Ε ν ό τ η τ α

1 η

Κείμενο : ‘’Πατρική Δικαιοσύνη’’
Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Ένας άντρας, Μάρδος στην καταγωγή είχε
επτά παιδιά.
Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς Από αυτούς ο πιο νέος προκαλούσε πολλά
ἄλλους εἰργάζετο. κακά στους άλλους.
Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐπειρᾶτο αὐτὸν ὁ Και αρχικά ο πατέρας του προσπαθούσε να
πατὴρ ῥυθμίζειν λόγῳ· τον συνετίσει με τα λόγια·
ἐπεὶ δὲ οὒκ ἐπείθετο, πρὸς τοὺς επειδή όμως δεν πειθόταν, τον οδήγησε
δικαστὰς ἤγαγε μπροστά στους δικαστές
καὶ ὅσα αὐτῷ ἐτετόλμητο ἀκριβῶς και τον κατηγόρησε για όσα αυτός είχε
κατηγόρησε, αποτολμήσει,
καὶ ᾔτει παρὰ τῶν δικαστῶν ἀποκτεῖναι και ζητούσε από τους δικαστές να
τὸν νεανίσκον. εκτελέσουν το νέο.
Οἱ δὲ ἐξεπλάγησαν καὶ ἀμφοτέρους ἐπὶ Αυτοί έμειναν έκπληκτοι και οδήγησαν και
τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην ἤγαγον. τους δυο στο βασιλιά Αρταξέρξη.
Τὰ αὐτὰ δὲ λέγοντος τοῦ Μάρδου, Κι ενώ ο Μάρδος έλεγε τα ίδια, ο βασιλιάς
βασιλεὺς ἔφη: είπε:
«Εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν «Αλήθεια, θα έχεις το θάρρος να αντέξεις
ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;» να πεθαίνει ο γιος σου;»
Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα· Κι αυτός είπε «βεβαιότατα·
ἐπεὶ καὶ ὅταν τῶν φυομένων γιατί και όταν αφαιρώ τις πικρές
θριδακινῶν τάς ἐκφύσεις τὰς πικρὰς παραφυάδες που φυτρώνουν στα μαρούλια,
ἀφαιρῶ,
οὐδὲν ἡ μήτηρ αὐτῶν λυπεῖται, η μητέρα τους καθόλου δε λυπάται,
ἀλλὰ θάλλει μᾶλλον καὶ γλυκίων αλλά ανθίζει περισσότερο και γίνεται
γίνεται». γλυκύτερη.»
Ταῦτα ἀκούσας Ἀρταξέρξης ἐπῄνεσε Αφού άκουσε αυτά ο Αρταξέρξης, επαίνεσε
μὲν τὸν ἄνδρα τον άντρα
καὶ τῶν βασιλικῶν δικαστῶν ἐποίησεν και τον έκανε ένα από τους βασιλικούς
ἕνα, δικαστές,
εἰπὼν ὅτι ὁ περὶ τῶν ἰδίων παίδων λέγοντας ότι αυτός που διατυπώνει τόσο
οὕτω δικαίως ἀποφαινόμενος δίκαιες κρίσεις για τα παιδιά του
πάντως καὶ ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις οπωσδήποτε και στις ξένες υποθέσεις
ἀκριβής ἔσται δικαστὴς καὶ ἀδέκαστος, θα είναι δίκαιος δικαστής και αδέκαστος,
ἀφῆκε δὲ καὶ τὸν νεανίαν τῆς τιμωρίας, και απάλλαξε από την τιμωρία το νέο,
ἀπειλῶν αὐτῷ θανάτου, απειλώντας τον με θάνατο,
ἐὰν ἀδικῶν φωραθῇ ἕτερα. εάν αποδειχθεί ότι διαπράττει άλλες
αδικίες.
Αἰλιανός, Ποικίλη Ἱστορία 1.34 (διασκευή)

Νοηματική απόδοση του κειμένου

τιμώντας τον τόν διόρισε βασιλικό δικαστή.δηλ. Με δεδομένο ότι προσπάθησε να φρονηματίσει το παιδί του με επιχειρήματα και συμβουλές.η μητέρα δε λυπάται αλλά γίνεται ακόμη πιο γλυκιά και ανθίζει. Στην προσπάθειά του να προστατέψει το γενικότερο κοινωνικό σύνολο από την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά του γιου του επιδιώκει μια τιμωρία που με την υπερβολή της συνιστά σχεδόν αδικία εις βάρος του γιου του. τις αδικίες που είχε διαπράξει ο γιος του. Ωστόσο. Ζήτησε λοιπόν από τους δικαστές να καταδικάσουν το γιο του σε θάνατο. θα πρέπει να αποκλείσουμε από τους στόχους του την εκδίκηση. Η πρόταση αυτή του πατέρα ξάφνιασε τους δικαστές με αποτέλεσμα να οδηγήσουν πατέρα και γιο μπροστά στο βασιλιά Αρταξέρξη. Απάλλαξε και το νεαρό γιο του από τη θανατική ποινή . η οποία εξάλλου δεν αξίζει σε έναν πατέρα. Ένας Μάρδος είχε 7 γιους και ο μικρότερος γιος του ήταν πολύ ατίθασος. Θα μπορούσε βέβαια να παραπέμψει το γιο του σε ανώτερες από αυτόν αρχές που δε θα καθόριζαν τον ‘’ακραίο’’ θάνατο ως μορφή ποινής. Απογοητευμένος από την απροθυμία του γιου το να συμμορφωθεί. Κι όταν ο βασιλιάς τον ρώτησε αν θα μπορούσε να αντέξει να δει το γιο του να πεθαίνει αυτός απάντησε καταφατικά. αυτό είναι δείγμα της πίστης και της αφοσίωσής του στη δικαιοσύνη για το καλό του συνόλου καθώς και της αμεροληψίας του. αλλά τον φοβέρισε ότι θα τον θανατώσει αν διαπράξει άλλα αδικήματα. Όμως. επιλέγει την πλέον ακραία μορφή τιμωρίας που συμφωνεί με τη βαρύτητα που απέδιδαν οι Πέρσες σε κάθε είδους πειθαρχία. είπε ο πατέρας. Αφού ο Αρταξέρξης άκουσε τη δίκαιη κρίση του πατέρα . Προκαλούσε τόσες συμφορές στους άλλους που ο πατέρας του τον οδήγησε στο δικαστήριο αφού δεν μπόρεσε να τον συνετίσει με τις συμβουλές και τα λόγια του.Ε ν ό τ η τ α 1 η Ο Αιλιανός στο κείμενο αυτό αναφέρει πώς αντιμετώπισε ένας πατέρας τον ατίθασο γιο του. Όταν. ο πατέρας ακόμη και μπροστά στο βασιλιά Αρταξέρξη διηγήθηκε ακριβώς τα ίδια . . Πρόσθετα σχόλια Στόχος του πατέρα με την υπερβολική ποινή που προτείνει να επιβληθεί στο γιο του φαίνεται ότι είναι περισσότερο ο παραδειγματισμός των υπόλοιπων παιδιών και η προστασία του κοινού συνόλου πέρα από το σωφρονισμό του ίδιου του του παιδιού. κόψω τις πικρές παραφυάδες από τα μαρούλια που φυτρώνουν .