Mădălina Roxana Buneci

Metode Numerice - aspecte teoretice şi practice

Editura Academica Brâncuşi Târgu-Jiu, 2009

Mădălina Roxana Buneci

ISBN 978-973-144-289-1

2

Metode Numerice

CUPRINS
Prefa ă........................................................................................................................7 I. No iuni introductive...............................................................................................9 I.1. Elemente de teoria erorilor ......................................................................9 I.2. Condi ionarea numerică. Factor de condi ionare....................................11 I.3. Stabilitatea algoritmilor..........................................................................14 I.4. Complexitatea algoritmilor.....................................................................15 II. Aproximarea numerelor reale...............................................................................17 II.1. Reprezentarea numerelor întregi într-o bază.........................................21 II. 2. Reprezentarea numerelor reale într-o bază...........................................29 III. Reprezentarea informa iei în sistemele de calcul................................................29 III.1. Reprezentarea internă a numerelor întregi...........................................29 III. 1.1. Reprezentarea internă a numerelor întregi fără semn (pozitive)...........................................................................29 III.1.2. Reprezentarea internă a numerelor întregi (cu semn)...........30 III. 2. Reprezentarea internă a numerelor reale................................35 III.2.1. Forma normalizată................................................................35 III.2.2. Reprezentarea în virgulă mobilă...........................................36 III.2.3. Standardul IEEE-754............................................................39 III.2.4. Aritmetica în virgulă mobilă.................................................45 IV. Rezolvarea sistemelor liniare..............................................................................53 IV.1. Elemente de analiză matriceală...........................................................53 IV. 2. Metode directe de rezolvare a sistemelor liniare................................61 IV.2.1. Metoda de eliminare Gauss ..................................................62 IV.2.2. Rezolvarea sistemelor liniare prin metoda de eliminare Gauss...................................................................................67

3

Mădălina Roxana Buneci

IV.2.3. Calculul determinantului unei matrice..................................70 IV.2.4. Calculul inversei unei matrice..............................................71 IV.3. Factorul de condi ionare al unei matrice..............................................74 IV.4. Metode iterative de rezolvare a sistemelor liniare...............................80 IV.4.1. Generalită i............................................................................80 IV.4.2. Metoda Jacobi.......................................................................83 IV.4.3. Metoda Gauss-Seidel............................................................87 V. Rezolvarea ecua iilor şi sistemelor neliniare........................................................91 V. 1. Rezolvarea ecua iilor neliniare.............................................................91 V.1.1. Metoda bisec iei (metoda înjumătă irii intervalului)..............93 V.1.2. Metoda coardei.......................................................................96 V.1.3. Metoda tangentei.................................................................104 V. 2. Rezolvarea sistemelor neliniare.........................................................114 V.2.1. Metoda punctului fix............................................................116 V.2.2. Metoda Newton – cazul m-dimensional..............................127 VI. Aproximarea func iilor.....................................................................................139 VI. 1. Polinoame de interpolare..................................................................139 VI.1.1. Defini ie. Eroarea de interpolare.........................................142 VI.1.2. Eroarea de interpolare în cazul nodurilor echidistante.......142 VI.1.3. Eroarea de interpolare în cazul nodurilor Cebîşev.............143 VI.1.4. Polinomul Lagrange de interpolare....................................144 VI.1.5. Polinomul Newton de interpolare de spe a I (ascendent)...161 VI.1.6. Polinomul Newton de interpolare de spe a a II-a (descendent).........................................................................166 VI.1.7. Polinomul Newton de interpolare cu diferen e divizate.....171 VI. 2. Metoda celor mai mici pătrate..........................................................175 VI.2.1. Caracterizarea elementelor de cea mai bună aproximare pe subspa ii Hilbert..................................................................175 VI.2.2. Aproximarea în medie prin metoda celor mai mici pătrate................................................................................178 VI.2.3. Limitări ale metodei celor mai mici pătrate........................186

4

Metode Numerice

VII. Derivarea numerică.........................................................................................189 VII.1. Formule de derivare aproximativă folosind dezvoltări în serie Taylor................................................................................189 VII.2. Extrapolare Richardson...................................................................205 VII.3. Metode de derivare numerică folosind interpolarea.........................206 VIII. Integrarea numerică........................................................................................209 VIII.1. Formula generală de cuadratură numerică. Formula de cuadratură Newton-Cotes..................................................................................209 VIII.2. Formula dreptunghiurilor................................................................212 VIII.3. Formula trapezelor..........................................................................218 VIII.4. Formula lui Simson.........................................................................223 VIII.5. Algoritmul lui Romberg..................................................................224 VIII.6. Cuadratura Gauss............................................................................227 VIII.7. Formule pentru calculul aproximativ al unei integrale duble.........230 Anexa: Ini iere în Maple.........................................................................................235 A.1. Structura internă. Categorii de comenzi MAPLE...............................235 A.2. Operatori, constante şi func ii predefinite în MAPLE. Expresii........238 A.3. Numere, şiruri şi identificatori............................................................243 A.4. Comenzi de calcul în MAPLE............................................................248 A.5. Reprezentări grafice în MAPLE..........................................................251 A.6. Structuri de date în MAPLE................................................................256 A.6.1 Expresii şi func ii..................................................................256 A.6.2. Liste......................................................................................261 A.6.3. Mul imi.................................................................................262 A.6.4. Tablouri................................................................................264 A.7. Elemente de programare în MAPLE...................................................269 A.7.1 Atribuirea. Decizia. Structuri repetitive................................269 A.7. 2. Proceduri în MAPLE...........................................................274 Bibliografie.............................................................................................................279 Index........................................................................................................................281

5

Mădălina Roxana Buneci 6 .

aşa cum le folosim astăzi. Însă metodele numerice moderne. pe de o parte şi ştiin e şi tehnologie. această interac iune s-a intensificat în ultimele decenii.Metode Numerice PREFA Ă Analiza numerică are o istorie lungă şi bogată: Arhimede. reprezentarea informa iei în sistemele de calcul şi aritmetica în virgula mobilă. aduse la o formă algoritmică. 7 . se compară rezultatele ob inute utilizând aritmetica virgulei mobile cu rezultatele ob inute folosind calculul simbolic. sunt caracterizate de sinergia dintre calculatoarele electronice programabile. economia sau ştiin ele sociale. Această carte reprezintă o introducere în studiul metodelor numerice. spre exemplu. rezolvarea sistemelor liniare (prin metode directe şi iterative). precum şi oportunitatea şi necesitatea de a rezolva probleme complexe din diverse domenii cum ar fi ingineria. rezolvarea ecua iilor şi sistemelor neliniare. pentru a eviden ia erorile de rotunjire. derivarea şi integrarea numerică. pe de altă parte. Creşterea utilizării metodelor numerice a fost cauzată nu numai de creşterea performan ei calculatoarelor. Deşi a existat întotdeauna o strânsă interac iune între matematică. aproximarea func iilor (prin polinoame de interpolare şi metoda celor mai mici pătrate). medicina. În cele opt capitole ale acestei lucrări sunt prezentate no iuni şi rezultate fundamentale ce in de aproximarea numerelor reale. În multe situa ii. analiza matematică. Cu toate că există produse software performante pentru rezolvarea multor probleme matematice întâlnite în practică. cunoaşterea şi în elegerea metodelor numerice rămân esen iale pentru utilizarea inteligentă a produselor software respective. În fiecare caz în parte sunt prezentate proceduri în MAPLE şi se fac compara ii între datele de ieşire ale procedurilor respective şi rezultatele afişate de comenzile MAPLE destinate rezolvării aceloraşi probleme. având contribu ii semnificative în acest domeniu. Sunt descrise cele mai utilizate metode numerice. Newton sau Gauss. ci şi de îmbunătă irea algoritmilor.

These lecture notes were developed for a fourteen-week course the author has taught for first year students at System Engineering. Numerical Methods . Ingineria Energetică şi Inginerie Industrială – licen ă). The algorithms are implemented in MAPLE. Power Engineering and Industrial Engineering. Theoretical as well as practical aspects are emphasized. solving linear systems (by direct and iterative methods). cartea poate servi.theoretical and practical aspects Author: Mădălina Roxana Buneci Abstract. approximating derivatives and quadrature rules. 8 . approximating functions (polynomial interpolation and the least squares method).Mădălina Roxana Buneci Cartea de fa ă corespunde programei analitice a cursului de Metode Numerice (de la Ingineria Sistemelor. pentru cei interesa i. This book is an introduction to the study of numerical methods. solving equations and nonlinear systems. În afară de destina ia ei directă de manual pentru studen ii facultă ilor tehnice. computing in floating point arithmetic. ca punct de plecare în studiul mai aprofundat al metodelor numerice. In the eight chapters of this book are presented fundamental concepts and results related to approximating of real numbers.

I. erori din măsurătorile ini iale sau erori din calcule anterioare. Aceste tipuri de erori se numesc erori inerente. diferen ial la algebric. neliniar la liniar problemele complicate sunt înlocuite de probleme mai simple care au aceeaşi sau “aproape” aceeaşi solu ie. Astfel solu iile ob inute prin aplicarea metodelor numerice reprezintă doar aproxima ii ale solu iilor problemelor originale. 9 . No iuni introductive Metodele numerice reprezintă tehnici prin care problemele matematice sunt reformulate astfel încât să fie rezolvate numai prin opera ii aritmetice. sau considerarea unui termen cu un rang “suficient” de mare pentru a aproxima limita unui şir. • Erori datorate reprezentării datelor şi efectuării calculelor într-o aritmetică cu precizie limitată (de exemplu aritmetica virgulei mobile). trunchierea unei serii infinite (mai precis aproximarea sumei unei serii printr-o sumă par ială).1. Elemente de teoria erorilor Sursele erorilor şi clasificarea lor Se pot distinge trei tipuri de erori în cazul aplicării de metode numerice pentru rezolvarea unei probleme: • Erori provenite din simplificarea modelului fizic.Metode Numerice I. pentru a fi descris întrun model matematic. Aceste erori se numesc erori de rotunjire. • Erori datorate metodei utilizate-de exemplu. Aceste erori sunt numite erori de metodă sau erori de trunchiere. şi deci implică erori. Prin trecerea de la infinit la finit.

o eroare în centimetri este mai importantă dacă lungimea calculată este de 100 cm.valoare exactă Eroarea relativă = eroare absolută valoare exactă Din aceste defini ii se ob ine: Valoare aproximativă = (valoare exactă )(1 + eroare relativă) Eroarea absolută nu ine seama de ordinul de mărime al valorilor comparate. Se utilizează majoran i pentru modulul erorii (sau norma erorii. Fie: x x* f* = valoarea de intrare exactă = valoare de intrare aproximativă = func ia aproximativă de calcul f*(x*) .Mădălina Roxana Buneci Erorile inerente sunt anterioare aplicării metodei numerice. De aceea.f(x*)) . 100 % De obicei valoarea exactă nu este cunoscută. dacă se lucrează într-un spa iu normat). Adesea eroarea relativă se exprimă în procente: eroare absolută valoare exactă . De exemplu. eroarea relativă se raportează la valoarea reală. şi doar se estimează valorile limită ale acesteia. Erori ale datelor şi erori de calcul Considerăm următoarea problemă tipică: calculul valorii unei func ii f:R→R pentru un argument dat. iar erorile de trunchiere şi de rotunjire apar în timpul calculului numeric.f(x)) Deci 10 f(x) = rezultatul dorit Eroarea totală este dată de: . Erori absolute şi erori relative Eroarea absolută = valoare aproximativă .(f(x*) . decât dacă este de 100 km. De aceea nici eroarea (absolută sau relativă) nu poate fi calculată.f(x) = (f*(x*) .

2 h  ε M 1 ε   -2ε 2 şi deci E ′(h ) = 0 <=> h = 2 . Algoritmul nu are nici un efect asupra erorii propagate a datelor. Pentru valori mai mici ale lui h eroarea totală creşte din M 11 . Dacă ε domină eroarea cu care se reprezintă valorile lui f. unde. unde M = sup f ′′(t ) pentru t într-o 2 utilizând o f ′(x ) ≈ eroarea de trunchiere este dominată de M vecinătate a lui x (acesta rezultă aplicând formula lui Taylor de ordinul doi în x).Metode Numerice Eroare totală = eroare de calcul + eroare propagată a datelor. Erori de trunchiere şi erori de rotunjire Eroare de trunchiere = diferen a dintre rezultatul exact (pentru datele de intrare curente) şi rezultatul furnizat de un algoritm dat utilizând aritmetica exactă. atunci eroarea de rotunjire în formula de aproximare considerată este mărginită de totală este mărginită de E(h) = M Avem E ′(h ) = 2ε . De exemplu. Eroare de calcul = f*(x*) .x. Ca urmare. Eroare de rotunjire = diferen a dintre rezultatul produs de un algoritm dat utilizând aritmetica exactă şi rezultatul produs de acelaşi algoritm aritmetică cu precizie limitată (de exemplu aritmetica virgulei mobile). În plus. Deci eroarea h h 2ε + . dar de obicei una dintre acestea predomină. 2 M h   deci func ia are punct de minim în h = 2 ε . Studiem varia ia acestei func ii. dacă aproximăm derivata într-un punct prin f (x + h ) − f (x ) h h .f(x*) Eroare a datelor = x* . E ′′ 2  M  >0. Eroarea de calcul este suma dintre eroarea de trunchiere şi eroarea de rotunjire. eroarea totală este M minimă pentru h ≈ 2 ε .

y | = | 2. 4. y y Deseori eroarea ∆y este dificil de estimat.16.03606 iar eroarea forward relativă este aproximativ 1.x. Ideea analizei erorilor din punct de vedere a erorilor backward este următoarea: solu ia aproximativă y* este considerată solu ia exactă a unei probleme cu datele ini iale modificate.y Eroare forward relativă = y*−y ∆y = . mai precis se consideră y* = f(x*). unde x* este o perturba ie a lui x. eroarea forward absolută 12 .84 =2. x x Solu ia aproximativă y* se consideră "bună" dacă este solu ie exactă pentru o problemă cu datele "uşor" perturbate. De exemplu.2.2.2 .Mădălina Roxana Buneci cauza creşterii erorii de rotunjire.84 . dar ob inem o valoare aproximativă y*. Pentru a calcula eroarea backward. Eroarea backward 5 prin y* = 2. unde f : R → R. iar pentru valori mai mari ale lui h eroarea totală creşte din cauza creşterii erorii de trunchiere.6 %.5 | ≈ 0. Erori forward şi erori backward Să presupunem că dorim să calculăm y = f(x). unde f(x) = y şi f(x*) = y*. Eroare backward absolută = ∆x = x* .x | = | 4. observăm că absolută este | ∆x | =| x* . Eroare backward relativă = x*−x ∆x = . dacă aproximăm este | ∆y | =| y* . iar eroarea backward relativă este aproximativ 3 %. Eroare forward absolută = ∆y = y* .23606…| ≈ 0.2.

Fie x* cu proprietatea că f(x*) = y*. Să presupunem că se evaluează func ia diferen iabilă f pentru data de intrare x şi se ob ine valoarea aproximativă y* corespunzând valorii x* = x + ∆x. cu varia iile relative ale datelor de intrare ce le Factorul de condi ionare (relativ) se defineşte prin: cond = variatia relativă a solutiei variatia relativă a datelor de intrare Să revenim la calculul y = f(x). ≈ Considerăm un exemplu de estimare pentru factorul de condi ionare. Să presupunem că se ob ine valoarea aproximativă y*. Avem f (x *) − f (x ) f (x ) x *− x x cond = ∆y y = . Factor de condi ionare. ∆x x Problema este rău condi ionată.f(x) ≈ f ′(x ) ∆x 13 . De aceea se utilizează o estima ie margine superioară pentru cond. unde f : R → R. Problema este rău condi ionată dacă modificările relative care au loc în solu ie pot fi mult mai mari decât cele ale datelor de intrare. Deci | eroarea relativă forward | < cond × | eroarea relativă backward |. Factorul de condi ionare ac ionează ca un "factor de amplificare" legând eroarea forward de eroarea backward: | eroarea relativă forward| = cond × | eroarea relativă backward| De obicei factorul de condi ionare nu este cunoscut exact şi poate varia în func ie de datele de intrare. Condi ionarea numerică. (mai precis y* = f(x*)). Eroarea absolută forward este f(x + ∆x) .Metode Numerice I.2. Problema se numeşte bine condi ionată dacă varia iile relative ale solu iei au acelaşi ordin de mărime cauzează. dacă factorul de condi ionare cond >> 1.

14 . Aceasta depinde în egală măsură de buna condi ionare a problemei şi de stabilitatea algoritmului. Stabilitatea algoritmilor No iunea referitoare la algoritmi analoagă condi ionării numerice a problemelor este stabilitatea.3. Stabilitatea algoritmului nu garantează acurate ea. Se spune că un algoritm de rezolvare a unei probleme este stabil dacă rezultatul produs este solu ia exactă a aceleaşi probleme cu datele "uşor" perturbate. Un algoritm instabil poate amplifica mult perturba iile date de erorile de calcul.Mădălina Roxana Buneci iar eroarea relativă forward este f (x + ∆x ) − f (x ) f ′(x )∆x ≈ f (x ) f (x ) Factorul de condi ionare este f ′(x )∆x xf ′(x ) f (x ) cond ≈ = . În cazul algoritmilor stabili efectul erorii de calcul nu este mai puternic decât efectul erorii (mici) a datelor de intrare. Acurate ea metodelor Acurate ea se referă la apropierea solu iei calculate de solu ia exactă a problemei. ∆x f (x ) x Factorul de condi ionare absolut se defineşte ca raportul dintre varia ia solu iei şi varia ia datelor de intrare. I. Factorul de condi ionare absolut ac ionează ca un "factor de amplificare" legând eroarea absolută forward de eroarea absolută backward. stabilitatea numerică a unui algoritm înseamnă ca acesta este cât mai pu in sensibil la perturba iile din timpul calculului (erorile de rotunjire sau la alte incertitudini numerice care pot apărea în procesul de calcul). Intuitiv vorbind.

Fie n numărul de date de intrare pentru un anumit algoritm (eventual considerăm n egal cu numărul de loca ii de memorie necesare pentru memorarea datelor ini iale). i. C2 > 0. Aplicarea (cu ajutorul calculatorului) unui algoritm stabil unei probleme bine condi ionată garantează ob inerea solu iei cu o precizie bună. I. Vom nota τ(n) timpul cerut de algoritm în cazul cel mai defavorabil.e.: τ(n) = sup {TS(n) : S este un set de date de intrare de dimensiune n } În general nu este posibil să determinăm o formulă pentru τ(n).Metode Numerice Inacurate ea poate rezulta din aplicarea unui algoritm stabil unei probleme rău condi ionate.4. Complexitatea algoritmilor În evaluarea complexită ii unui algoritm se ine cont de două aspecte • • timpul necesar execu iei algoritmului (dat de numărul de opera ii elementare) spa iul de memorie necesitat de algoritm În general nu este posibil să ob inem simultan un timp de execu ie mai scurt precum şi un necesar de spa iu de memorare mai mic. în sensul că eroarea relativă a solu iei calculate fa ă de solu ia exactă este de ordinul de mărime al erorilor de reprezentare a datelor în calculator. n0∈N cu C1f(n) ≤ τ(n) ≤ C2f(n) ∀n ≥ n0 15 . În acest sens introducem următoarele nota ii: • τ(n) = O(f(n)) dacă ∃ C > 0. n0 ∈ N cu τ(n) ≤ C f(n) ∀ n ≥ n0 Interpretare: τ are o creştere mai lentă decât f • τ(n) = o(f(n)) dacă lim n →∞ τ(n ) =0 f (n ) Interpretare: τ are o creştere strict mai lentă decât f • τ(n) = θ (f(n)) dacă ∃ C1. Fie TS(n) timpul cerut de algoritm pentru un anumit set de n date de intrare S. Progresele tehnologice din ultima vreme impun drept criteriu primordial criteriul timp. În acelaşi timp ne interesează comportarea lui τ(n) pentru valori mari ale lui n. ca şi din aplicarea unui algoritm instabil unei probleme bine condi ionate.

Mădălina Roxana Buneci Interpretare: τ are o creştere la fel de lentă ca f • τ(n) ~ f(n) dacă lim τ(n) =1 n →∞ f ( n ) Interpretare: τ are o creştere la fel de lentă ca f • τ(n) = Ω(f(n)) dacă f(n) = O(τ(n) Interpretare: f are o creştere mai lentă decât τ O şi o se folosesc pentru a stabili marginile superioare ale timpului de execu ie. Un algoritm se numeşte algoritm polinomial dacă τ(n) = O(P(n)). 16 . iar Ω pentru limita inferioară a timpului de execu ie. iar P este un polinom. unde τ este timpul cerut de algoritm.

Reamintim că această rela ie de ordine se defineşte în felul următor: (αn.…. βn-1. 2. corespunzătoare mul imii primelor b numere naturale: 0. D. 4. αn-1. Aproximarea numerelor reale II. βn-1. În cele ce urmează fixăm o bază b şi notăm B = {0. Se numeşte sistem de numera ie o mul ime de b simboluri distincte. E. Fixăm două elemente din An. α=(αn. …. Notăm Sb = {ci : 0 ≤ i ≤ b-1 } mul imea acestor simboluri. n . numite cifre în baza b. …. 1. αn-1. Fie mul imea An = ∏ Bk k =0 înzestrată cu ordinea lexicografică. 11. B. 1. …. Arătăm pentru început că fn este strict crescătoare. 3. 15. A. …. 1} S16 = {0. De exemplu: S2 = {0. 6. 7. 1. αn-1. 1. 13. E. 1. 12. F corespund numerelor naturale 10. Apoi. α0 ) şi β = (βn. α0 ) < (βn. B. 1.Metode Numerice II. deci este injectivă. n} astfel încât αk < βk şi αi = βi pentru i = k + 1. D. …. C. …. 5. bn+1-1} şi An sunt mul imi finite cu acelaşi cardinal (număr de elemente) va rezulta că de fapt fn este o bijec ie. def Considerăm func ia fn : An → {0. inând cont că mul imile {0. C. …. α0) = αnbn + αn-1bn-1 + … + α2b2 + α1b + α0. 17 . Demonstrăm că func ia fn este bijectivă. b-1 } n şi Bk = B pentru orice k∈ N. 9. β0 ) <=> există k∈{0. b-1. Reprezentarea numerelor întregi într-o bază Se numeşte bază un număr natural b ∈ N. 1. 14. …. b ≥ 2. bn+1-1 } definită prin fn(αn. F} unde caracterele A. 8.

n} astfel încât αi = βi pentru i = k + 1. Fie b o bază (adică b ∈ N. α0 ) în An astfel încât x = fn (α) sau echivalent x = αnbn + αn-1bn-1 + … + α2b2 + α1b + α0. b-1 }. 1. Orice număr natural nenul x poate fi scris în mod unic sub forma x = αnbn + αn-1bn-1 + … + α2b2 + α1b + α0. 1. n şi αk < βk (de unde rezultă că αk ≤ βk . atunci x = αn-1bn-1 + … + α2b2 + α1b + α0 ≤ (b -1)bn-1 + … + (b -1)b2 + (b -1)b + (b -1) = (b -1) (bn-1 + …b2 + b + 1) 18 . α1. …. Conform principiului multiplicativ al lui Arhimede.{0. bn+1-1 } . există un unic element α = (αn. …. b ≥ 2). cu α < β. De aici rezultă că există un singur număr natural n ≥ 1 astfel încât x ∈ {0. bn+1-1 } şi fn : An → {0. rezultă că există k∈{0. bn-1 }. αn ∈ {0. 1..bk + (b -1) = βnbn + βn-1bn-1 + … + βk+1bk+1+ βkbk . Demonstra ie. β0 ). Avem fn(α0. α1. ….1). deci fn este strict crescătoare. …. …. …. şi α0. α < β implică fn(α) < fn(β). 1. αn) = αnbn + αn-1bn-1 + … + αk+1bk+1+ αkbk +αk-1bk-1+ … + α1b + α0 = βnbn + βn-1bn-1 + … + βk+1bk+1 + αkbk + αk-1bk-1+ … + α1b + α0 ≤ βnbn + βn-1bn-1 + … + βk+1bk+1+ (βk -1)bk +(b -1)bk-1+ …+ (b-1) = βnbn + βn-1bn-1 + …+ βk+1bk+1+(βk -1)bk +(b -1)(bk-1+ … + b +1) = βnbn + βn-1bn-1 + … + βk+1bk+1+ βkbk . Folosind bijectivitatea func iei fn demonstrăm următoarea teoremă: Teorema 2. 1. cu αn ≠ 0. αn-1. ….Mădălina Roxana Buneci …. …. …. Dacă αn ar fi nul. pentru număr natural nenul x există un număr natural n ≥ 1 astfel încât: bn ≤ x < bn+1. 1. Deoarece α < β.1 < βnbn + βn-1bn-1 + … + βk+1bk+1+ βkbk ≤ fn(β) bk −1 b −1 În consecin ă.1. Deoarece x∈{0. bn+1-1 } este bijectivă.

0 ≤ α0 < b. αn. β1.Metode Numerice = (b -1) < bn. Dacă ar exista două reprezentări x = αnbn + αn-1bn-1 + … + α2b2 + α1b + α0. αn-1. q0 = bq1 + α1. atunci bn ≤ x < bn+1 şi bm ≤ x < bm+1 şi în consecin ă. b-1 }. …. βm ∈ {0. αn-1. …β0). …. cu βm ≠ 0. De exemplu numărul 4710 se scrie în baza 2 astfel: 19 . cu αn ≠ 0. βn-1. …. …. …β0). q1 ≠ 0 0 ≤ αn < b. Trecerea unui număr dintr-o bază în alta se numeşte conversie. qn-1 = b qn + αn. Convenim să scriem bază în care este reprezentat un număr ca indice. βn-1.. n = m. β0. Plecând de la observa ia următoare x = αnbn + αn-1bn-1 + … + α2b2 + α1b + α0 = ( ( …(αnb + αn-1 )b + … + α2)b + α1)b + α0 deducem faptul că reprezentarea sub forma din teorema 1 a unui număr natural nenul x se poate face prin împăr iri succesive la b şi re inerea resturilor de la sfârşit spre început: x = bq0 + α0. avem (αn. …. 1. bn −1 b −1 ceea ce contrazice alegerea lui n. cu α0. şi ca urmare reprezentarea x lui este unică. Deci αn ≠ 0. α1. α0 ) = (βn. Deoarece fn este injectivă şi fn(αn.. α0 ) = fn(βn. = βmbm + βm-1bm-1 + … + β2b2 + β1b + β0. qn = 0 Scrierea lui x sub forma din teorema 1 se numeşte reprezentarea lui x în baza b. q0 ≠ 0 0 ≤ α1 < b.

1728 = 0011110102 = 11110102. Conversia unui număr întreg dintr-o bază b1 într-o bază b2 se face prin intermediul bazei 10. sau 47 46 1 2 23 22 1 2 11 10 1 2 5 4 1 2 2 2 0 2 1 Conversia de la baza b la baza 10 se face prin însumarea puterilor lui b înmul ite cu cifrele din baza b corespunzătoare.Mădălina Roxana Buneci 47 = 23 ⋅ 2 + 1 23 = 11 ⋅ 2 + 1 11 = 5 ⋅ 2 + 1 5= 2⋅2+1 2= 1⋅2+0 1= 0⋅2+1 Deci 4710 = 1011112. cu k ≥ 1. numărul 1278 şi 1A816 se scriu în baza 10 astfel: 1278 = 7 × 80 + 2 × 81 + 1 × 82 = 8710 1A816 = 8 × 160 + A × 161 + 1 × 162 = 8 × 160 + 10 × 161 + 1 × 162 = 42410. Dacă numărul de cifre nu este multiplu de k se completează configura ia la stânga cu zerouri. A 7 20 . Conversia de la baza b1 = bk la baza b corespunde dezvoltării fiecărei cifre din reprezentare în echivalentul ei în baza b utilizând k cifre (adăugând eventual zerouri în fa ă). 28 = 0102. 78 = 1112 4E16 = 010011102 = 10011102. în care baza b1 care este o putere a lui b2 sau invers. 1 011 110 2 = 1368 1 3 6 1010 01112 = A716. De exemplu. E16 = 11102. De exemplu. În cazul particular. De exemplu. deoarece 8 = 23 şi 18 = 0012. Fie b1 = bk. conversia se poate face şi direct. deoarece 16 = 24 şi 416 = 01002. Conversia de la baza b la baza b1 = bk se realizează înlocuind de la dreapta la stânga grupele de k cifre din baza b prin cifra în baza b1 corespunzătoare.

dacă γ∈ C are proprietatea că F(γ) = x. ceea ce implică 0 ≤ x . Fie b o bază şi F : C → [0. atunci bn există două elemente α. Considerăm x ∈ (0.n < n şi lim n = n n n n →∞ b n b b b b b x. atunci γ = α sau γ = β. Atunci 1. Reprezentarea numerelor reale într-o bază Pentru scrierea unui număr real şi pozitiv în baza b considerăm mul imea C = N* × ∏ Bk k ≥1 ∞ cu Bk = {0. În plus. Demonstra ie. adică cel mai mare număr întreg mai mic sau egal cu y. …) = α0 + Seria ∑ b nn n =1 α . ∞) definită prin F(α0. ∞) func ia definită mai sus. 3. În cele ce urmează notăm cu [y] partea întreagă a numărului real y.Metode Numerice II. b-1 }. Pentru orice n ∈ N. ob inem 21 . αn. β ∈ C cu α ≠ β astfel încât F(α) = F(β) = x. Pentru orice număr real x > 0 care nu este de forma n∈ N* există un unic α ∈ C astfel încât F(α) = x. α1. ∑ b nn n ≥1 α este convergentă. …. notăm qn = [xbn]. Din defini ia păr ii întregi rezultă qn ≤ xbn < qn + 1. Dacă numărul real x > 0 este de forma v cu v∈N şi bn v cu v∈N şi n∈ N* . …. sau echivalent qn q q q 1 1 ≤ x < n + n . şi func ia F : C → (0.2. 1. pentru că 0 ≤ αn 1 ≤ (b-1) n şi n b b ∑ bn n ≥1 1 este convergentă (fiind o serie geometrică cu ra ia este corect definită. înmul ind inegalitatea qn ≤ xbn < qn + 1 cu b şi inând cont că [xbn+1] = qn+1. Deci F b Teorema 2. 1. 1 pozitivă şi subunitară). 2. F este surjectivă 2. ∞) şi construim α ∈ C astfel încât F(α) = x. Pe de altă parte.

bqn < b Luăm α0 = [x] şi αn = qn . Seriile n ≥0 ∑ b nn α şi n≥0 ∑ bn n β având sumele par iale egale au termenii generali egali şi deci α = β. n →∞ bn 2. rezultă că lim sn = x. Pentru aceasta este suficient să demonstrăm că sn = ∑ n n =0 ∑ b nn ∑ n ∞ α = x. Considerăm o sumă par ială a acestei serii: αk = α0 + k k =0 b q k − bq k −1 = α0 + bk k =1 ∑ bk k k =1 n q  − q k −1  q q q  = α0 + n . α1. …) = x. n 0 k −1 b  b b bn Din lim n →∞ qn = x.Mădălina Roxana Buneci bqn ≤ qn+1 < bqn + b 0 ≤ qn+1 . Evident α0 ∈ N şi 0 ≤ αn ≤ b-1. rezultă că [xbn] = tnbn. …. În consecin ă tn ≤ x < tn + că tnbn ∈ N. Deci = tn + (b-1) n +1 k b −1 b b k = n +1 b ∑ ∞ tn ≤ x ≤ tn + Dar x nu poate fi egal cu tn + 1 . Demonstrăm că F(α0. bn 1 v pentru că x nu este de forma n cu v∈N şi n∈ n b b 1 şi tnbn ≤ xbn < tnbn + 1. Ca urmare tn = seriei n αk qn =∑ k n b k =0 b n ≥0 ∑ b nn α .b qn-1 pentru orice n ≥1. Dacă notăm tn = ∑ k suma ∑ bn k n =0 k =0 b ∞ par ială de ordin n a acestei serii. sau echivalent n βn β = x. 22 .0 = n . Fie x > 0 un număr real care nu este de forma v cu v∈N şi n∈ N*. αn. n b inând cont şi de faptul suma par ială a N*. n b Presupunem prin absurd că în afara elementului α ∈ C construit anterior mai există β ∈ C astfel încât F(β)= x. atunci tn ≤ x şi x = βk n βk ∑ k ≤ ∑ b k + (b-1) k = n +1 b k =0 ∞ n =0 ∑ bn n ∞ β = k =0 ∑ bk k n β + 1 1 b 1 = tn + n .

Demonstrăm că α n 0 ≠ 0. ob inem i i =0 b ∞ γi + bn bi i =0 n γ ∑ b ii = i = n +1 ∞ ∑ b n −i γ i + bn i=0 n γi . i b i = n +1 b ∑ ∞ inând cont de reprezentarea lui x sub forma x = ∑ xbn = bn ∑ γi .Metode Numerice 3. …. 0. …). b -1. Fie n0 cel n b v0 .0. …). α1. α n 0 -1. Fie n un număr natural cu proprietatea că există m > n astfel încât γm < b-1. ar rezulta că x = n 0 −1 k =0 ∑ b kk α = w0 ceea ce ar contrazice alegerea lui n0. …. b n0 α = mai mic număr natural cu proprietatea că există v0 natural astfel încât x = Utilizând rela iile stabilite la punctul 1. ob inem q n 0 = [x b n 0 ] = x b n 0 = v0 şi q n0 b n0 n0 k =0 ∑ b kk = v0 = x. α n 0 . n0 b −1 b b Deci F(β) = x şi α ≠ β. ob inem β n n0 α k 1 ∑ b n = ∑ b k . b -1. Presupunând prin absurd că α n 0 = 0.n + (b-1) k b 0 k = n 0 +1 b ∑ ∞ 1 k k = n 0 +1 b ∑ ∞ =x- 1 1 b + (b-1) n 0 +1 = x. Fie x > 0 un număr real de este de forma v cu v∈N şi n∈ N*. Deci b n0 α = (α0. Atunci avem γi < (b-1) i i = n +1 b ∞ ∑ 1 1 = n. Luând b n 0 −1 β = (α0. α1.b n0 + n =0 k =0 ∞ b −1 1 = x . În continuare presupunem că există γ∈ C cu proprietatea că F(γ) = x. i i = n +1 b ∑ ∞ 23 .

Din aproape în i=0 α1 = [xb1] . Din cele demonstrate mai sus rezultă că αi = γi pentru orice i ≤ N0 -1 (deoarece γ N 0 < (b-1)).b[xb0] = γ0b + γ1 . n =0 ∑ b nn ∞ γ = n =0 ∑ b nn ∞ α . Demonstrăm că γ = β.bγ0 => α1 = γ1 n n −1 i=0 αn = [xbn] . + (b-1) N +1 k k b 0 b − 1 k =0 b b 0 b 0 k =0 b N0 şi deci n0 ≤ N0. Avem x= γ n N0 γ k ∑ n = ∑ bk + n =0 b k =0 ∞ b − 1 N0 γ k ∑ k = ∑ b k + (b-1) k =0 k = N 0 +1 b ∞ 1 k k = N 0 +1 b ∑ ∞ =∑ N0 γk γ 1 b 1 w =∑ k + N = N . Oricare ar fi N există nN ≥ N+1 astfel încât γ n N ≠ b-1 (sau echivalent. Cu un i =0 n ra ionament similar.b ∑ b n −i γ i = γn => αn = γn i=0 Există un număr natural N astfel încât γn = b-1 oricare n ≥ N+1. Presupunem că are loc cazul (i) şi considerăm N0 cel mai mic număr natural cu proprietatea indicată. Presupunând prin absurd că n0 < N0.Mădălina Roxana Buneci n Numărul ∑ b n −i γ i i=0 este natural. ob inem că aproape se ob ine α0 = [xb0] = γ0 ∑ b k −i γ i = [xbk] pentru orice k ≤ n.b[xbn-1] = Există două cazuri posibile (i) (ii) ∑ b n −i γ i . se ob ine următoarea contradic ie x =∑ ∞ ∞ γ α k n0 α k γ <∑ k + ∑ k =∑ n = x k k n k =0 b k =0 b n =0 b k = n 0 +1 b n0 Utilizând în continuarea egalitatea x = deci α=β. şi Dacă are loc cazul (ii). şi deci γ = α. se ob ine γ N 0 = α N 0 -1. 1). γ n N < b-1). iar bn k γi ∈ [0. Deci i i = n +1 b ∑ ∞ ∑ b n −i γ i = [xbn]. atunci evident αn = γn pentru orice n. 24 .

α1α2…αN-1(αNαN+1…αN+p). + n ( p+1) + . i Reciproc să considerăm un număr ra ional x = ... Presupunem că x admite reprezentarea periodică x = α0. Un număr real x > 0 este ra ional dacă şi numai dacă x admite o reprezentare periodică în baza b. n ≥ 0. Teoremă 2. p astfel încât αt = αt+p+1 pentru orice t ≥ N.4. cu i şi j numere naturale. Reprezentarea x = n =0 ∑ b nn α în baza b a numărului real x > 0 se numeşte periodică dacă există un numerele naturale N... j j ≠ 0. b ≥ 2). Dacă x este v cu v∈N ne vom referi la acea reprezentare care are proprietatea că bn oricare ar fi N există nN ≥ N+1 astfel încât α n N ≠ b-1.Metode Numerice ∞ Defini ie 2. Atunci x= ∞ n =0 ∑ b nn α = N −1 n =0 ∑ b nn + ∑ b nn n =0 α α  1 1 1  1 + p +1 + 2( p+1) + .3. Fie b o bază (adică b ∈ N. şi aşa cum am observat în demonstra ia teoremei 2 ∑ b n −i α i = [xbn] pentru orice n. Se observă că α0 = [x] = [x0] 25 . În această situa ie se foloseşte următoarea nota ie x = α0. b b n=N  b  N+p =∑ N −1 α n N+p α n +∑ n n n =0 b n=N b ∑ b (p+1)n ∞ 1 =∑ N −1 α n N + p α n b p +1 + ∑ n p +1 . α1α2…αN-1(αNαN+1…αN+p).b[xbn-1]. n ≥ 1. xn+1 = b(xn . i =0 n Notăm x0 = x. n b −1 n =0 b n=N b de unde rezultă că x este un număr ra ional. Demonstra ie. Atunci avem α0 = [x] şi αn = [xbn] . Demonstrăm că reprezentarea x = de forma n =0 ∑ b nn ∞ α în baza b este periodică.αn).

Mai departe avem xN+1 = b(xN . j1} ceea ce arată că există N şi p naturale astfel încât uN = uN+p+1. 0 ≤ {x} < 1. t ≥ 0. Conversia păr ii frac ionare se face prin înmul iri repetate cu b. α1α2 …αn… În urma acestor înmul iri repetate.α1)b] = [(x1-α1)b] = [x2] şi folosind un ra ionament prin induc ie ob ine αn = [xn] pentru orice n ≥ 0. 1. şi cu un restul j bu n −1 j împăr irii lui bun-1 la j pentru n ≥ 0. se demonstrează că αN+t = αN+p+1+t.Mădălina Roxana Buneci α1 + α0b = [xb] => α1 = [(x-α0)b] = [x1] α2 + bα1 + b2α0 = [xb2] => α2 = [((x-α0)b . Folosind un ra ionament prin induc ie după t.αN) = b(xN+p+1 . Conversia numărului real pozitiv x de la baza 10 la baza b se face separat pentru partea întreagă (care este un număr întreg) şi partea frac ionară. Se scrie x = [x] + {x}.…. iar prin {x} partea frac ionară a lui x. unde prin [x] am notat partea întreagă a lui x. Ra ionând prin induc ie ob inem că xn = pentru orice n ≥ 1. pentru scrierea unui număr real pozitiv x în baza b se procedează în felul următor. Aşa cum am observat în demonstra ia teoremei precedente. De aici rezultă xN = xN+p+1 şi αN = αN+p+1. reprezentarea lui x este periodică. pot apare trei situa ii: 26 . după cum urmează: b ⋅{x} = x1 = [x1] +{x1}= α1 + {x1} b ⋅ {x1} = x2 = [x2] +{x2}= α2 + {x2} b ⋅ {xn-1} = xn = [xn] +{xn}= αn + {xn} ceea ce înseamnă că {x} se reprezintă : {x}b = 0. un ∈ {0. Deoarece un reprezintă restul unei împăr iri la j. În consecin ă.αN+p+1) = xN+p+2 şi deci αN+1 = αN+p+2. inem cont că x = i şi notăm cu u0 restul împăr irii lui i la j.

α1α2 …αn =∑ αk reprezintă doar o aproxima ie pentru {x} în baza b. {xn} ≠ 0. ceea ce determină încheierea algoritmului.25 × 2 = 0.5 0. {xn} ≠ 0.12510 = 101.0012.125 × 2 = 0.125 în baza 2. adică una sau un grup de cifre care se repetă ( această situa ie corespunde cazului x ra ional dar x ≠ orice v∈N şi m∈ N*).0012. k k =1 b n v bm pentru Exemplu : Să se reprezinte 5.25 = 0 + 0. iar cifrele ob inute se succed fără a respecta vreo regulă ( această situa ie corespunde cazului x ira ional). n b ∑ b kk k =1 n α (această situa ie 2. dar se observă o periodicitate.125 = 5 + 0. α1α2 …αn = corespunde cazului x = v cu v∈N şi n∈ N*). 5. 3.5 × 2 = 1 = 0 + 0. În această situa ie 0. în această situa ie {x} se poate reprezenta exact prin 0. 27 .5 =1+0 2 2 2 0 2 1 Deci 0. {xn}= 0.Metode Numerice 1.25 0.125 5 4 1 Deci 510 = 1012 0. În consecin ă 5.12510 = 0.

Mădălina Roxana Buneci 28 .

1.65 535 0….1..1 2 = 2 k ori k-1 +2 k-2 2k − 1 +…+ 2 = = 2k – 1 2 −1 0 Deci pe k bi i se pot reprezenta numerele întregi cuprinse între 0 şi 2k – 1. Reprezentarea internă a numerelor întregi fără semn (pozitive) Reprezentarea în memoria unui calculator a numerelor întregi depinde de lungimea cuvântului utilizat (numărul de bi i). Reprezentarea informa iei în sistemele de calcul III..2 147 483 647 Reprezentarea numărului 6210 pe k = 8 bi i se face astfel: 62 = 25 + 24 + 23 + 22 +2 = 1111102 = 001111102 29 . Pentru a reprezenta un număr întreg pozitiv pe k bi i se face conversia numărului respectiv la baza 2. iar configura ia binară ob inută se completează la stânga cu zerouri până se ob in k cifre. Cel mai mare număr întreg reprezentabil pe k bi i este 11 . în total 2k numere. Exemple: k 8 bi i = 1 B (byte) 16 bi i = 2 B 32 bi i = 4 B Domeniul de valori 0…255 0…. Reprezentarea internă a numerelor întregi III.1.Metode Numerice III.

numerotarea lor corespunzând puterilor crescătoare ale bazei de numera ie 2.2. Astfel. Din punct de vedere al ordinii lexicografice. Reprezentarea internă a numerelor întregi (cu semn) Vom prezenta trei metode de codificare a numerelor întregi cu semn: • • • cod direct (semn şi valoare absolută) cod invers (complement fa ă de 1) cod complementar (complement fa ă de 2) Să presupunem că se rezervă k bi i pentru reprezentarea unui număr întreg. reprezentările numerelor întregi fără semn satisfac: 0 1 … 2k . prima cifră binară din dreapta reprezintă ponderea 20 şi este bitul cel mai pu in semnificativ. III.1. Prin toate cele metode numerele întregi pozitive se codifică prin conversie în baza 2 pe k-1 bi i şi completarea primului bit cu zero. ponderile cifrelor binare cresc de la dreapta la stânga.1 În consecin ă. Astfel. pentru k = 16 reprezentarea internă a numărului x = 7210 = 26 + 23 = 10010002 este : 0000 0000 01001000 0 0 4 8 → 0048 (în hexazecimal) 30 . rela ia de ordine lexicografică este compatibilă cu rela ia de ordine numerică naturală. de lungime k. Notăm cu rela ia de ordine lexicografică pe mul imea şirurilor formate din 0 şi 1.Mădălina Roxana Buneci 7 00111110 3 E 0 → 3E (în hexazecimal) În reprezentarea binară a numerelor. Primul bit din stânga este bitul cel mai semnificativ.

. 2k-1-1}. mul imea numerelor întregi negative care se pot reprezenta prin această metodă este{-2k-1 + 1. .... -2k-1 + 2.. ca +0 şi –0 tabelele de adunare şi înmul ire sunt complicate datorită bitului de semn care trebuie tratat separat. Dacă notăm cu x complementul fa ă de 1 al numărului x. 2k-1-1} (deoarece primul bit este rezervat. 0}. iar reprezentarea se face doar pe restul de k-1 bi i). 1. Din punct de vedere al ordinii lexicografice avem: +0 1 … 2k-1-1 -0 -1 … -(2k-1-1) Deci rela ia de ordine lexicografică nu este compatibilă cu rela ia naturală. se ob ine reprezentarea valorii absolute a numărului întreg negativ pe k bi i 2. -2k-1 + 2..Metode Numerice Mul imea numerelor întregi nenegative reprezentabile pe k bi i (prin oricare din cele trei metode) este {0. Această metodă de reprezentare prezintă unele inconveniente: • • zero are două reprezentări distincte (00…0 şi 10…0)..... 2. 0.. În consecin ă.. atunci x + x = 11.. 1.1 k 31 . Prezentăm mai departe modul în care se face codificarea numerelor întregi negative prin fiecare din cele trei metode. 1 2 = 2k . .... Pentru a ob ine codul invers: 1.. . . în reprezentarea ob inută (la pasul 1) se înlocuieşte fiecare bit 0 cu 1 de ordine şi 1 cu 0 Mul imea numerelor întregi cu semn care pot fi reprezentate prin această metodă este acelaşi ca pentru metoda precedentă : {-2k-1 + 1.. Prin metoda semn şi valoare (cod direct) se codifică valoarea absolută a numărului întreg negativ pe k-1 bi i şi se completează primul bit cu 1.

2k-1-1}. Pentru a ob ine codul complementar: 1. Un dezavantaj al acestei reprezentări este recunoaşterea a două zerouri (11…1 şi 00.. -2k-1 + 2. . se ob ine codul invers pe k bi i 2..0). .Mădălina Roxana Buneci În consecin ă. se adună o unitate la valoarea ob inută (la pasul 1) Zero admite o singură reprezentare prin această metodă: ( 00. De exemplu.. Din punct de vedere al ordinii lexicografice avem: +0 1 … 2k-1-1 -(2k-1-1) -(2k-1-2) … -0 de ordine Deci rela ia de ordine lexicografică nu este compatibilă cu rela ia naturală. deoarece opera ia de scădere se realizează prin adunarea complementului fa ă de 2.1 + 1 = 2k k Şi în cazul acestei reprezentări opera iile aritmetice sunt avantajoase.. Dacă x este complementul fa ă de doi al lui x. atunci x + x = 11..Mul imea k numerelor întregi cu semn care pot fi reprezentate prin această metodă este {-2k-1. Din punct de vedere al ordinii lexicografice avem: +0 1 … 2k-1-1 -2k-1 -(2k-1-1) -(2k-1-2) … -1 de ordine Deci rela ia de ordine lexicografică nu este compatibilă cu rela ia naturală.. Din acest motiv opera iile aritmetice relativ la această reprezentare sunt avantajoase... 0.0 ). complementul fa ă de 1 poate fi folosit pe post de opus fa ă de opera ia de adunare. deoarece opera ia de scădere se realizează prin adunarea complementului fa ă de 1.... reprezentările pentru x = -72 prin cele trei metode se ob in după cum urmează: 7210 = 10010002 =10010002 32 ... 1 2 + 1 = 2k .. pentru k = 16. 1.

signed char y=-72. printf("\n%u-->%04X\n%d-->%04X". } Programul afisează 33 .h> void main(){ unsigned char x=72. getch().Metode Numerice Cod direct (semn şi valoare absolută) 10000000 01001000 1 0 4 8 Cod invers (complement fa ă de 1) → 1048 (în hexazecimal) 11111111 10110111 F F B 7 → FFB7 (în hexazecimal) Cod complementar(complement fa ă de 2) 11111111 10111000 F F B 8 → FFB8 (în hexazecimal) (deoarece 11111111101101112 + 1 = 11111111101110002) Următorul program în C pune în eviden ă reprezentarea în memorie a lui 72 şi -72. clrscr().1.y.h> #include <conio.x.y).x. Compilatorul folosit este Borland C++ 3.h> #include <math. #include <stdio.

prin cele trei metode. Acest bit se mai numeşte bit de semn. pe k = 16 bi i numere întregi cu semn: valoare zecimală 216-1= 32767 32766 … 1 +0 -0 -1 … -32766 -32767 -32768= -216 cod direct (semn şi cod indirect valoare absolută) 0111…111=7FFF16 0111…110=7FFE16 … 0000…001=000116 0000…000=000016 1000…000=800016 1000…001=000116 … 1111…110=FFFE16 1111…111=FFFF16 (compl. fa ă de 2) 0111…111=7FFF16 0111…110=7FFE16 … 0000…001=000116 0000…000=000016 0000…000=000016 1111…111=FFFF16 … 1000…010=800216 1000…001=800116 1000…000=800016 34 . În tabelul de mai jos sunt reprezentate.Mădălina Roxana Buneci 72 --> 0048 -72 --> FFB8 Observa ie: Se poate remarca faptul că primul bit din stânga (bitul cel mai semnificativ) este întotdeauna 0 pentru numerele pozitive şi 1 pentru numerele negative şi aceasta pentru fiecare din cele trei reprezentări. fa ă de 1) 0111…111=7FFF16 0111…110=7FFE16 … 0000…001=000116 0000…000=000016 1111…111=FFFF16 1111…110=FFFE16 … 1000…001=800116 1000…000=800016 cod complementar (compl.

Pentru a scrie numărul sub formă normalizată trebuie găsite mantisa şi exponentul. b ≥ 2.1.1.α1α2…αm… Mantisa se ob ine deplasând virgula în fa a primei cifre nenule ce apare în scrierea numărului (în baza b). atunci forma normalizată este xb = ±0. Considerăm reprezentarea |x| = ∑ αn care are proprietatea că ar fi N n n =0 b ∞ există nN ≥ N+1 astfel încât α n N ≠ b .α1α2…αm…. βnβn-1…β1β0α1α2…αm… ⋅ bn+1 • dacă x este reprezentat în baza b sub forma xb = ±0. unde b = baza m = mantisa E = exponentul cu 0. atunci forma normalizată este xb = ±0. 2.1b ≤ |m|b < 1b ⇔ 1 ≤ |m| < 1 (ceea ce înseamnă că mantisa este un număr b subunitar cu prima cifră după virgulă în reprezentarea în bază b diferită de zero). α1α2…αm…. Forma normalizată Fie N şi b ∈ N. Astfel scrierea lui x în baza b este dată de xb = ±βnβn-1…β1β0. Se numeşte forma normalizată în baza b a numărului real nenul x. Reprezentăm numărul întreg α0 = bnβn + bn-1βn-1 + … bβ1 + β0 în baza b. şi de semnul – dacă deplasarea s-a făcut de la stânga la dreapta. cu α1 ≠ 0. o reprezentare x = m ⋅ bE. Reprezentarea internă a numerelor reale III. Astfel • dacă x este reprezentat în baza b sub forma xb = ±βnβn-1…β1β0. 2. α1α2…αm…⋅ b0 35 .Metode Numerice III. Exponentul se ia egal cu numărul de pozi ii cu care s-a deplasat virgula precedat de semnul + dacă deplasarea s-a făcut de la dreapta la stânga. cu βn ≠ 0.

αi+1 …αm…⋅ b-i. Un număr în virgulă mobilă este un număr de forma ±(α0 + α p −1 α1 α 2 + 2 +…+ p −1 )bE. E ∈Z.b-1} pentru orice k = 0. 1. p − 1 . precizia. Reprezentarea în virgulă mobilă Una dintre cele mai răspândite reprezentări internă (în PC-uri) a numerelor reale este reprezentarea în virgulă mobilă. αp-1 se numesc cifre semnificative. ce reprezintă valorile limită permise pentru exponentul E (Emin ≤ E ≤ Emax). atunci forma normalizată este xb = ±0.. cu α1= α2 = … = αi = 0 şi αi+1 ≠ 0. αk ∈ {0.Mădălina Roxana Buneci • dacă x este reprezentat în baza b sub forma xb = ±0..2. Fiecărei reprezentări în virgulă mobilă i se asociază două numere întregi. α1. . Tabelul de mai jos exemplifică cei patru parametri (baza. denumirea de număr în virgulă mobilă va fi utilizată pentru numerele reale care se reprezintă exact sub forma de mai sus. b b b Mai precis. valorile limită ale exponentului) ce caracterizează reprezentarea în virgulă mobilă în diverse sisteme Sistem IEEE single-precission IEEE double-precission Cray calculator HP mainframe IBM baza b 2 2 2 10 16 precizia p 24 53 48 12 6 Emin -126 -1022 -16383 -499 -64 Emax 127 1023 16384 499 63 36 . Reprezentarea în virgulă mobilă presupune existen a unei baze b (întotdeauna presupusă pară) şi a unei precizii p. În această reprezentare α0. III.2. Reprezentarea sub formă normalizată a unui număr real x este unică.α1α2… αiαi+1 …αm…. Emin şi Emax. ….

Există mai multe modalită i pentru rotunjire: • trunchiere (rotunjire prin tăiere): se re in primele p cifre din reprezentarea normalizată a lui x = ± (α0 + fl(x) = ± (α0 + α p −1 α1 α 2 + 2 +…+ p −1 + …)bE. Reprezentarea normalizată are următoarele avantaje: • • • reprezentarea fiecărui număr este unică nu de pierd cifre pentru reprezentarea primele zerourilor de la dreapta virgulei în sistemele binare (corespunzătoare bazei b =2) prima cifră poate să nu mai fie stocată (deoarece este întotdeauna 1). bp Ca urmare nu toate numerele reale sunt reprezentabile exact. iar numerele prea mici unei depăşiri inferioare de capacitate (underflow). deci b b b α p −1 α1 α 2 + 2 +…+ p −1 )bE. Numerele prea mari pentru a fi reprezentate corespund unei depăşiri superioare de capacitate (overflow). Cel mai mare număr normalizat se notează OFL (overflow level) şi este OFL = (b-1 + =b E max +1 b −1 b −1 b −1 E + 2 +…+ p −1 ) b max b b b (1 - 1 ). face imposibilă reprezentarea lui zero. iar eroarea introdusă de eroare de rotunjire. Cel mai mic număr pozitiv normalizat se notează UFL (underflow level) şi este UFL = b E min .Metode Numerice Reprezentarea în virgulă mobilă se numeşte normalizată dacă se impune condi ia ca cifra cea mai semnificativă α0 să fie nenulă.Emin +1). Numărul de numere în virgulă mobilă normalizată este 2(b-1)bp-1(Emax .0⋅ b E min −1 . b b b 37 . O reprezentare naturală a lui zero este 1. Restric ia α0 ≠ 0. Pentru a fi reprezentat un număr real x este aproximat cu un număr în virgulă mobilă pe care convenim să-l notăm fl(x). Aproximarea lui x prin fl(x) poartă numele de rotunjire.

Rotunjirea la par determină o acurate e mai mare a reprezentării. 2 Eroarea relativă maximă cu care fl(x) aproximează x este dată de fl(x ) − x ≤ εmach. Acurate ea sistemului în virgulă mobilă este caracterizată de aşa numita precizie a maşinii (sau epsilon maşină). x Deşi amândouă sunt "mici". Aceasta deoarece ordinea lexicografică (stabilită între şirurile de cifre din reprezentare) şi ordinea naturală sunt compatibile în cazul numerelor întregi fără semn. notată εmach.Mădălina Roxana Buneci • rotunjire la cel mai apropiat număr în virgulă mobilă (rotunjire la par): fl(x) este cel mai apropiat număr în virgulă mobilă de x. În consecin ă. Fie x un număr real aproximat de fl(x) =±(α0 + α p −1 α1 α 2 + 2 +…+ p −1 )bE. Dacă regula de rotunjire este trunchierea atunci εmach = b1 . De obicei Emin < -p şi deci între ele există rela ia 0 < UFL < εmach < OFL. compararea exponen ilor (şi a numerelor reale 38 . b b b Exponentul E poate lua atât valori pozitive cât şi valori negative. Precizia a maşinii este definită ca cel mai mic număr pozitiv ε cu proprietatea că fl(1. iar dacă regula de rotunjire este rotunjirea la par atunci εmach = 1 1.p b . în caz de egalitate (dacă există două numere în virgulă mobilă egal depărtate de x) se consideră acel număr în virgulă mobilă a cărui ultimă cifră este pară.+ ε) > 1. Cel mai adesea exponentul este “decalat “ şi reprezentat ca un număr întreg pozitiv (fără semn). precizia maşinii (εmach) şi cel mai mic număr pozitiv normalizat UFL (în reprezentare în virgulă mobilă fixată) nu trebuie confundate.p.

Standardul IEEE-754 se referă la aritmetica în virgulă mobilă în sistemele binare. NaN. o organiza ie ce are drept principal scop elaborarea standardelor pentru produsele hardware şi software. Standardul IEEE-754 defineşte două valori speciale pentru situa ii excep ionale: • • Inf. 2 2 2 Sunt admise şi aşa numitele numere denormalizate ("denormalized floating-point numbers"): ± (0 + α p −1 α1 α 2 + 2 +…+ p −1 )2E. 53. Acest standard precizează formatul de reprezentare în memorie în simplă şi dublă precizie a unui număr real. 2 2 2 cu cel pu in una dintre cifrele binare α1. Reprezentarea se face în virgulă mobilă normalizată: x ≈ fl(x) = ± (1 + α p −1 α1 α 2 + 2 +…+ p −1 )2E. III. pe post de "infinit" ("infinity"). Standardul IEEE-754 IEEE este acronim pentru Institute of Electrical and Electronics Engineers. α2. p = 24. pe post de "non-număr" ("not a number"). pentru rezultatul împăr irii unui număr finit la zero. …. 53.3.Metode Numerice corespunzătoare) poate fi făcută eficient.2. pentru rezultatul următoarelor opera ii 39 . αp-1 nenule. p = 24. Astfel reprezentarea internă a unui număr real x aproximat prin fl(x) = ± (α0 + α p −1 α1 α 2 + 2 +…+ p −1 )bE se face sub forma b b b α0α1…αp-1 s ed unde s este semnul lui x (se completează cu 0 dacă semnul este + şi cu 1 dacă semnul este -) iar ed este exponentul ob inut prin adunarea unui decalaj D la exponentul E: ed = E + D.

deci ed = E + 2k-1 -1. Formatele de reprezentare a numerelor în virgulă mobilă (conform standardului IEEE 754) sunt: • simplă precizie (single-precission) pe 32 de bi i: 40 .1 = 127. De aici rezultă că -2k-1+2 ≤ E ≤ 2k-1-1. deci exponentul E ia valori de la – 126 la 127. ceea ce 2 2 2 permite omiterea sa (bit ascuns) pentru creşterea preciziei de reprezentare. există siguran a că α0 = 1. Decalajul considerat este 27 . Numărul de bi i rezerva i pentru mantisă determină precizia de reprezentare (gradul de detaliere) a numerelor. Deci pentru un număr în virgulă mobilă normalizată trebuie îndeplinită condi ia 1 ≤ ed ≤ 2k-2. de la 0 la 2k – 1. Decalajul considerat este D = 2k-1 . Valorile 0 şi 2k – 1 sunt rezervate pentru numerele denormalizate şi pentru valorile speciale Inf şi Nan.1. 11). dar complică prelucrarea informa iei. Pe k bi i se pot reprezenta ca numere întregi fără semn 2k valori.Mădălina Roxana Buneci Adunare : Inf + (-Inf) Înmul ire: 0⋅Inf Împăr ire: 0/0 sau Inf/Inf Calculul restul împăr irii unui număr x la 0 sau a lui Inf la x Calculul rădăcinii pătrate x pentru x < 0. Scopul acestor valori este acela de a permite continuarea calculului. iar pentru exponentul decalat ed se rezervă k bi i (k=8. Numărul de bi i rezerva i pentru exponent determină intervalul de numere reale reprezentabile în calculator. Un număr în virgulă mobilă ±(α0 + conform IEEE-754 sub forma s ed α1…αp-1 α p −1 α1 α 2 + 2 +…+ p −1 )2E se reprezintă intern 2 2 2 unde pentru s se rezervă un bit ce se completează cu 0 dacă numărul este pozitiv şi cu 1 dacă numărul este negativ. pe k = 8 bi i se pot reprezenta numere întregi fără semn de la 0 la 255. De exemplu. Reprezentarea ±(α0 + α p −1 α1 α 2 + 2 +…+ p −1 )2E fiind normalizată.

 dacă ed = 255 şi există αk ≠ 0. dublă precizie. în simplă precizie: s e7e6e5e4e3e2e1e0 α1 α2 α23 α 23 α1 α 2 + 2 +…+ 23 . αk = 0 pentru orice k= 1. atunci v = (-1)s⋅ m ⋅2 denormalizată . dacă ed = 0.Metode Numerice • • • 1 bit pentru semnul mantisei 8 bi i pentru exponentul decalat (Emin = -126. atunci v = NaN. εmach = 2-24 ≈ 10-7 (7 cifre zecimale semnificative). Emax = 127) 23 bi i pentru mantisă (p = 24. Considerăm o reprezentare în memorie. α0 = 1 se omite) • dublă precizie (double-precission) pe 64 de bi i • • • Regula de rotunjire este rotunjirea la par.23 şi s = 0.23 şi s = 1. αk = 0 pentru orice k= 1. α0 = 1 se omite) 1 bit pentru semnul mantisei 11 bi i pentru exponentul decalat (Emin = -1022. dacă ed = 255.23 şi s = 1.127.23 şi s = 0. Deci pentru • • simplă precizie. atunci v = 0. Fie reprezentarea în memorie. atunci v = (-1)s⋅(1 + m)⋅2ed . dacă ed = 0. αk = 0 pentru orice k= 1. atunci v = -Inf. dacă ed = 0 şi există αk ≠ 0. Valoarea v 2 2 2 Fie ed = e0 + e12 + e222 + … + e727 şi m = reprezentată se determină după cum urmează: dacă 0 < ed < 255. în dublă precizie: s e10e9 …e0 α1 α2 41 α52 . εmach = 2-53 ≈ 10-16 (16 cifre zecimale semnificative).0.126 . atunci v = . αk = 0 pentru orice k= 1. v este o valoare dacă ed = 255. atunci v = Inf. Emax = 1023) 52 bi i pentru mantisă (p = 53.

2 ⋅ 2 = 0.3 0. dacă ed = 2047 şi există αk ≠ 0.52 şi s = 1.6 = 1 + 0. 25 0.52 şi s = 0. .27.0.52 şi s = 1.8 0. Valoarea v 2 2 2    Exemple: dacă 0 < ed < 2047.15 x = 228 + 0.4 ⋅ 2 = 0.111001000010011001…⋅ 28 = 1.15 ⋅ 2 = 0.1023. αk = 0 pentru orice k= 1.11001000010011001…⋅ 27 ed = 7 + 28-1 .52 şi s = 0.3 ⋅ 2 = 0. atunci v = 0.8 ⋅ 2 = 1.2 . atunci v = . αk = 0 pentru orice k= 1. iar cei trei bi i din paranteză sunt utiliza i pentru rotunjire la par) 42 .30 = 0 + 0.Mădălina Roxana Buneci Fie ed = e0 + e12 + e222 + … + e10210 şi m = reprezentată se determină după cum urmează: α 52 α1 α 2 + 2 +…+ 52 .15 228 = 128 + 64 + 32 + 4 = 27 + 26 +25 +22 = 111001002 0.2 0.6 x = 11100100.1 = 135. atunci v = NaN. αk = 0 pentru orice k= 1.4 = 0 + 0.1022 .6 0. atunci v = (-1)s⋅(1 + m)⋅2ed . dacă ed = 2047.15 x = 228.2 = 1 + 0. ed2 = 100001102 m = 11001000010011001100110 [011] (am omis primul bit =1. αk = 0 pentru orice k= 1. atunci v = Inf. dacă ed = 0 şi există αk ≠ 0.1 1. atunci v = -Inf.00100110011001… Forma normalizată: x = 0.4 0.6 ⋅ 2 = 1. dacă ed = 0.8 = 0 + 0. atunci v = (-1)s⋅ m ⋅2 denormalizată dacă ed = 2047.6 = 0 + 0. dacă ed = 0. v este o valoare Să se reprezinte în simplă precizie numerele: 228.

110 = 0.10011001100110011001100 110…⋅2-4 fl(x) =1. simplă precizie.2 ⋅ 2 = 0.6 ⋅ 2 = 1.27. 11001000010011001100110⋅ 28 Reprezentare în virgulă mobilă.1 ⋅ 2 = 0. x = 0.Metode Numerice fl(x) = 1.6 0.4 0.25 27 = 16 + 8 + 2 + 1 = 24 + 23 +21 +20 = 110112 0. 110011001100…⋅2-3 = 1. simplă precizie (cu bit ascuns) pentru –27.15: 0 100 4 Deci hexazecimal.4 0.1 0.15 îi corespunde 43642666 în 43 .25 îi corespunde C1DA0000 în 0011 0 110 3 6 0100 0010 4 2 0110 6 0110 0110 6 6 reprezentării cu bit ascuns a lui 228.01 Forma normalizată: x = 0.2 = 1 + 0.8 0.8 ⋅ 2 = 1.2 0. 1 D A 0 0 0 0 Deci reprezentării cu bit ascuns a lui -27.012 x = 11011.6 = 1 + 0. 10011001100110011001101 ⋅ 2-4 (după cei 23 de bi i ai mantisei urmează 110.4 ⋅ 2 = 0. şi deci rotunjirea se face prin adăugarea unei unită i). 00011001100110011… x = 0.25: 11000001110110100000000000000000 C hexazecimal.101101× 24 ed = 4 + 28-1 -1 = 131. (cu bit ascuns) pentru 228. 25 |x| = 27 + 0.25 = 2-2 = 0.2 0.1101101× 25 = 1.2 ⋅2 = 0. ed2 = 100000112 Reprezentare în virgulă mobilă. x = .

00110011001100110011010 ⋅ 20 (după cei 23 de bi i ai mantisei urmează 100. simplă precizie (cu bit ascuns) pentru 1. deci rotunjirea se face astfel încât ultimul bit să aibă valoare pară).6 0.4 + 28-1 -1 = 123 = 26 + 25 + 24 + 23 + 2 + 1 .h> void main(){ long int *i.6 = 1 + 0.1 îi corespunde 3DCCCCCD în hexazecimal.2 ⋅ 2 = 0. clrscr().2. ed2 = 11110112 Reprezentare în virgulă mobilă.4 0.4 x = 1. Următorul program în C verifică reprezentările de mai sus.f2=-27.1: 0 0 1 1 11 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 3 x = 1. 0011001100110011… x = 1.8 ⋅ 2 = 1. simplă precizie (cu bit ascuns) pentru 0.8 0.25.1.2 1.2 0. f4=1. ed2 = 11111112 Reprezentare în virgulă mobilă.2: 0 0 1 1 11 1 1 1 0 0 1 1 0 01 1 0 01 1 0 01 1 0 01 1 0 1 0 3 F 9 9 9 9 9 A Deci reprezentării cu bit ascuns a lui 1.h> #include <conio.2 ⋅2 = 0.2 0. .15. f3=0. i=(long int*) &f1.2 = 1 + 0.00110011001100110011001 100…⋅20 fl(x) =1. ed = 0 + 28-1 -1 = 127 = 26 + 25 + 24 + 23 + 22 +2 +1 . float f1=228.2 = 1 + 0. #include <stdio.6 ⋅ 2 = 1.4 ⋅ 2 = 0.2 îi corespunde 3F99999A în hexazecimal.Mădălina Roxana Buneci ed = . 44 D C C C C C D Deci reprezentării cu bit ascuns a lui 0.

} Programul afişează Numar in virgula mobila: 228.Metode Numerice printf("\nNumar in virgula mobila:%f\n\tFormat intern %08lX (hexazecimal)".*i).f1.*i).*i). Sistemele ce satisfac 45 ..*i).149994 Format intern 43642666 (hexazecimal) Numar in virgula mobila: -27.4.2. printf("\nNumar in virgula mobila:%f\n\tFormat intern %08lX (hexazecimal)". i=(long int*) &f2. i=(long int*) &f3.200000 Format intern 3F99999A (hexazecimal) III. iar flop desemnează corespondentul operatorului respectiv în aritmetica în virgulă mobilă.250000 Format intern C1DA0000 (hexazecimal) Numar in virgula mobila: 0.f4. *. De asemenea în urma evaluării unei expresii ai cărei operanzi sunt reprezentabili rezultatul ob inut nu este neapărat reprezentabil.f3. printf("\nNumar in virgula mobila:%f\n\tFormat intern %08lX (hexazecimal)".100000 Format intern 3DCCCCCD (hexazecimal) Numar in virgula mobila: 1. În mod ideal x flop y = fl(x op y) unde op este un operator binar (+. . Aritmetica în virgulă mobilă Din sec iunea precedentă rezultă că nu toate numerele reale pot fi reprezentate exact într-un sistem în virgulă mobilă.f2. getch(). /). printf("\nNumar in virgula mobila:%f\n\tFormat intern %08lX (hexazecimal)". i=(long int*) &f4.

prin x = 0.Mădălina Roxana Buneci standardul IEEE-754 ating acest ideal în situa ia în care x op y se găseşte în intervalul de numere reale reprezentabile [UFL. 10011001100110011001101⋅2-4. Se reprezintă în baza 2. 10 ceea ce introduce o eroarea de 10011001100110011001101…2-4.1*10^%d-10^%d = %f ". De exemplu. atunci (1 + ε) + ε = 1./10. 0.z=10.i*=2){ printf("\n0.0001100110011…=1. Pe multe sisteme de calcul depăşirea superioară de capacitate este fatală. for(i=1.i. dar mai mare decât εmach/2. numărul respectiv este asociat cu zero. în timp ce în caz de depăşire inferioară de capacitate. dar nu asociative. Un număr real foarte mic poate fi în mod rezonabil aproximat cu zero. clrscr(). Rezultatul unei opera ii în virgulă mobilă poate să fie semnificativ diferit fa ă de rezultatul aceleaşi opera ii în aritmetica exactă. OFL].000000000000000000000000011001100 în binar sau aproximativ 0. iar 1 + (ε + ε) > 1.i+1. dacă ε este un număr pozitiv mai mic decât εmach.000000047 în zecimal. Să considerăm numărul real x = 1 .i<33. } 46 . Programul în C de mai jos pune în eviden ă cum se propagă această eroare prin înmul ire: #include <stdio.h> void main(){ float f=1. z=z*z.h> #include <conio.f*(z*10)-z). deoarece nu există nici o aproxima ie bună pentru un număr real oarecare "mare". Anumite legi ale aritmeticii reale nu sunt valabile într-un sistem în virgulă mobilă. În simplă precizie este aproximat de fl(x) = 1. Depăşirea superioară de capacitate (overflow) cauzează de obicei probleme mai serioase decât depăşirea inferioară de capacitate (underflow). Astfel adunarea şi înmul irea în virgulă mobilă sunt comutative. int i.

deoarece 1 ⋅10i+1 . printf("Eroarea=").scanf("%f".10^2 = 0.scanf("%f".x2.s=0. dacă fl(x) este egal (sau foarte apropiat de) fl(y).n.&eps). 47 .t.i=1. aproximează suma seriei (i. 10 În cazul scăderii a două numere reale x şi y. o sumă par ială de ordin n.h> #include<conio.h> #include<math.&x). } Programul afişează 0.1*10^5 .000001 0.1*10^9 .1*10^17 . int i.10^8 = 1.10^32 = 1490116168828835360000000.eps.10^1 = 0.000000 0.s. poate apărea următorul fenomen (catastrophic cancellation) (fl(x ) − fl(y )) − fl(x − y ) fl(x − y ) aproximăm sin(x) printr-o sumă par ială a seriei ∞ (− 1)n ∑ (2n + 1)! x 2n +1 εmach.h> void main(){ float x.10^4 = 0.1*10^2 . clrscr().1*10^3 . sin(x)) cu o eroare absolută maximă de x 2 n +1 (2n + 1)! .000149 0.10^16 = 149011616.490116 0.Metode Numerice getch().e. printf("x="). t=x.000000 Membrul drept ar fi trebuit să fie 0. În următorul program (în C) n =0 Seria fiind alternantă şi convergentă. Programul de mai jos reprezintă versiunea în C pentru calculul sumei care aproximează sin(x): #include<stdio. x2=x*x.000000 0.10i =0.1*10^33 .

t=-t*(x2/(4*i*i+2*i)).s). getch().i:=i+1 > od.9092961362 corectă a 155925 141782 155925 > evalf(sinus(2.0 a lui sin(40) ! Valoarea corectă este 0. > RETURN(s) > end. 141782 ≈ 0. > while evalf(abs(t))>=evalf(epsilon) do > s:=s+t. i. x2.745113…Acest rezultat se datorează fenomenului de reducere (catastrophic cancellation). 0. t:=-t*x2/(4*i*i+2*i). 10^(-5)). Pentru a eviden ia diferen ele între cazurile în care se lucrează în aritmetica exactă şi cazurile în care se lucrează în aritmetica în virgulă mobilă prezentăm implementarea calculul sumei de mai sus (care aproximează sin(x)) în MAPLE. i++.909297 corectă a lui sin(2). > sinus:=proc(x.9092961360 48 . } Pentru x=2 şi eroare 10-7 se ob ine aproxima ia 0.x.epsilon) > local t. Pentru x = 40 şi eroare 10-7 se ob ine aproxima ia 523443136. i:=1.Mădălina Roxana Buneci while (fabs(t)>=eps){ s+=t.10^(-5))). } printf("\nsin(%f) = %f".s.sin(x)).x. > s:=0.t:=x.s).x2:=x*x.printf("\n%f". Pentru x=2 şi eroare 10-5 se ob ine aproxima ia lui sin(2): > sinus(2. printf("\nsin(%f) = %f" .

41937809 > sin(30..10^(-5))).9880316241 Se observă că în cazul în care calculele se execută simbolic (parametru actual este dat ca număr întreg) şi evaluarea în virgulă mobilă se face doar asupra rezultatului.9092974268 > sinus(2. > val:=proc(p.41937809 !!! Acest rezultat se datorează fenomenului de reducere (catastrophic cancellation).9092961362 > sin(2. 0. > n:=nops(p). Pentru x = 30 şi eroare 10-5 se ob ine: > evalf(sinus(30.v:=p[n]. 49 . -13. aproxima ia ob inută este -0.).9880298724 pentru care 4 zecimale (5 cu rotunjire) coincid cu cea furnizată de func ia predefinită sin.i.x) > local n. 10^(-5)).v.9092974268 Atunci când primul parametru al procedurii sinus este întreg (sau ra ional) toate calculele se execută simbolic.Metode Numerice > evalf(sin(2)).. 0. 0. Parametru p reprezintă lista coeficien ilor polinomului (p[i] este coeficientul lui xi) iar x punctul în care se face evaluarea.9880298724 > evalf(sin(30)). 10^(-5)). Însă în situa ia în care parametru actual este în virgulă mobilă şi ca urmare calculele se execută în virgulă mobilă aproxima ia furnizată este -13.). -0. iar când parametru este în virgulă mobilă calculele se execută în virgulă mobilă.9880316241 > sinus(30. Următoarea procedură MAPLE evaluează valoarea unui polinom într-un punct. -0. -0.

2.1).1].8X7 + X8). Dacă parametrii procedurii val sunt întregi sau ra ionali şi calculele se execută simbolic cu excep ia evaluării în virgulă mobilă a rezultatului se ob in următoarele valori ale polinomului pentru xi = 9999 i + .Mădălina Roxana Buneci > for i from n-1 by -1 to 1 do v:=x*v+p[i] > od.-56.-56. Să considerăm polinomul (X-1)8 = 1 – 8X + 28X2 – 56X3 + 70X4 – 56X5 + 28X6 .-8. 1 ≤ i ≤ 10: 10000 100000 > for i from 0 to 10 do evalf(val([1. 9999/10000+i/100000)) od.-8.28. x=9999/10000. 2).1000000000 10 -31 50 . > RETURN(v) > end.. 9 calculează valoarea polinomului 1 + 2X + X2 în X = 2. 0.70.1] este: 10000 > plot((x-1)^8. Astfel > val([1.28. Reprezentarea grafică a acestui polinom pe intervalul [ 9999 .1].

6561000000 10 -36 0.-56.-8.70.28.9999+i/100000)) od. Şi mai sugestiv este graficul de mai jos: > plot(val([1. 0. Erorile mari se datorează execu iei calculelor în aritmetica virgulei mobile. 51 .-56. x = 0.84 10 -8 -0. Aceeaşi procedură apelată cu aceeaşi parametrii.-8.-8.9999.).1].1 10 -8 0.-56.5764801000 10 -33 0.14 10 -7 0..8 10 -8 -0.1 10 -8 0.2560000000 10 -37 0. cu singura excep ie că punctele în care se calculează valorile sunt reprezentate în virgulă mobilă dă rezultatele: > for i from 0 to 10 do evalf(val([1.-56. -0.Metode Numerice 0.8 10 -8 -0.2 10 -8 -0.1677721600 10 -32 0.4304672100 10 -32 0. x).1679616000 10 -33 0.-8.28.70.1.1000000000 10 -39 0.28.1]. 0.14 10 -7 -0.6553600000 10 -35 0.84 10 -8 -0.28.3906250000 10 -34 0.

52 .28.-56.-56.-8.. x = 0.9999. x).1.70.28.Mădălina Roxana Buneci sau cel ob inut utilizând un număr mai mic de puncte: > plot(val([1.1].-8.. numpoints=5).

p(x) = 0 dacă şi numai dacă x = 0.x0 || < r}. Rezolvarea sistemelor liniare IV. Elemente de analiză matriceală Fie V un spa iu vectorial (liniar) peste corpul K (K=R sau K=C). p(x +y) ≤ p(x) + p(y) pentru orice x şi y ∈ V. p(λx) = |λ| p(x) pentru orice λ∈K şi orice x ∈V.xm || < ε pentru orice m. Şirul (xn)n din V este şir Cauchy (fundamental) dacă şi numai dacă pentru orice ε>0 există nε ∈ N astfel încât || xn . Perechea (V. 2. 3. 3.x || = 0 n →∞ 2. Reamintim o serie de defini ii şi teoreme legate de spa iile normate şi spa iile Hilbert. y) = ||x . r) bila din V centrată în x0 de rază r: B(x0. Pentru orice spa iu normat V (înzestrat cu structura metrică şi structura topologică asociate în mod canonic) sunt adevărate următoarele afirma ii: 1. atunci când norma ||⋅|| se subîn elege. Petru orice x0∈V şi orice r >0 vom nota cu B(x0. y ∈V. r) = {x ∈ V: || x . Prin urmare oricărui spa iu normat i se pot asocia în mod canonic o structură metrică şi o structură topologică.y|| pentru orice x. ∞) care satisface următoarele condi ii: 1. În cele ce urmează vom nota p(x) = ||x|| pentru orice x∈V şi vom spune că V este un spa iu normat în loc de (V. O normă pe V este o func ie p: V → [0. ∞) este o aplica ie continuă 53 . || ⋅ || : V → [0.1.Metode Numerice IV. Şirul (xn)n din V converge la x∈V dacă şi numai dacă lim || xn . Pe orice spa iu normat se poate defini o metrică (distan ă) canonică d prin d(x. p) se numeşte spa iu normat.n ≥ nε. ||⋅||).

Dacă f : V → W este o aplica ie liniară. V se numeşte K algebră normată dacă V este K algebră şi în plus este înzestrat cu o normă ||⋅|| ce satisface următoarele două proprietă i: 1. atunci următoarele afirma ii sunt echivalente: 1. O aplica ie f : V → W se numeşte liniară dacă şi numai dacă f(λx + µy) = λf(x) + µf(y) pentru orice λ. x ≤1 5. ||xy|| ≤ ||x|| ||y|| pentru orice x. W) spa iul aplica iilor liniare şi continue f : V → W. Există M > 0 cu proprietatea că || f(x) || ≤ M||x || pentru orice x∈E. O normă se numeşte completă dacă metrica asociată ei este completă (i. Normele p1 şi p2 definite pe spa iul vectorial V se numesc echivalente dacă topologiile asociate (în mod canonic) lor coincid. x) → λx [: K × V → V] sunt continue (V × V şi K × V sunt înzestrate cu topologia produs). W). avem sup ||f(x)|| = sup ||f(x)||= inf {M > 0 : || f(x) || ≤ M||x || pentru orice x∈V }. iar V şi W sunt spa ii normate. Se poate arăta că normele p1 şi p2 sunt echivalente dacă şi numai dacă există M. O algebră normată înzestrată cu o normă completă se numeşte algebră Banach. ||⋅||) este spa iu normat 2. m >0 astfel încât m p1(x) ≤ p2(x) ≤ M p1(x) pentru orice x ∈ V. f este continuă în origine 3. y ∈V. Fie V şi W două spa ii vectoriale peste corpul K (K=R sau K=C). sup ||f(x)||< ∞. sup ||f(x)||< ∞. dacă orice şir Cauchy este convergent). 4. Pentru a desemna faptul că p1 şi p2 sunt echivalente vom folosi nota ia p1 ~ p2. x ≤1 x =1 54 . (V. Un spa iu normat se numeşte spa iu Banach dacă norma cu care este înzestrat este completă. µ∈ K şi x. x =1 Vom nota cu L(V. y) → x + y [: V × V → V] şi (λ. f este continuă 2. y∈ V.e. Pentru orice f∈ L(V.Mădălina Roxana Buneci 4. Func iile (x.

Se numeşte produs scalar pe H o aplica ie ϕ : H × H → K care are următoarele proprietă i: 1. x pentru orice x din H. 4. || ⋅ ||) provine dint-un produs scalar <⋅. atunci L(V. y ∈ H. W) este spa iu Banach dacă şi numai dacă W este spa iu Banach. W). atunci spa iul normat L(V. z) = ϕ(x. W) se mai numesc operatori liniari mărgini i. W) este denumit spa iul operatorilor liniari şi mărgini i defini i pe V cu valori în W. Dacă V este un spa iu normat iar pe spa iul L(V. Dacă V este un spa iu normat peste corpul K.y>=0 pentru orice y∈A. z ∈ H. y) = ϕ(y. y. y ∈ H. Se numeşte bază ortonormală a spa iului Hilbert H un sistem ortonormal maximal (în raport cu rela ia de incluziune). atunci (L(V. 2. y) = λϕ(x. ϕ(x+y. ||⋅||) x ≤1 devine un spa iu normat. y) pentru orice λ∈K şi x ∈ H 3. Vom nota ϕ(x. x se spune ortogonal pe A şi se notează x⊥A. ϕ(λx. x ) pentru orice x. 2. 4. 55 . atunci: 1. Un sistem ortogonal (xi)i se numeşte ortonormal dacă ||xi|| = 1 pentru orice i. iar un spa iu Hilbert este un spa iu prehilbert complet (cu normă completă). V) devine o algebră normată. dacă <x. Spa iul operatorilor liniari şi mărgini i L(V. Un spa iu pre-Hilbert este un spa iu normat în care norma provine dintr-un produs scalar. iar elementele din L(V. xj> =0 pentru orice i ≠ j. z) pentru orice x.x) > 0 pentru orice x ≠ 0. ϕ(x. V) introducem drept lege de "înmul ire" compunerea operatorilor. 5. O familie (xi)i de elemente ale lui H se numeşte sistem ortogonal sau familie ortogonală dacă <xi. Două elemente x şi y din H se numesc ortogonale dacă <x. 3. W). Se spune că norma spa iului normat (H. ⋅> dacă ||x|| = x . K) se numeşte dualul lui V şi se notează V'.y) = <x. definim || f || = sup ||f(x)||. Dacă H un spa iu prehilbert. Pentru A ⊂ H şi x∈H. y> =0.Metode Numerice Dacă pentru orice f∈ L(V. Spa iul L(V. ϕ(x. Fie H un spa iu vectorial peste corpul K (K=R sau K=C). y> pentru orice x. z) + ϕ(y.

2. x> ≥ 0 pentru orice x ∈H. A*(y) > pentru orice x∈H1. y∈H2. ||⋅||1. atunci 1. x i x i .Mădălina Roxana Buneci Dacă H este un spa iu Hilbert şi (xi)i este un sistem ortonormal. Orice două baze ortonormale ale unui spa iu Hilbert au acelaşi cardinal. atunci ||x|| = ∑ i x. A se numeşte unitar dacă AA* = A*A =I. H1)care satisface condi ia: <A(x). (xi)i bază ortonormală 2. 3. H2 sunt spa ii Hilbert) operatorul liniar şi mărginit A*∈ L(H2. n∈N*. Considerăm spa iul vectorial V = Kn(K=R sau K=C). Se numeşte adjunctul operatorului liniar şi mărginit A ∈ L(H1. atunci x = 0. x i x i . atunci <x. A se numeşte pozitiv dacă A este autodjunct şi <A(x). Dacă x∈H. atunci x = ∑ i x. atunci H = F + F⊥ (orice element din H poate fi reprezentat în mod unic ca suma dintre un element din F şi unul din F⊥). atunci se notează cu F⊥ = {x. ||⋅||2 următoarele norme uzuale pe Kn: 56 . Dacă F este un subspa iu al spa iului Hilbert H. Pe acest spa iu Banach orice două norme sunt echivalente. Dacă F este un subspa iu închis. x i . Dimensiunea (hilbertiană) a unui spa iu Hilbert este cardinalul unei baze ortonormale. x⊥F} complementul ortogonal al lui F. A se numeşte autoadjunct (sau hermitian) dacă A = A*. H). y . y> = 5. Dacă x. Dacă x∈H şi x⊥xi pentru orice i. H2) (unde H1. Vom nota cu ||⋅||∞. atunci următoarele afirma ii sunt echivalente: 1. y∈H. Dacă x∈H. 3. y > =<x. 4. Orice operator liniar şi mărginit admite un unic adjunct. 2 ∑ i x. Dacă H este un spa iu Hilbert şi A∈L(H.

este o matrice notată A* = ( a *.n(K) are o structură de spa iu vectorial relativ la opera iile: adunare: A = (aij)i.Metode Numerice ||x||∞ = max |xj| 1≤ j≤ n n ||x||1 = ∑ xj j=1 2  n ||x||2 =  ∑ x j   j=1     1/ 2 pentru orice x = (x1. A*y> pentru orice x∈Kn şi orice y∈Km.n(K) mul imea matricelor cu m linii şi n coloane. yn) (dacă K = R. atunci <x. Produsul AB a două matrice A = (aij)i.n(K) şi B=(bij)i.j ∈ Mm.j. ….j ∈ Mm.p(K) este o matrice C=(cij)i.p(K) pentru care cij = ∑ a ik b kj pentru orice 1≤i≤m şi 1≤j≤p.j. Conjugata este caracterizată i prin : <Ax. x2. O matrice pentru care m=n se numeşte pătratică. j = aj. Elementul neutru la înmul ire în Mn. C = λA dacă şi numai dacă cij = λaij pentru orice 1≤i≤m şi 1≤j≤n. C=(cij)i. y> = ∑xjyj j=1 n pentru x = (x1.B=(bij)i. λ∈K. ale cărei elemente sunt: a it.i pentru orice 1≤i≤n.C=(cij)i.j∈ Mn.n(K). C = A+B dacă şi numai dacă cij = aij + bij pentru orice 1≤i≤m şi 1≤j≤n.i pentru orice 1≤i≤n. înmul ire cu scalari: A = (aij)i.j. y2.j. xn) ∈ Kn. y> = <x. este o matrice notată At = ( a it.j. j )i. …. Mm. x2.j. y> = ∑ x j y j ). k =1 n Transpusa unei matrice A=(aij)i. 1≤j≤m.n(K) este matricea unitate In: 57 . j=1 n Vom nota cu Mm. …. ale cărei i elemente sunt: a *. Norma ||⋅||2 se numeşte normă euclidiană şi provine din produsul scalar canonic <x.j∈ Mm. Conjugata unei matrice A=(aij)i. 1≤j≤m.j ∈ Mm. j = a j.j. xn) şi y = (y1. j )i.n(K).

Pe de altă parte.…. se ştie că există un izomorfism de spa ii 58 .j = 0 pentru orice i < j. Matricea A este diagonală dacă aij=0 pentru orice i≠j a1 A= 0 0 0 a2 0 b1 a2 0 … … … 0 b2 0 0 0 an … … … 0 0 cn 0 0 an = diag(a1. an) tridiagonală dacă aij=0 pentru orice i. a1n. Datorită acestui fapt norma unei matrice poate fi introdusă în mod similar cu norma unui vector din Knm. amn).n(K) astfel încât AB=BA=In. Inversa unei matrice A se notează A-1.j = 0 pentru orice i < j-1. am2. superior Hessenberg dacă ai. Matricea A este inversabilă dacă şi numai dacă det(A) ≠ 0 . ….…. a12.j = 0 pentru orice i > j. ….n(K) este inversabilă dacă există B∈ Mn. a2n.în acest caz se zice nesingulară. a22. O matrice A ∈ Mm.j cu |i-j|>1 a1 A= c2 0   superior triunghiulară dacă ai. am1.Mădălina Roxana Buneci 1 0 0 0 1 0 0 0 0 … … … 0 0 1 O matrice A∈ Mn. a21.j = 0 pentru orice i > j+1. O matrice A se zice ortogonală dacă A-1 =At şi unitară dacă A-1 =A*. a2.….n(K) poate fi tratată ca un vector din Knm: (a11. iar cele pentru care A=A* se numesc matrice hermitiene (evident. pentru matrice cu coeficien i reali cele două no iuni coincid). Matricele pentru care A=At se numesc matrice simetrice. inferior Hessenberg dacă ai. inferior triunghiulară dacă ai.

în general. iar pe Kn se consideră norma ||⋅||β. Cele mai des utilizate norme de matrice sunt normele operatoriale: astfel pentru o matrice A∈ Mm. Mul imea valorilor proprii ale lui A formează spectrul lui A şi se notează cu σ(A). atunci se notează cu ||A||αβ norma de aplica ie liniară: sup ||Ax||α = sup ||Ax||α. Deşi norma ||A||2 este importantă din punct de vedere teoretic (corespunde distan ei euclidiene).j)i. ||⋅||1. Fiecărei matrice A = (ai. x β ≤1 x β =1 În cazul în care α=β se utilizează nota ia ||A||α = ||A||αα şi se spune că ||A||α este norma operatorială a lui A subordonată normei vectoriale ||⋅||α. în aplica iile numerice 59 .j i se asociază operatorul liniar S(A) definit prin S(A)(x) = Ax = ( ∑ a ij x j )1≤i≤m pentru orice x = (x1. Scalarul λ din C se numeşte valoare proprie pentru A dacă există vectorul nenul x ∈ Cn astfel încât: Ax= λx Vectorul x se numeşte vector propriu asociat valorii proprii λ. Fie A∈ Mn.n(C) şi orice norma operatorială ||A|| subordonată unei normei vectoriale avem ρ(A) ≤ ||A||. n n ( ) Pentru orice matrice A∈ Mn. dacă pe Km se consideră norma ||⋅||α.n(K).Metode Numerice liniare între Mm. x2. Raza spectrală a lui A se defineşte prin: ρ(A) = max λ λ∈σ ( A ) Normele operatoriale pentru o matrice A ∈ Mn. …. ||⋅||2 sunt respectiv: ||A||∞ = ||A||1 = ||A||2 = max ∑ a ij 1 ≤ i ≤ ∞ j=1 max ∑ a ij 1 ≤ j ≤ ∞ i =1 ρ A*A . j=1 n În cele ce urmează vom identifica A cu S(A).n(K) şi L(Kn. xn)t∈Kn.n(C) subordonată normelor vectoriale ||⋅||∞. Km).n(C).

• negativ semidefinită dacă este simetrică (respectiv. Dacă ||⋅|| este o normă operatorială pe Mn. K = R (respectiv.…n) şi îi numim minori principali. x> < 0 pentru orice x≠0 din Kn. hermitiană)şi dacă <Ax. x> ≤ 0 pentru orice x ∈ Kn. În cele ce urmează ne vom concentra asupra matricelor A ∈ Mn. x> ≥ 0 pentru orice x ∈ Kn.n(K).n(R) simetrice. În locul ei se foloseşte norma vectorială: ||A||F = i . Fie <⋅. Între cele două norme există rela ia: ||A||2 ≤ ||A||F. • pozitiv semidefinită dacă este simetrică (respectiv.2. 60 . hermitiană) şi dacă <Ax. atunci lim A k =0 dacă şi k →∞ numai dacă ρ(A) < 1.n(C). ⋅> produsul scalar canonic pe Kn (K = R sau C).Mădălina Roxana Buneci ||A||2 nu este convenabilă (fiind dificil de calculat). Pentru o astfel de matrice notăm determinan ii situa i pe diagonala principală cu a11 a12 a22 a2k … … … a1k a2k akk ∆k = a12 a1k (k =1. • negativ definită dacă este simetrică (respectiv. K = C) se numeşte • pozitiv definită dacă este simetrică (respectiv. x> > 0 pentru orice x≠0 din Kn. hermitiană)şi dacă <Ax. hermitiană)şi dacă <Ax. j=1 ∑ a ij n 2 care nu este normă operatorială subordonată normei vectoriale deoarece ||In|| = n ≠1. O matrice A∈ Mn.

Deoarece A este nesingulară sistemul admite solu ie unică. Metode directe 2.Metode Numerice • O matrice A∈ Mn. IV.…n}) respectă următoarea alternan ă a semnelor: ∆1 < 0. 2.c nσ( n ) revine la a calcula o sumă de n! termeni (grupul Sn al permutărilor de ordinul n con ine n! elemente).j≤n. aplicarea ei conduce la calculul a n+1 determinan i de ordinul n. Metode iterative Metodele directe presupun ob inerea solu iilor exacte a sistemelor liniare după un număr finit de opera ii elementare.. ∆4 >0. Ax = b. ∆2 >0. 61 . ce poate fi determinată cu regula lui Cramer: xi = ∆x i . Într-adevăr.2. Arătăm că aplicarea acestei metode este ∆ nepractică (pentru n mare). O metodă directă este cu atât mai bună cu cît numărul de opera ii elementare (adunare. • O matrice A∈ Mn.. înmul ire. Metode directe de rezolvare a sistemelor liniare Metodele de rezolvare a sistemelor liniare sunt clasificate în 1.n(R) este negativ definită dacă şi numai dacăeste simetrică şi minorii principali ∆k (k∈{1.…n}) sunt to i pozitivi.2.n(R) nesingulară. 1 ≤ i ≤ n.. inând cont de defini ie: det(C) = ∑ ( −1) ( σ∈Sn ε σ) c1σ(1)c 2σ( 2 ) . A∈Mn. . Considerăm sistemul cu n ecua ii şi n necunoscute. împăr ire şi rădăcină pătrată) necesare este mai mic (numărul de opera ii executate influen ează atât timpul de execu ie cât şi eroarea de rotunjire).n(R) este pozitiv definită dacă şi numai dacă este simetrică şi minorii principali ∆k (k∈{1. Deci pentru a aplica regula lui Cramer trebuie efectuate cel pu in Nop(n) = (n+1) n!n =(n+1)!n opera ii.. fiecare termen fiind produsul a n factori.. Dar calculul unui determinat de ordinul n pentru o matrice C = (cij)1≤i. ∆3 <0. (-1)n∆n >0.

m.1.m(R). La baza metodei stă următorul procedeu: • • prima linie este folosită pentru anularea coeficien ilor de pe prima coloană din celelalte n-1 linii. ş. rezultă că Nop(n) > n e nn ( n + 1)n +1 .04765190154 s 31138.a. Trecerea de la un pas la altul se face aplicând regula dreptunghiului (pivotului). Trecerea de la matricea A la matricea S se realizează prin transformări elementare. a doua linie este utilizată pentru anularea coeficien ilor de pe a doua coloană din ultimele n-2 linii. atunci pentru rezolvarea unui sistem cu n ecua ii şi n necunoscute timpii de execu ie sunt prezenta i în tabelul de mai jos n n=5 n=10 n = 15 n = 20 n = 25 n= 30 Timp de execu ie 0. sistem ce se rezolvă foarte uşor. 2.Mădălina Roxana Buneci Deoarece n!> n (pentru n ≥1).d. dacă en +1 se utilizează un sistem de calcul ce execută 109 opera ii pe secundă. Prezentăm în continuare algoritmul lui Gauss de transformarea matricei A într-o matrice superior triunghiulară. Pentru a ob ine stabilitatea numerică a algoritmului. Eliminarea gaussiană urmăreşte transformarea matricei A într-o matrice superior triunghiulară S (o matrice cu proprietatea că bij = 0 pentru orice i<j). De exemplu. Metoda de eliminare Gauss Se consideră o matrice A∈Mn. se alege drept 62 .649614862 ore > 2809 ani >1011 ani >1018 ani Metodele directe urmăresc transformarea sistemului de rezolvat într-un sistem echivalent a cărui matrice este inferior triunghiulară sau superior triunghiulară.61350 s = 8.5782433079 ⋅ 10-6 s 0. IV.

Astfel: elementele de pe linia pivotului se împart la pivot: a ( ki+1) k. şi se permută coloana k cu coloana pivotului şi linia k cu linia pivotului.i |=max{| a k. j |. Prezentăm în continuare algoritmul de eliminare Gauss cu pivotare par ială. Această strategie de permutare se numeşte pivotare par ială. Trecerea de la matricea A la matricea superior triunghiulară se realizează în nmin paşi.m}: A(0)→ A(1)→… A(k)→A(k+1): →A(nmin). i= k+1. (k) Se aplică regula dreptunghiului (pivotului) cu pivotul a k. Pentru a se trece de la • (k) Se determină pivotul de la pasul k. k a (ik +1) =0. (k) a k. unde nmin = min{n.k elementele subdiagonale de pe coloana pivotului se înlocuiesc cu 0. unde A(nmin) are formă superior triunghiulară.i de pe coloana k cu proprietatea (k) (k) | a k.i = . Performan e de stabilitate numerică relativ mai bune se ob in dacă se alege drept pivotul la pasul k elementul maxim în modul din submatricea delimitată de ultimele n-k linii.Metode Numerice pivot de la pasul k elementul maxim în modul din coloana k subdiagonală a lui A. iar A(0) =A. şi se permută linia k cu linia pe care se găseşte pivotul. acesta este primul element a k. Această strategie de pivotare se numeşte pivotare completă. k+2. k≤j≤n} • • Se permută liniile i cu k.…m (k) a k.k . i=k.…n elementele din submatricea delimitată de ultimele n-k linii şi de ultimele n-k coloane se transformă cu regula dreptunghiului: 63 .k+1.

k+1≤ i ≤ n.m . k+1≤ j ≤ m.k a i. 0 ) ) 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅1 a (nn.k (k) a k. i.k − a k. .Mădălina Roxana Buneci k (k) j (k) (k) k i a k.j a k. (k) (k) (k) (k) 0 ) ) ) ) 1⋅ a (22.m Exemplu Prin aplicarea procedurii de eliminare gaussiană cu pivotare par ială asupra matricei A de mai jos ob inem: 1 A= 2 1 1 0 0 1/2 3/2 -7/2 2 1 -3 1/2 -1/2 3/2 0 1 2 L2 ↔ L3 1 0 1/2 3/2 L1 ↔ L2 2 1 1 1/2 3/2 -1/2 1 2 -3 1 0 2 → → → 0 -7/2 64 .j a i.k În urma aplicării acestui algoritm se ajunge la următoarea matrice superior triunghiulară: 1 A(nmin) = ( ) ( ) ( ) () ( ) a112 a113 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a11n a11n +1 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a11m . . . j a i.n +1 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a (nn. j a i.n +1 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a (22. . (k) a k.k k +1 a( j ) = .3 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a (22n a (22. ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 0 (dacă m ≤ n).

> for i to m do for j to n do a[i. > a:=matrix(m. > if a[k. 65 .k]). şi fiecare din matricele intermediare A(k) sunt afişate.j]:=a[i. > if n<=m then nmin:=n else nmin:=m fi.1. Matricea a (locala procedurii) se ini ializează cu A.j]-a[k.j]/a[k. print(a) fi.-3. > for k to nmin do print(a).[1.Metode Numerice 1 1/2 1 0 1/2 -3/7 1/7 1 1/2 1 0 1/2 -3/7 1 → 0 0 → 0 0 Următoarea procedură MAPLE are drept parametru o matrice A.k]).k]:=0 od > fi od.j.i. > RETURN(evalm(a)) > end.k.3. > a[k.j]*a[i. > i:=k. şi întoarce matricea superior triunghiulară ob inută prin aplicarea algoritmului de eliminare Gauss cu pivotare par ială asupra matricei A.m.k]<>0 then > for j from k+1 to n do a[k.j]:=a[i. > m:=rowdim(A).n:=coldim(A).aux.k] od od.j]:=aux od.nmin.2.j]:=a[k.n.j].1.0. > if i>k then for j from k to n do > aux:=a[k.2.i:=j fi od.k] od.2]).j]:=A[i. > for j from k+1 to m do > if abs(a[j. > for i from k+1 to m do > for j from k+1 to n do a[i.1.n).k])>aux then aux:=abs(a[j. Exemple de utilizare a procedurii > A:=matrix(3.j]. > for j from k+1 to m do a[j.a[k.k]:=1.aux:=abs(a[k.j] od od. > elimpp:=proc(A) > local a.a[i.

0]).Mădălina Roxana Buneci 1  2 A :=   1  > elimpp(A). 66 .5. 2 1 -3 2 1 -3 1 2 -3 0  1   2  1  0   2  0  1   2  1  2   1  2  1   1                                            1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 3 2 -7 2 1 2 -7 2 3 2 1 2 1 0 1 2 -1 2 3 2 1 2 3 2 -1 2 1 2 -3 7 1 7                                            1       0     0  1 2 1 0 1 2 -3 7 1 2  5   0              > A1:=matrix(3.[3.2.-1.2.2.  3  A1 :=  -1    2  > elimpp(A1).

2  5   0  2 3 17 3 -4 3 2 3 1 0                        1 A2 :=   3  > elimpp(A2).2.-1. -1 4 2  -2  2  -2  1  3  3  1  -1 4 4 -1 -2  2                    1 0 1 0 4 3 -7 3 4 3 1 -2 3 8 3 -2 3 -8 7                   IV. Rezolvarea sistemelor liniare prin metoda de eliminare Gauss Considerăm sistemul cu n ecua ii şi n necunoscute: Ax = b.2.3.3.-2]).2.4. A∈Mn.n(R) nesingulară 67 .[1.Metode Numerice  3   -1    2                1 0 0  1     0    0  > A2:=matrix(2.

ş.n +1 − ∑ a i(.a. . La primul pas algoritmul presupune eliminarea necunoscutei x1 din ultimele n-1 ecua ii.d. .m.2.x. La al doilea pas se elimină necunoscuta x2 din ultimele n-2 ecua ii. () = a11n +1 .b) > local a..Mădălina Roxana Buneci Pentru rezolvarea acestui sistem vom aplica algoritmul de eliminare Gauss cu pivotarea par ială asupra matricei extinse A = (A | b ) .n.i. ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ) xn = a (nn. Astfel ai. Deci Nop(n) ~ n3 (sau Nop(n) ∈ O(n3) ).n.j.i )j x j j=i +1 n Procedura rezsist de mai jos întoarce solu ia unui sistem liniar cu n ecua ii şi n necunoscute.aux. În cazul acestui algoritm pentru fiecare k se efectuează n+1-k + (n+1-k)(nk) = (n+1-k)2 opera ii elementare (prin opera ie elementară în elegând aici o opera ie în virgulă mobilă de forma ax + b.k. Deci algoritmul necesită n −1 Nop(n) = 2 ∑ ( n + 1 − k ) = ∑ j2 = n k =1 j= 2 n ( n + 1)( 2n + 1) -1 6 opera ii elementare. Vom nota elementele matricei A tot cu ai. ) x2 + a (22.n +1 ) x i = a i(i.3 x3⋅+ ) ) ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a (22n xn = a (22.n +1 . 3 Ca urmare a aplicării algoritmului se ob ine sistemul echivalent: x1 + ( ) ( ) () a112 x2 + a113 x3 +⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a11n xn .j .n+1= bi pentru orice i=1. 68 .. Parametri procedurii sunt matricea sistemului şi vectorul termenilor liberi > with(linalg): > rezlin:=proc(A.n +1 Rezolvarea acestui sistem se poate face foarte uşor de la sfârşit spre început: ) xn = a (nn. sau o împăr ire) .

j]-a[k.j]/a[k.i:=j fi od.j]. 1 ] 69 .n+1). 1 .k])>aux then aux:=abs(a[j.k] > od od.k] od.k]).b1). > if a[k. > if i>k then for j from k to n+1 do > aux:=a[k. [ 1.aux:=abs(a[k.2. > a[i.j] od. > for j from k+1 to n do > if abs(a[j.j]*x[j] od od.j]:=A[i.1]).-1.j]:=a[i.Metode Numerice > n:=rowdim(A).3]). > for i from n-1 by -1 to 1 do x[i]:=a[i.a[k. > od. 1 ] > linsolve(a1.b1). > for j from k+1 to n+1 do a[k.j]. [ 1. 2. 1 -1 -1 1  2   3  b1 := [ 3. 1 ] > rezlin(a1.1.j]:=aux od fi.k]). > for j from i+1 to n do x[i]:=x[i]-a[i.j]:=a[i.2.k]=0 then print(`matrice singulara`). > RETURN(evalm(x)) > end.j]:=a[k.n+1].n+1].-1. > for i from k+1 to n do > for j from k+1 to n+1 do a[i.[1.1. 1 .n+1]:=b[i] od.x[n]:=a[n. > for i to n do > for j to n do a[i. Utilizăm procedura se mai sus pentru rezolvarea sistemului x1 + x1 -x1 x2 + x2 + x3 = 3 2x3 = 2 x2 + 3x3 = 1 > a1:=matrix(3.1. > for k to n do i:=k. > x:=vector(n). 1  a1 :=  1   -1  > b1:=vector(3. > a:=matrix(n.3.RETURN(NULL) fi.-1.[3.a[i.j]*a[i.

2]). >for j from k+1 to n do >if abs(a[j. Exemplificăm utilizarea procedurii de mai sus > a2:=matrix(3.j]:=a[i.n.k (înainte de împăr ire). >for j from k+1 to n do a[k.j]:=aux od fi.aux.1. inându-se seama că determinantul unei matrice nu se modifică dacă asupra matricei se efectuează transformări elementare.j]:=a[i.k.1. Determinantul ) este produsul elementelor a (k.3.j] od od.d.j]*a[i.12. >for i to n do >for j to n do a[i. >od. IV.b) din pachetul linalg întoarce solu ia sistemului Ax = b.a[i. >RETURN(d) >end.[1. for j from k to n do >aux:=a[k.k].RETURN(d) fi.k] od od. >if i>k then d:=-d.k]=0 then d:=0.k] od.j].n).j]-a[k. Dacă se foloseşte pivotare. >d:=1. Pentru transformarea matricei A într-o matrice superior triunghiulară se foloseşte algoritmul de eliminare Gauss cu pivotare par ială. >if a[k. d:=d*a[k.j. k trebuie avut în vedere faptul că prin permutarea a două linii semnul determinantului se schimbă.i.j]:=a[k.3. 70 .k])>aux then aux:=abs(a[j.i:=j fi od.k]). >n:=rowdim(A). Calculul determinantului unei matrice Pentru calculul determinantului unei matrice A∈Mn.n(R) se poate folosi metoda de eliminare Gauss.j]:=A[i.Mădălina Roxana Buneci Comanda MAPLE linsolve(A.j]. >for k to n do i:=k. >determinant:=proc(A) >local a.3.8.aux:=abs(a[k.j]/a[k.1.1. >for i from k+1 to n do >for j from k+1 to n do a[i. Procedura determinant de mai jos are drept parametru matricea şi întoarce determinantul.2.a[k.k]). >a:=matrix(n.

…. Matricea A este inversabilă dacă şi numai dacă există o matrice B∈ Mn. unde 1 In= 0 0 0 0 1 0 0 ---------.….0 ---------.n) considerăm sistemul Ax=ek. Astfel pentru aflarea lui A-1 este necesar să rezolvăm n sisteme de ecua ii liniare Ax=ek. Aceste sisteme pot fi rezolvate utilizând algoritmul de eliminare al lui Gauss. k=1.0…0)t vectorul k al bazei canonice din Rn.2.n (R) astfel încât A⋅B=B⋅A=In. IV.n (R).0.0 0 ---------. Coeficien ii matricei A = (A|e1|e2|------|en) sunt 71 .Metode Numerice  1  a2 :=  1   12  > determinant(a2).4. Solu ia acestui sistem reprezintă chiar coloana k a matricei A-1.1 --------------------------------------- Se ştie că A este inversabilă dacă şi numai dacă are determinantul nenul. 1 8 1 1  3   2  -48 > det(a2). -48 Comanda det(A) din pachetul linalg calculează determinantul matricei indicate drept parametru. Pentru a micşora volumul de calcul vom aplica algoritmul asupra matricei ob inute prin concatenarea la matricea A a coloanelor bazei canonice din Rn.2. Pentru fiecare k (k=1.n. Calculul inversei unei matrice Fie A∈Mn. Notăm: ek = (0.….1.2.

dacă 1 ≤ i.n+k = δik. > n:=rowdim(A). 1 ≤ k ≤ n n j= i +1 Procedura inversa de mai jos întoarce inversa matricei indicată drept parametru.2n Dacă B = A-1. > for i to n do a[i.∑ a i(. iar A(n) are următoarea formă superior triunghiulară: 1 A(n)= 0 ( ) ( ) ( ) () ( ) a112 a113 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a11n a11n +1 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a112 n .ij) bi. j] od od.n +1 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a (nn. 72 . > b := matrix(n.Mădălina Roxana Buneci aij.in + k . i.n +1 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a (22.k= a (nn. i + n] := 1 od.aux. . j] := A[i. k. . > inversa := proc(A) > local n. unde A(0)= A. ) ) ) ) 1⋅ a (23 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ a ( 2n a (22. dacă 1 ≤ i. j . b. > for i to n do for j to n do a[i. j + n] := 0 od od.k= a i(. 2. > for i to n do for j to n do a[i. 2*n). n).a. j. k≤ n unde 1. 1 ≤ i ≤ n-1. . 1 ≤ k ≤ n ) bi. a := matrix(n. 2n 2. i=k δik= 0. n + k . j ≤ n ai. Prin aplicarea algoritmului de eliminare Gauss cu pivotare par ială asupra lui A se ob ine un şir de matrice A(0)→ A(1)→ ---- →A(n). i≠k. atunci coeficien ii lui B pot fi determina i cu formulele: ) bn. ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 0 0 ) ) 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅1 a (nn. .

i := j fi > od. i] := a[n. k] := b[i. i + n] od. k]) then aux := abs(a[j. 1  a3 :=  1   2  > inversa(a3).1 by -1 to 1 do > b[i. j]/a[k. > for j from k + 1 to 2*n do a[k. a[i. j] := a[i.1. j] := aux od.3. k] = 0 then print(`Matrice singulara`). k]). j] . Calculul inversei matricei 1 1 1 1 2 2 1 3 2 se realizează cu ajutorul comenzilor > a3:=matrix(3. > RETURN(NULL) fi. k] od od.a[k.i := k. j]*b[j. k] := a[i. > for j from k to 2*n do > aux := a[k. j]. k]). k] od. j] := a[i. > for j from i + 1 to n do > b[i. k] od > od > od.2]). > if a[k. k] .1. > for j from k + 1 to n do > if aux < abs(a[j.1. j]*a[i.a[i.[1. a[k. > od. > for k to n do > for i from n .2. j].2.1. n + k]. > RETURN(evalm(b)) > end.Metode Numerice > for k to n do > aux := abs(a[k. > for i to n do b[n. j] := a[k. > for i from k + 1 to n do > for j from k + 1 to 2*n do > a[i. 1 2 1 1  3   2  73 .3.

n(R) se defineşte prin cond(A) = ||A|| ⋅ ||A-1|| unde ||⋅|| este o norma operatorială a matricei A (de exemplu. > inverse(a3). ||⋅||1 sau ||⋅||∞).             1 2 2 -3 2 -1 2 0 1 2 1   2   -1    1    2   IV. Factorul de condi ionare al unei matrice Defini ie 1.     Factor de condi ionare cond(A) mare înseamnă A „aproape singulară”. Prin conven ie cond(A) = ∞ dacă A este singulară. În exemplul următor presupunem că o aplicăm asupra aceleaşi matrice a3. Factorul de condi ionare al unei matrice pătrate A∈Mn. Se poate observa că −1  Ax  Ax  cond(A) =  max  min  x ≠0 x  x ≠0 x  .Mădălina Roxana Buneci             1 2 2 -3 2 -1 2 0 1 2 1   2   -1    1    2   Comanda inverse din pachetul linalg calculează de asemenea inversa unei matrice. Factorul de condi ionare cond(A) are următoarele proprietă i • • • cond(A) ≥ 1 cond(In) = 1 pentru orice n ≥ 1 cond(αA) = cond(A) pentru orice scalar α ≠0 74 .3.

Cum numărul de opera ii necesare pentru calculul normei inversei lui A (||A-1||) este mai mare decât cel pentru rezolvarea unui sistem liniar Ax = b. cu A nesingulară şi notăm cu x* solu ia exactă. atunci x ≤ ||A-1||. Atunci ˆ (A+E) x = Ax* ˆ ˆ E x = A(x*.x Atunci ˆ ˆ ˆ ||x*. Considerăm sistemul Ax = b.Metode Numerice −1 •   cond(D) =  max αi   min αi     1≤i≤n   1≤i≤n  D=diag(α1. y şi mărginea superioară a mul imii  x     ..x || = || A-1E x || ≤ || A-1|| ⋅|| E|| ⋅|| x || . Determinarea unei estima ii pentru ||A-1|| pleacă de la observa ia că. α2. .x ). de obicei în practică se foloseşte un estimator pentru ||A-1||. αn).. Comanda MAPLE cond(A) din pachetul linalg calculează factorul de condi ionare matricei A. ˆ a cărui solu ie o notăm cu x . Ax = y   y    este ||A-1|| şi se atinge pentru o anumită valoare y. dacă Ax = y.. Să presupunem că în locul matricei A este furnizată matricea A + E şi ca urmare se rezolvă sistemul (A+E) x = b. ˆ ˆ A-1E x =x*. de unde 75 . pentru orice matrice diagonală Calcul valorii exacte a factorului de condi ionare al unei matrice A presupune calculul ||A-1||.

Atunci ˆ ˆ Ax = b.x || = || A-1(b. ˆ b−b ˆ x − x* ≤ cond(A) .b )|| ≤ || A-1|| ⋅|| (b.b )|| =|| A-1|| ⋅|| (b. ˆ a cărui solu ie o notăm cu x . Dacă factorul de condi ionare cond(A) este mare. atunci ˆ x − x* ≤ cond(A)εmach.Mădălina Roxana Buneci ˆ x − x* E ≤ cond(A) . Să presupunem acum că în locul vectorului termenilor liberi b este dat ˆ vectorul b şi ca urmare se rezolvă sistemul ˆ A x = b.x ) = b. x* 76 .b ) Atunci Ax * ˆ ˆ ˆ ˆ ||x*.b ˆ ˆ x*.x = A-1(b. Dacă gradul de acurate e a datelor de intrare este compatibil cu precizia maşinii εmach.b )|| ≤ b ≤ || A || de unde -1 ˆ b−b b ||A|| ||x*||.b + Ax* ˆ ˆ A(x*. atunci rezolvarea sistemului Ax = b este o problemă rău condi ionată.b + b ˆ ˆ A x = b . ˆ x A Deci factor de condi ionare „mic” şi varia ii relative mici ale coeficien ilor matricei implică varia ii relative mici ale solu iei. x* b Deci factor de condi ionare „mic” şi varia ii relative mici ale termenilor liberi implică varia ii relative mici ale solu iei.

Metode Numerice

În urma calculului solu iei sistemului Ax = b se pot pierde până la log10(cond(A)) cifre zecimale semnificative relativ la acurate ea datelor de intrare.

Interpretare geometrică: n = 2: Ecua ii unui sistem liniar a cărui matrice A
∈ M2,2(R) pot fi interpretate ca ecua iile a două drepte în plan, iar solu ia sistemului drept coordonatele punctului de intersec ie a celor două drepte. Factor de condi ionare mare al matricei A înseamnă că dreptele sunt „aproape” paralele.

problemă bine condi ionată

problemă rău condi ionată

Exemplu
Considerăm sistemul Ax = b, unde A= 888.445 887.112 887.112 885.781

şi
b= 1 0 Considerăm următoarele comenzi MAPLE:
> with(linalg): > A:=matrix(2,2,[888.445,887.112,887.112,885.781]);

888.445 A :=   887.112 
885781/1000]);

887.112  885.781 

> A1:=matrix(2,2,[888445/1000,887112/1000,887112/1000,

177689   200 A1 :=  110889    125 
> cond(A1);

110889  125   885781   1000  

3152602660249

77

Mădălina Roxana Buneci > b:=vector([1,0]);

b := [ 1, 0 ]
> Digits:=6;

Digits := 6
> linsolve(A,b);

[ -499.248 , 500.000 ]
> Digits:=15;

Digits := 15
> linsolve(A,b);

[ 0.887555222890557 10 9, -0.888888888888889 10 9 ]
> Digits:=10;

Digits := 10
> linsolve(A,b);

[ 0.2496249066 10 7, -0.2500000000 10 7 ]
> linsolve(A1,b);

[ 885781000, -887112000 ] Deşi matricele A şi A1 sunt egale - diferen a este dată doar de reprezentarea coeficien ilor: simbolic (ca numere ra ionale) în cazul lui A1 şi în virgulă mobilă în cazul lui A – comenzile linsolve(A,b) şi linsolve(A1,b) întorc rezultate diferite. Solu ia corectă a sistemului este cea ob inută în varianta în care s-a lucrat simbolic: x1 x2 = = 885781000 -887112000

Rezultatul eronat furnizat de comanda linsolve(A,b) se datorează relei condi ionări a matricei A. Se observă că factorul de condi ionare este:
0.315260266024900 10 13

Revenim la sistemul Ax = b, cu A nesingulară

ˆ notăm cu x* solu ia exactă şi cu x solu ia aproximativă. Vectorul
ˆ r = b - Ax se numeşte reziduu. Avem ˆ ||x*- x || = 0 ⇔ ||r|| = 0, ˆ dar ||x*- x || şi ||r|| nu sunt mici simultan. Avem

ˆ ˆ ˆ r = b - A x = Ax* - A x = A(x*- x )
78

Metode Numerice

ˆ A-1r = x* - x

ˆ || x* - x || = ||A-1r|| ≤ ||A-1|| ||r|| =cond(A)
= cond(A) = cond(A) de unde rezultă

1 ||r|| = || A ||

|| x* || || x* || ||r|| ≤ cond(A) ||r|| = || A |||| x* || || Ax* ||

|| x* || ||r||. || b ||

ˆ x * −x r ≤ cond(A) x* b Ca urmare factor de condi ionare „mic” (problemă bine condi ionată) şi reziduu mic implică varia ii relative mici ale solu iei.

Exemplu
Considerăm sistemul Ax = b, unde A= 1 1 1.001 1

şi
b = 2.001 2 Evident solu ia corectă a sistemului este x1 x2 y1 y2 se observă că b - Ay = 0.001 0 = = = 1 1 2 0

Dacă se consideră vectorul y

79

Mădălina Roxana Buneci

Deci y aparent verifică sistemul, deşi este diferit de x. Aceasta se datorează valorii factorului de condi ionare al lui A pe care-l putem determina folosind următoarele comenzi MAPLE:
> with(linalg): > A:=matrix(2,2,[1,1.001,1,1]);

1 A :=   1 
> cond(A);

1.001  1  

4004.001000 Arătăm în continuare că dacă reziduu este mare atunci varia ia relativă a

ˆ coeficien ilor matricei de intrare A este mare. Să presupunem că x este solu ia
sistemului (A+E) x = b. Atunci ˆ (A+E) x = b

ˆ ˆ E x = b -A x ˆ Ex= r
de unde ˆ ˆ ||r|| = ||E x || ≤ ||E|| || x ||,

şi ca urmare
|| E || || r || ≤ . ˆ || || A || || A |||| x În consecin ă dacă a reziduu este mare atunci varia ia relativă a coeficien ilor matricei de intrare A este mare. Deci dacă algoritmul de rezolvare a sistemului este stabil atunci reziduul relativ este mic indiferent dacă problema este bine condi ionată sau nu.

IV.4. Metode iterative de rezolvare a sistemelor liniare
IV.4.1. Generalită i
Metodele iterative constau în construc ia unui şir (xk)k convergent către solu ia exactă a sistemului. Oprirea procesului iterativ are loc la un indice m
80

Metode Numerice

determinat pe parcursul calculului în func ie de precizia impusă astfel încât termenul xm să constituie o aproxima ie satisfăcătoare a solu iei căutate. Se consideră sistemul liniar Ax = b, A∈Mn,n(R) nesingulară

şi desfacerea matricei A definită prin A = N-P.
cu N o matrice inversabilă. Fie x0 un vector arbitrar din Rn. Construim şirul (xk)k folosind rela ia de recuren ă:

Nxk+1 = P xk + b, k ≥ 0.
Notăm ek = x* – xk eroarea absolută cu care xk aproximează x*, solu ia exactă a sistemului Ax = b.

Teoremă 4.1. Fie sistemul liniar Ax = b cu A∈Mn,n(R) nesingulară şi fie A
= N-P o desfacere a matricei A (N ∈Mn,n(R) matrice nesingukară). Şirul (xk)k definit prin Nxk+1 = P xk + b, k ≥ 0, x0 dat converge la solu ia exactă a sistemului Ax = b oricare ar fi x0 dacă şi numai dacă

ρ(N-1P) < 1 (ρ(N-1P) reprezintă raza spectrală a lui N-1P, i.e. maximum modulelor
valorilor proprii ale lui N-1P). Demonstra ie. Notăm G = N-1P. Atunci ek+1 = x* – xk+1 = x* - N-1(P xk + b) = x* - N-1P xk - N-1 b = x* - N-1P xk - N-1 Ax* = x* - N-1P xk - N-1 (N-P) x* = x* - N-1P xk - x* + N-1 P x* = N-1 P (x* - xk) = Gek. Ca urmare ek+1 = G ek = G G ek-1 = ...= Gk+1e0, pentru orice k ≥ 0. În consecin ă,
k →∞

lim x k = x* pentru orice termen ini ial x0 dacă şi numai dacă lim G k e0 =0 pentru
k →∞

81

Mădălina Roxana Buneci

orice e0, sau echivalent lim G k =0. Este cunoscut că lim G k =0 dacă şi numai
k →∞ k →∞

dacă ρ(G) < 1.

Din demonstra ia teoremei anterioare a rezultat că dacă G= N-1P şi ek = x* – xk, atunci ek = Gek-1 = Gke0 pentru orice k ≥ 0. N se alege astfel încât sistemul Nxk+1 = P xk + b, k ≥ 0. a cărui solu ie este xk+1 să se rezolve uşor – de exemplu se alene N diagonală sau triunghiulară În cazul metodelor concrete descrise în continuare se consideră

desfacerea standard a matricei A = (ai,j)1≤i,j≤n definită prin: A=L+D+R
unde a1,1 0 D = diag(a1,1,a2,2,…. an,n) = 0 0 0 L = 0 0 …… 0 0 0 a2,2 0 ……0 0

…………………….. 0 ……0 an,n 0 0

0 …… 0 0 …… 0

a2,1 0

……………………….. an,1 an,2 an,3 …… an,n-1 0

0 a1,2 a1,3 …… a1,n-1 a1,n R = 0 0 a2,3 …… a2,n-1 a2,n ……………………….. 0 0 0 …… 0 0

82

Metode Numerice

IV.4.2. Metoda Jacobi
Metoda Jacobi se caracterizează prin desfacerea

N = D, P = - (L+R)

1 0 a11 N-1 = 0 1

0 …… 0

0

0 ……0 0 a 22 …………………….. 0 0 0 ……0 1 a nn

1 0 a11 N P=
-1

0 …… 0 1

0

0

-a1,2 -a1,3 …… -a1,n-1 -a1,n

0

a 22 …………………….. 0 0 0 ……0

0 ……0

-a2,1 0 -a2,3 …… -a2,n-1 -a2,n
:......................................................

1 a nn

-an,1 -an,2 -an,3 …… -an,n-1 0

Dacă G = N-1P, atunci coeficien ii matricei G = (gij)1≤i,j≤n sunt: 0, i = j gi,j =

a i, j a i ,i

, i ≠ j.

Şirul (xk)k definit prin
Nxk+1 = P xk + b, k ≥ 0, x0 dat converge la solu ia exactă a sistemului Ax = b oricare ar fi x0 dacă şi numai dacă

ρ(G) < 1. Deoarece ρ(G) ≤ ||G||, pentru orice normă operatorială ||⋅|| a lui G, avem

83

j a i . atunci ek = Gke0 pentru orice k ≥ 0. 84 . Deci dacă ai.1 ≤i≤n}. atunci ρ(G) <1. 1 ≤i≤n | ai.i | > ∑ a i . G ∞ ) şi fie ε > 0 dat.∞)k < ε. pentru orice norme compatibile ek ≤ G k e0 ≤ G k e0 ≤ G k e0 Fie n1. Dacă ek = x*.Mădălina Roxana Buneci ρ(G) ≤ min( G 1 . j . Dacă G 1 < 1 sau G ∞ <1. j pentru orice i. n.i ≠ 0 pentru orice i = 1. G ∞ ). şi dacă A este diagonal dominantă atunci şirul ob inut prin metoda Jacobi converge la solu ia exactă a sistemului Ax = b.i < 1 pentru orice i. 1 ≤j≤n} Calculăm G ∞ : G = max{ ∑ g i . G Calculăm G 1 : )<1.xk este eroarea absolută cu care xk aproximează x*. solu ia exactă a sistemului Ax = b. În consecin ă.….i . j . j a i . G 1 = max{ ∑g i =1 n n i.1 ≤j≤n} = max{ ∑ i =1 i≠ j a i. Vom considera xk este o aproxima ie satisfăcătoare pentru solu ia exactă a sistemului dacă (n1.2.1 ≤i≤n} ∞ j=1 n = max{ ∑ j=1 j≠ i n a i.i . Dar condi ia G ∞ <1 este echivalentă cu ∑a j=1 j≠ i n a i. şi ca urmare pentru a asigura convergen a şirului (xk)k este ∞ suficient ca min( G 1 . 1 ≤i≤n i =1 i≠ j n caz în care spunem că A este diagonal dominantă.∞ = min( G 1 . j i .

ni.i j=1 a i. x0 dat xk+1 = N-1P xk + N-1 b. > n:=vectdim(x0). k ≥ 0.∞ )   85 . aproxima ia ini ială x0 a solu iei. jx k . k ≥ 0. > RETURN(NULL) fi. i =1.i.i = ∑ − j a i. > if a[i. jx k ). xk+1 = G xk + N-1 b.j]) od.i j=1 j≠i x ik +1 = Următoarea procedură Maple are drept parametri matricea sistemului. şi eroarea epsilon.  ln (n 1. vectorul termenilor liberi. k≥0. k x i +1 = ∑ gi. Deci pentru orice i.2.x2.i j≠i j≠i În consecin ă.…. 1 ≤ i ≤n.n1. > for i to n do > suma:=0. jx k + j j=1 n n n a i.Metode Numerice ceea ce este echivalent cu  ln (ε )  k≥   +1 .p.i j=1 a i.suma.k. > ni:=0.n.x1.j.j]) od.  ln (eps )   +1 . > for j from i+1 to n do > suma:=suma+abs(a[i.∞ )   Şirul (xk)k construit prin metoda Jacobi este definit prin Nxk+1 = P xk + b.x0.i a i. Procedura întoarce aproxima ia xk (dată de metoda Jacobi) a solu iei cu k=  > with(linalg): > mjacobi:=proc(a. şirul (xk)k construit prin metoda Jacobi este: x0 dat n 1 (bi .i]=0 then print(`Metoda nu se aplica`).  ln (n 1.epsilon) > local n.j k bi b b xj + i . j a i.b. = ∑ gi. k ≥ 0. > for j to i-1 do > suma:=suma+abs(a[i.∑ a i.

3  a :=  1   -1  1 5 1 1  1   8  86 .1.5.i]) od. > for j to n do > suma:=0. > if ni>n1 then ni:=n1 fi.j]*x1[j] od. RETURN fi.8]). > x1:=vector(n). n1<suma then n1:=suma fi.[3. > RETURN(evalm(x2)) > end. > n1:=0.1. x2:=vector(n). > for j to i-1 do > x2[i]:=x2[i]-a[i.1.-1.j]*x1[j] od. > if ni<suma then ni:=suma fi. > for i from j+1 to n do suma:=suma+abs(a[i.3. > if > od. > for i to n do x1[i]:=x0[i] od. od.j]/a[i. > for j from i+1 to n do > x2[i]:=x2[i]-a[i. > od. > x2[i]:=x2[i]/a[i.j]/a[i.1. > k:=floor(ln(epsilon)/ln(ni))+1. > for i to n do x1[i]:=x2[i] od > od. Utilizăm această procedură pentru rezolvarea sistemului: 3 x1 + x2 + x1 + x3 = 4 5x2 + x3 = -2 -x1 + x2 + 8x3 = 14 > a:=matrix(3. > for i to j-1 do suma:=suma+abs(a[i.i]) od.i]).Mădălina Roxana Buneci > suma:=suma/abs(a[i.1.i]. > for p to k do > for i to n do > x2[i]:=b[i]. > if ni>=1 then print (`Metoda nu se aplica`).

-2..10^(-3)).000146375 ..Metode Numerice > b:=vector([4....0... [ 1.2 0 :..000000094 .... x1 := [ 0.0.2345])..10^(-3))).. 2345 ] > mjacobi (a... 1.[0. P = -R. x0 dat k a1..x1.b. -1..mjacobi (a.9997557292 .b). 2 ] > x0:=vector(3....3.3 …… an.  1919531... k ≥ 0.4. 1.[0... 0. 1.1 j=1 a1... Şirul (x )k construit prin metoda Gauss-Seidel este definit prin Nxk+1 = P xk + b.1 an. Metoda Gauss-Seidel Metoda Gauss-Seidel corespunde desfacerii N = L + D..1 a1.. x k +1 2 x k +1 n = Pxk + b an.0. -8001171.001)..b.b.. x0 := [ 0...1]).. -0.1 ] > mjacobi (a..1 0 0 … … 0 0 0 0 k x1 +1 a2. [ 1..... 0.2 an.. -1.... 51199997    1920000 8000000 25600000     > map(evalf..x1.9999998188 .14]). b := [ 4.n-1 ann Deci k x1 +1 = 1 1 n 1 n ((Pxk)1 + b1) = ( ∑ P1. [ 0.999999921 ] > x1:=vector(3..1 a2. -2.. jx k + b1) = ( ∑ P1.. 14 ] > linsolve(a.x0... jx k + b1) = j j a1..999999883 ] IV.1 j=2 87 .1.

De asemenea dacă A este o matrice simetrică şi are elementele de pe diagonala principală pozitive. atunci metoda Gauss-Seidel converge dacă şi numai dacă matricea A este pozitiv definită.∑ a i.∑ a1.∑ a i. jx k +1 ) = ( ∑ Pi.jx k +1 ) j j a i. şi eroarea epsilon. jx k + bi .i j=i +1 j=1 = În consecin ă. 2 ≤ i ≤n.1 j= 2 = şi pentru orice i .∑ a i.1 j= 2 n i−1 1 ( bi .i j=1 j=1 j=1 n i−1 1 ( ∑ Pi. jx k +1 ) j j a i.i j=i +1 j=1 x ik +1 = Ca şi în cazul metodei Jacobi dacă A este diagonal dominantă atunci şirul ob inut prin metoda Gauss-Seidel converge la solu ia exactă a sistemului Ax=b.∑ a i.3.∑ a i. avem x ik +1 = = = i−1 n i−1 1 1 ((Pxk)i + bi . k=   ln N −1 P   ∞  ( ) 88 .…. şirul (xk)k construit prin metoda Gauss-Seidel este: x0 dat pentru k≥0. i =2.1 j=2 a1. matricea sistemului presupusă diagonal dominantă. k x1 +1 = n 1 (b1 .∑ a1.jx k .n j j a i. jx k .jx k +1 ). Procedura întoarce aproxima ia xk (dată de metoda Gauss Seidel) a solu iei cu  ln (epsilon )   +1 .jx k ) j j a1. jx k + bi .∑ a i. aproxima ia ini ială x0 a solu iei. vectorul termenilor liberi. jx k +1 ) j j j a i. Procedura Maple de mai jos are drept parametri.i a i.jx k + b1) = (b1 .∑ a i.i j=i +1 j=1 n i−1 1 ( bi . jx k + bi .Mădălina Roxana Buneci n 1 n 1 ( ∑ −a1.i j=i +1 j=1 n i−1 1 ( ∑ −a i. jx k ) j a1.∑ a i.jx k +1 ) j j a i.

> od. > x1 := vector(n). > for j to i . > for j to i . > if a[i. > if 1 <= ni then > print(`Matricea nu este diagonal dominanta`). > k := floor(ln(epsilon)/ln(ni)) + 1. > for j from i + 1 to n do > x1[i] := x1[i] .a[i.1 do suma := suma + abs(a[i. j.a[1. j]*x1[j] od. i.1 do x1[i] := x1[i] . i]). > for i to n do > suma := 0. b.Metode Numerice > with(linalg): > mgaussseidel := proc(a. j]*x1[j] od. > RETURN (NULL) fi. epsilon) > local n. > for j from i + 1 to n do suma := suma + abs(a[i. > x1[1] := x[1]/a[1. k. 1]. ni. j]) > od. > for i to n do x1[i]:=x0[i] od. p. x1. > for j from 2 to n do > x1[1] := x1[1] . > n:=rowdim(a). > if ni < suma then ni := suma fi > od. > for p to k do x1[1] := b[1]. i] > od. Utilizăm această procedură pentru rezolvarea sistemului: 89 . > suma := suma/abs(a[i. > x1[i] := x1[i]/a[i. i] = 0 then > print(`Metoda nu se aplica`). suma. > for i from 2 to n do > x1[i] := b[i]. > ni := 0.x0. j]*x1[j] od. RETURN(NULL) fi. > RETURN(evalm(x1)) > end.a[i. j])od.

1. -1.1. 2 ] > x0:=vector(3. -1.x0.mgaussseidel(a.1.x1.000000000 .1 ] > mgaussseidel(a. 3  a :=  1   -1  > linsolve(a.0. 2.5. x0 := [ 0. 2345 ] > mgaussseidel (a.b.10^(-3))).2345]). [ 1.1.-1.  1703893329976716088550034332273 . 1 5 1 1  1   8  [ 1.b. 90 . 0.1]).8]).000000000 .x1.10^(-3)).1.000000000 . [ 1.[0.   1703893329976655609856000000000 170389332997665560985600000000  9087431093208860851748902245101   4543715546604414959616000000000   > map(evalf.000000000 ] Metoda Gauss-Seidel care implică modificarea unei necunoscute la fiecare moment de timp este preferabilă metodei Jacobi care implică modificarea tuturor necunoscutelor în acelaşi timp dacă se dispune de un calculator serie obişnuit.000000000 ] > x1:=vector(3.10^(-3)).b). x1 := [ 0.3.Mădălina Roxana Buneci 3 x1 + x2 + x1 + x3 = 4 5x2 + x3 = -2 -x1 + x2 + 8x3 = 14 > a:=matrix(3.[0.[3. 2.000000000 . Metoda Jacobi este preferabilă metodei Gauss Seidel c-se dispune de un calculator paralel.b. 0. 1. -170389332997668792871267240303 .0.1. -1.

b] cu proprietatea că f(x*) = 0.1 Rezolvarea ecua iilor neliniare Presupunem date a.Metode Numerice V.f(x*) . h →0 h ˆ ˆ f( x ) .b] → R este o func ie derivabilă. este o func ie continuă cu proprietatea că f(a)f(b) < 0. x*∈(a. Problema pe care o studiem este determinarea numerelor reale x∈[a. Ca urmare. ′(x*) ≈ f 1 . Presupunem că f : [a. f: [a. Atunci există cel pu in o rădăcină x* ∈(a.b) a ecua iei f(x) = 0.o(h) = f ′ (x*)( x -x*) şi ˆ x -x* ≤ 1 ˆ (f( x ) .f(x*)). Rădăcina ecua iei f(x) = 0 nu este neapărat unică. unde lim o(h) =0. Rezolvarea ecua iilor şi sistemelor neliniare V. Dacă ε > 0 şi f ′(x) Deci factorul de condi ionare absolut al problemei f(x) = 0 este ˆ ˆ x este un număr real cu proprietatea că |f( x )| ≤ ε atunci 91 .b]. Dacă f : [a. Numim un număr real x*∈[a. solu ie (sau rădăcină) a ecua iei f(x) = 0 sau zerou al func iei f pe intervalul [a.b] → R.b) o rădăcină a ˆ ecua iei f(x) = 0 şi x = x* + h o aproxima ie a lui x*. b∈R.b] cu proprietatea că f(x) = 0.b] → R. Aplicând formula lui Taylor rezultă că ˆ f( x ) = f(x*) + f ′ (x*)h + o(h).

1 f ′(x*) problemă bine condi ionată problemă rău condi ionată Metodele iterative de rezolvare a unei ecua ii f(x)=0 presupun construc ia unui şir (xk)k convergent către o rădăcină x* a ecua iei. Eroarea absolută cu care xk aproximează x* este ek = x* . În general. rata convergen ei se spune liniară r = 1 şi C = 0 (sau r > 1). Se spune că şirul (xk)k converge cu rata r dacă există o constantă C ∈ (0. rata convergen ei se spune pătratică 92 . atunci reziduu mic implică eroare absolută | x -x*| mică. ∞) astfel încât lim Dacă • • • e k +1 ek r k →∞ = C.xk. Dacă problema este bine condi ionată ( ˆ mic). rata convergen ei se spune superliniară r = 2.Mădălina Roxana Buneci ˆ | x . | x -x*| şi |f( x )| nu sunt ˆ ˆ ˆ simultan mici (| x -x*| este eroarea absolută cu care x aproximează x*. iar |f( x )| ˆ indică reziduu corespunzător lui x ). r = 1 şi 0 < C<1. f ′(x*) ˆ ˆ (unde x* este o rădăcină a ecua iei f(x) = 0).x*| ≤ ε 1 .

avem Ln = numai dacă 1 1 1 Ln-1 = .c] dacă f(c)f(b)<0. 1. = n L0 = n |b-a|. Metoda bisec iei presupune înjumătă irea la fiecare pas a acestui interval. 2 93 . Astfel • • • • a+b al intervalului (a.b] dacă f(c) =0 s-a determinat o rădăcină a ecua iei f(x) = 0. bn] cu | an-bn |<ε (c este o aproxima ie a unei rădăcini x* ∈(a. In = [an.. Se construieşte astfel un şir de intervale (In)n .b). Atunci există cel pu in o rădăcină x* ∈(a. cu lungimea lui In egală cu jumătate din lungimea lui In-1.b] → R. b cu f(a)f(b)<0 ε (precizie) Date de ieşire: c mijlocul intervalului In = [an. n ln ( 2 ) 2 Algoritm Date de intrare: f continuă. 2 se determină mijlocul c = dacă f(c)f(a)<0. Presupunem că se dă o precizie ε>0.b) a ecua iei f(x)=0. atunci se continuă algoritmul cu intervalul [a. o func ie continuă cu proprietatea că f(a)f(b) < 0.. Fiecare din aceste intervale con ine o solu ie a ecua iei f(x) = 0. Pentru găsirea rădăcinii se micşorează la fiecare pas intervalul în care func ia îşi schimbă semnul. atunci se continuă algoritmul cu intervalul [c.1. bn]. Metoda bisec iei (metoda înjumătă irii intervalului) Fie f : [a.b) a ecua iei f(x) = 0 cu eroarea absolută |x*-c| < ε ). Ca urmare Ln < ε dacă şi 2 2 2 ln ( b − a ε ) 1 |b-a| < ε sau echivalent n > .Metode Numerice V. a. Considerăm că cn mijlocul intervalului In este o aproxima ie satisfăcătoare a solu iei ecua iei f(x) = 0 dacă lungimea lui In este mai mică decât ε. Dacă notăm Ln = |bn .an| lungimea intervalului In.

Reprezentăm grafic func ia x->x8 –3x-3 pentru a localiza rădăcinile.else > if evalf(f(c)*f(a))<0 then b:=c else a:=c fi fi > od. > for j from 0 to nmax do > c:=(a+b)/2. C = 1 ).Mădălina Roxana Buneci  ln ( b − a ε )  nmax:=   +1. b:=B. altfel a : = c.B..A. > with(plots): > plot(x^8-3*x-3.  ln ( 2 )    pentru j = 0. > c:=(a+b)/2.a.b:=c..epsilon) > local c.. 1.color=black). nmax execută c: = a+b . . Utilizăm această procedură pentru determinarea rădăcinilor reale ecua iei: x8 –3x-3 = 0. > nmax:=floor(ln(abs(b-a)/epsilon)/ln(2))+1. 94 . 2 Procedură MAPLE > bisectie:=proc(f. > RETURN(c) > end. Rata convergen ei pentru metoda bisec iei este liniară (r = 1.j. > a:=A. > if f(c)=0 then a:=c. 2 dacă f(c) = 0 atunci j : = nmax +1 altfel dacă f(c)f(a)<0 atunci b : = c.b.x.nmax..

.5.x=-5.color=black). > plot(x^8-3*x-3.5.2.color=black).color=black)...x=-1.1.Metode Numerice > plot(x^8-3*x-3.5.x=-2. 95 . > plot(x^8-3*x-3.

Metoda coardei Fie f : [a.8800582880 . unde A(a.f(b)).f(a)) şi B(b.1. Rădăcina ecua iei f(x)=0 se caută ca şi în cazul metodei bisec iei prin micşorarea la fiecare pas a intervalului în care func ia îşi schimbă semnul.271240234 > bisectie(f. -0.271240234 > bisectie(f.271068437 > evalf(bisectie(f.5.10^(-3)). dacă f(c)f(a)<0.5) şi alta în intervalul (1. Una în intervalul (-1.5). 5207 4096 > evalf(bisectie(f. atunci se continuă algoritmul cu intervalul [a.x). V. 1.10^(-3)).1.b] → R.10^(-10))).Mădălina Roxana Buneci Se observă că ecua ia are două rădăcini reale.1.3/2. -0.10^(-3))).2.5.3/2.1.-1.8801879883 > fsolve(f(x). 1. atunci se continuă algoritmul cu intervalul [c.10^(-3)).1.1.1.271068437 > evalf(bisectie(f. -0.b] 96 . x) întoarce rădăcinile ecua iei f(x) = 0.8800582880 Comanda MAPLE fsolve(f(x).3/2.c] dacă f(c)f(b)<0. o func ie continuă cu proprietatea că f(a)f(b) < 0. 1.10^(-10))). f := x → x 8 − 3 x − 3 > bisectie(f. 1.-3/2.0.1. -0. > f:=(x-> x^8-3*x-3).5. Metoda coardei presupune următoarele: • • • se determină punctul c în care coarda AB intersectează axa Ox.

unde A(a. oricare ar fi x ∈ [a.0) =AB ∩ Ox.f(a)) şi B(b. M1 > 0 sunt astfel încât m1 ≤ |f’(x)| ≤ M1 şi dacă x* este unica solu ie a ecua iei f(x) = 0. xn = xn-1 - Dacă m1 > 0. b] → R o func ie de două ori derivabilă cu proprietă ile: f’(x) ≠ 0. Ox: y = 0 AB: x−a y − f (a ) = b − a f (b ) − f (a ) Dacă C(c. atunci eroarea absolută cu care termenul xn aproximează x* satisface inegalită ile: 97 .1. f”(x) ≠ 0.Metode Numerice • dacă f(c) =0 s-a determinat o rădăcină a ecua iei f(x) = 0. dacă f(b)f”(b)<0 f (x n −1 ) − f (a ) şi x0 = b. a c1 c2 b Să determinăm coordonatele punctului C de intersec ie a dreptei AB cu axa Ox. atunci c=ab−a f(a) f (b ) − f (a ) Teoremă 5. b] definit prin: x0 = a. b] şi f(a)f(b) < 0. Fie f : [a. Atunci unica solu ie a ecua iei f(x) = 0 poate fi ob inută ca limită a şirului strict monoton din [a. dacă f(a)f”(a)<0 f (x n −1 ) − f (b ) f (x n −1 ) (xn-1-a). xn = xn-1 - f (x n −1 ) (xn-1-b).f(b)) .

Mădălina Roxana Buneci |x*-xn| ≤ |x*-xn| ≤ f (x n ) m1 M 1 − m1 x n − x n −1 m1 Demonstra ie. atunci xn este abscisa punctului de intersec ie a coardei BCn-1 cu axa Ox. Din faptul că f este strict monotonă şi f(a) < 0 < f(b). inând cont şi de faptul că f(a)f(b) < 0. b]. b] şi f”(a)>0. b) rezultă că x* = x . conform teoremei lui Lagrange există dn-1 ∈( xn-1. b]. fie strict negativă. Analog se arată că dacă f(b)f”(b)<0 şirul definit prin x0 = b. rezultă că f ′ este fie strict pozitivă. Fie x limita şirului (xn)n. Deoarece f ′ (x) ≠ 0 pentru orice x ∈[a. f(xn-1)). Avem xn = xn-1 f ( x n −1 ) f (x n −1 ) (xn-1-b) = xn-1 > xn-1. rezultă că f” este strict pozitivă. xn = xn-1 este strict descrescător către x*.f(b)) şi Cn-1 punctul de coordonate (xn-1. Deoarece f este o func ie Rolle pe intervalul [xn-1. Trecând la limită în xn = xn-1 ob inem f (x n −1 ) (xn-1-b) f (x n −1 ) − f (b ) x= x - f (x) ( x -b). Deoarece x* este unica rădăcină a ecua iei f(x) = 0 din intervalul (a. f ( x ) − f ( b) de unde rezultă f( x ) = 0. Ca urmare f(xn-1) < 0. deci f este strict monotonă. Dacă B este punctul de coordonate (b. Presupunem că f(a)f”(a)< 0 şi că f(a)< 0 (înlocuind eventual f cu –f). b) astfel încât f(xn-1) – f(b) = f ′ (dn-1)(xn-1 – b). f (x n −1 ) (xn-1-a) f (x n −1 ) − f (a ) 98 .x*)). rezultă că f ′ este strict pozitivă. f ′ ( d n −1 ) f (x n −1 ) − f (b ) Deci şirul (xn)n este crescător şi mărginit (termenii şirului apar in intervalului (a. rezultă că ecua ia f(x) = 0 are o unică solu ie x*. Deoarece f”(x) ≠ 0 pentru orice x ∈[a.

x*) şi ζn ∈ (xn-1.xn| | f ′ (dn)|.f(xn-1) = .xn| = ≤ f (x n ) m1 . Dacă presupunem că f(a)f”(a)<0 şi xn = xn-1 atunci .(xn – xn-1) f ′ ( ηn ) =( f ′ (ζn ) .xn-1) + (xn-1 . Ca urmare. b] există dx între x şi x* astfel încât f(x*) – f(x) = (x* .b) f ′ (ζn) inând cont de f(x*) . | f(xn)| = | f(x*) – f(xn)| = |x* .xn) = (x* .f(xn-1) = ob inem (x* .Metode Numerice Conform teoremei lui Lagrange pentru orice x∈[a. f (x n −1 ) (xn-1-b) f (x n −1 ) − f (b ) şi inând cont că f(x*) = 0.f(xn-1) = f ( x n −1 ) − f ( b ) x n −1 − b (xn – xn-1). Conform teoremei lui Lagrange există ηn∈(xn-1.f(xn-1) = f ( x n −1 ) − f ( b ) x n −1 − b (xn – xn-1).xn-1) f ′ (ηn) = f ′ (ζn) (xn – xn-1) f ( x n −1 ) − f ( b ) x n −1 − b (xn – xn-1).xn) = f ′ (ζn ) (xn – xn-1) . b) astfel încât: f(x*) – f(xn-1) = (x* . f(x*) .xn-1) f ′ (ηn) f(xn-1) – f(b) = (xn-1 . şi deci (x* .x) f ′ (dx).1) (xn – xn-1). de unde rezultă că f ( xn ) f ′ (dn ) |x* . f ′ ( ηn ) 99 .

f”(x) ≠ 0 oricare ar fi x∈[a.1. b] → R o aplica ie de două ori derivabilă cu f’(x)≠0.2 f ′ < 0 (f strict descrescătoare) x0 = a x1 x2 b 1. ■ Semnifica ie geometrică.xn | = |f ′ ( ζ n ) − f ′ ( ηn ) | M − m1 | xn – xn-1| ≤ 1 | xn – xn-1|.1 f ′ > 0 (f strict crescătoare) 1. f(a)f(b)<0. f” > 0. xn reprezintă abscisa punctului de intersec ie a axei Ox cu coarda BCn-1 unde B(b. f(xn-1)). f(a) < 0 100 . xn = xn-1 f (x n −1 ) (xn-1-a). xn = xn-1 f (x n −1 ) (xn-1-b). Similar se tratează cazul f(b)f”(b)<0. Fie f : [a. deoarece |f ′ ( ηn ) | m1 f ′ >0. b]. f(a)f”(a) < 0: pentru orice n ≥1. dacă f(b)f”(b)<0 f (x n −1 ) − f (a ) Atunci şirul (xn)n converge la x* unica solu ie a ecua iei f(x) = 0. dacă f(a)f”(a)<0 f (x n −1 ) − f (b ) şi x0 = b. Cazul 1.f(b)) şi Cn-1(xn-1. Aşadar avem subcazurile 1. şi fie x0 = a.Mădălina Roxana Buneci de unde | x* .

f(b) < 0 101 . f” > 0. f(b)f”(b) < 0 (sau echivalent f(a)f”(a) > 0) : pentru orice n ≥1. f” < 0.2. f(xn-1)).3. xn reprezintă abscisa punctului de intersec ie a axei Ox cu coarda ACn-1 unde A(a.Metode Numerice x0 = a x1 x2 b 1. f ′ > 0 (f strict descrescătoare) 2. f ′ < 0 (f strict crescătoare) 2. Aşadar avem subcazurile 2.f(a)) şi Cn-1(xn-1. f(a) > 0 Cazul 2.1.2.1. a x2 x1 x0 = b 2.

b]. dacă f(b)f”(b)<0 f (x n −1 ) − f (a ) iar N este cel mai mic număr natural cu proprietatea că |xN –xN-1| < ε 102 . xn = xn-1 f (x n −1 ) (xn-1-b). f(b) > 0 Algoritm Date de intrare: • • f de două ori derivabilă pe [a. xn = xn-1 x0 = b. dacă f(a)f”(a)<0 f (x n −1 ) − f (b ) f (x n −1 ) (xn-1-a).Mădălina Roxana Buneci a x2 x1 x0 = b 2. unde x0 = a. cu f ′ (x) ≠0.b) a ecua iei f(x) = 0. f”(x) ≠0 pentru orice x şi f(a)f(b)<0 ε (precizie) Date de ieşire: • xN aproxima ie a unicei rădăcini x* ∈(a.2 f” < 0.

a. > x2:= x1-f(x1)*(x1-b)/(f(x1)-f(b)) > od. x2 : = x1 altfel x1: = a . > while evalf(abs(x1-x2))>=epsilon do > x1:=x2.Metode Numerice dacă f(a) f”(a) < 0 execută x1: = b . cât timp | x1-x2 | ≥ ε execută x1: = x2. x2. 103 . cât timp | x1-x2 | ≥ ε execută x1: = x2. > fi. x2: = a. x2:=b. > x2:= x1-f(x1)*(x1-a)/(f(x1)-f(a)) > od. > else > x1:=a. > if evalf(f(a)*(D@@2)(f)(a))<0 then > x1:=b. > while evalf(abs(x1-x2))>=epsilon do > x1:=x2. > RETURN(x2) > end.b. f ( x1) f ( x1) − f ( b ) (x1-b). Procedură MAPLE > mcoarda:= proc(f. x2 reprezintă xN unde N este cel mai mic număr natural cu proprietatea că |xN –xN-1| < ε. x2 : = x1 f ( x1) f ( x1) − f ( a ) (x1-a).epsilon) > local x1. x2: = b. x2:=a.

1. 1. termenul xn se determină ca fiind abscisa intersec iei dintre tangenta la graficul func iei în xn-1 şi axa Ox.5) şi (1.1. -0.1.-1.10^(-10)).10^(-3)). > f:=(x-> x^8-3*x-3).270281421 > mcoarda(f. Presupunem că f este derivabilă şi că derivata nu se anulează.10^(-10)). Se pleacă de la un punct x0 dat.8741520730 > fsolve(f(x).5. xn xn-1 104 . -0. Metoda tangentei Metoda tangentei este utilizată pentru determinarea unei rădăcini a ecua iei f(x) = 0.1.10^(-3)).Mădălina Roxana Buneci Aplicăm această procedură pentru determinarea rădăcinilor reale ale ecua iei: x8 –3x-3 = 0.271068437 > mcoarda(f.271068437 > mcoarda(f.-1. V. În sec iunea precedentă rădăcinile au fost localizate în intervalele (-1. 1.5. f := x → x 8 − 3 x − 3 > mcoarda(f. 1.1.5.x).0. Rădăcina ecua iei este determinată ca limita unui şir.5. Presupunând că s-a construit termenul xn-1.5.1.8800582880 .0.3. -0.5).

Metode Numerice Ecua ia tangentei în xn-1 este: y – f(xn-1) = f ′ (xn-1)(x – xn-1) Deci intersec ia cu axa Ox se află rezolvând sistemul  y. b] → R o aplica ie de două ori derivabilă cu următoarele proprietă i: f’(x)≠0. x∈[a. În plus. f”(x) ≠ 0 oricare ar fi x∈[a. Teoremă 5.b] Demonstra ie.2.f(x n-1 ) = f ′(x n-1 ) ( x-x n-1 )   y = 0  În consecin ă .xn| ≤ unde m1 = inf f (x n ) m1 M2 (x n − x n −1 )2 2 m1 x∈[a. eventual înlocuind f cu – f.n≥1 f ′ ( x n −1 ) unde x0∈ [a. b] şi f(a)f(b)<0. f ′ ( x n −1 ) xn = xn-1 - Convergen a şirului este determinată de termenul ini ial x0.b] f ′ ( x ) şi M2 = sup f ′′ ( x ) . fie 105 . b].xn| ≤ |x* . Putem presupune f(a) < 0. oricare ar fi n ≥ 1 eroarea absolută cu care termenul xn aproximează x* verifică următoarele inegalită i: |x* . b] este ales astfel încât f(x0)f”(x0) > 0. Deoarece f ′ (x) ≠ 0 pentru orice x ∈[a. Următoarea teoremă stabileşte condi ii suficiente pentru convergen a metodei tangentei. Atunci unica solu ie x* a ecua iei f(x) = 0 este limita a şirului (xn)n definit prin: xn = xn-1 f ( x n −1 ) . Fie f : [a. f ( x n −1 ) . rezultă că f ′ este fie strict pozitivă. (Metoda tangentei).

Fie x limita şirului (xn)n. f(xn) > f(x*) = 0. f ′( xn ) Ca urmare xn > x* pentru orice n ≥0. şi în consecin ă. Similar se tratează cazul f” < 0.Mădălina Roxana Buneci strict negativă. Avem x0 > x ≥ x*. Deoarece f”(x) ≠ 0 pentru orice x∈[a. b] rezultă că x* = x . Deoarece f este strict crescătoare. deci f este strict monotonă. Trecând la limită în xn = xn-1 ob inem x= x f (x) . rezultă că 0 > f(xn) + de unde xn+1 = xn x * −x n f ′ (xn) 1! ( x * − x n ) f”(ζ ) x * −x n f ′ (xn) + n 1! 2! 2 f ( xn ) > xn + x* . f ′(x) f ( x n −1 ) f ′ ( x n −1 ) de unde rezultă f( x ) = 0. Aplicând formula lui Taylor rezultă că există ζn între xn şi x* astfel încât 0 = f(x*) = f(xn) + Din faptul că f”(ζn) > 0. iar din faptul că f este strict crescătoare rezultă că solu ia este unică. inând cont şi de faptul că f(a) < 0 şi f(b) > 0. Atunci f(x0) > 0 şi deci x0 > x*. xn+1 = xn f (xn ) < xn pentru orice n ≥ 0. rezultă că f este strict crescătoare şi că f ′ este strict pozitivă. f” este fie strict pozitivă.xn = x*. Deoarece f(a)f(b)<0. deci este convergent. Arătăm prin induc ie după n că xn > x* pentru orice n ≥0. 106 . fie strict negativă. Presupunem că xn > x* şi demonstrăm că xn+1 > x*. b]. rezultă că ecua ia f(x) = 0 are o cel pu in solu ie x*. Să presupunem f”>0. f ′( xn ) Aşadar şirul (xn)n este strict descrescător şi mărginit inferior. Deoarece x* este unica rădăcină a ecua iei f(x) = 0 din intervalul [a.

2! n |x* .xn| = ≤ f (x n ) m1 . Aplicând formula lui Taylor rezultă că există ζn între xn şi x* astfel încât 107 . şi că xn = xn-1 - f ( x n −1 ) . m1 2! 2m1 ■ 2 Observa ie 5.xn-1 = ob inem f ( x n −1 ) ( x − x n −1 ) f”(η ) f ′ (xn-1) + n f(xn) = f(xn-1) n f ′ ( x n −1 ) 2! = Ca urmare 2 ( x n − x n −1 )2 f”(η ). de unde rezultă că f ( xn ) f ′ (dn ) |x* . Ca urmare.b] există dx între x şi x* astfel încât f(x*) – f(x) = (x* . f ′ ( x n −1 ) xn .n≥1 f ′ ( x n −1 ) unde x0∈ [a.xn| | f ′ (dn)|. Într-adevăr. Rata convergen ei pentru metoda tangentei este pătratică.xn| ≤ f (x n ) m1 = M2 1 ( x n − x n −1 ) |f”(ηn)| ≤ (xn – xn-1)2. Din teorema anterioară rezultă că (xn)n converge la x* unica solu ie a ecua iei f(x) = 0. Aplicând formula lui Taylor rezultă că există ηn între xn şi xn-1 astfel încât ( x − x n −1 ) f”(η ) x − x n −1 f ′ (xn-1) + n f(xn) = f(xn-1) + n n 1! 2! inând cont şi de faptul că xn = xn-1 - 2 f ( x n −1 ) sau echivalent f ′ ( x n −1 ) f ( x n −1 ) . b]. b] este ales astfel încât f(x0)f”(x0) > 0. f(a)f(b)<0.x) f ′ (dx). f”(x) ≠ 0 oricare ar fi x∈[a. | f(xn)| = | f(x*) – f(xn)| = |x* . b] → R o aplica ie de două ori derivabilă cu f’(x)≠0.Metode Numerice Conform teoremei lui Lagrange pentru orice x∈[a. să presupunem că f : [a.3.

xn+1 = f (xn ) f ′′ ( ζ n ) 1 =(x*-xn)2.Mădălina Roxana Buneci ( x * − x n ) f”(ζ ). şi fie xn = xn-1 f ( x n −1 ) . x∈[a. f(a)f(b)<0.xn = sau echivalent x* . f ′( xn ) f ′( xn ) 2 2 f ′′ ( ζ n ) 1 (x*-xn)2. Atunci şirul (xn)n converge la x* unica solu ie a ecua iei f(x) = 0. f”(x) ≠ 0 oricare ar fi x∈[a. ′(xn ) 2 f şi trecând la limită ob inem | f ′′ ( x *) | M 2 = ≤ 2 | f ′ ( x *) | 2m1 n →∞ | x * − x n |2 lim | x * − x n +1 | unde m1 = inf x∈[a. b]. Deoarece f’ şi f” nu se anulează pe [a. f(xn-1)).b] Semnifica ie geometrică. f” > 0 (f strict convexă) 1. rezultă că sunt fie strict pozitive fie strict negative. Aşadar avem Cazul 1. f ′ < 0 (f strict descrescătoare) 108 . Pentru orice n ≥1. b].n≥1 f ′ ( x n −1 ) unde x0∈ [a.xn + Aşadar x* . xn reprezintă abscisa punctului de intersec ie a axei Ox cu tangenta la graficul lui f în punctul de coordonate (xn-1.b] f ′ ( x ) şi M2 = sup f ′′ ( x ) . Fie f : [a.1. x * −x n 0 = f(x*) = f(xn) + f ′ (xn) + n 1! 2! de unde x* . b] este ales astfel încât f(x0)f”(x0) > 0. f ′ > 0 (f strict crescătoare) 1. b] → R o aplica ie de două ori derivabilă cu f’(x)≠0. f ′( xn ) f ′(xn ) 2 f ( x n ) f ′′ ( ζ n ) 1 (x*-xn)2.2.

Metode Numerice x2 x1 x0 1. f’ > 0.1. f” > 0 Cazul 2. f ′ < 0 (f strict descrescătoare) 109 .1.2. f” > 0 x0 x1 x2 1. f ′ > 0 (f strict crescătoare) 2.2. f’ < 0. f” < 0 (f strict concavă) 2.

f” < 0 Deci pentru aplicarea metodei tangentei în rezolvarea ecua iei f(x) = 0 trebuie stabilite intervalele de monotonie şi intervalele de convexitate/concavitate pentru func ia f.1. Dacă a şi b sunt capetele unui astfel de interval şi dacă f(a)f(b)<0. f’ < 0. f’ > 0. f” < 0 x2 x1 x0 2. Şirul construit rin 110 . b] un punct x0 astfel încât f(x0)f”(x0)>0.Mădălina Roxana Buneci x0 x1 x2 2. atunci se alege în intervalul [a.2.

f ′(x1) 111 .f(x0)f”(x0)>0 ε >0 (precizia –determină condi ia de oprire a itera iilor) Date de ieşire: xN cu proprietatea că N este cel mai mic număr natural pentru care |xN – xN-1 |2 < ε. situată în intervalul [a. având termenul ini ial x0 converge la unica rădăcină a ecua iei f(x) = 0.1.Metode Numerice metoda tangentei.1 sau 2.2 x0 . Algoritm Date de intrare: f . x2 : = x1 n : = 1.2.2. f ′(x1) cât timp | x2 – x1 |2 ≥ ε execută x1 := x2. f ′(x1) Prezentăm în continuare o variantă a acestui algoritm pentru cazul în care f nu verifică neapărat condi iile suficiente de convergen ă. x2 : = x1 f (x1) . Condi ia de oprire se transformă | xn .1. f (x1) . Introducem ca dată suplimentară de intrare numărul maxim de termeni din şir ce urmează a fi calcula i (Nmax). b]. x2 : = x1 - f (x1) . unde (xn)n este şirul corespunzător metodei tangentei (xN este considerat o aproxima ie satisfăcătoare a unicei solu ii a ecua iei f(x)=0) x1 := x0.xn-1 |2 < ε sau n > Nmax x1 := x0.în condi iile 1.

x2:=x1-f(x1)/df(x1). n-1).Nmax) > local x1. Dacă problema este bine condi ionată. > while evalf((x2-x1)^2)>=epsilon do > x1:=x2.n:=n+1. > RETURN(x2) > end.color=black). > df:=D(f).x2:=x1-f(x1)/df(x1) > od.x1:=x0.epsilon.df. f (x1) . > RETURN(x2) > end.x.x0. aceasta condi ie va asigura acurate ea aproxima iei. 112 . > print(`Numar de termeni calculati`. Exemple de utilizare a procedurilor > with(plots): > plot(exp(x)+2*x+1. x2 : = x1 n : = n + 1.n.x1:=x0.epsilon) > local x1. print(evalf(x2)) > od.n:=1.Mădălina Roxana Buneci cât timp (| x2 – x1 |2 ≥ ε ) şi (n ≤ Nmax) execută x1 := x2.x2. > mtangentaN:=proc(f. > while (evalf((x2-x1)^2)>=epsilon)and (n<=Nmax) do > x1:=x2.x2:=x1-f(x1)/df(x1) .x0.x2:=x1-f(x1)/df(x1).x2. > df:=D(f). f ′(x1) Proceduri MAPLE > mtangenta:=proc(f. Trebuie verificat la ieşirea din ciclu dacă f(x2) ≅ 0.df.

> f2:=(x->sin(x)+x-1). f2 := x → sin( x ) + x − 1 > mtangenta(f2. 113 .. > f1:=(x->exp(x)+2*x+1).1.7388349460 > fsolve(f1(x).color=black). -0. -0.x.1. f1 := x → e x + 2 x + 1 > mtangenta(f1.2.Metode Numerice > plot(exp(x)+2*x+1.10^(-8)).10^(-5)).1.7388350311 > plot(sin(x)+x-1.x=-2.x).color=black).0.

.5109733047 0.5109734294 > mtangentaN(f2.10)..5109734294 Numar de termeni calculati .1. 0. fn): G → Rn.5376704605 10 8 > f2(xN). Rezolvarea sistemelor neliniare Presupunem date o mul ime G ⊂ Rn şi o func ie f = (f1.81022 0. f2. 0. Problema pe care o studiem este determinarea vectorilor n-dimensionali x = (x1..034940 2315.2. .1. x2.1024903391 10 8 -0.5109734294 > xN:=mtangentaN(f2. .5109734294 > fsolve(f2(x)..-10.137476 -96996. 3 0.x). xn)t ∈G 114 . 10 xN := -0.5376704605 10 8 Numar de termeni calculati . -0.93783 5139.713182 14288.10).5099954153 0.10^(-8)..Mădălina Roxana Buneci 0.1.10^(-8).33165959 9.864603 -2422.366076806 -4881.. 19.5376704787 10 8 V.

..... adică matricea  ∂f  ...f(x*) .. fn) : G → Rn este o func ie diferen iabilă şi x*∈G o solu ie a sistemului f(x) = 0. δ∈R) o aproxima ie a lui x*... xn) = 0 . ||⋅|| o normă pe Rn care induce o normă pe L(Rn.x*| ≤ ε|| Jf(x*)-1|| ≈ ˆ ˆ (unde x* este o solu ie a sistemului f(x) = 0). j≤ n Aplicând formula lui Taylor rezultă că ˆ f( x ) = f(x*) + δJf(x*)h + o(δ).n(R) notată tot ||⋅||. . ≈ Deci factorul de condi ionare absolut al problemei f(x) = 0 este|| Jf(x)-1||.. Dacă problema este bine condi ionată (adică 115 .. De asemenea fie ˆ x = x* + δh ∈G (h∈Rn cu ||h||=1. || x -x*|| şi ||f( x )|| nu sunt ˆ ˆ ˆ simultan mici (|| x -x*|| este eroarea absolută cu care x aproximează x*..... x2..... Ca urmare... .. Presupunem că G ⊂ Rn este o mul ime deschisă. Dacă ε > ˆ ˆ 0 şi x este un număr real cu proprietatea că |f( x )| ≤ ε atunci ˆ | x . În general.. fn(x1. iar ||f( x )|| ˆ indică reziduu corespunzător lui x ). xn) = 0 f2(x1. δ δ→0 ˆ ˆ f( x ) .... xn) = 0 Numim solu ie a sistemului (de n ecua ii cu n necunoscute) f(x) = 0 pe G un vector x*∈G ⊂ Rn cu proprietatea că f(x*) = 0..Metode Numerice cu proprietatea că f(x) = 0 sau echivalent f1(x1.. . f2..o(δ) = Jf(x*)( x -x*) ˆ ˆ Jf(x*)-1(f( x ) ... unde lim || o ( δ ) || =0. Notăm cu Jf(x) jacobianul func iei f în punctul x....o(δ)) =( x -x*) şi ˆ ˆ || x -x*|| ≤ || Jf(x*)-1|| f( x ) ..... . x2. x2...  i (x)  ∂x j   1≤i... f = (f1.f(x*)||.f(x*) . Rn) ) ≅ Mn.

Eroare absolută cu care xk aproximează x* este ek = x* .5 Fie f: X → X. (metoda punctului fix). f(y)) ≤ qd(x. rata convergen ei se spune liniară r=1 şi C = 0 (sau dacă r > 1). Mai mult. || x -x*||. rata convergen ei se spune pătratică V. atunci reziduu mic implică faptul că eroarea ˆ ˆ absolută cu care x aproximează x*. ∞) astfel încât k →∞ lim || ek +1 || || ek ||r = C.y ∈X Defini ie 5. Func ia f se numeşte contrac ie dacă şi numai dacă există q∈ (0.6. Fie (X.d) un spa iu metric şi fie f: X → X.1) este astfel încât d(f(x).2.xk. dacă numărul q ∈ (0.Mădălina Roxana Buneci dacă norma || Jf(x*)-1|| este mică). Teoremă 5. Metoda punctului fix Defini ie 5. Metodele iterative de rezolvare a unui sistem de ecua ii f(x)=0 presupun construc ia unui şir (xk)k convergent către o rădăcină x* a ecua iei.1.d) un spa iu metric complet şi fie f : X → X o contrac ie. Se spune că şirul (xk)k converge cu rata r dacă există o constantă C ∈ (0. este mică. Punctul α ∈X se numeşte punct fix pentru f dacă f(α) = α. Dacă • • • r = 1 şi C<1.y) pentru orice x.y ∈ X. rata convergen ei se spune superliniară r = 2. f(y) ≤ q d(x.1) astfel încât d(f(x). Atunci există şi este unic x* punct fix pentru f. n ≥ 1. atunci pentru orice n≥1 avem 116 .4. Punctul x* este limita unui şir construit după cum urmează: x0 ∈ X dat xn = f(xn-1). Fie (X.y) pentru orice x.

xn) ≤ qd(x*. d(x*. f(xn-1)) ≤ q d(xn.y ∈ X. 1− q 1 − qk d(xn+1. xn) ≤ Ca urmare d(xn+k. x0) 1− q 2. f(y*)) ≤ q d(x*. xn-1) ≤ . Deoarece f este contrac ie.. Atunci f(x*) = x* şi f(y*) = y* şi avem d(x*.. punctul fix (dacă există) este unic. y*) < d(x*. xn) (1). 1− q 1− q 1− q (2). xn) ≤ d(xn+k. x0) 1− q 1 − qk 1 − qk n 1 n d(xn+1..Metode Numerice 1. x0) şi din rela ia (1) rezultă d(xn+k. xn) ≤ q d(xn. ceea ce este o contradic ie. x0) ≤ q d(x1. xn). xn) = d(f(xn). şi inând cont de aceasta d(xn+k..+ d(xn+1. avem d(xn+k. xn) ≤ 3.y) pentru orice x.. xn+k-1) = d(f(xn+k-1). f(xn+k-2)) ≤ q d(xn+k-1. În consecin ă.. xn) ≤ q d(x1.≤ qk-1d(xn+1. xn) ≤ 1 − qk d(xn+1. + 1) d(xn+1. ≤ qn d(x1.1) astfel încât d(f(x). xn) ≤ 1 n q d(x1.. Pentru orice k≥0 şi orice n ≥ 0.. xn+k-2) ≤ . xn) + qk-2d(xn+1. xn-1) Demonstra ie. 117 . xn) + . xn-k-1) + d(xn+k-1. Arătăm unicitatea punctului fix. y*) = d(f(x*). rezultă că există q ∈(0.. 1− q Din faptul că d(xn+1. Presupunem prin absurd că x* şi y* sunt puncte fixe ale lui f şi că x* ≠ y*.+ d(xn+1. d(x*. xn+k-2) +.. xn-1) 1− q qn d(x1. y*). xn). x0). xn) ≤ ≤ qk-1d(xn+1. f(y)) ≤ qd(x. xn) = (qk-1 + qk-2 + .. xn) = Deci d(xn+k. Arătăm că şirul (xn)n este convergent şi limita lui este punct fix pentru f. d(x*.

xn-1). q d(xn. x0). Deoarece q ∈ (0. Deci (xn)n este şir Cauchy şi deoarece X este spa iu complet rezultă că (xn)n este convergent.7. xn) ≤ 1 − qk 1 − qk d(xn+1. Notăm x* = lim x n . x 0 ) d(xn+k. Arătăm că x* este n →∞ punct fix pentru f. ■ Corolar 5. f(xn-1)) ≤ q d(x*. xn-1). E = Rm) şi S o submul ime închisă a lui E. inând cont de rela ia (2) ob inem d(x1. Din rela ia (1) rezultă d(xn+k.1). x0) se ob ine d(x*. xn-1) ≤ qn-1d(x1. xn-1) 1− q 1− q şi trecând la limită cu k → ∞. xn) ≤. Fie (E. xn) ≤ q d(xn.Mădălina Roxana Buneci Fie ε>0. Func ia f fiind contrac ie este func ie continuă. n →∞ n →∞ n →∞ n →∞ de unde inând cont că x* = lim x n = lim x n −1 rezultă x* = f(x*). xn) < ε pentru orice n ≥ nε şi orice k≥0. 1− q Pentru a arăta ultima afirma ia din teoremă inem seama de d(x*. 1− q În continuare folosind şi faptul că d(xn. xn) = d(f(x*). se ob ine d(x*. Fie f : S → S o func ie cu proprietatea că există un 118 . adică x* este punct fix pentru f. ||⋅||) un spa iu Banach (în particular. şi de aici rezultă că există nε ∈N astfel n →∞ încât qn < ε 1− q . xn) ≤ qn d(x1. lim q n = 0. Trecând la limită cu n → ∞ în xn = f(xn-1) ob inem n →∞ lim x n = lim f (x n −1 ) = f ( lim x n −1 ) .

xn|| ≤ q ||x*.y) = || x-y||) este spa iu metric complet. şirul definit recursiv prin xn = f(xn-1).xn|| ≤ 2.x0|| 1− q 3.f(y)|| ≤ q||x -y|| pentru orice x. În consecin ă. Dacă (E. cât timp x 2 − x1 ≥ε execută x1:=x2. În general.1) este astfel încât ||f(x) . 119 . n ≥ 1 converge la x*. ||x*.Metode Numerice număr q ∈ (0. x1:=x0. Algoritm: Date de intrare: f (contrac ie) x0 (termenul ini ial al şirului) ε (precizia ce determină condi ia de oprire: se calculează termenii şirului până la xN cu proprietatea ||xN-xN-1|| < ε). ||⋅||) un spa iu Banach şi S o submul ime închisă a lui E atunci (S. ■ Observa ie 5. Date de ieşire: xN (aproxima ie satisfăcătore (determinată de ε) pentru punctul fix). Mai mult.y ∈ S Atunci există şi este unic x* punct fix pentru f şi pentru orice x0∈E.xn|| ≤ q ||xn . afirma iile rezultă aplicând direct teorema precedentă. ||x*. ||x*.d) (unde d(x. pentru orice n≥1 avem 1.8. x2:=f(x1).xn-1|| Demonstra ie. x2:=f(x1). rata convergen ei pentru metoda punctului fix este liniară.xn-1|| 1− q qn ||x1.

Pentru a evita ciclarea în situa ia în care s-ar încerca folosirea algoritmului pentru o func ie care nu este contrac ie. xN este aproxima ie satisfăcătore .Mădălina Roxana Buneci La ieşire x2 este aproxima ie pentru x*. punctul fix al lui f.pentru punctul fix al lui f). la ieşirea din ciclu. 120 . Astfel se poate folosi următoarea variantă a algoritmului: Date de intrare: f (contrac ie) x0 (termenul ini ial al şirului) ε (precizia) Nmax (număr maxim de termeni ai şirului ce urmează a fi calcula i) Condi ia de oprire: se calculează termenii şirului până la xN cu proprietatea ||xN-xN-1|| < ε sau N ≥ Nmax). cât timp ( x 2 − x1 ≥ε) sau (n<Nmax) execută x1:=x2. punctul fix al lui f. Date de ieşire: xN (dacă f este contrac ie. x2:=f(x1).determinată de ε şi Nmax . se poate stabili de la început un număr maxim de paşi ce urmează a fi executa i. De asemenea se poate afişa la fiecare pas diferen a dintre termenii consecutivi curen i. Faptul că f este contrac ie asigură terminarea programului într-un număr finit de paşi. x2 este aproxima ie pentru x*. n:=n+1. x2:=f(x1). Dacă f este contrac ie şi Nmax suficient de mare. n:=1. (pentru a observa că şirul nu converge dacă f nu e contrac ie). x1:=x0.

Notăm q = sup | f ′(x) | . Avem q ∈ (0. Fie a. y ∈ [a.b] ⊂ R o func ie derivabilă cu proprietatea că sup | f ′(x) | < 1. Atunci f este contrac ie. Fie x.b) Demonstra ie. b două numere reale cu a < b şi fie f: [a. Ecua ia se poate scrie: x3 = x+1 x = 3 x +1 121 . b]. b] → [a. ■ Exemple.b) Aplicând teorema lui Lagrange. şi că această rădăcină este în intervalul (1. x∈(a. de unde ob inem |f(x) – f(y)| = | f ′ (ζ) | |x – y| ≤ q|x – y|. x∈(a. I ⊂ R interval închis y = f(x) y=x x0 x2 x4 x3 x1 Propozi ie 5. rezultă că există ζ între x şi y astfel încât f(x) – f(y) = f ′ (ζ) (x – y).1). 1) Să se rezolve (în mul imea numerelor reale) ecua ia următoare aplicând metoda punctului fix x3 – x -1 = 0.2). Se poate arăta că ecua ia x3 – x -1 = 0 are o singură rădăcină reală.Metode Numerice Interpretare geometrică: f: I → I contrac ie.9.

2) Să se rezolve (în mul imea numerelor reale) ecua ia următoare aplicând metoda punctului fix x – cos(x) = 0 Notăm g(x) = x – cos(x). rezultă că g este strict crescătore pe [-1. Deoarece g′ (x) = 1 + sin(x) > 0 pentru x din intervalul [-1. f ′ (x) = π )<0. definită prin f(x) = 3 x + 1 . cu π ]. ] → [0. Deci solu ia ecua iei poate fi aflată 2 1 π xn = f(xn-1) = ( xn-1 +cos(xn-1)). solu iile ecua iei x – cos(x) = 0 se găsesc în intervalul [-1. 1] şi deci ecua ia x – cos(x) = 0 are cel mult o rădăcină. ]. 1]. x0∈[0. f(x) = ( x +cos(x)). Fie f: [0.2]. 1].2) 1 1 <1 3 34 Ca urmare f este contrac ie pe intervalul [1. ca limita şirului (xn)n.π 2) | f ′(x) | = 1 <1 2 Ca urmare f este contrac ie pe intervalul [0.Mădălina Roxana Buneci Fie f: [1. 1]. Avem 2 2 2 2 1 (1 – sin(x)) şi deci 2 sup x∈(0. Cum cos(x) ∈ [-1.2]. x0∈[1. ].2]. 2 2 Procedura MAPLE de mai jos implementează metoda punctului fix pentru o contrac ie pe un interval închis al lui R. cu xn = f(xn-1) = 3 x n −1 + 1 . ecua ia x – cos(x) = 0 are exact o 2 π π π 1 ]. Avem f ′ (x) = 1 1 şi deci 3 3 (x + 1)2 sup | f ′(x) | = x∈(1. Deci solu ia ecua iei poate fi aflată ca limita şirului (xn)n. Cum g(0)g( rădăcină în intervalul [0.2] → [1. 122 .

0. f2(x) = ( x +cos(x)) 2 2 2 comparative cu aplicarea comenzii fsolve.10^(-5)). epsilon) > local x1. definită prin f1(x) = 3 x + 1 .x2. ( 1/ 3 ) 1.. > f1:=x->(x+1)^(1/3). > end. > x1:=x0.2]. Exemplificăm aplicarea procedurii pentru contrac iile f1: [1.n.1. f2 := x → > punctfix(f2.7390856959 > fsolve(f2(x)=x. > m:=nops(x0).x1. 123 .324717957 > f2:=x->1/2*(x+cos(x)).epsilon. 1.x). f1 := x → ( x + 1 ) > punctfix(f1.i.10^(-5)). π π 1 ] → [0. f2: [0. > punctfixM:=proc(f.5. norma. 1 1 x + cos( x ) 2 2 0.x0. > x2:=f(x1) > od.Nmax) > local m.x0.2] → [1.1. ]. > x2:=f(x1). > while evalf(abs(x2-x1))>=epsilon do > x1:=x2.324719474 > fsolve(f1(x)=x. > RETURN(x2).7390851332 Procedura de mai jos implementează metoda punctului fix pentru o contrac ie pe Rm. x2.x).Metode Numerice > punctfix:=proc(f.

> while (evalf(norma) >= epsilon) and (n < Nmax) do > x1:=x2.Mădălina Roxana Buneci > x1:=x0. n≥1 converge la x* pentru orice termen ini ial x0∈I.m)]. 2 2 x∈I Deoarece | f ′ | este continuă. b] astfel încât x*∈I şi f|I este contrac ie. Dacă | f ′ (x*)| < 1. b două numere reale cu a < b şi fie f: [a. Deoarece | f ′ (x*)| < 1 şi | f ′ | este continuă. Ca urmare şirul definit prin xn = f(xn-1). 2 2 ■ 124 .. > norma:=0. > n:=1. > for i from 1 to m do norma:=norma + abs(x2[i]-x1[i]) od.10. Demonstra ie. > n:=n+1. există ζ ∈ I astfel încât sup | f ′(x) | = | f ′ (ζ)| <1. Luăm I = [x* ε ε . rezultă că f|I este contrac ie. > for i from 1 to m do norma:=norma + abs(x2[i]-x1[i]) od. > norma:=0. > od. > RETURN(x2) > end. i=1.. Aplicând formula lui Lagrange rezultă că pentru orice x ∈ I există ζx între x şi x* astfel încât f(x) .x* = f ′ (ζx)(x-x*) |f(x) – x*| =| f ′ (ζx)(x-x*)| =| f ′ (ζx)| | x-x*| < | x-x*| ≤ de unde rezultă că f(x) ∈ [x* - ε . Fie a. rezultă că există ε>0 astfel încât | f ′ (x)| < 1 pentru orice x cu proprietatea că |x-x*| < ε. > x2:=[seq(f[i](op(x1)).m)]. Propozi ie 5. 2 ε ε . Dacă mai arătăm şi că f(I) ⊂ I. > x2:=[seq(f[i](op(x1)). x* + ] = I. b] → R o func ie de clasă C1 (derivabilă cu derivata continuă) care admite un punct fix x*.f(x*) = f ′ (ζx)(x-x*) f(x) . atunci există un interval închis I ⊂ [a. i=1. x* + ].

Fie J ⊂ R un interval deschis şi f: J → R o func ie de clasă C2 care admite o rădăcină x* ∈ J cu proprietatea că f ′ (x*) ≠ 0. care induce o normă pe L(Rm. Deoarece | f ′ | este continuă şi | f ′ (x*)| > 0.12. definită prin g(x) = x – 1 f(x). S =  B ( a. ||x-a|| ≤ r}. Propozi ie 5. f ′(x*) g(x*) = x* deci x* punct fix pentru g.Metode Numerice Observa ie 5. r>0. | g′ (x*)| = f (x *)f ′′(x *) f ′(x *) 2 =0 < 1. Avem f ′(x) 1 f(x*) = x*. n≥1 converge la x* pentru orice termen ini ial x0∈I.11. Din propozi ia precedentă rezultă că există un interval închis I ⊂ J0 ⊂ J astfel încât x*∈I şi g|I : I → I este contrac ie. Ca urmare şirul definit prin recuren ă xn= g(xn-1). şi f : S → S o func ie diferen iabilă pe S cu proprietatea că sup || Jf (x) || < 1. Cum g′ (x) = 1 rezultă că f ′(x) 2 − f (x)f ′′(x) f ′(x) 2 = f (x)f ′′(x) f ′(x) 2 . f ′(x n −1 ) adică şirul corespunzător metodei tangentei pentru ecua ia f(x) = 0. adică matricea 125 . Rm) ≅ Mm. Fie ||⋅|| o normă pe Rm. unde Jf(x) este x∈S jacobianul func iei f în punctul x. Considerăm func ia g:J0→R. r ) = {x ∈ Rm. n ≥ 1. Fie a ∈ Rm. rezultă că există un interval J0 ⊂ J astfel încât x* ∈ J0 şi pentru orice x ∈ J0 avem | f ′ (x)| > 0 (sau echivalent f ′ (x) ≠ 0).m(R) notată tot ||⋅||. Din defini ia lui g rezultă că xn = xn-1 – 1 f(xn-1).

Demonstra ie. n≥1 converge la x* pentru orice termen ini ial x0∈S. x∈S Dacă mai arătăm şi că f(S) ⊂ S. Luăm r = ε . 2 Deoarece ||Jf|| este continuă şi S compactă.1] x∈S ≤ q||x – y||. există ζ ∈ S astfel încât sup || Jf (x) || = ||Jf (ζ)|| <1. Fie ||⋅|| o normă pe Rm. Fie G ⊂ Rm o mul ime deschisă şi fie f: G → Rm o func ie de clasă C1 care admite un punct fix x*. ||x-x*|| ≤ r} avem S ⊂ G şi f|S : S → S este contrac ie. r ) = {x ∈ Rm.Mădălina Roxana Buneci  ∂fi  . Demonstra ie. Aplicând formula lui Taylor rezultă că pentru orice x ∈ S există ζx = x* + θx(x-x*) ∈ S astfel încât f(x) = f(x*) + Jf(ζx)(x-x*) f(x) = x* + Jf(ζx)(x-x*) 126 . care induce o normă pe L(Rm. atunci există r > 0 astfel încât dacă notăm S = B ( x*.j≤m Atunci f este contrac ie. Dacă ||Jf (x*)|| < 1. ||Jf (x*)|| < 1 şi ||Jf|| este continuă. Notăm q = sup || Jf (x) || .m(R) notată tot ||⋅||. Fie x. rezultă că ||f(x) – f(y)|| ≤ sup || Jf (x + θ(y − x)) || ||x – y|| ≤ sup || Jf (x) || ||x – y|| ≤ θ∈[0. Rm) ≅ Mm. Deoarece G este deschisă. y ∈S.1). Ca urmare şirul definit prin xn=f(xn-1).  (x)  ∂x j   1≤i. ■ Propozi ie 5. x∈S Aplicând teorema creşterilor finite . rezultă că f|S este contrac ie.13. rezultă că există ε>0 astfel încât pentru orice x cu proprietatea că ||x-x*|| < ε avem x∈ G şi ||Jf(x)|| < 1. Avem q ∈ (0.

… un şir de elemente din Rm. unde xn = xn-1 – Jf(xn-1)-1 f(xn-1) (*) iar aproxima ia ini ială x0∈G este suficient de apropiată de solu ia sistemului. G ⊂ Rm.dimensională. Metoda Newton constă în aproximarea solu iei ecua iei considerate cu xn. notat Jf(x): ∂f Jf(x) =  i (x )  ∂x j     1≤i. identificăm diferen iala de ordinul I a lui f în x.…. j≤ m În cele ce urmează presupunem că matricea Jf(x) este inversabilă pentru x ∈G. Observa ii.…. x2. 1) Presupunem că f este de clasă C2 şi sistemul f(x) = 0 admite o solu ie x* ∈ G cu proprietatea că Jf(x*) este matrice inversabilă (sau echivalent det(Jf(x*)) ≠0).2. x2.xm) din Rm.Metode Numerice f(x) . cu jacobianul lui f în x. Este o metodă iterativă de rezolvare a unor sisteme de m ecua ii şi m necunoscute: f(x) = 0. df(x).2. unde f : G → Rm. Rezervăm indicii inferiori pentru a desemna componentele unui element x = (x1. Metoda Newton – cazul m-dimensional Metoda Newton (varianta m . Dacă G este o mul ime deschisă şi f : G → Rm este o func ie diferen iabilă pe G. Atunci există o vecinătate deschisă V ⊂ G a lui x* astfel încât pentru orice x ∈ V să avem Jf(x) este inversabilă. xn. m>1) este o generalizare a metodei tangentei.x* = Jf(ζx)(x-x*) ||f(x) – x*|| = ||fζx)(x-x*)|| ≤||Jfζx)|| || x-x*||< || x-x*||≤r de unde rezultă că f(x) ∈ B ( x*. Considerăm func ia 127 . La fel ca în sec iunile precedente convenim să notăm cu x1. r ) = S ■ V.

şi necunoscutele ∆x n −1 = x n − x n −1 . O 128 . Din defini ia lui g rezultă că xn = xn-1 – Jf(xn-1)-1 f(xn-1).2.Mădălina Roxana Buneci g: V → Rm. definită prin g(x) = x – Jf(x)-1 f(x). Cum ||Jg (x*)|| = 0 < 1. aplicând propozi ia precedentă rezultă că există r > 0 astfel încât astfel dacă notăm S = B(x*.…. componentele matricei Jf(x) (dacă se utilizează un mediu de ∂x j programare simbolică cum este MAPLE aceasta nu e o dificultate majoră). m. 2) Amplificând rela ia (*) cu Jf(xn-1) rezultă Jf(xn-1)(xn . n ≥ 1. Avem g(x*) = x* . deci x* punct fix pentru g. …. adică şirul dat de rela ia (*) (corespunzător metodei lui Newton pentru f(x) = 0 cu termenul ini ial x0 ∈S). Ca urmare şirul definit prin xn= g(xn-1). ||x-x*|| ≤ r} avem S ⊂ V şi g|S : S → S este contrac ie. k k k Rezolvarea acestui sistem necesită un număr mai mic de opera ii decât inversarea matricei Jf(xn-1). este necesar să se rezolve un sistem liniar cu m ecua ii.xn-1) = –f(xn-1) sau echivalent (**) ∑ j=1 m ∂fi x n −1 ∂x j ( ) ( x nj − x nj −1 ) = − fi ( x n−1 ) . 3) Una din dificultă ile metodei este necesitatea determinării derivatelor par iale ∂f i (x ) .Jf(x*)-1 f(x*) = x*. Dacă se foloseşte rela ia (**). m Dacă se foloseşte rela ia (*) pentru determinarea lui xn este necesar să se calculeze inversa matricei Jf(xn-1). r ) = {x ∈ Rm. k = 1. n≥1 converge la x* pentru orice termen ini ial x0∈S. Folosim rela ia (**) se înlocuieşte rezolvarea sistemului neliniar prin rezolvarea succesivă a unor sisteme liniare. i = 1.

definit prin xn = xn-1 – Jf(xn-1)-1 f(xn-1). Aproxima ia ini ială trebuie luată cât mai aproape de solu ia problemei. Dar ca şi în cazul metodei tangentei convergen a metodei depinde de alegerea aproxima iei ini iale. n ≥ 1 129 . f : G → Rm o func ie de clasă C2. Metoda Newton este o metodă frecvent folosită deoarece este foarte rapid convergentă (rata convergen ei este pătratică). L(Rm.. se notează B(x. Rm)) se consideră normele operatoriale induse. Fie G ⊂ Rm o mul ime deschisă. notată . eventual utilizând o altă metodă de găsire a solu iei.r). În următoarele teoreme se presupune că s-a fixat o normă pe Rm. {y ∈ R m . 1) există r. În acest fel Jf(x) se înlocuieşte prin J(x) = (∆ij(x))1≤i. r ) închiderea acestei mul imi.. cu proprietatea că există M > 0 astfel ca d 2f ( x ) ≤ M pentru orice x ∈G. Pentru x ∈ Rm şi r > 0. Rm). Atunci pentru orice q ∈ (0.r) mul imea: {y ∈ R m ..0.j≤m Metoda ob inută în acest caz se numeşte metoda iterativă discretă a lui Newton: xn = xn-1 – J(xn-1)-1 f(xn-1). µ > 0 astfel încât Jf(x) este inversabil pentru orice x ∈ B(x*. y−x <r } şi cu B ( x. iar pe spa iile de operatori liniari L(Rm.14. şirul (xn)n.Metode Numerice posibilitate de eliminare a acestei dificultă i este aproximarea derivatelor par iale prin diferen e finite ∂f i (x ) ≈ 1 f i x + h ij e j − f i (x ) = ∆ ij (x ) ∂x j h ij ( ( ) ) unde hij sunt parametri specifici discretizării considerate.0…0)t sunt vectorii bazei canonice. adică y−x ≤r } Teoremă 5. n ≥ 1. (Metoda Newton).1. iar ej =(0. L(Rm. Presupunem că ecua ia f(x) = 0 admite o solu ie x* astfel încât Jf(x*) să fie inversabil.

2.i=1.expr2). Nmax) > local m. Este de asemenea o comanda ce apar ine pachetului linalg. epsilon. > for i to m do 130 . > ex := seq(x[i] = x1[i]. Comanda 2 >subs(expr1.x2:=vector(m).x1 := vector(m). În plus. Este o comnadă ce apa ine pachetului linalg.i=1.]). x0. > fx := jacobian(f(seq(x[i]. fx1. Comanda >norm(a. au loc următoarele rela ii xn − x * ≤ xn − x * ≤ 2µ 2n q M 1 f xn µ ( ) ≤ 2 M n x − x n −1 . b.. cu n verificând ( x n − x n −1 ∞ < epsilon) sau (n≥Nmax). 2µ Parametrii procedurii mnewton (de mai jos) sunt func ia f (se presupune că se rezolvă sistemul f(x) = 0) x0 = termenul ini ial din şirul definit de (**) epsilon = precizia Nmax = numărul maxim de termeni din şir ce vor fi calcula i Se calculează n termeni. Procedură MAPLE > mnewton := proc(f.). > m:=vectdim(x0). > fx1 := matrix(m. m). dx.m)). r... t).x1.m)]).r) oricare ar fi x0 ∈ B(x*.. y. substituie subexpresia expr1 în expresia expr2. unde t =1. calculează jacobianul lui f. fx. > for i to m do x1[i] := x0[i] od. i. [seq(x[i].. i = 1 . Comanda >jacobian(f(x.r) şi converge la x*..y. m). calculează norma t. . j.Mădălina Roxana Buneci rămâne în B(x*. > b := vector(m). > dx := vector(m).. [x. ex. infinity a vectorului (sau matricei) a. n.. x2.

f(seq(x1[i]. > print(x2) > od.0. x 3 − 5 y ] > mnewton(f. j])) od > od.vector([10.i=1.000000002. f(seq(x1[i]. > for i to m do x2[i] := x1[i] + dx[i] od.250000001. 33.m))). > print(`Numar de pasi`. 'r').500000001.. fx[i. RETURN fi.10^(-5).. j] := evalf(subs(ex.021739128.f(seq(x1[i]. > if r <> m then print(`Metoda nu se aplica`). > dx := linsolve(fx1. > ex := seq(x[i] = x1[i]. n). > n := 1..16576084 ] 131 . i = 1 . > dx := linsolve(fx1. 50. > if r <> m then print(`Metoda nu se aplica`). y ) → [ x 2 − y.Metode Numerice > for j to m do fx1[i. Exemple de utilizare a procedurii mnewton > with(linalg): > f:=(x. 27. f := ( x. > print(`Valoarea functiei`. infinity)^2 and n < Nmax do > for i to m do x1[i] := x2[i] od. > while epsilon <= norm(dx.00000002 ] [ 6. 25. b). > RETURN(evalm(x2)) > end. [ 7. > b := map(-evalf.75000004 ] [ 5. j])) > od > od.i=1.00000001 ] [ 5.y)->[x^2-y. > n := n + 1.1]). m). > b := map(-evalf.9)..m))). > for i to m do > for j to m do fx1[i. > for i to m do x2[i] := x1[i] + dx[i] od. b. j] := evalf(subs(ex.m)))). b. RETURN(NULL) fi.x^3-5*y]. > print(x2). 'r'). fx[i.i=1. > b := vector(map(evalf.

[ 0.250000000 ] [ -81. -15.005791188.000031943.00000013 ] Numar de pasi .{x=0.5636079087 ] [ 0. [ -0.vector([1.5636241622 } > mnewton(f1.14389039 .5636197732 ] Numar de pasi . [ 0. 25. { x = 5.000000017.{x=1.y=0.10^(-5).y)[1].y)[1].5]).5636241619 ] Numar de pasi .25000014 ] [ -54. 0.9).8260313577 .y=0.vector([-1.5636241619 ] > fsolve({f1(x.f(x.0069879 ] [ 5.000186603.y)[2]}.00046451 .8290363483 .8750000000 . 3 Valoarea functiei .f1(x. { x = 0.5643491124 ] [ 0.91769907 ] [ -36.5636241622 } > mnewton(f1. 3 Valoarea functiei .8260313586 . [ 0. 0.Mădălina Roxana Buneci [ 5.5629787234 ] [ 0.{x=10. 0.0054486200 ] [ 0.y=1}).y)->[x^2+y^2-1. 0.x^3-y].33007595 . 0.y)[2]}.9.8260617824 . 0. { x = 0. 0. 64. [ 0. 1.89070061 ] [ -24. y = 0. y ) → [ x 2 + y 2 − 1. x 3 − y ] > mnewton(f1.1}).2500000001 .0000785347 ] [ 0.0.5}). y = 0.8260401080 .1]).vector([0.00140155 ] [ 5.y)[2]}. 25.8260313586 . 0.y)[1].8260313577 .21723980 . [ 0.000000017.00000000 } > f1:=(x.10^(-5).8260401080 . -24.9. 24.10^(-5).8316784870 . 6 Valoarea functiei . 0.1]).000000000 .00000013 ] > fsolve({f(x. 3.f1(x. f1 := ( x . 0.9). 25.10992954 .20).5636197732 ] > fsolve({f1(x.50000065 . 0.68381152 ] [ -16.48752262 ] 132 . y = 25.6250000000 ] [ 0.

z)[3]}. z+z^2+2*x*y-0.1778006638 .10).y)[2]}. 4 Valoarea functiei .01287849239 .691810662 ] [ -2.1778006680 .2. -0.1778006638 . { x = -0.3 ] > mnewton(f2.578178423 . f2 := ( x .2446880471 ] > fsolve({f2(x.z=0}).{x=-1.02245322250 .0000818676 .8260313579 .0000282439 .3]. { x = 0.y=0. -0.2447473526 ] [ 0.y. 0.2461538462 ] [ 0.48890844 ] [ -7.y=1}).0]). -0.75342471 .5636179649 ] [ -0. -2.5627517822 ] [ -0. -0.y)[1]. -0.0000314743 ] [ -0. f2(x.617903126 ] [ -3. y = -0. -3.5636241623 ] Numar de pasi .2.01282415092 .2446880471 ] Numar de pasi . z = 0.3 ] [ 0. y.2446880443 } Printre dezavantajele metodei Newton prezentate mai înainte se află necesitatea calculării la fiecare pas a inversei unei matrice. y = -0. -10.1778109522 .444508772 ] [ -4.y.y.121843867 . 0.f1(x. Un alt dezavantaj este localizarea teoretică a procesului iterativ într-o vecinătate a solu iei 133 . z ) → [ x + x 2 − 2 y z − 0.8857962879 . -0.vector([0.1.8260437059 . -0.Metode Numerice [ -10.01282414583 . -1.0000687452 ] [ 0.8296024170 .000013414. -0. [ 0.088178100 ] [ -1.01282415092 .5636241622 } > f2:=(x.f2(x.8260313579 .8260313577 .270919075 .2.10^(-5).1. 17 Valoarea functiei .z)[2].z)[1]. sau eventual a rezolvării unui sistem de ecua ii liniare (aşa cum remarcam mai înainte). -5. 0. 0.781922755 . -0. -0. z + z 2 + 2 x y − 0.5636241623 ] > fsolve({f1(x.{x=0.z)->[x+x^2-2*y*z-0.5206567978 ] [ -0. [ 0. [ 0.574374564 ] [ -1. y − y 2 + 3 x z + 0. 0. -0.1.0. Jf(xn).1743243244 .y. 0.y-y^2+3*x*z+0. 0.178878965 .260819460 .5209805009 ] [ -0. 0. -0.

epsilon.r) oricare ar fi x0 ∈ B(x*. j. Parametrii procedurii mnewtonsimplif (de mai jos) sunt func ia f (se presupune că se rezolvă sistemul f(x) = 0) x0 = termenul ini ial din şirul definit de (***) c = punctul în care se evaluează inversa matricei jacobiene epsilon = precizia Nmax = numărul maxim de termeni din şir ce vor fi calcula i Se calculează n termeni. 2 Procedură MAPLE > mnewtonsimplif := proc(f. (***) Următoarea teoremă stabileşte condi ii suficiente de convergen ă a acestei Teoremă 5.15 (Metoda Newton simplificată). În plus. x2.r) şi converge la x*. au loc următoarele rela ii xn − x * ≤ qn x0 − x * xn − x * ≤ 1 f xn µ ( ) ≤ L n +1 x − xn µ 2 .r). x0. unde x0. L > 0 astfel încât Jf(x) este inversabil pentru orice c∈ B(x*. c ∈ G. µ. cu proprietatea că există M > 0 astfel ca d 2f ( x ) ≤M pentru orice x ∈G.c. şirul (xn)n. Atunci pentru orice q ∈ (0. fx1. Nmax) > local m. n ≥ 1 metode.Mădălina Roxana Buneci căutate. Presupunem că ecua ia f(x) = 0 admite o solu ie x* astfel încât Jf(x*) să fie inversabil. cu n verificând ( x n − x n −1 ∞ < epsilon) sau (n≥Nmax).x1. definit prin xn = xn-1 – Jf(c)-1 f(xn-1). n. 1) există r. Această variantă a metodei constă în aproximarea solu iei cu xn. fx. Metoda Newton simplificată înlătură primul inconvenient. b. şi xn = xn-1 – Jf(c)-1 f(xn-1). f : G → Rm o func ie de clasă C2. n ≥ 1 rămâne în B(x*. r. 134 . dx. i. Fie G ⊂ Rm o mul ime deschisă. ex.

> for i to m do x2[i] := x1[i] . > for i to m do x2[i] := x1[i] .. > > fx1 := matrix(m. i = 1 .dx[i] od. > for i to m do x1[i] := x0[i] od..i=1.f(seq(x1[i]. infinity)^2 and n < Nmax do > for i to m do x1[i] := x2[i] od. > dx := evalm(fx1&*b). m).dx[i] od. 27. ex := seq(x[i] = c[i].vector([6.00000000 ] 135 ..m)))).0. > n := 1.. > n := n + 1. > print(`Numar de pasi`. b := map(evalf. n).m)]).1]). > print(x2) > od.x^3-5*y].250000002.Metode Numerice > m:=vectdim(x0). RETURN(NULL) fi.. > print(`Valoarea functiei`.1]).i=1. > b := map(evalf. > b := vector(map(evalf.m)).y)->[x^2-y. [seq(x[i]. > fx1:=inverse(fx1).m))). > if det(fx1)=0 then print(`Metoda nu se aplica`). m). > RETURN(evalm(x2)) > end. > ex := seq(x[i] = x2[i]. y ) → [ x 2 − y. > b := vector(m).x2:=vector(m). > fx := jacobian(f(seq(x[i]. > while epsilon <= norm(dx.x1 := vector(m). > for i to m do > for j to m do fx1[i. x 3 − 5 y ] > mnewtonsimplif(f. j])) od > od.0. j] := evalf(subs(ex.10^(-5).i=1. f(seq(x1[i]. fx[i.20).i=1. i = 1 . b). m). > print(x2). f(seq(x1[i]. > dx := evalm(fx1&*b).m))).. Exemple de utilizare a procedurii mnewtonsimplif > with(linalg): > f:=(x. [ 5.. f := ( x. > dx := vector(m).vector([6.i=1.

y)[2]}.5635972122 ] Numar de pasi .04038926 ] [ 5.5629787234 ] [ 0.1]).00000000 } > f1:=(x.5662568530 ] [ 0.000000000 .0018161243 ] [ 0.8750000000 . 25.8261303960 .10^(-5).00442502 ] [ 5.5634628865 ] Numar de pasi .002466430.y)->[x^2+y^2-1.Mădălina Roxana Buneci [ 5.000565396.5635972122 ] > fsolve({f1(x.00923998 ] [ 5.9). [ 0. 25.9. 25.38187247 ] [ 5.10^(-5).0. 0.00211976 ] Numar de pasi . 5 Valoarea functiei .0.5}).9.1]). 0. 3 Valoarea functiei . 25. { x = 5.022801923. 25.8280863872 .000733926.f(x.106445312. 0. 0.00211976 ] > fsolve({f(x. 0. [ 0. 0. y = 0.8261303960 .08472436 ] [ 5.8260313577 .y)[2]}. 25.001180563.y)[1]. 0. y ) → [ x 2 + y 2 − 1. f1 := ( x .17874816 ] [ 5. [ 0. 0.003603154. 0.vector([1.f1(x. 0. [ 0.83984374 ] [ 5.01930594 ] [ 5.5638050098 ] [ 0. 0. 25.y)[1].vector([0.5776367188 ] [ 0.000270852.8442382812 .048619375.8267332448 . 25.010817356.0202844 ] [ 5.000270852 .vector([1.{x=10. y = 25.9). [ 0.y=0.6250000000 ] [ 0.y=0. 10 Valoarea functiei .vector([0.{x=0. 25.5632460104 ] [ 0.1}). 0.0040362378 ] 136 . 25.9. x 3 − y ] > mnewtonsimplif(f1.5636241622 } > mnewtonsimplif(f1.8324169200 .8266269335 .x^3-y].5]).5]). { x = 0.00122926 .005158912.8316784870 .

01161288975 . { y = -0.8271727754 .01940230578 .8443975609 .3]. 0.1686979420 . f2 := ( x . 0.0]).8260313577 .1. -0. 0.2066006490 .5535667326 ] [ 0.10^(-5).z)->[x+x^2-2*y*z-0.1694867500 .0300000000 .vector([0.f1(x.2401559976 ] [ 0. -0.8261112430 .2. 0.5636241622 .10^(-5). 0. -0. -0. 0.5742223014 ] [ 0.8206651612 . -0.y.2225000000 ] [ 0.y)[2]}.2500000000 .vector([-1.250000000 ] [ 0. z ) → [ x + x 2 − 2 y z − 0. 0. -0.01217347883 .006276661. 0.0052613953 ] [ 0.2453868143 ] [ 0. y. 9 Valoarea functiei .01888306226 .2565247722 ] [ -0.1785281521 .1729652764 .y-y^2+3*x*z+0.8271727754 .1150000000 .2.y)[2]}.y=1}). 0. 1.2455656198 ] 137 . 0. 0. x = -0. z+z^2+2*x*y-0. 0.5669722992 ] Numar de pasi .3000000000 ] [ -0. [ -0.20).1.1670604211 .8260313577 } > f2:=(x. z + z 2 + 2 x y − 0. [ 0.2500000000 .0.414062500 ] [ 0.9409566642 ] [ 0.{x=1.0.{x=-1.1799894344 .1000000000 . y − y 2 + 3 x z + 0. -0.5636241622 } > mnewtonsimplif(f1. 0.y)[1]. [ 0.8806553123 .0]).01600913753 .vector([0.2403061628 ] [ 0.2500000000 ] [ -0. 0. 0.2452560777 ] [ 0. 0.2424070455 ] [ 0.6650531295 .02590000000 .2000000000 .y=1}).2445367500 ] [ 0. -0. y = 0. 1. 0. 0.5690490973 ] [ 0. 0. -0.00728302228 .y)[1].f1(x.1]).2265625000 .8266269335 .5282487956 ] [ 0.5669722992 ] > fsolve({f1(x. -0. -0.5634628865 ] > fsolve({f1(x.1799067137 . -0.327101470 ] [ 0. 0.vector([-1.1856954577 .3 ] > mnewtonsimplif(f2.20). 1.04815419000 .00621510390 .Metode Numerice [ 0.01478969600 .1]).2486343215 ] [ 0.8197933010 . { x = 0. -0.

y = -0. f2(x. 0. n ≥ 1. 0. Teoremă 5. abM < 1 2 1 (1 − 1 − 2abM ) .1772281130 . are loc următoarea rela ie xn − x * ≤ b 2n −1 . aM B x 0 .01282414583 . este corect definit prin xn = xn-1 – Jf(xn-1)-1 f(xn-1). 0. r ).f2(x. Metoda Newton – Kantorovici constă în aproximarea rădăcinii ecua iei considerate cu xn. unde xn = xn-1 – Jf(xn-1)-1 f(xn-1).z)[2].1778006680 } Metoda Newton – Kantorovici nu localizează procesul iterativ într-o vecinătate a solu iei problemei. şirul (xn)n.{x=0. rămâne în B(x0 .z)[1]. ||Jf(x0)-1f(x0)|| ≤ b.00216479415 .1766017380 . În plus.0004080856 ] [ 0. f : G → Rm o func ie de clasă C2. { z = 0. 14 Valoarea functiei .01365879328 . unde r = ( ) Atunci f(x) = 0 are o unică solu ie x* în B(x 0 . (Metoda Newton-Kantorovici). [ -0.y=0. -0.z)[3]}.01365879328 . -0. -0. 0.01149399913 . -0. r) şi converge la x*.2444857931 ] Numar de pasi .16. (****) iar aproxima ia ini ială x0∈G satisface condi iile din teorema următoare. Presupunem că există x0∈ G şi există a.2446880443 .y. r ⊂ G. n ≥ 1.2440777075 ] [ 0. n ≥ 1.0006263750 .z=0}). Fie G ⊂ Rm o mul ime deschisă. x = 0.2444857931 ] > fsolve({f2(x.y. b >0 astfel încât: Jf(x0) este inversabilă şi ||Jf(x0)-1|| ≤ a. 138 .Mădălina Roxana Buneci [ 0. cu proprietatea că există M > 0 astfel ca d 2f ( x ) ≤M pentru orice x ∈G.1772281130 .y.

Într-adevăr. Eroarea de interpolare. yn=f(xn) un polinom Pn care îndeplineşte următoarele condi ii grad(Pn) ≤ n Pn(xi) = yi. i = 0. VI. deoarece grad(Pn) ≤ n. x1.a0 ∈R astfel încât Pn(X) = anXn + an-1Xn-1 + … + a1X + a0 Rela iile Pn(xi) = yi. 1.. …. Când expresia analitică a lui f este prea complicată şi calculele efectuate cu ajutorul acesteia ar fi prea dificile. uşor de evaluat. există an.1. Fie x0. …. …. b] → R o func ie. x1. x1. de diferen iat şi de integrat. Defini ie.1. Când nu se cunoaşte expresia analitică a lui f. …. b]. b] (numite noduri). Se pune problema determinării unei func ii F care să aproximeze func ia f. Defini ie.. xn n+1 puncte distincte două câte două din intervalul [a. an-1. O astfel de aproxima ie este necesară în următoarele situa ii: 1. 2. VI. ci doar valorile sale într-un număr finit de puncte x0. 1. n conduc la sistemul: 139 . Polinoame de interpolare În cele ce urmează aproximarea func iei f : [a. i = 0.Metode Numerice VI. xn din intervalul [a. …. Polinomul determinat de condi iile anterioare există şi este unic. şi fie yi = f(xi) pentru orice i = 0.…n. …. . Aproximarea func iilor Fie f : [a.1. Se numeşte polinom de interpolare asociat nodurilor x0. n . F trebuie să fie o func ie simplă.1. b] → R se face cu un polinom. y1= f(x1). xn şi valorilor y0=f(x0).

b] → R o func ie de clasă C n+1 .1. Atunci oricare ar fi x∈[a.Mădălina Roxana Buneci a0 + a1x0 + a2 x 2 + … + an x n = y0 0 0 2 n a0 + a1x1 + a2 x 1 + … + an x 1 = y1 (*) a0 + a1xn + a2 x 2 + … + an x n = yn n n Determinatul acestui sistem este 1 ∆ = n x0 x 2 … x 0 0 2 n 1 x1 x 1 … x 1 = 0 ≤ j<i ≤ n ∏ (x i −xj ) 1 xn x 2 … x n n n (fiind un determinant Vandermonde). b]. Fie f : [a. oricare ar fi x ∈ [a. De aceea se utilizează diferite forme comode ale polinoamelor care conduc la polinoame de interpolare Lagrange.1. şi în consecin ă sistemul (*) este compatibil determinat. Teorema următoare stabileşte eroarea maximă cu care polinomul Pn aproximează func ia f: Teoremă 6. …. ( n + 1) ! În consecin ă. există ζx∈(a. Fie Pn polinomul de interpolare asociat nodurilor x0.…n. adică polinomul de interpolare Pn este unic determinat. dar dacă n este mare. b]. xn n+1 puncte distincte două câte două din intervalul [a. y1= f(x1). yn=f(xn). (eroarea de interpolare).b) astfel încât f(x) – Pn(x) = f (n +1) (ζ x ) (x – x0) (x – x1) … (x – xn). …. avem: 140 . şi yi = f(xi) pentru orice i=0. xn şi valorilor y0=f(x0). etc. x1. Fie x0. Deci ∆ ≠0. Newton. ….b]. atunci volumul de calcul este mare. x1. Coeficien ii polinomului de interpolare pot fi determina i rezolvând sistemul (*).

atunci f( x ) = Pn( x ) şi ( x – x0) ( x – x1) … ( x – xn) = 0. g(4) se anulează în n-2 puncte distincte din (a. b]. Ra ionând similar g(3) se anulează în n-1 puncte distincte din (a. Presupunem că x ∉ { x0.. şi aşa mai departe. Se ob ine că există ζ x ∈ (a. 1. . b] şi deoarece x → (x – x0) (x – x1) … (x – xn) este o func ie polinomială de grad n+1 cu coeficientul termenului de grad maxim 1.b). ca urmare f( x ) . b) astfel încât g(n+1)( ζ x ) = 0.c( x – x0) ( x – x1) … ( x – xn) c= f (x) − Pn (x) . ( n + 1) ! Demonstra ie.(x − x n ) Deci g( x ) = 0 şi g(xi) = 0 pentru orice i =0. b). x1.b ] sup f ( n +1) (t) |(x – x0) (x – x1) … (x – xn)|. Aşadar g se anulează în n+2 puncte distincte. pentru orice x∈[a. b). (x − x 0 )(x − x1 ). (n Pe de altă parte deoarece gradul lui Pn este cel mult n.c (x – x0) (x – x1) … (x – xn). unde constanta c va fi determinata astfel încât g( x ) = 0 sau echivalent 0 = g( x ) = f( x ) – Pn( x ) ... Dacă x ∈{ x0. x1. …. Fie x ∈[a. xn} şi considerăm func ia g:[a. rezultă că derivata g′ se anulează în n+1 puncte distincte din intervalul (a. b]. b] → R. rezultă că Pn +1) (x) = 0 pentru orice x ∈ [a. avem 141 .b).. …. n. definită prin g(x) = f(x) – Pn(x) .. În consecin ă. b).Metode Numerice | f(x) – Pn(x) | ≤ t∈[ a. rezultă că a n+1 derivată a sa este (n+1)!. xn}. rezultă că g′′ se anulează în n puncte distincte din (a.Pn( x ) = 0 = f (n +1) (ζ ) ( x – x0) ( x – x1) … ( x – xn) ( n + 1) ! pentru orice ζ ∈(a. Repetând ra ionamentul cu g′ . Deoarece g este o func ie Rolle.

de unde c= Cum pe de altă parte avem c= Rezultă că f (n +1) (ζ x ) ( n + 1) ! . Eroarea de interpolare în cazul nodurilor echidistante Fie f : [a. f( x ) – Pn( x ) = În plus. 1.. x1. x1. sup f ( n +1) (t) |(x – x0) (x – x1) … (x – xn)|.(x − x n ) ( n + 1) ! sau echivalent.n. …. avem: 142 .c(n+1)! = f(n+1)(x) . În particular. y1= f(x1). (x − x 0 )(x − x1 ). t∈[ a. b]..Pn +1) (x) . pentru x = ζ x se ob ine 0 = g(n+1)( ζ x ) = f(n+1)( ζ x ) ..(x − x n ) f (n +1) (ζ x ) f (x) − Pn (x) = . i = 0..2.c(n+1)!. Atunci oricare ar fi x ∈ [a. ■ |f( x ) – Pn( x )| ≤ ( n + 1) ! VI. …. b]: xi = a + ih. xn şi valorilor y0=f(x0). (x − x 0 )(x − x1 ).b ] f (n +1) (ζ x ) ( n + 1) ! (x – x0) (x – x1) … (x – xn).. f (x) − Pn (x) .1. xn n+1 noduri echidistante din intervalul [a. . b] → R o func ie şi fie x0. h= b−a n Fie Pn polinomul de asociat nodurilor x0. …. yn=f(xn).Mădălina Roxana Buneci (n g(n+1)(x) = f(n+1)(x) ..c(n+1)!.

b] există i astfel încât x ∈ [xi.b] VI. xi+1] şi ca urmare |(x – xi) (x – xi+1)| ≤ De asemenea se poate arăta că |(x – xj)| ≤ (j – i + 1) h pentru i < j |(x – xj)| ≤ (i – j ) h pentru j+1 < i h h h2 = . Nodurile Cebîşev sunt proiec iile pe axa OX a unor puncte egal distan ate situate pe un semicerc: 143 . ( n + 1) ! Pentru orice x ∈[a.  2n + 2  Polinoamele Cebîşev de prima spe ă pot fi definite recursiv prin : T0(x) = 1. se numesc noduri Cebîşev (rădăcini ale polinomului Cebîşev de grad n+1) numerele reale:  2i + 1  xi = cos  π  .b ] sup f ( n +1) (t) |(x – x0) (x – x1) … (x – xn)|. n ≥ 0. T1(x) = x.3.Metode Numerice | f(x) – Pn(x) | ≤ t∈[ a.1. 4 2 2 şi inând seama că (j+1)!(n-j)! ≤ n! se ob ine |(x – x0) (x – x1) … (x – xn)| ≤ h n +1 n!. Tn+2(x) = 2xTn+1(x) – Tn(x). 0 ≤ i ≤ n. 4 şi deci eroarea de interpolare satisface: | f(x) – Pn(x) | ≤ h n +1 n +1 sup f ( ) ( t ) . Eroarea de interpolare în cazul nodurilor Cebîşev Pentru n ∈ N dat. 4(n + 1) t∈[a. sau pot fi definite prin Tn(x) = cos(n arccos(x)).

n cu proprietă ile grad (li) = n li(xj) = δij = 1. b].. .n. dacă i≠ j Pentru orice i = 0. xn. . şi yi = f(xi) pentru orice i = 0.. …... 0 ≤ i ≤ n. i=0. dacă i = j 0. 1.. x1. x1. b] → R o func ie. xn n+1 puncte distincte din intervalul [a.2. . 1]. Polinomul Lagrange de interpolare Fie f : [a.…n. b]: xi = b−a  2i + 1  b + a .n. fie x0.... i =0.. Se numesc polinoame Lagrange cele n+1 polinoame li.. xi+1. .1.Mădălina Roxana Buneci Nodurile Cebîşev au proprietatea că |(x – x0) (x – x1) … (x – xn)| ≤ 1 2n pentru orice x∈ [-1. 2 x∈[ −1.b] sup f ( n +1) (t) ... (X – xn). . rezultă că li(X) = Ai(X – x0) (X – x1) …(X – xi-1) (X – xi+1) . xi-1. 1.1] Nodurile Cebîşev pot fi scalate şi translatate pentru a putea fi folosite pe un interval oarecare [a. 144 . VI..1.. cos  π + 2 2  2n + 2  Astfel în cazul nodurilor Cebîşev eroarea de interpolare este | f(x) – Pn(x) | ≤ (b − a)n +1 2 2n +1 (n + 1)! t∈[a. deoarece li are gradul n şi admite drept rădăcini pe x0. Se poate arăta că pentru oricare alte noduri ci. 1 sup |(x – c0) (x – c1) … (x – cn)| ≥ n ..

. ( x i − x n ) numită formă Lagrange.. x1. ( x − x n ) ( x i − x 0 ) ( x i − x1 ) .Metode Numerice Cum li(xi) = 1.. ... rezultă Ai = 1 .. xn şi valorilor y0. …. …. ….valoarea polinomului în x v : =0.( x − x n ) i − x 0 ) ( x i − x1 ) ... …. yn. y1. n şi că grad(Ln) ≤ n.( x i − x n ) şi ca urmare li(x) = ( x − x 0 ) ( x − x1 ) .1. x1. yn poate fi scris sub forma Ln(x) = i =0 ∑ yi ( x n ( x − x 0 ) ( x − x1 ) .. ( x i − x i−1 )( x i − x i +1 ) . 1......... b] x0 x1 … xn y – lista ce con ine valorile func iei în punctele x0.. i = 0.. ( x − x i−1 )( x − x i+1 ) . ( x i − x 0 ) ( x i − x1 ) . În consecin ă. xn şi valorilor y0. y1.. polinomul de interpolare asociat nodurilor x0. Date de ieşire: v . Aşadar Ln este polinomul de interpolare asociat nodurilor x0.. ( x − x i−1 )( x − x i+1 ) .. ( x i − x i−1 )( x i − x i+1 ) ..…. ( x i − x i−1 )( x i − xi+1 ) .. xn y0 y1 … yn yi = f(xi). n a – punctul în care se evaluaeză polinomul. 145 .. ( x i − x n ) Ln(x) = y0l0(x) + y1l1(x) + … + ynln(x) Forma Lagrange a polinomului de interpolare este: Se observă uşor că Ln(xi) = y0l0(xi) + y1l1(xi) + … + ynln(xi) = yili(xi) = yi pentru orice i = 0.. Algoritm pentru determinarea polinomului Lagrange Date de intrare: x – listă ce con ine cele n+1 puncte distincte din intervalul [a... x1.. ….

1 executa t: = t * (a – xj)/ (xi – xj) pentru j = i + 1.i .-1). > for j from i+1 to n-1 do > t:=t*(a-x[j+1])/(x[i+1]-x[j+1]) od. 7 4 > PLagrange([1.-1. > n:=nops(x).Mădălina Roxana Buneci pentru i = 0. > for i from 0 to n-1 do > t:=y[i+1].-1].v.n.[2.1.3]. > for j from 0 to i-1 do > t:=t*(a-x[j+1])/(x[i+1]-x[j+1]) od.t.n.2).X)).-1].3].-1.i. > RETURN(v) > end. pentru j = 0.-5. -5 > expand(PLagrange([1.[2. Procedură MAPLE pentru calculul valorii polinomului Lagrange > PLagrange:=proc(x. Exemple > PLagrange([1.-1.[2.v:=0.y.-1]. > v:=v+t. > od.-5.1 executa t: = t * (a– xj)/ (xi – xj) v : = v + t.-5.3]. 5 7 1 − X2 + X − 4 2 4 146 .1 executa t : =yi.j.a) > local n.

Metode Numerice Considerăm func ia f1: R → R definită prin f1(x) = xcos(x) şi nodurile x0=0. f1 := x → x cos( x ) > x1:=[seq(2*Pi/3*i..a=-Pi. . x1= valorilor y0 = f1(x0). De asemenea vom reprezenta grafic func ia f1 şi polinomul asociat pe intervalul [0. 2π]. 27 X 3 27 X 2 − +X 8π 16 π 2 > with(plots): > plot([f1(a). 147 .PLagrange(x1. y1 = f1(x1).. y2 = f1(x2).3*Pi).a)]. y3 = f1(x3). > plot([f1(a). 2π 4π x1 :=  0.2*Pi). x2 = şi x3 = 2π şi 3 3 polinomul de interpolare P3 asociat nodurilor x0=0.X)).y1. − .a=0. − .y1..PLagrange(x1.y1.a)].3)].. 2 π     3 3   > expand(PLagrange(x1. . şi apoi pe intervalul [-π. π 2π y1 :=  0. Vom aplica procedura PLagrange pentru a determina 3 3 2π 4π . 2 π     3 3   > y1:=[seq(f1(2*Pi/3*i).3)].3π].i=0. > f1:=x->x*cos(x). x1 = 2π 4π .i=0. x2 = şi x3 = 2π.

3 1 3 1   y2 :=  1.i=0. Eroarea de interpolare este dominată de > f2:=x->sin(x)+cos(x).a=0. Se poate observa uşor că |f(k)(x)| ≤ 2 pentru orice x∈R şi orice k∈N. h4 2π 2. .X)). − . 27 X 2 27 X 27 X 3 3 81 X 2 3 27 X 3 − +1+ − + 8π 8π 16 π 2 16 π 3 16 π2 > plot({f2(a).− − ..3)]. 2π 4π x2 :=  0. Vom considera intervalul [0.i=0..2π] şi nodurile echidistante corespunzătoare lui n = 3.y2. 148 .PLagrange(x2.2*Pi)..Mădălina Roxana Buneci Considerăm func ia f2: R → R definită prin f2(x) = cos(x) + sin(x). .y2. 2 π     3 3   > y2:=[seq(f2(2*Pi/3*i). 1  2 2 2 2    > expand(PLagrange(x2.a)}. unde h = 16 3 f2 := x → sin( x ) + cos ( x ) > x2:=[seq(2*Pi/3*i.3)].

1).. 0.i=0.i=0. f3 := x → > x4:=[seq(-1+2*i/3. 0. 149 .Metode Numerice Considerăm func ia f3: R → R definită prin f3(x) = 1 1 + x2 . 1     3 3    > y4:=[seq(evalf(f3(-1+2*i/3)). . > x5:=[seq(evalf(cos((2*i+1)/(2*3+2)*Pi)). y4 := [ 0.3)].5000000000 . 0. 1]: > f3:=x->1/(1+x^2).a=-1.a)].5000000000 ] > plot([f3(a).9000000000 ..3)]. Vom reprezenta grafic func ia şi polinoamele de interpolare corespunzătoare nodurilor echidistante.9000000000 . 1 1 + x2 -1 1 x4 :=  -1. . respectiv nodurilor Cebîşev pentru n = 3 pe intervalul [-1.y4.i=0..3)]..PLagrange(x4.

PLagrange(x5.3*j)]. pentru n = 3. .3)].PLagrange(x5.y5.9238795325 .8722604187 . .  -5. 0.. -5 5 -10 -5 5 10  -35 -25 -5 -5 5 5 25 35   x_3 :=   -5. 150 . 0. 0.  -5.Mădălina Roxana Buneci x5 := [ 0. .y5. Reprezentăm grafic func ia şi polinoamele de interpolare corespunzătoare nodurilor echidistante. . -0. . . 5          3 3   3 3 3 3   9 9 3 9 9 3 9 9    > y_3:=[seq([seq(evalf(f3(-5+10*i/(3*j))). 5]: > x_3:=[seq([seq(-5+10*i/(3*j). 0.8722604187 .3)]. y5 := [ 0.. 5 . .5395042867 ] > plot([f3(a).a)].a). . 9 pe intervalul [-5.3826834325 .i=0. .i=0. 6. . -0. .PLagrange(x4.i=0.... 0.y4. 5 .3)].. > plot([f3(a). . .3826834325 .5395042867 .1).3*j)].j=1.a)].9238795325 ] > y5:=[seq(evalf(f3(cos((2*i+1)/(2*3+2)*Pi))).a=-1.a=-1.j=1..1). .

2145386291 . -3. 0. 0.03846153846 ].03938836726 . 0.06202143951 .619397662 ].Metode Numerice y_3 := [ [ 0.a=-5. j=1.seq(PLagrange(x_c3[j]. 1..j=1.2647058824 .07407407407 .5).1625306849 . j=1. y_c3 := [ [ 0.2647058824 .169418697 . 0.a).06141935837 . 0. 9 pe intervalul [-5.y_3[j]...909157412 . 151 .455032621 . 0.5). 0.3*j)]. x_c3 := [ [ 4. 0.1625306849 . 2.909157412 . 0. 0.04796780633 .i=0. 5]: > x_c3:= [seq([seq(evalf(5*cos((2*i+1)/(6*j+2)*Pi)). 1. 0.6204268538 .1147308782 .913417162 .a=-5. 0.269952498 . 0. 0.3)]. [ 4. [ 4. -4.6204268538 . 0. -2.a). 1. 0.3)].i=0.08256880734 . 0.03846153846 ] ] > plot([f3(a). 6. [ 0. 0.1752425253 .7641509434 . -0. -4.. -4.04038427927 ]. 0..06141935837 .y_c3[j].03846153846 . 0. 0. 0. -4.619397662 .3)]. [ 0. Reprezentăm grafic func ia şi polinoamele de interpolare corespunzătoare nodurilor Cebîşev pentru n = 3.08256880734 .3*j)].1752425253 .7821723260 .874639561 ].2647058824 .04476509230 .7641509434 . 2. 0. 0..535533905 .04038427927 .03938836726 ] ] > plot([f3(a).2647058824 ...04476509230 ]. 0. 0.2647058824 . 0.913417162 . 0.j=1.04796780633 . 3. 3.938441703 ] ] > y_c3:= [seq([seq(evalf(f3(5*cos((2*i+1)/(6*j+2)*Pi))).535533905 .1147308782 .03846153846 . 0. 0.455032621 . 0.2647058824 . -1.. 0. -3.3)]. 0.07407407407 .269952498 .. 4. [ 0.. 0. [ 0.169418697 .7821723260 .2145386291 .06202143951 .03846153846 . -2.03846153846 ].874639561. 0.938441703 . 0.seq(PLagrange(x_3[j].

5]: > plot([f3(a).y_3[3].3)].y_c3[3] .5*j)]. 10.PLagrange(x_3[3]. pentru n = 5.j=1..i=0.Mădălina Roxana Buneci Reprezentăm grafic func ia şi polinoamele de interpolare corespunzătoare nodurilor echidistante. Reprezentăm grafic func ia şi polinoamele de interpolare corespunzătoare nodurilor echidistante.a)].a).. 152 . 15 pe intervalul [-5.5).a=-5. 5]: > x_5:=[seq([seq(-5+10*i/(5*j). respectiv nodurilor Cebîşev pentru n = 9 pe intervalul [-5.. PLagrange(x_c3[3].

5      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3    > y_5:=[seq([seq(evalf(f3(-5+10*i/(5*j)))..5*j)]. 1. -1.03846153846 .a=-5... 0.2647058824.3)]. -2. -3.     -5.5000000000 . [ 0. 0. 3. 1.5000000000 . -1.2647058824 .06923076923 .05056179775 .03846153846 . -3.03846153846 ].03846153846 ] ] > plot([f3(a). 0. 0. 0.1000000000 .5000000000 .1000000000 . -1. 0.05056179775 .05882352941 . Reprezentăm grafic func ia şi polinoamele de interpolare corespunzătoare nodurilor Cebîşev pentru n = 5. 0.1551724138 . -3.03846153846 . 1.2000000000 . 0. [ 0. 0. 13. 1. -4.03846153846 ]. 0. 0.5000000000 . 0..5000000000 . 0.j=1. 5.1551724138 . 11. 10. 0.Metode Numerice x_5 :=  [ -5.1000000000 .06923076923 . -1. -5. 0. -11. 0. -13. 1. 0.i=0. 153 . 0. y_5 := [ [ 0. 2. j=1. 3.i=0. 5 ]. 0. 5]: > x_c5:= [seq([seq(evalf(5*cos((2*i+1)/(10*j+2)*Pi)).3)]. 0. 4. 0. 0.y_5[j].05882352941 .a). 0.seq(PLagrange(x_5[j].2000000000 . 0. 0. 0.5000000000 .1000000000 . 0. 15 pe intervalul [-5. 5 ]... j=1. 3. 0. 7.1000000000 .9000000000 .5).1000000000 . 0. 0. -7.3)].5*j)]. [ -5.9000000000 ..

a)..04611321154 .8063319688 .. 3. -3.829629132 .865052266.i=0. 0. 0.04185261408 . 0.1525466423 .409606322 . j=1. -3.171966420 . 3.294095226 .1525466423 .784701678 . -2. -4. 4.409606322 .3218922278 .548159976 . [ 0.778747872 .975923634 .. a=-5. -0.06544958589 . 0. 1.4900856985 .07407407407 . 0.07407407407 .535533905 . y_c5 := [ [ 0.3738761582 .778747872 . 0. 0. 4.1203758761 . 0.06544958589 .04891260454 .703204086 .. 0.a).865052266 .06274065346 .703204086.3)]. j=1.09040470686 .356983682 .y_5[3]. 0. [ 0.Mădălina Roxana Buneci x_c5 := [ [ 4.356983682 .1203758761 . respectiv nodurilor Cebîşev pentru n = 15 pe intervalul [-5. Reprezentăm grafic func ia şi polinoamele de interpolare corespunzătoare nodurilor echidistante. -4. [ 4. PLagrange(x_c5[3].04110943251 ]. -4. 0. -4. 154 . 0.5).3)]. [ 4.. 3. 0. 0. 0. -1. 0. 0.8063319688 . 0.04185261408 . 1. 2.784701678 . 0.451423384 . a)].09040470686 . 2.3218922278 .3738761582 . 1.294095226. 0.PLagrange(x_5[3]. 0. -4.06274065346 ..03922543546 . -3.3350834928 .03882015305. 0.408662782 .5*j)]. 0.y_c5[j]. 3.03922543546 ].829629132 ]. 0.3350834928 .451423384 .171966420 .seq(PLagrange(x_c5[j].4900856985 . 1.535533905 . 0.04110943251 .04891260454 . 0. 4.04611321154 .a=-5. 0. 0.408662782 . 0.949107210 ].548159976 . 5]: >plot([f3(a).y_c5[3].949107210 . -3.975923634 ] ] >y_c5:= [seq([seq(evalf(f3(5*cos((2*i+1)/(10*j+2)*Pi))). 0.03882015305 ] ] > plot([f3(a).5). -1. -1.. 0. -2. -4.

. Pentru fiecare n se construieşte polinomul de interpolare Pn (n) (n) n (n) (n) n asociat nodurilor x 0 . b] → R şi un şir de diviziuni ∆n = ( x 0 . x1 . însă dacă f este o func ie întreagă reală şirul de polinoame Pn converge uniform la f. n ≥ 0. …. În cele ce urmează vom considera trei func ii f1.Metode Numerice (n) (n) n Fie f : [a. x ( ) şi valorilor f x 0 . …. n ( ) ( ) ( ) 155 . f3}). ( ) ( ) ( ) f4 := abs Vom vizualiza comportarea polinoamelor de interpolare (sub forma Lagrange) L0. n n Se pune problema convergen ei punctuale sau uniforme a lui Pn la f. x ( ) şi valorilor f x 0 . f x ( ) . x1 ..Ln asociate unor noduri x 0 . x1 . f2. În general... (n) (n) n (n) (n) L1. …. …. Pn nu converge la f. > f4:=x->abs(x). …. n n f x ( ) (cu exemplificări pentru f ∈ {f1. f x1 . b]. definite mai sus precum şi f4 : R → R respectiv f4(x) = |x|. f x1 . x ( ) ) ale n intervalului [a. f3 : R → R.

convert(j. nodurilor y1..` si valorilor y0.b.j=1.string)..n+1)].0).j=0.yn[n]) ). 156 .string)). `)`)..string). `echidistante `) > else titlu:=cat(titlu. `. .string). convert(a.0.seq(polinom_Lagrange(xn[j]. L1. Parametrul tip al procedurii determină ce fel de noduri se vor folosi (n + 1 noduri echidistante dacă tip = 1 şi n + 1 noduri Cebîşev altfel).thickness=[2.convert(n.10).f.`]`)..convert(n.yn.. > if tip=1 then xn:=[seq(noduri_echidistante(a. 2).convert(i..1.titlu. > titlu:=cat(titlu. title=titlu. > convert(n.color=[COLOR(RGB.string)).`=`.titlu:=cat(titlu. > end.convert(f(x)..seq(cat(`L `. `in intervalul [`.. > plot([f(t).y`.string).1. > grafic_polinoame(f1. [-π.string). > titlu:=cat(titlu.2). x0.2)).legend=[legenda].j=0.j=0. x1. `.`.7)+1. Ln. > yn:=[seq(map(f.t).n)] fi.Y].f.7)+1. capetele intervalului [a. 3] şi func ia f4 pe intervalul [-1..2*Pi...xn[j]). 2π].string) .j).n+1)]..n) > local xn.(1> floor(log[5](j))/(floor(log[5](n))+1))*irem(iquo(irem(j. b] şi n care indică numărul de noduri (n+1). . .yn[j]. .xn[n]).j=1. 3π] .b.n)] > else xn:=[seq(noduri_Cebisev(a. x0...b.. func ia f3 pe intervalul [-3.a.`\ny0=`.ytickmarks=map(evalf.7)+1.j=1.`(x0).`(x1).(1-floor(log[5](j))/(floor(log[5](n))+1))*irem(iquo(irem(j. y1=`.string).2).n).`:=x->`.`.j=0.convert(i.0.convert(b.seq(COLOR(RGB. 4). > if tip=1 then titlu:=cat(titlu. `\nL i = polinomul de interpolare asociat .b.. > legenda:=f.Mădălina Roxana Buneci Procedura grafic_polinoame de mai jos reprezintă grafic n + 1 polinoamele de interpolare L0.(1> floor(log[5](j))/(floor(log[5](n))+1))*irem(irem(j. > grafic_polinoame:=proc(f. În toate cazurile n = 10 şi se consideră două variante: noduri echidistante şi noduri Cebîşev.legenda. .n)].`(x`. `. x`. Ceilal i parametri ai procedurii sunt func ia f (care se aproximează prin polinoame de interpolare).x `. Aplicăm procedura pentru func ia f1 pe intervalele [0... `Cebisev `) fi. x1.xtickmarks=map(evalf.tip. f. i =0.. > t=a.seq(1. y`...n+1)].string)..j). > titlu:=cat(f.labels=[X.convert(n.. 1].` noduri `).

2*Pi.2.10).10). > grafic_polinoame(f1.3*Pi.-Pi.0.Metode Numerice > grafic_polinoame(f1. 157 .1.

158 .Mădălina Roxana Buneci > grafic_polinoame(f1.10).1. > grafic_polinoame(f3.3*Pi.10).2.3.-Pi.-3.

10).1.-3.10). 159 .2.1.3.Metode Numerice > grafic_polinoame(f3. > grafic_polinoame(f4.-1.

160 .2.-1.10).1.Mădălina Roxana Buneci > grafic_polinoame(f4.

xi şi valorilor y0. adică xi = x0 + ih... c1. Expresia ∆f(x) = f(x+h) .. b] → R o func ie.. xn şi valorilor y0. 1. n-1. yi.5. …....…n. i= 0. x1. …. fie x0. x1.y1.(x-xn-1) Pentru exprimarea coeficien ilor c0.. Ca urmare polinomul de interpolare asociat nodurilor x0. i = 0. unde ci+1 se determină din condi ia Pi+1(xi+1) = yi+1.1. Diferen ele finite de ordin superior se definesc cu ajutorul rela iei: ∆nf(x) = ∆(∆n-1f(x)) Se verifică cu uşurin ă rela iile ∆(f+g) = ∆(f) +∆(g) ∆(cf) = c∆(f) ∆(m+n)(f) = ∆m(∆nf). şi yi = f(xi) pentru orice i = 0.Metode Numerice VI. Produsul x[n] = x(x-h)…(x-(n-1)h) se numeşte putere generalizată a lui x.. cn este necesară cunoaşterea no iunilor de putere generalizată şi diferen ă finită.. i =0. xn n+1 puncte distincte din intervalul [a.(x-xi). având pasul h > 0. b]. x1. xn se presupun echidistante. atunci puterea generalizată ar coincide cu puterea obişnuită. Construc ia se face după cum urmează P0(x) = y0 Pi+1(x) = Pi(x) + ci+1(x-x0)(x-x1). x1. …. Dacă h ar fi 0. x1. Se construiesc iterativ polinoamele Pi. …. .. Polinomul Newton de interpolare de spe a I (ascendent) Fie f : [a. …. + cn(x-x0)(x-x1).f(x) se numeşte diferen ă finită (la dreapta) de ordinul întâi. b] → R o func ie. …. 1. y1. 1. Punctele x0.. Fie f : [a.1.. 161 . n astfel încât pentru fiecare i. …. …. n h ≠0 fiind pasul re elei. Pi să fie polinomul de interpolare asociat nodurilor x0.. yn poate fi scris sub forma Pn(x) = c0 + c1(x-x0) + c2(x-x0)(x-x1) + . …. şi fie re eaua cu nodurile echidistante x0. xn.

n-1. se ob ine ci+1 = yi +1 − Pi (x i+1 ) (i + 1)!h i+1 . i = 0. i =0. 1... calculul diferen elor finite este comod dacă se construieşte tabelul triunghiular următor: f(x0) f(x1) f(x2) f(x3) f(xn-3) f(xn-2) f(xn-1) f(xn) ∆f(x0) ∆f(x1) ∆f(x2) ∆2f(x0) ∆2f(x1) ∆3f(x0) ∆f(xn-3) ∆f(xn-2) ∆f(xn-1) ∆2f(xn-3) ∆2f(xn-2) ∆3f(xn-3) ∆nf(x0) Astfel ∆f (x 0 ) = f (x1 ) − f (x 0 ) ∆ 2f (x 0 ) = ∆f (x1 ) − ∆f (x 0 ) = f (x 2 ) − f (x1 ) − (f (x1 ) − f (x 0 )) = f (x 2 ) − 2f (x1 ) + f (x 0 ) ∆ 3f (x 0 ) = ∆ 2f (x1 ) − ∆ 2f (x 0 ) = f (x 3 ) − 3f (x 2 ) + 3f (x1 ) + f (x 0 ) Se poate demonstra uşor prin induc ie că ∆ n f ( x ) = ∑ ( −1) Cin f ( x + ( n − i ) h ) i=0 n i dar în aplica ii se va folosi tabelul diagonal de mai sus.Mădălina Roxana Buneci Pentru aplica ii... Pentru determinarea unui coeficientul ci al polinomului de interpolare Pn se utilizează diferen a finită de ordinul i a lui Pn în x0.. inând cont de Pi+1(x) = Pi(x) + ci+1(x-x0)(x-x1)...(x-xi). . n-1. 162 . şi se poate arătă inductiv că ci+1 = (i + 1)!h i +1 ∆ i +1f (x 0 ) ... 1.

. Se ob ine Pn (x) = Pn (x 0 + th) = f (x 0 ) + ∆f (x 0 ) ∆ 2f (x 0 ) ∆3f (x 0 ) t+ t(t − 1) + t(t − 1)(t − 2) + 1! 2! 3! ∆ n f (x 0 ) t(t − 1). + n! Dacă se efectuează calculele în aritmetica virgulei mobile... Algoritm pentru determinarea polinomului Newton ascendent Date de intrare: x0.. ( x − x 0 − (i − 1)h ) hi h h h h = t ( t − 1)( t − 2 ) ... 163 .2.Metode Numerice Aşadar Pn (x) = f (x 0 ) + + .. y0 y1 … yn yi = f(xi) =f(x0 + ih). aproximarea func iei f prin polinomul Newton ascendent este avantajoasă pentru valorile x din vecinătatea lui x0..1.... Expresia polinomului Newton se poate pune sub o formă mai comodă pentru aplica ii..(t − n + 1) + . i = 0. eroarea fiind mică pentru t în modul mic. ( t − i + 1) pentru orice i = 1.n.…..…. + ∆f (x 0 ) ∆ 2f (x 0 ) ∆3f (x 0 ) 1 2 x − x 0 )[ ] + x − x 0 )[ ] + ( ( ( x − x 0 )[3] + . + 2 3 1!h 2!h 3!h n ∆ n f (x 0 ) n!h Expresia polinomului de interpolare de mai sus poartă denumirea de polinom Newton de spe a I (sau ascendent )... n x – punctul în care se evaluează polinomul. dacă se face schimbarea de variabilă ( x − x 0 )[ n ] t= şi se ine seama că x − x0 h ( x − x 0 )[i] = ( x − x 0 ) ( x − x 0 − h ) ( x − x 0 − 2h ) .primul punct din re ea h – pasul re elei y – lista ce con ine valorile func iei în punctele re elei..

> yl := [seq(y[i]. j. pentru i = 1.n)]. x) > local t. > t := (x . > f1:=x->x*cos(x). > for i from 1 to n-1 do > for j from 0 to n-1-i do > yl[j + 1] := yl[j + 2] . px:=px+u*y0 . Procedură MAPLE pentru calculul valorii polinomului Newton de spe a I (ascendent) > PNewton1 := proc(x0.    3 3   > y1:=[seq(f1(2*Pi/3*i).valoarea polinomului în x px : =y0. u. π 2π y1 :=  0. u :=u*(t-i+1)/i.1 executa yj := yj+1 –yj.n. > px := px + u*yl[1] od.3)]. 2 π     3 3   164 .Mădălina Roxana Buneci Date de ieşire: px . h... > px := yl[1]. px. > u := 1. > u := u*(t – i + 1)/i.x0)/h. i. u: = 1. y.1 executa pentru j =0. > RETURN(px) > end.yl[j+1] > od.  2 π. f1 := x → x cos( x ) > x1:=[seq(2*Pi/3*i.. − . t : = (x-x0)/h. − .n-i. yl.3)].n. > n:=nops(y).i=1. 4 π.i=0. 2 π x1 :=  0.i=0.

27 X 3 27 X 2 − +X 8π 16 π 2 > with(plots): > plot([f1(a).2*Pi/3.2*Pi/3.2*Pi/3.a=-Pi.PNewton1(0.a)].y1. > plot([f1(a).y1.Metode Numerice > PNewton1(0.PNewton1(0.y1.a)].2*Pi). 165 .3*Pi).2*Pi/3.X)))...a=0.y1. 3X 3X  3X   2 π − 1  2 π − 2   X    − + 2 4 > sort(expand(PNewton1(0.X).

xni+1 şi valorilor yn. Ca urmare polinomul de interpolare asociat nodurilor x0. n astfel încât pentru fiecare i. Polinomul Newton de interpolare de spe a II (descendent) Fie f : [a. …. 1. n-1. i =0. b]. ….y1. b] → R o func ie. x1. yn-1.(x-x1) 166 . x1. Se construiesc iterativ polinoamele Pi. xn se presupun echidistante.. i = 0. i= 0... . …..6. unde ci+1 se determină din condi ia Pi+1(xn-i) = yn-i.. xn n+1 puncte distincte din intervalul [a.. Pi să fie polinomul de interpolare asociat nodurilor xn.Mădălina Roxana Buneci VI. Construc ia se face după cum urmează P0(x) = yn Pi+1(x) = Pi(x) + ci+1(x-xn)(x-xn-1). n h fiind pasul re elei.. yn-i+1.. …..1. fie x0. …. …. şi yi = f(xi) pentru orice i = 0. Punctele x0..... xn-1. yn poate fi scris sub forma Pn(x) = c0 + c1(x-xn) + c2(x-xn)(x-xn-1) + . ….1. adică xi = x0 + ih.(x-xn-i+1).. + cn(x-xn)(x-xn-1).…n.1. xn şi valorilor y0. 1. x1.

dacă se face schimbarea de variabilă t= Se ob ine x − xn h 167 ..f(x-h) se numeşte diferen ă finită (la stânga) de ordinul întâi. Diferen ele finite la stânga de ordin superior se definesc cu ajutorul rela iei: ∇nf(x) = ∇(∇n-1f(x)) Se observă că ∇f(x) = ∆f(x-h). Expresia polinomului Newton descendent se poate pune sub o formă mai comodă pentru aplica ii. + ∇f (x 0 ) ∇ 2f (x n ) ∇3f (x n ) ( x − x n )[1] + ( x − x n −1 )[ 2] + ( x − x n −2 )[3] + 2 3 1!h 2!h 3!h n!h n ∇ n f (x n ) ( x − x1 )[ n ] Expresia polinomului de interpolare de mai sus poartă denumirea de polinom Newton de spe a II (sau descendent ). pentru calculul diferen elor finite la stânga se utilizează tabelul triunghiular următor: f(x0) f(x1) f(x2) f(x3) f(xn-3) f(xn-2) f(xn-1) f(xn) ∇f(x1) ∇f(x2) ∇f(x3) ∇2f(x2) ∇2f(x3) ∇3f(x3) ∇f(xn-2) ∇f(xn-1) ∇f(xn) ∇2f(xn-2) ∇2f(xn) ∇3f(xn) ∇nf(xn) Pentru determinarea unui coeficient ci al polinomului de interpolare Pn se utilizează diferen a finită de ordinul i a lui Pn în xn. Expresia ∇f(x) = f(x) .Metode Numerice Pentru exprimarea coeficien ilor c0.. Se ob ine: Pn (x) = f (x n ) + + . c1. ….. În aplica ii. cn este necesară cunoaşterea no iunii de diferen ă finită la stânga.

.1. y. px:=px+u*yn . > yl := [seq(y[i].. > t := (x . Date de ieşire: px . yl. pentru i = 1. u: = 1.i.1 executa pentru j =n. u :=u*(t+i-1)/i. j. px. + ∇f (x n ) ∇ 2f (x n ) ∇3f (x n ) t+ t(t + 1) + t(t + 1)(t + 2) + 1! 2! 3! ∇ n f (x n ) t(t + 1).(t + n − 1) n! Dacă se efectuează calculele în aritmetica virgulei mobile. i. i = 0.. eroarea fiind mică pentru t în modul mic.n)].…. 168 . aproximarea func iei f prin polinomul Newton descendent este avantajoasă pentru valorile x din vecinătatea lui xn. > n:=nops(y).n. Procedură MAPLE pentru calculul valorii polinomului Newton de spe a I (ascendent) > PNewton2 := proc(xn. h.xn)/h.1 executa yj := yj –yj-1.valoarea polinomului în x px : =yn.ultimul punct din re ea h – pasul re elei y – lista ce con ine valorile func iei în punctele re elei.i=1. t : = (x-xn)/h. Algoritm pentru determinarea polinomului Newton descendent Date de intrare: xn.. x) > local t.Mădălina Roxana Buneci Pn (x) = Pn (x n + th) = f (x n ) + + .. u. > px := yl[n]. n x – punctul în care se evaluează polinomul..n. y0 y1 … yn yi = f(xi) =f(x0 + ih).

3)].2*Pi/3.y1. 169 .y1.    3 3   > y1:=[seq(f1(2*Pi/3*i). π 2π   y1 :=  0. − .. 2 π x1 :=  0.a=0. > u := u*(t + i . 27 X 3 27 X 2 − +X 8π 16 π 2 > with(plots): > plot([f1(a).pnewton2(2*Pi.Metode Numerice > u := 1. > px := px + u*yl[n] od...2*Pi/3.i=0.a)].i=0. f1 := x → x cos( x ) > x1:=[seq(2*Pi/3*i.X). − .  2 π.2*Pi/3.3)].yl[j] > od. 3 (X − 2 π) 9 (X − 2 π)  + 1     2π   −6 π + 4 X + 4 3 (X − 2 π) 3 (X − 2 π) 3 (X − 2 π)  + 1  + 2       2π 2π    + 4 > sort(expand(PNewton2(2*Pi.2*Pi). > for i from 1 to n-1 do > for j from n-1 by -1 to i do > yl[j+1] := yl[j+1] .y1. Exemple > f1:=x->x*cos(x).1)/i. 4 π.X))). > RETURN(px) > end. 2 π   3 3   > PNewton2(2*Pi.

a)]..3*Pi).a=-Pi.2*Pi/3.y1. 170 .Mădălina Roxana Buneci > plot([f1(a).PNewton2(2*Pi.

1. x1. x i+1. + f (x 0 . ….. yn poate fi scris sub forma Pn (x) = f (x 0 ) + f (x 0 . x i + m−1 ) x i + m − x i−1 În consecin ă.. c1. n-1. b].. x1 . …..1. polinomul de interpolare asociat nodurilor x0.... diferen ele divizate de ordinul m+1 se definesc prin: f (x i −1. x 2 )(x − x 0 )(x − x1 ) + + ..y1. b] → R o func ie... x1. yi. Polinomul Newton cu diferen e divizate Fie f : [a. şi yi = f(xi) pentru orice i = 0... n astfel încât pentru fiecare i.. …. Pi să fie polinomul de interpolare asociat nodurilor x0.. x i . fie x0.... Expresia f (x i .. x n )(x − x 0 )(x − x1 ). …. xn şi valorilor y0. x k ) − f (x i . . unde ci+1 se determină din condi ia Pi+1(xi+1) = yi+1. x1. yn poate fi scris sub forma Pn(x) = c0 + c1(x-x0) + c2(x-x0)(x-x1) + .(x − x n −1 ) 171 . 1.. Ca urmare polinomul de interpolare asociat nodurilor x0. x1 .... x i+ m ) = f (x i . …. x1. xi şi valorilor y0. ….... 1.…n..7....Metode Numerice VI. i≠ j se numeşte diferen ă divizată de ordinul întâi. ….. xn şi valorilor y0. + cn(x-x0)(x-x1).. xn n+1 puncte distincte (nu neapărat echidistante) din intervalul [a... cn este necesară cunoaşterea no iunii de diferen ă divizată. x1 )(x − x 0 ) + f (x 0 .(x-xi). x i+ m ) − f (x i −1. x j ) = f (x j ) − f (x i ) x j − xi . i= 0. x i . Construc ia se face după cum urmează P0(x) = y0 Pi+1(x) = Pi(x) + ci+1(x-x0)(x-x1). i =0.(x-xn-1) Pentru exprimarea coeficien ilor c0.. x k ) = f (x j . Se construiesc iterativ polinoamele Pi. x j . x i+1.. ….y1. y1. Diferen ele divizate de ordin 2 se definesc cu ajutorul diferen elor divizate de ordinul întâi: f (x i . x j ) x k − xi Cunoscând diferen ele divizate de ordinul m.

1 executa pentru j = 0.n. v:=v+u*y0 . 172 ..1. > n:=nops(y).n-i-1. u :=u*(a-xi). i = 0..….xn-1) f(x0.x2) f(x1.xn) f(x0.x3) f(xn-2.. u.x1) f(x1. xn yi = f(xi). x2. pentru i = 0.xn-1. b] x0 y0 x1 y1 … … xn yn y – lista ce con ine valorile func iei în punctele x0.x3) f(x0.. ..xn) f(xn-2.n-1.x1. a) > local t. y1. y.valoarea polinomului în a v : =y0.. Date de ieşire: v . n a – punctul în care se evaluaeză polinomul.Mădălina Roxana Buneci Pentru aplica ii.xn) Algoritm pentru determinarea polinomului Newton cu diferen e divizate Date de intrare: x – listă ce con ine cele n+1 puncte distincte din intervalul [a.x1.i. Procedură MAPLE pentru calculul valorii polinomului Lagrange > PNewtond := proc(x.1 executa yj := (yj+1 –yj)/(xj+i+1 –xj).. v. u:= 1.x2) f(x2. j.. x1.. calculul diferen elor divizate este comod dacă se construieşte tabelul triunghiular următor: f(x0) f(x1) f(x2) f(x3) f(xn-2) f(xn-1) f(xn) f(xn-1.

> v := y1[1]. 2 π   3 3   > PNewtond(x1. > u := u*(a-x[i+1])..a)].3)]. > u := 1.3)].  2 π.    3 3   > y1:=[seq(f1(2*Pi/3*i).. f1 := x → x cos( x ) > x1:=[seq(2*Pi/3*i. 27 X 3 27 X 2 − +X 8π 16 π 2 > with(plots): > plot([f1(a).2*Pi).. π 2π   y1 :=  0. Exemple > f1:=x->x*cos(x).Metode Numerice > y1 := [seq(y[i]. − .y1. > RETURN(v) > end. > od. − .i=0.i=1. v := v + u*y1[1]. X − + 2 2π 4π 27 X  X −   X −   3  3     16 π 2 > sort(expand(PNewtond(x1..y1.X))).n)].i=0. 2 π x1 :=  0. > for i from 0 to n-2 do > for j from 0 to n-2-i do > y1[j+1]:=(y1[j+2]-y1[j+1])/(x[j+i+2]-x[j+1]) . 4 π.X). > od.PNewtond(x1. 173 .a=0.y1.

Mădălina Roxana Buneci

> plot([f1(a),PNewtond(x1,y1,a)],a=-Pi..3*Pi);

174

Metode Numerice

VI.2. Metoda celor mai mici pătrate
Fie f : [a, b] → R o func ie şi fie x0, x1, …, xn n+1 puncte distincte din intervalul [a, b] pentru care se cunosc valorile func iei yi = f(xi) pentru orice i = 0,1,…n. Aproximarea func iei f printr-un polinom de interpolare nu este indicată în următoarele situa ii: • • pătrate. când n este un număr foarte mare, ceea ce determină un volum mare de calcul pentru determinarea coeficien ilor de interpolare când valorile yi = f(xi) nu sunt exacte. În aceste situa ii se poate folosi aproximarea func iei prin metoda celor mai mici

VI.2.1. Caracterizarea elementelor de cea mai bună aproximare pe subspa ii Hilbert. Defini ie. Fie (S, d) un spa iu metric şi X o submul ime a sa. Fie x0 un
element al lui S. Se numeşte element de cea mai bună aproximare a lui x0 pe X un element p0∈X astfel încât d(p0, x0) = inf d(x, x0)
x∈X

Reamintim că orice spa iu pre-Hilbert H (spa iu vectorial real sau complex înzestrat cu un produs scalar < ⋅, ⋅ >) este în particular un spa iu metric (distan a d este definită prin d(x,y) = || x – y || = x − y, x − y pentru orice x, y∈H). În acest

caz dacă X o submul ime a lui H şi x0∈H, atunci un element p0∈X este element de cea mai bună aproximare pentru x0 pe X dacă

p0 − x 0 = inf x − x 0 = inf
x∈X

x∈X

x − x0 , x − x0

175

Mădălina Roxana Buneci

Teoremă 6.2. Fie H un spa iu pre-Hilbert (real sau complex), H0 un
subspa iu vectorial al său şi x0 ∈ H. Dacă există un element de cea mai bună aproximare a lui x0 pe H0, atunci acesta este unic. Demonstra ie. Presupunem prin absurd că există p1 ≠ p2 elemente de cea mai bună aproximare a lui x0 pe H0. Deoarece H0 este subspa iu vectorial al lui H, rezultă că p = p1 +
1 2 1 2 1 2 p ∈ H0. Avem 2 1 2 0 2 1 p -x || = || p1 – x0 + p2 – x0||2 < 2 4
1 4

||p-x0||2 = || p1 + <
1 4

|| p1 – x0 + p2 – x0||2 +

|| p1 – x0 – (p2 – x0)||2

= (|| p1 – x0 ||2 + || p2 – x0||2)

1 2

≤|| p1 – x0 ||2.
Deci p ∈ H0 şi ||p-x0|| < || p1 – x0 ||, contradic ie cu faptul că p1 este element de cea mai bună aproximare a lui x0 pe H0. Rezultă că presupunerea este falsă, şi în consecin ă elementul de cea mai bună aproximare este unic.

Teoremă 6.3. Fie H un spa iu pre-Hilbert, H0 un subspa iu liniar al lui H şi
x0 ∈ H. Un element p0 ∈ H0 este element de cea mai bună aproximare a lui x0 pe H0 dacă şi numai dacă p0-x0⊥H0 (sau echivalent, < p0-x0, x> = 0 pentru orice x∈H0). Demonstra ie. Presupunem că p0-x0⊥H0 şi demonstrăm că p0 ∈ H0 este element de cea mai bună aproximare a lui x0 pe H0. Dacă p0 = x0, atunci este evident că p0 este element de cea mai bună aproximare a lui x0 pe H0. Presupunem că p0 ≠ x0. Deoarece < p0-x0, x> = 0 pentru orice x∈H0, atunci în particular, <p0-x0, p0> = 0

şi ca urmare < p0-x0, p0 - x> = 0 pentru orice x∈H0. Pentru un x∈H0 oarecare, avem
||p0-x0||2 = < p0-x0, p0 -x0> = < p0 -x0, p0 - x + x - x0>
= < p0-x0, p0 - x> + < p0 -x0, x- x0> = < p0-x0, x- x0> = |< p0-x0, x- x0>| ≤ || p0-x0|| || x- x0||. Deci ||p0-x0||2 ≤ || p0-x0|| || x- x0|| pentru orice x∈H0. Împăr ind inegalitatea cu
176

Metode Numerice

|| p0 -x0|| > 0,
ob inem

||p0-x0|| ≤ || x- x0|| pentru orice x∈H0,
adică p0 ∈ X este element de cea mai bună aproximare a lui x0 pe H0. Presupunem că p0 ∈ H0 este element de cea mai bună aproximare a lui x0 pe H0 şi demonstrăm că <p0-x0, x> = 0 pentru orice x∈H0. Presupunem prin absurd că există y0∈H0 astfel încât

<p0-x0, y0> ≠ 0.
Scriind <p0-x0, y0> = r (cosθ + isinθ)= reiθ cu r>0 şi θ∈[0, 2π], rezultă că înlocuind y0 cu eiθy0 ∈ H0, putem presupune că există y0∈H0 astfel încât

<p0-x0, y0> > 0.
Pentru orice λ > 0, avem p0 - λy0 ∈ H0, deoarece H0 este subspa iu vectorial. În plus avem

||p0 - λy0– x0||2 = < p0 - λy0 – x0, p0 - λy0 – x0>
= < (p0– x0) - λy0, (p0 – x0) - λy0> = || p0 – x0||2 - λ<y0, p0-x0> -λ< p0-x0, y0> + λ2|| y0||2 =|| p0 – x0||2 + λ(λ|| y0||2 – 2 < p0-x0, y0>) În consecin ă pentru orice scalar λ cu proprietatea că 0<λ< 2

p 0 − x 0 , y0 y0
2

avem ||p0 - λy0– x0||2 < || p0 – x0||2 şi p0 - λy0 ∈ H0. Am ob inut astfel o contradic ie cu faptul că p0 este element de cea mai bună aproximare a lui x0 pe H0. În consecin ă, presupunerea este falsă şi deci

<p0 -x0, x> = 0
pentru orice x∈H0.

177

Mădălina Roxana Buneci

VI. 2.2. Aproximarea în medie prin metoda celor mai mici pătrate
Considerăm mul imea func iilor definite pe intervalul [a, b],

F : = {f : [a, b] → R } şi n+1 puncte distincte x0, x1, …, xn din intervalul [a, b]. Spunem că func iile f şi g din această mul ime sunt egale aproape peste tot (şi vor fi identificate) dacă f(xi) = g(xi) pentru orice i = 0,1,…, n. Mai precis, f ~ g ⇔ f(xi) = g(xi) pentru orice i = 0,1,…, n, defineşte o rela ie de echivalen ă pe F. Notăm [f] = {g: f ~ g} = { g : [a, b] → R, f(xi) = g(xi) pentru orice i = 0,1,…, n} clasa de echivalen ă a lui f. Notăm cu cu H mul imea claselor de echivalen ă relativ la rela ia de echivalen ă de mai sus. H poate fi înzestrat cu o opera ie de grup abelian după cum urmează: [f] + [g] : = [h], unde h : [a, b] → R, h(x) = f(x) + g(x) pentru orice x∈[a, b]. Arătăm că defini ia nu depinde de reprezentan i. Fie f1 ~ f2, g1 ~ g2 şi pentru i=1,2 fie hi:[a,b]→R, hi(x) = fi(x) + gi(x) pentru orice x∈[a, b]. Avem h1(xj) = f1(xj) + g1(xj) = f2(xj) + g2(xj) = h2(xj) pentru orice j = 0,1,…, n. Ca urmare h1 ~ h2, adică [h1] = [h2]. Evident opera ia definită mai sus este asociativă şi comutativă. Dacă notăm o: [a, b] → R, o(x) = 0 pentru orice x∈[a, b], atunci [o] este element neutru. Pentru orice [h], [-h] este simetricul fa ă de +, unde -h: [a, b] → R, (-h)(x) = -h(x) pentru orice x∈[a, b]. De asemenea H poate fi înzestrat cu o opera ie externă de înmul ire cu scalari reali după cum urmează: α[f]: = [h], unde h : [a, b] → R, h(x) = αf(x) pentru orice x∈[a, b]. Este uşor de observat că defini ia nu depinde de reprezentan i. H înzestrat cu cele două opera ii definite mai sus devine spa iu vectorial. Fie p o func ie cu următoarele proprietă i: • • p(xi) > 0

∑ p(x i ) =1.
i =0

n

178

n Introducem următorul produs scalar pe H <[f]. Mai precis F0∈Hm este element de cea mai bună aproximare a lui f pe Hm dacă şi numai dacă <f – F0. Relativ la produsul scalar introdus. Convenim să numim spa iul generat de ele spa iul polinoamelor generalizate şi să-l notăm Hm. …ϕm un sistem de m+1 func ii liniar independente definite pe [a. ϕ1. . Deoarece {ϕ0. 1. ϕ1. Deci un polinom generalizat F ∈ Hm este de forma F(x) = ∑ c i ϕ i (x ) . ϕj> = 0 pentru orice j = 0.. Fie ϕ0. [g]> = ∑ p(x i )f (x i )g(x i ) i=0 n Func ia p(x) este o func ie pondere introdusă în ipoteza că aproximările f(xi) sunt diferite ca ordin de mărime..b]. Conform defini iei elementul F0 de cea mai bună aproximare a lui f pe Hm trebuie să satisfacă condi ia 2 inf ∑ p(x i )(f (x i ) − F0 (x i ))2 = F∈H m ∑ p(x i )(f (x i ) − F(x i )) i=0 i =0 n n Determinarea coeficien ilor cj ai polinomului generalizat F0 cu ajutorul acestei rela ii este dificilă.. i =0 m Aproximarea în medie prin metoda celor mai mici pătrate a unui element f∈H presupune determinarea elementului de cea mai bună aproximare F0 a lui f pe Hm. 2…m. ϕ> = 0 pentru orice ϕ∈Hm. cu m ≤ n. pentru ca F0∈Hm să fie element de cea mai bună aproximare a lui f pe Hm este suficient ca <f – F0. Se foloseşte caraterizarea elementului de cea mai bună aproximare dată în sec iunea precedentă. ϕm} este o bază a lui Hm.Metode Numerice Dacă f1 ~ f2 şi g1 ~ g2 atunci i=0 ∑ p ( xi ) f1 ( xi )g1 ( xi ) n = i=0 ∑ p ( xi ) f2 ( xi )g 2 ( xi ) . 179 . i =0 n În cele ce urmează convenim să desemnăm o clasă de echivalen ă [f] printrun reprezentant al ei f. norma lui [f] este definită prin [f ] = 2 ∑ p(x i )f 2 (x i ) .

m. i =0 m m ∑ x i + … + cm ∑ x im i=0 m i =0 m m = ∑ f (x i ) i=0 m c0 ∑ x i + c1 ∑ x i2 + … + cm ∑ x im +1 = ∑ x i f (x i ) i=0 i =0 i =0 i =0 c0 ∑ x im + c1 ∑ x im +1 + … + cm ∑ x i2m = i=0 i =0 i=0 m m m ∑ x im f (x i ) i =0 m Acest sistem este numit sistemul normal al lui Gauss. ϕ1.m. j = 0. ϕj> + c1<ϕ1.…. atunci n +1 F0(x) = iar sistemul anterior devine c0(n+1) + c1 m ∑ ci x i . şi p≡ m 1 . ϕj> = ∑ p(x k )f (x k )ϕ j (x k ) k =0 Pentru determinarea coeficien ilor cj ai polinomului generalizat F0 se rezolvă sistemul c0a00 + c1a10 + … + cmam0 = b0 c0a01 + c1a11 + … + cmam1 = b1 c0a0m + c1a1m + … + cmamm = bm Determinantul acestui sistem fiind un determinant Gramm (elementele sale sunt produse scalare) este diferit de zero. ϕj> = n ∑ p(x k )ϕ i (x k )ϕ j (x k ) k =0 n bj = <f. Notăm aij = <ϕi.Mădălina Roxana Buneci ceea ce revine la <f. ϕj> + … + cm<ϕm. j =0. deoarece sistemul de func ii ϕ0. Dacă ϕj(x) = xj. 1. 1.…. ϕj>. m ≤ n. ϕj> = c0<ϕ0. …ϕm este un sistem liniar independent. 180 .

m+1).ep. > for i from 0 to n do ei:=y[i+1].ei.i.a. > b:=vector(m+1). > print(`Factorul de conditionare`.lista ce con ine valorile func iei f în ce n +1 puncte: x0.Metode Numerice Parametrii procedurii patrate_mici de mai jos sunt: x . xn y . ϕ1. > a:=matrix(m+1. ….'r').y. > a[j+1.. > for j from 0 to m do 181 . ….j+1]:=a[i+1. …. > m:=nops(phi)-1.m. > for i from 0 to m do > b[i+1]:=0. > c:=vector(m+1). > if r<m+1 then print(`Sistemul de functii nu este liniar independent`).phi) > local n.k.yn =f(xn)) ϕ – lista func iilor liniar independente ϕ0. > c:=linsolve(a. y1 =f(x1). > patrate_mici:=proc(x. > od.i+1]:=a[i+1.for k from 0 to n do > b[i+1]:=b[i+1]+y[k+1]*phi[i+1](x[k+1])*p[k+1] > od > od. > ep:=0.j+1]:=0.j. xn (y0 = f(x0).c. RETURN(NULL) fi.b. > n:=nops(x)-1. …ϕm p – ponderea (lista) Procedura întoarce o lista ce con ine coeficien ii polinomului generalizat ce aproximează f.j+1]+p[k+1]*phi[i+1](x[k+1])*phi[j+1](x[k+1]) > od. x1. x1. > for k from 0 to n do > a[i+1. > for i from 0 to m do > for j from i to m do > a[i+1.j+1] > od.p.lista celor n +1 puncte: x0.evalf(cond(a))).b.

> desen_puncte:=proc(xn.a) > local i.. .seq(unapply(t^j.. > for i from 1 to m do 182 .m..0. > evalueaza:=proc(phi. Parametrii procedurii sunt func ia determinată de polinomul generalizat. ….t).evalf(ep)). > n:=nops(xn).m+1)]) > end. plots şi plottools..n)].n)]) > end.j=1. Procedura evalueaza primeşte drept parametri lista func iilor liniar independente ϕ0. …ϕm. Procedura returnează valoarea polinomului generalizat în a. yn).fx:=0.i=1.. şi şi lista y ce con ine valorile func iei.c.symbol=CIRCLE. Înainte de a folosi aceste proceduri trebuie încărcate pachetele linalg.m. ϕ1. Procedura baza_normal primeşte drept paramentru un număr natural m şi construieşte lista func iilor ϕ0. (xn. (x1. > d:=pointplot([seq([xn[i]. d.yn[i]].. > ei:=ei^2*p[i+1]. Punctele sunt reprezentate prin elipse. Procedura desen reprezintă grafic în acelaşi sistem de axe de coordonate polinomul generalizat ce aproximează func ia şi cele n+1 puncte date ini ial.fx.0). > RETURN([seq(c[i].Y]. > print(`Suma patratelor erorilor (ponderate)`. ep:=ep+ei > od. baza_normal. evalueaza şi desen. > baza_normal:=proc(n. y0).i=1. y1). > m:=nops(phi). lista x ce con ine punctele x0.display(d) > end. ϕ1. labels=[X.yn) > local n.0.thickness=15). lista coeficien ilor polinomului generalizat ce aproximează f şi un punct a.color=COLOR(RGB.Mădălina Roxana Buneci > ei:=ei-phi[j+1](x[i+1])*c[j+1] > od.t). În exemplele ce urmează vom folosi şi procedurile desen_puncte..t) > RETURN([unapply(1. …ϕm unde ϕj(x) = xj pentru orice x şi orice j=0. x1. Procedura desen_puncte reprezintă grafic cele n+1 puncte date ini ial: (x0. xn.

6 ] > y1:=[0. 1.Y]. > d1:=pointplot([seq([x[i].x..symbol=CIRCLE. 3.. 1. > display(d3). x1 := [ 1. y1 := [ 0. > desen:=proc(f.Metode Numerice > fx:=fx+phi[i](a)*c[i] od.i. . 183 .x).d1.y[i]].9.i=1.02.i=1. ytickmarks=map(evalf. 0..y1).labels=[X.n)). . color=black.y)).xtickmarks=map(evalf.12 ] > p1:=[seq(1/6.04.1.x2:=max(seq(x[i].. .d3. 1.d2.thickness=15). 1. > d2:=plot(f(t).6].1. Exemple > x1:=[1.x2.3.2.10.12]. > d3:=d1. 1 1 1 1 1 1 p1 :=  .04.x1. 2.1. > RETURN(fx) > end.   6 6 6 6 6 6   > desen_puncte(x1. > n:=nops(x).i=1.1.98.d2..98. 5.10.9. > x1:=min(seq(x[i].n)).x2.i=1.6)]. .5.y) > local n.t=x1. > end. 4.n)].4.02.0.

x → x2 ] > c2:=patrate_mici(x1.p1. 0.phi1).0002069841270 c1 := [ 0. 0. x → x ] > c1:=patrate_mici(x1. x → x.x).0422857140 ] > evalueaza(phi1.x).x).p1.8786666680 . > phi2:=baza_normal(2.Mădălina Roxana Buneci > phi1:=baza_normal(1. 119. 184 .8786666680 + 0. Factorul de conditionare.c1.phi2). φ2 := [ 1.t)).y1.y).y1.0422857140 x > desen((t->evalueaza(phi1. 0.4666666 Suma patratelor erorilor (ponderate) .x1.c1. φ1 := [ 1.

0.8000000130 .y1. -0. 15157.3034682363 10 7 Suma patratelor erorilor (ponderate) . 0.y1).0214285678 x2 + 0.c2.8419999980 .00392857178 ] > evalueaza(phi2.001666666359 x3 > desen((t->evalueaza(phi3.001666666359 ] > evalueaza(phi3.1226190347 . x → x 2.0001109523809 c2 := [ 0.c2.p1.0697857165 x − 0.Metode Numerice Factorul de conditionare.x1. φ3 := [ 1.phi3).x).1226190347 x − 0.8000000130 + 0. -0. 0.80004 Suma patratelor erorilor (ponderate) . x → x3 ] > c3:=patrate_mici(x1.t)).x). 0.x1. 185 . 0. Factorul de conditionare. 0.00392857178 x2 > desen((t->evalueaza(phi2.x).c3.c3. 0.0697857165 .t)). 0. > phi3:=baza_normal(3.y1).0214285678 . x → x.8419999980 + 0.00008095238089 c3 := [ 0.

2. Limitări ale metodei celor mai mici pătrate Pentru determinarea coeficien ilor cj ai polinomului generalizat F0 se rezolvă sistemul Ax = b.Mădălina Roxana Buneci VI.3. unde p(x 0 ) ϕ0(x0) X= p(x1 ) ϕ0(x1) p(x 0 ) ϕ1(x0) p(x1 ) ϕ1(x1) . p(x n ) ϕm(xn) 186 ... p(x 0 ) ϕm(xn) p(x1 ) ϕm(x1) p(x n ) ϕ0(xn) Iar p(x n ) ϕ1(xn) . cu A = Xt X iar b = Xt Y. .....

Ltx=z. atunci gradul de acurate e al solu iei furnizate de metoda celor mai mici pătrate poate fi foarte scăzut. …ϕm sunt liniar independente. Rezolvarea sistemului Ax=b revine la rezolvarea a două sisteme cu matrice triunghiulare: Lz =b. de rezolvare a sistemului Ax = b este dată de descompunerea QR a matricei A. Dacă A=XtX nu este bine condi ionată. adică de reprezentarea matricei A sub forma A = QR unde Q este o matrice ortogonală (QtQ = Im+1) iar R o matrice superior triunghiulară. atunci rang(X) = m+1 şi matricea A este pozitiv definită. ϕ1. 187 . dar numeric mai stabilă.Metode Numerice p(x 0 ) f(x0) p(x1 ) f(x1) Y= p(x n ) f(xn) Dacă func iile ϕ0. Atunci rezolvarea sistemului Ax=b este echivalentă cu rezolvarea sistemului Rx =Qtb. Ca urmare există şi este unică o matrice inferior triunghiulară L cu elementele de pe diagonala principală pozitive astfel încât A = LLt (matricea L se numeşte factor Cholesky). O variantă mai lentă (volum de calcul mai mare).

Mădălina Roxana Buneci 188 .

Ta.n : I → R definită prin Ra. atunci 189 . Dacă f este de clasă Cn+1..n(x) + Ra. derivabilă.Metode Numerice VII. Se demonstrează că x →a lim R a. b]. Reamintim această formulă. Presupunem că se dau n+1 puncte distincte în intervalul [a. VII. …. a ∈ I şi f : I → R o func ie de n ori derivabilă în a.n(x) = f(a) + f ' (a ) f " (a ) f (n ) (a ) (x-a) + (x-a)2 + (x-a)n. Fie I un interval de numere reale. xn. x0. în care se cunosc valorile func iei f. Formule de derivare aproximativă folosind dezvoltări în serie Taylor Fie f : [a. b] → R. Această tehnică are la bază formula lui Taylor. 1. Derivarea numerică Se recurge la aproximarea derivatei unei func ii f sau a derivatelor ei de ordin superior atunci când expresia lui f este prea complicată sau când nu se cunoaşte expresia analitică a func iei f (f este dată prin intermediul unui tabel de valori). Polinomul Taylor de ordin n ataşat lui f în punctul a este func ia polinomială Ta. 1! 2! n! Restul formulei Taylor de ordin n ataşat func iei f în punctul a este func ia Ra.x (x − a ) n = 0.n(x) valabilă pentru orice x ∈ I se numeşte formulă Taylor de ordin n ataşată func iei f în punctul a.n(x). Prezentăm o tehnică de găsire a unor formule de aproximare pentru valorile derivatelor de orice ordin ale func iei f.n : I → R. Egalitatea f(x) = Ta. definită prin: Ta.n(x) = f(x) . x1.

Scăzând din a doua rela ie prima rela ie înmul ită cu α2 ob inem: f ′(x i ) = f (x i+1 ) + f ( x i ) α 2 − 1 − α 2f (x i−1 ) + hα ( α + 1) ( ) f ′′′(v) 3 3 f ′′′(u) 3 2 α h + h α 3! 3! Putem aproxima valoarea derivatei func iei f în xi prin: f ′(x i ) ≈ cu eroarea: f (x i+1 ) + f ( x i ) α 2 − 1 − α 2f (x i−1 ) hα ( α + 1) ( )  α 2 f ′′′(v) α f ′′′(u)  2 ε = + h  α + 1 3! α + 1 3!    190 . (n + 1)! Ra. xi.2) cu u strict cuprins între xi-1 şi xi şi v strict cuprins între xi şi xi+1. xi+1 care nu sunt neapărat echidistante. Presupunem că f este de 3 ori derivabilă şi scriem formula lui Taylor de ordinul 2 pentru f în xi: f (x) = f (x i ) + f ′(x i ) f ′′(x i ) f ′′′(w x ) (x − x i ) + (x − x i ) 2 + (x − x i )3 .n(x) = Ne propunem să aproximăm valorile derivatelor de ordinul întâi şi doi ale func iei f în punctul xi ∈ [a. b] când sunt cunoscute valorile func iei în punctele xi-1. Înlocuim în această formulă x = xi-1. xi+1 = xi + αh. 1) astfel încât u = a+ θ(x – a)) cu proprietatea că f (n +1) (u ) (x .Mădălina Roxana Buneci există u strict cuprins între a şi x (sau echivalent există θ ∈ (0.1) (7.a)n+1. adică: xi-1 = xi –h. dar că α variază într-un interval fixat. respectiv x = xi+1 şi ob inem rela iile: f (x i −1 ) = f (x i ) + f (x i+1 ) = f (x i ) + f ′(x i ) f ′′(x i )h 2 f ′′′(u) (−h) + + (−h)3 1! 2! 3! f ′(x i ) f ′′(x i ) 2 2 f ′′′(v) 3 3 αh + h α + α h 1! 2! 3! (7. 1! 2! 3! cu wx stric cuprins între x şi xi.

Adunând la a doua rela ie prima înmul ită cu α ob inem: f ′′′(v) 3 3 f ′′′(u) 3   2  f (x i +1 ) + (1 + α ) f (x i ) + αf (x i −1 ) + α h − αh  3! 3! .Metode Numerice care este de ordinul lui h2 (O(h2)). În cazul nodurilor echidistante vom arătă că eroare de aproximare a derivatei de ordinul doi prin formula de mai sus este de ordinul O(h2).3) (7. Folosind formula lui Taylor de ordinul 3 pentru f în xi. f ′′(x i ) =  2 h α ( α + 1) Putem astfel aproxima valoarea derivatei de ordinul doi al lui f în xi prin f ′′(x i ) ≈ cu eroarea 2 ( f (x i +1 ) − (1 + α ) f (x i ) + αf (x i−1 ) ) h 2α ( α + 1) ε= de ordinul lui h: O(h). ob inem: ( 4 ) (u) f ′(x i ) f ′′(x i )h 2 f ′′′(x i ) 3 f + f (x i −1 ) = f (x i ) + (− h) + ( −h) + h4 1! 2! 3! 4! f ′(x i ) f ′′(x i ) 2 f ′′′(x i ) 3 f ( 4 ) (v) 4 f (x i +1 ) = f (x i ) + h+ h + h + h 1! 2! 3! 4! rela ii rezultă: 4 4 f ( ) (v) 4 f ( ) (u) 4 f (x i +1 ) + 2f (x i ) + f (x i−1 ) + h + h 4! 4! f ′′(x i ) = h2 (7. Adunând cele două astfel aproxima valoarea derivatei de ordinul doi al lui f în xi prin 191 .4) cu u strict cuprins între xi-1 şi xi şi v strict cuprins între xi şi xi+1. h  f ′′′(v) 2 f ′′′(u)  α −  3  ( α + 1)  3  Dacă nodurile sunt echidistante (adică dacă α = 1) se ob in următoarele formule de aproximare: f ′(x i ) ≈ f (x i +1 ) − f (x i −1 ) 2h f ′′(x i ) ≈ f (x i +1 ) − 2f (x i ) + f (x i−1 ) h2 .

6) înmul ită cu (1+α)2 ob inem: f ′(x i ) = f (x i+ 2 ) + f ( x i ) α 2 + 2α − (1 + α ) 2 f (x i+1 ) − hα ( α + 1) − + ( ) + f ′′′(v) f ′′′(u) 3 (α + 1)3 h 3 + h (1 + α ) 2 3! 3! − hα ( α + 1) Putem aproxima valoarea derivatei func iei f în xi prin: 192 . xi+2 = xi+1 + αh.5) f ′(x i ) f ′′(x i ) 2 f ′′′(v) (α + 1)h + h (α + 1) 2 + (α + 1)3 h 3 (7.6) 1! 2! 3! cu u strict cuprins între xi şi xi+1 şi v strict cuprins între xi şi xi+2. 1! 2! 3! cu wx stric cuprins între x şi xi. respectiv x = xi+2 şi ob inem rela iile: f (x i +1 ) = f (x i ) + f (x i+ 2 ) = f (x i ) + f ′(x i ) f ′′(x i )h 2 f ′′′(u) 3 h+ + h 1! 2! 3! (7. Scăzând din rela ia (7. cu α Presupunem că f este de 3 ori derivabilă şi scriem formula lui Taylor de ordinul 2 ataşată lui f în xi: f (x) = f (x i ) + f ′(x i ) f ′′(x i ) f ′′′(w x ) (x − x i ) + (x − x i )2 + (x − x i )3 . Înlocuim în această formulă x = xi+1. Ne propunem acum să aproximăm valorile derivatelor de ordinul întâi şi doi ale func iei f în punctul xi ∈ [a. b] când sunt cunoscute valorile func iei în punctele xi.Mădălina Roxana Buneci f ′′(x i ) ≈ cu eroarea f (x i +1 ) − 2f (x i ) + f (x i−1 ) h2  f ( 4 ) (v) f ( 4 ) (u)   h2 ε= +  4! 4!    de ordinul lui h2: O(h2). xi+2 care nu sunt neapărat echidistante. xi+1. adică: xi = xi+1 –h.5) rela ia (7.

Similar ne propunem să aproximăm valorile derivatelor de ordinul întâi şi doi ale func iei f în punctul xi ∈ [a.6) rela ia (7.Metode Numerice f ′(x i ) ≈ −f (x i+ 2 ) − (1 + α) 2 f (x i +1 ) − α 2 + 2α f ( x i ) hα ( α + 1) ( ) cu eroarea:  f ′′′(v) (α + 1) 2 f ′′′(u) (α + 1)  2 ε= − h  3! α 3! α    Adunând la rela ia (7.5) înmul ită cu -(1+α) ob inem: f ′′(x i ) = 2 f (x i+ 2 ) + αf (x i ) − (α + 1)f (x i +1 ) h 2 ( α + 1) α . b] când sunt cunoscute valorile func iei în punctele 193 . . f ′′′(v) f ′′′(u) (α + 1)3 h 3 + (α + 1)h 3 3! 3! +2 2 h ( α + 1) α − Putem astfel aproxima valoarea derivatei de ordinul doi al lui f în xi prin f ′′(x i ) ≈ 2 f (x i+ 2 ) − (α + 1)f (x i+1 ) + αf (x i ) h 2 α ( α + 1) cu eroarea  f ′′′(v) (α + 1) 2 f ′′′(u) 1  ε = − + h  3! α 3! α    Dacă nodurile sunt echidistante (adică dacă α = 1) se ob in următoarele formule de aproximare: f ′(x i ) ≈ cu eroare de ordinul O(h2) −f (x i+ 2 ) + 4f ( x i+1 ) − 3f (x i ) 2h f (x i + 2 ) − 2f (x i+1 ) + f (x i ) h2 f ′′(x i ) ≈ cu eroare de ordinul O(h).

xi care nu sunt neapărat echidistante.8) rela ia (7.7) f ′(x i ) f ′′(x i ) 2 f ′′′(v) (α + 1)h + h (α + 1)2 − (α + 1)3 h 3 (7.8) rela ia (7. xi-1.7) înmul ită cu (1+α)2 ob inem: f ′(x i ) = f (x i−2 ) + f ( x i ) α 2 + 2α − (1 + α )2 f (x i −1 ) hα ( α + 1) − + ( ) + f ′′′(u) 3 f ′′′(v) h (1 + α )2 + (α + 1)3 h 3 3! 3! hα ( α + 1) Putem aproxima valoarea derivatei func iei f în xi prin: ( α2 + 2α ) f ( xi ) − (1 + α)2 f (xi−1 ) + f (xi−2 ) f ′(x ) ≈ i hα ( α + 1) cu eroarea:  f ′′′(u) (α + 1) f ′′′(v) (α + 1)2 ε = − +  3! α 3! α   2 h   Adunând la rela ia (7. f ′′′(v) f ′′′(u) (α + 1)3 h 3 + (α + 1)h 3 3! 3! +2 2 h ( α + 1) α − Putem astfel aproxima valoarea derivatei de ordinul doi al lui f în xi prin 194 . xi-2 = xi-1 –αh Presupunem că f este de 3 ori derivabilă şi scriem formula lui Taylor de ordinul 2 pentru f în xi: f (x i −1 ) = f (x i ) − f (x i −2 ) = f (x i ) − f ′(x i ) f ′′(x i )h 2 f ′′′(u) 3 h+ − h 1! 2! 3! (7.8) 1! 2! 3! cu u strict cuprins între xi şi xi+1 şi v strict cuprins între xi şi xi+2.Mădălina Roxana Buneci xi-2. adică: xi = xi-1 + h.7) înmul ită cu -(1+α) ob inem: f ′′(x i ) = 2 f (x i−2 ) + αf (x i ) − (α + 1)f (x i −1 ) h 2 ( α + 1) α . Scăzând din rela ia (7.

Metode Numerice f ′′(x i ) ≈ 2 −αf (x i ) − (α + 1)f (x i−1 ) + f (x i−2 ) h 2α ( α + 1) cu eroarea  f ′′′(u) 1 f ′′′(v) (α + 1)2  ε= − h  3! α 3! α    Dacă nodurile sunt echidistante (adică dacă α = 1) se ob in următoarele formule de aproximare: f ′(x i ) ≈ cu eroare de ordinul O(h ). şi f (x i −2 ) − 2f (x i −1 ) + f (x i ) h2 2 3f (x i ) − 4f (x i −1 ) + f ( x i− 2 ) 2h f ′′(x i ) ≈ cu eroare de ordinul O(h). se poate ob ine o mare varietate de formule aproximative pentru valorile derivatelor de orice ordin în xi. Prezentăm mai jos câteva astfel de formule pentru cazul nodurilor echidistante. Formulă de aproximare a derivatei prin diferen e finite centrale Eroare O(h2) O(h4) O(h2) O(h4) O(h2) O(h4) f ′(x i ) ≈ f ′(x i ) ≈ f (x i +1 ) − f (x i −1 ) 2h −f (x i+1 ) + 8f (x i+1 ) − 8f (x i−1 ) + f (x i− 2 ) 12h f ′′(x i ) ≈ f ′′(x i ) ≈ f ′′′(x i ) ≈ f ′′′(x i ) ≈ f (x i +1 ) − 2f (x i ) + f (x i−1 ) h2 −f (x i+ 2 ) + 16f (x i +1 ) − 30f (x i ) + 16f (x i−1 ) − f (x i− 2 ) 12h 2 f (x i+ 2 ) − 2f (x i +1 ) + 2f (x i−1 ) − f (x i − 2 ) 2h 3 −f (x i +3 ) + 8f (x i + 2 ) − 13f (x i+1 ) + 13f (x i −1 ) − 8f (x i −2 ) + f (x i−3 ) 8h 3 195 . . Folosind acest tip de tehnici.

Mădălina Roxana Buneci Formulă de aproximare a derivatei prin diferen e finite progresive f ′(x i ) ≈ f ′(x i ) ≈ f ′′(x i ) ≈ f ′′(x i ) ≈ f ′′′(x i ) ≈ f ′′′(x i ) ≈ f (x i+1 ) − f (x i ) h −f (x i+ 2 ) + 4f ( x i+1 ) − 3f (x i ) 2h f (x i + 2 ) − 2f (x i+1 ) + f (x i ) h2 −f (x i +3 ) + 4f (x i + 2 ) − 5f (x i+1 ) + 2f (x i ) h2 f (x i+3 ) − 3f (x i+ 2 ) + 3f (x i+1 ) − f (x i ) h3 −3f (x i+ 4 ) + 14f (x i +3 ) − 24f (x i+ 2 ) + 18f (x i +1 ) − 5f (x i ) 2h 3 Eroare O(h) O(h2) O(h) O(h2) O(h) O(h2) Formulă de aproximare a derivatei prin diferen e finite regresive f ′(x i ) ≈ f ′(x i ) ≈ f ′′(x i ) ≈ f ′′(x i ) ≈ f ′′′(x i ) ≈ f ′′′(x i ) ≈ f (x i ) − f (x i −1 ) h 3f (x i ) − 4f (x i−1 ) + f ( x i− 2 ) 2h f (x i ) − 2f (x i−1 ) + f (x i −2 ) h2 2f (x i ) − 5f (x i−1 ) + 4f (x i −2 ) − f (x i −3 ) h2 f (x i ) − 3f (x i −1 ) + 3f (x i −2 ) − f (x i −3 ) h 3 Eroare O(h) O(h2) O(h) O(h2) O(h) O(h2) 5f (x i ) − 18f (x i −1 ) + 24f (x i− 2 ) − 14f (x i−3 ) + 3f (x i− 4 ) 2h 3 196 .

d2f:=[seq(1. Procedură MAPLE pentru determinarea valorilor aproximative ale derivatei de ordinul 2 Procedura d2 admite drept parametri lista x ce con ine punctele x1.alpha..Metode Numerice Procedură MAPLE pentru determinarea valorilor aproximative ale derivatei de ordinul 1 Procedura d1 admite drept parametri lista x ce con ine punctele x1.h. …. y2 = f(x2).. xn şi lista y ce con ine valorile y1 = f(x1). > alpha:=(x[i+1]-x[i])/h. 197 . ….. > n:=nops(x). > d2f[i-1]:=2*(y[i+1]-(alpha+1)*y[i]+alpha*y[i1])/(h^2*alpha*(alpha+1)) > od.i=0..n-2)]. xn-1. Procedura întoarce lista aproxima iilor derivatei de ordinul al II-lea a lui f în punctele x2.. ….n..h. x2. . xn-1. x3.alpha.i. xn şi lista y ce con ine valorile y1 = f(x1). .. > end... Exemple > x1:=[seq(-1+2*i/5. > n:=nops(x). x3.. > d2:=proc(x. x2.y) > local d2f.y) > local df. > for i from 2 to n-1 do h:=x[i]-x[i-1].i=1.df:=[seq(1. > RETURN(d2f). Procedura întoarce lista aproxima iilor derivatei de ordinul I a lui f în punctele x2. yn= f(xn). yn= f(xn).5)].. > for i from 2 to n-1 do > h:=x[i]-x[i-1]. > df[i-1]:=(y[i+1]+y[i]*(alpha^2-1)-alpha^2*y[i-1])/ (h*alpha*(alpha+1)) > od.i=1.n..i.n-2)]. > d1:=proc(x. > RETURN(df).. y2 = f(x2). > end. > alpha:=(x[i+1]-x[i])/h. ….

0.d1(x1. 0.6920415225 ] Cazul nodurilor echidistante: Procedură MAPLE pentru determinarea valorilor aproximative ale derivatei de ordinul 1 utilizând o formula de aproximare prin diferen e finite centrale Procedura de1 admite drept parametri pasul h al discretizării şi lista y ce con ine valorile y1 = f(x1).   17 13 13 17     > z2:=[seq((D@@2)(f1)(-1+2*i/5).  -15 -5 5 15 z1 :=  . ….. 0.7337405900 ] > z1:=[seq(D(f1)(-1+2*i/5). 0. f1 := t → ln( 1 + t 2 ) > y1:=[seq(evalf(f1(-1+2*i/5)).y1))..8174080840 ] > map(evalf. 1     5 5 5 5    > f1:=t->ln(1+t^2). 0.d2(x1.676649916. 169. 169.4)]. -0.3074846997 . 198 . .676649916. 0. .03922071315 .4)].8174080840 [ -0.8823529412 ] > map(evalf.  200 300 300 200  z2 :=   289. .8174080840 .i..6931471806 . -0. .n. 0. . .i=1. 1. 0.z1).i=1. x3.7337405900 . 1. > de1:=proc(h.. 0. 0. [ 0. 0.3353299832 .5)].7337405900 .8823529412 .775147929 . 0.. yn= f(xn) (xi = xi + (i-1)h). [ 0.y1). 1. 0.3353299832 . Procedura returnează lista aproxima iilor derivatei de ordinul I a lui f în punctele x2.7337405900 ] > map(evalf.3353299832 . 289     > map(evalf. . [ 0.3353299832 .y) > local df.-.i=0.z2). y1 := [ 0. 1. y1 = f(x1).03922071315 .6931471806 ] > d1(x1. -0.676649916.3846153846 . xn-1.676649916.8174080840 ] > d2(x1.775147929 . [ -0.Mădălina Roxana Buneci -3 -1 1 3 x1 :=  -1.6920415225 ..y1).3074846997 .8174080840 . 0.y1)). 1. [ -0..3846153846 . 1.

> n:=nops(y). > end.n-2)]. Exemple > x2:=[seq(1+2*i/5. > for i from 2 to n-1 do > df[i-1]:=(y[i+1]-y[i-1])/(2*h) > od.. ….3378378378 . . -0.i=0. . y2 := [ 0. > end. x3..5000000000 .n-2)]. > RETURN(df). yn= f(xn) (xi = xi + (i-1)h). 3    5 5 5 5     > f2:=t->1/(1+t^2)..i=1.y2).i. f2 := t → > 1 1 + t2 y2:=[seq(evalf(f2(1+2*i/5)).5)].1000000000 ] > de1(2/5. -0.2082562014 . 0.08904109590 ] > de2(2/5. .i=0.. .1337288465 . Procedura întoarce lista aproxima iilor derivatei de ordinul al II-lea a lui f în punctele x2.y2).1712328767 . 0.i=1. 199 ..df:=[seq(1. -0.n. 0. > de2:=proc(h.5)]. xn-1.. .1288659794 . > RETURN(df)..df:=[seq(1. y1 = f(x1). > for i from 2 to n-1 do > df[i-1]:=(y[i+1]-2*y[i]+y[i-1])/(h*h) > od.3301886792 .2358490566 .. 0. [ -0.Metode Numerice > n:=nops(y). 0. 7 9 11 13 x2 :=  1.y) > local df. Procedură MAPLE pentru determinarea valorilor aproximative ale derivatei de ordinul 2 utilizând o formula de aproximare prin diferen e finite centrale Procedura de2 admite drept parametri drept parametri pasul h al discretizării şi lista y ce con ine valorile y1 = f(x1).

3195763331 . 0. 200 .Mădălina Roxana Buneci [ 0.2002491990 . -0. 0.08438073688 ] > map(evalf.3763350641 .  38125 68125 105625 150625  z4 :=   101306..2335787581 .3760836312 . [ -0. 0.2287962546 .z3).3).f2(t+2/5)])[1]].. 5618 . 0.2082562014 .y2)).i=1.08251860195 ] > with(plots): > plot([D(f2). -0. 778034. 0.  -875 -1125 -1375 -1625  z3 :=   2738.1357588486 . -0. 0. [ -0.[f2(t-2/5).4)]. 18818     > z4:=[seq((D@@2)(f2)(1+2*i/5). 297754.f2(t). [ 0.1390580162 . -0.08904109590 ] > map(evalf.3301886792 . 1825346     > map(evalf.de2(2/5.1390580162 .4)].2335787581 .t->de1(2/5.1290110715 . -0.08438073688 ] > z3:=[seq(D(f2)(1+2*i/5).de1(2/5.y2)). 10658. -0. 0.1337288465 . 0. [ 0.z4).i=1.08635349134 ] > map(evalf. 0..1.3760836312 .

f2(t+2/5)])[1]].[f2(t-2/5).f2(t)..[f2(t-10^(-8)). 201 .1.3).f2(t).3).Metode Numerice > plot([(D@@2)(f2). 1. > plot([D(f2).t->de2(2/5.t->de1(10^(-8)..f2(t+10^(8))])[1]].

x. Aşa cum am arătat în primul capitol eroarea de calcul este suma dintre eroarea de trunchiere şi eroarea de rotunjire.[f2(t-10^(-4)). În exemple ce urmează se poate face compara ie între situa ia în care calculul se execută simbolic (şi doar rezultatele sunt afişate în virgulă mobilă) şi situa ia în care calculul se execută în virgulă mobilă.Mădălina Roxana Buneci > plot([(D@@2)(f2).[f(x-h). Pentru a eviden ia acest aspect considerăm procedurile eroare1 (respectiv eroare2) de mai jos care returnează eroarea cu care este aproximată derivata de ordinul 1 (respectiv 2) a func iei f în punctul x când se aplică o formulă de aproximare prin diferen e finite centrale (nodurile sunt x-h.f(x+h)])[1]) > end. 202 .x+h).f(x).3). > eroare1:=proc(f.h) > RETURN(D(f)(x)-de1(h.x.f2(t+10^(4))])[1]]. iar pentru valori mai mari ale lui h eroarea totală creşte din cauza creşterii erorii de trunchiere.1. Pentru valori mai mici ale lui h eroarea totală creşte din cauza creşterii erorii de rotunjire. Ceea ce vedem în ultimele două grafice se datorează aritmeticii virgulei mobile.f2(t).t->de2(10^(-4). dar de obicei una dintre acestea predomină. De obicei există o valoare optimală a pasului de discretizare h..

i=1.10^(-2)).67214 10 -5 .0006711385277 . [ 0.10^(-2)..6722452598 10 -7 . [ 0.3/2.[seq(eroare1(f2.h)).5.5.. 0.10^(-i)).0000236686 ] > plot(h->abs(eroare1(f2. 203 .314 10 -7 . 10^(-6).Metode Numerice > map(evalf.[f(x-h).h)).5. 0.numpoints=2).6)]). 0..i=1. > plot(h->abs(eroare1(f2.1. 0. 0. > eroare2:=proc(f.1. 0.x.6722453695 10 -11 .f(x+h)])[1]) > end.6)]..13314 10 -5 .6722453696 10 -13 ] > [seq(eroare1(f2. 10^(-6).6722453685 10 -9 . 0.f(x).0006711384 . 0. -0. -0.1686 10 -6.10^(-i)).1.6722343900 10 -5.h) > RETURN((D@@2)(f)(x)-de2(h.

[ -0. -0.h)).0002076042 .3/2.. -0. -0.1.0002076099410 .5)]). -0.1.i=1.numpoints=2).[seq(eroare2(f2.5)].2102921386 10 -9 .6649977242 ] > plot(h->abs(eroare2(f2.5.10^(-i)).5.5.2102654016 10 -5 .17242 10 -5 . > plot(h->abs(eroare2(f2.2102921412 10 -11 ] > [seq(eroare2(f2. [ -0. 10^(-4). 204 .0050022758 ..2102918739 10 -7 . 0.. 0.1/3.h)). 10^(-4). -0..Mădălina Roxana Buneci > map(evalf. -0.1.22758 10 -5.i=1.1/3).10^(-i)).

0) D(1. Cu alte cuvinte D(n.m  2n    k = m +1 ∞ .0) D(2.Metode Numerice VII.2) D(n.9 (Extrapolare Richardson). Se poate arăta utilizând induc ia că Teorema 7.n) 205 .1) D(2.1) D(2.m) se poate folosi tabelul triunghiular: D(0.m astfel încât D(n.2) D(n.0) D(1.0) = ϕ    2n  şi definim D(n.n) este o aproxima ie a lui L cu eroare de ordinul O(h2(n+1)). Cu nota iile de mai sus există constantele ak.1) D(n. Extrapolare Richardson Să presupunem că dorim să calculăm o cantitate L şi că avem ϕ(h) = L + ∑ a 2k h 2k . m − 1) − D ( n − 1. Pentru calculul recursiv al valorilor D(n. În cele ce urmează vom arăta cum să ob inem o aproxima ie pentru care eroarea să fie de de ordinul O(h2(n+1)). Notăm  h  D(n.m) = 4m D ( n. 2.m) = L + 2k  h  ∑ a k. m − 1) 4m − 1 .0) D(n.m) = L + O(h2(n+1)). cu n dat. Ca o consecin ă a teoremei precedente rezultă că D(n. 1 ≤ m ≤ n. k =1 ∞ Atunci ϕ(h) reprezintă o aproxima ie pentru L cu eroare de ordinul O(h2).

xn. …. unde ϕ ( h ) = f (x + h) − f (x − h) . şi yi = f(xi) pentru orice i = 0. Dar 4D (1. Să presupunem că n = 4 şi că punctele x0. Metode de derivare numerică folosind interpolarea Fie f : [a. x1. k =1 ( 2k + 1) ! ∞  . x4 sunt echidistante şi să construim polinomul Newton ascendent. 2h Deci putem aplica extrapolare Richardson.  În cazul elementelor de pe celelalte coloane se observă că fiecare dintre ele depinde f (x + h) − f (x − h) .3. 3 h 4ϕ   − ϕ ( h ) 2 Ca urmare reprezintă o aproxima ie a lui f ′(x) cu eroare de 3 ordinul O(h4). b] → R o func ie.Vom aproxima f ′(x) cu D(1. x1. 2h VII. x1. fie x0. 0 ) 3 D(1.Mădălina Roxana Buneci  h Prima coloană a acestui tabel poate fi calculată direct cu defini ia: D(n. Să exemplificăm aplicarea acestui procedeu pentru îmbunătă irea formulei de aproximare a derivatei de ordinul 1: f ′(x) ≈ ϕ ( h ) = Dacă f este analitică avem: 2k +1) f( ϕ(h) = f ′(x) + ∑ ( x ) h 2k . 206 . 0 ) − D ( 0.…n. x3.1). ….0) = ϕ   2n de elementul din stânga de pe aceeaşi linie şi de pe linia de deasupra din stânga. b].1. x2. Aproximăm f(k) prin derivata de ordinul k a polinomului de interpolare asociat lui f şi x0.1) = h 4ϕ   − ϕ ( h ) 2 = . xn n+1 puncte distincte din intervalul [a.

12 = ∆ 2f (x 0 ) + ∆3f (x 0 ) ( t − 1) + ∆ 4f (x 0 ) În consecin ă avem: (2t − 1) (3t 2 − 6t + 2) 1 f ′ (x)= f ′ (x0+ht) ≈ ( ∆f (x 0 ) + ∆ 2f (x 0 ) + ∆3f (x 0 ) + h 2 6 207 . Avem g′ (t) = P4′ (x0 +th)h g′′ (t) = P4′′ (x0 +th)h2.Metode Numerice P4 (x) = P4 (x 0 + th) = f (x 0 ) + + ∆f (x 0 ) ∆ 2f (x 0 ) ∆3f (x 0 ) t+ t(t − 1) + t(t − 1)(t − 2) + 1! 2! 3! ∆ 4f (x 0 ) t(t − 1)(t − 2)(t − 3) 4! ∆f (x 0 ) ∆ 2f (x 0 ) 2 ∆3f (x 0 ) 3 t+ (t − t) + (t − 3t 2 + 2t) + 1! 2! 3! = f (x 0 ) + + ∆ 4f (x 0 ) 4 (t − 6t 3 + 11t 2 − 6t) 4! Notăm g(t) = P4(x0 +th). Pe de altă parte g′ ( t ) = ∆f (x 0 ) + + ∆ 2f (x 0 ) ∆3f (x 0 ) 2 (2t − 1) + (3t − 6t + 2) + 2 6 ∆ 4f (x 0 ) 3 (4t − 18t 2 + 22t − 6) 24 (2t − 1) (3t 2 − 6t + 2) + ∆3f (x 0 ) + 2 6 = ∆f (x 0 ) + ∆ 2f (x 0 ) + ∆ 4f (x 0 ) iar g′′ ( t ) = + (2t 3 − 9t 2 + 11t − 3) 12 ∆ 2f (x 0 ) ∆3f (x 0 ) 2+ (6t − 6) + 2 6 ∆ 4f (x 0 ) 2 (6t − 18t + 11) 12 (6t 2 − 18t + 11) .

12 ( ∆ 2f (x 0 ) + ∆3f (x 0 ) ( t − 1) + ∆ 4f (x 0 ) 2 h 208 .Mădălina Roxana Buneci + ∆ 4f (x 0 ) f ′′ (x) = f ′′ (x0+ht) ≈ 1 (2t 3 − 9t 2 + 11t − 3) ) 12 (6t 2 − 18t + 11) ).

xn n+1 puncte distincte din intervalul [a.. Ne punem problema să calculăm valoarea aproximativă a integralei ∫ f (x)ρ(x)dx .e b a ∫ f (x)ρ(x)dx n n ≈ A0 f(x0) + A1 f(x1) + ... ….. ( x − x n ) . b O formulă de cuadratură presupune aproximarea integralei ∫ f (x)ρ(x)dx a printr-o combina ie liniară de valori ale func iei f în punctele x0. Formula de cuadratură Newton-Cotes. b]→R este o func ie a b continuă strict pozitivă numită pondere.. unde ρ : [a.Metode Numerice VIII.. Integrarea numerică VIII. ( x i − x 0 ) ( x i − x1 ) ....1. ob inem formula de aproximare ∫ f (x)ρ(x)dx ≈ ∫ Ln (x)ρ(x)dx a n n b b a b ∫ f (x)ρ(x)dx ≈ ∫ ρ(x)∑ f ( x i ) li ( x )dx = ∑ f ( x i ) ∫ ρ(x)li ( x ) dx a i =0 i=0 a b 209 . Considerăm x0.…n. Formula generală de cuadratură numerică. b]. i.. ( x i − x n ) b a Înlocuind f prin Ln.. şi notăm yi = f(xi) pentru orice i = 0.. ( x i − x i−1 )( x i − x i+1 ) . …. ( x − x i−1 )( x − x i+1 ) .1. xn. x1. + Anf(xn). Fie Ln polinomul Lagrange asociat lui f şi punctelor considerate: Ln(x) = ∑ f ( x i ) li ( x ) = ∑ yi i =0 i =0 ( x − x 0 ) ( x − x1 ) . b] → R o func ie continuă. x1. Fie f : [a.

Reprezentând punctele sub forma a b xi = avem b a a +b b−a + t i .. 1.... + Anf(xn).. ti ∈[-1. În cele ce urmează ne propunem să calculăm eroarea cu b a care ∫ Ln (x)ρ(x)dx aproximeză ∫ f (x)ρ(x)dx . atunci ∫ f (x)ρ(x)dx ≈ A0 f(x0) + A1 f(x1) + .. ( x − x i−1 )( x − x i+1 ) .. ( x i − x n ) x= a +b b−a + t 2 2 Facem schimbarea de variabilă şi ob inem b a ∫ Ln (x)ρ(x)dx 1 = (t − t ) (t − t )(t − t ) (t − t ) b−a n a +b b−a ∑ f (x i ) ∫ ρ( 2 + 2 t) (t − t 0) (t − ti−1)(t − it+1 ) (t −nt ) dt 2 i =0 i 0 i i −1 i i+1 i n −1 Formula b a ∫ f (x)ρ(x)dx ≈ (t − t ) (t − t )(t − t ) (t − t ) b−a n a +b b−a ∑ f (xi ) ∫ ρ( 2 + 2 t) (t − t 0) (t − t i−1)(t − it+1 ) (t −nt ) dt. n}........... ( x − x n ) dx ( x i − x 0 ) ( x i − x1 ) .... 2 i =0 i 0 i i −1 i i +1 i n −1 1 se numeşte formula generală de cuadratură.Mădălina Roxana Buneci b a b a Deci notăm dacă Ai = ∫ ρ(x)li ( x ) dx . ( x − x n ) dx ( x i − x 0 ) ( x i − x1 ) . ( x i − x i−1 )( x i − x i+1 ) ... 1].. 210 . . ( x − x i−1 )( x − x i+1 ) ... ( x i − x n ) = ∑ f ( xi )∫ ρ ( x ) i =0 a ( x − x 0 ) ( x − x1 ) . 2 2 ∫ Ln (x)ρ(x)dx = = ∫a n b ρ ( x ) ∑ f ( xi ) i=0 b n ( x − x 0 ) ( x − x1 ) . i ∈{0. ( x i − x i−1 )( x i − x i+1 ) .

b] Presupunem că ρ ≡ 1.. xn = b. n b n n = n t ( t − 1) . Deci xi = a + b−a i. ( t − i + 1)( t − i − 1) . 1.. …. ( t − n )dt n ( n − i ) !i! n −i b−a t. i = 0. x∈[a. 2.b] M (x − x 0 )(x − x1 ) (n + 1)! (x − x n ) ... Pentru a evalua restul formulei inem seama că eroarea cu care polinomul de interpolare aproximează func ia este dată de |f(x) − Ln(x)| ≤ unde M = sup |f(n+1)(x)| x∈[a.. ( t − n ) 1 ( −1) dt ∫0 n ( n − i ) !i! t −i n −i 211 . punctele sunt echidistante şi că x0 = a.. Rn(f) = ∫ f (x)ρ(x)dx − ∫ ρ(x)L n (x)dx = ∫ (f (x) − L n (x))ρ(x)dx a b a a b a a b b b |Rn(f)| = | ∫ (f (x) − L n (x))ρ(x)dx | ≤ ∫ | f (x) − Ln (x) | ρ(x)dx Procedând ca mai înainte ob inem restul formulei generale de cuadratură: |Rn(f)| ≤ M  b−a  (n + 1)!  2    n+2 1 −1 ∫ ρ   a +b b−a  + t  (t − t 0 )(t − t1 ) 2 2  (t − t n )dt . unde M = sup |f(n+1)(x)|. n. n Aproximând sub integrală func ia cu polinomul de interpolare Lagrange şi făcând schimbarea de variabilă x=a+ ob inem b−a  (n) (n)  ∫ f (x)ρ(x)dx ≈ ( b − a ) ∑ Hi f ( xi ) = ( b − a ) ∑ Hi f  a + i n    i=0 i =0 a unde n ( n ) 1 ( −1) Hi = ∫0 t ( t − 1) .Metode Numerice Presupunem că f este de clasă Cn+1.

…. …. 1. x0 = a+b (deci t0 = 0). Considerăm o diviziune (x0. VIII. Dacă f este o aplica ie de clasă Cn+1 are loc următoarea formulă de evaluare a restului: b−a  (n)  ∫ f (x)ρ(x)dx − ( b − a ) ∑ Hi f  a + i n  ≤   i =0 a 1  b−a  ( n + 1)!  n    De re inut că există n +2 n b n ∫ t(t − 1)(t − 2) continue (t − n)dt sup |f(n+1)(x)|. Ob inem 2 b a ∫ f (x)dx ≈ (b-a) f   cu o eroare ≤ a+b  2  ( b − a )2 4 x∈[ a. i = 0.Mădălina Roxana Buneci ˆ Numerele H i(n ) se numesc coeficien ii Newton . Aplicăm formula generală de cuadratură pentru ρ≡1.. i = 0.2. xn) a intervalului [a.1. 2. Formula dreptunghiurilor Fie f : [a. n. b] cu puncte echidistante (xi = a + b−a i. x∈[a.b ] sup f ' ( x ) . b] → R o func ie de clasă C1. x1.b] 0 func ii b pentru care şirul n   (n)  ( b − a ) ∑ Hi f ( x i )  nu converge către   i =0  n ∫a f ( x )dx .) şi aplicăm pe fiecare subinterval [xi.n. n xi+1] formula de aproximare 212 .Cotes iar formula se aproximare se ˆ numeşte formula Newton . Au loc rela iile i =0 ∑ Hi( n n) (n) (n) = 1 şi Hi = H n −i .Cotes . n=0.….

Metode Numerice x ∫xii+1 f ( x )dx ≈ (xi+1-xi) f   inând cont că  x i + x i+1   2  ∫a b x f ( x )dx = ∑ ∫ i +1 f ( x )dx .b] ∑ ( b − a )2 4n 2 i =0 = sup | f ′(x) | x∈[a. ob inem următoarea formulă de i =0 x i n −1 cuadratură numită formula dreptunghiurilor: b a ∫ f (x)dx ≈ Restul (eroarea) este dat de: b − a n −1  x i + x i +1  ∑f  2 . n i =0   ∫a = b f ( x ) dx − b − a n −1  x i + x i+1  ∑f  2  = n i =0   n −1 x i +1 i =0 ∑ ∫x n −1 i =0 i b − a n −1  x i + x i+1  f ( x ) dx − ∑f  2  n i=0   f ( x ) dx − b − a  x i + x i +1   f  n  2  = ∑  ∫x  ∫x i  x i +1 i ≤∑ n −1 x i +1 i =0 f ( x ) dx − b − a  x i + x i+1  f  n  2  = n −1 x i +1 i =0 ∑ ∫x i  x + x i +1  f ( x ) dx − ( x i+1 − x i ) f  i  2   sup x∈[x i .x i +1 ] ≤∑ n −1 i =0 ( xi+1 − x i )2 4 n −1 | f ′(x) | ≤ sup | f ′(x) | x∈[a.b] ( b − a )2 4n 213 .b] ∑ ( x i+1 − x i )2 4 i =0 n −1 = sup | f ′(x) | x∈[a.

Procedura dreptunghiuri2 este similară. 1.b ] sup f ' ( x ) Interpretarea geometrică a formulei dreptunghiurilor Fie Di dreptunghiul cu o dimensiune dată intervalul [xi. limitele de integrare.Mădălina Roxana Buneci Ca urmare restul (eroarea) în formula dreptunghiurilor este b − a n −1  x i + x i+1  ( b − a ) f ( x ) dx − ∑ f  2  ≤ 4n ∫a n i =0   b 2 x∈[ a. Procedura întoarce valoarea aproximativă a integralei ob inută aplicând formula dreptunghiurilor. i = 0. xi+]] şi cu cealaltă  x + x i+1  dimensiune dată de f  i  2    x + x i+1  f i  2   xi xi+1 Atunci aria dreptunghiului Di este  x + x i+1  b − a  x i + x i+1  (xi+1-xi) f  i f = . …n-1. şi numărul de subintervale din diviziune. 2 n 2     şi deci formula dreptunghiurilor presupune aproximarea ∫ f (x)dx prin suma ariilor a b dreptunghiurilor Di. cu singura deosebire că în locul numărului 214 . Proceduri MAPLE pentru calculul valorii aproximative a unei integrale definite folosind formula dreptunghiurilor: Procedura dreptunghiuri1 are drept parametri func ia care se integrează.

h.x=2. > dreptunghiuri1:=proc(f.h0. > iab:=0. 778.eps) > local i.h0:=a+1/2*h.3329936 > dreptunghiuri2(f. 778.h:=(b-a)/n.3.2. h:=(b-a)/n.5).3)).h0:=a+1/2*h. 26 777.2.iab:=0. > dreptunghiuri2:=proc(f. > print(`Numar de pasi`.500).h.n. > RETURN(evalf(iab)) > end.b.50).n:=floor(1/4*(b-a)^2/eps)+1. Numar de pasi .iab.2.3.3. > for i from 0 to n-1 do > iab:=iab+evalf(f(h0+i*h)) > od.9666004 215 . > iab:=iab*h.4434052 > dreptunghiuri1(f.b.01).a. 768. 778.iab.n).n) > local i. > for i from 0 to n-1 do > iab:=iab+evalf(f(h0+i*h)) > od.0.2346340 > dreptunghiuri1(f.3339881 > dreptunghiuri1(f. Exemple > f:=(x->x^7*ln(x)+x*cos(x)).Metode Numerice de subintervale se introduce un număr pozitiv eps ce reprezintă eroarea maximă.3.a. > iab:=iab*h.h0.. f := x → x 7 ln( x ) + x cos ( x ) > evalf(int(f(x). > RETURN(evalf(iab)) > end.2.

1.-1.0001). 1.0.-1.2. 1.0001).500).5).x=-1.0.01). Numar de pasi .10).1.493648267 > with(student): > middlesum(g(x).5). 2501 778. Numar de pasi .3. Numar de pasi ..x=-1. Numar de pasi .0.-1.. Numar de pasi .-1.493648266 > dreptunghiuri1(g.496106505 > dreptunghiuri1(g. 1.x=-1.493672307 > dreptunghiuri2(g.493649246 > dreptunghiuri2(g.1. 10001 1.0. 101 1.503548970 > dreptunghiuri1(g.001)..5).3339476 > g:=(x->exp(-x^2)). 216 .1.5)).3300446 > dreptunghiuri2(f.2.1.-1.493648512 > dreptunghiuri2(g.0.x=-1. ( −x 2 ) g := x → e > evalf(int(g(x).1.-1.1.. 1.1.1.Mădălina Roxana Buneci > dreptunghiuri2(f.1)). 1001 1.3.1. 251 778.001).503548970 > middlebox(g(x).    2i  4  − − 4/5 + 5       2    ∑ e 5 i = 0  2        > evalf(middlesum(g(x).

10).x=-1.1.b.n) din pachetul student întoarce aproxima ia integralei ∫ g(x)dx ob inută prin aplicarea formulei dreptunghiurilor utilizând n a b subintervale. Comanda middlesum(g(x).x=-1.... Comanda middlebox(g(x).   9  − − 9/10 + i       5 1    ∑ e  5 i = 0  2        > evalf(middlesum(g(x).x=-1. x=a.496106505 > middlebox(g(x). x=a. 1..b..1. 217 .10)).1.10).n) reprezintă grafic dreptunghiurile utilizate în formulei dreptunghiurilor.Metode Numerice > middlesum(g(x).

b] → R o func ie de clasă C2. Aplicăm formula generală de cuadratură pentru ρ≡1. 2 Eroarea este ( b − a ) 1 (t − 1)(t + 1)dt = b−a 1 sup f " ( x ) | ∫ f (x)dx (f(a) +f(b)) | ≤ ∫ 2 2! x∈[ a.b ] 3 3 b 3 ( b − a )3 8 1 0 ∫1 − t 2 dt = sup f " ( x ) x∈[ a.b ] ( b − a )3 . Formula trapezelor Fie f : [a.b ] sup f " ( x ) . 218 .b ] ( b − a )3 8  31 t1 − t   0 3  0  = sup f " ( x ) x∈[ a.Mădălina Roxana Buneci VIII. Ob inem b 1 1   f (x)dx ≈ b − a  f (a) (t − 1) dt + f (b) (t + 1) dt  = ∫ ∫ (−1 − 1) ∫ (1 + 1)  2  a −1 −1   1 1   b−a  (t − 1)2 (t + 1) 2  = f (a) + f (b)  2  4 −4 −1 −1   = Deci ∫ f (x)dx ≈ a b b−a (f(a) +f(b)).b] 8 a −1 ( b − a ) 1 t 2 − 1dt = 1 sup f " x ( b − a ) 2 1 t 2 − 1dt 1 sup f " ( x ) = ( ) ∫ ∫ 2! x∈[ a.3. x1 =b (deci t0 = -1 şi t1 =1). 12 Deci | ∫ f (x)dx a b b−a (f(a) +f(b)) | ≤ 2 ( b − a )3 12 x∈[ a. 2 b−a (f(a) +f(b)).b] 8 −1 0 = sup f " ( x ) x∈[ a. x0 = a. n=1.b] 8 2! x∈[ a.

…. i = 0.) şi aplicăm pe fiecare subinterval [xi. 2. b] cu puncte echidistante (xi = a + b−a i.x i +1 ] ≤ sup | f ′′(x) | x∈[a. xn) a intervalului [a.b] ∑ ( x i+1 − x i )3 12 i =0 219 .    2 i=1   ∫a b f ( x ) dx −  b − a  f ( a ) + f ( b ) n −1 + ∑ f ( xi )  =   n  2 i=1   = n −1 x i +1 i =0 ∑ ∫x i f ( x ) dx −  b − a  f ( a ) + f ( b ) n −1 + ∑ f ( xi )    n  2 i=1   = n −1 x i +1 i =0 ∑ ∫x i n −1 x −x f ( x ) dx − ∑ i +1 i ( f ( x i ) + f ( x i +1 ) ) 2 i =0 = n −1 x i +1 i =0 ∑ ∫x i x −x f ( x ) dx − i+1 i ( f ( x i ) + f ( x i+1 ) ) 2 f ( x ) dx − x i +1 − x i ( f ( x i ) + f ( xi+1 ) ) 2 | f ′′(x) | ≤ n −1 x i +1 i =0 ∑ ∫x i ≤∑ n −1 i =0 ( xi+1 − x i )3 12 n −1 sup x∈[x i . x1. n x xi+1] formula de aproximare ∫xii+1 f ( x )dx ≈ inând cont că x i+1 − x i ( f(xi) + f(xi+1)) 2 ∫a b x f ( x )dx = ∑ ∫ i +1 f ( x )dx . n. 1. ob inem următoarea formulă de i =0 x i n −1 cuadratură numită formula trapezelor: b a ∫ f (x)dx ≈ Restul (eroarea) este dat de: b−a n  f ( a ) + f ( b ) n −1  + ∑ f ( xi )  .Metode Numerice Considerăm o diviziune (x0. …..

f(xi+1) f(xi) xi xi+1 Atunci aria trapezului Ti este x i+1 − x i b−a ( f(xi) + f(xi+1)) = ( f(xi) + f(xi+1)).Mădălina Roxana Buneci n −1 = sup | f ′′(x) | x∈[a. limitele de integrare. 2 2n şi deci formula trapezelor arată că trapezelor Ti. 1. Ca urmare restul (eroarea) în formula trapezelor este  ( b − a )3 b − a  f ( a ) + f ( b ) n −1 + ∑ f ( xi )  ≤ sup f " ( x ) ∫a f ( x ) dx − n    2 12n 2 x∈[ a. …n-1.b] ∑ ( b − a )3 12n 3 i =0 ≤ ( b − a )3 12n 2 x∈[ a. şi numărul de subintervale din diviziune.b] i =1   b Interpretarea geometrică a formulei trapezelor Fie Ti trapezul dreptunghic cu înăl imea egală cu lungimea intervalului [xi.b ] sup f " ( x ) . Procedura întoarce 220 . Proceduri MAPLE pentru calculul valorii aproximative a unei integrale definite folosind formula trapezelor: ∫a f ( x )dx se poate aproxima prin suma ariilor b Procedura trapeze1 are drept parametri func ia care se integrează. xi+]] şi cu bazele f(xi) şi f(xi+1). i = 0.

2. > for i from 1 to n-1 do > iab:=iab+evalf(f(a+i*h)) > od. Procedura trapeze2 este similară.Metode Numerice valoarea aproximativă a integralei ob inută aplicând formula trapezelor.iab.b.h:=(b-a)/n.h. > for i from 1 to n-1 do > iab:=iab+evalf(f(a+i*h)) > od.iab:=iab*h. Exemple > f:=(x->x^7*ln(x)+x*cos(x)).iab:=iab*h.3359754 > trapeze2(f.2.2. 221 .50). > iab:=iab+(f(a)+f(b))/2. 798.1539466 > trapeze1(f.3)).2.3. > RETURN(evalf(iab)) > end. > trapeze1:=proc(f.n. 778.n:=floor(abs((b-a)^3/(12*eps))^(1/2))+1. > iab:=0. 778.3339881 > trapeze1(f.iab.5).b. cu singura deosebire că în locul numărului de subintervale se introduce un număr pozitiv eps ce reprezintă eroarea maximă.5326999 > trapeze1(f. 778..x=2.3..iab:=0.n) > local i.0.3.500). > print(`Numar de pasi`. > RETURN(evalf(iab)) > end.a. f := x → x 7 ln( x ) + x cos ( x ) > evalf(int(f(x).3. h:=(b-a)/n. > trapeze2:=proc(f.eps) > local i.n).h.a. > iab:=iab+(f(a)+f(b))/2.01).

7443683397 > trapeze1(g.Mădălina Roxana Buneci Numar de pasi .1.0. Numar de pasi .1348363 > trapeze2(f.001).1.5).x=0. 0. ( −x 2 ) g := x → e > evalf(int(g(x).7468238866 > trapeze2(g. 29 0.001).0. 10 0.7399864752 > trapeze2(g.1.0.7468241295 > with(student): > trapezoid(g(x).0.1.  4  − − 1 + 2 i        5  2 ( -1 ) 2      + ∑ e e 5 5 i = 1  222 2        .01). 10 783.7467512252 > trapeze2(g. Numar de pasi .7462107961 > trapeze2(g.0.1.0.0.0.3.500).2. 2887 0..0. Numar de pasi .1.2.9246586 > g:=(x->exp(-x^2)). 0.50).1.1.1)). 0.. Numar de pasi .0001). 29 778.0.7467996064 > trapeze1(g. Numar de pasi .x=-1.7468241330 > trapeze1(g. 0.0.10^(-8)). Numar de pasi .0001). 3 833. 3 0.3.2986759 > trapeze2(f.5).0.

2n.b. 2        1.. 1.1.Metode Numerice > evalf(trapezoid(g(x). 2. Formula lui Simpson Fie f : [a.n) din pachetul student întoarce aproxima ia integralei ∫ g(x)dx ob inută prin aplicarea formulei trapezelor utilizând n a b subintervale. ….488736679 Comanda trapezoid(g(x). b] cu puncte b−a i. x2 =b (deci t0 = -1 şi t1 = 0.x=-1.4. x0 = a.. VIII.473924388 > trapezoid(g(x).1.x=-1.10)). 1. Aplicăm formula generală de cuadratură pentru ρ≡1.5)).. b] → R o func ie de clasă C4. t2 =1).x=-1.10)..) şi aplicăm pe fiecare subinterval 2n x [xi.1. xi+2] cu i par formula de aproximare ∫xii+2 f ( x )dx ≈ inând cont că x i+ 2 − x i ( f(xi) +4f(xi+1) + f(xi+2)) 6 ob inem următoarea formulă de ∫a b f ( x )dx = 2n −2 x i=0 i par ∑ ∫x i+2 f ( x )dx . x=a. 2 ∫a f ( x )dx ≈ echidistante (xi = a + b b−a (f(a) +4 f a + b + f(b)) 2 6 ( ) Considerăm o diviziune (x0.. x1 = Ob inem a+b . i = 0.  9  − −1 + i        5 1 ( -1 ) 1      + ∑ e e 5 5 i = 1  > evalf(trapezoid(g(x). …. i cuadratură numită formula lui Simpson: 223 . n=2. x1. x2n) a intervalului [a.

b] 4 sup f ( ) ( x ) . VIII.. Considerăm o diviziune (x0. 2n). x 2n ) a intervalului [a. Se poate arăta că n 224 . ….5. x1. n   b − a  f ( a ) + f ( b ) 2 −1 . Algoritmul lui Romberg Fie f : [a. atunci eroarea cu care ϕ(n) Dacă notăm ϕ(n) = + ∑ f ( xi )  2 2n  i=1   aproximează ∫a f ( x )dx este dată de b ∫a f ( x ) dx − ϕ ( n ) unde hn = b ≤ (b − a) 12 h 2 sup f " ( x ) n x∈[ a. b] cu puncte echidistante (xi = a + Aplicând formula trapezelor: b−a 2 n i.    i =1 i =1   ∫a b f ( x )dx ≈ b−a 6n Se poate arăta că restul (eroarea) este dat de: n −1 n −1  b−a  f ( x ) dx −  f ( a ) + f ( b ) + 2 ∑ f ( x 2i ) + 4 ∑ f ( x 2i−1 )  ≤ ∫a  6n  i=1 i=1   b ( b − a )5 4 2880n x∈[ a. b] → R o func ie de clasă C2. Deci eroarea este de ordinul O( h 2 ).b ] b−a 2 n .. i = 0. + ∑ f ( xi ) ∫ f (x)dx ≈ 2n   2 i=1 a   b n   b − a  f ( a ) + f ( b ) 2 −1  .Mădălina Roxana Buneci n −1 n −1   f ( a ) + f ( b ) + 2 ∑ f ( x 2i ) + 4 ∑ f ( x 2i−1 )  .

2) I(n.2) I(n....0) I(n. Pentru aceasta notăm I (n. n n n 4 16 64 În cazul acestei formule de aproximare eroarea de trunchiere este de ordinul O( h 4 ). n n n n unde pentru orice i ai depinde doar de f(i). m − 1) 4m − 1 .0) = ϕ(n) şi definim I(n.1) I(n. n n n a b a b = ∫ f (x)dx + 1 1 1 1 a2 h 2 + a4 h 4 + a6 h 6 + a8 h 8 +..0) I(1. 1 ≤ m ≤ n. n Ca şi în cazul extrapolării Richardson formula poate fi înbunătă ită succesiv.. Pentru calculul recursiv al valorilor I(n.. 225 .0) I(2. În cazul elementelor de pe celelalte coloane se observă că fiecare dintre ele depinde de elementul din stânga de pe aceeaşi linie şi de pe linia de deasupra din stânga..1) I(2.. m − 1) − I ( n − 1. Pe de altă parte 2 ϕ(n+1) = ∫ f (x)dx + a2 hn+1 + a4 h 4 +1 + a6 h 6 +1 + a8 h 8 +1 +.m) = 4m I ( n..m) se poate folosi tabelul triunghiular: I(0.0) =ϕ(n).n) Prima coloană a acestui tabel poate fi calculată direct cu defini ia: I(n.Metode Numerice b a ϕ(n) = ∫ f (x)dx + a2 h 2 + a4 h 4 + a6 h 6 + a8 h 8 +..1) I(2.0) I(1.. n n n n 4 16 64 256 şi ca urmare 4ϕ ( n + 1) − ϕ ( n ) 3 = ∫ f (x)dx a b 1 5 21 a4 h 4 a6 h 6 a8 h 8 +..

n) .0) I(k+2. 226 ∞ În final se ine seama că I(k+n+j.1) I(k+n.n) este o aproxima ie bună a ∫ f (x)dx când j → .1) I(k+2.2) I(k+n.0) I(k+1.0) I(k+n.Mădălina Roxana Buneci În situa ia în care h0 = b-a >1.0) necesită doar 2n – 1 evaluri ale lui f în loc de 2n+1 + 1 câte ar necesita dacă s-ar aplica defini ia.0) = ϕ(n).0) = ϕ(n+1) = + ∑ f ( a + ih n +1 )   2 2n +1  i=1   n   1 b − a  f ( a ) + f ( b ) 2 −1  = + ∑ f ( a + (2i − 1)h n +1 ) + f ( a + (2i)h n +1 )  2 2 2n  i =1   n   2n −1 1 b − a  f ( a ) + f ( b ) 2 −1 = + ∑ f ( a + ih n ) + ∑ f ( a + (2i − 1)h n +1 )   2 2n  2 i=1 i =1   2 −1 1 = I(n.m) folosind tabelul triunghiular: I(k.1) I(k+2. alegem k astfel încât b−a 2k să fie suficient de mic (de exemplu mai mic decât 1) şi facem calculul recursiv al valorilor I(k+l.0) I(k+1.0) + hn+1 ∑ f ( a + (2i − 1)h n +1 ) . De obicei n este mic (n = 2 sau n = 3). Se observă că n +1   b − a  f ( a ) + f ( b ) 2 −1 I(n+1. Încheiem acestă sectiune prezentând o modalitate mai eficientă de calcul a lui I(n. 2 i =1 n Astfel utilizând această formulă recursivă calculul lui I(n+1.2) b a I(k+n.

…..6. xn∈[a. x1. + Anf(xn) este exactă pentru orice polinom de grad ≤ n. x1. Există însă posibilitatea alegerii a n+1 noduri astfel încât formula de cuadratură să fie exactă pentru orice polinoam de grad ≤ 2n+1.. x1. …. b]→R o pondere.. Să presupunem că polinomul q are proprietatea de mai sus şi să arătăm că formula de cuadratură pentru care nodurile sunt rădăcinile lui q este exactă pentru orice polinom f de grad ≤ 2n+1. Efectuând împăr irea lui f la q rezultă că există polinoamele p şi r de grade ≤ n astfel încât f(x) = p(x)q(x) + r(x). Presupunem că nodurilor x0. xn formula de cuadratură b a ∫ f (x)ρ(x)dx ≈ A0 f(x0) + A1 f(x1) + .. b] → R o func ie continuă şi ρ : [a.Metode Numerice VIII. f(xn): b a b a ∫ f (x)ρ(x)dx ≈ ∫ ρ(x)∑ f ( xi ) li ( x )dx = ∑ f ( x i ) ∫ ρ(x)li ( x ) dx = ∑ Ai f ( x i ) a i =0 i =0 a i =0 b n n b n unde Ai = ∫ ρ(x)li ( x ) dx pentru orice i. Cuadratura Gauss Fie f : [a. b] sunt date. Gauss a arătat că cele n+1 noduri trebuie să fie rădăcile unui polinom q de grad n+1 cu proprietatea că b a ∫ q(x)x k ρ(x)dx = 0 pentru orice 0 ≤ k ≤n. f(x1). …. . Pentru orice i fie Ai = ∫ ρ(x)li ( x ) dx a b 227 . Dacă nu se impune nici o condi ie asupra nodurilor x0. Formula generală de cuadratură pentru calcului lui ∫ f (x)ρ(x)dx dă integrala polinomului de interpolare asociat nodurilor a b x0.. xn şi valorilor f(x0).

. ( x − x n ) dx . b a ∫ f (x)ρ(x)dx = ∑ Ai f ( x i ) . i =0 deoarece xi este rădăcină a lui q pentru orice i. ( x i − x n ) b b a Formula generală de cuadratură fiind exactă pentru orice polinom de grad ≤ n avem b a b a ∫ f (x)ρ(x)dx = ∫ ( p ( x ) q ( x ) + r ( x ) ) ρ(x)dx b a = ∫ p ( x ) q ( x ) ρ(x)dx + ∫ r ( x ) ρ(x)dx = ∫ r ( x ) ρ(x)dx a b = Pe de altă parte avem ∑ Ai r ( x i ) i =0 n n ∑ Ai f ( x i ) = ∑ Ai ( p ( x i ) q ( x i ) + r ( x i ) ) = i =0 i =0 n n ∑ Ai r ( x i ) . i =0 n Teorema 8... ( x − x i−1 )( x − x i+1 ) .. (cuadratura Gauss) Fie ρ : [a. ( x − x i−1 )( x − x i+1 ) .. Pentru orice i fie Ai = ∫ ρ(x)li ( x ) dx a b = ∫ ρ(x) a b ( x − x 0 ) ( x − x1 ) . ( xi − x 0 ) ( x i − x1 ) . ( x − x n ) ρ ( x ) dx a ( x − x ) ( x − x ) .. Fie {xi}i cele n+1 noduri ale polinomului qn+1 de grad n+1 cu prorietatea că ∫ q n +1 (x)x k ρ(x)dx = a b 0 pentru orice 0 ≤ k ≤n..Mădălina Roxana Buneci =∫ ( x − x 0 ) ( x − x1 ) ....... În consecin ă.... b]→R o pondere.. ( x − x )( x − x i 0 i 1 i i−1 i i +1 ) ... ( x i − xi−1 )( x i − x i+1 ) .. ( x i − x n ) Atunci formula de cuadratură 228 .

n +1 229 ..1). n. Expresia acestor polinoame este dată de Ln(x) = n! d n  ( x − a )n ( x − b )n   n   ( 2n )! dx  Restul (eroarea) formulei de cuadratură în situa ia în care se folosesc ca noduri rădăcinile lui Ln este dat de ( n!)4 ( b − a )2n +1 f ( 2n ) ( ξ ) .. atunci polinomele qn care satisfac condi iile din teorema precedentă sunt polinoamele Cebîşev de spe a I Tn.Metode Numerice b a ∫ f (x)ρ(x)dx Restul (eroarea) este dat de ≈ A0 f(x0) + A1 f(x1) + . Particularizăm în continuare ponderea ρ 1. b). Tn+2(x) = 2xTn+1(x) – Tn(x). Dacă ρ(x) = 1 pe intevalul [a.b]. Polinoamele Cebîşev de prima spe ă pot fi definite recursiv prin : T0(x) = 1. 3 ( 2n ) ! ( 2n + 1)   2. + Anf(xn) este exactă pentru orice polinom de grad ≤ 2n+1. atunci polinomele qn care satisfac condi iile din teorema precedentă sunt polinoamele Legendre Ln.. Dacă ρ(x) = 1 1 − x2 pe intervalul (-1.. f( 2n + 2 ) ∫ f (x)ρ(x)dx − ∑ Ai f ( x i ) ≤ a i=0 b n (ξ) b 2 q ( x )ρ ( x ) dx ( 2n + 2 )! ∫ n +1 a pentru un anumit ξ ∈(a. sau pot fi definite prin Tn(x) = cos(n arccos(x)).  2n + 2  În acest caz Ai = π pentru orice i = 0. Rădăcinile polinomului Cebîşev de grad n+1 sunt:  2i + 1  xi = cos  π  . 0 ≤ i ≤ n. T1(x) = x. n ≥ 0...

ϕ2 : [a. 1] cu ajutorul schimbării de variabilă t = b−a b+a x. 0 ≤ i ≤ n. y ) dxdy D . 2 2 VIII. U1(x) = 2x. b] poate fi transformat în intervalul [-1. atunci polinomele qn care satisfac condi iile din teorema precedentă sunt polinoamele Cebîşev de spe a a II-a Un. Rădăcinile polinomului Cebîşev Un+1 de grad n+1 sunt:  i +1  xi = cos  π  . b] → R două func ii de clsă C1 şi fie D = {(x. β> -1) pe intervalul (-1.y) ∈ R2 | a≤x≤b.. n+2  În acest caz Ai = 4. Formule pentru calculul aproximativ al unei integrale duble Fie ϕ1. Atunci D este un domeniu simplu. Polinoamele Cebîşev de prima spe ă pot fi definite recursiv prin : U0(x) = 1.1).. Intervalul [a. Considerăm o func ie continuă f : D → R.. 1]. n ≥ 0. sau pot fi definite prin Un(x) = sin ( ( n + 1) arccos x ) sin ( arccos x ) . ϕ1(x) ≤ y ≤ ϕ2(x) }.. n. y )dy dx = ∫a F ( x ) dx   D b  ϕ (x)  b 230 .7. atunci polinomele qn care satisfac condi iile din teorema precedentă sunt polinoamele Jacobi.Mădălina Roxana Buneci 3. π  i +1  sin 2  π  pentru orice i = 0. Un+2(x) = 2xUn+1(x) – Un(x). y ) dxdy = ∫a  ∫ϕ12( x ) f ( x. Dacă ρ(x) = 1 − x 2 pe intervalul [-1. D fiind un domeniu simplu ∫∫ f ( x. n+2 n+2  Dacă ρ(x) =(1-x)α(1+x)β (α. Ne punem problema aproximării integralei putem trece la integrale iterate: ∫∫ f ( x.

Considerăm o re ea de noduri (xi. …. m. y j j=0 m i ( ) rezultă formula de aproximare ∫∫ f ( x. y ) dxdy ≈ D unde F(xi) = ϕ (x ) ∫ϕ 2( x i) f ( x i . 1 i Aplicând şi acestei ultime integrale o formulă de cuadratură: F(xi) ≈ ∑ Bijf x i . D n mi i =0 j=0 Să considerăm cazul în care D este un dreptunghi: D = {(x. y )dy .y) ∈ R2 | a≤x≤b. k = Y d yi+1 yi c a xi xi+1 b X b−a n d−c m 231 . j = 0. c ≤ y ≤ d }. y ) dxdy ≈ ∑ ∑ Ai Bijf ( x i . n. m. i = 0. yj). y j ) . y )dy . 1. 1. 1. …. h = yi = c + jk.Metode Numerice ϕ (x) unde F(x) = ∫ϕ12( x ) f ( x. …. n şi ∫a F ( x ) dx o formulă de cuadratură se ob ine: ∑ Ai F ( x i ) i =0 n b j = 0. …. 1. i = 0. Aplicând integralei ∫∫ f ( x. şi re eaua este formată din punctele xi = a + ih.

y j dx + 4 ∫ i + 2 f x. y ) dxdy = D =∑ n −1m −1 i =0 j=0 ∑ Iij ≈ ∑ n −1m −1 kh f x. 1. y j+1 . 1. i = 0. i =0 j=0 4 ∑ (( ) ( ) ( ) ( )) Presupunem că xi = a + ih. 2n. y j+ 2 dx  x x 3  xi i i  ) ( ) ( ) 232 . 2m. yi+1) . y j+ 2 dx x 6  i (( ( ) ( ) ( )) x x  k x =  ∫ i + 2 f x. y j dx + ∫ i+1 f x. y ) dy  dx ≈ ∫ i+1  f x.i y j + f x. …. …. y j+1  x i 2  (( )) (  ) dx  x  k x =  ∫ i +1 f x. y j+1 + f x. h = yi = c + jk. yi+1) prin aplicarea repetată a formulei trapezelor: x Iij = i +1  y ∫ x i ∫  yj  j+1  x k f ( x. y j+1 dx  x 2  xi i  ( ) ( ) ≈ kh f x.i+1 y j + f x i . y ) dy  dx   x k  ≈ ∫ i+ 2  f x. j = 0. y j+1 + f x i +1. y j+1 22 (( ) ( ) ( ) ( )) Astfel valoarea aproximativă a integralei ∫∫ f ( x.i +1 y j + f x i .Mădălina Roxana Buneci Vom ob ine valoarea aproximativă a integralei func iei f pe dreptunghiul de vârfuri (xi. yi). y j+1 + f x i+1. (xi. (xi+1. k = b−a 2n d−c 2m Dacă pentru calculul integralei Iij cu i şi j pare se aplică formula Simpson repetată se ob ine x Iij = i+2  y x i ∫  ∫y j   j+ 2  f ( x. yi) şi (xi+1.i y j + f x. y j + 4f x. y j+1 dx + ∫ i + 2 f x. y j + f x.

y j+1 )) ( ) ( ) ( ) ( ) + 4 ( f ( x i +1. y j+1 ) + f ( x i +1. y j + f x i . Procedura returnează valoarea aproximativă a integralei duble ob inută prin aplicarea repetată a formulei trapezelor.2 j i =0 j=0 n −1m −1 Procedura dtrapeze are drept parametri func ia care se integrează. c + (j + 1)*k) > od > od. y j+ 2 + f x i + 2 . b. > h := (b . y j ) + f ( x i+1y j+1 ) + f ( x i + 2 . > for i from 0 to n . y j+1 ) + f ( x i +1. y j ) + f ( x i +1y j+1 ) + f ( x i+ 2 . y j + f x i + 2 .a)/n.2 j ≈ ∑ ∑ F2i. > iabcd := 1/4*iabcd*h*k. limitele de integrare. c + j*k)+ f(a + i*h. y j+ 2 + 9 Atunci n −1m −1 i =0 j=0 ∑ ∑ I2i. m) > local i. > iabcd := 0. 233 .c)/m. j. şi numerele n şi m care determină punctele din re ea. iabcd. n. d. h. y j + f x i+ 2 .Metode Numerice ≈ hk (f x i . y j+1 )) ∫∫ f ( x. a.1 do for j from 0 to m . c. y j+ 2 ) ) + + 16f ( x i+1.y)->x^7*ln(x+y)+x*y*cos(x)).1 do iabcd := > iabcd + f(a + i*h. y ) dxdy = D ( Notăm Fij = hk (f x i . > RETURN(evalf(iabcd)) > end. Exemple > f:=((x. > k := (d . y j+ 2 ) ) + + 16f ( x i +1. y j + f x i . c + (j + 1)*k) + f(a + (i + 1)*h. k. y j+ 2 + f x i + 2 . y j+ 2 + 9 ) ( ) ( ) ( ) + 4 ( f ( x i +1. c + j*k) + f(a + (i + 1)*h. > dtrapeze := proc(f.

Mădălina Roxana Buneci f := ( x.3. 2470.2.1.5.3. y ) → x 7 ln( x + y ) + x y cos( x ) > evalf(int(int(f(x.2.x=2.10).3.1.10)).3).913760 > dtrapeze(f. 2418..y=1..y).5..913767 234 .3))..3. 2470...125737 > evalf(dtrapeze(f.

Nucleul este scris în C şi realizează cea mai mare parte a calculelor făcute de sistem.Metode Numerice Anexa : Ini iere în Maple A. Salvarea foii de programare MAPLE se realizează selectând Save sau Save as (pentru salvarea sub un alt nume) din meniul File. rezolvarea sistemelor de ecua ii. O foaie (formular) de programare MAPLE (fişier MAPLE. Categorii de comenzi MAPLE. în compara ie cu limbajele de programare tradi ionale care utilizează doar date numerice. probleme de statistică sau algebră liniară. iar o foaie nouă de programare MAPLE poate fi creată selectând New din meniul File. 235 Export as din meniu File. MAPLE este un mediu de programare pentru calcule numerice şi simbolice. Foia de programare se poate salva sub forma unui fişier text sau latex dacă se selectează închidere X. MATLAB şi TKSolver. Calculul simbolic este calculul cu variabile şi constante care respectă regulile algebrice. caractere şi şiruri de caractere. În afara acestei biblioteci există o bibliotecă extinsă cu rutine destinate rezolvării unor probleme mai complicate. Încheierea sesiunii MAPLE se face selectând Exit din meniul File. Interfa a cu utilizatorul este scrisă în C.1 Structura internă. atunci când este necesar. Se încadrează în aceeaşi clasă de produse software ca şi Mathematica. Interfa a pentru sistemul de operare Windows este bazată pe ferestre. ci trebuie accesată. ca de exemplu. sau prin clic pe butonul de .mws) existentă poate fi încărcată selectând Open din meniul File. fişier cu extensia . Această bibliotecă nu este încărcată automat în memorie. Biblioteca standard este automat încărcată în memorie la deschidere unei sesiuni MAPLE. ale analizei şi ale altor ramuri ale matematicii. MAPLE-ul permite manipularea formulelor care utilizează simboluri. necunoscute şi opera ii formale. MAPLE are trei componente de bază: nucleul (kernel). MathCAD. biblioteca standard (library) şi interfa ă cu utilizatorul (interface).

Explicăm în continuare ce înseamnă aceasta.Mădălina Roxana Buneci Foile de programare MAPLE constau în cinci tipuri de zone: text. interpretarea are şi dezavantaje asupra cărora nu insistăm aici (de exemplu. asamblarea şi compilarea. iar interpretorul I execută paşii programului P. programele interpretate nu pot fi executate dacă nu există şi un interpretor corespunzător). Zona input este zona în care se introduc comenzile MAPLE şi este recunoscută după promptul > prezent în marginea din stânga. Fiecare comandă (cu excep ia comenzii ?) trebuie încheiată cu punct şi virgulă (. Interpretarea este un tip special de traducere. sau : pe o linie nouă. schimbat sau revizuit din mers. calculatorul rulează de fapt interpretorul I. Zona output este generată automat la furnizarea răspunsului. Pentru ca un program (indiferent de limbajul în care este scris) să poată fi executat de calculator este necesar să fi tradus în limbaj maşină. input (intrare). Rectificarea se face tipărind . Comutarea între cele două zone se poate face cu ajutorul tastei func ionale F5 sau din bara de meniu. Apari ia promptului > în fereastra MAPLE semnifică faptul că se poate introduce o comandă. Când se utilizează programul P. Informa ia despre foia de programare curentă este afişată în bara de stare. Întinderea zonei input sau a zonei text este arătată printr-o bară verticală în partea stângă. În zona text se introduce textul necesar documentării. 3D graphics (grafică 3D). în care programul este tradus în instruc iuni în limbaj maşină “din mers”. ouput (ieşire). adică în timpul execu iei sale. 2D graphics (grafică 2D). şi animation (anima ie). Există trei modalită i principale pentru a ob ine această traducere: interpretarea. Programele asamblate şi cele compilate sunt traduse în limbaj maşină înainte ca să fie utilizate. programul care trebuie interpretat (să-l numim P) este preluat de un program de interpretare (interpretorul I). Colec ia de butoane şi informa ia afişată în bara de context (sub bara de instrumente) depind de con inutul curent definit tipul de zonă în care se găseşte cursorul. Sigur. Fiecare comanda este executată 236 .) sau două puncte (:). Mai precis. MAPLE este un mediu interpretat. Omiterea acestora generează o eroare de sintaxă. Interpretarea este flexibilă deoarece un program interpretat poate fi adaptat. în partea de jos a ecranului. Interpretorul verifică textul programului P şi îndeplineşte instruc iunile acestuia pas cu pas. Fiind un mediu interpretat MAPLE permite realizare de rutine interactive.

Dacă s-a utilizat : pentru încheierea comenzii. Comenzi care se încarcă automat la deschiderea unei sesiuni Comenzi din biblioteca extinsă. Multe comenzi pot fi utilizate cu un număr de parametri mai mare strict decât acest număr minim de parametri. Această listă poate con ine de exemplu. MAPLE dispune de peste 2000 de func ii predefinite şi comenzi. Fiecare comandă este introdusă. Comenzile MAPLE pot fi folosite ca parametri. Cele mai multe comenzi MAPLE necesită o listă de parametri la intrare. etc. comanda este executată fără a se afişa rezultatele.. mul imi.param2. în felul următor: > nume_comanda(param1. Înainte de a le folosi acestea trebuie MAPLE. ei trebuie incluşi între paranteze rotunde ().. mai întâi încărcate în memorie cu ajutorul comenzii readlib sub forma > readlib(nume_comanda). iar în cazul utilizării . de cele mai multe ori într-o ordine precizată.. Toate comenzile au număr minim de parametri de tip precizat. sau poate să nu con ină nici un parametru. Numele comenzilor a fost ales astfel încât pe de o parte să fie apropiat de func ionalitatea comenzii şi pe de altă parte să fie cât mai scurt posibil. Acestea pot fi apelate direct aşa cum s-a precizat mai sus.. Aceasta din urmă poartă denumirea de comandă inertă şi rolul ei este doar de afişare matematică a unei expresii.).. în zona input. Acestea sunt evaluate şi rezultatele lor sunt inserate în lista de parametri. Aceşti “extra” parametri reprezintă de obicei op iuni de control al func ionării comenzii respective. Indiferent de numărul de parametri specifica i. expresii. se afişează şi rezultatele.).param2.. • Comenzi care apar in unor pachete specializate. 2. Comenzile MAPLE se pot clasifica în trei categorii: 1. numere.Metode Numerice după apăsarea tastei ENTER. MAPLE este un mediu “case-sensitive” (se face distinc ie între literele mari şi literele mici).. Cele mai multe comenzi încep cu literă mică şi au în coresponden ă o aceeaşi comandă care începe cu literă mare. 3. 237 . Există două prin specificarea pachetului sub forma: modalită i de utilizare a acestor comenzi: > nume_pachet[nume_comanda](param1.

Expresii. şi apeluri de func ii.Mădălina Roxana Buneci • cu ajutorul comenzii with. Operatori. Dacă nu s-a făcut acest lucru şi s-a introdus comanda. Un apel de forma > with(nume_pachet). următoarea formă: > ? nume_comanda O comandă de forma: >? afişează informa ii generale despre structura help-ului. Este recomandabilă. Informa ii asupra modului corect de introducere a unei comenzi se pot ob ine cu ajutorul comenzii help. ci afişează în zona output. are ca urmare încărcarea în memorie şi afişarea în zona ouput a tuturor comenzilor din pachet. De remarcat faptul că numele comenzii este inclus între apostrofuri întoarse (backquotes). O expresie este o combina ie validă de operatori şi variabile.2. Din cele de mai sus rezultă că nu este întotdeauna suficient să se cunoască numele unei comenzii. Altă variantă presupune un apel de forma > help(`nume_comanda`). A. Uneori ea trebuie încărcată din bibliotecă sau dintr-un pachet. Opera ie Adunare Operator + Exemple x+y 238 . Până la încheierea sesiunii MAPLE acestea pot fi utilizate ca şi cele din prima categorie. Există mai mute modalită i de utilizare a acestei comenzi. comanda introdusă în zona input. sau trebuie încărcată în memorie. În acest caz trebuie verificat dacă este scrisă corect comanda (inclusiv dacă literele mari şi mici se potrivesc). constante şi func ii predefinite în MAPLE. constante. MAPLE nu generează un mesaj de eroare.

Astfel MAPLE nu poate evalua x^y^z. dacă x < 0 frac(x) round(x) floor(x) ceil(x) x-trunc(x) rotunjeşte pe x la cel mai apropiat întreg cel mai mare număr întreg ≤ x cel mai mic număr întreg ≥ x 239 . Mai întâi sunt evaluate expresiile din paranteze. O expresie de acest fel trebuie introdusă sub forma x^(y^z). Preceden a operatorilor este aceeaşi ca în majoritatea limbajelor de programare. În lista următoare prioritatea cade de sus în jos: 1. *. sau cel mai mic număr întreg ≥ x.y) irem(x.y) trunc(x) Semnifica ie |x| (modulul) partea întreagă a împăr irii x/y restul împăr irii lui x la y cel mai mare număr întreg ≤ x. ^ 3. +. / 4. dacă x ≥ 0. Ori de câte ori există ambiguită i trebuie utilizate ( ). **. Nota ie MAPLE abs(x) iquo(x. -(scădere) De remarcat faptul că exponen ierea succesivă nu e validă. – (operator unar) 2.Metode Numerice Scădere Opus Înmul ire Împăr ire Ridicare la putere (xy) * / ** sau ^ x-y -x x*y x/y x**y sau x^y Tabelul precedent con ine operatorii aritmetici de bază din MAPLE. Următorul tabel prezintă func iile de bază din MAPLE ce pot interveni în expresiile aritmetice.

Mădălina Roxana Buneci

sqrt(x) sau x^(1/2) exp(x) ln(x) sau log(x) sin(x) cos(x) tan(x) ex

x
lnx (logaritm natural) sinx cosx tgx

Facem câteva remarci asupra func iilor irem şi iqou (deoarece nu respectă întocmai teorema împăr irii cu rest). Astfel dacă m şi n sunt două numere întregi, n este nenul şi r este numărul întreg returnat de irem, atunci este satisfăcută rela ia: m = n*q + r, abs(r) < abs(n) şi m*r ≥ 0. Dacă m şi n nu sunt amândouă numere întregi, atunci irem rămâne neevaluată. Ambele func ii pot fi utilizate şi cu câte trei parametri. Dacă al treilea parametru este prezent în func ia irem, atunci lui i se asignează câtul, iar în cazul func iei iquo i se asignează restul împăr irii. Exemple:
> irem(29,4,'q');

1
> q;

7
> iquo(29,4,'r');

7
> r;

1
> irem(-29,4);

-1
> irem(29,-4);

1
> irem(-29,-4);

-1
> iquo(-29,4);

-7
> iquo(29,-4);

240

Metode Numerice

-7
> iquo(-29,-4);

7 Func iile rem şi quo se aplică polinoamelor şi reprezintă analoagele func iilor irem şi iquo. Acestea cer obligatoriu al treilea parametru ce indică nedeterminata în raport cu care se consideră polinomul. Op ional admit al patrulea parametru, cu acelaşi rol ca parametru 3 din func iile irem şi iquo. Asfel dacă a şi b sunt două polinoame, b este nenul, r restul returnat de rem şi q este câtul returnat de quo, atunci este satisfăcută rela ia: a = b*q + r, grad(r) < grad(n) Exemple:
> rem(x^5+2*x+1, x^2+x+1, x, 'q');

x
> q;

x3 − x2 + 1
> quo(x^5+2*x+1, x^2+x+1, x);

x3 − x2 + 1
> quo(x^5+2*y+z, x^2+x+1, x,'r');

x3 − x2 + 1
> r;

2y+z−1−x Func ia factorial(k) calculează k! (k factorial, 12…k). Acelaşi efect în are şi k!, după cum rezultă din exemplele de mai jos:
> factorial(4);

24
> 4!;

24
> 6!;

720
> factorial(factorial(3))=3!!;

720 = 720 Tabelul de mai jos con ine câteva constante MAPLE: Constantă Nota ia matematică

241

Mădălina Roxana Buneci

Pi infinity gamma true false

π ∞

constanta lui Euler adevăr, în cazul evaluării booleene fals, în cazul evaluării booleene

Numărul complex i (i2 = -1) este desemnat în MAPLE prin I. De re inut că pi (scris cu literă mică) se referă la litera grecească π. Tipul booleean în MAPLE are două valori: true şi false. Expresiile booleene (logice) pot fi formate cu ajutorul operatorilor de compara ie şi operatorilor logici. Următoarele două tabele con in aceşti operatori. Operator egal diferit mai mare mai mare egal mai mic mai mic egal Operator Nega ie (non) – unar Conjunc ie (şi) disjunc ie (sau) Simbol = <> > >= < <= Simbol not and or Exemple x=y x<>y x>y x>=y x<y x<=y Exemple not x x and y x or y

Ordinea de efectuare a opera iilor este: not, and, or. În MAPLE există expresii similare cu expresiile din C formate cu operatorul virgulă. Astfel o secven ă de expresii în MAPLE este un şir de expresii separate între ele prin virgulă. Cele mai multe func ii din MAPLE cer la intrare o secven ă de expresii, şi întorc un rezultat ce con ine o secven ă de instruc iuni. Cel mai simplu mod de a crea o secven ă de instruc iuni este:
> 1,2,3,4,5; 242

Metode Numerice

1, 2 , 3, 4 , 5
> a=1,b=a+2,c+2;

a = 1, b = a + 2 , c + 2
Alternativ, există alte două moduri de a crea secven e de instruc iuni în MAPLE: cu ajutorul operatorului $ sau cu ajutorul comenzii seq. Următoarele exemple sunt edificatoare:
> a$5;

a, a , a, a , a
> $2..7;

2, 3 , 4, 5, 6 , 7
> i^2$i=1..4;

1, 4, 9, 16
> seq(i!,i=1..4);

1, 2, 6, 24
> seq(i!!,i=1..4);

1, 2, 720, 620448401733239439360000

Secven ă vidă este desemnată prin NULL.

A.3. Numere, şiruri şi identificatori.
Constantele numerice din MAPLE sunt de trei tipuri:
• • •

întregi ra ionale în virgulă mobilă

Constantele întregi sunt şiruri de cifre zecimale (0..9) eventual
precedate de un semn (+,-) reprezentând un număr întreg. Numărul maxim de cifre permise este dependent de sistem, dar în general este mai mare de 500 000. Nu poate fi aflat cu ajutorul comenzii kernelopts(maxdigits).

Exemple de constante întregi:
> 0;

0

243

Mădălina Roxana Buneci

> 123;

123
> -6789;

-6789
> 123456789123456789012;

123456789123456789012

Constantele ra ionale utilizează operatorul de împăr ire / pentru a separa
numărătorul de numitor. Astfel m/n cu m şi n constante întregi reprezintă numărul ra ional
m . n

Exemple de constante ra ionale:
> 2/3;

2 3
> 6/7;

6 7
> 4/6;

2 3
> 4/2;

2
> -39/13;

-3 Se observă că MAPLE face automat simplificarea frac iilor. Reprezentarea unei constante în virgulă mobilă con ine în general câmpurile următoare:
• • •

partea întreagă punctul zecimal partea frac ionară

e sau E şi un exponent cu semn (op ional);

244

Exemple: > 1/3+4/5.96e-9. dar nu amândouă. 0.Metode Numerice Se poate omite partea întreagă sau partea frac ionară. 0. 2. Exemple de constante în virgulă mobilă: > 2. 1. 17 15 > 1/3+8.exponent). dar nu amândouă.56). 25 3 > 1/3+2/3.1234 > 123E56.123 10 59 > 1. De asemenea.. Constante în virgulă mobilă pot fi ob inute şi cu comanda Float. 0. 1 245 .3 > 678. 0.1234. Această comandă are forma Float(mantisa. > Float(123.3. se poate omite punctul zecimal sau litera e(E) şi exponentul.67896 10 -6 > . şi întoarce mantisa*10 ^exponent.123 10 59 Expresiile aritmetice cu operanzi constante întregi sau ra ionale sunt evaluate exact în MAPLE (rezultatul este o constantă ra ională sau o constantă întreagă).

Pentru a determina evaluarea unei expresii în virgulă mobilă (chiar dacă to i operanzii din expresie sunt întregi sau ra ionali) se poate folosi comanda evalf.333333333 > 1/3+2/3.+4/5. (m = mantisa). Numărul de cifre care se re in se numeşte număr de cifre semnificative./7. Digits := 20 > 1. în baza 10: x = ±m 10p cu 0.4575 Orice număr real nenul x poate fi scris sub formă normalizată. Valoarea implicită pentru pentru digits este 10./3+8. 0.000000000 > 20+45. 246 . Exemple: > 1/3. 0. 1. Rezultatul expresiei este în acest caz o constantă în virgulă mobilă.Mădălina Roxana Buneci În cazul în care expresia con ine constante în virgulă mobilă.1428571429 > Digits:=20. 20. atunci constantele întregi şi cele ra ionale (care apar eventual în expresie) sunt convertite în virgulă mobilă (sunt aproximate cu constante în virgulă mobilă). 8..14285714285714285714 Deci MAPLE poate lucra în virgulă mobilă cu o precizie teoretic “infinită”. cu numărul de cifre semnificative stabilit de variabila Digits. evalf(expresie) determină evaluarea expresiei la o valoare în virgulă mobilă. 1. Numărul de cifre semnificative poate fi controlat în MAPLE cu ajutorul variabilei globale Digits.1≤m<1./7. În calcule se re in de obicei un număr finit de cifre zecimale ale mantisei. Exemple: > 1.133333333 > 1.75e-2.

cifre (0-9) şi caracterul _ (liniu a de subliniere. utilizând n de cifre semnificative (valoarea variabilei Digits nu este afectată). acesta este un string Un identificator în MAPLE este un şir de caractere alfabetice (A-Z. 0.Metode Numerice evalf(expresie. Exemple: > evalf(1/7). 3. Acesta este un string in MAPLE > `1+2=?`.30).20). 3.141592654 > evalf(Pi. 1+2=? > `acesta este`||` un string`.14285714285714285714 > evalf(Pi).n) determină evaluarea expresiei la o valoare în virgulă mobilă. Exemple: > `Acesta este un string in MAPLE`. şir în care primul 247 . a-z). underline).1428571429 > evalf(1/7. Operatorul de concatenare pentru şirurile de caractere în MAPLE este || (de asemenea se poate utiliza comanda cat).14159265358979323846264338328 Există o întreagă familie de func ii de evaluare numerică şi algebrică a expresiilor: • • • • • • eval – evaluează în întregime o expresie evala– evaluează algebric o expresie evalf– evaluează numeric o expresie evalb– evaluează boolean o expresie evalm– evaluează matriceal o expresie evalc– evaluează în mul imea numerelor complexe o expresie În MAPLE un şir de caractere (string) constă dintr-o succesiune de caractere cuprinse între apostrofuri întoarse (backquote) (`) sau între ghilimele (“). 0.

A. Comanda limit admite un al treilea parametru op ional (dacă acesta este left se calculează limita la stânga. Comenzi de calcul în MAPLE Tabelul de mai jos con ine comenzile din MAPLE pentru diferen iere.x=a.b) sumă de la a la b limit(f(x). Lungimea maximă a unui identificator este dependentă de sistem . Nota ie MAPLE Semnifica ie diff(f(x).n) derivată par ială integrală indefinită suma seriei Nota ie matematică ∂f ∂x ∫ f (x )dx ∑ f (n ) n =1 ∞ int(f(x).b) integrală definită ∫a f ( x ) dx ∑ f (k ) k =a b b sum(f(k). MAPLE este case-sensitive.. Sum. Int.Mădălina Roxana Buneci caracter este un caracter alfabetic (A-Z. x=a) limita func iei f în a.4.x) sum(f(n). ceea ce însemnă că identificatorul nume este diferit de identificatorul Nume. integrare şi însumare. x →a lim f ( x ) Diff. a-z).x) int(f(x).k=a. O listă a acestora poate fi ob inută cu comanda > ?ininame sau > help(`ininame`). dacă este right se calculează limita la dreapta 248 . Limit reprezintă comenzile inerte corespunzătoare.. MAPLE con ine un număr de identificatori predefini i (identificatori rezerva i).

x=1.y)= diff(sin(x)*tan(y)..y). 0 > diff(x*sin(cos(x)).Pi ). x=1.. −cos( x ) > Int( sin(x).x.. x=0.3 ). x ). ∂2 ( sin( x ) tan( y ) ) = cos( x ) ( 1 + tan( y ) 2 ) ∂y ∂ x > int( sin(x). d 1 ln( x ) = dx x > Diff(sin(x)*tan(y). 1 x > Diff(ln(x). =int(int( 249 .x). y=0.x). d ln( x ) dx > Diff(ln(x). sin( cos( x ) ) − x cos( cos( x ) ) sin( x ) > diff(ln(x). 2 > Int( x^2*ln(x).x).infinity) exp(-x^2-y^2). y=0.infinity)..infinity ).3 )=int( x^2*ln(x). x=0.y).x.infinity ).. x=0.x) = diff(ln(x). ⌠ sin( x ) dx ⌡ > int( sin(x).x).x). x ). 3 ⌠ x 2 ln( x ) dx = 9 ln( 3 ) − 26   9 ⌡ 1 > Int( Int(exp(-x^2-y^2).. cos( x ) > diff(cox(x).Metode Numerice Exemple: > diff(sin(x)..

∑ k=1 n k2 = ( n + 1 )3 ( n + 1 )2 n 1 − + + 6 6 3 2 > sum(1/k^2.infinity).. x=0).n).infinity). x=-infinity).Mădălina Roxana Buneci ∞ ∞ ⌠    ⌡ 0 > sum(k^2.. ⌠ ( −x 2 − y 2 ) π  e dx d y =   4 ⌡ 0 30 > Sum(k^2. x=-infinity)=limit(exp(x).k=1. x=0).k=1.. x=0)=limit(sin(x)/x.k=1.k=1. x → ( −∞ ) lim ex = 0 250 . x=0). π2 6 > Sum(1/k!.4).k=1. x→∞ > Limit(exp(x).4). x=infinity).k=0.n)=sum(k^2... ∞ ∑ k=0 1 =e k! 1 > limit(sin(x)/x. x=0)=limit((cos(2*x)-1)/x^2. x=0). ∑ k2 k=1 4 > Sum(k^2.. x→0 lim sin( x ) =1 x > Limit((cos(2*x)-1)/x^2. x→0 lim cos( 2 x ) − 1 = -2 x2 lim e x = ∞ > Limit(exp(x). x→0 lim sin( x ) x > Limit(sin(x)/x. > Limit(sin(x)/x..k=0. x=infinity)=limit(exp(x).infinity)=sum(1/k!.

x=0)=limit(1/x. left)=limit(1/x. x=0). Reprezentări grafice în MAPLE Comenzile destinate reprezentărilor grafice sunt incluse în pachetul plots. ( X − Y ) ( X + Y ) ( X 2 + X Y + Y2 ) ( X 2 − X Y + Y2 ) > simplify((X^6-Y^6)/(X^2+X*Y+Y^2)). x → 0- lim > Limit(1/x. left). Comanda factor se aplică pentru descompunerea în factori ireductibili a polinoamelor de mai multe variabile. X 8 − 2 X 4 Y 4 + Y8 > factor(X^6-Y^6). 251 . x=0. x=0.Metode Numerice > Limit(1/x. Altă variantă presupune încărcarea întregului pachet în memorie cu ajutorul comenzii with: > with(plots). X 4 − Y X 3 + Y3 X − Y4 A. x=0. Principalul rol al comenzii expand este aplicarea distributivită ii produsului fa ă de adunare. Numele pachetului trebuie să preceadă fiecare comandă. > expand((X^2-Y^2)^2*(X^2+Y^2)^2). x=0. x → 0+ lim Prezentăm în continuare câteva exemple cu comenzile expand. right)=limit(1/x. Iar comanda simplify aplică regulile de simplificare într-o expresie. factor şi simplify. x→0 lim 1 = undefined x 1 = −∞ x 1 =∞ x > Limit(1/x. right).5.

x∈[a. sphereplot . O op iune de forma discont=true. textplot3d.…]. pareto. 252 . rezolu ie …) indicate în comandă sau în raport cu cele implicite. complexplot3d. pointplot. Nota ie MAPLE plot(f(x). Implicit se folosesc coordonatele carteziene. b ]   y = g (t ) Reprezentarea grafică se face conform cu op iunile (de stil. gradplot3d. plotcompare. listcontplot3d. conformal . Dacă se doreşte utilizarea altor coordonate. Prezentăm de fiecare dată numărul minim de parametri ceru i. coordplot3d. color=black). pointplot3d.x = a. polygonplot. axe. setoptions.b) plot([f(x).8*Pi.g(t). contourplot3d. implicitplot. determină apelul comenzii Discont pentru determinarea punctelor de discontinuitate a func iei ce se reprezintă grafic. coordplot. changecoords .b] y = f(x).y = g(x)…. polarplot. tubeplot ] Prezentăm câteva exemple cu comenzile plot.b]) Curba/Curbele reprezentate y = f(x).g(x). contourplot. animatecurve. graphplot3d.b]  x = f (t ) t ∈ [a . listcontplot. x=Pi. coordonate. acestea trebuie specificate. Exemple: > plot(sin(x)*ln(x). iar apoi se selectează din bara de context. display.. complexplot. surfdata . plot3d şi animate3d. setoptions3d. prin introducerea în lista de op iuni sub forma coords = nume_coordonate. replot. arrow... listplot.x = a. Unele din aceste op iuni se pot stabili şi din meniul contextual: se introduce comanda de reprezentare grafică a curbei. gradplot. densityplot. cylinderplot. polygonplot3d. op iunile dorite. polyhedra_supported . listplot3d. polyhedraplot.Mădălina Roxana Buneci [ animate. logplot.t = a. fieldplot3d. inequal. sau prin clic cu butonul drept al mouse-ului pe grafic. listdensityplot. fieldplot.b) plot([f(t). animate3d. odeplot. Plot este destinată reprezentărilor grafice în plan şi poate fi folosită sub mai multe forme. x∈[a. matrixplot. implicitplot3d. display3d. sparsematrixplot . spacecurve . conformal3d . interactive. rootlocus . culoare. textplot.. loglogplot. semilogplot.

x=0.color=black).. 253 .. >plot([sin(t).cos(x)].2*Pi].t=0.2*Pi. color=black).2*Pi.cos(t).t=0.title=`sinus si cosinus`).coords=polar.title=`cerc`..Metode Numerice > plot([sin(x). > plot(sin(2*t).

b. v ) z = h (u..y)∈[a. Ca şi în cazul comenzii plot reprezentarea grafică se face conform cu op iunile indicate în comandă sau în raport cu cele implicite.v)].Mădălina Roxana Buneci >plot(sin(x)/x.h(u.g(x.y). Unele din aceste op iuni se pot stabili şi din meniul contextual..y). Comanda plot3d este destinată reprezentării grafice a suprafe elor în spa iu tridimensional.v)..d) Suprafa a/Suprafe ele reprezentate z = f(x.x = a.u=a.d] plot({f(x.y=c.v=c. Nota ie MAPLE plot3d(f(x.x = a.b.3*Pi. v )  254 . Prezentăm de fiecare dată numărul minim de parametri ceru i.y=c.. v )   y = g (u .b]×[c.y)}.b]×[c.discont=true. (x.g(u.v).y).y) (x.y).b. Comanda plot3d poate fi folosită sub mai multe forme..d) z = f(x. d) x = f (u .d] plot([f(u.z=g(x. x=-3*Pi..y)∈[a..color=black).

Metode Numerice Exemple >plot3d(cos(x)*sin(y).2*Pi). Comenzile animate şi animate3d sunt destinate anima iei în plan şi spa iu.t).v=0.Pi..t=t1..Pi.c.u=Pi. >plot3d([v*cos(u).v*ln(u)].y=-Pi.x=-2*Pi.y=b.t2) creează anima ie cu ajutorul cadrelor ob inute prin reprezentarea grafică a suprafe elor zt = f(x. Numărul de cadre poate fi stabilit cu ajutorul op iunii frames (implicit sunt 8).4*Pi.y. Exemplu: >animate3d(cos(x)*sin(t*y)..2).t2].1). Comanda animate3d(f(x.v*sin(u).. 255 .t).b.d] pentru valori ale lui t în intervalul [t1..x=-Pi.y.y=-2*Pi... (x.b]×[c.x=a.t=1.2*Pi...y)∈[a..

s1..6.1 Expresii şi func ii Comanda >subs(x=a. s2.s2. Exemple: > subs(x=Pi.. sin( π ) > eval(sin(x). Substitu iile dintr-o mul ime sau dintr-o listă se execută simultan.s2. expr). sn). întoarce expresia ob inută prin înlocuirea lui x cu a în expresia expr Comanda >subs(s1... Structuri de date în MAPLE A. sn în expresia expr. sn sunt ecua ii sau mul imi de ecua ii sau liste de ecua ii) întoarce expresia ob inută în urma substitu iilor indicate de s1....Mădălina Roxana Buneci A. sin(x))... x=a)..s2.. s2... expr). Ac iunea comenzii subs nu este urmată de o evaluare completă. (unde s1... întoarce numărul de operanzi ai expresiei expr Comanda >op(i... sn în expresia expr..6.s2... 0 Comanda >nops(expr). sn sunt ecua ii sau mul imi de ecua ii sau liste de ecua ii) care întoarce expresia ob inută în urma substitu iilor simultane indicate de s1.. x=Pi).. . Substitu iile se execută secven ial începând cu s1. 256 . sn. expr). care întoarce expresia ob inută prin înlocuirea lui x cu a în expresia expr sau comanda >eval(expr. Dacă se doreşte evaluarea completă se foloseşte comanda >eval(expr. (unde s1. .

întoarce expresia ob inută prin înlocuirea simultană a operanzilor expresiei expr desemna i de i1.. comanda extrage cel de al nops(expr) +i +1 operand în cazul func iilor. expr).. Exemple: > expr:=u*v+cos(u*v)/exp(-u^2). întoarce expresia ob inută prin înlocuirea unui operand al expresiei expr cu expresia expr1 • • dacă i > 0. comanda returnează numele func iei dacă i > nops(expr) sau i < -nops(expr) se generează mesaj de eroare Comanda >op(i. cos( u v ) e > subsop(2=u+v.. ik=exprk.expr). expr := u v + > nops(expr). expr). întoarce şirul operanzilor de la operandul i la operandul j.j. comanda extrage cel de al i-lea operand dacă i < 0.....Metode Numerice extrage un operand din expresia expr: • • • • dacă i > 0.expr). i2.expr). se înlocuieşte cel de al nops(expr) +i +1 operand Comanda >subsop(i1=expr1. i2=expr2. . 2 ( −u ) 257 . uv > op(2. expr). se înlocuieşte cel de al i-lea operand dacă i < 0. dacă i = 0. Comanda >subsop(i=expr1. cos( u v ) e 2 ( −u ) 2 > op(1.. ik (în acelaşi mod ca mai sus) cu expresiile expri1.. . exprik (respectiv)..

compunerea func iilor sunt +. 258 . uv+ cos( u v ) e 2 ( −u ) Definirea unei legături fuc ionale în MAPLE se face sub forma >nume_functie: (lista variabile) -> expresie. întoarce valoarea func iei nume_func ie pentru argumentele precizate.. atunci f @@ n reprezintă compunerea de -n ori a inversei func iei f cu ea însăşi (inversa func ie este dată de invfunc[f]).y)->x^2*exp(-x^2-y^2)+cos(x)*sin(y). înmul irea. atunci • • • dacă n > 0. întoarce func ia x -> expr. Operatorul pentru compunere repetată este @@. Comanda >nume_functie(lista argumente curente). . dacă n = 0. Operatorii pentru adunarea. x).y. iar comanda >unapply(expr. Astfel dacă f este o func ie şi n un număr natural. f @@ n reprezintă compunerea de n ori a func iei f cu ea însăşi. y. *.). f @@ 0 reprezintă func ia identică dacă n < 0 şi f este inversabilă. întoarce func ia (x. x. +e 1 > g:=(x.. @.. .) -> expr Exemple: > f:=x->x^3+cos(x)*x^(1/3)+exp(-x^2). Comanda >unapply(expr.. ( 1 /3 ) 2 ( −x ) f := x → x3 + cos( x ) x > nops(f). respectiv.Mădălina Roxana Buneci uv+u+v > expr.

1. 259 .w)->sin(u)*cos(w)*v+u. ( -13 ) 4e > g(2. + cos( x ) sin( y ) 1 > h:=(u.  π2  −    4 − 9    0. w ) → sin( u ) cos( w ) v + u > f(1).)..Metode Numerice 2 2 ( −x − y ) g := ( x.05871760362 > evalf(g(2. v. -0.908181747 > evalf(f(1).. 1.9081817470395820389964603776044374711781215516497 > f(alpha).1411200081 cos( 2 ) > g(2.3)).).9041317628 10 -5 + 0.3). h := ( u. 1.3)).05871760362 > h(Pi/3.4161468365 sin( 3 ) > g(2. 0.v.00002582324018 > g(2.3).).50).908181747 > evalf(f(1)).3. -0.3). y ) → x2 e > nops(g).Pi/4).3.2. ( -1 ) 1 + cos( 1 ) + e > f(1.9041317628 10 -5 − 0. + cos( 2 ) sin( 3 ) 0. 2 ( −α ) α3 + cos( α ) α > g(Pi/2. ( 1 /3 ) +e 1 2 π e 4 > evalf(g(Pi/2.

3 sin( α ) 2 + α 2 > expresie:=u*v^2+cos(Pi/u*v)/u^(1/2).Mădălina Roxana Buneci 3 2 > evalf(h(Pi/3. πv cos   u     expresie := u v 2 + u > f1:=unapply(expresie. v ) → u v 2 + u > f2(1.271942423 > h(alpha.u). v 2 + cos( π v ) > f2:=unapply(expresie.2. 260 . 2 + π 3 2.gamma). -1 18 > f2(alpha. πv cos   u     f3 := v → u v2 + u > f3(1).Pi/4).v). πv cos   u     f2 := ( u. 2π cos   α     4α+ α > f3:=unapply(expresie.u.3.2/3).beta. sin( α ) cos( γ ) β + α > h(alpha.v).Pi/4)). 2). πv cos   u     f1 := u → u v2 + u > f1(1).

1. Lista vidă este desemnată prin []. > L:=[1.L). -1 > L[3.Metode Numerice π cos    u   u+ u A.L).op(L)] (adaugă elementul pe prima pozi ie).6. 1.. -1. 3.. -1. [op(L).1.j) sau op(i. 2. Se pot efectua următoarele opera ii cu liste: • • • • Exemple: extragerea din lista L a elementelor de pozi ia i până la pozi ia j: L(i. -1 > op(3.6. -1. 3.2. Liste Listele (lists) în MAPLE sunt şiruri ordonate de expresii.-1. 1 ] 261 . 8 > L[2]. 2. [ 1. Ordinea expresiilor este dată de pozi ia în care apar în listă. adăugarea unui element x la lista L: [x.L).L) sau L[i]:=x. -1 ] > L.j. [ 1.. 1.x] (adaugă elementul pe ultima pozi ie).L). separate între ele prin virgulă şi incluse între paranteze drepte []. eliminarea elementului de pe pozi ia i: subsop(i=NULL.-1. 2.2. 1. modificarea elementului de pe pozi ia i: subsop(i=x. -1 > op(2. -1.3. 1.1. 2.6].. 3.1]. 3.. L := [ 1. Dacă L este o listă L[i] desemnează elementul de pe pozi ia i. 1 ] > nops(L).

3. 8. -1. L3 := 8 > L. 2. -1. 1. 1.6. 2. -1.Mădălina Roxana Buneci > L1:=[5. Se pot efectua următoarele opera ii cu mul imi: • reuniune: operatorul union 262 . 1. 8. 1. 3. 10. -1. -1. 1 ] > L3:=subsop(6=NULL. -1. [ 1. 1. -1. 1. 1. 2. [ 1. -1. 3. 1 ] > subsop(4=10. 1. 1. -1. -1. 1.3. 1. 2. 3. 3. 1 ] > L3. 1 ] > L[3]:=8. -1. [ 1. 1.L). 1. 1 ] > L. L1 := [ 5. 2. -1. 2. -1.L). -1. L3 := [ 1. [ 1. -1. 3. Mul imea vidă este desemnată prin {}. 2.op(L)]. 8. 8. L2 := [ 1. 8. -1. -1. [ 1. 3.L). Mul imi Mul imile (sets) în MAPLE sunt şiruri neordonate de expresii. 2. 3. [ 1. -1 A. 1 ] > L. 2. 3.5]. -1. 1. 3. 1 ] > L. separate între ele prin virgulă şi incluse între acolade {}. Duplicatele sunt eliminate. 1. [ 1. 8. 5 ] > L. 1 ] > op(-3. 1 ] > L2:=[op(L). 1.

-1. 0. 1. 15. 2. 2. 1 > B:={0. 12 } > nops(A). 15. 16 } > Delta:=(A minus B) union (B minus A). 12. 2. 2. 5 > op(3. 16 } > C:=A union B. verde. 1. 11. galben } > culori_reci:={verde.2. 15. portocaliu. 15. 11. 2.-7.-3. 15. 0.11. 2 } > B minus A. 11. 2. -3. -3. 0.-7. 0. A := { -7. culori_reci := { albastru. 12}. -1. { -1. 16 } > A. violet } > culori:=culori_calde union culori_reci. verde. 12 } > {-7. ∆ := { -3. -1. 16 } > A intersect B.12}.A).2.Metode Numerice • • Exemple: intersec ie: operatorul intersect diferen ă: operatorul minus > A:={1. { } 263 . 1. 1. 12 } > B. 12. 11.16}. C := { -7. culori := { rosu . -3.albastru. -3. culori_calde := { rosu . 2. B := { -7.portocaliu}. 1. portocaliu. -3. albastru. { -7. galben. 1.15. 11. { -7. violet } > culori_calde intersect culori_reci.violet}. { -7. 16 } > culori_calde:={rosu.galben.-1. -1. 0. { -7.

. (culoare3)=blue]). Parametrii sunt op ionali şi pot apărea în orice ordine. x 264 . Exemple: > v := array(1.2] := x.1. 3. pentru care fiecare dimensiune are domeniu întreg se numeşte în MAPLE array. Exemple: > t:=table([(culoare1)=red.4..2. 2. culoare3 = blue]) > t[culoare2]. 4.. [ ] ) > A[1. A1 . listă de ini ializare). culoare2 = green. 2. green Un tablou cu zero sau mai multe dimensiuni. [ ] ) > v[2]. Tablouri Tablourile (tables) în MAPLE sunt structuri de date ai căror membri sunt indexa i. v2 > v[2]:=3. 2 := x > A[1.Mădălina Roxana Buneci A. v2 := 3 > evalm(v).4). v := array( 1 ...2]. v3. A1.6. t := table([culoare1 = red. A := array( 1 . 1 > A[1.1]. Pentru a crea un array se poate apela func ia array sub forma: >array( domeniile de indexare. v4 ] > A := array(1. [ v1..(culoare2)=green.2). 1 .

.[[1. listă de ini ializare).n. listă de ini ializare). [ ] ) > y[1]. 2  4   6  2 Pachetul linalg con ine comenzi pentru opera ii cu vectori şi matrice. [x.2.x].0]). y1 > M:=matrix(3. -1. listă de ini ializare). Vectorii în MAPLE sunt tablouri unidimensionale cu indexate de la 1.m. Matricele (matrix) în MAPLE sunt tablouri bidimensionale indexate de la 1. y := array( 1 .-1. este echivalent cu array(1.2].n.1.Metode Numerice > evalm(A). Exemple: > with(linalg): > x:=vector(3. Cu alte cuvinte un apel >matrix(m. 2   > A := array(1.6]]).[3..2. 1 > y:=vector(3). 1  A  2.. 1 A :=  x  x  x2   Vectorii şi matricele pot fi crea i şi cu comenzile vector şi matrix din pachetul linalg.n. 0 ] > x[1].2. este echivalentă cu array(1. A1..4].x^2] ] ). 265 .[1. [ [1. x := [ 1. 1  x   A2.. 1  M :=  3   5  > M[1.[5.1. 3.. Comanda >vector(n. listă de ini ializare).2].

. y ) → x2 e > h:=(u... Exemple: > f:=x->x^3+cos(x)*x^(1/3)+exp(-x^2).... argn). i.. arg2. argn).. w ) → sin( u ) cos( w ) v + u > with(linalg): > x:=vector(3.v.. Comanda > applyop(f. .. . arg2. expr. argn) (f este o func ie). este similară comenzii map. 0 ] > map(f. arg2. -1..0]).x.Pi/2). [ 1. arg3. expr.x. e + cos( 1 ) 3 ..Mădălina Roxana Buneci Comanda > map(fcn. −1 + cos( 1 ) ( -1 ) +e . argn). se înlocuieşte cel de al nops(expr) +i +1 operand) al expresiei expr cu f(operand_i. v. arg3.Pi/3). 1] 2    −1 − π2     −1 − π          9  9  1 1 3      e  + cos( 1 ) 3 . operand_i. arg2.. . cu deosebirea că se înlocuieşte operandul i al expresiei expr cu fcn(arg1.2.-1..    2 2 2    > map(h. argn). g := ( x. se înlocuieşte cel de al i-lea operand iar dacă i < 0.w)->sin(u)*cos(w)*v+u.x).. Se înlocuieşte fiecare operand i al expresiei expr cu fcn(operand_i.. . -1.. . x := [ 1. înlocuieşte operandul desemnat de i (dacă i > 0. arg1. argn). 0 ] > map(h.2. 266 . + cos( x ) sin( y ) h := ( u. arg3. .Pi/4). Comanda > map2(fcn. aplică o func ie sau o procedură fiecărui operand al unei expresii.[1. arg3. ( 1 /3 ) 2 ( −x ) f := x → x 3 + cos( x ) x 2 2 ( −x − y ) +e > g:=(x.x.y)->x^2*exp(-x^2-y^2)+cos(x)*sin(y).. expr. . ( -1 ) ( 1/ 3 ) ( -1 ) [ 1 + cos( 1 ) + e > map(g.

-Pi/2}. expr := u v + > applyop(f. + . x.1. > map(h.expr. −π. −π. − > map2(g. x.Pi/3).expr.3.0). − } 2 2 1 π π sin( 3 ) { π. M := { π. x).3. ( 1/3 ) +e 2 2 ( −u v ) + cos( u v ) e 2 ( −u ) u 2 v2 e  2 2 π2   −u v −     9    + 1 cos( u v ) cos( u v ) 3 + 2 2 ( −u ) e > applyop(g. 267 .-Pi/2}. −π. π π .1.Pi/2. 0 ] > M:={Pi.M. − } + 3 2 2 2 > expr:=u*v+cos(u*v)/exp(-u^2).M. . −sin( 1 ) 2 − 1.Pi/3. π e   9  2 9 2 9   > map2(h. M := { π.2. 2 . > map(h.2. [ 2.Pi/2.Metode Numerice [ sin( 1 ) 2 + 1. − } 2 2 { π. −π } 2 2 2 2 2    π2   π2    −1 − π         1 2  −1 − 9  1       9  1 2  1 1 2 − 9       π e + sin( 1 ).Pi/3). 2 ] > map(h. π π . 1 sin( 2 ) 2 x + 2 2 > M:={Pi.2.expr). π e − sin( 1 ).-Pi. 3 π 3 π − . cos( u v ) e 2 ( −u ) u 3 v3 + cos( u v ) ( u v ) > applyop(g.-Pi.Pi/2).Pi/3).Pi/4).

1.-1.1. 2. 1. 1.L). 1.Mădălina Roxana Buneci  −       2    2 2    ( −u )  e        cos ( u v ) 2 uv+ cos( u v ) 2 e (e 2 ( −u ) ) > applyop(h. 2. 1 > applyop(f. 2. 3.3. 1 + cos( 1 ) + e > applyop(g. cos( u v ) e 2 ( −u ) L := [ 1.1. [ 1. -1. -1. 1 ] > op(1. e  + cos( 1 ).1]. -1. Pi). 1.3. -1.3.expr.Pi/3). 3. 2. sin( 1 ) + 1.1. 1. -1. 2. 1. 2. ( -1 ) .L). sin( 1 ) + 1 ] 268 . [ 1.2.-1.L). -1. -1. 1. e > applyop(h. 1 ] > applyop(h. 3. 1. 3. 3. -1.3.0. uv+ > L:=[1. ( -1 ) [ 1 + cos( 1 ) + e > op(3. 2. 1 ] > applyop(h.Pi/2). 2. 2 ( −1 − π ) .3. -1. 2. 3. 1    > applyop(g. 1 ] [ 1. -1. 1. 1. -1. 3. 3. -1. -1.L). Pi/2). 1 ] 1 > applyop(f.3. [ 1.1. 2.Pi/3).L. . 2.L. [ 1. -1.L. 1 ] 2     −1 − π       4    1.L.L. 1.-1. Pi/2). -1. -1.

Efectul acestei instruc iuni constă în evaluarea expresiei v pentru valorile curente ale variabilelor pe care le con ine şi înscrierea rezultatului în loca ia de memorie rezervată variabilei x Decizia are forma: if condi ie then instruc iuni1 else instruc iuni2 fi.Metode Numerice A. if condi ie then instruc iuni1 else instruc iuni2 end if. Da condi ie Nu Instruc iuni2 Instruc iuni1 Condi ia este o expresie logică (formată cu operatori logici sau rela ionali). Elemente de programare în MAPLE Vom prezenta câte două variante pentru fiecare instruc iune.7. Structuri repetitive Atribuirea are forma x:=v. 2. Prima variantă este valabilă în MAPLE V iar cea de a doua în versiuni mai noi de MAPLE.1 Atribuirea. Anumite versiuni (cum ar fi MAPLE 8) admit ambele forme. Decizia. se evaluează condi ia dacă rezultatul este adevărat se execută instruc iuni1.7. Vom folosi ulterior prima variantă. Modul de execu ie al deciziei (precum rezultă din subschema logică de mai sus) este următorul: 1. în caz contrar se execută instruc iuni2. se trece la comanda care urmează după decizie În cazul în care else lipseşte se foloseşte forma simplificată: 269 . A. 3.

iar ei (respectiv ef ) este o expresie care determină valoarea 270 .Mădălina Roxana Buneci if condi ie then instruc iuni fi. ob inând: if/then/elif/then…/else/fi Exemple: > a := 3. for i from ei by p to ef do instruc iuni end do. p este pasul cu care se face incrementarea (decrementarea). For are mai multe forme: (1) for i from ei by p to ef do instruc iuni od. a := 3 b := 7 > if (a > b) then a else b fi. 7 > if (a > b) then c:=7 fi. Da condi ie instruc iuni Nu 1. se evaluează condi ia 2. unde i este variabila de contorizare. c := 9 Există două instruc iuni repetitive în MAPLE: for şi while. c > if (a > b) then c:=7 elif (a<b) then c:=9 fi. se trece la comanda care urmează după decizie Un extra element elif ( inând loc de else+if) poate fi adăugat în decizie. > c. dacă rezultatul este adevărat se execută instruc iuni 3. b := 7.

Metode Numerice ini ială (respectiv finală) a contorului. Modul de execu ie al acestei instruc iuni este următorul: 1. 271 . 2. 5. se execută instruc iuni se execută atribuirea i := i + p se execută comanda care urmează după for Pentru p >0 comanda este echivalentă cu următoarea subschemă logică: i := ei i ≤ ef Nu Da instruc iuni i: = i + p Pentru p < 0 comanda este echivalentă cu următoarea subschemă logică: i := ei i ≥ ef Nu Da instruc iuni i: = i + p Construc iile from ei şi by p pot lipsi. şi dacă este îndeplinită această condi ie se trece la pasul 3. altfel se trece la pasul 5 3. caz în care ei se ia 1 şi pasul se consideră egal cu 1. se execută atribuirea i : = ei se evaluează condi ia i ≤ ef dacă p > 0 (sau i ≥ ef dacă p < 0). 4.

for i from ei by p while condi ie do instruc iuni end do. altfel se trece la pasul 5 3. 3. se execută atribuirea i : = ei 2. se execută atribuirea i : = ei se evaluează condi ia trecută după while. se evaluează condi ia i ≤ ef dacă p > 0 (sau i ≥ ef dacă p < 0). 1. Ambele clauze to şi while pot fi prezente în instruc iunea for: (3) În acest caz for i from ei by p to ef while condi ie do instruc iuni od. Modul de execu ie al acestei instruc iuni este următorul: 1. Condi ia este dată printr-o expresie booleană. caz în care ei se ia 1. dacă amândouă sunt îndeplinite se trece la pasul 3.Mădălina Roxana Buneci (2) for i from ei by p while condi ie do instruc iuni od. se execută comanda care urmează după for 272 . 4. 5. se trece la pasul 3. şi dacă este îndeplinită. se execută instruc iuni 4. altfel se trece la pasul 5 se execută instruc iuni se execută atribuirea i := i + p se execută comanda care urmează după for Comanda este echivalentă cu următoarea subschemă logică: i := ei condi ie Nu Da instruc iuni i: = i + p Ca şi înainte construc iile from ei şi by p poate lipsi. se execută atribuirea i := i + p 5. for i from ei by p to ef while condi ie do instruc iuni end do. şi condi ia trecută după while. iar pasul se consideră egal cu 1. 2.

Exemple: > for i from 6 by 2 to 10 do print(i) od. se trece la comanda care urmează după ciclul cu test ini ial. 3 ] > suma:=0. suma := 11 suma := 24 > L:=[1. Dacă este îndeplinită condi ia. while condi ie do instruc iuni end do. Testul pentru repetarea calculelor se face înaintea execu iei grupului de comenzi care trebuie repetate. 5.5. suma := 0 > for i from 11 by 2 while i < 15 do suma := suma + i od.3]. Subschema logică echivalentă este următoarea: 273 . În caz contrar. L := [ 1. suma := 1 suma := 6 suma := 9 Ciclu cu test ini ial are forma: while condi ie do instruc iuni od.Metode Numerice În cazul următoarei instruc iuni for contorul i parcurge toate elementele unei liste sau unei mul imi (expr): (4) for i in expr while condi ie do instruc iuni od. se execută instruc iunile după care se reevaluează condi ia. suma := 0 > for z in L do suma:=suma+z od. for i in expr while condi ie do instruc iuni end do. 6 8 10 > suma := 0.

10. Proceduri în MAPLE În principal. param2. x := 234 > while x>0 do x:=iquo(x. Exemple: > x:=234. Grupul de instruc iuni care se repetă poate constitui o unitate distinctă căreia i se dă un nume şi un set de parametri. Forma unei proceduri este: nume:=proc (param1. 274 . global lista declara ii globale. Ori de câte ori va fi necesară execu ia acestui grup de instruc iuni se specifică numele şi parametrii care actualizează grupul de instruc iuni (astfel se scurtează dimensiunea şi creşte claritate programului).…) local lista declara ii locale.'r'). 2.print(r) od. Grupul de instruc iuni se numeşte procedură (procedure) în MAPLE. necesitatea subprogramelor se datorează faptului că de multe ori algoritmul prevede executarea aceloraşi instruc iuni pentru date diferite.7. x := 23 4 x := 2 3 x := 0 2 A.Mădălina Roxana Buneci condi ie Nu Da instruc iuni Condi ie reprezintă o expresie booleană.

275 . parametrii formali sunt separa i prin virgulă. Nu toate elementele de mai sus sunt obligatorii.Metode Numerice options listă op iuni. În momentul execu iei parametrii actuali substituie parametrii formali. În variantele mai noi de Maple end de la sfârşit se va înlocui cu end proc. se poate folosi apelul RETURN(v) în şirul de instruc iuni din corpul procedurii. Dacă este necesar ca procedura să întoarcă o valoare. până când se ajunge la end sau la o instruc iune RETURN. dar al cărei con inut nu este precizat decât în momentul execu iei). Efectul acestor instruc iuni (end şi RETURN) este întoarcerea în unitatea de program în care a avut loc apelul. Parametrii care apar în scrierea unei proceduri se numesc parametrii formali. În cadrul listei. Apelul unei proceduri se face cu comanda: nume (listă parametrii actuali) parametrii actuali fiind expresii despăr ite între ele prin virgulă în cadrul listei. Un apel de procedură determină următoarele ac iuni: ♦ ♦ se stabileşte coresponden a între argumente şi parametrii se execută instruc iunile subprogramului. description descriere. ei având un rol descriptiv (un parametru formal este o variabilă al cărei nume este cunoscut. cât şi ca tip şi organizare. Un apel de procedură este corect dacă între parametrii actuali şi cei formali există o coresponden ă atât ca număr. instruc iuni end. Numele procedurii (nume) este un identificator MAPLE. şi anume la instruc iunea ce urmează imediat acestui apel (precizăm că o procedură poate apela la rândul său o altă procedură).

y:=abs(x).floor(y)]. 1.Mădălina Roxana Buneci Exemplu: Să presupunem că se dă un număr întreg pozitiv x.L. 1. > lbinarfr(0. RETURN(L) end.2. 1. > lbinar:=proc(x) local y. > lbinarfr:=proc(x. 1 ] Procedura lbin întoarce lista cifrelor binare corespunzătoare unui număr real x. Procedura următoare rezolvă această problemă.y:=frac(y)od. while y>0 do L:=[irem(y. y:=x. 0 . Pentru partea frac ionară a numărului se re in n cifre. 0 .op(L)].L1. od. 0 . 0. 1.15.y:=c.L.10). 0. 0 .L. 0.L:=[]. 0 . 0 ] Procedura lbinarfr de mai jos întoarce lista primelor n cifre ale reprezentării binare a unui număr x.n) local y.n) local y. 1 . > lbin:=proc(x. 0. Procedura lbin apelează procedurile precedente. 276 . L:=[op(L).L2. [ 1. [ 0. > lbinar(27). [ 1. cu proprietatea 0≤x<1. RETURN(L) end.i. L:=[]. 0. for i from 1 to n do y:=y*2.'c'). 1 ] > lbinar(32). y:=x. şi se cere lista cifrelor corespunzând reprezentării binare a lui x.

0. 1. 1. 1. > lbin(23. RETURN(L) end. 0. L:=[L1. [ 0. 0.15.Metode Numerice L1:=lbinar(floor(y)). 1 ].10). 0. L2:=lbinarfr(frac(y). 1. 1. 0. 0. [ [ 1.n).L2]. 1 ] ] 277 .

Mădălina Roxana Buneci 278 .

1990. 4. Lec ii de analiză numerică. editors. Boston. Vol I. C. North Holland Elsevier. Ciarlet and F. Gh. C. Metode Numerice. M. 1983. J. Analiză numerică. Buneci. Cerna Mladin. 9. pages 3–34. SIAM. An Introduction to Numerical Analysis. Dahlquist şi A. course on numerical analysis. C. K. Metode Numerice . Editura Libris Cluj-Napoca. Numerical Methods in Scientific Computing. M.d: Faires.edu/~gb2030/COURSES/E6302/NumAnal. 2. 1993. Gh. Matematici Speciale-Calcul Numeric. 2001.ps. 12. Editura Didactică şi Pedagogică. Algoritmi fundamentali. 3. 2002. M. C. Editura ALL Educational. Handbook of Numerical Analysis. 7. Dimitriu. G. Editura Didactică şi Pedagogică.Lucrări de laborator. Iserles. Gh. 1995. 5. Burden. New York. 10. 8. 2007. Numerical Analysis.Metode Numerice BIBLIOGRAFIE 1. E. Ghe. Bucureşti. 2003. E. Tipografia Univ. Editura Academica Brâncusi. Bucureşti. PWS Publishing. Bucur. L. G. Editura Matrix Rom. Wiley. 1976.Toma. Popeea. In P. Amsterdam. On the foundations of computational mathematics. B.A. Bucuresti. 11. http://www. Bucureşti. Dodescu. M. Bal. Bucuresti. 1978. Coman. volume XI. Atkinson.columbia. Cucker. Simion. Jora. Metode de calcul numeric. Grigore. 1998. Bjorck. Popeea. G. Lecture notes. 2003. Metode de calcul numeric matricial. R. S. 5th ed. 6. 279 . Baxter and A. B. Dumitrescu. B. J. Stan. Gh.

1998. 280 . McCarron and P. Numerical Methods Course Notes. M.. M. K. Stoer şi R.a. 14. Metode numerice în algebră. 2002.. 2004 (UCSD). Numerical Methods for Engineers and Scientist. Editura Matrix Rom Bucureşti. Labahn. România. Waterloo. Metode numerice. Heal. Marinescu. 1992.Mădălina Roxana Buneci 13. 2002. Metode numerice pentru calculul structurilor. Editura Academiei R. Îndrumar de laborator.. No iuni de analiză numerică.O. Ontario.a. Springer.edu/~spav/pub/numas. Hoffman. S. Popa ş. 2001. J.. Bulirsch. G. http://scicomp. 2001.a. J.pdf. 17. Analiză numerică. M. 1992. Introduction to Numerical Analysis (3rd ed. Universitatea Politehnică Bucureşti. 21. Institutul Politehnic Bucureşti. Postolache.S. Vorkoetter.M. McGraw-Hill.B. Waterloo Maple Inc. Maple 8 Advanced Programming Guide. DeMarco. Pav.M. 15. M. Stan ş. 18. 22. 1993. Geddes. 20. Rusu Casandra ş. Monagan. S. G. Editura Universită ii Politehnica Bucureşti. 1974. 16. New York.ucsd. V. K. Metode numerice. A. Canada.). 19. Iorga. J. Sitech Craiova.

47 cifră în baza b. 55 bază. 36 cod complementar. 212 complementul ortogonal. 81 diferen ă finită divizată. 19 cuadratură Gauss. 194 aproximare a derivatelor prin diferen e finite centrale. 189 derivare numerică folosind interpolarea. 82 desfacere a unei matrice. 167 B bază ortonormală. 227 D derivare numerică folosind diferen e finite. 161 diferen ă finită la stânga. 206 desfacere a standard a unei matrice. 171 diferen ă finită la dreapta. 116 conversie. 45 calculul inversei unei matrice prin metoda de eliminare Gauss. 54 aproximare a derivatei prin diferen e finite progresive. 56 algebră Banach. 39 bit de semn. 17 bit ascuns. 57 contrac ie. 32 cod direct. 30 C calculul determinantului unei matrice prin metoda de eliminare Gauss. 14 algoritmul Romberg. 34 bitul cel mai pu in semnificativ.Metode Numerice INDEX A adjunctul unui operator liniar şi mărginit. 71 catastrophic cancellation. 16 algoritm stabil. 224 aplica ie liniară. 17 cifre semnificative. 192 aproximare a derivatei prin diferen e finite regresive. 30 bitul cel mai semnificativ. 54 algoritm polinomial. 56 conjugata unei matrice. 31 cod invers. 31 ˆ coeficien i Newton-Cotes . 190 aritmetica în virgulă mobilă. 70 281 .

143 eroare de interpolare în cazul nodurilor echidistante. 10 extrapolare Richardson. 140 eroare de metodă. 105 factorul de condi ionare al unei matrice. 84 matrice diagonală.Mădălina Roxana Buneci dimensiunea unui spa iu Hilbert. 13 fl(x). 35 forma normalizată. 11 eroare forward. 58 matrice simetrică. 9 eroare de rotunjire. 218 E elemente ortogonale. 210 formula lui Simpson. 212 formula generală de cuadratură. 58 matrice tridiagonală. 58 matrice unitară. 40 Inf. 35 forma normalizată – mantisa. 41 IEEE-754-simplă precizie (singleprecission). 179 I IEEE-754. 58 matrice inferior Hessenberg. 11 eroare de trunchiere. 39 integrarea numerică. 58 matrice nesingulară. 9 . 223 formula trapezelor. 12 eroare inerentă. 55 eroare a datelor. 35 formula dreptunghiurilor. 58 matrice superior Hessenberg. 91 factor de condi ionare în cazul rezolvării unui sistem neliniar. 10 eroare de interpolare în cazul nodurilor Cebîşev. 9.dublă precizie (doubleprecission). 9 eroarea absolută. 205 ˆ formula Newton-Cotes . 58 matrice hermitiană. 55 element de cea mai bună aproximare. 56 dualul unui spa iu normat. 175 forma normalizată – exponentul. 58 matrice inversabilă. 58 matrice superior triunghiulară. 58 matrice inferior triunghiulară. 74 factorul de condi ionare. 212 func ie pondere. 58 matricea unitate. 209 M matrice diagonal dominantă. 10 eroarea relativă . 57 F factor de condi ionare în cazul rezolvării unei ecua ii neliniare. 11 eroare backward. 12 eroare de calcul. 58 matrice ortogonală. 142 eroare de interpolare. 37 282 .

61 metode iterative de rezolvare a sistemelor liniare. 230 polinoame Jacobi. 55 ordine lexicografică. 144 polinom Newton cu diferen e divizate. 37 operator liniar şi mărginit. 54 283 . 87 metoda Jacobi. 62 metoda Gauss-Seidel. 57 normă completă. 17 overflow. 178 metoda coardei. 63 pivotare par ială. 38 precizie. 209 pozitiv definită. 13 problemă rău condi ionată. 230 polinoame Cebîşev de spe a I. 171 polinom Newton de interpolare de spe a a II-a (descendent). 143 norma 1 ||⋅||1. 80 minori principali. 96 metoda de eliminare Gauss. 60 pozitiv semidefinită. 93 metoda celor mai mici pătrate. 60 numere denormalizate („denormalized floating-point numbers”).Metode Numerice metoda bisec iei (metoda înjumătă irii intervalului). 60 noduri Cebîşev. 161 pondere(integrare numerică). 57 norma euclidiană ||⋅||2. 104 metoda Newton simplificată. 13 N NaN. 127.229 polinom de interpolare. 39 negativ definită. 37 P pivotare completă. 53 norme echivalente. 59 normă. 179 polinom Lagrange de interpolare. 83 metoda lui Newton. 60 negativ semidefinită. 39 O OFL (overflow level). 60 precizie a maşinii. 134 metoda Newton-Kantorovici. 57 norma ∞ ||⋅||∞. 54 normă operatorială asociată unei matrice. 36 problemă bine condi ionată. 116 metoda tangentei. 104 metode directe de rezolvare a sistemelor liniare. 139 polinom generalizat. 166 polinom Newton de interpolare de spe a I (ascendent). 138 metoda punctului fix. 63 polinoame Cebîşev de spe a a II-a. 230 polinoame Legendre.

59 vector propriu. 31 reprezentarea internă a numerelor întregi fără semn.Mădălina Roxana Buneci produs scalar. 91 solu ie a unui sistem neliniar. 116 raza spectrală. 57 punct fix. 29 reprezentarea unui număr întreg în baza b. 92. 38 T transpusa unei matrice. 55 sistemul normal al lui Gauss. 17 sistem ortogonal. 67 rotunjire la cel mai apropiat număr în virgulă mobilă (rotunjire la par). 59 Z zerou al func iei. 116 rată pătratică de convergen ă. 19 reprezentarea unui număr real în baza b. 59 rădăcină a unei ecua ii. 55 sistem ortonormal. 92. 57 trunchiere. 211 rezolvarea unui sistem liniar prin metoda de eliminare Gauss . 25 reprezentare semn şi valoare absolută. 180 solu ie a unei ecua ii. 37 underflow. 116 rotunjire prin tăiere. 37 U UFL (underflow level). 37 V valoare proprie. 59 standardul IEEE-754. 21 restul formulei generale de cuadratură. 92. 116 rată superliniară de convergen ă. 105 spa iu Banach. 53 spa iu pre-Hilbert. 92. 32 reprezentare în virgulă mobilă normalizată. 39 R rată de convergen ă.31 reprezentare complement fa ă de 2. 91 reprezentare complement fa ă de 1. 37 S sistem de numera ie. 55 spa iu normat. 55 spa iul operatorilor liniari şi mărgini i. 36 reprezentare periodică în baza b. 116 rată liniară de convergen ă. 55 spectru. 55 produsul scalar canonic. 37 reprezentare în virgulă mobilă. 91 284 . 54 spa iu Hilbert.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful