVI REALNIH BROJEVA za svaki n ∈ N. Nadalje.8). S = lim Sn = n−→∞ n=1 an .9 ne slijedi obrat Teorema 4. Dakle zakljuˇujemo da obrat tvrdnje iz Napomene 4. a red |an | ne konvergira. c .♠ dok red 1 n divergira (Primjer 4.9 op´enito ne vrijedi.9 Red 1 (−1)n−1 n konvergira i suma mu je ∞ (−1)n−1 n=1 1 = ln 2. Ako red an konvergira.8. onda op´enito red c c c an ne mora konvergirati.4.10 Iz Primjera 4. n−→∞ odnosno n−→∞ lim an+1 = 0. oˇito vrijedi c Sn+1 = Sn + an+1 . Puˇtaju´i limes po n u beskonaˇnost u gornjoj jednakosti dobivamo s c c S = S + lim an+1 . kaˇemo da red z an konvergira uvjetno. Kako je n−→∞ 137 lim Sn = 1 imamo da red 1 2n konvergira i suma mu je jednaka ∞ n=1 1 = 1. n 1 (−1)n−1 n uvjetno konvergentan. Dakle je red Teorem 4.8 znamo da red = divergira i da je lim n n−→∞ n 0. c c ako op´i ˇlan niza (an ) konvergira u nulu.♠ 2n n−→∞ ∞ Napomena 4. onda on konvergira i obiˇno.8 Ako red apsolutno konvergira. Primjer 4. tj. an .2.

pa geometrijski red za |q| < 1 konvergira i suma c mu je jednaka ∞ a1 . Nadalje kako je c n−→∞ lim an = 0 . c Pretpostavimo da je a1 = 0 i |q| < 1. a1 q n−1 = 1−q n=1 Obrnuto. Iz Teorema 4.. 1−q n−→∞ Dakle limes niza parcijalnih suma je konaˇan. c Ako je q = −1... Teorem 4. pretpostavimo da geometrijski red a1 q n−1 konvergira i dokaˇimo da je onda z n−1 |q| < 1. NIZOVI I REDOVI 4. + a1 q n . tj. 1−q Dokaz: Ako je a1 = 0 onda red a1 q n−1 oˇito konvergira i suma mu je nula.2 Geometrijski red Red oblika a1 + a1 q + a1 q 2 + . Za |q| < 1 njegova je suma jednaka ∞ a1 q n−1 = n=1 a1 . tj.5 imamo da je lim Sn = a1 lim a1 1 − qn = . zovemo geometrijski red s kvocijentom q. + a1 q n−1 . gdje su a1 . = a1 q n−1 . onda je oˇito an = a1 (−1)n−1 . Nadalje.138 POGLAVLJE 4..9 Geometrijski red a1 q n−1 je konvergentan ako i samo ako je |q| < 1.. da geometrijski red a1 q konvergira i da je |q| ≥ 1. pa je Sn = na1 . a to divergira za svaki a1 = 0. vrijedi Sn = a1 za svaki n ∈ N. n−→∞ 1 − q 1−q 1 − qn . onda je oˇito an = a1 . Ako je q = 1. imamo Sn − qSn = a1 (1 − q n ).2. Pogledajmo n-tu parcijalnu sumu.. Ako Sn pomnoˇimo s q dobivamo z qSn = a1 q + a1 q 2 + a1 q 3 + . Pretpostavimo suprotno. tj. q ∈ R proizvoljni. Sn = a1 + a1 q + a1 q 2 + .

4.2. REDOVI REALNIH BROJEVA
za a1 = 0, iz Napomene 4.9 zakljuˇujemo da red c Ako je |q| > 1 i q > 0, onda imamo
n−→∞ n−→∞

139
a1 (−1)n−1 divergira.

lim an = lim a1 q n−1 = a1 lim q n−1 ,
n−→∞

a po Teoremu 4.5 je
n−→∞

lim q n−1 = ∞. lim Sn = ∞, a1 q n−1 divergira i to u uˇem smislu. z

Dakle je
n−→∞

pa iz Napomene 4.9 zakljuˇujemo da red c I na kraju ako je |q| > 1 q < 0 imamo
n−→∞ n−→∞

lim an = lim a1 q n−1 = a1 lim q n−1 ,
n−→∞

a po Teoremu 4.5 je
n−→∞

lim q n−1 = 0.

Dakle iz Napomene 4.9 zakljuˇujemo da red a1 q n−1 divergira u ˇirem smislu (jer niz a1 q n−1 c s alternira). Dakle ako geometrijski red a1 q n−1 konvergira mora biti |q| < 1.♣

Primjer 4.10 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. Neka je dan geometrijski red Teorema 4.9 znamo da red
∞ 1 . 2n−1 1

2n−1

Oˇito je a1 = 1 i q = 1 . Tada iz c 2 konvergira i suma mu je 1 1−
1 2

1 2n−1

=

= 2.

n=1

2. Neka je a ∈ R oblika a = 0.333... Tada oˇito vrijedi c 0.333... = i oˇito je a1 = c iq = konvergira i suma mu je
∞ 3 10

3 3 3 + + + ... = 10 100 1000
1 . 10

n=1

3 , 10n
3 10n

Tada iz Teorema 4.9 znamo da red

n=1

3 3 1 1 = 1 = .♠ n 10 10 1 − 10 3

Napomena 4.11 Uoˇimo da nam formula c 3 1 = n 10 3

n=1

govori da racionalan broj malnim brojem.

1 3

moˇemo s proizvoljnom toˇnoˇ´u aproksimirati deciz c sc

140

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

4.2.3

Svojstva konvergentnih redova

Rekli smo da red an konvergira ako i samo ako konvergira njegov niz parcijalnih suma Sn . Dakle, iz Teorema 4.7 imamo nuˇan i dovoljan uvjet konvergencije reda z an : Teorem 4.10 (Nuˇan i dovoljan uvjet konvergencije reda) Red z vergira ako i samo ako an kon-

(∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|Sn − Sn+r | < ε, ∀r ∈ N).♣ Uoˇimo da je izraz c |Sn − Sn+r | < ε iz Teorema 4.10 jednak izrazu |an+1 + an+2 + ... + an+r | < ε. Dakle, Teorem 4.10 tvrdi da red an konvergira ako i samo ako se apsolutna vrijednost zbroja bilo kojeg konaˇnog broja uzastopnih ˇlanova niza (an ) moˇe c c z uˇiniti dovoljnom malom, poˇnemo li od dovoljno dalekog ˇlana niza (tj. doc c c voljno velikog n ∈ N). Kriterij Teorema 4.10 nije jako koristan u praksi, jer je uvjet teˇko provjeriti. s Dakle, bilo bi dobro prona´i kriterije konvergencije reda ˇije uvjete je lakˇe provc c s jeriti. Cijena toga ´e biti slabljenje kriterija, tako da ´emo obiˇno dobivati samo c c c dovoljnost za konvergenciju. Oˇito je da ako izostavimo prvih konaˇno mnogo ˇlanova reda c c c an onda, se konvergentnost novog reda ne mijenja (tj. ako red an konvergira onda, konvergira i novi red, ako red an divergira onda divergira i novi red). Dakle, ako red an konvergira onda, konvergira i red an+1 + an+2 + ..., za svaki n ∈ N. Red an+1 + an+2 + ... zovemo ostatak reda Ako red an konvergira i suma mu je S, vrijedi S = Sn + Rn , za svaki n ∈ N, gdje je Rn suma reda an+1 + an+2 + .... Nadalje, kako Sn −→ S, tako mora Rn −→ 0. Dakle, ostatak konvergentnog reda teˇi u 0 za n −→ ∞. z an .

4.2. REDOVI REALNIH BROJEVA

141

Napomena 4.12 Rekli smo, ako je red an konvergentan sa sumom S, onda vrijedi S = Sn + Rn , za svaki n ∈ N. Dakle ostatak reda daje pogreˇku aproksis macije pri zamjeni prave sume reda S n-tom parcijalnom sumom Sn , odnosno Rn = S − Sn . Napomena 4.13 Red an konvergira ako i samo ako konvergira i red an+1 + an+2 + ..., za svaki n ∈ N.
Dokaz: Ako red an konvergira onda, oˇito konvergira i red an+1 + an+2 + ..., za svaki n ∈ N. c Obrnuto, ako red an+1 + an+2 + ... konvergira onda, oˇito konvergira i red c an , jer smo redu an+1 + an+2 + ... dodali samo konaˇno mnogo ˇlanova a1 , ..., an , ˇija je suma oˇito konaˇna.♣ c c c c c

Teorem 4.11 Za sve redove 1. Neka su an i

an i

bn vrijedi:
∞ ∞

bn konvergentni redovi i neka je
n=1 ∞

an = A i
n=1

bn =

B. Tada je konvergentan i red 2. Neka je

(an ± bn ) i vrijedi
n=1

(an ± bn ) = A ± B.

an konvergentan red sa sumom A i neka je c ∈ R. Tada je

konvergentan i red

can i vrijedi
n=1

can = cA.

Dokaz:
n n

1. Neka su An =
i=1

ai i Bn =
i=1

bi n-te parcijalne sume redova

an i

bn . Nadalje,

neka je niz (cn ) zadan formulom cn = an ± bn . Tada je n-ta parcijalna suma reda cn = (an ± bn ) dana s
n n

Cn =
i=1

ci =
i=1

(ai ± bi ) = An ± Bn .

Kako limes desne strane u gornjoj formuli postoji, i jednak je A±B, tako mora postojati i biti jednak tome limes lijeve strane, a to je upravo suma reda (an ± bn ).
n

2. Neka je An =
i=1

ai n-ta parcijalna suma reda

an . Nadalje, neka je niz (cn ) zadan cn = can dana s

formulom cn = can . Tada je n-ta parcijalna suma reda
n n

Cn =
i=1

ci =
i=1

cai = cAn .

142

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI
Kako limes desne strane u gornjoj formuli postoji, i jednak je cA, tako mora postojati i biti jednak tome limes lijeve strane, a to je upravo suma reda can ♣.

Primjer 4.11 Neka je dan red

(−1)n , tj.

−1 + 1 − 1 + 1 − 1 + ... Tada po Napomeni 4.9 taj red divergira. S druge strane pogledajmo red (−1 + 1) + (−1 + 1) + (−1 + 1) + ... Ovaj red oˇito konvergira i suma mu je nula. c Dakle, zakljuˇujemo da kod grupiranja ˇlanova (ispuˇtanje ili dodavanje zagrada) c c s moramo biti paˇljivi.♠ z Teorem 4.12 Ako ˇlanove konvergentnog reda grupiramo, po redu kojim dolaze, c u konaˇne skupine, i od zbrojeva tih skupina napravimo novi red, taj red konverc gira i suma mu je jednaka sumi polaznog reda.♣ Dakle, Teorem 4.12 tvrdi da ako u konvergentnom redu po redu kojim dolaze u konaˇne skupine c an ˇlanove grupiramo c

(a1 + ... + ap ) + (ap+1 + ... + ar ) + (ar+1 + ... + as ) + ..., i ako od zbrojeva tih skupina u1 = a1 + ... + ap , u2 = ap+1 + ... + ar , u3 = ar+1 + ... + as , ... formiramo novi red un , on konvergira. Takoder vrijedi
∞ ∞

an =
n=1 n=1

un .

Napomena 4.14 Primijetimo da iz Primjera 4.11 slijedi da je u Teoremu 4.12 konvergencija reda bitan uvjet da bismo mogli grupirati ˇlanove u konaˇne skupine. c c

4.2. REDOVI REALNIH BROJEVA Napomena 4.15 Zaˇto je suma reda s vergentnog reda an ?

143 un iz Teorema 4.12 jednaka sumi kon-

Dokaz: Oˇito je niz parcijalnih suma niza (un ), tj. reda c un , podniz niza parcijalnih suma reda an , dakle podniz konvergentnog niza. Sada tvrdnja lagano slijedi iz tre´eg svojstva c konvergentnih nizova iz toˇke 4.1.2.♣ c

Teorem 4.12 je poop´enje svojstva asocijativnosti zbrajanja na beskonaˇne konc c vergentne sume (tj. moˇemo po volji ubacivati i izbacivati zagrade). Medutim z za komutativnost se to ne moˇe napraviti (ne smijemo permutirati ˇlanove). z c Primjer 4.12 U Primjeru 4.9 smo spomenuli da red (−1)n−1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 − + − + − + − + ... n 2 3 4 5 6 7 8 konvergira i suma mu je

n=1

(−1)n−1 = ln 2. n

Zapiˇimo isti red na drugi naˇin, s ispremijeˇanim ˇlanovima s c s c 1− 1 1 1 1 1 1 1 1 1 − + − − + − − + − ... = 2 4 3 6 8 5 10 12 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 − ) − + ( − ) − + ( − ) − + ( − ... = 2 4 3 6 8 5 10 12 7 1 1 1 1 1 1 − + − + − + ... = 2 4 6 8 10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 − + − + − + − + ...). 2 2 3 4 5 6 7 8 Dobili smo 1 ln 2 = ln 2, 2 ˇto ne moˇe biti.♠ s z Dakle, iz Primjera 4.12 zakljuˇujemo da op´enito ne smijemo permutirati ˇlanove c c c reda (niti konvergentnog), jer se u tom sluˇaju suma moˇe promijeniti. Postoje c z redovi kod kojih se to smije uˇiniti. c

144

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

Teorem 4.13 Ako red apsolutno konvergira onda, njegova suma ne ovisi o poretku ˇlanova.♣ c Ako su svi ˇlanovi konvergentnog reda pozitivni onda, oˇito red i apsolutno konc c vergira pa po Teoremu 4.13 zakljuˇujemo da suma takvog reda ne ovisi o poretku c ˇlanova. c

4.2.4

Redovi s pozitivnim ˇlanovima c

Za red an kaˇemo da je red s pozitivnim ˇlanovima ako je an ≥ 0 za svaki z c n ∈ N. Jasno je da je niz parcijalnih suma reda s pozitivnim ˇlanovima monotono rastu´i, c c dakle red s pozitivnim ˇlanovima ne moˇe divergirati u ˇirem smislu (suma je ili c z s konaˇna ili +∞). c Ako je S suma reda s pozitivnim ˇlanovima, pri ˇemu dopuˇtamo sluˇaj S = +∞ c c s c (tj. ako red divergira), onda je jasno da je Sn ≤ S za svaki n ∈ N. an red s pozitivnim ˇlanovima i neka je (cn ) omeden c Teorem 4.14 Neka je niz pozitivnih brojeva. Ako red an konvergira, onda konvergira i red cn an .
Dokaz: Kako je (cn ) omeden niz, to postoji M > 0 takav da je M > cn za svaki n ∈ N. Nadalje, neka je A suma reda an . Tada znamo da je za svaki n ∈ N n-ta parcijalna suma od an manja ili jednaka od sume A reda an .
n

Neka je Sn =
i=1

cn an n-ta parcijalna suma reda

c cn an . Oˇito je niz (Sn ) pozitivan i rastu´i c

niz, dakle monoton. Nadalje, vrijedi
n n n

Sn =
i=1

cn an ≤
i=1

M an = M
i=1

an ≤ M A.

Monoton niz parcijalnih suma (Sn ) reda red cn an konvergentan.♣

cn an je ograniˇen, pa iz Teorema 4.6 slijedi da je c

Neka su dani redovi

an i

bn . Za red

cn = a1 b1 +(a1 b2 +a2 b1 )+(a1 b3 +a2 b2 +a3 b1 )+(a1 b4 +a2 b3 +a3 b2 +a4 b1 )+... kaˇemo da je produkt redova z an i bn .

4.3. KRITERIJI KONVERGENCIJE

145

Teorem 4.15 Neka su an i bn konvergentni redovi s pozitivnim ˇlanovima c ˇije su sume jednake A i B, redom. Tada je konvergentan i njihov produkt, tj. c red cn = a1 b1 +(a1 b2 +a2 b1 )+(a1 b3 +a2 b2 +a3 b1 )+(a1 b4 +a2 b3 +a3 b2 +a4 b1 )+... konvergira i njegova suma je jednaka AB.♣

4.3
4.3.1

Kriteriji konvergencije
Kriterij usporedivanja
bn red s pozitivnim ˇlanovima, c

Teorem 4.16 Neka je an red u R i neka je (bn ≥ 0 za svaki n ∈ N), takav da 1. 2. Tada red bn majorira bn konvergira. an apsolutno konvergira i vrijedi
∞ ∞ ∞

an , tj. |an | ≤ bn , za svaki n ∈ N,

an ≤
n=1 n=1

|an | ≤
n=1

bn . ♣

Napomena 4.16 Neka su an i je an ≤ bn , za svaki n ∈ N. Onda 1. ako red

bn redovi s pozitivnim ˇlanovima takvi da c an i vrijedi

bn konvergira onda, konvergira i red
∞ ∞

an ≤
n=1 n=1

bn , bn .

2. ako red

an divergira onda, divergira i red

Dokaz: 1. Slijedi izravno iz Teorema 4.16. 2. Red an divergira ako i samo ako divergira niz parcijalnih suma (An ) reda an . Kako je po pretpostavci 0 ≤ an ≤ bn , onda je oˇito Bn ≥ An , dakle i niz parcijalnih suma c reda bn divergira, pa i on sam.♣

♣ Primjer 4. Ako postoji λ ∈ R.17 Ako red potencija 0 n vergira apsolutno i red an x za sve x ∈ R za koje je |x| < |x0 |. 0 < λ < 1. NIZOVI I REDOVI Neka je (an ) proizvoljan niz.♠ 1 xn−1 (n−1)! 4. an za svaki n ≥ n0 . .2 D’Alembertov kriterij an red s pozitivnim ˇlanovima. an za svaki n ≥ n0 .13 1. za svaki n ∈ N. Dakle imamo an0 +1 ≤ λan0 . Neka je an = n! . . . i n0 ∈ N takav da je an+1 ≤ λ. gdje je x ∈ R proizvoljan. Ako red n an x0 divergira. Red oblika an xn . Neka je an = 1. an0 +2 ≤ λan0 +1 ≤ λ2 an0 . Oˇito je za x = 0 svaki red potencija konvergentan. 1 2. an0 +m ≤ λm an0 . onda konTeorem 4. zovemo red potencija. . Dokaz: Neka su λ ∈ R. c Teorem 4..146 POGLAVLJE 4. divergira i red an xn za sve x ∈ R za koje je |x| > |x0 |. an0 +3 ≤ λan0 +2 ≤ λ3 an0 .9 znamo da red potencija xn−1 konvergira za svaki x ∈ R takav da je 1 |x| < 1. za svaki n ∈ N.. Tada red potencija konvergira za svaki x ∈ R i suma mu je ex . Tada iz Teorema 4. i suma mu je 1−x . red an0 + an0 +1 + . onda red an konvergira. . za svaki m ∈ N.18 Neka je 0 < λ < 1. Za x = 0 imamo sljede´i c c rezultat: an xn konvergira za neki x0 ∈ R. Dakle. i n0 ∈ N takvi da vrijedi an+1 ≤ λ.3.

konvergira. divergira za l > 1..3. Neka je dan red divergira. n Tada iz Primjera 4. 4.18 u c sc kojem se zahtijeva da niz kvocijenata susjednih ˇlanova reda konvergira (ima c limes): Neka je an red s pozitivnim ˇlanovima. c 0 < λ < 1. Kako se dodavanjem konaˇno mnogo ˇlanova konvergentnom redu konvergencija c c ne´e promijeniti. n−→∞ an lim onda red an konvergira za l < 1. Neka je dan red vrijedi 1 . KRITERIJI KONVERGENCIJE 147 je majoriran geometrijskim redom an0 λn−1 s kvocijentom λ < 1 koji po Teoremu 4. c Primjer 4. an konvergira. Ako postoji limes c an+1 = l.19 Neka je an red s pozitivnim ˇlanovima.3. Sada iz Napomene 4. ali vrijedi 1 . onda red an ≤ λ.8 znamo da on konvergira.3 Cauchyev kriterij Teorem 4. ali 1 (n+1)2 lim 1 n−→∞ n2 = 1.17 U primjenama se ˇeˇ´e koristi slabiji oblik Teorema 4. imamo da red c an konvergira.14 1.♣ . n2 Tada iz Primjera 4..16 imamo da i red an0 + an0 +1 + .8 znamo da on = 1. 1 n+1 lim n−→∞ 1 n 2.♠ Iz ovog primjera vidimo zaˇto smo u Napomeni 4.9 konvergira. a ne moˇemo niˇta z s zakljuˇiti za l = 1.4. i n0 ∈ N takav da je √ n za svaki n ≥ n0 .17 rekli da ne moˇemo odluˇiti s z c o konvergenciji reda za l = 1.♣ Napomena 4. Ako postoji λ ∈ R.

20 Neka je an xn red potencija. tj.♠ c s Cauchyev kriterij je jaˇi. Ako postoji limes c n−→∞ lim √ n an = l. onda red an konvergira za l < 1. n2 Dakle sluˇaj l = 1 nam ne govori niˇta o konvergenciji reda. . c Teorem 4. a iz toˇke 4.4 znamo da je c 1 n2 n−→∞ lim n 1 = lim n n−→∞ n 1 = 1.1. a ne moˇemo niˇta z s zakljuˇiti za l = 1. postoje situacije u kojima on moˇe a D’Alembertov c z kriterij ne moˇe odluˇiti.♣ Broj (ako postoji) ρ= 1√ lim sup n |an | iz Teorema 4.148 POGLAVLJE 4.14 za red odnosno red n znamo da divergira odnosno konvergira.19 u c sc √ kojem se zahtijeva da niz n an konvergira (ima limes): Neka je an red s pozitivnim ˇlanovima.20 zovemo radijus konvergencije reda potencija a n xn .18 U primjenama se ˇeˇ´e koristi slabiji oblik Teorema 4. a divergira za sve x ∈ R za koje je |x| > ρ. (an ) niz u R i x ∈ R prozvoljan. divergira za l > 1. z c Neˇto sliˇno Cauchyevom kriteriju pojavljuje se kod odredivanja radijusa kons c vergencije redova potencija (podruˇja na kojem red potencija konvergira). NIZOVI I REDOVI Napomena 4. c 1 Primjer 4. onda za ρ= 1 lim sup n |an | vrijedi: red potencija an xn konvergira apsolutno za svaki x ∈ R za koji je |x| < ρ. Ako postoji lim sup n |an | i lim sup n |an | = 0.15 Analogno kao i u Primjeru 4.

4. ali smo u Primjeru 4.3.16 vidjeli da red potencija an xn moˇe konvergirati i divergirati za x ∈ R takve da je |x| = ρ. itd. dakle i apsolutno konvergira red (−1)n . Po Teoremu 4. a divergira za |x| > ρ (ako lim sup n |an | postoji). problem se pojavljuje ako ih je beskonaˇno mnogo (npr. Ako je x = 1 onda.20 niˇta ne govori s za x ∈ R takve da je |x| = ρ. Ako je x = −1. Dakle za z |x| = ρ moramo posebno provjeriti konvergenciju reda potencija. (−1)n . to nije problem c c (jer konvergencija reda ovisi o ostatku reda). a divergira za |x| > 1. Dakle red potencija n2 1 n x konvergira za |x| ≤ 1. Neka je dan red potencija lim sup n 1 n x . KRITERIJI KONVERGENCIJE Primjer 4. Iz n2 n2 1 Teorema 4. Neka je dan red potencija lim sup n 149 1 n x . Teorem 4. c sin n.8 imamo da konvergira i red (−1)n .16 1. Po Teoremu 4. Tada imamo sljede´i kriterij (Leibnic c zov): . dok za x = 1 red n 1 divergira. Specijalni sluˇaj je c kad ˇlanovi reda alterniraju po predznaku. konvergira za Pogledajmo sada ako je |x| = 1.3. onda iz Primjera 4.20 smo vidjeli da red potencija an xn konvergira za |x| < ρ.♠ n2 Teoremu 4.). n Tada je 1 = lim n−→∞ n n 1 = 1. n2 1 n x n2 dakle je ρ = 1. n 1 n x n dakle je ρ = 1. konvergira za Pogledajmo sada ako je |x| = 1.9 1 znamo da red (−1)n konvergira i suma mu je ln 2.4 Leibnizov kriterij Ako red ima konaˇan broj ˇlanova s negativnim predznakom. iz Primjera 4. 4. a divergira za |x| > 1.20 red potencija |x| < 1. tg n.20 red potencija |x| < 1.8 znamo 1 1 da red konvergira. n2 Tada je n 1 = lim n−→∞ n2 1 = 1. n 2.

. te kako vrijedi |an | ≥ |an+1 |. onaj indeksiran c neparnim indeksima je padaju´i. Ako red poˇinje negativnim ˇlanom. NIZOVI I REDOVI an alternira. Kako je niz (an ) alterniraju´i i vrijedi |an | ≥ |an+1 |.. imamo da je pogreˇka aproksimacije sume c s S reda an sa Sn manja od apsolutne vrijednosti prvog ispuˇtenog ˇlana. Nadalje. n−→∞ dakle nizovi S2n i S2n−1 konvergiraju istom limesu S. onda je podniz od Sn indeksiran parnim indeksima rastu´i. onda imamo obratnu c c c situaciju. vrijedi S2n = a1 − (−a2 − a3 ) − . tj. c c ako je a1 ≥ 0.150 Teorem 4. vrijedi c c n−→∞ lim |S2n+1 − S2n | = lim |a2n+1 | = 0.. S2n je omeden s a1 . imamo a2n+1 + a2n+2 ≥ 0. koji je suma reda jer je S2n ≤ S ≤ S2n−1 . tj. imamo da je S2n razlika od a1 i strogo pozitivnog broja. onda taj red konvergira. za svaki n ∈ N. Kako smo pretpostavili da je a2n−1 pozitivan. ako je |an | ≥ |an+1 | i ako je n−→∞ lim an = 0. i istog je predznaka kao taj ˇlan.6 slijedi da su nizovi konvergentni. a a2n negativan za svaki n ∈ N. dakle je S2n+2 ≥ S2n za svaki n ∈ N. Ako red poˇinje pozitivnim ˇlanom. s c |Rn | = |S − Sn | ≤ |an+1 |. Kako je niz S2n odnosno S2n−1 z rastu´i odnosno padaju´i. − (−a2n−2 − a2n−1 ) + a2n = a1 − [(−a2 − a3 ) + .. Dokaz: Pogledajmo niz parcijalnih suma Sn reda an . Analogno se dokaˇe da je z S2n−1 ≥ S2n+1 za svaki n ∈ N. tj. a2n+2 ≤ 0 i |a2n+1 | ≥ |a2n+2 |. + (−a2n−2 − a2n−1 ) − a2n ]. Nadalje. Zaista.21 Ako red POGLAVLJE 4. S2n+2 = S2n + a2n+1 + a2n+2 . Kako je po pretpostavci a2n+1 ≥ 0.♣ c . Analogno se dokaˇe da je S2n−1 takoder omeden sa a1 . iz Teorema 4.

21 izravno slijedi da red (−1)n 1 n 151 s kojim smo se sreli u prijaˇnjim primjerima konvergira.4. KRITERIJI KONVERGENCIJE Primjer 4.17 Iz Teorema 4.♠ s .3.

.

kvaliteti nastavnih materijala.1 Osnovni pojmovi Motivacija i definicija Mnoge su veliˇine u prirodi i u ˇivotu ovisne o drugim veliˇinama: opseg kruˇnice c z c z o njenom polumjeru. elementi iz X su argumenti funkcije f . Matematiˇki modeli takvih situacija temelje se na pojmu funkcije.1 Neka su dani neprazni skupovi X i Y . z c c s uspjeh na ispitu o uloˇenom trudu. ili f : x −→ y. ili x −→ f (x). Element y iz Y pridruˇen elementu x iz X se zove vrijednost funkcije z f na elementu x. sklonosti prema z predmetu. 153 .1. Funkcija ili preslikavanje sa X u Y je pravilo f koje svakom elementu x iz X pridruˇuje jedan jedini element z iz Y . manama. Definicija 5. ˇisto´i. cijena dijamanta o njegovoj teˇini.Poglavlje 5 Funkcije 5. bruˇenju. njihov odnos promatramo pomo´u rec alnih funkcija realne varijable.1 5. Kad se veliˇine c c koje promatramo daju dobro kvantificirati. To pridruˇivanje se z oznaˇuje c y = f (x).

Napomena 5. s Ako su veliˇine. pri ˇemu i domena i slika mogu biti podskupovi skupa R. o vrijednosti veliˇine x. zovemo proˇirenjem funkcije f na s skup A. Piˇemo s f : R −→ R. za svaki x ∈ A. c z c na naˇin propisan pravilom f . te neka je A ⊇ X. Skup svih mogu´ih vrijednosti funkcije f (u oznaci R(f )) c zove se podruˇje vrijednosti ili slika funkcije f . a vrijednost veliˇine y ovisi. c Neka je funkcija f : X −→ Y . takve da se svaka moˇe c c z izraziti realnim brojem. ˇiju ovisnost (odnos) promatramo. Proˇirenje ne mora biti jedinstveno. Tada funkciju g : A −→ Y za koju vrijedi g(x) = f (x) za svaki x ∈ X. c c . FUNKCIJE Skup X se zove podruˇje definicije ili domena funkcije f . moˇemo to modelirati funkcijom ˇiji su argumenti i ˇije z c c su vrijednosti realni brojevi. Tada funkciju g : A −→ Y definiranu sa g(x) = f (x). veliˇinu x moˇemo mijenjati po volji. ako ˇelimo biti precizniji. c Prirodna domena funkcije f (u oznaci D(f )) je skup svih mogu´ih argumec nata za koje se moˇe odrediti vrijednost funkcije. a veliˇinu y zavisnom c varijablom. Problem odredivanja prirodne z domene pojavljuje se kad domena nije specificirana. Skup Y se zove c kodomena funkcije f .154 POGLAVLJE 5. zovemo restrikcija funkcije f na skup A i oznaˇavamo sa g = f |A . Neka je funkcija f : X −→ Y . Veliˇinu x je uobiˇajeno c c c nazivati argumentom ili nezavisnom varijablom. te neka je A ⊆ X. z f : D(f ) −→ R(f ). Govorimo o realnim funkcijama realne varijable. c Dakle za funkciju f koja elementima iz X pridruˇuje elemente iz Y imamo z sljede´e oznake c f : X −→ Y ili.1 Za proizvoljnu funkciju f : X −→ Y oˇito vrijedi R(f ) ⊆ Y .

opisivanja funkcijske ovisnosti: c tabliˇno. preglednost. a mana je da ne znamo vrijednosti funkcije izvan c podruˇja podataka tablice i izmedu vrijednosti u kojima je poznata funkcija. OSNOVNI POJMOVI 155 5. Koriste se metode interpolacije.Prednost tabliˇnog zadavanja ili opisivanja funkcije je da je ponekad to c jedini naˇin zadavanja. Dakako. z Dakako. do na toˇnost oˇitavanja. . a nakon toga odrediti njene numeriˇke parametre.Problem da se na osnovi tabliˇnih vrijednosti funkcije dobije formula funkcije c je vrlo netrivijalan. c c . c .Za fukciju zadanu formulom prednost je da znamo sve o funkciji. naravno ako imamo dovoljan c c broj tabliˇnih vrijednosti. s . onda je naˇelno trivijalno dobivanje tablice vrijednosti iste funkcije. Prvo treba iz oblika grafa pogoditi u koju skupinu spada ta funkcija. c c c c . prelaˇenje iz jednog oblika u drugi je mogu´e. aproksimacije. s c . c .Prelazak iz tabliˇnog oblika u grafiˇki je lagan.Prijelaz iz grafiˇkog oblika u tabliˇni je lagan.Naravno. ako znamo formulu funkcije.2 Naˇini zadavanja funkcije c Imamo tri osnovna naˇina zadavanja funkcije tj. . ali u nekim sluˇajevima z c c to je vrlo teˇko. tj.Ako imamo grafiˇki opisanu funkciju. . grafiˇki i formulom (analitiˇkim izrazom). dok je mana netrivijalnost dolaˇenja do tih informacija. onda su prednosti zornost. svaki od tih naˇina c c c c ima svoje prednosti i mane.1. itd.1. vrlo je netrivijalan problem. komc paktnost.5. Kljuˇno je imati dobru ideju o mogu´oj klasi funkcija kojoj naˇa funkcija c c s pripada. dok su mane netoˇnost oˇitavanja i nemogu´nost c c c koriˇtenja vrijednosti izvan crtanog podruˇja.Problem pronalaˇenja formule funkcije na osnovi poznavanja njenog grafa z je sliˇan problemu pronalaˇenja formule funkcije pri poznavanju tabliˇnih c z c vrijednosti.

Na kraju. c y f(x) f(x2) 0 f(x1) x1 x2 x Slika 5. prikaˇemo u koordinatnom sustavu. projekcija grafa na y-os je slika od f ). Graf funkcije f je krivulja u ravnini koja sadrˇi toˇke ˇije su koordinate vezane funkcijom f . projekcija grafa na x-os je prirodna domena od f ) i R(f ) = Γy (f ) (tj. tj. graf funkcije f sadrˇi sve toˇke ravnine (x. U nastavku ´emo se baviti ovim problec mom. f (x)).3 Graf funkcije Funkcije se zorno prikazuju grafovima.1. Drugim rijeˇima. c Napomena 5.2 Graf realne funkcije f realne varijable f : D(f ) → R(f ) je skup Γ(f ) = {(x. x ∈ D(f )} ⊂ R2 . graf funkcije f dobijemo z c c kad sve parove oblika (x. i grafiˇki prikazuje ovisnost y ∈ R(f ) o x ∈ D(f ) zadanu funkcijom f . y) za koje je y = c z c f (x). z Definicija 5. FUNKCIJE . no izvediv.156 POGLAVLJE 5. 5.1: Koordinate toˇaka na grafu funkcije. problem odredivanja grafa funkcije na osnovi njene formule je netrivijalan postupak. f (x)). x ∈ D(f ). .2 Uoˇimo da vrijedi: c D(f ) = Γx (f ) (tj.

. a to znaˇi da se jednom realnom broju c z c c pridruˇuju dvije vrijednosti funkcije.3: Primjer krivulje koja nije graf funkcije. Napomena 5.2: Graf funkcije f i njegove projekcije na koordinatne osi.5. Npr. c kruˇnica u ravnini nije graf niti jedne funkcije.1. c y x0 0 x Slika 5.3 zakljuˇujemo: da bi krivulja u ravnini bila graf neke funkcije c nuˇno i dovoljno je da svaki pravac paralelan s osi y sijeˇe krivulju u najviˇe z c s jednoj toˇki. ˇto je suprotno s definicijom funkcije.3 Uoˇimo da nije svaka krivulja u ravnini graf neke funkcije. z s Iz Napomene 5. OSNOVNI POJMOVI y 157 Γ(f) 0 x Slika 5. jer postoji pravac paralelan s y z osi koji sijeˇe kruˇnicu u dvije toˇke.

4 Presjek grafa funkcije f s osi y (ako postoji) je (najviˇe jedna) s toˇka s apscisom 0 i ordinatom f (0). Ti su pojmovi vezani c uz usporedbe vrijednosti. kao ˇto smo rekli. c Neka je interval I = a. tj. U ovoj toˇki bavit ´emo se pojmovima i svojstvima c c funkcija koja su karakteristiˇna za funkcije koje opisuje ovisnost jedne kvantitac tivne veliˇine o drugoj (tj. tj. Nuliˇte je apscisa nultoˇke. dakako. toˇke prekida i asimptotsko c c ponaˇanje. s Dakle. kaˇemo da je funkcija f strogo raste. nuliˇta funkcije f se nalaze rjeˇavanjem jednadˇbe f (x) = 0 u skupu s s z D(f ). x0 ∈ D(f ) je nuliˇte funkcije f ako je f (x0 ) = 0. toˇke oblika (x0 . odnosno strogo pada na I. c Osim podruˇja definicije. Ako su nejednakosti izmedu f (x1 ) i f (x2 ) stroge. ne mora biti nultoˇka funkcije c c (npr. tj. Gledamo li graf funkcije f . podruˇja vrijednosti i nultoˇaka. z c I ⊆ D(f ).1. intervale z monotosti (tj. podruˇja gdje funkcija raste ili pada). c z . 0) ∈ Γ(f ). iz c c c s grafa funkcije joˇ moˇemo vidjeti lokalne i globalne ekstreme (tj. Pokazuje se da najve´i broj funkcija koje se pojavljuju u primjenama c ima i neka dodatna svojstva. Ako funkcija f ne mijenja ponaˇanje na intervalu I (tj. FUNKCIJE Nuliˇte funkcije f je vrijednost argumenta za koju je vrijednost funkcije s jednaka nuli. To. ako postoje). f je (strogo) padaju´a s c ili (strogo) rastu´a na I).158 POGLAVLJE 5. s 5. kaˇemo da je f (strogo) monotona na intervalu I.4 Pojmovi znaˇajni za realne funkcije realne varic jable Pojam funkcije je vrlo op´enit i obuhva´a sve mogu´e vrste ovisnosti jedne veliˇine c c c c o drugoj. x2 ∈ I za koje je x1 < x2 vrijedi f (x1 ) ≤ f (x2 ). realne funkcije realne varijable). za x = 0 je f (0) = 1). onda su nultoˇke od f presjeciˇta grafa funkcije c s i x osi. x2 ∈ I vrijedi f (x1 ) ≥ f (x2 ). pa ovu toˇku ne smijemo pobrkati s c nultoˇkama. f (x) = cos x. toˇke u kojima s z c funkcija postiˇe lokalni ili globalni maksimum ili minimum. Ako za takve dvije vrijednosti x1 . b ⊆ R sadrˇan u podruˇju definicije funkcije f . bliskost argumenata i sliˇno. Tada kaˇemo da funkcija f raste na intervalu I ako za svake dvije z vrijednosti x1 . kaˇemo da funkcija f pada z z na I. c s c Napomena 5. ekstremne vrijednosti.

Analogno. D(f ) = R. 0]. D(f ) = R. OSNOVNI POJMOVI 159 Funkcija raste (pada) u toˇki x0 ∈ R ako raste (pada) na nekom intervalu I koji c sadrˇi toˇku x0 . i strogo je rastu´a na svakom intervalu c u R. 0 . tj. tj. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = −x je definirana na cijelom R. ε > 0. D(f ) = R. tj.1 1.♠ c Svaki interval oblika x0 − ε. kaˇemo da u toˇki x0 funkcija f ima lokalni maksimum.5. dok u 0 nije ni rastu´a ni c c c padaju´a. funkcija f (x) = 5 je monotona u svakoj toˇki iz R. c 4. +∞ i strogo padaju´a na svakom intervalu u −∞. c 2. x0 + ε gdje je toˇka x0 ∈ R i ε ∈ R. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = 5 je definirana na cijelom R. pa i na cijelom R. funkcija f (x) = x je strogo rastu´a u c svakoj toˇki iz R. tj. c Ako za sve toˇke x iz neke okoline toˇke x0 ∈ D(f ) vrijedi c c f (x) ≤ f (x0 ). i strogo je padaju´a na svakom intervalu u R. i slika su joj svi nenegativni realni brojevi. +∞ . i strogo je monotona na svakom intervalu u R. R(f ) = {x ∈ R : x ≥ 0}. funkcija f (x) = −x je strogo padaju´a u svakoj toˇki c c iz R. Uoˇimo da je funkcija f (x) = 5 i rastu´a i padaju´a (ali c c c ne strogo) na svakom intervalu u R. Posebno. x0 + ε ⊆ D(f ) i ako je f (x) ≥ f (x0 ). pa i na cijelom R. zovemo c okolina toˇke x0 . Posebno. i strogo je monotona na svakom intervalu u R. ako postoji z c ε > 0 takav da za x0 ∈ D(f ) vrijedi x0 − ε.1. funkcija f (x) = x2 je strogo rastu´a u svakoj toˇki iz 0. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x2 je definirana na cijelom R. c c strogo padaju´a u svakoj toˇki iz −∞. c Dakle. z c Primjer 5. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x je definirana na cijelom R. Funkcija f (x) = x2 je strogo rastu´a na svakom c intervalu u [0. 3. tj. D(f ) = R. . pa i na c cijelom R. Posebno.

dakle je i c strogi globalni maksimum. Primjer 5. 0]. . Dakle. c dakle je i strogi globalni minimum. Ako vrijedi f (x) ≤ f (x0 ) za sve x ∈ D(f ). oˇito je da je 0 strogi lokalni minimum za svaku okolinu oko 0. govorimo o strogom lokalnom maksimumu odnosno minimumu. ako je f (x) ≥ f (x0 ) za sve x ∈ D(f ). 4. Nadalje. Dakle u toˇkama iz R \ {0} f nema lokalnih ekstrema. ako je x0 ∈ D(f ) lokalni ekstrem funkcije f . +∞ a strogo rastu´a na svakom intervalu u c −∞. c Nadalje. 0]. onda kaˇemo da funkcija f ima u x0 ∈ D(f ) globalni makz simum. onda on ne mora biti i globalni. Analogno.♠ c Napomena 5.160 POGLAVLJE 5. +∞ i strogo padaju´a na svakom interc c valu u −∞. Globalne maksimume i minimume jednim imenom zovemo globalni ekstremi. onda kaˇemo da funkcija f u toˇki x0 ima lokalni z c minimum. 3. onda kaˇemo da funkcija f ima u x0 ∈ D(f ) globalni miniz mum. pa i na cijelom R. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = 5 je i rastu´a i padaju´a na c c svakom intervalu u R. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x je strogo rastu´a na c svakom intervalu u R. FUNKCIJE za svaki x ∈ x0 − ε. x0 + ε . Dakle f nema lokalnih pa ni globalnih ekstrema. c oˇito je da je 0 strogi lokalni maksimum za svaku okolinu oko 0. u toˇkama iz R \ {0} f nema lokalnih ekstrema. ako su nejednakosti stroge. dok je svaki globalni ekstrem i lokalni. Lokalne maksimume i minimume jednim imenom zovemo lokalni ekstremi. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x2 je strogo rastu´a na svakom intervalu u [0. 2.2 1. Ako su nejednakosti stroge. pa i globalni maksimum i minimum.5 Uoˇimo. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = −x2 je strogo padaju´a c na svakom intervalu u [0. govorimo o strogom globalnom maksimumu odnosno minimumu. dakle svaki x ∈ R je lokalni maksimum i minimum.

3 1. b]). za svaki x ∈ D(f ). f (x) = x3 . z Ako vrijedi f (−x) = −f (x). onda kaˇemo da je funkcija f parna. 2.5.6 Oˇito je graf parne funkcije krivulja zrcalno simetriˇna s obzirom na y os. |x| su . Problem nalaˇenja ekstrema je vrlo bitan. gdje nam metode diferencijalnog raˇuna ne pomaˇu (jer nisu primjenjive na rubovima c z segmenta). f (x) = x4 . tj. Kod nalaˇenja globalnih ekstrema se pojavljuje problem ruba c z podruˇja (jer ima funkcija kojima je prirodno podruˇje vrijednosti segment ili c c poluotvoreni interval. Ako vrijedi f (−x) = f (x). z c c Napomena 5. OSNOVNI POJMOVI 10 5 161 -10 -5 -5 -10 5 10 Slika 5. D(f ) = [a. f (x) = |x|. Uglavnom zahtijeva primjenu diferz encijalnog raˇuna.4: Primjer funkcije s lokalnim ekstremima. Ako je podruˇje definicije funkcije f simetriˇno s obzirom na ishodiˇte. s Primjer 5.1. b ili D(f ) = a. onda ima smisla promatrati ponaˇanje vrijednosti c s funkcije kod promjene predznaka argumenta.♠ 1 . Funkcije f (x) = x2 . D(f ) = [a. f (x) = parne fukcije. b]. dok je graf neparne funkcije krivulja centralno simetriˇna s obzirom na c ishodiˇte. tj. onda kaˇemo da je funkcija f neparna. Funkcije f (x) = x. c c s x ∈ D(f ) povlaˇi −x ∈ D(f ). za svaki x ∈ D(f ) . f (x) = x|x| su neparne.

Rub prirodnog podruˇja definicije funkcije je konaˇan: c c a) Funkcija je definirana u rubu prirodnog podruˇja definicije. Dakle imamo da vrijedi f (−x) = f (x) = −f (x). jedan rub je konaˇan a drugi beskonaˇan). f (x) = 0 za svaki x ∈ R. tj. +∞ . c c b) Funkcija nije definirana u rubu prirodnog podruˇja definicije ali ima svojstvo da kad se argumenti iz prirodnog podruˇja definicije proizvoljno c .4 Neka je funkcija f : R −→ R takva da ima svojstvo da je i parna i neparna. tj.♠ c Ponaˇanje funkcije u blizini rubova prirodnog podruˇja definicije zovemo s c njenim asimptotskim ponaˇanjem. za funkciju definiranu formulom c c √ f (x) = x je D(f ) = [0. Tada je oˇito f definirana u konaˇnom rubu prirodnog poc c c druˇja definicije.5: Primjer parne (lijevo) i neparne (desno) funkcije. postoji i konaˇan je broj f (−1). Primjer 5. Takav je rub c c regularna toˇka. 1] −→ R dana formulom f (x) = 1 − x2 . Npr. FUNKCIJE 5 4 3 2 -2 -1 1 2 10 7. Jasno je da rubovi prirodnog podruˇja s c definicije mogu biti konaˇni i beskonaˇni (npr. Funkcija iz naˇeg primjera ima i u drugom rubu x = 1 regularnu s toˇku.5 5 2.5 1 2 3 -5 -7. Zakljuˇujemo da je jedina funkcija s tim svojstvom-nul funkcija. c c Imamo sljede´e mogu´e sluˇajeve ponaˇanja funkcije u blizini rubova prirodnog c c c s podruˇja definicije funkcije: c 1.162 POGLAVLJE 5. tj.5 -1 -3 -2-2. neka c √ je funkcija f : [−1.5 -10 Slika 5.

+∞ −→ R dana formulom f (x) = xx . i to brˇe od svakog pravca. Graf funkcije f se po volji blizu pribliˇava pravcu x = 1. Tada oˇito f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja definicije i ako se c c argumenti proizvoljno pribliˇavaju toˇki 1 vrijednost funkcije raste u z c +∞. neka je z c funkcija f : 0. s c c c c 2. +∞ −→ R dana formulom f (x) = x−1 .) z y y y −1 0 1 x 0 x 0 1 x Slika 5. To znaˇi z c da. Ako z je a ∈ R taj rub. neka je funkcija f : [0. Tada oˇito c f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja definicije. (Npr.5. +∞ −→ R dana formulom f (x) = 2x . neka je funkcija c 1 c f : 1. ali ga nikada ne´e sje´i ili dotaknuti (jer c c funkcija uop´e nije definirana u tom rubu).) z z c) Funkcija nije definirana u rubu prirodnog podruˇja definicije i ima svoc jstvo da kad se argumenti iz prirodnog podruˇja definicije proizvoljno c pribliˇavaju rubu vrijednost funkcije raste ili pada u +∞ ili −∞. ali c c ako se argumenti proizvoljno pribliˇavaju toˇki 0 vrijednost funkcije z c se pribliˇava (ali ne doseˇe) vrijednost 1. onda se graf funkcije proizvoljno blizu pribliˇava z vertikalnom pravcu x = a.1. ali taj rast c c ili pad je ”brˇi” od rasta ili pada svakog pravca u ravnini.6: Ponaˇanje funkcije u konaˇnom rubu podruˇja definicije. OSNOVNI POJMOVI 163 pribliˇavaju rubu vrijednosti funkcije ostaju konaˇne. Tada oˇito f strogo raste u +∞. (Npr. Rub prirodnog podruˇja definicije funkcije je beskonaˇan. ne postoji pravac kojem se graf funkcije po volji blizu pribliˇava z kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u beskonaˇni rub. +∞ ili −∞. tj.) c z . a) Vrijednost funkcije raste ili pada u +∞ ili −∞ kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u beskonaˇni rub. c c (Npr.

postoji pravac kojem se graf c funkcije po volji blizu pribliˇava kada argumenti prirodnog podruˇja z c definicije idu u beskonaˇni rub. i taj rast c c ili pad je ”jednak” rastu ili padu nekog kosog pravca u ravnini (tj. kaˇemo da z z funkcija (odnosno njen graf) ima asimptotu. z c c) Vrijednost funkcije raste ili pada prema konaˇnom broju a. To znaˇi da se graf funkcije po volji blizu pribliˇava c c z pravcu y = a kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u c beskonaˇni rub. (Npr. neka je funkcija f : R −→ R c dana formulom f (x) = x − e−x . Oˇito. kada argument x ide u +∞. neka je funkcija f : R −→ R dana formulom c f (x) = e−x +1. Funkcija moˇe imati vertikalnu asimptotu samo u konaˇnom rubu. Postoje horizontalne.7: Ponaˇanje funkcije u beskonaˇnom rubu podruˇja definicije. tj. i cijeli izraz x − e−x je dobro aproksimiran izrazom x. +∞ ili −∞. c graf funkcije f se proizvoljno blizu pribliˇava pravcu y = x). ali nikad ga ne dostiˇe. graf funkcije se proizvoljno blizu (odozgo) pribliˇava pravcu y = 1). a druge dvije z c . kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u z c beskonaˇni rub.164 POGLAVLJE 5. y = ax + b i a = 0. Odnosno. s c c Ako postoji pravac kojem se graf funkcije po volji blizu pribliˇava. Dakle. FUNKCIJE b) Vrijednost funkcije raste ili pada u +∞ ili −∞ kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u beskonaˇni rub. Tada za velike vrijednosti od x izraz e−x postaje vrlo mali. z y y y 0 x 0 x 0 x Slika 5. zakljuˇujemo. (Npr. jer kad bi a bio nula tada vrijednosti funkcije ne bi rasle ili padale u beskonaˇnost). Dakle. kada argument funkcije f ide u +∞. z kada argumenti funkcije f postaju dovoljno veliki. vertikalne i kose asimptote. tada se vrijednost c −x izraza e + 1 proizvoljno blizu pribliˇava broju jedan.

7 Ako funkcija ima asimptotu. Funkcija je neprekidna na intervalu I ako je neprekidna u svakoj toˇki intervala c I. x > 0  sign x = 0. ako (∀ε > 0)(∃δ > 0) takav da je f ( x0 − δ. zbog svojstva asimptote da se graf funkcije proizvoljno blizu pribliˇava svakoj od asimpz tota.5 Neka je dana funkcija sign : R −→ R formulom   1. z Definicija 5. x0 + δ ) ⊆ f (x0 ) − ε. Primjer 5. c 1 Uzmimo ε = 2 . Dakle nula je toˇka prekida od f . Intuitivno. f (x0 ) + ε . Kad bi imala dvije asimptote u jednom rubu. Definirajmo sada pojam neprekidnosti funkcije.3 kaˇe da je funkcija f : I = a.1. gdje je I ⊆ D(f ). je neprekidna u toˇki x0 ∈ I ako c (∀ε > 0)(∃δ > 0) takav da (|x − x0 | < δ) ⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). Zbog linearnosti asimptota imamo da je to jedna te ista asimptota (tj. onda ona moˇe imati najviˇe jednu z s asimptotu u jednom rubu.5. b −→ R neprekidna u x0 ∈ I ako z za proizvoljnu okolinu oko vrijednosti f (x0 ) postoji okolina oko x0 koja se cijela preslika u okolinu oko f (x0 ). b −→ R. dok je u svim drugim toˇkama neprekidna. Odnosno.3 Realna funkcija realne varijable f : I = a. Tada za svaki δ > 0 i sve x ∈ R za koje je |x − 0| = |x| < δ 1 c vrijedi |f (x) − f (0)| = |f (x)| = 1 > 2 . . OSNOVNI POJMOVI samo u beskonaˇno dalekom rubu domene. Definicija 5. pravac). Funkcija je neprekidna ako male promjene u argumentu rezultiraju malim promjenama u vrijednosti funkcije. x = 0   −1 x < 0 Funkcija f ima prekid u 0. c 165 Napomena 5. slijedilo bi da se i asimptote (odnosno pravci) proizvoljno blizu pribliˇavaju z jedna drugoj. funkcija je neprekidna ako se njezin graf moˇe nacrtati bez podizanja olovke s papira.

9 Iz Definicije 5. iz uvjeta m ≤ f (x) ≤ M. c .4. Analogo se dokaˇe za x0 < 0. je ograniˇena ili omedena na I ako postoje realni brojevi m. M ∈ R c takvi da je m ≤ f (x) ≤ M. za svaki x ∈ I. Napomena 5. tj. Napomena 5. takav da je c |f (x)| ≤ M .4 Realna funkcija realne varijable f : I = a. b −→ R neprekidna u toˇki c x0 ∈ I. onda za proizvoljni ε > 0 i za δ = |x0 | imamo da za sve x ∈ R za koje je |x − x0 | < δ vrijedi |f (x) − f (x0 | = |1 − 1| = 0 < ε.♠ z Definicija 5.166 POGLAVLJE 5.10 Ako je funkcija f : I = a. Ako je x0 > 0. gdje je I ⊆ D(f ). tj. b −→ R. FUNKCIJE y 1 0 x −1 Slika 5. b −→ R. funkcija je neprekidna u x0 .8: Funkcija sign(x). M > 0. je ograniˇena na I ako postoji realan broj M ∈ R. Napomena 5.4 stavimo M = max{|m|. za svaki x ∈ I.8 Ako u Definiciji 5. |M |} dobijemo ekvivalentnu definiciju: Realna funkcija realne varijable f : I = a. za svaki x ∈ I. gdje je I ⊆ D(f ). onda je funkcija f ograniˇena na nekoj okolini oko x0 . slijedi da je graf ograniˇene funkcije sadrˇan u horizontalnoj traci izmedu pravaca c z y = m i y = M.

x = 0 ima prekid u nuli (jer kada se argument pribliˇava prema nuli vrijednost funkcije z raste odnosno pada prema +∞ odnosno −∞. c c S druge strane. realnim brojevima. definiramo njihov . . pri ˇemu je x ∈ D(f ) ∩ D(g).5 Osnovne raˇunske operacije s funkcijama c Za dane dvije realne funkcije realne varijable postavlja se pitanje moˇemo li. x=0 x f (x) = 0. pri ˇemu je x ∈ D(f ) ∩ D(g). c c 5. funkcija sign : R −→ R iz Primjera 5. tj. tako da smo operacije s funkcijama definirali dosta prirodno (onako kako smo i oˇekivali). Oˇito je funkcija f neograniˇena na svakoj okolini oko nule.5.1. c Za zadane dvije funkcije f. onda ona moˇe ali i ne mora c z biti ograniˇena na nekoj okolini toˇke prekida. Npr. funkcija f : R −→ R dana c c formulom 1 . c D(f g) = D(f ) ∩ D(g). . OSNOVNI POJMOVI 167 Napomena 5. g(x) .zbroj ili razliku s (f ± g)(x) = f (x) ± g(x). tj. i z kako.11 Ako funkcija ima prekid u toˇki. vrˇiti raˇunske operacije s njima? s c Elementarne raˇunske operacije s funkcijama definiraju se preko operacija nad c njihovim vrijednostima. dok je sama vrijednost funkcije f (0) = 0).1. g : R −→ R.kvocijent s f g (x) = f (x) .5 za koju znamo da ima prekid u nuli je oˇito ograniˇena na svakoj okolini oko nule. c D(f ± g) = D(f ) ∩ D(g).produkt s (f g)(x) = f (x)g(x). tj.

Uoˇimo da je D(g) = R. g : R −→ R. FUNKCIJE pri ˇemu je x ∈ D(f ) ∩ D(g) ali takav da je g(x) = 0. onda je (f + g)(x) = f (x) za svaki x ∈ D(f ). x. z c z Napomena 5. Tj. Graf funkcije f + g je ustvari graf funkcije f translatiran za −c u smjeru y osi prema dolje..168 POGLAVLJE 5. Npr. ..12) oˇito je da je skup svih funkcija f : R −→ R vektorski prostor (Definicija 1. x } je linearno nezavisan skup za svaki n ∈ N (linearna nezavisnost proizlazi iz Teorema 5. tj. dakle beskonaˇni skup {xn . Dakle imamo definirano c c mnoˇenje funkcije skalarom. c Preciznije. Graf funkcije f + g je ustvari graf funkcije f translatiran za c u smjeru y osi prema gore.. skup svih realnih funkcija realne varijable je beskonaˇno dimenzionalan vektorski c prostor. b) Ako je c > 0.5).} je sadrˇan u c z nekoj bazi od vektorskog prostora realnih funkcija realne varijable. skup funkcija {1. 1.12 Primijetimo da je za proizvoljnu funkciju f : R −→ R i proizvoljni λ ∈ R funkcija h : R −→ R dana formulom h(x) = λf (x) u stvari produkt funkcija f : R −→ R i g : R −→ R. a g dana formulom g(x) = c. pri ˇemu je f proizvoljna.. x . D(f g) = D(f ) i c g D f = {x ∈ D(f ) : f (x) = 0}. Pogledajmo sada neke specijalne sluˇajeve raˇunskih operacija s funkcijama. .13 Uz ve´ definirano zbrajanje funkcija i mnoˇenja funkcija skalarom (Napomena 5. Pogledajmo funkciju f + g u ovisnosti o c ∈ R. pa je D(f ± g) = D(f ). . onda je (f + g)(x) = f (x) + c za svaki x ∈ D(f ). Napomena 5. c) Ako je c < 0. 1. n = 0. c D f g = (D(f ) ∩ D(g)) \ {x ∈ D(g) : g(x) = 0}. graf funkcije f + g je isti kao i graf funkcije f . onda je (f + g)(x) = f (x) − c za svaki x ∈ D(f ).. Beskonaˇno dimenzionalan je jer ne moˇemo na´i niti jednu konaˇnu bazu za taj prosc z c c 2 n tor. c c Neka su f. gdje je g konstantna funkcija g(x) = λ za svaki x ∈ R. c c ∈ R.3). a) Ako je c = 0. Funkciju h oznaˇavamo sa λf i oˇito je D(λf ) = D(f ).

samo je usporen pad i rast c funkcije f .10: Graf funkcije 2f (x). Graf funkcije f g je sliˇan grafu funkcije f . Dakle. pri ˇemu jednakost vrijedi samo u c nultoˇkama od f . onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ). 2. funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija c c f . .1. onda je (f g)(x) = 0 za svaki x ∈ D(f ). OSNOVNI POJMOVI 169 y f(x)+c c f(x) x 0 Slika 5.9: Graf funkcije f (x) + c za c > 0. a) Ako je c = 0. vrijedi |(f g)(x)| ≤ |f (x)|. y 2 f(x) 0 f(x) x Slika 5. b) Ako je 0 < c < 1. dok su druge vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti umanjene c puta. Graf funkcije f g je pravac y = 0 ili x os.5. tj. Pogledajmo funkciju f g u ovisnosti o c ∈ R.

funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija c c f .11: Graf funkcije −f (x). Graf funkcije f g c je sliˇan grafu funkcije f samo je ubrzan pad i rast funkcije f . f) Ako je −1 < c < 0. dok su druge c vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti uve´ane |c| puta. tj. c d) Ako je c = 1. onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ). pri ˇemu jednakost vrijedi samo u nultoˇkama od c c f . Dakle. vrijedi |(f g)(x)| ≥ |f (x)|. Graf funkcije f g je isti kao i graf funkcije f . ali su suprotnog predznaka. onda je (f g)(x) = f (x) za svaki x ∈ D(f ). pri ˇemu jednakost vrijedi samo u nultoˇkama od c c f . pri ˇemu jednakost vrijedi samo u c nultoˇkama od f . FUNKCIJE c) Ako je c > 1. Graf funkcije f g dobijemo tako da zrcalimo graf funkcije f s obzirom na x os. onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ). e) Ako je c = −1. dok su druge c vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti uve´ane c puta. Dakle. g) Ako je c < −1. Graf funkcije f g dobijemo tako da zrcalimo graf funkcije (f |g|)(x) = |c|f (x) s obzirom na x os. y 0 f(x) x −f(x) Slika 5. Dakle. tj. ali su suprotnog c . dok su druge vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti umanjene |c| puta. tj. onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ). funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija f . funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija f . vrijedi |(f g)(x)| ≤ |f (x)|. onda je (f g)(x) = −f (x) za svaki x ∈ D(f ).170 POGLAVLJE 5. vrijedi |(f g)(x)| ≥ |f (x)|.

f). c c c Napomena 5. 0 . Uoˇimo prvo c g c c c da funkcija f nema nultoˇke. za f. g : R −→ R dane formulama f (x) = −x2 i g(x) = x znamo da su obje strogo rastu´e na −∞. npr. onda je f (x) = f (x) za svaki x ∈ D f . kada se argument x pribliˇava nultoˇki z c g od f funkcija f ´e rasti odnosno padati u +∞ odnosno −∞. c . 3. g g 1 b) Ako je c = 1. Graf funkcije f g dobijemo tako da zrcalimo graf funkcije (f |g|)(x) = |c|f (x) s obzirom na x os. Ostale situacije u ovisnosti o c ∈ R svode se na sluˇajeve 2 b). c g) i 3 b). tamo funkcija f pada. Na c g 1 ostalim podruˇjima funkcija f ´e rasti s vrijednostima f (x) tamo gdje c c g funkcija f pada i obratno. funkcija g f je jednaka pravcu y = 0 na skupu D g f . OSNOVNI POJMOVI 171 predznaka.1. Nultoˇke od f su rubovi prirodnog c g g podruˇja definicije od f (toˇka 5. g f g a) Ako je c = 0. c). c c c Za ostale operacije ova tvrdnja ne vrijedi. onda oˇito g funkcija f u njima nije definirana. tj. Dakle. 0 ali funkcije c (f g)(x) = −x3 i f (x) = −x g su strogo padaju´e na −∞. Zbroj dviju padaju´ih funkcija je padaju´a funkcija.4). gdje funkcija f raste. onda je f (x) = 0 za svaki x ∈ D . tj.5. . Ako funkcija f ima nultoˇke. Pogledajmo funkciju g f u ovisnosti o c ∈ R.1. funkcija f u njima ima c c vertikalne asimptote.14 Oˇito je zbroj dviju rastu´ih funkcija rastu´a funkcija (na podruˇju gdje je zbroj definiran).

Kao ˇto ˇesto izlaz jednog stroja sluˇi kao ulaz drugome. tako ˇesto i vrijednost s c z c jedne funkcije sluˇi kao argument druge.4). 3. Ako je jedna funkcija. Matematiˇki se to formalizira pojmom kompozicija funkcija. onda je funkcija f ± g neparna. recimo g. onda su funkcije f ± g. 2. c h f A B g C Slika 5. FUNKCIJE Pogledajmo joˇ kako se elementarne operacije slaˇu s parnoˇ´u odnosno s z sc neparnoˇ´u. onda funkcija f ± g nije ni parna ni neparna (osim ako jedna od f ili g nije nul funkcija.6 Kompozicija funkcija Ponekad je o funkcijama korisno razmiˇljati kao o strojevima koji uzimaju odredenu s sirovinu (argument) na ulazu i daju gotovi proizvod (vrijednost) na izlazu. Definicija 5. Primjer 5.12: Kompozicija funkcija. Tada izravno iz definicije parnosti sc i neparnosti imamo: 1. Dakle D(g ◦ f ) = {x ∈ D(f ) : f (x) ∈ D(g)}. g 5. Tim se postupkom mogu stvarati nove z funkcije. te funkcije f g i obje parne. f g i f g f g sve parne. g : R −→ R funkcije. za svaki x ∈ D(f ) takav da je f (x) ∈ D(g).5 Za dane funkcije f : A −→ B i g : B −→ C definiramo funkciju h : A −→ C koju zovemo kompozicija funkcija f i g (u oznaci g ◦f ) formulom (g ◦ f )(x) = g(f (x)). Neka su f. dok su funkcije f g i f obje neparne. . Ako su obje parne.172 POGLAVLJE 5. neparna a f parna.1. Ako su obje neparne.

Naime. 1 . tj. tj.7 Neka je dana funkcija f (x) formulom f (x) = x . c s Ovdje treba biti oprezan i ne pobrkati ovo s operacijom kvadriranja vrijednosti funkcije f .16 Primijetimo da kompozicija f ◦ id = id ◦ f = f uvijek postoji za svaku funkciju f . OSNOVNI POJMOVI Primjer 5. z funkciju f komponirati samu sa sobom. op´enito.♠ x+1 x+1 173 2x . Funkciju f (x) = x zovemo identiteta i oznaˇavamo je s i(x) ili c id(x). Dakle imamo f ◦ id = id ◦ f = f. g ◦ f = f ◦ g.1.6 vidimo da operacija kompozicije funkcija nije komutativna. moˇemo gledati funkciju f ◦ f . za proizvoljnu funkciju f . Tada je oˇito c D(f ) = R(f ). Tako imamo z (f ◦ f )(x) = ˇto je oˇito razliˇito od vrijednosti s c c (f (x))2 = 1 1 x = x. da je. x+1 (g ◦ f )(x) = g(3x) = (f ◦ g)(x) = f 2x x+1 =3· Iz Primjera 5. za svaku funkciju g : R −→ R.5. c Napomena 5. jer je D(id ◦ f ) = D(f ◦ id) = D(f ). Napomena 5. 1 Primjer 5.♠ x2 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x ima s obzirom na operaciju kompozicije funkcija sliˇnu ulogu kao i broj 1 s obzirom na operaciju mnoˇenja c z realnih brojeva. za tu funkciju vrijedi g ◦ f = f ◦ g = g. 3x + 1 3x + 1 2x 6x = . U takvom sluˇaju piˇemo f 2 = f ◦ f .15 Ako vrijednosti funkcije f moˇemo padaju u njenu domenu.6 Odredimo kompozicije g◦f i f ◦g funkcija f (x) = 3x i g(x) = 2 · 3x 6x = . .

FUNKCIJE Pogledajmo joˇ neka svojstva kompozicije funkcija. tj. x2 ∈ D(g ◦ f ) c c takve da vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≥ (zbog pada od f i rasta od g) ≥ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). c c b) Ako su funkcije f i g padaju´e. x2 ∈ D(g ◦ f ) takve da c vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≤ (zbog rasta od f i g) ≤ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ).174 POGLAVLJE 5. tj. njihova kompozicija je rastu´a. x2 ∈ D(g ◦ f ) c c takve da vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≥ (zbog rasta od f i pada od g) ≥ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). c c) Ako je funkcija f rastu´a a g padaju´a. Monotonost kompozicije u ovisnosti o monotonosti komponenata. onda za x1 . tj. c . x2 ∈ D(g ◦ f ) takve da vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≤ (zbog pada od f i g) ≤ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). s 1. onda za x1 . tj. a) Ako su funkcije f i g rastu´e. njihova kompozicija je padaju´a. njihova kompozicija je padaju´a. c d) Ako je funkcija f padaju´a a g rastu´a. onda za x1 . onda za x1 . njihova kompozicija je rastu´a.

ali to ´emo detaljnije razraditi kasnije. Vaˇno je da se svojstvo neprekidnosti dobro nasljeduje pri kompoziciji funkcija. 175 a) Ako su funkcije f i g parne. onda je kompozicija g ◦ f parna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(−f (x)) = g(f (x)) = (g ◦ f )(x). z 3. g f N N P P P P g f N P Slika 5.5. b) Ako su funkcije f i g neparne. a funkcija g definirana c i neprekidna u f (x0 ). c . onda je kompozicija g ◦ f neparna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(−f (x)) = −g(f (x)) = −(g ◦ f )(x).13: Kompozicija funkcija. ako je funkcija f neprekidna u x0 . Toˇnije.1. onda je i kompozicija g ◦ f parna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(f (x)) = (g ◦ f )(x). Parnost kompozicije u ovisnosti o parnosti komponenata. c) Ako je funkcija f parna a g neparna. OSNOVNI POJMOVI 2. d) Ako je funkcija f neparna a g parna. onda je kompozicija g ◦ f parna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(f (x)) = (g ◦ f )(x). onda je i kompozicija g ◦ f neprekidna u x0 .

12}. zaz z s kljuˇujemo da ne postoji jedinstveni argument funkcije b ˇija je vrijednost 0.176 POGLAVLJE 5. FUNKCIJE 5.♠ Primjer 5. . x2 ∈ D(f ) uvjet x1 = x2 povlaˇi f (x1 ) = f (x2 ). i obrnuto. c s Pogledajmo sada obratni problem. Tada je oˇito iznos c c novca u ovisnosti o vremenu rada stroja dan s y(x) = 200x + 500.1. moˇe biti viˇe studenata koji su imali nula bodova. 10 sati rada stroja koˇtati 2500 kn. Nas zanima x(y).. za svaki iznos novaca postoji jedinstveno vrijeme rada (unajmljivanja) stroja. 1. Rjeˇavaju´i tu jednadˇbu po x dobijemo x = 4 h. a za z c neke nije. b : studenti −→ {0. 2. Sada se postavlja pitanje: koji je student imao nula bodova na teorijskom dijelu kolokvija? Na ˇalost.♠ z s Definicija 5. tj. s c z s za svako vrijeme rada (unajmljivanja) stroja postoji jedinstvena cijena. tj. 200x + 500 = 1300. Dakle. injekcija razliˇitim c c c vrijednostima argumenta pridruˇuje razliˇite funkcijske vrijednosti. i joˇ 500 kn za dovoz i odvoz. Ne c c moˇemo rijeˇiti problem. s s Jasno je da ´e nas npr... Primjer 5. Koliko si dugo moˇemo priuˇtiti stroj ako na z s raspolaganju imamo 1300 kn? Oznaˇimo s x vrijeme rada stroja a s y iznos novaca. Uspjeli smo rijeˇiti problem. . Dakle imamo.6 Funkcija f : A −→ B je injekcija ako za svaki x1 . To je za neke funkcije mogu´e.7 Inverzna funkcija ˇ Cesto se javlja potreba da se iz poznate vrijednost funkcije odredi vrijednost argumenta za koju se ta vrijednost postiˇe.8 Troˇkovi rada stroja su 200 kn/h. Kaˇe se i da z c z f ne lijepi argumente. Drugim rijeˇima.9 Neka je dana funkcija b koja svakom studentu pridruˇuje broj bodova z na teorijskom dijelu kolokvija.

za bilo koji c ∈ R.14: Graf injekcije (lijevo) i funkcije koja nije injekcija (desno). Injektivnost. OSNOVNI POJMOVI y y 177 0 x 0 x Slika 5. tj. Ako sada c umjesto y = 1300 uzmemo bilo koji c ∈ R i rijeˇimo jednadˇbu s z 200x + 500 = c. Napomena 5.8 Funkcija f je bijekcija ako je i injekcija i surjekcija. je injekcija za neparan n. s c Primjer 5.7 Funkcija f : A −→ B je surjekcija ako za svaki y ∈ R(f ) postoji x ∈ D(f ) takav da je y = f (x).8 izraˇunali smo da je x(1300) = 4. n ∈ N. jer pravac y = 1 sijeˇe graf funkcije f (x) = xn za parno n u toˇkama c c (−1. s Injektivnost se na grafu realne funkcije manifestira ˇinjenicom da se presjek grafa c i pravca y = c sastoji od najviˇe jedne toˇke. f : D(f ) → R(f ) je uvijek surjekcija. Definicija 5. x2 ∈ D(f ). a injektivnost njegovu jedinstvenost. surjektivnost i bijektivnost su vaˇna svojstva realnih funkcija. Napomena 5. c c Definicija 5. 1) i (1. 1).10 Funkcija f (x) = xn .17 Uoˇimo da je uvjet injektivnosti funkcije f iz Definicije 5.1.♠ Primjer 5. ali ne i za paran n. .18 Primijetimo da je svaka funkcija f : A −→ B uvijek surjekcija na svoju sliku.6 c ekvivalentan sljede´em: za x1 . S z njima se najˇeˇ´e susre´emo kod rjeˇavanja jednadˇbi.11 U Primjeru 5.5. f (x1 ) = f (x2 ) povlaˇi x1 = x2 . Surjektivnost osigurava c sc c s z postojanje rjeˇenja.

200 (200x − 500) + 500 = x. Funkciju g oznaˇavamo s g = f −1 i piˇemo g(x) = f −1 (x).9 Za zadanu funkciju f : A −→ B kaˇemo da ima inverznu z funkciju ako postoji funkcija g : B −→ A takva da je (f ◦ g)(x) = (g ◦ f )(x) = x. funkcija g : B −→ A je inverzna funkcija funkcije f : A −→ B ako i samo ako vrijedi f ◦ g = g ◦ f = id. 200 POGLAVLJE 5. Dakle. c s (f ◦ f −1 )(x) = (f −1 ◦ f )(x) = x f (f −1 (x)) = f −1 (f (x)) = x. FUNKCIJE Komponiramo li (uvrstimo) formulu za c(x) i x(c). x(c) = c − 500 . .15: Graf funkcije i njoj inverzne funkcije.178 dobivamo formulu za x u terminima c. dobivamo c(x(c)) = 200 x(c(x)) = c − 500 + 500 = c. 4 3 2 1 -4 -2 -1 -2 -3 -4 2 4 Slika 5.♠ 200 Definicija 5.

no njezine restrikcije na −∞. No f ◦ g = id. +∞ . +∞ −→ [0. Dakle.+∞ su bijekcije s inverzima g1 : [0. pa ima i inverznu funkciju. Tada iz Napomene 5.1 Inverzna funkcija strogo rastu´e funkcije je strogo rastu´a. f | −∞. jer je c f ◦ g = g ◦ f = id. +∞ −→ −∞.1. Problem odredivanja bijektivnosti moˇemo svesti na problem odredivanja injekz tivnosti jer je svaka funkcija surjekcija na svoju sliku. g2 (x) = x.20 znamo da f c ima inverznu funkciju g.10). +∞ jesu. c Primijetimo da ako f nije strogo monotona nego samo monotona. Dakle vrijedi f ◦ g = g ◦ f = id. uvijek mislimo na inverze njihovih restrikcija na intervale na kojima su injektivne. OSNOVNI POJMOVI 179 Napomena 5. a ona c c je strogo rastu´a funkcija. To je oˇito inverzna funkcija od f . 0]. Tada je dobro definirana funkcija g : R(f ) −→ D(f ) formulom g(y) = g(f (x)) = x. Primjer 5. a strogo c c padaju´e funkcije strogo padaju´a. Tada je funkcija koja vrijednostima slike od f pridruˇuje argumente z od f dobro definirana.5.♠ Napomena 5. i √ g2 : [0. 0] i [0.19 Funkcija f : A −→ B ima inverznu funkciju ako i samo ako je bijekcija. Kad g ne bi bila strogo rastu´a funkcija onda niti f ◦ g ne bi bila strogo rastu´a. Neka je f : D(f ) −→ R(f ) i za x ∈ D(f ) neka je y = f (x) ∈ R(f ). c Analogno se dokaˇe tvrdnja ako je f strogo padaju´a. c c Dokaz: Neka je f : R −→ R strogo rastu´a. Teorem 5. kad govorimo o inverzima funkcija f : R −→ R.20 Ako je funkcija f : R −→ R strogo monotona. onda ona ne mora imati inverznu funkciju jer ne mora biti injekcija.12 Funkcija f : R −→ R(f ) dana formulom f (x) = x2 nije injekcija (Primjer 5. g1 (x) = − x. onda je ona oˇito i bijekcija na svoju sliku. Dakle.0] √ i f |[0.♣ z c .

+∞ −→ −∞. Kako za inverznu funkciju vrijedi f (f −1 (x)) = x. Primjer 5. Dakle. Predznak + odabrali smo kako bi f −1 (x) bila rastu´a funkcija. f −1 je neparna. +∞ . praktiˇno izraˇunati. FUNKCIJE Teorem 5.13 funkcija f (x) = xn za paran n je definirana na cijelom R i slika joj je [0. +∞ gdje je bijekcija. Ako ˇelimo prona´i inz c verznu funkciju od f moramo f restringirati na −∞. Rjeˇavaju´i jednadˇbu f (f −1 (x)) = x po f −1 (x) dobivamo s c z f −1 (x) = √ x + 4.♠ c Analogno kao u Primjeru 5.21 Primijetimo da iz uvjeta f ◦ f −1 = f −1 ◦ f = id slijedi da su graf funkcije f i graf njoj inverzne f −1 zrcalno simetriˇni s obzirom na pravac c y = id(x) = x. inverznu funkciju proizvoljne bijekcije s c c f : R −→ R.♣ Iz Primjera 5. 0] ili [0.13 Odredimo inverznu funkciju za funkciju f : R+ −→ R(f ) danu 0 2 formulom f (x) = x − 4. jer je f (x) c rastu´a. Tada je njena inverzna funkcija g : [0. zakljuˇujemo da se odredivanje funkcije f −1 svodi na rjeˇavanje jednadˇbe f (f −1 (x)) = c s z x po nepoznanici f −1 (x).2 Inverzna funkcija neparne funkcije je neparna. Tada imamo f −1 (−f (x)) = f −1 (f (−x)) = −x = −f −1 (f (x)). Dokaz: Neka je funkcija f neparna bijekcija i neka je f −1 njena inverzna funkcija. ali nije bijekcija.12 slijedi da tvrdnju Teorema 5. z c Napomena 5. 0] odnosno . Pokuˇajmo sada.180 POGLAVLJE 5.2 ne moˇemo izre´i za parne funkcije.

S c sc mnogima od njih smo se ve´ susreli tijekom dosadaˇnjeg obrazovanja pa u ovom c s odjeljku samo ukratko podsje´amo na njihova osnovna svojstva. 5.6 0. nije uvijek mogu´e te inverzne funkcije c eksplicitno zapisati pomo´u elementarnih funkcija. c .4 0.4 1 2 Slika 5. c Osim elementarnih postoje i tzv. specijalne funkcije kojima se ovdje ne´emo c baviti. ˇ Cak i za funkcije koje imaju inverze. Restrikcija te funkcije na interval [−1. +∞ je bijekcija. Najˇeˇ´e i najjednostavnije zovemo elementarnim funkcijama. tj.2 Pregled elementarnih funkcija Funkcije koje se u primjeni najˇeˇ´e pojavljuju dobile su tijekom povijesti posebna c sc imena i oznaku. ima inverznu funkciju.2.2 -0. Ako je n neparan.16: Graf funkcije f (x) = xex . Primjer takve funkcije je c x f (x) = xe . +∞ −→ [0. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 181 √ √ g : [0.8 0.5. 0. +∞ dana formulom − n x odnosno n x. no ona se ne moˇe izraziti kao konaˇna kombinacija elementarnih z c funkcija. onda je f bijekcija sa R u R i inverzna funkcija joj je √ g : R −→ R dana formulom g(x) = n x. Pojam funkcije je vrlo op´enit i obuhva´a i tipove ovisnosti koji nemaju veliku c c praktiˇnu primjenu.2 -3 -2 -1 -0.

Trigonometrijske . k Po definiciji stavljamo x0 = 1.Eksponencijalne .2 Polinomi Za svaki realan broj x mogu´e je izraˇunati svaku njegovu potenciju s nenegac c tivnim cjelobrojnim eksponentom k ≥ 0.182 POGLAVLJE 5. mnoˇenih nekim koeficijentima.Area 2. Elementarne a) Algebarske .Ostale algebarske funkcije b) Transcendentne .2. dolazimo do pojma z .Ciklometrijske . Specijalne a) Gama b) Besselove c) erf d) Ortogonalni polinomi e) Hipergeometrijske f) Ostale 5.2.1 Klasifikacija i podjela realnih funkcija 1.Hiperboliˇke c .Racionalne funkcije . za svaki x ∈ R.Logaritamske . xk = x · x · · · x . FUNKCIJE 5.Polinomi . Zbrajaju´i konaˇno mnogo takvih c c potencija istog broja x ∈ R.

5 5 2. Dakle je svaki polinom definiran na cijelom skupu R. Koeficijent an je vode´i. c 10 7.17: Na slici su prikazani redom grafovi (funkcija) polinoma P6 (x) = x2 (x2 −1)(x2 −4) = x6 −5x4 +4x2 . a0 su koeficijenti polinoma Pn (x). Ovdje podrazumijevamo da je an = 0. Definicija 5. . P4 = (x−1)(x−3)(x+2)2 i P7 = (x+1)(x−1)3 (x−2)(x−3)2 . Stupanj polinoma je najviˇa potencija nezavisne varijable x u formuli za s Pn (x). a a0 je slobodni koeficijent. + a2 x2 + a1 x + a0 . . ako su jednaki kao funkcije.10 Polinom n-tog stupnja u varijabli x je funkcija zadana formulom n Pn (x) = i=0 ai xi = an xn + an−1 xn−1 + . . Definicija 5. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 183 polinoma. .5 -5 50 40 30 20 10 -3 -2 -1 -10 1 2 3 4 1 2 3 -2 -200 -400 2 4 200 60 40 20 -2 -1 -20 -40 1 2 3 4 Slika 5.11 Dva polinoma P i Q su jednaka. Q : R −→ R su jednaki ako je P (x) = Q(x) za svaki x ∈ R. . Polinom P : R −→ R takav da vrijedi P (x) = 0 za svaki x ∈ R zovemo nulpolinom. P5 (x) = x(x−2)(x−4)2 (x+3) = x5 −7x4 + 2x3 +64x2 −96x.5. Polinomi su konceptualno najjednostavije funkcije. . P. . Vrijednost polinoma P (x) moˇe se izraˇunati konaˇnim brojem operacija zbrajanja i mnoˇenja za svaki z c c z realan broj x.2.5 -3 -2 -1 -2. Realne konstante an .a1 . tj.

.184 POGLAVLJE 5..14 Polinom f (x) = x ima u x = 0 nultoˇku prvog reda. Polinom c f (x) = (x−1)2 ima u toˇki x = 1 nultoˇku drugog reda.11.14.01 1.18: Primjeri nultoˇaka razliˇite kratnosti iz Primjera 5. 1.02 4 0. pri ˇemu je Qn−k (x) polinom stupnja n − k u varijabli x i Qn−k (x0 ) = 0. tj. c c ..5 3 Slika 5.4 Polinomi Pn (x) = i=0 ai x i Qm (x) = i=0 i bi xi su jednaki ako i samo ako je m = n i ai = bi .: n m Teorem 5. n. 0. a ordinata je. Apscisa nultoˇke je nuliˇte.5 2 2.♣ i=0 ai xi jest nulpoli- Kao posljedicu Teorema 5. c Primjer 5.♠ c c 2 1 -2 -1 -1 -2 -1 1 2 1 1 2 3 -0. Kaˇemo da je x0 nultoˇka k-tog reda polinoma Pn ako je z c Pn (x) = (x − x0 )k Qn−k (x).♣ Broj x0 ∈ R za koji je Pn (x0 ) = 0 je realna nultoˇka polinoma Pn . za sve i = 0.. . c c c s naravno..3 (Teorem o nulpolinomu) Polinom Pn (x) = nom ako i samo ako je a0 = a1 = . c Pravilnije bi bilo re´i da je takav broj nuliˇte polinoma. Broj c k zove se red ili kratnost nultoˇke x0 .02 3 2 0.3 moˇemo sada dati drugu karakterizaciju jednakosti z polinoma iz Definicije 5. a toˇka u kojoj graf c s c polinoma sijeˇe os x da je nultoˇka.01 -0. Polinom f (x) = (x−2)3 c c ima u x = 2 nultoˇku tre´eg reda. = an = 0. FUNKCIJE n Teorem 5.

za x ≥ 0. odnosno strogo padaju´a. je polinom drugog stupnja ili kvadratna funkcija. onda iz Teorema 6. gdje je k z red nultoˇke x0 i Qn−k (x) polinom stupnja n − k takav da je Qn−k (x0 ) = 0. Tjeme . kaˇemo da je linearna funkcija strogo rastu´a.2. a = 0. Za a = 0 imamo konstantnu funkciju p(x) = b. Graf kvadratne funkcije je parabola koja ima os simetrije paralelnu s osi y.5. c b Oˇito za a = 0 linearna funkcija ima toˇno jednu nultoˇku − a . po Teoremu c 6. onda iz Teorema 6. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 185 Napomena 5. c c c 1000 800 600 400 200 200 400 600 800 1000 Slika 5. Dakle Pn (x) ne mijenja predznak u nultoˇki x0 parnog reda.22 U nultoˇkama neparnog reda polinom mijenja predznak. tj. Ako je k paran. Linearna funkcija p(x) = ax + b je rastu´a ako je a ≥ 0. dok za x > x0 vrijedi (x − x0 )k > 0. Ako je x0 ∈ R nultoˇka reda k c od Pn (x).19: Graf linearne funkcije f (x) = x + 75.8). c Dokaz: Svaki polinom je neprekidna funkcija na R (Teorem 6. a prema dolje ako je a < 0. raste na cijelom R. Graf linearne funkcije je pravac s koeficijentom smjera a i odsjeˇkom na osi y jednakim c b. Funkcija p : R −→ R dana formulom p(x) = ax2 + bx + c. onda znamo da Pn (x) moˇemo zapisati kao Pn (x) = (x − x0 )k Qn−k (x). Ako su ove nejednakosti c c stroge. a padaju´a ako je a ≤ 0. Ako je k neparan.ako raste u s c nekoj toˇki. dok c u nultoˇkama parnog reda nema promjene predznaka. Dakle Pn (x) mijenja predznak u nultoˇki c x0 neparnog reda. z c c Ponaˇanje linearne funkcije je isto na cijelom podruˇju definicije .3 Qn−k (x) = 0 na nekoj oklini oko x0 . ♣ c Polinom prvog stupnja p(x) = ax + b zovemo linearna funkcija.3 imamo da na nekoj okolini oko x0 za x < x0 vrijedi (x − x0 )k < 0.3 imamo da na nekoj okolini oko x0 za x < x0 i za x > x0 vrijedi (x − x0 )k > 0. Otvor joj je okrenut prema gore ako je a > 0.

Zbog neprekidnosti c polinoma na R (Teorem 6.20: Graf kvadratne funkcije f (x) = x2 + 3x − 4. Nultoˇke kvadratne funkcije dane su formulom c x1. Za polinome tre´eg i ˇetvrtog stupnja takoder postoje formule c c za raˇunanje njihovih nultoˇaka. −D/4a).8) graf polinoma mora negdje sje´i x os. dok za velike negativne x ∈ R oˇito Pn (x) c c poprima velike negativne vrijednosti (ako je an > 0. npr. inaˇe velike negativne vrijednosti). parabole ima koordinate (−b/2a.5 direktno slijedi da svaki polinom n-tog stupnja moˇe imati najviˇe z s n realnih nultoˇaka. Traˇenje nultoˇaka polinoma stupnja viˇeg od ˇetiri (ako z c s c polinom nema neki posebni oblik.♣ c Iz Teorema 5.23 Polinom neparnog stupnja mora imati barem jednu nultoˇku. gdje je D diskriminanta kvadratne funkcije D = b2 − 4ac.186 6 4 2 -5 -4 -3 -2 -1 -2 -4 -6 POGLAVLJE 5.5 (Osnovni teorem algebre) Svaki polinom n-tog stupnja ima toˇno c n kompleksnih nultoˇaka. FUNKCIJE 1 2 Slika 5. c Napomena 5. dok za polinome stupnja viˇeg od ˇetiri takve c c s c formule ne postoje. c Dokaz: Za dovoljno velike pozitivne x ∈ R oˇito Pn (x) poprima velike pozitivne vrijednosti (ako c je an > 0. Teorem 5. mora postojati broj c x0 ∈ R koji ´e biti nultoˇka od Pn (x). tj. 2a i realne su ako je D ≥ 0.2 = √ −b± D . Vidimo da je pronalaˇenje nultoˇaka polinoma prvog i drugog stupnja relaz c tivno lagano. P7 (x) = (x − 4)7 ) svodi se na numeriˇke c metode.♣ c c . inaˇe velike pozitivne).

1. tj. 0). c 4 2 12 10 8 6 -4 -2 -2 -4 2 4 4 2 -3 -2 -1 1 2 3 Slika 5.♠ Dakle. P1 (x) strogo raste na R.15 zakljuˇujemo da polinom parnog stupnja moˇe i ne mora c z imati realne nultoˇke. dakle je bijekcija i ima nultoˇku u (0. jer za velike apsolutne s c c vrijednosti argumenta x broj xn je po apsolutnoj vrijednosti puno ve´i od broja c i x . Oˇito je D(P1 ) = R(P1 ) = R. tj. Strogo pada na −∞. Ako je n = 1.16 Pogledajmo funkciju (polinom) Pn (x) = xn . dakle nije injekcija. onda je oˇito funkcija Pn (x) = xn parna. 3. tj. onda je P1 (x) = x linearna funkcija. graf c joj je zrcalno simetriˇan s obzirom na y os. Nadalje vrijedi c s D(Pn ) = R(Pn ) = R. onda je oˇito funkcija Pn (x) = xn neparna. Ako je n paran broj. c n Za velike apsolutne vrijednosti argumenta polinom Pn (x) = i=0 ai xi se ponaˇa kao njegov vode´i ˇlan. +∞ .5. strogo raste na [0. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 187 Primjer 5.♠ c .. c graf joj je centralno simetriˇan s obzirom na ishodiˇte. n − 1. pravac y = x. iz Primjera 5. R(Pn ) = [0.2. Ako je n neparan broj. tj. c 2.. dakle je bijekcija. 0). . 0). c neparna je i ima nultoˇku u (0. Pn (x) strogo raste na R. 0].15 Kvadratna funkcija p(x) = x2 + 1 nema realne nultoˇke jer je c D < 0. kao funkcija an xn . i = 1. Nadalje. +∞ i ima nultoˇku u (0. Primjer 5. c vrijedi D(Pn ) = R..21: Grafovi funkcije f (x) = xn za neparne (lijevo) i parne (desno) n.

Vertikalnu ne moˇe imati jer je svaki polinom neprekidna funkcija.2. Napomena 5. Npr. ne moˇemo s c z govoriti o monotonosti takvih funkcija jer ne znamo usporedivati uredene p-torke (ako polinom ima p varijabli). FUNKCIJE Napomena 5. Realne konstante aij . 5. problem poniˇtavanja je vrlo kompliciran.188 POGLAVLJE 5. Dokaz: Zbog neprekidnosti svakog polinoma na R (Teorem 6.8) zakljuˇujemo da polinom stupnja c n > 1 ne moˇe imati vertikalnu asimptotu.. Naravno. y) = i=0 j=0 aij xi y j . Po analogiji s racionalnim c brojevima. dijeljenjem polinoma c izlazimo iz te klase funkcija. razlika.. sliˇno kao ˇto dijeljenjem prirodnih (ili cijelih) broc s jeva dobivamo brojeve koji (op´enito) nisu prirodni. sam sebi je asimptota.25 Polinom proizvoljnog stupnja n > 1 nema asimptotu. umnoˇak i kompozicija polinoma ponovo polinom. . kvocijente dvaju polinoma nazivamo racionalnim funkcijama.12 Polinom (n + m)-tog stupnja u dvije varijable x i y je funkcija zadana formulom n m Pnm (x.. . itd. tj. i = 1.. m. kako se polinom Pn (x) = i=0 ai xi . Dakle. z n Nadalje.. su koeficijenti polinoma Pnm (x).24 Uoˇimo da za polinom prvog stupnja (linearnu funkciju) nema c smisla govoriti o asimptotama. za velike apsulutne vrijednosti argumenta ponaˇa kao an xn i jer je n > 1 zakljuˇujemo da polinom Pn (x) ne moˇe imati niti horizontalnu s c z n niti kosu asimptotu jer funkcija an x puno brˇe raste ili pada od svakog pravca. u tom sluˇaju se situacija komplicira. dok za kosu z ili horizontalnu nema smisla govoriti jer je polinom prvog stupnja ustvari pravac.3 Racionalne funkcije Oˇito je zbroj. Za . problem s asimptotike je sloˇeniji. ali c z kvocijent dvaju polinoma op´enito nije polinom. n > 1.♣ z Osim promatranih polinoma jedne varijable moˇemo promatrati i polinome z viˇe varijabli. z Definicija 5. j = 1.. n.

s c c Nultoˇke racionalne funkcije su nultoˇke njenog brojnika. f (x) = c c Pn (x) = 0 ako i samo ako je Pn (x) = 0. Dakle. c c . Funkcija j dana formulom j(x) = x−13 je polinom. takve su definirane na cijelom R. 3. nije racionalna funkcija. Qm (x) pri ˇemu su Pn (x) i Qm (x) polinomi u x. c Primjer 5. racionalne funkcije op´enito nisu definirane na cijelom skupu c R jer se njihove vrijednosti ne mogu izraˇunati u toˇkama u kojima im se nazivnik c c poniˇtava. Naravno. postoje i racionalne funkcije kojima se nazivnik nigdje ne s poniˇtava. nultoˇkama nazivnika. Funkcija hR dana formulom h(x) = 4. Funkcija f dana formulom f (x) = 2. (Smatramo da je racionalna funkcija ve´ skra´ena. Red pola je red odgovaraju´e nultoˇke nazivnika. ali i racionalna funkcija kod koje je nazivnik polinom Q1 (x) = 1. Dakle.2. Qm (x) = 0}. racionalna funkcija nije definirana u c najviˇe konaˇno mnogo toˇaka iz R. je racionalna funkcija. 5. Funkcija g dana formulom g(x) = x+2 x2 −3 x sin x x−1 je racionalna funkcija.13 Funkcija f : R → R je racionalna ako je oblika f (x) = Pn (x) .5.17 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1.) Dakle. tj. Funkcija k dana formulom k(x) = 2 2−3x je racionalna funkcija. Definicija 5. Qm (x) Nultoˇke nazivnika se zovu polovi racionalne funkcije. s c D(f ) = {x ∈ R. U polu racionalna funkcija c nije definirana. da ne postoji x0 ∈ R koji c c je nultoˇka i brojnika i nazivnika. tj. Funkcija i dana formulom i(x) = x7 −5 2−3x−x3 2x+1 √ x nije racionalna funkcija. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 189 razliku od polinoma.♠ Pn Racionalna funkcija f (x) = Qm(x) je definirana u svim realnim brojevima osim u (x) onima za koje se nazivnik poniˇtava. Polinomi su specijalni sluˇaj racionals c nih funkcija kojima je polinom u nazivniku jednak 1. 6.

U okolini polova vrijednosti racionalne c funkcije postaju po volji velike (idu u +∞) ili po volji male (idu u −∞) s jedne i s druge strane (Napomena 5.♣ Za odredenu kombinaciju stupnjeva brojnika i nazivnika. kad c argument ide u +∞ i −∞. (lijevo) i pola Napomena 5.26 Ako je pol parnog reda. tj.graf racionalne funkcije moˇe imati asimptote: z 1. z c Dokaz: Red pola je red nultoˇke nazivnika. dok za polove neparnog z c reda.22: Primjer pola neparnog reda funkcije f (x) = 1 parnog reda funkcije f (x) = x2 (desno).190 POGLAVLJE 5. Racionalna funkcija u polu ima vertikalnu asimptotu (jer je pol rub prirodnog podruˇja definicije racionalne funkcije). 2. Dakle. onda vrijednosti racionalne funkcije s njegove lijeve i desne strane teˇe u istu beskonaˇnost. vrijednosti funkcije s lijeve i desne strane pola teˇe u suprotne beskonaˇnosti. FUNKCIJE 100 75 50 25 -1 -0. Osim vertikalnih. racionalne funkcije mogu imati joˇ i horizontalne i kose s asimptote.5 1 x 1 Slika 5.5 0.26).5 1 80 60 40 20 -1 -0. imamo n n f (x) = Pn (x) = Qm (x) ai x i=0 m i x = n i=0 m ai xi−n . bi x i=0 i−m bi x i=0 i xm . kao i u toˇkama u c kojima se nazivnik poniˇtava. i to na vanjskim rubovima prirodnog podruˇja definicije. Sada tvrdnja izravno slijedi iz Napomene c 5.5 -25 -50 -75 -100 0. racionalna funkcija pokazuje ponaˇanje koje nismo s s nalazili kod polinoma .22.

izraz bm xn−m raste ili an pada brˇe od pravca bm x. odnosno racionalna fukcija se an u beskonaˇnosti ponaˇa kao bm x. onda izraz bm xn−m postaje po volji blizu nuli kada argument ide u beskonaˇnost. Preciznije. onda je n − m > 1. i=0 . Dakle za velike x racionalna funkcija f se ponaˇa s kao an n−m . an c) Ako je n > m + 1. se pribliˇava broju z bi x i−m am . onda racionalna funkcija ima horizontalnu asimptotu y = c. d) Ako je n = m + 1. racionalna funkcija nema ni horizontalne ni kose asimptote. Racionalna funkcija ima horizontalnu c asimptotu y = 0. xm . b) Ako je n = m. bi xi−m i=0 xm i=0 m bi xi−m xm Sada kad pustimo da argument ide u beskonaˇnost drugi pribrojnik. Dakle.2. bn . onda je n − m = 1.5. gdje je c jednak kvocijentu vode´ih koeficijenata polinoma u c an brojniku i nazivniku. c xm ai xi−m i=0 m tj. bm x an a) Ako je n < m. tj. tj. bm dok prvi pribrojnik. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA n m 191 ai x i−n Sada kada argument ide u beskonaˇnost izraz c i=0 odnosno i=0 bi xi−m ide u an odnosno u bm . odnosno racionalna funkcija (koja se za z an velike vrijednosti argumenta ponaˇa kao bm xn−m ) raste ili pada brˇe s z od pravca. imamo c s m+1 m f (x) = Pm+1 (x) = Qm (x) ai xi i=0 m = b i xi am+1 x m m+1 ai xi + i=0 m = b i xi b i xi i=0 m i=0 i=0 x (am+1 x) m m x + m i=0 m ai xi−m .

+∞ i za svaki x ∈ 0. Za dovoljno velike po apsolutnoj vrijednosti argumente funkcija f se proizvoljno blizu pribiˇava pravcu y = −x (za x < 0) odnosno pravcu y = x (za x > 0). . racionalna funkcija se pribliˇava pravcu c z (kosoj asimptoti) am+1 bm x + am bm . R(f ) = [1. +∞ . ako racionalna funkcija ima asimptotu y = c kad x teˇi u +∞. f strogo raste na [0. Oˇito je D(f ) = R. z Dakle pravci y = x i y = −x su kose asimptote funkcije f . Dakle. m i−m xm bi x i=0 m POGLAVLJE 5. Dakle. 0 vrijedi f (x) > −x. 4 2 -1 -2 -4 1 2 3 -6 -4 -2 4 2 2 -2 -4 4 1 1 Slika 5. tj. bm jer i=0 bi xi−m ide u bm .18 Neka je dana funkcija f : R −→ R formulom f (x) = x2 + 1. f strogo pada na −∞. Primjetimo da pravci y = x i y = −x nisu kose asimptote funkcije f na obje strane jer slika funkcije f je [1. kada argument ide u beskonaˇnost. f je parna.27 Analogno kao i kod vertikalnih asimptota.27 ne mora vrijediti.23: Primjer racionalnih funkcija f (x) = 1 − x−1 (lijevo). racionalne funkcije imaju svojstvo da im je isti pravac horizontalna (ili kosa) asimptota na obje strane.192 xm (am+1 x) .18 zakljuˇujemo da za funkcije koje nisu racionalne (joˇ kaˇemo c s z da su iracionalne) svojstvo iz Napomene 5. dakle nije injekcija. Nadalje. z onda je isti pravac horizontalna asimptota i kad x teˇi u −∞.♠ Iz Primjera 5. Napomena 5. f (x) = x + x (desno) i njihovih asimptota. +∞ . z √ Primjer 5. +∞ vrijedi f (x) > x. 0] i za svaki x ∈ −∞. FUNKCIJE ide u am+1 x. zrcalno simetriˇna obzirom c c na y os.

√ x2 + 1 i njenih asimptota z Napomena 5. Napomena 5. Pn (x)) = 0.24: Primjer iracionalne funkcije f (x) = iz Primjera 5. Definicija 5.28 Funkcija ne moˇe na istu stranu imati i horizontalnu i kosu asimptotu. y) = Qm (x)y −Pn (x).19 1. Dokaz: Neka je dan proizvoljni polinom Pn (x). ♣ Pn (x) Qm (x) proizvoljna racionalna funkcija. Tada je oˇito P (x. c Neka je sada f (x) = funkcija i algebarska. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 3 2 1 -4 -2 -1 -2 -3 2 4 193 Slika 5.4 Algebarske funkcije Funkcija je algebarska ako se u formuli kojom je zadana pojavljuju samo cjelobrojne potencije i korijeni.2. y) takav da vrijedi P (x. y) = x − y n oˇito je P (x.14 Funkcija f : R −→ R je algebarska ako postoji polinom od dvije varijable P (x. c .5. f (x)) = 0.29 Svaki polinom i racionalna funkcija su algebarske funkcije.2. f (x)) = 0. y) = Pn (x) − y. f (x)) = 0. dakle je svaki polinom algebarska funkcija. 5. Definirajmo polinom u dvije varijable s P (x.18. jer u suprotnom ne bi bila funkcija. dakle je svaka racionalna c √ Primjer 5. Tada je oˇito P (x. Definirajmo polinom u dvije varijable s P (x. Funkcija f dana formulom f (x) = n x je algebarska za svaki n ∈ N jer za polinom P (x.

Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = 3 x. Funkcija f dana formulom f (x) = √x je algebarska za svaki n ∈ N jer za n polinom P (x. z tj. Dakle. dok kosu asimptotu ne moˇe imati zbog Napomene 5. je D(f ) = R(f ) = R (Primjer 5.1. c 1 3. +∞ . +∞ (Primjer 5. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = x. dakle nema vertikalnu asimptotu. Dakle. +∞ i R(f ) = 0. f strogo raste na R i neomedena je. kako za velike argumente vrijednost x puno sporije raste od bilo kojeg pravca zakljuˇujemo da f nema kosu asimptotu. Dakle. ima vertikalnu asimptotu x = 1.13). +∞ .28. f strogo raste na domeni i f je definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja definicije. pravac y = 0 je horizontalna asimptota funkcije f . z 1 4. y) = xy n − 1 oˇito je P (x. √ Primjer 5. Funkcija f je inverzna funkcija funkcije g(x) = x3 . u 1 (toˇka 5.13). Funkcija f je inverzna funkcija restrikcije funkcije g(x) = x2 na [0. vrijednost funkcije raste u +∞ i njen se graf prozvoljno blizu pribliˇava pravcu x = 1.1.13). z √ 2. tj. c c tj. Nadalje.194 POGLAVLJE 5. f strogo pada na domeni i f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja c c definicije.4). f (x)) = 0. Horizontalnu ne c moˇe imati zbog strogog rasta i neomedenosti. je D(f ) = 1. 0 je regularna toˇka (toˇka 5. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = √x−1 . tj. dakle nema niti vertikalnu niti horizontalnu asimptotu.4). FUNKCIJE 1 2. je D(f ) = R(f ) = [0. Funkcija f je √ definirana svugdje osim u toˇkama u kojima je x − 1 = 0 i x − 1 < 0 c (Primjer 5. Nadalje. za z velike argumente vrijednosti funkcije se proizvoljno blizu pribliˇavaju nuli.13).♠ c Kako se u algebarskoj funkciji pojavljuju samo cjelobrojne potencije i korijeni zakljuˇujemo da je prirodno podruˇje definicije algebarske funkcije cijeli R bez c c nultoˇaka nazivnika i bez podruˇja gdje nisu definirani parni korijeni (Primjer c c 5. Kada se argument sve viˇe pribliˇava c s z broju 1. Funkcija 4 √ f je definirana svugdje osim u toˇkama u kojima je 4 x = 0 i x < 0 c . koja je bijekcija sa R na R. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = 1 + √x . c c √ Nadalje.20 1. kako √ za velike argumente vrijednost 3 x puno sporije raste od bilo kojeg pravca zakljuˇujemo da f nema kosu asimptotu.

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA

195

(Primjer 5.13). Dakle, je D(f ) = 0, +∞ i R(f ) = 1, +∞ , f strogo pada na domeni i f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja c c definicije, tj. u 0 (toˇka 5.1.4). Kada se argument sve viˇe pribliˇava broju c s z 0, vrijednost funkcije raste u +∞ i prozvoljno se blizu pribliˇava pravcu z x = 0, tj. ima vertikalnu asimptotu x = 0. Nadalje, za velike argumente vrijednost funkcije se proizvoljno blizu pribliˇava broju 1, tj. pravac y = 1 z je horizontalna asimptota funkcije f , dok kosu asimptotu ne moˇe imati z zbog Napomene 5.28. √ 5. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = x2 − 1. Funkcija f je definirana svugdje osim u toˇkama u kojima je x2 − 1 < 0 (Primjer c 5.13). Dakle, je D(f ) = R \ −1, 1 i R(f ) = [0, +∞ , f je parna i strogo pada na −∞, −1] a strogo raste na [1, +∞ . Definirana je u konaˇnim c rubovima prirodnog podruˇja definicije, tj. −1 i 1 su regularne toˇke (toˇka c c c 5.1.4), dakle nema vertikalnu asimptotu. Horizontalnu ne moˇe imati zbog z strogog rasta i neomedenosti. Za dovoljno velike po apsolutnoj vrijednosti argumente vrijednost funkcije se pribliˇava pravcu y = −x (za x < −1) z odnosno pravcu y = x (za x > 1). Dakle f ima kose asimptote.♠ Iz Primjera 5.20 vidimo da algebarskoj funkciji konaˇni rubovi mogu biti reguc larni, a moˇe u njima imati i vertikalnu asimptotu. U beskonaˇnim rubovima z c imamo sva tri ponaˇanja, kao i kod racionalne funkcije, tj. moˇe se dogoditi da s z nema asimptote ali i da imamo kosu ili horizontalnu (ali ne obje na istoj strani, Napomena 5.28). Potencije Izraz oblika ab zovemo potencijom s bazom a i eksponentom b. Za cjelobrojni pozitivni eksponent b potenciju s eksponentom b definiramo kao ab = a · a · . . . · a, pri ˇemu se baza a pojavljuje b puta kao faktor u umnoˇku na desnoj strani gornje c s jednakosti. Primjer funkcije u kojoj jedna veliˇina ovisi o potenciji druge veliˇine je ovisnost c c povrˇine kruga o njegovom polumjeru: s P (r) = π · r2 .

196

POGLAVLJE 5. FUNKCIJE

Ovako definirane potencije su specijalni sluˇaj polinoma s kojima smo se ve´ c c susreli. Pokazuje se da se potencije mogu definirati i za eksponente koji nisu prirodni brojevi. Ako je eksponent potencije negativan cijeli broj −n za n ∈ N, definiramo x−n formulom x−n = x1n . Takve potencije ne moˇemo izraˇunati kad je x = 0. z c −n Dakle je podruˇje definicije funkcije f (x) = x c cijeli skup R bez toˇke 0. c Ponovo, podruˇje vrijednosti i oblik grafa ovise o parnosti eksponenta n. Funkcija c −n f (x) = x za parno n je parna funkcija, dakle nije injekcija, strogo pada na 0, +∞ dok na −∞, 0 strogo raste. Funkcija f (x) = x−n za neparno n je neparna funkcija, i strogo pada na −∞, 0 i na 0, +∞ , dakle je injekcija.
10 7.5 8 5 2.5 -2 -1 -2.5 -5 -7.5 -10 -2 -1 1 2 2 1 2 6 4 10

Slika 5.25: Grafovi funkcije f (x) = x−n za neparne (lijevo) i parne (desno) n. I s ovakvim smo se potencijama ve´ susretali kad smo govorili o racionalnim c funkcijama. Za razlomljene eksponente oblika b = m pri ˇemu je m ∈ Z, n ∈ N, definiramo c n √ n m/n x = xm . Za parne n takve su funkcije definirane samo za nenegativne √ vrijednosti nezavisne varijable x (jer je funkcija f (x) = n x za parno n inverzna funkcija funkcije g|[0,+∞ (x) = xn ); za neparne n, definirane su na cijelom R (jer √ je funkcija f (x) = n x za neparno n inverzna funkcija funkcije g(x) = xn koja je bijekcija sa R u R). Dakle, u ovoj toˇki definirali smo potencije kojima smo eksponent proˇirili c s prvo sa skupa N na skup Z, a nakon toga i na skup Q. Sada je pitanje moˇemo z li, i kako, definirati potenciju s proizvoljnim realnim brojem kao eksponentom? To je mogu´e, ali ne za sve baze (za negativne baze ne moˇemo). Dolazimo do c z pojma eksponencijalne funkcije.

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA
1.5 1 0.5 1 -3 -2 -1 -0.5 -1 -1.5 1 2 3 0.75 0.5 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 3 1.75 1.5 1.25

197

Slika 5.26: Grafovi funkcije f (x) = x1/n za neparne (lijevo) i parne (desno) n.

5.2.5

Eksponencijalne funkcije

Eksponencijalne se funkcije prirodno javljaju kao matematiˇki modeli situacija c u kojima je promjena neke veliˇine proporcionalna toj veliˇini. Primjeri su rast c c populacije, prirast biomase, razmnoˇavanje bakterija, raspadanje radioaktivnih z tvari, raˇunanje kamate itd. c Definicija 5.15 Eksponencijalna funkcija s bazom a (a > 0, rana formulom f (x) = ax . a = 1) je defini-

Osnovica ili baza eksponencijalne funkcije je faktor za koji se promijeni vrijednost funkcije kada se vrijednost argumenta promijeni za 1. Ako je a > 1, imamo eksponencijalni rast, ako je a < 1, imamo eksponencijalni (ras)pad. Nezavisna varijabla se nalazi u eksponentu, odatle i ime. To je i temeljna razlika od polinoma u kojima se nezavisna varijabla nalazi u bazi potencije, a eksponenti su konstantni. Vrijednosti eksponencijalne funkcije mogu se izraˇunati za sve realne brojeve. c x Dakle je D(a ) = R, za svaku bazu a. Vrijednosti eksponencijalne funkcije su strogo pozitivne; nije mogu´e potenciranjem pozitivne baze dobiti kao rezultat c negativan broj ili nulu. To znaˇi da je R(ax ) = R+ = 0, ∞ . c Za a > 1 funkcija f (x) = ax strogo raste na R. Za dovoljno velike argumente n ta funkcija raste brˇe od bilo koje potencije. To znaˇi da veliˇina xx postaje po z c c a volji mala za svaki n ∈ N i za dovoljno veliki x. Kako je a−x = a1x , slijedi da ax teˇi k nuli kada argumet x teˇi u −∞. Dakle je os x jednostrana (lijeva) z z horizontalna asimptota grafa funkcije f (x) = ax .

198
20 15 10 5

POGLAVLJE 5. FUNKCIJE
20 15 10 5

-3

-2

-1

1

2

3

-3

-2

-1

1

2

3

Slika 5.27: Grafovi funkcija f (x) = ex (lijevo) i f (x) = (1/e)x = e−x (desno). Za baze 0 < a < 1, graf funkcije f (x) = ax dobivamo iz grafa funkcije 1 x 1 g(x) = a zrcaljenjem preko y-osi. (Za 0 < a < 1 je a > 1). Dakle funkcija f (x) = ax je strogo padaju´a, D(ax ) = R, R(ax ) = 0, +∞ , za c x 0 < a < 1 funkcija a raste neograniˇeno kada argument x teˇi u −∞ i x os joj c z je jednostrana (desna) horizontalna asimptota. Temeljno svojstvo eksponencijalnih funkcija izdvaja od svih mogu´ih baza c x jednu kao najprirodniju. Naime, oznaˇimo li promjenu veliˇine a s ∆(ax ), uvjet c c proporcionalnosti se iskazuje kao ∆(ax ) = k · ax , pri ˇemu je k konstanta proporcionalnosti koja ovisi o bazi a. Najjednostavnija c konstanta proporcionalnosti je k = 1. Moˇe se pokazati da se ta konstanta z postiˇe za toˇno jednu bazu. Tu bazu oznaˇavamo slovom e. Pribliˇna vrijednost z c c z broja e je e = 2.718281828... Broj e je jedna od fundamentalnih konstanta prirode, sliˇno kao konstanta π. c Kasnije ´emo pokazati da se svaka eksponencijalna funkcija moˇe prikazati kao c z x px eksponencijalna funkcija s bazom e, tj. a = e , za neki p ∈ R. Teorem 5.6 (Osnovna svojstva eksponencijalne funkcije) Za svaki a > 0 vrijedi: 1. ax = ay =⇒ x = y;

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 2. ax · ay = ax+y ; 3.
ax ay

199

= ax−y ;

4. (ax )y = axy ; 5. (a · b)x = ax · bx ; 6.
a x b

=

ax ; bx

7. a0 = 1.♣ Posljedica sedmog svojstva iz Teorema 5.6 je da grafovi svih eksponencijalnih funkcija prolaze kroz toˇku (0, 1). c Napomena 5.30 Ponekad se eksponencijalna funkcija zapisuje u bazi oblika 1 + r > 0, tj. f (x) = (1 + r)x . Za r > 0 imamo interpretaciju r kao brzine rasta. Za r < 0 imamo brzinu (ras)pada. Funkcija ax za a > 0 je bijekcija sa R u 0, +∞ , dakle ima inverznu funkciju koju zovemo logaritamska funkcija.

5.2.6

Logaritamske funkcije

Primjer 5.21 Izotop ugljika C 14 je zastupljen u odredenoj koliˇini u svim ˇivim c z bi´ima. Nakon prestanka izmjene tvari s okolinom, tj. nakon smrti organizma, c radioaktivni C 14 se viˇe ne obnavlja i zateˇena koliˇina se poˇinje raspadati. Od s c c c 14 ukupne koliˇine C u organizmu pola se raspadne za 5730 godina. Dakle je x c godina nakon smrti organizma poˇetna koliˇina C 14 svedena na c c C(x) = C0 1 2
x 5730

.

Ovdje je C0 koliˇina izotopa C 14 u ˇivoj tvari. c z Koliko je davno ˇivio organizam ako je poˇetna koliˇina C 14 svedena na jednu z c c ˇesnaestinu? s Treba rjeˇiti jednadˇbu C(x) = C0 . Koriste´i ˇinjenicu da je 16 = 24 i iz s z c c 16 Teorema 5.6, dobivamo C0 C0 C0 = 4 = x , 16 2 2 5730 i odatle je x = 4 · 5730 = 28920 godina.♠

200

POGLAVLJE 5. FUNKCIJE

ˇ Sto bismo uˇinili da se nije radilo o cjelobrojnoj potenciji broja 2 (npr. da je c poˇetna koliˇina C 14 svedena na jednu sedamnaestinu), tj. da ne moˇemo iskoc c z ristiti Teorem 5.6? Definicija 5.16 Neka je a > 0, a = 1. Logaritam pozitivnog realnog broja x po bazi a je broj c kojim treba potencirati bazu a da bi se dobio broj x. c = loga x ⇐⇒ ac = x. Iz Definicije 5.16 imamo aloga x = x i loga ac = c, tj. logaritamska funkcija s bazom a je inverzna eksponencijalnoj funkciji s istom bazom.
4 3 2 1

-4

-2 -1 -2 -3 -4

2

4

Slika 5.28: Graf funkcije f (x) = 2x (lijevo) i njoj inverzne funkcije f −1 (x) = log2 x (desno). Logaritam s bazom 10 zovemo dekadski ili Briggsov i oznaˇavamo s log x, c tj. ne piˇemo bazu 10. Logaritam po bazi e zovemo prirodni ili Napierov s i oznaˇavamo s ln x. U primjenama se joˇ pojavljuju i logaritmi s bazom 2, c s ld x . Iz Definicije 5.16 vidimo da logaritme moˇemo raˇunati samo za pozitivne z c realne brojeve. Dakle je D(loga ) = 0, +∞ , za svaki a > 0. Iz Teorema 5.1 zakljuˇujemo da loga (x) strogo raste za a > 1, dok za 0 < a < 1 loga (x) strogo c pada. R(loga ) = R, za svaki a > 0. Kako je ax u 0 jednako 1, imamo da je

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA

201

loga (1) = 0, tj. graf od loga (x) prolazi kroz toˇku (1, 0). Kako je x os lijeva c (a > 1) odnosno desna (0 < a < 1) horizontalna asimptota od ax , zakljuˇujemo c da vrijednosti funkcije loga (x) teˇe u −∞ kada vrijednosti argumenta teˇe u z z nulu za a > 1, odnosno vrijednosti funkcije loga (x) teˇe u +∞ kada vrijednosti z argumenta teˇe u nulu za 0 < a < 1. Os y je vertikalna asimptota. z Teorem 5.7 (Osnovna svojstva logaritamske funkcije) Neka su x i y pozitivni realni brojevi. Tada za svaki a > 0 vrijedi: 1. loga (xy) = loga x + loga y; 2. loga
x y

= loga x − loga y;

3. loga xr = r loga x; 4. loga a = 1; loga 1 = 0; 5. loga ay = y; aloga x = x;

6. log1/a x = − loga x; 7. loga x = loga y =⇒ x = y.♣ Iz Teorema 5.7, svojstvo 6, vidimo da graf logaritamske funkcije s bazom 0 < a < 1 dobivamo zrcaljenjem preko osi x grafa logaritamske funkcije s bazom 1/a i obrnuto.
3 2 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3
1 2

5 4 3 4 6 8 2 1 2 4 6 8

Slika 5.29: Grafovi logaritamskih funkcija s bazom 2 (lijevo) i bazom (desno).

Vrijednosti dekadskih logaritama su tabelirane u logaritamskim tablicama. ili modulom b prijelaza. Moduli prijelaza su korisni i pri svodenju funkcije f (x) = ax na funkciju ex . C. dovoljno je poznavati vrijednosti logaric tamske funkcije za jednu bazu.). Povijesno se pojavljuju u metriˇkim problemima vezanim za pravokutni trokut. 5. onda vrijedi: b a sin α = . Konstantu proporcionalnosti 1 M = loga b = log a zovemo transformacijskim modulom. c Odatle im i ime. b i hipotenuzom c (stranica a je nasuprot vrha A.2. γ (kut α je uz vrh A. S porastom dostupz nosti elektroniˇkih raˇunala vaˇnost logaritama kao raˇunalnih pomagala poˇela c c z c c se smanjivati.) i kutovima α. gdje je M = ln a. itd. imamo loga x = loga b logb x. tangens ili tg x i kotangens ili ctg x. itd. kosinus ili cos x. B. katetama a. b a . β. no logaritamska funkcija je i dalje bitna za opis i razumijevanje mnogih prirodnih pojava. Ako je dan pravokutni trokut sa vrhovima A. Zahvaljuju´i gornjoj relaciji.202 POGLAVLJE 5. FUNKCIJE Vrijednosti logaritma istog broja x po dvjema razliˇitim bazama povezane su c sljede´om formulom: c x = blogb x = (aloga b )logb x = aloga b logb x tj. koje su nekad bile nezaobilazno pomagalo svakog inˇenjera.7 Trigonometrijske funkcije Trigonometrijske funkcije su sinus ili sin x. c c a b tg α = . cos α = . Iz svojstava operacije potenciranja slijedi ax = (eln a )x = eM x . za sve ostale baze koristimo se odgovaraju´im c modulima prijelaza. ctg α = . Vidimo da su vrijednosti logaritma proporcionalne.

Dakle. tj. = cos α = sin(90o − α). Neka je dan z s s proizvoljni kut α. sin α Napomena 5. ispruˇenom π. Neka je K kruˇnica polumjera r u ravnini sa srediˇtem u ishodiˇtu. onda on sijeˇe kruˇnicu u jednoj c z toˇki T . Tako npr. Oˇito je kut α vezan s duljinom luka. Uzmimo koordinatni sustav na c pravcu (tj.31 Predmetak ko u kosinus i kotangens dolazi zbog komplementarnosti kuta. iz Pitagorinog pouˇka slijedi c sin2 α + cos2 α = 1.2. Odatle je cos α = Nadalje. a duljina luka koji odgovara kutu α moˇe se z z uzeti kao mjera tog kuta. Ako sada povuˇemo polupravac (zraku) s poˇetkom u ishodiˇtu c c s koji zatvara s pozitivnim djelom x osi kut α. a tg α = = b 1 − sin2 α. a c b c sin α . z π a pravom 2 . Prvo nam treba c c veza izmedu kuta i broja. Ovo preslikavanje je z c c oˇito bijekcija. imamo preslikavanje koje svakom kutu c pridruˇuje jedinstvenu duljinu luka s poˇetkom u toˇki (r. Svaka od njih se moˇe izraziti preko bilo z koje od preostalih. Dakle. c z c Za r = 1. ctg α = tg(90o − α). Odgos varaju´om konstrukcijom mogu se poop´iti i na realne brojeve. 0) paralelan s osi y. cos α cos α ctg α = . pravi kut ima z π radijana. opseg kruˇnice je 2π. identificirajmo ga sa skupom R) tako da mu ishodiˇte padne u toˇku s c . umjesto kuta moˇemo gledati odgovaraju´u duljinu luka.5. Pogledajmo dio kruˇnice (luk) izmedu toˇaka (r. 2 Neka je sada dana jediniˇna kruˇnica u ravnini sa srediˇtem u ishodiˇtu i c z s s pravac koji prolazi toˇkom (1. 0) (presjek kruˇnice c z c z i pozitivnog dijela x osi) i T (gledan u smjeru suprotnom od kazaljke na satu). PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 203 Vrijednosti ovih funkcija nisu nezavisne. 0). Primjerice. ”Jedinica” u kojoj je ta mjera izraˇena zovemo radijan. tj. Tako punom kutu odgovara mjera 2π. Trigonometrijske funkcije prvotno su bile definirane za ˇiljaste kutove. 1 radijan je kut za koji je duljina luka jednaka polumjeru.

2 ] (tj. FUNKCIJE sin x 0 cos x x 1 Slika 5. onda 2 t nije ˇiljast. Pri c z tome polupravac na kojem su smjeˇteni pozitivni brojevi namatamo na kruˇnicu s z suprotno gibanju kazaljke na satu. sada moˇemo sinus i kosinus analogno proˇirivati na R. 3π ]. a polupravac na kojem su smjeˇteni negativni s brojevi namatamo na kruˇnicu u skladu s gibanjem kazaljke na satu. 2 ] moˇemo c z 2 2 3π 3π 3π definirati cos t = − cos( 2 − t) i sin t = − sin( 2 − t). situacija se poˇinje ponavljati. π ] na [− π . z (1. z c z π Jasno je da za t ∈ [0. Kaˇemo da su sin c z i cos periodiˇke funkcije. Naravno. cos(t + 2kπ) = cos t . Nakon ˇto z s s namotamo komad duljine 2π. tj. Analogno se sinus i kosinus s proˇire s [0. onda vrijedi xt = x2π−t i yt = −y2π−t . 0] odnosno na [−2π. Dakle za t ∈ [ 3π . 0] (pri ˇemu je namatanje u smjeru s c 2 2 kazaljke na satu). t je ˇiljasti kut) pravokutnosti trokuta sa katetama s xt . na kutove iz [0. ako je t ∈ [π. Dakle za t ∈ [ π . ali oˇito vrijedi xt = −xπ−t i yt = yπ−t . π]. Dakle vrijedi c sin(t + 2kπ) = sin t.204 1 POGLAVLJE 5. 2π]. 2π]. 2π] moˇemo definirati z 2 cos t = cos(2π − t) i sin t = − sin(2π − t). Definirajmo sada preslikavanje koje ´e namatati pravac na kruˇnicu. Ako je t ∈ [ π . 2 ].30: Trigonometrijska kruˇnica i vrijednosti sinusa i kosinusa kuta x. 0). yt ) na kruˇnici. Time svakom z realnom broju t s pravca pridruˇili smo jedinstvenu toˇku T = (xt . π] moˇemo s c z 2 definirati cos t = − cos(π − t) i sin t = sin(π − t). c 2 3π onda je oˇito xt = −x 3π −t i yt = −y 3π −t . Proˇirili smo funkcije sinus i kosinus s π sa ˇiljastih kutova. s [0. Sliˇno. Dakle za t ∈ [π. yt i hipotenuzom 1 slijedi da je xt = cos t i yt = sin t. Ako je t ∈ [ 2 .

amplituda (polovica razlike izmedu minimuma i maksimuma vrijednosti) im je 1. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 205 za svaki k ∈ Z. plime i oseke.5 -0. vidimo da je −1 ≤ cos t ≤ 1. za opis osz c cilacija. period razliˇit od 2π i ne s c c . U mehanici i elektrotehnici se ˇesto govori o oscilacijama u terminima perioda. Nadalje. To znaˇi R(sin) = R(cos) = [−1. vidjeli smo da im je temeljni period 2π i da imaju takvo ponaˇanje da je vrijednost sinusa u nuli nula i u π jedan. k ∈ Z. Svaki 2kπ. π ]. parnosti i neparnosti jasno je da je doc voljno znati vrijednosti jedne od tih funkcija na [0. Nadalje.5 -1 -1.5 -2 5 10 -10 -5 2 1. Najmanji pozitivni period je 2π i zovemo ga temeljni period.31: Grafovi funkcija f (x) = sin x (lijevo) i f (x) = cos x (desno). 1]. 2 Sinus i kosinus u primjenama sluˇe za opis periodiˇkih pojava. Vidjeli smo da sinus i kosinus poprimaju vrijednosti izmedu [−1. temperatura kroz godinu. u prirodi ima pojava koje z 2 se ne ponaˇaju tako. Nadalje. c amplitude i faze. napona. itd.5 1 0. tj.2. π ].32 Lako je vidjeti da je kosinus parna funkcija. krvnoga tlaka. Napomena 5. Medutim. c 2 1. Dakle zbog periodiˇnosti namatanjem pravca na kruˇnicu moˇemo vrijednosti c z z trigonometrijskih funkcija pridruˇiti i argumentima izvan intervala [0. s 2 1 u nuli i 0 u π .5 -1 -1. zbog periodiˇnosti. tj. a kosinusa obrnuto. npr. tj.5 1 0. Kaˇemo da im je faza nula. odnosno z 2 vrijednosti sinusa i kosinusa moˇemo definirati za sve realne brojeve. imaju amplitudu razliˇitu od 1. za svaki t ∈ R.5. 1].5 -2 5 10 Slika 5. −1 ≤ sin t ≤ 1. dok je sinus neparna.5 -10 -5 -0. Dakle je z D(sin) = D(cos) = R. je period funkcija sin i cos.

2 ˇto se vidi i s trigonometrijske kruˇnice. Malom modifikacijom sinusa i kosinusa mogu se opisati i takve pojave. Amplituda ove funkcije je A (jer je amplituda sinusa 1). U tim toˇkama tangens ima vertikalnu asimptotu. Sliˇno kao i sinus i kosinus. π ] x 2 2 i Cos x = cos |[0 . 2 ]. pomak funkcije na x osi je x0 . 2 ]. FUNKCIJE nul fazu. Dakle formula s sin t cos t vrijedi na cijelom R osim za vrijednosti t gdje je cos t = 0. Iz interpretacije tangensa s trigonometrijske kruˇnice jasno je da je z tg t = tg (t + k π) = tg t. na svoju sliku.33 Zbog periodiˇnosti. formulom A sin(Bx − x0 ). 0) i P na tangensnoj c osi. k ∈ Z}. c c Sin x = sin |[− π . tj. period je 2π za B = 0 B (jer je period sinusa 2π) i pomak u fazi. i funkciju z c π tangens proˇirujemo izvan intervala [0. Dakle. Napomena 5. . Iz konstrukcije proˇirenja lagano se vidi da je sinus s π π strogo rastu´a na [− 2 . gdje je toˇka P presjek polupravca iz ishodiˇta kroz toˇku T (toˇka u koju c s c c se preslika t namatanjem na kruˇnicu).π] x su bijekcije na [−1. funkcije sinus i kosinus nisu injekcije. 0) (joˇ ga zovemo tangensna os). c Zbog neparnosti sinusa i parnosti kosinusa imamo da je tangens neparna funkcija. Jasno je kada se t pribliˇava toˇkama s z z c π z oblika (2k + 1) 2 tada vrijednost tangensa teˇi s jedne strane u +∞ a s druge u −∞. a kosinus strogo padaju´a na [0. z Ako imamo jediniˇnu kruˇnicu u ravnini s srediˇtem u ishodiˇtu i pravac paralelan c z s s s osi y koji prolazi toˇkom (1. tj. Osim kao kvocijent sinusa i kosinusa tangens i kotangens imaju i izravnu interpretaciju na trigonometrijskoj kruˇnici. onda je interc s π pretacija vrijednosti tg t za t ∈ [0. imamo π D(tg) = R \ {(2k + 1) . 1]. dakle c niti bijekcije.206 POGLAVLJE 5. 2 ] udaljenost toˇaka (1. π].

5. Iz interpretacije kotangensa s trigonometrijske kruˇnice jasno je da z je ctg (t + k π) = ctg t. gdje je toˇka Q presjek polupravca c c iz ishodiˇte kroz toˇku T i kotangensne osi. 2 ] udaljenost toˇaka (0. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 207 za svaki t ∈ R \ {(2k + 1) π . Dakle je funkcija tangens periodiˇna s c 2 temeljnim periodom π i vrijedi R(tg) = R. onda je interpretacija vrijednosti ctg t za t ∈ [0. 1) (joˇ s c s π ga zovemo kotangensna os). Sliˇno se interpretira i kotangens. Imamo ctg t = D(ctg) = R \ {kπ. pa u tim z toˇkama kotangens ima vertikalnu asimptotu.2. Kada se t pribliˇava toˇkama oblika kπ s z z c tada vrijednost kotangensa teˇi s jedne strane u +∞ a s druge u −∞. Sliˇno kao i sinus i kosinus. 1) i Q na kotangesnoj osi. i funkciju s c c kotangens proˇirujemo na gotovo cijeli R. ˇto se vidi i s trigonometrijske kruˇnice. .32: Trigonometrijska kruˇnica i vrijednosti tangensa i kotangensa z kuta x. c Zbog neparnosti sinusa i parnosti kosinusa imamo da je kotangens neparna funkcija. k ∈ Z}. Dakle vrijedi formula cos t sin t na cijelom R osim za vrijednosti t gdje je sin t = 0. k ∈ Z}. Ako imamo jediniˇnu kruˇnicu u ravnini s c c z centrom u ishodiˇtu i pravac paralelan s osi x koji prolazi toˇkom (0. s 1 P T x 0 1 tg x ctg x Q Slika 5.

jednadˇba c z sin x = c zbog periodiˇnosti sinusa ima beskonaˇno mnogo rjeˇenja za −1 ≤ c ≤ 1.2.8 Ciklometrijske (arkus) funkcije Trigonometrijske funkcije su periodiˇne. a kotangens strogo padaju´a na 0. tangens na − 2 . Zato se kod trigonometrijskih funkcija ograniˇimo na maksimalne intervale na c kojima su one bijekcije. 2 . c dakle niti bijekcije. Funkcija kotangens je periodiˇna s temeljnim c periodom π i vrijedi R(ctg) = R. 2 i kotangens na 0. a c c s nema rjeˇenja za c ∈ [−1. njihove restrikcije Tg x = tg| − π .208 POGLAVLJE 5. π]. k ∈ Z}.33: Grafovi funkcija f (x) = tg x (lijevo) i f (x) = ctg x (desno).33 . na svoju sliku. a isto vrijedi s / i za ostale trigonometrijske funkcije. Dakle sinus nema inverznu funkciju. Npr. π . π ]. ni tangens ni kotangens nisu injekcije. π x 2 2 i Ctg x = ctg| 0.π x su bijekcije s tih intervala na R. FUNKCIJE za svaki t ∈ R \ {kπ. 1]. Dakle. 5. 4 2 -10 -5 -2 -4 5 10 -10 -5 4 2 5 -2 -4 10 Slika 5.34 Zbog periodiˇnosti. c c Dakle. π . kosinus na 2 2 π π [0. Tada prema Napomeni 5. restringirajmo sinus na [− π . dakle nisu bijekcije. Napomena 5. Iz konstrukcije proˇirenja lagano se vidi da s π π je tangens strogo rastu´a na − 2 .

5 0. Dakle. 2 2 Analogno definiramo funkciju arkus kosinus arccos : [−1.1 i Napomene 5. π]. dakle su i bijekcije. π]. ]. Nadalje. rjeˇenje jednadˇbe postoji i jedinstveno je. Kako je sin |[− π . Iz Teorema 5. π ] . . 1] −→ [0.5 -0. inverznu funkciji cos |[0. 1] −→ [− .34: Grafovi funkcija f (x) = arcsin x (lijevo) i f (x) = arccos x (desno). c Tako restringirane trigonometrijske funkcije imaju inverzne funkcije. π strogo rastu´e. 2 2 dobro je definirana funkcija arkus tangens π π arctg : R −→ − .5 1 0. 2 2 koja je inverzna funkciji sin |[− π .33 slijedi da je arcsin strogo rastu´a. oˇito je c c D(arcsin) = D(arccos) = [−1. 1]. π π R(arcsin) = [− . rjeˇenje jednadˇbe postoji i jedinstveno je. π bijekcija.34 znamo da su funkcije sin |[− π .2. 2 2 dobro je definirana funkcija arkus sinus π π arcsin : [−1. One zadanoj vrijednosti trigonometrijske funkcije pridruˇuju z vrijednost kuta (duljine luka) za koju se ta vrijednost funkcije postiˇe.5 1 Slika 5.5 1 0. z π π Za x ∈ [−1.5 1 -1 -1.5 3 2. a c 2 2 2 2 cos |[0. 2 ] jednadˇbe sin t = s z s z x.5 -1 -0. a arccos c strogo padaju´a na [−1. i rubne toˇke −1 i 1 prirodnog podruˇja definicije su regularne za arcsin i za c c arccos. 1.π strogo padaju´e.π] i ctg| 0. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 209 i Napomeni 5. π ] i tg| − π .5 0. 2 2 R(arccos) = [0.5. Za x ∈ R definiramo arctg x kao rjeˇenje t ∈ − π . 1]. s z 2 2 s z Kako je tg| − π . koje zovemo arkus funkcije. π jednadˇbe tg t = x . Dakle. π ] bijekcija. 1] definiramo arcsin x kao rjeˇenje t ∈ [− 2 . ].π] .5 -1 -0.5 2 1. 2 2 .

funkcija sin ◦ arcsin je definirana i jednaka je funkciji id na intervalu [−1.1 i Napomene 5. 2 2 Kako su pravci x = − π i x = π odnosno pravci x = 0 i x = π verikalne 2 2 π π asimptote od tg| − 2 .π .5 3 2.5 -2 2 4 4 3. npr. treba voditi raˇuna u kojem se intervalu periodiˇnosti trigonometrijske funkcije c c nalazi broj x. oˇito je c c π π D(arctg) = D(arcctg) = R. 1]. Napomena 5. c . R(arctg) = − . -4 2 1.5 -1 -1.5 -4 -2 2 4 Slika 5. Iz Teorema 5. c Sljede´a stvar na koju treba takoder paziti je podruˇje definicije trigonometrijske c i arkus funkcije.35: Grafovi funkcija f (x) = arctg x (lijevo) i f (x) = arcctg x (desno). z s z sin x = t. inverznu funkciji ctg| 0.π imamo da su pravci y = − π i y = π 2 2 odnosno pravci y = 0 i y = π horizontalne asimptote od arctg odnosno arcctg.35 Pri konstrukciji arkus funkcija restringirali smo trigonometrijske funkcije na odgovaraju´e intervale.5 2 1. Npr. 2 odnosno ctg| 0. π .5 1 0.5 -2 -0. π . Dakle ne moˇemo re´i da je sin ◦ arcsin = arcsin ◦ sin jer 2 2 nemaju isto podruˇje definicije. π ]. Nadalje. π . tako da bi smo dobili arkus funkcije definirane na tim intervalima. Zbog periodiˇnosti smo mogli odabrati c c i neke druge intervale restrikcije.5 1 0. FUNKCIJE arcctg : R −→ 0. Dakle. R(arcctg) = 0. dok funkcija arcsin ◦ sin je definirana i jednaka je funkciji id z c na intervalu [− π .210 koja je inverzna funkciji tg| − π . 2 2 Analogno definiramo funkciju arkus kotangens POGLAVLJE 5. . pri traˇenju rjeˇenja t jednadˇbe.34 slijedi da je arctg strogo rastu´a a arcctg strogo c padaju´a na R.

strogo pada na −∞. Lagano se vidi da je ch x > 0 . neograniˇena c je pa je R(sh) = R i nema asimptote. iako se definiraju u terc minima eksponencijalne funkcije. Stoviˇe. Kako ch nema nultoˇke zakljuˇujemo da je D(th) = R. Primjerice. Hiperboliˇke (ili hiperbolne) funkcije su po c c c nekim svojstvima sliˇne trigonometrijskim funkcijama. tanges hiperc c boliˇki i kotanges hiperboliˇki. 2 e x − e −x sh x = . 1 . za svaki x ∈ R. i R(th) = −1. Dakle th ima dvije horizonzalne s z asimptote. cth x = th x i zovemo ih redom kosinus hiperboliˇki. 2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 211 5. neograniˇena je.5. strogo raste na R. +∞ i nema asimptote.2. 2 sh x e x − e −x th x = = x . Strogo raste na R. z z Pogledajmo sada neka svojstva hiperbolnih funkcija: 1. sinus hiperboliˇki.9 Hiperboliˇke i area funkcije c Hiperboliˇke funkcije definiramo sljede´im formulama: c c e x + e −x .2. jer c 2 2 je jednadˇba x − y = 1 jednadˇba hiperbole u ravnini. za svaki x ∈ R. +∞ . Nadalje. Lako se vidi da je neparna. ch x e + e −x 1 . Iz formule lagano ˇ slijedi da je |th x | < 1 . a kad argument teˇi u −∞ s z z th x se sve viˇe pribliˇava pravcu y = −1. 3. Dakle je R(ch) = [1. parna je. kada argument teˇi u s z +∞ th x se sve viˇe pribliˇava pravcu y = 1. Kako je ch zadan u terminima eksponencijalne funkcije zakljuˇujemo da je c D(ch) = R. Kako je sh takoder zadan u terminima eksponencijalne funkcije imamo D(sh) = R. th je neparna. dakle nije injekcija. za svaki x ∈ R. Napomena 5. Zbog neparnosti c c od sh i parnosti od ch. . y = −1 i y = 1. vrijedi ch x = ch2 x − sh2 x = 1 . 0] i c strogo raste na [0.36 Iz jednakosti ch2 x − sh2 x = 1 dolazi ime hiperboliˇke.

36: Grafovi funkcija f (x) = sh x (lijevo) i f (x) = ch x (desno). 4. areatanges hiperc c boliˇki ili Arth i areakotanges hiperboliˇki ili Arcth.5 -4 -2 -0.5 -1 -1.5 1 0. Dakle cth ima i dvije horizontalne asimptote. z y = −1 i y = 1. zbog parnosti. Svojstva area funkcija lagano slijede iz svojstava hiperbolnih. c osim funkcije ch. FUNKCIJE 6 5 4 3 2 1 -4 -2 2 4 Slika 5. c c Kako su formule za hiperboliˇke funkcije dane u terminima eksponencijalne. areasinus hiperboliˇki ili Arsh. preciznije areakosc inus hiperboliˇki ili Arch. to mora i cth x . Ako ch. Nadalje. Sve hiperboliˇke funkcije su bijekcije sa svoje prirodne domene na svoju sliku. kako je |th x | < 1 . forc mule za area funkcije mogu se izraziti u terminima logaritamske funkcije. restringiramo na −∞. 1. Kako je jedina nultoˇka od th toˇka 0 zakljuˇujemo da je D(cth) = R\{0} c c c i cth u 0 ima vertikalnu asimptotu. 1]. Zbog neparnosti od th i cth je neparna. za svaki x ∈ R. ch postaje bijekcija na svoju sliku. za svaki x ∈ R\{0}. cth strogo pada na R \ {0}. imamo da je |cth x | > 1 . Kako se th x pribliˇava pravcu y = 1 kada x teˇi u +∞ i y = −1 kada x z z teˇi u −∞.37: Grafovi funkcija f (x) = th x (lijevo) i f (x) = cth x (desno). tj. imamo: . +∞ . Funkcije inverzne hiperboliˇkima zovu se area funkcije.212 6 4 2 -4 -2 -2 -4 -6 2 4 POGLAVLJE 5. 0] ili [0. Kako th strogo raste na R.5 2 4 -4 -2 -2 -4 4 2 2 4 Slika 5. i R(cth) = R \ [−1.

onda su rubovi −1 i 1. Iz Teorema 5. 1]. pravci x = −1 i x = 1. Oˇito je D(Arth) = −1. Kako su y = −1 i y = 1 horizontalne asimptote od th. c 3. 3 2 1 -4 -2 -1 -2 -3 2 4 3 2. 4. vertikalne asimptote od Arth. a pravac y = 0 horizontalna asimptota.39: Grafovi funkcija f (x) = Arth x (lijevo) i f (x) = Arcth x (desno). R(Arth) = R i iz Teorema 5. a x = 0 vertikalna asimptota od cth. c 2.1 c slijedi da Arcth strogo pada. 1 joj je regc ularna toˇka i nema asimptote jer ih nema niti ch.1 slijedi da Arsh strogo c raste i nema asimptote jer ih nema niti sh. +∞ i R(Arch) = [0.5. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 213 1. iz Teorema 5. Ako smo ch restringirali na [0.38: Grafovi funkcija f (x) = Arsh x (lijevo) i f (x) = Arch x (desno). y = 1 horizontalne. +∞ . pravci x = −1 i x = 1. onda je D(Arch) = [1.2.5 0. tj.1 zakljuˇujemo da Arch strogo raste.5 1 1.5 3 Slika 5. 3 2 1 -1 -0.1 slijedi da Arth strogo raste. onda su rubovi −1 i 1. vertikalne asimptote od Arth. Kako su y = −1.5 1 0. +∞). Oˇito je D(Arcth) = R \ [−1. tj.5 1 -4 -2 -1 -2 -3 3 2 1 2 4 Slika 5.5 2 2.5 2 1. .5 -1 -2 -3 0. R(Arth) = R \ {0} i iz Teorema 5. Oˇito je D(Arsh) = R(Arsh) = R. 1 .

.

05(m2 − m1 ). a za toˇke m > 20 promjena argumenta za neku malu c vrijednost h = ∆m rezultira promjenom funkcije za vrijednost 0.1. Za toˇke m < 20 nema nikakve promjene u c vrijednosti funkcije.8 kn.05(m − 20). m > 20. Promatrajmo ponaˇanje vrijednosti s funkcije c(m) u okolini toˇaka m = 10. m = 20 i m = 30.5 + 0. a visina poˇtarine c u z s kunama). moramo se pobrinuti da promjena argumenta bude manja od 20M (ako je M ≥ c(m2 ) − c(m1 ) = 0.05h = 0. (Masa m je izraˇena u gramima. Graf te funkcije prikazan je na slici 6. onda je 215 . a za pisma mase preko 20 g neka je poˇtarina dana formulom c(m) = s 3. 0 ≤ m ≤ 20 3. Dakle imamo c(m) = 2.1. u toˇkama m = 10 i m = 30 (i u svim drugim c c toˇkama osim u m = 20) mala promjena vrijednosti argumenta rezultira malom c promjenom vrijednosti funkcije. Naime.1 Neprekidnost i graniˇne vrijednosti c Neprekidnost funkcije Primjer 6.8.05∆m).1 6.Poglavlje 6 Uvod u diferencijalni raˇun c 6.5 + 0.05h (∆c = ˇ 0. Vidimo da je c ponaˇanje u okolini toˇke m = 20 kvalitativno drugaˇije od ponaˇanja u okolini s c c s drugih dviju toˇaka.1 Promatrajmo funkciju koja opisuje visinu poˇtarine u ovisnosti o s masi poˇiljke.05(m − 20) kn. Zelimo li promjenu vrijednosti funkcije odrˇati manjom od z nekog unaprijed zadanog broja M . Neka je visina poˇtarine za pisma mase do (ukljuˇivo) 20 g jednaka s s c 2.

216 ˇ POGLAVLJE 6. s s 20M ≥ (m2 − m1 )). odnosno da graf funkcije ima prekid u toj toˇki. Vizualnom inspekcijom grafa vidimo da u toˇki m = 20 c funkcija c(m) ima skok. Neformalna geometrijska interpretacija neprekidnosti funkcije u toˇki je da pri c crtanju grafa funkcije u toj toˇki ne moramo podi´i olovku s papira.1 je samo tehniˇka formalizacija zahtjeva da mali pomaci u arguc mentu rezultiraju malim pomacima u vrijednosti funkcije. Definicija 6.1: Graf visine poˇtarine u ovisnosti o masi poˇiljke. Funkcija je neprekidna ako se promjene vrijednosti funkcije mogu kontrolirati promjenama vrijednosti argumenata.7 kn.1 Ako za dano ε > 0 i neko δ > 0 vrijedi Definicija 6. Funkcija je neprekidna na skupu I ⊆ R ako je neprekidna u svakoj toˇki skupa c I. i ne postoji dovoljno mali ∆m koji bi rezultirao manjom promjenom vrijednosti funkcije c. .1 Funkcija f je neprekidna (ili neprekinuta) u toˇki x0 ∈ D(f ) c ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). S druge strane. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 5 4 3 2 1 10 20 30 40 50 Slika 6. c c Napomena 6.♠ c Definicija 6.1 onda za svako ε > ε pogotovo vrijedi (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε ). proizvoljno mala promjena argumenta od vrijednosti 20 na 20 + ∆m ´e rezultirati skokom vrijednosti funkcije c za barem c 0.

1. s c c Napomena 6.1 Neka su funkcije f. |x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). Primjer 6. kaˇemo da je funkcija f neprekidna s desna u toˇki x0 ∈ D(f ) z c ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x ≥ x0 . c z Ako za dani ε > 0 i neki δ > 0 vrijedi Definicija 6. onda postoji i beskonaˇno c mnogo takvih δ > 0 da vrijedi Definicija 6. Tada su u toˇki x0 neprekidne i funkije: c . |x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). 6. Prema tome za svaki ε > 0 ako postoji jedan δ > 0. g : R −→ R definirane i neprekidne u toˇki c x0 ∈ R. Odnosno c(m) aproksimira c(20) s toˇnoˇ´u do c c sc ε.2 Funkcija f je neprekidna s lijeva u toˇki x0 ∈ D(f ) ako za c svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x ≤ x0 . NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 217 Zato je za neprekidnost funkcije f u toˇki x0 dovoljno da za svaki ε > 0. ipak m(c) nije blizu m(20).2 Iz Definicije 6.1.2 Svojstva neprekidnih funkcija Teorem 6. koji c je manji od nekog fiksnog strogo pozitivnog broja.ˇ 6.1. ako je m > 20 i m blizu 20. Drugim rijeˇima treba paˇnju obratiti na malene ε > 0.2 Funkcija c(m) iz Primjera 6.1 slijedi da funkcija f ima prekid u toˇki x0 ∈ D(f ) ako postoji ε > 0 takav da za svaki δ > 0 postoji xδ ∈ D(f ) takav da (|xδ − x0 | < δ) i (|f (xδ ) − f (x0 )| > ε).1.1 onda za svaki 0 < δ < δ pogotovo vrijedi (|x − x0 | < δ ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε).♠ Primjer 6.1 ima prekid u toˇki c = 20. nama je dovoljno samo jedan takav δ > 0 ˇto je i naznaˇeno u Definiciji 6. ako je m lijevo od 20 i dovoljno blizu 20.1.2 nam daje ideju za sljede´u definiciju: c Definicija 6. Analogno. ali je ona c neprekidna s lijeva u toj toˇki. postoji δ > 0 za koji vrijedi Definicija 6. S druge strane. No.

Tada je |f (xδ ) − f (c)| > f (c) = ε.4 Neka je funkcija f : R −→ R neprekidna na segmentu [a.4 kaˇe da ako imamo neprekidnu funkciju na segmentu takvu da su z njene vrijednosti u rubovima suprotnog predznaka. c + δ).2 Neka su funkcije f. mora imati nultoˇku. i funkcija g neprekidna u f (x0 ). tj. i x0 ∈ D(f ) i f (x0 ) ∈ D(g). i neka je f (c) > 0 (f (c) < 0). ali oˇito f nema nultoˇku na segmentu c c c [−1. g : R −→ R takve da je definirano (g ◦ f )(x0 ). Tada za svaki δ > 0. postoji xδ ∈ (c − δ. Tada postoji δ > 0 takav da je f (x) > 0 (f (x) < 0) za sve x ∈ c − δ. 2. Tada postoji x0 ∈ a. b].3 Neka je f : I −→ R neprekidna u toˇki c ∈ I. 1] (jer je nema na cijelom R). f + g. Ako pogledamo funkciju f restringiranu na segment [−1. f |[−1. onda je funkcija g ◦ f neprekidna u x0 . Uzmimo ε = f (c).♠ . c c Primjer 6. Ako je funkcija f neprekidna u x0 .♣ c Teorem 6. 3.11 znamo da je funkcija f : R −→ R dana formulom 1 . c + δ . 4. f · g. x=0 x f (x) = 1. onda je oˇito f (−1)f (1) = −1 < 0. b takav da je f (x0 ) = 0.1] : [−1. |xδ − c| < δ. x = 0 svugdje neprekidna osim u nuli.218 1.3 Iz Napomene 5. Dokaz: Pretpostavimo suprotno. f . Dakle. c s Analogno se dokaˇe sluˇaj f (c) < 0. tj. g ˇ POGLAVLJE 6. za koji je f (xδ ) ≤ 0. onda njezin graf mora negdje sjeˇi x os. da je f (c) > 0 i za svaki δ > 0 postoji xδ ∈ (c − δ. f − g. 1].♣ z c Teorem 6. f ima prekid u toˇki c. i neka je f (a)f (b) < 0. tj. tj. c + δ) takav da je f (xδ ) ≤ 0.♣ Teorem 6. ˇto je suprotno pretpostavci. po pretpostavci. 1] −→ R.♣ Teorem 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN ako je g(x0 ) = 0.

4 Funkcije f.3 Neprekidnost elementarnih funkcija Primjer 6.1.5 Funkcija neprekidna na segmentu je i ograniˇena na segmentu. Npr.6 (Bolzano-Weierstrass) Neka je funkcija f : R −→ R neprekidna na [a.1. za svaki x ∈ I (Definicija 5.6 kaˇe da je slika segmenta neprekidnom funkcijom segment. ali oˇito je neomedena. i neka je slika intervala I funkcijom f otvoreni interval I ⊆ R.♣ c Tvrdnja Teorema 6. π funkcijom tg je R. Npr. i funkcija tg x ne poprima ni minimalnu ni maksimalnu 2 2 vrijednost na otvorenom intervalu − π . c 1 x je Teorem 6. .6 ne vrijedi za otvorene intervale. g : R −→ R dane formulama f (x) = c i g(x) = x su neprekidne na R. Nadalje.4) Teorem 6.3 slijedi da je uvjet neprekidnosti iz Teorema 6. funkcija f (x) = neprekidna na 0. slika otvorenog intervala − π . M ∈ R takvi da je m ≤ f (x) ≤ M. Teorem 6. z 219 Prisjetimo se da je funkcija f : R −→ R ograniˇena ili omedena na interc valu I ⊆ R ako postoje m. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Iz Primjera 6.ˇ 6. b]. Tvrdnja z Teorema 6. Tada je funkcija f neprekidna na intervalu I. onda je ta funkcija i neprekidna. 2 2 Dakle neprekidna funkcija na segmentu preslikava taj segment u segment. postoji inverzna funkcija f −1 i ona je neprekidna na intervalu I . Tada ona na tom segmentu poprima svoj minimum i maksimum i sve vrijednosti izmedu te dvije. 1 .4 nuˇan.5 ne vrijedi za otvorene intervale. Pitanje je sad.♣ 6.♣ Teorem 6.7 Neka je funkcija f : R −→ R strogo monotona na otvorenom intervalu I ⊆ R. moˇemo li neˇto re´i o funkciji koja preslikava otvoreni interval u otvoreni z s c interval? Ako je funkcija strogo monotona na otvorenom intervalu i ako je slika tog intervala interval. π .

. c c neprekidne na R. i = 0. dakle iz Teorema 6.♣ Napomena 6.7 imamo da su neprekidne i funkcije arctg i arcctg. π odnosno 0. Zbog neprekidnosti konstantne funkcije na R (Primjer 6. z c Uzmimo proizvoljni ε > 0. slijedi da c moˇemo uzeti δ = ε.7 su neprekidne..1 sada slijedi da je na R neprekidna i funkcija x2 .4 i Teorema 6. i nadimo δ > 0 takvo da (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). Svaka racionalna funkcija je neprekidna na cijelom svom prirodnom podruˇju definicije. jer su njihove restrikcije npr. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 1. zakljuˇujemo c da je i suma od ai xi . arkus. Neprekidnost funkcija tg i ctg na cijelom podruˇju definicije lagano slijedi iz Teorema 6. . jer je svaka racionalna funkcija kvocijent dvaju polinoma. na R su neprekidne i funkcije ai xi . hiperboliˇkih (osim kosinusa hiperbolnog). hiperboliˇke c i area funkcije su neprekidne na svojim domenama. . n. 1.. z c Uzmimo proizvoljni ε > 0. trigonometrijske. Dokaˇimo da je funkcija f (x) = x neprekidna u proizvoljnoj toˇki x0 ∈ R. Teorem 6. Na kraju.. polinom Pn (x) neprekidan na R. Neprekidnost funkcije ch slijedi iz neprekidnosti eksponencijalne funkcije i Teorema 6. Dokaz: Neprekidnost eksponencijalnih. takoder iz Teorema 6. 1. Iz Teorema 6. logaritamskih.. Budu´i da je f (x) − f (x0 ) = c − c = 0.. Budu´i da je |f (x) − f (x0 )| = |x − x0 |.220 ˇ POGLAVLJE 6...4 dokazali smo da je funkcija f (x) = x neprekidna na R. . n.♠ z Iz Primjera 6.3 Moˇe se pokazati i da su sve algebarske funkcije neprekidne z tamo gdje su definirane. z 2.9 Eksponencijalne. 1. c Dokaz: U Primjeru 6. logaritamske.8 Svaki polinom Pn (x) = i=0 ai xi je neprekidan na R..1. i = 0. tj..1.1. n. π monotone c 2 2 bijekcije na R.7. i = 0. takoder iz Teorema 7. i nadimo δ > 0 takvo da (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). Dokaˇimo da je funkcija f (x) = c neprekidna u proizvoljnoj toˇki x0 ∈ R. na intervale − π . Nadalje.4) i Teorema 6. c area (osim area kosinusa hiperbolnog) funkcija slijedi izravno iz Teorema 6. Na isti naˇin se zakljuˇi da su xi .1. slijedi da c za δ moˇemo uzeti bilo koji pozitivan broj.1 direktno imamo: n Teorem 6. Neprekidnost racionalne funkcije na cijelom svom prirodnom podruˇju definicije slijedi c izravno iz Teorema 6.7 c i periodiˇnosti.

1 i 1. 0. 2 2 imamo 2x + π 2x − π cos . k ∈ Z. onda 2x−π varira po intervalu − π . posebno je 2 2 neprekidna u π . −1. π . π 4 2 4 4 kada x varira po intervalu 0. Kako je arccos 1 = 0 i arccos x ≥ 0 za x ≤ 1. 4 4 sin x = 1 + 2 sin Ako pustimo da x varira po intervalu 0. Znamo da za funkciju sin x i proizvoljni a ∈ R vrijedi da je sin x − sin a = 2 sin Ako sada stavimo da je a = π 2. arcsin x i Arch x redom neprekidne na [−1. imamo da je arccos neprekidna s lijeva u 1 ako za proizvoljan ε > 0 pronademo δ > 0 takav da vrijedi (1 − x < δ) =⇒ (arccos x < ε). π 2 2 i 0. [−1.ˇ 6. analogno se dokazuje za ostale toˇke oblika z s c 2 2 π 2 + kπ. cos x i ch x redom na intervalima − π . ali u Napomeni 6. Sada lagano zakljuˇujemo da su funkcije sin c i cos zbog periodiˇnosti neprekidne na R \ { π + kπ : k ∈ Z} odnosno na R \ {kπ : k ∈ Z}. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 221 Restrikcije funkcija sin x i cos x na intervale − π . +∞ . Dokaˇimo da je arccos x neprekidna s lijeva u 1. c 2 Neprekidnost funkcije cos x na R lagano slijedi iz formule cos x = sin(x + π ). k ∈ Z. Uzmimo proizvoljan ε > 0 i pronadimo z δ > 0 takav da vrijedi (x ≤ 1.1.7 imamo da su neprekidne funkcije arcsin x. +∞ . 3π . Za proizvoljan ε > 0 uzmimo δ = 1 − cos ε. ♣ . π i 0. 1].1 smo z rekli da kada govorimo o proizvoljnosti broja ε promatramo male ε. Sada imamo da je sin x neprekidna na 0. Tada za x ≤ 1 za koje je 1 − x < δ imamo 1 − x < 1 − cos ε. ˇto je ekvivalentno s s arccos x < ε. moˇemo dobiti i δ = 0. dakle su po Teoremu 6. π . tj. Dakle je arccos x neprekidna s lijeva u toˇki 1. c 2 Dokaˇimo joˇ da je sin neprekidna u π i − π . Analogno se dokazuje 2 2 neprekidnost u svim toˇkama oblika π + kπ. 3π . Isto tako 2x+π varira po intervalu π . 1 . x−a x+a cos . Naravno za tako definirani δ c i proizvoljni ε ne mora vrijediti δ > 0. 1] i [1. Zbog neparnosti imamo da je sin x neprekidna i u − π . +∞ iz Teorema 6. |x − 1| < δ) =⇒ (| arccos x − arccos 1| < ε).7 i neprekidne. Kako su one definirane i u rubovima intervala ˇelimo z da su neprekidne i tamo. Oˇito je δ > 0. 3π . c Analogno se dokazuju i druge jednostrane neprekidnosti. dakle 2 4 4 2 je funkcija f (x) = sin 2x−π neprekidna na 0. 2 Zbog stroge monotonosti funkcija sin x. 3π . 1 . π su monotone bijekcije na 2 2 −1. Dakle treba dokazati da su arcsin x i arccos x neprekidne s desna u −1 i neprekidne s lijeva u 1. te da je Arch x neprekidna s desna u 1. arccos x i Arch x redom na intervalima −1. Dakle su funkcije arccos x.

vrijednost funkcije postaje ve´e od po volji velikog realnog broja. vrijednosti funkcije c su malo manje od −1. 6. Pogledajmo kako se ponaˇaju njene vrijedc s nosti u okolini toˇke x = 1. dodemo li s x dovoljno blizu c toˇki 1. dovest ´emo vrijednosti funkcije proizvoljno blizu vrijednosti −1. Dakle. Ako uzmemo s c toˇku x dovoljno malu. vrijednosti c funkcije su malo ve´e od −1.5 nije definirana u toˇki x = 1. vrijednost funkcije postaje ve´e od po c c volji velikog pozitivnog realnog broja. ali negativnu. funkcija nije definirana u toˇki 0.222 ˇ POGLAVLJE 6. vrijednost funkcije postaje manja od po volji malog negativnog realnog broja. zakljuˇujemo. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Time smo pokazali da su sve elementarne funkcije neprekidne gdje god su definirane. vidimo da su one c c c blizu vrijednosti −1. tj. ali pozitivnu. Raˇunaju´i te vrijednosti. Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = 1 x takoder ima problem u nuli. Pogledac jmo kako se ponaˇaju vrijednosti funkcije f u okolini toˇke 0. tj. Jasno je da ako s c uzmemo toˇku x po apsolutnoj vrijednosti dovoljno malu. tj. za x malo manji od 1. funkcija nije definirana u toˇki 0. za vrijednosti od x koje su malo ve´e od 1. 4. dovoljno blizu c nule. Pogledajmo c kako se ponaˇaju vrijednosti funkcije f u okolini toˇke 0.4 Graniˇna vrijednost (limes) funkcije c 1. Za funkciju f : R −→ R danu formulom f (x) = arctg x . S druge strane. Za funkciju f : R −→ R danu formulom f (x) = 1 x2 imamo problem u nuli. c 3. c c 2. ako uzmemo toˇku c x dovoljno malu. Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x2 − 3x + 2 x−1 Primjer 6.1.

Ako funkcija ima limes L u toˇki c. |f (x) − M | < ε). osim. Dakle. 2 2 5. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 223 znamo iz toˇke 5. 6.5 matematiˇki opisujemo pojmom limesa ili graniˇne vric c jednosti funkcije. takav da (0 < |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε.2.2. tj. ako c ˇelimo promatrati ponaˇanje oko nule. Za vrijednosti po volji blizu nule funkcija poprima vrijednosti bliske broju 1.10 Neka je dana funkcija f : R −→ R koja je definirana na nekoj okolini toˇke c.ˇ 6. a ne znamo izraˇunati ni njenu vrijednost za x = 0. moˇda u samoj toˇki c. moramo se ograniˇiti samo na pozz s c itivne vrijednosti. Definicija 6.♠ Situacije iz Primjera 6. x−→c Ako limes postoji on je i jedinstven: Teorem 6. Neka je dana funkcija f : R −→ R formulom f (x) = xx . . pravac y = π je horizontalna asimptota. Neka postoje realni brojevi L i M c z c takvi da za svaki ε > 0 postoji δ > 0.1.8 da za velike vrijednost argumenta vrijednosti funkcije c postaju po volji bliske broju π .3 Neka je funkcija f : R −→ R definirana na nekoj okolini toˇke c c. onda piˇemo c s L = lim f (x). Za funkciju f : R −→ R danu formulom f (x) = sin x znamo da se vrijednosti funkcije ne pribliˇavaju niti jednoj odredenoj realnoj z vrijednosti za velike vrijednosti argumenta. osim. Realni broj L je limes ili graniˇna vrijednost z c c funkcije f u toˇki c ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da c (0 < |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε).5). moˇda u samoj toˇki c. Primijetimo prvo da ona nije definirana za vrijednosti manje od nule (toˇka c 5.

2 po pretpostavci. Ali. Tada kaˇemo da je L = lim f (x) ako za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da z x−→+∞ (x > M ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). Analogno. ali postoji bitna razlika. −∞ ∈ R. postoji δ > 0. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Dokaz: Pretpostavimo suprotno. dok je za neprekidnost to c nuˇno da bi se uop´e moglo govoriti o neprekidnosti u toˇki.224 Tada je L = M .2) jako sliˇna definiciji neprekidnosti (Definicija 6. c / Kaˇemo da je lim f (x) = +∞ ako za svaki M > 0 postoji δ > 0 takav da z x−→c (0 < |x − c| < δ) =⇒ (f (x) > M ). |M − L| = |M − f (x) + f (x) − L| ≤ |f (x) − M | + |f (x) − L| < 2ε vrijedi za argumente iz domene od f za koje je |x − c| < δ. ˇto ne moˇe biti. Uzmimo sada ε = 1 |M − L|. |f (x) − M | < ε). L = lim f (x) ako za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da x−→−∞ (x < −M ) =⇒ (|f (x) − L| < ε).6 i Napomz ena 4. Po analogiji s divergencijom niza u uˇem smislu (Definicija 4.3 proˇiriti tako da ukljuˇuje z s c i c = +∞ odnosno c = −∞. Pri tome uzimamo da je svaki otvoreni interval oblika (M. Dakle imamo |M − L| < |M − L|.1) (vidjet ´emo kasnije da su to ustvari blisko c povezani pojmovi). +∞. . +∞) okolina od +∞. tj.♣ s z c c Napomena 6. takav da (|x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε. M ) je okolina od −∞. ˇ POGLAVLJE 6.4 Uoˇimo da je definicija limesa (Definicija 6. U definiciji limesa ne zahtijevamo da funkcija bude definirana u toˇki u kojoj gledamo limes. naravno ne zaboravljamo. pri ˇemu. z c c Uz malu zloporabu notacije moˇemo Definiciju 6. i svaki interval oblika (−∞.2) moˇemo proˇiriti definiciju limesa tako da ukljuˇuje i sluˇaj L = +∞ z s c c odnosno L = −∞. Tada za taj ε. da je M = L. Dakle je M = L.

x−→−∞ lim f (x) = +∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x < −N ) =⇒ (f (x) > M ). x−→+∞ lim f (x) = −∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x > N ) =⇒ (f (x) < −M ). |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Analogno. Dakle. moˇda. lim f (x) = −∞ ako za svaki M > 0 postoji δ > 0 takav da x−→c 225 (0 < |x − c| < δ) =⇒ (f (x) < −M ). x−→−∞ lim f (x) = −∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x < −N ) =⇒ (f (x) < −M ). za funkciju f : R −→ R definiranu na nekoj okolini toˇke c. ˇ Zelimo li naglasiti da se argument x pribliˇava vrijednosti c samo s jedne z strane. Definiciju 6. piˇemo s x−→c+ lim f (x).1. osim.3 moˇemo proˇiriti i na sluˇaj c = +∞ odnosno c = −∞ i z s c L = +∞ odnosno −∞. osim. Kaˇemo da je lim f (x) = +∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da z x−→+∞ za sve (x > N ) =⇒ (f (x) > M ). recimo odozgo.ˇ 6. tj. . moˇda u c z samoj toˇki c kaˇemo da ima limes L ∈ R s lijeva u toˇki c i piˇemo c z c s L = lim f (x) x−→c− ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x < c. Za funkciju f : R −→ R definiranu na nekoj okolini toˇke c. |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). c z u samoj toˇki c kaˇemo da ima limes L ∈ R s desna u toˇki c i piˇemo c z c s L = lim f (x) x−→c+ ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x > c. s desna.

onda je jasno iz Definicije 6. Dakle je x−→0+ lim sign x = sign 0 . Obrnuto. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Teorem 6. x < 0  sign x = 0.7 Iz Primjera 5. Nadalje je oˇito da je c x−→0+ lim sign x = 1 . lim 3. ako postoje limesi s lijeva i s desna i oni su jednaki L. c osim.11 Neka je funkcija f : R −→ R definirana na nekoj okolini toˇke c. ♣ c Primjer 6. x−→0 x π 4. Funkcija f ima limes L (L moˇe biti i +∞ i −∞) z c z u c ako i samo ako ima limes s lijeva i limes s desna i oni su jednaki L.6 Opiˇimo sada pomo´u limesa Primjer 6. x −→0 − lim sign x = −1 .♠ 6.5 Neprekidnost i limes Primjer 6.1.3 i definicija limesa s c desna i limesa s lijeva da oni postoje i da su jednaki L. Dokaz: Ako funkcija f ima limes L u toˇki c. x−→0 x2 lim 1 1 = +∞ i lim = −∞. x−→+∞ 6.5. lim arctg x = .3 direktno slijedi da postoji i limes u toˇki c i jednak je L. moˇda u samoj toˇki c. onda iz Definicije 6.5 znamo da funkcija   −1. x−→0+ lim xx = 1. lim 2. x > 0 ima prekid u nuli.226 ˇ POGLAVLJE 6. tj. limesi s lijeva i s desna su razliˇiti c x−→0+ x x−→0− x 1 dakle ne postoji lim . x−→1 x−1 1 = +∞. x2 − 3x + 2 = −1. ne postoji lim sin x. x = 0   1. x−→+∞ 2 5. s c 1.

12 se podrazumijeva da je funkcija f definirana u toˇki c (Napomena 6. c c Sada direktno iz Napomene 6.♣ x−→c Analogno kao Teorem 6.ˇ 6. i neka postoji limes funkcije f u toˇki c. konaˇan je broj.8 nam daju naslutiti da postoji neka uska veza izmedu neprekidnosti funkcije i limesa u toˇki. tj.12 Funkcija f : R −→ R je neprekidna u toˇki c ako i samo ako je x−→c lim f (x) = f (c).12 kaˇe da ako je funkcija neprekidna u toˇki c. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI i x−→0− 227 lim sign x = sign 0 . oˇito vrijedi c f (2) = lim f (x).♠ x−→2 Primjeri 6.1 i Primjer 6.4) i da limes mora postojati.3.5 imamo sljede´i rezultat za kompoziciju funkcija: c Teorem 6.♠ Primjer 6. Zaista imamo: c c Teorem 6.1 i 6.♣ Teorem 6.4). Nadalje.14 Funkcija f : R −→ R je neprekidna s lijeva (s desna) u toˇki c c ako i samo ako je lim f (x) = f (c) x−→c− ( lim f (x) = f (c)).5 U Teoremu 6.7 i 6. Dokaz: Izravno iz Definicije 6.8 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x2 je neprekidna na R (Teorem 6. Tada je c x−→c lim g(f (x)) = g( lim f (x)).13 Neka je funkcija g : R −→ R neprekidna.1. onda limes i funkcija z c ”komutiraju” tj.♣ .2 i definicije jednostranog limesa. imamo x−→c lim f (x) = f (c) = f ( lim x). x−→c+ Dokaz: Izravno iz Definicije 6.12 imamo: Teorem 6. x−→c Napomena 6.

228 ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Teorem 6. a ∈ R proizvoljan. 2. (−∞) · a = 10. 9.12 i 6. −∞ ± a = −∞. 5. 6. 4. neka od pravila za c raˇunanje s realnim brojevima ne vrijede za raˇunanje s +∞ i −∞. (+∞) · a = +∞. . (−∞) + (−∞) = −∞. x−→c+ Dokaz: Izravno iz Teorema 6. (+∞) · (−∞) = −∞. (−∞) · (−∞) = +∞.♣ 6. no moˇe se desiti da dobijemo izraz koji nije z z definiran. +∞ ± a = +∞. a > 0 −∞. c c Pravila za raˇunanje s beskonaˇnim veliˇinama: c c c 1. Kako one nisu realni brojevi.15 Funkcija f : R −→ R je neprekidna u toˇki c ako i samo ako c postoje limesi s lijeva i s desna u toˇki c i ako vrijedi c x−→c− lim f (x) = lim f (x) = f (c).1. (+∞) · (+∞) = +∞. 6. 3. a ∈ R proizvoljan.11. a < 0. a < 0.14. a ∈ R proizvoljan. 7. (+∞) + (+∞) = +∞. a > 0 +∞. 8. jer operacije nisu definirane i operandi nisu realni brojevi.6 Neodredeni oblici Zaˇto moramo raˇunati limese? Zaˇto ne moˇemo naprosto ”uvrstiti” vrijednost s c s z argumenta u formulu? Odgovor je da moˇemo uvrstiti. To se posebno odnosi na veliˇine +∞ i −∞. −∞. a +∞ = 0.

s jedne strane smo dobili da je ”vrijednost” izraza 0 jednaka −1 a s druge strane 1. 1−∞ . 5.6 znamo da ”vrijednost” izraza 0 koji se dobije ”uvrˇtavanjem” s 0 x2 −3x+2 z vrijednosti x = 1 u funkciju f (x) = x−1 je −1. 1+∞ . a ∈ R proizvoljan. (+∞) + (−∞). Sljede´e operacije s beskonaˇnim veliˇinama nisu definirane: c c c 1. Analogno se dokaˇe da je ”vrijednost” izraza za koji se dobije uvrˇtavanjem vrijednosti x = 2 u funkciju s x2 −3x+2 f (x) = x−2 je 1. +∞ −∞ . +∞ · 0. 0∞ . +∞ +∞ .1. ∞ ∞ − ∞. −∞ · 0. ˇ Sto znaˇi da je izraz neodreden? c Ako se uvrˇtavanjem vrijednosti x = c u funkciju f (x) dobije realan broj. −∞ −∞ . 0 0 . 0 2. 0 ∞ . s s c c Iz Primjera 6. −∞ 2. 0 . +∞ . pa je 0 neodreden oblik. onda s je to i limes od f (x) kad x −→ c. (−∞)0 . Ako se dobije jedan od neodredenih oblika. Dakle. ∞ · 0.ˇ 6. Tih sedam (do na predznak) situacija zovemo neodredenim oblicima. ”Sedam veliˇanstvenih”: c 0 . a −∞ 229 = 0. Osim s beskonaˇnim veliˇinama. ∞0 . NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 11. mogu se desiti i situacije u kojima se javljaju c c nedefinirane operacije s nulom: 1. 3. 00 . 4. 1∞ . (+∞)0 . onda taj izraz treba transformirati u neˇto ˇto ´e se dati izraˇunati.

x−→+∞ lim ax = 9. x−→+∞ lim xα = x−→0+ lim x−n = lim x−n = +∞. −∞. x−→0+ lim xα = 0.7 Raˇunanje limesa c Neki temeljni limesi 1. Sva se ova pravila mogu strogo izvesti iz svojstava limesa i elementarnih funkcija. x−→−∞ lim ax = 10. a>1 0. α > 0 0. n ∈ N proizvoljan. α < 0. a>1 +∞. n ∈ N neparan +∞. 5. x−→+∞ x−→+∞ 2.230 ˇ POGLAVLJE 6. . −∞. n ∈ N paran. +∞. x−→0+ x−→0− 7. lim x−n = −∞. 8. 0. +∞. +∞.1. n ∈ N proizvoljan. lim x−n = +∞. 6. 0 < a < 1. x−→0− 4. 3. n ∈ N paran. 0 < a < 1. x−→0+ lim loga x = U gornjim pravilima svuda imamo α ∈ R. x−→−∞ lim xn = x−→−∞ lim x−n = lim x−n = 0. x−→+∞ lim loga x = 11. α>0 +∞. α < 0. lim xn = +∞. 0 < a < 1. a>1 −∞. a>1 +∞. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 6. n ∈ N neparan. 0 < a < 1.

NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Primjer 6. To znaˇi da je c x−→+∞ lim loga x = +∞.ˇ 6. Iz toˇke 5. π ) i namotamo ga 2 2 na kruˇnicu on se preslikava u toˇku A = (cos x.9. Kako gledamo c limes funkcije sin x kada x −→ 0. x−→+∞ x sin x = 1. sin x). Treba dokazati da za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x > N ) =⇒ (loga x > M ).4). jasno je da je dovoljno x x promatrati x ∈ (0. π ). i zbog parnosti od sin x . a ∈ R.♠ Vrijednosti ostalih deset limesa dokazuju se analogno kao u Primjeru 6. x−→0 x Dokaz: Uzmimo trigonometrijsku (jediniˇnu) kruˇnicu sa srediˇtem u ishodiˇtu O i c z s s pravac paralelan s osi y koji prolazi toˇkom B = (1.1. njihov rast.9 Dokaˇimo da je z x−→+∞ 231 lim loga x = +∞. vaˇnu ulogu igraju i z sin x x−→0 x lim Teorem 6. 0). +∞) i da joj c c je slika cijeli R. za svaki M > 0 sigurno postoji N > 0 takav da (x > N ) =⇒ (loga x > M ).1. za a > 1. pad. Jasno je da se trokut OAA nalazi unutar z kruˇnog isjeˇka OBA .2. Kada s pravca uzmemo x ∈ (0. svojstva potencija. Dakle. koriste´i definicije limesa i jednostranih limesa (toˇka 6. c Osim ovih limesa. Dakle imamo z c P (OAA ) ≤ P (OBA ) ≤ P (OBB ). 0) u ravnini.16 lim i 1 lim (1 + )x . tg x ). tj. . c c eksponencijalnih i logaritamskih funkcija.6 znamo da je za a > 1 logaritamska funkcija strogo rastu´a na (0. i s B = (1. presjek c polupravca kroz ishodiˇte i toˇku A s tangesnom osi (interpretacija tangensa s c preko trigonometrijske kruˇnice). parnost. Oznaˇimo s A = z c c (cos x. neparnost i sliˇno. ortogonalnu projekcija toˇke A na x os. koji se nalazi unutar trokuta OBB .

Povrˇina kruˇnog isjeˇka s duljinom luka x dana je formulom s z c P (OBA ) = odnosno P (OBA ) = jer je kruˇnica jediniˇna. 2 2 2 Podijelimo li ovaj izraz sa sin x dobijemo cos x ≤ odnosno x 1 ≤ .12) dobijemo 1 ≤ lim odnosno x−→0 x−→0 sin x ≤ 1. x−→0 x sin x = 1. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 1 A’ B’ tg x sin x x 0 A B Slika 6.♣ x lim .2: Uz izvod osnovnog trigonometrijskog limesa. i iz ˇinjenice da je lim cos x = c cos 0 = 1 (Teorem 6. sin x cos x xr . Dakle imamo z c 1 x 1 sin x cos x ≤ ≤ · 1 · tg x . 2 x 2 sin x 1 ≥ ≥ cos x. cos x x Pustimo li sada x −→ 0 u gornjoj nejednakosti.232 ˇ POGLAVLJE 6.

10 ex − 1 = 1. x−→0 x lim i ax − 1 = ln a. x−→0 x Iz Teorema 6.♠ x−→0 t−→0 x ln a ln(t+1) ln a . x Oznaˇimo sada ex − 1 sa t.6 znamo da za proizvoljni a > 0 vrijedi c ax = ex ln a .17 x−→+∞ 233 lim 1+ 1 x x = e. a ∈ R.1. x−→0 x lim a > 0.12 i Teorema 6. c Zbog toga je ex − 1 t lim = lim = 1. ♣ Primjer 6.ˇ 6. x−→0 t−→0 ln(t + 1) x Iz toˇke 5. Tada je jasno da t −→ 0 kada x −→ 0. x−→0 1 1 Dakle je x−→0 lim ln(1 + x) = 1.17 slijedi x−→0 lim ln(1 + x) x = ln( lim (1 + x) x ) = ln e = 1. Dakle imamo ax − 1 ex ln a − 1 = lim . NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Teorem 6.2. i da je x = ln(t + 1). Promatramo prvo x−→0 lim 1 ln(1 + x) = lim ln(1 + x) x . x−→0 x−→0 x x lim Sada uz zamjenu varijable t = ex ln a − 1 imamo da t −→ 0 kad x −→ 0 i x = imamo ea ln x − 1 t lim = lim ln(t+1) = ln a. Dakle .

18 i temeljni limesi iz toˇke 6.1 Derivacija funkcije Motivacija Osim ponaˇanja vrijednosti neke veliˇine i naˇina na koji ona ovisi o nekoj drugoj s c c veliˇini vaˇno je znati i kako se brzo ona mijenja kada se mijenja veliˇina o kojoj c z c ona ovisi. .2 6. funkcija f g ima limes u toˇki c i vrijedi c lim f (x) g(x) = x−→c lim f (x) lim g(x) x−→c x−→c ako je g(c) = 0 i lim g(x) = 0. 6. funkcija λf ima limes u toˇki c za proizvoljan λ ∈ R i vrijedi c x−→c lim (λf (x)) = λ lim f (x). c 6.16. Tada 1.18 Neka postoje x−→c lim f (x) lim g(x) i x−→c funkcija f. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Svojstva limesa i pravila za njihovo raˇunanje c Teorem 6.17.7 su nam dovoljni za c raˇunanje gotovo svih limesa. x−→c x−→c 2.2.13. funkcija f ± g ima limes u toˇki c i vrijedi c x−→c lim (f (x) ± g(x)) = lim f (x) ± lim g(x). 6. x−→c c 3. ♣ x−→c Teoremi 6.1. g : R −→ R. 6.234 ˇ POGLAVLJE 6. x−→c x−→c 4. funkcija f · g ima limes u toˇki c i vrijedi x−→c lim (f (x) · g(x)) = lim f (x) · lim g(x).

tj. tj. promatrati prosjeˇnu brzinu na sve kra´im i s c c kra´im intervalima oko trenutka koji nas zanima.11 Automobil je put od Zagreba do Karlovca (50 km) preˇao za pola s sata. a t vrijeme za koje smo preˇli taj put. 0. s c c je Leibniz diferencijalni raˇun otkrio preko problema tangente. 15 minuta nakon polaska. t gdje je s prijedeni put. Ideja je koristiti ono ˇto znamo. dobivamo neodredeni izraz tipa 0 . ∆t−→0 ∆t Ova formula predstavlja osnovnu ideju i temelj diferencijalnog raˇuna. b = t0 + ∆t. Trenutna brzina. ∆t ˇ Sto je ∆t manji. Kojom se prosjeˇnom brzinom kretao? c Prema formuli s v= . z c zahtijeva podrobnije razmatranje. c .2.6. Uzmimo a = t0 . dobivamo s v= 50 km = 100 . c Promatramo prosjeˇnu brzinu na vremenskom intervalu (a. Definiramo brzinu u toˇki t0 s c v(t0 ) = lim s(t0 + ∆t) − s(t0 ) . t0 + ∆t]. b). to bolje ovaj izraz aproksimira ”pravu” brzinu u t = t0 .5 h Gornja nam formula ne daje nikakvu informaciju o tome kojom se brzinom automobil kretao npr. No uvrstimo li ∆t = 0 u gornju formulu. 0 moramo promatrati limes. b−a gdje je s(b) odnosno s(a) prijedeni put do trenutka b odnosno trenutka a. DERIVACIJA FUNKCIJE 235 Primjer 6. s(t0 + ∆t) − s(t0 ) v= . Dana je formulom c v= s(b) − s(a) .♠ c Dok je Newton doˇao do otkri´a diferencijalnog raˇuna preko problema brzine. Kretanje je promjena poloˇaja u vremenu. Dakle. za razliku od prosjeˇne. za neki mali ∆t i pogledajmo prosjeˇnu brzinu na c [t0 .

a to je jednako koeficijent smjera te sekante. y(t0 +∆t)) zatvara s osi x.12 Projektil je baˇen vertikalno u vis u trenutku t = 0 nekom poˇetnom c c brzinom v0 s visine y0 .001) − y(1) . prosjeˇna brzina projektila u vremenskom intervalu [t0 .001 − 1 Ova druga je bolja aproksimacija prave brzine projektila u t0 = 1 nego ona prva. t0 + ∆t] je c c dana izrazom ∆y y(t0 + ∆t) − y(t0 ) = . c ∆y = tg α. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Primjer 6. 2 y ∆t ∆y ∆t 0 t ∆y Slika 6.3: Ovisnost visine projektila o vremenu. ∆t ∆t No izraz ∆y je tangens kuta koji sekanta krivulje y = y(t) kroz toˇke (t0 . ∆t . prosjeˇna brzina odgovara koeficijentu smjera sekante. Op´enito. Dakle. 1. Iz fizike znamo da je visina projektila u trenutku t dana formulom 1 y(t) = y0 + v0 t − gt2 .236 ˇ POGLAVLJE 6. Prosjeˇna brzina projektila u drugoj sekundi njegovog leta je c y(2) − y(1) . 2−1 Prosjeˇna brzina u 1001-oj milisekundi je c y(1. y(t0 )) i c ∆t (t0 +∆t.

Ako postoji z c f (x0 + ∆x) − f (x0 ) .♠ f (3) = lim ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x . c Primjer 6.2 Derivacija funkcije u toˇki c ∆f ∆x U Primjeru 6.11 smo vidjeli da limes kvocijenta f u ovisnosti o veliˇini x. c mjeri brzinu promjene veliˇine c Definicija 6. DERIVACIJA FUNKCIJE y y 237 ∆y ∆t 0 t 0 t Slika 6.4: Sekante i tangenta. c c (3 + ∆x)2 − 32 f (3 + ∆x) − f (3) = lim = lim (6+∆x) = 6. ∆x−→0 ∆x lim onda kaˇemo da je funkcija f diferencijabilna ili derivabilna u toˇki x0 i broj z c f (x0 ) = lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ∆x−→0 ∆x zovemo derivacija funkcije f u toˇki x0 . f : I −→ R.4 Neka je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu I koji sadrˇi toˇku x0 . Time smo mehaniˇki problem odredivanja c c trenutne brzine sveli na geometrijski problem odredivanja koeficijenta smjera tangente na graf funkcije koja opisuje ovisnost visine o vremenu.2. tj.♠ 6.13 Izraˇunajmo derivaciju funkcije f (x) = x2 u toˇki x0 = 3.2.6. Prava brzina u trenutku t0 bi onda odgovarala koeficijetu smjera tangente na krivulju y = y(t) u toˇki s apscisom t0 . x0 ∈ I.

∆x−→0 ∆x Napomena 6. . Dakle je c f (x) = lim f (x + ∆x) − f (x) . c c koji se oznaˇava sa f (x0 ). onda je c pravilom x −→ f (x) dobro definirana jedna funkcija na I. Derivacija funkcije f (na nekom intervalu I na kojem c je definirana i na kojem je u svakoj toˇki diferencijabilna) je funkcija. c z Primjer 6.6 Uoˇimo bitnu razliku.3 Derivacija funkcije Ako je funkcija f derivabilna u svakoj toˇki nekog otvorenog intervala I. Tu funkciju zovemo derivacija funkcije f i oznaˇavamo s f (x). za proizvoljne k.♠ ∆x−→0 ∆x 6. c f (π) = lim lim f (π + ∆x) − f (π) sin(π + ∆x) − sin π = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x sin π cos ∆x + cos π sin ∆x − sin π cos π sin ∆x = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x sin ∆x cos π lim = cos π = −1.238 ˇ POGLAVLJE 6. Derivacija funkcije f (x) = kx + l je f (x) = k.2.14 Odredimo derivaciju funkcije f (x) = sin x u toˇki x0 = π.15 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. l ∈ R. f (x) = lim kx + k∆x + l − kx − l f (x + ∆x) − f (x) = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x ∆x−→0 lim k = k. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Primjer 6. Derivacija funkcije f u toˇki x0 je broj. Dakle brzina promjene linearne funkcije je konstanta. koja se c oznaˇava s f (x) i koja svakoj vrijednosti x ∈ I pridruˇuje broj f (x).

f (x + ∆x) − f (x) = ∆x−→0 ∆x f (x) = lim lim sin(x + ∆x) − sin x sin x cos ∆x + cos x sin ∆x − sin x = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x ∆x−→0 lim sin x(cos ∆x − 1) sin ∆x cos x + lim = ∆x−→0 ∆x ∆x cos ∆x − 1 sin ∆x + cos x lim .♠ ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x Primjer 6. funkcija f (x) = l je konstanta. Derivacija funkcije f (x) = x2 je f (x) = 2x.6. f (x) = lim lim f (x + ∆x) − f (x) (x + ∆x)2 − x2 = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x x2 + 2x∆x + ∆x2 − x2 = lim (2x + ∆x) = 2x. Dakle je promjena brzine konstantne funkcije nula.16 Derivacija funkcije f (x) = sin x je f (x) = cos x. tj. a c iz gornjeg raˇuna imamo da je c f (x) = 0.♠ . s c 2. ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x cos 2x − 1 = −2 sin2 x sin x lim Kako je imamo −2 sin2 cos ∆x − 1 sin ∆x sin x lim +cos x lim = cos x+sin x lim ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 ∆x ∆x cos x − sin x lim sin ∆x 2 ∆x 2 ∆x 2 = ∆x−→0 ∆x−→0 lim sin ∆x 2 = cos x − sin x · 1 · 0 = cos x. ˇto smo i oˇekivali.2. DERIVACIJA FUNKCIJE 239 U specijalnom sluˇaju kada je k = 0.

Pogledajmo sljede´e limese: c L= i lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ∆x ∆x−→0+ f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . problem rubova domene. odnosno da je tangenta pravac koji raste.17 1. To su npr. onda je funkcija f rastu´a na tom intervalu (jer je tangenta u svakoj toˇki tog c c intervala rastu´a). M= ∆x−→0− lim . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Grafiˇka interpretacija c Ako je u nekoj toˇki derivacija funkcije pozitivna. Takve toˇke zovemo stacionarne toˇke.240 ˇ POGLAVLJE 6. problem postoc janja limesa. Tu funkcija niti raste c niti pada. Ako je c funkcija definirana na nekom intervalu i ako je f (x) > 0 za sve x iz tog intervala. tangenta je paralelna s osi x.. ne postoji f (0). Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = |x| nije derivabilna u x0 = 0. problem konaˇnosti c c limesa. problem razliˇitih vrijednosti s lijeva i zdesna. Primjer 6.2. to znaˇi da je koeficijent smjera c c tangente u toj toˇki pozitivan. ∆x mogu se javiti neki problemi pri raˇunanju derivacije. ∆x Lagano se vidi da je M = 1 i L = −1. ako je f (x) < 0 na nekom intervalu.4) ustvari limes funkcije f (x + ∆x) − f (x) . U toˇkama gdje je f (x) = 0. Sliˇno. Dakle iz Teorema 6. tj. funkcija pada c c na tom intervalu.11 zakljuˇujemo c da f (x0 + ∆x) − f (x0 ) lim ∆x−→0 ∆x ne postoji. c c 6.4 Raˇunanje derivacija c Kako je definicija derivacije (Definicija 6.

∆x ∆x−→0 . Dokaz: Fukcija f je derivabilna u x0 ∈ D(f ). Tada je f i neprekidna u x0 . ∆x ∆x−→0 dakle ne postoji f (0).6. Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x0 = 0.7 imamo da je c lim √ 3 1 = +∞. ∆x−→0 dakle ne postoji f (0). lim = lim √ 3 ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 ∆x2 Iz toˇke 6. 3 ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 ∆x 3 √ 3 x2 nije derivabilna u x2 0 = Iz toˇke 6. c x0 ∈ I ⊆ D(f ). DERIVACIJA FUNKCIJE 2.7 imamo da je c lim √ 3 1 ∆x2 = +∞.2. Pogledajmo sljede´i limes: c 3 (x0 + ∆x)2 − f (x0 + ∆x) − f (x0 ) lim = lim ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x √ 3 ∆x2 1 lim = lim √ .19 Neka je funkcija f derivabilna u toˇki x0 otvorenog intervala I. dakle postoji limes f (x0 ) = lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = Pogledajmo sljede´i limes: c √ √ 3 x0 + ∆x − 3 x0 f (x0 + ∆x) − f (x0 ) lim = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x √ 3 ∆x 1 . 3.1. √ 3 241 x nije derivabilna u x0 = 0.1.♠ Teorem 6.

∆x = 0 . Nadalje.19 op´enito ne vrijedi. za one x ∈ I za koje je g(x) = 0). ∆x f (x0 ). f (x) g(x) = f (x)g(x)−f (x)g (x) . produkta i kvocijenta funkcija Teorem 6. ali vidjeli smo da nisu derivabilne. (f (x) ± g(x)) = f (x) ± g (x) 2. ∆x = 0 lim g(x0 + ∆x) = g(x0 ) = f (x0 ) iz Teorema 6. Iz Teorema 6. g : R −→ R derivabilne na otvorenom intervalu I ⊆ D(f ). Sada imamo ∆x−→0 ∆x−→0 lim f (x0 + ∆x) = lim (g(x0 + ∆x)∆x + f (x0 )) = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x−→0 lim g(x0 + ∆x) lim ∆x + lim f (x0 ) = g(x0 ) · 0 + f (x0 ) = f (x0 ). Tada su na I derivabilne i funkcije f ± g.242 ˇ POGLAVLJE 6. g 2 (x) Dokaz: 1. f · g i f g (tamo gdje je definirana.♣ Obrat Teorema 6.20 Neka su funkcije f. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Definirajmo sada funkciju g : I −→ R formulom g(x0 + ∆x) = Kako je ∆x−→0 f (x0 +∆x)−f (x0 ) .17 su c neprekidne u nuli. razlike. za ∆x = 0 vrijedi c f (x0 + ∆x) = g(x0 + ∆x)∆x + f (x0 ). tj. Sve tri funkcije iz Primjera 6. (f (x) ± g(x)) = lim lim ∆x−→0 (f (x + ∆x) ± g(x + ∆x)) − (f (x) ± g(x)) = ∆x ∆x−→0 f (x + ∆x) − f (x) g(x + ∆x) − g(x) ± lim = f (x) ± g (x). Derivacija zbroja.12 zakljuˇujemo da je funkcija g neprekidna u x0 . i vrijedi 1. (f (x) · g(x)) = f (x)g(x) + f (x)g (x) 3.12 imamo da je f neprekidna u x0 . ∆x−→0 ∆x ∆x . I ⊆ D(g).

(f (x) · g(x)) = lim lim f (x + ∆x) · g(x + ∆x) − f (x) · g(x) = ∆x 243 ∆x−→0 f (x + ∆x) · g(x + ∆x) − f (x) · g(x + ∆x) + f (x) · g(x + ∆x) − f (x)g(x) = ∆x−→0 ∆x lim g(x + ∆x) g(x + ∆x) − g(x) f (x + ∆x) − f (x) + lim f (x) = ∆x−→0 ∆x ∆x f (x) lim g(x + ∆x) + f (x)g (x).6. derivabilna na I i vrijedi (λf ) (x) = λf (x). imamo g(x) · = 0. po 1 pravilu derivacije produkta g (x) g(x) + g(x) 1 g(x) 1 g(x) Kako je f (x) g(x) = −g (x) . Dakle 1 g(x) = 0. gdje je λ ∈ R proizvoljan. ∆x−→0 ∆x−→0 Sada iz Teorema 6.2. za svaki x ∈ I. odnosno (f (x) · g(x)) = f (x)g(x) + f (x)g (x). Izraˇunajmo prvo c 1 g(x) .♣ g 2 (x) Napomena 6. 3.19 imamo ∆x−→0 lim g(x + ∆x) = g(x). Dokaz: Definirajmo funkciju g : R −→ R formulom g(x) = λ. Kako je g(x) · 1 g(x) = 1. f (x) g(x) f (x)g(x) − f (x)g (x) . tj. za svaki x ∈ I. po pravilu deriviranja produkta imamo = 1 f (x) g(x) + f (x) 1 g(x) = f (x) g(x) − = f (x)g (x) g 2 (x) . DERIVACIJA FUNKCIJE 2. g 2 (x) f (x) g(x) = 1 f (x) g(x) .♣ . Tada je funkcija λf . c dakle je po Teoremu 6.20 funkcija g · f = λf derivabilna na I i vrijedi (λf ) (x) = 0 · f (x) + λf (x) = λf (x). tj.7 Neka je funkcija f : R −→ R derivabilna na otvorenom intervalu I ⊆ D(f ). Oˇito je D(g) = R.

i funkcija g : R −→ R derivabilna u toˇki f (x) c otvorenog intervala J. Izraˇunajmo joˇ i (f ◦ g) .22 Neka je funkcija f : R −→ R derivabilna na intervalu I. odnosno (f −1 ) (f (x)) = 1 .244 ˇ POGLAVLJE 6. ♣ Gornju formulu za derivaciju kompozicije funkcija zovemo lanˇano pravilo.16 imamo h (x) = (g ◦ f ) (x) = g (f (x)) · f (x) = 2f (x)f (x) = 2 sin x cos x = sin 2x. iz Teorema 6. g = f .21 imamo (f −1 ◦ f ) (x) = (f −1 ) (f (x))f (x) = 1. Dakle imamo f −1 (f (x)) = x. x ∈ I ⊆ D(f ). z Teorem 6. Dakle. Tada je f −1 derivabilna i vrijedi (f −1 ) (f (x)) = 1 . Sada primjenom Teorema 6.21. f (x) = sin x. c Primjer 6. naravno.♠ Derivacija inverzne funkcije Specijalan sluˇaj kompozicije funkcija je kada je funkcija g inverzna funkciji f .15 i Primjera 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Derivacija kompozicije funkcija Teorem 6.18 Koja je derivacija funkcije h(x) = (sin x)2 ? Funkcija h je kompozicija g ◦ f . gdje je g(x) = x2 . f (x) Ovo se. moˇe provesti samo ako je f (x) = 0. Primjera 6. f (x) = 0 na I i neka postoji f −1 . Dakle imamo c s (f ◦ g) (x) = f (g(x))g (x) = cos(x2 )(2x) = 2x cos x2 .21 Neka je funkcija f : R −→ R derivabilna u toˇki x otvorenog c intervala I. c −1 tj. f (x) ♣ . f (x) ∈ J ⊆ D(g). Tada je funkcija g ◦ f derivabilna u x i vrijedi (g ◦ f ) (x) = g (f (x)) · f (x).

22 imamo da je f (g(x))g (x) = eln x g (x) = xg (x) = 1.8 Studentima se preporuˇuje da provjere donje formule samostalno. c Napomena 6. DERIVACIJA FUNKCIJE Primjer 6.2.22 i derivacijama iz donje tablice. 2 x x je g (x) = Iz Primjera 6.15 znamo da je derivacija funkcije f (x) = x2 funkcija f (x) = 2x. Osnovne derivacije dajemo u sljede´oj tablici. Derivacija funkcije g(x) = √ 1 . Derivacije svih c drugih elementarnih funkcija mogu se dobiti primjenom pravila iz Teorema 6.♠ 2 x Derivacije elementarnih funkcija Na osnovi Teorema 6. Dakle imamo ex+∆x − ex e∆x − 1 = ex lim . 6. odnosno g (x) = 2. ∆x−→0 ∆x lim dakle je f (x) = ex . x 1 √ . 245 Pogledajmo prvo derivaciju funkcije f (x) = ex .21 i 6. 6. Kako je (f ◦ g)(x) = x iz Teorema 6. .6. odnosno 1 g (x) = √ .22 imamo da je √ f (g(x))g (x) = 2 xg (x) = 1.20.10 imamo da je f (x) = lim e∆x − 1 = 1. ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x Iz Primjera 6. i vrijedi (f ◦ g)(x) = x.20.21 i 6.22 mogu se izraˇunati derivacije svih elemenc tarnih funkcija.19 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1 1. Derivacija funkcije g(x) = ln x je g (x) = x . Iz Teorema 6.

Jasno je da je ∆x = tg α.2. f (x0 )) s c c ∆f apscisom x0 + ∆x. odnosno ∆f = tg α∆x . c tj. Umjesto te vrijednosti lakˇe je izraˇunati s c s c razliku ∆f izmedu f (x0 ) i toˇke na tangenti funkcije f kroz toˇku (x0 . gdje je α kut izmedu tangente funkcije f u toˇki (x0 .5 Diferencijal funkcije i lokalna linearizacija Pretpostavimo da nas za danu funkciju f : I −→ R zanima kako se promijeni vrijednost funkcije u toˇki x0 ∈ I kada se argument promijeni za ∆x. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN f (x) 0 αxα−1 ex ax ln a 1 x 1 x ln a f (x) arccos x arctg x arcctg x sh x ch x th x cth x Arsh x Arch x Arth x Arcth x f (x) 1 − √1−x2 1 1+x2 1 − 1+x2 ch x sh x 1 ch2 x 1 − sh2 x √ 1 1+x2 √ 1 x2 −1 1 1−x2 1 1−x2 cos x − sin x 1 cos2 x − sin12 x √ 1 1−x2 Tablica 6.1: Derivacije elementarnih funkcija 6. f (x0 )) i osi x. Iz formule c ∆f = tg α∆x vidimo da ´e za male vrijednosti od ∆x i pogreˇka c s ∆f − (f (x0 + ∆x) − f (x0 )) uˇinjena zamjenom krivulje y = f (x) tangentom kroz (x0 . vrijednost ∆f ´e biti to bliˇa vrijednosti f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ˇto je manji c z s .246 f (x) c xα ex ax ln x loga x sin x cos x tg x ctg x arcsin x ˇ POGLAVLJE 6. no to je ponekad teˇko izraˇunati. Toˇan c c iznos promjene vrijednosti funkcije je f (x0 + ∆x) − f (x0 ). f (x0 )) biti dosta mala.

Rekli smo da je derivacija funkcije f u toˇki x0 ∈ I ustvari koeficijent smjera c tangente na graf funkcije f u toˇki (x0 . Tada od svih polinoma stupnja najviˇe jedan. jednadˇba tangente u c z toˇki (x0 . y f(x) α 0 x0 x 0+ ∆ x x Slika 6.6. onda je s c df (x) = f (x)dx definiran diferencijal funkcije f na intervalu I.♣ c .2. c Teorem 6. odnosno s y = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) (toˇka 2.1.5). f (x0 )) na graf funkcije f je dana s c y − f (x0 ) = f (x0 )(x − x0 ). f (x0 )). polinom g najbolje aproksimira s funkciju f u neposrednoj okolini toˇke x0 . Prijedemo li sada sa konaˇnog prirasta ∆x funkcije f na beskonaˇno mali c c prirast dx.23 Neka je f : I −→ R derivabilna u toˇki x0 ∈ I i c g(x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ). veliˇinu c df (x0 ) = f (x0 )dx zovemo diferencijal funkcije f u toˇki x0 . Ako f ima derivaciju u svakoj c toˇki nekog otvorenog intervala I. Dakle.5: Diferencijal funkcije. DERIVACIJA FUNKCIJE 247 ∆x.

Dakle. Zamjena funkcije f (x) = sin x funkcijom g(x) = x ”za male x” omogu´ava c jednostavno rjeˇavanje diferencijalne jednadˇbe koja opisuje gibanje njihala ”za s z male otklone”.23). Iz Primjera 6.5 -1 0. Imamo f (x) ≈ sin 0 + cos 0(x − 0) = x. odnosno sin x ≈ x na dovoljno maloj okolini oko x0 = 0. dakle je f (0) = cos 0 = 1.5 2 Slika 6.5 1 1. to su razlike ordinata na grafu i na tangenti male za istu apscisu. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 2 1 -1 -0.♠ s s c . c Primjer 6. dovoljno blizu toˇki x0 moˇemo graf funkcije f zamijeniti komadom tangente: c z f (x) ≈ f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ). Za velike otklone to ne moˇemo uˇiniti jer nemamo viˇe dobru aproksimaciju z c s funkcijom g(x) = x i njihalo se viˇe ne ponaˇa kao harmoniˇki oscilator.20 Pronadimo lokalnu linearizaciju funkcije f (x) = sin x u toˇki x0 = c 0. c Kako se u okolini toˇke x0 tangenta dobro prijubljuje uz graf funkcije f (Teorem c 6.6: Tangenta je graf najbolje linearne aproksimacije funkcije u okolini neke toˇke.248 ˇ POGLAVLJE 6.16 znamo da je f (x) = cos x. Gornja formula predstavlja lokalnu linearizaciju funkcije f u toˇki x = x0 .

Nas zanima vrijeme koje mora pro´i da se uloˇeni novac udvostruˇi.2. Dakle imamo ln(1 + r) ≈ r na dovoljno maloj okolini oko toˇke r = 0. 100 Tada je suma novca nakon t godina dana formulom S(t) = G(1 + r)t . c Sada imamo ln 2 100 ln 2 70 ln 2 ≈ = ≈ . Logaritmiranjem gornjeg izraza dobivamo formulu t= ln 2 .21 ”Pravilo 70” za udvostruˇenje iznosa novca uloˇenog uz i% kac z mata godiˇnje. Koliko godina treba da se novac uloˇen uz i% kamata godiˇnje s z s udvostruˇi? c Stavimo r = i . f (r) = 1+r . odnosno f (0) = 1. 1 Kako je f (0) = 0. Imamo 2G = G(1 + r)t . t= ln(1 + r) r i i Dakle dobili smo formulu za pribliˇno vrijeme udvostruˇenja uloˇenog novca.♠ c s . ln(1 + r) Za male r je uˇinjena pogreˇka takoder mala. ln(1 + r) Linearizirajmo lokalno funkciju f (r) = ln(1 + r) oko r = 0.6. Rjeˇavamo c z c s jednadˇbu z S(t) = 2G. imamo f (r) ≈ f (0) + f (0)(r − 0) = r. DERIVACIJA FUNKCIJE 249 Primjer 6. gdje je G glavnica. odnosno 2 = (1 + r)t . z c z Uoˇimo da je iz te formule puno lakˇe izraˇunati vrijeme nego iz toˇne formule c s c c t= ln 2 .

250

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN √ 1 + x u toˇki c

Primjer 6.22 Pronadimo lokalnu linearizaciju funkcije f (x) = x0 = 0. Kako je f (0) = 1, f (x) =
√1 2 1+x

odnosno f (0) =

1 2

imamo

x f (x) ≈ f (0) + f (0)(x − 0) = 1 + . 2 Dakle je √ 1+x≈1+ x 2

na dovoljno maloj okolini oko toˇke x0 = 0.♠ c

6.2.6

Derivacije viˇeg reda s

Ponekad je bitno znati i brzinu promjene brzine promjene. Npr., ubrzanje ili akceleracija je brzina promjene brzine, dakle derivacija brzine. Kako je sama brzina derivacija puta po vremenu imamo da je ubrzanje derivacija (po vremenu) derivacije puta po vremenu. To je druga derivacija puta po vremenu. To nas vodi do op´e definicije. c Ako je funkcija f derivabilna u svakoj toˇki otvorenog intervala I ⊆ D(f ), c onda iz toˇke 6.2.3 znamo da je dobro definirana funkcija c x −→ f (x), za svaki x ∈ I. Sada ako u toˇki x0 ∈ I postoji limes c f (x0 + ∆x) − f (x0 ) , ∆x−→0 ∆x lim kaˇemo da funkcija f ima drugu derivaciju u toˇki x0 i piˇemo z c s f (x0 ) = lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . ∆x−→0 ∆x

Gornjim je izrazom definirano preslikavanje x0 −→ f (x0 ). Dakle, ako je to pridruˇivanje definirano u svakoj toˇki nekog intervala J ⊆ z c D(f ) = I, onda se funkcija x −→ f (x)

6.2. DERIVACIJA FUNKCIJE oznaˇava s f i zove druga derivacija funkcije f (na J). Dakle, vrijedi c f (x) = [f (x)] , za svaki x ∈ J. Analogno se definiraju i derivacije viˇeg reda: s f (x), i vrijedi f (n) (x) = [f (n−1) (x)] , f IV (x), . . . , f (n) (x),

251

za svaki n ∈ N. Geometrijska interpretacija predznaka i iznosa prve derivacije je nagib i strmina tangente. Geometrijska interpretacija predznaka druge derivacije vezana je uz konveksnost i konkavnost grafa funkcije, a njezinog iznosa uz zakrivljenost grafa. (Graf linearne funkcije je pravac. Druga derivacija linerane funkcije je identiˇki jednaka nuli, tj. pravac se ne zakrivljuje. Odatle ideja da se druga c derivacija veˇe uz zakrivljenost. Odnos nije jednostavan, zakrivljenost funkcije f z u toˇki x je dana s c |f (x)| κ(x) = , (1 + [f (x)]2 )3 gdje je ρ(x) = 1 κ(x)

polumjer kruˇnice koja se od svih mogu´ih kruˇnica najbolje priljubljuje uz graf z c z funkcije f u toˇki (x, f (x)). O tome ´e biti viˇe rijeˇi u Matematici II.) c c s c Pozitivnost druge derivacije znaˇi rast prve derivacije; negativnost druge c derivacije znaˇi pad prve derivacije. Dakle, ako je (u nekoj toˇki) (na nekom c c intervalu) f (x) > 0 to znaˇi da koeficijent smjera tangente na graf funkcije c f raste kad idemo tim intervalom s lijeva na desno. Kaˇemo da je funkcija f z konveksna na tom intervalu. Ako je f (x) < 0 na intervalu, koeficijent smjera tangente pada s lijeva na desno. Takve funkcije zovemo konkavnima (na promatranom intervalu). Pojmovi konveksnosti i konkavnosti imaju smisla i u toˇki, tj. funkcija f je konc veksna u x0 ako je f (x0 ) > 0, a konkavna u x0 ako je f (x0 ) < 0. Toˇke u kojima se f (x) poniˇtava i mijenja predznak su zanimljive jer se u c s

252
y

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN
y

f(x) f(x)

0

x

0

x

Slika 6.7: Konveksna (lijevo) i konkavna (desno) glatka funkcija. njima graf funkcije ponaˇa vrlo sliˇno tangenti, tj. ravan je (lokalno) i prelazi s s c jedne strane tangente na drugu. Takve toˇke se zovu toˇke prijevoja ili toˇke c c c infleksije. To su toˇke prijelaza iz konveksnosti u konkavnost i obratno. U tim c toˇkama funkcija najbrˇe odnosno najsporije raste odnosno pada. c z Primjer 6.23 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x3 ima toˇku c infleksije u x0 = 0. Oˇito je f (x) = 3x2 , odnosno f (x) = 6x. Dakle je f (x) = 0 ako i samo c ako je x = x0 = 0. Nadalje je f (x) > 0 za x > 0 i f (x) < 0 za x < 0, tj. f je konveksna na 0, +∞ i konkavna na −∞, 0 . Dakle x0 = 0 je toˇka c infleksije.♠

6.2.7

Osnovni teoremi diferencijalnog raˇuna c

Vidjeli smo da je neprekidnost funkcije u toˇki i na intervalu svojstvo koje je c ˇ nuˇno za postojanje derivacije u toˇki (na intervalu) (Teorem 6.19). Zelimo li z c raditi s derivacijama viˇeg reda, ne samo funkcija, nego i njene derivacije moraju s biti neprekidne. Funkcija f : I −→ R je klase C 1 (I) ako ima prvu derivaciju na I i ako je ta prva derivacija neprekidna na I. Sliˇno, funkcija f je klase C k (I) ako ima sve c derivacije do ukljuˇivo reda k na I i ako je f (k) neprekidna na I. c Za funkcije neprekidne na I kaˇemo da su klase C 0 (I) ili samo C(I). Ako funkcija z ima neprekidne derivacije bilo kojeg reda, kao npr. f (x) = ex , f (x) = sin x na

6.2. DERIVACIJA FUNKCIJE R, kaˇemo da su klase C ∞ (I). z Za funkcije iz C 1 (I), C 2 (I),...,C ∞ (I) kaˇemo joˇ da su glatke. z s

253

Napomena 6.9 Iz Teorema 6.1, Teorema 6.20 i Napomene 6.7 direktno slijedi da su skupovi ˇ C 0 (I), C 1 (I), ... i C ∞ (I) realni vektorski prostori. Stoviˇe, to su podprostori realnog veks torskog prostora svih funkcija f : I −→ R (Napomena 5.13). Beskonaˇnodimenzionalni su, jer c 2 n npr. skup {1, x, x , ..., x } je linearno nezavisan za svaki n ∈ N (Teorem 5.3), i svaka funkcija iz tog skupa ima derivaciju svakog reda na I. Dakle beskonaˇni skup {xn : n = 0, 1, ...} se c nalazi u nekoj bazi svakog od tih vektorskih prostora.

Napomena 6.10 Vrijedi C 0 (I) ⊃ C 1 (I) ⊃ C 2 (I) ⊃ ... ⊃ C ∞ (I).
Dokaz: Oˇito vrijedi c C 0 (I) ⊇ C 1 (I) ⊇ C 2 (I) ⊇ ... ⊇ C ∞ (I), jer ako je npr. funkcija klase n + 1, onda ona mora biti i klase n, n = 0, 1, .... Iz Primjera 6.17 znamo da za funkciju danu formulom f (x) = |x| vrijedi f ∈ C 1 (I) na intervalu / I oko nule, ali oˇito je da je f ∈ C 0 (I), dakle je C 0 (I) ⊃ C 1 (I). c Definirajmo funkciju f : R −→ R formulom f= 1, − 1 − (x − 1)2 + 2, x≤1 . 1<x≤2

y

1

0

1

x

Slika 6.8: Funkcija ˇija druga derivacija nije neprekidna. c
Kako je
x−→1

lim f (x) = 1 = f (1)

254

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN

iz Teorema 6.12 zakljuˇujemo da je f neprekidna na D(f ) = −∞, 2 . Kako je c f (x) = i
x−→1

0, √ x−1 2 , 1−(x−1)

x≤1 1<x≤2

lim f (x) = 0 = f (1)

imamo da je f neprekidna na −∞, 2 , dakle je f ∈ C 1 −∞, 2 . Pogledajmo drugu dervaciju od f . Imamo 0, x≤1 . f (x) = √ 1 , 1<x≤2 3
(x(2−x))

Kako je
x−→1−

lim f (x) = 0

i

x−→1+

lim f (x) = 1 ∈ C 2 −∞, 2 , /

zakljuˇujemo da f nije neprekidna u x = 1, ima skok s 0 na 1. Dakle f c odnosno je C 1 −∞, 2 ⊃ C 2 −∞, 2 .♣

Ovaj je primjer zanimljiv jer pokazuje da pri prijelazu s ravnog komada na kruˇni z luk dolazi do skoka druge derivacije. Kako je fizikalna interpretacija druge derivacije ubrzanje to znaˇi da tu dolazi do skoka sile. To je razlog zaˇto se c s kod cesta i pruga takvi prijelazi ne rade. √ Op´enito se stroga inkluzija dokazuje promatranjem funkcije f (x) = xn x c na [0, +∞ . Teorem 6.24 (Fermatova lema-nuˇan uvjet ekstrema) Neka je f : I −→ z 1 R klase C (I) i neka f ima lokalni ekstrem u toˇki x0 ∈ I. Tada je f (x0 ) = 0.♣ c

y
f(x)

0

x

Slika 6.9: Fermatova lema.

6.2. DERIVACIJA FUNKCIJE

255

Geometrijska interpretacija Teorema 6.24 je da u toˇki lokalnog ekstrema glatke c funkcije tangenta mora biti paralelna s x osi. To vrijedi i za lokalne minimume i maksimume. Napomena 6.11 Primijetimo: 1. Uvjet f ∈ C 1 (I) iz Teorema 6.24 je bitan. Jasno je da funkcija f (x) = |x − 1| ima lokalni (ˇak i globalni) ekstrem u x = 1, no iz Primjera 6.16 c znamo da f (1) ne postoji, pa se ne moˇe niti poniˇtavati. z s 2. Uvjet f (x0 ) = 0 nije i dovoljan da bi funkcija f ∈ C 1 (I) imala u x0 ∈ I lokalni ekstrem. Za funkciju f (x) = x3 vrijedi f (0) = 0, ali znamo da ona strogo raste na R, dakle ne moˇe imati ekstreme. z
y

f(x)

0

x

Slika 6.10: Glatkost funkcije je nuˇna u Fermatovoj lemi. z Teorem 6.25 (Rolleov teorem) Neka je f : I −→ R klase C 1 (I) i neka je f (a) = f (b) = 0 za neke a, b ∈ I, a < b. Tada postoji x0 ∈ a, b takav da je f (x0 ) = 0.
Dokaz: Kako je funkcija f neprekidna na segmentu [a, b] prema Teoremu 6.6 funkcija f poprima svoj minimum m i maksimum M na [a, b], tj. postoje toˇke x1 , x2 ∈ [a, b] za koje je f (x1 ) = m c i f (x2 ) = M . Ako je m = M onda je f konstantna na [a, b], tj. je f (x) = 0, za svaki x ∈ (a, b). Dakle u tom sluˇaju svaki x0 ∈ (a, b) zadovoljava tvrdnju teorema. c Ako je m < M , onda je barem jedan od brojeva m i M razliˇit od nule. Pretpostavimo da je c

256

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN

M = 0. Kako je f (a) = f (b) = 0 i f (x2 ) = M to je x2 = a i x2 = b. Dakle je toˇka x2 c unutarnja toˇka segmenta [a, b]. c Kako je f diferencijabilna u toˇki x2 i ima maksimum u x2 iz Teorema 6.24 imamo da je c f (x2 ) = 0. Analogno se dokaˇe kada je m = 0.♣ z

Teorem 6.25 kaˇe da ako imamo neprekidno diferencijabilnu funkciju na I koja z se poniˇtava u dvjema toˇkama iz I, onda u barem jednoj toˇki izmedu tih dviju s c c toˇaka funkcija ima lokalni ekstrem. c
y

f(x)

0

a

x0

b

x

Slika 6.11: Geometrijska ilustracija Rolleova teorema.

Napomena 6.12 Primijetimo da je Teorem 6.25 u stvari Teorem 6.4 primijenjen na funkciju f . Kako je prva derivacija funkcije u toˇki koeficijent smjera c tangente, odnosno, daje nam informaciju o rastu i padu funkcije u toˇki, jasno c je da kada funkcija f ide iz nultoˇke (a, 0) prema sljede´oj nultoˇki tada ako c c c raste (pada) zbog neprekidnosti mora padati (rasti) pri dolasku u tu sljede´u c nultoˇku. Dakle postoje toˇke x1 , x2 ∈ [a, b] za koje je f (x1 ) > 0 (f (x1 ) < 0) c c i f (x2 ) < 0 (f (x2 ) > 0), odnosno je f (x1 )f (x2 ) < 0, pa po Teoremu 6.4 postoji x0 ∈ [x1 , x2 ] za koju je f (x0 ) = 0. Na slici 6.11 je prikazana najjednostavnija situacija kad izmedu a i b nema drugih nultoˇaka. c Teorem 6.26 (Lagrangeov teorem srednje vrijednosti) Neka je f ∈ C 1 (I). Tada za sve a < b, a, b ∈ I, postoji x ∈ a, b takav da je f (b) − f (a) = f (x )(b − a).

b−a y f(x) 0 a x0 b x Slika 6. postoji x ∈ a. c .6.26 kaˇe da za svaku sekantu kroz toˇke (a. b−a f (b) − f (a) (x − a). f (b)) z c postoji toˇka x ∈ a. f (a)) i (b. Napomena 6.♣ f (b) − f (a) .2. b−a onda Teorem 6.25. DERIVACIJA FUNKCIJE 257 Dokaz: Neka su a. f (a)) i (b.12: Geometrijska ilustracija Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti. b ∈ I. f (b)). Kako je F (x) = f (x) − L (x) = f (x) − imamo f (b) − f (a) = f (x )(b − a). a < b. tj.13 Primijetimo: 1. tj. Ako jednadˇbu f (b) − f (a) = f (x )(b − a) zapiˇemo u obliku z s f (b) − f (a) = f (x ). Neka je L pravac kroz toˇke (a. b u kojoj je tangenta paralelna s tom sekantom. b za koju je F (x ) = 0. c L(x) = f (a) + Tada oˇito funkcija c F (x) = f (x) − L(x) zadovoljava Teorem 6. proizvoljne.

x ≤ 1 . . x−a To moˇemo pisati kao z f (x) = f (a) + f (x )(x − a). f neprekidna na R. z Iz Teorema 6. y f(x) 0 a b x Slika 6. Ako je dana funkcija f : R −→ R formulom 3x. pa je. b−a ali ne postoji x ∈ 0. po Teoremu 6. Uvjet f ∈ C 1 (I) iz Teorema 6.258 ˇ POGLAVLJE 6. x za koji je f (x) − f (a) = f (x ). Sada za c / a = 0 i b = 2 imamo f (b) − f (a) = 1.13: Glatkost je nuˇna u Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 2. 2 za koji je f (x ) = 1.26 imamo da za svaki x iz neke okoline od a imamo x ∈ a.26 je bitan.12. Kako je f (x) = 3. x ≤ 1 f (x) = 3 x > 1. oˇito je c x−→1 lim f (x) = 3 = f (1). 0 x>1 oˇito f ima prekid u x = 1. Dakle je f ∈ C 0 (R) i f ∈ C 1 (R).

tj. no u nekoj toˇki sigurno je. DERIVACIJA FUNKCIJE 259 Broj x ovisi o x.5). Napomena 6. tj.27 je baˇ Lagrangeov teorem srednje s vrijednosti.2. Sastoji se od Taylorovog polinoma n-tog stupnja n Tn (x) = i=0 f (i) (x0 ) (x − x0 )i i! i ostatka Rn (x) = f (n+1) (cx ) (x (n+1)! − x0 )n+1 . Koliko je ta aproksimcija dobra? Odnosno. f (a)) i (x.27 (Taylorov teorem srednje vrijednosti) Neka je f : I −→ R klase C n+1 (I) i neka je x0 ∈ I. poznavaju´i vric c jednosti viˇih derivacija u x0 . f (x)).14 Za n = 0 Teorem 6. Lokalna linearizacija c funkcije f oko toˇke x0 je dana s f (x) ≈ f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ).26 imamo da je f (x) = f (x0 ) + z f (x )(x − x0 ). poznavaju´i prvu derivaciju f (x0 ) moˇemo aproksimirati funkciju c z u okolini toˇke x0 . Teorem 6.♣ 2! n! (n + 1)! f (x0 )+f (x0 )(x−x0 )+ Izraz n f (x) = i=0 f (i) (x0 ) f (n+1) (cx ) (x − x0 )i + (x − x0 )n+1 i! (n + 1)! se zove Taylorova formula. imamo c pribliˇni izraz. tj. ne znamo u kojoj toˇki je tangenta parc c alelna sa sekantom kroz (a.6. tj.26. c Usporedimo to s lokalnom linearizacijom (toˇka 6. S druge strane. iz Teorema 6. ali ne znamo za koji x . c Zamjenom toˇne vrijednosti f (x ) pribliˇnom vrijednoˇˇu f (x0 ) dobijemo lokalnu c z sc linearizaciju. moˇemo li dobiti bolju aproksimaciju funkcije f u s z okolini toˇke x0 ? c Teorem 6.. i ne znamo ga toˇno. .. Tada za svaki x ∈ I postoji cx izmedu x0 i x takav da vrijedi n f (x) = i=0 f (i) (x0 ) f (n+1) (cx ) (x − x0 )i + (x − x0 )n+1 = i! (n + 1)! f (x0 ) f (n) (x0 ) f (n+1) (cx ) (x−x0 )2 +. imamo toˇan izraz.+ (x−x0 )n + (x−x0 )n+1 .2.

. ocjenjivanje pogreˇke uˇinjene pri linearizaciji c s c svodi se na ocjenjivanje veliˇine c |f (cx )|.♠ (2i + 1)! Ako je f ∈ C ∞ (I) onda Taylorov polinom postoji za svaki stupanj n ∈ N. 2! . x2 = x. Tada su Taylorovi polinomi u okolini toˇke x0 = 0 dani sa c T0 (x) = f (0) = 0. T1 (x) = f (0) + f (0)x = x. Dakle. Daleko od x0 aproksimacija moˇe biti (i obiˇno je) vrlo z c loˇa.. Dakle. Aproksimacija je dobra lokalno.260 ˇ POGLAVLJE 6. . 2 3! 6 T2 (x) = f (0) + f (0)x + f (0) n Tn (x) = i=0 (−1)i x2i+1 . f (x0 )) od svih c polinoma danog stupnja.. 2! f (cx ) (x − x0 )2 2 predstavlja greˇku lokalne linearizacije s R2 (x) = f (x) ≈ f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) funkcije f u okolini toˇke x0 .. s Primjer 6. Sliˇno kao i Teorem 6. dobro je definiran red f (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + f (x0 ) (x − x0 )2 + . Taylorovi polinomi se najbolje priljubljuju (dakle c najbolje aproksimiraju) uz graf funkcije f u okolini toˇke (x0 . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Za sluˇaj n = 1 dobivamo c f (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + Ostatak f (cx ) (x − x0 )2 .24 Neka je dana funcija f (x) = sin x.23. 2 x2 x3 x3 T3 (x) = f (0) + f (0)x + f (0) + f (0) = x − .

n−→∞ gdje je Tn (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + i Rn (x) = f (x) − Tn (x).15 Taylorovi redovi obiˇno sporo konvergiraju. 6. c U posebnom sluˇaju za x0 = 0 red c f (x) = n∈N0 f (n) (0) n x n! zovemo McLaurinov red funkcije f ..8 Primjene derivacija Monotonost i lokalni ekstremi Teorem 6.2. + (x − x0 )n 2! n! f (n) (x0 ) (x − x0 )n n! zovemo Taylorov red funkcije f .. (2n)! Napomena 6.3. tj. DERIVACIJA FUNKCIJE 261 Medutim taj red moˇe divergirati za svako x = x0 .28 Neka je f ∈ C 1 (I) za neki interval I.6. dakle nisu jako c dobri za numeriku. n! ∞ sin x = n=0 (−1)n x2n+1 . cos x prikazive pomo´u svojih z c McLaurinovih redova na cijelom R.. Red f (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + f 2! 0 ) (x − x0 )2 + .. Primijetimo da je Taylorov red red potencija u varijabli (x − x0 ) (toˇka 4. ´e c konvergirati funkciji f u okolini toˇke x0 ako je c n−→∞ lim (f (x) − Tn (x)) = lim Rn (x) = 0.1). (2n + 1)! ∞ cos x = n=0 (−1)n x2n . sin x. odnosno konvergirati nekoj z (x drugoj funkciji. da je radijus konvergencije odgovaraju´ih c McLaurinovih redova beskonaˇan: c ∞ ex = n=0 xn . Tada red f (x) = n∈N0 f (x0 ) f (n) (x0 ) (x − x0 )2 + . .2. Moˇe se pokazati da su funkcije ex .

26 postoji x ∈ (x. po Teoremu 6.25 zakljuˇujemo da u Teoremu 6.262 ˇ POGLAVLJE 6. Funkcija f pada na I ako i samo ako je f (x) ≤ 0. Tada za ∆x > 0 vrijedi f (x + ∆x) ≥ f (x).28 primjenom Teorema 6. Tada. x + ∆x) takav da je f (x + ∆x) − f (x) = f (x )∆x. Dokaz: c 1. 2.24 smo vidjeli da. Dokaz ide na sliˇan naˇin. dakle z funkcija f raste na I. ∆x Primjer 6. Limes nenegativne funkcije mora i sam biti nenegativan.26. to je i lijeva strana takva. ∆x za svaki x ∈ I. obratna tvrdnja ne mora vrijediti. Neka je f ∈ C 1 (I) rastu´a funkcija na I.28 ne moˇemo nejednakosti tipa c z ≥ (≤) zamjeniti strogim nejednakostima i dobiti analogne tvrdnje teorema za strogi rast i pad. onda je f (x0 ) = 0. . Ovaj smjer se dokazuje analogno kao u Teoremu 6.25 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x3 je strogo rastu´a c na R i vrijedi f (0) = 0. Iz Napomene 6.♠ Iz Primjera 6. 2. lim x2 = 0). Jedan smjer bismo mogli dokazati. ako je x0 ∈ I toˇka lokalnog ekstrema funkcije c 1 f ∈ C (I).11 imamo da obrat ne vrijedi. pa je f (x + ∆x) − f (x) ≥ 0. zbog ˇinjenice da limes strogo pozic tivne (negativne) veliˇine ne mora biti strogo pozitivan (negativan) ve´ moˇe biti c c z jednak nuli (npr. pa je f (x) = lim za svaki x ∈ I. Obratno. Kako je desna strana gornje jednadˇbe nenegativna. onda funkcija strogo raste (pada) na I. za svaki x ∈ I. Dakle ne vrijedi f (x) > 0 na R. x−→0 U Teoremu 6.♣ c c ∆x−→0 f (x + ∆x) − f (x) ≥ 0. ako za funkciju f ∈ C 1 (I) vrijedi f (x) > 0 (f (x) < 0) na I. za svaki x ∈ I. neka je f (x) ≥ 0 za svaki x ∈ I i neka je ∆x > 0. Funkcija f raste na I ako i samo ako je f (x) ≥ 0. jer se c s c medu njima nalaze potencijalni ekstremi. Toˇke u kojima se prva derivacija poniˇtava ´e nam ipak biti zanimljive. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 1. Medutim.

inaˇe ima lokalni ekstrem (s jedne strane toˇke c c c funkcija raste (pada). u stacionarnoj toˇki nema lokalnog ekstrema (imamo rast c ili pad na nekoj okolini te toˇke).6 Neprekidna funkcija f : I −→ R je konveksna na I ako je f za sve x1 .5 Toˇke u kojima se prva derivacija funkcije iz C 1 (I) poniˇtava c s zovu se stacionarne toˇke. x2 ∈ I. c Kao ˇto smo rekli.28. a ta se s c promjena ponaˇanja oˇituje kroz promjenu predznaka derivacije. 2 x1 + x2 2 ≤ f (x1 ) + f (x2 ) .6. da je barem f ∈ C 2 (I)). kaˇemo da je f konkavna na I. c Dakle. Teorema 6. x2 ∈ I.1. z Ako su nejednakosti stroge govorimo o strogo konveksnoj i strogo konkavnoj funkciji na I. u stacionarnim toˇkama je tangenta na graf funkcije paralelna s osi x. imati s c z lokalni ekstrem. a s druge pada (raste)). Ako derivacija s c ne mijenja predznak. Dokaz: Izravno iz toˇke 5.♣ c Konveksnost. U formulaciji ´emo zahtijevati neˇto ve´u glatko´u funkcije c s c c (tj. konkavnost i toˇke infleksije c Alternativni pristup problemu odredivanja lokalnih ekstrema je preko konveksnosti i konkavnosti funkcije. Definicija 6. To ovisi o promjeni ponaˇanja funkcije u toj toˇki. Ako je f x1 + x2 2 ≥ f (x1 ) + f (x2 ) .29 Neka je f ∈ C 1 (I) i f (x0 ) = 0 za neki x0 ∈ I. DERIVACIJA FUNKCIJE 263 Definicija 6.4. c c Ako je f (x) < 0 lijevo od x0 i f (x) > 0 desno od x0 . Teorema 6. . onda u x0 funkcija f ima lokalni maksimum. ako je f (x) > 0 lijevo od x0 i f (x) < 0 desno od x0 . Funkcija f ima lokalni ekstrem u toˇki x0 ako i samo ako f (x) mijenja predznak u toˇki x0 .2. onda u x0 funkcija f ima lokalni minimum. ali i ne mora. jer konveksnost i konkavnost ovise o predznaku druge derivacije. u stacionarnoj toˇki funkcija moˇe.24. 2 za sve x1 . Teorem 6.

Zbog neprekidnosti druge c derivacije.3). Primijenimo li Teorem 6. f (x2 )). ali je f (0) = 0.31 Neka je x0 stacionarna toˇka funkcije f ∈ C 2 (I). c c Dakle. a konkavna ako je za sve x1 . f (x1 )) i (x2 . Funkcija f je konkavna na I ako i samo ako je f (x) ≤ 0. Uzmimo x proizvoljan iz te okoline. Npr. c 1. x2 ∈ I slika aritmetiˇke sredine od x1 i x2 c ve´a ili jednaka od aritmetiˇke sredine slika x1 i x2 . funkcija f ima u x0 ∈ I lokalni minimum. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Definicija 6.31.27 biti iz te okoline. a graf konkavne funkcije iznad sekante kroz toˇke (x1 . 2. c Ako je funkcija f dovoljno glatka (barem klase C 2 (I)).6 kaˇe da je funkcija f : I −→ R konveksna ako je za sve x1 . iz Teorema 6. za svaki x ∈ I. Uzmimo stacionarnu toˇku x0 za koju je f (x) > 0. Dakle je f (cx ) > 0.♣ Teorem 6. konveksnost i konkavnost su odredene predznakom druge derivacije.27 za sluˇaj c n = 1. x2 ∈ I graf konveksne funkcije je ispod. c . 2 2 Dakle u toˇki x0 funkcija f ima lokalni minimum. c 2. 1. 2. Ako je f (x0 ) < 0. izmedu x1 . funkcija f ima u x0 ∈ I lokalni maksimum.♣ c c Uvjet f (x) ≥ 0 (f (x) ≤ 0). funkcija f : R −→ R dana formulom z f (x) = x4 oˇito ima u x = 0 (globalni) minimum. jer c c se nalazi izmedu x0 i x. Teorem 6. Ako je f (x0 ) > 0.30 Neka je f : I −→ R klase C 2 (I). Dokaz ide na sliˇan naˇin. Dokaz: 1. Funkcija f je konveksna na I ako i samo ako je f (x) ≥ 0.264 ˇ POGLAVLJE 6. imamo f (x) = f (x0 )+f (x0 )(x−x0 )+ f (cx ) f (cx ) (x−x0 )2 = f (x0 )+ (x−x0 )2 ≥ f (x0 ). za svaki x ∈ I. x2 ∈ I z slika aritmetiˇke sredine od x1 i x2 manja ili jednaka od aritmetiˇke sredine slika c c x1 i x2 . Onda ´e i toˇka cx iz Teorema 6. druga derivacija je pozitivna i na nekoj okolini od x0 (Teorem 6. da funkcija f ∈ C 2 (I) ima lokani maksimum (minimum) nije nuˇan.

Dakle je konveksna na −∞. ∞ . c strogo konveksna i na c.30 imamo da funkcija f raste na (c − δ. c Dokaz: Izravno iz Definicije 6. c + δ). Npr.6. g(x) Dokaz: Promatrajmo sluˇaj kad su f i g dovoljno glatke (bar klase C 2 (I)) i g (x) = 0 za svaki c x = x0 . pa x = 0 ne moˇe biti z toˇka infleksije. ali je f (x) > 0 za x ∈ −∞. onda je c f (c) = 0.24 f (c) = 0.27 imamo x−→x0 x−→x0 f (x) = f (x0 )(x − x0 ) + r1 (x − x0 )(x − x0 ) . Tada iz Teorema 6. neka je f na c − δ. c + δ strogo konveksna. g (x) onda je i x−→x0 lim f (x) = L. Dokaz: Bez smanjenja op´enitosti.♣ Uvjet f (c) = 0 iz Teorema 6. moˇda.32 Neka je f ∈ C 2 (I).♣ Raˇunanje limesa . x ∈ I.2.32 nije i dovoljan da bi funkcija f ∈ C 2 (I) imala u toˇki c ∈ I toˇku infleksije. 0 i 0.33 Neka funkcija f ∈ C 2 (I) zadovoljava uvjet f (c) = 0 za neki c ∈ I i neka f (x) mijenja predznak u c. z s c c Teorem 6. c Teorem 6. Tada kaˇemo da je z toˇka c toˇka infleksije funkcije f . Ako je g (x) = 0 za svaki x = x0 .L’Hospitalovo pravilo c Teorem 6. c c Kaˇe se joˇ da je toˇka (c. i ako postoji x−→x0 x−→x0 x−→x0 lim f (x) = L. c + δ strogo konkavna ili je na c − δ. z Neka je lim f (x) = lim g(x) = 0. c + δ strogo c konkavna za neki δ > 0.34 Neka su f i g derivabilne funkcije na I osim. Neka postoji δ > 0 takav da je funkcija f na c − δ.7 Neka je f : I −→ R i c ∈ I. Dakle. Iz Teorema 6. c strogo konkavna i na c. ∞ . u x0 ∈ I. f ima lokalni maksimum u c. pa je po Teoremu 6.7. c) i pada na (c. DERIVACIJA FUNKCIJE 265 Definicija 6. c strogo konveksna i na c. Onda je c toˇka infleksije od f . 0 i f (x) > 0 za x ∈ 0. Ako je c ∈ I toˇka infleksije od f . Zbog neprekidnosti od f i g na I imamo f (x0 ) = lim f (x) = 0 i g(x0 ) = lim g(x) = 0. f (c)) toˇka infleksije grafa funkcije f . x ∈ I. za funkciju f : R −→ R danu formulom c c 4 f (x) = x vrijedi f (0) = 0.

.♣ g (x) f g Na Teorem 6. po g (x0 ) = 0. f (x0 ) = 0. g(x) g (x0 ) + r2 (x − x0 ) Puˇtaju´i x −→ x0 iz gornje jednadˇbe i jer je r1 (0) = r2 (0) = 0 dobivamo s c z x−→x0 lim f (x) f (x0 ) = . g(x) g (x0 ) Sada zbog neprekidnosti od f i g u x0 (Teorem 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN g(x) = g (x0 )(x − x0 ) + r2 (x − x0 )(x − x0 ). iz Teorema 6. g ∈ C n+1 (I) i neka vrijedi f (x0 ) = 0. Za x = x0 vrijedi f (x0 ) + r1 (x − x0 ) f (x) = .16 Neka su funkcije f. g (n+1) (x0 ) = 0. g(x0 ) = 0. . c Napomena 6. g(x) x−→x0 g (x) Kut izmedu krivulja Kut izmedu dviju krivulja odnosno grafova funkcija f1 i f2 u toˇki njihovog c presjeka definira se kao kut izmedu njihovih tangenti u toj toˇki. c Dakle.12) i iz Teorema 6. gdje je x0 apscisa toˇke presjeka grafova funkcija f1 i f2 .18 imamo lim f (x) f (x0 ) = = g(x) g (x0 ) x−→x0 lim f (x) lim g (x) = lim x−→x0 x−→x0 x−→x0 f (x) . f (n) (x0 ) = 0. tg α2 = f2 (x0 ). g (n) (x0 ) = 0.34 moˇemo gledati i kao na teorem o proˇirenju funkcije z s neprekidnosti u toˇki x0 (Teorem 6. analogno kao u dokazu Teorema 6. Tada.27 imamo x−→x0 lim f (x) f (n+1) (x) = lim (n+1) . α1 odnosno α2 kutovi c koje tangente na f1 odnosno f2 u toˇki x0 zatvaraju s pozitivnim smjerom x osi. . Znamo da je c tg α1 = f1 (x0 ).266 i ˇ POGLAVLJE 6. gdje su r1 i r2 neprekidne u 0 i r1 (0) = r2 (0) = 0. . .12). .34. . kut izmedu f1 i f2 u toˇki x0 je c α = α2 − α1 .

2. .6. 1 + f1 (x0 )f2 (x0 ) Napomena 6. Zapiˇemo li krivulje u eksplicitnom obliku imamo s y= y= √ a = f1 (x). x a + x2 = f2 (x). ako i samo ako je f1 (x0 )f2 (x0 ) = −1. Ako je α = 0. 1 + tg α1 tg α2 1 + f1 (x0 )f2 (x0 ) f2 (x0 ) − f1 (x0 ) .26 Odredimo kut izmedu krivulja xy = a i y 2 − x2 = a. To znaˇi da u c toˇki (x0 . Iz toˇke 2.14: Kut izmedu dviju krivulja. f (x0 )) krivulje (odnosno funkcije) f1 i f2 imaju zajedniˇku tangentu.2. onda je i tg α = 0 . dakle je f1 (x0 ) = f2 (x0 ). DERIVACIJA FUNKCIJE 267 y f (x) 1 α f2 (x) 0 x Slika 6. c c pa moˇemo re´i da se diraju u toj toˇki. tj.17 Krivulje (odnosno grafovi funkcija) f1 i f2 su okomite u toˇki c π x0 ako i samo ako je α = 2 . a > 0.1 imamo da je c tg α = tg (α2 − α1 ) = Odatle je α = arctg tg α2 − tg α1 f (x0 ) − f1 (x0 ) = 2 . odnosno ako i samo ako je tg α = ∞. z c c Primjer 6.

268 ˇ POGLAVLJE 6..♠ . tj. s s z Iz a √ = a + x2 x kvadriranjem dolazimo do bikvadratne jednadˇbe po x. a odatle je u=a √ 5−1 2 (drugo rjeˇenje je negativno). x2 f2 (x) = √ x . 2 2 5−1 . z x4 + ax2 − a2 = 0. a . Supstitucijom x2 = u dobivamo u2 + au − a2 = 0. 2 Dakle. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Nadimo presjeciˇte krivulja f1 i f2 . odnosno sve krivulje f1 (x) i f2 (x) su c medusobno okomite (tj. = −1. nadimo rjeˇenje jednadˇbe f1 (x) = f2 (x). Uzimaju´i pozitivno rjeˇenje jednadˇbe s c s z √ x =a imamo za apscisu toˇke presjeka c √ x0 = Deriviraju´i f1 i f2 po x dobivamo c f1 (x) = − Nadalje je f1 (x0 )f2 (x0 ) = −a x0 a + x2 0 = .. f1 i f2 su okomite u toˇki x0 . okomite su za svaki a > 0). a + x2 a 5−1 . tj.

volumen kutije bit ´e dan formulom c V (x) = (a − 2x)2 x. 3. neparnost. Postupak: 1. Sloˇiti sve dobivene podatke u graf funkcije. c c z 8. c Iz geometrijskih i praktiˇnih razloga je jasno da uz svaki vrh treba izrezat kvadratni c komad i da duljina stranice tog komada treba biti ista za sve vrhove. DERIVACIJA FUNKCIJE Skiciranje grafa i ispitivanje toka funkcije 269 Metode diferencijalnog raˇuna su kljuˇne pri skiciranju grafa funkcije zadane c c formulom. s 5. Oznaˇimo c li tu duljinu s x. c c 4. 7. Postupak je. Odrediti domenu funkcije (prirodno podruˇje definicije). Odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstreme. Prona´i intervale konveksnosti. . Prona´i stacionarne toˇke. samokorigiraju´i. c c 6. c c 2.2. Ako se rezultat nekog c koraka ne slaˇe s rezultatima prijaˇnjih koraka. c Primjer 6. u izvjesnom smislu. to upu´uje na pogreˇku u raˇunu. Ispitati ponaˇanje na rubovima domene (asimptote).27 Karton oblika kvadrata duljine stranice a treba izrezati na vrhovima tako da se dobije kutija najve´eg volumena. konkavnosti i toˇke infleksije. Prona´i toˇke presjeka grafa funkcije s koordinatnim osima. periodiˇnost. z s c s c Praktiˇni ekstremalni problemi c Diferencijalni nam raˇun daje efikasan i gotovo mehaniˇki naˇin odredivanja ekc c c strema u raznim praktiˇnim problemima. Nadalje je V (x) = (a − 2x)(a − 6x).6. Ispitati parnost.

270 ˇ POGLAVLJE 6. a za c c prvu se lako provjeri da je u njoj lokalni minimum. dakle funkcija V (x) prelazi iz rasta u pad. Dakle je od svih pravokutnika zadane povrˇine najjeftinije ograditi kvadrat.15: Kako napraviti kutiju najve´eg volumena?. Maksimalni c 2 volumen je 2 a = a3 . Za povrˇinu od 1 ha to daje kvadrat s s stranice 100 m. Istim zakljuˇivanjem se vidi da x2 = a daje lokalni minimum. c s (Ovdje su x i y u jedinicama ˇiji produkt daje 1 ha. Iz P = xy = 1 slijedi da je y = x .28 Odredite dimenzije pravokutnog gradiliˇta povrˇine 1 ha takvog s s da su troˇkovi njenog ogradivanja minimalni. Druga oˇito nema smisla u danom kontekstu. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN x a x Slika 6. c Iz uvjeta V (x) = 0 nalazimo stacionarne toˇke c a x1 = . Deriviraju´i f (x) i izjednaˇavaju´i f (x) s nulom nalazimo stacionarne c c c toˇke x1 = 1 i x2 = −1. jer tu funkcija V (x) c 6 prelazi iz pozitivnih u negativne vrijednosti. dakle u stotinama metara. 6 a x2 = . 2 Jasno je toˇka x1 = a odgovara lokalnom maksimumu. .) c 1 Troˇkovi ogradivanja su proporcionalni opsegu pravokutnika sa stranicama x i x . s i oni ´e biti minimalni za onu vrijednost x za koju se minimizira funkcija f (x) = c 1 x + x .♠ V 6 27 Primjer 6. s 1 Oznaˇimo dimenzije gradiliˇta s x i y.

♠ s z c .2. z c Usporedimo sada ova dva pristupa.6. U prvom smo sluˇaju slijedili poznatu proc ceduru i nismo ovisili o nadahnu´u niti o vezama s drugim podruˇjima matemc c atike. Poznato je da je aritmetiˇka sredina dviju c c c pozitivnih veliˇina uvijek ve´a ili jednaka od njihove geometrijske sredine (AG c c nejednakost). z c c 1 1 1 Kako je geometrijska sredina od x i x jednaka x x = 1. pozvali smo se na rezultat koji. a da se jednakost postiˇe samo za sluˇaj da su te veliˇine jednake. za x = 1. je dio matematiˇke op´e kulture. Snaga pristupa preko diferencijalnog raˇuna je upravo c u tome ˇto daje postupak koji se moˇe provesti rutinski i gotovo mehaniˇki. U drugom pristupu. 1 Nadalje. doduˇe. Izraz x + x je dvostruka s c c 1 aritmetiˇka sredina veliˇina x i x . koji je elegantniji. tj. DERIVACIJA FUNKCIJE 271 1 Do istog smo rjeˇenja mogli do´i i na drugi naˇin. slijedi da je x + x ≥ 1. no kojeg se ipak treba sjetiti i dovesti u s c c vezu s danim problemom. minimalna vrijednost 1 se postiˇe za sluˇaj kad je x = x .

.

2. vektorski prostori s obzirom na zbrajanje funkcija i mnoˇenje funkcija skalarom.1 Neodredeni integral Primitivna funkcija U praksi se ˇesto javlja potreba odredivanja nepoznate funkcije ˇija nam je c c derivacija poznata. v = v(t)? Ili prirast populacije nije konstantan. . n = 0.. c s z Ako su te veliˇine konstantne..9 znamo da su skupovi C n (I). Tijelo koje se giba konstantan brzinom v bit ´e za t sekundi toˇno c c v · t metara udaljeno od svog sadaˇnjeg poloˇaja.. ∞. 1. odgovor je jednostavan . n = 0. 1..treba ih samo mnoˇiti c z vremenom. Derivaciju moˇemo promatrati kao funkciju c s c z n+1 koja funkciji f ∈ C (I) pridruˇuje funkciju f ∈ C n (I). .1.1 7. iz poznate brzine kojom se tijelo giba ˇelimo odrediti z njegov poloˇaj u budu´nosti. Dakle je funkcija z 273 . Kako odrediti funkciju (nepoznatu) za koju nam je u svakoj toˇki poznat koeficijent smjera tangente na njen graf? c Iz gornjih primjera vidimo da postoji potreba za operacijom ili postupkom koji ´e ”poniˇtavati” uˇinak deriviranja. Npr.Poglavlje 7 Uvod u integralni raˇun c 7. ∞. za n godina bit ´e ih za n·100 viˇe nego danas.. ve´ raste s vremenom? Nije uvijek u pitanju c ovisnost o vremenu. iz poznate stope inflacije ˇelimo procic z jeniti budu´e troˇkove ˇivota... iz poznate brzine rasta populacije ˇelimo predvidjeti z c z njeno kretanje u idu´ih nekoliko godina. No ˇto ako c s c s s se tijelo giba brzinom koja se i sama mijenja u ovisnosti o vremenu. 2. Ako se populacija pove´ava za s z c 100 ˇlanova godiˇnje. Iz z Napomene 6.

Iz Teorema 6. itd. jer je derivacija svake konstante jednaka nuli.1: Neodredeni integral funkcije f (x) kao skup svih primitivnih funkcija od f (x). Definicija 7. c Primjerice. ako postoji. Stoviˇe. Uvedimo prvo ime za takve funkcije. Odatle slijedi vaˇno svojstvo primitivnih funkcija. . UVOD U INTEGRALNI RACUN deriviranja operator. Tada je i F +C primitivna funkcija funkcije f na I za svaki C ∈ R i sve primitivne funkcije od f na I su oblika F + C. da je x primitivna funkcija funkcije x. z F(x)+5 F(x)+e F(x)+1 F(x) F(x)−2 F(x)−7 f(x) Slika 7. Funkcija F : I −→ R za koju vrijedi F (x) = f (x) zove se primitivna funkcija funkcije f na I.1 Neka je f neprekidna funkcija na I ⊆ R. iz (sin x) = cos x slijedi da je za f (x) = cos x funkcija sin x ona koju treba derivirati da bi se dobilo f (x). C ∈ R.1 Neka je F primitivna funkcija funkcije f na I ⊆ R. Teorem 7. a onda pogledajmo kada postoje i koja su im svojstva. linearan operator koji mu je inverzan.20 i Napomene 6.274 ˇ POGLAVLJE 7. vidimo da je s 2 svaka konstanta C ∈ R primitivna funkcija funkcije f (x) = 0.5 s desna na lijevo c c vidimo da za neke elementarne funkcije postoje funkcije ˇije su one derivacije. ˇ Citaju´i tablicu derivacija elementarnih funkcija iz toˇke 6.7 izravno slijedi da je operator deriviranja linearan. Zanima nas. Iz tablice derivacija elementarnih funkcija vidimo da je sin x primitivna funkcija 2 ˇ funkcije cos x.2.

Neodredene integrale nekih elementarnih funkcija moˇemo oˇitati iz tablice z c derivacija elementarnih funkcija (toˇka 6. Uzmimo sada dvije razliˇite primitivne funkcije od f na I i oznaˇimo ih s F i G. slijedi H(x) = H(x0 ) za svaki x ∈ I. f (x) je integrand. Dakle se svake dvije primitivne funkcije od f razlikuju za konstantu. c F (x) je primitivna funkcija funkcije f (x).♣ 7. jer linearni operator deriviranja nije injektivan: c on skup svih primitivnih funkcija od f . a to je upravo druga tvrdnja teorema. Skup svih primitivnih funkcija funkcije f zove se neodredeni integral funkcije f . C ∈ R je konstanta integracije.2.4). 275 Dakle imamo prvu tvrdnju. s To nije toˇno inverz od derivacije. Piˇemo s f (x)dx = F (x) + C. ˇalje c s u f. dx pokazuje po ˇemu se integrira.1. dolazi od S kao suma. Zbog c H (c) = F (c) − G (c) = f (c) − f (c) = 0.1 beskonaˇan. H je konstantna funkcija. Za c c njihovu razliku H(x) = F (x) − G(x) i proizvoljni x0 ∈ I iz Teorema 6. Interpretirajmo elemente ove formule: je znak integrala. koji je po Teoremu 7.1. tj. Tada je (F (x) + C) = F (x) + 0 = F (x) = f (x).7. gdje je c neka toˇka izmedu x i x0 .2 Neodredeni integral U literaturi se primitivna funkcija funkcije f naziva joˇ i njenom antiderivacijom.26 imamo H(x) − H(x0 ) = H (c)(x − x0 ). Ostale raˇunamo koriste´i svojstva c c c . NEODREDENI INTEGRAL Dokaz: Neka je C ∈ R proizvoljan.

20 i Napomena 6. F ± G primitivna funkcija funkcije f ± g.276 ˇ POGLAVLJE 7. 2. (f (x) ± g(x))dx = cf (x)dx = c f (x)dx ± g(x)dx.♣ .1 Iz Teorema 7. = (F (x) + C) = F (x) = f (x). Kako je imamo f (x)dx f (x)dx = F (x) + C.♣ Napomena 7. Neka je F primitivna funkcija funkcije f .2 f (x)dx = f (x). Odnose se na operacije zbrajanja funkcija i mnoˇenja funkcija skalarom. c zbog linearnosti derivacije.7). Dakle je (f (x) ± g(x))dx = F (x) ± G(x) + C = f (x)dx ± g(x)dx. Teorem 7. cF c primitivna funkcija funkcije cf .3 Vrijedi: 1. Dokaz: Neka je F primitivna funkcija funkcije f .1 slijedi da je za f ∈ C 1 (I) f (x)dx = f (x) + C. 2. z Teorem 7. Oˇito je. Neka je F primitivna funkcija funkcije f i G primitivna funkcija funkcije g. Dakle je cf (x)dx = cF (x) + C = c f (x)dx. Za ostale operacije nema jednostavnih pravila. Osnovna svojstva slijede iz svojstva linearnosti deriviranja (Teorem 6. zbog linearnosti derivacije. Oˇito je. Dokaz: 1. f (x)dx. UVOD U INTEGRALNI RACUN neodredenog integrala.

S druge strane.1.1: Tabliˇni integrali c Koriste´i svojstva Teorema 7. NEODREDENI INTEGRAL 277 f (x) xα ex ax 1 x 1 x ln a √ 1 1−x2 √ 1 x2 +1 xα+1 α+1 f (x)dx + C (α = −1) ex + C ax +C ln a ln |x| + C loga x + C arcsin x + C √ ln |x + x2 + 1| + C f (x) sin x cos x 1 cos2 x 1 sin2 x 1 1+x2 1 1−x2 √ 1 x2 −1 f (x)dx − cos x + C sin x + C tg x + C −ctg x + C arctg x + C 1 ln | x+1 | + C 2 x−1 √ ln |x + x2 − 1| + C Tablica 7. Za ostale funkcije moramo razviti metode kojima ´emo c njihovu integraciju svesti na gornje. c Izravna integracija U izravnoj integraciji se koriste tabliˇni integrali (toˇka 7. c koji se ne moˇe izraziti kao konaˇna kombinacija elementarnih funkcija. postoje dosta jednostavne elementarne 2 funkcije ˇiji integrali nisu elementarne funkcije.2) i svojstva iz Teoc c rema 7.3 Metode integriranja Deriviranje je mehaniˇka procedura: uz dovoljno vremena i strpljivosti mogu´e je. c 7. tabliˇne integrale.1 Pogledajmo sljede´e primjere: c .7. c c koriste´i pravila i tablicu derivacija (toˇka 6. Ako se i moˇe integrirati. c c z z to obiˇno nije lako. eksponencijalne i z trigonometrijske funkcije. Nije lako z c unaprijed re´i koja se funkcija uop´e moˇe integrirati. Najpoznatiji primjer je e−x dx. tzv.4).1.3. Tako moˇemo integrirati polinome i jednostavnije racionalne. izraˇunati derivaciju bilo koje c c c elementarne funkcije. Primjer 7.2.1.3 i gornju tablicu moˇemo raˇunati jednostavnije c z c integrale.

3 i tabliˇne integrale imamo: c c (x2 + sin x)dx = x2 dx + sin x dx = x3 − cos x + C. Samo jedna prolazi toˇkom (1. Koriste´i Teorem 7. Konstantu integracije C ∈ R odredujemo iz uvjeta F (1) = 3. Odredimo funkciju ˇija tangenta u toˇki s apscisom x ima koeficijent smjera c c 2 3x + 1. i one c 3 su oblika x +x+C. UVOD U INTEGRALNI RACUN 1. Drugim rjeˇima. i to je x3 +x+1.3 i tabliˇne integrale imamo: c c (3x2 + 1)dx = x3 + x + C = F (x). y 3 0 1 x Slika 7.♠ c . 3). 3). z Dakle funkcija 3x2 + 1 ima beskonaˇno mnogo primitivnih funkcija. Odredimo integral funkcije f (x) = x2 + sin x. odredimo c c c 2 primitivnu funkciju F (x) funkcije f (x) = 3x + 1 koja prolazi toˇkom c (1. 3 2. Koriste´i Teorem 7. Traˇena funkcija je F (x) = x3 + x + 1. pa je C = 1. Dakle je 3 = F (1) = 1 + 1 + C. i ˇiji graf prolazi kroz toˇku (1. 3).278 ˇ POGLAVLJE 7.2: Primitivne funkcije funkcije 3x2 + 1.

Razlog je tomu ˇinjenica da se takvi produkti dobivaju c deriviranjem kompozicije funkcija. To je sluˇaj kad je jedan od faktora u produktu c jednak derivaciji drugoga. Dakle je sin x cos x dx = Uvode´i oznaku c u = sin x. Dakle je sin x cos x dx = 1 2 sin x + C. a to znamo da je u2 2 sin x d(sin x).7. ne mogu integrirati produkti funkcija (osim c za polinome. Ipak.5). deriviranjem sloˇenih funkcija. No uoˇimo z s c c c da se izraz sin x cos x dx moˇe pisati kao z sin x(sin x) dx. tj.♠ 2 . ili u posebnim sluˇajevima kad se oni mogu pretvoriti u zbroj ili c razliku kao kod nekih trigonometrijskih izraza). + C.3 i tabliˇne integrale. Integral sin x cos x dx ne moˇemo izravno rijeˇiti koriste´i Teorem 7.2 Odredimo integral funkcije f (x) = sin x cos x. gornji se integral svodi na u du. NEODREDENI INTEGRAL Integriranje zamjenom varijabli ili supstitucijom 279 Izravnom integracijom se.1. Koriste´i izraz za diferencijal (toˇka 6. ima jedan sluˇaj kad se c produkt funkcija lako integrira. ovo moˇemo pisati kao c c z sin x d(sin x). z Primjer 7.2. op´enito.

2 vidimo da se izraz sin5 x cos x dx moˇe pisati kao u5 du.3 Odredimo integral funkcije f (x) = sin5 x cos x. moˇemo podintegralnu funkciju pisati kao z g(u)du. tj. Zamjenom varijabli kao u Primjeru 7. Ista se ideja moˇe primijeniti i ako jedan faktor nije ˇista derivacija z c drugoga. a to je diferencijal od z u6 + C.♠ 6 6 6 Promatrajmo op´eniti sluˇaj u kojem se pojavljuje produkt oblika c c g(u(x))u (x) kao integrand. Odatle dobivamo op´e pravilo: c g(u(x))u (x)dx = G(u(x)) + C. UVOD U INTEGRALNI RACUN U Primjeru 7. Ako je G(u) primitivna funkcija od g(u). d(u(x)) = u (x)dx. 6 Dakle je sin x cos x dx = 5 u du = 5 u6 u6 1 d( + C) = + C = sin6 x + C.2 smo vidjeli naˇin raˇunanja integrala zamjenom varijable ili supc c stitucijom.280 ˇ POGLAVLJE 7. Primjer 7. onda iz G (u) = g(u)u (x) slijedi dG(u) = G (u)du = g(u)u (x)dx = g(u)du. . Uoˇavaju´i da je izraz c c u (x)dx u stvari diferencijal argumenta funkcije g.

tako i iz diferencijala. cos x i da je sin x derivacija od − cos x. u 2 2 du . 2x 1 dx. f (ax + b)dx = f (u) du 1 = a a du = a dx 1 1 f (u)du = F (u) + C = F (ax + b) + C. dio s dx mora se mo´i zgodno izraziti u terminima difrencic jala novouvedene varijable u. Primjer 7. pa je dx = Uvrstimo u integral. a nije ni produkt.1. −1 to se ne bi dalo rijeˇiti gornjom supstitucijom jer se dx ne bi dao izraziti preko s du. x2 −1 Uvedimo supstituciju u = x2 − 1.♠ u Napomena 7. Uoˇimo da kvocijent cos x c c x moˇemo pisati kao z 1 sin x. 281 sin Integral tg x dx nije tabliˇni. kako iz integranda. Manipuliramo malo izraz pod integralom kako bismo ga sveli na oblik pogodan za supstituciju: tg x dx = − sin x dx = cos x 1 sin x dx = − cos x 1 (− sin x )dx = cos x d(cos x) =− cos x du = − ln |u| + C = − ln | cos x| + C. Sada je du = 2x dx. Nakon uvodenja nove varijable u iz podz integralnog izraza mora posve nestati varijabla x.5 Odredimo integral funkcije f (x) = 3x .2 Uoˇimo posebno jednostavan sluˇaj zamjene varijable: c c u = ax + b. NEODREDENI INTEGRAL Primjer 7. imamo 3x dx = 3 x2 − 1 Da smo imali x du 3 = u 2x 2 du 3 3 = ln |u| + C = ln |x2 − 1| + C.4 Odredimo integral funkcije f (x) = tg x .♠ x2 . a a Kljuˇni korak pri supstituciji je izbor nove varijable u koja ´e podintegralni izraz c c svesti na derivaciju sloˇene funkcije.7. Dakle.

(uv) = u v + v u. Odredimo integral funkcije f (x) = x cos x. Integriraju´i obje strane gornje jednakosti dobivamo c uv = To moˇemo pisati z u dv = uv − ili. u(x)v (x)dx = u(x)v(x) − Moˇemo to iskazati u obliku teorema: z Teorem 7. v du. Imamo produkt u kojem oba faktora znamo lako integrirati. Polazimo od formule za derivaciju produkta funkcija. zbog dv = v dx. Piˇu´i to kao diferencijal imamo s c d(uv) = (uv) dx = u v dx + v u dx = v du + u dv. du = u dx.6 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. . v du + u dv. UVOD U INTEGRALNI RACUN Parcijalna integracija Parcijalnu integraciju primjenjujemo kad je podintegralna funkcija produkt dvaju faktora od kojih se jedan ”lako” integrira.3 Pravilo parcijalne integracije se najˇeˇ´e zapisuje i pamti kao c sc u dv = uv − Primjer 7.282 ˇ POGLAVLJE 7. Napomena 7. a drugi se deriviranjen pojednostavnjuje. klase C 1 (I).4 Neka su u i v neprekidno diferencijabilne funkcije na intervalu I.♣ u (x)v(x)dx. tj. Tada vrijedi u(x)v (x)dx = u(x)v(x) − u (x)v(x)dx. Koji od njih treba odabrati kao v? v du.

Dobili smo integral koji je kompliciraniji od polaznog. Primijenimo li parcijalnu integraciju joˇ jednom. v = cos x.7 Pogledajmo sljede´e primjere: ex dx = xex − ex + C. v = ex . tj. na prvi pogled. Sada je v = x . c 2 dv = v dx = x dx.7. v = x. Imamo x cos x dx = x sin x − sin x dx = x sin x + cos x + C. no sveli smo ga na jednostavniji ins c tegral xex dx. nema proz z dukta u podintegralnoj funkciji. Takvi se produkti joˇ mogu integrirati i metodom neodredenih koeficijenata. c Primjer 7. tj.6 moˇemo zakljuˇiti da ´e se parcijalnom integracijom mo´i inz c c c tegrirati produkti polinoma i eksponencijalnih ili trigonometrijskih funkcija. du = − sin x dx. Do ˇega bi doveo suprotni izbor? Imali bismo u = cos x. Pouˇeni prethodnim primjerom stavljamo dv = ex dx. NEODREDENI INTEGRAL 283 Stavimo u = x. Sada je v = sin x. dobivamo s xex dx = xex − Konaˇno. s Parcijalnom se integracijom moˇemo posluˇiti i kad. Joˇ nismo izraˇunali polazni integral. Imamo 2 x cos x dx = x2 1 cos x + 2 2 x2 sin x dx.♠ Iz Primjera 7. Odredimo integral funkcije f (x) = x2 ex . c ˇto daje du = u dx = 2x dx i v = ex . du = u dx = dx. i u = x2 . . tj. dv = v dx = cos x dx.1. Dobivamo s x2 ex dx = x2 ex − 2 xex dx. 2. c x2 ex dx = (x2 − 2x + 2)ex + C.

ˇto daje du = u dx = s cos x dx i v = − cos x. Odredimo integral funkcije f (x) = sin2 x. i u = sin x. Stavimo dv = dx. tj. Odredimo integral funkcije f (x) = ln x. sin2 x dx.284 ˇ POGLAVLJE 7. Dobivamo I= sin2 x dx = sin x sin x dx = − sin x cos x + cos2 x dx = . UVOD U INTEGRALNI RACUN 1. v = sin x. x dx x i v = x. Stavimo dv = dx. ˇto daje du = u dx = s Dobivamo ln x dx = x ln x − x dx = x ln x − x + C.5 imamo x dx 1 = ln(x2 + 1) + C. i u = arctg x . tj. v = 1. tj. Dobivamo arctg x dx = x arctg x − Sada analogno kao i u Primjeru 7. Stavimo dv = sin x dx.♠ 2 x dx .8 Oznaˇimo c I= Sada imamo I= sin2 x dx = sin x sin x dx. 1. Odredimo integral funkcije f (x) = arctg x . x2 + 1 dx 1+x2 i Joˇ jedna mogu´nost primjene parcijalne integracije ilustrirana je sljede´im prims c c jerima: Primjer 7. v = 1. 2. ˇto daje du = u dx = s v = x. i u = ln x. 2+1 x 2 Imamo arctg x dx = x arctg x − 1 ln(x 2 + 1 ) + C .

tj. 2 285 sin2 x dx = x−sin x cos x−I. ˇto daje du = s m−2 u dx = (m − 1) sin x cos x dx i v = − cos x. pa je I= 1 sin2 x dx = (x − sin x cos x) + C. Oznaˇimo c Im = Sada imamo Im = sinm x dx = sinm−1 x sin x dx. nakon konaˇno z c mnogo primjena gornje formule do´i ´emo do eksplicitnog izraza za Im . tj. c c Sliˇno se raˇunaju i integrali c c cosm x dx. v = sin x. Odredimo integral funkcije f (x) = sinm x.♠ . 2. m m Formula za Im je rekurzivna. Dobivamo Im = sinm x dx = sinm−1 x sin x dx = sinm−2 cos2 x dx = sinm−2 (1 − sin2 x)dx = − sinm−1 x cos x + (m − 1) − sinm−1 x cos x + (m − 1) − sinm−1 x cos x + (m − 1)Im−2 − (m − 1)Im . Stavimo dv = sin x dx.7. Parcijalnom integracijom mogu se izvesti i rekurzivne formule. daje nam Im u terminima integrala s niˇom potencijom funkcije sin x. NEODREDENI INTEGRAL − sin x cos x+ (1−sin2 x)dx = x−sin x cos x− Odatle je 2I = x − sin x cos x.1. sinm x dx. sin−m x dx. Kako znamo I0 i I1 . Odatle je Im = − 1 m−1 sinm−1 x cos x + Im−2 . sinm x cosn x dx. i u = sinm−1 x.

tj. +1 Uvrstimo u integral.9 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Odredimo integral funkcije f (x) = Imamo x2 1 dx = +9 9 ( x )2 3 dx . Ponekad se takva racionalna funkcija joˇ zove i prava racionalna funkcija. Neke se mogu zgodnim supstitucijama svesti na tabliˇne integrale. +1 3 3 3 . Odredimo integral funkcije f (x) = 3x . x2 +9 du . da nemaju zajedniˇkih faktora i da je n < m. Qm (x) gdje su Pn (x) i Qm (x) polinomi stupnja n i m. 2x 2. moˇemo podijeliti polinom u brojniku polinomom u nazivniku. 3 dx . pa je du = 3 x2 dx 1 = +9 9 ( x )2 3 dx 1 = 3 +1 u2 du 1 1 x = arctg u+C = arctg +C . pa je dx = Uvrstimo u integral. redom. Sada je du = 2x dx. imamo x2 3x dx = 3 +5 x du 3 = u 2x 2 du 3 3 = ln |u| + C = ln(x2 + 5) + C. x2 +5 Uvedimo supstituciju u = x2 + 5. Ako c c nije. imamo Uvedimo supstituciju u = x . i problem je sveden na integraciju racionlne funkcije s n < m. u 2 2 1 . UVOD U INTEGRALNI RACUN Integriranje racionalnih funkcija Podsjetimo se da je racionalna funkcija funkcija oblika R(x) = Pn (x) . c c Primjer 7. s Sve se racionalne funkcije mogu integrirati. Polinomijalni komad se izravno integrira.286 ˇ POGLAVLJE 7. Rezultat ´e z c biti polinom stupnja n − m i ostatak u vidu racionalne funkcije kojoj je stupanj brojnika manji od stupnja nazivnika. Pretpostavljamo da su Pn (x) i Qm (x) skra´eni.

) Dokaz: 1. imamo dx = x−3 du = ln |u| + C = ln |x − 3| + C. ako je x0 ∈ C oblika a + bi. Kako je Pn (x) polinom s realnim koeficijentima imamo Pn (x0 ) = Pn (x0 ) = 0 = 0. polinom (x − x0 ) dijeli s c c z polinom Pn (x). tj. x−3 287 Uvedimo supstituciju u = x − 3. Ako je x0 ∈ R. 2. onda je to i x0 .♠ u Integriranje racionalnih funkcija za koje ne moˇemo na´i zgodnu supstituciju z c temelji se na metodi rastava racionalne fukcije na parcijalne (djelomiˇne) rac zlomke. Ideja metode je naˇelno jednostavna: polinom u nazivniku se faktorizira c u linearne i kvadratne faktore i zatim se R(x) prikaˇe kao zbroj razlomaka u ˇijim z c su nazivnicima potencije linearnih i kvadratnih faktora. onda polinom (x − x0 ) dijeli Pn (x). a u brojnicima konstante ili linearni polinomi. konstanta. onda je x0 = x0 . c c 3. tj. pa je du = dx. c Napomena 7. gdje c su a. . Qn−1 (x). c Neka je x0 ∈ C \ R. r(x) = C ∈ R. c 2. Dakle imamo Pn (x) = (x − x0 )Qn−1 + C. ako je x0 ∈ C nultoˇka od Pn (x).4 Neka je Pn (x) polinom stupnja n > 0 s realnim koeficijentima. i ostatak r(x) koji je polinom stupnja 0.7.1. b ∈ R. Uvrstimo u integral. (Ovdje x0 oznaˇava konjugirano kompleksni broj od x0 . Uvrˇtavaju´i nultoˇku x0 u gornju jednadˇbu imamo C = 0. Dijeljenjem polinoma Pn (x) polinomom (x − x0 ) dobivamo polinom stupnja n − 1. Time se dobiva sustav linearnih jednadˇbi za koeficijente z u brojnicima parcijalnih razlomaka. onda je to i x0 . onda je x0 = a − bi. tj. c Metoda se temelji na sljede´im svojstvima polinoma. ako je x0 ∈ C nultoˇka od Pn (x). Odredimo integral funkcije f (x) = 1 . NEODREDENI INTEGRAL 3. Nakon nalaˇenja tih koeficijenata parcijalne z razlomke integriramo izravno iz tablice pomo´u jednostavnih supstitucija. Tada vrijedi: 1. ako je x0 ∈ C nultoˇka kratnosti r od Pn (x). pa tvrdnja oˇito vrijedi.

(x − x2 ). rs . c c Dakle je po tvrdnji 2. . Iz 1.. Neka su x1 .. x2 . tj. .4 i γ = u − vi nultoˇka od Pn (x) kratnosti c rγ .. Tada je po Napomeni 7. jedna kompleksna nultoˇka medu razliˇitim nultoˇkama x1 ..... rcd . ima moˇda onih s komplesnim koeficijentima. . Dakle svaki polinom Pn (x) s realnim koeficijentima moˇemo zapisati kao produkt razliˇitih z c linearnih i kvadratnih faktora s realnim koeficijentima i pripadaju´im kratnostima. Dakle. .) + 2(rab + rcd + . x2 + ax + b = (x − (e + f i))(x + (e − f i)). c Neka je x0 ∈ C \ R. f = 0. . x2 + cx + d = (x − (g + hi))(x + (g − hi)). to je x0 nultoˇka kratnosti r −1 od Pn−2 (x). Iz Napomene 7. njena kratnost je toˇno r.. + rs = n. .. onda je po tvrdnji 2. medu kojima moˇe c c biti istih.. Kako je x0 nultoˇka kratnosti r od Pn (x).. medu razliˇitim nultoˇkama c c c c x1 .5 znamo da svaki polinom Pn (x) = i=0 ai xi stupnja n > 0 z s realnim koeficijentima ima toˇno n kompleksnih nultoˇaka z1 ... pa tvrdnja oˇito vrijedi. Kako je x0 nultoˇka kratnosti r od Pn (x).♣ n Napomena 7.. Neka je γ = u+vi... c Pn (x) = an (x − α)rα (x − β)rβ · · · (x2 + ax + b)rab (x2 + cx + d)rcd · · · gdje je (rα + rβ + . rβ . .. onda je x0 = x0 . i e + f i. . znamo da Pn (x) moˇemo podijeliti c s z polinomom (x − x0 )(x − x0 ). . x2 . . medu brojevima x1 .. h = 0..4 direktno slijedi da se Pn (x) moˇe zapisati kao z Pn (x) = an (x − x1 )r1 (x − x2 )r2 · · · (x − xs )rs . .. (x − xs ). tj....288 ˇ POGLAVLJE 7. odnosno medu linearnim fakorima (x − x1 ). .. Kvadratni faktori nemaju realnih korijena... . u rastavu polinoma Pn (x) uvijek se u paru javljaju faktori (x − (u + vi))rγ i (x − (u − vi))rγ ... i c x0 nultoˇka kratnosti jedan ili viˇe od Pn (x). c c razliˇite kompleksne nultoˇke s pripadnim kratnostima rab . odnosno x0 je nultoˇka kratnosti dva c c ili viˇe od Pn (x). r2 . x2 . Medutim. s ≤ n. xs sve razliˇite nultoˇke medu z1 . zn od Pn (x) s pripadnim c c kratnostima r1 .. xs c c c od Pn (x) kratnosti rγ . xs . β... g + hi.. r1 + r2 + .) = n.. x2 . Ne moˇe c s biti ve´a jer bi u suprotnom x0 = x0 bila nultoˇka od Pn (x) kratnosti ve´e od r ˇto je c c c s suprotno pretpostavci.. Neka je Pn−2 (x) = Pn (x) : ((x − x0 )(x − x0 )). a2 − 4b < 0.. Ako je x0 ∈ R. c2 − 4d < 0. Mnoˇe´i ta dva faktora dobivamo z c (x − (u + vi))rγ (x − (u − vi))rγ = (x2 − 2ux + u2 + v 2 )rγ .. Medutim. redom. Mi ˇelimo iskljuˇivo z z c raditi s realnim koeficijentima. zn . . xs od Pn (x). UVOD U INTEGRALNI RACUN 3. razliˇite realne nultoˇke s pripadnim kratnostima rα ..5 Iz Teorema 5. x0 nultoˇka od Pn−2 (x).. v = 0... Nastavljaju´i ovaj postupak nakon r koraka zakljuˇujemo da je x0 s c c c z nultoˇka kratnosti r ili viˇe od Pn (x).. .. i gdje su α..

Ovim je postupkom problem integriranja racionalne funkcije R(x) sveden na problem integriranja parcijalnih razlomaka oblika A . p > 1 A ln |x − α| + C. .... Mrab . 289 gdje je (rα + rβ + .) + 2(rab + rcd + ... . Arα . Nrab ... x2 + cx + d (x + cx + d)2 (x + cx + d)rcd Svodenjem desne strane na zajedniˇki nazivnik i mnoˇenjem s Qm (x) dobivamo c z jednakost Pn (x) = S(x). pri ˇemu je S(x) polinom u ˇijim se koeficijentima c c pojavljuju nepoznati koeficijenti A1 .1... B1 . + + . Qm (x) = (x − α)rα (x − β)rβ · · · (x2 + ax + b)rab (x2 + cx + d)rcd · · · . .4) dobivamo sustav linearnih jednadˇbi iz kojeg nalazimo z nepoznate koeficijente u brojnicima parcijalnih razlomaka..... + 2 ab + 2 + ax + b 2 x (x + ax + b) (x + ax + b)rab R1 x + L1 R2 x + L2 Rr x + Lrcd + 2 + . iz brojnika desne strane. Drugi je sluˇaj osjetno sloˇeniji. p = 1.. (x − α)p Prvi sluˇaj je gotovo trivijalan: c A dx (x−α)p i Mx + N ..7. tj.. (x2 + ax + b)q = A − (p−1)(x−α)p−1 + C. ..) = m.. N1 . Izjednaˇavanjem koeficijenata uz iste potencije od x u c Pn (x) i S(x) (Teorem 5. NEODREDENI INTEGRAL Neka je polinom Qm (x) rastavljen kao u Napomeni 7... + 2 cd + ... M1 ..5. Brβ . Tada R(x) moˇemo pisati kao z R(x) = Pn (x) Arα A1 A2 + .+ 2 x − β (x − β) (x − β)rβ M1 x + N1 M2 x + N2 Mr x + Nrab + 2 + .. Supstitucijom c z t= x+ b− a 2 a2 4 .... + + = + 2 Qm (x) x − α (x − α) (x − α)rα Brβ B1 B2 + + .

q>1 √ 2q−2 arctg frac2x + a 4b − a2 + C. i kako znamo izraˇunati integral I2. Imamo 2x2 − 3x + 3 A B D = + + .q = (t2 dt . + 1)q Integral I1. t 2(q−1)(t2 +1)q−1 (Raˇun kojim se dolazi do ove formule izostavljamo. c c c Time je problem integracije racionalne funkcije u potpunosti rijeˇen. 2 2 q>1 q = 1. Integracija integrala I2.q =  (b− a )q−1 1 4 + C.10 Odredimo integral racionalne funkcije f (x) = Polazimo od faktorizacije x3 − 2x2 + x = x(x − 1)2 . x3 − 2x2 + x x (x − 1)2 x − 1 2x2 −3x+3 .) c Kako je formula za I2. Integral s racionalne funkcije izraˇava se preko kombinacije racionalnih funkcija. nakon c konaˇno mnogo primjena gornje formule do´i ´emo do eksplicitnog izraza za I2.1 . 2(q−1) (x2 +ax+b)q−1 1 ln |x2 + ax + b| + C. x3 −2x2 +x .q = (t2 t dt + 1)q i I2.q je sloˇenija. q = 1.q−1 .290 dobivamo ˇ POGLAVLJE 7. + 1)q Time smo problem sveli na odredivanje integrala I1.q = + 2q−3 I2.q . Primjer 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN 1 Mx + N a2 aM ) dx = (b − )−q+ 2 (N − 2 + ax + b)q (x 4 2 (t2 dt + + 1)q (b − a2 −q+1 ) M 4 (t2 tdt .q se lako izraˇuna supstitucijom u = t2 + 1: c   I1. logaritama z i arkustangensa.q rekurzivna. Dobiva se z I2.

NEODREDENI INTEGRAL Odatle slijedi 291 2x2 −3x+3 = A(x−1)2 +Bx+Dx(x−1) = (A+D)x2 +(−2A−D +B)x+A. uvrˇtavaju´i nuliˇte x = −1 s c s s c s 1 2 dobivamo D = 3 . x(x−2)(x+1) x+2 A B D = + + . Dakle je s c s x+2 dx = − x(x − 2)(x + 1) − ln |x| + dx 2 + x 3 dx 1 + x−2 3 dx = x+1 2 1 ln |x − 2| + ln |x + 1| + C. Rjeˇenje je A = 3. uvrˇtavaju´i nuliˇte x = 2 dobivamo B = 3 .7. Dakle je s 2x2 − 3x + 3 dx = 3 x3 − 2x2 + x 3 ln |x| − dx +2 x dx − (x − 1)2 dx = x−1 2 − ln |x − 1| + C.♠ x−1 Ako su nuliˇta nazivnika jednostruka. x(x − 2)(x + 1) x x−2 x+1 Svodenjem na zajedniˇki nazivnik dobivamo c x + 2 = A(x + 1)(x − 2) + Bx(x + 1) + Dx(x − 2).11 Odredimo integral racionalne funkcije f (x) = Imamo x+2 . Uvrˇtavaju´i nuliˇte x = 0 dobivamo A = −1. To nam daje sustav A+D =2 −2A + B − D = −3 A = 3.♠ 3 3 . sustav za koeficijente se moˇe lako rjeˇiti s z s njihovim uvrˇtavanjem: s Primjer 7.1. B = 2. D = −1.

1−t2 dx = 2 dt . Dakle je ax t R(eax )dx = ˇto znamo rijeˇiti. 1+t2 dx = 2 dt . Supstitucijom 1 1 eax = t. To je tzv. f (x) = (e2x )3 + 2e2x − 3 . UVOD U INTEGRALNI RACUN Na integriranje racionalnih funkcija svodi se i integriranje racionalnih funkcija eksponencijalne funkcije i racionalnih funkcija hiperboliˇkih funkcija. s s Racionalna funkcija u varijablama sin x i cos x moˇe se takoder integrirati z kao racionalna funkcija varijable uvedene supstitucijom tg x = t. t sin x = 2t . 1−t2 .12 Odredimo integral funkcije f (x) = 1 . tj. c 2 ch x svodi na integriranje racionlne funkcije od t. Racionalna c fukcija eksponencijalne funkcije je.292 ˇ POGLAVLJE 7. 2 univerzalna trigonometrijska supstitucija. th x = t. 1−t2 ch x = 1+t2 . 5+sin x+3 cos x Koriste´i univerzalnu trigonometrijsku supstituciju imamo c 1 dx = 5 + sin x + 3 cos x 2 dt 1+t2 2 2t + 3−3t2 1+t2 1+t 5+ = 5+ 5t2 2 dt = + 2t + 3 − 3t2 t2 dt = +t+4 2tg x + 1 15 − 1 2t + 1 2 2 arctg √ ( ) + C = √ arctg √2 + C. aeax dx = dt. integriranje racionlne funkcije od sh x. e2x − 5 Neka je R(eax ) racionalna funkcija eksponencijalne funkcije eax .♠ 4 15 15 15 Sliˇnom se supstitucijom. 1+t2 1 a R(t) dt. Imamo sh x = 2t . npr. Ona daje cos x = 1−t2 . dobivamo dx = a edt = a dt . 1+t2 Primjer 7.

Kako povrˇinu trokuta znamo raˇunati. Lik se triangulira.6 Bilo bi korektnije govoriti o odredivanju ploˇtine ravnog lika s nego o odredivanju njegove povrˇine. gdje se zbraja po svim trokutima triangulacije Ti . Uz te uvjete povrˇina lika je jednaka zbroju povrˇina svih s s trokuta u triangulaciji. ploha. T1 T2 T3 T4 Slika 7.problem povrˇine (ploˇtine) s s Problem odredivanja povrˇine (ploˇtine) geometrijskog lika lako je rjeˇiti ako je s s s taj lik omeden ”ravnim” komadima granice. problem moˇemo s c z smatrati u biti rijeˇenim. Povrˇina je geometrijska kategorija. jer je to uobiˇajenije. ako su ti komadi krivulje? z Promatramo najjednostavniji takav sluˇaj.2. c s c ˇ Sto ako neki komadi granice ravninskog lika nisu ravni. ODREDENI INTEGRAL 293 7.2.3: Triangulacija podruˇja u ravnini omedenog duˇinama. c . s P = i P (Ti ).2 7. c z Napomena 7. tj. s s c z s c Ploˇtina je realan broj koji na odreden naˇin sluˇi kao mjera povrˇine.7. z podijeli na trokute tako da se ti trokuti ne preklapaju i da je njihova unija jednaka cijelom zadanom liku. kad imamo lik omeden s tri duˇine i c jednim komadom krivulje. tj. Imaju´i to s na umu mi ´emo uglavnom i dalje govoriti o povrˇini. Takav lik ˇesto zovemo krivuljnim trapezom.1 Odredeni integral Motivacija . duˇinama.

294 ˇ POGLAVLJE 7. b] funkcije f (x). krivuljni trapez omeden odozdo komadom osi x. b] ako je f (x) > 0. zdesna pravcem x = b i odozgo grafom strogo pozitivne i neprekidne na [a. s lijeva pravcem x = a. za svaki x ∈ [a. (Funkcija f je strogo pozitivna na [a.5: Rastav ravnog lika na krivuljne trapeze.6.) Po Teoremu 6. Pri tom rastavljamo lik tako da krivuljni trapezi imaju ravne c stranice paralelne s koordinatnim osima. dakle. Promatrajmo. b] .4: Krivuljni trapez. UVOD U INTEGRALNI RACUN y f(x) P 0 a Slika 7. i da komad krivulje bude graf neke funkcije. funkcija f na segmentu [a. b x KT 1 KT2 KT KT3 4 Slika 7. Op´enit sluˇaj se moˇe svesti na zbroj povrˇina krivuljnih trapeza ˇija unija c c z s c ˇini zadani lik. Neka je ta funkcija neprekidna. b].

b] i visina M . .n.2. S druge strane.6: Gornja i donja meda za ploˇtinu krivuljnog trapeza. i = 1. Imamo gornju i donju ocjenu nepoznate veliˇine P . Oznaˇimo s mi i Mi najmanju i c najve´u vrijednost funkcije f na segmentu [xi−1 . Podijelimo segment [a.. Ideja je da se uzimanjem sve uˇih i uˇih osnovica z z nepoznata ploˇtina P moˇe po volji dobro aproksimirati zbrojevima povrˇina pras z s vokutnika upisanih ili opisanih malim krivuljnim trapezima. Sada se krivuljni trapez kojeg promatramo moˇe cijeli upisati u pravokutnik kojem je osnovica segment z [a. Oznaˇimo duljine malih c c segmenata s ∆xi = xi − xi−1 . c Krajeve segmenta [a. z s c z s odavde slijedi (b − a)m ≤ P ≤ (b − a)M. pravokutnik s osnovicom [a. ODREDENI INTEGRAL poprima minimalnu i maksimalnu vrijednost.. n (brojevi mi i Mi c .. b]. n − 1... b]. b] oznaˇimo s x0 = a i xn = b.. a M maksimum funkcije f na [a. Dakle je m ≤ f (x) ≤ M. . Ta je ocjena to bolja ˇto c s y M f(x) m 0 a P b x Slika 7. xi ]. i = 1. . Oznaˇimo li traˇenu ploˇtinu s P . < xn−1 . b] na manje segmente i promatranjem krivuljnih trapeza nad tim manjim segmentima.. b] i visinom m je cijeli sadrˇan u naˇem krivuljnom trapezu. ∀x ∈ [a. b za svaki i = 1. Smanjenje te razlike moˇe se posti´i podz c jelom segmenta [a. s je manja razlika vrijednosti M i m. pri ˇemu su xi ∈ a. b] na bilo kakav naˇin na n podsegmenata toˇkama c c x1 < x2 < .7.... 295 gdje je m minimum.

Uvijek je m ≤ mi ≤ Mi ≤ M.296 ˇ POGLAVLJE 7...6). koji predstavljaju zbrojeve povrˇina z s upisanih i opisanih pravokutnika krivuljnim trapezima nad segmentima te podjele: n n s(r) = i=1 mi ∆xi . . xn−1 } s r. S(r) = i=1 Mi ∆xi . b]. n. i = 1. Zbog mi ≤ Mi . x2 . . a zbog m ≤ mi i Mi ≤ M .. . i = 1.... UVOD U INTEGRALNI RACUN postoje po Teoremu 6. jer najmanja (najve´a) vrijednost na podsegmentu ne moˇe biti manja (ve´a) od c z c najmanje (najve´e) vrijednosti na cijelom segmentu. n. c m(b − a) ≤ s(r).. imamo s(r) ≤ S(r).. jasno je da su toj c podjeli r pridruˇena dva broja s(r) i S(r). c y 11 111 00 000 11 00 11 11 111 00 00 000 1 11111 11 0 00000 00 111 000 11 00 111 000 11 00 111 000 11 00 11 00 11 00 11 00 0 a b x f(x) Slika 7. Sliˇno. .. s Oznaˇimo li sada zadanu podjelu {x1 .7: Podjela intervala na podintervale i odgovaraju´e aproksimacije c ploˇtine pravokutnicima. Veliˇine S(r) i s(r) zovemo gornja i donja Darbouxova suma funkcije f za c podjelu r na segmentu [a. . i = 1..n.. imamo n n n S(r) = i=1 Mi ∆xi ≤ i=1 M ∆xi = M i=1 ∆xi = M (b − a).

to vrijedi n n n mi ∆xi ≤ i=1 n i=1 f (si )∆xi ≤ i=1 Mi ∆xi . n. tada je svaki mali krivuljni trapez stare podjele rastavljen na konaˇan broj joˇ manjih krivuljnih trapeza. Tada veliˇinu c n ∆xi −→0 lim f (si )∆xi i=1 zovemo odredeni integral funkcije f na segmentu [a. pravcima x = a i x = b. b] i oznaˇavamo s c b f (x)dx.. 297 Dakle su obje veliˇine s(r) i S(r) ograniˇene i odozdo i odozgo za svaku podjelu c c r. a Krajevi segmenta [a. Ako uzimanjem sve finijih i finijih podjela od [a. Izraz i=1 f (si )∆xi zovemo integralna suma funkcije f . b]) funkcije f definira kao odredeni integral funkcije f u granicama od a do b. i = 1. c s Uzmimo u svakom segmentu [xi−1 . To vrijedi ako se podjela profinjuje.7 Iz gornjih smo razmatranja vidjeli da se ploˇtina ravnog lika s omedenog osi x. b].2 Neka je f neprekidna funkcija na [a. Pokazuje se da z je to uvijek sluˇaj za neprekidnu funkciju f . b].. Veliˇina x je varijabla integracije. .. b] gornja i donja Darbouxova suma teˇe prema z vrijednostima koje su jednake i koje ne ovise o naˇinu dijeljenja od [a.2. Funkcija f (x) je podintegralna funkcija ili integrand. xi ] toˇku si . . c Napomena 7. i = 1. c Definicija 7. te komadom grafa pozitivne neprekidne (na [a. onda i c integralna suma izmedu njih mora teˇiti prema istoj vrijednosti... .7. Kako je mi ≤ c f (si ) ≤ Mi . tj. ˇ Sto se zbiva s gornjom i donjom Darbouxovom sumom prijedemo li na sitniju podjelu segmenta [a. ako su stare toˇke c u podjeli podskup novih. Dakle. n. ODREDENI INTEGRAL pa vrijedi m(b − a) ≤ s(r) ≤ S(r) ≤ M (b − a). c c a donja se ne smanjuje.. b]? Istim zakljuˇivanjem kao gore vidimo da se gornja Darbouxova suma ne pove´ava. b] su granice integrala (donja i gornja).

Izraˇunajmo iz definicije c b 1. za svaki x ∈ [a. b] imamo mi = 0 i Mi = 1. b].13 Dirichletova funkcija.♣ Teorem 7. Primjer 7. b]. b] z kaˇemo da je f integrabilna na [a.6 Svaka neprekidna funkcija na [a. c Dokaz: Ako f raste na [a. b] integrabilne.14 1.. b]. f (x) = nije integrabilna. b]. Analogno se dokaˇe sluˇaj kada f pada na c z c [a. onda je ona i c ograniˇena. nisu integrabilne. b] je integrabilna. Uoˇimo da za svaku podjelu r segmenta [a. a . . b]. Koje joˇ? s Teorem 7.8 Dirichletova funkcija ima prekid u svakoj toˇki. Koje jesu? Neprekidne sigurno jesu. UVOD U INTEGRALNI RACUN Definicija 7.. x∈Q 0. n. 1 dx. Dakle je s(r) = 0 i S(r) = b − a za svaku podjelu r segmenta [a. x ∈ R \ Q.5 Svaka monotona funkcija na [a.9 Uoˇimo da ako je f monotona funkcija na [a.298 ˇ POGLAVLJE 7.♠ Napomena 7. b].. c i = 1. z Postoje i funkcije za koje limesi gornje i donje Darbouxove sume nisu isti. onda je f (a) ≤ f (x) ≤ f (b).3 Ako za funkciju f moˇemo definirati odredeni integral na [a. dakle je f ograniˇena funkcija na [a. c Iz Primjera 7. z c tj. Dirichletova funkcija nije integrabilna.♣ Napomena 7. b] je integrabilna.♣ Primjer 7. tj. Gornja i donja Darbouxova suma uvijek teˇe razliˇitim vrijednostima (b − a i 0). b].13 vidimo da nisu sve funkcije na segmentu [a.

. ∆x = b−a .. c 2. Sada je mi = a + (i − 1)∆x. . b]. b]. b] c na n jednakih djelova. Dakle imamo n n n n n ∆xi = i=1 i=1 mi ∆xi = s(r) ≤ i=1 f (si )∆xi ≤ S(r) = i=1 Mi ∆xi = i=1 ∆xi . ODREDENI INTEGRAL 299 Oˇito je funkcija f (x) = 1 neprekidna na [a. c Oˇito je funkcija f (x) = x neprekidna na [a.2.8: Raˇunanje odredenog integrala funkcije f (x) = x iz definicije. Dakle imamo n n n s(r) = i=1 mi ∆x = ∆x i=1 (a + (i − 1)∆x) = na∆x + ∆x 2 i=1 (i − 1) = na∆x + ∆x2 n(n − 1) b − a (b − a)2 n(n − 1) = na + = 2 n n2 2 . Za svaku podjelu r segc menta [a. Podijelimo segment [a. i = 1. Mi = n a + i∆x. Izraˇunajmo a b x dx. y f(x)=x 0 a x x x 1 2 3 b x Slika 7. Kako je S(r) = s(r) = b − a prijelazom na limes dobivamo b b b−a≤ a f (x)dx = a b 1 dx ≤ b − a.7. n. dakle je a 1 dx = b − a.. b] je mi = Mi = f (si ) = 1.

. tj. i = 1. b]) moˇemo napraviti analognu konstrukciju z mjere povriˇine krivuljnog trapeza omedenog odozgo s osi x. c] i negativna na [c. odredenog integrala b f (x)dx. za neki c ∈ a. zdesna pravcem x = b i odozdo grafom funkcije f . Dakle. n. za svaki x ∈ [a. 0 .♠ 2 2 x dx = a ˇ Sto ako funkcija nije pozitivna na [a. n 2 Prijelazom na limes dobivamo (b − a)2 b2 a2 lim s(r) = a(b − a) + = − . b]). b] takva da je pozitivna na [a. UVOD U INTEGRALNI RACUN n − 1 (b − a)2 a(b − a) + .. c]) i ploˇtine s s P2 iznad grafa negativnog dijela funkcije f (nad [c. tj. Medutim. 2 2 b2 a2 − . b] (f (x) ≤ 0. s lijeva s pravcem s x = a. b] (zbog neprekidnosti je f (c) = 0). b] ´e biti mi ≤ 0 i c c c Mi ≤ 0.. b a f (x)dx ≤ 0. Dakle vrijednost odredenog integrala negativne funkcije ´e biti nepozitivan broj. onda je b f (x)dx a razlika ploˇtine P1 ispod grafa pozitivnog dijela funkcije f (nad [a. n−→∞ 2 2 2 Analogno dobijemo da je S(r) = dakle je b b2 a2 − . i za svaku podjelu r segmenta [a. a Ako je neprekidna funkcija f na [a. u ovom sluˇaju c ´e biti m ≤ 0 i M ≤ 0. u op´em sluˇaju c c odredeni integral je algebarski zbroj ploˇtina izmedu osi x i grafa krivulje. b]? Ako je f neprekidna i negativna na [a. .300 ˇ POGLAVLJE 7. kao i za neprekidnu pozitivnu funkciju. b . Po s tomu je pravilu 2π sin x dx = 0.

. b u svaku podjelu od [a. n. b f (x)dx = − a f (x)dx..♣ b c b 3.♣ Ovo se poop´uje i na konaˇan zbroj pribrojnika. b .. a] su gornja i donja Darbouxova suma a jednake nula. ODREDENI INTEGRAL 301 7. i = 1. a drugi u c f (x)dx. b] c n zbrojevi i=1 f (si )∆xi rastavljaju u zbrojeve u kojima su svi si < c i u c b zbrojeve u kojima su svi si > c. Dokaz: Za bilo koju podjelu r segmenta [a... Prijelazom na limes prvi zbrojevi teˇe u z a f (x)dx.. a f (x)dx = a f (x)dx + c f (x)dx. a vri- jednosti mi . pa je a a b f (x)dx = 0. i = 1.♣ 2.2. biti negativne.. . a 1.2.7. . Dokaz: Ako je a < b onda ´e u Darbouxovim sumama i integralnoj sumi kojima c a se definira b f (x)dx vrijednosti ∆xi . c Ovo se zove aditivnost integrala po podruˇju integracije. Dakle odredeni integral mijenja predznak ako se zamijene granice. n. < an−1 < b... . ostaju iste. + an−1 f (x)dx. .2 a Svojstva odredenog integrala f (x)dx = 0. za a < a1 < a2 < .. c c b a1 a2 b f (x)dx = a a f (x)dx + a1 f (x)dx + . Mi i f (si ). i = 1.... tj. za svaku toˇku c ∈ a. c Dokaz: Rezultat slijedi jer se uzimanjem toˇke c ∈ a. n.

10 Iz ovog svojstva slijedi da i funkcije koje na [a. UVOD U INTEGRALNI RACUN Uoˇimo da ovo svojstvo vijedi i za c ∈ a.. + an−1 f (x)dx. a1 ]. [an−1 . takve da je f monotona na svakom segmentu [a.. Dakle. b].. c Kako je f neprekidna. na svakom segmentu [a.... ..5 i svojstva 3. b] imaju konaˇno mnogo toˇaka prekida u kojima imaju konaˇne skokove (f : I −→ c c c R ima u c ∈ I konaˇan skok ako je | lim+ f (x) − lim− f (x)| < +∞) c x−→c x−→c b imaju odredeni integral. pa onda vrijedi b a b c b f (x)dx = − a c f (x)dx + c f (x)dx = a f (x)dx + c f (x)dx. z Napomena 7. < an < b.302 ˇ POGLAVLJE 7. dakle znamo izraˇunati c i a f (x)dx. [an . < an−1 < b sve toˇke prekida od f na [a. a1 ]... b] znamo a1 b izraˇunati integrale c a b f (x)dx... Definicija 7. b ako uzmemo u obzir svojstvo c / 2. b] −→ R je po dijelovima monotona ako postoji n ∈ N i toˇke c a < a1 < a2 < .4 Funkcija f : [a.. . To moˇemo napraviti tako da integral z zapiˇemo u obliku s b a1 a2 b a f (x)dx f (x)dx = a a f (x)dx + a1 f (x)dx + . izravno slijedi da je svaka po dijelovima monotona funkcija na segmentu i integrabilna.. an−1 f (x)dx. . iz Teorema 7. Analogno se dokaˇe ako je a < b < c. gdje su a < a1 < a2 < . .. b]. Za c < a < b imamo b a b f (x)dx = c c f (x)dx + a f (x)dx..

. ODREDENI INTEGRAL b b b 303 f (x)dx ± g(x)dx. xn } je linearno nezavisan za svaki n ∈ N (Teorem 5.18. x.2. Dakle je s(r) = 0 i S(r) = Mj ∆xj . Dakle beskonaˇni skup {xn : n = 0. onda iz svojstva aditivnosti i homogenosti slijedi da je skup R(I) beskonaˇnodimenzionalni c ˇ vektorski prostor. Dokaz: Aditivnost integrala slijedi izravno iz Definicije 7.. n. jer npr. 1.13).3).2 i Teorema 6. a Dokaz: Uzmimo prvo da je f (x) = 0 osim moˇda u toˇki c ∈ [a. iz svojstva aditivnosti i homogenosti odredenog integrala vidimo da je odredeni integral linearni funkcional na R(I). Beskonaˇnodimenzionalan je. j − 1. x2 . 6.. Dokaz: Ovo svojstvo se zove svojstvo homogenosti integrala i izravno slijedi iz Definicije 7. .. b] (skup R(I) nije prazan. a (f (x) ± g(x))dx = a ili aditivnost integrala. Mi = 0. Nadalje.11 Ako s R(I) oznaˇimo skup svih integrabilnih funkcija na I = [a.18. .7. Oˇito je z c c tada m = 0....♣ c Napomena 7.... . i = 1. j + 1. M = f (c) i za svaku podjelu r segmenta [a.} se c nalazi u nekoj bazi od R(I). a 4. Stoviˇe. xj ]. . onda je c b f (x)dx = 0. b] toˇka c pada u toˇno jedan c c [xj−1 . i Mj = f (c). b] −→ R takva da je f (x) = 0 osim u konaˇno c mnogo toˇaka. Prelaze´i na limes dobivamo da je c ∆xj −→0 lim S(r) = 0. b]). gdje je c ∈ R proizvoljan. a cf (x)dx = c a f (x)dx.. dakle i integrabilna. unutra se sigurno nalaze sve neprekidne funkcije na [a. Ako je funkcija f : [a.♣ b b 5. pa je mi = 0. b] i da je f (c) > 0. R(I) je podprostor realnog vektorskog prostora svih funkcija s f : I −→ R (Napomena 5.2 i Teorema 6.. skup c {1. i = 1.. . n. .. i svaka funkcija iz tog skupa je neprekidna na I.

b] po svojstvu 3. i prema dokazanome je z s s b f (x)dx = 0.♣ a Kao izravnu posljedicu imamo: ako se funkcije g i h razlikuju na [a. a] −→ R parna. UVOD U INTEGRALNI RACUN b f (x)dx = 0. a] −→ R neparna.♣ . a U sluˇaju kad je f (x) = 0 osim u konaˇno mnogo toˇaka. 7. i kad f nije nuˇno pozitivna c c c z dokaz ide posve analogno tako da segment [a. a) Ako je f : [−a. −a b) Ako je f : [−a.304 dakle je ˇ POGLAVLJE 7. Dokaz: a 0 a 0 a a) −a f (x)dx = −a 0 f (x)dx+ 0 a f (x)dx = −a a −f (−x)dx+ 0 a f (x)dx = − −a a f (−x)dx + 0 0 f (x)dx = − 0 a f (x)dx + 0 0 f (x)dx = 0. rastavimo na konaˇan c broj podsegmenata koji sadrˇe najviˇe jedno nuliˇte funkcije f . b] u samo konaˇno mnogo toˇaka onda je c c b b g(x)dx = a a h(x)dx. a b) −a f (x)dx = −a a f (x)dx+ 0 a f (x)dx = −a a f (−x)dx+ 0 f (x)dx = f (x)dx + 0 0 f (x)dx = 2 0 f (x)dx. onda je a a f (x)dx = 2 −a 0 f (x)dx. onda je a f (x)dx = 0.

Dokaz: Po Teoremu 7.2. Dakle. Ako je f (c) < g(c) za bar jedno c ∈ [a. odnosno b F (b) = a (g(ζ) − f (ζ))dζ ≥ 0. onda je b f (x)dx > 0. po Teoremu 6. b] iz Teorema 6. Neka su f i g neprekidne funkcije na [a. Ako je f neprekidna i nenegativna funkcija na [a. Kako je funkcija F = g − f neprekidna na [a. b]. Ako je f (c) < g(c) za bar jedno c ∈ [a. ODREDENI INTEGRAL 305 8. b] takve da je f (x) ≤ g(x) za svaki x ∈ [a. onda je F (c) = g(c) − f (c) > 0.8 je dobro definirana funkcija F ∈ C 1 [a.3 slijedi da postoji interval I ⊂ [a. Tada je b b f (x)dx ≤ a a g(x)dx. a Dokaz: Kako je f (c) > 0 za neki c ∈ [a. c F (x) = g(x) − f (x) ≥ 0. b].♣ 9. Dakle postoje x1 . i oˇito ima pozitivnu derivaciju. b] formulom x F (x) = a (g(ζ) − f (ζ))dζ. b] onda vrijedi stroga nejednakost. tj. Iz pozitivnosti funkcije f na [a. za svaki x ∈ I . b]. b]. x2 ∈ I takve c da je x1 < c < x2 . x1 odnosno b x1 x2 b f (x)dx = a a f (x)dx + x1 f (x)dx + x2 f (x)dx > 0. b] tada iz Teorema 6. b] oko toˇke c takav da je f (x) > 0.7. b] i ako je f (c) > 0 za neki c ∈ [a. b] odnosno stroge pozitivnosti na [x1 . Ovo svojstvo se zove svojstvo monotonosti integrala.28 F raste na [a. x2 ] imamo x2 f (x)dx > 0.3 slijedi da postoji interval . Odatle slijedi da je F (b) ≥ F (a) = 0.

11.6 znamo da funkcija f poprima barem jednom svaku vrijednost izmedu m i M . Neka je f : [a. b] −→ R. za svaki x ∈ [a. b]. Teorem 7. b] slijedi da f dostiˇe z svoj minimum m i maksimum M na [a. m ≤ f (x) ≤ M . Oˇito vrijedi −|f (x)| ≤ f (x) ≤ |f (x)|. za svaki x ∈ I . b]. b] oko toˇke c takav da je F (x) > 0. Nadalje. Tada postoji toˇka c ∈ [a. b]. imamo da je F (b) > F (a) = 0.28 c F strogo raste na I . Dakle postoje x1 . tj. Kako je F (a) ≤ F (x1 ) i F (x2 ) ≤ F (b). a Dokaz: Po Teoremu 6.♣ a Izraz 1 b−a b f (x)dx a . i Primjera 7. imamo da je b b b − a |f (x)|dx ≤ a f (x)dx ≤ a |f (x)|dx.♣ 10. Nadalje iz Teorema 6. a b b f (x)dx ≤ a |f (x)|dx. pa postoji barem jedan c ∈ [a. iz neprekidnosti funkcije f na [a. UVOD U INTEGRALNI RACUN I ⊂ [a. za svaki c x ∈ [a.14 slijedi b b b m(b − a) = m a dx < a f (x)dx < M a dx = M (b − a). iz svojstva 9. Ako f nije konstanta na [a.7 (Teorem srednje vrijednosti) Neka je funkcija f neprekidna na [a. iz svojstva 9. odnosno imamo strogu nejednakost. b] za koji je b f (x)dx = f (c)(b − a). x2 ∈ I takve da je x1 < x2 i F (x1 ) < F (x2 ).6. b] takva da je c b f (x)dx = f (c)(b − a). b]. tj.306 ˇ POGLAVLJE 7. odnosno po Teoremu 6. b].

. b] jednaka vrijednosti te funkcije u nekoj toˇki tog segmenta.. b] jednaka je povrˇini pravokutnika s s b osnovicom b − a i visinom 1 b−a f (x)dx.9: Teorem srednje vrijednosti za odredeni integral.2. b].+an dine (aritmetiˇka sredina od a1 . se zove srednja vrijednost funkcije f na segmentu [a. x ≥ 0 −1.. . c Napomena 7. a2 .7 kaˇe da je srednja vrijednost neprekidne funkcije na segmentu z [a. Nadalje. Odatle ime teoremu. iz svojstva 7. n Za funkcije koje nisu neprekidne Teorem 7.7 ne mora vrijediti: Primjer 7. x < 0. a Teorem 7.12 Srednja vrijednost je poop´enje pojma aritmetiˇke srec c a1 +a2 +.15 Neka je dana funkcija f : R −→ R formulom f (x) = 1.. an ∈ R je a = c ).. −1 medutim ne postoji toˇka c ∈ [−1.♠ c . imamo da je 1 f (x)dx = 0. ODREDENI INTEGRAL y 307 M f(x) m 0 a b x Slika 7. Oˇito je da funkcija f ima prekid u x0 = 0. kako je f neparna c funkcija. Povrˇina ispod s grafa neprekidne funkcije f nad [a.7. 1] za koju je f (c) = 0.

b]. Sre´om. Pokazat ´emo da je ta funkcija F derivabilna na [a. Tim je pridruˇivanjem s z definirana funkcija koju oznaˇimo s F . pozitivnu funkciju f . promatrajmo na segmentu [a. i taj je broj jednak ploˇtini izmedu grafa funkcije f i osi x omedenoj vertikalnim s pravcima x = a i x. b] postoji a f (ζ)dζ. Teorem 7.Leibnizova formula Raˇunanje odredenih integrala izravno iz definicije mukotrpno je i teˇko izvedivo c s ˇak i za jednostavne funkcije. b] i izraˇunat ´emo njenu c c c derivaciju. gdje je F (x) = a x f (ζ)dζ. 7. Funkcija F definirana formulom x F (x) = a f (ζ)dζ . Za svaki x ∈ [a. b] neprekidnu x i. Dakle imamo pridruˇivanje koje svakom x ∈ [a. Prije formuliranja i dokazivanja teorema. Dokazat ´emo tu vezu u najjednostavnijem sluˇaju.10: Teorem srednje vrijednosti ne mora vrijediti za funkcije koje nisu neprekidne. postoji veza izmedu primitivne funkcije c c i odredenog integrala koja omogu´uje raˇunanje odredenih integrala pomo´u c c c c c neodredenih. b] pridruˇi z z ploˇtinu ispod grafa funkcije f desno od a i lijevo od x.8 Neka je f ∈ C[a.3 Newton . UVOD U INTEGRALNI RACUN y 0 −1 1 x Slika 7.308 ˇ POGLAVLJE 7. kad je podintegralna funkcija neprekidna. jednostavnosti radi. Imamo c x −→ F (x).

pa onda i na svakom podsegmentu [x.11: Funkcija F (x).6). lim y f(x) F(x) 0 a x x+∆ x b x Slika 7. Ho´emo gledati c ∆F .7. ∆F ≤ M = f (ζ2 ). Po Teoremu 7.7 vrijedi x+∆x m∆x ≤ x f (ζ)dζ ≤ M ∆x. Onda ona na tom segmentu poprima svoj minimum m u ζ1 i maksimum M u ζ2 (Teorem 6. NEWTON . b]. ∆x odnosno f (ζ1 ) = m ≤ . x+∆x]. Dokaz: Raˇunamo derivaciju od F po definiciji: c x+∆x x x+∆x 309 ∆F = F (x + ∆x) − F (x) = a f (ζ)dζ − a f (ζ)dζ = x f (ζ)dζ.3.LEIBNIZOVA FORMULA je derivabilna na [a. ∆x−→0 ∆x Funkcija f je neprekidna na [a. b] i vrijedi F (x) = f (x).

b F (b) = a f (ζ)dζ. do kojeg dolazimo preko limesa niza integralnih suma. Uvrstimo li x = a i x = b u izraz za F iz svojstva 1. Sliˇno i za ζ2 −→ x. iz toˇke 7. ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 Kad ζ1 −→ x.8 znamo da je F (x) = a x f (ζ)dζ primitivna funkcija funkcije f . UVOD U INTEGRALNI RACUN Prijelazom na limes kad ∆x −→ 0. Odatle slijedi c f (x) ≤ lim tj. F (x) = f (x). U njoj se povezuju odredeni integral.♣ x ∆x−→0 ∆F ≤ f (x). zbog neprekidnosti funkcije f na [a. Sliˇna se tvrdnja c moˇe dokazati i ako se uvjet neprekidnosti funkcije f zamijeni uvjetom integraz bilnosti. b] i F (x) = f (x). pa imamo c z ∆x−→0 lim f (ζ1 ) ≤ lim ∆F ≤ lim f (ζ2 ). z Teorem 7. do kojeg smo doˇli pokuˇavaju´i invertirati s s c .310 ˇ POGLAVLJE 7. f (x) ≤ F (x) ≤ f (x). i neodredeni. b] Tada postoji primitivna funkcija F funkcije f i vrijedi b f (x)dx = F (b) − F (a). Dakle je F (x) derivabilna funkcija na cijelom [a. tj. ∆x Teorem 7. Odatle je a f (x)dx = F (b) − F (a). toˇke ζ1 i ζ2 moraju teˇiti prema x. b].9 (Newton .2.2 c dobivamo x b F (a) = a f (a)dζ = 0. mora vrijediti f (ζ1 ) −→ f (x) (Teorem 6. no dokaz je bitno sloˇeniji. onda.Leibnizova formula je jedan od najznaˇajnijih rezultata cijele matematiˇke c c analize.♣ Newton . a Dokaz: Prema Teoremu 7.8 kaˇe da je z a f (ζ)dζ primitivna funkcija funkcije f .Leibnizova formula) Neka je funkcija f definirana i neprekidna na [a.12).

3 √ √ √ 3 3 π c Analogno. u metodama izravne integracije c se samo na kraju u izraˇunati neodredeni integral uvrste granice.7.LEIBNIZOVA FORMULA 311 linearni operator deriviranja. Sada oˇito funkcija ϕ : [− 2 . Drugi pristup je da se kod svake supstis tucije osim podintegralne funkcije i diferencijala modificiraju i granice. Ako vrijednosti funkcije ϕ na [α. Iz ϕ(t) = − 3. β] i neka ϕ na [α. Kod primjene na raˇunanje odredenih integrala. iz ϕ(t) = 3 dobijemo t2 = 3 .16 Izraˇunajmo c √ 3 √ − 3 √ 4 − x2 dx. Onda na kraju ne treba vra´ati natrag originalnu varijablu integracije ni originalne granice. Teorem 7. √ √ Stavimo ϕ(t) = 2 sin t. a b ˇ Citamo to kao ”F (x) u granicama od a do b”. c Prilikom izbora supstitucije treba joˇ voditi raˇuna o neprekidnosti derivacije sups c stitucije i o tome da njene vrijednosti ne izlaze izvan granice zadanog segmenta integracije (da bi odredeni integral bio dobro definiran). Kod metode zamjene varijabli jedan naˇin je da se provede raˇun do kraja. ♣ Primjer 7. i od vrijednosti u c gornjoj granici se oduzme vrijednost u donjoj granici. c c da se u konaˇni neodredeni integral vrati putem obrnute supstitucije originalna c varijabla integriranja i da se onda uvrste originalne granice. Stvari se znaju zakomplicirati ako ima viˇe supstitucija. ϕ(β) = b. β] ima neprekidnu derivaciju ϕ . NEWTON .Leibnizove formule se joˇ kra´e piˇe kao s c s F (b) − F (a) = F (x) . onda za f ∈ C([a. β] ne izlaze izvan segmenta [a. i ako je ϕ(α) = a. b]. sin t = − 23 imamo t1 = − π . tj. 2 ] −→ . Pri tome nestane konstanta integracije.3. Time je omogu´ena primjena metoda razvijenih za c neodredene integrale na raˇunanje odredenih. c Desna strana Newton .10 (Zamjena varijabli u odredenom integralu) Neka je funkcija ϕ neprekidna na segmentu [α. b]) vrijedi formula zamjene varijabli b β f (x)dx = a α f (ϕ(t))ϕ (t)dt.

6 imamo 1 0 xex dx = xex − 0 0 1 1 ex dx = e − ex 1 0 = e − e + 1 = 1.♠ 3 Kod parcijalne integracije situacija je jednostavnija.4 Nepravi integral Do sada smo uvijek pretpostavljali da je podintegralna funkcija neprekidna (dakle po Teoremu 6.6 i omedena) na podruˇju integracije. c c c Neka je funkcija f neprekidna na [a. . kao i da je samo poc druˇje integracije konaˇno. Primjer 7. Promatramo prvo sluˇaj kad integrand nije ograniˇen na podruˇju integracije.17 Izraˇunajmo c 0 1 xex dx. dakle imamo √ 3 √ √ − 3 4− π 3 x2 dx = π 3 2 cos t 4 − 4 sin t dt = 4 π 3 2 π 3 cos2 t dt = −π 3 −π 3 1 2 (1 + cos 2t)dt = 2(t + sin 2t) π 2 −3 −π 3 = 4π √ + 3.10. b i neka je x−→b− lim f (x) = +∞. Iz Primjera 7.312 ˇ POGLAVLJE 7. tj. samo se uvrste granice: b b u(x)v (x)dx = a b b a [(u(x)v(x)) − u (x)v(x)]dx = b b (u(x)v(x)) dx − a a u (x)v(x)dx = u(x)v(x) − a a b b u (x)v(x)dx. Vrijednosti integrala mogu se ponekad (ali ne uvijek) c c izraˇunati i ako su neki od tih uvjeta naruˇeni. UVOD U INTEGRALNI RACUN R zadovoljava uvjete Teorema 7. U takvim sluˇajevima govorimo c s c o nepravim integralima.♠ 7. u dv = uv a b a − a v du.

kaˇemo da integral divergira ili da nema z znaˇenja. tj. tj.4. a Ako promatrani limes ne postoji. kaˇemo da nepravi integral z konvergira i piˇemo s b x a f (ζ)dζ ima vrijednost ili da f (ζ)dζ = lim a x−→b− f (ζ)dζ = L. c c Primjer 7. u toˇki a. te za sluˇajeve c c c kad funkcija nije ograniˇena u donjoj granici integracije.7. x a Ako funkcija a f (ζ)dζ teˇi prema nekoj konaˇnoj graniˇnoj vrijednosti L ∈ R z c c b kada x −→ b−.12: Nepravi integral funkcije koja nije ograniˇena na podruˇju intec c gracije. Znamo da je √ = arcsin ζ x 0 1 je nepravi integral. Integral dx 1 − x2 0 −→ +∞ kada x −→ 1 − . c y f(x) 0 a x b Slika 7. b postoji integral te funkcije u granicama od a do x. postoji x f (ζ)dζ.18 1. NEPRAVI INTEGRAL 313 Znamo da za svaki x ∈ [a. . Sliˇno se radi u sluˇajevima kad f (x) −→ −∞ za x −→ b−. jer x 0 √ 1 1−x2 dζ 1 − ζ2 = arcsin x.

Nadalje imamo 1 x−→0+ lim x dζ = lim+ (− ln x) = +∞. Integral dx √ x je nepravi integral. jer 1 x −→ +∞ kada x −→ 0 + . UVOD U INTEGRALNI RACUN π .♠ x−→0 ζ Dakle ovaj nepravi integral divergira. x 1 0 3. . 2 x−→1− 1 lim arcsin x = pa onda znamo i da 0 √ dx konvergira i da je 1 − x2 1 √ 0 dx π = . x−→0+ ζ Dakle 0 dx √ konvergira i x 1 0 dx √ = 2. 2 2 1−x 1 0 2. Nadalje imamo 1 x−→0+ 1 lim x √ dζ √ = 2 lim (1 − x) = 2. jer 1 √ x 1 x −→ +∞ kada x −→ 0 + . Raˇunamo c 1 x dζ = ln ζ ζ 1 x = − ln x. Raˇunamo c ζ 1 x dζ √ =2 ζ = 2(1 − √ x).314 i znamo da je ˇ POGLAVLJE 7. Integral dx x je nepravi integral.

tn Ako je n < 0. c b c−ε1 b f (x)dx = lim a ε1 −→0 f (x)dx + lim a ε2 −→0 b f (x)dx.7. onda je −n > 0 pa imamo 0 a−b dt t−n+1 = tn −n + 1 0 a−b =− (a − b)1−n . . tj. inaˇe c Primjer 7. iz ϕ(t) = b dobijemo t2 = 0. t + b = a imamo t1 = a − b. x2 Funkcija f (x) = imamo 1 −1 nije definirana u toˇki x0 = 0 segmenta [−1. c taj interval se rastavi u dva intervala s tom toˇkom kao granicom. Sada oˇito funkcija ϕ : [a − c b. 1].19 1. ε2 −→0 ε2 ε1 −→0 ε1 lim 1 Dakle −1 dx divergira. Iz ϕ(t) = a. tj.10. 0] −→ R zadovoljava uvjete Teorema 7. x2 b 2. (x − b)n Stavimo ϕ(t) = t + b. onda divergira. dakle imamo b a dx = (x − b)n 0 a−b dt . Analogno. Dakle c dx + lim x2 ε2 −→0 1 ε2 dx = lim ε1 −→0 x2 −ε1 −1 dx 1 = lim (− 2 ε1 −→0 x x −ε1 −1 )+ lim (− ε2 −→0 1 x 1 ε2 )= 1 1 − 1 − 1 + lim = +∞. 1−n Ako je n = 0 imamo 0 a−b dt = tn 0 dt = t a−b 0 a−b = b − a.4. Izraˇunajmo c a dx . 1 a f (x)dx konvergira. NEPRAVI INTEGRAL 315 Ako se toˇka u kojoj funkcija nije definirana nalazi u segmentu integracije. Izraˇunajmo c −1 1 x2 dx . c+ε2 Ako oba limesa na desnoj strani postoje.

316 ˇ POGLAVLJE 7. +∞ . jer t1 −→ +∞ za paran n i n neparan n kada t −→ 0 − . za n = 1 i t a−b dζ ζ −n+1 = ζn −n + 1 t a−b = (a − b)−n+1 t−n+1 − . Znamo c .2. integral dx divergira za n ≥ 1. Integral 0 a−b dt tn 1 tn je nepravi integral za n ≥ 1. 0]. tj. Neka je funkcija f neprekidna na [a. b]. Uz svojstvo monotonosti integrala (svojstvo 9. situaciju kad podruˇje c c integracije nije ograniˇeno. t−→0− −n + 1 −n + 1 lim t−n+1 (b − a)−n+1 − = −∞ t−→0− −n + 1 −n + 1 lim 0 a−b za neparan n. divergira za n ≥ 1. odnosno funkcija g(t) = t1 nije definirana u desnom rubu n segmenta [a − b. iz toˇke 7. onda funkcija f (x) = (x−b)n nije definirana u desnom rubu segmenta [a. c z z Promatrajmo sada drugi mogu´i izvor problema.♠ Problem konvergencije nepravih integrala moˇe se rjeˇavati sliˇnim metodama z s c kao problem konvergencije redova. Kako je t−→0− lim (ln |t| − ln(b − a)) = −∞ i za paran n i t−n+1 (b − a)−n+1 − = +∞. −n + 1 −n + 1 za n > 1. Znamo da je t a−b −→ −∞ za dζ = ln |ζ| ζn t a−b = ln |t| − ln(b − a). UVOD U INTEGRALNI RACUN 1 Ako je n ≥ 1.19 moˇe posluˇiti pri usporedivanju. Dakle tn b a dx (x − b)n konvergira za n < 1. Primjer 7.2) npr.

tj. a Ako promatrani limes ne postoji. −∞ pa i za sluˇaj c +∞ f (x)dx. +∞ postoji integral te funkcije u granicama od a do x. z Sliˇno postupamo i za sluˇaj c c b f (x)dx. NEPRAVI INTEGRAL 317 y f(x) 0 a x Slika 7. c c da za svaki x ∈ [a. kaˇemo da integral divergira.4.20 1.7. a x Ako funkcija a f (ζ)dζ teˇi prema nekoj konaˇnoj graniˇnoj vrijednosti kada z c c +∞ x −→ +∞. postoji x f (ζ)dζ. kaˇemo da nepravi integral z vergira i piˇemo s +∞ a f (ζ)dζ ima vrijednost ili da kon- x f (x)dx = lim a x−→+∞ f (ζ)dζ. Izraˇunajmo c +∞ 0 e−x dx. . −∞ Primjer 7.13: Nepravi integral po neograniˇenom podruˇju integracije.

318 Imamo +∞ 0 ˇ POGLAVLJE 7. c 3. x−→+∞ x−→+∞ ζ 1 Dakle vidimo da ovaj nepravi integral divergira. 2.♠ c . x−→+∞ 0 x−→+∞ x Dakle gornji nepravi integral konvergira. x2 Imamo +∞ 1 dx = lim x−→+∞ x2 x 1 dζ 1 x 1 = lim (− ) = − lim + 1 = 1. UVOD U INTEGRALNI RACUN e−x dx = lim x 0 x−→+∞ e−ζ dζ = lim (−e−ζ ) = 1− lim e−x = 1. Moˇe se pokazati da z nepravi integral +∞ dx xp 1 konvergira za svaki p > 1 i divergira za 0 < p ≤ 1. Zanimljivo je da neomedena povrˇina ispod grafa racionalne funkcije ima s transcendentnu konaˇnu vrijednost π. x Imamo +∞ 1 dx = lim x−→+∞ x x 1 x dζ = lim (ln ζ ) = lim ln x = +∞. 2 x−→+∞ x−→+∞ x ζ ζ 1 +∞ −∞ 4. Izraˇunajmo c dx . 1 + x2 Zbog neparnosti funkcije arctg imamo +∞ −∞ dx = lim 1 + x2 x−→+∞ x −x dζ = lim (arctg ζ 1 + ζ 2 x−→+∞ x−→+∞ x −x )= x−→+∞ lim (arctg x − arctg (−x)) = 2 lim arctg x = π. Izraˇunajmo c 1 +∞ dx . Izraˇunajmo 1 +∞ dx .

Ako je funkcija f neprekidna i negativna na [a. b . tj.1 Primjene integralnog raˇuna c Povrˇina lika u ravnini s b U toˇki 7. pravca x = a i pravca x = b. b]. f2 : [a. onda broj b f (x)dx a predstavlja ploˇtinu povrˇine omedene grafom funkcije f . osi x. b] −→ R neprekidna takva da je pozitivna na [a. onda b f (x)dx a je razlika ploˇtine povrˇine P1 ispod grafa pozitivnog dijela funkcije f (nad [a. c] i negativna na [c.1 smo rekli da za neprekidnu i pozitivnu funkciju f : [a. za neki c ∈ a. b] −→ R neprekidne i takve da je f1 (x) ≥ f2 (x). s s b f (x)dx = P1 − P2 . b] −→ R broj c f (x)dx a predstavlja ploˇtinu lika omedenog grafom funkcije f . b]. ako je f : [a. jednaka je c b P = P1 + P2 = a f (x)dx − c f (x)dx. za svaki x ∈ [a. osi x.5. dana s b (f1 (x) − f2 (x))dx. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 319 7. pravcem x = a s s i pravcem x = b.2. a Ploˇtina povrˇine izmedu grafa funkcije f . b]).ˇ 7. broj P1 + P2 . Iz gornjih razmatranja imamo da je ploˇtina povrˇine izmedu grafova fukcija f1 s s i f2 omedena pravcima x = a i x = b. pravcem x = a i s pravcem x = b. a . ali negativnog predznaka. gdje su f1 . s s tj. c]) s s i ploˇtine povrˇine P2 iznad grafa negativnog dijela funkcije f (nad [c. Nadalje. osi x.5 7.5. b].

odredeni integral proizvoljne neprekidne funkcije. s s osi y. d] −→ R neprekidna i pozitivna funkcija u varijabli y. UVOD U INTEGRALNI RACUN y f (x) 1 P f (x) 2 0 a b x Slika 7. s Analogno se definiraju i ostali odredeni integrali (ploˇtine). pravcem y = c i pravcem y = d dana s d g(y)dy. tj.14: Ploˇtina lika omedenog grafovima dviju funkcija. promatramo krivulju x = g(y). tj.320 ˇ POGLAVLJE 7. c y d P c 0 g(y) x Slika 7. s Ako je g : [c.15: Ploˇtina lika omedenog grafom funkcije od y. ploˇtinu s . onda je ploˇtina povrˇine omedene grafom funkcije g. za sluˇaj kada s c je funkcija g negativna.

zamijenimo komad stoˇca. H − ∆h.2 Volumen rotacijskog tijela Promatramo neko tijelo u tri dimenzije.. dobit ´emo toˇnu formulu za volumen stoˇca.. d] takvih da je s g1 (y) ≥ g2 (y). d]. b] na n dijelova pomo´u toˇaka a = x0 < x1 < . Podijelimo segment [a. za svaki y ∈ [c. i u z s n svakom sloju izmedu visine h i h + ∆h. n − 1. osi y. 1. Time je c c i tijelo T podijeljeno na n slojeva. c c z Promatrajmo sada tijelo T u tri dimenzije omedeno ravninama x = a i x = b te plohom koja nastaje rotacijom grafa funkcije f oko osi x. h = 0.5. ∆h. Uzmimo da je funkcija f pozitivna i neprekidna na segmentu [a. Povrˇinu osnovice tog valjˇi´a s cc . tj.. Za veliki n ∈ N ´e zbroj z c H R Slika 7. pravcem y = c i pravcem y = d i ploˇtinu izmedu grafova neprekidnih funcija g1 i g2 na [c. za ∆h −→ 0. . Nareˇemo ga na tanke ploˇke. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 321 omedenu grafom proizvoljne neprekidne funkcije. cc z tj. recimo stoˇac visine H i polumjera osz novice r. i = 0. manjoj) osnovici krnjeg stoˇca. n ∈ N.5. < xn−1 < xn = b.ˇ 7. Za n −→ ∞. valjkom iste visine s osnovicom jedz z nakom gornjoj (tj.. . krnji stoˇac visine ∆h. 7. Volumen komada tijela T izmedu ravnina x = xi i x = xi+1 . z volumena tih valjˇi´a biti dobra aproksimacija volumena stoˇca..16: Volumen stoˇca kao limes sume volumena tankih valjaka. zamijenimo valjkom ˇija osnovica ima c polumjer f (xi ) a visina je ∆xi+1 = xi+1 − xi ... b]. recimo visine ∆h = H ..

Primjer 7. Iz Primjera 7. No taj popreˇni presjek c c 2 je krug. b] −→ R oko osi x omedenog ravninama x = a i x = b: b b Vx = a P (x)dx = π a f 2 (x)dx. i=0 Prijedemo na limes. tj. a njegova povrˇina za zadani x je jednaka f (x)π.21 Izraˇunajmo volumen tijela koje nastaje rotacijom luka sinusoide c izmedu x = 0 i x = π oko osi x.♠ 2 . S druge strane. kad max ∆xi+1 −→ 0.17: Volumen rotacijskog tijela nastalog rotacijom grafa funkcije f (x) oko osi x.8 imamo π Vx = π 0 1 sin2 (x)dx = π[ (x − sin x cos x)] 2 π 0 = π2 . Odatle slijedi cc z formula za volumen dijela prostora kojeg dobijemo rotacijom grafa neprekidne funkcije f : [a. UVOD U INTEGRALNI RACUN f(x) T 0 a b x ∆x Slika 7. 0). s u limesu zbroj volumena valjˇi´a teˇi prema volumenu tijela T . ako taj limes postoji kad n −→ ∞. oznaˇimo s P (xi ).322 y ˇ POGLAVLJE 7. onda gornja suma teˇi prema vrijednosti koja nije niˇta drugo do li odredeni z s integral od a do b funkcije P (x) koja daje povrˇinu popreˇnog presjeka tijela T s c ravninom paralelnom s ravninom yz kroz toˇku (x. 0. Promatramo zbroj svih volumena tih valjˇi´a: c cc n−1 P (xi )∆xi+1 .

Dakle. ako su f1 .22 Izraˇunajmo volumen stoˇca visine H i polumjera osnovice R. koriste´i ˇinjenicu da takav stoˇac nastaje rotacijom grafa c c z funkcije R y= x H oko osi x. .18: Volumen stoˇca nastalog rotacijom duˇine oko osi x.ˇ 7.5.♠ 3 Pomo´u ove formule moˇemo raˇunati i volumene tijela koja nastaju rotacijom c z c zatvorenih krivulja oko x osi. z z Po gornjoj formuli. b]. c Primjer 7. onda je volumen dijela prostora koji nastaje rotacijom dijela ravnine izmedu grafova funkcija f1 i f2 omedenog pravcima x = a i x = b dan s b V =π a 2 2 (f1 (x) − f2 (x))dx. za svaki x ∈ [a. imamo H Vx = π 0 R2 2 R2 π x dx = 2 H2 H H 0 R 2 π x3 x dx = 2 H 3 2 H 0 1 = R2 πH. c z y R 0 Η x Slika 7. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 323 Vidimo da je volumen tijela T jednak integralu po njegovoj visini funkcije povrˇine s popreˇnog presjeka P na odredenoj visini. b] −→ R neprekidne i takve da je f1 (x) ≥ f2 (x). f2 : [a.

20: Volumen torusa nastalog rotacijom kruˇnice sa srediˇtem na osi z s y oko osi x. UVOD U INTEGRALNI RACUN f 1 (x) f 2 (x) 0 a b x Slika 7. R > r.23 Izraˇunajmo volumen torusa koji nastaje rotacijom kruˇnice c z x2 + (y − R)2 = r2 . Primjer 7.324 y ˇ POGLAVLJE 7. y R r 0 x −R Slika 7. .19: Volumen tijela nastalog rotacijom podruˇja omedenog grafovima c dviju funkcija oko osi x. Iz jednadˇbe kruˇnice x2 + (y − R)2 = r2 imamo z z f1 (x) = R + √ r 2 − x2 . f2 (x) = R − √ r 2 − x2 .

♠ Ovaj rezultat je posebni sluˇaj prvog Guldinovog teorema. c Teorem 7.♣ zs Na Guldinov teorem ´emo se vratiti kasnije. parc z alelepiped sa stranicama osnovice f (xi ) i 2πxi . xi ]. volumen tog komada moˇemo z izraˇunati. debljine ∆xi = xi − xi−1 . x osi i grafom (pozitivne i neprekidne na [a. xi ] konstantom f (xi ). r √ 4R r2 − x2 dx = 4Rπ r −r √ r2 − x2 dx. Volumen tog paralelepipeda je pribliˇno jednak z 2πxi f (xi )∆xi .11 (Prvi Guldinov teorem) Volumen tijela koje nastaje rotacijom lika oko osi x jednak je produktu povrˇine lika i opsega kruˇnice koju pri rotaciji s z opisuje teˇiˇte lika. rotacijom komada izmedu [xi−1 . b] −→ R oko osi y b Vy = 2π a xf (x)dx. b] na n dijelova.ˇ 7. to nam daje formulu za volumen dijela prostora kojeg dobijemo rotacijom grafa neprekidne funkcije f : [a. i = 1. . n. U limesu. dobijemo prizmu. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA dakle je Imamo V =π −r 325 √ 2 2 f1 (x) − f2 (x) = 4R r2 − x2 . nastaje cilindriˇni sloj.16 imamo r V = 4Rπ −r √ r2 − x2 dx = 4Rπ r2 x 1 x [arcsin + sin(2 arcsin )] 2 r 2 r r −r = 2Rr2 π 2 = 2Rπr2 π. Razreˇemo ga po izvodnici i razmotamo. . Sada iz Primjera 7. Podijelimo li opet segment [a. a zbroj svih takvih volumena je dobra aproksimacija volumena cijelog tijela. Zamijenimo li komad grafa od c f iznad segmenta [xi−1 .. b]) funkcije f . x = b. c Promatrajmo sada tijelo koje nastaje rotacijom lika oko osi y omedenog pravcima x = a.. tj..5.

21: Volumen rotacijskog tijela nastalog rotacijom grafa funkcije f (x) oko osi y. da mu je gusto´a c ˇ svuda ista. b]. Uzmemo li ˇkare i izreˇemo taj lik. Pretpostavimo s z da je materijal na kojem je lik bio nacrtan homogen. zs zs c ako podupremo tijelo.24 Izraˇunajmo volumen tijela koje nastaje rotacijom funkcije f : c [0. b]. (Teˇiˇte je toˇka u kojoj.) Iz klasiˇne mehanike znamo da z c za sustav materijalnih toˇaka s masama mi smjeˇtenima u toˇkama (xi .5.♠ 5 7. c s c . segmentom [a. dobijemo tanko tijelo. Imamo 1 Vy = 2π 0 1 xx2 dx = 2π 0 1 0 1 x3 = π 4 x 2 1 0 1 0 = π . Primjer 7.3 Teˇiˇte zs Teˇiˇte homogenog ravnog lika zs Neka je funkcija f neprekidna i pozitivna na [a. b] na osi x i grafom funkcije f nad [a. tj. ono ostaje u ravnoteˇi. 2 Vx = π 0 (x2 )2 dx = π x4 = π 5 x 5 = π . 1] −→ R dane formulom f (x) = x2 oko osi y i osi x.326 ˇ POGLAVLJE 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN y 0 a b x Slika 7. Promatramo lik omeden pravcima x = a. yi ). x = b. Zelimo odrediti teˇiˇte izrezanog lika.

. n. i to i=1 mi xi s obzirom na os y (jer su brojevi xi . mn ima koordinate (xT . yT ) i (x.ˇ 7. udaljenosti toˇaka od osi x). + mn i m na pozicijama. a koordinate teˇiˇta tog sustava slijede iz zakona ravnoteˇe zs z za poluge F1 k1 = F2 k2 . ako imamo dvije materijalne toˇke. . redom. .. vrijedi n 327 m1 x1 + m2 x2 + . y)... .. odnosno m1 k1 = m2 k2 . mi i=1 Ovdje su xT i yT koordinate teˇiˇta materijalnih toˇaka... a ukupnu masu s M ..5. m2 . i = 1. Suma nazivnika je zs c ukupna masa sustava.. Oznaˇimo li te statiˇke momente s My c c c i Mx ... n... Induktivno. + mn xn xT = = m1 + m2 + . + mn yn yT = = m1 + m2 + .. . + mn m i xi i=1 n mi i=1 n m1 y1 + m2 y2 + .. y).. . onda je to suss c tav od dvije materijalne toˇke s masama m1 + . a izrazi u brojnicima su statiˇki ili linearni momenti c n sustava masa. yT ) i ako dodamo u c sustav joˇ jednu materijalnu toˇku s masom m na poziciju (x. n udaljenosti toˇaka od osi y).. c (xT .. redom... ako teˇiˇte od n materiz zs jalnih toˇaka s masama m1 . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA i = 1. + mn mi yi i=1 n . i = 1. a c i=1 mi yi s obzirom na os x (jer su brojevi yi . M Izrazi za sustav od n (konaˇno mnogo) materijalnih toˇaka izvode se induktivno: c c za jednu materijalnu toˇku koordinate teˇiˇta su oˇito koordinate same materic zs c jalne toˇke. n. onda koordinate teˇiˇta se lagano c c zs nalaze preko zakona ravnoteˇe za poluge. M yT = Mx .. imamo xT = My ..

xi ]. UVOD U INTEGRALNI RACUN gdje su k1 i k2 duljine krakova poluge. c c zs Podijelimo segment [a. moˇemo uzeti da je apscisa teˇiˇta z zs . Pove´anjem broja pravokutnika teˇiˇte takvog sustava materijalc zs nih toˇaka bit ´e sve bolja i bolja aproksimacija teˇiˇta lika. njegova masa je jednaka µf (si )∆xi . Dakle je 1 Mx = 2 µ b a f 2 (x)dx. To se dobije zbrajanjem po svim c pravokutnicima. a apscisa njegovog teˇiˇta je zs . Kako je broj xi−1 +xi 2 2 izmedu xi−1 i xi . Promatramo pravokutnik visine f (si ) nad [xi−1 . xi ].22: Teˇiˇte homogenog krivuljnog trapeza. Uz konstantnu gusto´u mase µ. . a teˇiˇte c zs xi−1 +xi 1 mu ima ordinatu 2 f (si ) i apscisu . zs u teˇiˇtu jednog pravokutnika (a to znamo odrediti) i imat ´e masu jednaku masi zs c pravokutnika. i = 1. ∆xi = xi − xi−1 . xi ] za neki si ∈ [xi−1 .. Ideja za raˇunanje teˇiˇta lika je: podijelimo lik na male pravokutnike i c zs zamijenimo lik sustavom materijalnih toˇaka od kojih ´e svaka biti smjeˇtena c c s y f(x) f(si ) 0 1111111 0000000 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 a x x i−1 i b x Slika 7. a ta udaljenost je mala..328 ˇ POGLAVLJE 7.. Masa pravokutnika je i c c c xi−1 +xi dalje µf (si )∆xi . dakle n 1 µf 2 (si )∆xi . ovaj ´e izraz u limesu c µ 2 postati odredeni integral od a do b funkcije 2 f (x). b] na n dijelova [xi−1 . n. 2 i=1 Prijelazom na sve finije i finije podjele segmenta [a. Raˇunamo statiˇki moment tog susc c 2 tava materijalnih toˇaka s obzirom na os x. Statiˇki moment s obzirom na os y raˇuna se sliˇno. a F1 i F2 odnosno m1 i m2 sile odnosno mase na pripadne krakove poluge. b].

pri ˇemu je P njegova povrˇina (ˇto znamo izraˇunati). yT = 1 2 b 2 a f (x)dx b a f (x)dx . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 329 pravokutnika.11). Kako je masa promatranog lika jednaka M = µP. Takoder.23: Teˇiˇte homogenog polukruga. Iz simetrije je jasno da mora biti xT = 0.16 znamo da je r r f (x)dx = −r −r √ 1 r2 − x2 dx = r2 π. upravo xi . Zbrajaju´i po svim pravokutnicima dobivamo c n µxi f (si )∆xi . zs √ Imamo f (x) = r2 − x2 . i=1 a to u limesu daje My = µ b a xf (x)dx. to nam formule za koorc s s c dinate teˇiˇta glase zs xT = b a xf (x)dx b a f (x)dx . zs s s y r 0 r x Slika 7. s Primjer 7.25 Odredimo teˇiˇte polukruga radijusa r sa srediˇtem u ishodiˇtu. Sada je jasno ˇto govori prvi Guldinov teorem (Teorem 7. recimo. 2 .ˇ 7. iz Primjera 7.5.

volumen vanjskog Vv i volumen unutarnjeg Vu dijela torusa dani s 1 4r 4 Vv = r2 π(2(R + )π) = r2 Rπ 2 + r3 π 2 3π 3 1 4r 4 Vu = r2 π(2(R − )π) = r2 Rπ 2 − r3 π. ali opisanog funkcijom f (x) = − r s zs 3π Primjer 7. 3π r r pa teˇiˇte ima koordinate (0. i omedenim pravcima x = a i x = b) raˇuna se po formulama c Mx = 1 µ 2 My = µ b a b a 2 f2 (x)dx − 1 µ 2 b a b a 2 f1 (x)dx.♠ 3 Zbog aditivnosti momenata (ako u sustav od n materijalnih toˇaka sa moc mentima Mx i My dodamo joˇ jednu materijalnu toˇku mase m na koordinate s c (u. Tada su. 4 π ). 3 −r 4r .26 Sada moˇemo. za svaki x ∈ [a. − 4 r ).25. po prvom Guldinovu teoremu. . x2 + (y − R)2 = r2 . b] takvih da je f2 (x) ≥ f1 (x). xf2 (x)dx − µ xf1 (x)dx. 2 3π 3 Dakle je 8 Vv − Vu = r3 π. v) tada su novi momenti jednaki Mx + my i My + mx). tj. izraˇunati razliku z c izmedu volumena ”vanjskog” i ”unutarnjeg” dijela torusa.♠ ishodiˇtu. Neka je dan torus T koji nastaje rotacijom kruˇnice radijusa r sa srediˇtem z s u R. b].330 ˇ POGLAVLJE 7. dijelom ravnine izmedu grafova neprekidnih funkcija f1 i f2 na [a. po prvom Guldinovu teoremu i Primjeru 7. R > r. Dakle teˇiˇte je (0. UVOD U INTEGRALNI RACUN Ostaje izraˇunati yT . teˇiˇte lika omedenog zs zatvorenom krivuljom (tj. Kako je c 1 2 imamo yT = r −r f 2 (x)dx = 1 2 2 (r2 − x2 )dx = r3 . zs 3 Analognim raˇunom bismo dobili teˇiˇte polukruga radijusa r sa srediˇtem u c zs s √ 2 − x2 .

. .. masa tog komadi´a je µf 2 (si )π∆xi . n.ˇ 7. b] na n podsegmenata toˇkama a = x0 < x1 < .. Obujam dijela c tijela izmedu ravnina x = xi−1 i x = xi . U limesu ∆xi −→ 0 ovo prelazi u odredeni integral My = µπ pa za apscisu teˇiˇta dobivamo zs xT = b 2 a xf (x)dx b 2 a f (x)dx b a xf 2 (x)dx. volumen tog dijela (sloja) tijela je ∆Vi = f 2 (si )π∆xi . b] omedena s pravcima x = a i x = b. M gdje je M ploˇtina izmedu grafova neprekidnih funkcija f1 i f2 na [a.13 Koordinate teˇiˇta se mogu izraˇunati i iz prvog Guldinovog zs c teorema. M= b a dm. Zbog neprekidnosti od f . Uz konstantnu gusto´u µ. teˇiˇte ´e leˇati na osi rotacije. Napomena 7. njenim integriranjen od a c c do b dobije se masa rotacijskog tijela. i = 1. 0). gdje su mi i Mi najmanja i najve´a vrijednost funkcije f c i na [xi−1 . a to je u srediˇtu valjka. Sad imamo sustav materijalnih toˇaka mase mi = µ∆Vi = µf 2 (si )π∆xi u c koordinatama (si . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA xT = My . tj. Dakle mu je apscisa zs s si .. Zbog simetrije. xi ] i ∆xi = xi − xi−1 . My : c c n My = µπ i=1 si f 2 (si )∆xi . Zanima nas njegova apscisa. je izmedu obujama valjaka m2 π∆xi i Mi2 π∆xi . na osi x. = b a x dm b a dm . zs c z tj. Ovdje smo s dm oznaˇili veliˇinu dm = µπf 2 (x)dx. b b M= a f2 (x)dx − a f1 (x)dx. xi ]. < xn−1 < xn = b. Moˇemo smatrati da je ta masa c c z koncentrirana u teˇiˇtu tog sloja. .. b]) funkcije f oko osi x. M 331 yT = Mx . Podijelimo segment [a.5. Raˇunamo statiˇki moment s obzirom na os y. gdje je si ∈ [xi−1 . Teˇiˇte homogenog rotacijskog tijela zs Promatramo rotacijsko tijelo koje nastaje vrtnjom grafa (pozitivne i neprekidne na [a.

y R 0 T 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 Η 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 x Slika 7. 4 Zbog M = µV = 14 3 R π. teˇiˇte se nalazi na ˇetvrtini zs c 3 visine stoˇca.♠ 8 π 4 R . 4 3 Zbog M = µV = 1 R2 πH. tj. zs z Imamo H My = µπ 0 R2 xf (x)dx = π 2 H 2 H 0 1 x3 dx = R2 πH 2 . dobivamo xT = 4 H. Kako je f −1 (y) = R R2 − y 2 za x ∈ [0. R] imamo y(f −1 (y))2 dy = π 0 R Mx = µπ 0 y(R2 − y 2 )dy = = 3 R. UVOD U INTEGRALNI RACUN Sliˇnim razmatranjem dobijemo da se teˇiˇte tijela koje se dobije rotacijom grafa c zs funkcije f oko y osi nalazi na osi y i da mu je ordinata (sada gledamo inverznu funkciju f −1 funkcije f .27 Odredimo apscisu teˇiˇta stoˇca visine H i polumjera osnovice R zs s R kojeg dobijemo rotacijom pravca f (x) = H x za µ = 1.♠ z Primjer 7. za µ = 1.24: Teˇiˇte homogenog stoˇca.332 ˇ POGLAVLJE 7. koja je funkcija varijable y) yT = b −1 (y))2 dy a y(f b −1 (y))2 dy a (f = b a y dm b a dm . Primjer 7. mjereno od osnovice. 23 dobivamo xT = Mx M .28 Odredimo teˇiˇte polukugle koja nastaje rotacijom polukruˇnice zs z √ z s s f (x) = R2 − x2 (polukruˇnica sa srediˇtem u ishodiˇtu polumjera R) oko osi y.

. mn na udaljenostima r1 .5. i µ viˇe ne bi izlazio kao konstanta izvan integrala. zove se i polarni moment. b] na osi y. . gdje je r reˇena udaljenost.. b] (µ je gusto´a mase). r2 . pravca ili ravnine.4 Moment ustrajnosti (inercije) Za materijalnu toˇku mase m definiramo njen moment ustrajnosti. Za sustav od n materijalnih c toˇaka s masama m1 . a stranica a leˇi na x osi. na n dijelova 0 = y0 < y1 < . Zbrajanjem po svim malim pravokutnicima i . Masa svakog malog pravokutnika je µa∆yi . moment c tromosti ili moment inercije s obzirom na zadanu toˇku. Promatramo prvo homogeni pravokutnik sa stranicama a i b smjeˇten u s ravnini tako da mu stranica b leˇi na osi y. pravac ili ravninu kao c produkt mase toˇke i kvadrata udaljenosti do zadane toˇke. dakle je moment inercije malog pravokutnika aproksimiran s µa∆yi s2 . tj. m2 . Podijelimo stranicu b. gdje je si ∈ [yi−1 . Izraˇunajmo z z c njegov moment inercije s obzirom na os x. ve´ se mijenja kao funkcija koordinate po kojoj c c se integrira.5. segment [0.. zs mjesto u kojem smatramo da je masa koncentrirana ima ordinatu si . U tom sluˇaju bismo imali c dm = πµ(x)f 2 (x)dx.. n.ˇ 7. a ako c c s je s obzirom na toˇku. Pomo´u integrala moˇemo c c z definirati momente inercije i za ravne likove i za tijela..... yi ]. tj. rn od zadane toˇke. Veliˇina I se joˇ zove i kvadratni moment. a njegovo teˇiˇte.. . c 7. c c Piˇemo s I = mr2 . c c pravca ili ravnine imamo n I= i=1 2 mi ri . Iz fizikalnih razloga uzimamo s µ(x) > 0 na [a. < yn = b.. . Za veliki n je si ≈ xi . moment inercije je aditivan. Tako smo naˇ s pravokutnik podijelili na male pravokutnike sa stranicama a i ∆yi = yi − yi−1 . i = 1. Kao i statiˇki moment.. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 333 Po formulama koje smo izveli mogu se raˇunati i koordinate teˇiˇta tijela c zs kojima gusto´a nije konstantna.

dobije se s Ix = 1 M b2 . teˇi u z i b µa a y 2 dy = µa b3 1 1 = µabb2 = M b2 = Ix .. za ∆yi −→ 0. a to. 3 Ako je pravokutnik smjeˇten tako da ga osi x i y raspolavljaju. 3 3 3 tj.. n dobivamo i=1 µa∆yi s2 .25: Moment inercije homogenog pravokutnika. b]) funkcije f .. Za svaki od tih pravokutnika je moment tromosti s obzirom na os x jednak 1 1 Mi µf 2 (si ) = µf 3 (si )∆xi . 3 3 . . n. 12 Promatramo sad homogen ravan lik omeden komadom [a. Podijelimo lik na n malih pravokutnika s osnovicama [xi−1 . gdje je M = µab masa pravokutnika. Sliˇno se dobije da je c I y = 1 M a2 . 1 Ix = 3 M b2 . pravcima x = a i x = b. te grafom (pozitivne i neprekidne na [a.334 ˇ POGLAVLJE 7. b] osi x. 12 Iy = 1 M a2 . xi ] i visinama f (si ). UVOD U INTEGRALNI RACUN y b y i+1 0000000 1111111 1111111 y i 0000000 11111111111111111111 00000000000000000000 a x 0 Slika 7. i = 1. za si ∈ [xi . xi+1 ].

3 . dm = µdP = µf (x)dx. komadom [c. Uvedemo li oznake dP = f (x)dx. g 2 (y)dm.ˇ 7. Tako za pravokutnik s poˇetka ove toˇke imamo c c I0 = 1 M (a2 + b2 ). d] funkcije g. onda je s I0 = 1 M (a2 12 + b2 ). Primjer 7. Broj r = x2 + y 2 je udaljenost materijalne toˇke od c ishodiˇta. dakle je 1 Ix = µ 3 r −3 (r2 − x2 ) 2 dx. pa je moment tromosti s obzirom na ishodiˇte I0 jednak s s I0 = mr2 = mx2 + my 2 = Ix + Iy . y). imamo Ix = Sliˇnim se razmatranjem dobije c Iy = d c 1 3 b a f 2 (x)dm. Znamo da je c 2 2 Ix = mx i Iy = my . Neka je dana materijalna toˇka mase m s koordinatama (x. pri ˇemu je lik omeden pravcima y = c i y = d. 3 a ako mu je ishodiˇte u sredini.5. za µ = 1. Oˇito je f (x) = c √ r2 − x2 .29 Izraˇunajmo moment inercije polukruga sa srediˇtem u ishodiˇtu c s s i polumjera r obzirom na x os. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA gdje je ∆xi = xi − xi−1 . Zbrajanjem po svim pravokutnicima dobivamo n 335 i=1 1 3 µf (si )∆xi . 3 ˇto u limesu za ∆xi −→ 0 daje s 1 Ix = µ 3 b a f 3 (x)dx. d] osi y i grafom c pozitivne i neprekidne na [c.

. n.. xi ]. Analogno iz ϕ(t) = r imamo t2 = 0. i zbroje se momenti inercije malih valjaka polumjera f (si ). . c Primjer 7. Sada iz Primjera 7. Iz ϕ(t) = −r imamo t1 = π.8 imamo 1 Ix = r4 π.2 i ovih gore dolazimo do formule za c moment inercije rotacijskog tijela nastalog rotacijom grafa funkcije f (neprekidne i pozitivne na segmentu [a. b] podijeli na male podsegmente [xi−1 .30 Moment inercije homogene kugle gusto´e µ i polumjera r s obzirom na promjer kao os vrtnje dan je formulom 2 Ix = M r2 . 2 2 a onda se interval [a. dakle je 1 I0 = Ix + Iy = M r2 .10. xi ]. π] −→ R zadovoljava Teorem 7. pa je c 1 Ix = 3 1 (r − x ) dx = 3 −3 2 2 3 2 r 0 π r4 r (1 − cos t) (−r sin t)dt = 3 3 2 3 2 π 0 sin4 t dt.♠ 2 Kombinacijom razmatranja iz toˇke 7.. Formula se dobije tako da se prvo izvede formula za moment inercije valjka visine h i polumjera osnovice r 1 1 Ix = M r2 = µπr4 h. 5 . moment inercije cijelog kruga obzirom na y os je Iy = Ix . gdje je si ∈ [xi−1 . Moment inercije takvog tijela s obzirom na os rotacije oko koje je tijelo nastalo dan je formulom Ix = 1 µπ 2 b a f 4 (x)dx. 8 Zbog aditivnosti momenta inercije i simetrije moment inercije cijelog kruga je 1 1 1 Ix = r4 π = µr2 πr2 = M r2 . UVOD U INTEGRALNI RACUN Stavimo ϕ(t) = r cos t. i = 1.5. Prijelazom na limes dobijemo gornju formulu.336 ˇ POGLAVLJE 7. i visine ∆xi = xi − xi−1 . b]) oko osi x s obzirom na ravninu kroz ishodiˇte: s Ir = µπ b a x2 f 2 (x)dx. Oˇito funkcija ϕ : [0. 4 4 4 Takoder zbog simetrije.

b] na podsegmente [xi−1 . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 337 Bez smanjenja op´enitosti moˇemo pretpostaviti da smo danu kuglu dobili c z √ vrtnjom polukruga f (x) = r2 − x2 oko osi x. f (xi−1 )) i (xi .ˇ 7. ..5. jednaka c di = ∆x2 + (f (xi ) − f (xi−1 ))2 .. f (a)) do toˇke c c B = (b. i = 1. c po Pitagorinu pouˇku. . xi ].. Podijelimo segment [a.. n. pa uzmimo c s os x. Duljina svakog takvog komada je. b] eksplicitnom formulom y = f (x). i gdje je ∆xi = xi − xi−1 . Takoder je jasno da je zbog simetriˇnosti svejedno koji pravac kroz srediˇte uzmemo kao os vrtnje. Zbrajaju´i dobivamo duljinu izlomljene crte c y f(x) ∆f ∆x A a x x+ ∆ x i B 0 i b x Slika 7. i = 1. b] zadana kao graf funkcije f ∈ C 1 [a.26: Duljina luka zadanog kao graf funkcije f (x).. n 1+ i=1 f (xi ) − f (xi−1 ) ∆xi 2 n ∆xi = i=1 1 + f (si )∆xi . .5 Duljina i teˇiˇte luka ravne krivulje zs Promatramo luk ravne krivulje koja je na [a.5. f (b)) bit ´e aproksimirana duljinom izlomljene crte koja se sastoji od c spojnica toˇaka (xi−1 . Sada iz gornje formule imamo 1 Ix = µπ 2 1 f 4 (x)dx = µπ 2 −r r r −r (r2 − x2 )2 dx = µπ 8 5 2 r = M r2 . f (xi )). Duljina luka od toˇke A = (a. n.♠ 15 5 7..

6 Povrˇina rotacijske plohe s Neka neprekidna i pozitivna funkcija f na [a. polumjera gornje osnovice r i s z duljine izvodnice l jednaka πl(R + r).26). xi ]. . i . . Kako je povrˇina s s s y f(x) T 0 a b x ∆x Slika 7. b] na podsegmente [xi−1 . s 7. xi ].27: Ploˇtina plaˇta rotacijskog tijela. Sliˇnim se razmatranjem dobivaju i statiˇki momenti luka krivulje homogene c c gusto´e. b] rotira oko osi x. Za limes kad ∆xi −→ 0 imamo da je duljina luka AB jednaka s= b a 1 + [f (x)]2 dx. i = 1.. Ovdje smo koristili teorem srednje vrijednosti (Teorem 6. i = 1.. a onda i koordinate teˇiˇta: c zs xT = b a x √ 1+[f (x)]2 dx . s yT = b a f (x) √ 1+[f (x)]2 dx . s s plaˇta krnjeg stoˇca polumjera donje osnovice R. UVOD U INTEGRALNI RACUN gdje je si ∈ [xi−1 . imamo da je povrˇina plaˇta krnjeg stoˇca s s z u naˇem sluˇaju jednaka s c π ∆x2 + (f (xi ) − f (xi−1 ))2 (f (xi−1 ) + f (xi ))..338 ˇ POGLAVLJE 7.. n. Dijeljenjem segmenta [a. moˇemo na svakom z takvom segmentu zamijeniti komad plohe nastale rotacijom grafa funkcije f oko osi x plaˇtom krnjeg stoˇca s osnovicama f 2 (xi−1 )π i f 2 (xi )π. n.5... mase µ.

Ovdje smo ponovno koristili teorem srednje vrijednosti (Teorem 6. onda u svakom trenutku t > 0 imamo t s(t) = 0 v(t)dt + s0 . Teorem 7.. tj.7 Primjene u fizici Prijedeni put pri nejednolikom gibanju Pomo´u integrala moˇemo odrediti prijedeni put u vremenu izmedu trenutka t1 c z i t2 ako nam je poznata vrijednost brzine v(t) u svakom trenutku izmedu t1 i t2 .5. Primjer 7. c ds = 1 + [f (x)]2 dx. xi ]. n. Ovdje smo s ds oznaˇili diferencijal luka.31 Izraˇunajmo oploˇje kugle. . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA gdje je ∆xi = xi − xi−1 .♠ Ovo je ilustracija rezultata poznatog kao drugi Guldinov teorem.12 (Drugi Guldinov teorem) Povrˇina rotacijske plohe nastale rotacis jom luka AB oko osi x jednaka je produktu duljine luka i opsega kruˇnice ˇto je z s pri rotaciji opiˇe teˇiˇte luka. Toˇnije.ˇ 7.26).. To u limesu daje formulu za povrˇinu rotacijske plohe s P = 2π b a f (x) 1 + [f (x)]2 dx = 2π b a f (x)ds.♣ s zs 7. Zbrajaju´i sva ta oploˇja krnjih stoˇaca dobivamo c s z n 339 π i=1 1+ f (xi ) − f (xi−1 ) ∆xi n 2 (f (xi−1 ) + f (xi ))∆xi = 2π i=1 f (si ) 1 + f (si )∆xi . gdje je si ∈ [xi−1 . c s s Bez smanjenja op´enitosti moˇemo pretpostaviti da smo danu kuglu dobili c z √ 2 − x2 oko osi x.5. Sada iz gornje formule imamo vrtnjom polukruga f (x) = r r r P = 2π −r f (x) 1 + [f (x)]2 dx = 2π −r √ r r2 − x2 dx = 2π −r r dx = 4r2 π. i ako je taj poloˇaj dan c z z izrazom s(0) = s0 . ako znamo poloˇaj tijela u trenutku t1 = 0.. i = 1. ploˇtinu sfere polumjera r. .

sila konstantna.. Tada je suma n F (xi )xi ∆xi i=1 . . b].340 ˇ POGLAVLJE 7.. xi ].. UVOD U INTEGRALNI RACUN Za sluˇaj konstantne brzine v(t) = v. dobivamo poznatu formulu za rad s W = F · s. . b] na n posegmenata toˇkama a = x0 < x1 < x2 < . gornja se formula svodi na izraz c s(t) = vt + s0 . ona pri tome vrˇi rad s s s − → → W = F ·−. y F(x) W 0 a b x Slika 7. Ako konstantna sila F djeluje na putu c c → → duljine |− | u smjeru vektora − . Podijelimo segment [a.. duljine ∆xi .. i = 1. Promatrajmo sada sluˇaj sile konstantnog smjera ˇiji iznos se neprekidno mijenja. n..28: Rad sile F (x) na putu [a. i = 1. c c − → − → Jednostavnosti radi. Rad sile − → Sila je tipiˇan primjer vektorske veliˇine. uzmimo da je F (x) = F (x) i . < xn−1 < xn = b i c pretpostavimo da je na svakom segmentu [xi−1 . recimo F (xi ).. n.. s → → − Ako su vektori F i − kolinearni.

pa c slijedi da za rastezanje 3x treba uloˇiti rad 9W1 . Problem rjeˇevamo tako da izraˇunamo masu vode u sloju izmedu s s c dubine x i x + ∆x te rad potreban ze njeno podizanje do povrˇine. Iz neprekidnosti s funkcije F (x) i razmatranja koja smo proveli kod uvodenja odredenog integrala slijedi da pove´avaju´i neograniˇeno broj podintervala dok njihova duljina teˇi u c c c z nulu moˇemo dobiti traˇenu formulu za rad sile F (x) na putu [a. F = −kx. tj. b]. b] po iznosu jednak komadu povrˇine izmedu grafa funkcije F (x) i osi x omedenom pravcima x = a i x = b. Primjer 7.ˇ 7.32 Znamo da je za rastezanje neke opruge za duljinu x potrebno uloˇiti rad W1 . onda je b W (h) = a F (x)dx. Konstanta k nam nije zadana u ovom primjeru. b] z z b W = a F (x)dx.33 Jarak duljine 10 m.♠ z Posebno vaˇan sluˇaj je rad sile teˇe. Ako sila nije konstantna.5. i nakon toga s . To je formula dobivena integriranjem konstantne sile mg od 0 do h.80665 z c m/s2 ubrzanje Zemljine sile teˇe na njenoj povrˇini. Tu podrazumijevamo da z s je visina h jako mala u osnosu na polumijer Zemlje. s Primjer 7. ˇirine 2 m i dubine 1 m ˇiji je popreˇni s c c presjek jednakokraˇni trokut ispunjen je vodom. Tada ´e njen integral (tj. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 341 dobra aproksimacija rada koji sila F (x) izvrˇi na putu [a. Iz fizike znamo da je za podizanje tijela z c z mase m na visinu h potrebno uloˇiti rad W = mgh. Odavde odmah slijedi da je rad sile F (x) na putu [a. Koliki je rad potrebno uloˇiti za rastezanje iste opruge za duljinu z z 3x? Prema Hookeovom zakonu. no nije ni bitna. ako se masa tijela mijenja. pri ˇemu je g ≈ 9. Bitna je ˇinjenica da sila linearno ovisi o c rastezanju. Koliki je rad potrebno uloˇiti za c z isuˇivanje jarka? s Za isuˇivanje jarka potrebno je svu vodu iz njega di´i (barem) do njegove s c povrˇine. rad) biti kvadratna funkcija pomaka x. sila kojom se opruga opire rastezanju proporcionalna je (i suprotna) rastezanju.

Integriraju´i doprinose svih dubina c od 0 do h = 1 m.30: Jarak iz Primjera 7. Postavimo koordic natni sustav tako da ishodiˇte bude na sredini stranice koja predstavlja povrˇinu s s jarka. ˇirina c s 2(1 − x) m. a x os ide prema dolje tako da se dno jarka nalazi na apscisi x = h. zbrojimo sve te doprinose uzimaju´i sve tanje i tanje slojeve.83 J. imamo 1 1 W =g 0 20000(1 − x)xdx = 20000g 0 (x − x2 )dx = 32688. pri ˇemu je m(x) masa vode u sloju debljine dx na dubini x. U tom je koordinatnom sustavu ˇirina jarka na dubini x dana formulom y = 2(h − x). . Dakle sloj vode na dubini x ima masu m(x) = 2(1 − x) · 10 · 103 · dx kg. a debljina sloja je dx metara). UVOD U INTEGRALNI RACUN 10m 2m 1m Slika 7.33. s x 0 y h Slika 7. duljina jarka je 10 m.29: Jarak iz Primjera 7.342 ˇ POGLAVLJE 7.33. (Ovdje smo uzeli da je gusto´a vode jednaka 103 kg/m3 . Prijelazom na limes c dobivamo h W =g 0 x m(x)dx.

ˇ 7. c z s 2 K F (R) = R2 = P .♠ c Veliˇinu g(x) moˇemo smatrati konstantnom ako je razlika visina dovoljno c z mala. gdje smo s c K oznaˇili K = Gmz mp . 2 x R+h Uoˇimo da gornji raˇun ne bi bio valjan za raketu ˇija se masa mijenja. tj.5. Primjer situacije u kojoj to ne smijemo pretpostaviti nalazimo u balistici. mp masa projektila i G univerzalna gravitacijska konstanta). imamo F (x) = x2 . a teˇiˇnica se ovdje zs c zs zs podudara sa simetralom i visinom) a njena teˇina je 98066 N . Traˇeni rad je sada jednak z 2 R+h W (h) = R P R2 dx = P R2 2 x R+h R dx P Rh = . Za x = R imamo teˇinu tijela na povrˇini Zemlje.♠ s Hidrostatiˇki tlak c Po Pascalovom zakonu. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 343 Zadatak smo mogli i jednostavnije rjeˇiti uoˇavaju´i da je teˇiˇte vode u jarku s c c zs 1 na dubini od 3 m ( jer je teˇiˇte trokuta na tre´ini teˇiˇnice. c c c smanjenje zbog utroˇka goriva. projektil) teˇine P podigne na visinu h iznad Zemljine povrˇine? s Ako h nije zanemarivo malo u usporedbi s polumjerom Zemljine R ne smijemo viˇe uzimati g kao konstantnu veliˇinu. No ta sila je. po definiciji. Po Newtonovom zakonu znamo da je s c sila kojom Zemlja djeluje na tjelo mase mp na udaljenosti x od srediˇta zemlje s mz mp jednaka F (x) = G x2 .35 Kanal polukruˇnog presjeka polumjera 1 m zatvoren je zasunom. mz i G konstante. To moˇemo uˇiniti z z c jer se iznos g(x) ne mijenja znaˇajno s promjenom x. Polaze´i od te formule s c mogu´e je izraˇunati ukupnu silu kojom teku´ina djeluje na stijenke posude i/ili c c c na objekte s kojima je u kontaktu. sila P kojom teku´ina specifiˇne teˇine µ djeluje na c c z povrˇinu S na dubini h dana je formulom P = µhS. To se postiˇe integriranjem po dubini sile na z mali element povrˇine. upravo teˇina z K tijela. (Ovdje je mz masa Zemlje. s z Primjer 7.34 Koliki je rad potreban uloˇiti da se tijelo (npr. z z Primjer 7. Uzimaju´i da su mp . Dakle je K = P R2 i F (x) = PxR . Kolikom silom djeluje voda na zasun ako je s jedne strane zasuna kanal pun a s druge prazan? .

31: Kanal iz Primjera 7. 1 Primjer ostavljamo bez rjeˇenja kako bi ga studenti mogli samostalno fors mulirati i rjeˇiti primjenjuju´i Pascalov zakon i odredeni integral.344 ˇ POGLAVLJE 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN 0 1 Slika 7.35.♠ s c .

c s c s ˇ [7] B. Viˇa matematika I i II. s s c [2] K. Zac greb.A. c c [3] V. Skolska knjiga. Kurepa. 1981. Uvod u linearnu algebru. 2005. 2004. Horvati´. 1979. Kurepa. Blanuˇa. Moskva. Pavkovi´. D. Tehniˇka knjiga. Teˇiˇˇa in vztrajnostni momenti. Zalar. Nauka. Zagreb. [9] B. Matematiˇka analiza 1 i 2. 1974. Linearna algebra. Moskva. z sc 345 . Nauka. c ˇ [4] S. c [8] M. 1976. Elementarna matematika 1 i 2. c c [5] S. Zagreb. Zagreb. Analitiˇeskaja geometrija. E. Sveuˇiliˇte u Zagrebu.G. Uvod u viˇu analizu I i II. 1961.M. Ilin. ˇ [6] Z. Poznjak. Skolska knjiga. Postnikov. DMFA. Tehniˇka knjiga. Markovi´. Zagreb. Veljan. Analitiˇeskaja geometrija.Bibliografija [1] D. 1978. Ljubljana. 1995. Tehniˇka knjiga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful