Hungaropiac Szabályzatok

Hungaropiac Gyakran Feltett Kérdések

Mi az a Hungaro?
A Hungaro egy olyan közösségi pénzhelyettesít utalvány, ami zárt körben használható fel a Forint helyett. A Hungarot nem lehet átváltani Forintra, de Forintért vásárolható Hungaro. A Hungaro két féle formában létezik: Az egyik forma a digitális forma, amit egy internetes bankszámla felülethez hasonló webes felületen lehet kezelni. A másik egy sorszámozott és névreszóló, papír alapú utalvány formájában, amit csak egyszer lehet felhasználni, mint pl. az étkezési utalványokat, így azokkal nem lehet visszaélni.

Ki áll a Hungaro Piac mögött?
A Hungaro Piac mögött az Els Magyar Klíringház (EMK) m ködik évek óta. A klíringház fogalom jelentése egy olyan elszámolóház, amelynek tagvállalatai, tagjai egy zárt gazdasági körben, közösségben egymás közti adás/vételi tranzakciókat bonyolítanak le egy saját, pénzhelyettesít utalvánnyal a Hungaro Piacon, ami egy internetes keresked felület. Ezek a Hungaro utalványok papír-, és/vagy digitális formában (köznyelven helyi pénzzel, közösségi pénzzel), részben vagy egészben kerülnek elszámolásra. Az EMK élén Vezér-Szörényi László áll, aki hosszú éveket töltött a Német Kormányzati Bank f könyvi tanácsadójaként, és szakért je a közösségi elszámolóeszközök, közösségi pénzek rendszerének.

Mi az a klíringház?
A klíringház fogalom jelentése egy olyan elszámolóház, amelynek tagvállalatai egy zárt gazdasági körben, közösségben egymás közti adás/vételi tranzakciókat bonyolítanak le egy saját, pénzhelyettesít utalvánnyal, amit ez esetben Hungaronak hívunk. Ezek az utalványok papír-,

1

és/vagy digitális formában (köznyelven helyi pénzzel, közösségi pénzzel), részben vagy egészben kerülnek elszámolásra. A mai gazdasági világunkat sújtó pénzhiányban a vállalkozásoknak kiemelten szükséges a likviditás növelés, az újabb piacok megszerzése, a forint alapú kamatmentes kölcsönök igénylése, és a barter kereskedések. Az Els Magyar Klíringház (EMK) egy olyan zárt, együttm köd gazdasági közösség, akik úgynevezett klíring elszámolást használnak a saját készpénzhiányuk és/vagy készpénz-megtakarításuk érdekében.

Hogyan juthatok Hungarohoz?
Kétféleképpen lehet Hungarohoz jutni. Az egyik, ha a munkádért/termékedért ezt fogadod el, azaz normál értékesítés útján. A másik lehet ség, amikor valaki ezt az elszámolóháztól kölcsön kapja egy úgynevezett “kamatmentes vásárlási keret” formájában. Ez a kamatentes vásárlási keret a gyakorlatban olyan, mint egy áruhitel, de mivel nem pénzr l van szó, hanem pénzt helyettesít eszközr l, ezért ez kamatmentes, és nem visszafizetni kell, hanem ledolgozni saját termékkel/szolgáltatással. A Hungaro mögött különböz típusú fedezetek és biztosítékok állnak, ami garantálja, hogy aki kölcsönbe igényli, az ténylegesen vagy ledolgozza azt, vagy ha nem akarja, akkor ki is fizetheti a kölcsönét Forintban.

Hogyan kell használni a Hungaro-t?
Korábban említettük, hogy a Hungarot egy bankszámlához hasonlóan digitálisan tartjuk nyilván. Mind vásárláskor, mind eladáskor részben és/vagy egészben is lehet Hungaroval fizetni. A beárazás normál piaci megállapodás alapján történik, azaz pl. egy 1000 Ft-os termék árát lehet 1000 Hungaroban is fizetni, vagy csak 500 Hungaroban, és 500 Ft-ban. Amikor vásárolni szeretnél, akkor a termék áránál fel van tüntetve, hogy mennyi részét fogadja el az eladó Hungaroban, ami leggyakrabban 50%. A vásárláskor kiállított számla értékének a felét el bbi esetben a Hungaro számlájáról fizeti ki, míg a másik felét a szokásos módon Forintban. Eladáskor ugyan ez a helyzet, csak a másik oldalról szemlélve, azaz, ha 50%-os a fizetési arány, akkor felét Forintban fizeti ki a szokásos módon az eladó bankszámlájára, felét Hungaroban. Az EMK az adás/vételek forintosított részével nem foglalkozik, azt be nem fogadja. Ennek kifizetési formája a normál módon történik.

Mi a Hungaro vásárlási keret?

2

A Hungaro vásárlási keret lehet séget ad arra, hogy aktuális vásárlásaidat partnereinken keresztül intézd, amikor ezt az elszámolóháztól kölcsön kapod egy úgynevezett “kamatmentes vásárlási keret” formájában. Ez a kamatmentes vásárlási keret a gyakorlatban olyan, mint egy áruhitel, de mivel nem pénzr l van szó, hanem pénzt helyettesít eszközr l, ezért ez kamatmentes, és ezt nem visszafizetni kell, hanem ledolgozni saját termékkel/szolgáltatással. A Hungaro mögött különböz típusú fedezetek és biztosítékok állnak, ami garantálja, hogy aki kölcsönbe igényli, az ténylegesen vagy ledolgozza azt, vagy ha nem akarja, akkor ki is fizetheti a kölcsönét Forintban.

Hogyan ismernek meg engem a Hungaro Piacon belül?
Mivel az üzemeltet nek csak akkor van bevétele, ha a Hungaro számlán forgalom keletkezik, ezért minden lehet séget megragadunk, hogy Te ismert legyél a Hungaro Piacon, és másokat is ismerj. Alap megoldásaink a következ k:
• • •

A Hungaro Piacon tudsz megjelenni a keresleti/kínálati mez ben díjmentesen, A hírleveleinkben tudsz megjelenni díjmentesen, A rendszeres üzleti klubunkon tudsz bemutatkozni, kapcsolatokat kialakítani.

Milyen díjakkal m ködik a Hungaro számlavezetés?
Az EMK-nak, és a Hungaro Piacnak kétféle bevétele van:
• •

Az adminisztrációs- és számlavezetési díja Forgalmi díja csomagokban van feltüntetve, amit elérhet módon tettünk

Mindkét díj mértéke különböz

közzé a szerz désünkben. Ezek a díjak, és az Általános Szerz dési Feltételeket a kapcsolatfelvétel után ismerhet ek meg részletesen.

Mit szól ehhez a NAV (APEH)?
Az elmúlt években számtalan ellen rzést kapott a Klíringház és a tagok is, és mindig, minden rendben volt.

3

Hogyan kell könyvelni a Hungarot, és hogyan kell adózni utána?
Nézzünk egy átlagos esetet: ha Te eladsz egy 120 000 Ft érték szolgáltatást 60 000 Ft-ért, és 60 000 Hungaroért, majd egy 100 000 Ft érték terméket veszel hozzá szintén 50%-os megosztásban, vagyis 50 000 FT-ért, és 50 000 Hungaroért, akkor az adóalap 20 000 Ft marad, amihez van 10 000 Ft-od, és 10 000 Hungarod. Ebben az esetben a 20 000 Ft adóalap alapján adózól a 10 000 Ft-ból, és marad 10 000 Hungarod, amit a körön belül szabadon elkölthetsz.

Hogyan lesz a Hungaro-bevételemb l profitom?
Az el bbi példa pont ezt mutatta be.

Mi történik, ha nem tudom elkölteni a Hungaroimat?
Ilyen példa nagyon ritkán fordul el , de ebben az esetben le kell adni egy vásárlási igényt, és a munkatársaink az igények alapján beszállítókat toboroznak.

Ha úgy döntök, hogy ki akarok szállni ebb l a körb l, hogyan tehetem meg?
Amikor a Hungaro egyenleg pozitív, akkor egyszer en csak el kell költeni, és kész. Amikor a Hungaro egyenleg negatív (kamatmentes vásárlási keret esetén), akkor pedig csak ki kell fizetni a tartozást, vagy le kell dolgozni azt. Mindkét eset után szerz dést kell bontani.

Mennyire magyar egy termék?
A mi néz pontunk alapján annyira magyar egy termék, amennyire a termék el állításához szükséges munkaer t Magyarországon adták hozzá, és az ebb l származó profitot Magyarországon adózták le, és azt Magyarországon költötték el.

B vebb információért vedd fel velünk a kapcsolatot:
hungaropiac.hu/#jelentkezes hungaropiac.hu kliringhaz.hu Tagok listája: http://hungaropiac.hu/piac/

4

Általános Szerződési Feltételek
Az Els Magyar Klíringház Kft (EMK) tevékenysége: Az EMK egy olyan kereskedelmi rendszert m ködtet, melyben a résztvev k árukra és szolgáltatásokra vonatkozó kínálatát és keresletét koordinálja. A nyilvántartott adatok naprakészek és az érintett résztev k számára hozzáférhet k. Az EMK az egyes ügyletekben kizárólag, mint közvetít szerepel; azokba semmilyen egyéb módon nem avatkozik bele. Az egyes szállítások és szolgáltatások kizárólag a résztvev k között keletkeztetnek jogviszonyt. Az EMK az ajánlatok és keresletek koordinálásával foglalkozik, folyamatos személyes kapcsolattartást biztosít a résztvev k és az EMK között. Az EMK a résztvev knek folyamatosan üzleti találkozókat szervez, melyek segítségével a résztvev k b víthetik üzleti kapcsolataikat, továbbá megismerhetik a rendszert. Az EMK biztosítja továbbá, hogy a résztvev k egymás közötti ügyleteiket részben vagy egészben EMK elszámolás alapján, készpénz felhasználása nélkül bonyolítsák le. Az Hungaro sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható, el nem adható, arra el nem cserélhet . Az Els Magyar Klíringház Kft pénzügyi tevékenységet nem folytat. Belépés: A megbízási szerz dés aláírásával, és a szolgáltatási díj megfizetésével történik. Az ALAP csomag 1 üzleti évre vonatkozó szolgáltatást tartalmaz. Az üzleti év a fenti díj megfizetésének id pontjától kezd dik. A szolgáltatás id tartama a díj megfizetésének évét követ 1. naptári év azonos napján jár le. A résztvev k aktiválás után válnak az EMK rendszerének tagjává, és szereznek jogosultságot arra vonatkozóan, hogy egymás között ügyleteket bonyolítsanak. Minden partner köteles a belépéssel egyidej leg, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány másolatát, magánszemély esetében, az adóazonosító kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya másolatát, az EMK Kft részére átadni. A résztvev knek lehet sége van a rendszerben való aktiválás után, bármikor a számukra kedvez bb csomagra váltani a szolgáltatási díj különbözetének megfizetésével. Az üzleti év/évek, más csomagra történ rendszerben való aktiválástól számítandók. áttérés esetén is, az els

5

Elszámolási ügyletek: A résztvev megállapodás jogosult más, EMK – résztvev k áruit/szolgáltatásait a felek közötti alapján részben vagy egészben készpénz felhasználása nélkül saját áruinak vagy szolgáltatásainak

megvásárolni. Ellenszolgáltatásként a résztvev

igénybevételét ajánlja fel a többi EMK - résztvev nek. A résztvev köteles valamennyi EMK – partnert a készpénzfizet vev kkel azonos módon és áron kiszolgálni. Könyvelési bizonylatok: A bels ellen rzés, illetve a résztvev k egymás között bonyolított ügyleteinek

bizonylatai. Az ügyletek könyvelését a központi irodába az eladó fél részér l megküldött EMK bizonylatok alapján végzi a megbízott. Azok elvesztéséb l, eltulajdonításából ered en, az EMK felé irányuló kártérítési igénynek helye nincs. HUNGARO számla – egyenleg kimutatás: Az EMK, a résztvev k Hungaro (barter) számláit vezeti és nyilvántartja. Az HUNGARO számla folyamatosan lekérdezhet (aktuális egyenlegek, folyószámla tartalma tetsz leges id pontra vonatkozóan) Önálló számlakezelés, továbbá az egyenleg kimutatásai havonta, elektronikus úton, a tárgy hónapot követ hónap elején elérhet , illetve nyomtatható. HUNGARO számláikról utalásokat indíthatnak, közvetlen hozzáféréssel. A tranzakciók azonnal teljesülnek, melyr l átutalási bizonylatot nyomtatható. A „saját” oldalak megnyitásához – felhasználói nevüket és jelszavukat – a rendszerünkben rögzített email címre kapják meg, névre szólóan. Felek megállapodnak, hogy az EMK – nél vezetett számlájuk feletti rendelkezés joga át nem ruházható. HUNGARO Vásárlási keret: A résztvev k – kivéve a magánszemélyeket – vásárlási ügyleteik lebonyolításához HUNGARO vásárlási keretet igényelhetnek. Az HUNGARO vásárlási keret létrejöttére vonatkozó szabályokat, az HUNGARO vásárlási keret megállapodás c. dokumentum tartalmazza. Az EMK jogosult a résztvev k HUNGARO vásárlási keret igényét, vagyoni helyzetét, fedezetét megvizsgálni és az ok pontos megjelölésével az igényelt HUNGARO vásárlási keret nyújtását megtagadni, vagy visszavonni azt. Ha a résztvev felmondja tagsági viszonyát, vagy bármely okból jelen megbízási szerz dése megsz nik, úgy
6

köteles azonnali hatállyal az HUNGARO számla - egyenleg kimutatásban mutatkozó hiányt ellentételezni, vagy készpénzzel, vagy banki átutalással az EMK részére megfizetni. Díjak és költségek: A résztvev k vállalják, hogy megbízottnak, az EMK által nyújtott szolgáltatásokért díjat és kezelési költséget fizetnek, az el írásoknak megfelel en kiállított számla ellenében, készpénzben vagy banki átutalással. Résztvev k a megbízási szerz désen rögzített ALAP csomag alapján, szolgáltatási díjat és kezelési költségeket kötelesek fizetni az Hungaro felhasználással bonyolított ügyletek után. A Hungaro parkolási díj az elszámolási naptárhónapban el nem költött pozitív Hungaro egyenleg után fizetend költség Hungaroban havonta. Amennyiben a résztvev nek, 25.000.- huf –ot meghaladó kezelési költség tartozása keletkezik, az EMK rendszere automatikusan gátolja a további átutalások kezdeményezését, zárolja a résztvev EMK számláját, szolgáltatását felfüggeszti, a tartozás megfizetéséig. A résztvev kötelessége az egyes tranzakciókat terhel minden nem adóteher és járulék, valamint illeték megfizetése a hatóságok felé. 1 Hungaro = 1 magyar forint Általános rendelkezés: Az EMK partnerei hozzájárulnak személyes adatainak az EMK rendszerébe történ beviteléhez és nyilvántartásához A partnerek az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek közléséhez, figyelembevételével. továbbá hozzájárulnak adataik

felhasználásához: személy/cég, szakág megnevezése, utalás a gyártóra, kis- és nagykereskedelemre, a szolgáltatás típusára, a kapcsolattartó személy nevére /elnök, üzletvezet , cégjegyzésre eseti jogosultsággal rendelkez alkalmazott, eladó, vev / a fenti személyek címe, telefonszáma, e-mail címe, web oldala, ajánlati és keresleti információk más cégeknek, reklám, üzleti kapcsolat céljából. Ezzel a hozzájárulással az EMK a fenti adatokat saját reklám céljaira felhasználhatja. Megbízási szerz dés felmondása, megsz nése: A felek közötti jogviszony határozatlan id re szól. A résztvev k az EMK -nek adott megbízásukat bármikor, írásban felmondhatják. A résztvev k jogosultak és kötelesek az HUNGARO számla egyenleg kimutatásban szerepl aktívumukat, ügyleteik során, a
7

jelen megbízási szerz dés alapján, a kezelési költségek megfizetése mellett, 6 hónapos jogveszt határid n belül felhasználni. Ennek elmulasztása esetén, a fennálló aktívum ellentételezés nélkül, törlésre kerül. Amennyiben a résztvev HUNGARO számla egyenleg kimutatása negatív egyenleget mutat, úgy a résztvev köteles azt azonnal ellentételezni, vagy a fedezethiányt készpénzzel, vagy banki átutalással az EMK részére megfizetni. Az EMK jogosult egyoldalúan felmondani a jelen megbízási szerz dést, amennyiben a résztvev visszaél az EMK dokumentumokkal, érvénytelen bizonylatot használ ügyletei bonyolítása során, 25.000.-huf kezelési költség tartozása mutatkozik, árdrágítást alkalmaz más EMK résztvev kkel szemben, gazdasági helyzetében negatív változás történt, fizetésképtelen, vagy cs deljárás indult ellene.

8

Hungaro könyvelési segédlet 2011
"F könyvi könyvelési segédlet, kérdések és válaszok új, ill.leend számviteli kérdései és azokra adandó válaszok 1. Az EMK% elszámolási számlát hová kell megnyitni a számlatükörben? Az EMK számla egyenlege azt mutatja, hogy a cégnek mennyi EMK Klíring forint ( Hungaro) érték vásárlási lehet sége van az EMK rendszerén belül, illetve mennyi követelése van a rendszer felé. Ezt a 3. Számlaosztály (Követelések) * en belül a 36. Egyéb követelések között kell megnyitni. 2. Mi alapján lehet könyvelni az EMK% elszámolási számlára? Az EMK elszámolási számla ugyanúgy m ködik, mint bármely folyószámla vagy betétszámla. Tehát könyvelni is az EMK számla kimutatások alapján kell. A könyvelési bizonylat a számlakivonat. Minden hónapban egyszer, a tárgyhónapot követ hónap elején küldünk számla kimutatást, mely elektronikus úton lekérdezhet , kinyomtatható a rendszerben lév partnereknek. Természetesen csak akkor kap valaki kimutatást, ha a tárgy id szakban volt mozgás a számláján. 3. Milyen könyvelési tételek fordulnak el ? Eladás 1./ Vev szabályszer EMK bizonylatot állít ki, melyet kitöltve, valamint aláírva, beküld az EMK központjába: Els Magyar Klíringház Kft 1061 Budapest, Király u. 26. Az EMK adminisztrációja jóváírja az eladó számláját és terheli a vev számláját. 2./ Vev elektronikus úton teljesít, melyr l „Átutalási Bizonylat” nyomtatható. Az EMK elektronikus rendszere azonnal jóváírja az eladó számláját és terheli a vev számláját. A tranzakció létrejöttér l az EMK számla kimutatást küld mindkét partner felé, a tárgyhónapot követ hónap elején, mely elektronikus úton lekérdezhet , kinyomtatható, illetve külön kérésre postai úton megküldésre kerül. Számla kiegyenlítése EMK fizetési móddal T 36… EMK elszámolási számla K 311 Vev /az a vev folyószámla, aki eladótól vásárolt, és akinek kiküldte a vev számlát/
9

partnerek leggyakoribb

Vásárlás Vev k, a számla kimutatásuk egyenlegét, a tárgyhót követ hónap elején, elektronikus úton lekérdezhetik, kinyomtathatják, illetve külön kérésre postai úton, részükre megküldésre kerül. Számla kiegyenlítése EMK fizetési móddal T 454 Belföldi szállítók (az a szállító folyószámla, akit l vásárolt a vev , és akit l a számlát kapta) K 36… EMK elszámolási számla 4. Milyen fizetési módot kell írni a számlára? Ez akkor jelent problémát, ha gépi számlázás esetén a fizetési módban kizárólag átutalást vagy készpénzes fizetési módot lehet választani, és az átírásra nincs mód. Átutalást kell írni a számlára, a megjegyzés rovatba pedig „EMK elszámolás” –t kell beírni. Szintén problémát jelenthet, ha a fizetés megosztva tartalmaz átutalást, készpénzt és EMK klíring Forint azaz Hungaroban történ elszámolást. A számla megnevezése, egyéb jellemz i rovatába kell beírni a konkrét, forintra megbontott összegeket. Abban az esetben, ha a számlázási program megengedi, akkor két külön számlát is ki lehet állítani külön a készpénzes vagy átutalásos részr l és külön az EMK elszámolással Hungaroban fizetend részr l. SIKERES EGYÜTTM KÖDÉST KÍVÁNUNK! .

10

Első Magyar Klíringház vásárlási keret szabályzat
A partnereknek a következ követelményeknek kell megfelelniük:

A megfelel Az igényl

regisztrációs

csomagértékkel

való

csatlakozás,

folyamatos

aktív

kereskedelem az EMK piacán.

Partnernek ki kell töltenie a Vásárlási keret megállapodást, az igényelt

keretösszegr l, továbbá a felhasználásra vonatkozó Üzleti tervet kell készítenie. Az üzleti tervnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• • • •

felhasználás konkrét célját közrem köd partnereket /akikt l vásárolni fog/ szükséges termékek és szolgáltatások körét visszafizetés módját, tervezett határidejét. Az igényléshez csatolni kell minden esetben aláírási címpéldány másolatait. A kitöltött és a csatolt dokumentumok, a központi irodába küldend k. Ha ez faxon történt, akkor az eredeti haladéktalanul postázandó. Az elbírálása, 2 munkanapon belül megtörténik. Amennyiben további információkra van szükség az elbírálásához, az természetesen meghosszabbítja az engedélyeztetés folyamatát. A barter vásárlási keret engedélyezése után, kiállítjuk a költségszámlát, amit postázunk. A költségek minden esetben az engedélyeztetett teljes összegéb l számítandók, még akkor is, ha az igényl partner nem használja fel a teljes keretösszeget azonnal. A keret költését és ellentételezését, a képviseletnek folyamatosan nyomon kell követni. Elvárt, hogy a képviselet biztosítsa az igényl partnernek a szükséges beszállítókat. Továbbá, ha a piacon egyáltalán nincs megfelel beszállító partner, akkor a képviselet haladéktalanul köteles megfelel partnert a találni a részére. Alapos és körültekint eljárás szükséges a keret engedélyeztetési összegének elbírálásánál, mivel jutalékot, befizetés után nem térítünk vissza! Érvényes: 2008. szeptember 1-t l

.

11

Első Magyar Klíringház vásárlási keret megállapodás
Cégadatok: … Igényelt barter vásárlási keret összege: ____________________ barter forint (Hungaro) Kezelési költség: ____________________ HUF Amennyiben a partneri viszony bármilyen okból megsz nik az Els Magyar Klíringház Kft-nél, a partner tudomásul veszi és kötelez en elismeri, az alábbiakat: 1. Az igényelt barter vásárlási keret nem ellentételezett része azonnali hatállyal visszafizetend klíring elszámolással Hungaroban. 2. Abban az esetben, ha a határid visszafizetésre, az Els szerz déses viszonyát. 3. A fennmaradt barter egyenleg a továbbiakban adósságként kezelend , melyet a partner az Els Magyar Klíringház Kft részére köteles megfizetni, Magyar Forintban (HUF), mégpedig minden egyes ellentételezés nélkül maradt barter forint azaz Hungaro, egy Magyar Forint érték arányában, melynek fedezetéül az EMK vásárlásikeret igényl váltót állít ki a vásárlási keret összegér l a visszafizetés határidejére, melynek azonosító száma: ________________ 4. Abban az esetben, ha a partner a szerz désében illetve a M ködési Szabályzatában meghatározott összeg jutalék megfizetését nem teljesíti és az írásban elküldött felszólítástól számított 10 napon belül azt továbbra sem rendezi, úgy az Els Magyar Klíringház Kft-vel létrejött partneri viszonya megszüntethet és a partner negatív barter egyenlege, valamint a kezelési költség együttesen megfizetend meghatározottak szerint. Ez kötelez id a 3. pontban érvénnyel bír, az aktív partnerség, valamint a lejártáig a bartervásárlási keret nem kerül

Magyar Klíringház Kft egyoldalúan felmondja a partner

partneri viszony megsz nése után is. A barter vásárlási keret 1 éves lejárati id re szól, ez alatt kell ellentételezni a felhasznált barter keretet. A barter vásárlási keret meghosszabbítható további 1 évre, a fennmaradó tartozás (negatív szaladó) összege után befizetett meghosszabbítási díj, azaz 3,95 % + Áfa, HUF -ban történ kifizetésével. Az Els Magyar Klíringház Kft fenntartja a jogot arra, hogy az ingatlanra felvett vásárlási

12

keret esetében, jelzálogot jegyezzen be a szóban forgó ingatlanra. Minden ezzel járó költség a partnert terheli. 5.000.000.- feletti barter vásárlási keret folyósításához, minden esetben bankgarancia vagy egyéb fedezet szükséges. Dátum :

igényl partner cégszer aláírása Partneri nyilatkozat Tudomásul veszem, hogy a fent meghatározott vásárlási keret barter keret és hogy az Els Magyar Klíringház Kft nem bank, így nem folytat pénzügyi tevékenységet sem.

igényl partner cégszer aláírása

13

Els Magyar Klíringház Megoldásaink el nyei:
.

Egyéni motivációval
o o o

Új piacszerzések Új vagy régi piac megtartása, stabilizálása zárt gazdasági körök kiépítésével Lokális piac védelem a globális versenytársakkal szemben zárt gazdasági körök kiépítésével Versenyképesebb értékesítési módszer: az Ön termékeinek árából a felét az Ön partnerei rajtunk keresztül a saját termékeivel is ki tudja fizetni Kamatmentes áruvásárlási keret, amely vásárlási keret, funkciójában a kamatmentes áruvásárlási hitellel azonos Beruházások finanszírozása Költségkímél vásárlások, saját termékek beszámításával Elfekv árukészletek, szabad kapacitások értékké cserélése Likviditás növekedése, készpénz megtakarítása Áruvásárlásból származó beszállítói adósságok rendezése

o

o

o o o o o •

Közösségi motivációval
o o o

Munkahelyek teremtése, megtartása Nemzetgazdaság er sítés Együttm köd gazdasági közösség

Egyéb hasznosságunk
o o o

Marketing-, reklámköltség megtakarítás EMK csoportel ny – 15 éves szervez i tapasztalattal Bels utalványunk befektetése ingatlanok vásárlásába

Klíringházunk díjmentes szolgáltatásai tagjaink részére
o o o

Rendszeres hírlevelekben való díjmentes megjelenés tagjaink részére Internetes oldalainkon ingyen reklámozhatja cégét és termékeit Üzleti találkozók – a személyes kapcsolatok kialakításához

14