You are on page 1of 27

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

wigni 23

gamomcemloba palitra L Tbilisi, 2011

UDC (uak) 821.111-31 o-65

`50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar~ es proeqti msoflios araerT qveyanaSia popularuli. sxvadasxva gamokiTxvis saSualebiT, mkiTxveli irCevs 50 saukeTeso wigns msoflio literaturis saganZuridan. saqarTveloSi `kviris palitris~ am proeqts mravali aTasi adamiani gamoexmaura. swored maTi dadgenilia im rCeuli wignebis nusxa, romelic `palitramediam~ realur biblioTekad aqcia. es wigni msoflio literaturis am unikaluri biblioTekis nawilia.

WILLIAMS VERLAG, Zurich, 1976 originally published as Stefan Zweig `Maria Stuart~

Targmanze ufleba miRebulia saqarTvelos avtorTa sazogadoebisgan www.sas.ge gamomcemloba palitra L, 2010
yvela saavtoro ufleba daculia.

ISSN 1987-9628 ISBN 978-9941-422-89-8

jorj orueli

1984
daTo akrianis Targmani

erTi I aprilis kaSkaSa, civi dRe idga. saaTi pirvels uCvenebda. susxiani qarisgan Tavdacvis mizniT mkerdSi nikapCarguli uinston smiti swrafad Sevida `gamarjvebis saxlis~ SuSis karSi, Tumca mainc daaklda siswrafe da mobzriale qar-mtveric Tan Seiyola. derefani moxarSuli kombostosa da Wilofad gamoyenebuli Zveli ZonZebis suns aevso. boloSi, kedelze ekida feradi plakati, romlis gabaritebi quCas ufro iTxovda, vidre Senobis SezRudul sivrces. plakatze sxva araferi iyo, mxolod ormocdaxuT wlamde mamakacis erT metrze ufro ganieri saxe Savi, mZime ulvaSiTa da lamaznaoWiani nakvTebiT. uinstoni kibes auyva. liftis imedi ar unda hqonoda: saukeTeso droSic ki iSviaTad rTavdnen. amJamad dens dRisiT TiSavdnen _ siZulvilis kvireulisTvis gaweuli ekonomiis niSnad. oTaxi meSvide sarTulze iyo. ocdacxrameti wlis uinstoni, romelsac marjvena koWis Tavze gaganierebuli wyluli hqonda, nela adioda da SigadaSig sulis mosaTqmeladac Cerdeboda. yovel sarTulze, liftis mopirdapire kedlidan igive veeberTela saxe imzireboda, _ erT-erTi im suraTTagani, romelze gamosaxuli adamianis mzera yvelgan mogyveba, sadac unda waxvide. `didi Zma giTvalTvalebs~ _ iuwyeboda warwera suraTis qveS. oTaxSi melodiuri xma Tujis warmoebis amsaxveli ricxobrivi maCveneblebis sias kiTxulobda. es xma oTaxis marjvena kedelSi Cadgmuli liTonis mogrZo, dabinduli sarkismagvari TefSidan modioda. uinstonma CamrTveli gadaatriala da xmam ramdenadme daiwia, Tumca teqsti mainc ismineboda. es mowyobiloba, romelsac teleekrani erqva, SeiZleboda gabundovanebuliyo, magram gamorTviT mTlianad ar irTveboda. uinstoni fanjarasTan mivida. momcro da myife sxeuli kidev ufro ekveTeboda lurj spectansacmelSi _ partiis uniformaSi. lamazi Tma hqonda, saxe bunebrivad uRaJRaJebda, kani xorklia5

ni sapniT, blagvi samarTebliTa da axlaxan gasuli zamTris susxiT gauxeSeboda. fanjara daxuruli iyo, magram gare samyaro mainc civad asxivebda. quCaSi qaris patara nakadebi mtversa da qaRaldis naglejebs atrialebdnen. miuxedavad imisa, rom mze kaSkaSebda da cac lurjze lurji iyo, TiTqos mainc arafers hqonda feri, yvelgan gakruli plakatebis garda. SavulvaSiani saxe yvela kuTxidan imzireboda, erTi plakati mopirdapire saxlis fasadze gaekraT.: `didi Zma giTvalTvalebs~. Savi Tvalebi uinstons gugebSi Cahyurebdnen. dabla, zed quCis Tavze, erT kuTxeSi aglejil sxva plakats qari afrialebda da xangamoSvebiT aCenda erTaderT sityvas: ingsoci1. Sors, saxuravebs Soris, vertmfreni daeSva, wamierad Seyovnda haerSi xorcis buziviT da kvlav win gaqanda iribi freniT. es policiis patruli iyo, romelic saxlebis fanjrebSi iyureboda. Tumca patruli arafers niSnavda _ mTavari azris policia gaxldaT. uinstonis zurgs ukan teleekrani kvlav ganagrZobda JRrials Tujis warmoebisa da mecxre samwledis gegmis gadaWarbebiT Sesrulebis Sesaxeb. ekranze erTdroulad mimdinareobda gadacema da miReba. fiqsirdeboda uinstonis mier gamocemuli yoveli bgera, Zalze xmadabali CurCulis garda. metic, vidre uinstoni ekranis mxedvelobis areSi rCeboda, mas kidec xedavdnen da kidec usmendnen. ra Tqma unda, verafriT daadgendi, giyurebdnen Tu ara mocemul momentSi. srulebiT gaurkveveli iyo, ra sistemiT an ra sixSiriT erTveboda azris policia yovel individualur kabelSi. isic ki dasaSvebia, rom yvelas yovel wams uyurebdnen. ase iyo Tu ise, maSin CagerTvebodnen, roca moisurvebdnen. unda gecxovra im fiqriT (da cxovrobdi kidec instinqtad qceuli CveviT), rom usmendnen Sens yovel bgeras da dakvirvebiT uTvalTvalebdnen Sens yovel moqmedebas, Tu mTlad sibneleSi ar moZraobdi. uinstoni ekranisagan kvlav zurgSeqceviT idga, Tumca kargad icoda, rom TviT zurgic metyvelebda. erTi kilometriT daSorebuli misi samsaxuris _ WeSmaritebis saministros
1

`inglisuri socializmi~ axalmetyvelebis enaze.

_ farTo fasadi TeTrad gadmohyurebda pirquS sanaxebs. es londonia, _ gaifiqra uinstonma raRac bundovani zizRiT, _ okeaniis rigiT mesame dasaxlebuli provinciis, pirveli asafren-dasaSvebi moednis mTavari qalaqi. Seecada, gamoexmo bavSvobis mogonebidan, iyo Tu ara londoni yovelTvis aseTi. nuTu yovelTvis idga mecxramete saukuneSi naSenebi es futuro saxlebi xis bijgebSeyenebuli kedlebiT, muyaoakruli fanjrebiT, dabrecilTunuqiani saxuravebiTa da mongreulRobeebiani giJuri baRebiT? nuTu yovelTvis arsebobda es dabombili adgilebi, sadac baTqaSis mtveri trialebda haerSi da gorebad dayril qva-RorRze sarevela amozrdiliyo? an is adgilebi, sadac bombebs ufro farTo zoli gaeWraT da sadac saqaTmeebiviT Camwkrivebuliyo xis zinzliani qoxmaxebis mTeli masivi? magram ara, uinstoni amas ver ixsenebda. bavSvobisgan aRaraferi darCeniliyo, saerTo fons moklebuli da metwilad bundovani, raRac manaTobeli suraTebis garda. WeSmaritebis saministro _ WeSsamini axalmetyvelebis1 enaze _ gamaogneblad gansxvavdeboda yvela obieqtisgan, rac im aremareSi Canda. es iyo mbzinavi TeTri betoniT nagebi uzarmazari piramiduli struqtura, terasebad atyorcnili samasi metris simaRleze. Soridanve ikiTxeboda Senobis TeTr zedapirze lamazi asoebiT gamoyvanili partiis sami lozungi: omi mSvidobaa monoba Tavisuflebaa umecreba Zalaa WeSmaritebis saministro, rogorc amboben, Seicavda sami aTasamde oTaxs miwis zemoT da Sesabamis ganStoebebs miwis qveS. londonis sxvadasxva raionSi arsebobda aseTive Sesaxedaobisa da zomis kidev sami Senoba. imdenad Crdilavdnen es Senobebi qalaqis mTel danarCen arqiteqturas, rom `gamarjvebis saxlis~ saxuravidan erTdroulad SegeZloT dagenaxaT oTxive. isini warmoadgendnen mmarTvelobis mTeli aparatis
1

axalmetyveleba okeaniis oficialuri ena iyo.

momcvel oTx saministros: WeSmaritebis saministros, romelsac exeboda axali ambebi, sazogadoebrivi garToba, ganaTleba da xelovneba; mSvidobis saministros, romelic dakavebuli iyo omis sakiTxebiT; siyvarulis saministros, romelic icavda kanonsa da wesrigs; da ekonomikis sakiTxebze pasuxismgebel dovlaTis saministros. maTi saxelebi axalmetyvelebaSi ase JRerda: WeSsamini, mSvidsamini, siyvasamini, dovsamini.1 siyvarulis saministro, marTlacda, damafrTxobeli Sesaxedaobisa iyo: arc erTi fanjara ar hqonda. am SenobaSi uinstoni arasodes yofila, naxevar kilometrzec ki ar miaxloebia. SeuZlebeli iyo iq moxvedra, Tu ara oficialuri saqmisTvis da maSinac mxolod ekliani mavTulxlarTebis, foladis karibWeebisa da farulad dadgmuli tyviamfrqvevebis gavliT. misi gareTa barierebisken mimavali quCebic ki gorilassaxian, Savformian, drekadi xelketebiT aRWurvil mcvelebs gadaeketaT. uinstoni swrafad Semotrialda saxeze wynari optimizmis ganwyobiT _ friad sasurveliT teleekranTan pirispir dgomisas. Semdeg oTaxi gadaWra da mocucqnul samzareuloSi Sevida. saministrodan aseT dros wamosvlis gamo uari unda eTqva Tavis lanCze bufetSi, Tumca icoda, rom samzareuloSi sxva araferi eloda, Savi puris natexis garda, romelic xvalis sauzmisTvis iyo gaTvlili. karadidan uferosiTxiani boTli CamoiRo. sruliad TeTr iarliys `gamarjvebis arayi~ ewera. boTlis SigTavss gulis amrevi zeTis suni udioda, Cinuri brinjis spirtis magvari. daaxloebiT imdeni daisxa, Cais Wiqas rom aavsebda, pirTan miitana, SokisTvis moemzada da wamlis ulufasaviT gadakra. imwamsve saxe auWarxlda da Tvalebidan wyali wamoskda, TiTqos azotis mJava daelios. metic, iseTi grZnoba daeufla,
1 inglisurad: Minitrue, Minipax, Minilove, Miniplenty (Ministry of Truth, Ministry of Peace, Ministry of Love, Ministry of Plenty). Semoklebisas es sityvebi ironiul mniSvnelobas iZens: `minimalurad WeSmariti, minimaluri mSvidoba~ da a. S. da qarTulad pirdapir ar iTargmneba. xolo qarTuli abreviaturis is versia, rogorsac Cven gTavazobT (`WeSsamini~, `mSvidsamini~ da a. S.) mkiTxvels Soreulad mainc gaaxsenebs Cveni axlo warsulis iseT netar lingvistur warmonaqmnebs, rogoric iyo `Sinsaxkomi~, `muSglexini~, `sablitgami~ da sxv.

TiTqos kefaSi rezinis keti dahkreso. Tumca erTi wuTis Semdeg muclis gvrema Caucxra da qveyanac ufro feradovani eCvena. daWmuWnili kolofidan, romelsac `gamarjvebis sigareti~ ewera, erTi Reri amoiRo da gaufrTxileblad daiWira vertikalurad: mTeli TuTuni iatakze Camoiyara. meore Rers ufro gonivrulad moepyro. Semdeg oTaxSi dabrunda da ekranis marcxniv mdgar patara magidas miujda. magidis ujridan amoiRo sakalme, melnis boTli da sqeli, Tabaxis meoTxedi formatis carieli wigni, wiTeli yuiTa da dawinwkluli ydiT. ratomRac teleekrani uCveulo poziciaSi iyo: imis nacvlad, rom, Cveulebisamebr, ukana kedelSi CaemontaJebinaT, saidanac is mTel oTaxs gaakontrolebda, amjerad fanjris pirdapir, grZel kedelSi idga. ekrans erTi mxridan ekvroda kedelSi SeWrili niSi, romelSic amJamad uinstoni ijda da romelic, albaT, am saxlis aSenebisas wignebis karadis Casadgmelad gakeTda. niSSi mjdomare da skamis sazurgeze gadawolili uinstoni ekranis mxedvelobis aridan gadioda. mas, rasakvirvelia, mousmendnen, magram vidre am poziciaSi darCeboda, ver dainaxavdnen. swored oTaxis uCveulo ganlagebam Caagona uinstons is, rac axla unda eqna. Tumca es ganzraxva im wignmac ukarnaxa, wuTis win rom amoiRo ujridan. gamorCeulad lamazi wigni iyo. SeyviTlebuli priala furclebiT Tu SeafasebdiT, sul cota, ormoci wlis winandels hgavda. Tumca uinstoni xvdeboda: wigni gacilebiT adre iyo dabeWdili. Zvelmanebis maRaziis vitrinaSi waawyda qalaqis erT-erT mikargul raionSi (amJamad aRar axsovda _ romelSi) da danaxvisTanave misi SeZenis dauokebelma survilma Seipyro. saerTod, partiis wevrebs Cveulebriv maRaziebSi, anu, rogorc ambobdnen, `Tavisufal bazarze~ ar unda evloT. magram wesi maincdamainc mkacrad ar sruldeboda, radgan sxvagan versad ipovidiT iseT nivTebs, rogoric iyo, magaliTad, fexsacmlis Tasmebi an samarTeblebi. uinstonma swrafad gaxed-gamoxeda quCas, maRaziaSi SeiZurwa da es wigni or-naxevar dolarad iyida. maSin arc gauazrebia, ratom qna es: tyuilubralod Tu raime gansakuTrebuli miznisTvis.
9

damnaSavesaviT waiRo Sin Tavisi diplomatiT. miuxedavad imisa, rom wignis furclebze srulebiT araferi ewera, es mainc makomprometirebeli SenaZeni gaxldaT. uinstoni dRiuris weras apirebda. es akrZaluli ar iyo (araferi ar iyo akrZaluli, raki kanonebi aRar arsebobda), magram Tu upovidnen, sikvdiliT dasja an ocdaxuTwliani SromagasworebiTi banaki ar ascdeboda. kalmistars kalami moargo, romelsac Semdeg eniT da tuCebiT mtveri moaSora. weris es arqauli saSualeba, romelsac amJamad xelmosaweradac iSviaTad iyenebdnen, uinstonma uCumrad da didi gaWirvebiT iSova. ubralod, imisTvis dasWirda, rom raRacnairad grZnobda: lamaz, priala furclebs Zveleburi kalmiT wera ufro Seefereboda, vidre Tanamedrove avtokalmiT fxaWna. uinstoni SeuCveveli iyo xeliT weras. mokle SeniSvnebis garda, yvelafers karnaxobda xmismwers, romelic am SemTxvevaSi ar gamodgeboda. kalami melanSi Caawo da erTi wamiT Seyovnda. gul-mucelSi JrJolam dauara: pirveli sityvis dawera cariel furcelze gadamwyveti momenti iyo. Semdeg moRrecili asoebiT dawera: 4 aprili, 1984. dawera da skamis sazurgeze gadawva, radgan sruli uZlurebis grZnobam Seipyro. upirveles yovlisa, danamdvilebiT ver ityoda, rom axla 1984 weli iyo. daaxloebiT ase unda yofiliyo, radgan uinstonma darwmunebiT icoda Tavisi asaki _ 39 _ da sjeroda, rom 1944 Tu 1945 wels daibada. magram dResdReobiT yovlad SeuZlebeli iyo romelime TariRis dadgena erTi an ori wlis sizustiT. uceb moulodnelma gakvirvebam Seipyro: visTvis werda am dRiurs? _ momavlisTvis, imisTvis, vinc jer ar dabadebula. misi goneba erT wams kvlav furcelze dawerili saeWvo TariRis irgvliv datrialda... da iqve Seejaxa axalmetyvelebis sityvas _ orazri. pirvelad gaiazra, ramxela rames SesWideboda: rogor SeeZlo adamians kavSiris damyareba momavalTan? aseTi ram SeuZlebeli iyo. momavali an awmyos msgavsi iqneboda, ra SemTxvevaSic mas ar mousmendnen, an awmyosgan gansxvavebuli, ris gamoc misi mimarTva azrs dakargavda.
10

erTxans furcels uazrod dahyurebda. ekranidan mWaxe samxedro musika ifrqveoda. ucnauria: sawerad momzadebul uinstons araTu mTlad warTmeoda sakuTari azris gamoxatvis unari, aramed aRarc ki axsovda, ris Tqmas apirebda. am momentisTvis ramdenime kvira emzadeboda da arasodes mosvlia azrad, rom, gambedaobis garda, kidev rame dasWirdeboda. TviT weris procesi advili unda yofiliyo. mxolod is marTebda, furcelze gadaetana dausrulebel-mousvenari monologi, Tavidan rom ar Sordeboda mTeli es wlebi. axla ki monologi aRarsad iyo. metic, zustad axla Semoutia wylulis autanelma qavilma. mainc ar moifxana: yovel mofxanaze anTebiTi procesi ewyeboda. wamebi wamebs misdevda. erTaderTi, rac amwuTas uinstonma icoda, iyo win dadebuli furclis sicariele, koWzemoTa wylulis qavili, mogriale musikis xma da jiniT gamowveuli mcire zarxoSi. uceb sruli panikiT atanilma ise daiwyo wera, rom bevri araferi esmoda iqidan, rac xelidan gamosdioda. wvrili da bavSvuri asoebi furcelze oRroCoRro xazebad daiklaknen. jer asomTavrulebi aviwydeboda, mere sasveni niSnebic miayola: 4 aprili, 1984. wuxel, kinoSi. yvela filmi omze iyo. erT Zalian karg filmSi ltolvilebiT savse gemi dabombes sadRac xmelTaSua zRvaSi. mayurebeli Zalian gaerTo im did sqel kacze, romelsac esrodnen vertmfrenidan da cdilobda curviT gaqcevas. jer delfiniviT trialebda wyalSi, mere gamoCnda vertmfrenis ambrazuridan, mere naxvretebiT gaivso, garSemo zRva sul gavardisfrda da ise swrafad CaiZira, TiTqos naxvretebSi maSinve wyali Seuvida. roca iZireboda, yvela xarxarebda. mere gamoCnda bavSvebiT savse samaSvelo navi, zeviT vertmfreni. navis cxvirTan ijda Suaxnis qali, albaT, ebraeli, xelSi samiode wlis biWiT. patara biWi SeSinebuli yviroda da Tavs qalis mkerdSi malavda, TiTqos undoda, Sig CamZvraliyo, qali ki mklavebs xvevda da awynarebda, Tumca TviTonac SiSisgan galurjebuli iyo. biWs sul zed efareboda, rogorc SeeZlo, TiTqos tyviebs aacilebda. mere vertmfrenma ockiloiani bombi Camoagdo da navi sul nafotebad
11

aqcia. mere saocari kadri iyo: zeviT, zeviT, zeviT, pirdapir haerSi avardnili bavSvis mklavi albaT vertmfrenma gadaiRo win damagrebuli kameriT. didi aplodismentebi gaisma partiis skamebidan magram qveviT, proletarul nawilSi mjdarma erTma qalma uecrad yvirili da aurzauri atexa, rom ar unda aCvenon aseTi rameebi bavSvebis TandaswrebiT, ara aqvT amis ufleba. bolos policiam waaTria. ara mgonia rame mouvida. aravis ainteresebs, ras amboben prolebi1. magaT sul egeTi reaqciebi aqvT. isini arasodes... uinstonma wera Sewyvita. nawilobriv, imis gamo, rom spazmi daewyo. ver gaego, risTvis gadmoafrqvia mTeli es nagavi. magram sagulisxmoa, rom, rodesac amas akeTebda, xsovnaSi srulebiT gansxvavebulma mogonebam wamoyo Tavi. axlaRa mixvda: swored mexsierebaSi amotivtivebulma am epizodma ubiZga, rom, Sin dabrunebuls, dRiuris wera daewyo. es im diliT moxda, saministroSi, Tuki esoden bundovan rameze SeiZleba iTqvas, rom moxda. ukve TerTmeti saaTi da asi wuTi xdeboda. nawerTa departamentSi, sadac uinstoni muSaobda, oTaxebidan skamebi gamohqondaT da darbazSi didi ekranis win awyobdnen. siZulvilis orwuTeulis dro iyo. is iyo, uinstoni Sua rigis erT-erT skamze jdeboda, roca darbazSi moulodnelad Semovida ori adamiani. uinstoni orives Soridan icnobda, Tumca arc erTs da arc meores arasodes dalaparakeboda. erT maTgans _ qaliSvils _ xSirad Sexvedria derefanSi. saxeli ar icoda, icoda mxolod, rom gogona fiqciis ganyofilebaSi muSaobda. mazuTiani xeliT xSirad eWira qanCis gasaRebi. rogorc Cans, igi teqnikurad uzrunvelyofda novelebis mwer erT-erT manqanas. ocdaSvidiode wlis gambedavi Sesaxedaobis qaliSvili iyo, sqeli Savi TmiT, Worfliani saxiTa da aTleturi mimoxriT. viwro alisferi lenti _ axalgazrduli antiseqsualuri ligis emblema _ ramdenime wred Semoexvia welze spectansacmlis zemodan. lenti sakmaod mWidrod Semohkvroda da moxdenil TeZoebs TvalSi sacems xdida. uinstonma es qali
1

anu proletarebi.

12

pirveli danaxvisTanave SeiZula. icoda, ratomac. imitom, rom qaliSvils yvelgan Tan dahqonda hokeis moednebis, civi abazanebis, sazogadoebrivi eqskursiebisa da saerTo sufTa gonebis atmosfero. uinstons yvela qali sZagda, sxvebze metad ki _ axalgazrdebi da moxdenilebi. swored qalebi, axalgazrda qalebi iyvnen partiis yvelaze fanatikosi mimdevrebi, lozungebis mzuTxvelni, moxalise jaSuSebi da dogmatikis damrRvevTa damsmenni. magram am qaliSvilisgan sxvebze ufro saxifaTo niavi qroda. erTxel, derefanSi Sexvedrisas, ise Semoxeda gverdidan, rom uinstoni bnelma Zrwolam moicva. isic ki gaifiqra _ azris policiis agenti xom ar ariso. Tumca, kacma rom Tqvas, es sul ar hgavda sinamdviles. ase iyo Tu ise, qaliSvilis axlomaxlo yofnisas uinstoni mudam ganicdida gansakuTrebul diskomforts, romelSic SiSTan erTad mtrobac eria. meore adamians _ mamakacs _ saxelad obraieni erqva. Sinagani partiis wevrs iseTi Soreuli da mniSvnelovani Tanamdeboba eWira, rom uinstons masze mxolod bundovani warmodgena Tu hqonda. Sinagani partiis wevris Savi spectansacmlis danaxvaze yvela iq myofi momentalurad CaCumda. es brge kaci sqeli kisriTa da tlanqad mocinari sastiki saxiT, Semzaravi garegnobis miuxedavad, Tavisebur xiblsac asxivebda. wamdauwum isworebda cxvirze saTvales, rac am kacs saocar momxibvlelobasa da ganusazRvrelad civilizebul iers aniWebda. vinmes kidev rom SesZleboda msgavsi kategoriebiT Sedareba, am Jestis Semxedvares gaaxsendeboda mecxramete saukunis aznauri, mavans Tambaqos kolofs rom sTavazobs. mTeli am xnis manZilze uinstons obraieni Tormetiodejer Tu enaxa. es adamiani ucnaurad izidavda. Tumca ara mxolod imitom, rom aintrigebda kontrasti am kacis natif Jestebsa da Zalosnur iers Soris. uinstonisTvis gacilebiT mets niSnavda misive faruli rwmena (iqneb rwmena ki ara, ubralod, imedi), rom obraienis politikuri marTlmorwmuneoba arc ise uxarvezo iyo. misi saxis romeliRac nakvTi Tu moZraoba uciloblad STagagonebdaT amas. Tumca is, rac mas saxeze ewera, SesaZloa, marTlmorwmu13

neobis nakleboba ki ara, ubralod, goniereba iyo. nebismier SemTxvevaSi, misi ieri gafiqrebinebdaT, rom am kacTan SeiZleboda saubari, Tuki ramenairad ekrans dausxltebodiT da erTi erTze darCebodiT. Tavisi varaudis Semowmeba uinstons erTxelac ar ucdia, amis araviTari saSualeba ar arsebobda. am momentSi obraienma majis saaTs daxeda: ukve TerTmeti da asi xdeboda. cxadi iyo, rom orwuTeulis dawyebamde man nawerTa departamentSi darCena gadawyvita, uinstonis rigSi dajda erTi skamis gamotovebiT. maT Soris ijda patara, JRalTmiani qali, romelic uinstonis mezobel oTaxSi muSaobda. SavTmiani qaliSvili zustad maT ukan moTavsda. rogorc yovelTvis, ekranze xalxis mtris _ emanuel goldsteinis saxe gamoCnda. aqa-iq mayureblebSi stvena gaisma. JRalTmian qals SiS-siZulvilis kivili aRmoxda. goldsteini gaxldaT gandgomili moRalate, romelic didi xnis win (aravis axsovs _ rodis) partiis erT-erTi mowinave, TiTqmis TviT didi Zmis rangis figura iyo. Semdeg kontrrevoluciur moZraobaSi Caeba da sikvdili miesaja. goldsteini yovlad idumal viTarebaSi gaiqca da miimala. siZulvilis orwuTeulis programas dRidan dRemde cvlidnen, magram goldsteini _ mTavari moRalate, partiis siwmindis pirveli SembRalavi _ mudam centralur figurad rCeboda. partiis winaSe Cadenili yvela Semdgomi danaSauli, yvela Ralati, sabotaJis yoveli aqti Tu eresi goldsteinis swavlebidan iRebda saTaves. is mudam sadRac iyo da morig SeTqmulebas awyobda: SesaZloa, zRvis gadaRma Tavisi xazinadarebis mfarvelobis qveS an egeb _ rogorc moaruli xmebi ambobdnen _ TviT okeaniis romeliRac samalavSic ki. uinstons guli SeekumSa. ar SeeZlo goldsteinis saxis danaxva urTierTsapirispiro grZnobebis mtkivneuli Sexlis gareSe. es iyo gamxdari ebrauli saxe, xSiri TeTri TmiTa da Txis mokle wveriT, _ Wkvianuri, magram gamokveTilad sazizRari saxe, grZel da Txel cxvirSi Cabudebuli erTgvari bebruli sibriyviTa da am cxviris wverze dakosebuli saTvaliT. saxiTac da metyvelebiTac cxvars hgavda. goldsteini amjeradac
14

Tavis Sxamian kritikas afrqvevda partiis swavlebaTa mimarT. bavSvic ki mixvdeboda am TviTneburi da usaSvelod gazviadebuli kritikis usafuZvlobas, magram is mainc sakmaod damajereblad JRerda da, amdenad, gasakviri ar iqneboda, gangaSis grZnoba gamoewvia romelime ufro naklebad gawonasworebul da advilad asayoliebel xalxSi. goldsteini brals sdebda did Zmas, amxelda partiul diqtatorobaSi, iTxovda saswrafo zavs evraziasTan, mxars uWerda sityvis, presis, sajaro Sekrebis, azris Tavisuflebas, revolucias uRalateso _ gahyviroda xmamaRla... da am yvelafers gamoTqvamda mravalmarcvliani metyvelebiT _ partiis oratorebisTvis damaxasiaTebeli stilis erTgvari parodirebiT. iyenebda TviT axalmetyvelebis sityvebsac ki, gacilebiT ufro mets, vidre partiis romelime wevrs uxmaria odesme. da vidre goldsteini laparakobda, aravis rom ar Sehparvoda eWvi im sinamdvileze, romelsac misi brtyel-brtyeli da macdunebeli metyveleba gulisxmobda, _ mis Tavs ukan ganuwyvetlad moCanda evraziuli jaris usasrulo nakadi, sadac erTmaneTs mwkrivebad mohyvebodnen ugrZnobeli aziuri saxeebi. isini wuTiT gamoCndebodnen ekranze da iqve qrebodnen, raTa adgili daeTmoT tyupiscalebiviT msgavsi sxva mwkrivebisTvis. jariskacTa Ceqmebis yru da ritmuli braxuni fonad gasdevda goldsteinis kikina xmas. siZulvilis pirveli ocdaaTi wamis manZilze naxevari darbazi TavSeukavebel siSmages afrqvevda. autaneli sanaxavi iyo ekranidan gamomzirali TviTkmayofili cxvris saxe da evraziuli armiis damzafvreli Zalmosileba. goldsteinis danaxva, TviT masze gafiqrebac ki ukve meqanikurad iwvevda SiSsa da risxvas. es kaci ufro mZafri siZulvilis sagani iyo, vidre evrazia an aRmosavleTazia, radgan, rodesac okeania erT-erT maTganTan omobda, maSin, rogorc wesi, zavi hqonda meoresTan. yvelaze ucnauri ki is iyo, rom, Tumca goldsteini yvelas sZulda da ezizReboda, Tumca baqnebze, ekranebze, gazeTebsa Tu wignebSi mis Teoriebs yoveldRiurad _ dReSi aTasjer _ amasxaravebdnen, uaryofdnen, anadgurebdnen da, mTlianobaSi, raRac ubadruk nagvad naTlavdnen, _ am yvelafris miuxeda15

vad, misi gavlena TiTqos arasodes klebulobda. yovelTvis gamoiZebnebodnen miamitebi, romlebsac igi Seacdenda. dRe ar gavidoda, azris policias ar emxilebina goldsteinisTvis momuSave jaSuSebi da diversantebi. igi marTavda uCinar armias, SeTqmulTa uzarmazar miwisqveSa qsels, romlis daniSnuleba okeaniis saxelmwifos damxoba iyo da romelsac saZmod moixseniebdnen. CurCuliT vrceldeboda istoriebi raRac saSinel wignze _ goldsteinis yvela mwvaleblobis Sesakrebelze, romlis avtori da Semoqmedi TviTonve iyo da romelic saidumlod gadadioda xelidan xelSi. xalxi mas, ubralod, wignad ixseniebda (Tuki saerTod ityoda rames). magram es yvelaferi mxolod bundovan xmebad dadioda, partiis arc erTi Cveulebrivi wevri, ramdenadac SeeZlo, arc saZmos axsenebda da arc wigns. meore wuTSi siZulvili ukve sigiJeSi gadaizarda. mayureblebi adgilebze xtunavdnen da mTeli xmiT Rrialebdnen, raTa rogorme CaexSoT ekranidan mokikine es Wkuidan gadamyvani xma. mTlad gavardisfrebul JRalTmian qals piri napirze gadmosrolili TevziviT eReboda-exureboda. obraiensac ki anTeboda is tlanqi pirisaxe. welgamarTulad mjdoms mkerdi ise aud-Caudioda, TiTqos talRis dartymas uZlebso. uinstonis ukan mjdarma SavTmianma gogonam, aqamde sul `Roro! Roro!~s rom gahkioda, uceb saidanRac axalmetyvelebis mZime leqsikoni daaZro da pirdapir ekrans esrola. wigni goldsteins Sig cxvirSi moxvda da ukan gadmovarda. is Seudreklad ganagrZobda kikins. raRac momentSi uinstonma daafiqsira, rom isic sxvebTan erTad yviroda da sxvebiviT gametebiT urtyamda fexebs skamis safexurs. siZulvilis orwuTeulis mTeli saSineleba is ki ar iyo, rom mayurebels am procesSi monawileobas avaldebulebda, aramed is, rom SeuZlebels xdida masSi CaurTvelobas. ocdaaTi wamis Semdeg aRaravis sWirdeboda Tavis mokatuneba. SiSisa da Surisgebis sazizRari eqstazi, kacis kvlis, wamebis, mtris saxeSi uros cemis mZafri survili eleqtrodeniviT iRvreboda darbazSi Segrovili adamianebisgan da TiToeul maTgans saxeSeSlil, aRrialebul gi16

Jad aqcevda. da mainc, es gaSmageba warmoadgenda abstraqtul, mizanmiumarTav emocias, romelic sarCilavi lampis aliviT SeiZleboda migemarTaT erTi sagnidan meorisken. amgvarad, erT romeliRac wams, uinstonis siZulvilma mimarTuleba icvala, goldsteins Tavi aneba da amjerad didi Zmis, partiisa da azris policiisken gadainacvla. msgavs momentebSi misi guli emxroboda martoxela, yvelasgan gamasxaravebul eretikoss _ WeSmaritebisa da gonierebis erTaderT mcvels sicruis samyaroSi. magram momdevno wams uinstoni kvlav irgvlivmyofT uerTdeboda da yvelaferi, rasac goldsteinze ambobdnen, simarTled esaxeboda. aseT dros didi Zmis mimarT faruli zizRi misive Tayvaniscemad eqceoda. didi Zmac zemodan gadmoscqeroda, rogorc daumarcxebeli, uSiSari mfarveli, kldesaviT aRmarTuli aziur urdoTa pirispir. goldsteini ki, misi simartovis, ususurobisa da irgvliv gamefebuli eWvis miuxedavad, kvlav im avbediT grZneuls emsgavseboda, romelsac marto xmiTac ki ZaluZda civilizaciis mospoba. iyo momentebi, roca SesaZlebeli xdeboda siZulvilis warmarTva konkretuli obieqtisken. mkveTri Sinagani moZraobiT, koSmarSi myof adamians Tavs rom gaaqnevinebs xolme baliSze, uinstonma Tavisi siZulvili uceb ekranze gamosaxuli saxidan ukan mjdom qaliSvilze gadaitana. gonebaSi cocxali, uCveulod lamazi suraTebi auTamaSda: o, rogor miasikvdilebda am gogos rezinis xelketiT! boZze miabamda da isrebiT dauxvretda sxeuls wminda sebastianiviT! jer gaaupatiurebda, orgazmis momentSi ki yels gamosWrida... metic, amjerad ukeT gaacnobiera, ratom sZulda es arseba. imitom, rom axalgazrda iyo, lamazi da, amave dros, usqeso; imitom, rom undoda masTan dawola, magram verasodes moaxerxebda amas, radgan qaliSvilis mokvalTul wels, TiTqos mamakacis xelis Semoxvevas rom eloda, ganuyrelad Semosaltoda ubiwobis agresiuli emblema _ saZageli alisferi lenti. siZulvilma zenits miaRwia. goldsteinis xma namdvili cxvris kikinSi gadavida, misi saxec erTi wamiT cxvris saxed
17

iqca, mere ki evrazieli jariskacis saxed gadadna. es didi da saSineli saxe TandaTan win wamovida avtomatis kakan-kakaniT da ise moaxlovda, gegonebodaT, ekranidan unda gadmoxteso. pirvel rigSi msxdomi mayureblebi skamebis sazurgeebze gadawvnen... magram Semdeg momentSi mtris saxe didi Zmis saxed iqca, _ SavTmian, SavulvaSian, ZaliTa da idumali simSvidiT aRsavse saxed, romelmac TiTqmis mTeli ekrani dafara. aravis gaugonia, ra Tqva, ramdenime wasaxalisebeli sityva, brZolis gniasSi rom warmoTqva, raimeTi ki ar gamoirCeoda, aramed ndobas aRadgenda TviT Tavisi warmoTqmis faqtiT. Semdeg didi Zmis saxe kvlav gaqra da ekranze didi asoebiT daiwera partiis sami lozungi: omi mSvidobaa monoba Tavisuflebaa umecreba Zalaa Tumca didi Zmis saxe ramdenime wams kidev darCa ekranze: TiTqos metismetad cocxlad aRibeWda TiToeuli mayureblis gugebSi da amitom myisierad ver gaqreboda. patara JRalTmiani qali wina skamis sazurges miawyda. aTrTolebuli CurCulebda raRac `Cemo mxsnelo!~-s msgavss da xelebs ekranisken iwvdida. Semdeg ki saxe xelebSi Cargo. aSkara iyo, loculobda. am momentSi yvelam erTad wamoiwyo simRera _ Rrma, neli, ritmuli: `bi-bi! bi-bi! bi-bi!~1 Zalian nela imeorebdnen da pirvel `bi~-sa da meores Soris did pauzas akeTebdnen. es meore `bi~ _ mZime, moCurCule, gansacvifreblad veluri xma _ SiSveli fexebis bakunsa da dafdafebis cemas hgavda. simRera daaxloebiT ocdaaT wams gagrZelda. msgavsi refreni xSirad gaismoda siZulvilis orwuTeulis emociurad yvelaze datvirTul momentebSi. nawilobriv, es iyo didi Zmis sibrZnisa da sidiadis erTgvari qebaTa qeba, ufro metad ki _ TviThipnozis aqti, cnobierebis Segnebuli gaTiSva ritmuli xmauris meSveobiT. uinstons TiTqos mTeli Signeuli dauzra. vera da ver
1

inglisuri `bi~ niSnavs `Big Brother~-is _ `didi Zmis~ _ sawyis asoebs.

18

SeZlo saerTo bodvaSi CarTva. es araadamianuri `bi-bi!~ xom mTlad Tavzars scemda yovelTvis. ra Tqma unda, isic sxvebTan erTad mReroda, radgan sxvagvarad, ubralod, ar SeiZleboda. grZnobebis damalva, sakuTari saxis kontroli, yvelafer imis keTeba, rasac sxvebi akeTebdnen, _ instinqturi reaqcia iyo. magram erTi-ori iseTi wamic gamoeria, rodesac misi gulisnadebi SeiZleboda Tvalebis gamometyvelebas gaeca. swored am momentSi moxda raRac mniSvnelovani, Tu marTla moxda. erT romeliRac wams uinstonma obraiens Sexeda: ukve fexze wamomdgars saTvale moexsna da axla ki isev ikeTebda Cveuli JestiT. maTi Tvalebi erTmaneTs Sexvda... da es sakmarisi aRmoCnda. amjerad uinstonma icoda, diax, icoda, rom obraieni zustad masaviT fiqrobda, mzeram Seumcdarad auwya mzeras. TiTqos ori goneba erTdroulad gaixsna da azrebi pirdapir gadadinda erTidan meoreSi Tvalebis RiobiT, `me SenTan var, _ eubneboda obraieni, _ zedmiwevniT vici, ras fiqrob. yvelaferi vici Sens zizRsa da siZulvilze. magram nu idardeb: me Sens mxareze var!~ meore wams Riobi daixura da obraienis saxec yvela sxva saxesaviT Seuvali gaxda. sul es iyo. uinstoni ukve eWvobda, xom ar momeCvenao. aseT SemTxvevebs arasodes mohyolia raime gagrZeleba. maT mxolod im rwmenis Tu imedis gadarCena SeeZloT, rom partias sxvebic emterebodnen. iqneb bolos da bolos, iatakqveSa SeTqmulebebTan dakavSirebuli Worebi sinamdviles Seefereboda da saZmo namdvilad arsebobda! amdeni dapatimrebis, aRiarebisa da dasjis Semdeg ver irwmunebdi, rom es mxolod miTi iyo da sxva araferi. zogjer uinstons sjeroda es, zogjer _ ara. aranairi garkveuloba ar arsebobda, mxolod wamieri gaelvebebi, romlebzec verafers ityodi darwmunebiT; sadRac mosmenili saubris nawyvetebi, naxevrad waSlili warwerebi sapirfareSos kedelze an, vTqvaT, ori ucnobis Sexvedra, TiTqos xelis umciresi moZraobiT signals rom aZlevdnen erTmaneTs... Tumca es varaudebi, albaT, mxolod uinstonis warmosaxvaSi arsebobda. ise dabrunda Tavis oTaxSi, obraienisTvis meored aRar
19

Seuxedavs. azradac ar mosvlia wamieri kontaqtis Semdgomi gaRrmaveba. romc scodnoda, rogor moexerxebina es, mainc didad sarisko iqneboda. erT Tu or wamSi orWofuli mzera gacvales da amiT dasrulda yvelaferi. magram esec RirsSesaniSnavi movlena iyo am sayovelTao martoobaSi, yvelani saTiTaod rom gamoketiliyvnen. uinstoni fiqridan gamofxizlda, skamze gasworda da amoaboyina. jinma Tu Seaxsena Tavi. Tvalebi isev furcels miapyro. miapyro da aRmoaCina, rom, fiqrebSi wasuls, avtomaturad ganegrZo wera. magram es aRar iyo igive mingreul-mongreuli xelnaweri. mis kalams vnebianad esriala da priala qaRaldze moCanda gamarTuli mTavruliT gamoyvanili sityvebi: Zirs didi Zma Zirs didi Zma Zirs didi Zma Zirs didi Zma Zirs didi Zma da ase, furclis Suagulamde. aranairi panika ar ugrZnia. an ratom unda egrZno, roca aseTi sityvebis dawera imaze ufro saxifaTo ar iyo, vidre dRiuris gadaSlis Tavdapirveli aqti. Tumca erT momentSi mounda, daefliTa Sevsebuli furclebi da saerTod Tavi daenebebina am saqmisTvis. magram ar dafliTa, radgan es srulebiT usargeblo ram iqneboda. araviTari mniSvneloba aRar hqonda, dawera Tu ara `Zirs didi Zma~. amieridan arc imas hqonda mniSvneloba, ganagrZobda Tu ara dRiuris weras. azris policiisTvis es sulerTi iyo, mas Cadenili hqonda _ da maSinac Cadenili eqneboda, saerTod rom ar aeRo xelSi kalami _ umZimesi danaSauli, Tavis TavSi rom moicavda yvela sxva borotmoqmedebas. am danaSauls azrkriminali erqva. azrkriminals samudamod ver damalavdi. SeiZleboda cota xniT SeniRbuliyavi, iqneb ramdenime welsac ki, magram adre Tu gvian mainc mogZebnidnen.
20

es yovelTvis RamiT xdeboda: ayvana-dapatimreba mxolod RamRamobiT sCveodaT. mZinares uceb wamogagdebdnen, uxeSad SeganjRrevdnen, TvalebSi Suqs moganaTebdnen, ris Semdegac bundovnad gaarCevdi sawolis irgvliv Semojarul pirquS saxeebs. umravles SemTxvevaSi, araviTari sasamarTlo procesi ar ewyoboda, arc dapatimrebis Taobaze cxaddeboda rame. adamianebi RamiT qrebodnen, es iyo da es. Sens saxels reestridan iRebdnen da yvela Canawers Seni saqmianobis Sesaxeb erTianad Slidnen. Seni erTjeradi arseboba samudamo daviwyebas eZleoda. Sen gauqmebuli, anulirebuli, anu, rogorc ambobdnen, aorTqlebuli iyavi. erTi wamiT uinstoni isterikam Seipyro, furcels daacxra da Cqar-Cqara, okrobokrod dawera: damxvreten fexebze mkidia kiserSi mesvrian fexebze mkidia Zirs didi Zma yovelTvis kiserSi gesvrian fexebze mkidia Zirs didi Zma _ Tavisi TaviT cotaTi darcxvenili uinstoni skamis sazurgeze gadawva da kalami magidaze dado. viRac akakunebda. ukve! uinstoni TagviviT gaisusa amao imediT, rom vinc unda yofiliyo, erTxel daakakunebda da wavidoda. magram ara, kakuni ganmeorda. axla yvelaze didi ugunureba dayovneba iqneboda. guli amovardnaze hqonda, Tumca didi xnis Cvevis gamo, albaT, saxeze araferi ewera. adga da mZimed gaabija karisken.

II rogorc ki xeli karis saxelurs daado, uinstons magidaze datovebuli dRiuri gaaxsenda. gadaSlili gverdi savse iyo fraziT `Zirs didi Zma~. mTavruli asoebi TiTqmis amsiSoridanve ikiTxeboda. warmoudgenlad briyvulad gamouvida yvelaferi, Tumca TviT aseT panikaSic ki ar surda dRiuris daxurva da jer kidev melanSeumSrali naweris gadRabna. erTi CaisunTqa da kari gaaRo. uinstons Svebis Tbilma talRam dauara: karTan idga fe21

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

`kviris palitris~ biblioTeka

wigni 22
redaqtori maia aludauri koreqtorebi: nana antonova-iluriZe marina inaniSvili natalia CimakaZe kompiuteruli uzrunvelyofa giorgi asaTiani ydis dizaini eTer gziriSvili proeqtis menejeri TinaTin asaTiani

gamomcemloba palitra L, 2011 misamarTi: iosebiZis q. 49, tel.: 38-38-71 E-mail: book@palitra.ge

seriis wina wignebi


wigni 1 igni onore de balzaki Sagrenis tyavi

wigni 2 jek londoni martin ideni

wigni 3 SoTa rusTaveli vefxistyaosani

wigni 4 aleqsandre diuma sami muSketeri or tomad

wigni 5 uiliam Seqspiri hamleti

wigni 6 Jiul verni 80 000 kilometri wyalqveS

wigni 7 mixail bulgakovi ostati da margarita

wigni 8 oskar uaildi dorian greis portreti

wigni 9 Carlz dikensi devid koperfildi

wigni 10 erix maria remarki triumfaluri TaRi

wigni 11 frederik begbederi 99 franki

wigni 12 edgar po moTxrobebi

wigni 13 homerosi odisea

wigni 14 main ridi uTavo mxedari

wigni 15 Tomas mani budenbrokebi or tomad

wigni 16 mark tveni tom soieris Tavgadasavali

wigni 17 konstantine gamsaxurdia didostatis marjvena

wigni 18 migel de servantesi don kixoti or tomad

wigni 19 o henri moTxrobebi

wigni 20 Stefan cvaigi maria stiuarti

wigni 21 mario piuzo naTlia

wigni 22 gustav floberi madam bovari

seriis momdevno wignebi

stendali wiTeli da Savi