P. 1
Nhung Bai Tap Vo Co Hay Cua Kien

Nhung Bai Tap Vo Co Hay Cua Kien

|Views: 1,220|Likes:
Published by tedien252
day kem quy nhon 1000B tran hung dao
day kem quy nhon 1000B tran hung dao

More info:

Published by: tedien252 on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Câu1: Hoà tan hoàn toàn 58gam hỗn hợp X gồm Fe,Cu và Ag trong dung

dịch HNO

!o"ng thu #$ợc %&'5 mo! NO và %&%()5 mo! N
)
O và dung dịch
* ,+h,- !$.ng mu,- +han thu #$ợc !à:
A&')/&/g 0&81&8g C.116.9g 2&1%&g
Câu2: Hoà tan h3t '(&g hỗn hợp X gồm +-m !o4- 5g,A!,và Fe trong dung
dịch H
)
6O
/
#7c n8ng thu #$ợc %&55 mo! 6O
)
&C9 c4n dung dịch thu #$ợc
!$ợng mu,- +han !à:
A&5'&8g 0&55&)g C.69.1g 2&8)&1g
Câu3: Nung 8&/g Fe trong +h9ng +h: &;au ph<n =ng thu #$.c m g ch>t r?n X
gồm Fe và c@c oA-t ;?t&Hoà tan h3t ch>t r?n X BCng dung dịch HNO

d$, thu
#$ợc %&' mo! NO
)
D;<n phEm +hF duG nh>t H & X@c #ịnh g-@ trị cIa m:
A.11.2 0&1&8 C&5&) 2&8&8
Câu4 : Hoà tan hoàn toàn m g hỗn hợp X gồm Fe, FeO,Fe
)
O

và Fe

O
/
BCng dung dịch HNO #7c d$ , thu #$ợc %&) mo! NO
)
D;<n phEm +hF duG
nh>tH& C9 c4n dung dịch thu #$ợc '/5&)g mu,- +han & X@c #ịnh g-@ trị cIa m:
A&5&J B.46.4 C&'5&8 2&JJ&J
Câu5: Hoà tan hoàn toàn /1&(g hỗn hợp X gồm Fe, FeO,Fe
)
O

và Fe

O
/
BCng
dung dịch H
)
6O
/
#7c n8ng Dd$H, thu #$ợc 8&1( !:t 6O
)
D#+cH và dung dịch
* &C9 c4n dung dịch *,+h,- !$ợng mu,- +han thu #$ợc !à:
A&88g 0&'(% C&') D.140
Câu6: KL +hF hoàn toàn &%/g hỗn hợp X gồm FeO, Fe
)
O

, Fe

O
/
thM cNn
%&%5 mo! H
)
&57t +h@c , hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch
H
)
6O
/
#7c n8ng, thu #$ợc O m! 6O
)
D#+cH&g-@ trị cIa O !à:
A&'') B.224 C&( 2&//8
Câu7: PhF hoàn toàn ') g hỗn hợp X gồm FeO, Fe
)
O

, Fe

O
/
thu #$ợc
'%&%8 g Fe &Q:nh thL t:ch dung dịch HNO

)5 cNn !>G #L hoà tan hoàn toàn
') g hỗn hợp X và t4o ra ;<n phEm +hF duG nh>t !à NO:
A&)J%m! 0&(%m! C.320ml 2&1%m!
Câu8: Cho hỗn hợp gồm ) +-m !o4- 5g va A! t@c dRng vS- dung dịch HNO

)5D!>G d$ )%T ;o vS- !$ợng cNn th-3t H, thu #$ợc '&') !-t hỗn hợp NO và
N
)
O D#+c , +h9ng c8 ;<n phEm +hF nào +h@c H c8 tU +h,- ;o vS- H
)
!à 'J&8
&Q:nh thL t:ch dung dịch HNO

#" !>G:
A.192ml 0&)%%m! C&'(%m! 2&'m!
Câu9: K,t ch@G hoàn toàn '5 gam hỗn hợp gồm A! và 5g thu #$ợc )(&) g
hỗn hợp *&Q:nh thL t:ch dung dịch hỗn hợp HC! ) 5 va H
)
6O
/
'&5 5 cNn
dVng #L hoà tan vWa h3t hỗn hợp *:
A&'/%m! B.280ml C&J%m! 2&)'%m!
Câu10: Hoà tan hỗ hợp X gồm %&' mo! 5gOX %&) mo! FeO và %& mo! Ag
)
O
BCng dung dịch HNO

d$ , thu #$ợc dung dịch rồ- nung #3n +h,- !$ợng
+h9ng #Y- & X@c #ịnh +h,- !$ợng ch>t r?n thu #$ợc ;au +h- nung:
A&88&%g 0&81&(g C.84.8g 2&8J&Jg
PHẦN GIẢI BÀI TẬP 110
CZu': Qa c8 :
5 [ne
[
\ 5n
]
D 5DNO

HnH\!N"
3
#
$!%
A [nA n
]
AD#-^n t:chH
5_ [ne
[
\ 5_n
]
D 5DNO

HnH\ !N"
3
#
$!&'
G [nG n
]
GD#-^n t:chH
m()*I$ m+, - mN"3
#
./01 mu234
!N"3 $ !5#.61 73m l103 !89:!g 4 $ !5# .61 73m N
-5
!8;!4
N
]5
] e
[
\ N
])
%&/5 ` %&'5
N
]5
] /e
[
\ N
]/
%&)5 ` %&')5
a nNO
[
t4o mu,- b %&/5]%&5 b%&15
a m mu,- b 58 ]()c%&15 b ''(&1
d$u e trong Bà- nàG c8 thL BZm m@G t:nh nhanh
#$ợcbD%&'5c]%&%()5c8HcD'/]'(cH]58b''(&1g .!N"3$!5

/<=1
>?3.@m/44
CZu): Q$.ng tf cZu ' nh$ng !A"4$0.5!5

/<=1 >?3
OM mu,- trung hoà vg #-^n nhn : 2!A"
4
2#
/01 mu23 $ ! >3B! /C@8
69D!g$!5

/<=1 >?3
CZu: nFeb%&'5mo!
Ph- ta nung Fe thM ;?t nh$ing ' ;, e
[
cho O)[ &6au +h- cho hỗn hợp Fe và
c@c oA-t vào HNO

thM Fe t-3p tRc nh$ing ' ;, e
[
cho N
]5
\N
]/
vjG ta c8 nO
)[
bc%&'5[%&'b%&5mo!anOb%&5E)b%&'J5mo! D;, mo! tYng
cIa Fe nh$ing [;, mo! cIa N
]5
nhjnH
\mhỗn hợpbmFe]mOb8&/]%&'J5c'(b''&)g
CZu/: mhỗn hợpbmFe]mO
mu,- +han k #ZG !à n FeDNO

H

b%&(mo! \ nFeb%&(mo!
t$.ng tf k trhn \nO)[b%&(c[%&)b'&(mo! \ nOb'&(:)b%&8mo! Ddo
O
)[
[)e
[
\OH
vjG m hỗn hợpb %&(c5(]%&8c'(b/(&/g
%&'( %&8
CZu5: n6O)b%&/mo!
Qa c8 : Fe nh$ing ' ;, e cho O
)[
;au #8 nh$ing t-3p cho 6
](
])e \
6
]/
gl- ;, mo! cIa Fe !à A và cIa O !à G ta c8 h^:
5(A]'(Gb/1&(
Ac[Gc)b%&/c)
g-<- ra ta #$ợc Ab%&JXGb%&(5\ mFe
)
D6O
/
H

b%&J:)c/%%b'/%g
0à- nàG cmn c8 ' c@ch g-<- +h@c +h@ haG
g-< ;F ta co- !à Fe nh$ing h3t e[ cho O #L trk thành Fe] nh$ vjG
mFe
)
O

bmX]mOb/1&(]%&/c'(b5(g\ nFe
)
O

b%&5mo!\
mFe
)
D6O
/
H

b%&J:)c/%%b'/%g
CZu(:
Qa c8 H
)
] O \ H
)
O
%&5 %&%5
2o #8 mFeb&%/[%&%5c'(b)&)/gb%&%/mo!
\ n6O
)
bD%&%/c[%&%5c)HE)b%&%'mo!\O6O
)
b%&%'c))&/b%&))/!:t
CZuJ:
tW g-< th-3t nFeb%&'8mo!XmOb')['%&%8b'&1)g\ nOb%&')mo!
ta c8 ne[ trao #Y- bnNO[ t4o mu,- b%&'8cb%&5/mo!
nNObD%&5/[%&')c)H:b%&'mo!DB<o toàn e[H
B<o toàn nguGhn t, Nta c8 nN Dtrong HNO

HbnNDtrong mu,-H]nNDtrong
NOH
\nHNO

b%&5/]%&'b%&(/mo!\OHNO

b%&(/:)b%&)!:t
CZu8:
Qa c8 n hỗn hợpb%&%5mo!
;F dRng nu- t?c #$ing choo ta c8
nNO: % 8&/ \
5&(
nN
)
O:// 5&( \)
vjG nNOb%&%mo!
nN
)
Ob%&%)mo!
g-,ng nh$ Bà- trhn ta c8 nHNO

D!tH!b%&%c]%&%)c8]%&%]%&%)c)b%&)mo!
vjG thL t:ch dung dịch HNO

cNn !>G !à %&)c')%:'%%:)b%&'1)!:t
CZu1:
Qa c8 : mOb)(&)['5b''&)g\ nOb%&Jmo!
B<n ch>t cIa ph<n =ng nàG !à )H
]
]O \H
)
O
%&'/ %&J
p qH
]
rbD)]'&5c)HOb%&'/
\Ob%&)8
CZu'%:
Qa c8 chuỗ- ph<n =ng và ;<n phEm cu,- cVng t4o thành nh$ ;au:
5gO \5gDNO

H
)
\5gO
FeO \ FeDNO

H

\ Fe
)
O

Ag
)
O\ AgNO

\ Ag
sp dRng #ịnh !ujt B<o toàn nguGhn t, ta c8
n5gOb%&'mo!
nFe
)
O

b%&5nFeOb%&'mo!
nAgb)nAg
)
Ob%&(mo!
\ +h,- !$ợng ch>t r?n thu #$.c ;au ph<n =ng
b%&'c/%]%&'c'(%]%&(c'%8b8/&8g
Câu11:Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm %&%) mo! Fe6
)
va %&% mo! Fe6
BCng dung dịch H
)
6O
/
#7c n8ngDd$H,+h: thu #$ợc chU c8 6O
)
&Q:nh thL t:ch
dung dịch NaOH '5 t,- th-Lu cNn #L h>p thR h3t !$ợng +h: 6O) thu #$ợc k
trhn&
A&5J%m! 0&'/%m! C.285ml 2&)8%m!
Câu12: Cho m gam +-m !oa- 5 t@c dRng vWa #I vS- '5%m! dung dịch HNO

a 5, thu #$ợc +h- N
)
O D ;<n phEm +hF duG nh>t H và dung dịch X& C9 c4n
dung dịch X , thu #$ợc Dm]'8&(Hgam mu,- +han & t-@ trị cIa a !à&
A&'&5 0&) C.2.5 2&
Câu13: Cho '%%m! dung dịch X ch=a AgNO

và CuDNO

H
)
t@c dRng vS-
hỗn hợp But * gồm %&% mo! A! và %&%5 mo! Fe& 6au +h- ph<n =ng hoàn toàn
, !lc , thu #$ợc 8&') gam ch>t r?n v gồm +-m !o4- &Cho v t@c dRng vS-
dung dịch HC! d$ , thu #$ợc %&(J) !:t H
)
D#+tcH&Q:nh nồng #u mo! AgNO

trong dung dịch X&
A.0.3( 0&%&)5 C&%&15 2&%&55
Câu14: Qrun )&J gam A! vS- )% gam hỗn hợp Fe
)
O

, và Fe

O
/
rồ- t-3n hành
ph<n =ng nh-^t nh9m , thu #$ợc hỗn hợp X&Hoà tan X trong dung dịch
HNO

#7c n8ng d$ thu #$ợc %&( mo! NO
)
D!à ;<n phEm +hF duG
nh>t H&X@c #ịnh +h,- !$ợng Fe
)
O

trong hỗn hợp Ban #Nu &
A.6.08g 0&'(&(g C&'%&J)g 2&'&//g
CZu'5: Q-3n hành #-^n phZn )%%m! dung dịch hỗn hợp AgNO


CuDNO

H
)
#3n +h- c8 +h: tho@t ra k ) #-^n cfc thM ngWng #-^n phZn ,thu
#$ợc /&/8 !:t +h:D#+cH k anot và +h,- !$ợng catot twng 5( gam &QYng nồng #u
cIa ) mu,- trong dung dịch Ban #Nu &
A&)5 0&5 C&'5 2&)&55
Câu16: Cho '/& gam hỗn hợp A! , 5g , vn t@c dRng vS- dung dịch H
)
6O
/
!o"ng d$ , thu #$ợc ''&) !:t +h: D#+cH&C9 c4n dung dịch ;au ph<n =ng , +h,-
!$ợng mu,- +han thu #$ợc !à
A&''%&g 0&)&1g C&8&g D.62.3g
Câu17: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp ) +-m !o4- BCng dung dịch HC! d$ , thu
#$ợc dung dịch A và O !:t +h: 0 D#+cH&C9 c4n dung dịch A thu #f.c 5&J'
gam mu,- +han &X@c #ịnh g-@ trị cIa O&
A&//8m! B.224ml C&'')m! 2&(m!
Câu18: K,t ch@G h3t 'J&/ gam hỗn hợp A!,Fe,Cu thu #$ợc )5&/ gam hỗn
hợp X gồm oA-t &Cho hỗn hợp t@c dRng vS- dung dịch HC! d$ ,c9 c4n dung
dịch ;au ph<n =ng ,!$ợng mu,- +han thu #$ợc !à &
A&5&'5g 0&)(&)J5g C.52.9g 2&/)&8g
Câu19: Cho )/&') gam hỗn hợp X gồm CuO,Fe
)
O

,A!
)
O

t@c dRng vW #I
vS- 5%m! dung dịch HNO

/5, c9 c4n dung dịch ;au ph<n =ng &X@c #ịnh
+h,- !$ợng mu,- +han thu #$ợc &
A.99.72g=m0&8(&8/gam C&J(&/gam 2&'')&)gam
Câu20: Cho hỗn hợp X gồm ' +-m !o4- +-gm và ' +-m !o4- +-gm thY t@c
dRng h3t vS- n$Sc ,thu #$ợc dung dịch * và &( !:t +h: H
)
D#+cH &Cho dung
dịch * t@c dRng vS- '%%m! dung dịch A!C!

%&85 , thu #$ợc +3t tIa v&Nung
+3t tIa v thu #$ợc m gam ch>t r?n +han&t-@ trị cIa m !à &
A&)&%/ B.1.02 C&/&%8 2&%&%
PHẦN GIẢI BÀI TẬP 1020
CZu'':
Qa c8 Fe6
)
[''
e
\)6
/]
]Fe
]
%&%) %&))
Fe6 [Je \ 6
/]
]Fe
]
%& %&)'
Qa c8 pe nh$ing b%&/ mo! ;, mo! 6 do H
)
6O
/
t4o thành
6]( ])e \ 6]/
%&/ %&')5
vjG ;, mo! 6O
)
t4o thành b;, mo! 6 do H
)
6O
/
t4o thành ];, mo! !$u
huxnh do DFe6
)
XFe6H t4o thànhb%&')5]%&%)c)]%&%b%&)85mo!
2o !$ợng NaOH cNn dVng !à t,- th-Lu nhn ph<- t4o thành mu,- aA-t
NaOH ] 6O
)
\ NaH6O

%&)85 ` %&)85
CZu'):
Qa c8 m NO[ t4o mu,-b'8&(:()b%& mo!
\ ne[ trao #Y- b nNO[ t4o mu,-b%& mo!
N
]5
]/e \ N
]/
%& %&%J5
\ n HNO

ph<n =ng bn NO

[
t4o mu,- ]nNDN
)
OHb%&]%&%J5b%&J5mo!
a b%&J5:%&'5b)&5
CZu':
6au ph<n =ng thu #$ợc ch>t r?n gồm +-m !o4- nhn A! h3t và Fe cmn d$
nH
)
b%&% mo! \n Fe b %&% mo! D ;au ph<n =ng chU cmn Fe ph<n =ng vS-
HC!H
vjG +h,- !$ợng cIa Ag và Cu trong ch>t r?n ;au ph<n =ng b8&')[%&%c5(b
(&//gam
gl- ;, mo! cIa AgNO

!à A và cIa CuDNO

H
)
!à G
ta c8 h^ A])Gb%&%c]%&%)c)DB<o toàn e[ ;, mo! cIa +-m !o4- chobn
-on +-m !o4- nhjnH
'%8A](/Gb(&//
\ Ab%&%mo! X Gb%&%5 mo! \5b%&
CZu'/:
6au ph<n =ng ta thu #$ợc Fe
]
và A!
]
, nh$ vjG ;, mo! e do N
]5
nhjn #L
trk thành N
]/
!à do A! và Fe
)]
choDhỗn hợp Ban #Nu chU c8 FeO và Fe
)
O

H
N
]5
]'e \ N
]/
%&( ` %&(
Qa c8 c%&']Ab%&(DvS- A !à ;, mo! cIa FeOH
\ Ab %&%( mo!\m FeOb%&%(cJ)b/&) gam
\m Fe
)
O

b )%[/&)b'5&(8 gam
CZu '5:
d$u e : trong ph<n =ng #-^n phZn c8 c9ng th=c t:nh ne[ trao #Y-
N$I/E96500
Qh= tf c@c ph<n =ng A<G ra nh$ ;au:
Catot :
Ag
]
]'e \ Ag
A A A
Cu
)]
] )e \ Cu
G )G G
6au #8 n$Sc #-^n phZn n3u c8
Anot :
)H
)
O \ /H
]
] O
)
] /e
%&) %&8
dfa vào #-gu +-^n Bà- to@n ta c8 h^
A])G b%&8 Dtrong BMnh #-^n phZn thM ;, mo! e trao #Y- k ) #-^n cfc !à b
nhauH
'%8A ] (/G b 5(
g-<- ta c8 Ab %&/ , G b %&)
ab %&(:%&)b5
CZu '(:
6F dRng #ịnh !ujt B<o toàn nguGhn t, ta c8 nH
)
bnH
)
6O
/
bn6O
/
)[
b''&):))&/b%&5 mo!
\ m mu,- +hanb m +-m !o4- ]m 6O/)[ b '/& ] %&5c1(b()&gam
CZu'J:
5 mu,- +han bm +-m !o4- ] m C!
[
\m C!
[
b5&J'[5b%&J'gamb%&%) mo!
6F dRng #ịnh !ujt B<o toàn nguGhn t, ta c8 nH) tho@t rab%&5n HC!b%&5n C![
b%&%' mo!
\Ob%&%'c))&/b%&))/ !:t
CZu '8 :
mOb)5&/['J&/b8gam b %&5 mo!
!8;! /8F' 783 /G@ 6H!g IJ3 6u!g 6K@8 HCl /8L !gu'M! /N " OK /8=' /8P
OQ3 Cl#R mS >3B! /C@8 "
2#
$2 Cl# ! "/<1!g mu23 $0.5 ! Cl .TT >G!8
g3G /9D!g >9D!g4
\ n C![b%&5c)b' mo! \m mu,- +han thu #$ợcb'J&/]5&5b5)&1 gam
CZu'1:
Q$.ng tf cZu '8 vS- thaG th3 O
)[
bNO
[
CZu)%:
Qa c8 X ] NaOH \ XOH ] yH
)
* ])NaOH \ *DOHH
)
]H
)
tW ptp$ ta th>G rCng nOH
[
bnH
]
\nOH
[
b)nH
)
b&(:))&/c)b%&mo!
* t@c dRng vS- dung dịch A!C! thM th= tf c@c ph<n =ng A<G ra nh$ ;au
A!
]
] OH
[
\ A!DOHH

0# %&%8 %& %
z$ %&%8 %&)/ %&%8
2$ % %&%( %&%8
A!DOHH

] OH
[
\ A!DOHH
/
[
0# %&%8 %&%( %
z$ %&%( %&%( %&%(
2$ %&%) % %&%(
6au +h- nung A!DOHH

\ A!
)
O

%&%) %&%'
\m ch>t r?n b %&%'c'%)b'&%) gam
Câu 21: 2{n +h: CO nua ,ng ;= #fng )/ gam hỗn hợp A!
)
O

,CuO, và
Fe

O
/
nung n8ng, thu #$ợc m gam ch>t r?n X và hỗn hợp +h: * &2{n hỗn
hợp +h: * nua BMnh #fng n$Sc v9- trong d$ , thu #$ợc '%gam ch>t r?n &X@c
#ịnh g-@ trị cIa m&
A&)%&8 0&'(&8 C.22.4 2&')&%
Câu22 : Nung m gam hỗn hợp X gồm ) mu,- 5CO

và XCO

, ;au mut
thi- g-an thu #$ợc &( !:t +h: D#+cH và ch>t r?n *&Cho * t@c dRng vS- dung
dịch HC! d$ , thu #$ợc &( !:t +h: D#+cH&C9 c4n dung dịch ;au ph<n =ng ,
thu #$ợc )&5 gam mu,- +han &t-@ trị cIa m !à&
A&5&8 0&/&'5 C&%&85 D.29.2
Câu 23: Cho / gam hỗn hợp 0aC!
)
và CaC!
)
vào '%% m! dung dịch hỗn
hợp Na
)
CO

'5 và DNH
/
HCO

)&55 &6au +h- ph<n =ng hoàn toàn , thu
#$ợc 1&J gam +3t tIa và '%%m! dung dịch X&Nồng #u cIa -on CO

)[
trong
dung dịch X !à&
A.0.5( 0&5 C&&55 2&)5
Câu24: X !à nu7ng hemant-t ch=a (% T Fe
)
O

và * !à nu7ng manhet-t ch=a
(1&( T Fe

O
/
Dvg +h,- !$ợng H& Qrun a +g nu7ng X vS- B gam nu7ng * , thu
#$ợc ' t>n nu7ng v& QW v ;<n Au>t #$ợc 5%% +g gang ch=a 1( T ;?t &X@c
#ịnh a&
A&/%% 0&(%% C&J'/& D.285.7
Câu25: Cho /&%/ gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe

O
/
t@c dRng vS- dung
dịch HNO

d$ , thu #$ợc ( m! +h: NO D#+cH ;<n phEm +hF duG nh>t & 6,
mo! HNO

#" tham g-a ph<n =ng !à &
A&%&%( 0&%&%'5 C.0.18 2&%&%55
Câu26: Q:nh ;, mo! HNO

trong dung dịch HNO

t,- th-Lu cNn dVng #L hoà
tan h3t &( gam Fe& 0-3t ph<n =ng t4o ;<n phEm +hF duG nh>t !à NO&
A&%&)/ 0&%&'8 C&%&)% D.0.16
Câu 27: Hoà tan hoàn toàn ''&8 ham hỗn hợp A! và Cu BCng dung dịch hỗn
hợp HNO

và H
)
6O
/
d$ , thu #$ợc '&// !:t hỗn hợp +h: 6O
)
và NO
)
D#+cH
c8 tU +h,- ;o vS- H
)
!à )(&C9 c4n dung dịch ;au ph<n =ng , thu #$ợc m gam
ch>t r?n +han và chU ch=a mu,- ;un|at&X@c #ịnh g-@ trị cIa m&
A&55&( B.50.2 C&'(5&/ 2&88&(
Câu 28: 2{n )&)/ !:t +h: CO
)
D#+cH vào BMnh #fng ' !:t hỗn hợp CaDOHH
)
%&%5 5 và NaOH %&%/ 5 & Q:nh +h,- !$ợng +3t tIa thu #$ợc &
A&5&%g B.4.0g C&J&%g 2&&%g
Câu 29 : Cho )&8 gam hỗn hợp gồm Fe6 và Fe6
)
t@c dRng vS- dung dịch
H
)
6O
/
#7c n8ng , d$ &6au ph<n =ng thu #$ợc '&15 mo! 6O
)
& X@c #ịnh T
+h,- !$ợng Fe6 trong hỗn hợp X&
A&/%&)/T 0&55&(T C.26.83U 2&(J&%JT
Câu 30: Cho hỗn hợp gồm '/&/ gam 5g và '%&%8 gam A! t@c dRng vWa #I
vS- hỗn hợp X gồm C!
)
va O
)
, thu #$ợc ((&/ gam ch>t r?n &T +h,- !$ợng C!
)
trong hỗn hợp X !à &
A.68.9U 0&5%&%T C&/%&T 2&()&5T
Câu 31: Cho 5% gam CaCO

t@c dRng vWa #I vS- dung dịch HC! )%T &Nồng
#u T cIa dung dịch thu #$ợc !à:
A&5)&JT B.26.4U C&)&1T 2&1&T
Câu 32: 6au +h- o}on ho@ mut !$ợng +h: oA-, #$a BMnh vg nh-^t #u Ban #Nu
thM @p ;u>t g-<m 5T ;o vS- @p ;u>t Ban #Nu &Qhành phNn T thL t:ch cIa o}on
trong hỗn hợp ;au ph<n =ng !à :
A.10.5U 0&'%&%T C&5T 2&15&%T
Câu 33 : Hỗn hợp X gồm ) +-m !o4- A,0 c8 ho@ trị +h9ng #Y- &Cho m gam
X t@c dRng vS- dung dịch HC! d$ , t4o ra '&J1) !:t H
)
D#+cH&57t +h@c, #,t
ch@G hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong oA- d$ , thu #$ợc )&8/ gam hỗn hợp
oA-t, A@c #ịnh g-@ trị cIa m&
A&)&5) 0&)&) C.1.56 2&'&8
Câu 34: Hoà tan )% gam hỗn hợp ) mu,- cacBonat +-m !o4- ho@ tr- ) và
BCng dung dịch HC! d$ , thu #$ợc dung dịch A và '&// !:t +h: CO
)
D#+cH&C9 c4n dung dịch A thM +h,- !$ợng mu,- +han thu #$ợc !à
A&'8&5g 0&)'&)g C&)/&)(g D.20.66g
Câu 35: Cho '1&) gam Cu t@c dRng vS- )%%m! dung dịch hỗn hợp NaNO

)5 và H
)
6O
/
'&55 #3n +h- ph<n =ng hoàn toàn , thu #$ợc O !:t +h:
NOD#+cH !à ;<n phEm +hF duG nh>t &X@c #ịnh g-@ trị cIa O
A&/&/8 B.3.36 C&8&1( 2&)&)/
Câu36: X !à hỗn hợp gồm ) +-m !o4- c8 ho@ trị +h9ng #Y- &K,t ch@G '&)/
gam hỗn hợp X, thu #$ợc '&5( gam hỗn hợp ) oA-t&57t +h@c , hoà tan hoàn
toàn '&)/ gam hỗn hợp X Bwng dung dịch HC! d$ , thu #$ợc O !:t H
)
D #+cH&
t-@ trị cIa O !à&
A&%&81( 0&'&J1) C&%))/ D.0.448
Câu 37: K-^n phZn )%% m! dung dịch hỗn hợp AgNO %&'5 và CuDNO

H
)
%&)5 vS- c$ing #u dmng #-^n !à '%A D#-^n cfc tr.H &6au mut thi- g-an , +h,-
!$ợng catot twng &// gam&Q:nh thi- g-an #-^n phZn&
A.579g3â' 0&8(g-ZG C&1(5g-ZG 2&'1g-ZG
Câu 38: Cho '&') gam But ;?t và %&)/ gam But 5g vào mut BMnh #fng ;~n
)5%m! dung dịch Cu6O
/
rồ- +hu>G +• #3n +h- ph<n =ng +3t th€c &Ph- c@c
ph<n =ng A<G ra hoàn toàn , +h,- !$ợng +-m !o4- c8 trong BMnh !à '&88
gam&OjG nồng #u Ban #Nu cIa dung dịch Cu6O
/
BCng &
A&%&'55 B.0.10( C&%&%55 2&%&)%5
Câu 39: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm a mo! Fe6
)
và %&') mo! Cu
)
6
BCng dung dịch HNO vWa #I ,thu #$ợc dung dịch chU ch=a ) mu,-
;un|at&t-@ trị cIa a !à
A&%&%( 0&%&') C.0.24 2&%&'8
Câu40: Cho mut !uồng CO #- nua ,ng ;= #fng %&%/ mo! hỗn hợp X gồm
FeO và Fe
)
O


#,t n8ng &6au +h- +3t th€c th: ngh-^m ta thu #$ợc ch>t r?n * gồm / ch>t
,n7ng /&J8/ gam&Ph- #- ra +h•- ,ng ;= cho h>p thR vào dung dịch 0aDOHH
)
d$, thM thu #$ợc 1&%() gam +3t tIa &6, mo! FeO trong X BCng
A.0.01 m1l 0&%&%) mo! C&%&%)5 mo! 2&%&% mo!
PHẦN GIẢI BÀI TẬP 2140
Câu21 E ta c8 CO ] O \ CO
)
D'H
%&' ` %&'
CO
)
] CaDOHH
)
\ CaCO

]H
)
O DvM CaDOHH
)
d$ nhn chU
t4o mu,- trung hoà H %&' ` %&'
QW D'H \ m ch>t r?n b )/[%&'c'(b))&/gam
Câu22 E ta c8 5CO
t
o
5O HC! 5C!
)
5CO

d$ CO
)


CO
)

\p nCO

)[
bp n CO
)
b %&'5]%&'5b%&)
' mo! 5CO

\ ' mo! C!
)
: ‚m bJ'[(%b '' gam
\ %& mo! \ ‚mb''c%&b& gam &vjG m b )&5 ƒ & b )1&) gam
Câu 23E t$.ng tf Bà- tjp trhn ;F dRng pp twng g-<m +h,- !$ợng :
n CO

)[
Ban #Nu b %&5 mo! \ n CO

)[
ph<n =ng b D/[1&J H:D ''cDJ'[
(%HHb%& mo!
vjG n CO

)[
d$ b %&%5 mo! \ ab %&%5:%&'b%&5 5
CZu )/ : trong ' t>n nu7ng a c8 'c%&(c''):'(%b%&/) t>n Fe
Qrong ' t>n nu7ng B c8 %&5%/ t>n Fe
v c8 5%%c1(:'%%b /8%+g b %&/8 t>n Fe
sp dRng ;. #ồ #$ing choo :
m a: %&/) %&%)/ \)
%&/8
m B:%&5%/ %&%( \5
vjG m a b':Jc)b%&)85J t>n b )85&J +g
Câu 24E co- nh$ hỗn hợp Ban #Nu gồm Fe và O dfa vào g-@ trị ta c8 h^
5(A ] '(G b /&%/
A [ )G b %&%/5
\ Ab %&%55 , Gb%&%(
n HNO

b n NO

[
trong mu,- ] n N trong NOb%&%55c ] %&%'5b%&'8 mo!
CZu )(: vM HNO

cNn dVng tY- th-Lu \ t4o thành mu,- Fe
)]

ztp$ :
Fe ] 8HNO

\ FeDNO

H
)
] )NO ] /H
)
O
%&%( %&'(
Câu 27E
n 6O
)
b %&) mo!
n NO
)
b %&/ mo!
6
](
] )e
[
\ 6
]/

%&/ %&)
N
]5
] 'e
[
\ N
]/

%&/ %&/
\ ne[ %&8 mo! \ N 6O
/
)[
t4o mu,- b %&8:)b%&/ mo!
\ m mu,- b ''&8 ]1(c %&/b 5%&) gam
Câu 28E n CO
)
b %&' mo!
n OH
[
b %&'/ mo!
CO
)
] )OH
[
\ CO

)[
] H
)
O
%&%J %&'/ %&%J
2$ %&%
CO

)[
] CO
)
] H
)
O \ ) HCO

[
%&% %&%
2$%&%/
Ca
)]
] CO

)[
\ CaCO


%&%5 %&%/ %&%/
vjG m +3t tIab%&%/c'%%b / gam
Câu 29E Fe6 [Je \ 6
/]
]Fe
]
A JA
Fe6
)
[''
e
\)6
/]
]Fe
]
G ''G
6
](
] )e \ 6
]/

JA ]''G yD JA ]''GH D B<o toàn eHD;, mo! 6O
)
do H
)
6O
/
t4o thành
vjG ta c8 h^:
A ] )G ] yD JA ]''GH b '&15 D 6O
)
do c< H
)
6O
/
và Fe6
)
, Fe6 t4o
thànhH

88A ]')%G b )&8
\ Ab%&' , Gb %&)
\ T Fe6 b %&)c88:)&8T b 5&(( T
CZu %: 5g
)]
] )e
%&( '&)
A! ] e
%&/ %&')
C!
)
])e
A )A
O
)
]/e
G /G
QW #+ Bà- to@n ta c8 h^
)A ] /G b )&/
J'A ] )G b ((&/[D'/&/ ] '%&8H
A b %&/, G b %&/
\m C!
)
b %&/cJ' b)8&/ \ Tm C!
)
trong hỗn hợp Xb(8&1T
Câu 31E CaCO

] )HC! \ CaC!
)
] H
)
O ] CO
)

%&5 ' %&5 %&5
m 6u!g 6K@8 V=u T8W! X!g $ m 6u!g 6K@8 /<9J@ T8W! X!g Y m 7P/ /Z= Y
m O=' 8D3
vjG m dung dịch ;au ph<n =ng trong Bà- to@n nàG b 5% ] (&5c'%%:)%[
%&5c//b)'%&5 gam
vjG nồng #u T cIa dung dịch thu #$ợc b %&5c''':)'%&5b )(&/ T
CZu ):
O
)
\ )O

A )A
g-< ;F n O
)
Ban #Nu !à '%% m! ‚n b A ƒ )A b A b5 m!
\ T ;au ph<n =ng b '%: 15 b '%&5 T
CZu : pp #@nh g-@ t$.ng #$.ng :
AC!
A
\ A
)
O
A
0C!
A
\ 0
)
O
A
Qa th>G n C!
[
b ) n O
)[
DcVng ' !$ợng A, 0 H
Qa c8 n H) b )n HC! b )n C!
[
\ n C!
[
b%&%8c)b%&'(mo! \ n O trong hợp
ch>t b%&%8 mo! \ m A, 0 b )&8/ ƒ %&%8c'(b'&5(gam
Câu 34E t$.ng tf Bà- tjp trhn nh$ng thaG th3 CO
)[
b C!
[
\ #L #<m B<o
mu,- trung hoà vg #-^n thM n C!
[
b) n CO
)[
Câu 35E ph$.ng trMnh ph<n =ng
Cu

] 8H
]
] )NO

[
\ Cu
)
]
] )NO ] /H
)
O
%& %&( %&/ %&'5
CZu (:t$ong tf c@c cZu trhn dVng pp #@nh g-@ t$.ng #$.ng
CZu J: nhS th= tf c@c p$ A<G ra
CZu 8:th= tf c@c ph<n =ng A<G ra
5g ] Cu6O
/
\ 5g6O
/
] Cu
%&%' %&%' %&%'
Fe ] Cu6O
/
\ Fe6O
/
] Cu
%&%'5 %&%'5
g-< ;F 5g ph<n =ng vWa h3t Fe ch$a h3t \m+! b '&') ](/c%&%'b'&J( „
'&88\ c8 Fe ph<n =ng
'mo! Fe \ 'mo!Cu twng 8 gam
\ n Fe ph<n =ng b D'&88 ƒ '&J(H:8 b %&%'5 mo!
vjG p n Cu6O
/
b %&%)5 mo! \ qCu6O
/
r

b %&' 5
CZu 1:Fe6
)


\ Fe6O
/

a a D B<o toàn nguGhn t, FeH
Cu
)
6 \ Cu6O
/

B )B D B<o toàn nguGhn t, CuH
B<o toàn nguGhn t, !$u huxnh
)a ] B b a ] )B D vS- Bb%&') mo! H \ ab
CZu /%: ta c8 n 0aDOHH
)
b %&%/( mo! \ n CO
)
co- hỗn hợp X chU gồm FeO
và Fe
)
O

A ] G b %&%/
J)A ] '(%G b /&J8/]%&%/(c'(
\ Ab %&%' mo! , G b %&% mo!
Câu 41E Hma tan hoàn toàn %&/gam hỗn hợp gồm Cu, Cu6, Cu
)
6, 6 vào
HNO

thu #$ợc +h: )%,'( !-t +h: NO duG nh>t D#+cH, và hỗn hợp G& Hma tan
hoàn toàn hỗn hợp * vào 0aDOHH
)
thu #$ợc m gam +3t tIa&Q:nh m…
t-<-:
(/A ] 1(G ] '(%} ] )+ b%&/
)A ] 8G ] '%} ] (+ b %&1c
)A ] G ] 5} ] + b%&15
a )A ] 8G ] '%} ] (+ b %&1c
QW #8 ta tMm #$ợc G ] } ] + b !>G ) ['
bn 0a6O
/
b n CuDOHH
)
d$u e cZu nàG g-<- BCng ph$.ng ph@p nu- #Y- nhanh h.n
Câu 42E Crac+-nh C
/
H
'%
thu #$ợc 5 h-drocacBon c8 5b))†J& Q:nh h-^u
;u>t…
d>G ' mo!
tl- ;, mo! ph<n =ng !à a
b‡ n +h: ;au p$ !à ' ] a
b‡ 58†D']aH b ))†J b‡ a b %&J5
b‡ TH b J5T
Câu 43
QhY- h.- n$Sc nua than n8ng #• thu #$ợc X D , , )H cho X nua dung
dịch thM thu #$ợc *D , H& 5ut !$ợng * t@c dRng vWa h3t vS-
8&1(g t4o thành '&)(g n$Sc& Q:nh OT COˆ) trong X
@âu 44
Hma tan hoàn toàn )%g XD , BCng !o"ng d$ t4o O !:t
+h: và dd *& Qhhm NaOH d$ vào *, !lc +3t tIa nung trong ++ #3n +h,-
!$ợng +h9ng #Y- #$ợc )8g r?n& QMm O…
Câu 45E Cho 8g Ca tan hoàn toàn trong )%% m! dung dịch hh )5 v;
%&J55 thu dc +h: và dung dịch X& c9 c4n dung dịch X dc !$ợng
mu,- +han !à:
A ))&)g
0&)5&15g
C&))&)g„b m„b)5&15g
2& ))&)g„bm„b)J&)g
t-<-: Qheo #g Bà- ra ta c8

Qheo ph$.ng trMnh trhn ta nhjn th>G rCng aA-t cmn d$ và +-m !o4- ph<n =ng
h3t& Ph- #8 trong dung dịch ;‰ c8 c@c -on ;au:
Ph- #un n8ng dung dịch ;au ph<n =ng thM HC! ;‰ Bị BaG h.-, +h- #8 thM trong
dung dịch ;‰ cmn !4- c8:
Qa nhjn th>G rCng n8 vWa #€ng theo #ịnh !ujt B<o toàn #-^n t:ch:
vjG +h,- !$ợng cIa mu,- b‡ )5,15 gam
,9u [ @G@8 g3W3 V=3E
t-< ;F Ca p$ vS- HC! h3t tr$Sc
Ca] )HC! b‡ ]
%&)[[[[%&/[[[[[[[[%&)
HC! p$ vWa #I bb‡ m mu,-b))&)
Ca p$ vS- h3t tr$Sc
Ca] b‡ ]
%&'5[[[[[[[[[[[[[[[[[[[%&'5
Ca ] )HC! b‡ ]
%&%5[[[%&'[[[[[[[[[[%&%5
HC! d$ bb‡ m mu,-b)5&15
vjG ))&) b„ m b„ )5&15
CZu /(: cho m gam Fe vào %,)! dd X ch=a HNO

%,)5 và H
)
6O
/
%,'5 ;au
ph<n =ng cmn %,/m gam +-m !o4- ch$a tan h3t, dd * và +h: NO c9 c4n dd *
thu #$ợc a gam ch>t r?n& tMm m và a
t-<-:
Fe ]8H] ])NO[ b‡Fe)] ])NO]/H)O
%,%&&&%,%8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%,%)
b‡%,(mb',(8gb‡mb),8g
b‡trong dung dịch gồm c8 N%[b%,%)mo!,6O/)[b%,%)mo!,Fe)]b%,%mo!
b‡+h,- !$ợng mu,-b()&%,%)]1(&%,%)]',(8b/,8/g
CZu /J:
'H Hỗn hợp A gồm O
)
và O

c8 tU +h,- ;o vS- h-#ro !à '1,)& Hỗn hợp 0 gồm
H) và CO & Q:nh
thL t:ch +h: A D#+tcH cNn dVng #L #,t ch@G hoàn toàn mo! +h: 0&
A& )8 !-t 0& )),/ !-t C& '(,8 !:t 2& 1,'8 !-t
H9J!g 6\! g3W3
CZu /8:
KL hma tan h3t mut m{u A! trong dung dịch aA-t HC! k % #u C cNn )% ph€t&
CŠng m{u A! #8 tan h3t trong dung dịch aA-t n8- trhn k 5% #u trong 5 ph€t&
KL hma tan h3t m{u A! #8 trong dung dịch n8- trhn k 8% #u C thM cNn thi-
g-an !à:
A:%
0:'8J&5
C://,(
DE37R5
H9J!g 6\! g3W3E
Qa c8 )%bO
o
&a
DD%[t
'
H†'%H
D'H
5 bO
o
&a
DD5%[t
'
H†'%H
D)H
!>G D'H ch-a cho D)H ta t:nh #$ợc a b %&5
gl- A !à thi- g-an cNn tMm
A b O
o
&a
DD8%[t
'
H†'%H
!jp tU ;, vS- D'H ho7c D)H ta t:nh #$ợc A b %&()5 ph€t b J&5;
CZu /1:
CZu )%: Hoà tan a gam o!eum H
)
6O
/
&6O

vào ''gam dung dịch H
)
6O
/
/%T thu #$ợc mut o!eum ch=a '%T 6O

vg +h,- !$ợng& t-@ trị cIa a !à
A& (%,% 0& 5J%,8 C. 594R0 2& (5',/
H9J!g 6\! g3W3E
n H
)
O b ''†% mo!
DD&a†8[''†%Hc8%H†Da]''Hb%&'
g-<- th:ch t::
a†8 b ;, mo! cIa 6O

trong H
)
6O
/
&6O

D&a†8[''†%H b ;, mo! 6O

cmn !4- ;au +h- ph<n =ng vS- n$Sc vS- ;, mo!
n$Sc #" t:nh b ''†%
+h,- !$ợng cIa dd ;au p$ b a ] '' DB<o toàn +h,- !$ợngH
You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->