ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/νση: Δημοκρατίας 27, 50100 Κοζάνη
Τηλ.: 24610 – 41171/ 40068
e-mail: kye-koz@kozani.gr
URL: www.kozani.gr

Fax: 2461039768

Διαδικασία αδειοδότησης τουριστικών
εγκαταστάσεων
(που κατατάσσονται στο σύστημα των αστέρων)
Βήμα 1

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ

Βήμα 3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Βήμα 4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΧΕΔΙΩΝ

Βήμα 5

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Βήμα 6

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω εγκρίσεις/ άδειες πρέπει να εκδοθούν κατά την αναγραφόμενη σειρά, καθώς η μία
είναι προϋπόθεση της επόμενης, με εξαίρεση την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ο φάκελος της οποίας μπορεί να
υποβάλλεται ταυτόχρονα με το φάκελο για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου (άδειες 2 & 3).

Βήμα 1ο: Έκδοση προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης
Έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης απαιτείται
όταν πρόκειται για εκτός σχεδίου γήπεδο και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι
καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα .
Δεν απαιτείται για έργα και δραστηριότητες της 4Β΄ κατηγορίας της ΥΑ ΗΠ
15393/2332/2002 (Β’ 1022). Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόφαση από τον
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ
104/ ΦΕΚ 332/Β/2003.
ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για τουριστικές εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες
Xωροταξίας, εκτός των ακόλουθων περιπτώσεων:
• για περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια RAMSAR, Δίκτυα NATURA 2000,
εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία φύσης, σε
κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής σημασίας, όπου
υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.
• για εγκατάσταση στo Νομό Αττικής, όπου υποβάλλονται στη Διεύθυνση
Χωροταξίας την Νομαρχίας. Επίσης απαιτείται σύμφωνη γνώμη του
Οργανισμού Αθήνας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68,49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

1/10

Σύντομη περιγραφή του έργου.Χρησιμοποίηση φυσικού πλούτου και αποθεμάτων. . περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κλπ. . 3010/2002. Επίσης.) .Βασικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 2.kozani.4 του Ν.1. 1650/86 και παρ.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: Δημοκρατίας 27. Τέσσερα τοπογραφικά διαγράμματα της ευρύτερης περιοχής (απόσπασμα χάρτου Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2/10 . λαμβάνοντας υπόψη την επίδρασή τους στο περιβάλλον. τεχνικά χαρακτηριστικά.gr Fax: 2461039768 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε 3 αντίτυπα) • • • • • • Αίτηση. στο οποίο απεικονίζεται το Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68. . που πρέπει να περιλαμβάνει: . . Μία σειρά φωτογραφίες του οικοπέδου και τρεις σειρές της ευρύτερης περιοχής με επισήμανση της θέσεως του οικοπέδου. . όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή απορριμμάτων. Το Δασαρχείο αποφαίνεται κατόπιν υποβολής τοπογραφικού της περιοχής σε δύο αντίγραφα.Σ. αρθ. μείωση. 10β.gr URL: www. Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση σε 6 αντίγραφα σύμφωνα με την παρ. .Τόπο και μέγεθος του έργου.Α. Για ορισμένα έργα και δραστηριότητες. Ανάλογα με τον τόπο της εγκατάστασης μπορεί να ζητηθεί απλή βεβαίωση ή στη περίπτωση που βρίσκεται σε περιοχή ειδικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικές ζώνες. 50100 Κοζάνη Τηλ. η οποία θα ελεγχθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ. αρθ. χαρακτηρισμός της περιοχής η οποία επιτρέπει την ιδιοκτησία και την δόμηση.Ύπαρξη στερεών και υγρών αποβλήτων. αν η εγκατάσταση γίνεται σε χώρο που ανήκει στη δικαιοδοσία του.2 του Ν. . . Αν η εγκατάσταση γίνεται σε δασική έκταση απαιτείται από το αρμόδιο Δασαρχείο.: 24610 – 41171/ 40068 e-mail: kye-koz@kozani. Τέσσερα τοπογραφικά διαγράμματα του οικοπέδου.Σ. αποκατάσταση επιπτώσεων.10.Εναλλακτικές λύσεις και αιτιολόγηση για την επιλογή που έγινε.).Περιγραφή του υπάρχοντος φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στη γεωγραφική θέση της επένδυσης.Πρόληψη ατυχημάτων από την χρήση χημικών ή τεχνολογιών. αποφασιστική γνώμη έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Αν η εγκατάσταση γίνει κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. κλίμακας 1:1000 έως 1:200. .Μέτρα για πρόληψη .Υ.) τότε ζητείται η υποβολή λεπτομερούς μελέτης.1996.Επιπτώσεις σε άλλα έργα και δραστηριότητες. απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 9/96/30. χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. κλίμακας από 1:50000 έως 1:20000.

2002. το ύψος και το υψόμετρο σε σχέση σε το διάδρομο του αεροδρομίου.3. (Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων.49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 3/10 . 3. 5.2002. Αν η έκταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 5. εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής χορηγείται έγκριση από την Κεντρική Υπηρεσία Ε. επέκτασης. 50100 Κοζάνη Τηλ.Τ.3.000 μέτρων από πολιτικά αεροδρόμια. ii.000 μέτρα από στρατιωτικό αεροδρόμιο απαιτείται έγκριση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Παράβολο. Για την έγκριση είναι αναγκαία: i. Τοπογραφικό διάγραμμα.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: Δημοκρατίας 27. Τμήμα Σχεδιασμού). Υπεύθυνη δήλωση του ν.: 24610 – 41171/ 40068 e-mail: kye-koz@kozani. οδό προσπέλασης κλπ. Το ύψος του υπό ανέγερση κτίσματος και το υψόμετρο του εδάφους.gr Fax: 2461039768 γήπεδο της επένδυσης σε σχέση με τη γύρω περιοχή και το τυχόν δάσος. Τοπογραφικό με τη θέση του οικοπέδου. Το υψόμετρο του εδάφους στο σημείο της περίφραξης (λεπτομέρειες στην ΥΑ. απαιτείται χαρακτηρισμός από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (χρήσεις αιγιαλού και παραλίας). 6. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68. Επίσης απαιτείται συμβόλαιο του δικαιοπαρόχου εάν υπάρχει. με τη θέση της οικοδομής. ii. Αν η έκταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 4.kozani. 4. ΦΕΚ 43/7. Για την έγκριση είναι αναγκαία: i. ΦΕΚ 43/7.Ο. Αν η έκταση είναι σε παραμεθόριο περιοχή απαιτείται άρση απαγόρευσης δικαιοπραξίας για κτήση ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις παραμεθόριες περιοχές. έντυπο 9α/83). 1599/85 για την κυριότητα του οικοπέδου και λοιπές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο ΠΔ 43. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε 2 αντίτυπα) • • • • Αίτηση με όλα τα στοιχεία και καταστατικό ή ΦΕΚ για εταιρείες. iii. Αν η έκταση είναι παραθαλάσσια. Σχεδιάγραμμα τομής του κτιρίου. iv. Σε περίπτωση ίδρυσης. από την οικεία Νομαρχία. Οι συντεταγμένες του κτίσματος σε σχέση με τον άξονα του διαδρόμου του αεροδρομίου. σε δύο αντίτυπα.gr URL: www. απαιτείται έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. σε δύο αντίτυπα. βεβαιωμένο από τον αρμόδιο δήμαρχο ή το πολεοδομικό γραφείο σύμφωνα με το ΠΔ 43. Βήμα 2ο: Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/ γηπέδου ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων χορηγείται έγκριση από τις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών της χώρας. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου (1:500 ή 1:200) με διαστάσεις.

Βεβαίωση για παροχή ρεύματος. • Αν υπάρχει κτίσμα: Οικοδομική άδεια και σχέδια (κατόψεις. αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία φύσης. 50100 Κοζάνη Τηλ.gr • • • • • • • • Fax: 2461039768 Γενικό τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:25. • Σε δασική έκταση: Βεβαίωση από το Δασαρχείο.ΧΩ.ΠΕ. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση από το Υ.kozani. καθώς και εγκαταστάσεις σε περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια RAMSAR.3.Ε. Βήμα 3ο: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για κύριες και ολοκληρωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68. • Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών – Έλεγχος Οχλουσών Εγκαταστάσεων. τομές) επικυρωμένα από την πολεοδομία. Τεχνική έκθεση με τη θέση του οικοπέδου.Δ. Συμπλήρωση υποδειγμάτων σύμφωνα με ΠΔ 43. • Τεχνική Υπηρεσία Νομαρχίας – Έγκριση ύπαρξης ή κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου. Άλλα δικαιολογητικά από συναρμόδιους φορείς που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι: • Πυροσβεστική Υπηρεσία .ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: Δημοκρατίας 27. για οικόπεδα εκτός σχεδίου . ΦΕΚ 43/7. Τρεις τουλάχιστον φωτογραφίες του οικοπέδου σε μέγεθος Α4 από διαφορετικά σημεία που να έχει σημειωθεί το οικόπεδο με κόκκινο μελάνι. εθνικούς δρυμούς. όψεις. την περιγραφή της μονάδας και της σκοπιμότητας ίδρυσης της και συμπληρωματική έκθεση εφόσον υπερβαίνει τις 300 κλίνες σε σχέδιο πόλης η τις 100 κλίνες σε οικισμούς. Δίκτυα NATURA 2000.gr URL: www. την περιγραφή της υπάρχουσας υποδομής και του ευρύτερου περιβάλλοντος. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αν το οικόπεδο βρίσκεται: • Σε αρχαιολογικό χώρο: Βεβαίωση από το Υπουργείο Πολιτισμού.Πυροπροστασία. Βεβαίωση για παροχή νερού.49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 4/10 .2002. • ΥΠΕΧΩΔΕ – Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης. Επίσης βεβαίωση από την Πολεοδομία για την αλλαγή της χρήσης σε Ξενοδοχειακή μονάδα..000 με σημειωμένη την θέση του οικοπέδου/ γηπέδου. Βεβαίωση για το δρόμο προσπέλασης από τον αρμόδιο δήμο.: 24610 – 41171/ 40068 e-mail: kye-koz@kozani.

Π.: 24610 – 41171/ 40068 e-mail: kye-koz@kozani. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68.Α. η οποία χορηγείται από τις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών. Τμήμα Σχεδιασμού). Το αρμόδιο γραφείο. εκτός από εγκαταστάσεις στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.σχεδίων ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων χορηγείται έγκριση από τις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών της χώρας. αρμόδια αρχή είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.2.Ο. Ν 1650/86. • Υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την Κ.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: Δημοκρατίας 27.Α.49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 5/10 . Σε περίπτωση ίδρυσης. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για δραστηριότητες Α2 κατηγορίας (χωριά διακοπών. Η Α2 κατηγορία εξετάζεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβάλλοντος ενώ για τη Β4 αρμόδια αρχή είναι το κατά τόπους Νομαρχιακό γραφείο Περιβάλλοντος. Για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες απαιτείται έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης μετατροπής παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα.gr URL: www. αρθ.95) αρμόδιες είναι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος. επέκτασης. Βήμα 4ο: Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης . Για δραστηριότητες Β4 κατηγορίας απαιτείται : • Υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την παρ.kozani. Για τουριστικές εγκαταστάσεις κάτω των 100. 11014/703/Φ 104/ ΦΕΚ 332/Β/2003 σε 6 αντίτυπα.Ν. 50100 Κοζάνη Τηλ. παρ 10β. ο φάκελος υποβάλλεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας.Υ. Η. 10. Επίσης απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.Π. έργα ειδικής τουριστικής υποδομής): • Έγκριση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης. Η. 200 ή 300 κλινών (ανάλογα με την περιφέρεια. ΚΥΑ 24635/95 (ΦΕΚ 755/Β΄/31.4.gr Fax: 2461039768 σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής σημασίας.3010/2002 και Κ.Τ (Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων. εντός 10 ημερών. κύρια ξενοδοχειακά συγκροτήματα. 11014/703/Φ 104/ ΦΕΚ 332/Β/2003 σε τουλάχιστον 4 αντίτυπα. εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής χορηγείται έγκριση από την Κεντρική Υπηρεσία Ε.8.Υ. Για δραστηριότητες Β΄ κατηγορίας σύμφωνα με την ΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (Β’ 1022). αρθ. αποφασίζει αν η επένδυση εμπίπτει στην διαδικασία της Α2 ή της Β4 κατηγορίας. όπου υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Χωροταξίας την Νομαρχίας.

Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα. Αντίγραφο αμοιβής μηχανικού.kozani. ειδικό έντυπο προϋπολογισμού. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ • • • • • • • Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα με τις δηλώσεις αναθέσεως – αναλήψεως (μελέτης – επίβλεψης). Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων. Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 50100 Κοζάνη Τηλ. Μελέτη θερμομόνωσης.Τροποποιητικά σχέδια. κλπ. Ανανέωση εγκρίσεων .83 (ΦΕΚ 394/Δ/8. Διάγραμμα κάλυψης.83). Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π. Παράβολο. • Έγκριση Υπουργείου Πολιτισμού.gr Fax: 2461039768 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ • • • • • • • • • • • • Αίτηση.9. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε 3 αντίγραφα (Οι όψεις ελέγχονται και τελικά εγκρίνονται από την Ειδική Περιφερειακή Αρχιτεκτονική Επιτροπή).ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: Δημοκρατίας 27.Δ. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68. Βήμα 5ο: Οικοδομική άδεια ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχίας ή του Δήμου του τόπου εγκατάστασης.Τ.49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 6/10 . Γενικό τοπογραφικό.gr URL: www.: 24610 – 41171/ 40068 e-mail: kye-koz@kozani. 3. Φωτοαντίγραφο έγκρισης καταλληλότητας του οικοπέδου. φύλλο ελέγχου.Ο. Αρχιτεκτονική μελέτη. • Γραμμή Αιγιαλού και παραλίας. Τοπογραφικό του οικοπέδου. όπου απαιτείται. Γραμμάτιο κατάθεσης παραβόλου στον Ε. Στατική μελέτη.9. Άδεια καταλληλότητας. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Εφόσον ζητηθούν: • Κυκλοφοριακή Σύνδεση.

Βήμα 6ο: Άδεια λειτουργίας ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας. 50100 Κοζάνη Τηλ. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού. Έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.gr • • • • • • • • • • • • • • • • Fax: 2461039768 Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται.kozani. Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ.: 24610 – 41171/ 40068 e-mail: kye-koz@kozani.Τ (Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης. Τμήμα Σχεδιασμού). Σε περίπτωση ίδρυσης. επέκτασης. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου.49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 7/10 . Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.Ο. Έγκριση υπουργείων Γεωργίας . εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής χορηγείται ειδικό σήμα λειτουργίας από την Κεντρική Υπηρεσία Ε.1221/81 και μεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: Δημοκρατίας 27. Έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εφόσον ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται κοντά σε πολιτικά αεροδρόμια σε απόσταση μικρότερη από 4. όπου απαιτείται. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. όπου απαιτείται. από αιγιαλό). Έγκριση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή.000 από το κέντρο του διαδρόμου του αεροδρομίου.500 κυβικών μέτρων.000 από το κέντρο του διαδρόμου του αεροδρομίου. 1 του άρθρου 3 του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα. που προβλέπεται στο Ν. αν η εγκατάσταση γίνεται σε δασική έκταση ή σε περιοχή εκτός οικιστικού σχεδίου. Δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων. Έγκριση της ΔΕΗ για κατασκευές όγκου άνω των 2.Βιομηχανίας για παραχωρήσεις Δημοσίων. Έγκριση Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αν ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται κοντά σε στρατιωτικά αεροδρόμια ή πολιτικά που χρησιμοποιούνται και από την πολεμική αεροπορία σε απόσταση μικρότερη από 5.gr URL: www. καθώς και για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακή μονάδα χορηγείται ειδικό σήμα λειτουργίας από τις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών της χώρας. Μελέτη αερίων καυσίμων. εφόσον η εγκατάσταση βρίσκεται σε χώρους οι οποίοι ελέγχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έγκριση της Δ/νσης Δασών ή του Δασαρχείου. Χάραξη γραμμής αιγιαλού (απόσταση μικρότερη των 100 μ. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68.

Φάκελος αρχιτεκτονικών σχεδίων υπάρχουσας κατάστασης εις τριπλούν (κατόψεις –όψεις –τομές –τοπογραφικά –φωτογραφίες) υπογεγραμμένα από αρχιτέκτονα μηχανικό.Υ. 6.9. σε ένα στάδιο ελέγχου ως προς την καταλληλότητα του οικοπέδου και των αρχιτεκτονικών σχεδίων (απόφαση 512377/15. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου –μηχανολόγου για την ορθή λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. της παρ. Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας των υφισταμένων εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την παρ. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη μονάδα. Αίτηση του επιχειρηματία για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας και στις περιπτώσεις νομικών προσώπων του νομίμου εκπροσώπου αυτών. ΕΟΤ). 8. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία. 11014/703/Φ 104/ ΦΕΚ 332/Β/2003. 2.1993 Γεν. 13.gr URL: www.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: Δημοκρατίας 27. σύμφωνα με την Κ.: 24610 – 41171/ 40068 e-mail: kye-koz@kozani. 3. 12. Υποβολή της έντυπης υπεύθυνης δήλωσης.49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 8/10 .Α. 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.). 11. Οικοδομική άδεια του κτιρίου ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση. 9. Γραμ. Για τη χορήγησή του. 71/1988 (ΦΕΚ 82 Α). υποβάλλεται στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο Β του Π. 50100 Κοζάνη Τηλ.Δ. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων.kozani. προκειμένου να εγκριθούν οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ΕΟΤ (ΦΕΚ 557/Β/1987). 2160/93. όπου απαιτείται. 10. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68.Τ.Π. Εφόσον ληφθούν όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που ορίζονται στη μελέτη. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης. αντισεισμικής και δομικής. Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής. σχετικά με την προοριζόμενη χρήση του κτιρίου. χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών. 14. Βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχίας (Τμήμα Υγιεινής) για το πόσιμο του νερού. από δύο διπλωματούχους μηχανικούς του Πολυτεχνείου. της 20/1/1988 (ΦΕΚ 61 Δ) ως και βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα (Δ/νση υγιεινής ή Ο.gr Fax: 2461039768 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σε κύρια τουριστικά καταλύματα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. του Π.Α. 4. Ζ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. Πιστοποιητικό υγείας του επιχειρηματία ή του υπευθύνου για τη λειτουργία. Η. 7.

Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 10. 16. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 11014/703/Φ 104/ ΦΕΚ 332/Β/2003 ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής (ΥΠΕΧΩΔΕ ή Νομαρχία).Ε. 7. σύμφωνα με τις διατάξεις του Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. 17. από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΤ και της αρμόδιας Δ. περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων. 9.Β΄ . όπου απαιτείται.Π. 6.Ε. Αίτηση υποβολής τίτλου της επιχείρησης. Κατάθεση παραβόλου για τη θεώρηση τιμών υπέρ δημοσίου. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας. ότι δεν απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Βεβαίωση του Ξ. 22.gr Fax: 2461039768 15. 8. 50100 Κοζάνη Τηλ.gr URL: www. σύμφωνα με την Κ. Η. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έγκριση διορισμού υπευθύνου διευθυντού. 5.49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 9/10 . Πιστοποιητικό υγείας του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Απόδειξη είσπραξης του ποσού που αναλογεί υπέρ Ξ.: 24610 – 41171/ 40068 e-mail: kye-koz@kozani. περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων. 1937. όταν πρόκειται για κύρια καταλύματα που λειτουργούν για πρώτη φορά ή όταν μεταβιβάζεται η επιχείρηση. 20. όταν απαιτείται. Δικαιολογητικό κατάθεσης Οικονομικών Επιβαρύνσεων. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία.Δ. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68. 2.Ε.Ε. Βεβαίωση Νομαρχίας (τμήμα Υγιεινής) για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και για το πόσιμο του νερού ή απόδειξη λογαριασμού ΕΥΔΑΠ για τα εκτός Αθηνών – Πειραιά.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: Δημοκρατίας 27. Βεβαίωση του Ξ. του αιτούντος ότι δεν υφίσταται οφειλή από τα σε βάρος του αιτούντος βεβαιωθέντα οριστικά ποσά υπέρ του ΕΟΤ από τυχόν επιβολή προστίμων καθώς και από ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις.Υ.Γ.Γ΄ κατηγορία. της 25 Νοεμβρίου /7 Δεκ.Υ. 21. εφόσον δεν έχει προηγηθεί και το ξενοδοχείο ανήκει στην Α΄ . στην οποία ο επιχειρηματίας θα προτείνει συγκεκριμένο τίτλο προς έγκριση. 23.Ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β΄ του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.Α. Τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά για την έγκριση διορισμού υπευθύνου Διευθυντή.Ε. 3.kozani. Αίτηση του επιχειρηματία για ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. ΕΟΤ. Απόδειξη είσπραξης του ισχύοντος σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Προνοίας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας –Τηλεόρασης και Τουρισμού ( ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ).Ο. 2160/93 σύμφωνα με την απόφαση Γ.. 19. 4. 18.

gr URL: www.gr Fax: 2461039768 11. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 68.kozani.: 24610 – 41171/ 40068 e-mail: kye-koz@kozani. Αποδείξεις είσπραξης των παραβόλων.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: Δημοκρατίας 27.49% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 10/10 . 50100 Κοζάνη Τηλ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful