You are on page 1of 58

STRATEJK PLAN 2008 - 2012

SUNU

HAZRAN - 2007 ANKARA

SUNU
Hzla gelien ve yaygnlaan bilgi ve iletiim teknolojilerinin de katksyla kreselleme, lkelerin ekonomik ve sosyal gelimelerini nemli lde etkilemektedir. Bu srete, gerek organizasyon yaplarnda gerekse i yapma biimlerinde byk bir deiim gereklemektedir. Geleneksel temsil ynteminin yeterli olmad bu dnemde, ynetim ve hizmet sunumunda aklk, katlm, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri dorultusunda daha demokratik bir kamu ynetimi anlay gelimi olup, yeni kamu ynetimi anlay gerei olarak gelecek ynelimli stratejik ynetim modeline geilmi bulunulmaktadr. Stratejik ynetim modelinin en nemli arac ise Stratejik Planlardr. Bu dorultuda; KUR nceliklerini belirlemek, faaliyetlerini etkin bir ekilde yerine getirmek ve kaynaklarn rasyonel ekilde kullanabilmek iin hedeflere dayal planlama faaliyetlerini srdrerek youn bir alma sonucu 2008-2012 Stratejik Plann tamamlamtr. Hizmetlerin planl sunulmas, politikalarn belirlenmesi, belirlenen politikalarn uygulamalarnn etkin bir ekilde izlenmesi ve deerlendirilmesi bakmndan nemli bir ara olan stratejik planlama, nemi ve sorumluluklar giderek artan KURun almalarna etkinlik kazandracaktr. 2008-2012 KUR Stratejik Plannn hazrlanmasnda emei geen tm alanlarmza teekkr eder, plann baaryla uygulanmasn dilerim.

Namk ATA Genel Mdr

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

NDEKLER
BRNC BLM ........................................................................................... 5 Stratejik Planlama almalarnda Uygulanan Yntem ........................... 5
1.1. Yasal ereve ....................................................................................................... 5 1.2. Stratejik Ynetim Modeli ....................................................................................... 5 1.2.1. Stratejik Planlama ........................................................................................... 5 1.2.2. Performans Program ..................................................................................... 5 1.2.3. Stratejik Plann Uygulanmas.......................................................................... 6 1.2.4. Plan Gelimelerinin zlenmesi......................................................................... 6 1.2.5. Performans Deerlendirilmesi ........................................................................ 6 KNC BLM ................................................................................................. 7 Durum Analizi .................................................................................................. 7 2.1. Tarihsel Geliim .................................................................................................... 7 2.2 Yasal Ykmllkler ve Mevzuat Analizi ................................................................ 8 2.3. Faaliyet Alanlar ve Hizmetler..............................................................................12 2.3.1. gc Piyasas Enformasyon Hizmetleri...................................................... 12 2.3.2 Aktif gc Programlar ................................................................................ 12 2.3.3 stihdam Hizmetleri ........................................................................................ 13 2.3.4. Pasif gc Programlar .............................................................................. 13 2.4. Payda Analizi.....................................................................................................14 2.4.1. D Paydalar ............................................................................................... 15 2.4.2. Paydalar .................................................................................................. 16 2.4.3. Hizmet-Payda Matrisi.................................................................................. 17 2.5.Kurulu i Analiz.................................................................................................. 18 2.5.1. Kurumun Yaps ............................................................................................ 18 2.5.2 Personel Durumu........................................................................................... 20 2.5.3 Mali Durum .................................................................................................... 21 2.5.4 Fiziki ve Teknolojik Altyap............................................................................. 22 2.5.5 Kurum Kltr................................................................................................ 23

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

2.6. evre Analizi ....................................................................................................... 24 2.6.1. gc Piyasas Genel Eilimleri .................................................................. 24 2.6.2 Avrupa stihdam Stratejisi (AS) ..................................................................... 25 2.6.3. Trkiye gc Piyasas................................................................................ 27 2.7. GZFT (SWOT) Analizi ......................................................................................... 30

NC BLM ........................................................................................... 33 Kurum Stratejisinin Temel Talar ................................................................... 33 3.1 Misyon, Vizyon ve lkeler...................................................................................... 33 3.1.1. Misyon .......................................................................................................... 33 3.1.2. Vizyon........................................................................................................... 33 3.1.3. lkeler ............................................................................................................ 33 3.2 Stratejik Amalar ve Hedefler............................................................................... 34

DRDNC BLM ...................................................................................... 41 Stratejik Plann Uygulanmas, zlenmesi ve Deerlendirilmesi ........................... 41 4.1 Performans Program ........................................................................................... 41 4.2 Performans Bilgi Sistemi ...................................................................................... 42 4.3. Performans Deerlendirilmesi ............................................................................. 42

EK-1: STRATEJK PLAN HAZIRLAMA EKB ............................................................... 44 EK-2: AKTF GC PYASASI PROGRAMI (APP) EREVESNDE HAZIRLANAN HTYA DEERLENDRME RAPORUNDA YER ALAN KURUN KURUMSAL KAPASTESN ARTTIRMAYA YNELK NERLER .................................................. 45 EK-3: STRATEJK PLANLAMA SREC ....................................................................... 53 KAYNAKA .................................................................................................................. 58

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

BRNC BLM Stratejik Planlama almalarnda Uygulanan Yntem


1.1. Yasal ereve Kaynaklarn stratejik nceliklere gre datlarak rasyonel kullanmn salamak amacyla, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile tm kamu idareleri stratejik plan hazrlamakla ykml klnm olup, Devlet Planlama Tekilat Mstearl (DPT) da stratejik plan hazrlamakla grevli kamu idarelerinin ve stratejik planlama srecine ilikin takvimin tespitiyle yetkilendirilmitir.

26.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan ve Stratejik Plan hazrlamakla ykml kamu idareleri ile stratejik planlama srecine ilikin takvimi ieren Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte, 2008-2012 dnemini kapsayacak Kurum Stratejik Plannn en ge 31.03.2007 tarihine kadar hazrlanarak DPTye gnderilmesi gerektii belirtilmektedir.

1.2. Stratejik Ynetim Modeli Stratejik planlama almalarnn etkin ekilde yrtlmesi amacyla ncelikle organizasyon ve koordinasyon sistemi ile tm i srelerini kapsayan bir stratejik ynetim modeli gelitirilmitir. DPT Stratejik Planlama Klavuzu ve Maliye Bakanl Performans Esasl Bteleme Rehberi esas alnarak konuyla ilgili kavramsal modeller incelenmi, dnyadaki ve lkemizdeki baarl uygulama rnekleri de gz nne alnarak Kurumsal almalarn niteliine uygun bir ynetim modeli tasarlanmtr. KUR stratejik ynetim modeli be temel safhadan olumaktadr.

1.2.1. Stratejik Planlama Belirlenen kurumsal misyon, vizyon ve ilkeler ekseninde, stratejik amalarn ve hedeflerin biimlendirildii, kritik baar faktrlerinin belirlendii safhadr. Srecin kts Stratejik Plann kendisidir. 1.2.2. Performans Program Stratejik nceliklerin, performans hedeflerinin, faaliyet ve projelerin belirlendii ve maliyet ilikisinin kurulduu safhadr. Performans gstergeleri ile izlenilebilen dare Performans Program bu srecin nihai ktsdr.
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

1.2.3. Stratejik Plann Uygulanmas Kurum ynetimi ve ilgili Bakan onayn takiben, Stratejik Plann uygulanmas ile balayan ve be yl kapsayan sretir. 1.2.4. Plan Gelimelerinin zlenmesi Stratejik planda ortaya konulan ama ve hedeflerin gereklemesine ilikin gelimelerin belirli bir sklkla raporlanmas ilgili merciler tarafndan gzden geirilmesi ve gerekli nlemlerin alnmasna ynelik almalar, izleme safhasn oluturur. zleme, ynetime yardmc olan sistemli bir faaliyettir ve kts periyodik izleme raporlardr. 1.2.5. Performans Deerlendirilmesi Performans Programnn uygulanmas aamasnda, Kurumsal faaliyetlerin performans gstergeleri araclyla Kurum tarafndan mali yl iinde, sonunda veya birka yln uygulama sonularnn orta ve uzun vadede deerlendirilmesidir. Performans deerlendirmesine ilikin sonulara birim ve idare faaliyet raporlarnn ilgili blmlerinde yer verilir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

KNC BLM Durum Analizi


2.1. Tarihsel Geliim Kamu istihdam kurumlar, isizliin meydana getirdii sosyo-ekonomik sorunlar sonucu 19. yzyl sonlarnda gelimi lkelerde ortaya kmtr. Szkonusu kurulular, i arayanlara uygun i, ii arayanlara uygun igc bulmada yardmc olan ve kar amac gtmeyen kamu kurulular olarak rgtlenmilerdir. 1970lere kadar, birok lkede i ve ii bulma hizmeti sunan ve isizlik yardmlar yapan kurum olarak kalmlardr.

1970li yllarda bir ok lkede grlmeye balanan ekonomik sorunlar ve isizliin artmasyla birlikte, kamu istihdam kurumlarnn istihdam gelitirme konusundaki rolleri ve sorumluluklar artarak, istihdam politikalarnn oluturulup uygulamasnda merkezi role sahip olmulardr. Gnmzde ise kamu istihdam kurumlar, klasik i ve ii bulma hizmetleri yansra igc piyasasn srekli izleyen, uyguladklar aktif ve pasif igc politikalar ile igc piyasasna yn veren kurumlar haline gelmitir.

lkemizde kamu istihdam hizmetlerine ilikin ilk yasal dzenleme, 1936 tarihli 3008 sayl Kanunudur. Szkonusu Kanun i ve ii bulma aracl yapan zel brolarn yasaklanmas ile istihdam hizmetlerinin kamu tekelinde yaplmasn ngrmekteydi. 3008 sayl yasa dorultusunda ve i Bulma Kurumu (BK) 1946 tarihinde 4837 sayl Kanun ile kurulmutur. lgili kanunda Kurumun grevi, iilere vasflarna uygun iler bulmak ve iverenlere de ilerine uygun vasfta ii bulmak yani i ve ii bulmaya araclk olarak belirlenmitir. BK, zellikle gelimekte olan sanayiinin igc ihtiyacn karlama ve igcnn sektrel ve corafi hareketliliini salamada kendisine verilen grevleri uzun sre baaryla yerine getirmitir. 1960l yllarda bata Almanya olmak zere sanayilemi lkelerin artan igc ihtiyalar ve bu ihtiyac yabanc iiler yoluyla da karlamalar zerine BK, yurtdna ii gnderme faaliyetine younlamtr. 1973 Petrol Krizinden sonra sanayilemi lkelerde yaanan durgunluk ve bununla birlikte artan isizlik, yurtdndan igc talebinin durmasna neden olmutur. Bu gelime ve 1980li yllarda uygulanmaya balanan liberal politikalar yurtdna ii gnderme faaliyetine odaklanan BK ve kamu istihdam hizmetleri iin gerileme srecinin balangc olmutur.
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

BK, zellikle 1980lerden itibaren hzla deien igc piyasasnn ihtiyac olan hizmetleri sunmada yetersiz kalarak igc piyasasnda etkinliini kaybetmeye balamtr. 1999 ylnda yrrle giren 4447 sayl sizlik Sigortas Kanunu ile BK, isizlik sigortas primlerinin toplanmasnn dnda kalan her trl hizmet ve ilemlerin yaplmasndan grevli, yetkili ve sorumlu klnmtr.

Deien igc piyasalar, artan grev ve sorumluluklar ile ABye uyum sreci yeniden yaplanmay zorunlu klmtr. Bu nedenle, 4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayl Kanun Hkmnde Kararname (KHK) ile BK kapatlarak Trkiye Kurumu (KUR) kurulmutur. Ancak, 617 sayl KHKnin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle yaklak 2 yl yasal dayanaktan yoksun olarak hizmet veren KUR, 5 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan 4904 sayl Kanunla kurulu yasasna kavumutur. 4904 sayl yasa ile grev alan geniletilen KUR, klasik i ve ii bulma hizmetlerinin yansra, igc piyasasn srekli izleyerek, aktif ve pasif igc politikalarn etkin bir ekilde uygulayabilecek bir yapya kavuturulmutur.

2.2 Yasal Ykmllkler ve Mevzuat Analizi KUR, 4904 sayl Kurulu Kanunu gerei; Ulusal

istihdam

politikasnn

oluturulmasna

ve

istihdamn

korunmasna,

gelitirilmesine ve isizliin nlenmesi faaliyetlerine yardmc olmak, isizlik sigortas ilemlerini yrtmek, gc piyasas verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yaynlamak, gc Piyasas Bilgi Danma Kurulunu oluturmak ve Kurul almalarn koordine etmek, igc arz ve talebinin belirlenmesine ynelik igc ihtiya analizlerini yapmak, yaptrmak,

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

ve meslek analizleri yapmak, yaptrmak, i ve meslek danmanl hizmetleri vermek, verdirmek, igcnn istihdam edilebilirliini artrmaya ynelik igc yetitirme, mesleki eitim ve igc uyum programlar gelitirmek ve uygulamak, istihdamdaki igcne eitim seminerleri dzenlemek, i isteme ve i aramann dzene balanmasna ilikin almalar yapmak, igcnn yurt iinde ve yurt dnda uygun olduklar ilere yerletirilmelerine ve eitli iler iin uygun igc bulunmasna ve yurt d hizmet akitlerinin yaplmasna araclk etmek, istihdamnda glk ekilen igc ile iyerlerinin yasal olarak altrmak zorunda olduklar igcnn istihdamlarna katkda bulunmak, zel istihdam brolarna ilikin Kuruma verilen grevleri yerine getirmek, iverenlerin yurt dnda kendi i ve faaliyetlerinde altraca iileri temin etmesi ile tarm ilerinde cretli i ve ii bulma araclna izin verilmesi ve kaldrlmasna ilikin ilemleri yapmak, Gerektiinde Kurum faaliyet alan ile ilgili ihalelere katlmak suretiyle, yurt iinde veya uluslararas dzeyde kurum ve kurululara eitim ve danmanlk hizmeti vermek, Avrupa Birlii ve uluslararas kurulularn igc, istihdam ve alma hayatna ilikin olarak aldklar kararlar izlemek, Trkiye Cumhuriyeti Hkmetinin taraf olduu Kurumun grev alanna giren ikili ve ok tarafl anlama, szleme ve tavsiye kararlarn uygulamakla,

grevlidir.

4904 sayl Kanunun Kurulu Kanunu olmas ve en son yaplan yasal dzenleme olmas nedeniyle, bu Kanunla ile ilgili olarak yukarda yaplan yasal ykmllkler tespiti ve analizi Kurum grev alan ile ilgili dier tm yasal dzenlemeleri de kapsamaktadr. Bu nedenle, dier yasal dzenlemeler iin ayr bir analiz mkerrerlik tekil edeceinden dzenlemeler liste halinde aada verilmitir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

& Kanunlar
4857 Sayl Kanunu 4447 Sayl sizlik Sigortas Kanunu 4046 Sayl zelletirme Kanunu 3713 Sayl Terrle Mcadele Kanunu 854 Sayl Deniz Kanunu 5953 Sayl Basn Mesleinde alanlarla altrlanlar Arasndaki

Mnasebetlerin Tanzimi Hakknda Kanun 4817 Sayl Yabanclarn alma zinleri Hakknda Kanun 2527 Sayl Trk Soylu Yabanclarn Trkiye de Meslek ve Sanatlarn Serbeste Yapabilmelerine, Kamu, zel Kurulu veya yerlerinde altrlabilmelerine likin Kanun 4702 Sayl Mesleki Eitim Kanunu 4947 Sayl Sosyal Gvenlik Kurumu Tekilat Kanunu 4982 Sayl Bilgi Edinme Kanunu 5402 Sayl Denetimli Serbestlik ve Yardm Merkezleri le Koruma Kurullar Kanunu 5084 Sayl Yatrmlarn ve stihdamn Teviki le Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun 5326 Sayl Kabahatler Kanunu 5544 Sayl Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

& Bakanlar Kurulu Kararlar


83/6291 Trk Vatandalna Kabul Edilen Afgan Gmenlerin yerlerinde ncelikle e Alnmalar Hakknda Bakanlar Kurulu Karar 85/9422 Tabii Afetlerden Zarar Gren Afetzedelerin e Gnderilmelerinde Ve e Alnmalarnda ncelik Tannmas Hakknda Bakanlar Kurulu Karar 2002/4671 3213 Sayl Maden Kanunu Kapsamna Giren Madenlerin kartlmas Veya Bunun in Gerekli Olan letme Ve Arama Faaliyetleri Sebebiyle Tanmaz Mallar Tamamen Kamulatrlanlara, Kamu Kurum Ve Kurulularnn, Daimi i Taleplerine Gndermede ncelik Tannmasna likin Bakanlar Kurulu Karar 99/12354 Terrle Mcadele Srasnda Malul Saylmayacak ekilde Yaralananlar le stn Baarl Olanlarn Ve Bakanlar Kurulu Karar le Ykmllk Sresi Uzatlan
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

10

Yedek Subay, Erba Ve Erlerin e Alnmalarnda ncelik Tannmas Hakknda Bakanlar Kurulu Karar 2005/9077 verenlerin Elli Veya Daha Fazla i altrdklar yerlerinde altrmalar Gereken zrl, Eski Hkml Ve 3713 Sayl Terrle Mcadele Kanununun Ek 1 nci Maddesinin (B) Fkras Kapsamndaki Terr Maduru altrma Oranlarnn Belirlenmesine likin Bakanlar Kurulu Karar 2004/7295 4736 Sayl Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fkras Hkmnden Muaf Tutulacaklarn Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli Ve 2002/3654 Sayl Kararnamenin Eki Kararda Deiiklik Yaplmasna likin Bakanlar Kurulu Karar ( Salk Kurulu Raporu Almak zere Salk Kurulularna Mracaat Eden zrllerden cret Alnmamas Hakknda BKK ) 2006/10886 Trkiye Kurumu Genel Mdrlnce Dzenlenen Hizmet i Eitim, Kurs ve Seminerlerde cretle Okutulacak Ders Saatlerinin Says, Ders Grevi Alacaklarn Nitelikleri ve Dier Hususlarn Tespitine likin Karar

&

Ynetmelikler

Trkiye Kurumu Genel Mdrl Tefti Kurulu Ynetmelii Trkiye Kurumu gc Yetitirme Ve Uyum Hizmetleri Ynetmelii Trkiye Kurumu Genel Mdrl Masraf Karlklarnn Tespiti Ve Uygulamasna likin Ynetmelik Tarmda ve i Bulma Araclna zin Verilmesi ve Araclarn Denetimi Hakknda Ynetmelik Kamu Kurum Ve Kurulularnn Daimi Kadrolarna lk Defa i Olarak Alnacaklar Hakknda Uygulanacak Snav Ynetmelii sizlik denei Alan Sigortal sizlerin Edindirme Eitimi Ynetmelii sizlik Sigortas Fonu Kaynaklarnn Deerlendirilmesine likin Usul Ve Esaslar Hakknda Ynetmelik Kamu Kurum ve Kurulularnda i Olarak stihdam Edilecek zrl ve Eski Hkmllere Uygulanacak Snav Ynetmelii zel stihdam Brolar Ynetmelii zrl Ve Eski Hkml altrmayan verenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralar Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluu le alma Usul Ve Esaslar Hakknda Ynetmelik
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

Meslek Gelitirme,

Deitirme ve

11

zrl, Eski Hkml ve Terr Maduru stihdam Hakknda Ynetmelik Ksa alma ve Ksa alma deneine likin Ynetmelik Trkiye Kurumu Genel Mdrl Yurt inde e Yerletirme Hizmeti Hakknda Ynetmelik cret Garanti Fonu Ynetmelii Denetimli Serbestlik ve Yardm Merkezleri le Koruma Kurullar Ynetmelii zel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakknda Ynetmelik Korumal yerleri Hakknda Ynetmelik zrllk lt, Snflandrmas ve zrllere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Ynetmelik

2.3. Faaliyet Alanlar ve Hizmetler 2.3.1. gc Piyasas Enformasyon Hizmetleri gc piyasasnda meydana gelen sosyo-ekonomik deime ve gelimelerin istihdam zerindeki etkilerinin ortaya karlmas, istihdam ve eitim politikalarnn olumasna katk salanabilmesi, alnmas gerekli nlemler konusunda karar alclara yardmc olunabilmesi, Kurum hizmetlerinin etkin ve bir plan dahilinde sunulabilmesi amacyla; gc piyasas verilerinin derlenmesi, gc piyasas verilerinin analiz edilerek yorumlanmas, gc piyasas verilerinin kullanclarn hizmetine sunulmas,

hizmetleri yrtlmektedir. 2.3.2 Aktif gc Programlar gcnn istihdam edilebilirliini artrmak amacyla; ve meslek analizleri yaplmas, Mesleklerin tanmlanmas ve snflandrlmas, Meslek ya da alan seme aamasnda olan rencilere mesleki rehberlik hizmetlerinin sunulmas, Yetikinlere i ve meslek danmanl hizmetlerinin verilmesi, lgili kurum ve kurulularla ibirlii yaparak, meslek edindirme, meslek gelitirme ve meslek deitirme kurslarnn dzenlenmesi, stihdamnda glk ekilen gruplarn istihdamn kolaylatrc mesleki eitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

12

sizliin youn olduu dnemlerde ve yerlerde toplum yararna alma programlar dzenlenmesi, stihdamdaki igcne eitim seminerleri verilmesi, hizmetleri sunulmaktadr.

2.3.3 stihdam Hizmetleri stihdamn korunmasna, gelitirilmesine ve isizliin nlenmesi faaliyetlerine yardmc olmak amacyla, Ulusal ve Yerel stihdam Politikas Belirleme almalar nsangc Planlamasna Ynelik almalar e Yerletirme almalar zel stihdam Brolarna likin almalar

yrtlmektedir. 2.3.4. Pasif gc Programlar sizliin olumsuz sonularnn hafifletilmesi amacyla, sizlik Sigortas cret Garanti Fonu Ksa alma denei Kayb Tazminat

hizmetleri yrtlmektedir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

13

HZMET ETKLEM EMASI

GC PYASASI ENFORMASYON HZMETLER

AKTF GC PROGRAMLARI

GC PYASASI VERLERNN DERLENMES, ANALZ VE YORUMLANMASI

GC PYASASI VERLERNN YAYIMLANMASI

MESLEK ARATIRMA, GELTRME

VE MESLEK DANIMANLII

GC ETM

LETMELERDE ETM

YURT/DII E YERLETRME

NSANGC PLANLAMASI

ZEL STHDAM BROLARI

KAYBI TAZMNATI

SZLK SGORTASI

KISA ALIMA DENE

CRET GARANT FONU

STHDAM HZMETLER

PASF GC PROGRAMLARI

2.4. Payda Analizi Kurumun alma alannn genilii dnldnde, bu alanda eitli ekillerde etkinlik gsterecek bir ok oyuncunun bulunmas doaldr. Dolaysyla sz konusu oyuncular arasnda istenen oranda koordinasyonun salanarak, hedeflenen etkinliin

salanmasna dnk alan/ almas gereken Kurumun ok sayda i ve d payda bulunmaktadr. stihdam ve isizlik gibi konularla dorudan veya dolayl olarak temas eden tm kii, kurum ve kurulular KURun payda konumundadr. Payda analizleri paydalara uygulanan mlakat ve anketlere bal olarak yaplmtr. Mlakat ve anketler ok geni bir yelpazede uygulanmtr. Uygulanan anket ve mlakatlarda elde edilen veriler, Kurum ynetimi ile yaplan toplantlarda

deerlendirilmi, durum analizinin yaplmasnda ve stratejik amalarn belirlenmesinde temel tekil etmitir. Bu erevede, KUR tarafndan uygulanan Aktif gc Piyasas

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

14

Program (APP) erevesinde yaplan almalarn deerlendirilmesi amacyla hazrlanan htiya Deerlendirme Raporu ekte yer almtr.

2.4.1. D Paydalar 1. arayanlar 2. verenler 3. Sendikalar 4. Yerel Ynetimler 5. Sivil Toplum Kurulular 6. Kamu Kurum ve kurulular 7. Eitim Kurumlar 8. Mali yardm ve teknik ibirlii gibi konulardan dolay Dnya Bankas, LO ve AB Komisyonu gibi uluslararas kurulular 9. Dier lke kamu istihdam kurumlar KUR

un

faaliyetlerinin

-almakta

olduu

alandan

kaynaklanan-

sosyal

gvenlik/politika kapsamnda deerlendirilebilecek bir yn de bulunmaktadr. zellikle bu ynnn de etkisiyle birok kamu kurumundan farkl olarak Kurum, d payda durumunda olan dier Kamu Kurum ve Kurulularna ve sosyal taraflara, idari yapsnda etkin bir konum vererek Genel Kurul ve Ynetim Kurulunda temsil imkan tanmaktadr. Buna gre; Genel Kurul Adalet, Milli Savunma, ileri, Dileri, Maliye, Milli Eitim, Bayndrlk ve skan, Salk, Ulatrma, Tarm ve Kyileri, alma ve Sosyal Gvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kltr ve Turizm, evre ve Orman bakanlklar ile Avrupa Birlii Genel Sekreterlii, Hazine, D Ticaret, Devlet Plnlama Tekilat mstearlklar, Devlet Personel, zelletirme daresi, Trkiye statistik Kurumu, GAP Blge Kalknma daresi, Kk ve Orta lekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi, zrller daresi Bakanlklar, Milli Prodktivite Merkezi, Kadnn Stats ve Sorunlar Genel Mdrl, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrl, Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ba-Kur ve Kurumdan itirak edecek Genel Mdr dzeyinde birer, ye saylar itibariyle en fazla yeye sahip ilk sradaki ii konfederasyonlarnca ye saylar oranlar dikkate alnarak belirlenecek on yedi, ye says itibariyle en fazla yeye sahip iveren konfederasyonunca belirlenecek on, Trkiye Ticaret, Sanayi, Deniz
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

15

Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birliinden be, Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonundan , Trkiye Sakatlar Konfederasyonundan her zr grubunu temsilen birer olmak zere toplam drt, Trkiye Ziraat Odalar Birliinden iki, Yksekretim Kurulunca belirlenecek drt retim yesi, Kurumda temsil yetkisine sahip kamu grevlileri sendikasnca belirlenecek bir, temsilciden oluur.

Ayn zamanda Ynetim Kurulu, Genel Mdrn bakanlnda, alma ve Sosyal Gvenlik Bakannn ve Hazine Mstearlnn bal olduu Bakann nerisi zerine mterek kararla atanan birer temsilci ile en ok yeye sahip ii konfederasyonu, iveren konfederasyonu ve Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonunca belirlenen birer yeden olmak zere alt yeden oluur.

Kurumun mterileri ya da yararlanclar ise i arayanlar, iverenler, istihdamdaki igc, renciler ve igc piyasas enformasyon hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerdir. 2.4.2. Paydalar 1. KUR alanlar, 2. KUR yneticileri, 3. alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

16

2.4.3. Hizmet-Payda Matrisi

Dier lke stihdam Kurumlar

Kamu Kurum ve Kurulular

Sivil Toplum Kurulular

Uluslar Aras Kurulular

Eitim Kurumlar

Yerel Ynetimler

Arayanlar

Paydalar

alan gc X X X X ! X X !

Sendikalar

Hizmetler gc Piyasas Bilgileri


gc Yetitirme ve Meslek Danmanl letmelerde Eitim Meslek Aratrma ve Gelitirme sizlik Sigortas Ksa alma denei cret Garanti Fonu Kayb Tazminat e Yerletirme zel stihdam Brolar nsan Gc Planlamas

X X X X X X X X ! !

X X X X X X X X X !

X ! ! ! !

X ! ! ! !

X ! ! ! ! !

X ! ! ! ! ! !

X ! ! X ! !

X ! ! ! !

X: Dorudan yararlanan ! : Dolayl yararlanan

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

renciler X X X ! 17

verenler

2.5.Kurulu i Analiz 2.5.1. Kurumun Yaps Kurum, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn ilgili kuruluu olup, zel hukuk hkmlerine tabi, tzel kiilii haiz, idar ve mal bakmdan zerk bir kamu kurumudur. Kurum Organlar Genel Kurul Ynetim Kurulu Genel Mdrlk l stihdam Kurullar

Genel Kurul; devletin ekonomik ve sosyal politikalarna uyumlu Ulusal stihdam Politikasnn oluturulmasna yardmc olmak, uygulanan politikalarn dnem iindeki etkilerini deerlendirmek, istihdamn korunmas, gelitirilmesi, yaygnlatrlmas ve isizliin nlenmesi faaliyetlerine yardmc olmakla grevlidir. Ayrca bu konularda nerilerde bulunmas gerekmektedir. Sosyal taraflardan 46 ve kamudan 33 olmak zere toplam 79 yeden olumaktadr. Ynetim Kurulu; Kurumun en yksek ynetim, karar, yetki ve sorumlulua sahip organ olup; Genel Mdrn bakanlnda, alma ve Sosyal Gvenlik Bakannn ve Hazine Mstearlnn bal olduu Bakann nerisi zerine mterek kararla atanan birer temsilci, en ok yeye sahip ii konfederasyonu, iveren konfederasyonu ve esnaf ve sanatkrlar konfederasyonunca belirlenen birer temsilci olmak zere toplam 6 yeden olumaktadr. Genel Mdrlk, merkez ve tara tekilatndan olumaktadr. Merkez tekilat Tefti Kurulu Bakanl, Hukuk Mavirlii, 7 Daire Bakanl ve Savunma Uzmanlndan olumaktadr. Tara Tekilat ise 81 l Mdrl ile merkez nfusu 100 bin ve daha fazla olan veya Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi alan says 10 binin zerinde bulunan ilelerden gerekli grlenlerde kurulan ube Mdrlklerinden olumaktadr. l stihdam Kurullar, il dzeyinde istihdam koruyucu, gelitirici ve isizlii nleyici tedbirleri saptamak; il istihdam politikasnn oluturulmasna yardmc olmak; igc yetitirme etkinliklerini ynlendirmek zere yerel dzeyde geerli olacak ilke ve politikalar belirlemekle grevlidir. Kurul almalarn valinin bakanlnda

yrtmektedir ve il dzeyinde sosyal taraf ve kamu temsilcilerinden olumaktadr.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

18

TRKYE KURUMU

GENEL KURUL

YNETM KURULU

GENEL MDRLK

L STHDAM KURULLARI

GENEL MDR

GENEL MDR YARDIMCISI

ANA HZMET BRMLER

DANIMA VE DENETM BRMLER

YARDIMCI HZMET BRMLER

GENEL MDR YARDIMCISI

GC PYASASI BLG HZMETLER DARES BK.LII GC UYUM DARES BK.LII STHDAM DARES BAKANLII SZLK SGORTASI DARES BK.LII DI LKLER DARES BK.LII TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

TEFT KURULU BAKANLII

PERSONEL VE ETM DA. BK.

GENEL MDR YARDIMCISI

HUKUK MAVRL

DAR VE MAL LER DA. BK.

SAVUNMA UZMANLII L MDRLKLER

UBE MDRLKLER

19

2.5.2 Personel Durumu Toplam kadro says 3.415 olan KUR grevlerini, devlet memuru statsnde alan 529u merkez, 1.910u tara olmak zere toplam 2.439 personel ile yerine getirmektedir. Bu say, istihdamn gelitirilmesi ve isizlikle mcadelede ok nemli grevler stlenen Kurumun, grevlerini gerektii ekilde yerine getirmesin yeterli deildir. Gelimi lkelerden Almanyada 93.000, ngilterede 45.000 ve Fransada 40.000 personelin istihdam kurumlarnda grev yapt gz nne alnrsa, Kurumumuz personel saysnn yetersizlii daha ak olarak grlecektir. KADRO DURUMU Tekilat Merkez Tara Toplam*
* 31.01.2007 Tarihi tibariyle

Dolu 529 1.910 2.439

Bo 409 567 976

Toplam 938 2.477 3.415

ETM DURUMU DAILIMI

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1636

682

13

108

LKOKUL

ORTAOKUL

LSE

NLSANS-LSANS

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

20

2.5.3 Mali Durum Kurum gelirleri Her yl Bakanlk btesine Kurum iin konulan denek, Kurumca verilecek eitim ve danmanlk hizmetleri bedeli ile iverenlerden ve tarm araclar ile zel istihdam brolarndan alnan masraf karlklar, dari para cezalar, Kurumun tanr ve tanmaz mallarndan elde edilen gelirler, Gerek veya tzel kiiler tarafndan yaplan ba, vasiyetler ve Kurumca hazrlanan standart form ve benzerlerinin satndan elde edilecek gelirler ile dier gelirlerden olumaktadr.

SKUR UN BTESI
YTL 2007 I-Gelir Btesi 1-Teebbs ve Mlkiyet Gelirleri 2-Alnan Ba ve Yardmlar 3-Dier Gelirler 4- Sermaye Gelirleri 5-Net finansman (Bir nceki yldan devir) II-Gider Btesi 1-Personel Giderleri 2- Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Prim Giderleri 3-Mal ved Hizmet Alm Giderleri 4-Cari Transferler 5-Sermaye Giderleri 2008 2009 118.483.836,00 4.863.229,00 70.469.147,00 37.091.047,00 60.413,00 6.000.000,00 118.483.837,00 52.461.145,00 12.116.631,00 46.748.753,00 3.211.440,00 3.945.868,00

117.600.000,00 117.207.930,00 4.669.000,00 68.902.000,00 38.471.000,00 58.000,00 5.500.000,00 4.855.760,00 69.399.680,00 37.142.170,00 60.320,00 5.750.000,00

117.600.000,00 117.207.930,00 48.505.000,00 11.321.000,00 49.220.000,00 2.805.000,00 5.749.000,00 50.643.070,00 11.700.730,00 48.373.020,00 3.001.350,00 3.489.760,00

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

21

SZLK SGORTASI FON BTES YTL 2006 I-Gider Btesi 1. Mal ve Hizmet Almlar 2. Cari Transferler 3. Deer ve Miktar Deiimleri 4. Gelirlerin Red ve adesinden Kaynaklanan Giderler 5. Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler II-Gelir Btesi 1. Sosyal Gvenlik 2. Dier Gelirler 3. Deer ve Miktar Deiimleri Gelir 4. Finans (Nakit Devri) 18.006.549.375 432.390.000 16.099.667 416.276.333 14.000 23.508.908.700 2.390.000.000 3.112.359.325 2007 752.862.900 81.775.000 613.445.900 50.100.000 7.540.000 2.000 30.412.612.000 2.720.000.000 3.992.015.000 50.100.000 23.650.497.000

2.5.4 Fiziki ve Teknolojik Altyap KUR, 59u mlkiyet 57si kiralk olmak zere toplam 116 binada hizmet vermektedir. Hizmet binalarnn fiziki koullarnn iyiletirilmesine ynelik yaplan almalarn devam etmesi gerekmektedir.

Kurumun merkez birimleri 6 ayr binada hizmet yrtmeye almaktadr. Kurumun merkezde ayr binalarda hizmet sunumu; denetimi, koordinasyonu ve i akmn zorlatrd gibi nemli lde zaman kaybna ve israfa yol amaktadr. Merkez birimlerinin tek at altnda toplanmas hizmet sunumunun iyiletirilmesi iin nem arz etmektedir. Son yllarda teknolojik alt yap asndan nemli atlmlar gerekletiren KUR, zellikle 2000li yllardan sonra kiisel bilgisayarlar, sunucu sistemleri ile dier tanabilir bilgisayarlar biliim srelerinde etkin olarak kullanmaya balamtr. Her alanna kiisel bir bilgisayar salayan

Kurum biliim teknolojisinde gelimelere paralel olarak teknolojik altyapsn srekli revize etmektedir.
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

22

Dier taraftan, Kurum hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunumunu salamak amacyla uygulamaya koyulan ve e-Devlete geiin bir adm olan Kurumsal Dnm Projesi (eKUR) ile mterilerimizin Kurumumuz ile ilgili tm ilemlerini kendilerinin yapabilecei bir platformun oluturulmas hedeflenmektedir. 2007 ortalarnda kullanma almas planlan Kurumsal Portaln i yk, verilerin gncellii, gvenirlilii ile teknolojiden yararlanmann yaygnlatrmas konularnda katklar byk olacaktr.

2.5.5 Kurum Kltr sizlik gibi ekonomik ve sosyal boyutlar olan bir sorunla mcadele etmek amacyla kurulmu olan KUR, yasal, mali ve teknik skntlara ramen, istihdam korumak ve artrmak adna gemiten gnmze nemli faaliyetler ve projeler yrtmtr.

1980lere kadar i ve ii bulma faaliyetlerine younlaan Kurum, bu tarihten sonra kreselleme ve bilgi teknolojisindeki gelimeler nedeniyle igc piyasasnda yaanan hzl deiim ve gelimelere ayak uydurmada problemler yaamtr. sizliin vard boyutlar, dnyada yaanan gelimeler ve ABye uyum sreci Kurumun yeniden yaplandrlmasn zorunlu klmtr.

2003 ylnda yaplan yasal dzenleme ile ada bir hukuki altyapya kavuan KURun ynetimine sosyal taraflarn katlm salanarak, katlmc ve sosyal diyaloa ak bir alma ve rgtlenme modeli getirilmi, grev alan geniletilerek klasik i ve ii bulma hizmetlerinin yansra, aktif ve pasif igc programlarn etkin bir ekilde uygulayabilecek bir yapya kavuturulmas salanmtr. Szkonusu yasal dzenleme ve Avrupa stihdam Stratejisine uyum srecinde stlenilen rol teknik altyap ve altrlan personelin say ve niteliinde nemli dnmleri beraberinde getirmitir. ada hukuki alt yap, modern teknik donanm ve zlk haklarnda iyilemeye bal olarak i memnuniyeti giderek artan personel Kurumun yrtt faaliyet ve projelerin saysn ve etkinliini artrmaktadr. gc piyasasnda etkinlii artan bir Kurumda alyor olmak da alanlar arasnda KURluluk bilincini pekitirmektedir. Bu ivmenin nmzdeki srete de gelierek devam etmesi beklenmektedir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

23

2.6. evre Analizi 2.6.1. gc Piyasas Genel Eilimleri Gnmz dnyasnda isizlik, kalknmlk seviyeleri ne olursa olsun btn lkelerin kar karya bulunduu sosyo-ekonomik sorunlarn banda gelmektedir.

Uluslararas alma rgt (ILO) tarafndan Ocak 2007 tarihinde aklanan Kresel stihdam Eilimler Raporuna gre, 2006 yl sonu itibariyle dnyadaki isiz says 195.2 milyon olup, genel isizlik oran % 6,3 dr. Bu sayya dzenli ve yeterli almayanlar da eklersek yaklak 500 milyon insan ya hi almamakta ya da eksik almaktadr.

Gelimi lkelerde grlen isizliin ana nedeni, talebin mevcut igc arznn tamamn alr durumda tutacak dzeyde olmamasdr. Ekonomik organizasyon bu talebi yaratamamaktadr. Gelimekte olan lkelerde ise isizliin ana nedeni, toplam talep yetersizliine ek olarak tarm arlkl ekonomiden sanayi ve hizmet arlkl ekonomiye geiin yaratt deiimlerin bir rn olarak karmza kmaktadr. sizlik, bir lkede sadece retim ve ekonomik kalknmay olumsuz etkilememekte, ayn zamanda sosyal problemler, sosyal dlanma ve yoksulluu da beraberinde

getirmektedir. Bu nedenle istihdam, sadece retim ve gelir yaratan bir olgu deil, ayn zamanda sosyal btnlemenin ve sosyal bar tesis etmenin de en nemli aracdr. Bu itibarla, istihdam ve verimlilii artrmak ve bylelikle ekonomik ve sosyal kalknmay gerekletirmek tm dnya lkelerinin birinci hedefi haline gelmitir. sizlii azaltmak ve istihdam artrmak iin en etkili politika, srdrlebilir ve yksek bir ekonomik byme orann salamaktr. Ancak, 4 yldr lkemizde yaand gibi ekonomik byme tek bana mevcut isizlere ve igc piyasasna yeni girenlere iyi ilerin salanmasnda yeterli deildir. Bu itibarla, ekonomik bymenin yansra, bata istihdamn ekonomik politikalarn merkezine konulmas olmak zere, insan kaynaklarna yatrm yaplmas ve aktif igc piyasas politikalarnn etkin olarak uygulanmas gerekmektedir.

Dier taraftan, hzla deien teknoloji, bilgi ekonomisi, kreselleme ve artan uluslararas rekabet dier alanlarda olduu gibi igc piyasalarn ve alma yaamn da etkilemektedir. gc piyasasnda eitimli, becerili, kalifiye igcne gereksinimi artrmtr. Bu nedenle igcnn yalnzca tek bir alanda eitimi artk yeterli olmamakta,
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

24

bunun yerine deien igc piyasasnn gereklerine ksa srede uyum salayabilecek niteliklere sahip igcnn yaam boyu eitimi ngrlmektedir.

Bireyin srekli istihdamda kalmas yaam boyu eitim almas ile mmkn hale gelmitir. nk, istihdam ve eitim arasnda karlkl bir iliki szkonusudur; eitim istihdamda art ve yeni i kollarna uyumu salarken, gnn koullarna gre istihdam yapsnda meydana gelen deimeler de eitim politikalarna yn vermektedir. Ayrca igcnn daha eitimli hale getirilmesi verimlilii de artrmaktadr. Bu sre, aktif igc piyasas politikalarnn nemini artrmtr. gcnn mesleki eitimi, beceri kazndrma, mesleki rehberlik ve kariyer danmanl, i kurmaya destek salama ile mesleki rehabilitasyon tedbirlerini ieren aktif igc piyasas politikalar, igc piyasasna mdahale etmenin en nemli aralarndandr. Temel felsefesi istihdam edilebilirlilii artrmak olan szkonusu Politikalarn en nemli zellii, gerek uyguland alanlarda, hatta uygulayacak kurumlarn tespit edilmesinde; gerekse hedef alnan kitle itibariyle esneklie sahip olmasdr. Bu esneklik deien koullara uyum salanmas asndan nemlidir.

Aktif igc piyasas politikalarnn uygulanmasnda en nemli grev kamu istihdam kurumlarna dmektedir. 2.6.2 Avrupa stihdam Stratejisi (AS) Avrupada, 1970li yllarn ikinci yarsndan itibaren ekonomilerin tam istihdam seviyesinden uzaklamas ile gndeme gelen istihdam sorunu; piyasalarda yeni i yaratamamann getirdii skntlar, demografik yap nedeniyle igcne dahil olacak nfusun azl, alma yaamnda bulunan yal nfusun nitelik eksiklii ve genlerin istihdama geiteki problemleri de eklenince daha da karmak ve byk bir sorun haline gelmitir.

Sosyal entegrasyonun baarl bir ekonomi politikasnn zaruri sonucu olaca dncesiyle Avrupa Birliinin balangta ekonomik btnlemeyi hedef alp, uzun sre sosyal alanda ilave bir dzenleme yapmay, zellikle ekonomik kriz yllarnda isizlii nlemede pasif programlara arlk verilmesi, yaanan isizliin yapsal ve uzun sreli isizlie dnmesine neden olmutur.
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

25

AB, makroekonomik oklarla baedebilecek tutarl stratejilere ve igc piyasalarnda uzun dnemli hale gelen isizlii ve dier yapsal problemleri giderecek etkili aralara sahip olmak iin Maastricht Anlamasyla nemli bir adm atmtr. 1997 ylnda Amsterdam Anlamasyla da ekonomik byme ve istikrar gibi makroekonomik nceliklerle istihdama ayn staty vermi, yksek dzeyde istihdamn yakalanmasn kilit bir ncelik olarak n sralara almtr. 1997 Kasmnda yaplan Lksemburg Zirvesi ile Avrupa stihdam Stratejisi (AS) uygulanmaya balanmtr. AS, aktif istihdam politikalarna dayanmakta ve 4 temel direi bulunmaktadr: stihdam edilebilirlii artrmak, Giriimcilie ynelik tevikleri destekleyerek ve engelleri ortadan kaldrarak, daha fazla yeni ve iyi i anlamna gelen giriimcilii gelitirmek, Yaam boyu renimle ve i organizasyonlarn modernletirerek, i yerlerinin ve alanlarnn deien piyasa koullarna uyumlarn salamak, gc piyasasnda ayrmcla kar frsat eitlii yaratmak. ASnin dnm noktalarndan biri de 2000 Lizbon Zirvesidir. Zirvenin temel hedefleri; gelecek 10 yl iinde Birlii dnyann en rekabeti ve dinamik, bilgiye dayal ekonomisi haline getirmek, tam istihdam salamak, srdrlebilir bir ekonomik bymeyi ve sosyal btnlemeyi salamaktr.

Zirvede eitim ve mesleki eitime yaplan yatrmn bilgi ekonomisinin en iyi yatrm olduu vurgulanarak istihdamla ilgili stratejik hedefler konulmutur. ASnin uygulanmasnda kamu istihdam kurumlar esas oyuncu konumundadr. Her yl hazrlanan sithdam Rehberleri ve Ulusal stihdam Eylem Planlarnda kamu istihdam kurumlarna nemli roller yklenmektedir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

26

2.6.3. Trkiye gc Piyasas lkemiz, gnmzde demografik gei dnemi olarak ifade edilen ve hz giderek dmekle beraber nfus artnn devam ettii sreci yaamaktadr. Nfus art hz, 1945 ylndan sonra ilk kez 1990-2000 dneminde binde 20'nin altna derek binde 18.3 olarak gereklemitir. 2006 ylnda binde 12,4 olarak gerekleen nfus art hznn, 2007 ylnda binde 12,1e gerileyecei ngrlmektedir. 2007-2013 dnemini kapsayan 9. Kalknma Plannda lke nfusunun 2013 ylnda 79 milyona ulaaca tahmin edilmektedir. gc Durumu (2005-2006) GSTERGELER
Kurumsal olmayan sivil nfus (000) 15 ve daha yukar yataki nfus (000) gc (000) stihdam (000) siz (000) gcne katlma oran (%) stihdam oran (%) sizlik oran (%) Tarm d isizlik oran (%) Gen nfusta isizlik oran (%) Eksik istihdam oran (%) Gen nfusta eksik istihdam oran (%) gcne dahil olmayanlar (000)
(1) (1)

TRKYE 2005
71 611 50 826 24 565 22 046 2 520 48,3 43,4 10,3 13,6 19,3 3,3 4,3 26 260

KENT 2005
44 312 31 678 14 398 12 566 1 832 45,5 39,7 12,7 13,2 22,8 2,9 3,0 17 279

KIR 2005
27 299 19 148 10 167 9 480 687 53,1 49,5 6,8 14,8 14,1 4,0 6,1 8 981

2006
72 606 51 668 24 776 22 330 2 446 48,0 43,2 9,9 12,6 18,7 3,6 4,0 26 892

2006
45 383 32 718 14 882 13 081 1 802 45,5 40,0 12,1 12,5 21,5 3,2 3,1 17 835

2006
27 223 18 950 9 894 9 249 645 52,2 48,8 6,5 13,2 14,1 4,2 5,5 9 057

(1) 15-24 ya grubundaki nfus Kaynak:TK, Hanehalk gc Aratrmas 2006 Yllk Sonular

AB genelinde % 70 dzeyinde olan igcne katlma oran lkemizde ok dk ve giderek azalmakta olup 2006 yl verilerine gre % 48dir. 9. Kalknma Plannda bu orann ortalama % 49,8e ulaaca, 2013 ylnda %50,7ye ulaaca tahmin edilmektedir. Kadnlarn igcne katlma oran ise erkeklerin ancak yaklak te biri kadardr. gcne dahil olmayanlarn yaklak yarsn ev kadnlar oluturmaktadr.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

27

1950lerde balayarak den igcne katlma orann temelinde, tarm istihdamnn azalmas ve kyden kente g olgusu yatmaktadr. Krdan kente g srecinde krda igc iinde yer alan kadnlar kentte igc dnda grnmektedir. Dier taraftan, kentlerde ilerin belirli beceriler gerektirmesi buna karn kadnlarn eitim dzeyinin dkl igc dnda kalmay kalc hale getirmektedir. gcnn Eitim Durumu (2006) Toplam Eitim Durumu Toplam Okur-yazar olmayanlar Lise alt eitimliler Lise ve dengi meslek Yksekokul ve faklte KO (%) 48,0 20,3 46,9 57,0 78,5 O (%) 9,9 4,4 9,3 12,8 9,5 Erkek KO (%) 71,5 40,4 70,8 73,6 84,1 O (%) 9,7 10,4 9,8 10,3 7,8 Kadn O (%) 24,9 16,2 21,8 31,4 69,8 O (%) 10,3 1,4 7,7 22,1 13,0

KO: gcne katlma oran O: sizlik oran Kaynak:TK, Hanehalk gc Aratrmas 2006 Yllk Sonular

2006 yl sonu itibariyle alabilir adaki nfus bir neki yla gre 842 bin kii artm, ancak bunun yaklak yarsnn retime katlamamas, reten kesimin giderek daha fazla kiiyi geindirmek zorunda kalmasna ve retime katlm sonucu elde edilen gelirin de daha fazla kii arasnda paylalmasna neden olmaktadr. Bu durum, rekabet koullarnn zorlat, kresellemenin hz kazand srete ekonomik kalknma ve gelime yolundaki nemli engellerden birini oluturmaktadr. stihdam 1988-2006 dnemini ieren 18 ylda 18 milyondan 22,3 milyona km, buna karn alabilir yataki nfus 34 milyondan 51,6 milyona ykselmitir. Yani ekonomimiz, artan nfusa yeterli i yaratamamaktadr. stihdam oran 2006 yl sonu itibariyle % 43,2dir. 2006 ylnda istihdam edilenlerin % 27,3' tarm, % 19,7si sanayi, % 5,7'si inaat, % 47,3' ise hizmetler sektrndedir. 9. Kalknma Plannda istihdam orannn ortalama % 2,7 orannda artaca, 2013 ylnda % 46,8e kaca ve istihdamdaki artn tarmda zlmelere bal olarak hizmetler sektr lehine yaanaca ngrlmektedir.

Kaytd istihdamn bykl ve art eilimi, igc piyasasna damgasn vuran dier temel zelliklerden biridir. Bir dalgalanma olmakla birlikte, 1990-2005 yllar arasnda
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

28

toplam istihdamn yaklak yars kayt ddr. 2006 yllk verilerine gre toplam istihdam edilenlerin % 48,48i (10.827) herhangi bir sosyal gvenlik kurumuna kaytl deildir.

Kresel ekonomideki olumlu gelimelere ramen dnyada olduu gibi lkemizde de kalc ve uzun sreli isizlik sorunu ciddiyetini korumaktadr. Yaplan gzlemler ve aratrmalar Trkiyede isizlik sorununun gerek gei ekonomisinin sorunlarndan gerekse igc piyasasnn katlklarndan kaynaklandn gstermektedir.

lkemizde 1988-2000 yllar arasnda % 7-8lerde seyretmi olan isizlik oran; 2000 sonu ve 2001 balarnda yaanan ekonomik krizle birlikte % 10nun zerine km olup, 2006 ylnda % 9,9a gerilemi olmasna ramen halen yksek seviyesini korumaktadr. sizliin daha ok kentlerde ve gen ya grubunda (15-24) younlat grlmektedir. Tarmdaki retim teknolojisi deiimi ile kyden kente g isizliin kentlerde younlamasna neden olmaktadr. sizler iinde iini kaybedenler ounluu oluturmaktadr. 9. Kalknma Plannda isizlik orann ortalama % 9,7 olaca, 2013 ylnda ise % 7,7e gerileyecei tahmin edilmektedir. sizliin ve isizliin yaratt tahribatn youn olarak hissedildii lkemizde, uzun vadeli ekonomik ve sosyal plan, politika ve stratejilerin nemi ortadadr. Gerek isizliin nlenmesine ve mevcut igcnn gelitirilmesine ynelik aktif igc politikalarnn ve gerekse isiz kalmann etkilerini en hafife indirecek pasif igc politikalarnn uygulanmasnda kamu istihdam kurumlarnn rol ise tartlmazdr.

Gnn

ihtiya

ve

koullar

ile

dnyadaki

gelimeler

dorultusunda

yeniden

yaplandrlan lkemiz istihdam kurumu KUR, klasik i ve ii bulma hizmetlerinin yansra igc piyasasn izleyerek aktif ve pasif igc programlarn etkin olarak uygulamaya almakta, Avrupa stihdam Stratejisi (AS) ve uyum almalarn da lkemiz adna koordine etmektedir.

Bilindii zere ABye aday lkelerin ASe dahil olabilmesi almalarna 1999 ylndan itibaren balanm olup, bunun iin aamal bir gei sreci ngrlmtr. ASe dahil olmak iin ngrlen aamal gei srecinin ilk adm olan ve igc piyasasnn fotoraf niteliini tayan stihdam Durum Raporu hazrlanm ve Temmuz 2003te Avrupa Komisyonu (AK)na sunularak uygun gr alnmtr. kinci aama olan ve istihdam politikas iin kritik sorunlarn analiz edildii ve lkenin istihdam konusundaki
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

29

nceliklerinin ve izlenecek politikalarnn belirlendii Ortak Deerlendirme Belgesi hazrlanm olup, 2007 ylnn ikinci eyreinde imzalanmas planlanmaktadr. Bu belgenin imzalanmas ile lkemiz ASe uyum erevesinde nemli bir adm atm olacaktr. Bunu takiben Ulusal Reform Program hazrlanacaktr. Grld zere, igc piyasas politikalarn uygulanmasnda KUR kilit role sahip bulunmaktadr. Bu itibarla, Kurumun gelimi lkelerdeki benzeri ada istihdam kurumlar seviyesinde bir yeterlilie sahip olabilmesi iin kurumsal, insangc, mali ve teknik ynden desteklenmesi lkemizin gelecei asndan byk nem tamaktadr. 2.7. GZFT (SWOT) Analizi KURun gl yanlar ve zayf yanlarnn tespitinde, Kurumun faaliyetlerine ynelik frsat ve tehditlerin (GZFT) neler olduunun belirlenmesinde Avrupa Komisyonunun katklaryla hazrlanan htiya Deerlendirme Raporu (2006 Program Uygulamas in KURa Teknik Destek Salanmas) ile Trkiye'ye Ynelik Katlm ncesi Mali Yardm Program erevesinde hazrlanan GZFT Raporu esas alnmtr. Szkonusu raporlarn hazrlanmasnda i ve d paydalarmzn yeterli say ve genilikte katlmn salamak amacyla ok sayda toplant ve altay dzenlenmitir. Ayrca Kurumumuzca hazrlanan ve halen uygulanmakta olan 2006-2008 Stratejik Plan da dikkate alnarak Stratejik Plan Hazrlama Komisyonu ve Kurumumuz st ynetiminin katklaryla Kurumumuzun gl ve zayf yanlar ile d etkenlerin de etkisiyle karlaaca frsat ve tehditler maddeler halinde sralanmtr. Yaplan tm almalar sonucu belirlenen GZFT analiz sonular aadaki tabloda verilmektedir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

30

GL YNLER

1- Tm lke Dzeyinde rgtlenmi Olmak 2- Katlmc ve Sosyal Diyaloga Ak dari Yap 3- sizlik Sigortas Fonunu Ynetmek 4- Hizmet Sunumunda Biliim Teknolojilerinden Yararlanlmas 5- zverili ve Deiime Ak Personel 6- Kalite Ynetim Sisteminin Uygulanyor Olmas 7- Uluslararas Proje Uygulamada Deneyim Sahibi Olunmas 8- Hizmet i Eitime nem Verilmesi

ZAYIF YNLER

1- Personelin Nicelik ve Nitelik Olarak Yetersiz Olmas 2- Genel Bteden Kuruma Ayrlan Payn Yeterli Olmamas 3- Beeri ve Mali Kaynaklarn Etkin Kullanlamamas 4- Kurumun Hizmetlerine likin Olumsuz maj ve Hizmetlerinin Yetersiz Tantm 5- Kurum i Koordinasyon Eksiklii 6- Fiziki ve Teknik Alt Yapnn Yetersizlii 7- Yerel
Ynetim, niversite birliinin Zayf Olmas ve Mesleki Eitim Veren Kurulularla

8- verenlere Sunulan Hizmetlerin Yetersizlii ve letiimin Zayf Olmas 9- gc Piyasasna likin Verilerin Yetersiz Olmas 10- Kalifikasyonu
Olmas Yksek Arayanlara Ynelik Hizmetlerin Zayf

11- Kurum Kltrnn Gelimemi Olmas


FIRSATLAR

1- Avrupa Birlii Uyum Sreci


TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

31

2- Kamu stihdam Kurumlarnn Artan nemi 3- Gen Bir Nfusa Sahip Olmak 4- Teknolojik Gelimeler 5- stikrarl Bir Ekonomik Byme

TEHDTLER

1- lkemize Yakn Corafyalarda Yaanan Siyasi stikrarszlklar 2- Ulusal Bir stihdam Politikas Gelitirilmemi Olmas 3- Yksek Nfus Art Hz 4- Yksek sizlik Oran 5- gcne Katlm Orannn Dk Olmas 6- gcnn Eitim Seviyesi ve Verimliliinin Dk Olmas 7- Eitim ve stihdam likisinin Zayfl 8- stihdamda Tarmn Arl 9- G 1011Blgeleraras Gelimilik Farklar Kayt D stihdam

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

32

NC BLM Kurum Stratejisinin Temel Talar


3.1 Misyon, Vizyon ve lkeler 3.1.1. Misyon stihdam Arttrmak ve sizlii nlemek Amacyla, gc Piyasas Bilgi Sistemi Oluturmak, ve i Arayanlara Etkin Bir Araclk Hizmeti Sunmak, gcnn stihdam Edilebilirliini Artrmak ve ini Kaybedenlere Geici Bir Sre Gelir Destei Salamak. 3.1.2. Vizyon gc Piyasasna Hakim, Ulusal stihdam Politikasnn Uygulanmasnda Merkezi Role Sahip, lke Kalknmasna Katk Salayan, nsan Odakl ve AB Standartlarnda Hizmet Sunan Bir Kamu stihdam Kurumu Olmak. 3.1.3. lkeler KUR tm alanlar ile belirlenen misyon dorultusunda lkemize ve paydalarna kar olan sorumluluk bilinci ile zerine den grevleri yerine getirebilmek iin aada verilen temel deerler dorultusunda hizmetlerini srdrecektir.

123456789-

effaflk Gvenilirlik Tarafszlk Sosyal Sorumluluk Katlmclk Yenilie ve Deiime Aklk Kalite Odakl Sosyal Diyalog Eriebilirlik

10- Organizasyonel Duyarllk 11- nsan Odakllk

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

33

3.2 Stratejik Amalar ve Hedefler* Ama 1. gc Piyasasna likin Kapsaml, Nitelikli Ve Gncel Verilere Ulamay Salayan Bir gc Piyasas Bilgi Sistemi Gelitirmek

Hedef 1.1: gc talebini izlemek amacyla gelitirilen gc Piyasas Bilgileri Soru Kadn (Anket), 2008 ylnda ylda bir, 2009 ylndan sonra ise 6 aylk periyotlarla ylda iki dnem halinde uygulamak ve sonularn analiz ederek yaynlamak Hedef 1.2: SSK, Sanayi ve Ticaret Odalar gibi Kurum ve kurulularn kaytlarndan yararlanarak 10+ istihdaml iyerlerini 2010 yl sonuna kadar Kuruma kaytl hale getirmek Hedef 1.3: yeri ziyaret saysnn 2010 ylna kadar her yl % 5, 2010 ylndan sonra her yl %10 artrmak Hedef 1.4: 2012 ylna kadar insangc planlamasna ynelik almay tamamlamak Hedef 1.5: Kurumsal Portal kullanan d kullanc saysn her yl % 5 artrmak

Birinci amaca ulaabilmek iin ngrlen hedeflerin gerekletirilmesinde; Konuyla ilgili personele eitim verilmesi, Tm paydalarla ibirliinin arttrlmas, Selfservis uygulamasnn yaygnlatrlmas, Hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletiim teknolojilerinden en iyi ekilde yararlanlmas, htiya duyulan alanlarda dardan hizmet satn alnmas,

stratejileri izlenecektir.

Stratejik hedefler, 2006 yl gerekleme ile 2007 yl tahmini rakamlar kullanlarak belirlenmitir. TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

34

Ama 2. gcnn stihdam Edilebilirliini Artrmaya Ynelik, Avrupa stihdam Stratejisi le Uyumlu Aktif stihdam Tedbirleri Gelitirmek

Hedef 2.1: Trk Meslekler Szlne eklenecek yeni meslek saysn her yl % 10 artrmak

Hedef 2.2 ve meslek danmanl hizmetlerinden yararlanan katlmc saysn her yl % 10 artrmak

Hedef 2.3: arama becerileri hizmetlerinden yararlanan katlmc saysn her yl % 10 artrmak Hedef 2.4: Mesleki eitim veren kurum ve kurulular ile olan ibirliini gelitirerek, igc yetitirme kurslarna katlan katlmc saysn her yl % 10 artrmak Hedef 2.5: sizlik Sigortasndan yararlanan isizlerin her yl % 10na meslek gelitirme, edindirme ve yetitirme eitimi vermek Hedef 2.6: letmelerde yaplan eitim seminerleri saysn her yl % 5 artrmak Hedef 2.7: 2010 yl sonuna kadar ulusal ve uluslararas kaynaklarla desteklenen mesleki eitim programlar hakknda envanter hazrlamak kinci amaca ulaabilmek iin ngrlen hedeflerin gerekletirilmesinde; analizi yapan personel saysnn artrlmas, ve meslek danmanlna ynelik hizmet ii eitimlerin arttrlmas, Sosyal diyalogun glendirilerek ilgili kurum ve kurulularla ibirliine gidilmesi, Tm il mdrlklerinde meslek danma merkezi ile i ve meslek danmanl servislerinin kurulmas,
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

35

gc piyasas aratrma faaliyetlerine arlk verilerek i analizi saysnn arttrlmas, arama becerilerine ilikin seminerler dzenlenmesi, Aktif istihdam hizmetlerinin tantmnn arttrlmas, Hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletiim teknolojilerinden en iyi ekilde

yararlanlmas, letmelerde eitim veren yetkili eitici saysnn artrlmas, Uygulanmakta olan seminer programlarnn gzden geirilerek ihtiyalar

dorultusunda revize edilmesi, Hizmetlerin mmkn olduunca yerinde karlanmas,

stratejileri izlenecektir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

36

Ama 3. stihdam Hizmetlerini eitlendirerek, Arac Kurum Olarak Yerletirmelerde Etkin Olmak

Hedef 3.1: 2012 yl sonuna kadar zel sektr normal ie yerletirme orann (etki oran) %10a karmak

Hedef 3.2: niversitelerin olduu illerde her yl stihdam Fuarlar dzenlemek Hedef 3.3: Yerel idare ve sivil toplum kurulular ibirliiyle her yl istihdam hizmetlerini eitlendirmeye ynelik en az bir proje gerekletirmek

Hedef 3.4: l istihdam kurullarn etkinletirmek amacyla, 2010 ylna kadar 81 ilde altaylar dzenlemek

Hedef 3.5: 2011 ylna kadar Kamu ve zel sektrde i arayanlarla iverenleri bir araya getiren tek bir portal oluturularak, Kurum tarafndan yrtlen i ve ii bulma platformu projesinin kamu ie almlarnda memur almlarn ve eitli ek fonksiyonlar kapsayacak ekilde geniletilmesini salayacak alt yapy oluturmak nc amaca ulaabilmek iin ngrlen hedeflerin gerekletirilmesinde; Kurum iveren ilikilerinin ikili grmelerle gelitirilmesine arlk verilmesi, Kurumsal Portaln etkin kullanlmas, stihdam haftasnda (20-26 Mays) yaplacak faaliyetlere ynelik il Mdrlklerine gerekli destein salanmas, Basn yayn kurulularyla ibirliinin gelitirilmesi, Sosyal diyalogun glendirilmesi, zel stihdam Brolar ile ibirliinin arttrlmas, gc piyasas talep raporlarndan etkin yararlanlmas, stratejileri izlenecektir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

37

Ama 4. Stratejik nceliklerin Hayata Geirilmesi Amacyla Kurumsal Yapy Gelitirmek Ve Kurumsal Bir Kltr Oluturmak

Hedef 4.1: Her yl lisans dzeyinde eitim alm en az 50 personelin yabanc dil ve/veya AB uzmanlna ilikin eitim almasn salamak

Hedef 4.2: Uluslararas kurulular tarafndan salanan mali kaynaklardan etkin bir ekilde yararlanabilmek amacyla, her yl asgari 5 personele proje hazrlama eitimi vermek

Hedef 4.3: Yllk Hizmet-ii Eitim Planlarn Kurum alanlarnn teklifleri dorultusunda belirlemek ve eitim programlarnn sonunda snav uygulamak

Hedef 4.4: 2012 ylna kadar uzaktan eitim (e-renme modl) modelini uygulamaya koymak

Hedef 4.5: Kurum ii iletiim ve koordinasyonu arttrmak amacyla, st ynetimce her hafta yaplan toplantlarda alnan kararlar yazl veya elektronik ortamda personele duyurmak

Hedef 4.6: 2012 yl sonuna kadar kariyer mesleklere ait kadrolar ile teknik ve yardmc hizmetler snfna ait kadrolar hari olmak tm kadrolar uzmanla dntrmek

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

38

Hedef 4.7: Personelin Kurumsal memnuniyetini lmek amacyla Kalite Ynetim Sistemi

erevesinde gelitirilen ve ylda bir defa uygulanan Personel Gr ve neri Anket Formunu kullanarak, personelin kurumsal memnuniyet orann 2012 yl sonuna kadar % 5 arttrmak

Drdnc amaca ulaabilmek iin ngrlen hedeflerin gerekletirilmesinde htiya duyulan alanlarda dardan hizmet satn alnmas, Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullanlmas, Basn yayn kurulularyla ibirliinin gelitirilmesi, Mevcut Kurum personelinin eitilerek kadrolarnn uzmanla dntrlmesi, Personelimizin motivasyonunu artracak sosyal ve kltrel faaliyetlerin

yaygnlatrlmas, lgili kurum ve kurulularla ibirliine gidilmesi, Kurum faaliyet alanyla ilgili almalarn desteklenmesi,

stratejileri izlenecektir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

39

Ama 5. Tm Paydalarmzla likileri Gelitirmek Ve Halkla likiler Faaliyetlerini Glendirmek

Hedef 5.1: Her yl Kurum ile ilgili bir bilimsel aratrmann yaymlamasn desteklemek Hedef 5.2: 2010 ylna kadar stihdam Dergisini yeniden yaynlamaya balamak Hedef 5.3: 2010 ylna kadar merkezde bir Kurum ktphanesi oluturmak Hedef 5.4: Kurum web sitesini 2010 yl sonuna kadar en az bir yabanc dilde kullanma amak Hedef 5.5: 2012 ylna kadar Kurum hizmetlerini tantc bir kitap ve CD basmak ve yaymlamak.

Beinci amaca ulaabilmek iin ngrlen hedeflerin gerekletirilmesinde; Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullanlmas, Basn yayn kurulularyla ibirliinin gelitirilmesi, lgili kurum ve kurulularla ibirliine gidilmesi, Kurum faaliyet alanyla ilgili almalarn desteklenmesi, Ktphane ile ilgili dokmanlarn toplanmas

stratejileri izlenecektir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

40

DRDNC BLM Stratejik Plann Uygulanmas, zlenmesi ve Deerlendirilmesi


Mali saydamlk ve hesap verilebilirlii salamak ve kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli kullanlmasn salamak zere gelitirilen Performansa Dayal Bteleme Sisteminin temel unsurlarndan biri Stratejik Plan olup, dierleri ise Performans Program ve Faaliyet Raporudur. 4.1 Performans Program Performans program, bir mali ylda kamu idaresinin stratejik plan dorultusunda yrtmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacn, performans hedef ve gstergelerini ieren, idare btesinin ve idare faaliyet raporunun hazrlanmasna dayanak oluturan programdr.

Performans programlar, bir mali ylda yrtlecek faaliyetleri belirlediinden detayl bir n alma ve deerlendirme gerektirir. Hedef ve gstergelerin doru ve tam olarak oluturulmas, mali yl temel sonunda hazrlanacak faaliyet bir raporu aamadr. ile Bu performans aamada

deerlendirmesine

oluturduundan nemli

gsterilecek dikkat ve zen, performans esasl bteleme sisteminin salkl ileyiini ve kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli kullanmn salar. Bu nedenle, faaliyet sonular zerine yaplacak performans deerlendirmesi kadar, program hazrlnda yaplacak n deerlendirmeler de byk nem arz eder. Performans programlar, harcama birimleri ve idare dzeyinde hazrlanr. dare performans program, birim performans programlarnda yer alan bilgiler de dikkate alnarak oluturulur. dare performans programnda, birim performans programlarnda yer alan bilgilerden idare dzeyinde gerekli grlen bilgilere ve dier hususlara yer verilir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

41

Performans programnn hazrlanmasnda aada yer alan aamalar takip edilecektir:

1- ncelikli stratejik ama ve hedeflerin belirlenmesi 2- Performans hedeflerinin belirlenmesi 3- Faaliyet ve projelerin belirlenmesi 4- Kaynak ihtiyacnn belirlenmesi 5- Performans gstergelerinin belirlenmesi 6- Performans programnn hazrlanmas
4.2 Performans Bilgi Sistemi Performans esasl bteleme, performans bilgisine dayanan bir bteleme sistemidir. Bu nedenle, performans esasl bteleme yapacak olan kamu idarelerinin, performans bilgisini retecek bir performans bilgi sistemi oluturmalar gerekir.

Performans bilgisi, performansa dayal karar alma srelerinde kullanlmak zere toplanan, nitel ve nicel her trl bilgidir. Performans bilgi sistemi ise idarelerin performansn lmek zere bilginin dzenli olarak toplanmas, analiz edilmesi, deerlendirilmesi ve raporlanmasna ynelik kurulan sistemdir.

Performans bilgi sistemi, idarenin ynetim sisteminin bir paras olarak yneticilerin karar almasna katk salar. Ayrca idarenin performansnn llmesini salarken alanlarn idare performansna kendi katklarn grmelerine imkn tanr. Bu sistem dinamik bir yap gsterdiinden, deien koullara ve ihtiyalara bal olarak srekli gzden geirilmeli ve yenilenmelidir.

Performans bilgi sistemi, bir idari yap olmayp, idarenin tm birimlerince retilen bilgilerin sistematik bir ekilde bir araya getirilmesi ve ilgili taraflara sunulmasdr.

4.3. Performans Deerlendirilmesi Performans deerlendirmesi, kamu idarelerinin belirledikleri stratejik ama ve hedeflere ulamak iin izledikleri yolun, performans hedeflerine ulamak zere kullanlan yntemler ile yrtlen faaliyet ve projelerin ve bunlarn sonucunda elde edilen kt ve sonularn deerlendirilmesidir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

42

Performans

deerlendirmesi,

performans

sonularndan

hareketle

yneticilerin

gelecee ilikin doru kararlar vermelerini salar. Performans deerlendirmesinin amac karar alma srelerini glendirmek, kurumsal renmeyi, etkin kaynak dalmn salamak ve hesap verebilirlik iin zemin oluturmaktr.

Performans deerlendirmesi analitik bir deerlendirme sreci olup kamusal politikalarn, kurumlarn veya faaliyet ve projelerin aklanmasna yardmc olur. Temel amac bilgiyi arttrarak gelecee ilikin belirsizlikleri azaltmaktr.

Performans deerlendirmesi kurum tarafndan mali yl iinde, mali yl sonunda veya birka yln uygulama sonularn deerlendirme eklinde orta ve uzun vadede yaplabilir.

Performans deerlendirmesine ilikin sonulara birim ve idare faaliyet raporlarnn ilgili blmlerinde yer verilir. Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programlar uyarnca yrtlen faaliyetlerini, belirlenmi performans gstergelerine gre hedef ve gerekleme durumu ile meydana gelen sapmalarn nedenlerini aklayan, idare hakkndaki genel ve mali bilgileri ieren rapordur.

Mali saydamlk ve hesap verme sorumluluunun en nemli unsurlarndan olan faaliyet raporlar bir yllk bte uygulamasnn sonrasnda st yneticiler ve kendilerine bte ile denek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafndan hazrlanr. Faaliyet raporlarnn hazrlanmasna ilikin esas ve usuller Kamu dareleri Faaliyet Raporlarnn Dzenlenmesi le Bu lemlere likin Dier Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelik te belirlenmitir. Raporlar, Ynetmelikte yer alan raporlama ilkelerine ve dier hususlara uygun olarak hazrlanr.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

43

EK-1: STRATEJK PLAN HAZIRLAMA EKB


Stratejik plan almalarn Genel Mdrln 10.11.2006 tarih ve 38875 sayl onay ile aada isimleri yazl ekip yrtmtr.

ADI SOYADI
ATE, Gksel AZMAZ, Hseyin DKMEN, Fikret FINDIK, Erhan GNDZ, G. Sait KARABULUT, Alpaslan KARAKU, aban KAYA, Ferudun KISA, Salman KKSAL, Serap SZER, Hikmet ZERGEROLU, hsan nal

NVANI
VHK ube Mdr Aratrmac stihdam ve Meslek Uzman Yrd. stihdam ve Meslek Uzman Yrd. stihdam ve Meslek Uzman Yrd. ube Mdr stihdam ve Meslek Uzman Yrd. Mfetti Uzman ube Mdr VHK

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

44

EK-2: AKTF GC PYASASI PROGRAMI (APP) EREVESNDE HAZIRLANAN HTYA DEERLENDRME RAPORUNDA YER ALAN KURUN KURUMSAL KAPASTESN ARTTIRMAYA YNELK NERLER
Bu metin; Avrupa Komisyonunca finanse edilen ve 2002-2006 yllar arasnda KUR tarafndan uygulanan Aktif gc Piyasas Program (APP) erevesinde yaplan almalarn deerlendirilmesi amacyla hazrlanan htiya Deerlendirme Raporu ndan hareketle hazrlanmtr. Byk oranda aslna sadk kalnan Rapor daki grler ama ve hedeflere ilintili olarak- zet ekilde sunulmaya allmtr.

Kaynak alma; ilgili genel mdrlkler ve konfederasyonlar ile almann uyguland illerden seilen kamu kurum ve kurulular, belediyeler, niversiteler, sanayi ve ticaret odalar, organize sanayi blgeleri, eitim kurumlar, dernek- vakf gibi sosyal taraflar ve dier uluslararas proje temsilcilerinin grleri dorultusunda hazrlanmtr. 1. Ynetim alma kapsamnda grlen katlmclar tarafndan KURun ynetim kapasitesini gelitirmesinin gereklilii belirtildi. KURun zerk ve rekabeti bir yapsnn olmas, mterilerine gncellenmi hizmetler salayabilen bir yap haline gelmesi gerektii ve isizlik sorununu zebilmesi iin btnsel bir yaklam sergilemesi gerektii vurguland. Ayrca Kurumun brokratik ilemlerinin azaltlmas gerektii ve performans kontrol sisteminin alanlar engellemeden devam etmesi gerektii vurgulanrken, dk seviyede performans gsteren alanlar zerinde yeniden eitim ve tevik

politikalarnn uygulanmasnn uygun olaca ifade edildi. Katlmclar, KURun zellikle sektrel mesleki eitim sonras katlmclarn i bulmas gibi konularda zel istihdam brolarnn hizmetlerinden faydalanmasn ve destek almasn talep etmektedirler. Ayrca KURun, kayt d istihdam brolarn kontrol etmesi ve gerekli yaptrmlar uygulamas gerektii de belirtildi.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

45

2. Yerelleme Katlmclar KURun yerel ynetim politikas uygulamas gerektiini belirttiler. KURun yerel dzeydeki idarecilerine daha fazla g ve yetki vermesi gereklilii vurguland. Bunun yannda, Kurum yneticilerini inisiyatif almalar konusunda tevik etmeli ve iller yerel ihtiyalar karlamak iin yerel bte oluturmay tasarlamaldr.

3. Koordinasyon Katlmclar KURun koordinasyon kapasitesini gelitirmesi gerektiini vurguladlar. stenen koordinasyon faaliyetleri, zel istihdam brolarndan devlet organlarna, sivil toplum kurulularndan endstriyel aktrlere, odalardan sendikalara ve eitim kurumlarndan belediyelere kadar deiiklik gstermektedir. KURun yetikinler iin mesleki eitim veya igc piyasas aratrmalar yapmak gibi sorumluluk alanna giren alanlarda daha fazla koordinasyon salamas gerektiinin alt izildi. Ayrca, KURun bavurulabilecek bir veri taban haline gelmesi, mesleki eitim ve aktif igc piyasas programlarnn uygulanmas konusunda arac kurum olmas ve yerel oluumlarn da daha etkili katlmyla kltrel miras ve blgesel geliim hususlarndaki faaliyetlere katk salayabilmesi gerektii vurgulanmtr. KURdan beklenen bu faaliyetlerin sosyal diyalou glendirmesi ve kayt d istihdamn azaltlmas konusunda pozitif etkisinin olaca umulmaktadr. Bununla beraber, KURun l istihdam kurullar toplantlarn daha etkin bir ekilde yrtmesi ve sonular tm dier ilgili taraf ve sosyal ortaklara ilan etmesi de istenmektedir. KURun igc piyasasndaki deiiklikler ve mesleki seviyede igc piyasas ihtiyalarna gre mesleki eitim programlar dzenleme konusundaki koordinasyon faaliyetleri iin katalizr roln stlenmesi gereklilii belirtilmitir.

Dier yandan, uluslararas kurulular ve ulusal kaynaklarla desteklenen eitim programlar hakknda Kurumda hi bir envanter bulunmamaktadr. Mesleki dzeyde igc piyasas ihtiyalarna gre uluslararas fonla desteklenen mesleki eitim programlar dzenlemek ok nemli bir rol oynamaktadr.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

46

4. Kurumsal letiim Byk ounluu kurumsal iletiimin KURun kapasite gelitirme mekanizmasnda balca rol oynadn ve KURun bu konuya ncelik gstermesi gerektiini belirten katlmclar, KURun kurumsal iletiiminin devlet ve sivil organlarla temas halinde olmasn beklemektedirler. Ayrca KUR, bu konudaki roln kesin olarak

sapta(ya)madka, grevler birbirine girecek ve zaman kayb sz konusu olacaktr. Katlmclar asndan istihdam vergisi cesaret krc olarak alglanabilecei iin KURun devlet organlaryla olan iletiim sistemi glendirilmelidir.. Bu sebeple, istihdamn nndeki engelleri kaldrmak iin KURun bata Maliye Bakanl olmak zere dier ilgili bakanlklarla iletiim kurmas gerektii dnlmektedir. Dier taraftan, zellikle eitim kurumlaryla balarn glendirilmesi, bylece KURun milli istihdam politikalar ve Trkiyenin insan kaynaklar hususlarnda eitim sektrn ynlendirmesi gerektii de vurgulanmtr. Yeni mesleki eitim programlarnn almas ve zaman gemi olanlarn kaldrlmas iin KURun ilgili bakanlklarla temas halinde olmas gerektii de dikkate sunuldu. Kurumsal olarak KURun ve alanlarn mesleki eitim merkezleri ve zellikle yerel- sivil toplum kurulularyla da temas halinde olmas, diyalog almalarnn devam etmesi ve glendirilmesi gerektii dile getirildi. KURun zellikle stajyerlik yoluyla istihdama katk konusunda niversiteler-sanayi kurulular arasnda lider pozisyonunu salamlatrmas gerektii vurguland.

Kurumsal iletiim pazarlama stratejileriyle balantldr. Bu da pazarlama ve iletiim faaliyetlerinin sadece genel mdrlke deil, ayn zamanda il mdrlklerince de yrtlmesi anlamna gelir. Katlmclar, istihdam kurul toplantlarn say ve yapsn yeterli bulmamlardr. Ayrca sosyal diyalog almalarnn srmesi iin altyap almalar, ii ve iverenlerle gerekletirilecek toplantlarn artrlmas ve bu konu hakknda daha fazla proje almas yaplmas gereklilii de belirtilmitir. Katlmclara gre KURun toplumda ve zellikle organize sanayi blgelerinde pozitif bir imaj yaratmas gerekmektedir. Bu dorultudaki almalar sonucu Kurum daha fazla yksek kaliteli ii mracaat alacak ve bunun karlnda da daha fazla irket insan kaynaklar ihtiyalarn KURla karlayacaktr. irketlerin bir ksm, kayt d insan gcne dayanmadan dnya apnda rekabet edemediklerini belirtmilerdir. KUR da bir kamu kurumu olduundan bu tr irketler KUR ile balant kurmaktan ekinmektedirler. Buna bal olarak, KURun gerek e-posta duyurular, gerek etkili bir
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

47

web sayfas, gerekse dier modern iletiim ve pazarlama kanallaryla toplumda pozitif bir imaj yaratmas konusunda gl bir talep vardr. KUR cezalandrc merci olarak yaptrmlar uygulayarak deil, promosyon ve tevik metotlarn kullanarak toplumda heyecan ve gven duygusu yaratmaldr. 5. Mteri likileri Ynetimi alma kapsamnda grlen katlmclar KURun mteri ilikileri ynetimi kapasitesini artrmas gerektiini vurgulad. KURun balca iki mteri grubunu iverenler ve i arayanlardr. Bu arada, i arayanlar KURdan daha fazla profesyonel hizmete gereksinim duymakta ve genel olarak isiz insanlarn ilk izlenimleri cesaret krc olmaktadr. Bu sebeple, Kurumca sunulan bireysel hizmetler gelitirilmeli ve kullanl hale getirilmelidir. KURun en az iki yl boyunca ie yerletirilenlerin sorun ve geliimlerini takip edebilmesi iin bir gzlem birimi olmas gerektii konusunda genel bir eilim olduu da belirtildi. Dier yandan, KUR yksek kaliteli i arayanlar iin i bulma grevini stlenmeye odaklanamamaktadr. Ayrca KUR alanlar irketleri dzenli olarak ziyaret etmeli ve onlarn ihtiyalarn renmeli ve kaytl isizleri ilere yerletirmelidir. Temsilciler, iveren ihtiyalar eitim programlarnn, igc piyasas ihtiyalarna uygun olarak dzenlenmesi gerektiine iaret ettiler.

6. Teknik Altyap Katlmclarn byk bir ounluu KURun teknik altyapsn glendirmesi gerektiinin altn izdi. KURun teknik altyapsnn Trk igc piyasasnn ihtiyalarn karlamaktan ok uzak olduu belirtildi. Bu sebeple, KUR imkan ve teknolojilerini gelitirmeli, modern iyeri, makina ve tehizata sahip olmal ve ayn zamanda tesislere dzenli ziyaretler dzenlenebilmesi iin KUR il mdrlklerine ulam hizmetleri tedarik edilmelidir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

48

7. Bilgi Teknolojisi Yirmi alt farkl sosyal ortan temsilcileri KURun bilgi teknolojisi kapasitesini gelitirmesi gerektiini ve web sayfasnn da yeterli olmadn vurgulad. verenlerin genel eilimi, ii bulmak iin binlerce zgemi ihtiva eden insan kaynaklar sitelerine bavurmak ynndedir. Bu anlamda KURun sorumluluk ve faaliyetleri ve baz igc piyasas bilgileri KUR web sayfasnda yaymlanabilir. Grlen l Mdrl personelleri teknik alt yap anlamnda karlatklar sorunlar vurgulayarak, hizmetlerin etkin bir ekilde sunumunun salanmas iin sz konusu eksiklik ve aksaklklarn en ksa srede giderilmesi gerektiini ifade etmitir. KURun kayt sisteminin gncellenmesi ve veri tabannn kullanl hale getirilmesi nerildi. Ayrca, KUR veri taban dier devlet kurumlaryla uyumlu hale gelmeli, bylece biri i bulduu takdirde kaytlardan otomatikman silinebilmelidir. KUR isizler iin ulalmas kolay ve istatiksel olarak kullanl bir veri taban oluturmaldr. Son zamanlarda, 50den fazla alan olan messeseler, son ii saylar hakknda bilgi vermek adna KURa aylk rapor gndermeye zorunlu tutulmaktadrlar. Bu prosedrn terk edilmesi ve alan says hakknda bilginin iyerlerinden alnan sosyal sigorta primleri araclyla Sosyal Sigortalar Kurumudan otomatik olarak edinilmesi gerektii belirtildi. Dier taraftan, igc piyasas yazlm programlar olduka kolay olmal ve alanlar, veri tabanndan istatistiki bilgiyi etkin bir ekilde edinebilmek iin eitilmeliler.

Veri taban iverenlerin ihtiyacn karlamaktan ok uzak olmakla beraber, i arayanlarn tecrbe yetenek ve bilgi dzeyindeki malumat, CV ve dier vasflarn mevcut olmad sonucuna varld. verenlerin balca sorunu KURun irketlere yksek kalitede ii seenei sunamyor olmasdr. Bunun tek sebebi ise, i eletirme iin veri tabannn yetersizliidir. Bu sebeple, i arayan ve iverenler iin veri tabannn ihtiyalar karlayacak ekilde dzenlenmesi gerekmektedir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

49

8. ve Meslek Danmanl Katlmclar, KURun i ve meslek danmanl hizmetleriyle ilgili olarak kapasitesini artrmas gerektiin vurguladlar. KURun i danmanl, i eletirmesi, i grmeleri ve meslek seimleri hakknda daha etkin olmas bekleniyor. KURun isiz insanlar yaam boyu renme yaklamyla takip etmesi ve yol gsterici olmas gerektii belirtildi. En acil ihtiyacn isizler iin bir gzlem merkezi ve danma sistemi kurmak olduu belirtildi. Blgelerde yeterli sayda i ve meslek danman olmad iin i danmanl hizmetleri uzmanlarnn yetkinlii eitimlerle gelitirilmelidir. Baz illerde mesleki danma merkezleri olmakla beraber bu merkezlerin kapasitesi artrlmaldr. Dier yandan, KUR i transfer dzenleme hizmetlerini gelitirmelidir. 9. gc Piyasas htiya Deerlendirmesi Katlmclar, KURun igc piyasas ihtiya deerlendirmesi kapasitesini artrmas gerektiinin altn izdi. Ankarada yaplan meslek barometresi almasnda olduu gibi her il igc piyasas ihtiya deerlendirmesine gereksinim duymaktadr ve her ilde istihdam, isizlik ve mesleki eitim ihtiyalar belirlenmelidir. KURun, igc piyasasyla ilikili kurulularn faaliyetlerini izleyen bir pozisyonda olmas gerektii belirtildi. Sanayi asndan bakldnda irketler kayt d ekonomi yznden KUR ile ibirliine yanamak istememeleri nedeniyle, KURun piyasa aratrmas ihtiyalar hakknda lke apnda irketlerle ibirliini gelitirmeye ynelik bir kampanyaya gereksinim duyduu belirtildi. KUR, aratrma kurumlar ve niversitelerle olan ilikilerini glendirmelidir. Temsilcilerin KURdan beklentisi, igc piyasas ihtiyalar deerlendirmesinden sonra mesleki eitim programlaryla herhangi bir meslek ve vasf dzeyindeki talep ihtiyacn birletirmesidir. 10. nsan Kaynaklar KURun insan kaynaklar politikasn gelitirmesi gereklilii katlmclarca vurguland. nsan kaynaklar stratejisi, zel sektrde olduu gibi performans ynetimi ile motivasyon metotlarna dayanmaldr. KUR insan kaynaklarnn belirli grevler iin

yetersiz kald durumlarda

niversitelerle ibirlii halinde olunmas ve sosyal aratrma uzmanlarndan destek almas nerildi. Bu arada, il mdrlkleri gerei halinde psikolog, sosyolog ve dier profesyonellerce desteklenmelidir.
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

50

KUR alanlar uluslararas standartlarda almal ve yerel dzeyde ileri seviyede ngilizce bilgisine sahip personel bulunmaldr. KURun yksek performans gsteren alanlar, yabanc dil programlarna gnderilebilir ve programlarda baarl olanlar da AB lkelerine staj veya meslek eitim programlarna gnderilebilirler.

Odalar, sendikalar, belediyeler gibi kurumlar dzenli bir sistem olmadan meslek eitim programlarn dzenlemektedirler. KUR, dzensiz seyreden bu eitim programlarnn etkinlii artrmak iin sorumluluk stlenmelidir. Eitim programlar dzenleyen pek ok kurulu, yasal olarak sertifika verme hakkna sahip olmadklarndan dolay mesleki sertifika sistemi de dier bir nemli problemdir.

Yerel dzeydeki mesleki ve ekonomik faaliyetlere gre igc piyasas ihtiyalarna bal mesleki eitim programlar dzenlemek ok nemlidir. Ayrca, KUR mesleki ve ekonomik faaliyet dzeylerinde ngrlerde bulunmaldr. Sosyal ortaklarn katlmyla igc piyasas ihtiya analizi, mesleki dzeydeki ihtiyalar belirleyecektir. Bu incelemenin sonularna gre; iverenlerin ihtiyalarn gz nnde bulundurarak mesleki eitim programlar dzenlenebilir. Buna ek olarak, igc piyasas problemlerini zmek iin bir istihdam stratejisi gerekmektedir.

Yerel otoriteler, niversiteler, sosyal ortaklar ve mesleki eitimi salayacak olan eitim birimleri ile ibirlii olduka kt durumdadr. Ayrca, iverenlerin ou KURun aktiviteleri hakknda bilgi sahibi deildirler. Bu sebeple, KUR mterilerini, gerek elektronik posta gerek her eit iletiim imkanlar araclyla haberdar etmelidir. Tm sosyal ortaklar, KURu isizlik sorununu zmesi yolunda politikalar retmesi iin desteklemelidir. Dier taraftan, sosyal diyalog bu konu hakknda en nemli oluumdur. KUR, iverenler ve alanlar ile olan sosyal diyalog roln ve iletiimini salamak iin daha kolaylatrc sistemler gelitirmelidir. KUR, sosyal ortaklaryla, iverenler ve alanlar arasndaki sosyal diyalog hakknda daha fazla toplant dzenlemelidir ve bu konuda daha fazla proje hazrlamaldr.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

51

11. Profesyonel Geliim Eitimleri KURun Profesyonel Geliim Eitimlerini gelitirmesi gerektii vurguland. zel sektrn her yl kii bana yaklak bir haftalk profesyonel geliim eitim programlar uygulad vurguland. Ayn ekilde KURun da alanlarn ulusal ve uluslararas uzmanlardan oluan bir grup profesyonel eliinde eitime tabi tutmas gerektii belirtildi. KUR alanlarn ve yneticilerini gelitirmeye ynelik bir eitim departman kurmal ve mevcut eitim merkezini daha etkin bir hale getirmek iin eitli dzenlemeler yapmaldr. Bu merkez, yeni ie girmi alanlarn mesleki eitimleri, aratrma ve gelitirme almalar iin Genel Merkezde kurulabilir.

12. Kurallar ve Dzenlemeler KURun kural ve dzenlemelerde reforma gitmesi gerektii vurguland. sizlik sigortas iin ayrlan denein imdiye kadar etkin bir ekilde kullanlmad belirtildi. Sosyal gvenlik ve vergi maliyetlerinin azalmas dorultusunda, isizliin azalaca ifade edildi. Bununla beraber, KURun istihdamn nemi hakknda ilgili bakanlklarla iletiim kurmas nerildi. Iyerlerini, engellileri altrmadklar iin cezalandrmak yerine, kota sisteminin yeniden dzenlenmesi zerine konsantre olunmas nerildi. KUR isiz engellileri eitmeli ve onlar uygun pozisyonlara yerletirmelidir. KUR tarafndan ie yerletirilenlerin SSK primleri denmesi gibi bir tevik sistemi salanarak iletmeler istihdama tevik edilmelidir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

52

EK-3: STRATEJK PLANLAMA SREC


Kurum Stratejik Plan hazrlama almalar dari ve Mali ler Dairesi Bakanl koordinatrlnde 18.10.2006 tarihinde balatlmtr. Stratejik Plan hazrlamak zere tm birimlerinin katlmyla bir Stratejik Plan Hazrlama Ekibi ile Daire Bakanlar ve Genel Mdr Yardmcsndan oluan Ynlendirme Komitesi oluturulmutur. Stratejik planlama almalarnda, DPT tarafndan yaynlanan Kamu Kurulular in Stratejik Planlama Klavuzu ile 26.05.2006 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanan Stratejik Planlamaya likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik temel dokman olarak kullanlm ve literatrde konuya ilikin olarak yaynlanan kaynaklardan faydalanlmtr. Ayrca, 2006-2008 KUR Stratejik Plan ve kuruluundan bu yana proje ynetimi konusunda Kurum olarak elde etmi olduu tecrbelerin planlama almalarna yanstlmasna dikkat edilmi olup, bu erevede, planlama srecinin belirli bir zaman dilimi ierisinde tamamlanmas ve kaynaklarn etkin kullanm amacyla, Stratejik Plan Hazrlama Ekibi tarafndan bir i takvimi oluturulmu ve almalar sz konusu takvime uygun olarak yrtlmtr.

Stratejik Plan hazrlama aamalar aada sunulmutur. Hazrlk Dnemi Stratejik planlama almalarnn ilk admn planlamann planlamas olarak

adlandrlan hazrlk dnemi almalar tekil etmitir. Planlamann planlamas srecinin admlar;

1. st Ynetim Desteinin Salanmas 2. Stratejik Plan Hazrlama Ekibi Oluturulmas 3. Stratejik Plan Hazrlama Ekibinin alma Usul ve Esaslarnn Belirlenmesi 4. Takviminin Oluturulmas

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

53

1. st Ynetim Desteinin Salanmas Gelecee ynelik planlama yaplmas ve bu plan erevesinde faaliyetlerin

yrtlmesini ngren stratejik ynetim ve planlama yaklam, esasen st ynetime ynetim ilevinde kolaylk salamay amalamaktadr.

Bu itibarla, stratejik planlama almalarnda balang aamasndan itibaren st ynetim desteinin salanmas srecin olmazsa olmaz koulu ve baarsn salayan en nemli faktrlerden biridir. Bu destek planlama almalarnn tm Kurum tarafndan benimsenmesi ve hazrlanan plann sahiplenilmesi asndan da nem tamaktadr. KUR alanlar tarafndan yrtlen stratejik planlama almalarna ilk aamadan itibaren st ynetim destei salanm olup, stratejik planlama almalarnn balatldnn tm kurum personeline duyurulduu 18.10.2006 tarihli Genelgede, Stratejik Plann uygulanmas ve izlenmesi arasndaki tm srelerde de bu destein devam etmesinin nemi vurgulanmtr. 2. Stratejik Plan Hazrlama Ekibinin Oluturulmas Biri bakan 10 asil, 11 yedek olmak zere toplam 21 kiiden oluan Stratejik Plan Hazrlama Ekibi, 2006-2008 KUR Stratejik Plannn hazrlanmasnda aktif grev alm, Arlkl olarak ana hizmet birimlerinde grev yapan, alt birimi temsil edebilme bilgi ve birikime sahip, Farkl kademelerdeki ynetici ve Farkl uzmanlk alanlarna sahip,

Kurum alanlarndan oluturulmutur. 3. Stratejik Plan Hazrlama Ekibi alma Usul ve Esaslarnn Belirlenmesi Ekibin oluturulmasnn ardndan, planlama almalarnn yrtlmesinde Stratejik Plan Hazrlama Ekibi tarafndan izlenecek alma usul ve esaslar tespit edilmi, karar alma yntemi, toplant periyotlar gibi genel alma sistematiine ilikin hususlar

belirlenmitir.

Dier taraftan, Stratejik Plan Hazrlama Ekibi yeleri arasnda iletiimi hzlandrmak, bilgi ve belgelerin bu yolla iletilmesi ve saklanmasn salamak amacyla elektronik haberleme grubu kurulmutur.
TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

54

4. Takviminin Oluturulmas Stratejik Plann ilgili ynetmelikte belirtilen srede hazrlanarak DPT Mstearla sunulabilmesi iin, Planlama srecinin aamalar, bu aamalarn hangi zaman aralnda hangi birimler tarafndan yerine getireceine ilikin bir alma program belirlenmitir.

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

55

2008-2012 STRATEJK PLANI TAKVM


Sra No 1 2 Gerekletirilecek ve lemler Sorumlu Birimler Uygulama Takvimi

Stratejik planlamayla ilgili mevzuat, yayn ve rnek Koordinatr Birim (dari ve Mali ler Ekim 2006 almalarn derlenerek ariv oluturulmas Dairesi Bakanl) Kurum st Ynetiminin Stratejik Ynetim, Stratejik dari ve Mali ler Dairesi Bakanl Planlama ve ilgili mevzuat hakknda bilgilendirilmesi Kurumda Stratejik Planlama almalarnn balatldna, ynetimin konuyu sahiplendiine, dari ve Mali ler Dairesi Bakanl gerekli ibirlii ve katlmn salanmasna ilikin bir Genelge karlmas Stratejik Planlama Ekibinin oluturulmas dari ve Mali ler Dairesi Bakanl Ekim 2006

Ekim 2006

Ekim 2006

Stratejik Planlama Ekibinin Stratejik Ynetim, Stratejik Planlama ve ilgili mevzuat hakknda dari ve Mali ler Dairesi Bakanl bilgilendirilmesi Stratejik Planlama Ekibi alma usul ve esaslarnn Stratejik Planlama Ekibi belirlenmesi

Ekim 2006

Ekim 2006

Stratejik Plan Hazrlk Programnn oluturulmas

Stratejik Planlama Ekibi

Kasm 2006

Stratejik Plan Hazrlk Planlama Ynlendirme Sunulmas

Programnn Komitesinin

Stratejik -Stratejik Planlama Ekibi Onayna -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl

Kasm 2006

-Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Plan Hazrlk Programnn Kurum Web -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl -gc Piyasas Bilgi Hizmetleri Sayfasnda Yaymlanmas Dairesi Bakanl Birimlerden GZFT analizlerinin alnmas -Stratejik Planlama Ekibi

Kasm 2006

10

Kasm 2006

11

Birimlerin GZFT analizleri ile 2006-2008 KUR Stratejik Plan ve uluslararas Projeler Stratejik Planlama Ekibi kapsamnda yaplan GZFT analizlerinden yararlanarak KUR Durum Analizinin yaplmas KUR Durum Analizi Sonu Belgesinin Stratejik -Stratejik Planlama Ekibi Planlama Ynlendirme Komitesinin Onayna -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl Sunulmas KUR Durum Analizi Sonu Belgesinin Web Sayfasnda Yaynlanmas -Stratejik Planlama Ekibi Kurum -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl -gc Piyasas Bilgi Hizmetleri Dairesi Bakanl

Aralk 2006

12

Aralk 2006

13

Aralk 2006 Aralk 2006

14

Birimlerden Birim Misyon, Vizyon, lke, Stratejik Stratejik Planlama Ekibi Ama ve Hedeflerinin alnmas

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

56

15

Birimlerin Misyon, Vizyon, lke, Stratejik Ama ve Hedefleri ile 2006-2008 KUR Stratejik Stratejik Planlama Ekibi Planndan Yararlanarak KUR Misyon, Vizyon, lke, Stratejik Ama ve Hedeflerinin belirlenmesi KUR Misyon, Vizyon, lke, Stratejik Ama ve -Stratejik Planlama Ekibi Hedeflerinin Stratejik Planlama Ynlendirme -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl Komitesinin Onayna Sunulmas -Stratejik Planlama Ekibi KUR Misyon, Vizyon, lke, Stratejik Ama ve -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl Hedeflerinin Kurum Web Sayfasnda Yaymlanmas -gc Piyasas Bilgi Hizmetleri Dairesi Bakanl Stratejik Ama ve Hedeflerle lgili Birimlerden Stratejik Planlama Ekibi stratejilerin alnmas Belirlenen Stratejilerin Ynlendirme Komitesinin -Stratejik Planlama Ekibi Onayna Sunulmas -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl 2008-2012 KUR Stratejik Kurulunun Onayna Sunulmas 2008-2012 KUR Deerlendirilmek zere Gnderilmesi Plannn Ynetim -Ynlendirme Komitesi -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl

Ocak 2007

16

Ocak 2007

17

Ocak 2007 ubat 2007 ubat 2007 Mart 2007 Mart 2007 NisanHaziran 2007 Temmuz 2007 Temmuz 2007 Temmuz 2007 Austos 2007

18 19 20

21

Stratejik Plannn -Ynetim Kurulu DPT Mstearlna -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl

22

DPT Mstearl Deerlendirme Raporu Dorultusunda 2008-2012 KUR Stratejik Planna Stratejik Planlama Ekibi Son eklinin Verilmesi Son ekli verilen 2008-2012 KUR Stratejik -Stratejik Planlama Ekibi Plannn Ynlendirme Komitesinin Onayna -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl Sunulmas 2008-2012 KUR Stratejik Plannn Ynetim Kurulu -Ynlendirme Komitesi Onayna Sunulmas -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl 2008-2012 KUR Stratejik Plannn alma ve -Ynetim Kurulu Sosyal Gvenlik Bakannn Onayna Sunulmas -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl 2008-2012 KUR Stratejik Plannn DPT -Ynetim Kurulu Mstearl, Maliye Bakanl, TBMM ve Saytaya -dari ve Mali ler Dairesi Bakanl gnderilmesi

23

24 25

26

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

57

KAYNAKA
KUR; nsan Tunal, Trkiyede gc Piyasas ve stihdam Aratrmas, 2003 TO; Trkiyede Yapay stihdam ve stihdam Politikalar, 2000 ILO; Kresel stihdam Eilimleri Raporu, 2007 DE; Hanehalk gc Anketi Sonular, 2000-2006 TK, 2006 Yl Hanehalk gc Aratrmas Sonular, 2007 DPT; 9. Kalknma Plan 2007-2013, KUR; Trkiye Kurumuna (KUR) Destek Projesi GFZT Analiz Raporu, 2005, KUR; Birim Durum Analizleri, 2006, KUR; 2005 yl e Yerletirme Hizmetlerinin Deerlendirilmesi, 2006, KUR; 2006-2008 Stratejik Plan, 2005, KUR; Avrupa Komisyonu htiya Deerlendirme Raporu 2006 Program Uygulamas in KURa Teknik Destek Salanmas, 2006

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TRK YE KURUMU GENEL MDRL

58