ห้างห้้นส่วนจำากัด ส.

กิจชัยร่้งเรือง ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชัน

197/2 หม่่ 3 ถ.พะเยา-เชียงราย ต.ท่าวังทอง อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
โทร.081-8850473,087-1729316 แฟกซ์.054-485754

เรียน

ใบเสนอราคา/ใบสัง่ ซื้ อ

วันที่

ติดต่อ

สถานที่
ผ้่ขาย

ลำาดับที่

รหัส

สินค้า

รายการ

จำานวน

ราคา

ตรม.

จำานวนเงิน

ผ้่สัง่ ซื้ อ วันที่ ผ้่เสนอราคา วันที่ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful