SUPRACOPERTA Şl  COPERTA 

c. OULUTA 
Si'   ' 
ARISTOTEL    DESPRE 
SUFLET 
TRADUCERE  |l  NOTE N.  l.  ŞTEFANESCU 
STUDIU  INTRODUCTIV M.. BOBOC 

M\i 
'218486T' 
ea 
EDITURA  ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI,   1969 
PARANTEZELE FOLOSITE ÎN LUCRARE: <  >   adaosuri ale traducătorului ( )    completări introduse de 
Aristotel 
[ ]   lămuriri în  textul transmis,  făcute de comentatori,  dar respinse pe unii critici. 
STUDIU INTRODUCTIV 
Aristotel (384—322 î.e.n.) a fost „cel mai mare gînditor al antichităţii"1, spiritul cel mai enciclopedic al lumii vechi. 
Influenţa sa asupra dezvoltării ştiinţei şi filosofici a fost enormă şi ea continuă să­şi manifeste prezenţa şi în cultura 
modernă, întemeietor al logicii şi metafizicii sistematice, precursor al fizicii, biologiei, psihologiei, economiei 
politice etc., Stagiritul a lăsat urme adinei în istoria filosofici si a ştiinţei, cărora le­a deschis perspective nebănuite. 
,,Aristotel a fost cel care, în maniera cea mai înaltă a gîndirii metodice, a dat expresie desă­vîrşită problematicii 
filosofice a timpului său"2. El a fost „unul dintre cele mai bogate şi cuprinzătoare (profunde) genii ştiinţifice care au 
apărut vreodată; a fost un bărbat alături de care nici o epocă nu poate pune unul care să­1 egaleze"3. 
Scopul studiului de faţă nu este însă o analiză de ansamblu a operei aristotelice, ci numai punerea în lumină a 
conţinutului şi a semnificaţiei istorice a celebrului tratat „Despre suflet", mai ales sub aspectul istoriei teoriei 
cunoaşterii şi al istoriei filosofici. Căci amintitul tratat ocupă o poziţie deosebită în opera Stagiritului şi în istoria 
cugetării umane. „Dacă preţuim ştiinţa printre îndeletnicirile frumoase şi respectate, — scrie Aristotel — pe una mai 
mult decît alta, fie pentru exactitatea ei, fie pentru că este printre preocupările mai 
1  K.   M a r x,   Capitalul, voi. I, în   K.   M a r x  —  F.   E n g e l s, Opere, voi. 23, Editura Politică, Bucureşti, 
1966, p. 417. 
2 W.   Jaeger,   Aristoteles.   Grundlegung   einer   Geschichte   seiner Entwicklung,     Weidmannsche 
Buchhandlung,    Berlin,    1923,    p. 428. 
3  G.   W.   F.   H e g e l,   Prelegeri de istoria filosofiei, voi. I, Editura Academiei R.P.R.,  Buciireşti,  1963, p. 562. 
alese şi rnai admirate, atunci din ambele consideraţii, pe drept cuvînt, se cade să situăm cercetarea despre suflet 
printre cele mai de seamă"4. Aristotel exprimă aci totodată o profundă apreciere a muncii creatoare de ştiinţă şi a 
cercetării riguroase pe baza observării şi investigării, manifestînd şi cu acest prilej complexitatea puternicei sale 
personalităţi. 
„Despre suflet" (De Anima, cum este îndeobşte cunoscut) cuprinde trei  cărţi, deosebit de dense sub aspectul 
conţinutului de idei şi probleme, ceea ce a şi determinat o preocupare intensă pentru comentarea şi explicitarea lor5. 
Lncrarea  constituie fundamentul operei biologice. Este mai întîi „un tratat de    metafizica, care studiază sufletul ca 
formă a corpului viu, dar şi    o lucrare de biologie, bogată în remarci, adesea foarte juste, ieşite din observaţiile unui 
filozof care era totodată un savant"8. Aristotel opune un tip  de  cunoaştere biologic  celui matematic   al  lui 
Platou7.   El   si­a   elaborat   concepţia într­o perspectivă biologică, configurativistă.  „Configuraţiile vii sînt de fapt 
izvorul cel mai important al filosofici şi ştiinţei aristotelice''8. Prin aceasta el angajează un   calitativism   opus 
carititativisrnului    pithagoreico­piatonic.   în  raport  cu   şcolile   empiriste  şi  hedoniste, Aristotel vede  clar că în 
depăşirea percepţiei îşi  află ştiinţa prima ei posibilitate, spiritul fiind fundamentul originar al ştiinţei, care este 
cunoaşterea universalului. Teoria generală a vieţii, care face obiectul tratatului, este încoronarea întregii filosofii 
aristotelice  a naturii „ După   Aristotel,   matematica   studiază   forma   imobilă 
4  Aristotel,   Despre suflet, voi. de faţă,  p. 25. 
5 Vezi   principalele   comentarii  în  bibliografia  la   pre/.entwl   volum, dintre care cel al lui Toma âe Aquino — In 
Aristotelis librum de Anima commentarium — trece drept cel mai cuprinzător şi rnai profund (vezi A. Mager, 
Thomas von Aquin, Die Seele, \Vien, 1937, p. 11). 
6  Trăite de  PsycJiologie  Experimentale,  I,  Histoire et Methode, par J. Piaget, P. Fraise et M. Reuchlin,   P.U.F., 
Paris, 1963,    p. 2. 
7  R.    H 6 n i g s w a l d,    Geschichte   der   Erkenntnistheoric,     Junker und Diinnhaupt,    Berlin,    1933,   p.   24. 
8  L,.   B l a g a,   Ştiinţă si creaţie, Dacia Traiană A.S.,  Sibiu,   1942,

pp, 84­85. 
şi neseparată de sensibil; fizica studiază forma mobilă şi neseparaţă ; metafizica studiază forma care este totodată 
imobilă şi separată9. Doctrina despre suflet intră deci în ştiinţa generală a naturii, întrucît sufletul este angajat în 
sensibil. De aci, unii autori au considerat că „una dintre, fiinţele zoologice pe care el le cunoştea cel mai bine este 
omul"10. 
De Anima este considerată printre lucrările publicate ale lui Aristotel (a doua carte a cunoscut în unele părţi o dublă 
redactare). Cum a precizat F. Nuyens11, această lucrare reprezintă ultimul stadiu al evoluţiei vederilor lui Aristotel 
asupra raporturilor dintre suflet si corp, Una din concluziile lucrării devenită clasică a lui Nuyens priveşte raporturile 
dintre suflet şi intelect. ,, Autorul a arătat, printr­o analiză scrupuloasă a textelor, că atitudinea Filosofului faţă de 
această problemă capitală s­a transformat profund în decursul carierei sale. Plecat de la dualismul platonician, care 
opunea corpul, de o parte, sufletul şi intelectul de alta, Stagiritul a căutat puţin cîte puţin să reia între suflet şi corp 
relaţiile pe care observaţia păreau a i le impune, menti­nînd totodată pentru intelect privilegiul imaterialităţii, 
imutabilităţii şi al supravieţuirii. Dar pe măsură 'ce unirea corpului cu sufletul era concepută ca prea îngustă, 
legaturile sufletului cu intelectul se relaxau, în ultima perioadă a evoluţiei doctrinei sale, aceea în care au fost 
compuse De Anima şi De genemtione animalium, Stagiritul susţine că sufletul e forma corpului si nu poate •exista 
separat . . . subsistă numai esenţa intelectului, eternă si nemuritoare . . . Dualismului ' platonician al sufletului şi 
corpului i s­a substituit un nou dualism la fel de dificil de rezolvat : cel al sufletului si al intelectului"12. 
J­ T r i c o t.   introducere  Ia  De Genemtione et  Corruptione J. Vriu, Paris,  1934, p. X. 
10 M. Manquat, Aristott naturaliste­ , J. Vrin, Paris, 1932, p. 83. 
_,U.Vezi    F­  Nuyens..     L'euolution   de   la   psychologie   d'Aristote, ISdition ele l1 Institut Superieur de 
Philosophie, Louvain, 1948. 
12 E. Barbotin, Deux temoignages patristiques sur le dualisme ansiottlicien de l'âm­e et de l'intellect, in Autour 
d'Aristote, Publications Universitaires de Louvain, 1955, p. 375, 
Interpretarea lui Nuyens a găsit o largă acceptare din partea aristotelicienilor moderni (A. Mansion, G, Solieri, E. 
Barbotin). Rupîndu­se de o interpretare,, tradiţională în Occidentul creştin încă de la scolastică, după care Aristotel ar 
fi susţinut nemurirea personală a omului, Nuyens a reluat o tradiţie mult mai veche,, din primele secole ale erei 
noastre (Atticos, Tertulian,. Theodoret). 
Cartea I a tratatului De Anima discută următoarele probleme principale: importanta şi obiectul studiului despre 
suflet; dificultăţile metodei de cercetare ; doctrinele înaintaşilor (în special cele ale lui Bemocrit, Pytha­gora, 
Empedocle, Platou şi Anaxagoras). 
Critica doctrinelor înaintaşilor era implicată chiar în dialogul Eudetnos1*. Aristotel cerceta rădăcinile filosofice 
diferite ale opiniilor din epoca sa. „Era vorba de a verifica dacă trebuie studiat numai sufletul in abstracta, cum voiau 
platonicienii, sau mai bine dacă ar fi trebuit, din contră, să ne ocupăm­ în mod exclusiv de unul sau de altul dintre 
suflete în particular, cum pretindeau materialiştii. . . Aristotel e de părere că trebuie să se ţină cont de ambele, anume 
şi de sufletul în. general şi de fiecare specie de suflet în parte"14. 
Cunoaşterea sufletului, consideră Aristotel, contribuie ,,la adîncirea adevărului în întregul său" şi la aprofundarea 
naturii; căci sufletul este „principiul vieţuitoarelor15. Cu alte cuvinte, se creează astfel premisele şi se lărgeşte 
orizontul cunoaşterii naturii vii şi a esenţei lucrurilor, care este menirea filosofici însăşi. Nu există însă o metoda 
unică pentru toate obiectele a căror fire vrem s­o cunoaştem. De aceea, va trebui să găsim pentru fiecare domeniu 
care este „calea cercetării",, dacă se potriveşte o metodă demonstrativ­deductiva 
13 Vezi   W.   T h e i l e r, 
Aristoteles, 
die    Seele 
Academie  —  Verlag Berlin,  1959, pp. 78; 96. 
14 T h o m a s von A q u i n, Die Seele, Erklărungen zu den drei Bucherti des Aristoteles „tJber die Seele", Thomas­ 
Verlag Jakob Hegner, Wien, 1937, p. 28. 
16 A r i s t o t e l,  Despre suflet, p. 25, 
sau una inductivă. Căci fiecare domeniu îşi are „principii deosebite"16. 
Aristotel expune apoi condiţiile preliminarii ale metodei de cercetare a sufletului. Trebuie să precizăm, consideră el, 
dacă sufletul e ceva individual (o substanţă) sau o calitate şi dacă face parte dintre cele care ,,fiinţează virtual" sau 
este o entelehie. De asemenea : dacă sufletul este divizibil sau nedivizibil, dacă sufletele se deosebesc prin specie sau 
prin gen si dacă noţiunea de suflet este unitară. ,,Se pare că este de folos să­i cunoaştem esenţa, ca să ne dăm seama 
de cauzele accidentelor substanţelor . . . dar că şi invers, accidentele contribuie în mare parte ca să ştim care este 
esenţa"17. Se pare că „toate afectele sufletului" sînt unite cu un corp. De aceea, revine naturalistului menirea de a 
studia sufletul18. 
Cu aceste consideraţii prealabile Aristotel începe o largă discuţie a doctrinelor predecesorilor săi în problema

sufletului, conturînd cu acest prilej o veritabilă istorie a teoriei cunoaşterii şi a psihologiei. Se ocupă mai întîi de 
teoria atomistă a lui Iveucip şi Democrit, pentru care sufletul este cel care imprimă vieţuitoarelor mişcarea. Apoi 
cercetează teoriile pitagoreice şi pe cele ale lui Platon şi Anaxagoras, teorii ce pun accent asupra ideii de mobilitate: 
sufletul este „factorul care se mişcă pe sine" ; sufletul este „forţa motrice". Alţii (Empedocle, Xenocrate) au 
considerat „însufleţirea" după criteriul mişcării, definindu­1 după următoarele caractere: mişcare, simţire, 
necorporalitate19. 
Sufletul însă, consideră Aristotel, nu este „un automotor"20. Dacă el ar putea mişca corpul, ar fi posibil ca el să iasă 
şi iarăşi să intre în corp şi cu o asemenea doctrină a migrării sufletului Aristotel nu este de acord. Sufletul nu este o 
mărime, care, făcîncl parte din matematici, s­ar situa între lumea sensibilă şi cea inteligibilă; 
16  Ibidem, p.  26. 
17  Ibidem. 
18  Ibidem, p.  28. 
19  Ibidem, p.  33. Î0 Ibidem, p.  34. 
el nu e poate sreduce nici la nous21. Nici teoria sufletului ca armonie şi ca „număr auto­motor" (pitagoreicii) nu 
poate fi deci acceptată. Stagiritul nu admite nici teoria „elementelor asemănătoare" (Bmpedocle) şi nici ideea 
sufletului confundat cu universul (Thales)22. 
Incursiunea istorică creează astfel un teren lipsit de prejudecăţi, pe care să se dea definiţia sufletului ,,pe bază de 
analiză psihologică" şi să aibă loc analiza principalelor activităţi psihice, a principalilor analizori (văz, auz, miros, 
gust, pipăit), cum şi a obiectelor simţurilor şi a perceperii ca „virtualitate şi realizare". Este conţinutul cărţii a doua, 
care reprezintă totodată un mic tratat de teoria cunoaşterii şi de psihologie. 
întreaga argumentare este aci subordonată definiţiei psihicului. „Filosofia aristotelică se pretează mai bine ca oricare 
la interpretarea faptelor care fac obiectul psihologiei experimentale . . . dacă sufletul este astfel încît natura sa este 
gîndirea, dacă el există izolat de corpul viu, direct şi exclusiv observabil cu ajutorul conştiinţei, un laborator de 
psihologie experimentală e de neconceput"23. O doctrină platonica sau oricare alta prearistotelică ar fi astfel de 
neacceptat. Aristotel a înţeles că actele psihice nu se pot explica decît prin legătura lor genetică cu funcţiile 
organismului. Numeroşi autori contemporani (Soury, Baldwing, Hoffding, Dessoir, Ebbinghaus, Word, Mc. Dugal, 
Kulpe, Pieron etc.) sublimau pe buna dreptate că Aristotel este „părintele psihologiei experimentale"21. Deşi 
înţelegea prin psihologie ceea ce numim azi ştiinţe biologice, el punea problema mecanismului factorilor psihici, 
cerceta fenomenele psihice în corelaţie cu cele fiziologice. Se poate astfel spune că Aristotel „a întemeiat psihologia 
ca ştiinţă"25. 
21  Ibidem, pp. 37­38. 
22  Ibidem, pp. 44 — 46. 
23  J.   M e r c i e r,    Leş   origines   de   la   psychologie     contemporaine, 3* i'dîtion, F. Alean, Paris, 1925, p. 447. 
24 M.   B a r b a d o,     Jntroduction   â   la   psychologie   experimentale, P. Lethielleux,   Paris,   1931,  pp.   69 — 
93. 
25 M.   R ale a şi C.  I.  Botez,  Istoria psihologiei, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1958, p. 71. 
10
Ce este deci sufletul? Prin ce coordonate concepţia aristotelică îşi manifestă încă prezenţa? „Numim viaţă — scrie 
Aristotel — capacitatea de hrănire prin sine, de creştere si, în fine, de micşorare"26. Fiecare corp natural care 
„participă la viaţa" se poate considera drept „substanţă compusă <organizată>", adică structurată într­un anumit fel 
din materie şi formă. Nu orice corp înzestrat cu viaţă poate fi însă considerat suflet. „Căci corpul nu este din acelea 
care se enunţă despre un subiect <ca sufletul>, cimaicurînd este el însuşi substrat si materie. Sufletul este deci, cu 
necesitate, o sîibstanţă în sensid de specie a unui corp natural care are viaţa virtual <în putere >. însă substanţa este o 
entelehie <realitate în act> ; aşadar, sufletul este realitatea în act a unui astfel de corp"27. 
Sufletul este „prima entelehie", pentru că el este „primordiala entelehie <realitate în act> a unui corp natural care 
posedă viaţa ca potentă"28. Dacă este să rostim o definiţie generală a sufletului, am spune că el este ,,realîtatea în act 
primordială a unui corp, natural, înzestrat cu organe". De aceea nici nu e nevoie să cercetăm dacă sufletul si corpul 
sînt una, precum nu cercetăm dacă ceara e una cu chipul imprimat în ea29. Sufletul este o substanţă, anume „cea 
potrivit cu raţiunea de a fi a lucrului" ; el nu este însă „esenţa şi raţiunea de a fi" a unui corp artificial, ci a unui corp 
natural anumit, care poartă în sine principiul mişcării, ca şi al stării pe loc ; sufletul nu este deci separabil de corp30. 
Sufletul este „principiul lumii vegetale şi animale" şi se defineşte prin: hrănire, simţire, gîndire, mişcare. Nu corpul 
este „entelehia sufletului", ci acesta din urmă este „entelehia unui anumit corp" (a unui corp natural), împotriva lui 
Platou şi a atomismului, Aristotel precizează că „sufletul nu există fără corp şi nici nu este un fel de corp" ; el „nu 
este corp, dar ţine de un corp, 
26 Aristotel,   Despre suflet, p, 37 Ibidem. 
28  Ibidem, p. 50.

 impulsul şi voinţa) ; unora le aparţine şi capacitatea de a se mişca.  32  Jbidem. p. cit. Fără  31  [bidem.o entelehie specifică şi raţiunea de a fi a ceea ce are o potentă  < virtualitatea> de a fi într­un f el anumit"32. pe cînd „ştiinţa este acelor generale"3*  (subl. p.29  Ibidem. mirosul. De aceea. ci doar văzul. 55. e făcută cu deosebită ascuţime şi pătrundere.  raţiunii de a înţelege şi de a cunoaşte această lume"41.. Analiza sensibilităţii. 60 — 61. şi totodată . Aristotel distinge însă chiar grade inegale de obiecti­  vitate a senzaţiilor. reprezentare şi discernamînt. Platon scosese senzaţia din cercul adevărului. Fiecare simţire are organul său şi de aceea sînt atîtea . "Aristotel.  Care sînt obiectele simţurilor şi cum se percep de către acestea ca proprietăţi şi nu ca substanţe ? Aici are loc studiul  simţurilor. Nu putem însă formula o noţiune generală pentru toate (care să se armonizeze cu toate facultăţile  amintite).  în genere.. care îl  adaptau unui corp fără sa determine în care şi în ce fel de corp.  39 M. pp. al animalelor şi al plantelor. Afirmînd valoarea cunoaşterii. Astfel. 1934.. de pildă cel al plantei. auzul.  Facultăţile sufletului (nutritivă.  49. Aristotel cuprinde aproape  toate capitolele psihologiei. a celor cinci analizatori. gustul şi pipăitul. 60.. ci numai ca o potentă. în polemică cu Heraclit. cu privire la orice senzaţie trebuie să reţinem că „simţul este organul primitor al formelor senzoriale. Aristotel este primul care leagă  fenomenele psihice. ele astfel.  Cartea a III~a se ocupă de simţul comun şi funcţiile lui. pp. I. în acelaşi mod şi simţirea  fiecărui obiect. numărul. p.Senzaţia constă din faptul de a fi pus în  mişcare şi de a suferi o afecţiune"36. 54. sufletul este . analiză cu largi implicaţii teoretico­  gnoseologice.  38 Ari s t otel. O atenţie deosebită acorda  Aristotel analizei senzaţiei şi perceperii. al omului sau al vietăţii inferioare. F. fără  materia lor. pp. 77 — 78.  30 Ibidem. Este evidentă poziţia empirist­materialistă a Stagiritului:  . figura. mărimea. împărţire care a rămas pînă azi  în psihologie. Empedocle. unele după altele"34.   op. dar şi obiecte comune ca : mişcarea.p. B). n.  Cercetarea facultăţilor sufleteşti trebuie sa înţeleagă deci esenţa si specificul fiecăreia. Perceperea realizată prin senzaţii se întregeşte cu „ştiinţa în  acţiune" ; dar ea depinde de obiectele particulare şi de activitatea omului. 60. iar altora chiar cea de a gîndi si intelectul  (oamenii). apetitiva. repausul. — Al.  38 Ibidem. Deci. Totodată Aristotel precizează că avem obiecte proprii  fiecărui simţ. Aristotel nu admite al şaselea simţ (împotriva lui  Democrit)... ci trebuie sa ţinem seama de .  Senzaţia şi perceperea sînt privite de Aristotel ca virtualitate şi realizare. 62. cit. el a expus totodată o teorie  materialist­empiristă a cunoaşterii. „Asociaţia ideilor. habitudinea. suferă ceva sub impresia obiectului cu o culoare. fiziologice şi biologice ; există o continuitate între sufletul omului. fără sursa de aprindere"37. dar nu în sensul înaintaşilor. „funcţia de percepere există. B o t e z. 50­51.   S a l z i. Istoria'psihologiei. cum şi obiectelor simţurilor. . p. de mişcare.  38 Ibidem.  11 şi de aceea se află într­un corp şi încă într­un corp de o anumită conformaţie. de percepere. ea este ca şi un combustibil. p. Alean Paris...   op.   La genese de la sensation dans şes rapports avec la theorie de la connaissance chez Protagoras..specificul propriu si inseparabil"33. a organelor de simţ"39. de afectivitate şi de voinţă. nu ca o realitate activă.  34  Ibidem. altora si cea senzitivă si cu ea şi năzuinţa (care cuprinde si  dorinţa. apoi „analizează geneza lor mentală şi descoperă aici intervenţia discernamlntului însuşi"35. Democrit etc.  Pentru el nu exista o ruptura între lumea senzaţiei şi cea inteligibilă (ca la Platon). mai ales  dacă ţinem seama de fiziologia rudimentară pe atunci. dar nu cum e spus fiecare din  acelea.  12 obiectele exterioare organele perceptive nu produc senzaţii. plantelor le aparţine numai cea nutritivă. Ra l e a şi C.  care nu se aprinde de la sine. 104. senzitivă.  35  P. va trebui sa examinăm separat  de ce specie este sufletul fiecăruia. pragurile senzoriale au fost observate de Aristotel şi el  împarte fenomenele sufleteşti în fenomene de cunoaştere. un gust sau un sunet. Analizează apoi  intelectul comparat cu simţirea şi intelectul activ şi cel „practic". de gîndire) nu aparţin în egală măsură tuturor  fiinţelor. deşi se observă că nu orice lucru primeşte la  întîmplare pe oricare (substanţă)31. dar fără fierul sau aurul din el .. De aceea.  Platon et Avistote. Aristotel „era convins de existenţa lumii exterioare şi de  capacitatea  37  I b idem.din ce  cauză se înseriază. ci după un anumit fel şi după raţiunea lui de a fi"40.. după cum ceara primeşte pecetea inelului.

 Paris. p. «5 Ibidem.B1 există ca potentă întocmai ca o tabla pe  care nimic nu stă scris în act"48. simultan cu perceperea obiectelor specifice de către simţuri.   Studii de logica. este fenomenul legării impresiilor între ele într­o  percepţie. „Aristotel a ajuns sa pună  *? Tbidem.  In polemica cu relativismul sceptic.  „Aşadar este clar  —  scrie  Stagiritul  —  că senzaţia nu este identică  cu    chibzuinţă.P.  Psihologia aristotelică . nota 1.  O deosebită atenţie se acordă analizei intelectului Comparat.  înainte de a cugeta. 81. p.  42 A r i s tot e l. cum de exemplu   vederea distinge albul de  negru. intelectul este o realitate eterna capabilă de o existenţa independentă"49. senzaţia ca potenţa este la orice vieţuitoare. inte­  lectul activ este „nemuritor şi veşnic"52. ci trebuie activizat prin obiectele inteligibile (care nu sînt în act). . .   op. intelectul cunoaşte şi înţelege • e nu este  ceva determinat. Editura Academiei R. de ceastălaltă numai puţine. Pentru o asociaţie de  senzaţii într­o percepere comună nu e nevoie de un simt special.   Reprezentarea   nu poate fi nici o „împletire între opinie şi senzaţie" ; ea s­ar putea  defini  ca „un proces generat  de  o   senzaţie care  este  în  act"4B. Intelectul agent era cerut de realismul poziţiei sale. De aceea se şi crede pe drept ca e nu este amestecat <nu se confundă> cu corpul"47. . Intelectul agent  poate actualiza obiectele. Iar acest intelect este separat. ui A r i s t o t e„ Dt l'Âme.. . neafectabil şi neamestecat fiind prin natura sa act . Mai mult. ci e asemănător formei : el se raportă la formele inteligibile.  14 în afara actului gustării".. Aris­totel  nu se dezice cu nici un prilej de poziţia sa materialistă :^ „orice   simţire   este   a   unui   obiect   sensibil;   ea rezidă  în organul său senzitiv ca organ şi distinge diferenţele obiectului simţit. 214. Vrin. socotind că „nu există alb  nici negru în afara actului vederii şi nici gust  41 A t h. . Ca atare.  Nu sufletul în întregul sau conţine formele (ideile).   dar  ea însăşi nu  ia  naştere   fără senzaţie. . iar fără   reprezentare > nu există supoziţie"45.  Aristotel distinge intelectul activ (sau agent). p.  Nu poate exista un al şaselea organ senzitiv aparte pentru toate felurile .De aceea..   Joja.oferă un veritabil dualism : sufletul uman este prezentat ca muritor şi se opune intelectului ca  ceva la altceva"50. spre deosebire de alte facultăţi ale sufletului care nu  au existentă decît în compusul uman. dar lucrează fără ele. nici o stare care să nu provină din elementele  corpurilor de aici din lumea noastră.  84.   De cea   dinţii au parte toate vieţuitoarele. Numai acesta din urmă poate „opera în timp" ; simţurile nu pot lua  contact cu obiectul lor decît direct şi concret.. Dar nici cugetarea. „Dualismul suflet­intelect se exprimă în mod clar . Lumea exterioară există deci obiectiv. . iar de altă parte un altul prin care se îndeplinesc toate întocmai  ca o stare <permanentă> cum este lumina.   reprezentarea   însă  nu. într­un anumit fel şi lumina face culorile existente ca potentă să  devină culori in act.  Teza ca nous~nl activ este nemuritor a dus apoi în scolastică la hipostazierea lui sub forma unei existenţe  transcendente. p. . „Deci ceea ce e  numit intelect în <sînul> sufletului (numesc intelect factorul prin care sufletul gîndeste şi concepe) ca fiind în act nu  este nimic din cele reale  44 A r i s t o t e l. într­adevăr. cu simţirea. Totuşi reprezentarea este altceva   decît simţirea  şi  gîndirea. ca în cazul în  care ne­am limita la stabilirea unei diferente între doua lucruri fără a face să intervină aci ideea de timp"43. note la De Anima. 160. „Simţul  comun" este operaţia psihică de unire a senzaţiilor într­o percepţie.  48 Ibidem.. Senzaţia   este   totdeauna  prezentă.   op. . dacă nu există . Căci. Căci  totdeauna factorul activ este superior celui supus afecţiunii şi principiul dominant asupra materiei"51. Aşadar. dar discernă­mmtul nu poate fi şi fals  si nu aparţine nici unei fiinţe care n­are şi raţiune. . 1947. căci timpul în care se poate judeca  diferenţa între două sensibile este acela în care ele sînt sensibile în act; ea nu este numai prin accident.  Aristotel   distinge riguros între  simţire  şi  cugetare  şi  între  percepere   şi intelect. Aristotel preciza că „realitatea în act a obiectului perceput şi a perceperii este  aceeaşi si una singură.R.. Asocierea este un proces individual. Tricot. de intelectul pasiv. Vechii „fiziologi ai naturii' se înşelau. ci doar intelectul. care este cauză eficientă. J.simţuri cîte organe are vieţuitoruL . " Ibidem.   Reprezentarea mediază  deci între percepere şi gîndire.   pe   cînd   reprezentarea nu. — scrie Aristotel — de o parte  există un intelect de aşa natură încît să devină toate. în care  este cuprinsă judecata dreaptă şi cea nedreaptă < nu este identică cu senzaţia > . cit. Aristotel nu a susţinut însă o asemenea consecinţă.de obiecte perceptibile.Simultaneitatea ­— observă Tricot — este aci de o importantă esenţială.  senzaţia  caracterelor   proprii   este   totdeauna adevărată şi aparţine tuturor animalelor.  „. cit. pp. p. 92. _ Spre   deosebire   de   înaintaşii   săi. nu poate sa ne lipsească nici o simţire"42.  de nevoile nuanţării în explicarea complexităţii cunoaşterii prin gîudire. gustarea dulcele de amar"44. 90.86­87. desprinzindu­le prin senzaţii de „materie". Bucureşti   1960.. Intelectul este facultatea nematerială a celor inteligibile ; el este o potenţa cu formă  specifică. care este o potentă. dar esenţa lor nu este identică"; aceasta pentru că sensibilul poate exista numai ca potentă ;  actul de percepţie ne actualizează pe noi ca subiect. senzaţiile    şi percepţiile au o bază reală. Acesta  din urmă nu poate gîndi prin sine.  48 J.

.  după care esenţkaiil pentru cmioaş­  53 T h o m a s   von   A q u i n.ştiinţă".    joja.  5« Ibidem. creativitatea intelectului. Necesitatea unui intelect agent  mi i se impunea deci. 52.  1934. El  nu abstractizează însă; numai intelectul activ lucrează cu abstracţii. fundamental pentru aristote­lism. după care_ inteligenţa ar poseda în ea însăşi cunoaşterea.   F. voi. cînd se află în faţa imaginilor.   H e g e l. cit. 93. 95.   în op. pentru că rolurile  lor sînt în întregime diferite; distincţia este reală în sînul inteligibilului. 385.   Tricot.. p. caracter ce nu e. p..  De la senzaţie Aristotel trece la gîndire şi aci . n..  61  J b idem.întrucît Aristotel stabileşte că esenţele lucrurilor sensibile sînt imanente materiei şi. Aci se vede în ce măsură acel nihil  68 F.  esenţele lucrurilor sensibile sînt separate de materie şi sînt imediat inteligibile în act. motivează. voi. adică ea consta pentru el dintr­o desfăşurare a puterii de cunoaştere  căreia nimic nu­i opune vreo limită"58. a cărui doctrină refuza s­o împărtăşească. care stabileşte că senzaţia este necesară şi pentru inducţie şi pentru demonstraţie. p. şi de altfel.. reprezentarea imaginativa este altceva decît un act de afirmare sau negare. el se pune în mişcare. Pe de altă  parte. însă fără materie. 629. Deopotrivă.    D ic   S f ele. p.  înseamnă că obiectele inteligibile îşi au locul în formele sensibile • .   Studii de logică.forma formelor" este condiţia  obiectelor ştiinţei.  1966.    La   doctrine   de   l'intelligence   chez   Aristote. Este evidentă poziţia empirist­  rnaterialistă a lui Aristotel. p.  56  Tbidem. în care în această gîndire prin imagini îi este determinat obiectul de  urmărit sau de evitat. în măsura.S.. între  iniţiativă (activitate) şi sinteza empirică.    J. cum au'crezut unii scolastici. Fără el  intelectul pasiv nu gîndeşte nimic. adică ceva obiectiv.  Aristotel pune aci o problemă veritabilă a teoriei cunoaşterii: raportul între spontaneitate şi receptivitate.  59 A t h.46 E.nu există nici un lucru care să fie separat în afară de mărimile <sensibile>. .   de   Corte. nu sînt  inteligibile în act.  97 — 98  62  G.   op. Intelectul activ este spontaneitatea.   pp.   B a r b o t i n. Vrin.  Acestea 'din urmă însă sînt angajate în senzaţie şi imagine (formele inteligibile nu există independent de cele  sensibile) şi trebuie o facultate care să le degaje. Pentru Platon.  2 — Despra suflet  17 tere este să se dezvolte sub o influenţă din afară. Aristotel se ridică împotriva  concepţiei platoniciene. 46. de aceea nimeni nu poate să înveţe  sau să înţeleagă ceva fără senzaţie (subl. fără a fi reală si în sensul fizic al cuvîntului. Intelectul practic  gîndeşte deci formele prin imagini şi. Intelectul ca . de caracterul fundamental al intelectului în putinţa de a cunoaşte.  Intelectul pasiv fiind o pură potentă nu poate gîndi prin el însuşi si trebuie să fie actualizat de cele inteligibile. chiar fără senzaţie. 380.  16 problema intelectului agent din atitudinea sa fată de Platon. p. „Teoria intelectului agent s­a născut în  gîndirea lui Aristotel din nevoia de a explica într­o manieră exhaustivă funcţionarea inteligenţei"56.  18 est in intellectu quod non fuerit in sensu este gîndul propriu al lui Aristotel"63. cit. Paris.. . el a trebuit sa admită existenta unui intelect capabil să le abstragă din materie si să le facă astfel  inteligibile în act"53.  55  Ibidem. Editura Academiei R.. .R. . intelectul activ însuşi nu gîndeşte nimic"59.).  52 Ibidem.  si nu de structura sa ontologică şi substanţialistă.  p. Bucureşti.. cit. Cu aceasta pune capăt unei vechi ..  181.  deci.  Cu acestea se creează premisele pentru discutarea conceptului de .   Prelegeri de istoria   filozofiei. p. între reprezentări si concepte. 47. p. Dar.E1 îi opune doctrina sa personală. II.  Intelectul practic gîndeşte concret. cit. „Gîndirea face din sine intelect  pasiv.  54 M. Deoarece însă .  57 Vezi   J.   op.   370 — 371. .   op. Căci imaginile sînt ca şi perceperile. obiect pentru ea: intellectus passivus. „fără intelectul pasiv.  Intelectul pasiv este deci o realitate care nu se distinge substanţial de intelectul agent; „intelect pasiv" este numele pe  care­1 ia intelectul „atunci cînd este în faţa unui inteligibil în potentă care este apt a deveni în act"55. atît cele numite prin abstractizare cît si toate  cele care constau în caractere si stări generate de obiectele percepute.   W. nota 2.. p. pp. p.  60 A r i s t o t e l. El  distinge apoi între reprezentare şi intelectul discursiv. raţional cele ce se petrec la nivelul senzaţiei60.devine în chip esenţial speculativ"62. în aceeaşi măsură. Este vorba.   X u y e n s. cit. De aci rolul intelectului agent57. 96. 283. I. Căci adevărul ca şi falsul sînt o  împletire de concepte"61.  "Aristotel.  Distincţia aristotelică între intelectul agent şi intelectul pasiv' este „reală în ordinea operativă"54.   op. inteligibil înainte^ de a gîndi.

   144. N ou s­ui este însă un „rest" de platonism pe care Stagiritul nu 1­a depăşit niciodată69. nu pot preexista: „acelea în care actul  este legat de un corp nu pot să existe fără corp"74. Engels. Oricît  de depăşite ne­ar părea astăzi consideraţiile Stagiritului asupra fenomenelor şi proceselor psihice. Roşi und Cie.  Paris.    H a na e l i n   (Le Systeme d'Aristote.  1944.    1922. Bucureşti.   este   astfel   depăşită. a  îndepărtat ipoteza unui suport (necorporal si supranatural) al funcţiilor psihice.  Bucureşti.   199. Editura Academiei R.  71  Vexi A. p. nu numai prin adevărurile lor. 1959.. M ar x — F. Opere.   Alean. Iva el  .  Actualitatea lui Aristotel se justifica astfel nu numai prin Organon­ul si Metafizica sa. Căci pentru ca să existe viată  „este nevoie de anumite condiţiuni materiale şi sufletul este actul a ceea ce sînt «în potentă» aceste condiţiuni"72.    Cuvînt înainte   la  Comentarii   la Categoriile   lui Aristotel.  73  P. îndreptată atît împotriva relativismului sofistic.   38. ci şi prin micul tratat „Despre  suflet". Teza aristotelică a sufletului ca „totalul proprietăţilor care  caracterizează fiinţele organice sau vii". 262. a formelor inteligibile.. istoria cunoaşterii. Analiza proceselor de cunoaştere  (senzaţia.F.   I.  19 corp şi suflet"68. încît peste tot este vizibilă cea  obiectivă.  Micul tratat Despre suflet constituie.   L e n i n. consideră Stagiritul.   G o e d e c k e ni e y e r. P.  66 V.S.  74  Ibidcm. p.expusă în De Anima. Editura Politică.  20 fără materie;  b)  imposibilitatea  de a intra din  afară. Aristotel.   Este   vorba   de  ideea   acelui   vouţ    OupaGsv prin care Aristotel explică cum „sufletul vegetativ este  agentul   psihic   al   reproducerii"73. nu ceva care să se poată detaşa. în corpul  omului75. Pentru  facultăţile  a  căror exercitare  depinde  de  corp Aristotel  deduce deci: a) imposibilitatea de a preexista  MTh. şi expunere a problematicii psihologice în strînsă legătura cu cea fiziologică şi  biologică. este strîns legată de fiziologie si biologie.  actualizarea potentelor sale. rămîne una din cuceririle de seamă ale gîndirii materialiste. Nu avem de a face cu două substanţe distincte.  174.  1968. nivelul neautenticităţii.  Studiile din Parva naturalia (culegere în care se concretizează   analiza   proceselor   psihice   din   De   Anima]  aparţin   ultimei   perioade   a   activităţii   filosofice   a  lui Aristotel. p. 20..   op."67  Totodată psihologia lui Aristotel. Paris. Teza mai veche a lui  O. corpul si sufletul.   voi. p.   Paris. un moment de seamă în istoria filosofici şi a ştiinţei.  «5 K.dispute a înaintaşilor săi în problema ştiinţei: ştiinţa este ştiinţa universalului.    Opere. Aufl. Străbate din paginile  sale atît elogiul observării şi cercetării metodice. p. reprezentînd şi prin  aceasta o reală contribuţie în istoria acestei ştiinţe. şi aceasta în aşa fel. F.   n ti d 4.  72 L. „cărţile mari ale umanităţii au soarta de a înrîuri  cultura.372.  VI. ci ale complexului corp­suflet71.    Tricot. voi.  Dar. La . soluţiile de o reală valoare  în domenii ca teoria cunoaşterii.. p. de Gruyter.   N o i c a..   73). deci.   Dritter   Bând.   J.   3.  Unele argumente   noi aduce lucrarea De generalione animalium.   Bucureşti.E.  70  Vezi    J. 21. ipoteza sufletului­entelehie. îtitr­adevăr. mintea cea  mai universală a antichităţii. cît şi a degradării  platoniciene a senzorialului la. ci şi prin felul cum au fost înţelese şi interpretate. Vrin.   1931.  Berlin und  Leipzig.  trad. ceea ce impune îndeosebi celebrul tratat aristotelic este bogatul său conţinut filosofic.un corp să aibă suflet şi intelect care să  discearnă.   Robi n. p. par J. A propos du vou? G­JpaOsv chez Aristote. încercările de a descifra mecanismele funcţionării inteligenţei — reprezintă cuceriri  incontestabile în istoria psihologiei. şi chiar viaţa istorică. Ceea ce este mai remarcabil în  polemica sa cu înaintaşii este hotărîrea cu care .. cit.  după  care  .  69  Ibidem. p.formele esenţiale ale gîndirii dialectice"85. caracterizată prin respingerea distincţiei plato­  niciene între suflet şi corp şi înlocuirea ei prin teoria sufletului  —  entelehie:   „sufletul  este  forma  corpului. Miin­chen. a căror unire ar rămîne  de explicat. 630.. ci cu doi factori constitutivi ai unei singure   şi   aceleaşi   substanţe"70... Aristoteles.   1951.   M o r a u x. ele rămîn prima  formulă sistematică de analiză.  Gnechische   Denker.  170. vin după tratatele   biologice   sau   e   invers".U.  67  C. Căci nu este posibil ca . dar să n­aibă simţire"64.   Anumite   facultăţi. dar ea nu poate  avea loc fără procesele inferioare gîndirii active. W.  p.  în  Auiour d'Aristote. cît şi năzuinţa spre o întemeiere filosofică a operei biologice.el caută să stabilească un raport strîns între  fia fbidem.   în  Parva naturalia. observa Engels. care cuprinde o concentrată expunere a problemelor logico­gnoseologice şi psihologice.. 64 Aristotel. consacrată în esenţă problemei reproducerii  animalelor. percepţia. V. logica şi filosofia ştiinţei. distincţia între procesele de cunoaştere şi cele  afective si volitionale. 1964.   1931. reprezentarea.  Tricot.   Ari stole.  104. inteligenţa). p. p."65 De aici au decurs o serie de învăţăminte.nu se poate decide dacă  tratatul Despre suflet. Analiza principalilor analizori. p.peste tot logica obiectivă se confîindă cu cea subiectivă. cu Parva naturalia. a cercetat totodată . D­ 271.    G o m p e r z.  Funcţiile psihice nu sînt numai funcţii ale sufletului.   Editura    Politică. fiind astfel inerent organismului.

 pe atît de neîntrecut. şi apoi dacă face  35 parte din cele care fiinţează prin potenţa sau de nu cumva este o entelehie14 <deplinire> căci deosebirea nu este  mică <între acestea >. deocamdată.  Dar   este   greu   să   determinăm   şi   acestea. aşa cum  se face demonstrarea particularităţilor pe bază de accident. de exemplu. cel al calului. In adevăr. ca noţiune generală. se cere să căutăm această metodă.    care   părţi  sînt firesc diferite între ele şi dacă trebuie să cercetăm  > mai întîi părţile sau lucrările lor.  402 b Pe de altă parte trebuie să observăm daca sufletul este divizibil sau nedivizibil şi dacă orice suflet este de  aceeaşi specie15 sau nu. De asemenea. BOBOC  ARISTOTELES  DESPRE SUFLET  ••«*!  CARTEA ÎNTII  io  <Importanţa. Metoda şi greutăţile ei>. repede s­ar putea  opri cineva la părerea că există o metodă unică pentru toate obiectele a căror substanţa voim s­o cunoaştem. Dar dacă nu există o metodă unică şi comună cu privire la esenţa lui.   Cunoaşterea  lui pare de altfel să contribuie în mare măsură la aprofundarea   adevărului3  în  întregul  său. ca de pildă cugetarea  sau Intelectul şi senzaţia sau factorul senzitiv;  si tot .     Dacă     preţuim    ştiinţa1  printre     îndeletnicirile  <*©2s frumoase şi respectate. încît nu putem şti de la care principii trebuie să pornim cercetarea noastră. Inteligenţa nu are o cunoaştere înnăscută. ci numai părţile lui18.   dar  mai  ales la  5  cunoaşterea naturii.  Aşadar. în genere este. sau o diviziune9 sau şi vreo altă metodă10. El promovează un calităţi vişin ce angajează planul  esenţialităţii dar şi pe cel dinamic al interacţiunii. p. atunci din ambele  consideraţii.. daca e o calitate sau o cantitate sau şi care alta dintre categoriile deosebite. de nu cumva trebuie să cercetăm  10 mai întîi sufletul ca un întreg sau părţile lui alcătuitoare. atît de depreciate în tradiţiile şcolii platonice. chestiunea prezintă şi  mai multe nedumeriri şi rătăciri. una dintre cele mai grele străduinţe. 274.  De Anima. alături de acele mici tratate pe care interpreţii latini ai lui Aristotel le­au adunat în culegerea Par va  naturalia.  preocuparea devine şi mai grea. omului. depăşind astfel viziunea cantitativă a entităţilor structurale ale  lumii încremenite a ontologiei platonice. Dar dacă  este evident că această cale este o demonstraţie8. Căci. care. adică dacă este ceva individual şi ce  substanţă13. căci sufletul este. folosul şi obiectul studiului despre suflet.  AL. reprezintă astfel opera Stagiritului în ceea ce are ea substanţial şi de perspectivă în istoria ştiinţei şi a  cugetării. să vedem dacă sufletele se deosebesc prin specie sau prin  gen16. dar ca formă inteligibilă fiinţează în cele sensibile şi de aceea considerarea  rolului proceselor inferioare gîndirii devine premisa necesară a cunoaşterii.  se impune ca universal.  Trebuie să fim atenţi ca să nu pierdem 5 din vedere dacă noţiunea despre el este unitară. ca cea despre vieţuitor. ale numerelor şi  ale  suprafeţelor11. ca de pilda. dacă i s­ar atribui altceva în general17. principiul vieţuitoarelor4. Iar dacă nu este de aceeaşi specie. Căci  fiecare domeniu de cercetare îşi are  2S principii deosebite.  ci dezvoltă cunoaşteri sub influenţa rezultatelor activităţii sensorial­perceptive. apoi cele ce se întrunesc în el5. argumentat cu  ajutorul configuraţiilor biologice.  1.  Dar mai întîi este necesar să precizăm în care gen12 şi ce este sufletul. Aristoteî a căutat totodată să constituie un model al cunoaşterii. dar nu în sine. în toate  privinţele.  Aflăm aci atît originile empirismului modern şi ale raţionalismului (întrucît intelectul este veşnic). cum sînt. pe drept cuvînt se cade să situăm cercetarea2 despre  suflet printre  cele  mai  de  seamă.  întreprindem cercetarea ca să intuim şi să­i cunoaştem natura si firea lui. zeului. la nivelul ştiinţei despre gîndirea însăşi.  76 Ibidem. iar vieţuitorul. pe una mai mult decît pe  alta. nu  este nimic sau ceva posterior. ca să ne formăm o încredinţare despre el7. cei care vorbesc şi cercetează despre suflet se pare că au în vedere numai sufletul omenesc. sau e  alta pentru fiecare suflet. căci va trebui să găsim pentru fiecare domeniu care este calea cercetării. dacă sufletele nu sînt mai  multe. domenii în care el rămîne un geniu pe cît de profund.baza întregii argumentări se află teza care a revoluţionat ştiinţa despre gîndire a anticilor: universalul nu numai că  valorează ca obiectul propriu al ştiinţei. fie pentru exactitatea ei. Existenţa veritabilă a ştiinţei rămîne universalul. cercetarea fiind  comună cu cea a multor altor noţiuni. cît şi în genere ale  teoriei materialiste a cunoaşterii. fie pentru că este printre preocupările mai alese şi mai admirate. oarecum. Dintre  acestea unele se arată a fi afecte proprii^ sufletului. iar altele prin el aparţin si vieţuitoarelor6. Apoi. adică cercetarea cu privire la substanţa cît şi la esenţa lui. cîinelui. ci în  înfăptuirile concrete ale formelor sensibile.

 dorinţa şi în genere orice simţămînt24. precum şi ura. cu unele se ocupă tehnicianul33. se ocupă filosoful prim34. teama.  25 ca mînia. ca  de exemplu: mînia. Iar dacă nu­i este nimic propriu. ci  starea lui ar fi ca unei linii drepte.   aşa  încît  dacă nu reuşim  să cunoaştem accidentele  şi dacă nici măcar nu e uşor să imaginăm      / ceva ipotetic despre ele. cărămidă şi lemne. din aceştia. blîndeţea.  Ziceam că afectele sufletului nu sînt nicidecum sepa­  28 rabile de materia naturală a vieţuitoarelor35.  cînd noi vom putea reda accidentele. nici acest fapt nu s­ar putea  concepe să existe fără corp. sau cel ce se interesează numai de noţiune ? Sau mai curînd cel care vorbeşte de la amîn­două ? Ce  să spunem atunci despre ceilalţi doi amintiţi mai înainte ? Sau nu există nimeni care să se ocupe cu stările materiei32. Şi de aceea îi şi revine naturalistului studiul despre suflet. Toate stările  cîte nu sînt luate ca atare. cu stările care nu sînt ale unui corp anumit şi pe  deasupra rezultînd dintr­o abstracţie. Dar  iată un senin si mai izbitor : deşi n­are loc nici un fapt care să determine teama. De 15 asemenea. Aşadar. în schimb. abia atunci ne vom putea pronunţa cît se poate de bine. dar cu stările neseparate. n­ar putea fi separabil. reprezintă o mişcare anumită a unui corp astfel structurat sau a unei părţi a lui sau a unei potente  pornind de la ceva către un anumit scop. Iar dacă şi aceasta este o reprezentare sau numai cu reprezentare2*. fie că se preocupă  de orice suflet în genere.  prin oricîte definiţii s­ar da. % dar unul va spune că e construita din piatră. a ploilor şi a arşiţei. dar nu e uşor. deşi se dezlănţuiesc  afecţiuni puternice si vădite27. fie pe toate fie pe cele mai multe. dacă va fi cazul.  neseparate de ea şi tocmai pentru consideraţia că sînt neseparate. iar dacă vor fi şi separate. pe baza reprezen­  26 ţârii21. le studiază un altul; de exemplu. îndrăzneala. s­ar putea admite ca el să se despartă de corp. ca de exemplu să se atingă într­un punct de  o sferă de aramă. iar . fie că e atras de un anumit fel de suflet. Un semn pentru aceasta e faptul că uneori.  Dar trebuie  să  reluăm  discuţia  despre  definiţie  de unde   am   întrerupt­o. căreia. Cu totul diferit va defini fiecare afect un naturalist  faţă de dialectician. accidentele contribuie în mare parte ca să ştim care e esenţa. iar celălalt asupra formei şi noţiunii definitorii. pe cînd alteori e pus în mişcare din cauze  mici şi neînsemnate. Aşadar. pe cînd altul  va vorbi despre forma dată lor pentru aceste scopuri31.  în cazul cînd trebuie se cercetăm mai întîi   lucrările  lui. i se mtîmplă multe. e evident că efectele sînt  raporturi   materializate28. ca să înţelegem cu cîte unghiuri drepte sînt egale  20 unghiurile unui triunghi. dacă  urmează să fiinţeze. se pare că şi toate afectele sufletului  sîrit unite cu un corp : mînia. care e naturalistul ? Oare cel ce se  interesează de materie dar igno­  * rează noţiunea. corpul nu izbucneşte cu mînie sau teamă. se naşte mîiiia şi frica. sau este vreo  afecţiune care e proprie numai sufletului ? E necesar să înţelegem si acest lucru. ca de exemplu  30 ce este mînia. în cel mai înalt grad.  15 se va ocupa matematicianul. Totuşi se pare că. Se pare că este de folos să­i cunoaştem  esenţa. nici nu se operează fără corp. ca să ne dăm seama de cauzele accidentelor substanţelor20. (Căci  odată cu acestea e afectat într­un fel şi corpul). Deci.  E drept. ba chiar şi bucuria şi iubirea. cînd corpul 20 e cuprins de porniri şi se comportă întocmai ca şi cum ar clocoti de mînie. întmcît există totdeauna împreună cu un corp. ca de  pildă un arhitect sau un doctor.   dar  403 & goale  de  orice  conţinut22. ca dreaptă. dar aceasta nu înseamnă că linia dreaptă o va atinge despărţită <de materie >. iarăşi ne­am găsi nedumeriţi dacă trebuie să cercetăm  mai întîi obiectele respective.   Aşa   încît   astfel   de   reacţii.aşa cu privire la toate celelalte părţi si lucrări ale lui19. îi este  proprie cugetarea25.  Mai prezintă greutate şi afecţiunile sufletului23. este evident că  toate se rostesc   numai   dialectic. Iar dacă se petrece astfel. se observă că nici o afecţiune din cele mai 5 frecvente nu e pusă în mişcare. mila. Căci noţiunea  exprimă aspectul formal al obiectului şi e necesar ca forma să se realizeze într­o materie anume structurată. sensibilul  15 înaintea factorului senzitiv si inteligibilul înaintea factorului gînditor. De exemplu definiţia casei va fi astfel cum că e un adăpost care împiedică pieirea <omului> din  cauza vînturilor. Acesta o defineşte ca pe o dorinţă de reacţie la o suferinţă29 sau ceva asemănător. Căci ea este  neseparabilă. îndrăzneala. şi asupra substanţei. se produc afecţiuni ca şi cum ar fi  cuprins de teamă. şi tocmai pentru că ele sînt astfel structurate. Oare toate acestea afectează şi pe purtătorul sufletului. ca de exemplu în matematici ce este dreptul şi ce  este curbul sau ce este linia şi c­3 este suprafaţa. pe cînd celălalt  ca pe o fierbere pricinuită de încălzirea sîngelui  —  din jurul inimii30. ca de exemplu.  Căci esenţa unui lucru este principiul oricărei 2* demonstraţii. dacă există vreuna din lucrările sufletului H> sau din afecţiunile lui ca fapt  propriu.  403 b Dintre aceştia unul stăruie asupra materiei. dar că şi invers. ci tocmai natura­  10 listul este cel care se ocupă cu toate lucrările şi stările unui anumit corp sau ale unei anumite materii.

 aceste două păreri despre suflet; astfel unii spun că. ci afirmă că 404 b  suflet şi intelect este acelaşi lucru. în  principal şi dintru început. iar ura cu —• amarnica ură". fiindcă el  atribuie intelect tuturor vietăţilor. mari şi mici.  Stăruie convingerea că însufleţitul se deosebeşte în 25 principal de neînsufleţit prin două trăsături: prin mişcare şi  prin simţire. S­au susţinut acestea despre ele pentru că se văd mişcîndu­se neîncetat. Totodată ei împiedică să se împrăştie atomii care se află înăuntrul vietăţilor. îndeosebi.  Aşadar. Lucrurile sînt deosebite unele .   îă adevăr.  30 De altfel <Democrit> vorbeşte despre Intelect nu ca despre o facultate năzuind către adevăr. cum focul prin focul ce pradă; văd prin  iubire iubirea.6*         15  într­un mod asemănător consideră şi Platon în Tima­ios54 că sufletul constă din elemente. ca Empedocles care admite că <sufletul>  constă din toate elementele52. pe acestea. de către sine. clar în altă parte afirmă că acesta este sufletul. iar alţii că  suflet este factorul care le pune în mişcare. iar  cunoaşterea reprezintă o dualitate. iar numai el se  mişcă. totuşi nu întocmai ca Democrit. Se pare că si doctrina pitagoreilor^3­ se înte­  meiază pe acelaşi raţionament. <intuitiv> se aplică asupra unui singur punct;  numărul <dimensiunea> suprafeţei îl dă judecata. în prelegerile  „Despre filosofic"55.   (precum sînt în aer aşa­numitele  fărîme de praf care se văd în razele străbătătoare prin ferestre).  chiar de ar lipsi orice adiere.nu aşa cum e cazul cu linia şi suprafaţa36. Căci numerele erau socotite ca însăşi  formele originale. fiindcă vedeau că nimic nu pune ceva în­ mişcare decît factorul care se mişcă el însuşi35. şi că toate celelalte se mişcă prin suflet. ca să ne  însuşim pe cele drept afirmate. Căci. iar alţii numai unul.  lăţime sau adîncime. după el. mai ales pentru  că pot să străbată prin orice corp ca nişte curent de astfel de atomi41 şi să mişte pe celelalte. l. De  15 aceea si spun ei că vietăţile trăiesc atîta timp cît pot face aceasta. Ideile si princi­ 25 piile.   De­ 404 a  oarece există infinite figuri si atomi39. Totuşi nu este vădit că ceea ce se numeşte  intelect în înţelesul de 5 „chibzuinţă"'19 ar aparţine în aceeaşi măsură tuturor vieţuitoarelor. să­1 evităm. Intr­adevăr. Platon mai spune şi altfel: Intelectul reprezintă Unul. actio­nînd împotriva  concentrării si presiunii din afară. Căci după el asemănătorul  se cunoaşte pjin asemănător si lucrurile sînt alcătuite din principii. sufletul este cel ce pune în mişcare. unii socotind că sînt  30 mai multe. că vieţuitorul în sine „purcede din însăşi Ideea Uliului şi din Ideea de lungime 20 originară. iar ele <numerele> constă din elemente. iar celelalte în acelaşi mod56. el numeşte pe cei sferici foc şi suflet.   şi  numeşte   „germen  universal"40  elementele 5  întregii naturi. în acelaşi mod a precizat <Platon >.  2. au admis ca sufletul este factorul cel  mai capabil de mişcare.  începutul cercetării noastre este să prezentăm opiniile cu privire la cele care revin în primul rînd sufletului prin  natură.| Se pare că aceştia au admis cu  toţii că mişcarea este calitatea cea mai proprie sufletului. dar nici chiar tuturor  oamenilor.  Pornind de la părerea că ceea ce nu se mişcă nu poate să pună altceva în mişcare. căci Intelectul. cînd zice astfel:  „Doar prin pămînt noi pămîntul vedem şi apa prin apă. considerat ca simplu. Tot  astfel şi Anaxagoras spune că sufletul este forţa  25 motrice şi oricine care afirmă că „Intelectul mişcă Universul"46. De aceea. Reflectînd despre suflet şi aflîndu­ne totodată 20 în impas cu privire la cele ce trebuie elucidate pentru bunul mers  al cercetării noastre37. adevăr este orice fenomen <care apare intelectului  >47. divinul eter prin eter. căci el afirmă în multe  locuri ca intelectul e izvorul a tot ce e frumos şi orînduit48. Democrit afirmă că sufletul este un fel de foc si de căldură. dar crede că şi fiecare din aceste elemente este suflet. şi astfel li se dă ajutor din afară căci intervin alţi atomi de aceeaşi formă prin  actul respiraţiei32. Acesta considera  pur şi simplu că sufletul şi intelectul sînt identice.  silind sa iasă atomii cu figuri sferice  10 care imprimă vieţuitoarelor mişcarea prin faptul că ei  29 nu încetează niciodată mişcarea lor. toţi filosofii50 care au considerat „însufleţirea" după criteriul mişcării. De aceea ei spun cu respiraţia   este  factorul    determinant    al   vieţuirii. pe acesta <adică sufletul >. Am primit de la predecesorii noştri. Aşa că bine a cîntat Homer despre Hector că zăcea „cu mintea rătăcită". însă Anaxagoras se exprimă mai puţin clar despre acestea. iar volumul îl dă simţirea57. In schimb cei care s­au oprit asupra cunoaşterii şi perceperii realităţilor. unii dintre ei susţin că farîmele de praf din aer sînt suflet.  <Doctrinele înaintaşilor despre suflet: critica lor>. iar dacă ceva nu este bun.   spaţiul înconjurător    exercită o presiune asupra corpului fiinţelor.a aceeaşi  20 concluzie ajung şi cei cîţi spun să fsufletul este factorul care se mişcă pe sine44. în timp ce şi ele se  mişcă;  amîndoi admit că sufletul este acela care  imprimă vietăţilor mişcarea. e necesar să expunem alăturat părerile38 înaintaşilor care s­au pronunţat asupra lui.  10 consideră drept suflet principiile51. superioare şi inferioare. ei au admis că sufletul este 30 ceva  care se pune el însuşi în mişcare.  în acelaşi mod se pronunţă şi Leucip ; dintre figuri pe cele sferice le numeşte suflet.

 cele divine toate se mişcă  neîncetat în eternitate. iar alţii mai multe. unii s­au pronunţat că  <sufletul> este apă. Dar tocmai de această  forma sînt intelectul si focul.  afară de cel care a susţinut că sufletul provine din toate elementele. sau altceva de acest fel. Democrit61 s­a exprimat mai subtil.a trăi" : to zen <ca şi zeein. însă  20 cum va ajunge el să poată cunoaşte că n­are afecte şi prin care cauză o va cunoaşte. de cei care admit  cauzele ca necorporale.  Astfel. simţirea. el este cel mai necorporal şi veşnic curgător. deci curat. Ei se deosebesc  însă cu privire la 30 principiile­cauză. toate elementele şi­au găsit cîte un apărător.  3 — Despre  33 406 a  Acestea sînt deci părerile transmise pînă la noi despre 30   suflet şi acestea sînt motivele pentru care ei se pronunţă . lămurind din ce pricină se  produc aceste două particularităţi ale lui. Se pare că ei au ajuns la această convingere pornind de la germinare. iar tot ce se mişcă este cunoscut printr­altul mişcat. enunţînd că sufletul este un număr care se mişcă pe el însuşi58. Căci cu bună logică au admis aceştia că ceea ce e din natură  factorul 5 care pune în mişcare. cei care le contopesc 405* şi care susţin că principiile ţin de ambele. e capabil de  25 mişcare. necorporalitatea. întrucît sufletul cunoaşte  toate. sau că el este <chiar> totalitatea  10 elementelor. căci el susţine că sufletul este nemuritor. Fiecare din  acestea îşi are obîrşia în principiile­cauză. de aceştia. ca şi unii dintre ceilalţi. ei admit că el constă din toate principiile. întrucît se mişcă veşnic ; într­adevăr. concep si  sufletul ca o unitate. într­adevăr. n­a spus­o nici el lămurit şi  nici nu rezultă clar din cele spuse. iar alţii susţin „recele" <psychron. sau că e alcătuit din elemente si ei se apropie foarte mult unii de alţii în argumentele lor. căci orice  germinare se produce prin  32 umezeală.  Toţi definesc sufletul68. Dintre forme. ca Hippon67. iar aceste numere sînt chiar formele originale  ale lucrurilor. si din el pornesc celelalte. din cauza respiraţiei şi răcoririi  <catapsyxis> şi de aceea se numeşte „psyche". De cugetări ca acestea despre suflet pare  că se apropie şi Alcmaion66. iar pentru că este cel mai subtil element. iar aceasta  10 înseamnă că el este dintre corpurile originare şi indivizibile. iar această calitate îi aparţine. căci ei afirmă 15 că asemănătorul se cunoaşte prin asemănător. în orice caz el afirmă că.  ci aceasta este sufletul primar.prin Intelect. a  fierbe> căci e cald. susţinînd că senzaţia este cea mai  proprie lucrare a sufletului şi ca o dobîn­deşte prin natura <funcţională> a sîngelui. cum se poate spune. Cei care susţin factorul . Deoarece însă se credea că sufletul este o forţă motrice şi totodată de discernere. Se pare că şi Thales. dar tratează despre  amîndouă ca despre o singură natură. Ca urmare a acestor  concepţ4i formulează ei şi noţiunea despre suflet59. Dintre cercetătorii mai puţin subtili. admite că  sufletul este o forţa motrice. după cum am spus şi mai sus.                 *  Anaxagoras pare să afirme că sufletul e deosebit de Intelect. Ivi le atribuie pe ambele aceluiaşi principiu: cunoaşterea laolaltă cu mişcarea. cunoaşte. ca 25 de exemplu caldul sau  recele. altele prin judecată.  spunînd că . sufletul este identic cu intelectul. De aceea unii60 s­au oprit la părerea că sufletul e un  foc. Totuşi alţii admit 5 că sîngele este suflet. Iar toţi cei care admit contrarietăţi69 între principii. însă aşază  15 ca principiu­cauză a tuturor mai ales Intelectul62. pe cînd cei care admit o pluralitate de principii socot şi sufletul ca un complex. ca foc sau ca aer. şi chiar mişcă dintru început celelalte lucruri. Dar  ei se mai deosebesc şi cu privire la cîte sînt: unii susţin o singură cauză. credea şi el ca si majoritatea oamenilor65. Tocmai de aceea. stelele si întregul cer. reduc şi sufletul de asemenea la unul din acestea.  Toate realităţile sînt în mişcare. soarele. se află printre primele principii. Si apoi. îl concepe ca aer. încredinţat că acesta este alcătuit din cele  mai mici particule şi este principiul tuturor; şi că de aceea sufletul cunoaşte şi produce mişcare: fiindcă el este  primul. cei care­1 definesc după cunoaştere admit că el însuşi  este un element. Tocmai de aceea sînt siliţi să  recurgă la etimologie. rece> ca şi psyche suflet. întrucît este exalaţia din care se alcătuiesc celelalte  corpuri. luna. ca Critias. deoarece el constă din cele mai mici particule. numai Intelectul este  simplu şi neamestecat. altele prin ştiinţă. Chiar si PIeraclitM învaţă ca principiul este suflet. Iar Diogenes63.cald" spun că de aceea se numeşte . afară de  unul singur. apoi că e mişcător din cauza mărunţimii particulelor  şi a formei lor. dintre existenţe.. întrucît a susţinut că magnetul are suflet pentru ca  20 atrage fierul. însă cei care nu admit decît unul sau altul din cele două contrarii. altele prin simţire. De bună seamă. iar apoi. Iar cei care susţin o singură cauză şi un singur element. Nimeni nu s­a pronunţat pentru acest element. în primul rînd cei ce admit cauze corporale.. forma sferică.Intelectul pune în mişcare universul". consideră ca şi sufletul este  compus din contrarii. după trei caractere : mişcarea. După el. care şi cîte sînt. afară de p anunţ.. iar dintre elemente e cel mai puţin corporal şi apoi se mişcă  31 singur. unii filosofi au  împletit <o noţiune > din amîndouă. el combate pe cei care afirmă că sufletul este sînge.  Numai Anaxagoras susţine că Intelectul e insensibil şi că n­are nimic comun cu vreunul din celelalte elemente. ei apreciază drept cea mai favorabilă mişcării. fiindcă germinarea nu se face prin sînge. deoarece se aseamănă  30 cu cele nemuritoare. după cîte amintesc unii despre el.

 Corpul însă' se mişcă prin_ deplasare78.  dacă  34 se mişcă prin natura lui. căci. sculptînd în  lemn pe Afrodita. deoarece e împletit cu el.   Se  mişcă    mijlocit. Totuşi cineva ar putea  obiecta că sufletul.  25 în acelaşi mod argumentează şi Timaios.  In ce priveşte mişcarea care se produce accidental. căci 15  toate  mişcările  despre   care   am  vorbit.  Dar la rîndul nostru vom întreba de nu cumva aceiaşi corpusculi pricinuiesc şi încetarea mişcării.  despărţind cercul unic în două cercuri care se ating în două puncte. în genere pare evident că sufletul nu mişcă în acest mod fiinţa vie. din fire nepu­tîndu­se opri niciodată. exprimîndu­se ca şi poetul comic Philippos^.   se   desfăşoară într­un loc. ci mişcarea aparţine chiar firii sale (faţă de sine însuşi)83. Curn o vor face. Aşa că şi sufletul s­ar putea mişca  potrivit cu corpul sau în întregul său sau în părţile sale79. ei se mişcă numai prin faptul că se află într­un corp care se  mişcă. De asemenea. aşa incit. turnîndu­i înăuntru argint viu. Tot aşa stă lucrul si cu privire la starea de repaus.  Apoi. Dacă firea sufletului constă în mişcarea de sine. Pe cînd aceasta se mişcă nemijlocit. Căci şi acestea se mişcă. el însuşi să se mişte.  împărţit după numere armonice. căci ori spre care ţintă se mişcă ceva din natură. Acelaşi raţionament se poate face despre elementele intermediare77. cum e cazul dacă un lucru e alb sau lung de trei coţi. Dacă nu se mişcă  numai accidental.  de exemplu al oamenilor ;    dar corăbi­erilor nu le revine <mersul> în acel moment. ca. Mai întîi trebuie să tratăm despre mişcare. oricîta  imaginaţie ar avea. a împărţit pe unul din cercuri în alte 407 a şapte  cercuri. Sînt patru feluri  de  mişcări:   deplasarea. acum ne îndreptăm atenţia asupra sufletului. fiindcă tocmai  ele sînt mişcările acestor corpuri. ar fi făcut­o să se mişte. micşorarea. de w cele mai multe ori. <Demiurgul> a încovoiat direcţia liniei drepte într­un cerc şi apoi.  <Sufletul   nu e un aiito­motor: critica părerilor  opuse>. să devină bun din cauza unui factor străin sau în vederea altuia. să fie totuşi mişcat de către altul decît numai printr­un accident. fie mai multe. Dar tocmai  pentru ca. dacă orice mişcare este o ieşire din  sine a obiectului mişcat întrucît este mişcat.  S­a spus mai sus că nu este necesar ca mişcătorul. dacă se va mişca în sus va fi foc.  Mai întîi este neîntemeiată afirmaţia că sufletul este o mărime88; într­adevăr e evident că <Timaios> ţine să arate că  sufletul Universului este de acelaşi  5 fel ca si aşa­numitul Intelect.  fiindcă se 20  mişcă acel corp căruia aparţin. Acesta  20 susţine că corpusculii sferici indivizibili.astfel.  creşterea73. după ^cum nici ce este  bun în sine sau pentru sine. că sufletul pune în mişcare corpul86; prin faptul că  se mişcă pe sine urmează că el rniscă şi corpul. Alcătuit fiind într­adevăr din elemente si. atunci mişcarea îi aparţine din natură; în acest caz are nevoie de loc. Iar dacă acest fapt are loc. Totuşi. trag cu ei şi mişcă întregul corp. după cum şi însuşi se mişcă.   Se poate vorbi în două sensuri despre  mişcarea   unui  lucru  sau  fiinţe71. este adevărat să spunem că şi inversul are loc : mişcarea pe care o săvîrşeşte  corpul ­io o săvîrşeşte şi sufletul însuşi. De aceea nici nu le este necesar locul. Acest lucru e evident dacă ne gîndim la membrele corpului lor72. 5 ea este mişcare deşi printr­un alt factor. în adevăr. Căci poate.  este greu sau chiar imposibil de spus.  dar  numai accidental.   zicem    noi. tratînd despre natură. ca să aibă în sine un simţămînt înnăscut de armonie. e logic ca el să reproducă mişcările pe care însuşi le  săvîrşeşte. dar nu e necesar ca factorul care prin firea sa are puterea să  se mişte pe sine şi prin sine. Căci mişcarea acestora nu este un . pentru ca mişcările sufletului să fie identice cu mişcările cerului87.   Sufletului i  s­ar putea  atribui fie una din ele. Aşa că ar urma'ca' vieţuitoarele moarte să poată învia. ar putea fi pus în mişcare şi prin violenţă74. L/a fel spune şi Democrit. 5 cum sînt corăbierii; căci ei nu se mişcă în acelaşi mod. dacă se  mişcă  prin sine însuşi sau participă la  o  mişcare. după 3» toată aparenţa. ar fi cu putinţă şi ca el să  iasă.  30 şi pentru ca Universul să fie purtat armonic. ci mai curînd  tocmai acesta este <lucrul> imposibil pentru el: să aibă mişcare70.  35 astfel se pronunţă Democrit. ar putea şi el să fie mişcat de ceva.   sau  mijlocit sau   nemijlocit. iar daca se va mişca în jos va fi pămînt76.   alterarea. pe cînd  sufletul va avea nevoie. Acesta spune că Daidalos. în cazul cînd participă la mişcare prin natura lui. dacă se. nu e uşor ca cineva s­o redea. în acest caz  vieţuitorul întreg poate fi împins prin violenţă80. ce fel de mişcări ale sufletului vor fi violente sau liniştite. în acel  loc se şi opreşte din natură. cum  se mişcă corabia. mişcarea  aceasta nu­i va aparţine accidental. apoi iarăşi să intre. 10  Deoarece se poate vorbi despre mişcare în două sensuri. ţinta spre care el se mişcă prin violentă e şi locul unde 25 se opreşte tot  prin violentă. Unii mai spun că sufletul pune în mişcare 15  corpul m care se află.  admiţînd că el se mişcă pe ^sine. fie toate aceste mişcări. nu numai că­i un neadevăr ca firea sufletului să fie aşa cum  zic cei ce susţin că sufletul este însăşi mişcarea de sine sau că are potenţa de a pune ceva în mişcare. Dar sufletul senzitiv nu e aşa nici cel aperitiv. o mişcare proprie este mersul  picioarelor. este mişcat de către obiectele percepu­te. el pune în mişcare corpul. Dar în fapt. Si dacă e mişcat prin violenţă poate fi si prin  natura75. presupunînd că nu se mişcă pe sine  accidental. si sufletul ar putea ieşi din firea sa82. Fireşte. ci după  prealabilă alegere şi după o gîndire85. Iar dacă acest lucru e posibil.  3.   toate cele  care se mişcă fiindcă se află într­un corp care se mişcă. mişcă81. Apoi.

 dar nu ca o mărime. ci fie neformat din părţi. asociindu­si neîncetat un termen mediu şi^un   extrem.     sau de^ infinite ori.  Dar. dar nu ca mărimea.  oferind argumente drept justificări102 şi pentru dezbaterile desfăşurate în public. dar nu precizează anume care e cauza acestei uniri şi cum  urmează să se înfăţişeze corpul101. S­a mai transmis şi o altă opinie despre suflet. ci mai curînd sufletul <e cauză de mişcare > pentru el". iar acestea sînt infinite.  acelaşi  lucru. dacă ar face­o prin raport la un punct.  Şi apoi îi este trudnic si să fie îmbinat cu  corpul.  25 un  scop:   silogismul  sau  concluzia;   si  chiar  dacă   nu ajunge la un sfîrşit. cum oare va putea el cugeta dacă este mărime ? Oare <atingînd>89 cu  întregul.   înseamnă  că  el  s­ar  mişca  împotriva naturii sale96. Susţinătorii lor  15 unesc. pentru că ar fi mai bine pentru el să se  mişte.  4. de ce trebuie să se mişte în cerc sau să  aibă neapărat mărime ?   Iar dacă e necesar să cugete atingînd obiectul cu tot cercul său.   ba chiar e o stare de evitat. în adevăr.  <Critica teoriei despre suflet ca armonie şi ca număr auto­motor>. I. fiindcă tocmai din cauza acestei  comuniuni unul lucrează..   pe  de  altă parte este  nelămurită şi cauza 5 care  tace  ca  cerul  să  se  mişte  circular98;   în  adevăr. decît să stea pe loc. sau chiar numai cu vreuna din părţile lui. Intelectul este unic şi continuu ca şi cugetarea. Ei însă se exprimă  ca  şi cum  ar spune cineva că arta  construcţiei pune  în joc flautele;  căci  arta trebuie  să se  folosească  de  25 instrumente. părţi înţelese în raport cu mărimea sau cu un punct. dacă e mai bine  pentru intelect să nu fie cu corpul. ca şi cum ar fi posibil. ci. Căci. dacă trebuie  să­1 numim şi pe acesta o parte90 ? Aşadar. este o nefericire. cu nimic mai puţin convingătoare pentru mulţi decît cele discutate. ca  orice fel de suflet să îmbrace orice fel de corp [opinie absurdă].100 deocamdată s­o lăsăm deoparte. dacă e de ajuns să atingă un obiect cu una din părţile sale. ba chiar introduc sufletul înăuntrul corpului. precum rotirea e mişcarea cercului. şi anume să se mişte astfel decît într­altfel.  dar despre corpul care­1 va primi nu mai precizează nimic. neputînd să   se libereze. oricum.   Orice   desfăşurare  de gînduri este o definiţie sau o demonstraţie93. Demonstraţia porneşte de la un principiu şi are. iar cugetarea se identifică cu suma cugetărilor.   înaintează   în  linie   dreaptă.   Apoi. ce rost mai are atunci  atingerea cu părţile sale ? Apoi. e evident  că niciodată nu va ajunge să le parcurgă pe toate. deoarece o astfel de cercetare e mai proprie pentru alte studii. dacă mişcarea în cerc este eternă92. Susţinătorii acestei opinii numesc  sufletul o specie de armonie.a rîndul său.  20 dacă cugetarea este o rotire şi intelectul ar fi cercul â  cărui   mişcare  circulară   ar  fi   [tocmai  cugetarea].  10 fie continuu. cum va cugeta Intelectul   divizibilul  prin   nedivizibil  sau  nedivizibilul prin  divizibil ?   Căci jir fi necesar ca  Intelectul  să fie tocmai acest cerc91. Cît despre 3« definiţii. cugetarea se aseamănă mai mult cu un repaus sau o stare pe loc decît cu o mişcare; acelaşi lucru se petrece şi cu  silogismul95. aşa cum se foloseşte sufletul de un anumit  corp. pe cînd sufletul nu e posibil să fie nici una din  acestea două]104.   De altminteri ce va   cugeta   el neîncetat?   Căci trebuie să  cugete ceva. iar celălalt suferă.  ceea  ce nu se desfăşoară uşor ci silit.  intelectul  va trebui  să  cugete  deseori  acelaşi  obiect. va cugeta  36 de  multe ori.  Dar e clar că poate şi să   gîndească ceva numai o dată.   toate  sînt  limitate. Iar o  reciprocitate de acest fel nu se sta­  20 bileste între noţiuni luate la întîmplare. Dacă însă mişcarea nu'reprezintă 4071»  iirea   sufletului.         15  Pe de altă parte.  [Totuşi armonia este un raport între entităţi contopite sau o sinteză. Aşadar. iar celălalt pune în mişcare.  Acestea alcătuiesc o unitate în desfăşurare ca şi numărul. cum  se spune de obicei si cum sînt mulţi chiar convinşi9'. căci  el se mişcă astfel numai accidental   nici  37 corpul său nu e cauza acestei mişcări. cugetarea este mişcarea  Intelectului. nici  tirea  sufletului   <său>  nu  poate  fi  cauza  mişcării circulare. De aceea nici intelectul nu este  continuu în acest sens. Dar nici nu se spune că  mişcarea circulară e mai bună; tocmai  io de aceea ar fi trebuit ca Dumnezeu să facă sufletul să se mişte în cerc. Şi totuşi s­ar părea că acest lucru este necesar. în orice caz nu se'întoarce din nou îa  principiu.circuit. Un lucru e  nelalocul său şi în acea argumentare şi în cele mai multe despre suflet. Totuşi aceştia se mulţumesc să spună numai ce fel de calităţi are sufletul. căci  38 si armonia <zic ei> este o fuziune şi o sinteză de contrarii 30 după cum şi corpul este alcătuit din contrarii103.  încă există limite ale cugetărilor practice  —  căci toate îşi au un  scop în afară de ele — iar preocupările teoretice sînt   limitate   de   asemenea   prin   concluzii. iar dacă o face după mărime.94  pe   cînd  mişcarea în cerc se întoarce iarăşi la principiu. şi acesta este pus în mişcare. .   deoarece  mişcarea în  cerc este  aceeaşi în  repetate  rînduri. Căci doar e clar că fiecare lucru  *     îşi are un aspect şi o formă proprie. cum spun miturile pitagoreice.  Totuşi.   în  acest  caz.

 Dacă bătrînul ar primi un ochi corespunzător <funcţiei>. iar discernerea sau printr­o lucrare de acelaşi  io fel sau prin altceva; unele din acestea114 au loc prin deplasarea celor ce se mişcă. dar în realitate acest fapt se petrece cu el 2» ca 4 cu organele  simţurilor. ci ale întregului compus. căci el susţine că  fiecare parte a corpului constă dintr­o proporţie <în amestecul acestora>.  nici iubire. că sufletul se întristează şi se bucură. Altfel ar urma ca să fie mai multe suflete  potrivite cu corpul ca întreg.106 Apoi dacă vorbim de armonie  avem în vedere două înţe­ 5 leşuri: în primul rînd pentru mărimi. ca de pildă. întristarea. De aceea cineva ar putea crede că sufletul se mişcă sau se  bucură sau gîndeşte. din nici unul din cele două  sensuri nu e motivată denumirea de armonie. ca de pildă. apoi că se mînie şi că percepe şi  discerne. nu mai are nici memorie. decît despre suflet. în schimb. ci că mişcarea ajunge  cîteodată pînă la el. cutează şi se teme. este o altă chestiune). La  fel gîndirea ca şi ^ reflectarea se ofilesc din cauza ruinării înăuntru a unui organ 25 oarecare. . el pare a se ivi înăuntrul lui ca o existenţă substanţială aparte şi a nu se nimici. dar tocmai sufletului îi atribuie toţi. Oare. în măsura în care le posedă. ci  ale corpului care­1 posedă. care a pierit. şi pe de altă parte. De bună seamă  intelectul e ceva mai aproape de divin şi nesupus afecţiunii117. Dar e  posibil să fie pus în mişcare prin accident  30 cum am spus. sau cel apetitiv ?  Tot aşa de absurdă este opinia că sufletul este o proporţie a acestui amestec. Aceste două însuşiri nu erau ale intelectului. ce anume piere cînd sufletul dispare ? m                                             (  Aşadar. ca de pildă simţirea cînd porneşte de la obiecte anumite  40 pînă la el. ci  15 că omul le face prin suflet.  Aşadar. S­ar putea obiecta aceasta chiar lui Empedocles1^. ci numai corpul purtător. fiindcă este greu să le armonizăm. Susţinătorii acestei păreri ajung la absurdităţi : mai întîi' cele rezultînd din ideea de mişcare şi îndeosebi  afirmaţia că el ar fi un număr. iar cauza mişcării provine de la suflet. în adevăr. Iar dacă nu se mişca în general.  piere el odată cu fiinţarea trupească si cu cea a  25 celorlalte părţi ale fiinţei vii ? Ceva mai mult: dacă totuşi fiecare dintre părţi nu are suflet şi daca sufletul nu este  proporţia amestecului. Iar dacă sufletul este altceva decît un amestec. că nu e cu putinţă ca sufletul să se mişte 30 e clar din cele spuse aici. de exemplu. din cele spuse este evident că nu e posibil nici ca sufletul să fie armonie şi nici să se rotească în cerc. dacă are în vedere fapte ca cele următoare. dacă toate părţile corpului constau din elemente combinate. şi chiar să se mişte pe sine. ar putea vedea ca şi un tînăr. adică suflet. ne gîndim la reuniunea lor cînd avem în vedere pe  cele dotate cu mişcare şi poziţie şi cînd mărimile se ajustează astfel încît cele două părţi nu primesc între ele nimic de  acelaşi fel107 şi de aici'rezultă al doilea înţeles: proporţia obiectelor amestecate. Aşa că bătrîneţea  ne vine nu prin faptul că sufletul a suferit ceva. e  evident că nu se mişcă nici prin sine însuşi. iar acesta să fie mişcat de  către suflet.   oare. nu că sufletul se  înduioşează. mînie­rea  sau temerea. proporţia  acestui amestec ar fi armonie.   proporţia  însăşi. De aceea. cînd acesta se distruge. eăci sintezele membrelor corpului sînt numeroase şi felurite.  Dar cu mult cea mai neraţională părere dintre cele spuse e afirmaţia că sufletul ar fi un număr care se mişcă pe  sine118. dar în sine el  <intelectul> este neafectabil. Toate acestea prezintă aparenţe de mişcări.112  Cu mai rnult temei s­ar putea îndoi cineva despre el că se mişcă. sau cum ajungem să ne convingem că este o sinteză intelectul sau chiar sufletul sensitiv. de ce.108 căci amestecul elementelor nu are 15  aceeaşi proporţie dacă este vorba de carne sau dacă este vorba de os. Se potriveşte mai curînd să ne 4°8!l referim la armonie cînd vorbim despre sănătate şi în genere despre  calităţi corporale. oare.  Cît priveşte intelectul. Dar această concluzie  5 nu se impune cu necesitate. sau mai curînd este cu totul altceva adăugat la aceste părţi?110 Mai departe : oare „prietenia" este însăşi  cauza oricărui fel de amestec sau ea rezultă dintr­o anumită proporţie în amestec ?  39 Şi  apoi.   „prietenia"   este. Căci ar fi mai corect să spunem. în nici un alt mod nu e cu putinţă ca el să se mişte în spaţiu. Foarte clar se invederează acest lucru dacă cineva ar încerca să redea afectele si  activităţile sufletului printr­o armonie oarecare. chiar dacă prea excelentă. să se mişte în acela în care se afla.Apoi mişcarea105 nu se naşte din armonie. bucuria sau discernerea se prezintă ca  mişcări113 şi fiecare din ele este un efect de mişcare.115 însă a afirma că sufletul e cel care se mînie  este ca şi cum s­ar spune că sufletul e cel care ţese sau construieşte. tocmai pro­ 20 porţia aceasta este  sufletul. Căci s­ar putea  pierde mai ales din pricina slăbiciunii la bătrîneţe. aşa­zicînd. alta dată că porneşte de la el. De la care membru al corpului  izvorăşte. ca în caz de îmbâtare sau îmbolnăvire. Şi nu înţelegem prin aceasta că în suflet se petrece o mişcare. în primul rînd.  408 b Zicem. caracterul  mişcării.   sau altceva  alături  de  această proporţie ?  Astfel de dificultăţi prezintă părerile lui Empedocles. discernerea ca şi iubirea sau ura nu sînt afecte ale aceluia <intelectului>. Mai ales este foarte io uşor de înlăturat părerea că sufletul e o sinteză a  membrelor corpului. Aşadar. învaţă sau discerne. prin faptul că inima e pusă astfel în mişcare. iar reamintirea de la el către mişcările sau către întipăririle rămase în organele de simţire116. iar altele prin prefacerea lor (dar  de ce fel sînt aceste părţi şi cum se mişcă ele.

 Dar în fapt.   că  410 a  10 30 sufletul cunoaşte şi percepe din ce anume elemente constă fiecare obiect dintre acestea. S­ar putea crede că nu e nici o deosebire dacă le zicem monade sau corpuscule.  numărul sufletului este acelaşi cu al punctelor din corp sau dacă numărul punctelor din corp reprezintă însăşi sufletul. Nu numai că o definiţie a sufletului este imposibil să  se formuleze în acest fel. trebuie să  apară în ea o diferenţiere. Deci pentru cei care împletesc124 în aceeaşi noţiune mişcarea si  numărul rezultă aceste consecinţe şi multe altele de acest_ fel. deci. o dată  ce este necompusă din părţi şi diferenţială? Căci dacă e capabilă să provoace mişcare şi să sufere mişcare. atunci şi mişcările monadelor vor fi linii. cum e cu  putinţă ca punctele să se desprindă de corpuri. prin care cei vechi definesc sufletul (unii 1­au învederat ca factorul  motrice prin excelenţă.  Dacă însă. cum am spus mai sus. Rămîne acum să  analizăm pe ce se întemeiază cei ce susţin că sufletul se compune din elemente126. dacă < sufletul > ia naştere ca un număr  diferit şi cu totul altul decît punctele aflătoare în corpuri. Fiindcă nu din cauza  mărimii şi nici din cauza micimii lor se produce diferenţierea amintită. dacă si sufletul este un fel de corp123. Aceştia afirmă într­adevăr că  sufletul e astfel structurat spre a putea să perceapă realităţile şi să cunoască pe fiecare. De aceea e necesar sa existe ceva care să pună în mişcare unităţile < monadele sufletul ui >. alţii ca pe cel mai subtil corp sau ca pe cel mai 20 necorporal  dintre toate. prin faptul că se mişcă pe sine. dacă dintr­un număr s­ar extrage un număr  sau o monadă. cum spune şi Empedocles despre os : „însă pămîntul cel darnic se strînse­n yîlcele deschise; Doua din cele  opt părţi i­au venit de la/Nestis lucioase : Patru din focul lui Hefest: ş­aşa se nasc albele oase"128. De bună seamă. prin 4»9 b aceea că în altă privinţă se pronunţă ca Democrit după care  corpul este pus în mişcare de către suflet; părere proprie si neconcordantă122. dacă sufletul se află împrăştiat în întregul corp dotat cu simţire. ci numai factorul motor. ce deosebire este daca le  numim . Aceştia stabilesc ca sufletul distinge prin asemănător  pe asemănător aşe­zînd sufletul la acelaşi rang cu obiectele127. va fi şi în număr. cum poate fi el119 o monadă ? Căci ar trebui să dobîndească o  diferenţiere faţă de celelalte monade. nu unindu­se în orice proporţie compun elementele pe fiecare din aceştia. Acest lucru e evident dacă cineva s­ar strădui să  lămurească prin această definiţie afectele şi 15 lucrările sufletului ca de exemplu: raţionamentele. să fie în  acelaşi loc infinit de multe ? Căci acelea al căror loc nu e divizibil sînt şi ele însele indivizibile. Nedumeririle şi contradicţiile acestor două opinii le­am discutat în linii mari pînă acum.sfere 10 mici" sau .  în adevăr. mai curînd poate infinite ca număr : cele care rezultă din  combinaţia   dintre   ele. prin urmare. Apoi.  atunci de ce n­au toate corpurile suflet?121 Căci se admite că în toate sînt puncte şi încă infinite.  v Dintre cele trei moduri transmise pînă la noi. cum să putem concepe că o monadă <uni­ 409 a tate> se pune în mişcare. suferinţele şi altele de acest fel. sufletul este factorul motor. iar pe de altă parte va fi ceva mişcat ca într­un „continuum". ar rămîne un alt număr. fiecare monadă va ocupa locul unui punct. iar un  punct unei linii.. că <Xenocrates> ajunge într­o privinţă să spună acelaşi lucru ca şi filosofii care  socotesc sufletul alcătuit din corpusculi fini. Căci. ci numai prin faptul  15 că ele sînt o cantitate.  42 în adevăr. de vreme ce liniile nu se divid în puncte ?  <Critica teoriei sufletului ca număr şi ca format  din elemente asemănătoare; unitatea lui>. ci într­o anumită proporţie şi  sinteză. sau carnea sau osul ? Tot aşa se poate spune despre oricare  altul dintre compuse. dar nici măcar <să fie socotit> un accident. după cum am spus. afară  20 de cea a poziţiei? Aşadar. Rezultă.  5. aşa că nu factorul motor şi cel mobil va fi  sufletul. fiindcă punctul este o monadă 5 care are o poziţie. în acesta va  exista pe de o parte mişcător.  plăcerile. Apoi. Dar ce opreşte. ar fi undeva şi ar ocupa o poziţie. Ce diferenţiere însă ar putea avea un punct monadic. Dar e evident ca nu exista numai elementele. dacă ele nu vor fi şi în anumite proporţii şi într­o sinteză. într­o vietate. se impune să admitem că există două  corpuri în acelaşi loc. de pildă: ce este zeul sau omul.în adevăr. Urmează deopotrivă că vieţuitorul este pus în mişcare de  către număr. dar rezultă de aci necesar să  întrunească multe argu­ 23 mentări inacceptabile pentru raţiune. de către cine şi în ce fel. iar  numărul sufletului. Deci nu­i de nici  un folos prezenţa elementelor în suflet.   Deocamdată   să   admitem. dacă sînt două. nu e uşor nici măcar să le  conjecturăm pornind de la aceste ipoteze125. Va cunoaşte fiecare . însă plantele şi multe dintre animale trăiesc chiar îmbucataţite. cuni_ am spus că şi Democrit susţinea că vieţuitorul se mişcă. în acest caz. dacă sînt diferite monadele din corp şi punctele. Mai mult încă : de vreme ce se spune că o linie în mişcare dă naştere unei suprafeţe.  Căci dacă din sfericulele lui Democrit ar rezulta puncte. atunci monadele psihice120 vor fi în  acelaşi loc cu acestea. dar prin ce va cunoaşte  sau va percepe întregul. urmează ca  într­un punct să fie mai multe 5 puncte sau ca orice fel de corp să aibă suflet. ci şi  multe altele. Dar pentru cei care afirmă c­ar fi număr. dimpotrivă. dar ar rămîne neschimbat numai cuantumul lor.. ba chiar se  observă că au  10 suflet. acelaşi cu al speciei lor.monade mari" sau în genere monade în mişcare? în ambele cazuri e necesar ca  vieţuitorul să se mişte pentru că acestea se mişcă. Iar dacă. percepţiile.

toţi. pe cele ce au suflet. pentru aceia care spun că sufletul e alcătuit din toate elementele. Astfel acestea spun că sufletul pătrunde prin inspirare142 din  Univers. care aparţin în totul pămîntului. ca oasele. Apoi. din care cauză. cunoaştem  linia dreaptă. De aceea poate Thales credea ca toate  sînt pline cu zei. factorul lor unificator? în adevăr. de  ce oare n­au suflet toate realităţile. iar pe de altă parte că percepe asemănătorul pe asemănător. Dar şi această opinie trezeşte unele nedumeriri. alteori exprimă cantitatea saucalitatea sau oricare alta dintre  categoriile diferenţiale — este adevărat sau nu că  15 sufletul se va constitui din toate ?130 Dar nu pare probabil ca elementele să fie comune tuturor131. se ştie că nu simt  nimic. atît cei care susţin că sufletul însuşi provine din elemente prin faptul că cunoaşte si percepe prin simţuri  realităţile cit şi cei care îl consideră ca pe cel mai dotat cu mişcare. Cine oare se va înteba dacă în suflet există piatră sau om ? Tot aşa despre ce e bine sau nu e  bine. în adevăr  45 este evident că plantele trăiesc. Dar e imposibil ca din elementele cantităţii să rezulte o substanţă şi nu o cantitate132. este imposibil ca ceva  să fie mai puternic şi dominator asupra sufletului. în genere. oare. deoarece e evident că unele animale sînt stabile potrivit cu un  loc anumit. se ajunge la absurditate şi la lipsă de  logică. pe cînd  fiinţele muritoare le cunosc pe toate [căci fiecare din ele e alcătuită din toate elementele]. totuşi n­ar putea să  spună astfel în genere despre orice suflet şi nici despre vreun suflet oricare ar fi eluo. o  20 calitate şi o substanţă. este . în adevăr. căci_ fiecare element va cunoaşte  cîte unul. o dată ce noţiunea de fiinţă129se poate exprima cu multe  sensuri — căci înseamnă cîteodată substanţa individuală.  44 30 De altă parte afirmaţia — de pildă a lui Empedo­cles ___ că orice se poate cunoaşte prin elemente corporale.  cuprinde în sine multe nedumeriri şi greutăţi; în plus. nu vorbesc astfel despre orice fel de suflet. Ar mai putea pune cineva întrebarea : din ce cauză sufletul din  aer este mai bun si mai nemuritor decît cel din animale? în ambele cazuri însă.  părţile din corpul vieţuitoarelor. ca să judecăm nu numai 5 despre ea. factor dominator <pe cînd> alţii  susţin din contră că elementele sîut "J primele dintre realităţi. odată ce orice e neîndoios un element.  Aceste consecinţe şi altele de acelaşi fel rezultă.  Dar sînt unii care susţin şi că sufletul este confundat cu Universul întreg145.  Este absurd să susţinem pe de o parte ca ceea ce este asemănător nu poate suferi nici o afecţiune din partea  asemănătorului. Aşa s­a întîm­plat şi cu  învăţătura cuprinsă în aşa­numiteleul poeme orfice. căci numai el nu va distinge unul dintre elemente : ura. Căci e de  sine înţeles că el. în adevăr.                                                   15 *;  Totuşi. dacă nu vor fi şi acestea în el.137 şi că este. a denumi focul sau aerul  . nu dă naştere unei fiinţe vii. ci o face constînd în amestecuri de elemente şi  io tocmai în acele elemente se arată a fi mai bun146. Şi totuşi se pare 20 că sufletul imprimă animalului numai mişcarea ca deplasare. sau cîteva. cu toate ca nu se bucură de mişcarea ca deplasare 139 şi nici de senzaţie si că multe  dintre animale n­au gîndire. si în orice caz este mai puţin puternic decît intelectul. în acest fel se pronunţă  şi cei care admit că intelectul şi sufletul sensitiv provin din elemente. din care se compune sufletul  ? în acest caz el va fi totodată o cantitate. prin natura sa. 136 Şi apoi.element pe cel asemenea lui. Faptul a scăpat din vedere adepţilor acestei învăţături. B suficientă cunoaşterea uneia din cele două părţi  ale unei contrarietăţi.15 vietăţi este una dintre cele mai absurde opinii. oricare ar fi el. din natură. în adevăr. a luat naştere cel dinţii. deci nu percep nici pe cele asemă­ 410 b nătoare. Regula este criteriu pentru amîndouă (însă curba nu e criteriu nici  pentru ea nici pentru linia dreaptă). tendoanele şi părul. dar pe cele mai multe nu le va cunoaşte. Chiar dacă cineva ar admite  25 şi acestea şi ar considera că intelectul este o parte a sufletului si tot aşa si puterea de simţire. dar nu osul sau omul. dar si despre cea contrarie144. dar odată cu ea şi pe cea curbă. totuşi nu­i absolut necesar să fie din toate. adus fiind de curenţii vînturilor. daca sufletul constă în aer  sau în foc. iar a nu le recunoaşte că sînt vietăţi. elementele se  cpmportă ca şi materia. adică pe toate celelalte. Oare sufletul  e alcătuit numai din cîte fac parte din rîndul substanţelor ? Atunci cum poate el cunoaşte şi pe fiecare element dintre  celelalte ? Nu cumva vor spune că fiecare gen are elementele sale si principiile proprii. deoarece nu toate 411 a  respiră143. şi că asemănătorul  25 cunoaşte prin asemănător. fie  că e din mai multe sau din toate ? Căci e necesar ca fiecare să cunoască măcar un element. De exemplu. care poate io fi.  30 Dar acest lucru nu e cu putinţa să se petreacă cu plantele şi nici cu unele dintre animale. Acelaşi cuvînt se poate spune si espre celelalte. acelaşi lucru se confirmă din ce este spus acum133.m_ Ceva mai mult: ar  urma că fiecărui dintre principii să­i revină mai multă neştiinţă decît înţelegere.  Dar s­ar putea întreba cineva de ^asemenea. Că acest lucru e imposibil nu e  nevoie să mai spunem. Şi totuşi s­ar fi cuvenit să le perceapă. Căci ei socot simţirea o afecţiune sau o mişcare şi tot aşa cugetarea şi cunoaşterea. însă hotărîtor este acel factor care le întruneşte. Totuşi.138  Căci nu toate fiinţele dotate cu simţire sînt mişcătoare. Chiar dacă trebuie să se admită că sufletul e  compus din elemente. sau pe toate. fie că e alcătuit dintr­un singur element. Dar pentru Empedocles rezultă că tocmai  Dumnezeu135 este cel mai 5 lipsit de înţelegere.

 atît între ele cît şi faţă de întreg152. de ce n­ar fi de­a dreptul şi sufletul unitar ? Iar dacă este divizat. sufletul este realitatea în act a  unui astfel de corp. şi  nici nu se poate afirma temeinic şi adevărat că sufletul e pus în mişcare. Căci  85 tocmai în cadrul existenţei sufletului se desfăşoară şi somnul şi veghea. însă nu în act. fiecare dintre părţi  are simţire  şi se deplasează un timp  oarecare. opinia şi apoi dorinţa. se poate 15 considera drept substanţă  şi anume o substanţă compusă <organizată>. o parte din aer e evident că va aparţine sufletului. dintre vietăţi.  încercînd să definim ce este sufletul şi care ar putea fi cea mai cuprinzătoare  definiţie despre el1. dacă e din fire divizibil?14® Nu corpul. pe cînd o altă parte  nu­i va aparţine. iar de alta cum ar fi  contemplarea <a ceva prin ştiinţă în acţiune>. Fireşte. e greu chiar să ne închipuim.20  ţite.151 ca şi cum părţile 20» ar  conţine acelaşi suflet ca specie. Dar e evident că sufletul este ca o ştiinţă.  . voinţa şi năzuinţele în genere. maturitatea   şi micşorarea. sau cumva pe fiecare le facem cu anumite părţi ale sufletului? Şi oare viata  fiinţează numai în una din aceste părţi sau în mai multe ori chiar în toate. ce potentă are fiecare în corp.  iar mişcarea ca deplasare la vieţuitoare provine de la suflet. Este însă anterioară ca naştere la acelaşi subiect. sau ca sufletul să fie din părţi identice. 'j suflet susţine tot corpul. Cu cele  spuse  mai sus  să fie încheiate  discuţiile 412 a asupra  doctrinelor tradiţionale  despre  suflet. Căci.. S­ar mai putea pune o întrebare şi cu privire la  părţile lui. Deoarece însă. dacă întregul  15.5  Dintre corpurile natiirale. Se consideră dimpotrivă. iar între ele se comportă ca nedespărţite. e natural ca şi fiecare  dintre         . şi alta cum ar fi contemplarea7. apoi pe  toate celelalte le facem ori le suferim. însă în aceeaşi măsură subzistă toate părţile.absurd. şi că o parte 5.155 şi fără acest principiu nici o fiinţă nu poate avea senzaţie. în fiecare dintre membre şi sînt  25 specific identice. ca părţi ale  sufletului. Din cele spuse rezultă clar că nici cunoaşterea nu aparţine sufletului pentru că^e alcătuit din elemente. corpul nu  poate fi considerat suflet. ca mai curînd sufletul tine  la un loc corpul. de creştere si în  fine de micşorare de la sine.   Ce  anume  parte  o  va  susţine  intelectul şi anume cum. ca si creşterea. cînd sufletul iese. corpul este şi ceva anumit.  care în sine de altfel. Este deci necesar. Aşadar. Va mai trebui să cercetăm despre IQ. tocmai acela este suflet.  pe cînd somnul cu posedarea ştiinţei.   Prin  urmare.  în  fine  este  clar  că plantele  trăiesc  chiar  divizate ca şi.                                             5  Noi afirmăm că substanţa e un gen anumit2 între realităţi. Dacă ele nu dainuiesc. ci mai curînd  este el însuşi substrat şi materie.  Deoarece  cunoaşterea  aparţine  sufletului  si tot  aşa senzaţia.gen cu  părţile147. De aceea . Această entelehie se zice în doua  4 — Despre suflet  49 sensuri: una cum ar fi ştiinţă. acestea devin însufle­  . fiecare corp natural.6 Căci corpul nu este din acelea ce se enunţă despre un subiect <ca sufletul>. cu necesitate. cugetă.154 căci numai de un astfel de suflet se bucură atît animalele  cît si plantele; iar acest suflet e separat  30 de principiul de simţire.   ce  oare menţine la un loc  sufletul. se prezintă ca divizibil153. ştiinţa. Iar dacă aerul. sau ca el să im aparţină vreunei părţi a  întregului. Sufletul este deci. deşi sufletul în  întregul său.  iar  altă  parte  doreşte. iar forma este  o enteleliie <reali­tate în act>4 şi aceasta în două sensuri: de o parte cum 10 ar fi ştiinţa. pentru ei se impune să afirme că şi Sufletul <universal> este specific identic cu părţile lui. sau există o altă cauză ? De exemplu. însă substanţa este o entelehie <realitate în act> : aşadar. Materia este o potenţialitate. Dacă există vreun alt factor care  face unitar sufletul.   Dar acest lucru pare imposibil. unele au viaţă iar altele ii­au. unii  spun148 că el e divizibil. Căci dacă este unitar.\ părţi să susţină ceva din corp. Dar se pare ca ei sînt determinaţi să admită că există suflet în acestea.   Ne  vom  întoarce acum iarăşi ca şi de la început.  1. nu este ceva determinat.46  pe cînd sufletul e format din părţi eterogene. iar din această substanţă o parte se prezintă ca materie. Numim viaţă capacitatea de hrănire prin sine. fiindcă n­au organe care să le păstreze natura. prin primirea a ceva din <Uiiiversul> înconjurător de către vieţuitoare. de bună seamă. acela dacă el e unitar sau din mai  multe părţi. Aşadar. cînd este împrăştiat e totuşi omogen. care participă la viaţă. o altă parte ca formă şi specie potrivit căreia se şi poate vorbi de ceva  determinat. Substanţe se dovedesc a fi în primul rînd corpurile şi dintre acestea  cele naturale; căci acestea sînt principiile celorlalte. o dată  ce.  CARTEA a Il­a  <Definiţia  sufletului pe  bază  de  analiză psihofizică>. o substamă în sensul de specie1 a unui corp natural  care 20 are viaţa ca potentă.  Se pare că si principiul <vital> din plante este un suflet. corpul îşi dă suflarea. unele insecte.3 în fine a treia se prezintă ca o îngemănare a celorlalte două. şi putrezeşte. percepem şi ne mişcăm. fiindcă întregul este de acelaşi .  raţiunea va căuta  să ştie  care este factorul susţinător şi tot aşa se va merge la infinit150. înzestrat cu viaţă.  30 — oare nu  aparţin sufletului în întregul său toate acestea /ai b şi tot cu întregul lui cugetăm. iar veghea corespunde cu contemplarea.  deşi nu ca număr. De exemplu. nu e de loc  surprinzător.

. Aşadar. Şi după cum ochiul este pupila  împreună cu funcţia văzului. dacă este . termenii definiţiilor sînt oarecum concluzii. o unealtă ar fi un corp  natural. Căci  vorbirea ce defineşte trebuie să învedereze nu numai starea de fapt. Noţiunea despre suflet să rămînă. Acest fapt este evident la vegetale. înzestrat cu organe. căci nici o altă putinţă nu aparţine sufletului lor. Căci deşi se zice în multe sensuri „unul" şi .a exista". în adevăr. ce este sufletul. iar sufletul ar fi aceasta. Dar acum <securea>  15 e secure. însă nu corpul care şi­a lepădat sufletul este virtual de aşa  fel încît să trăiască. decît numai prin omonimie. Căci aşa cum se raportează partea la parte. în adevăr.  întocmai ca actul tăierii securii si vederea în act. văzul însuşi ar fi sufletul  20 lui. şi.a vieţui" se exprimă în mai multe moduri. Rădăcinile sînt corespunzătoare gurii. chiar dacă ar fi implicat numai unul din acestea. în schimb. Este o substanţă anume cea potrivită cu raţiunea de a fi a lucrului.9 Organe mai sînt si părţile plantelor.sufletul este primordiala entelehie <realitate în act>8 a unui corp natural care posedă viata ca potentă. în schimb corpul este ceea ce există ca potentă. în general. Bste însă posibil ca aceasta  aptitudine22 să fie independentă de celelalte. dacă. simţire. De aceea nici un e nevoie să cercetăm dacă  sufletul şi corpul alcătuiesc o unitate. Dar o astfel de definiţie este exprimarea  unei concluzii. pe cînd sufletul este  întocmai văzul şi potenta organului. ci în acelaşi fel în ambele aceste direcţii şi peste tot tot­  30 deauna21 se hrănesc şi trăiesc pînă la capăt cît timp aţi putinţa să­şi apuce hrana. însă. spunem că sînt animale.  Deocamdată să rămînă precizat numai atît: că sufletul este principiul susnumitelor facultăţi şi se defineşte prin  acestea: hrănire. în fine micşorarea precum şi creş­  25 terea. Iar sămînţa şi fructul sînt virtual un anumit corp. 'se observă că toate animalele au simţul  pipăitului. care cuprinde în sine principiul mişcării ca şi pe al stării pe loc.23 Ca prim factor de simţire toate & au pipăitul. Tocmai de  aceea. însă animalul 413 b îşi susţine viata în primul rînd prin simţire. despre fiinţele care nu se mişcă şi nici nu­şi schimbă locul. exprimă şi cauza obiectului definit. cum este ochiul sculptat în piatră sau cel desenat. cel puţin la fiinţele  muritoare. Cine însă zice: cvadratura este aflarea mediei proporţionale.. trebuie să ne străduim iarăşi să îndrumăm în acest sens studiul nostru despre suflet. în plus procesul de  hrănire. la fel şi întreaga simţire se raportează la întregul  corp dotat cu simţire. şi a cui materie este.  Aceasta înseamnă că este esenţă pentru un corp anumit13 întocmai cum. urmează că el este  realitatea în act primordială a unui 5 corp natural. sau o porţiune din suflet. ele  nu cresc numai în sus iar în jos nu. De exemplu :  ce este cvadratura ? Egalitatea unui patrulater cu laturile egale cu un pătrat. După cum puterea de hrănire poate să fie separată  de simţul pipăitului ca şi de orice altă simţire. Numim putere de  hrănire o astfel de parte din suflet la care participă şi vegetalele. ci a unui corp naturălj  anumit. De acest fel  poate fi numai un cqrp înzestrat cu organe. în direcţii contrarii. ale iiiciunui alt corp. ci numai acela care îl are în sine16. n­ar mai fi secure.10 căci  ambele sug hrana. ci trebuie să  cuprindă şi cauza şi s­o pună în lumină. se observă că au în ele însele o  capacitate şi un anumit principiu prin care îşi dobîn­desc creşterea sau micşorarea. Dacă însă trebuie sa rostim o definiţie generală despre orice fel de suflet. însă cu totul simple.19 Deoarece .  vorbim de „vieţuire" ca de exemplu intelectul. care lipsind nu mai  este ochi decît prin omonimie. tot aşa si veghea este o realitate în 413 a act. cum fac cele mai multe definiţii. nimic nu le împiedică pe unele să existe separat. să zicem o secure14. deoarece acele  părţi nu fiinţează ca entelehii.  Ceea ce am spus trebuie observat şi la părţile corpului.12  principalul lor sens este realitatea în act <entelehia>. Ceea ce se petrece cu un membru al  corpului trebuie să se considere pentru întreg  50 corpul unui vieţuitor. Aşadar vieţuirea  revine vieţuitoarelor de la acest principiu. Esenţa ei ca secure ar fi tocmai substanţa ei.20 De aceea si stăruie convingerea că toate vegetalele trăiesc. dar au simţire. Căci aceasta este substanţa ochiului ca raţiune de a fi.11 precum nu cercetăm dacă ceara e una cu chipul imprimat în ea şi nici în  genere despre materia oricărui lucru. Oare fiecare din acestea este suflet. Căci există şi o  realitate 5 în act a anumitor părţi la unele. Din ce cauză se petrece astfel fiecare din aceste două procese vom spune mai  10  tîrziu24. a unui corp artificial de acest fel.  2. Dacă însă  substanţa <formală> ar fi separată de secure. deşi celelalte nu pot fi independente de ea. mişcare.  10  < Argumentarea privitoare la definiţia  sufletului>. gîndire. 412 b cum e  frunza apărătoare pentru coaja fructului. Dar încă nu e clar dacă sufletul este o entelehie a corpului  întocmit cum e cîrmaciul pentru corabie. este evident că sufletul  sau anumite părţi ale lui — dacă el ar fi natural alcătuit din părţi — nu sînt separabile de corp17. mişcarea şi repausul în raport cu locul. tot aşa aici sufletul şi corpul sînt împreună o fiinţă vie.  10 Am spus deci. Ochiul însă este materia văzului. tot aşa pipăitul <se poate separa> de alte simţuri. de pildă. nu că  vieţuiesc numai. Aşadar.18 De obicei.  20 Deci noi sa spunem — reluînd de la început cercetarea — că însufleţitul se defineşte faţă de neînsufleţit prin  viaţa. întrucît el este aşa consti­ 25 tuit15. deci deocamdată. Deoarece chiar din noţiuni neclare dar mai evidente se poate naşte claritatea. astfel definită şi  schiţată. şi o noţiune închegată raţional mai  proprie cunoaşterii noastre. De altfel. iar coaja fructului pentru fruct. Căci feufletul nu este esenţa şi raţiunea de a fi. Dacă ochiul ar fi o vietate. simţirea.

  Deoarece spunînd „prin ce trăim si prin ce simţim". au si reprezentare27 şi dorinţa. ar fi un singur suflet în  fiecare plantă.  <îndrăznirea> şi năzuinţa37 ; iar toate animalele   au  unul  singur   dintre   simţuri:  pipăitul.  Este evident. denumim pe de o parte ştiinţa sănătăţii.   Dar cine are  simţire.  fără să determine în care şi în ce fel de corp. ci se pare că este vorba de un alt gen de suflet. iar dintre acestea  materia este potenţa iar forma entelehie. cînd acestea sînt tăiate26. Am denumit potente   <facuităţi > pe cea nutritivă. ca şi plăcere. deci. toate animalele se hrănesc cu ali­  54 mente uscate si umede. iar cealaltă a celui ce poate fi  însănătoşit. clar că <sufletul> este o entelehie specifică şi raţiunea de a fi a ceea ce are o  potentă <virtualitatea> de a fi într­un fel anumit. (căci factorul eficient se dovedeşte a fi în cel ce suferă acţiunea şi e înrîurit prin ea32) şi deoarece sufletul  e primordial acea entitate prin care trăim. Ceva mai mult.   de gîndire.33 Şi de aceea pe buna dreptate gîndesc cei care sînt de  părere că sufletul nu există  20 fără corp şi nici nu este un fel de corp. în fine de vreme ce rezultanta ambelor e însufleţitul. ci şi  mobilitate.34 Adică el nu este corp. dar ţine de un corp si de aceea se află într­un corp. (uneori noi  denumim „ştiinţă". dacă substanţa e spusă în trei  feluri. după cum cu privire la plante se observă că unele trăiesc  52 chiar îmbucatăţite şi cu părţile separate unele de altele „ ca şi cum. pe cel mai necesar : pipăitul. căci   aceasta  este   impulsul  către   obiectul  plăcut. nici culoarea.  doritoare. Tot aşa există deosebire între fiecare din celelalte facultăţi  menţionate mai sus.o porţiune. Căci entelehia fiecărui corp se iveşte firesc în cel ce există virtual <cu o potentă> deci cu si în materia  proprie lui.  senzitivă. dar altele prezintă dificultăţi. Căci a se deosebi prin factorul de simţire ca şi prin cel de  opinie este tot atît cît se deosebeşte simţirea de opinie. din cele spuse.   de  mişcare  din  loc. altele numai  cîteva. prin realitatea lor în act. iar altor fiinţe. Din ce cauză.   în 5 plus au si simţirea hranei. iar altora chiar putinţa de a gîndi şi apoi intelectul. cum zic unii29.) Foamea şi setea sînt dorinţi; foamea este o dorinţă de ceva uscat şi cald. Totuşi.35 dar nu în sensul cum spuneau înaintaşii. Pe lîngă acestea unora le aparţine şi mobilitatea.  altora doar unele. de nu cumva mai există o altă fiinţă asemănătoare sau chiar de un rang superior. unora dintre vieţuitoare le aparţin toate acestea. iar altele au un singur simţ. noi spunem că ştim prin fiecare din aceste două) . iar dintre acestea. ci tocmai acesta este entelehia unui anume corp. Astfel se petrec lucrurile şi după  25 raţiune. privitor la intelect şi la facultatea teoretică28. Din acestea deducem. Dorinţa cuprinde şi impulsul şi  pornirea. în fine unora numai una singură. Căci. iar altora abia una singură. Tocmai acest fapt constituie deosebirea dintre vieţuitoare. dar prin potenţialitate o pluralitate. Dar despre ele trebuie să ne lămurim mai tîrziu; deocamdată să ne mulţumim cu  atît: că animalele care au pipăit au şi dorinţa. Asemănător este şi cazul cu privire la simţuri.  3. pe cînd  gustatul <unui suo este un fel de pipăire. Iar dacă ele au pe cea senzitivă 414 b o au şi pe cea doritoare. tot aşa vedem că se întîmplă şi cu privire la alte deosebiri ale  sufletului în 2azul insectelor. va trebui s­o  cercetăm mai tîrzîu30. După cum am spus. ca eternul de pieritor. altora însă numai unele dintre  ele. calde şi reci.36 dintre facultăţile sufletului. însă este  limpede că ele sînt diferite după raţiune <ca funcţie>. la celelalte părţi ale sufletului e evident. iar cine le are pe acestea are şi dorinţa. iar simţul pentru acestea este pipăitul.   Plantelor  le aparţine numai cea nutritivă. căci atingerea hranei este o senzaţie. ştiinţa şi sănătatea reprezintă o formă. iar  setea de ceva rece şi umed. de asemenea şi „prin ce  mijloc ne însănătoşim". 30 eele de care am vorbit aparţin toate unor anumite fiinţe. Unele vieţuitoare le au pe toate.  şi încă într­un corp de o anumită conformaţie. se  30 poate spune ca el este raţiunea de a fi şi forma. iar dacă au simţire. prin urmare. şi numai acesta poate fi despărţit. care îl adaptau unui corp. simte atît plăcutul cît şi durerosul.38 căci la hrănire nu ^on­ l* tribuie cu nimic nici sunetul.  <Puterile sufleteşti la diferite vietaţi>. l» dar va trebui să revenim  mai tîrziu39. altul materia şi al treilea rezultanta amîndurora. pe\lîngă  aceasta şi cea senzitivă. că nu sînt separ abile. oarecum o specie şi  raţiunea de a fi ca şi actul celui capabil a le primi. se înţelege deosebit31 şi tot aşa „prin ce cunoaştem". sau şi prin loc?25 Despre unele  din acestea nu este greu să ne  15 dăm seama. (Numai accidental simţirea altor obiecte  este simţire de hrană. ca  de pildă oamenilor. în adevăr. iar nu materia şi subiectul ei. simţim şi gîndim ca atare.  Desfătarea gustării tine de acestea. în  adevăr. deşi se observă că nu orice lucru primeşte la întîmplare pe oricare  <substanţă>. una a celui capabil de ştiinţă. Căci unde este simţire există şi durere. cum am arătat. nici mirosul. că într­un mod asemănător putem obţine o noţiune unică despre suflet40 cum obţi­ 20 nem . în adevăr. iar pe de alta însănătoşirea unei anumite părţi a  corpului sau chiar a întregului corp. dintre care unul este forma. în  schimb. alteori „suflet" căci. are plăcere şi durere. nu e încă  nimic clar. că au putinţa de a­şi reprezenta. oare e de aşa fel încît să se deosebească numai după raţiune <ca funcţie>. fiecare din părţi are nu numai simţire. Nu e clar.  iar unde sînt acestea e necesar să existe şi dorinţă. nu corpul este entelehia  sufletului.

 nici simţul mirosului42. nu creşte în mod natural   dacă nu e  hrănit. cîte ajung la maturitate nemutilate sau  cu reproducere automată:  56 de a crea o fiinţă la fel cu sine. căci tocmai acesta este scopul ei.50 Aceste noţiuni se spun în multe sensuri. altul mai  puţin. Este de sine înţeles •că tocmai studiul asupra fiecăruia din aceste suflete este şi cel  mai propriu. L. pentru aceeaşi cauză.45 Iar dacă­i astfel. cînd vorbim despre suflet. Totdeauna. Căci după normele cugetării noastre. Căci nimic nu scade şi 25. căci este primordiala facultate şi cea mai  comună a sufletului. La fel se poate formula  una şi cu privire la sufletele amintite mai sus. Este necesar ca cel ce~şi propune sa­şi îndrumeze 15 cercetarea spre aceste facultăţi sufleteşti. sufletul este cauză. iar altele nu o au. însă Empe­docles nu se exprimă corect adăugind că creşterea se petrece la  plante prin formarea rădăcinilor în jos.una despre o figură geometrică ; căci aci nu există o altă figură în afară de triunghi şi de celelalte cum nici acolo nu  există un altfel de suflet.47 un animal un alt animal. prin care se susţine viaţa 25 tuturor fiinţelor. aşadar.a fel şi sufletul este cauză potrivit celor trei caractere  diferite. faţă  de capacităţi au 20 întîietate activităţile si faptele. în acelaşi fel lucrează şi natura. şi. De aceea ar fi ridicol să căutăm o noţiune 25 generală atît la acestea cît  şi la celelalte. S­ar putea formula o noţiune generală pentru figurile  geometrice. de pildă la plante. şi tot ale lui sînt activităţile legate de procreare şi  de digerarea hranei. urmînd legile naturii. 16 a iar în sus . nu unu la număr. toate năzuiesc spre acest scop şi în vederea 415 acestuia lucrează tot ce lucrează. al omului sau al vietăţii inferioare.  < Puterea de hrănire vegetativă >.  Aşa este sufletul în animale. trebuie să examinăm de la caz la caz. întrucît ele există în vederea sufletului. care nu va fi o noţiune proprie nici uneia dintre realităţi. şi nu durează el însuşi.\ Iar  scopul este dublu: scopul <ultim> şi lucrul pentru care se face ceva. fiindcă nici una dintre cele pieritoare nu poate să se  perpetueze. căci  senzaţia pare că este un fel de alterare. multe dintre animale ii­au nici vedere nici auz. atît  la figurile geometrice cît şi la fiinţele însufleţite. ca şi despre obiectul gîndirii. Apoi. o plantă o altă plantă. cum într­un 30 pătrat e triunghiul. ele însele nu pot să  participe la eternitate şi la divinitate în neîntreruptă continuitate. pentru că este atras pămîntul din ele în acest fel. neţhnnd seama de specificul propriu şi  neseparabil. pe cînd altele trăiesc numai mulţumită acesteia. La fel stă cazul cu noţiunea despre figurile  geometrice ca şi cu cea privitoare la suflet. dar nu toate din cele ce au  cîte o facultate din acestea au şi  to judecată. de pildă. chiar mai înainte de acestea trebuie să  observăm atent. care se va armoniza cu toate. unele după  altele. e evident.  în adevăr. Fiinţele pieri­toare care au judecată au si pe toate celelalte. obiectele lor cu privire la care mai întîi să ne orientăm. Trebuie să cercetăm din ce cauză se înseriază ele astfel.a urmă si în cel mai mic număr vin la rînd  cele care au judecată şi gîndire. în adevăr. Aşadar devine  15 limpede că sufletul este cauză şi totodată ca scop final.  Sufletul este cauză si principiu  al corpului viu. şi nu se  hrăneşte nimic care nu e înzestrat cu viaţă. să lăsam deo parte aşa ceva <calitatea care­i redă specificul>.51 Că el e cauza de existenţă ca substanţă formală.41 Căci fără facultatea de hrănire nu există nici cea de simţire.46  în adevăr. Căci pentru  toate cauza de existentă este substanţa lor şi viaţa pentru vieţuitoare constituie însăşi noţiunea lor de a fi. iar cauza şi  principiul acestora este sufletul.52 Căci după cum intelectul  acţionează în vederea unui  scop. fără pipăit nu există nici unul din celelalte simţiri. de exemplu ce este cugetarea.  Ceva mai rnult: primul imbold53 al mişcării în spaţiu porneşte tot de la suflet. Iar  dacă este nevoie să spunem ce este fiecare facultate. Căci toate corpurile naturale sînt organe ale sufletului şi aşa cum sînt ale animalelor tot aşa şi  ale plantelor. Pe de altă parte. ci ca şi & el însuşi.   însă scopul  se  înţelege  în  două sensuri:   scop 2» ultim şi  scopul pentru ceva. Apoi el este raţiunea de a fi sau entelehia a tot ce există ca potentă. unul mai mult. în adevărflaceasta e opera cea mai naturală pentru vietăţi. alterarea ca şi creşterea există întrucît pornesc de la suflet.1 Acelaşi  lucru se petrece atît cu creşterea cît şi cu micşorarea.  4. alături de cele de care am vorbit. mai  întîi încă trebuie să spunem ce înseamnă a cugeta şi ce înseamnă a percepe. sau simţirea sau hrănirea. ci unu ca specie. Aşadar mai întîi trebuii să vorbim despre hrană şi despre procreaţie. dar cea de hrănire e separată de cea de 415  55 simţire. cel  al plantei. sufletul hrănitor aparţine şi celorlalte fiinţe <afară/de om>. totuşi nu toate  vieţuitoarele au această potentă. potrivit naturii. şi anume  sufletul după natură. participă la aceasta fiecare cum poate. Dintre  fiinţele dotate cu simţire unele au facultatea mişcării. de ce specie e sufletul fiecăruia. Aşadar. pentru ca să participe la eternitate48  şi la divinitate pe cît e posibil pentru ele. dar simţul pipăitului  % există şi fără celelalte.54 pentru că* n­are senzaţie nici o fiinţă care nu e dotată cu suflet.   aceeaşi şi unică la număr rămî­nînd.. iar în facultatea simţirii e  implicată cea de hrănire.49 Deoarece. L. în ceea ce se •' înseriază. ba unele n­au nici măcar reprezentare. dar nu va fi proprie pentru nici o figură anumita.  Căci şi ca punct i<* de pornire al imboldului mişcării şi ca scop al acestei mişcări şi ca substanţă formală a  corpurilor însufleţite. e cuprins virtual ceea ce precede. adică: despre hrană şi  obiectul sensibil. Intelectul teoretic  va face obiectul unui alt studiu43. să înţeleagă esenţa  fiecăreia dintre ele si abia după aceea să urmărească particularităţile strîns legate de ele44 şi apoi despre celelalte.

 dar şi creşterea. în direcţia opusă. deoarece  10 numai el dintre corpuri <sau elemente >57 se observă că se hrăneşte şi creşte.  Unii gînditori56 sînt de părere că natura focului pur si simplu este cauză a hrănirii şi a creşterii.55 ci ceea ce este capul pentru  animale sînt rădăcinile pentru plante. dar unul e nedigerat. pe cînd la toate cele ce fiinţează prin natură  există o limită şi o raţiune a mărimii ca şi a creşterii. De aceea orice corp însufleţit are căldură. deci. se  poate spune ca sufletul primordial este tocmai cel ce. De aceea însafleţitul nu poate exista 20 dacă e lipsit de hrană. De aceea ar si putea fi considerat ca  factorul lucrător. s­a spuspînă  acum ce este hrana. Iar dacă există ceva. în linii largi. că un astfel de principiu al sufletului este o potentă în stare să conserve corpul  <primitor> aşa cum este67. pe cînd hrana se transformă sieste mistuită; iar transformarea se  săvîrşeste pentru toate în contrariul lor sau în ceva intermediar.. Acestea sînt lucrări ale sufletului. iar cu ce se hrăneşte este hrana. De buna seamă.Dacă  ambele sînt alimente. precizat acestea să vorbim în general  despre simţire în întregul ei. Aşa că e clar că. îiitr­adevâr facul­  20 tatea se distinge de celelalte prin această lucrare. căci  „sus" şi „jos" nu înseamnă acelaşi lucru pentru toate fiinţele. unul hrană.  Deoarece aceeaşi facultate a sufletului este totodată hrănitoare şi procreatoare. atît mîna cît şi cîrma. Căci multe contrarii se produc unele dintr­altele. într­o măsură. iar hrana îl pregăteşte  59 pentru activitate. oare. Apoi hrana suferă ceva din partea celui hrănit. Mai tîrziu va trebui   să   aruncăm o lumină mai largă asupra acestei chestiuni în tratate 30  speciale70. apa este hrană pentru foc. Cît despre . dar nu înseamnă că orice contrariu este neapărat hrană pentru oricare. iar nu ale focului şi mai  curînd pornesc de la raţiunea de a fi. Se pare că un contrariu e cel care constituie hrană pentru  contrariul său. Dar se pare  25 că nici acelea60 nu constituie în acelaşi mod hrană unele  58 pentru altele : iată.  <Despre senzaţie şi percepere ca virtualitate şi realizare*. apoi el este chiar sufletul. înseamnă că factorul care hrăneşte  este  sufletul primordial. una fiind mişcătoare  şi mişcată. dar nu  si acesta din partea 35 hranei.68 pe  cînd hrănitul este corpul care­1 conţine. sînt de părerea opusă : că se hrăneşte contrariul din contrariu. cum am spus. la starea de activitate de la inacţiune. după cum nici constructorul nu suferă din partea materialului. Senzaţia constă în faptul  de a fi pus în mişcare şi de a suferi o afecţiune.din cauză că focul se întinde.64 în măsura în care un aliment nu e digerat. o cauză asociată. deoarece asemănătorul nu suferă  nici o afecţiune din partea unui asemănător. iar nu de la materie. în măsura în care corpul însufleţit este o mărime. oarecum. căci hrana păstrează substanţa şi ea subzistă atîta  timp cît va fi hrănită ; apoi < hrănirea > mai e şi factor al procrea­ţiei66.69 Aşadar.  13 creşterea focului merge la infinit. de exemplu ce este sănătos se produce din ce este bolnav. iar  în măsura în care fiinţa este un individ si o substanţă. Este însă o deosebire între  hrănire şi creştere. Aşa că el nu înţelege corect termenii de „sus" si „jos". după . ci acesta din partea lui. în adevăr.65  aşa încît şi hrana contribuie 16 la însufleţire şi acesta nu e numai un fenomen accidental. ci  numai se păstrează.63 Dar ce este. iar dacă este digerat se  hrăneşte asemănător cu asemănător. Deoarece însă nici o vietate nu se hrăneşte dacă nu se bucură de viaţă poate că corpul este ca însufleţit. mijlocul de hrănire şi factorul care­1 hrăneşte. iar  alţii. iar scopul este procrearea unei fiinţe asemănătoare cu sine. dar nu  sînt toate mărimi. iar agentul  care săvîr­şeşte digerarea este căldura. într­adevar unii spun că asemănătorul se hrăneşte cu asemănătorul62 şi pe aceeaşi măsură creşte. ci acelea dintre contrarii care îşi  dobîndesc nu numai naşterea unul de la altul. Deoarece există trei factori deosebiţi  <în hrănire>: fiinţa hrănită. ci  mai curînd sufletul e acel factor. alimentul e susţinător al creşterii. se hrăneşte contrariul cu contrariu. numai.  Constructorul 4i« trece. dacă ele sînt atrase în direcţii opuse ? Se vor  dezmembra. care este  totodată si cauza creşterii şi hrănirii. cealaltă pusă în mişcare. Urmează. ca si mijlocul de a cîrmui o corabie. Pe  lîngă acestea. Dar este. este hrană. Pe de altă parte orice hrana trebuie sa ofere putinţa de a fi digerată. iar altul digerat. dacă trebuie să socotim organele ca diferite şi potrivite 5 cu funcţiile lor. dar nu a celui hrănit. cum este în Univers. Totuşi această părere 3® lasă o  nedumerire.59 e necesar mai întîi să ne formăm o  noţiune despre hrănire. procreează o fiinţă asemenea cu 25 sine. dar în altă privinţă n­au  dreptate. atît în plante cît si în animale. dacă nu va fi ceva care să împiedice aceasta. După ce am. în adevăr. cît timp va exista materie arzătoare. hrana ? Este ea un adaus  care revine unei vietăţi în ultimul stadiu sau care îi revine în primul stadiu? între acestea două există deosebire. ci a unuia asemănător  cu cel hrănit. care e forţa care cuprinde împreună focul şi pămîntul. tot aşa. substanţa fiinţei acestuia l» exista dinainte căci nimic nu se generează pe sine însuşi.38 dar nu de­a dreptul cauză. şi unii şi alţii au dreptate. am fi îndreptăţiţi să socotim că hrănirea e şi de un fel 5 şi  de altul.  5. de exemplu. Dar deoarece este  just ca fiecare lucru sa se numească după scopul său. Aşadar la corpurile simple  <elemente>61 acestea <apa si focul> par mai ales a fi. dar focul nu hrăneşte apa. celălalt cel hrănit.mijlocul  hrănirii" el se înţelege în două feluri.

 căci  20 factorul care provoacă trecerea în act provine din afară : de la ceea ce se vede şi de la ce se aude. Cauza este că perceperea în act depinde de obiectele particulare ca şi de activitatea <  omului >. Căci mişcarea  este şi ea un mod de acţiune. ca şi despre cel care în fapt le săvîrşeste). că se scliimbă.83 Totuşi e o deosebire. Deci este evident că funcţia de percepere există. cum am spus. Căci acum vorbim în general despre ele. De aceea lucrurile se petrec. cum am spus76. cînd ar vrea.72  Chestiunea prezintă o greutate şi pentru care motiv nu se produce şi o senzaţie a senzaţiilor73 şi de ce. trebuie să afirmăm ori că nu suferă nici o  afecţiune. deoarece cele sensibile  sînt particulare si aparţin lumii din afară. căci altfel s­ar arde pe sine şi n­ar mai avea nevoie de a fi în act. îndată ce se hotărăşte. ci odată apare ca si cum am vorbi despre un  30 copil că e apt pentru război. procedeul care pornind din starea de potenţialitate conduce spre act pe calea cugetării si înţelep­  ciunii. de  o parte ca o virtualitate. Cît despre perceperea în act. nici 417 b . Deci primii doi sînt ştiutori virtual. sau prin accidentele lor. ci numai ca o potenţa. ea corespunde cu contemplarea  activă. ca si din partea unui neasemănător..^ dar unul 15 nedesăvîrşit. chiar în suflet.71 căci e neîndoios că ea e un mod de pre­  35 facere. gîndirea  stă în puterea lui. fiinţa  născută va avea oarecum percepere şi cunoaştere. cum am spus cu alte prilejuri. de altă parte ca realizare.e la sine fără sursa de aprindere. Cea dinţii schimbare a fiinţei cu senzaţie provine de la procreator. nu ca  o realitate activă. pămînt şi celelalte elemente 5 pe care le  înregistrează senzaţia prin ele însele. Al treilea este cel care de pe acum cunoaşte ceva. cum am spune. De aceea. nu este just să aibă denumirea de „învăţare"81.75  Aşadar.  Cum e  acest lucru  417 a posibil şi cum nu e posibil am spus­o în argumentările  generale  despre activitate  şi afecţiune.84 Acestea însă se găsesc oarecum. altă dată despre un om . De aceea. pentru că omul face  parte dintre fiinţele capabile de ştiinţă şi care stăpînesc o ştiinţă; pe de altă parte este şi cazul să numim ştiutor pe cel  care e stăpîn efectiv pe gramatică. ea este ca şi un combustibil. fără obiectele  exterioare. Aşadar. ci unul pentru că  genul şi materia sa78 sînt de un anumit fel. dar nu în act. De aceea nu este bine să se spună  despre subiectul gînditor. chiar  aflîndu­se în somn. însă fiecare din aceştia doi nu este capabil 25 în acelaşi mod. care nu se aprinde  60 10 d. el devine asemănător. Unii spun şi ca ce este asemănător suferă din  cauza celui cu care se  aseamănă. căci e necesar  25 să existe un obiect perceptibil. iar celălalt pentru că de pe acum şi­a însuşit  senzaţia respectivă sau gramatica. însă toate suferă ceva şi sînt  puse în mişcare de un factor activ.suferirea" nu  este de loc simplă. după cum nu se poate spune astfel despre un constructor cînd  construieşte. ori că sînt două  15 feluri de schimbări: trecerea către stările de privaţie şi <dimpotrivă> trecerea spre clobîndirea ţinui caracter si spre  menirea firească82. <organele perceptive > nu nasc senzaţia deşi ele conţin foc. din partea  celui ce se află în act <entelehie> si­i este asemănător în felul în care e relaţia dintre potentă de o parte şi entelehie de  alta. L. a fi pus în mişcare şi a se afla în act ar fi una. despre un om că este ştiutor. de pildă un subiect ştiutor. apoi tot aşa de la  celelalte obiecte perceptibile. cînd gîndeste. să vorbim mai întîi ca şi cum a suferi o senzaţie. ci cîteodată este o  30 61 10 distrugere cauzată de contrariul său.a  început e afectat ca nease­ 20 mănător. el fiind în act şi  ştiind în totul că acest lucru este A79. în altă privinţă. foc fiind74. pentru că. pe cînd ştiinţa este a celor generale. poate trece efectiv la starea  de cunoaştere.77  Pe de o parte există. trecerea în act făcîndu­se altfel. iar celălalt. dar unul dintre ei devenind astfel prin  învăţătură şi adesea schimbîndu­se deprinderea sa într­una opusă. tot aşa în două sensuri se poate înţelege şi senzaţia. dacă nu­1 împiedică ceva dinafară. Tot aşa stă lucrul şi în ştiinţele privind obiectele sensibile.  Deoarece numim simţirea în două sensuri (căci atît despre acela care aude şi vede virtual zicem că aude şi vede.  Dar despre acestea va veni timpul să dăm lămuriri şi cu alt prilej. pe cînd senzaţia nu stă în puterea lui. De asemenea şi cu privire la obiectul perceptibil prin simţuri există  de o parte virtualitate. într­o privinţă ca si cum ar  suferi din partea unui asemănător. dar după ce s­a produs afecţiunea.cum am spus. ci o altă denumire ; pe cînd. iar altă dată e mai curînd o confirmare a factorului existent virtual. care tocmai se află în act. iar de alta realizare.  Dar mai trebuie făcută şi diviziunea după virtualitate şi act <entelehie>. într­adevăr prin contemplare 5 în act se naşte cel care posedă ştiinţa ; aceasta sau nu e nici o prefacere (căci  adausul năzuieşte spre acelaşi lucru şi spre act) sau este un alt gen de schimbare.85 Deocamdată să rănvînă stabilit doar atît: ca ce  am numit noi „existent virtual" nu este simplu. De îndată ce se va naşte. despre cel ce învaţă pornind de la  potentă şi care dobîndeşte ştiinţa de la cel ce se află în plin act şi îi predă.80 De altfel. dar.

 nici. ci comune tuturor. 20 nu s­au pronunţat just spunînd că lumina se transmite şi se  întinde într­un anumit timp. sau ce anume produce sunetul sau unde este el. De exemplu o mişcare e perceptibilă atît prin pipăit cît şi prin văz. iar celălalt comun tuturor. auzirea unui  sunet şi înregistrarea unui gust. alteori este lumină. cel al sunetului fără sunet.89 Căci această culoare e  percepută numai accidental. că nu e nici foc. Orice culoare este un factor care pune în  mişcare transparenta în act şi aceasta 418 b este însăşi natura ei. Aşadar trebuie să vorbim mai întîi despre lumină ce anume este. Fără culoare este transparenţa ca şi  nevizibilul sau greu vizibilul.  Vizibilul este.8(i Aşadar. în  63 schimb  la   sensibilele   în   sine. ci numai atîta timp cît e transparenţă prin potentă. de bună seamă.91 Ceea ce spunem se va lămuri din ce în ce mai mult. aceeaşi în amîndouă acestea (ca şi în corporali­  tatea veşnică superioară95). iar într­unul sensibile accidental. ca să spun pe  scurt. oarecum.93 De aceea. numărul. Căci nu e posibil să fie două corpuri în acelaşi loc. e necesar să ne folosim de termenii: „a suferi" şi  . în schimb acci­  dental se numeşte sensibilul dacă. figura. pe măsură ce  vom înainta în expunere. transparenţă.repausul. dar după afecţiune  devine asemănătoare şi este ca şi cel care 1­a înrîurit. De acest fel însă este transparenţa. obscurul.94 De acest fel sînt aerul.. în genere. „Sensibil" se spune în trei  înţelesuri. Dar nu toate sîiit vizibile la lumină. a transparenţei ca transparenţă. ci printr­o 5 culoare străină de el. Numesc specific pe cel care nu se  poate percepe cu un alt simţ şi despre care nu e posibil să ne înşelăm. de bună seamă. dar nu cînd  este transparenţă în act.  7. ci se vede numai culoarea proprie a fiecărui . Transparent numesc eu ceea ce este vizibil.62 în vîrstă.  Ea este. De  aceea cel ce percepe nu suferă nimic din partea obiectului perceput ca atare <ca fiul lui Diares>.   caracterele   proprii   sînt cele   perceptibile   şi   tocmai   pentru    acestea    este  din 25  natură raţiunea  de  a fi a fiecărui simt.             25  Subiectul ce primeşte culoarea este fără culoare. de bună seamă. cît şi oricare de aceeaşi părere. Deoarece însă deosebirea dintre aceste două stări nu e încă denumită. Văzul este desigur.                                                        5  <0biectele  simţurilor şi particularităţile  lor>. Fireşte. ci pentru că are în ea însăşi cauza vizibilităţii. de pildă. dar nouă ne rămîne necunoscut acest fenomen.  Deocamdată am spus ce este transparenţa şi ce este lumina. este supusă afecţiunii întrucît nu este asemănătoare. Căci nu întrucît e apa sau  întrucît e aer sînt ele transparente. însă ar fi să se spună prea mult că rămîiie ascuns pentru toţi de la  Răsărit pînă la Apus. ca de pildă vederea unei culori.90 Este mai întîi vizibilă culoarea şi încă ceea ce se poate exprima prin  descriere. Dar într­un loc  în care aceasta există numai ca potentă.100 cum e. Despre fiecare simţ trebuie să discutăm mai întîi considerînd obiectele sensibile.96 Lumina este. sînt însă comune: mişcarea. dintre care în două le afirmăm sensibile „în şi prin ele însele". culoarea transparentului  cînd transparenţa e actualizată de foc sau de ceva cum este el corporalitatea superioară.92 Acest lucru se petrece în cazul vizibilului . acolo este şi obscuritatea. lucrul ar rămîne  ascuns pentru un mic răstimp vederii noastre. apa şi multe dintre solide. ci fiindcă există o anumită natură. între pămînt şi sfera care­1 înconjoară. mărimea: căci acestea nu sînt proprii  vreunui simţ.  6. ci 15 se poate înşela numai despre  ce este şi unde este obiectul colorat.în sine" dar în sine nu în sensul  unei exprimări în abstract. simţul vizibilului.87 Dintre  cele două unul este sensibil specific fiecărui 10 simţ. tot aşa stă lucrul şi cu fiinţa sensibilă. fiinţa sensibilă ca potentă este întocmai unui sensibil în.  Atît Empedocles". corp şi nici emanaţia  vreunui corp (căci şi în acest caz ar fi tot un corp). Iar lumina este realitatea în act a acesteia. dar lipseşte <încă> un termen propriu.a se schimba" ca de nişte numiri adecvate.97 şi de asemenea că lumina se  64 10 15 30 dovedeşte a fi contrariul întunericului. după cum s­a spus. act  <entelehie>. nu există vizibil fără lumină. culoare. pentru că s­a întîmplat ca obiectul care se percepe să coincidă accidental cu albul..88 Totuşi fiecare simţ face  deosebire între obiectele respective şi nu se înşeală cu privire la culoare ori sunet. căci şi ei îi revine să fie  unitară şi aceeaşi. Aşadar e evident că lumina este chiar prezenţa acestui caracter. <Natural>.  30 <Despre văz şi obiectele vizibile>.98 Obscuritatea însă este tocmai privaţia din transparent a unui astfel de  caracter. ci prezenţa unui foc sau a unui element de acelaşi gen în sînul  transparenţei. Căci o aceeaşi natură este cîteodată  obscuritate. „cel alb" 20 s­ar zice că este fiul lui Diares. Pipăitul însă prezintă mai multe diferenţe calitative. însă. astfel de obiecte sînt  proprii cîte unui simţ.  însă această opinie este în contrazicere atît cu clarviziunea raţiunii cît şi cu fenomenele.  dar s­a precizat despre ele că sînt diferite şi cum 418a sînt diferite. dar nu vizibil în sine. ci orice  culoare proprie unui obiect se vede numai la lumină.

 Cu privire la pipăit  şi gust se petrece acelaşi  30 lucru.  nu pot să  miroase dacă  nu respiră111. unele nu *19 se văd la lumină. Acum113 să tratăm cu amănuntul mai îritîi despre sunet şi auz. . ca buretele şi lîna. în adevăr. conti­nuîud  repede.  5 —  suflet  65 Căci vederea se produce prin faptul că organul care sîmte suferă o modificare. ceea ce e în stare să pună în mişcare o masă compactă de aer. continuă pînă la organul .  8. ci trebuie să se producă lovirea celor două corpuri tari între ele şi de aer. altul  este lovitul. culoarea pune în mişcare transparentul.   s­ar   putea  vedea clar pe cer chiar şi o furnică. pentru care cauză e necesar să se vadă culoarea la lumină. că e provocată de către intermediarul său. însă. sunetul nu se produce prin lovirea oricăror feluri de corpuri. dar nu e aparent. dar la întuneric provoacă senzaţie ca obiectele aprinse şi care  împrăştie lumină101 (ele n­au o denumire cu un singur termen) precum cîte o ciupercă. E clară dovada acestui fapt: daca cineva ar pune  obiectul care are culoare chiar pe ochi.108  25 Aceeaşi raţiune se impune şi cu privire la sunet şi la miros.104  Prin  urmare  nu  zice  bine   Dcmocrit1^  susţinînd   ca. De aceea este iw imposibil ca singur un corp să producă sunet.112  < Despre sunet şi auz>. de aceea nici nu se văd obiectele  fără lumină.  fiindcă  suprafaţa  unui  obiect  neted este unitară. de exemplu  aerul. Dimpotrivă. repetă de multe ori sunetul îs primei lovituri. unele capete de  peşti. într­adevăr. Intermediarul sunetelor este aerul. .118 Se spune159' pe  bună dreptate că vidul este hotârîtor pentru auz. De pildă. solzii şi ochii lor. o grămadă de grîu sau un muşuroi de nisip repede mişcat. cum e arama şi apoi obiectele solide  şi netede. cînd e  lovită. căci < aerul> pus în mişcare nu  poate ieşi. ar  fi întuneric)117 . căci unul este lovitorul. Aceasta era însăşi esenţa culorii ca să fie factor care să pună în mişcare transparenta în act. deoarece cu sunetul se petrece ca şi cu lumina.109 la  miros nu e denumit. în adevăr. Despre unele lucruri spunem că n­au sunet. nu numai că nu se va vedea exact. aşa încît cel ce emite sunetul răsună din pricina altui corp. Dar din cauza rarefierii lui.120 nu mai dă naştere sunetului. căci pot emite sunete.1]5 Acest fenomen se pro­ 21*  duce cînd aerul lovit rezistă şi deci nu se risipeşte. . dar prin vid se înţelege aerul si tocmai el este factorul care produce  auzul. Aceasta înseamnă că intermediarul dintre corpul sonor şi ureche poate transmite un  sunet în act. se va vedea mai tîrziu. Se pare că totdeauna se  produce ecou. Pentru care pricină. fiind 25 compact.  iar cele cavernoase. Ecoul se produce cînd aerul.   Dar  despre cauza  acestui fenomen şi despre aceste vietăţi se va vorbi mai tîrziu. ca atunci cînd cineva ar lovi. aşa că  e necesar să existe un intermediar. Rămîne. deci. cînd este pus în mişcare compact uz şi unitar. Doar e clar că şi  35  animalele acvatice  au perceperea mirosului. ci în afara spaţiului luminat de soare. Căci există un afect comun în aer ca şi în apă; cum e transparenţa pentru culoare. căci ceea ce îl  provoacă este o lovire. iar organul simţirii este pus în mişcare de către aer cu care e continuu. Dar 5 nu se vede culoarea proprie a niciunuia. Căci  mişcarea corpului lovitor trebuie sa o ia înaintea risipirii aerului110. Sunetul se prezintă sub două aspecte: unul este  sunet în act. cum am spus. nici unul dintre ele nu­şi realizează  percepţia prin contactul cu organul de simţire.­? totuşi nu se reflectă întocmai ca de la apă sau aramă         !  sau pe suprafaţa vreunui corp lucitor.   15 dacă   spaţiul  intermediar   ar  fi  gol. tot aşa pentru  cel ce percepe mirosul. lumina se reflectă şi ea  neîncetat (căci altfel :jft lumina n­ar putea să se împrăştie în toate direcţiile. prin repercutare. Arama sună fiindcă e neteda. ci intermediarul este pus în mişcare de către exalarea mirositoare sau  de sunet şi de către acest mediu este impresionat fiecare din cele două organe de simţire. Din ce pricină se văd acestea va face obiectul  unui alt studiu. însă atunci <cînd acesta e neted > aerul devine unitar d m /ţa» a  67 cauza  suprafeţei. Acest lucru este imposibil.  Lumina este tocmai realizarea în act a transparen­ IO tului103. dacă  obiectul lovit n­ar fi neted.  Aşadar. un corn. căci transparentul tocmai prin el devine transparent.obiect. nu­1 va vedea.  Producător de sunet este. dar nu se va vedea absolut nimic. deci. lîna. neîncetat se repercutează ca o minge.  so Dacă spaţiul intermediar e vid. iar lovitura nu ia naştere fără o deplasare <de  corpuri>. ci numai arama şi corpurile întinse şi goale în interior. Ceva mai mult: sunetul se aude în aer şi chiar în apă (însă mai puţin)114. despre altele însă că  au. Dacă cineva ar aşeza  obiectul sunător sau mirositor de­a dreptul pe organul de simţire nu se va produce nici o senzaţie. Este cu neputinţă ca acest lucru să se  producă de către însăşi culoarea106 obiectului văzut. din  cauză că­1 închide vasul şi­1 împiedică să se împrăştie. Dar nici aerul şi nici apa nu sînt  hotărîtoare. De aceea răsună ori de cîte ori este repede şi tare lovit. nu produce nici un sunet. s­a spus.102 Deocamdată este clar atît că tot ce se vede la lumină e culoarea. iar altul ca potentă. dar nu e prins clar. iar afectul110 rezidă în amîndouă aceste elemente. aşa încît să arunce o umbră prin care tărnmrim lumina. Aşadar.   însă omul 419 b şi animalele de uscat care respiră. focul107 se vede în ambele  cazuri: şi la întuneric şi la lumină şi chiar cu necesitate. Aşadar sunetul în act ia naştere totdeauna de la un obiect către altul şi anume printr­altul.

  cel care­şi reţine respiraţia.   să  zicem  aşa. nici chiar în urechi  din cauza sinuozităţilor.   încît   rezultă   că   unul   este  iute  iar celălalt încet. lovit sau lovitor. glăsuiesc flautul.135 Acest organ al corpului  există spre ajutorul plămî­nului. a luminii sau culorii. De aceea animalul nu aude prin orice parte g <a corp ui ui > apoi  aerul nu trece prin orice parte.aude cu golul şi răsunetul urechii". tocmai . e faptul că cel care inspiră sau expiră   aer ^ nu  poate   glasui   decît   numai   reţimndu­şi respiraţia. Căci nu este voce orice sunet produs de un  vieţuitor. Tocmai de aceea natura se foloseşte de aerul inspirat în două  lucrări :132 de exemplu de limbă şi pentru gustare şi pentru vorbire.126  Deosebirile dintre obiectele răsunătoare se arată prin sunetul în act. acest aer loveşte pe cel ce se află în trahee.  Faptul pare analog   cu cel ce   se petrece  la 420 J» pipăit cu un lucru ascuţit sau tocit.122 decît numai partea care va fi iritata şi care reda  sunetul.   dar  cîte puţin. mişcarea lui devine  sunet.  Vocea12* este un sunet emis de un însufleţit. încît să resimtă exact toate variaţiile mişcării. însă. (Aceia despre care se spune ca au voce.   apasă.131 Vocea însă este sunetul emis de un vieţuitor.obicd€le\niirosiioare>. Dovadă că aşa  este. pentru că ea tiu pătrunde tocmai pînă la aerul care e organic unitar cu urechea. căci datorită acestuia. încît aerul în masă compactă să fie refractat şi agitat. cele  mirositoare. sunetul  este o mişcare a unui obiect care poate să se mişte în felul în care ricoşează nişte mingi de pe suprafeţe netede cînd le  loveşte cineva. Şi acest i» lucru e uşor de înţeles. lira şi toate cele neînsufleţite care.  iar celălalt în timp  îndelungat. orice lucru sună dacă cineva loveşte ceva şi într­un anumit mediu. ci acela  ce loveşte aerul trebuie să fie însufleţit138 şi să. de pildă. animalele pedestre au mai multa căldură decît celelalte.131 Deoarece organul auzului e împresurat de aer. ca să­şi menţină bunăstarea.127 Căci precum fără lumină nu se văfd culorile. ci se zice numai prin  asemănare că. cum sînt cele fără sîrige şi.  69 30 inspirat de către sufletul din aceste părţi.   omul  are  uii miros slab  şi nu percepe prin miros nici un obiect din. odată cu aerul inspirat. faptul că urechea răsună totdeauna ca un corn. După cum am spus.  iar tocitul. Să ne oprim aici cu discuţia despre sunet.138 în  primul rînd 2» regiunea din jurul inimii are nevoie şi de respiraţie.139  <Desprej^miros şi^.128 iar cel grav pentru un timp înde­ 30 lungat.  Un alt tratat va urina   asupra   cauzei  acestui  fenomen. căci are aceste proprietăţi.  20 Răsună. Aşadar. iar a celui grav din cauza  încetinelii. Daca se întîmplă acest lucru. (Dimpotrivă. Apoi aerul  io din urechi este aşa înrostuit ca să fie uşor mişcat123. De aceea e necesar ca aerul să pătrundă în  interiorul celui ce respiră. ci mai slabă decît  a   multor   animale. ca de pilda gîngavii). căci particularitatea mirosului nu e evidentă ca cea a sunetului. Căci  aerul din ureche are totdeauna o mişcare proprie.130 Se pare că tot aşa stă lucrul şi cu vocea.   Aşa  că  nu tonul   ascuţit  este  repede şi cel grav încet. Dar cînd este împiedicat să se împrăştie. în 15  mod logic pot glăsui numai fiinţele care inspiră aerul. adică aerul. De aceea  auzim chiar în apă. cu intensitate dar  68 pentru scurt timp. e pus în mişcare şi cel dinăuntru. emite şi voce. ci trebuie ca obiectul lovit  25 sa fie neted. căci ascuţitul în­  ţeapă  oarecum. aibă o anumită reprezentare. Multe  dintre animale nu au voce. ca tuşea. cînd se mişcă  aerul din afară. în calea 421 a ei.124 în adevăr. Dar sunetul este străin şi nu e propriu urechii). dintre cele cu sînge. de ceea ce se numeşte trahee. căci 5 nici un neînsufleţit nu glăsuieşte. ca cei din Achelous scot sunet  prin bronchii sau printr­un alt organ asemănător). Căci sunetul ascuţit pune în mişcare simţirea. Deoarece.13* Pentru respiraţie organul este laringele.  tot aşa nici fără sunet nu se distinge tonul înalt sau cel grav. dar nu cu orice  organ corporal. peştii. ca atunci cînd timpanul e vătămat; ca şi la  vedere.  căci sunetul este rezultat din mişcarea aerului. este un semn ca aude sau că nu aude. căci noi auzim cu organul care posedă aerul său separat. obiectul lovit sau cel care loveşte ? Şi unul si altul. printr­o vibrare produsă de tensiune. urechea nu aude. în adevăr. Doar vocea este un sunet <cu înţeles>;  dar nu al aerului inspirat.125 nu răsună orice obiect.. Şi n­au acest organ pentru 5 ca nu primesc aerul şi nu­1 inspiră. dar într­un mod deosebit. De aceea se şi zice:  . cînd e vătămată corneea de  15 la pupilă. o melodie şi ca o vorbire. Pricina e că  simţirea aceasta n­o avem ascuţită. Despre   miros   ca   şi   despre   obiectul  mirosit   este mai   greu   de  formulat   o  precizare   decît   despre   cele  expuse pînă acum.   din cauză că unul afectează în scurt timp.140   într­adevăr. Aceste denumiri sînt împrumutate prin metaforă din  domeniul pipăitului.  emit un sunet. Aerul în sine e nesunător din cauza rărimii. dintre acestea gustarea fiind absolut necesară (de  aceea şi aparţine celor mai multe vietăţi) iar comunicarea existînd pentru bunăstare. (pentru ce e necesară se va 20 spune în alte studii133) şi  pentru voce. cum am spus137 (fiindcă se poate emite: sunet <nearticulat> chiar cu limba. căci nu conţine aer în întregul său. oare. ca de pildă cînd un ac ar lovi un alt  ac. Urechii îi este înnăscut aerul.  9.   fără  o  senzaţie   de  suferinţă  sau  de plăcere. ci cu.  ci mişcarea tonului înalt se produce astfel din cauza iuţelii. vocea este lovirea aerului. Acum e clar de ce peştii n­au voce ; căci n­au  laringe. tot aşa natura se foloseşte de  respiraţie ca să producă încălzirea necesară în interior.auzului <urechii>.

fiindcă nu există la el un organ mirositor cu precizie. Bste bine ştiut că vietăţile cu ochi inerţi14* percep de asemenea 
culorile şi că, pentru ele, deosebirile de culori nu sîut distincte decît prin reflexul însoţitor de teamă sau ne.teamă. Tot 
aşa  se  înfăţişează feluritele mirosuri şi pentru genul oamenilor, în adevăr, se pare că simţul mirosului are o analogie 
cu gustul şi tot aşa soiurile   de   gusturi  sînt   analoge   cu   ale    mirosului142; în schimb noi avem un gust mai 
precis, deoarece el nu e decît vin fel de pipăit, iar omul are această simţire ca 20 pe cea mai exactă. E drept că în 
celelalte simţuri e lăsat în larma de multe animale, însă prin simţul pipăitului este îndeosebi superior cu mult 
celorlalte animale. De 
io 
15
aceea şi este cel mai inteligent dintre animale. Dovada este faptul că143 şi în genul oamenilor există dotaţi sau 
nedotaţi, după cum este şi acest organ perceptiv, şi prin nimic altceva, în adevăr, cei cu carnea tare sînt 2 nedotaţi în 
cele ale gîndirii, pe cînd cei cu carnea moale sînt bine dotaţi144. Se mai adaugă şi faptul că, după cum e obiectul 
gustului — dulce sau amar — aşa sînt şi mirosurile. (Unele obiecte oferă chiar un miros şi un gust asemănător ca de 
pildă un miros dulce si un gust dulce, iar altele dimpotrivă) . Tot astfel există rniros : acru, înţepător, acid si gras. 
Dar, după cum am spus,145 deoarece mirosurile nu sînt bine distincte ca gusturile, 3 primele au primit denumirile 
după acestea, prin asemănarea cu lucrurile. De pildă, dulce este mirosul şofra­ 4 nului şi mierei, iar cealaltă senzaţie, 
cea amară e ca a cimbrului şi a celor de acelaşi fel. Acelaşi lucru se poate spune şi despre celelalte mirosuri. După 
cum auzul şi fiecare dintre simţuri, sînt unul cu privire la obiectul ce poate fi auzit sau nu, altul la cel vizibil » sau nu, 
tot aşa şi mirosirea se referă la ce e mirositor sau nu.146 Nemirositor este obiectul care nu poate avea absolut nici un 
miros, ca şi unul cu miros slab sau neprecis. Tot aşa se spune şi despre obiectul fără gust. Pe de altă parte şi mirosul 
se comunică printr­un intermediar147, ca aerul sau apa, căci şi animalele acvatice l» se pare ca percep prin miros, în 
aceeaşi măsură cele cu sînge şi cele fără sînge, precum şi cele din aer. Ba încă unele dintre ele148 se avîntă de 
departe <asupra prăzii >, adulmecînd hrana.149 De aceea, e evident greu de răspuns dacă toate au 1111 asemănător 
simţ de mirosire ; singur omul miroase numai cînd inspiră,150 iar dacă nu inspiră, 15 ci expiră sau reţine respiraţia, 
nu poate mirosi nici de departe nici de aproape, nici chiar de s­ar pune obiectul înăuntru, pe nară. De o parte faptul că 
obiectul pus de­a dreptul pe organul de simţire151 rămîne neperceput, e comun tuturor simţurilor, de altă parte f 
aptul că fără inspiraţie nu se percepe mirosul, e specific oamenilor. Lucrul devine clar pentru cei ce verifică. 
Deducem că 20 animalele fără sînge, deoarece nu inspiră, ar putea avea o altă formă de simţire în afară de cele 
menţionate. Dar acest lucru e de neadmis în cazul mirosului, căci perce­ 
1 b 
71
perea unui obiect mirositor, fie ca e urît mirositor, fie că e plăcut mirositor, e tot o mirosire. Apoi e clar că animalele 
pot fi otrăvite de mirosurile puternice de care e otrăvit şi omul,155 de exemplu mirosul de bitum, sulf şi de altele de 
acest fel. Deci e necesar ca cele fără sînge 
25 să aibă simţul mirosului, chiar dacă nu inspiră aer. E probabil însă, că la oameni organul simţului acesta e deosebit 
de cel al celorlalte animale, după cum se deosebesc ochii umezi ai omului faţă de cei ai animalelor cu ochi inerţi. 
Ochii lui au pleoapele ca o perdea 
30 protectoare, iar dacă nu le mişcă şi nu le deschide, nu vede. Vietăţile cu ochi inerţi n­au o protecţie de acest fel, ci 
ele văd de­a dreptul ce se întîmplă în transparenţă. 422 a Aşadar şi organul de simţire olfactiv pentru unele vieţui­ 
toare, este neacoperit ca ochiul <inert al unei vietăţi >, iar pentru ceilalţi <ca oamenii> care primesc în ei aerul, 
organul are un înveliş care se deschide cînd inspiră aerul, deoarece se dilată arterele şi porii.152 Tocmai de aceea 
animalele care inspiră aer nu pot mirosi în apă. Este deci necesar ca ele să miroase prin inspirare de aer, 5 lucru 
imposibil de făcut în apă. Aşadar, mirosul ţine de un obiect uscat, după cum gustul ţine de elementul umed, iar 
organul olfactiv este virtual aşa153 alcătuit, 
<Gustul şi pipăitul>. 
10. Obiectul gustat este oarecum pipăit şi tocmai aceasta e cauza că, pentru a fi perceput, nu­i nevoie de un 
intermediar care sa fie un corp străin,154 tot aşa nici pipăitul. Corpul în care există o umoare, ceea ce are gust, se află 
în umiditate ca într­o materie, iar el. 
10 este un corp palpabil. De aceea, dacă am trai în apă am percepe dulcele din ea, dar perceperea nu ne­ar veni prin 
lichidul intermediar, ci prin faptul că gusta­bilul e amestecat cu umedul,155 ca la o băutură. Dim­ 
15 potrivă, culoarea nu poate fi văzută în acest mod, ca rezultatul unui amestec şi nici prin emanaţii.156 Aşadar nu 
există nici un intermediar la gustare, ci precum vizibilul este culoare, tot aşa gustabilul este o licoare. 
72
însă nimic nu stîrneşte senzaţia de gust afară de elementul lichid, dar el are umezeală în act sau în potentă, ca _ de 
exemplu sărătura, fiindcă aceasta devine uşor fluidă, apoi e uşor solubilă în contact cu limba. Iar după cum vederea 
are ca obiect ceva vizibil sau nevizibil 2t (căci deşi întunericul e de nepătruns, totuşi vederea îl discerne) ba chiar un

obiect prea luminos, (căci şi acesta devine nevizibil dar în alt mod decît întunericul) şi după cum auzul are ca obiect 
zgomotul sau tăcerea, dintre care primul e de auzit iar cestălalt nu, ba chiar un sunet puternic cum era vederea unui 
obiect orbitor de luminos157 (căci după cum un sunet slab este aproape 25 de neauzit, tot aşa într­un sens unul tare si 
violent) uneori numindu­se absolut invizibil, (precum e ceva inaccesibil pentru alte simţuri), iar alteori nefiind vizibil 
din natură, ori fiind rău vizibil cum spunem <privativ> despre o^ fiinţă că e fără picioare sau un fruct fără sîm­ 
bure,158 în acelaşi mod se comportă gustatul cu lucrul 30 gustabil şi negustabil, adică ca unul cu gust redus sau cu 
licoare slabă, sau care suprimă simţul gustului. 
Ca principiu al gustului se dovedeşte a fi: potabilul ori nepotabilul. Căci ambele sînt într­un sens oarecare, o băutură 
<o formă de gust>. Numai că ultima e rea şi suprimă senzaţia de gust, pe cînd cealaltă corespunde naturii sale. 
Potabilul este, de altfel, comun pipăitului şi gustului. Numai că întrucît ceea ce se poate gusta este umed, e necesar 
totodată ca organul senzitiv care­1 422 percepe să nu fie nici umed în act, dar nici lipsit de poanta de a primi în sine 
umedul.159 Căci organul gustării suferă o afecţiune din partea obiectului gustat, ca^ atare. Aşadar este necesar să fie 
umezit obiectul care e in stare să se umezească, păstrîndu­şi natura, dacă el nu e umed în realitate, adică organul 
senzitiv al gustului. Dovadă e faptul că limba nu simte gustul nici cînd este 5 cu totul uscată, nici cînd este prea 
umedă, însăşi senzaţia tactilă <a gustului > ia naştere o dată cu umedul primar160, ca atunci cînd cineva pregustînd o 
licoare cu gust puternic, ar trece să guste altceva. E cazul cu bolnavii, cărora li se par toate amare pentru că ei pri­ 
mesc senzaţiile cu limba încărcată cu o astfel de umiditate. 
73
10 în ce priveşte speciile de gusturi, ca şi ale culorilor, sînt simple, căci sînt contrare unele altora : dulcele şi amarul; 
apoi de dulce ţine grasul, iar de amar, săratul, La mijloc între acestea sînt gustul amar, astringent, acru şi cel 
oţetit.161 Pe scurt, acestea se dovedesc a fi deosebirile dintre gusturi. Aşa încît ceea ce percepe 
15 gustul este virtual aşa162, pe cînd gustatul este trecerea lui în act. 
<Pipăitul şi obiectele pipăibile>. 
11.  între obiectul pipăibil şi simţul pipăitului însuşi exista acelaşi raport,  în adevăr, dacă pipăitul nu este o simţire 
unică, ci de mai multe feluri, e necesar ca şi obiectele pipăibile sa fie mai multe. Eămîne însă o nedu­20 merire : dacă 
sînt mai multe simţuri ale pipăitului sau numai unul şi care este organul de percepere care savîr­şeşte   pipăirea 
obiectului   pipăibil,163   de   nu   cumva   e carnea, iar la alte vieţuitoare un organ corespunzător, sau  nu,   ci  carnea 
este  tocmai  intermediarul  pe  cînd organul   primordial   de   percepere164   este   un   altul,   în interior. 
într­adevăr că  orice simţire corespunde pare­se,  cu o singură contrarietate,165 aşa cum vederea percepe con­ 
trarietatea dintre alb şi negru, auzul pe cea dintre tonul 25 înalt şi cel grav, iar gustul pe cea dintre amar şi dulce. 
Dimpotrivă,  la pipăit există  mai  multe  contrarietaţi: cald­rece, uscat­umed, tare­moale si cîte altele, de acelaşi' fel. 
Se prezintă  totuşi  o  soluţie  a  acestei  nedumeriri care  afirmă  că şi la  celelalte  senzaţii  sînt  mai  multe 
contrarii,166 ca de pildă la voce,  nu numai tonul înalt 30 şi cel grav, ci şi volumul şi slăbiciunea vocii, fineţea şi 
asprimea ei şi  altele  de acest fel.  Chiar cu privire la culoare există încă alte deosebiri de felul acestora. Dar? cînd 
vorbim de pipăit, riu este evident care anume este unicul obiect, cum e de pildă la auz sunetul. 
Apoi  <rămîne problema >  dacă  organul  senzitiv este 
sau nu în interior, ci de­a dreptul însăşi carnea. <Pentru 
423 a  acest caz> nu apare un indiciu clar faptul ca senzaţia 
se produce o dată cu atingerea obiectelor.167 în adevăr acum, dacă cineva prepară o membrană şi o înfăşoară în jurul 
cărnii, ea semnalează senzaţia deopotrivă, de îndată ce cineva a atins­o.168 Totuşi e clar că organul senzitiv nu se 
află în această membrană. Iar daca membrana s­ar face una cu carnea, senzaţia va străbate prin 5 ea încă şi mai 
grabnic. De aceea, o astfel de parte a corpului <carnea> pare că se comportă ca şi aerul care ar fi cuprins, învăluindu­ 
rie natural. Căci am avea impresia că noi percepem cu un singur organ atît sunetul cît şi culoarea şi chiar mirosul, şi 
că văzul, auzul şi mirosul alcătuiesc, oarecum, o singură simţire. Dar acum, deoarece procesele prin care se produc 
<senzaţiile>1(i9 sînt despărţite de mediul prin care se produc, urmează 10 că şi organele perceptive de care am vorbit 
sînt evident diferite unele de altele. 
Dar cu privire la pipăit deocamdată acest lucru este neclar. De altfel e imposibil ca să consiste un corp însufleţit din 
aer sau apă,170 căci trebuie ca el să fie un corp solid. Rămîne că el este un complex din pămînt şi din elementele pe 
care le reclamă carnea, şi orice alt organ asemănător.171 Aşadar, e necesar ca însuşi corpul să fie 15 intermediarul 
pipăitului, firesc solidar cu organul pipăitului, organ prin care se produce o pluralitate172 de senzaţii. 
Se vede că sînt mai multe senzaţii, dacă avem în vedere perceperea tactilă a limbii.173 în adevăr, ea percepe toate 
modurile de pipăit prin aceeaşi parte, ca şi gustul. Prin urmare, dacă şi orice altă parte a cărnii ar percepe gustul, s­ar 
învedera că atît gustul cît şi pipăitul alcătuiesc o simţire unică. Acum însă, ele sînt 20 două, deoarece nu există 
înlocuirea uneia prin cealaltă.174 
Cineva ar rămîne însă cu o nedumerire : deci ţinem seamă că orice corp are adîncime, adică are a treia dimensiune,

iar dacă două corpuri la care există un alt corp intermediar, nu se pot atinge între ele. întrucît fără corp nu există 
umiditate şi nici îmbinare cu lichid175, necesar fiind. <ca acel corp> să fie apă sau să aibă apă, 25 şi dacă obiectele 
care se ating în apă, atunci cînd suprafeţele lor nu sînt uscate, au cu necesitate între ele apă de care sînt pline 
suprafeţele lor externe, dacă, deci, 
75
acest lucru e adevărat, este imposibil ca un lucru sa se atingă de altul în apă. (Acelaşi lucru se petrece şi în aer, căci 
aerul se comportă cu cele ce sîrit în el ca şi 
30 apa cu cele ce sînt în apă ; dar acest fenomen ne rămîne încă mai ascuns noua, după cum şi animalelor care se 
3 ?, află în apă : dacă un corp udat se poate atinge direct de un alt corp udat). <Se pune întrebarea> : Oare perceperea 
prin simţuri se produce în acelaşi fel la toate vietăţile sau deosebit la unele de altele ? După cum se pare acurn, ar 
urma acum că gustarea şi pipăirea se produc prin atingere, pe cînd celelalte simţuri de la distanţă. Dar ultimul proces 
nu stă aşa, ci noi simţim tarele ca si moalele prin alte corpuri, şi tot aşa un obiect 5 sunător, vizibil sau mirositor. 
Unele sînt perceptibile de departe, iar altele de aproape, de aceea mediul scapă observaţiei noastre, în adevăr, rioi 
percepem toate printr­un intermediar, dar la acestea <intermediarul > ne scapă. Totuşi, după cum am spus şi mai 
sus,176 chiar dacă am percepe toate lucrurile pipăibile prin membrană,, fără să observăm că ea e la mijloc, am avea 
aceeaşi impresie ca acum în apă şi în aer. Ni se pare că le atin­ 
10 gern  direct si că nu e nimic la  mijloc. 
Evident pipăibilul prezintă o deosebire de vizibil şi sunător, căci pe acestea le percepem prin efectul unui intermediar 
asupra noastră, pe cînd pe cele palpabile nu le percepem prin efectul unui intermediar, ci o dată cu intermediarul, 
cum simte cel lovit de lance prin scut, căci nu scutul străpuns a lovit omul, ci arnîndoi au 
15 fost simultan loviţi, în genere în ce priveşte carnea şi limba aşa cum se comportă aerul şi apa faţă de vedere, auz şi 
miros, aşa par să se comporte fiecare din acelea faţă de organul perceptiv. Dacă organul de percepere atinge direct 
ceva, nu poate avea loc simţire nici în 
20 primul caz, nici în ai doilea,177 ca atunci cînd cineva ar aşeza un obiect alb direct pe suprafaţa ochiului. Astfel 
este evident că organul de simţire al pipăitului se afla în interior.178 Căci astfel fenomenul se va petrece la fel ca şi la 
celelalte simţuri. Dacă obiectele sînt aşezate 
25 de­a dreptul pe organul senzitiv, ele nu pot fi percepute, dar dacă sînt aşezate pe carne sînt percepute. Aşadar 
carnea este intermediarul pipăitului. 
76
Deci diferenţele <calitative> ale corpului ca corp, sînt perceptibile prin pipăit.179 Numesc diferenţe pe cele care 
definesc elementele : cald­rece, uscat­umed, despre care am vorbit mai înainte în tratatul despre elemente.180 
Organul de percepere a lor, e simţul pipăitului şi partea căreia dintru început îi revine pipăitul propriu­zis,181 3° este 
partea corpului cu potenţa acelei diferenţe, în adevăr, simţirea este, oarecum, o suferire. Aşa că fac­ 424 a torul activ 
aşa cum este el în act, face să se producă ceea ce era <numai > ca potentă.182 De aceea noi nu percepem un obiect 
egal de cald şi rece, sau aspru şi moale, ca organul senzorial, ci excesele acestora, întrucît simţirea este oarecum un 
grad mijlociu al contrarietăţii care rezidă în obiectele percepute. Tocmai prin acesta 5 discerne obiectele sensibile, 
căci mijlociul are în sine facultatea discernerii fiindcă poate deveni, în raport cu fiecare extrem, unul dintre ei. în 
adevăr, după cum organul care va percepe albul şi negrul trebuie să nu fie în act nici unul din ele, dar ca potentă 
poate fi ambele (cum este cazul şi cu celelalte organe senzitive), tot aşa la pipăit organul nu trebuie să fie nici cald 
nici rece. Apoi, după cum vederea era într­un fel, a vizibilului 10 ca şi a nevizibilului şi tot aşa şi celelalte <simţuri> 
erau ale contrariilor, la fel este simţul pipăitului, al pipăibilului şi nepipăibilului. Este nepipăibil ceea ce posedă o 
diferenţă cu totul neînsemnată a lucrurilor de pipăit, cum e cazul cu aerul, sau excesele celor ce se pipăie, de felul 
celor ce au efecte distrugătoare.183 
Am încheiat expunerea mea în linii mari despre fiecare  î 5   J dintre simţuri. 
'\ 
<Relaţiile între organele senzoriale', modul lor de funcţionare>. 
12. în genere, cu privire la orice fel de senzaţie, trebuie să reţinem că simţul este organul primitor al formelor 
senzoriale,184 fără materia lor, după cum ceara primeşte pecetea inelului, dar fără fierul sau aurul din el. (Primeşte 
întipărirea de la aur sau de la aramă, dar 
20
77
nu întrucît e aur sau aramă, în acelaşi mod şi simţirea fiecărui obiect, suferă ceva sub impresia obiectului cu o 
culoare, un gust sau un sunet, dar nu cum e spus fiecare din acelea, ci după un fel anumit şi după raţiunea lui de a 
fi).185 Organul prim de simţire este acela 
25 în care rezidă o astfel de potentă.186 Aşadar, exista identitate între lucrul simţit şi organ,187 dar esenţa lor e 
diferita. Căci ceea ce e simţit ar putea fi o mărime; dar nici esenţa organului, nici simţirea în sine nu sînt mărimi, ci

 atunci cel ce are un astfel de organ senzitiv trebuie să resimtă şi una şi alta. iar cel olfactiv din amîndouă.6  Dar că. înseamnă că mirosul produce mirosirea. prin aer şi apă. sau este prin  80 excelenţă combinat într­un mod propriu. nu poate să ne lipsească nici o simţire. Tot s aşa ne­arn putea întreba şi despre celelalte senzaţii. Dar în cazul cînd există mai multe  medii pentru acelaşi obiect.391 Dimpotrivă. şi dacă avem  efectiv o senzaţie (căci toate  25 stările de contact ca atare. o percepere comună a celor sensibile. deşi n­are simţul mirosului. ne rămme să admitem că nu există nici un  organ senzitiv în afară de cele constituite din apă sau din aer. ci suferă o data cu materia. de pildă.  Rămîne întrebarea dacă poate suferi vreun lucru o afecţie din cauza mirosului. care nu e  accidentală. de pildă.188 în adevăr. dacă organul  perceptiv constă din aer. Aşadar. unităţii. căci si ele au procese de căldură şi «24 h răcire. percepem. ele coincid. ochi  sub piele. dacă nu există nici un alt corp <element>şi nici o stare care să uu provină din elementele  corpurilor de aici din lumea noastră. spintecă arborele. nici  SO sunetul. mărimea; tot aşa şi figura. dintre elementele simple numai acestea două dau organe : aerul si apa; 5 de exemplu pupila e formată  din apă. stării pe loc. căci fără căldură nu există nici un organ de simţire. Din acestea rezultă clar şi de ce anume excesele calităţilor sensibile distrug  organele senzitive. avînd o percepere pentru  amîndouă. de pildă. Cît priveşte numărul îl percepem prin  negarea continuităţii şi prin termenii particulari. gustul. dacă  30 intensitatea procesului este mai puternică decît poate suporta organul receptiv. figurii. sau din  cauza culorii. pe cînd focul sau nu există în nici unul. ca de exemplu.  30 lyiicrul stă aşa. auzul. împreună  cu trăsnetul.numai o raţiune şi o potentă a aceluia. şi aerul există ca mediu 425 a al sunetului ca şi al culorii.4 De aceea. Simţul comun şi funcţia lui>. desigur.10 Căci nu le­am putea percepe nicidecum decît aşa cum s­a  spus [că vedem pe fiul lui Cleon]11. Dar pe aceste organe le şi au de fapt unele animale. Ie percepem prin elementele simple. Dar noi avem. Simţurile percep reciproc calităţile specifice fiecărui simţ în parte îri mod . totodată le şi recunoaştem cînd. ne sîtit perceptibile prin simţul pipăitului cu care sîntem înzestraţi. dacă nu e suferirea unei afectii? In adevăr. pămîn­tul însă.190 I/ucrul e  deopotrivă limpede din următorul exemplu: nici lumina sau întunericul. se destramă raţiunea formală (ceea  ce constituia simţirea însăşi). cînd coardele sînt prea puternic lovite. atît aerul cît şi apa (căci ambele sînt transparente). mărimii. evident. e evident că e imposibil  ca pentru 20 fiecare din afecţiile comune să existe cîte un simt specific. atunci este totodată necesar. Aşadar. Că nu există un alt simţ în afară de cele cinci — adică acestea : văzul. iar cele ce suferă sînt 15  neaermite ca forma şi neconsistente ca aerul căci el are miros ca şi cum ar fi suferit o afectie 184 Deci ce altceva este  mirositul. în simţul pipăitului. Aceasta se întîmplă pentru că. obiectele pipăibile ca şi cele gustabile exercită o acţiune ;192 căci de  n­ar fi astfel. ii­ani avea senzaţii comune decît  accidental. pipăitul —. ne sînt perceptibile prin contact). care. organul auditiv din aer. ca de pildă aerul. să ne lipsească şi organul respectiv de simţire. pe de altă parte obiectele pe care le percepem  prin medii şi nu direct. căci va fi aşa  cum în realitate. deşi au o parte de psihic189 în ele şi suferă ceva din partea lucrurilor care le  ating. urmează că  şi cel ce are numai unul din aceste medii va putea percepe senzaţia de la orice obiect perceptibil prin amîndouă  mediile. nici mirosul nu exercită vreo acţiune asupra corpurilor. Tot aşa se  explică de ce plantele n­au senzaţii. deşi nu e capabil să vadă. ca de pilda pentru culoare. prin mişcare. ci că e alb ; dar acest alb s­a întîmplă t  numai 25 <accidental> să fie fiul lui Cleon. Pricina este că ele n­au un intermediar şi nici un principiu în  stare să primească formele obiectelor sensibile. felurite între  ele după gen. ci purtătorii lor. îucît. iar starea pe loc se percepe prin lipsa de mişcare. care factor ar putea provoca o afecţie şi o alterare în substanţa lucrurilor neînsufleţite ? Nu cumva  exercită o influenţa şi obiectele celor­  lalte simţuri ?*«« Sau atunci nu orice corp suferă din partea mirosului şi^ a sunetului. mirosul.nici nu poate exista un organ senzitiv aparte. pe fiul lui Cleon nu 1­am distinge că e fiul lui Cleon. cum se strict şi armonia şi tonul. pentru toate cele pe care noi le percepem accidental prin oricare  simţ7; de pildă <un organ> al mişcării. decît numai întrucît fiecare percepe mirosul. (acelaşi lucru se poate spune şi despre celelalte  senzaţii) şi nici chiar dintre cele în stare să simtă.2 Pe de o parte obiectele pe care le percepem direct atingîadu­  le. ca. Dacă însă mirosul  este relativ la obiectul mirosirii.3 însă. dacă ne lipseşte o  senzaţie. căci fiecare simţ percepe unitatea9. dacă sînt perceptibile printr­un singur mediu obiecte sensibile mai numeroase. Dacă n­ar fi astfel. s­ar putea  încredinţa oricine din cele următoare i1 Daca există contact cu orice lucru de la care avem senzaţia. Aşa  că toate aceste senzaţii sînt inerente io <animalelor> nevătămate şi nemutilate.  1. sau e comun  tuturor. numărului. aşa încît nici o fiinţă din cele ce nu sînt în  stare să miroase nu poate suferi din partea exalării unui miros. sau nu participă la nici unul. a mirosi este totodată a avea o senzaţie  Pe­  a         11Umai SUfednd ceva devine rePede P«­  CARTEA a IlI­a  <Despre neexistenia unui al şaselea simţ. căci şi figura  este un fel de mărime. Aşadar nu există un simţ propriu pentru ele. avem senzaţia de dulce prin vedere. cum nu e nici pentru mişcare. în 15 adevăr pe toate  acestea le percepem prin mişcare8 cum.5 căci chiar şi cîrtiţa are.

 actul factorului sonor este sunet sau rezonanţă. e necesar ca şi auzirea să fie un raport.  <Al doilea  şi  al treilea rol  al simţului comun>. ca şi calitatea gustată şi gustarea şi tot aşa celelalte <senzaţii si calităţi sensibile >.  iar pentru altele unul a rămas fără  nume. iar vocea şi auzirea <în act> se prezintă ca şi cum ar fi una.  428 a  Dacă   într­adevar   există   mişcare   <senzaţie>   si   acţiunea ca şi afectul în cel înrîurit. şi comune. Aşa că. ori de cîte ori se petrece  simultan perceperea asupra aceluiaşi obiect. Căci cuvîntui .   Acelaşi raport există  şi cu privire la alte simţuri şi obiecte sensibile. sau vor  exista două simţuri pentru acelaşi obiect.   De aceea nu e 5 necesar  ca factorul  motor  < mişcătorul >. după cum al celui auditiv este  auzitul  <urechea >. se impune ca cineva să simtă că vede. mărimea şi numărul.  2. deşi esenţa lor  este deosebită. în adevăr. acest lucru trebuie să i se pună în seamă. de exemplu. fie în  adîncirea lui. .  Aşadar.14 Poate tocmai ca să ne scape mai  puţin cele implicate. ci ca şi cînd 30 ele ar alcătui o singură simţire. acelaşi simţ va înregistra vederea ca şi culoarea obiectului.  Dar pentru unele fenomene s­a dat nume dublu. o dată ce senzaţia şi sensibilul sînt opuse în  două feluri.  25 dar cu celelalte nu se acordă. în adevăr. De aceea se şi înşeală  6  — Despre suflet  81 10 <simţul  comun>  ca   de  pildă   dacă   obiectul  e  galben„ îşi închipuie că e fiere. şi aceasta s­ar opri asupra albului. sau  ascultarea.accidental. dacă ar fi un al doilea simţ care­şi dă seama că vede.  pe  cînd   actualitatea  culorii  e  nenumită  cum  e şi cu „gustarea".17 odată cu prima senzaţie. chiar după îndepărtarea obiectelor percepute.. fie în ascuţimea tonului. realizarea ca act atît a obiectului perceput cît şi a organului perceptiv  coincid. curmă auzirea.   Dar  pentru  cele  înţelese  numai  ca    virtualităţi acest lucru nu e necesar.23  De buna seama. discernem prin simţul vederii atît întunericul cît şi  lumina. deşi nu în acelaşi fel. e evident că fiecare este ceva diferit. susţinerea lor se acordă cu aceste din urmă cazuri. este clar că perceperea prin  vedere nu este un act de un singur fel.. mişcarea.13  S­ar putea pune întrebarea în ce scop avem mai multe simţuri şi nu unul singur. vŞi tocmai de aceea orice exces. ca. rezidă în cel capabil de  senzaţie. altele în act. De­  15 oarece. căci chiar cînd nu vedem. de exemplu rezonanţă <proprietatea de a suna> şi .12 ca de pildă în cazul fierei că este amară şi galbenă; căci nu ţine ^ de  un alt simţ ca să spunem că ambele proprietăţi <ama­rul şi galbenul > sînt una singură. dar în altă privinţă n­aveau dreptate. căci se întîmplă ca cel ce are auz să nu audă şi cel ce poate  emite un sunet să nu sune totdeauna. însă. Dacă  armonia24 este un aspect al vocii. Dar în realitate. sau chiar prin simţul văzului. orice organ perceptiv e  capabil să primească o senzaţie din partea unui obiect perceptibil fără participarea  materiei lui. dar nu ca fiind ce sînt <în sine>. Deoarece noi simţim că vedem şi auzim.18 Aşadar. în adevăr. şi dacă armonia este  30 un raport. vechii filosofi ai naturii se înşelau.  să  fie  pus  în mişcare. tot aşa şi actul   10 sensibilului ca şi actul celui capabil de senzaţie. Acelaşi lucru se întîmplă şi la gusturi cu simţul gustului şi la culori 42C b cu simţul  vederii.  Realitatea în act a obiectului perceput si a perceperii 25 este aceeaşi şi una singură. ar urina sau că va merge <astfel> la infinit. sau că acel  simţ se va înregistra pe sine.22 De  pilda  se  numeşte  vedere  actul  de  a privi. de pildă cum este sunetul în act şi auzul în act. din cauza unei prea mari străluciri sau întunecări. sau unul şi acelaşi simţ se va resimţi pe sine însuşi. [după cum se poate ca  să nu fie una]. e necesar ca simultan să se piardă sau să se păstreze auzul şi sunetul astfel  înţelese. despre care cineva ar putea 30 spune că  pe de o parte este auzire.  Căci după cum acţiunea ca şi efectul există în cel ce suferă si nu în  cel ce le săvîrşeste. unele potenţiale.16 Dar <în ultimul caz>.  atunci dacă cineva va vedea pe văzător  20 înseamnă că şi văzătorul <propriu­zis> va avea şi culoarea dintru început. după cum şi la mirosire cu mirosul prea tare fie că e dulce. atunci cele comune ar scăpa mai degrabă observării noastre si ne­ar  părea că toate <pro­prii şi comune > sînt unul si acelaşi lucru din cauză că se implică unele pe altele ;15 de pildă apar  deodată culoarea şi mărimea.  20 socotind că nu există nici alb nici negru în afara actului vederii şi nici gust în afara actului gustării. Dar se  pune o întrebare : dacă perceperea prin siniful vederii este însuşi văzul. iar pe de alta e   răsu­nare. sau  printr­un alt simţ.  15 Apoi. e necesar ca si sunetul şi  auzul în act să existe în auzul potenţial. pe cînd actul obiectului gustat  este fără  denumire. Aşadar. şi dacă se vede culoarea sau posesorul ei. deoarece chiar în alte obiecte sensibil diferite se constată calităţi  comune. Ei însă se pronunţau în genere despre noţiuni care nu pot fi exprimate generic. căci actul factorului capabil   de    acţiune şi de mişcare se iveşte în cel ce  suferă <priinitorul afecţiei>'23. dar esenţa lor nu e identică la  ele19. Apoi şi văzătorul există ca susceptibil de a se colora.auzire". într­o privinţă  aveau oarecum dreptate.auz" se poate înţelege în două sensuri ca   şi  cuvmtul   „sunet" 21. De aceea. atunci se săvîrşeste deodată şi   auzul în act ca şi sunetul în act. dacă ar exista numai  simţul vederii. persistă senzaţiile şi reprezentările în organele  perceptive. termenul activităţii organului gustativ. Dar cînd e în act factorul potenţial al auzului si emite un sunet factorul care  poate suna.

 Acelaşi gînd ca  acestea ţine să­1 rostească şi cuvîntuî lui Homer: . iar tu altceva. decît sunetul ascuţit sau grav.   urmează   că. toţi aceştia consideră  cugetarea ca o percepere. dar întrucît consideră limita ca una o foloseşte într­un singur act şi simultan.32 Adică. şi cred că se simte şi se cugetă asemănătorul prin asemănător cum am  lămurit si prin expunerile de la început. căci se  foloseşte simultan de acelaşi  •semn de două od.  există.33 Căci dacă. întrucît se foloseşte de 'limită ca dublă. ar 2» fi  evident că lucrurile sînt deosebite între ele.38 iar atît cugetarea cît şi chîbzuirea par a fi tot un mod de  simţire. şi în alte locuri : . să judece şi să distingă. deci nu  este accidental „momentul cînd". . ca fiind nedivizibil.   în   ambele   aceste   activităţi. este imposibil ca simultan procese opuse să pună în mişcare un acelaşi lucru. de exemplu. deoarece perceperea senzitivă este un anumit raport. Dar nici cugetarea. el pune în mişcare simţul şi 421 cugetarea într­  un anumit fel; amarul.  drept ceva trupesc. în acest caz ar fi necesar ca. De pildă. Prin  urmare acest simţ comun este. Excesele nasc suferinţe sau nimicesc perceperea.   ca   de   pilda  acrul. el distinge două <ptmcte> şi acestea slut  despărţite ca fiind diferenţiate.37 Aşadar. însă într­un mod opus şi albul cu totul altfel. dar totodată despărţit ca esenţă ? Fireşte. iar pentru  pipăit.   apoi   prin   judecare. ca de exemplu vederea.  Aşadar.  călduţul sau răcoritorul]25. dacă eu aş percepe ceva.  dar nu după esenţă. de ceastălaltă  ntfmai puţine. dar întrucît este divizibil.31 Dar nici nu e posibil ca organe separate să judece ca una este  dulcele şi altceva albul. Aşadar. să aibă percepţia  unor obiecte divizate. Căci astfel. ci trebuie ca ambele  84 calităţi să fie puse în lumină printr­unul şi acelaşi organ.De aici le vine statornic să chibzuiască si altele".   Totuşi  se  crede  că  şi eroarea şi ştiinţa contrariilor ea însăşi. sau. . E astfel evident că nu e posibil ca prin organe diferite să judece lucrurile diferite. cel ce deose­  beşte prin atingere directă. prin' ce oare. şi nu poate fi totodată36 alb şi negru; aşa încît nu poate fi nici  afectat cu formele acestea. în cazul nostru fenomenul se petrece  cum spun unii despre punct: considerat ca unul singur şi ca două puncte el este nedivizibil IO şi divizibil. Iar că nu face  acest lucru nici în intervale de timp diferite. Sau acest lucru este imposibil ? Căci f> virtual un acelaşi lucru este divizibil şi nedivizibil. nu însă că  acum el este diferit; dar <în cele de mai sus> se afirmă astfel şi că se spune acum şi că este acum.   chibzuire   şi   simţire.  reprezentarea 'f ş i \discernâmîntul >. despre principiul pe temeiul căruia afirmăm ca animalul este dotat cu simţire. Deci sînt două  judecăţi simultane. nu mai e unul. Trebuie. e clar că senzaţia nu e identică cu chibzuinţă.fie că e amar. tot aşa cînd se spune că unul din doi e deosebit. iar sufletul stăruie mai mtilt timp în   ea ; de aceea ar fi trebuit. fiindcă una e dulcele şi alta albul.41 ca toate aparenţele sa fie reale. în care e cuprinsă judecata dreaptă ca şi cea nedreaptă <nti este identică cu senzaţia . unic şi simultan. ca divizat. Deci. deosebim şi albul de dulce ca şi pe fiecare dintre obiectele perceptibile faţă de oricare altul. aşa încît este un principiu indivizibil care judecă într­un moment indivizibil. căci prin esenţa lui este divizibil. cum spun  unii.26  Aşadar. după cum o afirma aşa şi  cugetă şi percepe. sau   contactul cu neasemănătoruî42 să fie o eroare ; dar acest lucru e opus  celui că prin asemănător cunoaştem  asemănătorul. Tot aşa stă lucrul şi cu privire la celelalte simţuri. dar poate să le perceapă şi ca fiind indivizibil. ca unul singur să afirme că acel lucru e deosebit de al  doilea. însă.  distinge albul de negru. obiectul sensibil e dulce. în genere însă este mai plăcut tocmai ameste­  "\_cul [armonia.  427 b  < Perceperea. Aşadar o afirmă unul şi acelaşi <subiect>. se afirmă totodată la fel despre celălalt.sînt  j5 sensibile.  3. după cum acelaşi 25 <criteriu> arată că binele şi  răul sînt deosebite.  percepem noi că sînt deosebite ?30 E necesar sa admitem că <o facem>printr­o simţire.  însă. dar după loc şi  timp34 este indivizibil. reiese de aici. căci aceasta  este mai specifică vieţuitoarelor. gustarea dulcele de amar. el poate. De cea •dinţii au parte toate vieţuitoarele. dacă atît simţirea cît şi gîndirea trebuie să fie astfel.29 Deoarece..40 Totuşi. „căci astfel le este cugetul". să considerăm încheiată  această discuţie. Oare simţul comun care discerne este cumva  unul ca număr şi neseparat şi în timp.39 în adevăr.  Aşadar. ci este divizibil prin actualizare35. indivizibil fiind 30 şi într­un  timp indivizibil.   orice  simţire  este  a  unui  obiect  sensibil ;27  io ea rezidă în organul său senzitiv ca organ28 şi distinge diferenţele obiectului simţit.   Simţirea este  acest  raport.   dar   nealterate   si   neamestecate.  precum  a  zis  şi  Empedocles:   „Cu  orice  apare le va  spori oamenilor înţelepciunea". Deoarece <unii gînditori>   definesc sufletul  în primul  rînd prin  două funcţiuni deosebite:  prin mişcare în  spaţiu. de pildă pot spune deocamdată acum ca un lucru e diferit. ei ar fi trebuit totodată să vorbească şi despre eroare. Tocmai de aceea <aceste calităţi > sînt plăcute  cînd sînt aduse în acest  5 raport. căci ele .  dulcele sau săratul;  atunci ele într­adevăr sînt  plăcute. Astfel e limpede că nu carnea este ultimul organ de percepere. sufletul   discerne   ceva   şi   cunoaşte   realităţile;   chiar cei  vechi afirmă că chibzuinţă e acelaşi lucru cu perceperea.

 Apoi nu  spunem.  Apoi. De bună seamă. voim (ea constă. senzaţia caracterelor proprii este totdeauna adevărată şi aparţine tuturor animalelor. perceperea poate fi sau reală sau falsă). de pilda soarele îi pare că are diametrul de un picior. De pildă : se admite despre furnică sau despre albină. dar multe pot avea un mod de reprezentare). se poate ca şi un altul să fie pus în mi ş­ 10 care  de către acesta.  Acest fenomen survine din următoarele cauze : senzaţia însuşirilor specifice. a cărui senzaţie o avem. cînd resimţim corect.  dar ea însăşi nu ia naştere 15 fără senzaţie. în a­si construi o imagine în faţa ochilor. căci opinia poate fi atît reală cît şi falsa.57 în al doilea rînd însă. Să presupunem. concluzia : sau că 5 a renunţat la propria­i opinie adevărată. dar a  ne forma g» o opinie nu stă în voinţa noastră. si tot aşa atunci cînd  prindem curaj.53 Totuşi unele vietăţi inferioare au. însă ea ar deveni sigur falsa o dată ce i­ar scăpa că  obiectul s­a schimbat. pe cînd reprezentarea nu. a­şi reprezenta55 ar însemna a­şi forma o părere despre ceea ce se percepe. ca şi contrariile acestora ; despre deose­ 25 birile dintre ele mă voi ocupa în alt studiu. Cu toate acestea nici o reprezentare nu va fi dintre cele care oglin­  desc totdeauna realităţi. un obiect simţit. decît numai despre  acela. dar discer­nămîntul poate  fi şi fals. căci dreapta judecată este chibzuinţă şi ştiinţa şi opinia  36 adevărată. desigur. ca s­o definim.82 că viziuni au şi cei cu ochii închişi. ci numai la  <fiinţe> cu simţire şi pornind de la obiecte perceptibile prin simţuri.54 Tocmai din aceste cauze şi este evident că nu poate exista opinie despre un alt obiect. Dacă însă  l» m act ele ar fi un  fenomen identic. căci există şi reprezentare falsă. cînd ne formăm părerea că ceva e grozav sau înfricoşător.48  Dar că  ea  nu  e  senzaţie. fiindcă se impune ca o necesitate sau să ne înşelăm sau să adeverim. deşi este încredinţat că el e mai mare decît pămîntul  locuit. e senzaţia că acestea suit accidentale. însă nu accidental. Aşadar e clar că opinia nu e nici neapărat însoţită de senzaţie şi nici generată de  senzaţie. apoi. Ne rămîne. în  adevăr. Nici chiar aceasta nu este identică cu senzaţia. dacă încă îşi menţine  convingerea. se poate să se producă o mişcare  prin însuşi actul senzaţiei.  .  Dar deoarece are loc cînd un obiect determinat este pus îri mişcare. ci şi procesul să fie totodată real şi fals. cum e potenţa văzului  faţă de vederea însăşi.50 Dar se pare că nu. nici îmbinarea lor. Este firească. cînd. şi nu aparţine nici unei fiinţe care n­are şi raţiune. ca cineva să aibă o reprezentare chiar falsă despre obiectele pentru care are totodată o supoziţie  adevărată. ci mai curînd cînd . deci.nu­l percepem  precis" (atunci.47 ea este o potentă din acestea sau o dispoziţie <permanentă> prin care noi discernem şi  adeverim. [Apoi oricărei încredinţări <credinţe> îi urinează o opinie. întrucît e diferită de senzaţie şi pe de altă parte se crede că de ea depinde atît reprezentarea cît  şi supoziţia. pe cînd cea care nu judecă drept e opusă l® acestora. senzaţia este sau o potentă sau un act.  428 b Aşadar. să vedem.49 dar e clar că reprezentarea  are loc şi fără participarea  vreunuia  din  aceşti doi factori. (Numai că opiniei îi urmează încredinţarea  <credinţa> căci nu e posibil ca cel ce şi­a  20 făcut o opinie să nu se încreadă în acelea de care s­a convins; pe cînd încredinţarea nu aparţine nici unui <animal  inferior >. după cum nici reprezentarea n­ar putea consta dintr­o împletire între opinie şi sen­  25 zaţie. Deci reprezentarea nu este nici una din aceste două : senzaţia şi opinia..   opinia. şi apoi despre cealaltă <despre  supoziţie>. un fel de  reprezentare. ba încă e necesar ca procesul să fie asemănător senzaţiei însăşi. iar poseso­ 15 rul ei să poată săvîrşi şi  suferi multe afecte din cauza lui. înseamnă că acest proces  n­ar putea fi trezit fără senzaţie şi nici să aparţină unor <fiinţe> fără simţire. în  adevăr.  intelectul. Există însă şi diferite modalităţi ale supoziţiei însăşi.51 Mai amintim ce spuneam  15 mai sus. e evident din cele următoare.>.46  Cît priveşte cugetarea.45 îndată simţim un fior. că o reprezentare este <împletirea> dintre opinia despre alb  şi senzaţia despre alb. Totuşi reprezentarea e altceva decît simţirea şi gîndirea. sau. fără ca el să fi uitat acest lucru şi fărăsă­şî fi schimbat convingerea. şi tocmai în aceasta stă acum .43 Este evident că cugetarea  nu e identică cu supoziţia. cum e ştiinţa sau intelectul.44 Căci această afecţie <reprezentarea> sta în puterea noastră. pe care o avea atîta vreme cît  obiectul era identic cu sine însuşiJ"<ne­  schimbat >. Insă în cazul reprezentării ne comportăm întocmai ca nişte spectatori care văd în tablou imagini  înspăimîntătoare sau încurajatoare. sau conţine falsul în  foarte mică măsură. Apoi senzaţiile sînt totdeauna reale. astfel. pe cînd cele mai multe reprezentări se nasc false. reprezentarea ar  aparţine tuturor vieţuitoarelor. ca unii care făuresc şi pun chipuri pentru locurile memoriale). că „acesta ne apare ca un om". dacă este. căci de bună seamă nu s­ar putea naşte din opinia despre bine şi  30   din senzaţia de alb.  dacă nu cumva e opinie. iar convingerii raţiunea logică].  opiniei convingerea. iar fără ea <reprezentare> nu există supoziţie. este adevărată. opinia şi  chibzuinţă. dar n­au raţiune. trebuie să cercetăm mai întîi despre reprezentare.  dar şi putem greşi. deoarece.   ştiinţa. dar nu şi  despre vierme. Apoi senzaţia este totdeauna prezentă. Se  mtîmplă însă. e necesar ca opinia să fie totodată adevărată şi falsă. ca : ştiinţa. ca de  pildă în vise. iar reprezentarea se pare că este un proces de mişcare56 şi că nu se produce fără senzaţie.  Dacă în adevăr reprezentarea este facultatea despre 428* care _spunem că face să se nască în noi o imagine şi nu  vorbim prin ­ metaforă.  De  acelaşi  fel  sînt: 5 simţirea. e drept.

 totuşi nu la fel ca înainte de a învăţa sau de a  descoperi ceva ; iar atunci el poate să se cugete şi pe sine. celălalt că suferă. de boli sau de somn. întru­cît el le cugetă pe toate. zic unii. poate chiar ar fi  un organ. după ele. desigur. dar că tocmai 2® acela e obiectul alb  anumit sau un altul. Dimpotrivă. Dar. 10 precum şi apa e altceva decît esenţa apei.   despre   ce   este   reprezentarea şi prin ce ia naştere să ne mulţumim cu cît am expus. Se mai pune întrebarea dacă intelectul este însuşi inteligibil. Căci el împiedică şi opreşte ivirea oricărui fenomen  lăturalnic şi intermitent. fie în absenţa senzaţiei.72 intelectul discerne esenţa de carne de carnea însăşi. în genere. nu este nimic  din cele reale înainte de a cugeta. căci e cu continuitate. ba chiar mai mult. dacă esenţa a ce e 26  drept e altceva decît obiectul drept. în acţiunile lor. comparabil cu organul senzitiv. ca fiind străin67  20 şi i se opune. de multe ori. revine altcuiva <altei f acuităţi >.cîrnia". dar  nu forma însăşi. vieţuitoarele se  indrumează.  <Intelectul comparat cu simţirea >. adică acest aspect în ceva dat. sau este altceva cu o astfel  îs de calitate. (la fel şi în  multe alte cazuri. unele pentru că n­au intelect. dacă  nimic altceva în afară de reprezentare nu posedă trăsăturile de care am vorbit [decît ca repre­ m­zentarea] şi dacă ea  este ceea ce am spus pînă acum. ar fi rece sau cald. ci numai sufletul intelectiv. atunci sau suferă o afecţiune din partea obiectului  gîndit. Deci ceea ce e numit intelect  în <sînul> sufletului (numesc intelect factorul prin care sufletul gîndeşte şi concepe)88 ca fiind în act. nu poate percepe ca de pildă un sunet în cazul sunetelor prea puternice. ar deveni o  25 anumită calitate.70 nu poate nici vedea nici mirosi. Apoi. trebuie să cercetăm ce particularitate are ea şi cum e posibil să ia naştere  cugetarea. şi reprezentarea <phantasia> şi­a primit numele său de la . ci ca potentă. cînd va fi fost întinsă. în al treilea rînd. deşi nu în toate.74 însă el discerne esenţa de carne printr­o 15 altă funcţie aparte care sau e  separată. 429 b şi tot aşa în cazul unor culori  sau mirosuri prea intense. adică pentru a cunoaşte. Căci admitem o dualitate.   deocamdată. în cazul prea marii intensităţi a obiectului  sensibil.71  Deoarece mărimea este altceva decît esenţa de mărime. el trebuie să fie ceva neafectat. gîndeste tot aşa de bine noţiuni mai slabe. după cum obiectele cunoaşterii sînt despărţite de materie. deci.75 La fel ca în cazul celor  abstrase.posibilitatea ca cineva să se înşele : că un obiect e alb. dar mai ales cînd obiectul perceptibil se află la distanţă. Căci intelectul sau va reveni . De aceea se şi crede pe drept că el nu e amestecat <nu se confundă> cu corpul. după spusa lui  Anaxagoras. ca de pildă mişcarea şi mărimea (care au revenit prin accident obiectelor perceperii). dacă e în stare să­şi îndrepte forţa  intelectivă spre un obiect inteligibil intens.66 pentru a domina. Dar acum. chiar şi atunci el e oarecum în potentă. procesul de reprezentare generat  de senzaţia 25 în act. ceea ce e drept la linie corespunde la . se va deosebi de altă senzaţie. senzaţia nu se înşală. se poate înşela. în adevăr.  Aşadar.. şi să se comporte precum o face organul senzitiv faţă de obiectele percepute. Dar intelectul.lumină" (phaos)61. un factor se dovedeşte că  lucrează. în adevăr. nu în  act.  80 4. ca animalele sălbatice. Bine.  Căci.77  Dar cineva ar întreba : dacă intelectul e simplu şi inafectabil. căci la unele este identitate). Deoarece văzul este simţul  cel mai de seamă. şi nu are nimic comun cu altceva. însă esenţa sa.62 fie că e separabila.59 anume cel ce provine de la una sau alta din aceste trei <feluri  de> senzaţii.cîrnie".76 Deci <inte­lectul>  discerne printr­o altă facultate sau printr­o  comportare diferită. căci vederea nu e  posibilă fără lumină. Cînd însă intelectul se identifică cu fiecare  obiect inteligibil. e evident dacă ne  referim la organele senzitive şi 3Cr la procesul de simţire.65 Aşadar. fie că nu e separabilă pe  bază de mărime.64 dar primitor de o formă şi să fie acea formă ca potentă. ci numai raţional. altele. sau este în felul în care se rapoartă linia frîntă la ea însăşi. caz. Aşadar natura lui nu este altceva decît tocmai aceasta de a fi potenţial. nu este nici unul. că nu e identică inafectibilitatea organului senzitiv cu cea a intelectului.73 Aşadar.58 Mai  ales din cauza acestora este posibil să se înşele cineva în perceperea sa. iar celelalte două pot  fi false fie în prezenţa. cum se spune despre cel ce cunoaşte care este în act (iar aceasta se întîmplă ori de cîte ori el poate  să cugete în act prin sine însuşi)... deoarece reprezentările 5 au durată şi sînt asemănătoare senzaţiilor. Primul <proces de reprezentare> este adevărat atîta timp cît perceperea e actuală. în acest. cum  sînt oamenii. e senzaţia celor comune şi care deriva accidentele cărora le  revin însuşirile specifice.  organul senzitiv & nu poate fiinţa fără corp. cu ajutorul facultăţii senzitive el discerne caldul de rece ca şi pe  toate cele a căror raţiune de a fi e carnea.69 totuşi nu sufletul în întregul său ar conţine formele. deoarece intelectul este învăluit cîteodată de pasiune. Căci simţirea. pe cînd intelectul e separat. dacă cugetarea  25 este un mod de suferire ? Căci în măsura în care axistă ceva comun la două lucruri. tot aşa se diferenţiază  cele privitoare la intelect. dacă cugetarea este asemănătoare cu simţirea.78 cum va cugeta el.60  429 a reprezentare s­ar putea nunii <defini> un proces generat de o senzaţie ce este în act. Aşadar. că sufletul este locul  formelor gîndirii <ideilor>. tot aşa şi intelectul  faţade obiectele inteligibile. e necesar să fie neamestecat.  sau printr­o altă <înfâţişare a cărnii > sau în alt mod.63 Aşadar. cum zice  Anaxagoras. Căci carnea nu există fără materie. ci ca si cum am zice  . Despre latura sufletului prin care sufletul cunoaşte şi chibzuieşte.

98 dar şi că el a fost sau că va fi.  Deci nu se poate spune ce io  anume gîndea  <intelectul> în fiecare din cele două jumătăţi de timp.  [Există identitate90 între ştiinţa în act şi obiectul 20 ei.  Atunci el    însă concepe.101 e gîndit într­un timp indivizibil 15  şi cu un act sufletesc indivizibil. Căci cît timp întregul nu va fi împărţit. să mai cercetăm cauza pentru care cugetarea nu e permanentă. în adevăr. prin care se îndeplinesc toate întocmai ca o stare88 permanenţă > cum este lumina. există o identitate.93 pe cînd intelectul afectabil <pasiv> este pieritor  şi fără el <fiinţa gînditoare> nu cugetă nimic.81 deşi în act <entelehie> nu e nimic  430 a din ele pînă nu va cugeta. Aşadar.  6.  însă ceea ce e indivizibil. o <sinteză> a noţiunilor.  Căci. tot aşa gîndeşte şi despre timp <ca alcătuit> din două jumătăţi. iar inteligibilul e unic ca specie. Iar acest intelect este separat. care  face   „unu" timpul ca şi lungimea. de o parte există un intelect de aşa natură încît să devină toate. ca şi cum ar forma o unitate; la fel cum  zicea Empedocles98: „acolo unde capetele multora au crescut fără grumaz" ; şi apoi „ele s­au legat prin Prietenie  <atracţie>" ; tot astfel <se leagă > si aceste noţiuni separate <la început >. cea virtuală. astfel însuşit. Şi el este inteligibil ca şi lucrurile inteligibile.   Şi  acest lucru are loc în acelaşi fel în tot ce e continuu. Căci. în adevăr. atît ca  timp cît şi ca lungime].  timpul  e  divizibil şi indivizibil în lungimea lui.**  10 5. Căci totdeauna factorul activ este superior  celui supus afecţiunii şi totodată principiul dominant asupra materiei) . nimic nu împiedică <intelectul> să  gîndească indivizibilul.84 Aşadar. Se  impune. oarecum..89  neafectabil şi neamestecat. cu privire la lucrurile care  conţin materie. <activitatea reală >. Iar dacă. (Deoarece.94  25 <Lucrârile   intelectului:   cunoaşterea   indivizibilului; continuă discuţia din cap. ca de pildă cînd gîndeşte lungimea"  (căci ea e indivizibilă.  Numai  accidental şi nu întrucît sînt determinate ca atare. şi numai ca atare este el nemuritor şi veşnic.103 ca şi lucrul care n­a putut fi astfel  divizat.  Cît despre punct şi orice <termen> 20  de diviziune. fiind prin natura sa act. gîndind   separat   pe   fiecare   din   cele   două    jumătăţi. acestora nu le va aparţine intelectul (căci  intelectul este o facultate nematerială a unor astfel de lucruri).87 iar  de altă parte un altul. atunci el se  cunoaşte pe  sine însuşi  şi  există atît   ca act cît şi separat.79  Sau. în schimb. sînt divizibile atît actul acela prin care cugetă cît şi timpul în care  cugetă. daca pentru un principiu nu există  con­25 trariu106. Dar în acelea în care pot sta  laolaltă neadevărul şi adevărul.4.97 Dar dacă <noţiunea se rapoartă> la cele trecute sau la cele viitoare  <intelectul> adaugă noţiunea  430b de timp [şi opune în compoziţie]. si Iu­ 15 mina face culorile existente ca potenţa să devină culori în act. El există ca potentă întocmai ca o tablă pe care nimic nu stă scris în act; aceasta se  petrece cu intelectul. dacă albul <e  gîndit că> nu este alb. <jumătăţile> nu există  decît ca potentă. Totuşi. falsitatea <apare> totdeauna în <sinteză>.  ca  şi lungimea.  dar nu cantitativ. e necesar ca  şi în suflet să fiinţeze aceste diferenţe. gîndirea celor indivizibile poartă asupra lucrărilor în care nu încape eroare. ci numai ca specie.95 are loc dinainte. sau va fi  combinat cu ceva străin care­1 face inteligibil ca şi pe celelalte obiecte.   se  învederează  ca  o  privaţiune.altor lucruri în cazul cînd nu e inteligibil prin altceva în afară de sine. Căci şi în celelalte se   află   ceva   indivizibil. este anterioară în timp în fiecare  individ. ca  de pilda  felul  cum  intelectul   discerne  răul  sau  negrul. Totuşi se mai poate ca toate <acestea> să apară şi ca o diviziune.unu" ca potentă şi în contrariu. după cum în tot ce există în natură88 se află de o parte ceva ca materie pentru fiecare gen — iar ea  este tocmai ceea ce există ca potentă a tuturor care aparţin unui gen — iar de altă parte există un al  92 doilea factor cauzal şi creator prin care se săvîrşesc toate.  <însă> separat fiind92 el este numai ceea ce în realitate este. poate că afecţiunea considerată ca fenomen comun <tuturor celorlalte>.  <Intelectul activ >. iar altă dată nu gîndeşte. el gîndeşte o lungime ca  alcătuita din doua jumătăţi. pe cînd intelectului îi va aparţine orice lucru inteligibil  <inteligibili­tatea>. două lungimi. precum se comportă arta faţă de materialul ei. dar considerată în general91 nu este anterioară în timp].104   Raţionamentul e  asemănător şi cu privire la alte cazuri. s­a adăugat nealbul. şi obiectul ei. Evident.80  30 în sensul că intelectul este oarecum ca potentă însăşi lucrurile inteligibile. fie în act. la cele nemateriale este identitate între  factorul gînditor şi obiectul gîndit. însă.  <Intelectul> ca discernent trebuie să fie . <intelectul>  separă  totodată şi timpul. fie ca potentă.105 însă.             f  94 . Cel 5 ce face uniunea în  fiecare din aceste <sinteze> este  tocmai intelectul. De aceea. însă  există nu numai neadevărul sau adevărul că Cleon este alb. ca de 30 pildă incomensurabilul şi  diagonala sau comensurabilul şi diagonala. Noi nu  avem memorie <cu intelectul activ > deoarece el este neafectabil. într­  un anumit fel.  Deoarece   indivizibilul   se   înţelege   în   două   sensuri.   dar   deocamdată  nedivizat:. cîteodată gîndeşte.>. a fost analizată mai sus.83 în schimb.102 [dar ca unele care sînt indivizibile. în act)  şi într­un timp indivizibil.   căci  el le   discerne   oarecum   prin   contrariul   lor. din contră.100   în schimb.82 Căci S între ştiinţa teoretică. fiecare dintre inteligibile există numai ca potentă.

 aşa stă lucrul şi cu <principiile> fără de materie. căci el nu e afectat şi nici nu se preface.123 cineva raţionează şi se  hotărăşte la cele viitoare.  96 făcînd abstracţie de carnea în care există concavitatea. ca atare. iar ştiinţa este într­un sens cele  cognoscibile. 20 să spunem încă o dată că sufletul este. va trebui să cercetăm mai tîrziu. (ca fiind foc) recunoaşte (prin simţul comun). aceste facultăţi sînt sau lucrurile înseşi sau formele lor. pe baza esenţei lui108 este adevărat şi nu cel  ce spune ceva despre ceva ; dar după cum vederea unei calităţi specifice. Astfel cugetă <intelectul> în matematică: nu le gîn­ 15 deşte  pe fiecare aparte. cu toate ca în  general nu e anterioară în timp.125 Totuşi.122 Cîteodată.128 în adevăr.. iar prima cu perceputul.111 De  aceea el are o altă specie de mişcare. Va exista acelaşi raport şi dacă A ar fi dulcele. dacă cineva 1­ar concepe în act. după cum îl aprobă sau îl neagă. chiar fără senzaţie. cînd percepe făclia. deşi realitatea lor nu e aceeaşi120  1 b şi la fel în cazul celălalt. ci acela privitor la ce este un lucru. poate fi gîndit. oarecum. săvîrşeşte alt lucru  95 si tot aşa urechea. căci nu „piatra" însăşi e în suflet. iar cea 431 a potenţială e anterioară în timp la individ. Cu necesitate. însă. dar o unitate cum este punctul şi în genere  orice limită. pe cînd celelalte < binele şi răul> sînt < relative > la  cineva. Concavul în schimb.114  Pe de altă parte. şi aşa se comportă în genere în orice  ]0 acţiune.  Cît despre cele socotite abstracte. Dar  faptul <modul> lor   de   a   fi   este   diferit.  Sufletul intelectiv <practic> gîndeşte. Ştiinţa în act se identifică cu obiectul ei.109  <0biecfele diferite şi înţelegerea lor prin intelectul practio.  senzaţia. în măsura în care în acestea.    e  cu  totul altul. prin analogia lor ca număr. însă dacă albul <pe care­1  văd> este sau nu un om. cum spuneam. dar trebuie s­o repetăm şi astfel: <principiul> exista ca o unitate. ca şi cînd le­ar vedea.107 şi oricare enunţare e adevărată sau falsă. în raport cu cele prezente. se pune în  mişcare.cîrn". Dacă însă e posibil sau nu ca intelectul să gîndească ceva din cele separate. <sufletul> le cunoaşte ca în cazul cînd ar fi vorba de noţiunea de . deşi în fapt sînt în joc  cu ea mai multe <senzaţii>. Aşadar. căci toate cîte devin pornesc de la existenţa în act. dacă C şi D revin unuia şi aceluiaşi obiect. Atît aversiunea cît şi  năzuinţa  sînt   acelaşi  lucru  în  act. H sigur că nu sînt  <lucrurile> ele însele. Cînd el aproba un bine 15 sau  refuză un râu. tot aşa C  faţa de D; aşa că s­ar putea spune şi invers. pe cînd senzaţia este cele sensibile. Şi cînd124 spune că acolo este ceva plăcut  sau dureros. atunci îl evită sau îl urmăreşte. toate  realităţile.117 Şi acestea <cele două senzaţii diferite> alcătuiesc o unitate. este adevărată.112 Iar   cînd   obiectul este plăcut sau dureros. acelaşi raport şi unul. 25 iar cea  care <rezidă> în act în obiecte în act <entelelrii>129. către bine sau către rău. s­a spus şi mai  înainte.121 De exemplu. ci forma ei <substanţială>. prin imaginile din suflet sau prin conceptele sale. Căci ce deosebire este să ne întrebăm cum  discerne <sufletul> pe cele neomogene sau pe cele  25 opuse între ele. se disting prin faptul că sînt luate absolut.  5 într­adevăr. în aceeaşi măsură. Plăcerea şi suferi­ 10 rea constituie reacţia activă  prin mijlocirea113 senzaţiei. simţul comun > prin care sufletul distinge prin ce se deosebeşte dulcele de cald. văzînd că se mişcă. îl evită sau îl urmează. de pildă. negîndindu­1 separat126. Cum se înţelege acest lucru se cere să cercetăm. îl urmează sau îl evită. îi este determinat  obiectul de urmărit sau de evitat. ca şi cum ar fi separate. ele formează deci.  comportîndu­se una faţă de cealaltă [ca si calităţile acelea între ele]118. procesul de  simţire este numai asemănător cu cel de enunţare şi cu gîndirea. Să admitem că aşa cum A este albul faţă de B negrul.127  <Recapitulare:   Intelectul. cînd operează.   simţirea   şi reprezentarea^. intelectul se identifică cu înseşi  obiectele gîndite în act.116 Cît priveşte  20 <principiul.110 Dar este evident că obiectul  sensibil face să treacă în act facultatea senzitivă existentă ca potentă. actul a ceea ce e    nedesăvîrşit. Facultatea senzitivă şi cea cunoscătoare ale sufletului sînt ca  potente identice ultima cu cunoscutul.  Aşadar ştiinţa ca si senzaţia se împart ca şi obiectele lor: aceea care există ca potentă în obiecte potenţiale. pe  cînd actul în mod absolut cel al unui  obiect  ajuns  la    deplină  dezvoltare.  8. iar aceasta. prin imagini şi. o unitate şi o singură mijlocire <sensibilă>.130 Aşa că 432 sufletul este ca .  după cum aerul a informat pupila într­un anumit fel.  7. ca. fără ca el însuşi  să fie separat <de orice mărime>. Dar şi ceea ce e independent de acţiune — adevărul ca şi falsul — se cuprinde în acelaşi gen ca şi binele  şi răul. cînd se află în faţa imagi­5 nilor.t  Există enunţare a ceva despre ceva. iar B albul. albul şi negrul119. mişcarea era. în schimb  intelectul nu e astfel în întregul său.   adică  impulsul către ceva sau fuga de ceva nu sînt diferite nici între ele şi nici faţă de factorul senzitiv. Acum. cîrnul ca  atare. între ele va fi acelaşi  raport ca între A şi B. cu acele noţiuni. pentru sufletul gînditor <practic> imaginile sînt ca nişte percepţii. deci formele. nu este totdeauna adevărat. că  acolo e inamicul. De aceea sufletul nu gîndeşte niciodată fără imagine reprezentativă. Deci. căci preocuparea ştiinţifică se reduce la însuşi  obiectul cunoscut. precum este afirmaţia.115 Căci. la rîndu­i. recapitulînd cele expuse despre suflet. în genere. realităţile sînt sau obiecte de simţire sau obiecte inteligibile. în cele din urmă rezultă totuşi.

  despre  mişcarea în spaţiu. Ba nici chiar cînd <intelectul  >149 consideră ceva de acest fel. care atît ca funcţie cît şi ca  98»  10 potentă s­ar părea că e diferit de toate celelalte. cum . Căci într­un anumit sens se pare că sînt infinite ca număr şi nu numai acelea pe care unii140 le denumesc  definindu­le : raţională. de aceea nimeni nu poate să înveţe sau să înţeleagă ceva fără senzaţie. după cum mîna este unealta uneltelor.147   Aşadar. dacă se va admite că sufletul e constituit din părţi separate. aparţinînd tuturor. căci totdeauna locomoţia în sine  se face în vederea unui scop şi este 15 însoţită  fie  de  o  reprezentare  fie  de  o  dorinţă1^. care e opera  gîndirii ca şi a simţirii. s­a format convingerea că ceea ce  pune în mişcare este  < instinctul de> reproducere si cel de < conservare prin> hrană.  căci nici'o fiinţă care nu  doreşte sau nu evită ceva. Apoi. trebuie să  revenim   mai   tîrziu. Deopotrivă.142  trezeşte o mare nedumerire. chiar dacă intelectul ordonă151  gîndirea ne spune să evităm sau să urmărim ceva.134 Căci imaginile sînt ca şi perceperile.  în raţional se naşte voinţa. ci inima e cea care  pune în mişcare.148 afară de cazul animalelor    mutilate   şi   cele  necomplet   dezvoltate  — iar dacă noi avem în Vedere pe cele  <firesc dezvoltate care sînt> întregi şi nemutilate. reprezentarea  •(imaginativă > este altceva decît un act de afirmare 10 sau de negare.  15 9.141 Pe  2 b deasupra. iar în cele   f din urmă la descreştere  —  atunci ar  urma. I.  în  acelaşi  fel  şi'cu privire la chestiunea  care face acum obiectul discuţiei:  care este factorul ce pune în mişcare  vieţuitorul?  Căci mişcarea pe bază de creştere sau descreştere. fie ca avînd un conţinut raţional.  Despre inspiraţie si expiraţie. în adevăr.144   fiindcă   şi   aceste   chestiuni prezintă  multă  dificultate. discernămîntul. nu ne mişcăm <din această cauză >.   Deocamdată  se  impune  să cercetăm. Dar în acest caz. nu se mişcă decît silit. nici nu omite ceva din cele necesare.   dacă 20 <se constată că> natura nici  nu creeză   ceva în zadar.139 Dar se pune îndată întrebarea. de nu cumva  20 este o parte a lui. însă. ori dacă e sufletul în întregul lui. si senzi­  30 tivul pe care i­ar veni greu cuiva să­1 socotească fie ca neraţional. se vor deosebi de imaginile reprezentative ?137 Sau  mai curînd acestea nici măcar nu sînt reprezentări. şi. cel al vieţuitoarelor.  dovadă că ele sînt în stare să procreeze. că mai sînt şi alte părţi. cum se admite. o altă parte 433 a <a corpul ui >.135 Pe de altă parte.132 cît si cele care constă în caractere si stări generate de  obiectele percepute.   deci  nemişcate.  cu o diferenţiere si mai mare ca acestea. oare. Şi mtr­adevăr. să posede  anumite  părţi  organice  de  înaintare^  Tot aşa este neîndoios că nu raţionalul şi nici aşa­numitul 'intelect nu este factorul care generează mişcarea. adăugăm imaginativul <reprezentativul. nu există nici un lucru care să fie  separat. dacă sufletul constă din  trei părţi. iar dacă e ceva plăcut. despre simţire şi intelect să ne limităm la cîte s­au  spus; însă ce fel de lucrare a sufletului este forţa motrice trebuie să cercetăm. care după esenţa lui este deosebit de toate cele amintite.' De bună seamă.'să ajungă la maturitate. însă fără de materie. şi nici nu spune nimic privitor la un obiect de evitat sau de căutat. în afara de mărimile <sensibile>.  <imaginile percepute> atît cele numite prin abstractizare. Deoarece sufletul. şi apoi cea de a produce mişcarea în spaţiu.a acestea se adaugă  deziderativul. pe  cînd senzaţia este forma lucrurilor percepute. ar urma ca şi plantele să se bucure de'mişcare şi ar avea o  parte ca unealtă pentru această mişcare. iar în neraţional dorinţa si pornirea impulsivă. dacă se afirmă ca o anumită parte specifică în afară de cele obişnuite şi amintite mai sus. Deoarece. năzuinţa va fi în fiecare.  ca şi despre somn şi veghe. Tot aşa e clar că nu poate fi nici organul senzitiv'. deşi ele nu se produc fără reprezentări ?  <Rolul mişcării si funcţiunile ei>. ci acţionăm după poftă. iar alţii factorul  25 raţional şi cel neraţional; căci după diferenţele prin care <unii> le despart. înseamnă că obiectele inteligibile îşi au locul 5 în formele sensibile. despre care am vorbit chiar aci: nutritivul. se va învedera.136 Căci adevărul ca şi falsul sînt o împletire  de concepte. pe cînd  mişcarea e totdeauna fapta unei fiinţe care evită ceva sau a uneia care urmăreşte ceva.150 Apoi. care aparţine atît plantelor cît şi  tuturor vieţuitoarelor. e necesar s­o facă printr­o  7  — Desnre suHef                                                                                                         57  imagine.mina <pentru corp>. atunci cînd reflectează asupra lor.143 Căci.133 De  asemenea.  ce factor  anume îmboldeşte  vieţuitorul să facă mişcarea de înaintare?145 Este evident că nu potenţa hrănitoare. se defineşte138 după două facultăţi.131 tot aşa şi intelectul este forma formelor. aşa cum adesea discerne el ceva de temut sau ceva plăcut dar nu porunceşte să ne temem. căci există multe animale  care au simţire. e absurd să despărţim pe acesta de celelalte. separată sau prin mărime *au prin funcţie. sau chiar una  din aceste părţi. nu porunceşte el îndată să­1 evităm sau să­1 urmă­  99 25 30 rim. fireşte. fiindcă  intelectul teoretic nu gîndeste nimic faptic. conceptele primare prin ce. dar sînt deplin  legate  locului. în ce sens se poate vorbi despre părţi ale sufletului şi anume  despre cîte. admiţîrid că este  numai o parte. impulsivă şi deziderativă.

 Aşadar ambele acestea generează mişcarea în spaţiu. cum e de exemplu ţîţîna unei uşi. ba chiar la celelalte animale nu există gîndire şi nici raţionament. ca într­un cerc. cînd pune în mişcare. ceea ce are loc la acele fiinţe care au simţul  timpului  —  căci  intelectul   ordonă  cuiva  să  se  opună  privind viitorul. şi celelalte anie. ci numai reprezen­  tare. în aceeaşi măsura posedă şi puterea  de a se mişca. în afară de om. acestea din urmă se deosebesc  între ele mai mult decît se deosebeşte facultatea doritoare de cea impulsivă. mişcătorul mişcat este obiectul năzuit  io  101  — căci cel ce se mişcă este mişcat întrucît el năzuieşte şi năzuinţa este o formă de mişcare. ci numai binele practic. li se prezintă 433 numeroase părţi:  nutritivul. Deocamdată. în adevăr. adică intelectul practic. ci dau urmare intelectului. deliberativul şi în plus apetitivul. în acelaşi loc convexul se termină si  începe concavul.155 Aşadar. Tot aşa  20 reprezentarea. în schimb  năzuinţa 25 naşte mişcare chiar fără de raţionament.  100  'ALA |  t  . nu o face fără dorinţă. generează mişcarea. cum am spus. în  fine. Iar  practic <binele> este cel care poate 30 să fie şi altfel. apoi deoarece 15 factorul mişcător este de două feluri: unul nemişcat. este clar că pe bună dreptate se admite că acestea  două sînt cauzele mişcării: năzuinţa şi gîndirea practică.161 în măsura în care vieţuitorul are năzuinţa. Căci. care se deosebeşte de cel teoretic prin scop. pe cînd dorinţa atrage privind prezentul. Intelectul şi năzuinţa şi anume intelectul care raţionează în  vederea unui scop. numai unul: năzuinţa ca năzuinţă. dacă  10 considerăm reprezentarea drept ceva intelectiv. pentru că obiectul dorit pune în mişcare.158  absolut plăcut şi chiar absolut bun. De exemplu. ci un cu totul alt factor este determinant pentru el ca să lucreze conform cu ştiinţa152. deşi  mişcarea începe din acest punct. Iar pentru cei care  susţin separarea sufletului în părţi. întrucît principiul ei este chiar obiectul dorit. dar mai întîi de toate însuşi obiectul năzuit  —  căci acesta   pune în mişcare fără să fie pus în mişcare. pe de o parte <ţîţîna> e în repaos.  <Urmare:  cauzele  mişcării  la fiinţele  vii>. nu săvîrşesc faptele către care năzuiesc.  <Intelectîil practic]   Unitatea principiului motor la vieţuitoare în genere>. mijlocul prin care pune în mişcare şi.J  Promotorul este astfel un factor unic: năzuinţa. Este evident că factorii care pricinuiesc mişcările sînt aceştia doi. De aceea.157 dacă ei le disting şi le separă ca facultăţi. Dar nici chiar năzuinţa către d­ceasta nu este cauza determinantă a mişcării. fiindcă dorinţa este un fel de năzuinţă. factorul mişcător se află ca organ în acelaşi loc  unde începutul coincide cu sfîrşitul. neluînd în seamă cunoaşterea. fiindcă  prezentul imediat se arată plăcut.156  Aşadar este evident că o astfel de facultate a sufletului.  iar pe de altă parte e în mişcare. Pe de altă parte intelectul  în întregul său este just. Deoarece dorinţele pot fi opuse unele  altora.160  Aşa încît. este dintru început un factor corporal. şi acest 5 lucru se întîmplă cînd raţiunea şi dorinţele sînt opuse. dar nu orice fel de bine. deşi  năzuiesc şi doresc ceva. iar orice reprezentare este sau raţională sau sensibilă. iar nu însăşi  ştiinţa... De altfel  15 orice năzuinţă tinde către un scop.  Despre acesta va trebui să cercetăm în studiile asupra actelor săvîrşite în comun de corp  20 şi suflet.. De aceea.16*  Aşadar. adică un act. se mişcă totodată si după voinţă.. al treilea obiectul mişcat.. . dacă doi factori ar genera mişcarea. altul mişcător şi  mişcat.  căci însăşi voinţa e tot o năzuinţă; cînd cineva se mişcă după raţionament. ca aceasta dtn urmă sînt  30  înzestrate.154 Căci lucrul către care se îndreaptă năzuinţa este chiar principiul intelectului  practic.. prin faptul că este gîndit sau reprezentat — ca număr însă  forţele ce pun în mişcare alcătuiesc o pluralitate. şi prin aceasta  raţiunea practică stîrneşte mişcarea. ca să ne exprimăm numai în linii mari. ceva trebuie să rămînă nemişcat. urmează că nemişcătorul este binele practic.153 căci multe < fiinţe >. însă organul prin care dorinţa pune în mişcare.  ar da naştere mişcării pe baza unui aspect comun.. al doilea. adică sau binele sau aparentul bine. De aceea cel care pune totdeauna în  mişcare este obiectul năzuit.  10. De bună seamă.se întîmplă. în genere. părţile fiind 25 diferite noţional. sau năzuinţa sau intelectul.  Deoarece însă există trei factori: primul cel ce pune în mişcare. pe cînd năzuinţa ca şi reprezentarea pot fi juste ori nu. cei înfrînaţi. dar spaţial inseparabile; căci toate sînt puse în  mişcare atît prin împingere cît şi prin tragere. <de o parte este sfîrşitul de cealaltă parte începutul>. de pildă.15* —­ iar  cel mişcat este chiar vieţuitorul. iritelectivul. Totuşi nu poate fi năzuitor fără reprezentare. iar momentul său final este principiul acţiunii. dau  urmare din plin reprezentărilor. senzitivul. cu un om neînfrînat. Dar de fapt e clar că intelectul nu provoacă mişcarea fără năzuinţă. intelectul şi năzuinţa. Şi în genere noi vedem că posesorul ştiinţei medicale nu vin­5 decă <  însuşi statornio. aşa numita năzuinţă. căci nu    se vede viitorul — urmează că  mişcătorul ar putea fi ca specie.

11. văzul.166 căci ele  urmăresc  ce  este  mai favorabil.181 căci cu acest simt animalul pipăie hrana. (*f^­  V­i'r ­  103  nu creează nimic în zadar.  15 ca de pildă mirosul. nici nu contribuie la creştere si la  scădere.  şi pune în mişcare voinţa <deliberată>. ci şi de la distanţă.  Dar   dacă   corpul are într­adevar simţire e   necesar să fie sau simplu sau compus.175 Dar e necesar ca animalul să aibă simţire.  căci nu ajung la  o    reprezentare ca rezultat  al unui   silogism.  12. Acest lucru e evident din următoarele. sau vor fi evenimente. iar trupul  '' nu va fi. un fel de supoziţie <opinie> şi de raţiune esteta generalului. Totuşi.   însă  <la  om>. pot să facă o unitate167 io şi  cauza  acestui fapt  este  că  animalele inferioare nu par să aibă opinie.  atunci   cînd   se   iveşte   neînfrînarea. dacă e lipsit de acest simţ.  Celelalte simţuri există pentru buna lui stare propăşire > si nu aparţin oricărui gen de vieţuitoare.169 năzuinţa    învingînd o   altă  năzuinţă. prin natură. al căror corp e simplu.  (nici fără acest simţ nu e cu putinţă să _ existe un animal). însă.178 Atunci cum se va hrăni ? De aceea fiinţele fixate au ca  hrană însăşi materia din mediul însuşi din care au provenit. Deoarece. deci. Dar nu e necesar să existe  senzaţie în toate care au viaţă.  Atunci pentru ce să 5 n­aibă simţire ?180. ia'r acestea sînt cu neputinţă fără  hrană. le au şi pe acestea. auzul. pe cînd celălalt  că un anumit om trebuie să săvîrsească acest lucru şi eu sînt tocmai un astfel de om171) această opinie însăşi  provoacă mişcarea. De aceea simpla năzuinţă168 nu cuprinde  în sine puterea reflexivă. iar vieţuitorul de către acel med'iu. dacă natura :u>  "SffikA­. sau şi amîndouă. deoarece este însăşi simţirea obiectului pipăibil şi  hrănitor. ci e născut.177 în  vederea unui scop.173  Căci e necesar ca tot ce se naşte <devi­ne> să aibă creştere. însă fiinţa care ar fi atinsă. Deci nici un corp nefixat n­are suflet fără de simţire. Numai capacitatea ştiinţifică de cunoaştere nu se  mişcă.176 Căci toate cele generate prin natură există pentru un scop.164  Aşadar. e evident că nu e posibil să fiinţeze un animal fără  simţul pipăitului.   cealaltă nu. maturitate şi moarte. cîteodată năzuinţa învinge. Apoi nici nu e posibil ca acelea. chiar din acest  102  moment apare lucrarea unui raţionament şi le e necesar ca să măsoare totdeauna cu o singură măsură. Deci. însă nu e posibil să fie  10 simplu. ci se menţine pe loc. un fel de pipăit. Tot aşa nu e posibil ca un corp să aibă suflet şi intelect  discernent. capacitatea superioară este totdeauna cea care comandă şi  provoacă mişcare. e necesar ca şi corpul vieţuitorului să fie dotat cu pipăit. fie ^pentru al corpului. în adevăr. n­ar putea să evite pe unele şi  sa prindă pe altele. în adevăr.  Aşadar.   ci  însăşi   reprezentarea cuprinde în sine acea opinie. prin acest fapt. e necesar să aibă şi dorinţă. sau nu.   din  mai multe imagini reprezentative. dar una stăruie mai  degrabă pe  loc.   cum   aparţin   în   mod   necesar   celor   ce   merg;  104  căci dacă vor să se conserve. Dimpotrivă. dacă s­ar întîmpla ca orice corp mergător sa n­aibă simţire. iar hrana este  20 tocmai corpul pipăit. chiar  gustarea este tot un mod de pipăire. Dar acum  nu se întîmpla nici una nici alta. dacă vieţuitorul ţine să se conserve. care e însăşi 434 b opera naturii. Aşa încît chiar gustatul e. cu nimic mai dezvoltat. sunetul şi culoarea ca si mirosul nu hrănesc. căci nu va avea simţul pipăitului. Dacă le au pe acestea. care au o singura simţire : 434a  pipăitul. dar să n­aibă simţire. Acest lucru poate avea loc  dacă obiectul e susceptibil de percepere printr­un mediu. în mod necesar.  celelalte simţuri ^percep prin medii. Prin urmare. Este necesar. iar pipăibilul este tot ce poate fi simţit prin  pipăit. [De altfel nici dacă e nenăscut]179. după cum <nu'pot avea senzaţie > nici cele care nu  primesc formele fără materie. ca orice fiinţă vie să aibă flet hrănitor ca să trăiască şi are suflet de la naştere pînă la pieire. De aceea.174 sa aibă simţul pipăitului. împinge pe altul şi mişcarea continuă în .170  Aşadar 15 ar exista trei faze de mişcare.  20 iar ^nu cea generală. Căci sufletul n­ar mai cugeta. după cum ceea ce pricinuieşte mişcarea în spaţiu  acţionează pînă la schimbare. trebuie să simtă nu numai pipăind direct. în cazul că nu este fixat de teren.165" apare şi la celelalte animale. pe cînd cea reflexivă Intenţionată >  există numai la cele raţionale; căci daca vor să săvîrşească una sau alta. iar altfel a  particularului  (căci cel dintîi afirmă că trebuie ca un astfel de om să săvîrsească o astfel de lucrare.163 într­adevăr e evident că au senzaţii de  durere şi de plăcere. întrucît ele se mişcă în mod nedeterminat. Astfel acestea două sînt necesare animalului182 şi. dacă n­ar avea simţire. Aşa că e necesar să existe 25 facultatea nutritivă în toate cele ce se dezvoltă şi pier.  Deoarece vieţuitorul este un corp însufleţit şi orice corp este pipăibil. deci.183 30 la rîndul lui si alt obiect împins de el. ci numai  25 unora. Trebuie să cercetăm care este principiul de mişcare la animalele inferioare.172  C elaborarea   s i niturilor   la conservarea  fiinţelor   vii>. va fi imposibil ca animalul să se conserve. căci acesta suferă o afecţie din partea obiectului simţit şi e  mişcat de el. Ar fi mai bine pentru folosul sufletului. ar pieri şi n­ar putea  îndeplini rostul sau. anume dacă e posibil să aibă şi ele reprezentare şi dorinţă. reprezentarea sensibilă. şi totuşi e necesar să­1 aibă. cum am spus. însă tot în mod nedeterminat. Dar cum ar putea avea 5 reprezentare ? Sau  poate. altă  dată învinge aceasta pe cealaltă cum loveşte o minge pe altă minge.

 aşa cum un sigiliu apăsat în ceară ar  străbate187 pînă la sfîrşitul stratului de ceară. <solidului>. pag. şi doar. e mai întemeiată părerea că aerul e înrîurit de o figură sau culoare cît timp se păstrează  unitar.  2.  o h De aceea plantele nu au nici o simţire. Aerul se  poate cel mai mult mişca şi acţiona şi suferi o afecţie. sunetul şi mirosul. B limpede. într­adevăr orice corp însufleţit e dotat cu pipăit. pe  cînd intermediarul le face pe amîndouă.  celelalte sensibile. Este limpede că nu­i de admis ca animalul să aibă un corp simplu. De pildă. însă prin alt obiect. care distrug prin atingere.  preocupare ştiinţifică. iar ultimul singur e împins dar nu împinge. în afară de pămînt. mişcă organul vederii. cum s­a învederat195 fără simţul pipăitului nu e cu putinţă să fiinţeze un vieţuitor. Tocmai de aceea aerul.tot mediul aşa că primul [mişcă si] împinge. ci pentru buna lui  106  stare < dezvoltare >. Căci pipăitul este oarecum un intermediar192 pentru toate  cele tactile. decît să spunem că raza vizuală. o fiinţă. De aceea.  .. nu e posibil să  existe nici o altă simţire.   care   situează  psihologia  printre  ştiinţele  naturii. pe cînd „episteine" e rezultatul aceleia. în Met. se poate produce un soc şi o rană. în general dacă trăieşte  într­un mediu diafan; apoi gustul197. Pipăitul constă în atingerea directă  105  a lucrurilor. ca de pildă culoarea. Faţă de ITT lar­r^r] se  deosebeşte prin faptul că   exprimă  lucrarea însăşi. dacă cineva ar apăsa o pecete în ceară. se reflectează. după ce a pornit din ochi.  „adîncirea  adevărului"   (npbţ   dcATjOsiavaTraaav)    în  întregul  său e expresia prin care Ar. Căci  dacă nu posedă pipăitul188 nu poate să aibă nici o altă simţire. Termenul elin e unic în întreaga operă a Stagiritului. XXXVII­ VIII. că lipsa 5 acestui singur simţ atrage neapărat moartea animalelor.185 însă pe o suprafaţă netedă186  aerul este uniform. 15 dar toate săvîrsesc  simţirea cu ajutorul unui alt factor. cum e văzul dacă vieţuitorul se află în aer sau în apă. nimiceşte vieţuitorul. de aceea şi are acest nume. cînd vorbim  de reflectarea 5 luminii.  <Corpul  însufleţit e compus. pe cînd apa pînă departe.  BAP 27 Fizica.196 dar nu pentru a exista. ca să poată vedea. ES.191 Aşadar nici unul din elementele de acel fel nu poate  constitui corpul animalului. cum  s­a mai spus. ştiinţă"  (eîJÎTjffts). la un rang superior. sau durul. adică prin medii. ci si senzaţia de cald şi rece. Căci. profesorul lui JSpicur.  „cercetarea"  (icrropîa)  este procedeul observării   exacte a    fenomenelor. dacă sînt percepute prin exces. De aceea excesul  senzaţiilor primite prin pipăit nu distruge numai organul de simţire. şi organul acesta de simţire e în stare să primească nu numai diferenţele calitative specifice ale  pămîntului. Căci nu e posibil să­1  aibă decît o fiinţă vie şi nici. pe cînd el nu e împins. deci. în epoca lui  mai găsim cuvîntul numai la Nausiphanes. de exemplu alcătuit din foc sau din aer. cum de pildă odată cu sunetul. numai că obi­ 435 a ectul rămîne pe loc prefăcîndu­se. în măsura în  care se întîmplă să fie totodată pipăit. Aşa că. fiind multe corpuri intermediare ;184 tot aşa se petrece şi cînd are loc  prefacerea. 4  Pipăitul si rostul lui principal>.  . spune că studiul  sufletului lărgeşte orizontul de cunoaştere  al întregii naturi  „însufleţite".  Tocmai de aceea nu  ­» simţim prin oase şi prin păr şi nici prin alte părţi de acelaşi fel. acest organ de simţire nu constă nici din pămînt <singur> şi nici din vreun altul dintre  elemente. ci şi animalul. trad.194 poate pieri astfel <prin acest simţ>.^ Prin urmare animalul are si celelalte simţuri.193 nu e necesar să aibă o altă simţire afara de aceasta. fiindcă sînt din pămînt. ci  numai organele  io de simţire. Excesul în obiec­  15 tele pipăite. Piatra însă nu se schimbă nicidecum.  apoi   în   „Istoria naturală" şi în „Despre cer". prin care fapt se defineşte  viaţa. în tratatul său despre   animale. vie fiind. si. Bucureşti 1966).  III. în genere.  3. la rîndu­i. iar din cauza  obiectelor vederii sau mirosului se pot produce alte vătămări. nu distrug animalul. de exemplu: caldul.  pe cînd simţul pipăitului pare că operează singur prin sine.  ea e dislocată pe măsura adîncirii apăsării. 298b2. Iar şi gustul. recele. întrucît îi e necesar sa­1 aibă  oricum pe acesta. ca să simtă calitatea hranei să o dorească şi să  se mişte spre ea; iar auzul ca să primească un semn cu înţeles. El nu poate fi nici din pămînt. cum  20  am spus. şi apoi la  neoplatonici. pentru că ele sînt din pămînt. prin accident.   cum ne spune Ar. dacă nu se risipeşte şi rămîne unitar; de aceea şi. în lipsa simţului pipăitului. în cea­ l» îaltă parte. pe toate celelalte calităţi sensibile prin atingere. în fine limba ca să comunice ceva altuia. pentru ce e plăcut sau neplăcut.  13.198  NOTE  \  BIBLIOGRAFIE  INDICE TERMINOLOGIC  NOTE  CARTEA I  1. (v. Căci intensitatea excesivă în perceperea  oricărui obiect distruge organul de simţire si deci obiectul pipăit distruge simţul pipăitului.190 pot deveni organe de simţire.189 Celelalte elemente.  I (A) 983b 2 — 5 el aminteşte că . Totuşi şi celelalte organe de simţire percep prin atingere.

   aceasta  îiisemnînd   acţiunea (săvîrşirea)  112  prin care ceva este adus din starea de potentă la plina şi perfecta esenţă. v. 31).   6 p IOJJLO?. cit. atunci ele sînt specific identice:  6;. Met.  Bonitz lămureşte:  „Astfel se pare că Ar.osi8sî<;.  126).) corespunde calităţii esenţiale. dar suprimarea  unei specii nu atrage pe cea a genului  (Cat. Nu se pune.  Unitatea corp­suflet e tratată pe larg în Met.  136 şi urm. 1013 a 17 şi mai jos aici II. se gîndeşte la . privind atît ideea de cauză cît şi pe aceea de scop (v. pag.  E diviziunea logică.  ci ţin de   categorii     deosebite.  2 şi urm.   în   cele   următoare   Ar. Met. deosebeşte enteleheia   de   energeia.  Ar. ca să se evite adoptarea  unei specii ca  gen. să pornim de la concret. atunci există suflete deosebite. trebuie să ne referim la  substanţă şi după aceea la celelalte categorii: calitatea şi cantitatea etc. lărgind astfel conceptul  despre el.    căreia ar aparţine sufletul. este cel dinţii care alege o cale intermediară între conceptul . 81b. iar întrucît această noţiune redă scopul realizat de o  fiinţă în devenirea ei (W. care  e  egal cu  definiţia  obiectului.  Dacă într­o specie unică de suflet există o pluralitate de părţi cu funcţii deosebite. b. XII (A)  1175b.  8.;. Sec. Mai putea fi în joc şi o altă categorie.1019a.  ­JI6.  Greutăţile studiului se arată în „prooiinion"  ca şi la L. se gîndeşte probabil la inducţie : STtaywyY] (Anal. aşa cum rezultă din cele următoare.   Jaeger.    Şirul   care   decurge   e posterior. primul e anterior   tuturor. „principiul vieţuitoarelor" este o traducere restrînsă ; âpX^ e termen mult mai precis decît „cauză" şi ca „principiu"  e mult mai larg. Nestle. op. „Cei care vorbesc despre suflet" se referă la Platou. eiv cu sensul   „a  avea"   ajungem  la:  „ceea  ce    are în   sine scopul" (W. ci mai curînd dacă sufletul reprezintă aceeaşi specie prin ele. nu se mulţumeşte cu analiza ca specie. se restrînge la  sufletul omenesc.   24   în   notă).  4.l). „orice sivflet". în dialogul către Eudemos chiar Ar. care.  13.  9.   Genurile nu se întrepătrund.G.  12. 713b43. adăugind că pentru existenţă nu avem o dovadă (Anal.  Genul se consideră anterior speciilor sale prin faptul că suprimarea lui atrage pe cea a speciilor. Ar. Ar. dar numai cele care au în ele o dorinţă revin în divinitate.  6.  „dacă este ceva individual şi o substanţă". 11 (P.  18. 523.  Esenţa unui lucru (TO TI sari. concepe metode speciale pentru  111  demonstraţii în fiecare ştiinţă. fără să revină unor amimite părţi. unde le enumera. cuvînt creat de Ar.   14a. deşi recunoaşte o formă de suflet  la plante. deosebită de cea accidentală.   se  pronunţă   împotriva metodei unice a lui Platon.  13a.summum genus"  categoria supremă.  E) vorba de calităţi sau atribute derivate. fie că e vorba de acelaşi individ —om sau  animal —fie de indivizi diferiţi.  dar dacă numai funcţiile sînt deosebite.91b. aşa cum au fâcut­o filosofii anteriori.   la   BAP   pag. cit.35.  separate şi  lipsite  de  spaţiu. nu accidentele lui".   v. Ib.).   V (A)   23 — 25. Timaios 77a.   Dacă menţinem £/.  Sec.. poate trece   la   specificul   noţional:   TO   T!   3jv   E!vai.   72. nu dezvoltă suficient problema. critică acest procedeu   în   Anal.    18 şi următoarele. cu TsXoc — scop. deoarece e necesar să ne  verificăm prin experienţă. de la general la particular. ci la orice vieţuitor.  10.   Ca să   stabilim   ce anume este sufletul. IV (T) l. = în act. pe cînd enteleheia este însăşi această  desăvîrşire". frg. se ajunge la un stadiu de  împlinire în devenire şi atunci considerînd ca o unitate expresia sv rsXeie/ei   cu   sensul din Met.  Clement Alexandrinul (sec. Alteori apare la dativ cu sensul adv. II­III e.  5.ucreţiu.   proprii.studiul esenţei lucrurilor este menirea filosof iei în cunoaşterea naturii. Dacă cineva  a  întregit  noţiunea  generică  prin notele esenţiale. care studiase cu medicul Soranus. dintre  cele deosebite de Ar. în Categ. II. 3 şi urm.   ca de pildă în geometrie numerele de o parte şi  suprafeţele de altă parte:   „Numerele sînt  abstracte.   Sec. Contemporanul său  Tertullianus. VI (E). E aceeaşi deosebire ca  între gen şi specie. Ar. Va trebui.  17. După Platou (în Sofistul şi Politica) de la analiza genului se trece  prin diviziune la specii.  5. să se procedeze prin eliminare. deci. pag. Eroarea ar fi fundamentală. Termenul apare aici la noni.  Entelehia.  care s­au preocupat numai de sufletul omenesc.  15.. I. De aceea el nu se poate referi numai la animale. = actul împlinit. 4. op. de la acestea la alte specii derivate şi aşa mai departe pîuă la speciile indivizibile. „Cine caută TΠ erm caută natura însăşi a lucrului.  7.  Ar. suprafeţele sînt continue".  II. I.751) afirmă că sînt atîtea  suflete cîte vietăţi care respiră. Met.  30 şi urm.8).  14. Se deosebeşte greu de  svspyeta   (realizare) deoarece entelehia este o realizare ca treaptă de  dezvoltare. întrebarea dacă sufletul în întregul său are părţi  asemănătoare  : între ele.) în tratatul său pierdut „Despre suflet". 25. şi nici urmaşii lui.  415b. ci se extinde asupra sufletului în genere. infimae  species. 1025b7.  într­un şir de  termeni subordonaţi.n.  90b. spre deosebire de l'Sia rrxOrj adică proprietăţile  esenţiale. dar nu ultima.  obţinem: se află în act). IV (T)   ll.  Bonitz   (34)   Ind. 9.  11. VIII (H) 1145M8. Din cele următoare se vede că Ar.

 inteligibilul. sec.  „reprezentare"   (^pavracrta). ea însă îl prepară. Acum. 32­33).   respectiv TO alaG7)TY)x. II.  27. naşte adevărul universal  care este principiul artei şi ştiinţeij (v.G. denumind sufletul o entelehie. înţelept prin sine.   Ştiinţa precede  actului  (ibidem  560).Ar. Orice concentrare a elementelor dă naştere  sau la un solid. pe care nu­1  admite.  în a 22 „cînd corpul este cuprins de porniri" etc. W71&3. (cf.  XX. voit şi organizat. 31. iar sufletul activ se introduce din afară (QupaQev). Apoi  urmează: „Ar.  mucozitatea  (flegma). sau la un gazos (pneuma). iar cînd rezultatul e real: Ttpx^ig înlocuind şi pe spyov. şi pe cele 4 humori pe care le atribuie animalelor: sîngele. adică din tot ce se adună în suflet ca generalizare. P. foloseşte energeia..  «•i  25. căci toate sînt legate de materie (v. care. iar forma este tocmai entelehia. Ar. 34 şi urm). corporal. dar sînt subordonate senzaţiei ca  potentă.   Tricot  98) deoarece o au şi animalele.  Siwek. sau la un lichid. ci la dezvoltarea cunoaşterii naturii şi la contemplarea ei" (77). şi de alta cea care se conduce după  metoda ştiinţelor naturii sau pe baza unor observaţii directe.  Facultăţile sufletului sînt de ex. 953a— 955a 3 7. sîngele cu aerul.  IV  al lucrării.  20.; am tradus prima lecţiune.   v.   Fenomenele   psihopatice   în   Probi. De ex. 1075b35 ; apoi Ret.  22. ne atrage atenţia  asupra deosebirii dintre argumentarea formal­dialectică şi logică deoparte. adică analiza genului după  specii.  apoi  ca act  (realizare). căci duce la o petitio principii (Anal. chiar din cauze mici; mînia iniţială este  urmată de clocotirea de mînie.  Topica..  Ele apar ca procese de mişcare.aristotelic şi cel creştin. P. I. în seama fierei negre. et Plat. 505. cit.  Lucrările  lor depind de anumite obiecte: sensibilul. şi 429al.  „afecţiunile sufletului". După  a doua „ceva ca o afecţie proprie". Siwek op. dar nu contribuie  la existenţa şi structura omului.  susţine că  intelectul  ca potentă există congenital în  om. P. nu la acţiune.   în  cap.  Pentru acţiune Ar. liber în hotărîri. căci senzaţia  naşte   amintirea.1 oa­n. Obiectul se exprimă mai clar în 415a.  26. ca la Galen: De plac.   XII (A)  10700.  23. Orice  existenţă e un corp „sui generis". 40.pe baza reprezentării". chiar inferioare.14   (Miiller). mai susţine că din aînge .  1378a20~~J380a1—4 — ­b34—1382a9.. raţional. şi 423al5 apoi 413b22; 414bl). Aspectul fiziologic al vieţii  sufleteşti apare şi în  433b20. Theilejr îSîw   TU <x 67)1.  Stoicul Posei­donios a dezvoltat teoria lui Ar. cutii face Platou în Sofistul şi în Politica.    21­l383b.  HOb. Apoi el compară fierea neagră cu părnîntul. cum  spune Ar. Primă.  iar nu  „imaginaţie"   (J.  (93)   pag. chiar geniale. Sec. 442. Doctrina  humorală a lui Hippocrate străbate  secolele precreştine şi pătrunde  adînc în era noastră. supus acci­  dentelor. .6 v şi ovouţ. Nemesius.n. care se referă mai des  la lucrul săvîrşit. dominator. cu o anumită  înfăţişare (effigiatam).  Pathos (afect) este cauza potenţială care a dat naştere la TcâO^a (afecţie).  reprezentările apar totdeauna mai slabe decît senzaţiile. 436a7 ; Despre vise. dezvoltîndu­se felurit. senzaţia şi cugetarea. nemuritor.  Expresia e îndreptată contra dialecticii platonice.ctiunile  au la bază semaţia.  vorbind despre corp.  Toate jife. pe cînd imaginaţia este un act de inteligenţă. (93). ca funcţie =  TO VOTQTIXQV.  adaugă. Hippocr. Ar.   22.  adaugă   spya:   reacţiile  ca fapte. socotindu­1 ca izvor al tuturor ereziilor şi apropiindu­se de stoicism (Zenon) şi chiar de Heraclit. care pot da naştere la reacţii pxiternice. concret.  l   p.  iar fierea galbenă cu focul  (căldura  animală). op. cu nimic nu contribxxie mai mult decît cei ce spun că sufletul e o  calitate..  l.   apoi 111   Despre simţire.   Chiar  dacă  sînt sănătoase. El scrie: „Definim sufletul ca provenit din suflu divin. prin asimilarea lui TO  voeîv   cu T­ciOr^ua ca într­o serie de mss.    13­26.  21.   Ar. (99) p. schimbător prin însuşiri înnăscute.  chiar  de  la  început.  „numai dialectic dar goale de conţinut".   din  amintirea   aceluiaşi  fapt  repetat  114  naşte experienţa ; în fine. va dezvolta doctrina sa asupra sufletului ca formă a materiei  corpului. Ea nu e suficientă.25. Senzaţia nu  poate fi principiu adecvat al ştiinţei.  19. 81b şi urm. Nemesius de Emesa  (ISgipt.  .  alături de cele 4 elemente.  mergînd pînă la fixarea unor tipuri de  temperament. El ţine numai să justifice o ipoteză. din experienţă. revărsîndu­se dintr­unul singur". cit. a cărei valoare trebuie verificată şi  controlată prin inducţie sau experienţă.. a 25).  apoi ea porneşte de la senzaţie. constată doi factori: „sufletul şi posesorul luiV (403a 4. pornindvi­se de la  fenomene ca să se afle esenţa. Fenomenele de suferire şi reacţie se succed. 18 prin txvTtxsv^evov.  II. sînt puse de Ar. simplu în substanţa sa. 453b12; mai pe larg în Met. prevestitor.  Exemplul  matematic  se  referă  la  proprietăţile  permanente  ale substanţei.. II 5. v. nu afirmă că urmărind accidentele şi atributele ne­  am putea ridica la esenţă şi la definiţia exactă. Intelectul nu e separabil de corp.  .îi este proprie cugetarea" : îăiov TO voeiv. 40Sb27).Ar.  Deci aci se foloseşte procedeul invers.) în tratatul său „Despre natura omului" discută pe larg despre teoria Ivumorală . Dacă  organele senzitive sînt nesănătoase.  24.   Lângă  aceste triO­/)   (sau TîocOv^ocTa    ca  rezultat  organic). 84.  analizează dispoziţiile corporale.  care reproduce experienţa. Metoda pur analitică aplică o simplă diviziune. manifestările melancolice.   fierea  galbenă  şi  fierea  neagră".  Aceeaşi cale urmează şi calităţile sau  atributele sufletului. mucozitatea  cu apa. pag. IV e. în cartea a Il­a. reprezentările  sîiit  slabe. Ar. deci el reduce totul la structura materială.  46 a şi Anal.

 Fizicianul studiază calităţi materiale în legătură cu \m anumit obiect sau materie. v. 42.. umoarea. Fizica 11.  39. care acordă acestor noţiuni o realitate „în sine". Ar. . 9. Critica are de scop să găsească . 1378a 31. 265b 17 şi xirm. Met. X. Definiţia trebuie   să cuprindă ideea  de  corp;  dacă ne restrîngem la formă îl identificăm cu Intelectul.  ca abstracţii. cei sferici care sînt "consideraţi foc şi suflet.   după  Democrit.32.  1043 a 31 şi urm. Pentru altă formă e dată altă materie (Fizica. 641b  11..  ca în Met. mai ales ale celor finale.   Ideea revine  la Ar. cf. E necesar studiul cauzelor.  Definiţia dialectică apare şi în Ret. Tehnicul este  preocuparea arhitectului şi medicului (cf.   Aristotel preferă definiţia aceasta.302 a 30 etc.  „linia 'şi suprafaţa"  sînt de  asemenea neseparabile  de  sensibil* însă nu în acelaşi fel; un matematician o  priveşte ca mijloc pentru studiu. e o expresie care nu satisface. după. în EN.  rer. ci şi cu lucrările şi stările ei.  Repetă ideea pentru a nu se confunda cu proprietăţi exclusive ale  materiei;  proprietăţile  materiei  nu  sînt  separabile  de  ea.  28. I.29. 11 ; Politi II. Tricot. îndreptînd şi completînd.200 a 24 sq.   v. 200a. 10) astfel interpretat („pentru sau pe  consideraţia că sînt inseparabile").188a 24 şi în alte locuri. . în Met. apoi pitagoreii. ca în Met.  Despre aporie. Acest procedeu e des folosit  de Ar. Linia şi suprafaţa sînt  separabile cel puţin în gîndire. Despre  abstract aici la 429b  18; 43Ib  12  şi în Met. VIII.. deseori. De la Torstrik la Hicks şi J.  36.  1178a 2. ca idei. op.  „reacţia la o suferinţă" poate fi şi răzbunarea. 136b. . sub  formă  de" ; mai ales că la urmă se opreşte la. 3. 308a 4; EN I. Ar. 114­141.  cantitatea etc. Fizică şi Teologie; e  considerată Fizica principiilor. cu un corp ca  întreg. 194b 9). VII(Z)   1032b  11   sq 23.  (E). ca în Met.  30. Formele  acestor  obiecte apar deosebit fiecămia în intelectul său şi  apoi. 40.  bipartită. I (A) 3 — 7.  deseori.spune că acesta acorda  atomilor poziţie. Acestea depind de temperament.  contactul şi întoarcerea sîut caracteristice mişcării lor. Si în alte opere găsim doxografii: Fizica. II. 31 — 33; cf.  de exemplu  asupra pietrei: Met.  ca funcţiune.  VI. formă şi ordine şi că din  aceştia rezultă toate existenţele.  41.  203»   18—23;  Despre cer.   Lucreţiu   De   nat. Totul ţine de proporţia amestecului celor 4 lichide: sîngele. VIII. I. Platou şi în fine Anaxa­goras. volumul.   1. de la diviziunea  tripartită a lui  Platon la cea proprie.  ca în  matematică.  „Panspermia"   este   (germen  universal).  nu  admite pe Platon.    645a    33. XIII (M) W77b 17   Studiul comparativ apare la Ar. 609)..  (cf.  Afectele  din  abstracţie  (TtaBvj   iţ  dccpoapsasoc)   se   referă la  abstracţiile privind corpurile fizice ca: punctul. Deci fizicianul tratează  cu totul altfel uu corp însufleţit decit un matematician un complex de linii şi suprafeţe.  297b 4 sq. este  introdus de însuşi Ar. EN. III.  29.  In prima parte: 403b 20 —404b 8.  după scopul urmărit. 5. P. II. euporie v.G. 3.. în această direcţie el se fereşte a cădea în mecanicism care se restrîngea la modul de  combinaţie a elementelor.  Termenul p'jcmdţ   se referă la calitatea de curgere în curenţi a atomilor şi e des folosit de atomişti; curgerea.  38. Prin el se hrănesc şi se dezvoltă toate membrele animalului.  4. ţine să stabilească. fierea neagră şi fierea galbenă. III. Theilor.. 194a 23; Topica. P.  linia. observă. 985b 14; Pisica 1.  plative) în: Matematică. III. Tot   acolo   găsim  şi diviziunea tripartită a filosofiilor teoretice (abstracte şi  contem­;. 26. mor. doxa. 2 — 4. III (J?) 995a. Fizica l. şi Fizica II.  35. textul a fost (403b. deosebirea dintre aceşti  termeni.pe cele bine spuse"  (argumentate).  întrucît sînt noţiuni legate de materie.  „cu unele se ocupă tehnicianul"; Stările nenaturale ale materiei se împart în tehnice şi abstracte.  Ar. de la individ la individ şi de gradul de  iritare. şi  Fizica II.  (98) p.  „figuri şi atomi". Sînt studiaţi mai întîi  Democrit şi Leucip. Plutarh (De virt. Mobilitatea atomilor sferici le da   putinţa   să   pătrundă   oriunde.  „Părerile înaintaşilor"   adică trecerea în revistă  a principalelor opinii şi critica lor. (H).  . studiază  mişcarea la predecesorii săi. U. vocabularul.  33.  34. Asupra acestei   triple formulări v. cu atomi.  VI 1142a 18 şi Despre părţile anim.7). Ar.  „filosoful prim"   este metafizicianul sau teologul. Siwek. Cred că e mai firesc să spunem „figuri de atomi" căci textul după Diels şi Madvig nu e  sigur şi atunci trebuie să  presupunem că „şi" să se traducă prin subînţelegerea unui adverb calitativ : „ca. . I (A). vorbind despre Democrit.115  provin corpurile animalelor.  ca:  Fizica   III. Chiar sămînţa îşi are  puterea generatoare tot din sînge" (ibidem. (De ex. 194b şi II. 36).  27 — 30 si  passim. Acest adaus. Protr.  Sînt importante numai cele argumentate pe temeiul principiului de mişcare şi senzaţie. care constituie ştiinţa în sine. 4. Ar. prin talion.  37. Despre  părţile animalelor. că fizicianul se ocupă nu numai cu materia. căci cuprinde atît materia cît şi forma  în vederea scopxilui realizat cu o anumită structură.  40. 27f.  cercul.  „forma dată lor pentru aceste scopuri".   1..   1026 a  16—19.  intervin asupra materiei. 2.  31. De aceea Tricot traduce „sau atomi" şi acordă cuvîntului „figuri"  sens   sinonim.  „Afecţiile sînt raporturi materializate. A se . diaporie. cit. apoi Theiler. 1096a. nu cea particulară.   116a 17; V. 442b)   citează acest loc pentru a arăta  trecerea lui Ar.

.   256*   16. Aşa că intelectul a fost introdus în psihologie de Ar. Aici se pare. Democrit.  După Philoponos filosofii care susţin automişcarea atomilor sînt: Platon. De aceeaşi părere  este şi Grigorie de Nyssa (sec. gîndeşte cu totul la altceva decît la  starea sa. în jurul unei axe (Diels (51) A.  ­47. 1) : . Afirmaţia că este o substanţă necorporală  a luat­o de la Platon.  ca o  cauză  a Universului..  pe cînd la Platou clementele  alcătuiesc numerele ideale. în acest context  apXoci şi   aroi. Timaios 45b şi următoarele. B. EN  VI (Z]. 4.  Frg. .   Crat. în pierderea cunoştinţei şi slăbire totală.    cum  se observă din reluarea ideii puţin mai jos. făcînd deosebirea  între cunoaşterea prin senzaţii şi cunoaşterea raţională.  52.  51. în celelalte ştiinţe a prevalat teoria  aristotelica. Frg. 1000. văzută prin  prisma atomiştilor.  nici din cauza lovirii între ei (Democrit). Deci. deoarece îi consideră de­a dreptul suflet.  căci felul de­a   vorbi .   Deci  sufletul e  alcătuit din  aceste ele­mente­principii felurite.   12 (Plato. b 8 — 405. dacă cele patru elemente  compun sufletul.  Anaxagoras  face  din suflet şi Intelect  o singură noţiune.) în tratatul său. că Ar.)  42. identificînd intelectul  cu senzaţia şi chiar cu o alterare fizică.  Opinia din  acest text se referă la   .  dar ele sînt indivizibile în toate privinţele  ca să obţină altă formă. constată: „Acesta a definit sufletul ca o substanţă uecorporală. despre suflet (77) P. (77).deosebeşte de N prin formă.  £3.s­a precizat". Bcphantos este  recunoscut ca cel dintîi care a emis teoria mişcării circulare în univers. Cele  patru  elemente   (corpuri  simple) :  pămîntul.G. 12 Diels „frumos si orînduit" e orice prin Intelect.  Atribuindu­1 tuturor  vieţuitoarelor.  „consideră drept suflet principiile". originea lor pitagoreică e sigură.  45.. sufletul nu mai e acelaşi cu cel de care discutăm. I (A) 984b 19). criticînd pe Eunomius. Mecanismul respiraţiei la Ar. (35) nota  93. 4. După Diog. a introdus ulterior acest pasaj.  „Intelectul mişcă Universul" ; Ar.   aerul  şi focul; între ele lucrează iubirea si ura concepute material. e interpretat în sensul că sufletul este compus.   şi  Fizica   VIII.G. iar cea că se constituie în corp este din învăţătura lui Aristotel" (tbidetn 572). 315b 9. specific pentru om şi care  ajută la realizarea binelui  v.". căutînd să fie de acord şi cu Platon şi cu Aristotel.  în felul  acesta. AN de NA prin ordine. ci dintr­o putere divină.  ca în multe alte locuri. menţionează.  . Met. pe cînd  la vechii'. ar fi atribuit acest titlu lui Aristotel însxişi. la Ar. A.129) vorbind despre Amycos. se gîndeşte probabil la Hermo­timos din Clazomene (Met.adevăr etc. 40. 4985 trad. Textul în paranteză e introdus ulterior  de  Aristotel  căci  întrerupe  mersul  expunerii.existenţa obiectivă" ;   Themistius   a  apreciat  că  autorul   (Platon)   se   gîn­deşte la  „Mintea Universală".  cu cea mai înaltă Idee a existenţei vii. 5). Astfel Nemeşius.(I). 427b 3. 103 Diels (= Met. şi în Despre generare şi distrugere. Locul din Horner nu­1 aflăm în text. IV (Y) 1009b 28..  Pitagoreicii s­au oprit la mobilitatea lor şi au considerat suflet forţa neîncetată care­i mină în mişcare.  Urmează partea a doua: 404.  46. 204.  însă constituită în corp. care  era o figură mitică pentru pitagoreicii vremii lui.  49.Despre filosofic" ; nu se cunoaşte un astfel de titlu dedxts din cele spuse de Aristotel.x£^a   sînt   identice. 45. La fel se exprimă Theocrit (22.  „din toate elementele" susţine Empedocles că e alcătuit sufletul. unele mai mari altele mai mici.f iziologi" era tratat la un loc cu senzaţia. 698  se referă la Eurypylos. IV e.  care cuprinde totul.  Chibzuinţă sau prudenţa larg concepută ca intelect practic. iar principiile sînt înseşi ideile şi numerele.  Această teorie fiziologica s­a menţinut multă vreme în ştiinţa antică şi medievala. b 10: Empedocles.  48. III (B). După Democrit. pretindea că sufletul lui Pythagoras  sălăşluia în el. iar nu simplu.   apa. 6) Fragm. însă considerat în  alt sens. căci este un motor imobil care nu se mişcă decît accidental  împreună cu corpul însufleţit"  (Tricot).  Anaxagoras în fr.  55. „prin actul respiraţiei" se stabileşte un echilibru între presiunea din universul extern (to Ttsptsx^v) şi presiunea  atomilor care pătrund în corp prin inspiraţie.   5. Plafon şi Xenocrates. 427a 21). Funcţia t\ituror acestor organe aparţine  sufletului. Laert. 588 — 589).. sufletul şi Intelectul sînt identice. Se pare că  doctrina a fost formulată de pitagoreul Ecpliatttos (51A. le confundă.  ­53. Acest argument apare şi în Met.  54. VIII 5.  După Ar.Platon în prelegerile . dar  armonizate în totalitatea lor. iar N de Z prin poziţie (cf. pe care o numeşte Intelect şi suflet".   400a) :   „Intelectul  şi  sufletul orînduiesc  lumea". E vorba de cei care au socotit că funcţia esenţială e cunoaşterea prin senzaţie  cu ajutonil elementelor  asemănătoare.  44. în Iliada XXIII. deosebirea dintre ce e real şi ce e fals. Aparenţa considerată ca adevăr e criticată şi  mai tîrziu aici.  50. 5. I. ca o abstracţie a acesteia (v. care socoteau că sufletul este  identic cu perceperea. E aici o rudimentară exprimare a presiunii atmosferice. Doctorul Galenus în tratatul său „Despre fimcţiunea organelor" : „Şi în  acest scop există multe organe la animale.  care însumează speciile inteligibile . 417b 30. 11406   20;   „chibzuinţă   este   un   caracter   (hexis)  verificat  prin raţiune şi activ în direcţia  bunurilor omeneşti". Astfel  *18  înţelegem de ce Ar.   Sufletele  corespund  organelor:  prin  diferite corpuri ca formă se nasc diferite suflete" (P.  Platon. după Theiler.. cu ajutorul elementelor. Xenocrates şi Alcmaion.B. fiecare dintre ele este suflet. spune că Hector.n. Deşi  exprimările sînt deosebite.Atomii se mişcă dar nu din cauza gravităţii (lîpicur). totuşi.. Despre respiraţie. sufletul nu poate fi perceput prin simţuri.   cf. b.

  .ale fiinţelor. 13. e o mişcare gînditoare. 404b 12.  120  care. însă pune corpul în mişcare. de la sine..  De nat. 984a7. ca putere a sufletului.n.   Principii   de   ambele  feluri   admiteau^ Empedocles şi Anaxagoras. 405a 25. în fineţea  lui. Tot aşa credeau Anaxagoras şi  Arclielaus (filosof presocratic.   III. a intelectului care se mişcă liber către ceva.  €6.  Principii corporale­admiteau;. Un echilibru armonic între ele asigura dăinuirea sufletului. 2 sq ; şi  VII. care  din natură e nemişcat.  Hippasos   (din  Metapontion.71.n. „celelalte în acelaşi mod". 180. identificate cu elementele.n. După expunerea doctrinelor. ca principiu­cauză al tuturor mai ales (în primul rînd) Intelectul". contribuie ca element de bază la compunerea lumii şi pune totul în mişcare. Heraclit admitea că focul primordial este tocmai  această exalaţie. V î. î.)   după  Ar. numărul perfect; v. aproape toţi. 30c. animalul se mişcă pe sine fiindcă e compus dintr­un factor mobil: corpul şi unul motor : sufletul.pe celelalte" cu  sensul „apoi celelalte (idei) în acelaşi mod".  60. Cifra l corespunzînd intelectului intuitiv.întrucît este exalaţia"   (ca un fel de abur). care sînt  privite geometric si aritmetic: punctul.. căci mai jos adaugă „afară de unul singur". de aceea ani tradus: „aşează. 94. iar 2 judecăţii. sufletul este în potentă. 9.  63.  rer. cum credea şi Empedocles. continuă în cap.  iar   nu  psyche. de acord cu.  Intelectul pune în mişcare materia pretutindeni şi totdeauna. . suprafaţa ca fiind dyadâ) cifra 3 corespunde cu volumul.  Printre filosofi Cratylos  şi elevii numeroşi  ai lui Heraclit. PG. critica lor. le concepea ca fiinţe eterne. I.. 751. pe care în chip naiv.cei care admit contrari etăţi".e.  (A). ca şi Macrobius. Textul de după  paranteză pînă aici'. Acestea depind de acele „inteligibile" (noetâ) concepute în Ideea Supremă şi sînt  alcătuite în acelaşi mod. adică  Anaxagoras (56).. Theiler consideră textul din paranteză ca introdus. apa presupune un suflet rece şi  potolit).  . cade sub simţuri; aceasta reiese din paranteza 404. fiindcă şi  acestea sînt în  permanentă  mişcare.) admitea că mişcarea este veşnică." Ar. 8.) un naturalist (fiziolog) care reducea totul la principiul biogenetic al  umidităţii. . Filosoful Critias admitea.  :57.  Tim.  Diogene din Apollonia (430 î. iar principii necorporale :  pitagoreii.iar volumul simţirea". şi Sext. V. ca element principal. care cuprinde celelalte idei cu principiile lor. math.  Principiul   mişcării   revine  la   Clement  121  Alex. . Thales. ulterior de Ar.n. Democrit. Voinţa este o mişcare naturală. Cînd nu lucrează. e considerat de Theiler ca lăsat din eroare de Ar.   „majoritatea oamenilor". Astfelt îi   împart   comentatorii   Simplicius  şi   Philoponos. după cum e şi mişcarea  corpurilor cereşti. oarecum toţi. IV.. 3.  De  aceea sufletul  cunoaşte.  este  suflet. adică celelalte Idei ale realităţilor. căci amîndoi susţineau că aerul. pentru că face să germineze totul.  58. Hippon (din Rhegion sec. 12 Diels). Anaximandru.e.  î56. individual. căci cel mişcat prin mijlocitor e mişcat .­69. cu care a studiat şi Socrate). ca în matematici (linia ca  fiind idee de lungime.  59.  ­•68.  62.  . Empedocles din Agrigent (495 — 435 î.  După Anaxagoras. . Cei care admit un  principiu contrar (caldul sau recele) atribuie sufletului o calitate adecvată (de ex. v. adicâ din principii. pentru că­1  credea compus din toate elementele. Această interpretare porneşte de la ideea platonică  de Unul = Unicul.   450  î. Anaxagoras a accentuat puritatea focului (frg.  vorbeşte şi în  405a   14  şi; 404b  1.  Acelaşi lucru  exprimat de  Lticreţiu.e. Heraclit. Themistius citeşte . 205. Concluzia e întemeiată pe  Timaios 35a. iar cînd e activ este în  act. apă. Alcmaion (pitagoreu şi medic din Crotona sec. în Fizica VIII 259b 78. şi Ar. cum distinge Themistius. fiind materia].. Anaximenes. Pămîntul este exclus din schemă. Heraclit. face comparaţie cu corabia şi corăbierul. al opiniei şi al senzaţiei. cum reiese din Met.pe el însuşi".   toate   formînd  tetractys­ul: 14­2 ­1­3 + 4 a  cărui sumă — 10.. (77).  are sensul de  aer încălzit şi care se usucă prin mişcare. „Toţi definesc sufletul". linia dreaptă (formată prin mişcarea punctului) .  67.  Despre  Democrit şi Anaxagoras  Ar.   Ca  principiu însă noiis.  61.n. . v. .  . foc. 14. cum zice  Philoponos.. independentă. Adv.) e citat cu aluzie la Anaximenes. de aici denumirea de dyadă nelimitată. După Ar. Plato. II.Celelalte" ar fi fiinţele individuale ; ele fac obiectul  ştiinţei. Platon şi Xenocrates.. 59A92 care învăţa că Intelecttil e lipsit de suferire. considerîndu­1 ca factor determinant al  senzaţiei. 24a „căci numerele erau socotite (de  platonici) ca înseşii formele originale" (Ideile) şi ca principii. deoarece întrerupe expunerea. care  priveşte mişcarea mijlocită ca accidentală. Emp. suprafaţa (formată prin  mişcarea liniei drepte) si volumul (format  prin   mişcarea   suprafeţei)..  căci  se   mişcă neîncetat şi ia contact cu toate fiinţele. numit abia mai jos. v. sîngele.e.  65.) admitea elemente contrarii şi cele  două principii contrare (iubirea şi ura).  „noţiunea  despre  suflet". 16  H.   susţinea   că. deoarece ideile expuse revin după acestea. e infinit divizibil.e. Hippon reduce seria la: aer. Ideea supremă a vieţii se com­pxine din ideile primelor pattu numere.  64.. sufletul e un foc. „în două sensuri despre mişcarea. plus un element material de fiecare.  70. Intelectul este  independent şi se mişcă prin natura sa. Vieţuitorul se mişcă de la sine şi  viaţa concepută.  cu excepţia cazului cînd ar avea loc un amestec. căci în afară de l tot ce e divizibil.

numai accidental (v. Fizica VIII 6, trad. B.A.P. (37) cu note, pag. 208 şi mai ales V, l, 223 b Pag. 120—727 cit notele 
respective). 
"72. Orig. de Nyssa (sec. IV) obiectează în plus: „Deoarece orice mişcare porneşte de la o putere, totul este mişcat 
din afară sau dinăuntru. Cel ce e mişcat din afară e neînsufleţit, iar cel mişcat cinăuntru e însufleţit, v. Despre suflet I, 
(77) P. G. 45, 188. 
122 
73.  „...creşterea..."  alteori  Ar.,  consideră  creşterea şi  micşorarea ca o singură mişcare, ca în Fizica V. 225b 8, v. 
B.A.P. (27) pag. 123 cu notele. Geneza şi pieirea se consideră cîteodată şi ele o mişcare,, ca în Fizica, II, 201 a 77 şi 
la Macrobius II, 14, 30. Sufletul dacă s­ar mişca din natură ar trebui să aibă un anumit spaţiu, v. Despre generare si 
distrugere,  330a  18 : translaţia şi creşterea,   însă Ar. ajunge la ideea că toate felurile de mişcare presupun o formă 
de translaţie : Fizica  VIU,  260, a 26 sqq. şi Despre generare şi ăis~­trugere, l, 6, 322b 9 unde e vorba de prefacere. 
Se deduce că Ar., înclină spre părerea că mişcarea aparţine sufletului numai accidental, căci altfel ar trebui să ocupe 
un anumit loc. Numai Primul Motor  rămîne  veşnic  nemişcat,   deoarece  este  simplu  şi  acelaşi şi rămîne mereu în 
acelaşi loc;  el săvîrşeşte o mişcare unică şi simplă  (Fizica VIII  6,   260a  (31)  pag.  209  şi  notele). 
74.  „. . . prin violenţă". A doua consecinţă absurdă, neadmisă de Ar., v. şi Fizica, IV. 215a 2 şi urm. Despre cer. III, 
300b 20 şi urm. Fizica,   V, 230b 10 şi urm. Fiecare element, în lumea sublunară, tinde către un loc al său natural, 
unde se opreşte. Pămîntul tinde în jos, focul în sus, iar la mijloc apa şi aerul. Deci pentru suflet nu rămîne nici un loc 
de ocupat prin natura sa. Nu se aminteşte de nici un element care să se mişte în cerc, cum ar fi de ex. eterul, deşi 
acest fapt e menţionat ca mod de mişcare în Despre cer, I, 269a5: despre mişcarea circulară aici în 407&,   1 — 5. 
75.  ,,. . .  prin natură". Orice element se mişcă natural într­o direcţie. Dacă o forţă contrară i se opune,  el e mişcat 
„prin violenţă". Dar orice mişcare contra naturii  presupune o permanentă mişcare naturală, cum arată în Fizica, IV, 
8, 215a l   şi Despre generare si distrugere, II, 6, 333b 26. „în adevăr, dacă există mişcare prin violenţă, atunci, în 
mod necesar există şi cea naturală, căci. mişcarea prin violenţă este posterioară aceleia care este conformă cu natura". 
Fizica,  IV,  215a,   la   B.A.P.   (31)   pag.   98  notă P„ 
76.  „...   va fi pămînt",  deci s­ar ajunge la o absurditate. 
77.  „intermediare" sînt apa şi aerul, între sus şi jos : deci dacă sufletul ar ocupa un astfel de loc, ar fi   apă sau aer: 
iarăşi absurd,  „în infinit nu există nici sus   nici jos, nici mijloc ;   în vid nu există nici o deosebire între sus şi jos" 
Fizica IV, 8, 215", unde  continuă discuţia, argumentînd că „nimicul" nu are nici o. diferenţă. 
78.  „Corpul însă se mişcă prin deplasare" şi prin prefacere,  creştere, micşorare,  dar toate, după Ar., presupun o. 
formă de deplasare. 
123 
79. „... sau în întregvil său sau în părţile sale" Un corp care se mişcă îţi spaţiu în părţile sale săvîrşeşte o mişcare 
circulară ca a unei sfere în jurul axei sale. v. Platon, Leg. 893c; 898a. Dacă sufletul ar fi cu totul independent de corp, 
ar putea învia căci ar avea o viaţă proprie, puţind intra şi ieşi din el după voie. Noţiunea înviere nu e elenică ; apare 
cu sensuri felurite, la Homer, II. XXI, 56, Herodot III, 62. Argumentul Ivii Ar. şi la Macrobius II, 14, 29; 16, 15. 
$0. „mişcarea accidentală" din afară ar fi provocată de un obiect din afară; sufletul ar putea ieşi din corp de la sine 
sau prin violenţă. 
SI. Senzaţia, considerată de unii ca formă de automişcare a sufletului e în realitate provocată de obiecte externe şi 
însoţită de fenomene somatice. Iniţiativa nu aparţine sufletului, ci unui factor extern. După Ar. iniţiativa mişcării nu 
aparţine sufletului, ci unui factor extern. Grigorie Thaumaturgul îl critică astfel: „Sufletul omenesc se manifestă 
astfel: substanţă gînditoare, mereu în mişcare şi independentă, avînd viaţă de la sine. Tot ce e mişcat de ceva nu are 
viaţa de la sine, ci de la cel care­1 pune în mişcare şi durează .atîta vreme cît este susţinut de puterea care lucrează în 
el. Dar de îndată ce încetează activitatea înseamnă că­1 părăseşte şi factorul care are mişcare, însă sufletul, fiind de 
sine mişcător, nu încetează niciodată să existe. Urmează, deci, că tot ce se mişcă de sine este totdeauna în mişcare, 
iar cel veşnic mişcător este neîncetat, deci fără sfîrşit; ce este fără sfîrşit este nemuritor. Despre suflet (77) P.G. 10, 
1137­1145. 
82.  Orice   schimbare presupune o transformare. Cînd un   lucru   alb devine negru, a avut loc o  sxoTaa i ţ (ieşire 
din corp) a albului. Dacă sufletul însuşi ar provoca această mişcare şi­ar provoca o micşorare sau o cp 6 o pi 
(distrugere) a propriei substanţe, ceea ce este absurd şi contradictoriu. 
83.  Adausul „faţă de sine însuşi"  este de prisos,  căci ideea rezultă de mai sus  (406a  17).  Schimbarea topicei în 
frază mă schimbă idcea exprimată. Iţ vorba de substanţa sufletului, v. şi ce urmează apoi 4076 6­8. 
84.  Poetul comic Philipbos care era fiul lui Aristofan (frg. 173 Kock) scrisese o comedie intitulată Daidalos. Ar. 
revine asupra acestei legende în Politica, I, 1253^ 35. Ideea completează pe cea expusă mai sus 406a 31 şi urm. Ar. e 
aici de acord cu Democrit în frg. 68A104,  (nr. 51). 
124 
85. între corp şi suflet nu e un simplu contact, ele fiind inseparabile, cum e inseparabilă forma de materie. Ceea ce

mişcă animalul este însăşi realizarea perfectă către care tinde prin esenţa luk Prin propria şi natxirala lor mişcare 
atomii ar urma să se şi oprească. E un act mecanic (v. 433b 19), dar Ar. admite şi putinţa unei stimulări spirituale. 
Cuvîntul „alegere după o gîndire" (­poaîpeoi. ţ) e numai aici folosit în această mcrare. Gîndirea activă (voTjaiţ) este 
factorul principal după care urmează alegerea (v. şi 433a 12). ,,în acelaşi mod" ca Democrit se pronunţă şi Timaios, 
la Platon, 34b sq si 36e. 
Nemesius din Egipt (sec. IV e.n.) recapitulează: „După Ar. mai zic şi alţii că puterile corpului aparţin numai unui 
corp organic; ele sînt simţurile", (77) PG. 10, 605. 
,86. Aici este numit personal Timaios, figura­titlu a dialogului lui Platon, cu revenire mai jos 4061' 31. O exprimare 
aproape identică în Despye generare si distrugere, II 437b 11: cum se află scris în Timaios. . . dar el (Timaios) nu s­a 
exprimat lămurit", în Despre simţire 437^ 11 „cum se află scris în Timaios .... cum zice Timaios". Asemănător, tot în 
Despre generare si distrugere, II, 335h 10..., ca şi Socrate în Phaidon; „căci şi acela (Socrate), presupune Ar., s­ar fi 
putut referi şi la Phaidros unde e vorba de mişcarea sufletului, ca şi la diferite locuri din ,,Legile". 
87. Ar. face o expunere scurtă şi neclară a psihogoniei lui Platon prin graiul Ivii Timaios, 34b şi urm. Platon dezvoltă 
o teorie în care alegoriile mitice sînt contopite cu datele ştiinţifice cunoscute pe acea vreme. Ar. trece peste aspectul 
poetic al operei lui Platon, care explică elegoria fenomenelor petrecute în Cosmos. După Platon „Sufletul Lumii" e 
premergător oricărui corp, iar Cosmosul e un întreg viu care există ca tot ce poate fi mai bun. Sufletul omului e un 
microcosm în acest Macrocosm. Există deci o relaţie paralelă între Cosmos şi sufletul omenesc care îl cunoaşte 
tocmai prin faptul că participă la el. Sufletul Cosmosului este alcătuit dintr­o esenţă indivizibilă („Acelaşi", lumea 
Ideilor) şi dintr­o esenţă divizibilă („Celălalt" adică lumea sensibilă). Demiurgul lucrează lumea din şapte părţi, după 
numerele armonice, asemănătoare cu armonia intervalelor dintre sunetele muzicale. Intervalele sînt întregite cu 
medietăţi numerice şi armonice. Din două linii încrucişate, Demiurgul a lucrat două cercuri concentrice, unul 
exterior, „Acelaşi", invariabil şi indivizibil, Ecuatorul ceresc, şi „celălalt" interior (ecliptica). Apoi acesta este 
împărţit în şapte 
125 
cercuri concentrice, orbitele celor şapte planete. Cercul „acelaşi", rămînînd indivizibil şi neschimbat, domină întreaga 
mişcare circulară din Cosmos. Celelalte cercuri, cele planetare, au revolu­ţiuni prin mişcări, de direcţie, iuţeală şi 
distanţă deosebită, în cele din urmă, a pus în armonie corpul Cosmosului cu sufletul omului. De aceea Ar. conchide 
cu cuvintele ,,ca să fie mişcările sufletului identice cu mişcările cerului". El a admis, după Eudox şi Calipp, teoria 
sferelor homocentrice (concentrice), fiecare rotin­du­se în jurul unui ax fix, în interiorul unei sfere mai mari, com­ 
pletînd piuă la 55 de sfere, modelul sferelor concentrice al lui Eudox şi Calipp, care se menţine în linii mari, pînă la 
Copernic (v. B.A.P. (31) Fizica, pag. XLII, cu notele următoare). 
88.  Ar. trece acum la critica lui Timaios. Prima obiecţie se îndreaptă împotriva  ideii  că  sufletul  ar  fi   o  mărime. 
Timaios  identifică Sufletul Universului cu  vouţ, deci nu are suflet senzitiv şi nici doritor care se mişcă în linie 
dreaptă către obiectul lor, pe cînd Intelectul se reflectă asupra sa însuşi. 
89.  La 407a   11   am trecut în paranteză  „atingînd"   (Oiycov)  — scos de   Rodier  şi   Theiler,   urmînd  pe 
Torstrîk  —  care  dă  claritate expresiei,  se află în manuscrise de prim rang;  apoi e presupus de interpreţii 
Simplicius şi Philoponos ; v. mai jos OîyovTce şi 6i£ \.c, (a  18). 
90.  A doua obiecţie ; nvi se acordă ideea de mărime cu ideea de gîndire. Mişcarea corpurilor în cerc e un fapt fizic, 
pe cînd mişcarea Intelectului prin gîndire e un proces intern care exclude un contact material cu obiectul gîndirii. 
91.  E vorba de cercul conceput de  Timaios. v. nota 87. 
92.   începe a treia obiecţie.  Dacă gîndirea e circulară,   urmează   că e eternă şi că trebuie să aibă un obiect,  care,  în 
cerc,  va reveni veşnic. Inteligenţa lucrînd practic e necesar să aibă limite ; chiar cînd sînt cugetări teoretice 
(speculative)  ele ajung la un sfîrşit, la o limită, la o concluzie. 
93.  Cugetările practice au anumite limite­scop, cele teoretice se opresc la  „logos"   adică  la  con luzie,   prin 
„împletirea"   a  doi  termeni (cupLTTÂoxrj),  identică  cu  definiţia  (opiacee).   Dacă e o deducţie din   anumite 
principii,   constituie   o   democraţie   şi   o   încheiere (G'jjA­epacr^a),    echivalentă   cti   concluzia  silogismului. 
94.  „. . .   în linie dreaptă". E linia cugetării după legile logice, mai ales cînd o concluzie serveşte de premisă unui 
nou silogism şi acesta 
î 26 
altuia. Deci nu se întoarce niciodată la principiul de la care a pornit, decît în caz de eroare. Aşa că polisilogismul 
urinează direcţia unei linii drepte, vezi Anal.,Sec. I, 72h 36. El se ajută totdeauna de un termen mediu, vezi Anal. 
Sec. I, 19 — 22 si £7b 30 sg, apoi I, 78A 14. 
95.  „cugetarea. . . cu un repaos sau o stare pe loc decît cu o mişcare". Dacă  raţionamentul  ar  merge  în  cerc  ar 
judeca  mereu  acelaşi obiect:  această concluzie este obiecţia a patra a lui Ar.,  aşa că demonstraţia e un act, un 
proces, care nu se realizează prin mişcare şi nu e supus schimbării. 
96.  Textul corupt, îndreptat în multe feluri. Torstrik şi Ross scriu: „iar   dacă   mişcarea   sufletului   se   săvîrşeşte

după   firea   lui (­Jj ouată)". Dacă se păstrează traducerea cu \>.rt :   „iar dacă mişcarea sufletului nu este conformă 
cu firea lui..." însă la Platon mişcarea  aparţine  firii  sufletului,   curn  deducem  din  406a17,  teorie criticată de Ar. 
în 406b 12. Theiler aduce ca argument prelucrarea acestui text de Cicero,  De nat.  deorum,  II,  32,  care conchide: 
„rămîne  ca  mişcarea  astrelor să fie  voluntară",  deci  el  a citit sxoucnac    şi îl   propune   cu bună dreptate aici; 
tradus aşa căci „dacă e voită înseamnă că se mişcă împotriva naturii saîe", nevoit de rezistenţa pe care trebuie s­o 
opună eterului.  După Met. IX (6)  1050b 26, comparat cu Despre cer, II 284a 13, o mişcare voită e egală cu una 
silită, deoarece, după Ar., nu se poate admite mişcarea ca funcţie esenţială a sufletului. 
97.  ,,Să nu fie laolaltă cu corpul": cu al şaselea argument Ar. critică pe   Platon Phaedon,  114c; 66b Leg. 878d „dacă 
e mai bine" tot la Platon,  Phaedon, 97c. 
98.  Ar. aduce a şaptea obiecţie : Platon nu determină  cauza mişcării circulare a sufletului sau scopul ei. Iî vorba de 
„Sufletul Cosmosului" care,  după  Timaios,  a trecut la mişcarea circulară după naşterea Sufletului  Cosmosului, 
deci nu e cauza lui.  Demiurgul a   imprimat   această   mişcare   amestecului   elementelor   pe   cînd acela exista. 
Aceasta este explicarea lui  Themistius,   23,   14  H. ...   pentru acela „adică pentru corp", care e mai curînd pus în 
mişcare decît factor de mişcare; aşadar   exsîvfo se referă la corp, cum arată Simplicius 49,  28, iar nu la „cer". 
99. 
100. 
„. . .   pentru alte studii" adică pentru cele metafizice, v. EN I, 1096b 30. 
„cum urmează să se  înfăţişeze  corpul".   Ca a opta obiecţie Ar. prezintă teoria sa privitor la suflet pe care o va 
dezvolta în cartea 
127 
a Il­a. „Nu orice suflet se adaptează cu orice corp"; astfel combate Ar. pe pitagoreici (v. Epicur, la Lucreţiu III, 744 
sq.) 
102.  „oferind argumente   drept   justificări"   exprimă   mai   clar   ideea cuprinsă în metafora „a da socoteală de 
argumentare". Am adoptat textul   îndreptat   de  Theiler:   Xoyo­J   (pentru   Â 670'­";)    S Vierme p e'iO'ivaţ S. 
Astfel de metafore foloseşte deseori Ar. ca în 408a l, a 5. „Dezbaterile publice" se referă, după Theiler, la Eudemos. 
După Tricot e vorba de „tratatele dezvoltate în afară de şcoală, ca  opere   de  ştiinţă  destinate   marelui   public". 
103.  „...   alcătuit  din  contrarii".   E   vorba  de   Philolaos   (pitagoreu din Croton,   contemporan  cu  Socrate)  care 
considera sufletul  o contopire din mai multe elemente,  deci „alcătuit din contrarii" cum spuneau şi adepţii opiniei 
care admiteau armonia. După Ar. CTuvOeaiţ este sau simpla contopire a elementelor care compun corpul  sau 
proporţionalitatea   (X^yo?)   acestor  elemente.   Foarte important e studiul atribuit lui  Justinus ca Pseudoiustinus 
(77) PG. 6,  1460 — 1564 cu titlul „Respingerea unor învăţături ale lui Aristotel"   (sec.  II —III  e.n.).  7.  „Ar. 
presupune existenţa unei substanţe universale.  Dacă aşa cum susţine Ar.,  sufletul există ca un corp (substanţă) nici 
greu, nici uşor, nici vreunul din cele 4 elemente, este evident că, dacă acest corp există cu adevărat, va fi un corp nici 
cald, nici rece, nici prin suferire cald sau rece, căci nu face parte din cele 4 elemente.  Dar cum zice,  oare, că eterul 
este cald din cauza mişcării  corpului  ceresc şi corpurilor care se mişcă în el ? Căci dacă se încălzesc este evident că 
se încălzesc prin suferire (xa­râ ­âOoţ),   iar dacă­i prin suferire înseamnă că şi prin alterare (x.ccT'âXXoîwatv). 
Dacă­i prin alterare, evident că e şi prin transformare (xcrrâ fj>£Ta6o}.Y;.v), şi dacă­i prin transformare, înseamnă 
că se schimbă din contrar în contrar... 8. Dacă, după definiţia lui Ar., categoria substanţă primeşte pe rînd contrarele, 
cum poate spune acelaşi Ar. că materia nu e substanţă, odată ce e capabilă să primească pe rînd (ava fispoţ) contrare: 
atît pcivaţia cît şi starea (hexis) ? 9.  Dacă din tot ce nu există nu se naşte ceva, e evident că din ce există se naşte 
ceva. Deoarece, însă,  materia  este  această  existenţă,  cum  poate susţine Ar.  că materia nu este esenţă ? Dacă tot 
ce se alterează se schimbă din ceva determinat în ceva determinat, iar materia nu este încă ceva determinat, 
înseamnă că nu se schimbă,  aşa că nici din ea nu se produce ceva determinat". 
1*4.  ,,. . .  nici una din acestea două". Explicaţia din paranteză a fost introdusă de cineva,  poate chiar de Ar;,  pentru 
lămurirea ideii 
128 
de mai sus şi pentru a exprima părerea sa că sufletul nu e nici armonie nici rezultanta raportuhli între entităţile 
contopite, cum arată şi Trend. 217 : „Căci sufletul este o substanţă, aşa că nu poate fi numai o relaţie". 
105.  Filosofi ce susţin mişcarea sufletului au neglijat să caute cauza şi esenţa mişcării; ei cred că au argumentat 
suficient că această stare există din eternitate (Met. XII (A) 6,  1971b31 şi I, 4, 985b 19 — 20).  Ar.  le reproşează că 
n­au  atribuit mişcării  alta  cauză decît norocul şi întâmplarea  (Fizica II, 4,   196a şi urm. cu notele Ja B.A.P.  (27) p. 
42 şi urm.). 
106.  Această largă digresiune  a fost introdusă ulterior de Ar. însuşi (408a, 5 — 29). Armenia în sine nu poate mişca 
din Icc şi nici produce vreo altă formă de mişcare,  în cele uimătcciie Ar. susţine că senzaţia, iubirea şi ura nu pot fi 
aimcnii. 
107.  Atmcnia rezultă numai între mărimi corporale sau spaţiale. Deci „mattffipticile" nu  pot avea aimerde c?ci,

 în 404fe 27 şi . Torstrik pune în paranteză de la aceasta frază pîuă la.se prezintă ca mişcări". Armonia constă în extindere sau restrîngere şi este necesar să aibă raţiune. 3. VIII (H) 1643b 14 sq.  ?)• Dacă însă e cu totul străin. (ur.  O  afecţiune psihofizică face ca fiinţa să iasă  din starea  de indiferenţă  şi  după  o  „alegere"  tinde  către „binele"   propus.Despre amestecul corporal" IV.  în al doilea înţeles.. care e o formă ' cu o anumită structură (Met. SSOb 21). iar hi 415a 12 „se cere un studiu special".  110.  9 — Despre suflet  129  a;?.  Se referă la fiziologia organelor şi schimbarea proprietăţilor lor prin creştere sau îmbătrînire. 36;   100* 3.  108. înainte de introducerea.cîntul" aîmonic si totodată neaifficnic. part. sec.  . 29).    429a 4; Anal. nici nu se opune. Ambele pot fi reduse la puncte. o  admiteau asemânînd armonia cu structura elementelor. aimonia este proporţia amestecului sau compoziţiei de  elemente. pag.  117.  care încă priveau  cu  admiraţie şcoala pitagoreică. deduce că c o strînsă legătură între suflet şi corp.  Textul  din  paranteză  e  adăugat  ulterior. un suflet aparte. însă  extensiunea ei variază.nu este încă dovedit".  „. l.la aceste membre"   (roîţ   jzsXecr'Iv)   după   frg. Răinîue. în 1. par. n­au nici poziţii.  5. ci numai acela în care se află (b23 ca şi  130  a 32).Parva naturali a" în care inima joacă rolul principal  (ca în  420° 21).  111.  Bacă. Ar. /. A.   Aşa   că   afecţiunea   e   actul  comun   psihofizic. ceea ce e absurd.   .  II. ci  numai organică.  unii  dintre  elevii  săi. sau fiinţa fizică în genere.oîaici : „Ajrrcnia nu acţionează. dar o dată zice 413b 25  . ca aici 408a 32 şi b8 apoi 41 la 29.  109. Ar.G.. întrebarea dacă sufletul este însăşi  proporţia sau cu totul o altă rezultantă a amestecului. frg. 642a 18 sg. 1&5­1C6. căci nu este o  forţa. pentru văz. căci cri o a: oii n­@ ai.744]\ 21 ; Met.  118—121 Wehrli).. ca şi cum nu s­ar fi pronunţat în 408b 24. Asemănarea între Xenocrates şi  Democrit constă în compararea monadelor cu numerele..  Aîitoiul trect la critica sensului al doilea al „aimcniei" vorbind despre suflet. în 415a 8 Stâvoia e atribuită numai omului.  După respingerea teoriei sufîetului­armonie.  29. <?3h.  „este o altă chestiune".  „mişcările sau întipâririle" e vorba de reprezentări şi impreshmi. 2.ce anume piere cînd sufletul dispare" ? Ar.ţ'4" 20 M Met.. combate pe cea a sufletnlui­mişcare (40Sa 29h. XII.  116. căci monadele sînt puncte  exprimate ca număr. Theiler. amintirea nu era atribuită purtătorului Intelectului.  26. De. 430a 30) sau iubirea e denumită de Empedocles <piX6TYjţ şi   cTopy/]   (atracţie  din   afecţiune  prin   asemănare   de  calităţi).  9©3a 17. a introdus ulterior un text pentru lărgirea criticii.  revine în  III..  deşi materia e esenţială pentru manifestările afecţiunilor.  113.  223 după Despre generarea anim.. (v. deci. v. 45. Intelectul intuitiv e în de aproape analizat. alcătuind o ou o  (a o forma substanţiala. 20. VII  (Z) 1033b6; 1039b 26 sq. 336b).  408b 17.  atunci.. se introduce un copac între   alţi   copaci  orînduiţi   într­o   ordine   oarecare. De la 4C8b 32 —409b 22 Theiler crede ca Ar. Ar. într­o parte a corpului se naşte viaţă. dar ele mişcă organul  corporal. deci definiţia acesteia prin elementul mate­  rial este neconipletă. E de  remarcat că.  314. Nu putem şti dacă se referă la un text păstrat sau  la .   30  Empedocles.   cel  iutîodns strică armonia celorlalţi tocmai pentru că este cmegen. Astfel gîndeşte Aristoxenos (frgm.   96 Diels..  .  Critica lui Empedecles este reluată şi mai jos 410a4 şi  frg. (A)  1072l> 24.. 10. Fenomenele  fiziologice nu constituie decît un aspect al realităţii complexe a afecţiunii. Fizica V. 9 Torst. 3.   Prietenia (piXfa v. Animalul  nu e posibil de iubire şi ură şi idei de amintire (în opoziţie cu Met. 91). nu conduce.   5—12).  Grigofie de Nyssa ccmbate teoria aur.  Apoi  Andronicos   (cum  referă   Galenus . ci numai purtătorului sufletului. v.). dar nu suflet.  expresia se află şi în 419a7; 427b.  115. 782/Kiihn).  112.fiind abstracţii.  118. de ex. (o­uyyEvr.. II.  admite o lacună. ca şi în 425a 25; 429a l. pe cîrd în aimo­nie f e constată că ea există sau nu există. pe dnd aimonia nu admite . Nu este însă absurd că sufletul  participă la ai ironie.. dar pentiu aceasta nu însetrnnă că el însuşi e ermonie (77) P..  Dicaiarchos   (frg.  este convins că emoţiile „pornesc din suflet"  (408b 7). iar punctele nu sîst decît monade care ocupă o poziţie.  ICO—101). prezentase pe rînd. I (A].ce anume piere cînd sufletul dispare?"  1.   în lucrurile materiale poate avea loc o continuitate sau adaptare fără  introducerea unui  alt element străin de aceeaşi natură.  la aceste părţi" (­roit  f/epeotv). Fiecare funcţie psihică ar fi. de pildă. E nesupus îmbătzî­nirii şi nu  suferă nimic. Depen denţa Intelectului de corp nu e substanţială. Sufletul însă remite contrarii : viţiul  şi virtutea. precum nu o strică nici un cm care ar  merge printre ei (cf. ochiul..  rămîne izolat şi mi strică ordinea armonioasă. şi Fizica II.  Ar. deşi combate armonia. Apoi trece la  critica lui Democrit şi mai ales a lui Xenoeretes ca reprezentanţii unei teorii mixte. ca  o substanţă distinctă venind din afară (6  O'ipaOev v o u e) nepieritor; nematerial şi nemişcat „este şi rămîne"  (Trend.  nici  mişcare.  17.   Theiler propune .

creţiu III. 10 sq. în primul caz s­ar afla în  acelaşi loc infinit de multe monade. ."di K aici critică lui Xenccrates. 159. Ar. nota l. Deci.menadele psihice" (ai i^X1*0^) ca şi în 424a 33. 372.  11§. v.  „.   VII.   III. W sq. . Această substanţă este considerată categorie pentru suflet.ocv­:suCTaa6ai) nimic pornind de la  ideea de mişcare şi de număr.   (v.  Pentru lămuriri a se vedea Met... (27) p.   ..  123.  luînd  „fiinţele  muritoare"  ca subiect şi continuînd .  „        ia acelaşi rang cu obiectele".405a 4 sq. 73 Diels.. 171.  Nu pot exista genuri corn ine tuturor elementelor. de aceea caută o formă care să acorde scop existenţei lor. ca factor motrice.   aceia care împletesc". .27°­.   „din toate?".  130.} se referă la feluritele categorii logice ; toate se bazează pe nuanţa cuvîn­tului „este". 5 se leagă strîns de cel precedent. m: e c'ivizibilă în puncte căci acestea n­au diBsensiuni.  egale sau identice cu sufletul însuşi.   W70'\  2.le cunosc pe toate".  adică absurditatea celor expuse mai sus chiar acum. (••').  este deci preexistent faţă de viaţă ; a se vedea şi 430a 23.  98 Diels. dar el se aplică  şi celor ce socoteau numărul — mcs­adă ca suflet. Diels.sufletul".  124. Theiler crede că e vorba de la început  de  aceştia. Theiler că e introdusă de însuşi Ar.  129. Cu 4C9a 4 începe critica  adepţilor lui Xenoerates. în  concepţia gcc metrică şi dupp Ar.se confirmă din ce e spus acum"..  Intelectul.   Nestis  e personificarea divină a  apei şi a însuşirilor ei. ca de pildă  categoria de cantitate.  ca în 404b 29. în Ioc de „puncte" am admis .   . S­ar ajunge.  Cap.   2)  ; genul suprem este însăşi categoria respectivă. îii componenţa dintre ele. adică alcătuit din atomii cei mai fini. întreabă pentru ce corpurile sau părţile corporale alcătuite dintr:un singur element  —  ca pămîntul în cazul  nostru —  sînt lipsite de orice cunoaştere. IV.   4. I (A). Lii :a.  cum  arată Kmpedocles însuşi. element. după Ar.  127.   (N).  Divinitatea este  neîndoios  un   trpoîpoţ  veşnic  viu. Cu  această frază se încheie marea paranteză admisă de Theiler şi care începe  cu 408b 32. Textul din paranteză confirmă traducerea adoptată ; Ar.  Acestea fiind materie joacă un rol  inferior.  Rodier : „Toate fiinţele muritoare cunosc ura".  121  „de ee n­au toate corpurile suflet?" întrebarea e firească.  (Z)   7047b 77;   VIII (H). v. însuşi.  Aceste „lucruri" sau obiecte se referă tocmai la elemente.  125.   1043J 5.  136. căci nu sînt limitate de spaţiu. întru cit monada se identifică în corp cu atomul. Ar. textul fiind corupt. frg. 1­a  adăugat la o revizuire ulterioară (Theiler). 17.  în context Ar.  122. 27.  căci după Empedocles asemănătorul ar trebui să cunoască pe asemănătorul  său..  A treia doctrină despre suflet. adică de la teoria „împletirii" între acestea.. aşa că sufletul ar fi alcătuit din ccrpusculii cei rnai fini. Simplicius transmite încă un  al patrulea vers...  128.  Ar.  126..    de   la   aceste  ipoteze". cum credea Demccrii şi cum  deducem din Li­. Am tradus. cf.  137.  Fizica. Critica urmează imediat „sau ca orice corp să aibă  suflet" ; după Torstrik există o lipsă.  mai jos la începutul cărţii a Il­a. . însă un compus nu se  restrînge la suma componenţilor. Met..  este exprimarea întocmai a teoriei lui Xenocrates.   200h  34. pe care  Empedocles le consideră. Fizica VI. Acelaşi  argument se întîlneşte în Met. sufletul considerat ca principiu de mişcare. .  „. Theiler propune Se; astfel în loc de Xex9~v ar fi natural  XsyQrjaoaevov .  .  133.. va face obiectul criticii lui Empedocles pînă la 411a 7.   . 231­': 24. iar în al doilea ar fi stite­a suflete cîţi corpusculi ai  exista. Comentatorii admit că e  vorba de Xenocrates platonicianul şi apoi de alţi filosofi.  Torstrik crede că e introdusă de  altcineva  ulterior în text.   Acesta  e   principiul   neeomunicabilităţii   între  genuri   sau categorii; (v.. TGUTO el „f&ctorul motor" în loc de rau­^v = . 1.. . că din elemente  materiale se produce cunoaşterea. VII (Z).   Ultima  expresie:   „ceva  caracteristic  de absurd".  135. Argumentul este îndreptat contra atcmiştilcr. la o  alternativă : monadele corporale ar fi de altă natură decît cele psihice sau vor fi identice.. La 410l  30 în loc de yip. cu Theiler.   a luat naştere cel dintîi. vin fel de corp". am spus" la 408b 33; 409a.   nu  se   poate   conchide   (prooroci: [j. deci categorii care să cuprindă toate elementele.  Empedocles fr. idee.  Numărul ca  noţiune motrice nu poate fi conceput.  III  (B)   1000b.  . număr şi cunoaştere.}  132  132 să rezulte o substanţă şi nu o cantitate".. cum  poate fi conceput sufletul ca o monadă?  120. şi 412a 6.  W28A.  Am tradus  cu  Theiler şi  Tricot. formulă deseori folosită (ca în Met.  „părerea proprie şi neconcordantă".ce urmează să spună". 992b.  după Ibilej 11:05. Met. vrea să spună întrebînd : Din toate felurile de elemente şi din acelea într­o  anumită sau în oricare cantitate sau calitate ?  131.  „noţiunea de fiinţă se poate exprima cti multe sensuri". 18 sq. . Pitica VI.  134...   Met. cea a elementelor. frg. pe cînd  Empedocles şi alţi „fizio­logi"  atribuie elementelor prioritatea în devenire. . „după cum..

  140. 532a 2 şi  Despre mersul animalelor 707a  23.­ • • sufletul. se arată a fi mai bun".  reprezentată de Grigorie de Nyssa şi alţii.    Contrariile se cuprind în acelaşi gen şi se completează  reciproc.   1040b   13. Ideea e reluată mai jos: 423a 2. însă. Timaios 69c).Cel mai de  felos este să credem că fiecărui corp i se armonizează un sitflet şi că vietăţile nu au nimic mai mult ca dispoziţie decît  unicitatea fizică.. şi Despre generarea anim.  142. totuşi acea parte nu ajunge la scopul său. . III.  întrebarea e pusă şi mai sus în 410b  12. Există. în sec.   deci   contrariile   formează cupluri   (în   dialectice  modernă. loaii Damaschenul Ta  afirma „sufletul este unit în totul cu corpul şi nu parte cu parte.  dc&vum  I.Sufletul universal"  (Macrocosmul) este o^oetSvjc: (specific identic) cu sufletul omului. Despre longevitate 467a   18 ;  Despre tinereţe si bătrîneţe 468a 30; 479a   3; PI. în „Despre suflet" sau Macrinia el combate pe Evinomius care ţine să împace pe Platou cu  AristoteL Ideea de necorporalitate e luată de la Platon. „tot?ti . .. odată cu fiinţa lor. Despre părţile animalelor.  în epoca prtbi­zantină. altele numai senzitive. în cele neraţionale.  1. altele şi   senzitive    şi   raţionale. nu pentru că în acelea este un suflet desăvîrşit. este într­o parte raţional şi în altă   parte neraţioiial (âXoyoi;). „Fîntîiui cunoştinţei" (Dogmatica) v. ca mulţi filosofi.  VII (Z). manifestată prin actele lor" : (77) PG. în Meteor.ro  în   De  nat. (47). dar s­a  format pornini de la plantă:  „Căci deşi există o activitate psihică în  133  plante.  141.   duci.  „de mişcarea ca deplasare" cuvinte în paranteză la Torstrik.ie de zei" sau „Cosmosul  e însufleţit si r>lin de  134  zei". greşeşte susţiriînd că din maştere există dintru început diferite grade de suflete (pcc6[j.n. combată teoria că intelectul e o parte a sufletului.   au   «XX^Xoiţ cu sensul „părţile suit specific identice între ele şi faţă de suflet în întregul său".   707:   „Ar. Despre filosof ie f r g..  .  Ar. El respinge părerea speculativă  că sufletul în Macrocosm e mai bun ca cel din microcosm.n. e format din cap. Cei mai mulţi comentatori socot că e vorba de orice moment în care se poate respira.) forma urnii teze nedovedite ca atare. . 235).. miriapode)  trăiesc după fragmentare e deseori  amintită:  Met.  osul etc. Ar. Despre această teorie v.. III.  Chiar Platon admite că sufletul (v. despre care au vorbit Diogene din Apollonia şi Heradit. vorbeşte de  .o{)  <sare tind continuu spre înălţare (anabasis) după puterea dată lor". Aici însă e .  762a 21.cînt nu.  150.   iar  da^ă  se   elimină  sufletul   ve ţeta'.  părţile sufletului nu sînt specii subordonate   aceluiaşi   ge. se gîndeste la peşti despre care credea că nu respiră.138. se naşte o putere psihică.  „prin iuspirare din Univers" nu precizează momentul.  Ar. căci un termen  n­are   decît  im  singur  contrariu. şi au fost primite de  Bekker si Trend. ci ca gen. se îndoieşte de auteaticitatea poemelor orfice. III.  „aşa va merge raţionînd la infinit".   ramîne un întreg gea de suflet; neinţelîs în întregime. membre.  151. Thales  prezintă teoria sul.   1811)  crede că actul se petrece „în  momentul naşterii".  pe cînd întregul. e obiecţia principală. s­a consolit'at teoria că sufletul presupune organicul ca necesar.. în argumentare Ar. ci numai oarecare funcţiuni ale activităţii" (Despre  structura omului 30).  152.   senzaţie  etc.  Observaţia că unele plante şi vietăţi  (insecte. Prin dezvoltare.  435a 11. iar senzaţia o altă parte.)  care.  . Ar. . cum relatează Cict. toate neomogene (Ar.  este cuprins de „horror infiniţi" ca şi  mai jos 425b    12 sq ; v.   . Mai jos însă arată că  nu toate sufletele sînt omogene : unele sînt vegetative..  144. 673a   30.  Sufletul   are   anumite   organe   pentru hrană. critică acum teoria că orice corp are un suflet în felul său si că deci toate lucrurile sînt însufleţite. 390b  5 sq.45. Aici Ar. combate aceste teorii prin reducere la absurd. De aceea noi susţinem că adevăratul şi desă­vîrşitul suflet este cel omenesc.   teza   şi   antiteza). 573) că sufletul nu poate dura mult în aer.   o   ierarhia   căci   facultăţile   superioare   implică   pe cele  infari >ara. Iar dacă altceva participă la viaţă îl denumim însufleţit  prin analogie. pag.între ele cît şi faţă de întreg" e vorba de sufletele părţilor şi de raportul lor cu  întregul suflet;  o seamă de  mss. I. 46. iar că s­a născut î­n corp din învăţătura lui Ar.iv. nu înţelege ca Epicur (la Lucreţin. VIII e.  Argumentul a fost folosit   şi în 405b 24 şi 430b   23. deoarece nu poate cuprinde  calitatea raţiunii şi a discernămîntului.  deoarece.  17.   Omogene  ca  părţi  sînt  numai  substanţele cum e  carnea.).nu se pronunţă astfel despre orice fel de suflet".  147.i.  143.   ci  seaza^ia  e  subordonată  intelectului. se poate face cunoscut prin întreaga lui activitate.  146 . ThemistiiTS (35.  crescînd.  . Orficii nu discută despre orice fel de suflet şi  nici  despre suflet  în  întregul său. Tot acolo combate şi pe Origen (sec. îa Diog.  învaţă că poetul  Orfeu n­a existat niciodată".  Dar sa constată că toate cîte au  intelect au şi saasibuitat^.   în adevăr. pornind de la Ar.  149. IV. totuşi nu se ridică pînă la mişcările ca rezultat al unei senzaţii.aerul gînditor din Univers".  Ar. deosebită de cele anterioare „căci  nu priveşte o singură doctrină despre suflet. 47.  148. Ar. 27. 212. Laert. Tîrziu. însă manuscrisele le a;i. numai cu expresia.A.  139... După Ar. sufletul este o unitate nu ca  număr. deci corpul. .. ci pe toate la un loc"  (Trend. totuşi nu dă naştere la nici o fiinţă vie. Ii —111 e.

 definind  sufletul o entelehie contribuise nu   puţin la părerea celor care cred că este o creatură a firii. citesc apx'h înainte de 9'j>;f( cu sensul: .   Pentru text avem două ediţii. practic şi altele. acţiunea.vorba despre sufletele părţilor.  155. 402b 9 ; expresia şi în 41 la 18 cu acest înţeles. Pentru Kiai multă claritate   traducem şi textul primei ediţii  cînd diferă în cuprins de   a doua. I şi indicele terminologic. adică iniţiala specie de s\iflet care presupune .simţire. dar în  cele mai multe principii filosofice. La  plante  potenţa  hrănitoare  este  separată  de  cea simţitoare. sînt de acord" (Despre interpretare (77) P.  Nici în lumea bizantină nu s­a atribuit simţire plantelor. fără  conţinut.. 1076. cea pe ca^e am  tradus­o.  64.G. este nemuritor.  cu  sensul:   absolut  nimic.   B'­1.e A.   combate   de   asemenea definiţia lui Ar. dar în­tiegită pare­se şi ea de   Ar. nota 16 la c.   deci  sufletul  este  nemuritor;  v   (77)   P. cf. aşa că ediţia a 11­a. iar în al doilea rînd actul. De aceea el discută pe larg noţiunile de : voit. Nemesius în „Despre natura omului" se conduce  de idei platonice.  adică substanţa (ouo ta)   şi a treia combinarea lor într­un individ.  . (77) PG. deşi ei sînt deosebiţi ca păreri.  v. în tradiţia bizantină.   aşa că textul de la 1. Aici „principiul vital" este restrîns la plante. voinţă. în care fiecare dintre   înaintaşi  s­a ilustrat.  în  întregime. iar nu de părţile sufletului.  Met. îv vorba de stiaterie cu potenţialitatea de a lua o formă.   gînăirea. IV e. Meletius. Fiinţele  superioare deţin şi partea mai înaltă a fimc­ţîunilor psihice şi implicit pe cele inferioare de la care au pornit. cum e cazul la vietăţi şi apoi la  animale în genere. în multe privinţe. prin realizare:  £v£pfet.oc. lîl admite că actul este  anterior potentei. căci numai  astfel stabilim legătura cu textul de mai SIK. Trend..nici o fiiaţă". voinţă şi  libertatea ei.  1289. IX. dar parţial şi de unele aristotelice. ca să­i  aduc la o aceeaşi singură formă de gîndire şi să învederez că. căci  aceasta  apare numai la animale...    arătînd că chiar  prima frază a suferit schimbări şi anume :  A :    .  Bb.  153. ci  se dezvoltă simultan cu corpul. cf.n.părţi.) afirmă că Ar.G. După el forma este entelehia. cu o potentă esenţială. deoarece chiar simţirea era  un  act  psihic  ca o  mişcare  ciclică în spirală (iXiscoeiSŞic)   sau în linie dreaptă. potentă.  Cu o seamă de niss. Boethius (480 — 525 e.  „Dacă lipsa de  ceva  există  ca   şi participarea la existenţe.n. 131   admite   în  genere   trei   mişcări   sufleteşti:   simţirea.   dar ele  aparţin.  Pseudo­Iustiuus  (sec.. dar el exista înainte de a  veni în corp. ca primă entelehie .L. intelect. Nemesius. pe care o traducem. s­a expus pe  larg.   De  aici  deduce că forma este entelehia primă.Deoarece s­au expus pe larg părerile transmise de alţii despre suflet  . introdu*să ulterior de Ar.în dezvoltarea acestora nu voi trece cu vederea părerea lui PI. şi a lui Ar.. De pildă. e cea  completă.  şi 413°  31 ;  b5).  deprindere (h exis). M el ei Iu s (sec. o anumită şi  xinică formă. care ţine să fixeze bine noţiunile  pe oar^. Nemesius se alătură lui Ar.acest principiu este o specie de suflet". 560 — 561. cum participă materia la privaţiune şi totuşi să nu existe printre  existenţe?"  4.  .   e  introdus ulterior de  Ar. Asupra simţirii unor plante.  C A STEA a Il­a  x  1.) încearcă o  sinteză între Platon şi Aristo­tel: .gen anumit" aâică o categorie bine limitată. Deci.   însă  ştiinţa  este  anterioară  actului. 173. Albertus  137 . nu se pronunţă. ca Petrus Lombardus. . avea să diseute. ochiiil este dintr­un substrat şi o formă". Mai jos. nici nvi participă la ceva. 64. le demimeşt­.  154. la  Ar. (77) P. XII  ( )   1070 611.  Privaţiunea este un factor care atrage forma ca o necesitate inerentă materiei. de asemenea împărţirea aristotelică în potente vegetative.   contemporanul   lui   Meletius. 64.  Paranteza arată partea. este evident că neexistenţa întru iotul nici nu   apare ca o  lipsă de ceva.)  a pus   cel dintîi chestiunea privaţiunii. (99) op.  I.  numai  omului. Corpul primeşte de la suflet mişcare. în concepţia despre puterile sufleteşti şi în cea privitoare la pasiuni. Numai dacă prin  ajungerea în acest stadiu s­a format deplin o  136  structură   bine    limitată   şi  îiitr­ian grad    care    asigură matia într­un scop anumit. Sufletele nu se produc mereu prin transmitere (traducianisni) sau prin creaţia anumită (creaţionism). senzitive şi raţionale s­a transmis prin el  în scolastică. alegere. potenţa de hrănire. p. silit. 433). Platon însă spune că e  veşnic în mişcare.  (77)  P.2  —  sfîrşitul cap. Prima a fost revizuită în multe. Metoda logică au învăţat­o scolasticii. socotiiid­o ca  o formulă logică. J5a : Deoarece cele transmise defpre suflet în măsura.    nimic. în multe locuri..G. . v. După Theiler în locul parantezei \\rma cap. Ar..n.  2.. unde e vorba despre sufletul din cele mai inferioare fiinţe.   (v.  v..   ouSsv. şi Bb ultima revizuire. continuîndu­  se acum cu plantele.  3. iar ce e veşnic în mişcare. cit. materia cu potenţialitatea de   a primi   formă individuală.  „principiul simţirii".cu  nimic nu contribuie mai mult ca cei care spun că sufletul e o calitate. III e.  Despre enti­lekie v.  se ajunge la entelehie. Sînt deci trei faze : materia nein­formată.  2.  Această  135  concepţie s­a păstrat din primele decenii  ale  erei noastre pînă în sec.  1296. 40.   64.

   W413­  7. 45 loan 10. Se serveşte de un corp organic şi dă acestuia puterea de viaţă. VIII (H]. Ştefănescu. 46.n. G.  fără formă materială. 7. iar după  lămurirea  noţiunilor. mimai pentru oni. Sufletul e în fiecare parte a corpului   animalului. ca şi diviziunea ştiinţelor în naturale. De la  această definiţie Meletius trece la o concepţie antropologică în tratatul „Despre natura omului".. 3. Pedag. XV. iar alta cum ar f i contemplarea".. 28. muritor. în Noul Testament termenul psyche=  viaţă (Mat. Sînt deci trei trepte spre entelehie:   simpla   potentă de­a face  ceva. 1940B) deşi defineşte imediat ca Ar.. 729b17. Abia în sec. de neoplatonism şi de emana­tisnuil plotinian.  Toţi afirmă distincţia între suflet şi corp precum şi caracterul de veşnic mişcător. capabil de cugetare şi ştiinţă". I97c. de creştere.  de care face uz şi Platon. Cel dintîi care a făcut netă deosebire este Clement Alexandrinul care  afirmă că „principiul vieţii nu e tot una cu sufletul" (Pedagogul trad.   nemuritoare. 1075b35.31. gînditoare. 107 notă la 412^22). Despre părţile animalelor IV. principii pentru altele dacă sînt prelucrate tehnic. Mc. Vasile cel Mare. p«mtru animale în. toate vietăţile.  7225H 11. pînă ce s­a realizat o natură capabilă să le cuprindă pe acestea v. . iniţiind o putere vieţuitoare şi perceptivă de obiecte  sensibile prin el însuşi. 380a14. în  Met. în acest scop el a urmat pe Porpliyrius şi pe Aristotel.  9. necorporală prin natura sa. l. (77) P. cu un corp organic şi senzitiv. 1045b18;XII (A).   spirituală. 1067 sq. conchide : . IV. Aici se vede influenţa stoică deşi Clement citise pe Ar. 1281B.  1069* .acestea sînt principiile celorlalte". pag 64). Nu este conţinut în el. 72. Rostul teleologic al părţilor  plantei apare şi în Fizica II. Theiler (91). realizarea calităţii potenţiale.  725>b34 ; X. Preparaţia evanghelică.  matematice   şi teologice  (metafizice). în Protrepticos. G. însuşirea potentei dar încă neactivă.). Ar.  10.  ca şi  Fizica    VIII. cea nctguitaare. 101.79) afirmase că rădăcinile  corespund gurii. ci spiritul său este partea cea mai curată a lud.  255a33.Magnus şi Toma de Aquino.  8. dar el nu se confundă cu sufletul. 1281 c) Trupul şi sufletul ar fi naturi deosebite cu activităţi separate. activează. pe cînd fiecare organ în parte  este alcătuit din părţi omogene. Nu are \in  138  spirit deosebit de el. 5 şi Porphyrius la Ivuseb. Definiţia prea largă a  prilejuit şi necesitat nu cîmp liber pentru toţi gînditorii din prescolastică începînd cu Boethius şi L.  11 „alcătuiesc o unitate" în altă concepţie decît a 17. 73. (94) 69.  5. 29. urmează pe Platon în înţelegerea noţiunii despre suflet. în Byzanţ a alcătuit un tratat dialogat „Despre nemurirea .8. genere şi  cea pasionala pentru.  7. ce se enunţă despre substanţa primă. aşa că  numai prin voinţa divină s­ar fi unit într­o ipostază. Damaschin (47) pag. Mai tîrziu. ci îl conţine. Ideea apare şi în Met.Se vede că este neoplatonic din faptul că el socoteşte  legătura dintre corp şi suflet ca nenaturală (ibidem 86. Ar. Deci substanţele sînt în genere corpuri dezvoltate în cadrul naturii. Totuşi el defineşte sufletul după neoplatonici: o substanţă  incorporală de sine mişcătoare v.  v (77) P. Aeneas Gazaeus (scrie pe la 450 e. Sufletul este unit în întregime cu tot corpul şi nu  parte cu parte.. invizibilă   ochilor   trupeşti.înzestrat cu organe" adică înzestrat cu părţi neomogene dar care se armonizează. el spune : „Omul este un animal raţional. face deosebirea între ştiinţă. N. pe vremea lui Justinian (475­543 e. IX loan Damaschin revine la forma logică a definiţiei aristotelice: „Sufletul este  o substanţă vie. I. pag.  6. ţi XII (A). Theaet. la care se adaugă misticismul lui Dionysios Pseudoareopagitul.  Copilul are potenţialitatea să devină general. I. Astfel se înţelege mai jos 477b30.  . 11. arată cura plantele trăiesc deşi n­au organe în înţelesul cunoscut al cuvîntului.   raţională. IV. (77) P.  F. de simţire şi de  naştere.: „un corp organic  avînd viaţa ca potenţa (ibidem 86. 64.  „una ca o ştiinţă. 100. potentă şi realizarea  acesteia; cf. 10. (v.   precum forma  statuii   e în fiecare parte a statuii. de la Boethius. lucrează propriile sale  lucrări" v. după cum focul conţine fierul şi fiind în el. 20.  substanţă (ouată) vie. din care menţionează un  soi de peşte care ar avea inima (sediul activităţii psihice) în stomac (frg.  VIII (H).n. 199*25 si Meteor. se adaptează cerinţelor vremii  completîud­o cu termeni  aristotelici. Kle pot  deveni. apoi îşi însuşeşte conţinutul potentei şi în fine  comandă ca general. 11).686b35 „o definiţie generală" a fost criticată de  Plotin. I. simplă. 47. Gregorie de Nyssa îl defineşte  astfel:   . Această deosebire izvorăşte din teoriile socratice. Ca si Chirii de  Alexandria.eontios din Byzanţ  şi pînâ la Descartes.  Este specie în sensul de substanţă secundă. şi Top. v. manifestînd ua deosebit interes pentru  comentariile înaintaşilor cu privire la categoriile acestuia. se remarcase Leontios din Bysanţ care se folosise de toţi  predecesorii săi. Corpul însufleţit are viaţa ca  funcţie organică. IV —VIII e dominată de  Platon. 82. 2. dar însuşirile acestuia sînt luate  după Ar. 5(5. 86 l. ca şi aici 416a4.  în epoca prebizantină s­au dat multe definiţii care pornesc de la Platon. Tot de la Ar.  139  Dar pentru suflet admite trei părţi: cea cugetătoare.el este capabil de cugetare şi ştiinţă pentru că prin învăţătură rai se adaug» artele şi ştiinţele". 777h24 ; EE II.G.Suflet este o substanţă născuta. la rîndu­l«. deşi se inspirase  din Aristotel în Hexaemeron. are şi informaţia că prin  hrănire sîngele devine izvorul seminal al omului şi seva vieţii v. dar.  Comparaţia cu sigiliul în ceară se află şi în Despre generarea anim. Chiar Bmpedocles (frg. dar. 75 şi urm. 326).  Aceetea sînt substanţele de care vorbeşte Ar. întreaga epocă de strălucire patristică a sec.

 Ar. . . Ceilalţi se contrazic şi între ei şi pe ei înşişi" (77 P. XI.G. cf.sufletului". în realismul moderat existenţa reală n­o au decît  individtialele (universalia in re]. căci fiind o formă nu e nemuritor  decît intelectul venit din afară (dupaOe^).  T& T(. iar nu a cuvintelor şi a termenilor. 74 — 75. XII Petru Abelard (1079 — 1142) afirmă că după Ar. 7. El porneşte de la cele 10  categorii aristotelice şi consideră substanţa ca un element constitutiv al sufletului într­o unitate cu corpul. . IV. Asitheos Syrianvil şi un Bgiptean din Alexandria.  19. iar sufletul să dispară. I. Fără calitatea formei — tăişul —  ar ii numai o denumire fără conţinut.. ca o rază.   Motivarea definiţiei e cerută de Ar.. 43. Aşa înţelegea de pildă şi  Miliail Psellos (sec. Met.  113  sq. 31. Altfel e materie. . astfel că sufletul este necorporal". VII (Z] 103Gb. întrueît justifică concluzia.  în loc de  .  ambele versiuni. (55) p. .. Ar.    dînd   ca  exemplu    definiţia   trăznetului.. .  17.  16. căci nimic din el nu se   împărtăşeşte cu energie în     activităţile   corpului ; şi iarăşi   în cartea  a II­a despre intelect. pentru că . se caracterizează prin cîte o activitate vitală proprie ca : inima. Dacă  universaliile ante retn au o existenţă reală după realismul extrem. în sec. „Cauză" apare ca termen mediu al unui  silogism. care din exces de înţelepciune a înlăturat nemurirea  sufletului.securea'" e înlocuită cu cea cu  „ferăstrăul"   din prima ediţie : .  12. intelectul percepînd individuahn.. ficatul..   E probabil că circulau încă în sec. . luate  atît aparte cît şi în întregul lor. că a construit cuvîntul entelehie şi a definit sufletul ca un corp pe care­1 introdtice cu un scop în  materie. Met.  II. zice că nu e nimic evident.  între psihic şi biologic.  Expresia e frecventă (ca în Top. 996b. critică definiţia lui Dion.prin viaţă".secure" apare şi aici în prima versivine „ferăstrăul". IX.  G.b.. Voi lăsa pe Ar. Numai mîna care  poate săvîrşi lucrarea ei ca mînă e mîna. De asemenea potenţialitatea seminţei fructului  este la prima fază cum ar fi oţelul brut înainte de a deveni ferăstrău   (v. 31 nota 113.G.   122.  15. 21. Un astfel de corp  poate îi şi sămînţa fiinţelor şi fructul plantelor.  101b 21 si Met. 279 stabileşte comparaţia cu o concluzie fără termenul mediu.  zice Ar. Sec. I.   Iar   în   cartea  IlI­a  expune  filosofic   aceleaşi  141  18. sămînţa animalului şi fructul plantei nu sînt nici măcar în potentă. X. Pentru Ar. Vezi Ath.  De la 412b.. Dacă laturile dreptunghiului sînt a şi b iar x e  media   proporţională. Totuşi corpurile nioaite. de Apollonia în   Top. aceasta ar fi chiar sufletul lui. . adică nimic determinat. şi iarăşi în acelaşi loc vinde e vorba despre părţile corpului   zice : se pare că intelectul a intervenit din  afară şi că este divin..  e. 736b 3 sq). Completa actualizare şi realizare este şi cea mai proprie (xuplwq) ca unitate de  existenţă. există o proporţie între corpul organic cu  membrele sale şi sufletul cvi potentele sale. ci o omonimie; dar acum ea nu este". Aşa că există  în cele însufleţite un suflet susţinător al corpurilor.Căci dacă substanţa lui naturală ar fi  ferăstrău. D.n. tinde spre realism.  dar se pare că sufletul este de  un alt gen şi că el singur e capabil să se despartă cum se desparte ce e veşnic de ce e pîeritor. v. (0) 1049a 2 despre plante şi animale: Despre generarea anim. După ce ne  spune despre Ar.o secure" e secure prin forma şi proprietatea de a tăia. Despre sensurile lui „Urm" Met.  10 — 14). Studii de legică pag.  . redînd raţiunii precădere în tot ce nu contrazicea dogma. iar . Exemplul cu dreptunghiul şi în Met. dar există trepte vitale ca mai sus 417a 26 şi  EN I. confundate. Ar. E). şi ca metodă admite  dialectica şi logica îndreptată spre cunoaşterea lucrurilor. dacă nu s­ar arăta din ce  cauză se  ciocnesc elementele în  aer. IV (1) b.   şi cauza şi s­o pună în lumină"  adică s­o exprime în definiţie. adăugind că.   care îl va poseda" ; este corpul \iu cate prin organizare va avea un suflet ca un întreg.a exista"  IV (Y). W. După ce scolastica ia în primire tezaurul interpretativ. aşa că sufletul logic îl ştie Ar. 94a3 şi   Mei. pe cînd nominalismul ajunge să se reducă la concept şi la cnvînt (universalia post  vem}. Trend.. o cauză fonmlă alături de celelalte trei cauze. Plantele au viaţă  (aici 470b 23) deşi stoicii nu o admit. creierul şi  celelalte .  17. co O & v) ; căci nu­1 are de la sine (o! *o O  E v) să­1 lumineze prin intelect.  „Membrele  corpului. 1­3. Iar  dacă ar fi st parată de această calitate. VIII (H].  (H) 7044M3.  VIII. Ross. fornmla ar fi ab  — xz rezultat   din a:x — x '. Themistius..  Joja. IX (6). 17 —413a3 se  dezvoltă cele de mai sus. nici  simplu. Şi suf letul este din afară (£E. percepe chiar  natura. Discuţia se poartă între Teoîrast Atenianul.  14. n­ar mai îi ferăstrău.  expresia generală. vorbind şi despre potenţa teoretică.. 59  socoteşte aceasta ca. Comparaţia cu .n.a    Eu­clid  VI.     nici   compus.  Se menţine în această expunere confuzia specific aristotelică.  IX loan lîriugena.  animalelor. 709Sa 33.  gînduri.Se spune cu înţelesuri felurite Unul şi a exista"..   1040­1076).v  eiMcti.   Deci   este necesar  ca potenţa susţinătoare a corpurilor  să fie  necorporală.  Deci şi sufletul cu corpul formează o unitate v. 1043b 1) ; Bottitz Ind. mai aduce  exemplul   cu   cvadratura  unui   patrulater.  Sufletul nu este separabil de corp fără ca acesta să   moară. e. ci numai au  potenţialitatea de a deveni corpuri. T. 871 — 1004). Dar de aici mai este evident că nici un suflet nu e cu putinţă să fie   corp. unitatea psihoîizică e subînţeleasă.  VI. 85. 7; V (A) 2. în sec.   .  140  13.) care în tratatul său „Despre suflet" admite că   numai intelectul este veşnic. ca  nemuritor şi separ abil de orice corp. şi în Anal.  (97) pag.   L.  148°­ 27. Abia prin formă  e comparabilă cu sufletul.   adăugind că intelectul este  nesupus  pătimirii  şi  veşnic şi nemuritor . cîud se va dezvolta viaţa din ele. totuşi afirmă că este o formă (eidos) care se dizolvă simultan cu corpul. existenţele şi obiectele şi deduce logic prin abstracţie» Materia şi forma i se oferă lui combinate.  II.   (P.

 el simte. Gilson.  28.  Sufletul pune stăpînire   pe corpul deja constituit   şi­i  conferă   ultima  sa   perfecţie.  27.  Procesul de hrănire e mişcare ca şi celelakv. iar pentru animale sufletul provine atît din afară..  . 434 2 şi Despre vise 454b30. deşi se dezvoltă pe stînci şi se strînge sau  se deschide.  v   (77) P.  independentă de corp pe care­1 va in­forma la rîndul său.  ca în 403a7.   Ar.. dar    îşi păstrează propria   perfecţie.  Chestiunea este  dacă  se  poate   vorbi   de  suflete  aparte  sau  de părţi ale sufletului. Fiind vorba de cauza logică. 431.otuşi  (pag. în cele următoare analizează cele 5 simţuri.Tntelect şi  facultatea  teoretică";  e  vorba  de  aceeaşi  noţiune: Mai jos derivă   din   Intelect   „opinia".  26.    Acest curent duce la o interpretare extremă în  sprijimil stabilităţii dogmei.  414'>4. iar mai tîrziu (417b 29)  e tratată  alături de senzaţie şi gîndire.ui frne micşorarea şi creşterea". cît şi din vaporizarea din ele însele  şi se dezvoltă  în  chip   omogen.  dar întregiiidu­le cu cele   aristotelice.   503­505). revine adesea asupra acestei deosebiri. atinsă şi mai sus: 402 b 9;  41 la 30. 368) două concluzii: 1. Mai tîrziu loan Damascîliu. aici  e în treacăt  amintită şi  legată  de  simţuri şi dorinţă.  deci de o premiză  sau  termen mediu în definiţia  sufletului.   Prin . Gilson. 10 şi urm.   astfel   interpretează  Btiemie Gilson în neotomismul contemporan  (pg. chiar dacă    sînt mutate şi replantate  sau   altoite ;    acelaşi   proces se observă ca tăierea unor miriapode  sau  viermi. dar le  combină cu concepte mistice.eci stau pe aceeaşi linie (ca  subiect în text). astfel: „Dupâ Ar.Unirea materiei   şi   formei.   156­157). impresiuni care prezintă  funcţia vieţii corpului şi care­i prezintă lucrurile nu în ele însele. 11   354b 34s<?. cea a îndrăznelii în inimă. înlocuind astfel funcţiile atribuite sufletului de către medicina scolastică.   iată   deci     veritabilul   principiu al individuaţiei.   în  Despre­ părţile  anim. iar nu per accidens. B. potentele corpului.   18.  23. 2. redă percepţiei prin simţuri rolul principal în cunoaşterea  realităţii.  Dar răspunsul fusese dat de Descartes care în materie de creştere a corpului animalelor porneşte de la  scolastici. Textul în paranteză e adăugat  ulterior de Ar..  citind pe Heraclit. E.   dar  durata  lor  e  limitată. căci admiţîndu­se unitatea substanţială a sufletului cu corpul.  24. în acest fel. celelalte în toate părţile. Nutriţia membrelor şi  generaţia sufletului animalic sînt deci altfel concepute.  20. Percepţiile sînt percepţii ca atare. 467b13    sq.  25. Potentele   divine se adaugă strîns acestora şi orînduiesc o unitate după natura lor" (ibidem. Iţle sînt prin raport  cu noi şi cu organele noastre".  13.   „mai tîrziu".   se spune că sînt  simţurile.    după    care    puterile     vitale pornesc de la inimă:  „Spiritul vieţuitor este conducător asupra creienilui şi prin aceasta  asupra  organelor  simţurilor  si  asupra tuturor  legăturilor care străbat   corpul   în   toate   direcţiile.   40. din două  substanţe eterogene.  22.  Ar. Deci nu e eroare cînd spunem că le percepem îritr­un  anumit mod. de aceea filosofii cei vechi  obişnuiesc să ie numească zoofite" (77.  j. afirmă: „Simţirea este o facultate a sufletului care  percepe şi    cunoaşte lucrurile".    De asemenea şi mişcarea  pulsului   porneşte   de   la   inimă". 465 sq.503. El ia poziţie  contra hrănirii  astrelor  cum   credeau  unii  stoici. 12 — 18. ct.   v.G. Furoarea începe dacă afirmăm că obiectele sînt în ele însele aşa cum le percepem.  3 porneşte de la Ar.  Plăcerea   sau   neplăcerea   sînt   legate   de   reprezentare deseori. dar funcţiunile organice le explică organic  142  si oarecum mecanic. 431a. remarcăm '.. 605). 64.  .   Reprezentarea.   detaşîndu­se   de   el". XII scolastica intervenind în ştiinţa medievală.   ca în  Timaios  69  sq.   vegetative   şi  vitale.  IV. Meteor. face aluzie la părerea că divinităţile mi se hrănesc şi trăiesc totuşi.  103. sau mai curînd se umflă.   ca în Despre tinereţe şi bătrîmţe.  102. dîndu­se precădere  părerilor lui Platon.G.  Ar. un capitol se ocupă tocmai de trecerea fiinţelor de la cele  ^inferioare la cele superioare.nu   cuprinde toate formele de viaţă. cum povesteşte Aristotel.    Aşa şi buretele.  P.  ne refera: „sufletul este  ca o vaporizare din mediu umed. în 434a 22 şi mai jos b. Rolul  simţirii este accentuat de toţi scriitorii şi gînditorii epocii prebizantine creştine şi necreştine. pag. se gîndeşte la plante (ca şi 411hî9) ale căror mlădiţe şi muguri pot trăi separat   şi să dea naştere la plante  noi.  Numai focul se dezvoltă în sus. e necesar să ne urcăm de la . (54) în  interpretarea la C. 404a15; 434a   25; 415b26. cea doritoare  în  'ficat.  Platon aşează partea raţională "a sufletului în cap.   (77)     P.. 413 5)  21. aşa cum ar fi trebuit să fie dacă ar fi putut el însuşi să ducă opera sa la bun sfîrşit"   (ibidem p.   „Albertus Magnus şi urmaşul său Toma   de Aquino au văzut valoarea de utilizare a  filosofici lui Ar.   (47)   cap. mai ales că şi plantele au creşterea şi scăderea ca mişcări evidente (cf. iar în concluzie se rezumă: Facultăţile  oricărei vieţuitoare se împart în facultăţi sufleteşti.  discută aceste probleme şi în 429a  11 şi 438a 20.viaţă" la cauza care­i  organizează creşterea şi­i  dă senstil   şi     scopul. ci prin raport la nevoile noastre corporale" v.  162—164). se aseamănă cu plantele.G 40. Descartes p. v.  Nemesins.  681   a 12 şi urm.  Tot Nemesius   în cap. ­. deci în genere ale celui organic. Omul este un ens per se.1108. VI. Cu toată interpretarea tendenţioasă alui.  Sufletul este deja o formă.  „Această aptitudine"  e tocmai potenţa hrănirii şi  se referă la organismele vii inferioare  ca şi la celelalte fiinţe  muritoare Ar. urmînd pe Ar. Pămintul tinde în jos.  143  Abia în sec.

. . . sec.   voinţa  deliberată  compară raţionamentele şi  alege.   Pronia îngrijeşte nu  numaî de  existenţa noastră.  „unui   anume  corp"  adică a unui  corp natural organizat într­o formă. Rodier (14)  //. cum  vedem.   40.1025*1'4; Topica I.  42.   P. 4 — 8..   Nu  poate  fi vorba de  separare prin localizări  cerebrale la Ar.  IV. deci el e principiul vieţii şi nu invers. sq.spre suflet  145  care nu se manifestă în lucruri sau în fiinţe : Met.  332. nu inserase  în cap.  35. 1II(B).  Acest  capitol  ­  414b19 formulează din nou 413bll ­ 414a3.  corespunde cu 412a16 şi critică pe pitagorei.    199&«. Măritam (72) p. Deci. Despre tinereţe şi buinneţe 467b13 şi sitnul­•  tan în Despre părţile anini.  37.yuxov;   v.   v. cum avem noi mai sus 408b. una discernentă.   în  acest scop bine întregeşte  Th.  •este o âpsTy; (cf. dezvoltătoare   şi  conformatoare".   Nemesius regrupează ideile lui Ar. dar şi  de buna stare în  genere"    (1052.  41. sîntem   nevoiţi să ne  preocupăm de fiecare specie de suflet. 408a2 sq).  Revine şi mai jos 4l9bl.  2. Această discuţie şi  introducerea  ei   aici  s­a  făcut  cînd  încă  Ar.995b 20 şi An. ca si în  413!>.   cum sînt  şi  facultăţile:  hrănitoare. v. 415a 11; 433b 29.  Pînă îii epoca modernă toinismul şi neotomismul s­au pronunţat 1. neraţională;   impulsul  este  nejudecat.  Ar.   2. ca În407b21.  282 nota 1. Dacă forma s­a realizat. ca voe~v. impulsul. Insistă două feluri de accidente: unele care se manifestă. izvorăşte puterea ştiinţei.  critică  astfel  pe  Platou  ca şi  în Met. din Fizică şi „Despre suflet".  43. Tot aşa o anumită  facultate inferioară a sufletului e cuprinsă.   awpi'  ca substantivul lui   s;j.  1218*1 f. deoarece moartea este şi mai  puternică decît sufletul lor" (PG 85. si nu di u  materie.  Aceeaşi expresie îm EE II.25.. III.;. Despre lipsa (privaţia) putinţei de mişcare din loc.  652'". 413n6  (Theiler).  se   identifică.    122.  29.  40. 85 sq) „nici nu este un fel de corp".    Acelaşi autor conchide mai jos că numai sufletul logic e nemuritor  (1048> şi  apoi  continuă cu ideea  creştină.  Percepţia este un fenomen trezit de obiect. Această concepţie a dominat permanent în Orientul bizantin. Ar.  39. astfel:  Există o funcţie naturală  (­90(11x6v).  una simţuală. trei specii: dorinţa. Se pot confunda părţile cu puterile sufleteşti ca  în 4!3b13; o noţiune generală (Xdyoţ)   despre suflet nu . Aici observăm că intelectul teoretic se află alături de gîndirea discursivă (S tavo ia). In 414b18.  una mişcătoare din loc.  34.   între  alţii:   J.434a5. 18 şi urm.  Timaios.  se  preocupă în paf.989).  31.102^24 şi urm.  Dorinţa este oarbă.   şi  412a16  şi   434bll   şi  urni. Tocmai aceasta face să activeze „aspectul si forma".    ci    funcţia    organizează    centrul.  l par. J. căci în fiecare parte a  seminţei sînt aceleaşi raporturi naturale de indivizibilitate.  în III. Deci Ar.  Platon.sufletul vegetal este  lipsit de simţire.  •38. b19.   ci   numai   ca  raţiune  şi   funcţie. ca potentă cel puţin.  ­ • ­ŞÎ P1*11 ce simţim". 5.  36.  Năzuinţa (ops^iţ)    are. Că nu  centrul cerebral   creează     funcţia.  Despre putinţa de a­şi reprezenta la diferite vietăţi ca şi în genere despre importanţa reprezentărilor Ar..  unul anterior altul posterior.   funcţia  dianoetică  şi   Nous.  căci  alte  funcţii alăturate   împlinesc pe cele ale  părţii organice alterate ;   v. iar deliberarea asupra acesteia este. dar aceasta nu  poate fiinţa fără cea inferioară.  După interpretarea lui Mihail Psellos (sec. Sufletul e dintru început factorul prin care trăim. una doritoare. 4ÎO'J19.; anim. din ea. Astfel sufletul atribuie viaţa. funcţia lui Noits.  unde aduce exemplul cu cismarul şi arta lui.  Pentru Ar.687a2. nu        poate formula logic o definiţie  (b28 —32). vezi 434h19. se îndreaptă  contra materialiş­  ­tilor atomişti (405a5) v. şi voinţa deliberata în vederea unei hotărîri. şi altele care se  menţin. altele  10  — Dr. apoi EN.     acă există o ierarhie de gen.413*31  şi  b32.  Probabil e vorba de adepţii teoriei armoniei (Plato Pliaed. care ajută  creşterii şi creează funcţie   genetică totodată structurînd  corpiirile..  l a fost tocmai de  această părere. Platou ar fi zis: din ideea de ştiinţă şi însănătoşire. ca şi a însănătoşirii.  în II.simţire     se   ajunge la o opinie. cap. ca şi legile fizice care sînt fără părţi (unitare) şi din această cauză necorporale. în cea care urmează.este simţire de hrană" ; numai accidental senzaţia în genere este senzaţia hranei.   Maritain (73)  pag.   (77)    PG.•><_• poate formula.1045.  rnai tîrziu. XI) : .  33. G. După Ar.  32. III.670  sq.  1219319. V (E) 30. 83. căci n­au raţiune nemuritoare.  777&a.  II.  (cf. e forma fiinţei vii.   12—13 şi Despre părţi!. lîxistă funcţii substitutive. arată că facultăţile sufleteşti  nu sînt separate   ca   loc. „Animalele neraţionale mor cu totul. . Deşi ştiinţa ca şi sănătatea rezidă în  magistru sau medic totuşi ele au în pacient mobilul actului şi activităţii lor. 216}.  în c.  Senzaţia trezeşte toate aceste subspecii de năzuinţă. III(B} 1.  De la 413bll — 414b20 se face ierarhizarea potentelor sufleteşti.  I0. şi  Toma de Aqnino omul este cel mai perfect dintre animale şi cel mai imperfect dintre spirite.  De ex. v. numind fizică funcţia nutritivă. . deoarece orice specie inferioară există fără cea superioară.  30. şi EE. 69b. dar nu fac parte nici din esenţa nici din definiţia obiectului: Met. deşi   ÎB. 24 No^s — potenţa teoretică alături de potenţa unei opinii.  8 şi  urm.

 „căci faptele şi activităţile sîut potente anterioare după raţiune. dar nu se mişcă; este deci un motor imobil. Ar.  14.  49. intenţionată).  VIII. 380*14.  IV.   9;  Despre părţile  anim. ca realizare pentru cineva anume. 589*5. Scopul final sau ultim este tot sufletul. aminteşte de perpetuare în Despre generarea animalelor.  „cum este în Univers". între   ele însele. confirmă şi asigură  mersul către scopul final.şi apoi celelalte". şi mai mult decît acestea. 49.   Pentru Platou  (Phaidros 245C)  sufletul era izvor şi principiu al mişcării pentru că el însuşi e veşnic în   mişcare.  „sufletul este catîză" pe lingă funcţia de mişcare. în timp   ce   se  produce şi o imagine în simţul intern. A.  56. II.   VIII.20) v. VII (Z) 1041^26. 257} 6 — 8 si Met.20.  202. revine asupra ideii în H.  Despre generarea anim. accidentale. Şi Platou relevă aceasta în  Symp.  5 — . 290).  I.  devine în chip imaterial  obiectul a ceea ce e percepţie. 24. Met. 338^12 şi urm. v.  „primul imbold"  al mişcării porneşte de la suflet;  el  este deci cauza iniţială (principiul)    diferitelor specii de  mişcare : mişcarea ca  deplasare. I.13) .  735*17 Polit. adică în sine. trebuie definite mai  întîi obiectele lor". 8. intrînd de acum în operaţia vitală şi imanentă. adică esenţa lor este cauza vieţii lor. datorite unor condiţii speciale de viaţă. 226a16 şi m Cicero.  50 52. lipsurile de tot felul etc. 6.  care determină şi pun în act simţul; iar acesta. Totodată este raţiune şi entelehie a ce există  ca potentă.   1252*30. forma aceasta este cauza existenţei sale. Heraclit a influenţat pe stoici.  Felurile de mişcare  apar şi  în Despre părţile  anim.  E vorba de Heraclit şi şcoala sa. deci ca scop imediat pentru desăvîrşirea scopului ultim  (v. Despre viaţă  lungă 467^2 ; Despre tinereţe si bătrî­neţe 46S3­.  15.  .146  44 45 46. „Ca număr" e continuare vieţuirii ca individ. 206S şi I/egile 72 /b. deor. Scip.   dar există  coiisiderînd  Universul ca întreg în raport cu noi.  dar o face sa lucreze într­un rnod superior materiei) o similitudine psihică (imaterială. cf. Tdeea exprimată aici restrînge cauza numai la foc.  686}\  34. I. A. într­un corp însufleţit cauza fiinţei şi  substanţa se contopesc. fericirea ; scopul imediat. 4. încep prin a lucra astipra organului de simţ şi  prin mijlocul acţiunii lor fizice asupra   organului. Sufletul este principiul fiinţei şi vieţii (­oujâtou). Scopul în  sine e de valoare universală : binele. căci tot ce se  mişca e mişcat de altceva.  Ar.   concepe însă că el pune în  mişcare. II. Nu există sus şi jos cînd e vorba de poziţia organelor fiinţelor luate individual. Meteor. Fizica.15 şi Philoponos 263. H.   „Pentru filosofia scolastică. Ar. Schimbarea este o adaptare pentru percepere cu  păstrarea substanţei şi relaţiilor naturale ale organului  de simţire. dar nu o uzare ca într­un proces mecanic. 588b. adică de esenţa lor (Themistius.  55.  „pentru care se face ceva" Ar. adică  particularităţile ueesenţiale. despre   hrană    şi   despre    procreaţie"   întrucît   sînt   activităţile  cele mai strînse legate     de natură şi  de   menirea   fiinţelor. 198b 10 Despre părţile anim. 48. I.   Ar. (93).  priveşte  aici  latura  socială  mai   mult  decît  pe  cea instinctuală  a. 5 care urmează).  Ed.  „strîns legate de ele".  47.. Acesta este şi scopul ultim. 2.     prefacerea. Dovada acestui fapt este  că sufletul fcljseşte corpul ca un instrument al său. mai jos 1. VIII.  54. admite mersul către ambele scopuri unul servind ca mijloc pentm celălalt. Sufletul fiind formă.   să   imprime   simţului   (purtare sufletească legată de materie. căci  are misiunea să lucreze în corp întocmai cum natura lucrează în tot universul. p. Prin   influenţă  directă   organul  suferă   o   schimbare. v. scop şi substanţă a corpului însufleţit. 731^31 şi Despre  generare si distrugere. care fiinţează numai ca  potentă.  II. care întrerupe discuţia despre sufletul vegetativ.  III. acestora; v. II. Cicero. Deci motorul a realmente deosebit de obiectul său.  deşi mai înainte o  atribuise  şi  pămîntului.   corpurile. v.  53. începe o lungă paranteză  —  416a18.30;  16.  V. Fizica II. imposibilă pentru vietăţi.  v. v. (Trend. vSubstanţa este socotită cauza fiinţei.   sau  schimbarea  şi   creşterea.  57. j.1071b nimic nu  trece de la sine şi prin sine de la potentă la act şi viceversa. P.  . 641b6. somn.  prin  calităţile  lor  active.  Ar. De nat. căci în  147  amănunt lucrează prin scop restrîns numaî Ia o fiinţă anumită. IX (0). şi Despre mersul animalelor 705b6 ; 706^4 sq.  „să participe la eternitate" prin perpetuarea speciei    (e?Soţ)  ca  şi Fizica I.  192b. ca boala. 192*18. 59 — 64. chiar Fizica II. în fiinţele vii  existenţa este identică cu viaţa lor. 639^ 12. IV. Siwek.1050b  si   in  XII (A).24.  „senzaţia se pare că este un fel de prefacere (vezi şi cap. 5.  „Sufletul este cauză şi ca scop final".  Fiz.

  23. dar în al doilea stadiu. /S. 11. 740^31. Văzul se aseamănă cu inflamabilul. Numai astfel se poate ajunge  la  creştere;  pentru  un  contrariu hrana   este  contrariul său şi totul sporeşte cînd un lucru devine la fel cu altul.  '70.şi de altul". şi Despre  simţire. A. din  paranteză. 86 — 87 şi notele.al evoluţiei printr­o lucrare proprie.    aşa că acţiunea   obiectului extern trezeşte şi pune simţul în  funcţiune.   Categ.însufletitul" şi   .734b.. 77 7b..  Deci. Asemănătorul nu poate  suferi prin asemănătorul  său.  Aici 415b24. . Percepţia realizată cînd simţul suferă ceva.   „Nu se  produce şi  o senzaţie  a senzaţiilor". 210)  63.. „sufletul primordial" adică treapta cea mai de jos a sufletului cea hrănitoare şi apoi ca cea procreatoare.„întrucât este hrănit. 23; II. Dar lucrurile pot   fi   neasemănătoare   ca   specii  compuse.  Ar.  în Despre somn şi vise. 7—19 734b. şi 418a  8.  330a26. B vorba de căldura înnăscută sau vitală. 24 la Toma   de   Aquino (73). P. 62).   v. v.hrana" sînt corelative. 244^.  în  adevăr... I. căci nu se realizează decît prin afectare externă. Femela contribuie cu materia.20.   7. este însufletitul". l. şi 415b27)..   3. Fizica  VIII.   Senzaţia  în sine  nu există în act.  în  primul stadiu.   P. ci   numai  ca  potentă. critică pe Hippocrate după; care generarea e o dedublare a fiecărei particule  a fiinţei vii.. 322*3.  deci corpul este hrănit întrucît e însufleţit şi nu   accidental:   . Aşadar cauza asociată e totuşi cauză necesară. (u.. •care dă materiei o impulsie  orînduită după legea sa. Despre generare si distrugere. Acum e vorba de obiectul însuşi care serveşte ca  hrană.să socotim   .   ele  nu    s­ar putea influenţa.  se pronunţă şi în Fizica VIII. . iar nu la viaţă sau la suflet.   apoi aici 405^14 unde asemănătorul cunoaşte pe asemănător". • „se hrăneşte  cu  asemănătorul". II..  B vorba  tot  de  Empedocles şi Democrit. Desigur e vorba de însufleţit. Despre generarea anim. care e şi ultimul.  7. organismul  asimilează  ceea  ce  şi­a  făcut   asemenea  în  primul stadiu. rece.   .  Ar. . v.   Sînt  asemănătoare  dacă  aparţin  aceluiaşi  gen. 7 — 22. 775. (v. dar nu cauză absolută (oc^Xwţ).  Asemănarea nu e necesar să fie completă..  150  celelalte numai accidental. Despre naşterea  anini. B.    Teofrast. . leagă firul despre sufletul  vegetal întrerupt prin paranteză.   căci  dacă două  fiinţe ar  fi  întnt  totul   asemănătoare. Despre generare si  distrugere. 1. cu privire la hrănirea şi creşterea prin asemănător şi  cîteodată printr­un lucru deosebit. 11 şi 12 şi lecţiile 22. de vieţuitorul dotat cu o potentă. 323 b. cînd începe asimilarea  propriu­zisă.  cînd  alimentul nu e digerat.Hrana. trebuie să fie în parte asemănătoare şi în parte neasemănătoare.16.(fi. v.   Despre generare şi distrugere I.  «69.20.  71. factor al procreaţiei". Prin elemente devin sensibile calităţile pipăitului: cald.  şi  410fl25;   Despre  somn  şi  vise  454a9  şi Protreptic 44..  VII.  61. v.. 7b13. Despre  căldura înnăscută v.  v.   . 29. în felul acesta se rezolvă aporia de mai sus a. unde citează chiar pe Democrit. Sînt neaseniănătoare dacă sînt depărtate între limitele aceluiaşi gen.. . 360a30.  81  şi nota. deoarece pot semăna cu ambii  părinţi. Ea provine din sămînţa care n­are părţile sale in act.. 652^10. deci nu e o dovadă.Despre  hrană"  e  citat. Prima  orînduire trebuie să realizeze ciclul ulterior . m al doilea stadiu. Apoi s­ar cuveni ca diutr­o  149?  fiinţă să ia naştere caractere a două fiinţe. masculul CM forma. I. ci în mare parte.  „inacţiune"  (argia)  e   cuvînt   al şcoalei   sale  cf.   iar   ele  sînt   compuse    din elemente care sînt   sensibile  numai  în  act. iar nu motor (v. Despre generare şi distrugere II.  E vorba de cele patru elemente ca şi de compusele homoiomeref dar e inai sigur să spunem că numai elementele  se ajută prin con­trarietate ca unul să fie hrana celuilalt. 722b şi urm. generarea are loc printr­o adevărată produeţie.  64.   . Despre tinereţe şi bătrîneţe 469*12; 474°­27. . 738. Numai aşa se explică creşterea. v. v.  59.  dar nu e singura şi absolvita cauză. „aşa cum este" în esenţa lui. ..  73.  asemănătorul hrăneşte pe asemănător. (93) pag. Orice fiinţă poartă în sine forţa spre  desăvîrşire.22 şi Despre suflet II.  66. P. II.  I.. şi Fizica. Ar.  72. în adevăr. Asemănarea între părinţi şi copii nu e constantă.  65. pag 268. Numai Anaxagoras nu împărtăşea  această idee.  62.potenţialitate" v. Aşa au interpretat: Themistius 53.72Ja.   adică  îl  realizează. 420^20 şi apoi Despre părţile anini.  148  58­ Focul este o cauză asociat a susţinerea fenomenelor vitale.323b. Siwek (89) p. 260*29.  „acelea" e vorba de contrariile care satisfac cerinţa de a ajuta la creşterea reciprocă.  '67.12 si unn.  60. uscat.  (27)  Fizica p. Tratatul .   Met. liste numai  instrument în mina motorului. Paul Siwek.  v. Totuşi ea  ajută la mistuire. După Ar. umed.   Animalul   se hrăneşte pentru că­posedă esenţa vieţii şi e însufleţit. Despre naşterea anim. II. contrariul alimentează contrariul său.32 si Philoponos ­288. IV.  v.  Sivtek   (93) pag.  deoarece organele sînt afectate totdeauna   de   obiecte.  >68. v. 456b5.   . ci numai în . la corp se referă hrana. 12.  deci  contrare.

  altă funcţie  psihică.. în Orient a dominat  Platon.    Cele două stări   corespund   dar treeînd la   activitate. IX (6).    între   percepţia    directă şi naturală.  V (A)  1022b25.  .   deci.  pornind   de   la   simţuri. 1087«18.  74. Siwek (93} pag. Met. Acest lucru se realizează prin actualizarea tuturor potentelor fiinţei sufleteşti. susceptibil de  însuşit de către om: cf. mai jos 417 b 3 şi întregul context.26 — 28) este  în paranteză la Torstrik.se aprinde". cap. v. dar nu coruptivă.  „cum ani spus" mai sus 416b7;  v. aici 429'­  9 şi Fizica VIII (H). Despre procesul de învăţare în acest sens.  77.  (2. Spunem iarăşi că este filolog în act. • •  acum în general despre ele" ca în 426a.  189^5. Spunem că sngaciul este filolog în „putere". „lipsa de preocupare" adică „ignoranţa" e o stare de aceeaşi categorie ca şi „ştiinţa". continuata la trepte superioare prin asimilare. Anal.   cf.  85.) se revine la Ar.  .. fără să reuşească a le formula şi a le folosi în  mod raţional..  75. XIII (M). Dogmatica (4?) pag. căci aceasta nu operează  schimbarea.  S2. 82.  1048*>..că acest lucru este A" ; dacă i se prezintă.  III . : în loc de a vedea în  suflet actul corpului vieţuitor. observăm că potenţa are două stadii : ca simpla capacitate  şi ca potentă de a lucra după studiu şi pregătire (hexis) şi în acest caz este entelehie.  78. III.făcîndu­se astfel" adică nu lucrează cum ar trebui.1 ct.   I.   Calităţile    în  sine  nu  sînt   separabile de  substanţă. ci chiar trecerea de la liexis" la enteleUie. face deosebire. 414a   26. Se  percep   deci   numai  calităţile  şi  proprietăţile  care  cad   sub simţuri.  „învăţare"   adică   asimilarea   de   cunoştinţe. 202^5­7.însă fiecare — ceva din afară" (1.  „Sînt în şi prin ele însele" ca obiecte sensibile. apoi 10 — 21 şi P.   Lucrul    depinde   de   voinţă. Această trecere şi prefacere a  fiinţei sufleteşti a omului „învăţat".  81. ca efect. Urmează apoi  continuarea de la 416b..  80. 33.   Sec. 287.  86. Deosebirea între percepere şi ştiinţă se face de Ar   y  în Fizica.  87b57. Perceperea realizată prin senzaţii felurite se întregeşte cu contemplarea activă. dintre potentă şi realizare. Deci  prin perceperi şi organizarea lor se dezvoltă ştiinţa pînă devine o formaţie.cu alt prilej" în  III. La Ar. cînd acţionează. 4..  . iar nu ca substanţă.  79. prin  acţiune la entelehie.  76. nu numai că­1 recunoaşte  —  ar fi ca o simplă senzaţie  —  dar îi  cunoaşte funcţia­gramaticală în toată amploarea ei; cf. n­­are încă un nume potrivit. întregul context suferă din cauza unor lipsuri.  însă.a celor  generale".  : $3.   dar   de   aşa   iiatură­încît modifică structura organică sau pe  cea intelectuală a subiec­  tului.    în  aceleaşi condiţii ca şi   generalităţile   perceptive.  Sînt două paranteze care  nu  se   ştie   dacă  pot   fi   atribuite   lui Ar. Despre  consolidarea cunoştinţelor prin repetiţie cu folos nou trata şi Platon (Symp. şi cea âedusă sau dobîndită. vede mai curînd în corp actualizarea sufletului".  Focul e ca esenţă arzător şi n­are nevoie decît să fie alimentat; celelalte nu ard prin căldura organică ;  astfel   s­  ar consuma pe sine şi n­ar mai exista focul în act.Afecţiunea e­o alterare.   1050a12. în epoca modernă s­a reluat chestiunea: „Teoria  bergsoniană care se mişcă într­una în jurul noţiunilor de potentă şi act. Acum se ocupă mai amănunţit cu   deosebirea   dintre   potentă  şi   enteleliie. A instrui pe cineva nu e identic cu a­1 învăţa. ci perfectivă. Spunem iarăşi că filologul este filolog şi în putere şi în act; în act că are cunoştinţa gramaticii; în  putere că poate să interpreteze. Ar.  Trimiterea   la   4/7b. apoi aceasta trece la  acţiunea continua şi activă (cner­geia) stîrnită de obiectele externe. căci are facultatea de a învăţa şi de  a deveni filolog. în loc de âXXoito O e Ic pe dcXXo  icoOy)cr<Sii£vo;   (Theiler) căci exprimă­năzuinţa de a se schimba spre mai bine prin acţiunea unei „alterări"  salvatoare ;  cf. Trecerea de la o stare la alta  e un fapt de voinţă cu ajutorul unui învăţat în stare de entelehie. pornind tot de la „ignoranţă". 19 ; apoi  430a4 de comparat cu Met.  .   se  mulţumea  cu   deosebirea. adică cu ştiinţa în acţiune. Deci nu simpla „învăţare" a principiilor este factorul hotă­rîtor. v (73) p. ne­arputea apărea pînă la un punct de vedere ca o inversiune a doctrinei lui Ar. 6.   Cît timp lipsea cap. adică ajută la desă­vîrşirea ca trup şi suflet a întregii naturi a  fiinţei însufleţite şi' mai întîi la om. Ule au valoare explicativă.  87. Abia cu loan Damaschin (sec. Ajungerea  la   starea   de  intuire   speculativă   exprimă   exerciţiul real al ştiinţei ca şi mai sus 417a5. 3.   adaos  iilterior. ca factor permanent şi creator. ]. 1 207b 31   şii Met.   potentele    devin   ele   însele  entelehii. Materia e în sensul din cap.  . v. 208a) Ar. Aşa e şi cu sufletul senzitiv: există ca potentă şi numai cînd e  afectat . Percepţia calităţii este strîns legată de o anumită  substanţă. Fizica. 122 la urmă..  Ce  poate  fi   gîndit   stă  în suflet numai  ca  potentă    (rămăşiţă  din teoria reamintirii  lui   Platou). şi Fizica. în adîncime­ca să ajungă la o hexis (deprindere) şi apoi. şi Met. iar nu şi cele care pot fi numai prezumate prin  discer­nămînt. materio­este însuşi conţinutul ştiinţei. Această „învăţare". Tot ce e pozitiv e realizarea mişcării în  fiinţa pacientului. 26. unde sînt arătate cele trei trepte spre entelehie. la entele­hie. IX  (6). o stare (hexis).. prin distincţia între potentă şi act.  Ideile generale se formează. expune procesul învăţăturii ca  pornind de la învăţător (agent).l(). 255a33." în dona moduri se  zice că ceva este în potentă şi în act. 28. VIII e. deci cînd  interpretează. dar nu interpretează.n.   429b7„ Fraza .  84.  III. Am admis. duce la deprindere (hexis) şi apoi prin  acţiune. l.   realmiuiii se în act.  „genul şi materia" : potenţa ca gen rezidă în om ca atare.  Acurn în loc de două trepte se disting trei trepte spre entelehie.

 III. 4 şi urm.. Materia sau substanţa aceasta serveşte la constituirea sferelor cereşti.   El e veşnic în act. căci pătrunde î:i orice corp compus; el se  află prezent acolo îna­inie de compunere şi nu poate fi exclus. în afară de culoare mai e vizibil.  98. este şi un vehicul.424* 17­24. Despre simţire  439*20. Deci culoarea este.  Teofrast  (Despre    simţire)    urmează    ordinea    lui    Ar.. Ca  esenţă diafanul e o natură şi o potentă încărcată cu foc.  D4. lîi  pun punct după .limita diafanului intr­un corp determinai". în primă ordine (irpci­co?) factorul vizibilităţii. Scepticii   au lansat ideea înşelării simţurilor despre care Ar.  Eterul încălzeşte stratul de aer înconjurător şi­1 aprinde (Meteor.  nu se ...). v.  î91. Despr 2 viziune (3 poeme) aflăm indirect din EN.   uscat­umed. Organul văzului.  97.  341a  17). a 29 se accentuează că lipsa  activităţii de luminare (ca privaţiune) e întuneric..   esenţă  sau  element. Cu l. 12.   14;    428^.  90. în    Despre    simţire.  "93.   neted­aspru.se va lănrari pe măsură ce înaintăm în expunere". un act desăvîrşit.cio transparenţă activă: Despre simţire 438^25 şi  urm* Nu este corp    şi nici emanaţia  xmui corp. frg.W10^ 14}. . Plăcerea se aseamănă în această privinţă cu viziunea. de aceea produce lumină necolorată.   cu    văzul   în   cap. După Ar. în   Despre   memorie    450a9. Platon  în Timaios 61 ^ şi iarm.  l şi 2.    Ar.prin tine" cu aluzie şi la fosforescent.  în aer şi apă există o anumita   natură   . Despre simţire.  106. 428^2 şi 439°­  30.primul corp". despre care Ar.  Ar. IV (F).  *92. Deci culoarea este suprafaţa unui corp solid.  Despre percepţiile accesorii tratează o dacă cu simţul carmin.  25;  83*.  1070b. Este Eterul.. şi 427 b/2 ; 430^29. începe cu pipăitul.  Ca şi ea. contrazicere în acest  punct.  Siwek (93) pag. discută în  Met. căci lumina prin  esenţa ei pătrunde pretutindeni.acolo  este  şi  obscuritatea". Diafanul ca atare în act este lumina necolorată; dt­ci numai obiectele întîlnite îi dau culoare şi anume culoare lor. critică pe Empedocles  cou. 96 — 97 şi mai jos III 2.   „există întunericul  ca  privaţie  îu act. Despre obiectele comun sensibile  citim  şi   aici   425a.   considerîndu­1   ca   al  cincilea  corp. corpurile sînt capabile să aibă culoare în  măsura în care conţin în ele aer sau apă.    Democrit   urmează   aceeaşi ordine. Procesul e o trecere calitîitivă. 419a. Democrit.22   apoi Despre  simţire  437a9; 442b4.   451^17 452A7 se percepe şi timpul ca şi în Despre   vise  458^­4. 5. Pentru Ar.  81^.   îii tot cursul acestei discuţii cuvîntul aîaOr. Dar în primul rînd culoarea este vizibilul. viziunea se pare că este. Şi în viziune procesul este acela care face din neasemănător un  asemănător. s­ar putea da o lămurire dacă pornim de la principiul ei.  . Pentru   Gust şi     Pipăit carnea însăşi    este    intermediarul.aiţ  înseamnă: simţ. „Focul de sus" este o specie a prezenţei de foc prin care se  emite lumină în spaţiul infinit ceresc. Auz şi  Miros sînt apa şi aerul cu structura lor specifică (4181'.. în care   nu se înşeală decît  împiedicat de alt simţ ; v.. vizibile în întuneric (mai jos şi în 419^3). 270b21 şi­l denumeşte . aici III. După Kssen şi Theiler aici este vorba de corpurile fosforescente.   7 —11. în act fiind.  88. adică  noţiunea generală pentru ce este vizibil.o   natură   şi   potenţi comună.  Timaâos 45b si itrm. formală.  fosforescentul.. ideea lui Ar. Este un ce  întreg .  auzul. percepe culoarea. insistă      şi    asupra fiziologiei organtlor de  simţ. XI (K) 117­*" 13—19 prin comparaţie cu  plăcerea (yjSovv)). P.statmd în  Despre  simţire 438f>­<!. însă nu prin prezenţa corporala a focului. l.425* 22­24 ca şi II.  Pentru  Văz.  Aparent banala. dar albul e perceput ca   atare   în  primul  rînd. cu mişcare  circulară". •şi abia apoi  culoarea. Raportul   dintre întuneric şi  lumină este acelaşi dintre ignoranţa ca ştiinţă   potenţială   şi posesiunea ştiinţei» Ele fac parte din acelaşi gen. este însuşi diafanul în act. Transparenţa sau diafanul este o natură comună a apei şi aerului şi lucrează ca intermediar între obiectul vizibil  şi ochiul omului. culoarea este .    Anaxagoras   şi   Diogenes   de  Appollonia nu păstrează o anumită ordine. dar niciodată desăvîrsit. ori îu ce clipă ar fi considerată. începe studiul   simţurilor.şi nu se poate ca într­un anumit timp să aibă cineva  o plăcere al cărei specific să se desăvîrşească prin devenire într­un timp mai îndelungat. Luminozitatea nu este foe (cum credea  Platon. v. I.   51 începe cu  văzul.. II. apoi gustul.  HI gîndeşte că orice s'.   văzul;   numai   în   Pliileb. ca esenţă. v P. Esenţa culorii constă în schimbarea calitativă în lumina însăşi •caxe. Numai culoarea face ca un obiect să fie vizibil.mi pot­ fi  ckniă corpuri în  acelaşi loc"  constant   principiu   la Ar.  89.mţ operează printr­un intermediar ca să ia contact cu obiectul." De aceea nici nu este o  mişcare"..corpul primordial.    şi    activitate   perceptivă. în senzaţia * vizuală. Si\\rek (S3) p. 439^23.  mirosul.  .Ce este plăcerea în esenţa şi calitatea ei. care nu e divizibilă. Dar aerul. n­arc nici o lipsă şi n^are nevoie  de nimic ulterior care să împlinească specificul ei. tratează  în Despre cer.(B).  26 şi în   Anal­Sec. Această natură există în soare  şi îiv . dar care există în  aceste elemente" : Despre simţire. Cu aceasta Ar.  96. care conţine în el diafanul. potentă simţuală.  ci numai prin  prezenţa calităţii   lui ca hexis.  5. III. .  11.. într­o anumită structură. mai mult sau mai puţin.  Pipăitul   percepe   calităţile:   cald­rece. ca şi apa în anumite cazuri. greu­uşor etc.   Exemplul  şi   îţi 425"­. exprimă că întunericul este diafanul ca simplă potentă.  95.  simplă sau combinată. însă numai îu obscuritate.  153  33). . iar noi  o absorbţie ca la hrănire.  „Fiul lui   Diares"   numai   accidental  şi   prin   coincidenţă   e   alb.

 care tocmai transmite imaginile.  437    5.    alcătuiesc   u^    complex armonios.sbarele. III. prin întîlnirea  emanaţiilor  luminoase  care  pornesc  simultan.  Textul prea alterat. (P.greu vizibilul"  ca şi  422a20 şi urm.­c'. care.  a se recunoaşte şi  a se asigura prin cunoaştere experimentală.. deşi n­admitea vidul.  Subiectul fiind în potenţialitate de a simţi.  căci sînt contrariiv nu contradictorii. 252. 260. gustul cu apa.. e  în act.  Prin esenţa sa culoarea stîrneşte în diafan o schimbare calitativă.  deoarece şi apa este intermediar   pentru sunet.  108. ci  numai   transmite .  Empedocles (Diels (51)  31A 57)  e criticat pentru că concepe Iu­mima ca un corp.  . simte el însuşi.  se vede.  Prin opoziţia cu cunoaşterea intuitivă cunoaşterea abstractă nu ne permite să ştim dacă un lucru care există.  Transparentul   se extinde   cu   aceeaşi   intensitate   si    continuu.   Raţiunea  e   asemenea  divinităţii. v.  iar pentru miros există  termen în. Din cele următoare se vede rolul diafanului.  100..  are nevoie de un obiect care e adevărata cauză a  senzaţiei.  Este clar că experienţa nu ne învaţă nimic din aşa­  nutnitele „specii".iar  afectul".  lămureşte  astfel: . 5—16).3; despre undele focului aprins.  pe  cînd după Ar. Cu focul se petrece invers : numai prezenţa /u?„ ca lucrare şi calitate.  sau dacă un lucru care nu există.  106. .   căci  tocmai  focul lucrează printr­o  . nu există.  dar nimeni n­a văzut vreodată .  Transparentul ca potentă devine prin prezenţa focului transparent  în   act.    Căci ceea ce este fără cauză nu poate fi cauză. tot acolo. Despre vise. v. 1. Deci el crede că mişcarea luminii este o translaţie  (9097. e niciodată  absolut.  . se numeşte mai cu dreptul „văzut cu  greu" decît invizibil. „Cunoaşterea intuitivă este singura care poartă asupra existenţelor şi ne permite să ajungem la fapte. iar   nu în act. în  care ia naştere .G. privitor la geneza orgaimlui  vederii  şi  la  funcţia  lui.  după Torstrik. împreună cu cele  cinci    simţuri.   o proprietate de  a transmite prin unde impresia externă către  organul    de percepere. există. 438b.  ci şi în apă (Trend.  Cercetarea de care e vorba nu s­a păstrat şi nici nu e tratată în Despre  simţire. elină; sînt an'uiiale care miros nu numai în aer. însă cu un intermediar între obiect şi fiinţa perceptivă. numai prin   intermediul   diafanului   se   poate  percepe   culoarea   unui obiect. dar din cauza  vitezei nu le observăm.  15). ci este pătruns de o lumină uşoară chiar pe o noapte cît de întunecoasă.   deşi  altfel în Despre simţire  442 23.  46. 63. IV e.întunericul.  De aceea trebuie să  admitem că Themistius.„mişcarea" calitativă  princinuită  de   culoare. (12) p..  101..  Senzaţia de lumină se  produce.  ci pătrunde pînă la cristalin care e încărcat cu diafan. Pipăitul ne poate înşela  mai mult decît văzul.  99. Ar.).eexprimat în limbă".  E necesar un contact. Democrit învaţă că  vederea  ar  îi completă  si perfectă. sa\i organul olfactiv. dar nu se opreşte la suprafaţa ochiului. dacă spaţiul între  noi  şi  cer   a  îi  xin vid complet.  102.exclud.  109. pipăitul cu pămîntul.  ochiul ar fi de prisos şi dacă n­ar fi ochiul soarele ar îi de prisos; dar deoarece fiecare este necesar din  cauza celuilalt.  105. iar nu şi corpul.  ea este   o  prefacere (âX).  Renaşterea italiană porneşte de la Platon adăugind în fruntea facultăţilor sufleteşti raţiunea. nu numai condiţia ei. Iluziile simţurilor după Ar.oî­.28.   atît  ele la ochi c'it şi de la obiect.   Prin Wilheltu  d'Oecam se pune principiul intuiţiei directe şi se dă ca  exemplu văzul. (55) prag.  . deci prin vid nu se poate vedea nimic.  103.  156  mirosul cu vaporii lichidelor.  ca să restrîngă oarecum prea categoric;)   exprimare   a   acestui   cuvîut".  110. f orescente sînt citate şi în Despre simţire 437b 6. XIV estă secolul criticii arist Adice.  Grigore  de Nyssa {sec. Am   putea vedea cel mai mic corp la cea mai mare distanţă. critică pe Democrit  pentru îalsa concluzie la care ajungea.) se conduce de  comentarii la opera lui Ar.  (Despre simţire.   Obiecte fos­  .  urmează că fiecare din ei este generat. v.  145).   El  scrie:   „Dacă n­ar exista  .3.   căci  dxipă Ar.  Sec.   iar  simţurile  corespund  unor  anumite  elemente:   văzul  cu focul.specii".   . îocul se vede" ; aici spune despre foc considerat ca al treilea obiect vizibil prin sine.  după el.   auzul cu  aerui..  Trend. v.  deşi a prescurtat.  ca şi mai  jos   1. însuşi nu s­ar explica fără a recunoaşte.   deci o  modificare  calitativă. 251. . Aşa că nu există posibilitatea întreruperii  intermediarului. se datoresc prelungirii  impresiilor primite îndelung de la un obiect exterior. Cîud un obiect e alb.  „care împrăştie lumină" ; ele   trezesc senzaţia de lumină.   Spaţiul   înconjurător    de   care   c   vorba   este   cerul însuşi. pe lîngă culoare şi  fosforescenţă.  Dar felul  aşa de  caracteristic  cu  care  el  foloseşte  acest  principiu   aristotelic contra lai Ar.n.  aşa numita sferă concavă a  lui Empedocles.  .:)..  Aceste emanaţii sînt emise de către soare­şi trtcerea lor prin spaţiu se face într­un timp relativ lung.  104.de către însăşi culoarea" nu e posibil. 2.  Nu  există deci vid între aceşti factori. adică neîntrerupt.  unde îi era locul. care în realitate tm.   Ctivîntul pentru calitatea lor comună e  n. Marsilio Ficino  (74) pag.  107. de la obiect pînă la  organul vederii. Intermediarul nu. Numai cunoaşterea intuitivă ne  aduce la acest rezultat.460l'20 — 22 şi urm.prefacere"  la schimbarea calitativă a transparentului.. fie el ochiul. a păstrat în întregime mersul gîndirii pe care o reconstituie Torstrik astfel:  „Intermediarul pentru sunet ca şi pentru miros  este  aerul precum şi  apa.

  115.  „mai tîrziu". dar depind şi  de intermediar. căci vibraţiile sonore sînt mult mai frecvente la tonul înalt decît la cel grav.  119. notă  174.   şi   unn.  Urmează iarăşi o lacună pe care Trend. aşa incit faptul ar putea fi socotit pur mecanic.  128. 419b6. aici şi în alte părţi.   Vocea e o specie de sunet.şi care emite sunet".. 19. în   Topica. Abia în sec.  122. e pentru această alternativă. în Despre  generarea anim. e vorba de Empedocles. adică produce rezonanţă. 444b22 (citat de Trend. formează o unitate. cf. Cap. 1253a­10.   Ar.  „pentru scurt timp".  „partea corpului care va fi iritată" va trebui să conţină aer care să transmită organului intern sunetul din afară ;  . v. După Theiler e posibil ca Ar. Mişcarea activă a lovitorului ca şi cea pasivă a lovitului.13.  Pentru Ar.. deoarece chiar el în 49. suaetul este o calitate existentă în  unele luerwri.   Deci   îndată ce  alterarea pătrunde în suflet ia naştere senzaţia. 4.  126. notă).  157  111.  Timaios 67bc). Chiar Ar.  125.  146).   Pitagoreii  defineau  sunetul  ca  o  lovire produsă   de   lupta  aerului   împiedicat  în   mişcarea   lui   naturală (Adrast  la   Porhyrios:     In   harmoniam   7.   . p. De aceea Theiler propune menţinerea lui 2;j.1  şi apa o pot transmite. ca şi din Pol.Despre  simţire şi obiectele simţirii". citaţi de Theiler op. mai jos.  adică mai jos aici.   revine şi în  Despre simţire 439;123 şi mai precis în Despre simţire. şi 422h29 şi Platon. 442b29 şi urm. combate pe  Platon. în loc de £[jnj;iq>ov (sunător) propus de Torstrik.  Ar.  „e înnăscut aerul".22.  Platon numeşte  „iutele" înalt ca ton în Timaios 67l) şi  80A apoi în Polit.  (11) p.  Aici primesc ^ cu cele mai multe mss..  vorbim   despre   auz   şi   mirosire; dar mai întîi să ne limităm la sunet si auz". ar îi insistat să învedereze că intermedianil nu e factorul hotărîtor îu  producerea sunetului. şi Met. Lovitura trebuie să­i ia înainte.   Porphyrios;  In  havmonicos  48.  123.  781*30. Trebuie să   ţinem seama că sistemul nervos nu era încă descoperit pe  vremea lui Aristotel.  Deci nu se poate şti nimic cît timp sunetul este o potentă.  122.  116.  118.  Aici se presupune o lacună.  „cum am spus" par.. cum arată si Ar.„uşor mişcat"  bine întregit de Theiler  (EUZLV^TOC;   în loc de acxivYi­ro c. e de părere că există analogie între auzitul unui ton ascuţit şi al unui ton grav de o parte şi pipăitul  unui obiect aţîţător sau potoli tor  de  altă parte. Aerul din ureche e  permanent. să fie influenţat de Diogene din Apollonia (64 A.  V. 1­au descoperit medicii alexandrini H ci cp hi l c s şi Erasistratos. 707a/5 aprobă pe „harnionici" şi apoi în Despre generarea   anim. II.  114.  . deci să­  1 surprindă şi să­1 întreacă.  121. mai ales că după  ^iv   această a  doua parte se impunea. 744a 3. şi .  Probi. după Ar. IV (F).  127. inconstant în structura lui. III î.  După Trend. se înţelege că în  ureche se dezvolta în mod organic un spaţiu plin cu aer în fuţu membranei auditive. 12.'^u7ov . Wl4b22; XI. 9 şi 10.  (Duhring) şi  Theo de Smyrna 50.  124. cap.  V. căci aarul s­ar sustrage treptat. 1069'd 5 — 72.. Aerul are nevoie  să se mişte ca să comunice senzaţia  organului  său.  în  . (Trend. După mulţi comentatori. aici lipseşte partea a doua a frazei în care era vorba despre animalele acvatice.n.2 caută să împace părerile lor. Aici Ar.  „din cauza rarefierii lui"  aerul. un fel de voce au şi unele animale. 8:  „După acestea trebuie sa. în locul  nervilor Ar. cit.12  e de părere că Ar.  113..:  „Acum din cele spuse   este   lămurit ce e văzul". pe care aerw.  Porphyrios afirmă că Ar. 306 cd. căci prin umbră se ţar­mureşte himina;  TJ  (Philoponos şi Torstrik)  se  referă la   întreg fenomenul de refracţie.  chiar dacă aerul n­ar fi cempact şi unitar". nemişcat).alterarea  sufletului    senzitiv.  După Trend.  ca să producă sunet.  112..  Textul în paranteză e un adaos care insistă prea mult asupra comparaţiei cu lumina; deci nu provine de la Ar. I. ca şi după structura etimologică a cuvîntului elin. care înţelege greşit noţiunea de vid.  129..  (91) p. ci este o calitate a corpului sunător.  120. .  421b14.  admite cîteodată o funcţiune de acest fel. întregită astfel de Trend.  899*26. 470b9. (K). (Iar cele acvatice miros chiar dacă nu  respiră).si care  este însufleţit". I.în  masă compactă"  aerul e  reflectat şi  agitat. De aici.  117..  XI.   după lovire.) şi în Despre tinereţe şi  bâtrîneţc..  căci nu exista vid în natură.. însă o atribuie vîrfurilor de sub epidermă ale vinelor.e. un  act.  „prin sunet în act" se cunosc chiar obiectele cu care s­a produs sunetul (v. Astfel.  158  U  ca o parte organică şi naturală a urechii. o întregeşte  astfel: „tot aşa şi sunetul se reflectă totdeauna. 40).  primind  sunetul de  la corpul sunător. cum constată Siniplicius. sunetul nu rezultă din ondulaţia aerului sau apei.  Ideea revine  la Ar.  nu numai la urubră. Ar. Totuşi nn se reaminteşte fenomenul psihic care se trezeşte prin  organ.  ca atunci cînd cineva respinge o minge.  Numai lovitura puternică produce sunet. 6 (Holler).   „însă mai puţin" e un adaos.

  IV.  6. începînd cu  sec.  Legenda peştilor grăitori din rîul Aclieloxis e de origine populară.   Nota din paranteză ne trimite la : Despre respir..  care se impune pentru conservare. 78. 41. spre deosebire de „melos" care­i interpretează  sentimentele.A.  „laringele" iar nu faringele care nu e greşit transmis.  dar confuzia continuă la Ar. Totul porneşte de la Primul Motor într­o serie infinită de forme care îmbracă materia. 662a16 şi urni.  Rolul plămînului în arderile corporale era cunoscut de Ar.  142. se citează la Ar. 443b17  şi urm. iar pipăitul pentru existenţă. 669a şi Alex.să  aibă un  înţeles pe  care­î comunică altei fiinţe însufleţite". în special despre cărăbuş. 476^W şi urm..  133.  de  Aphrodisias în comentariul său 49.  Aceasta interpretare este dată şi de tomismul modern ; v.  aici  III.  Leipzig. iar ; vorbirea articulată a omului. Ea este şi  sediul   puterilor sufleteşti. IIIf 6.  . v. limba pentru hrană şi gustare.  Sunetul vocii e produs cu un organ însufleţit şi este însoţit de o reprezentare.  134. 474b25 şi urm. adică cele care realizează bunăstarea. Ordine  înseamnă pentru filosofia tomistă au de a dreptul relaţie. apoi în Despre vise. 14.21. 455* 7 şi urm.  după  Despre  suflet. deci. Galienus  a distins larinxul  de farinx sau esofag.  UI.  IV. cu referinţă la Despre respir.  140.   acordat  de  Ar. în Despr» simţire si obiectele ei l.A.  139. Universul trebuie privit ca un domeniu supra si subordonat al unor struţuri cu o poziţie a  unora faţă de altele ca stări (straturi) ale existenţei. Rdnhold Miller  166  (78) pag. II. La  Ar. nu e voce dar poate exprima ceva. Prima cauză este Dumnezeu. Rîul Achelous se varsă în golful Calydonian pe lîngă Oiniada.să menţină buna stare" adică să asigure propăşirea fiinţei însufleţite ; e.A. vocea  omului. opusă necesităţii.  B vorba de insecte.  456aW. 668 b 33 şi urm. Buna stare şi în 434b 23. legile sale acordate prin  creaţie. Fiecare formă  e o cauză eficientă pentru cea următoare. Melos e modularea muzicală. în Despre interpr. XIII se dezvoltă şcoala dominicană cu Albertus Magmas şi urmaşml său Toma de Aquino care se îndrumează  dxipă Aristotel. Ar. mai jos. V.Despre părţile anim. Despre plămîni şi rolul lor. şi plămîni. Rl este actul pur. dar nu spune că au glas. IV. în afară de Despre suflet 420^26 şi în Despre respir. Eberhard Weltty. care citează şi pe P.   Salzburg.  Chestiunea e tratată în:  Despre părţile animalelor III. 436^11 şi urm. unde inima obţine roluî principal."  130.   care  stabileşte  ordinea  lucrurilor  şi  îi probează existenţa. 535a30. 425^24.   absolutul  moral. Prin comparaţie cu.  138. adică raport universal de valoare între existenţe şi mai ales  gradare de esenţă şi valoare. Natura determină pentru fiecare lucrare cîte   ua organ:  Despre  părţile   anim.   669a 2 — 5 şi Despre respir. 670^24 si 672b23 ca şi Politica. III. scara ascendentă  de la grav la înalt şi  scara descendentă. ct. Cooperarea dintre inimă.  136. Gura este pentru tuîncare şi inspiraţie. locuri ca: . dupâ vechii teologi.  135. La Ar. F. 66^.> 476&. 25. 1115*19. 181 —183. Gemeinschaft u. 5371' 24 fi EN III.  11 — Despre suflet  161  141. Despre simţire . Natura are. III. 12.   1935. Despre generarea anim.  Mai  jos  adaugă:  .  137. e vorba de acestea în H. VI. 7/5l)20 ; H.  Einzelmensch.159  linii pitagorei susţin ca vocea unor vietăţi e produsxil unui instinct citind şi locul nostru. 435b. 5 şi  de Diogenes de Apollonia (56) 64A. reluată de Teofrast: Despre cauza plantelor.  adeseori.. După scolastici explicarea a prezentat multe aspecte : Bosiaventura cu şcoala franciscană consideră că t®aţe  fiinţele din univers se explică prin dezvoltarea în forme seminale primitive care pornesc de la divinitate. 2.  Observăm că Ar. 70c. Un sunet chiar emis de un animal.  Respiraţia după Ar. şi aici 435b24. Despre   respir. Despre părţile animalelor. personifica natura ca şi în : Despre părţile anim. 320). III. l.   întreaga  seară  vocală   (TOCOK;) cu trei specii:  e­kaotc. La Ar. 16'A 28      unde  discută  despre  sunetele   nearticulate  la   animale. prin funcţiile acestor organe. 1280^31 şi urm. Ar. IV 53§b14 şi urm.   476^23.  683a22;    Politica   î. III. dar se poate spune şi despre  instrumente care interpretează gîndurile şi năzuinţele omului.   are două roluri:  să menţină prin căldură o   anumită  temperatură   „pentru   potolirea  căldurii   sîngelui   şi pentru răcorirea lui" (Trend. 658a23 şi în alte locuri : Despre somn. Modul după care orice fiinţă emană din cauza universală se  numeşte creaţie. ca în: Despre simţire 440b 31.  Aici mai sus: b 6. Deosebirile mirosurilor corespund cu ale gustului  şi cu mirosul florilor:  Despre simţire. într­o măsură.  Observaţia frecventă la Ar. v.  132. Gilson (55) pag.  131.  Iî  vorba  de   a­6­raoiţ  registrul.   1252b2. aminteşte de ei. Despre părţile anim. 545a17 ; îndeosebi despre vorbire în H.. în faţa oraşului Itliaca de pe  insula din faţă.. ca şi în  Despre părţile anim. Despre părţile anim. b.6.A. şi Platon Tim.  H. 475^17 Despre  tinereţe şi bătrîneţe 470a26. 19.  factorul principal de viaţă şi simţire. cum ne spune  Ar.  precizează simţurile superioare. v.

 „Adică  uscat"   din paranteză  se  subînţelege  după expresia  din 418*3 si Despre simţire 483h21. Umedul este un mediu al gustului. p. Unii au propus ca în loc de ir.orice simţire discerne şi pe cea opusă ei dacă lipseşte ca obiect sensibil..  &e înţelege despre orice animal care inspiră aer.444b25. 29. Ar.449]>19).   Deoarece  gu stabilii l  este totdeauna umed.  . în Despre simţire.    Corpurile   solide  n­au gust decît din momentul cînd se dizolvă în  lichidul salivar.19) să se scrie „£"1   T&V  oa^pavTwv. Astfel e cazul cu pipăitul pentru care  însăşi carnea corpului este intermediar. cum precizează şi Philoponos.   a  11  sq.  143.   Se   aseamănă fierea neagră cu pătnîntul. gîndeşte că ceea ce este vederea pentru corp este intelectul pentru  suflet. recapitulează  conţinutul acestui principiu cu privire la vedere şi auz cînd organul discerne şi nevizibilul de vizibil.  Ar.   cum   constată  Philopouos   (398. Ar.ji faptul că. ca şi sonorul de  nesonor. 52. (12) pag. dar cele umede  trebuie să exale un miros prin corpusculi care sînt uscaţi. Aristotel sxisţine cu tărie  că numai din sînge provin corpurile animalelor.  Fiecare compus de elemente este sau solid sau lichid.33).    e   specific   obiectelor   supuse   mirosirii. după  Trend.  144. cu toată restricţia notată la 42TA19 ; v. Chiar şi sămînţa îşi are originea din sînge". 38.  Umedul este materia în care se găseşte băutura sau licoarea gus­tabilă. cu focul  fierea galbenă.  fierea  galbenă  şi   fierea  neagră.  B vorba despre animalele acvatice.  152.  Această   analogie apare şi în.. Aristotel n­a pus de acord textul de aici cu principiul că obiectele sîut direct gustate de organ în  element umed. Astfel explică el  cocţiunea alimentelor in stomac. menţionează acidul carbonic.  după o tradiţie. 589 apoi 608­609. v.. Nevizibilul poate fi; 1. fără fond raţional. din cauza căruia.  142.    Propriu­zis. sau gazos (pneuma). Ar.   Totuşi  această interpretare nu  se bazează pe text.  III."  147. Obiectul  este  un  substrat   al  gustului. Aici adaugă şi factorul fiziologic care determina pe cel psihic. Teofrast aminteşte despre acidul carbonic în Despre  cauzele plantelor.l T<~J>V âv6pco7r:wv (1. 11 :  . nota 114 la urmă.  154. şi Despre simţire.  Ar.  „după cum am spus" mai sus a!4. elaborarea sîngelui. ca un păstrător şi formativ al gustului.  A se compara cu 4l9a12. .  de Aphrodisias. loan Bamaschin vorbind despre    mînie   se   referă   la    Ar. producerea'jhumorilor şi generarea  animalelor inferioare.Orice corp este alcătuit din 4 humori a căror predominare determină caracterul; sîngele.. cit.  10.  40. care sînt vehiculante.  Intermediarul poate ii străin de corp sau una cu corpul.. ci e  numai deducţie.  Se face imediat amestecul apei cu lichidul sau chiar solidul dizol­vabil  şi   devine   gustabil  fără  intermediar. 413. 1. tradus prin adoptarea propunerii lui Theiler: x ai 16 etc. Chiar  Descartes explică funcţiile sufletului după medicina scolastică.  Am văzut (9 421h6) că senzaţia discerne nu numai pozitiv obiectul sensibil.  Prin „pori" Ar.  149. Gustul este o specie de pipăit.  ca şi  Ar. . Despre simţire 443b 7a.   astfel:   „Mînia   este   fierberea  sîngelui din jurul inimii care se produce prin exhalarea sau amestecarea lui cu fierea"  (op.  668b2   Despre    nervi. termenul elin pentru intermediarul deosebitor al mirosului este  Sioaţiov. nevizibil  din lipsa vizibilităţii:  întunericul sau obscurul sau  chiar opusul său „prea mult strălucitorul".corpurilor  diferite ca formă le corespund în ele  suflete diferite". PG. însă în chip cu totul mecanic.  107). v. 158. cu aerul sîngele.  VI.   Ar. deci iui ca apa şi aerul  pentru miros. iar nu cu sensul obişnuit  ca în  Despre  părţile  anim. Nemesiits citînd pe medicul Galenus ne spune  că sufletele corespund  ansamblului  organelor  fiecărei fiinţe:   . 444^31. n­avea cunoştinţă ; el acorda rolul lor tocmai acestor „pori". flegma cu apa. însă. 18.  444^19 si 444^15 si urm.  Teoria   emanaţiei  e respinsă şi aici ca şi mai sus 418^15.   lll^tj  şi  4.  Alex. gustul este forma umedului. nevizibil  cu totul. Din el   se hrănesc   ele m primul rînd şi totodată cresc membrele  animalului. pe cînd uiirosirea se poate face atît asupra celor umede cît şi asupra celor uscate."  151.  163  157. a murit împăratul lovian.  162  150.  148.  153. mai discută şi în Despre simţire ~1 ••12^27   iar despre umed la începutul cap. în act. înţelegea extremităţile vinelor..  146. nutriţia membrelor. v (77). confirmă principiul că simţul ca potentă este întocmai ce este obiectul său ca realitate. Deşi aparţinînd unor funcţii deosebite.  392. Despre „uscat" Ar. 5. făcînd parte din el.   flegma. ..  admite perceperea contrariilor priutr­unul din ele: Despre suflet.   gustul este o  calitate  constantă  a obiectului  gustabil în  care  se  află. la Eutropius 10.   2.  155.  156. Creatorul doctrinei humor ale este Hippo­erate. deci şi el  se  foloseşte   de   un   intermediar  corporal. ci şi privaţia lui. .  „adulmecînd hrana" ca şi cum ar fi robite de atracţia mirosului prăzii:  Suoa^a; cuvîntul este întîlnit şi în  Sophocles   Ichneufii (satirii) 91. B­ Gilson (54) p.   .  145. care e materia gus­  tului  (Despre  simţire.

  deci  există  cîte  două  contrarii  alcătuind perechi. v (77) PG. p.  Astfel  Atanasius din Alexandria. Aici mai sus a7 şi Despre simţire  441^19. adică specifică simţirii celui care a atins­o.  Text  discutat. în 1. ci nuanţe specifice. 199­202 şi 226­227 şi Descartes p. întreaga ştiinţă medievală a fost oprită în loc de aceste concepţii.  4  are  tot şapte. Ar. X (I)  4;   un  termen  n­are  decît   un   singur   contrariu.  Alexandr. III. v.   Numai   astfel  simţiil  gustului  rămîne  nealterat. ci ea r amine tot un intermediar. Deci nu e uşor să ne pronunţăm dacă pipăitul e unitar. sau nu.  Despre pluralitatea obiectelor ca şi despre carne ca intermediar al pipăitului: Despre părţile anim. Gilson (54) : Descartes Harvey et la scolastique.  165. B totuşi o deosebire la văz şi percepţiile vizuale  care nu se limitează la o singură şi continuă percepere. în text) = simţirile ca mai jos l. de exemplu.  „sau un fruct fără sîmbure". ci altul în interior. 1069.   unde  â:rrou  dă un sens  mai  clar  decît dnmxou. şi (35) Met.  166.  164. H.  apoi opt.  Părerea lui Mihail Psellos este că Ar.  169. Descartes  consideră inima ca cel mai cald organ al corpului şi care întreţine întregul aparat uman. nu se gîndeşte la sistemul nervos central; v.  Fie  că e sing.  descoperită de Harvey. dar el este în interiorul corpului. Umedul este totodată gustabil şi pipăibil.  ele nu sînt pe aceeaşi linie. Ar. 56. 122.  167. a individualului simţirii. Au încercat mulţi să precizeze locul unde Ar. Gustarea unei substanţe puternice îşi menţine efectul mult timp. .  senzaţia aceluia care a atins­o". ţine să demonstreze că deşi senzaţia e simultană cu atingerea  obiectelor nu înseamnă că însăşi carnea e organul.  168. Despre simţire 443b20   şi  urm.  „gustul este  virtual  aşa". 1073). 653^19 şi urm.158. V.  Pipăitul nu poate folosi ca intermediar aerul sau apa.  — w) dativul se explică la fel: „pentru cineva care  o atinge". făcîndu­1 mecanicist. decît între cald şi rece. anim. cum e la  pipăit. Deci argumentul nu e suficient.  163. nu e carnea. E.  „o singură  contrari etate".  „organul primordial de percepere" dxipă Ar.  162. nu e potrivită pentru cazul nostru. E un rest medieval în  gîndirea lui Descartes care.  fie  că e plur. îl aseamănă cu lumina care pro­: duce şi căldura organică şi forţa corporală..  161.  519^26.  Adică să fie umed ca potentă. • Despre suflet.2  la sing. esenţială pentru culori. e cu totul de altă natură şi neesenţială. sau băuturi. unde  nuanţele sînt numeroase.. .  Comparaţia cu 435b13. Organul primordial (sau principal) este organul direct.   Torstrik   propune  dc^a^svou.  Pentru celelalte patru simţuri se  ajunge la un substrat  comun ca obiect al fiecărui simţ : la auz.G.   contrariile făcînd cupluri. iar la voce pe lîngă ton înalt şi grav deosebirile de volum ale vocii şi moliciunea sau  slăbiciunea ei.32 TÎOCTK; (băutură. şi în fine despre dorinţă (orexis) ca prima cauză a  impulsiilor de tot felul (122. 16. din   cauza  variantelor  foarte . Cu YSUOK; sensul ar fi: „Căci şi potabilul şi nepotabilul e tot un fel de gustare". De  asemenea accentuează că pipăitul e singurul simt necesar vieţii. Ca dovadă aduce exemplul cu o  membrană suprapusă care nu face decît funcţia de intermediar ca si pielea şi carnea omului de sub ea; deci şi acestea  sînt intermediare. şi Trend. admiţînd că  164  sufletul este unul şi indivizibil. de relaţie  (aşa Themistius 73. 647a­17   şi  urm.  „umedul iniţial"  adică neamestecat şi  produs  direct pe  limbă.  după ce afirmă că sufletul în sine ar fi ca un foc aprins. 656^35. fără precizare. însă nu au  conţinut diferenţiat. căci  e  vorba de  ambele)   e  lecţiunea  justă propusă de Theiler.  substratul este sunetul indiferent de nuanţă. se opreşte la ideea că centrul vital  e inima cu aparatul său:  vinele regale; ea e condusă de creer prin partea lui posterioară. căci acestea n­ar putea să se dezvolte prin creştere în  corpul unui  animal. ca dat. Se înţelege şi din  ce urmează: dacă membrana ar fi crescut însuşi pe corpul omului (oujişuit;) senzaţia ar fi fost şi mai puternică. . procesele (mişcările. dar nu în act şi complet umed. producîndu­se amestecul lor.. şi notele 114 şi 152 şi  Despre părţile anim.  159.   (â'|a[jLsvo iţ.  (11) 331). între alb şi negru deosebirea e de altă natură. cf.  400 şi 401 : despre puls. presupune centrul vital. v (77)  P. cînd se schimbă ordinea bunei rînduieli în funcţiunea organică. 1­a împiedicat de a primi explicarea corectă a fenomenului. II. 1431 — 1439.   adică  unele  sînt  dulci.  Aceste opt diferenţe de gustabile se află şi în Despre simţire 442^12 şi  urm.  160. Despre carne care  ocupă locul dintre piele   şi   oase   şi   corespunzătoarele   organe   la  vieţuitoarele  fără sînge: Hist.  prin divizarea săratului şi amarului.  Dacă sînt diferenţe şi  contrarii la celelalte simţuri.   tot  aşa  comparate  cu  culorile. 28. de  la  început. dar  irnpiedică  gustarea  alteia. Tot acolo se pronunţă şi despre intelect. care­şi iese din fire (extasis) turburînd  puterile sufleteşti.  Despre suflet.   19).   cu   sensul:   „semnalează  165  171. nu organe (cf.  170.   altele  amare etc.  dacă  primul  gust  n­a  dispărut.  însă la pipăit nu se poate preciza care e ixnicul substrat. căci fiecare  senzaţie tactilă se pare că are un substrat propriu. care ia   contactul cu obiectele (ca şi în 423b 31 ;  424a24).  Chiar  Platon   Timaios 65e   menţionează  şapte   (fără  uleiosul)   Teofrast:   Despre  cauzele plantelor  VI.

 ea ne imprimă şi imaginea reprezentativă a  obiectului. miros şi carnea ca intermediar pentru pipăit.  Am păstrat propunerea lui Torstrik pentru claritatea ei în context.  185. în afară de direcţia neoplatonică întemeiată pe „idei" şi care s­a îndrumat după Augustin.  unde citim că percepţia se formează „înăuntru".)  după care textul pare corupt în  1. III. .  Concluzie foarte importantă.  Despre părţile anim. 330*16.. Ea e primul organ în embrion. v.  180. limba percepe nu numai gustul.  183.14.. De aici pînă la sfîrşitul cărţii II. Sufletul nu coincide materialmente cu toate lucrurile. p.  . fiind necunoscut prin el însuşi.nu există înlocuirea" gustului prin pipăit. 661A6 ; EE.  166  176   în Par­ 423a2. recele etc. 2 şi J. ca şi un intermediar din el..  II. theol. I.15)  deşi are sensul de carne. Maritain pag. . Aşadar. .   „cele pe care le reclamă"  (ţJoiiXe­rai. vine şi alte legături cu tot corpul. e totdeauna în mişcare şi  posedă tendoane.  173. neotomismul a ajuns să formuleze  astfel acest proces : „există un mod de a exista în sine însuşi. însă. Obiectul conceput prin gîndire. Mai există  după scolastică. Aşa de exemplu  sufletul.  II. .34 v.  172. fie culoare. sec. 1231*13.  184. *        "Un corp. v (77). ca substrat.  Aerul nu modifică nimic în obiectele pipăibile. 417a17.   pipăitului se află în interior". b2. va fi cunoscut bine din săvîrsirile sale. ci  şi celelalte percepţii sînt aduse prin „simţul comun" tot la inimă. nu poate fi constituit din apă sau  aer. 18. trebuie să ţinem seama  că prin scolastica începătoare şi cea dezvoltată pînâ aproape de epoca noastră. P G 10. îşi are sediul în ficat; despre dorinţă şi rolul ei de  coordonare şi mişcare tratează cartea  III. El însuşi nu este pipăibil decît incidental şi cu foarte mică  variaţie faţă de starea liniştită a lucrurilor. De aceea el percepe numai forma şi calitatea. III. răspunde şi la întrebarea din 422b 32 şi din 435a22 şi urm. 6 v (72) J. căci acestea sînt calităţi ale unor corpuri. dar eventual pipăitxiî poate înlocui anumite senzaţii.  Inima este concepută ca organ central al corpului.  174.  Obiectul care  167  cade sub simţire are ca suficientă dovadă simţirea. nu se cunoaşte din el însuşi.  182. II c şi Toma de Aquino Sum.  sau se concep  prin gîndire. tratează în Despre generare si distrugere. mi numai pipăitul şi gustul.Nu e cu adevărat intelect decît dacă  lucrează nu numai într­un mod intelectual" (ibidem p.a limbii" Ar. El traduce: „Aşa că pentru corp rătnîne să fie amestecat din pămînt şi din cele două elemente (aer şi  apă) cum vrea să fie carnea şi organul  corespunzător". auz.  cap. ci din actele (efectele) lui. văz. nu şi esenţa  obiectului.  după Aristotel. Atunci începem să  pătrundem în problema cunoaşterii.organul   .  Anal. v. 70 şi nota 3.nici în al doilea" adică în cazul pipăirii şi gustării.  175. 422a9. textul ed. .nici în primul caz" adică la auz.. dar şi ca funcţie perceptivă. II. Torstrik presupune că lipsesc două vorbe:  siva t. caldul. (ca şi 423^26) Ar.  „nici îmbibare cu lichid". Sum.  In paranteză este un adaos ulterior care se recunoaşte şi după repetiţia:   primeşte   pecetea   inelului. Apoi intervine ca subiect „simţirea" din partea fiecărui obiect  sensibil. 1137.  Cu aceasta Ar. Acest proces a fost precizat de către elevul lui Origen. Acelaşi autor adaugă  un element nou : iubirea care să contribuie pentru a specifica operaţia sa. I.  însă am menţinut cuvîntul  „corpul"   (1. şi cei vechi învăţau că noi ajungem prin „inducţii" la primele principii;  intelectul vede nemijlocit. şi un mod de a exista într­un suflet.  2 şi 3.  181. şi 423*10.  1­7.  Trebuie  să fie  amestecat intermediarul crescut în corp spre  deosebire de un intermediar străin de el.  „primeşte   întipărirea de la axir sau de la aramă". Excesele sale sînt de multe feluri şi survin în mod neprevăzut. 2.  Grigorie  Taumatologul. 84. crede ca se află în interiorul corpului şi că este  inima ca şi  422b 23.. fie gust sau sunet. „o pluralitate" de reacţii senzoriale de care e vorba şi mai sus 422''78. .  179. 24. xal şi atunci fraza ar continua astfel cum am tradus­o.   şi cele mai multe mss.  177    . însă după Toma de Aquino  se ajunge la o adec­vaţie a intelectului cu obiectul.  II. 17. Dorinţa.numeroase   ale   senzaţiilor   tactile.. (Despre suflet.  adică în corp. face  o paralelă între aerul ca intermediar pentru trei simţuri: văz. interpretarea aceasta : Arist.  „despre elemente" Ar.  .. theol. 16. prime e identic cu al ed. Cuvîntul 8isp6v e fluidul.  Prin  organ  se  înţelege  receptaculul  senzaţiilor  cu  proprietatea lui anumită ; deci e privit nu numai ca  instrument. 422a7. prin înseşi puterile sale. ca de exemplu principiul identităţii ca în Ar. I.  O  deosebire prezintă Despre simţire 438''9 şi urm.  656b36. Căci o dată 03 atenţia. sau miros ; . deci nemodificat de autor.. cum va arăta şi în 435&11   şi urm. .   Am  primit  lecţiunea   elScov   după  Rodier. se referă la vîrful limbii ca în Despre părţile animalelor.  A). în Despre tinereţe si bătrîneţe 469a12. dar şi alte feluri de senzaţii tactile ca asprul. Dar  Theiler crede că nu e necesară repetarea lui el vai de mai sus; mai există unul şi mai jos imediat; cel puţin unul este  introdus în text. Mari­tain (72).. . un adevăr evident.  Ar. stare în care poate  ajunge un corp cînd e topit sau cînd e îmbibat cu un lichid sau chiar udat la suprafaţă ca în: Despre generare si  distrugere. Obiectul pipăibil este factorul care dă naştere senzaţiei;  organul pipăitului există  numai potenţial înainte de a lua contact cu obiectul..  178.. în  adevăr.  astfel:  „Toate existenţele sau se percep prin simţire. 93).

decît numai întrucît fiecare percepe mirosul".  (12) 339 constată obscuritatea expresiei prea scurte şi a nerevenirii ei ulterior.. Medicul Galenus (De placitis Hippocr. Substanţă este ceea ce este  acelaşi şi ca „număr". V.  Exemplul pipăitului se poate extinde şi la celelalte patru simţuri cu concluzia: fiecare simţire are organul său.   bărbăţia şi  laşitatea. 26) şî împarte astfel: ochiul­etericul. mirosul. în  lipsă de alt element. urechea­aerul. Identitatea ca număr o înţelege Grigori  Taumaturgul în „Despre suflet". Poseidonios apare  adeptul acestei teorii astfel: văzul e specificul efect al luminii (cpcoToeiS­q ţ). argumentează cu cele de mai sus că noi avem în cele cinci simţuri şi în organele respective. grabnic devine perceptibil". adică depinde de existenţa organului de simţire şi de funcţionarea  lui normală. et. iar platonicul Taurus (Philiponos. cartea II se termină astfel:  .186.  CARTEA a lîl­a  l­ Discuţia despre al 6­lea simţ continuă în cap. Măritam (73) p. în ed. deci  nu sînt mai multe decît cinci simţuri. math.  169  2. (11) 340: „dacă simţul este structurat pe  baza unei raţiuni de a fi.  5.. VII. Aerul este neconsistent. Adv.   V.  4.  191.  aerul şi trăznetul spintecă arborele. ramîne combinat.  XII   (A). IV. EN. nelimitat şi nestabil. sunetul. Căci particularitatea substanţei este să primească pe rînd contrarii. Mai firesc ar fi trebuit continuată în cartea a Il­a pînă la  sfîrşitul cap 2. 532*41 Met. anim. deşi pe lîngă aceasta este receptacul  de  contrari etăţi. un complet aparat  de percepere a tuturor obiectelor perceptibile şi că.). Va reveni asupra chestiunii în 426a30 ; 435b7 şi urm. . focul­vederea.  .. cum credeau mulţi.G. Aerul primind în el un miros nu suferă nimic; el n­are senzaţie. se găseşte încă sub  înrîurirea teoriei care împărţea elementele după simţuri.  3.. Numai mirosul. . Neotomismul amplifică astfel:   Sufletul omenesc  este fără îndoială ultima dintre substanţele intelectuale. 625 M) combină  vaporosul cu umoralul.  lipsit de senzaţii. auzul al aerului (âepoe iSyj c. care se rapoartă la lucrurile din afară.   7075b5.  189.  1130*12   ca sediu  al  dreptăţii  şi  virtuţii;   Met.  îi suprimă armonia funcţională".  Pipăitul e  rezultatul unui  amestec în care  elementul principal este pămîntul  (425a6). mirosul­focul. aerul­auzul. căci cum spune Trend.  exercită o acţiune" asupra neînsufleţitelor.  194. ceea ce este ochiul bufniţei faţă de lumina soarelui; e departe de a avea o  vedere numai exterioară asupra lucrurilor; în imaterialitatea intactă a naturii sale el devine tot ceea ce el cunoaşte:  anima fit quodammodo omnia. căci împarte elementele astfel: pămîntul­pipăitul.  deoarece ele primesc direct în substanţa lor  —  fără  intermediar care să transforme în senzaţie impresiile externe  —  orice „suferire" din afară. nu mai e nevoie de un al şaselea simţ. Despre   unicitate:   Despre   simţire  449&16   şi   Fizica   VIII   26 3b 13. 439b3).  Cîrtiţa era socotită printre animalele mutilate: Hist. (Despre simţire.   fie  dintr­un   accident   oarecare; „nemutilate" fără lipsa unui organ de simţ care  ar avea ca rezultat lipsa sau reducerea proporţională a simţului respectiv.   VIII   (H)   mai  ales  cap.  192.  „distrug organele senzitive" numai excesele. temperanţa şi neînfrînarea. a arătat că toate corpurile de aici din lumea noastră conţin elementele  necesare   pentru   simţurile   perceptive . 119); el este vaporos (dbjiostSYj?) ca un efect combinat cu abur;  gustul este umed (x­jXosiSYjţ) sau umoral.  188.Nu orice corp e pasibil de miros (::a07]Tix6v) ca şi de sunet? Şi cele ce suferă sînt neconsistente şi nu durează.  Plantele posedă sufletul vegetativ. 2020 20. căci are nevoie să fie unit cu un corp pentru a cunoaşte  lucrurile; şi intelectul nostru — după cuvintele lui  Arist.  reluat de intelectualismul scolasticilor.  6. Căci ce este exalarea unui miros decîfc tot o „suferire" ? Sau a  produce miros e o formă de simţire ? Aerul suferind aceasta. 10.) e influenţat de acele  teorii. mundi 520.  este faţa  168  de adevărurile cele mai luminoase . De  exemplu : aerul miroase ca şi cum a suferit o afecţie. v.  Ar. gustul­  umoralul. iar nu zgomotul trăznetului. aşa cum forma şi materia unui corp formează o unitate.  Ar. astfel: . Despre suflet (77) P. cum Ar. Chiar Platon (Timaios 6Ic şi urm. III... Nu exercită nici o acţiune : culoarea. Mişcarea inimii în Fizica. deci.  Trend. Despre  acestea  discută  în  Met. I. pipăitul­pămîntul. Taurus introduce un al  cincilea element: etericul (Doxogr. 1022b26 Ar. şi 432b22. din cartea a IlI­a. J.  „Organul prim de simţire" adică direct iritat.  Î90. Despre somn 455a8.G. ci lucrează ca element constitutiv al organelor  senzitive. V (A).S­a arătat că sufletul e o substanţă (ouaia). inima... deci şi  sufletul este substanţă" v.  în   paranteză :   (ceea ce era  simţirea însăşi)  căci  acum se consideră desfiinţată. apa­gustul. 93.  „nevătămate"   fie  din  naştere.  Î93. 397. 8) găseşte pentru gust un combinat  specific între aer şi apă. Organ şi potentă sînt  identice „ca număr". La Sext. 1 — 7. însă prin modificarea  pricinuită   de   substanţe   chimice  asupra   vegetalelor   şi mineralelor. orice lucru care loveşte cu o mişcare prea vehementă. 84 — 85.  187. v.  Celelalte simţuri sînt cu  aer sau apă   şi cu amîndouă.   Dreptatea  şi  nedreptatea. Plat. 1137 B. găseşte pentru mirosire un amestec oarecum diferit în 425a5.  Mirosul este aparte orînduit (după acelaşi autor VII. este după Ar. De aetern. Emp.   1—5. Timaios 66d şi 42c.

 Dar atît Tricot cît şi Theiler nu adaugă o\> şi traduc: . . fiindcă în ele sînt toate combinaţiile posibile şi necesare organelor. singura necesară. perceperea accidentală.  nu  adaugă lămurirea termenului  cu care denumeşte inima „organ de simţire comun" în Despre tinereţe si  bătrîneţe.     că e vorba de cele cinci simţuri şi că deci  Ar.  Pentru cele sase perceperi comune (mai sus 425a15 şi urm.că se implică unele pe altele". în structura pipăitului".  După  Tricot sensibilele comune pornesc din sensibilele proprii. 2). Pentru „obiect" Ar. . 346 : „Văzul e generat de apă.. starea pe loc. înseamnă că subiectul exercită conştiinţa de sine prin simţul văzului. 425a28 —425b4 e un adaos al lui Ar. pe care noi le putem percepe  accidental prin fiecare simţ". a^oc  (deodată) pe care Torstrik 1­ar vrea â.. ou xocra aufxSsS^xoi; cu sensul: .  10..nu poate exista  un organ senzitiv aparte (ca al şaselea) pentru toate felurile de obiecte perceptibile.  12. foarte potrivit în context. la care contribuie fiecare separat. citind pe Philoponos  461. 21. căci ea e strîns legată de  perceperea focului. .  Dacă simţul văzului simte că vede. le percepem prin mişcare (xtvf. căci nu e necesar.   26  însă  acesta  foloseşte  cuvîntul  STIOVTCU. o schimbare.. vedem că un foc se mişcă la orizont. 467b28. felurit interpretat.   De aceea Theiler  propune să înţelegem prin obiecte comune tocmai pe cele care se succed (compară şi 428b22 S7t6;j. introducînd şi noţiunea de timp din cauza adv.   Arn tradus: . dar intră ca element component. 26 si urm. dar ar fi prea mult să se acopere pînă la identitate  perceperile  specifice   cu   accesoriile   lor.sva au sens  precis). .  Din cauza lipsei unuia sau a 2 cuvinte din  text. iar nu ca organ al unui al şaselea simţ. Dacă ar  exista al şaselea simţ el ar putea conlucra cu unul din cele cinci în aşa fel că s­ar putea percepe deodată dulcele cu  albul. .  9. E suficientă. 469a. Deci  acelaşi simţ va fi şi subiect şi obiect adică. Deci nu există un simţ special pentru obiecte percepute prin el. .  intr­un anumit mod. ca să se excludă un al şaselea simţ. accesorii: mişcarea. însă pentru dulce trebuie să intre în funcţiune gustul sau reprezentarea lui şi numai prin asociere se formează  perceperea unui anumit obiect dulce.  Nu numai prin întreruperea continuităţii percepem numărul.  nu se  poate traduce singur termenul Siâ TO  âxo>. ca şi putinţa ca un singur simţ să funcţioneze pentru două. nu ne trebuie un simţ special pentru mişcare.  15. unitatea (425a15). deci are un . mirosul de  amîndouă.  13. ca simţ  comun. E). E probabil că el concepe inima ca un factor de coordonare  şi unificare a percepţiilor.  individual.  14.pathos". Tot atunci apare şi doctrina stoică după care simţul comun.  ci şi prin specificul impresiunilor obiectelor  percepute. = deodată cu . în cazul vederii.ou6sîv  dcXXyjXoiţ. Dacă. căci aşa a citit şi Teofrast (la Priscianus Lydus Metaphr. mărimea.  Aici începe un subiect nou. auzul de aer. din care deriva prin simplă analiză şi pe care le  însoţesc întotdeauna. ar însemna că pentru  un obiect ar fi două simţuri.  Nici o percepţie nu e absolut izolată. dintre care al doilea ar percepe pe primul împreună cu culoarea percepută de acela  direct. cum conchide şi Trend.   (SVTO<; &$•/])..si (totdeauna). însă nu în mod accidental".) în legătură cu cele cinci simţuri este foarte uşoară  posibilitatea erorii în percepere.24 — 27)   aparţine  primei  ediţii   (Ms. deci. Pămîntul singur nu e în nici unul.pe care noi le putem percepe şi  prin fiecare simţ. la care s­au introdus cuvintele de  mai sus. în loc de ou x Theiler propune a v (potenţialul) : . Mai concret şi în acelaşi timp mai clar; „din cauză că coincid  unele cu altele". însă toţi comentatorii au subînţeles că e vorba de cele şase forme  de perceperi comune. cîte poate cuprinde. după neoplatonicul Plutarh. 79). forma. foloseşte termenul Oîioxsîfievov care înseamnă .. Hicks (14) susţine . ar deschide discuţie  asupra necesităţii celor cinci în loc de unul singur. fie în opera psihică de asociere a impresiunilor  percepute. dar perceperea e unică aparţinînd unui singur simţ.  Deci nu e nevoie să existe un simţ special pentru senzaţiile care ni se înfăţişează  asociate.  8.. ) după  propunerea Tricot şi Theiler. Părerea aceasta e  adoptată aproape de toţi  comentatorii de la  11 171  Torstrik la Theiler.). ciiloarea; dacă ar exista un alt simţ.  12. Acesta admite că şi par.. Avem deci o senzaţie asociată  cu altele într­o percepere comună.  16. percepem şi două sau trei.. Fiecare are un specific accesoriu perceput deodată. fie în cursul desfăşurării ei. Colaborarea între două simţuri ca simţuri  specifice nu e admisibilă.csi în loc de xoivr. Despre somn 455*15 şi urm.  care duce la perceperea comună. Orice e viu e  permanent în mişcare.  Ar. cum observă şi  Simplicius (186.  Cuprinsul parantezei   (1. Totuşi nici un simţ nu e alcătuit  exclusiv din foc sau din pămînt..că vedem pe fiul lui Cleon" e xm adaos străin căci nu e necesar.  . denumit  „pipăitul intern". Torstrik propune: . de  pildă.pe care le­ am putea percepe  accidental".ale   obiectelor. ceea ce e absurd. o suferire. ci toate se percep prin cele cinci simţuri în colaborare şi fiecare simţ imprimă o anumită mişcare simţurilor  care e totodată o afecţiune. Cum percepem o  culoare.  dar  asocierea este un proces psihic.  domină percepţia de sine (cap. numărul. Căldura e comună tuturor simţurilor.

  Simţirea  prin   armonizarea   senzaţiilor   produce  plăcere   şi   deci creează atmosfera de îmbogăţire a  percepţiilor.   respinge   relativismul   senzaţiilor  susţinut   de   unii   fiziologi sceptici. Contra teoriei lui Teofrast despre culori se îndreaptă Epicurfrg­29 şi  urm. atestat mai tîrziu. 991^13). 9.  Lumea exterioară există obiectiv. am avea o senzaţie a unei senzaţii. însă întrebarea hotărîtoare este că el nu  priveşte realitatea ca independentă de conştiinţă. Toate realităţile au. Relaţia dintre contrarii.  (93) p.  Este deci necesar un nume pentru potentă şi altul pentru actualizarea ei. în procesul de  cunoaştere.  iar  filosofii neotomişti nu pot oferi decît o descriere a fenomenelor..  auzirea este actualizarea auzului. aşa de deplină cum este identitatea dintre intelect şi inteligibil.  (T)..să i se pună în seamă" adică OSTSOV sau Sorsov cum propune Torstrik. IX  (0). primit de Tricot şi Tlieiler. III  (B)  5 si   7070b30  —1011*2.   (Usener)  şi Lucreţiu..  Mişcarea ca efect e termenul echivalent cu : senzaţia (ca şi 423a10). dar o actualizare nu e posibilă fără potenţa respectivă. Astfel se face trecerea la fenomenologie. reia problema în Met.  P. A se vedea şi 425b28. astfel. ele devin plăcute numai prin armonizare. ceea ce e absurd. pune de acord pe  Empedocles şi Denio­crit cu Alcmeoii. în Despre somn. o  readuce în discuţie în EN. Ar.   Primul  e în iniţiativa  obiectului (Fizica.  19. Rezonanţa e actualizarea sunetului.tiai<;. După Ar.  în b 17 . pe lîngă existenţa lor real­obiectivă. prin crearea de  situaţii adaptabile percepţiei umane.  22.   în locul parantezei apare textul astfel în ed. închis în paranteză.  1010b30 şi urm.   în  acest sens.  Nu e necesar sa piară sau să subziste simultan actualizările cu potentele lor. 469a 11. fiinţa care ar sitnţi perfect. în Met. ceea ce e absurd. Acelaşi lucru se petrece şi cu termenul de „culoare" şi de  „gustare". I: . o tendinţă de apropiere prin asemănare fără să se modifice obiectul decît prin experienţă.  Siwek.   III. s­ar identifica cu obiectul simţit.  critică pe   Protagoras.  l<a  a  doua percepere* cel ce vede ar trebui să fie însuşi colorat. 50.  tot aşa şi realizarea sensibilului ca şi  a celui  care simte se realizează în cel ce simte". I (A). şi 416b 6 — 31  şi  424a2 şi urm.  107 şi notele.  17. care are loc la începutul  procesului de cunoaştere. de spirit în genere.. 1074^35 şi urm.  ajunge la absurditatea ideii unui simţ special al conştiinţei de sine  pe  calea perceperii  prin vedere. ci şi organul . Trecerea la fenomenologie este un indicixi general al  neotomismumi. Ar.  iar  celelalte  două în fiinţa însufleţită care suferă sau primeşte impresia.  24.  adică esenţial compus din materie şi formă. Neplăcute în sine.  107 — 108. Ar.  cit. o existenţă  173  aparentă. v. 455a15 ; el admite un organ principal de simţ: xiipiov  aîaOyjTrip iov care distinge dulcele de alb şi se percepe pe sine.  26.   3.  Siwek.  20. deşi în alte relaţii. dar realul rămîne real.   în timp  ce în marxism  cunoaşterea umană se explică printr­un  proces de reoglindire. Adică  şi imul şi altul sînt deocamdată potentă şi apoi act. cit. socotind  fenomenul  ca punctul de plecare şi premiza oricărei filosofări.  810 şi xirm. XII (A). noţiunea tomistă despre fiinţă desparte  absolut unul  de  altul:  fiinţa de  cunoaştere.  Ar. Ar„ discută în treacăt şi despre perceperea de sine. Dacă acum s­ar merge de la această percepere la perceperea ei însăşi şi s­ar ajunge la un regres  la infinit^. sensibilul este totdeauna un corp. IX. Identitatea sensibilului cu simţul în actul senzaţiei nu este tot aşa de  perfectă.  E mersul firesc al progresului; dovadă că prin excese se alterează nu numai perceperea. ceea ce e absurd.172  „substrat" al culorii. în adevăr.   Met. această  potentă aparţine inimii. independentă de aceasta".  1047*4 şi urm.  ca şi l V.  25   Armonia e o temperare a extremelor.  Există identitate între realitatea obiectului  perceput şi percepţie.  II.  pentru  ustare  ­uiwai?. Astfel Ar.  Dacă simţul şi obiectul n­ar  conţine o materie. deoarece se introduce discuţia despre armonie ca un  amestec  ([At^tţ) de  174  sunete care se conduce după o proporţie între sunetele armonizate după un calcul numeric (Met.  Pentru culoare  s­ar fi zis  ­/_pM\i. J170&29. adică ar fi  simultană şi nedistinctă de prima.  După textul transmis (IlotY]Tsov) am traduce: „deci trebuia săvîrşită această percepere o dată cu prima". Husserl este cel care a iniţiat teoria aceasta: în privinţa cunoaşterii se distinge prin separarea dintre  fenomen şi fiinţă. desfăşurarea ei în timp şi apoi impresia ca  rezultat al senzaţiei.  Theiler admite aici \in adaos ulterior.realism". încă o a doua. Suit  trei  fenomene succesive.  unde Ar.  23. Tomismul recunoaşte  independenţa  realităţii   („existenţa  obiectelor")   de  conştiinţa umană şi pe aceasta se reazăma denumirea derutantă de .căci după cum săvîrşirea şi suferirea rezidă în cel ce suferă. P.  op. iar  nu în cel ce săvîr­şeşte.  O potentă poate pieri sau subzista  fără să se fi actualizat. Heraclit şi Anaxagoras. dar materia intră totdeauna în  compoziţie. Problema perceperii de sine fusese pusă de Platou la Charmides 168c şi 417'A3. v.  202^13). Conceptul despre existenţă aduce astfel de la  început în filosofic un element al  agnosticismului.  devine pînă la urmă o relaţie de la asemănător la asemănător.   apoi 426a23.  21.   (93) pag.  cum avem o gîndire a unei gîndiri v.  18. op. Reinhold Miller (78) 1960 pag. v. organul are. Filosofia tomistă îşi denumeşte sistemul ca „realism" şi vrea astfel să se distanţeze conştient  atît de materialism cît şi de idealism.â. iar în Despre tinereţe si bătrîneţe.

14. unificînd şi  precizînd datele necesare discernămîntului.  75. Toina de Aquiiio explică pe larg:  „Existenţa obiectelor numărate nu depinde de intelect.  v.  28.  Ca potenţa poate fi oricare din contrarii. p.formă". căci timpul poate modifica  raporturile dintre ele şi faţă de altele.  . dar simţul în sine.   Nu poate fi vorba de o  divizi­bilitate fizică. v. nu poate fi în act altceva decît  ce era în  potentă. Ar însemna să fie si organ de auz.  175  31.  La sfîrşitul cap.  Prin formarea unităţii armonizate de cunoaştere a obiectelor sensibile. de miros ca şi  al derivatelor acestora; cf. 195). De asemenea. ci mai curînd o dovadă pentru neştiinţificitatea  sistemului filosofic neotomist şi a metodicii sale". unde tratează mai întîi despre timp în genere şi apoi despre „moment" TQ vîiv clipa. dar nu se ştie precis.  Ar.   1039* 7 şi IX (0). adică în timp.  Scopul naturii este întregirea şi formarea  noţiunilor în vederea discernămîntului.  315. deîndată). 122.  Simţul comun poate fi privit ca  divizibil în cele cinci simţuri; dar el le armonizează ca simţ unitar şi comun într­un anumit timp. căci n­are esenţă proprie.  Teleologia ancorează în teologie.  Originea comparaţiei trebuie căutată la matematicienii vremii.  Keotomiştii au remarcat importanţa timpului: . Pentru stricarea percepţiei prin excese mai sus 426a30 şi  aici. ca un punct.  32. chiar prin faptul ca priveşte sub un unghi cu totul matematic  realitatea fizică.  37. 70J/a 7'O şi urm.  Aşa­zisul simţ comun distinge speciile şi genurile obiectelor   percepute pe baza diferenţelor dintre ele :  de  exemplu. El e limită.   Unitatea în  spaţiu  este  accentuată în   427a5.  de vedere.  27. iar mai tîrziu să discearnă albul de negru". obţinîndu­se baza discernămîntului (431a24).   Această   concepţie  antropomorfă   nu   e   o dovadă pentru existenţa lui Dumnezeu.   deci  formă.  „Simţul comun"  lucrează numai în act. Este foarte important   să  remarcăm   că   intelectul   poate  judeca   despre   un lucru absent.   nu  de  structura  organelor. Fizica.   Astfel  se  înţelege  şi  vuv (acum. v. IV.   Timaios 64a.. Există un singur principiu care lucrează şi face diferenţa între două obiecte  sensibile şi operaţia aceasta trebuie făcută simultan asupra ambelcr obiecte sensibile. Maritain (73). este  dependentă de intelectul sufletului" (Ibidem p. Rodier op.  o discută în Fizica l V. LXXVII.  „. formînd percepţii  unitare şi armonice din elementele lor  componente. Numai cel ce pune aceasta lege e în afară de Univers:  Dumnezeu. iar perceperea ar fi falsă. VII  (Z). 7.G. 223a26).Ca organ" este material.  29. şi Tema de Aqţiino ar fi de acord cu Bergson să reproşeze  mecanicismului (aluzie la Descartes) că suprimă timpul şi mişcarea şi deci „natura întreagă" (Ar. stabileşte diferenţele dintre ele prin obiectele  specifice fiecăruia: albul îl diferă de dulce ;  el regrupează după simţuri şi organizează perceperile.   Putinţa  de   a  discerne  două  sensibile  diferite printr­un  singur simţ se întemeiază pe rolul ce­1 are simţul comun ca un punct limită prin raport cu toate senzaţiile. dar aici e  vorba de percepere în  timp. I. „Extinderea teleologici asupra întregii naturi anorganice şi organice în afară  de om înseamnă alunecarea filosofici în antropomorfism. 431a19.  Xu e indiferent momentul.   (13)  II.  Acesta este sensul filosofici   neotomiste. Căci cugetul nu poate în acelaşi moment  să perceapă întregul şi ca alb şi ca negru.   Să fie indivizibil ca potentă. acelaşi şi invariabil şi apoi să lucreze neîntrerupt  în  timp. nesocoteşte timpul în realitatea sa".  La Platon. spune că fără suflet n­ar putea exista timpul (Fizica.  ca număr. ca for al colaborării dintre cele cinci simţuri. „E necesară memoria spiritul; în  acest sens Ar.  în interpretarea  bizantină  simţul   e   „necorporal".  W şi  urm.. dar în act. Nici nu se încălzeşte ceva în acelaşi timp în aceeaşi măsură şi totodată să  fie rece.  care  e început pentru  o linie  şi  sfîrşit pentru alta. Mihail Psellos (77) :  P. o structură de funcţii armonizate într­un scop (vezi şi  424a24).  Comparaţia cu punctul..  35. nu poate fi decît una din două. 200a.   după loc şi timp:   y_povw cu Theiler.   „Astfel arată Aristotel zicînd:  „Nici un  corp nu este perceptiv  al contrariilor în acelaşi timp şi cu aceeaşi parte a sa. ca „materie cu substanţă". clipa.  „prin actualizare   el e divizibil".  34. 2 Ar. Senzaţiile  sînt  176  împrăştiate din acest punct în diferite părţi periferice ale organismului. apare şi în Despre simţire. 1044.însuşi. 13.  38. l.  Carnea nu e organul ultim şi hotărîtor de percepere. Deci  simţul afirmă un fapt nedespărţit de momentul său tot nedespărţit: 426a 28 — 29. Problema e  pusă  de  Platou în  Parmenides   152a   şi  urm. între alb şi dulce că unul nu e identic cu celălalt..  36. se compară obiectele sensibile şi se adună  la un loc cele din acelaşi gen. pe cînd un simţ nu  poate lua contact cu obiectul său decît direct şi concret.  14 — 15) şi să semnaleze că ştiinţa noastră modernă.  aşa că el nvi poate opera ca intelectul.  în text  âptGfiŞ.Arist. petrecut sau săvîrşit în trecut. care este un act al sufletului. Dar perceperea <în sine> poate concepe perceperi în acelaşi timp de lucruri contrarii şi ştie că acesta este  primul sau al doilea şi să discearnă negrul de alb.  Reinhold Miller  (78) pag. încheie discuţia despre percepere ; revine la chestiunea din 403b25 asupra potentei . dar nu sînt izolate. căci entelehia separă (Met.  cit.  30.  Aşa­zisul simţ comun. ci numai însăşi numărarea..  „Simţul comun"  discerne deodată.. III. e o . 449'ă5.  perceperea de culoare  —  care e un gen  —  distinge albul de negru.  33.   fără  dimensiune şi  fără substanţă.

  Aceste patru prezintă o scară ascendentă. se poate desfăşura şi fără obiecte externe. 3 unde se deosebeşte percepţia de gîndire  şi apoi gîndirea de reprezentare şi supoziţie.  41. 455&34>   Despre părţile anim.   gîndirea. 653b61 Anal.   căci   nu se  poate  săvîrsi   adaptarea  organului  perceptiv  la  obiectul  său dacă e neasemănător. 404a28 şi Met.  Printre ei e Democrit. cf.  52 — 53.  373b2—ÎO.  48. Reinhold Miller. VII.   Psellos  arată  apoi  cum  Ar. 454 M)  Posei­donios prezintă reprezentarea ca factor al temerii. (15) Met.   obţinute  pe baza unui număr de experienţe.. iar aceasta e necesară supoziţiei. Gînditorii „vechi" socotiseră senzaţia şi discernămîntul ca  alcătuind  un singur  act  psihic   (404a28).   critică  pe   Platon   după  care sufletul este loc al formelor şi că socoteşte . 136. 1289).  adică ciclice.   După ei   contactul  —  nu  neasemănătorul  —  duce  la   eroare.  68) de către Sext. Deci supoziţia rezultă din multe concluzii bazate  pe experienţă.  ceea ce e fals şi  contrazis  de realitate.    2. este în fond punctul de pornire  teoretico­filosofic pentru definirea metafizică neotomistă a persoanei şi a personalităţii; v. a artelor şi a ştiinţelor. XVIII. După ei toate lucrurile există pentru om.   şi   427b28;   433a10).   în sec. 428^18 şi urm. dar totodată e în act le  săvîr­şeşte. căci se atribuie şi lui Archilochos (frg. 79).  Ar.  „gîndirea  nu  e  identică  cu  supoziţia"    (v. XII (/[}   1072b21   şi la Teofrast  Metaph. din cartea I. reflectînd reprezentări cu contururi estompate sau confuze.  Intelectul care le ştie. căci trebuie să ajungem sau la adevăr sau să cădem în eroare. ajutoare făcute şi orînduite pentru om.  Ca şi în: Despre mişcările animalelor 701^19 „ne îngrozim şi ne temem  numai  la ghidul că. Senzualiştii admiteau că provin de la trup. în scopul de a deveni asemenea lui Dumnezeu. în  definiţii urmează pe Ar. cum în cele anterioare se  confundă senzaţia cu potenţa perceperii.  11.  Met. 9b15. O imagine sau o  reprezentare nu e în sine nici  adevărată nici falsă; e ca un fenomen natural. Sînt mijloace pentru  scopurile  12 — Despre suflet  177  lui.  981A 5­7. Od. Aici e reprodus din memorie. II.   lucrarea. „Sufletul se mişcă ciclic. dar trebuie verificate.   1104­1107 „Intelectul   este   o   natură  inteiiţional­gînditoare   (epinoetică)   şi îndrumătoare a tuturor fiinţelor. se exprimă: .  se face   distincţie între intelect şi  afect. 4 vine rîndul să se analizeze şi „supoziţia" 429a23.   cum  este  cel  stăpîii  deplin  pe  cunoştinţe şi ştiinţe.  Contactul este o percepere directă şi fără greş a adevărului: Met. 106 şi 108 citate şi în  Met.a fi în mişcare" pentru că el înaintează şi se mişcă totdeauna. „nu o  cunoaştere" exactă ca cea obţinută pe baza unei demonstraţii (v. pe cînd 86;a e opinia într­o anumită problemă. Cum vedem.  cu deosebirea că supoziţia are un caracter  empiric şi general.  dar se inspiră de la Platon cînd consideră activităţile sufleteşti  ca mişcări  superioare.. (78) pag. dacă nu depinde de  obiecte  externe. B.. 3.  însă. Hippocr. căci s­ar nega însăşi posibilitatea erorii.  Contopirea filosofică de teocentrism şi antropomorfism îl smulge din toate legăturile reale sociale" (ibidem.  1139^ 15. Omul ar fi. virtuţile şi ştiinţele". Mihail Psellos distinge. V.. IV (Y]  1009b14.sufleteşti de locomoţie şi senzaţie. acum se identifică reprezentarea cu potenţa ei. Cugetarea. „Negarea unităţii în pluralitate.  intelectul   cunoscînd lucrurile  ca  însuşire.G. Emp. Deci gândirea e superioară reprezentării. Deci există supoziţia în ştiinţă. 1009b17. Perceperea obiectelor proprii anumitor simţuri este adevărată sau cel puţin  prezintă cît mai puţină eroare posibilă" :  III. Mişcările   sufletului   sînt:  simţirea. a generalului în particular şi a fiinţei în fenomen.  în cap. Empedocles.  64.  în opinie şi în chibzuinţă.  44. în spirală şi în linie dreaptă" (ibidem.  La  Galenus  (De plac. Homer.   tratează în  treacăt  chestiunea în  EN.  P. I (A].  3. III.";  emoţia intimă  (sympatheia)  e înţeleasă mai mult fiziologic ca în Despre somn.  42. v.  39 Pentru vechii filozofi intelectul era una cu perceperea şi tratate laolaltă. math. şi Meteor. concepţiile despre existenţă.  Nu se poate admite că aparenţele sînt reale.  pe baze experimentale.  70bt   16 (Cu explicaţie la fiziognomie).  Aici apare limpede depărtarea neotomiştilor fenomenologi şi persona­lişti de principiile de bază ale lui  Ar. Primele trei alcătuiesc treptele formării conceptului care apoi prin  abstractizare se identifică cu intelectul.  45.. în cap. IV (Y).  43. în prima parte a cap.   după interpretarea   lui   Ammonius. Mai sus . 2. Numele îi vine de la  . De aceea Ar. intelectul cunoscînd   lucrurile   ca   potentă    (copiii). Adv. cu privire la fapte şi obiecte asemănătoare.  (77)..că fără reprezentare nu există  supoziţie".  XI. 4.  Senzaţia poate da loc erorii. frg.B. 128. (A)  981a şi   nota  respectivă).  în 432 '29 şi urm.  40. cum  se  vede  şi   aici:   404b31   şi  410a28. „Discernerea (diânoia)  este mişcarea proprie a  intelectului care lucrează prin el şi discerne lucrurile ; comparînd judecăţile  discernămîntului  se nasc îndepărtările  de rele  ca şi  avîntu­rile spre ceva. pag. et Plat.  După Meletius v. după natura sa spirituală fiinţa cea mai esenţială din Univers adică acea parte care este necesară  pentru desăvîr­şirea întregului mai presus de orice şi în primul rînd.  Supoziţia   (G7r<5X'»j4' i?)   este   efectul  gîndirii. Reprezentarea stă în puterea  noastră.  căci ne pot înşela. ca şi opinia  (865a).  178  47.  46. IX (0).  în EE nu s­a păstrat această parte.  Pr.  15   părerea  generală  despre  cauzele   asemănătoare.   „căci prin supoziţie şi prin opinie e posibil să ne  înşelăm".   trei   funcţii   ale  intelectului:   l.  W5/b25. pe cînd gîndirea se impune. I.  VI.

 Aici mai avem la 458*>. Opinia (doxa) precede credinţa. în scolastica veche. dintr­o dizarmonie pozitivă între propriul său obiect şi percepţii. E însă folositoare prin precizia ei.   Phileb.A.  Sînt analizate trei ipoteze pînă la paranteza dislo­cabilă.  limitat de aceasta. deci.ce spuneam mai sus" adică în a 17.26).  „conţine falsul în foarte mică măsură" dacă porneşte de la perceperea unor obiecte ce­i sînt proprii. II ai erei creştine.  28.  în vise  nu fiinţează potenţa vederii   şi nici nu se face actualizarea ei. v. (55) p. pe cînd după Duns Scotus principiul individuaţiei e conţinut în interiorul formei însăşi.  1061­1072. Toma nu e decît filosofia fiinţei.  Perceperea nu se identifică cu reprezentarea.  57. v.  Aici   observăm   deosebirea  între   o y i ţ   care   înseamnă    văzul ca potentă.  Toma stabilise că  cunoştinţa umană pornind de la simţuri urmăreşte să definească lucrurile  prin  colaborarea  între  perceperea  lucrurilor  materiale  prin simţiri şi apoi prin intelect. Apoi se ştie că perceperea poate constata  ceva  cu  totul  deosebit  decît  concluzia  opiniei   (428b2 şi urm. 194) se pare că este o mişcare"  şi în Fizica   VIII.N­am putea crede  dacă n­am poseda suflete dotate cu raţiune". 1957.  „n­ar  putea  consta   dintr­o  împletire  între  opinie  şi   senzaţie" (1. v.   mărime)   sau  în  jurul  sensibilelor prin  accident: v. care e masculin.P. este cunoaşterea prin  iubire sau prin connaturalitate.  Aici prin colaborare teandrică.  52. cu acelaşi exemplu despre  mărimea pamîntului. înainte de tomisrn a dominat Augtistin după care ştiinţa precede credinţa. pentru că au simţire. 6. căruia îi revine sarcina abstractizării. III. v.  T im. restrînge  afirmaţia din 427"12.  chiar şi celor cu totul inferioare.  54. După Toma materia acordă formei  individualitatea. închisă cu paranteză în unghi  drept. mai desăvîrşită cu progresul etic ;  ea se  aseamănă cu fides quaerens intellectum al tomiştilor. sau el a pierdut din vedere s­o înlăture.  VI..  53.  442^8). 264b. în original)   apoi  Anal.   în gnoză nu   se urmăreşte   nicidecum   volatilizarea   raţionalistă   a   conţinutului credinţei.  W0b8 şi   urm.  55. Duns Scotus formula ideea că: . 460^ 18. 10  („adevărul" ca fem. 130. dar după ea urmează o frază.   şi   opaci c. pag. şi mai sus: 4263­12.  repaus. ci o  înţelegere mai adîncă. Theiler citează şi alte cazuri ca Sext. ci  dintr­  o sinteză  efectuată de reprezentare  în  jurul imaginilor sau chiar în jurul perceperii.  înaintea frazei traduse în continuare este o lacună.   Totodată  stabileşte  deosebirea între  percepţiile naturale directe si cele accesorii sati asociate. I. 7070b 2 —  26. E.. Em.  122. aşa că doctrina potentei şi a actului s­a născut din desprinderea intelectuală a mişcării".).   Sec.  Met. Martin Grabmann. Emp.  EN. tot acolo b 21 şi b 25 e prevăzută eroarea (ca şi 430b 29 şi Despre simţire. III. deşi ia elemente din ele. iar credinţei starea de convingere. Origen şi alţii. 5. 52a).   cum  interpretează   Sirnplicius  211.  semnalată de Torstrik (1. căci se înţelege în genere. II.  49. l.. 1370&28. dar o aruncă în lumea cealaltă. Ud. 345^1. I prezintă:  „Dar oricărei opinii îi urmează credinţă.   „A­şi forma o reprezentare"   (<pavT<x£sa6ai în loc de   tpaiveafiat.  Actul de credinţă are loc abia după ridicarea  raţiunii omeneşti la înălţimea înţelegerii supranaturalului. Acest lucru 1­au stabilit gnosticii sec. 300. (57).  (77)  P. Maritain (73)  p.nimic din ceea ce e demonstrabil prin raţiune nu e  revelat şi nimic din ce este revelat de Dumnezeu nu e demonstrabil". 231 — 239.   Furnica  179  şi albina au un mod rudimentar de reprezentare.  „reprezentarea (fantazia la B. în sensul că  trebuie cunoscut conţinutul revelaţiei înainte de a­1 primi prin credinţă. căci ar fi absurd să se acorde reprezentare  tuturor vietăţilor. însuşi faptul de a crede nu e decît a cugeta prin  asentiment.) dar nu la toate produce reprezentare. şi a sf. v..  Explicaţia din paranteză se poate atribui lui Ar. J.  după  care   raţiunea  trebuie  sa  înţeleagă  conţinutul  credinţei".25 — 26).  180  Mai tîrziu cu peste 50 de ani. Gilson. a mişcării.  în  paranteză am tradus după  Torstrik;  întregirile lui  Theiler nu aduc o nouă interpretare.  Neotomismul revine la principiul că „filosofia lui Ar.  Cunoaşterea   răsăriteană rămasă în  tradiţia  credinţei  este  cea  intuitivă şi  augustiniană. (31) p. 1142b16. Numai în imaginaţie (reprezentare) poate avea loc  eroarea. în text se poate menţine mase.  . Reprezentarea e un fenomen psihologic cu totul  original şi deosebit de celelalte.  56.  Senzaţia  ca  potentă  e la orice  vieţuitoare   (417b17   şi  434*5   şi urm. cum se observă la unele animale. e.   (B). număr. 428^19 şi urm. se ating din ce în ce mai mult treptele spre desăvîrşire  —  spre  deosebire  de  nattiralismul  aristotelico­tomist care n­o ignorează.învăţătura ca o  amintire. Distincţia este la Ar.  Vasilescu (100) pag. „Credinţa stă faţă de gnoză (cunoştinţă) cum stă supoziţia  (prolepsis)   faţă de  ştiinţă  (episteme). Chiar şi în acest caz ea nu rezultă.  Despre potentă  şi realizare mai clar în 426a13. căci îi aduce roadele experienţei faptelor şi realităţilor. 430b 29. Adv. pe cînd femininul  nu se acordă cu „ştiinţa şi intelectul".  Clement. se impune) căci 9aive­:ai se zice tocmai  despre percepţia premergătoare. şi în : Despre vise. 79.   . a  devenirii. Soarele e mai mare ca pămîntul şi în Meteor.33   combătînd   pe Platon (Soph. cum se arată la nota 58.   figură. a vieţii.G. Credinţa  e o  atitudine. III. Math.  II. 39b.  254^21 •  e  concepută ca   percepere slabă (neprecisă) în Rhet. 3. Reprezentarea la  animale în  433a12.  50. care nu e de la Ar.  căreia trebuie să­i  urmeze cunoaşterea. sensibilelor comune (mişcare.   vedere  sau  privire  ca    activitatea  potentei (energeia) v.  convingerii raţiunea. .  51.   dar viermele n­are decît pipăitul nutritiv.

  „gîndeşte  şi   concepe":   Swcvoia  este  discursivă  şi  discernentă.. Intelectul este fără amestec cu realităţile şi formele inteligibile.   cînd  există   (409b   26.  61.   Philoponos    (524.  62. conformă unei identităţi în lucru. (72) 54. propune  £xei „conţine".n.58..   fără  materie.   adică  a părţii sufletului care cunoaşte şi înţelege  (mai jos  1.  în care s­a analizat iraţionalul (Ti  aXoyov).   voslv).  VII. însă rolul  care apare în context e superior cu mult acesteia.   l  Sext.   prezumarea. în acest caz. deşi nu e nici un motiv să fie menţinută. o compoziţie. în concept.  63.31;   427b5).  Astfel  Aeneas Gazaeus (sec.   Crat.   După  el.  Etimologia e justă: «pavrocoia de la 9 & e.   Fizica   VIII. unitate).  Intelectul după Ar. deci nu poate fi vorba decît de  Intelect ca for suprem. cum  este şi obiectul  182  perceput în act.   12. Intelectul în natura lui este pur şi totodată o  putere mereu gata să respingă o acţiune care i­ar turbura activitatea; deci puterea lui nu e numai o potentă.) critică pe Ar.   (428^28)   Ar. ar fi lămurit mai    bine    fraza.   174:  ŢÎJ ; «îffGrjciew c. număr. numai intelectul poate fi  receptacolul ideilor. căci orice propoziţie are un subiect şi un predicat. Adv. actul imanent cel mai perfect şi cu desăvîrşire  spontan. o opinie.  pe cînd  acesta distinge deosebirile şi stabileşte   analogiile. numai potente.şi încă numai accidental"  de către Bywater şi  de  Ross.   care   a  făcut   obiectul   cercetărilor anterioare şi Intelect sau cugetarea în act. v.. în alt sens decît mai sus 408''29 şi îri  adausuri 430a  18. Emp. iar nu sufletul în întregimea lui. Ideile sînt toate. 450*24 şi Despre memorie. b 2; 425b 23 ca 434a29).   în  traducere  am  admis  părerea  lui   Nestle  (79)   pag. V e. Intelectul nu alterează  nimic din substanţa altora şi nici nu poate fi alterat de acestea. se domină pe sine şi pe celelalte şi este neamestecat cu ceva;  orice amestec 1­ar împiedica să­şi exercite dominaţia. nu sînt decît unul şi acelaşi lucru în existenţa  extramentală.  Intelectul după scolastica toniistă este determinat de obiect cînd e pasiv adică suferă o impresiune şi prin aceasta se  produce o fecundaţie a gîndirii care e specifică operaţiei intelectuale. distincte ca atare.  Ar.  Cuvintele din paranteză sînt mutate  de  aici  mai  sus  după  .  67. dar şi  sat  l spune aproape acelaşi lucru; în paranteză după Torstrik. stare. iar nu realităţi.24. se disting de recunoaştere (T o yvwpîCeiv) prin aceea că primele construiesc forme de  gîndire. cum au spus şi alţii: Doxogy. o compoziţie noţională conformă unei identităţi  reale. ca factor raţional (cf. un adaos la gîndirea lui Anax.   în 418a 3 :   organul perceptiv este ca potentă. J.  de alt gen  decît funcţia sa esenţială.  59. Theiler crede că e vorba de  0~oX7)'jnţ (supoziţie). deci adevărul intelectului nostru este  propriu­zis o identificare în noi. dar adesea S  tex vota cuprinde deodată cu acţiunea şi efectul.  68. Orice propoziţie este o sinteză.   413*. critică pe Platon. Mai tîrziu în sec. în.suferire" şi aceasta e diferit (cf. se  impune de la început; dacă această parte este o mărime cu loc  în spaţiu sau cu un loc anumit în corp (la Platon în  cap) sau numai în cugetare. deşi termenul „locul ideilor" e altfel exprimat. 884.  cu dezvoltări pentru înţeles. Despre vise //.  Comparaţia  între   percepere. Cele două lucrări ale Intelectului cunoaşterea (TO Y^Yvc^a~ xeiv)    şi   chibzuinţă sau înţelepciunea  practică (TO <ppovetv).  întrucît el  este  o  formă şi  lucrează  cu  forme.   1W2 a 28).  IC un paralelism dar nu o identitate.  163. schimbare. lumină. văzută încă  în  402M6. cum  concepe Platon. 85.25 şi mai cu seamă EN l. dar  conţinutul între acea . O apariţie derutantă (nrapeijicpGuvov ca  429 a20) poate fi înlăturata de Intelect prin simplu discernămînt. XI .  66. unite prin vorba este şi prin care spiritul le declară ca identice în realitate. Judecata consistă să declare că două obiecte. care în gradul ei iniţial este o 56£a.  Cele trei specii de senzaţii sînt: percepţia obiectelor sensibile proprii. dar  Parmenides 132b nu e de acord cu această părere.13.  ci o  realitate mereu de pază pentru a­şi apăra libertatea şi dominarea şi a „bara" pătninderea a tot ce e străin. v. După Ar. percepţia accidentală sau asociată celei  principale şi percepţia obiec­  telor sau momentelor comune (mişcare. aşa că nu­şi pot exercita existenţa decît identificate între ele. (77) P. Mai puţin clar în Met.   ajunge  la  analiza  Intelectului. în Răsăritul dominat  de   Platon  s­a  menţinut  această  teorie.Ca fiind străin".  . 402. Aici e vorba de rolul neutral.  Bupă Anaxagoras în frg. că deşi sufletul este o formă  183  'îiemuritoare o introduce din afară în corp şi îi înlătură astfel ­nemurirea. Locul predicatului Sioiasi (se va deosebi) la urmă.  64.  Trecînd de la reprezentare ca o noţiune medială între percepere şi  gîndire. TTJţdbto roiv TptwvaîcrO.   265b24;  la   Platon. după cum ne informează  Plutarh  De  Iside  374e.  424a 18.  neinfluenţabil în acţiunea lui din partea unor factori străini de esenţa lui.  v.  69. ce apoi devine repede o  prezumţie sau supoziţie. math. (>7r6XTj^ t c  conceperea. 413b   15. I. text Trend. sînt deci două  obiecte distincte ca atare. 69.   adică  actul sau realizarea aceleia. 451A 15—76.  60.  65. I (A] 989a   15.  „neafectat" : arca Os ţ. întrucît e străin. cu totul deosebit de cele discutate în capitolele anterioare. Deci expresia e ca şi pentru percepere. G.  este  rezultatul  experimentat prin  cazuri  concrete  ale  celei  dintîi.  Maritain.   16).

 28 B 3): „este identitate între  gîndire si esenţă; existenţa intelectului constă deci în gîndire.  76.   12—17). pare că atribuie conştiinţa unor  simţuri. Michaelis: Zur Ar.   9). revine asupra acestei idei după 422a 31 ; 424a  14..).  75. P. principiul lui Parmenid. unde se face deo­  sebire între suflet şi noţiunea de suflet care se pot confunda^ dar . VII (Z).  Jena  1833 p. v. care reflectă gîndirea asupra sa  însuşi. Am adoptat ordinea stabilită de Theiler şi apoi coniectura lui  Corn/ord Suvx^si S'ourwţ . Măritam. într­uii cuvînt. I.. iar cel care este instruit în ştiinţa morală. Spiritul are exigenţele  sale în noi. III. 488 — 498^ K.. dar nu le foloseşte decît  cînd vrea. după  Priscianus Lydus în Metaphr. v. pag. Lehre vom Nus..  extern şi  combinat. 6) ; de ex.  Alternativa este :  dacă intelectul este acelaşi faţă de sine ca şit faţă de alte lucruri externe. de a fi înlănţuit de raţiunea pură într­o stare de sublimitate". După tomism şi  neotomism „inteligenţa este considerată dintru început ca materia primă.. chiar dacă n­ar fi virtuos. dacă însă un  alt factor. VIII  (H).„Intelectul este oarecum ca potenţa însăşi noţiunile inteligibile". Ambele ipoteze se rezolvă de Ar. să judece bine despre stări şi lucruri pe cale de cunoştinţă. 24.există astfel ca potentă". înseamnă că şi acestea  conţin intelect;. Ar.  deci  amestecat. VII (Z) 70337* 30 şi forma în sine. VII (Z). 455a 12.sufe­rirea" se raportă la esenţa lui. 16. în loc de „trebuie să fie ca o tablă".un om" şi noţiunea de om (ce e el ca esenţă) nu se  pot confunda. V (A). 1057. Afecţiunea  modifică datele şi duce 3a eroare. pentru a distinge înţelepciunea tomistă de cea  mistică.Mihail PsellOs iarăşi critică pe Ar. Sîntem imens potenţiali. ca şi mai sus* 403a 10 şi urm. 7.  Exemplul revine în Met.29. T030b 8..  curn e cazul.  77.  Senzaţia corespunde liniei drepte. întrucît e o reflectare a aceleia. 122.  ideiitificîndu­se cu sufletul şi devenind prin aceasta „forma formelor".  în continuare este vorba despre ştiinţa teoretică (în . căci numai el este capabil să aibă o  conştiinţă reflexă. lib.  ca  să distingă funcţia intelectului de cea a simţurilor  care sînt unite cu corpul: Despre somn 45 fa 7   şi urm. 204a 23. Această interpretare a conştiinţei de sine pune în armonie locurile în care Ar. învederează deosebirea dintre obiectul concret: (b. Met. 5. J.  ca de ex. şi tomişti.  Mai sus în 429a. 7J7a 9}. Dar e o iluzie cruntă să­i impunem  ca lege.  va putea. cu linia frîntă şi cea dreaptă.  îl face  inteligibil. deci din proprie iniţiativă {S T auToO nu 81' auro v cum e greşit transmis chiar la Teofrast. Toma de Aquino. corespunde cu numărul 2. iar gîndirea celei frînte. (77). care aparţine numai omului fiind  egal  cu imaginaţia creatoare.  Ar.  W36&14 se vede că  şi Xenocrates raţiona astfel.  71. deci nemateriale. 4  nous este conceput ca o facultate sensibilă.  Keustrelitz  1888) Kampe (Die Erkenntnistheorie des Ar. după cum înţelegea Aiiaxagoras^ însă nu poate fi influenţă şi  suferire decît între agenţi de acelaşi gen. foloseşte o altă expresie deeît în 1. admit doi Noes: IntelecP pasiv facultatea senzitivă  şi Intelect activ sau creator.  417a 21  şi urm.  78.  Linia dreaptă. Despre somn. „Intelectul cu  privire la ceva ca esenţă e totdeauna adevărat". 31. cum s­a arătat şi mai sus 404b21. III..  deoarece aici . 7025b 32.  80.  74. a!8 şi sensulJ de „inafectabil" prezintă o variantă la a!5. VII (Z). aplică la noţiunile abstracte. în Met.  (1870). căci sufletul îi este pliu de formele de gîndire ale ştiinţei sale.  a doua  corespunde cu omul care ştie. 1043b 2. v.  1048* 34 şi Fizica  VIII. P.  (Ar. cu acelea care le atribuie simţului comun. De anima. „JSl  există ca potentă întocmai ca o tablă nescrisă".. (72).es (51.  79. 88. cum face Kant.  73. 255b  2.  Trend.  „Ca potentă"  atît percepţia cît şi gîndirea se prezintă ca douăj feţe ale aceluiaşi subiect sau ale aceluiaşi proces. 333­  334. conjectura lui Theiler. Textul în 429b 12 cu $ odcpxa. şi Met.  Ar. prin teoria potentei şi» trecerea la  act; veiei nota 84. conim.  "72. cu două feluri  de noţiuni :  unele sînt forme  în materie  (cum e­„cîrnul"). cit.  vederea (425b.   contravine  esenţei   lui   cum   precizează:   429alSs şi urm.  Simţurile cuprind întreaga fiinţă fizică.. dacă ţinem să­1 învăţăm numai lucruri omeneşti. Cu aceste două exemple din matematică şi fizică Ar. 323^29.  70. Din percepţiunile  care formează o sinteză  psihologică se nasc două aspecte diferite:  un aspect obiectiv care  îmbogăţeşte pe om cu o nouă cunoştinţă despre lumea din afară ; un aspect subiectiv. Despre generarea animalelor  II. cf. Formele ca realităţi se adună în suflet şi formează o comoară. l.. după pitagorei.  129. 7.  Ar. ne biciuie cu dorinţi şi totodată ne cere să ducem o viaţă mai bună decît viaţa omenească; înseamnă să­1  nedreptăţim.  Frg. între judecata pe cale de cunoaştere şi judecata pe cale de înclinare (I. I/a 417a 27 se poate contribui cu Met. . ea este pură potentă faţă de obiectele  inteligibile..  vieţii  senzitive este directă numai la om.. după Ar.G. Siwek.  altele formele sau noţiunile nemateriale.  (93).  Această conştiinţă  atribuită de Ar. v. o pleroma. pe cînd intelectul lucrează. IX (6). 68 şi apoi 417h2 şi urm. •81.  Ei  admit că în cap. op. Met. 1037b 2 şi Fizica. precizează cele trei trepte ale entelehîei; prima e dată omului prin naştere  (v. considerînd deci  raţiunile inteligibile" v. mai ales că linia corespunde cu „continuul"  (cuveysţ). a recurs la distincţia stabilită de?  1SS  Ar.  12D. p. omul care are în el  deprinderea (hexis) va lucra din înclinare consultînd dispoziţia sa interioară. dar deosebiţi ca specie: Despre Generare şi distrugere. şi depărtaţi de activitatea formelor pure. (72) p.  82. 14  „cîrnul" o stare concretă într­un obiect concret ca şi 43 lb 13.

 Un mod de a exista în sine însuşi şi un mod de a exista într­un suflet mă pun în faţa problemei cunoştinţei. în principal de Ar. IV.  83. Vechii  comentatori au ajuns la această concluzie constatînd două laturi ale intelectului. Dar într­un punct anumit nu mai e nici o deosebire între  cunoaştere şi obiectul ei.  „cauza pentru care cugetarea nu e permanentă". După Theiler. în vremea noastră problema raportului între obiectele  gîndirii şi existenţa umană a fost pusă de Sartre prin existenţialism.   1072b25. a 2.  Cap. reluată şi completată de  scolastici. dar că e o creaţie anumită. Natura lucrează deci după Ar. XII (A). 70 — 77 interpretînd pe Sartre în .. Sartre defineşte omul: „Fiinţa şi singura fiinţă în care existenţa precede esenţa.în natură".Intelectul activ este pentru inteligenţă ceea ce  este lumina pentru obiectul vizibil.   V a format subiect de discuţii foarte aprinse şi contradictorii încă din antichitate. (. termen care apare ca neutru în 426"2 şi Met. Cunoştinţa este a unui anumit lucru.  ideile expuse aici s­ar fi   putut mai clar desprinde din cele anterioare şi mai ales din cele următoare.III şi  urm.. prin cunoştinţă. toată lumea indivizilor unui gen. nu poate gîndi prin sine.  întrucît nu depinde. 2.  Sufletul nu coincide materialmente cu toate obiectele.. 24 după Ar. în „Despre suflet" ca în stare să devină.  Deci gîndirii imateriale îi revine conducerea (432.   Procesul  urmează  o  cale  naturală:   ysvscrtc.   Met. Ross în Introducerea la metafizica lui Aristotel l.  Obiectele care conţin materie sînt numai ca potentă obiecte de gîndire.229all. IX  (G)  8. 17. Unii tomişti şi dintre moderni Franz Brentauo.  dacă ar fi  lipsit. Intelectul  181  •pasiv <primitor de impresii> este o simplă potentă. III. ca potentă.  Materia constituie.sens de actualizare în gradul al treilea 417:128). . Intelectul nu mai are asupra lucrurilor o vedere exclusiv exterioară.  XII  (A). adică în întregul proces de devenire a lumii sublunare căreia   aparţinem.  Oxford   1924. sînt unul şi acelaşi sub raportul precis al actului cunoaşterii. cf. CXI. Ideea că  fiinţa este ireductibila numai la cunoaştere este teza fundamentală a existenţialismului.. b!7 şi Met. Discuţia a fost expusă pe larg de W. ca materie.Despre simţire. aşa că cunoscătorul şi cunoscutul. 4. Ar însemna să revenim la idealism dacă am defini fiinţa în funcţie de  cunoaşterea noastră.  86.  . Exprimarea prea scurtă  faţă de importanţa problemelor discutate   măreşte şi mai mult greutatea înţelegerii. şi nota 71. deoarece aparţin. ca şi arta în vederea  unui scop şi impune anumite forme materiei..  85. Intelectul pasiv denumit TraOrjrtxog şi folosit ca termen o singură dată  (în sens diferit) şi propriu este caracterizat de Ar. 6.  ca senzaţia. 1075a1 şi urm.  28. III. căci îl face inteligibil. senzaţiilor şi reprezentărilor. 2. sau o producţie artificială TTOÎTJO iţ (creaţie).  „o stare" (hexis) adică o alcătuire pozitivă spre deosebire de „privaţiune".   (Met.suflet  cugetător" se înţelege  cel  discursiv  ca în  431a14. Roger Garaudy (52) pag. Aceşti factori trebuie să existe şi în intelect. deoarece formele gîndirii sînt  despărţite de materie şi există numai în intelect. căci în imaterialitatea naturii sale. căci Ar...  de un obiect extern. între gîndire şi existenţă. şi deci de conţinutul practic al ştiinţei (9swp7)Tixâ> ţ} cum e în  431al. deci trebuie activizat prin obiectele sau  noţiunile inteligibile care nu sînt în act.   De  altă parte. 6. El ţîşneste în  lume şi se defineşte după aceea" v. iar nu obiec­  telor nemateriale  ale gîndirii. 1025h22.  este sub puterea noastră. deci realizarea gîndirii nu e totdeauna şi continuă. •el  devine tot ceea ce cunoaşte (73) pag.  Intelectul nu ia contact. că se deduce nemurirea personală deoarece vouţ e  separat şi vine din afară în embryonul uman.L'etre et le neant p..5). . Ar. toate  lucrurile. vou ţ care presupune o altă funcţie decît intelectul  activ sau creator : o Tto nrjTixoţ voGc. Numai divinitatea e veşnic  fericită pentru că Intelectul său  e  veşnic  activ:   „ce sîntem noi  cîteodată.  adică ideilor. a  crezut în creaţia sufletului personal sub forma intelectuală. Acel rol îl joacă pentru noţiuni intelectul activ sau agent: el face să se  concretizeze ca act noţiunile inteligibile existente numai ca potente.   în  a   13  prin  . Rolul acestei „stări" este analog cu cel al  luminii pentru perceperea culorilor. 85.  84. ajung să afirme că Arist.  Maritain (72) pag. VI. după cap.  cum credea  Platou.  Tomismul şi neotomismul au răspuns după Ar.18.Un   factor   potenţial   e  trecut la starea de factor  în   act.  186  Fiinţa nu e nici creată nici creatoare; ea există. sau urmaşii lui au introdus ulterior acest capitol la  un loc nepotrivit. VI (E). 6 şi 426a.  1049b24) :    . fără ca fiinţa proprie a unuia să  se confunde cu fiinţa proprie a celuilalt. Este vorba de intelectul fl/fGtaWortaOrjTixo c. nu s­a pronunţat explicit în acest sens. V  desparte discuţia firească continuată. 425b. în 417b24  intelectul. 15. (despre intelectul uman) ;   1072b20  (Despre intelectul divin)  cu locul  interpretat m întregime de Plotin  VI.  D. însă îndoiala răinîne. în orice  caz nu e o emanaţie panteistică şi deterministă.  prin esenţa sa.  decît după ce obiectele  au fost desprinse  complet  de  materie. Intelectul activ  sau   agent   este   cauză   eficientă   deoarece   după   Ar.   Dumnezeu  este totdeauna". 447^11 }. căci cap. v. La J.  el însuşi se identifică în totul cu ele şi devine sieşi inteligibil aşa  cum se propune prin întrebarea de la 429b26. în cap.  Greutatea pentru om este de a distinge în cugetul meu ceea ce ţine de înseşi lucrurile şi ceea ce depinde de puterea şi  felul meu de cunoaştere; analiză subtilă începută de Platon şi întregită. dar în  ambele   cazuri există materia din care  rezultă lucrurile şi cauza sau agentul eficient (TO uş'ou).  tot  de  către  un  alt  factor în act.

  îşi regăseşte  esenţa  adevărată. ca şi la Simplicius In  Physicos. nimic nu gîndeste. 1248a26. Dacă timpul este născut  (are un început)   cum pot fi nenăscute şi veşnice faptele săvîrşite în timp?" Dar Ar. III. între ideea de cauză şi cea de timp. ca despre Intelectul pasiv că nu  gîndeşte continuu. apoi a unghiilor. copitelor. v. 221b24;   EN. Mă opresc cu Theiler şi ceilalţi la a  doua interpretare.  Noi nu ne    amintim de existenţa noastră anterioară pentru că intelectul unit cu fiinţa noastră este afectabil şi  pieritor. în unitate cu Intelectul absolut. 571 citat mai mult în glumă. VIII. a căror primă origine este Dumnezeu. cum e universul etern şi nenăscut.Pneuma ini Lykeion".  nimic nu cugetă. Despre spiritul divin în Met. le  oferă gîndirii. 248. v. cit. se pot interpreta în patru feluri : fără intelectul activ. EN. 24." Uve­jua este probabil o specie de eter  care alcătuieşte sufletul. Arist. Gilson (55)  p. 1070a. tot aşa.  Abstracţia e opera intelectului uman (ibidem pag. Moraux în „Autour d'Aristote. compus din materia sa şi  forma sa independentă de corp. (67) pag.  Louvain 1955.6).  (11). ca şi în Fizica.Intelectul activ e distinct de corp. IX (6)  105lbl   şi urm. La Diogenes de Apollonia frg.  XII (A) 1071b 22 ; 1072*25 si 1073*. prin materie. vezi şi Met.411. Tricot înţelege că fără intelectul activ. primitive.  (77)  P. Jaeger . presupune existenţa materiei ca suport  al intelectului  afectabil care. cea mai pură alcătuire a cărnii şi a organelor senzitive. „Cum zic elinii că universul a devenit dintr­o cauză şi nu în timp" ? Dacă e imposibil ca  universul să existe fără timp  (noţiunea de timp).. I (A) . 48. Prin intelectul agent noi ne apropiem de îngeri.  Grigore de Nyssa se pronunţă. seminale. Despre  interpretare   16a12. Sufletul ocupă corpul constituit şi­i conferă  ultima sa perfecţiune. 283.    1112;»22; Met.  Mai sînt locuri în care se face aluzie  la aceasta: Protr. se face referinţă la locul nostru. Ind.  Prin compunerea ?au confuzia adevărului cu neadevărul se ajunge sigur la eroare ; prin separarea lor   eroarea   e  numai probabilă. Trend.  96.  dar  divizibile  ca potentă.  95.  17.   „dar luaţi în general" ; în genere. precizează că numai  intelectul activ (sau creator) posedă aceste trei calităţi: „separat" şi 429a 11.    deci    e    o    unire    artificială. o realizare este anterioară potentei. Ar. cercetînd textul.   unde. Problema este discutată pe larg de către P. iar prin  surplus pe cea a oaselor. susţin că interpretează just gîndirea lui Ar. v. 46. să le unifice şi să le transmită ca noţiuni intelectului activ care gîndeste cu ele : „fără Intelectul pasiv cel  activ nu gîndeste nimic".  91. sufletul are o parte raţională şi o parte neraţională care se numeşte şi pasivă sau suferitoare. E. Aici Ar.  După  Nemesius. 491a57) sau fără intelectul pasiv. 965. Cuvintele  „fără el intelectul nu cugetă nimic".  188  ca Averroes. (77) P.672. XII (A). prelucrînd senzaţiile. După Bonaveutura unirea materiei  cu forma este principiul individuaţiei. Intelectul activ e prin esenţa lui lucrare şi nu se poate spune despre el.    nu naturală.  16 şi  1464. 6 pag. proclamă  nemurirea sufletului sub forma Intelectului pur. D. dacă nu există timpul etern.G.  VI (E) 1027h25 şi urm. 12. 642'r'28 şi nota Dirlmeier la E N voi. 403.  1012» 3   şi urm. Atributul (XTraOy]?   din 429al5 are alt înţeles „neimpresionabil"   şi deci  nu e contrazicere. care. 736h2 „rârnîne numai că Intelectul a intrat de  afară (GiipaOsv) şi că el singur este divin".b23  „neamestecat" 429a18 pe care le admitea şi Anaxagoras pentru „suflet" în întregul său. Divinul din om în EE.   1177a15; Met.    j(cop laOsiţ: în acesta   accepţie intelectul este separat de corp (v.   voind să  argumenteze   că lumea e creată în timp că. offert â Mansion". existîiid cauza  să nu existe şi timpul. prin comparaţie cu părţi corporale greşit reunite între ele;  posibilitatea există numai în   sculptură    sau    pictură. intelectul pasiv nu cugetă  nimic (Hicks (15). X. ajunge la concluzia că e vorba de creşterea animalelor prin hrană asimilată:  „Cum natura face pentru creştere în fiinţele care se dezvoltă trăgîndu­şi hrana din afară. Aceeaşi exprimare aflam la Teofrast fr. 7 şi 8. răspunde prin teoria că mărimea  ca şi timpul sînt indivizibile  în  act. natura săvîrşeşte. 509) ; fără intelectul pasiv cel activ nu gîndeste nimic; (Simplicius. După Theiler Ar. în acest sens şi W.  93.  Empedocles frg. susţinînd şi învăţînd că lumea este eternă.  1461. dar el îşi păstrează perfecţia sa cînd se desparte.e imposibil.2 şi urm.  Slăbiciunea sa este că nu poate să formeze concepte decît pornind de la speciile abstracte ale lucrurilor sensibile. Bonitz. 429a24) şi tocmai cînd se află în poziţia sa de  puritate. Toate fiinţele Universului se explică astfel  prin dezvoltarea în forme de intelect. v. pe care îl va in­forma la rîndul său. etc.   în   a8. cum s­a spus mai sus în cap. Cea mai înaltă funcţie a sa este cunoştinţa primelor principii. în chiar fiinţele în  curs de a se forma.  „Incomensurabilul" este diagonala într­un pătrat.   devenind  desăvîrşit  şi  veşnic.  Este singurul loc în care Ar. 184. si: Despre părţile animalelor I. La ele se  adaugă ca principiu de mişcare dorinţa ca un factor impulsiv. 53. e neafectabil şi pur. cum e ştiinţa în act faţă de ştiinţa ca  potentă. 188).3. 40. ZarabeMa (24).  94. 4.  97. ca.   J. Deci   intelectul activ nu poate gîndi fără noţiunile pe care i le culege  Intelectul  189  pasiv sau afectabil.24 : „neafectabil" ; 429a15. Bonaventura susţine  că lumea n­a existat de totdeauna pe cînd filosofii arabi. nervilor şi părului. deoarece intelectul pasiv sau afectabil are tocmai menirea esenţială să adune impresiuni pe calea  senzaţiilor. IV. J V (T).  ci îşi  are existenţa dintr­o perioadă de mai multe zile?" v. Sufletul este deja o formă completă prin el însuşi.  Ross). op.G. 29 şi urm. a exprimat  o altă părere într­o scriere tîrzie : Despre generarea animalelor 11.. nu există cugetare fără intelectul activ (ca şi W.  92.

  101. în locul discutat de noi.amestecul" şi poate mări eroarea. cit..  „privitor la esenţa. 999*2  ;   F (A). întrebîndu­ne dacă putem parcurge infinitul în timp şi spaţiu. P.  106. aici v.y.  1016b 23. decît prin raport  la un obiect.oic. şi mai ales.   V.   S­a făcut o combinare greşită dacă nealbul nu convine subiectului. ca şi cum ar fi însufleţită de un  singur spirit". Met. repaus. Met.  192  Nu se poate greşi „circa quidditatem vei". ale corpurilor pieritoare. De altfel ei credeau într­o mişcare circulară a corpurilor  cereşti (unii şi a sufletului) şi mişcările terestre rectilinii. Toate apar ca o negaţie  a  fiecăreia  de  mai  sus:   punctul  ca  privaţie a  lungimii şi momentul ca negaţie a timpului cf. Le  systheme du monde. provin din necunoaşterea forţei masei în dinamică (v. p. EE   1245b    16; 1071^22. prefera explicaţia prin punerea în  mişcare a aerului în urma declanşării aparatului proiector.  IIf. cf.  (B). formează a treia clasă de   noţiuni   indivizibile.    I. trece în act ca obiect de cunoaştere.  de mai sus = afirmare. Ele sînt indivizibile chiar ca potentă.  IX  (8).  Fizica. cu privire la uesenţă .  „în  rolul  de  contrariu  faţă  de  sine"   (svav­rlov   au­rw.   . figură. Deci nu poate greşi decît cînd o sinteză intervine accidental într­un act;  aşa confirmă şi Toma de  Aquino (De   veritate. momentul care desparte trecutul de  viitor.   VIII.   IU  (B). cu lurnea din afară.^a. Asupra acestora stăruie Ar.­y.  şi  Met.. ci  numai  într­o sinteză săvîrşită de imaginaţie în jurul imaginilor sau  în  jurul percepţiei .   defineşte  191  eiăos­nl: „este o noţiune opusă ideii de cantitate şi care constă în calitate.   1002a  19; XI  (K). 263A4 si urm. IV (T).  107. în loc de sveîvat sv au­rw :  „şi să fie  (discernentul)  în el".  105.  1008b 34. le numeşte „sensibile prin accident". Acestea privesc unităţile indivizibile cantitativ  (x ari rtocrov) ; de acum trece la  indivizibilele ca specii formale (TO>   ei'Set). vezi Fizica.  (A).  190  98.  (T). 17. Această teorie a fost acreditată de Simplicius însă Ar. pur raţionale.  102.   v. După Trend.  Mărimea  ca  şi  timpul  este  indivizibilă  ca  act şi divizibilă ca potentă. ca fapt nu se poate parcurge v.  1011b26. 1075b   22;  1074b 33. 418.   cum subînţelege Torstrik.983 «15.  Noţiunea de „jumătate" este numai o potentă deoarece intelectul tinde să menţină unitatea; de aceea după  împărţire.  IV.   poate   avea   loc eroarea.   188 în notă. Siwek op.  99. căci alb şi nealb sînt noţiuni „simple" şi nu  pot fi nici adevărate. IV.    12   şi   Summa.    v.  . intelectul trece de la obiect  la motivarea cunoaşterii. 192}. direct. deci a unei forme pozitive pe care o face cunoscută prin contrariu. v.  ca în Met. şi 4l2b  10  şi  urm.". Intelectul este o forţă cu  diferite atribute.   VII (Z). Trebuie să notăm că eroarea nu constă într­o dizarmonie pozitivă  între  propriul  său  obiect  şi percepţie. p. mărime) sau în fine. 7.ci numai ca specie".. dar în realizare. Î032h 2   şi urm. Duharn. 8. deci pentru  a cunoaşte privaţia unui contrariu trebuie să fie în posesia a două contrarii şi să  se identifice cu contrariul negativ care. fiecare jumătate e concepută ca unitate.   Trend.sensibilelor comune"  (mişcare. şi Met. Noţiunea formează oarecum un întreg  adunînd părţile sale într­o legătură necesară şi forţată; deci este indivizibilă prin sine.   Numai   în  imaginaţie. His­toire des doctrines cosmologiques de Platon â Copernic. în jurul  sensibilelor pe care Ar. citat de Tricot pag. I. cf.  indivizibilă.. .   Met.  dacă există un contrariu".  „punctul şi orice <termen> de diviziune" etc. explicarea mişcării proiectilelor prin propagarea în aer a unei unde  motrice sau prin antiperistasis (mişcare de vîrtej prin care aerul izgonit de proiectil ar reveni asupra acestuia să­1  împingă mai departe). 190. .     Met.  104.   ca  sinteză.   deci   nu   în   esenţa  lor.  „lungimea"   adică  noţiunea   de  cantitate. (72).  „precum şi negarea " db^ţaa ic în loc de T.    spiritul    divin. în abstract. (93)  p.    este    pură     activitate. 1060b 14 ; aici e vorba de timp. Paris 1913.  Erorile despre mişcare în mecanica lui Ar. cum e noţiunea de om care e o specie   cu   formă   unică.   tinzînd  spre  unitatea ei. Met. Chestiunea   era  pusă de  Zenon în anecdota cu broasca ţestoasă şi Ahil. A'  (/). 3).  100.  1.   Theiler).   sau „să fie unul <unitate> în el": ev  eîvcci ah­Ş. prezentul fiind aproape disparerit. intelectul nu ia contact ca atare.     XII    (/V). pe drept. Analiza  matematică insuficientă a mişcării şi vitezei. nici false.  Punctul nu e decît privaţia lungimii. . cum am zice acum. Existenţa care n­  are nici un contrariu alături de sine. . deoarece se poate referi la viitor  sau la trecut. Noţiunea de timp complică şi mai mult .. 222* 10 si urm.  Noţiunea de lungime şi cea de timp corespunzătoare sînt numai accidental   divizibile. Aceasta e a doua clasă a unităţilor indivizibile. trebuie  să răspundem: se poate parcurge însă numai ca potentă. 114 şi notele. 131 n­  are decît rolul de a marca diviziunea în părţi a unei linii.   Intuirea  propriei  sale  esenţe  este  adevărată. Totul depinde de noţiunea de timp.   I.  108.  6.  103. număr. aşa cum momentul desparte timpul   şi tot   aşa  se  poate  spune  şi   despre   alte  poziţii asemănătoare . chiar  accidentale.   1051b 25. căci însăşi ţdc a ic.

 C dulce. v. Despre „mijlocie" v. menţionat şi   Despre simţire 447 b. 26.  fără să fi  trecut prin aprecierea Intelectului practic. Ca facultate psihică sau potenţa el este unu. unic şi indivizibil.426b  12 şi urm. ne­gru­amar) decît pentru sensibile din acelaşi gen. Trend. cum face Tricot după Simplicius 272.  chiar fără senzaţii.  110.  II.  şi în  acesta calitate sînt adevărate.  VI.  Ar.  obiectiv.  aprobă sau   opreşte   revenirea   unei   astfel   de   senzaţii. repetîndu­se.  „sufletul nu gîndeşte niciodată fără imagine".  dar  13 — De»pre suflet  19$  nu ocupă spaţiu. V 1131b 6)   r =  \^  B       D  le schimbăm ajungem la proporţii din genuri diferite:  D  121  Nu e mai greu pentru intelectul practic să înţeleagă. leagă. IX (6)  W51h 24.. 16 şi prin mişcare (417a  16). (EN. 413a   19. 449* 14 se face  legătură între unitatea­număr şi punct (care e l în nomenclatura pitagoreică). iar nu două: una doritoare şi alta respingătoare ; ele   diferă  numai ca concept în faţa unuia şi aceluiaşi obiect (v. Cum face.  111.10.  Senzaţia afectivă e una singură ca facultate psihică.  Ambele lucrează prin afirmare sau evitare.  dorinţă şi repulsie: 431b 2 şi urm. ci se dezvoltă prin activitate v.  Asemănarea cu ochiul şi urechea a încurcat pe mulţi (v. pentru intelectul practic. şi 424a 9 şi 413a 23).   fie   ca  uedivizibile   (âSiaipcra). iar Themistios a omis parafraza acestei perioade.  112. iar nu organul. care   aparţin   gradului    al   treilea   al   eiitelehiei: 4171' 5 şi urm. C = organul  pentru alb; D = organul pentru negru.  117. Aici Ar. „Esenţa lor e diferită" în sensul că. precum se comportă obiectele (adică dulcele  faţă de cald sau alb) unele faţă de altele.  115. 450rt  12 (reprezentarea   necesară   memoriei. îl pun în mişcare.  114. avem A = alb; B = negru. 1139a 21 şi E N. o senzaţie. numai organul nostru e  acelaşi.  Cap. motivînd raţional.  ca şi celelalte.    asupra  cărora revine   deseori.   iau contrarii  din acelaşi gen:  A __ C A — alb.29 şi 424U 25. Mai tîrziu. noţiuni despre bine şi despre rău care ţin locul senzaţiilor din  percepere.  printr­un  act reflex  nemijlocit  şi imediat. fiecare din obiectele perceperii ca şi ale intelectului practic sînt într­un anumit fel. B ~ negru.  ca şi la senzaţii. Cum poate simţul comun. deoarece după comparativa wavrep  Ss nu vine o  propoziţie principală. fie că ele aparţin unor genuri diferite (cald şi dulce) fie că sînt contrarii într­un acelaşi gen (albul şi negrul). v.   cum). e divizibil ca  funcţie.109.  se face legătura între intelect. sînt   obiectele   vizibile   la   lumină  pentru   văz şi cele   sunătoare pentru auz. să primească si să discearnă calităţi cu totul diferite sau  opuse ? Simţul comun e ca un punct care face limita unei mărimi şi începutul alteia: deşi e indivizibil.deoarece acestea alcătuiesc o unitate prin analogie şi ca  număr" spune acelaşi lucru.  Aici Theiler întregeşte astfel: „Căci există ca o unitate şi totodată^ două  ca o limită".   apoi   451&   16).  Vezi şi 418;|3. Senzaţia aprobă  sau  respinge. Christ   şi   Rodier   (14). să primească şi să raţioneze cu două obiecte sensibile de gen  diferit (alb­dulce. (12) 426). dar adaugă cu .  VI.  l şi urm. K u m ai   după   aceea  intervine   intelectul   practic   care. face comparaţie între senzaţie şi intelectul practic. Despre memorie 449^ 31.  118. Acestea sînt.  „<principiile>  fără de materie"   sînt   specifice   intelectuli. Ross OVTOC: .  120. nu dau loc erorii (ca şi  mai sus 430a 7). Comparaţia e bine interpretată  de Tricot:  Intelectul practic nu gîndeşte  fără  reprezentări. 2.   Punctul  cu  două „feţe"  care desparte. ca şi obiectele pe care le  distinge. Pentru înţelegere trebuie să ne referim mai sus : III. „gîndeşte speciile după formele lor ca imagini care. EN.  „prin mijlocie" căci excesul nimiceşte organul. O parte a organului afectat se comportă faţă de cealaltă parte a lui.  Intelectul practic ~ Intelectul noetic după Simplicius 273. căci el nu percepe direct. ci preia impresii senzitive. înlocuind literele eline cu cele corespunzătoare latine cum face Theiler. 7   tratează   despre   intelectul   practic.   dar  acestea  alcătuiesc  o  unitate  fie artificial  compuse  ca   auvGera). dar multiplu şi divizibil noţional.  500.  113.  116. ideea din 431a 16 şi cu a 8 —17. formînd din  ele concepte. în a 27 ca în Despre simţire. şi 424a 4; 435;'  21. deşi cu altă funcţie sintactică.    menţinînd   paralelismul  ci:  perceperea   şi   senzaţia. prin schimbarea termenilor  A       B  Acelaşi lucru dacă privim  obiectele. Pctcnţa perceptivă nu suferă şi nu se schimbă propriu vorbind.  1142b 28; „afirmă şi în Met. şi  417^ 12. D amar şi deci  ~ — ~     şi    dacă  A       B  însuşi Ar. 449a5    şi urm.

 cum ar fi  dimensiunea. p. rezultă că plăcerea şi durerea au un scop. depline entelehii. care nu sesizează obiectul direct printr­o pătrundere intuitivă.   v. însă dacă el însuşi este separat de orice idee de concret. (93).  125. raţionează cu abstracţiuni. e evident că e o reprezentare  confuză şi nedeterminată a realităţii date. Unele sînt potente şi deci obiectele lor nu sînt  deocamdată decît tot potente: unele sînt sensibile. (v. 125$° 33 vorbind de un slujitor devotat. se păstrează o dată dobîndită.  Cu ajutorul  unor „canale" în care unii critici  vor să vadă nervii. contra  căruia a reacţionat W. I (A) 981h nota 22 pag.  „numite prin abstractizare" sînt noţiunile matematice. 94. III. cum gîndeste despre cîrnie în  legătură cu o cavitate în carnea unui anumit organ. op. Intelectul dianoetic lucrează cu abstracţii. din paranteză ; 1­am. 70 — 71). iar aceste perceperi trebuie analizate. căci materia şi  forma i  se oferă confundate şi  amestecate.   făgăduieşte că va proceda în această direcţie  mai tîrziu. op. Intelectul este o unealtă. Intelectul practic nu abstractizează. P. au. Rezultatul acestui efort de abstractizare este universalul. După tomişti există o memorie intelectuală deosebită de  memoria sensitivă şi graţie căreia sufletul separat păstrează ştiinţa dobîn­dită aici pe pămînt.  este o chestiune care trebuie elucidată în prealabil. 6 şi 7. în mod paralel cu intelectul. teoretic. 53. este locul speciilor (formelor) inteligibile (De an. ea păstrează ceva din originea sa şi tiu va putea să se  lipsească de imaginaţie.. după Ar. trecînd  prin stadiile cunoscute.  122.  experienţa. Ştiinţa ca şi perceperea prin simţuri se împart după obiectele lor. mergînd de la inferior la superior sînt: senzaţia.  Aşa că pentru suflet. (55).  Despre memorie. Totuşi ele fac parte din aceeaşi categorie (saa gen)­  126. adică. pe cînd adevărul sau falsul sînt stări despre care intelectul  nu se înşeală. p. ca abstracţii specifice. Legătura între ele se bazează pe principiul finalităţii. cit. 4. Toate fiinţele  care simt. Torţa cîrid stă pe loc arată sosirea în ajutor a aliaţilor. .  ci  printr­o serie de   procedee   mintale   de  abstragere. J02 cu scolion chiar acest loc. (93) p. Ar. Siwek. al   sufletului   sen­sitiv.    adică natura fiinţelor şi obiectelor. şi J. intelectul naşte  gîndul: „duşmanul e aproape" ; în al doilea moment el calculează viitorul şi ia o hotărîre.  î 29. nu cunoştea principiul inerţiei; el  presupune că toate lucrurile tind către locul lor natural unde se opresc" (P. Cuvifl­  194  tele .   paralel   prezentate    cu  formele  sensibile din 424a 18. sediul întregii vieţi sensitive. I 450b.  v. Gilson. 22. Este comparat   cu intelectul: Probi. Finalitatea care îudrumează orice activitate nu se datoreşte  unei intenţii psihice. Ar.  Scolastica încă de la Petru Abelard se pronunţă: „Intelectul   reţine  asemănările  individualilor. cit. Totodată ia poziţie contra lui  Platon. şi o face pe cale de abstracţie. dacă torţa se mişcă. Occani: „Dacă raţional universalul nu există decît în cugetare. ci gîndeste concret şi legat de o anumită stare. altele sînt inteligibile dar cînd trec la actualizare ele devin. D. cum  face în matematici.în orice acţiune" binele ca şi răul este ceva relativ. Astfel s­a ajuns la nominalism. este forma formelor. ştiinţa teoretică şi înţelepciunea (cio<p£a) B B Met.     Vasilescu. deci nu specia ci particularul este originea oricăror cunoştinţe". 955b 23. 7a 79. Aceasta porneşte de la  ideea că ştiinţa fiind o dobîndire (habitus'. adică cu sensibilul. Dar nu trebuie să cădem în greşeala de a restrînge „intenţia" care este în natură. Siwek. arta. VIII. sau forma noţiunilor concep­tibile despre lucruri:  elSo?    VOTJTWV. Universalele sînt deci cuvintele  întrucît sînt apte să denumească diverse obiecte".  127. Această exagerată dezvoltare o face  Torna Aquinatul în Summa theol. 432). Socrate sau Platon. hexis) a intelectului. imaginea se formează după  percepere şi rămîne în organul central. tomistă pag. 139). v. ca un întreg. XXX.  130. Lucrînd cu abstracţii pe   baza   unei cunoaşteri raţionale.  131. Reprezentările ajung să se identifice cu conceptele sale. Filos. 9—11. El n­a profesat  nici un animism asemănător cu cel al lui Anaxagoras.  298).  123. căci sînt în toate manuscrisele:  aÎGQrjaiţ   xoiv^. plăcere şi durere şi se conduc de dorinţă. şi că sufletul.  124. iar nu de „ideea" despre piatră. Deocamdată.  128. dar cînd se mişcă arată apropierea inamicului: deosebirea  la Tucidide II.   dar   nu    s­a   păstrat nimic în acest sens.   Byvvater   mai   adaugă în text:  „Intelectul este forma formelor conceptibile" sau forma  196  formelor   conceptelor. Treptele cunoaşterii. Intelectul discursiv.  E vorba de imaginea unei percepţii. E vorba tot de simţul comun de mai sus. (73) pag. III. 429a 28).prin simţul comun" trebuie menţinute. în partea  intelectivă.. 74. Imaginea rămîne şi după  încetarea   perceperii. nu e nici panteism nici panpsihism. Capitolul  încheie expunerile de mai sus însă le rapoartă la noţiunea de suflet şi nu la cea de intelect. sînt ceva absolut. împlinesc un rol util  organismului viu (v.  Deoarece  195  cunoaşterea începe cu individualul. sau. de urcare succesivă de la efecte la cauze. pentru că sufletul în  întregul său percepe prin simţuri. repetat pentru precizarea expresiei. ca în 430b 18. Dacă  nimic nu are loc în natură fără vreun rost.  132. Maritain. E.  Mina ca unealta cea mai importantă; Despre părţile animalelor IV 687a 20: „organul organelor" din fruntea  organelor;   Politica I. 180. care separa ideile de obiecte.  discursive.431b 12 pe cele matematic abstractizate.  după linia naturalismului      aristotelico­arabo­indeo­tomist  (E. . ca în 424a 17. şi 425a 27. „Sistemul lui Ar.

  Ar. între transcendenţa neotomistă şi subiectivitate s­a născut o mişcare de opoziţie faţă de tomism şi de  întoarcere la Părinţii greci.  126*13 şi Rliet I. II 1223*26. care analizează concluziile neotomiştilor. v. v. Intelectul nu poate înţelege fără imagini.30. J.  139. După E.M. Ar. o realitate nu o abstracţie. 4; 43. Sec. 256. Astfel au procedat: P. unele care se grupează în jurul  judecăţii sau discernămîntului. termen care a fost consacrat după aceea de  Poseidonios.  138.  Partea doritoare e cuprinsă în toate cele trei părţi.  După ce discută din nou asupra creşterii şi descreşterii către pieire (403a  13; 413a 24). 21.'. (29) p.  Ar. nu pot da naştere la reprezentări. XIII.^ au redus grupele la două: raţionalul şi  neraţionalul.  El concepe universul ca o societate de naturi sau de  activităţi colaborînd fără legături mecanice. deci.  J34. nici în neraţionai.  144. întrucît se supune raţiunii cînd se înfrînează. 991b. v. R. Formele abstracte se află  în putere (potentă) în formele sensibile (cf. B însă  posibil ca ele să nu se producă decît cu ajutorul unor reprezentări. nici împărţit între ele. teme rezervate lucrării: Despre respiraţie. l ; Despre tinereţe şi bătrlneţe 467b17. Partea intuitivă sau teoretică e mai pe  larg tratată în EN. 442a) ar fi admis diviziunea bipartita.  Maritain. 64 /b 5 şi urm. a tăiat de la rădăcină pretenţiunile monismului lui Parmenide ca şi  oricărei forme de panteism.  Ar. Danielou studiind primele secole ale creştinismului (Platonism şi .  (Comentariul Dirlme­ier la EN. După Sartre. 8. 126*18 şi urm. 109 în notă. (M). 414 b2; ££. şi Despre vise 459 a 16.  1369*3. passira (v. 147 şi E. De plac.dorinţa" aparţine atît  neraţionalului cît şi raţionalului. Chiar Corydaleu (Acad.  . 432 a 15 apoi Protrepi.  135. 48) nu  lasă să subsiste nici o îndoială în ce priveşte sensul teoriei aristotelice. dar nu putem gîndi fără imagini. grec nr. stabileşte că senzaţia e necesară  pentru  demonstraţie. Ar. 3; confirmă acum că e vorba de  197  potente ca în 414 a29; 416 a 19 şi urm. înclină spre împărţirea  în două: raţional (intuitivul şi logisticul) şi neraţional (doritorul   şi hrănitorul). ca şi aici mai jos. dacă n­ar avea rol în formarea  discernârnîntuluL cf. Ross.    (după Plutarh. opusă platonismului. Virt. 9.  Primele   concepte   sînt mai puţin abstracte şi poate.  Acesta e principiul: Nihil est in   intellectu   quod non fuerit prius in sensu: Despre simţire 445"° 16. I (A). Ar. se referă la şcolile filosofice anterioare care se împart în doua grupe. căci acesta presupune numai afirmare sau negare. (72) pag.  259b  9)  ca şi   Despre    misourea animalelor. 703b 4 şi urm. nu e separat.   însă .. deci şi pentru inducţie. Gilson acest concept din urma e  rezultatul luptei care se dă între singularul individual şi universal. 6. distinge reprezentarea de Intelectul discursiv. accentuează că potenţa perceptivă nu se poate încadra uşor Bici în raţional.  . După EN I. Revenind la om. 1139a si uvm. „Intuirea" trebuie să fie simultană cu reprezentarea. Factorul care provoacă vieţuitorul la înaintarea în mers e căutat pe cale eliminării factorilor presupuşi şi ajunge  la elementul intenţional care e imanent şi teleologic. D.    18.  Acest lucru e posibil chiar cînd reprezentărilor nu le­ar corespunde nici un obiect material. vezi şi:  Anal. la o mişcare. căci au valoare de  imagini ale unor perceperi: 43la 15. Se înţelege că „doritorul" deşi factor de mişcare pentru  celelalte. ms. are în  vedere în neraţionai şi elementul hazardului sau norocului.  Ar.137. Intelectul  gîndeşte  formele  în  imagini.  Reprezentarea este cu totul deosebită  şi ar putea fi  socotită ca o parte psihică. 1. voi. ei se înfruntă cu toată  străşnicia.  şi Fizica  VIII. 1079" 35) şi nu sînt. Noţiunile  simple ca şi obiectele cărora le corespund.164 şi urm. (91) pag. Hippocr. 43. 1334 *22.  140. Politica VII. critică ideea pluralităţii părţilor sufletului (Platon)   şi se   o­preşte la cele trei potente ale lui amintite şi în  Topica IV. trebuie să fie mai presus de toate: o intenţie.  iar altele în jurul senzaţiei (403 b 25; 427a 17). Bezdechi ­­ Bădăran (31) Met. 278 şi la M.  141..Ar. Prin repetarea lor se adîncesc ca  abstracţii şi intelectul poate lucra numai cu ele..  1002 a26. şi 431a 17; Despre memorie 449b 31. el stabileşte trei poziţii: prima: omul nu este decît ceea ce  face. et Plat. Met. Voinţa  depinde de raţiune v. în cartea a Il­a a tratat critic părerile celor care confundau perceperea  cu gîndirea. mai aproape de imagini. prin faptul că nu sînt combinate. pag. IV. Sufletul vegetativ susţine funcţia nutritivă şi generatoare. între individ şi istorie.133.  Prelucrarea acestor  reprezentări dă naştere la imaginaţia propriu­zisă care e o lucrare. adică un substrat de   nefiinţă. ca să nu se reducă la un fapt  fortuit al naturii. fiinţa  este ce este. Top. Barbotin.R. . Alţii.  ne prezintă iarăşi o paralelă. v. I. punînd în lumină existenţa potentei  şi materiei. Protreptic 42.  142. platonienii. a doua actul său este negaţie şi totodată alegere deci autonomie şi a treia : actul. .  136. trece la respiraţie şi  somn.  1*8  II.) însuşi Ar.  143. W. pe baza lui Timaios 69 cd; 72. 268.  VI.S.  După ce vorbise despre părţi 4021> 9 ; 410b 25 ; 424^33 ca şi în Despre  părţile animalelor I. 81* 38 unde Ar.  145. 476M. de un  principiu de neinteligibilitate relativă care stabileşte o diferenţă absolută şi infinită între univers şi Actul pur". cu totul separate  de materie. Galenus.. ideutificînd  ideea de părţi (cu sens de roluri: ţx6pia) cu aceea de Suva^eiq. 480 &16 — 17 şi Despre somn.  mor.  O gîndire nu este o imagine.

 P. VII (Z).  făcîud să depindă raţiunea practică de dorinţă. cu  concluzia:  „Mînia şi pofta  sînt  dorinţe  neraţionale".  Imaginaţia şi  reprezentarea au la Ar. 33d.     picioral.   1147^ 9­10. De aceea nu se  poate atribui unui suflet o facultate fără să aibă organul care să facă posibilă realizarea aceleia. Paris 1961 pag.  1227*   22. 5. 432a 24.  43lb 6) este strîns legată de gîndire şi astfel se prezintă ca imaginaţie. Cele două: gindirea şi năzuinţa  432 b 16 şi Fizica  t VIII. ca în locul nostru. menţionează. si 427b 9 şi EN.  „reprezentarea  drept   ceva  intelectiv"   este   aici  echivalentă  cu imaginaţia creatoare. Mersul spre afecţii neraţionale este prezentat de Ar. (52).  VII. Chiar Gilson a cutezat să spună că unul dintre precursorii existenţialismului ar fi  Toma Aquinatul. 1143^26. anim.    care reia în  realizare drumul invers parcurs pînă atunci de intelectul practic.   Cînd se referă la viitor (v. dacă şi orice dorinţă se îndreaptă către un scop". ca urmare a predominării momentane a părţii neraţionale a sufletului. T 249 b15 ; EN. Met.  I/ocomoţia provine de la un principiu superior.32. care poate degenera în imoralitate.  150. II. 1369a 1. Polit. v. IV. judecata şi alegerea binelui. ca şi     mişcarea    unor  anumite     organe    ca     mîna. 462^. A.  Inima e sediul curajului ca şi al vieţii şi simţirii. Aici el încetează şi începe activitatea  (­pi^i?). cu formaţii de cxivinte derivate. 39.  Scopul către care tinde Intelectul practic este activitatea în afara de el însuşi. G. Intelectul practic susţinut de dorinţă determină alegerea: EN. 28—IV p. 1071a 3.  (v.  200  v. o sensibilitate îndrumată  către un anumit scop. 7235b 31 şi urm. rol dominant.  Î52.teologia mistică) şi P. care presupune o facultate intenţională. Despre tinereţe si bătrîneţe III p. ochiul etc. (77). voinţa. Pe lîngă ştiinţă medicul trebuie să aibă ca factor îndrumător în  lucrul său.  /I/b 7772b 15. la început şi pentru procesul activităţilor: EE. v.  Aici trece la raţiunea practică; v. EN.  Prin noţiunea de timp la Intelectul practic se adaugă   imaginaţia care priveşte prezentul şi viitorul  (T o ^Sv)).  146. 1139*36; ca şi mai sus.  El stăruia mai  ales asupra  dorinţei din care pornesc ; apetitul.  care ar avea astfel. Timaios. căci cunoştinţa  intelectuală se combină cu cea senzitivă şi dă naştere la reprezentări. şi EN. Toate aceste activităţi sînt inseparabile de corp..  Intelectul cuprinde şi noţiunea de timp.  147. factorul  dorinţei.b4. Intelectul practic prin . VI.  denaturînd concluziile logice ale   intelectului   practic. v. Dacă am considera  imaginaţia sau reprezentarea ca un mod de gîndire.  Plantele şi vietăţile legate locului au nevoie de mişcare în vederea hrănirii (ca şi 410 b!8 şi urm.  VII.ubac.realismul" ncotomist. 122. şi Met. simţul de răspundere. Intelectul practic determinat de  năzuinţă   alege   direcţia   mişcării. „Intelectul ordona" în calitate de parte sufletească superioară; v. Fizica VIII. înotul. Intelectul teoretic îşi   găseşte  scopul   în propria Iu j lucrare şi se limitează la ceea ce este necesar.  155. de l. Iar Mihail Psellos (sec.  1139a 30. Deci factorul motor este unic: năzuinţa; v.).  adaugă:  în toate  activităţile care rezultă din forma lui structurală corporală. iar dacă nu dăinuie e numai aparent şi înclină după  poftă sau reprezentare. 22; 415*11] 4/3 b 22 şi Despre mişcarea.  158. 1143° 2.  Ar.  154. IV.  Ultimul moment  al  activităţii intelectului practic corespunde cu primul act al activităţii însăşi. v. deci ca şi Ar. v.  v       v.  199  151. 10.  VI. vizează pe Platon.  un singur termen: qxxv­rccaîa. IV (T) l. 71a)  este sediul dorinţei   şi  speciilor   ei.  156.   Orice hotărîre raţională este justă. pe cînd ficatul (ca la Platon. admite că intelectul e just  (corect)  şi dacă orientarea  dinamică  a dorinţei ar urma intelectul ar fi corectă şi făptuirea. curajul. 1072 şi  1073.  149. Roger Garaudy. 670­684.. Met.  7215b 26.  157. EN. 15.  Principiu de bază în fizica teleologică a lui   Ar.  (77) P.  se îndreaptă de cele mai multe ori spre cele ce sînt  practice. II. 469 ^28. v. 85­86 apoi 121 — 127 cu literatura de acolo. VI. 7227b 33.   Interpretarea   orientală   bizantină porneşte de la Platon. XII  (A). VI. XII (A). 7277a 6. analizînd factorii sufleteşti. şi 434 a 21) ca şi la Platon. Colaborarea lor desăvîrşeşte opera sufletului: după clarificarea din 432a 21 v.   Tim. 700b 19. în: Despre memorie. Met. Fizica. Nestăpîuirea de sine va reveni în 434 a!4.   De   aceea  prezintă  forme  variate:   mersul. Theiler continuă 1 — 15  cu „dacă"   (el)  astfel:  „Raţiunea practică se deosebeşte de cea teoretică prin scop. aici 431 a 15.  153. 455 a8.  223a 25 şi urm.  Năzuinţa are un scop : acest scop este chiar   principiul   de  care se   serveşte   Intelectul  [practic    care  urmăreşte     mijloacele    de folosit în vederea realizării unui lucru. 7. VI. Astfel Nemesius. v. 1153 b35 apoi  Despre mişcare» anim. formulînd din . 253a/ 7. care pot fi false de cele mai multe ori.  261 a!5 şi Despre somn. VI  1139a 31 . au  prioritatea Intelectului. 703b 7. un existenţialism neotomist opus existenţialismului de tip  platonician. Ar. Binele aparent şi EE. 9. 63. atribuie  această calitate şi  altor vieţuitoare ; „absolut   plăcut" ca şi în EE.  7072a 27.  dar nu   aceasta e realitatea. VII. dar în direcţie etică se  opreşte la Ar. 40. ca mai sus cap. după simţire şi mişcarea din loc. Ar. 1334b 20 ; ///. Reprezentarea la animale: 428 a9. mai jos 433 b!7 —18. şi EE VIII. ea ar fi a treia forţă de mişcare.  G.  148.  Este cu adevărat bine dacă dăinuie ca atare şi în intelect.  XI)  după  analiza  definiţiei  intelectului.   zborul. Acest argument apare şi în EN. 1032*> 6 şi urm. în Rhet.   450il 10.

imaginaţie lucrează cu noţiunea de timp. Miller (78). cit.  Pe  linia interpretării aristotelice sînt de remarcat trei curente. o latură a schimbării universale şi a  conexului universal (v.  166.reprezentare   şi dorinţă". ci în sau prin mijlocirea acestora. cum   spune Ar. 69­71.  161.. .  169. forma de reamintire  (ivâ^vrjoiţ). un avînt (po;n)) spre virtute şi spre viaţă fericită (EN (K). Pentru alegere e nevoie de o unitate de măsură în vederea îndeplinirii scopului.. (93). Neosocratismul creştin al lui  Gabriel Marcel. în care o dorinţă învinge altă dorinţă. Pyotag. în fapt  orice fenomen are cauza lui în alt fenomen.).  deşi nu e dimensiune : v. Noţiunea de timp ca şi cea de spaţiu a fost preţuită de  291  scolastici în funcţie de creaţie. I«a om poate învinge  voinţa deliberativă.  Un punct e centrul.  165.   E  aproape generalizată la animale. 433b 29­30.  Simpla dorinţă  adică cea neraţională. p.  VII.  „cum am spus" în 1. însă cauzalitatea este o fază.  159. faptul nu este mecanic. Prin corp  eu sînt în „simpatie" cu lucrurile şi tendinţa trebuie să fie de a fi în situaţia cuvenită prin afirmarea voinţei (G. Toate cer lupta. p. dar ele sînt explicate organic. iar celălalt se mişcă la egală distanţă pe o linie curbă.  160. Mai ales în  actele care pornesc de la o virtute.  îmbătrîneşte şi piere; dacă se întîmplă ceva nou nu trebuie pus în seama timpului. J. distrăgîndu­1 de la realităţi. ca expresie  a  instinctului. dar n­a  fost primită.  &9 — 29 se precizează că  organul «ste plămînul v. Cu  Theiler  am  păstrat  textul  transmis. Noţiunea de  voinţă a stîrnit multiple  studii filosofice. Memoria sub influenţa voinţei intelectuale.Este imposibil ca în timp să devină perfectă. dar interpreţii au făcut legătura cu cele următoare intercalînd q>avraaia  după T­yjv   în  1. continuă: ceea ce este în timp. Desprs simţire. dîndu­i eficacitate şi desăvîrşind­o. 246 sq.  V. vag exprimat. mai atrăgătoare.. Fără floare ar rămîne totuşi.14­19). 357'1 ca şi mai sus.)   . I. şi Parva naturalia. 451*3 8 si urm.  Mai sus III.  167. Altfel cauzalitatea ar duce la determinismul  materialist consecvent care caută cauza HU în afară şi în urma fenomenelor. şi Despre mişcarea anim.Dorinţa" e o năzuinţă de  rang inferior. 10.  162.  1172a 21—24). Mele­tius se referă si la faptele desfăşurate în timp cînd defineşte memoria. Rodier şi la urmă la fel ^ (nu v;) cu nominativul. Mişcarea de sine a animalelor e discutată în Fizica.   au animalele neevoluate  (dTeXTJ)  ca 432b 17 şi urm. Despre cele două izvoare   ale reprezentării v. v. ci în seama cauzelor active în joc  în natură. p.19) se spune acelaşi lucru despre 86*ot (opinie). Fr. energia necesară să producă trezirea dintr­o lume sfărîmată.   (Despre memorie. Ei confundă momentul schimbării unor  stări confundînd fluxul timpului cu durata substanţelor" cf. iar nu în sine.. 436* 7b 2. unde determinismul social este scos în evidenţă  distingîndu­1 de fenomenul fizic.  135. o reprezentare întipărită şi rămasă după o percepere care a apărut în urma  unei acţiuni reale". Mai jos Despre mişcarea  anim.  170. P.   703.  (mai jos 7). Căci n­are nevoie de nimic care să­i desăvîrşească natura. Omul e degradat dacă se reduce Ia mănunchiul funcţiilor vitale şi sociale. ca  Nietzsche    cu voinţa de putere. După Ar. o perfectează.  în  mod firesc.  Primul întoarce pe om către  sine. 2. . ci psihofizic.  Aici Torstrik bănuieşte o coruptelă.  Voinţa e învingătoare cînd e bine condusă de raţiune. 698a 14 şi urm.\ Plăcerea se adangă unui act cum se adaugă o floare tinereţii. Măritam (73).  în adevăr. iar dorinţa e o formă de mişcare. XXXVII.  (K)   3.  Fenomenologia naturii a lui Teilhard de Chardin. Principiul măsurii era  recomandat de Platou. va  învinge  raţiunea. b. dar plăcerea  face ca o acţiune să fie mai uşoară. şi Despre mişcarea anim.  Am adoptat coniectura propusă de G. Siwek.  Personalismul lui  Jean Lacroix şi 3.  G.).11.stvvjv în au­rv]  8k xiveî  (iar ea însăşi mişcă).   Plăcerea e   preţuită ca factor determinant: „Plăcerea se aseamănă cu viziunea:  .  purul  apetit.  astfel: „Memoria este. Iar după Platon ea este salvatoarea perceperii şi gîndirii. 1. pentru a găsi. întrucît doreşte.  168. (73). De aceea critică pe Descartes şi Bergsou pentru concepţia lor după care  se face confuzia între ceea ce durează în timp sau prin timp şi timpul însuşi. După neoto­mişti năzuinţa tinde în  mod firesc să se perfecţioneze într­o intuiţie superioară care ar duce la Cel viu individual şi transcendent de care  depinde întreaga natură. 2. Cornford a mai îndreptat OCUTY) S'sx.  .Ca număr  forţele mişcătoare alcătuiesc o pluralitate". 702a 22 şi urm. 1174. pe care o au fiinţele cu raţiune (ca oamenii). mişcatul devine la rîndu­i   mişcător. 698& 14 si urm. p.  „Cum loveşte o minge altă minge" este a doua fază. Eugels. şi I<XXVI). deoarece s­ar referi la reprezentare. iar mai jos (1. v.  164. cum propune şi Theiler.. în 431b 8. (77) P.   64. De aceea. formează o deprindere. 10 şi urm.  prin voinţă. zice Ar. şi Reinh.   v. Ambele sîut dependente de senzaţie. Dialectica naturii p.  163. tinereţe. şi Despre  mişcarea animalelor 702a 19. Aşa e şi  plăcerea: este un întreg şi în oricît   timp   n­ar putea cineva avea o plăcere   care să se desăvîrşească în natura ei într­  uu timp mai îndelungat"   (EN..   Deci  sînt  trei  grade  de   reprezentare: reprezentarea volitivă sau deliberativă. învăţa Ar. şi 452& si urm.  Animalele   inferioare posedă dorinţa sub forma unui impuls. Astfel el dă naştere la dimensiune. la om.   1116. 294. poate să ia. op.  Ca mai sus a 12; perceperea şi în 413b 22; 429a 1. unde se face comparaţia cu braţul  care se susţine de umăr. adică o actualizare. 253* U..  Pînă la urmă însă.  reprezentarea senzitivă care aparţine   celorlalte   animale   şi   reprezentarea   vagă    sau    instinctualei (ĂfAuSpi)  pe care o au vietăţile inferioare.

  Natura structurează vieţuitorul cu toate cele necesare. Rădulescu­Motru Fenomenologia naturii după Chardin. Marsilio Ficino. Cînd le tratează porneşte de la năzuinţă (o p e£ i ;).  Metaph.  138   7­2).   8.   11­0  condiţionează  de  ceva;   a se vedea mai sus 9.   v. TI.  VII.  Sofistul 227b. 350 şi R.   B. .   /J&5b   13—  138&0   9. că soarele străluceşte prin el însuşi şf. Ar.  Mînia  (opyvj)   tot în   Ret.  1148a 4  şi urm. este o  formă spiritualizată a transformismului cunoscut de la Darwin. Numai responsabilitatea personală îl va  putea  opri de a distruge propriul său univers.  o serie de argumentări prin care se retuşează noţiunea de mişcare.  175. Mişcarea afirmă viaţa dar o şi întreţine. căci numai astfel ornul poate trece la acţiune. Personalismul  203  este tendinţa către un efort total pentru a înţelege şi a întrece ansamblul crizei omului din sec.  Corpul însufleţit adică „vieţuitorul"  (424a  12 şi Platon.  Teilhard de Chardin ca şi  Marx admite că omul este evoluţia devenită conştientă de sine.  198b 35 „din întîmplare".  1385*   16­138$° 20. dar n­au un complex organic. 2. v.   70b 19 si 26 şi Ar. XX. pornit cu bucuria de a trăi  şi cu încredere în viitorul omului. Le phenomene humain I.   Met. (52) p. ca  personalism energetic. cf.  Omul poartă şi rezumă în sine mişcarea întreagă a Universului. cel mic al lui Pascal. 1383*   12­14 — 21.).  Forma condiţională confirmă temeinicia principiului. Sînt trei infinituri: cel mare.   13.   12 cu.  le­a atribuit marelui Platon. şi 424a 18; b2. dar îi dă şi putinţa să  folosească relaţiile şi faptele  întîmplătoare.  1235^ 20 — 23; ura (puaoţ)  este dorinţa răului pentru altul.  Cap.  De aceea pentru vieţuitoarele  superioare e necesar să existe anumite simţuri cu anumite organe.  5.  981* 17.  B. Despre tinereţe si bătrî­nete.   Bunăvoinţa   (x*pi;)   şi  invidia (<p66vo?)  în  Ret.  XIV (N)   1093^  16.  nu înţelegem prin aceasta în acel mod corporal pe care Aristotel.   1388* 29 — 35   si Ret.  noi înţelegem aceasta în mod spiritual  205  şi de asemenea în mod absolut mai mult decît în mod tranzitiv în acelaşi fel în care putem să afirmăm că Dumnezeu  este prir el însuşi nemişcat.  174. 1147^ 2.  31. I. 3. şi 433a 3. „Dar cînd spunem că  sufletul se mişcă prin el însuşi. vezi şi Met.   10. după Garaudy (52)   p. 193. v. 13836   12  şi  urm. fără cunoaşterea  cauzelor naturale  ale fenomenului. de la conştiinţă ca treaptă evolutivă pentru a ajunge la personalitate proprie. 6.  „Pâră materie" nu pot primi forme nici plantele care sînt alcătuite din pătnînt ca element principal. (52). iar   opinia este  aplicarea acelui principiu la un  caz  determinat.   B. ci numai năzuinţa. care  rezultă din ea. v.  „^implu"  e corpul zoofitelor.  Aici se observă confuzia între psihic şi biologic.  12 şi urm. 138—144).  176. B o lipsă mare.  „evenimente"   (crjjiTraojjiaTix).  pe   cînd TU/^ (fortuna; norocul) este soarta ca factor  imanent acţiunii omeneşti.  Aşadar.  472^ 26;  Met.  I. Supoziţia are valoare  generală. 423a. pricinuită de dorinţa binelui pentru sine.  173.   I (A). în tratatul „Despre suflet". s­au formulat în Răsăritiil medieval şi  apoi  în Apusul Renaşterii. ca o premisă majoră. focu este cald prin el însuşi". Le mysttre de l'gtre p. Prin „evenimente" se înţeleg fenomenele aparent f ară tendinţă.  B.  177.   B. Roger Garaudy. Reflec­tîndu­  se pe sine. căruia îi înalţă un imn.Marcel. 189 — 193. care pune scopurile. 134.   nu   atitudinea   intuitiv­contemplativă    (teoretică)    provoacă mişcarea. 432b 21 — 22. v.  B.   1367^ 24. l (A).  12 şi 13 (după anunţarea 413b 10 şi 414a   1) scot în relief calităţile  specifice  ale fiinţelor superioare  faţă  de  cele  necom­  204  biete. p.   VII.  Rhet.  „Dacă natura nu creează nimic în zadar". nu  sînt ^ IXTOC. Termenul  dc­o Toc'j­roai­o­J.  şi de aceea  n­au pipăit şi deci nu pot avea nici celelalte simţuri v.  Teofrast.   Mila    (sXeo;;)   şi   neîndurarea   (vs^ecr i;)   în Ret. este materia.  VII (H)  1.  din intenţia de  critică sofistică. b 5. 4.   dar  totuşi  naturale. pag.  171.   în  vederea  scopului pentru care a primit anumite  organe.  Emulaţia  (CîjXoq)  şi ruşinea (alax^f)) tot în Ret. că nu tratează pe larg. cînd s­a dezvoltat calitativ. în opera lui Ar.   996a 27.  care. Pornind de la  ideea platonică după care sufletul e mereu în mişcare şi el însuşi mişcare.  apoi EN. evoluţie convergentă spre deosebire de cea divergentă a creaţiei evolutive a lui Bergson. şi infinitul trecutului cu rădăcinile omului dezvoltate  în timp.  172.  omul devine capabil de a se dirija şi de a se accelera organizat. reamintirea par. Dar el are încredere în om. La noi 1­a  reprezentat în formă voliţională.  în tot acest pasaj se oglindeşte lupta care se petrece în om între dorinţa neraţională şi raţiune.   1378'A 31  „mînia e dorinţa însoţită de suferinţă" ; curajul şi teama în  Ret. I/umea e în permanentă evoluţie genetică şi totul e în  interdependenţă şi legătura.   7. prezintă lupta omului care este urmărit şi împins de o dorinţă spre altă dorinţă ca în EN. 170­181. v.   adică inferioare:  433b.  (74). Fizica. paleontolog şi evoluţionist.  246 ) este totdeauna în stare de  mişcare. 8. emoţiile  superioare.  178.  (Ret.  nu chiar dintr­un singur element cum spun unii. Astfel el concepe un finalista idealist pentru care  spiritul. în primul rînd plantele care n­au simţire (continuă şi 435a. Totuşi admite o forţă ascunsă de natura psihica din care cunoaştem numai  fenomenele. naturale dar încă  iieexplicate.  totuşi  există.  Iubirea e dorinţa obiectului plăcut (EN. Garaudy.

 se dezvoltă.  Î81.  423b   28. „<| suprafaţă netedă". la tomişti» transpusă de pe plan biopsiliic pe plan general şi este luată. cu omiterea intermediarului care e însăşi carnea. a razei vizuale. Reinhold Miller.  Despre schimbare şi alterare v. v. .  192. 664\ 3.. 435b 20. a atacat  problema prin clasificarea sufletului în cinci simţuri exterioare şi cinci simţuri interioare. III.  180..  Se adaugă 6 v pentru accentuarea ideii. Ideea. formă e în slujba omului. şi  414b<19 413;l 32. reflectă lumina.  „. creşte. Pentru existenţa straturilor superioare  sînt necesare cele inferioare.  189. Stiinţ. sînt necesare animalului gustarea şi pipăirea v. ca dintr­un foc. vezi şi Mteîeor. Despre somn. însă afirmă că orice suflet — născut sau nenăscut — are simţire.  O găsim  în toată filosofia idealistă de la Platon pînă la neotomişti. Astfel se poate ca un ochi aflător  la distanţă.  III.  191. cu voinţă liberă.  183. mai sus 420b 17 şi urm. 200). ca divinităţi  nenăscute.  190. cum afirmase Platon. în> fond.  După planul de  creaţie dezvoltarea a dus la o sinteză în acea organizare a materiei ca să ducă la o nouă entelehie. (78). De  asemenea Torstrik în comentariul său compară loviturile acestea cu cele ale unor mingi aşezate în linie dreaptă.pentru ce să n­aibă simţire ?" cu adaosul ou x (Theiler) cu sensul : . planta trăieşte. cum a spus în 483b 22;  de altfel se exprimă  cu  Soxeî  (se pare)  ca opinie curentă. . an scos negaţia: „De ce va  avea simţire?" Ar.I. 1118* 26 si urm.  „în afară de pămînt" şi de foc: III.  Timaios 4âd\2; 67b 3. căci fără ea intelect nu poate  exista. fiinţa cu  puteri creatoare. 1231* U si EN. exprimat ipotetic.  „ar l străbate" ca în Despre vise". XII): I. distinctă de cea  aristotelică. „gustarea este tot un fel de pipăire" ca şi în 423a 20; EE. implicit. deci n­au decît  suflet  nutritiv limitat în  spaţiu. 4. a fost pusă în ordine. Mai sus a spus că plantele n­au  simţire. III. Nemurirea personală dispare. 455a7; Despre  generarea animalelor.un intermediar" ca în 424b 1.  Deci  pipăitul   este   ultima   treaptă    sensibilă    necesară    vieţii. ca Ar. Chiar Philon  din Alex. sufletul  agerit se întoarce în cel unic. 425a 5. animalele cu simţire. 80­82 şi passim. face pe altul ca să împingă (wQeîv)" comp. la capătul razei de privire unde se opreşte masa de aer.umea şi materia sînt veşnice şi toate formele de  dezvoltare sînt conţinute de la început. v. să fie de partea lui Platon în această problemă. şi după Ross şi Theiler. Vechimea lui e însă atestată de faptul că a făcut obiectul unei discuţii foarte aprinse. există trei lucruri:  lucrul mişcat.  întreaga frază.  Toate aceste poziţii în mare parte adoptate chiar de Teilhard de Chardin. şi Despre simţire 436^ 13. Aceasta a  fost interpretarea lumii creştine care i­a  207  adăugat şi creaţia ca început al vieţii. 3. Apoi Averroes (sec.  î 82. cu viaţă organică : plantele.   VIII (6)  256b  14 şi urm. ca şi Empe­docles. 731b 1. Ar.. fără să fi fost dezvoltată.  12.379. 459b 3; şi la Platon. Specimina legum I. 434b 13 şi urm. După ea întreaga lume se împarte în..  Ar.). (Fizica. Barbu Ed. Reflectarea  optică e comparată cu\cea acustică (419b 7 şi 27). ci numai viaţă. o dată cu corpul. Există un/singur şi unic Intelect agent  pentru toată umanitatea. acorda percepere şi intelect pentru astre. iar două bunei vieţuiri : văzul şi  auzul.n. să perceapă un oţbiect care nu e în linie dreaptă cu  el. reprezentată prin Avicenna (născut 980 e. că vederea se săvârşeşte prin îtitîlnirea.  în spaţiul inter­  206  lediar.  fiind legate de  teren  şi n­au mijlocitori pentru acţiunea  agenţilor din afară ca să aibă simţuri. 1230b 25. conştiinţă morală. amintită de  comentatorul Plliloponos între cei care susţineau că Ar.  Procesul mişcării e prezentat şi în Fizica. Celelalte sînt pentru buna lui stare.  185. 188. după unele mss. singur prin sine" exprimat sumar. trad. Despre părţile animalelor III.  187.  193. Pipăitul percepe şi calităţile altor elemente în afară de cele ale pămîntului. cum e a oglinzii. Numai el fi nemuritor şi veşnic. Viaţa sub orice altă. 372& 29; 37 3a 35. şi 418a  31.  l. şi că filosoful arab a fost orbit în faţa concluziei logice a . nu precizează acest lucru. patru straturi: l. N.  . adaugă  pentru sens încă un erspov „cel care împinge pe altul. 2.  J86. Alţii nu­1 recunosc. Ar. de la geologie. . aşa că se poate referi la orice fiinţă divină în genere. critică pe Platon (în Timaios 46ab) care credea. facilităţi motrice (care revin  plantelor) fii facultăţi intelectuale. stratificării existenţei în Univers este  mai tîrzie. 337: două simţuri slujesc viaţa: mirosul şi gustul.De ce să admitem ca un corp însufleţit n­  are simţire?" Cei care ' nu admiteau. „Astfel. Toma de Aquino îl combate considerînd că  ideea de creaţie este în cugetul şi linia doctrinală a lui Ar.  Tricot exclude acest text ca să lege intelectul susţinut de senzaţie de cele următoare. Deci plantele n­au suflet. Textul în paranteză e recunoscut de Theiler ca un adaos al autorului. prin coniec­turi potrivite de Theiler. 1.  Ca fiinţă. La 434b 31 Th. gînditoare. nu sînt în acord cu marxismul  cu toată strădania acestuia de a le apropia. Despre vise 459&  29 fi urm.29b~435a  2. p. Toate sînt numai în om. motorul şi lucnil prin care acesta pune în mişcare.  v.  materia moartă. dorinţă. fără conştiinţă morală. III. şi spirit: omul. se înmulţeşte şi piere. Numai versiunea/arabă. în mod necesar.  184. cu lumina care porneşte la obiectul vizibil. v. p.

   Metoda. p. IV.  5.creaţiei. Persistenţa impresiei sensibile sau reiterarea ei dă loc memoriei. Garaudy. voi.­. Sein. v. Maritain. Max. după Ar.   I. cu nota 7).  6. Pol.  7. ca vechi  mecanişti. Ideologia germană. Materialism si empiriocriticism. 28. v. Hand und Bewusstsein. cit. pag. 344 — 348. care e tot ce poate fi în el mai adînc (ibidem p. 207­213. Engels — Dialektih der Natur. voi. cum vedem mai jos b 24. 122. 1045. op. 434b 24. asupra aplicării metodelor biologice la istorie. Această concepţie 1­a înstrăinat de marxism. vederea rămînînd totuşi simţul cel mai bogat în nuanţe.  cuni cere sensul. Despre limbă şi rostul ei s­a exprimat adesea Ar. I.  138—142 cu referiri la psihologie în genere şi la Aristotel. Celelalte vieţuitoare  trăiesc. R. Principiul apare şi în  „evoluţia creatoare" a lui Bergson şi apoi în evoluţio­nismul fenomenologic naturalist al lui Chardin. Bibi. .   „Stagiri­tul e conştient de rolul vorbirii şi leagă inteligenţa de cuvîntul rostit şi auzit.  198.. iar memoria e la temelia  experienţei (Ath.  Fr. Buc. Creaţie şi evoluţie; materia vie. 38 Ed. (52).  Mai sus III. Opere. cit.   des   Privateigentums  u. 289. Imanenţa este dependentă de o  transcendenţă care nu înstrăinează omul. Bând II. P.  K. pentru a­i asigura progresul.       67 — 69.  „gustul" face parte dintre simţurile necesare (434b 22) si se cădea să fie  adăugată mirosirea  loerpp­qa iţ).   13. lila.   călăuzite  de  reprezentările. la impulsul original. mai  curînd decît de cuvîntul scris şi citit. iar această năzuinţă este sădită în natura firii  208  onipneşti..  1946.  Fr. Ed.  pag. Die Entuiicklung des Sozialismus von der  Utopie zu Wissenschaft. Roger Garaudy (52).G. adaugă că nu i s­au dat simţurile şi gîndirea numai pentru a exista. pag.  147 şi urm.  Textul din paranteză e păstrat ca în mss.  Fr.  iTrrtxov e greşit;  am tradus  dcrr­rov  (cu Theiler) : pipăibil. Bucureşti.  9.. diipă ce  reduce nemurirea numai la sufletul raţional.     Materie     und     Bewegung. Importanţa ei  a fost semnalată  de toţi  comentatorii în special de Ion Damaschinul şi în cele din urmă de Miliail Psellos (sec.   Domnul Eugen  Duhring revoluţionează ştiinţa (Anti­Diihring). 33 şi 35 ; apoi K.. v. p. p.   1947.. pag. pag. Bucureşti.  197.   Cap. 196). III.  140 si  urm. 351. XLII).   159  şi  urm. pag.   pag. v.. El însă e în divergenţă cu marxismul asupra  finalităţii evoluţiei. pag. deor.   cit.  absolut  necesară  animalelor ca să urmărească prada din depărtare. Joja. Engels.  195. Garaudy (52).   Engels.   pag.  8.  V. VIII.  J. v.  4. deci  sîntem departe de finalism; la Chardin e un determinism imanent care evoluţionează. (77) P.R..  14 — Despre suflet  BIBLIOGRAFIE  Clasicii marxism­leninismului  1. (52). Marx şi Fr. v. 3 Anticii. pag. care face să trezească în suflet con­ceptelşi construcţii ideale  tocmai pentru a sluji „sensul existenţei". Marx. R. ci şi  pentru a progresa.. anim.   op.  Aici mai sus în b 4 — 7. Cap. dec. viaţa. Lumea este .  196. Sf. Marx:  Conciliul de la Leipzig. XI) care. 216. 536A 4 si urm. Bucureşti. la care face  aluzie mai sus aici  b20. Marx.   des Staates. Dialecticii naturii îi adaugă o prelungire pentru a face sa apară Dumnezeul creştin. pag. pag. se orientează în timp către forme din  ce în ce mai „cefalizate". Studii de logică. pag. Feuerbach u. El a urmărit să facă pentru  marxism ceea ce făcuse Toma Aqumatul pentru aristotelism (ibidem pag. Ed.   94 — 96   şi  passim. 86—92.  436b 13— 15 unde pipăitul şi gustul sînt considerate absolut necesare; ordinea lor la Cicero : De nat. der Ausgang der deutschen Philosophie> Denken u. Acesta se  distinge de primul astfel: „Evoluţia nu e creatoare. ea manifestă pe planul fenomenului şi experienţei.  3. Vezi şi Despre simţire­. Permite totuşi un dialog fecund cu acesta". Engels. După neotomişti doctrina aristotelico­tomistă nu vrea să rămînă  filosofia unei epoci istorice ci mai întîi filosofia constant progresivă a umanităţii şi tojcmai de aceea se transmite.   E   vorba  de   memoria  exclusiv  senzorială.  K. II. lecţia 2). Teilhard de  Chardin a recurs la ideea unui prim motor. 413 — 424. (72). asupra puţinului loc ce atribuie el principiului  negaţiei. în ESLPOL. 1056. Mizeria filozofiei.  Engels.  1959. Moskau  1950. în  realitate îl vede nu numai la sfîrşit (ca o cauză finală) ci chiar la izvorul oricărei mişcări.  Fr. Are celelalte simţuri pentru buna  lui stare.   de  imaginile prinse   în   memorie. 131­142 şi Clasificarea ştiinţelor. 60. Lenin. marxist­leninistă.R. Cap.C.  VIII. ca în 420b 19; apoi  Despre tinereţe si bătrîneţe 476a 17; chiar despre zbieratul animalelor în Hist. P.   Ursprung  der  Familie.  creaţia care este în plină desfăşurare. 215 şi urm. deşi ea nu e exprimată explicit (Toma de Aquino în Comentariile la fizica. E o peipetuă trudă.  194..     362 — 363    şi passim. 1956. E singura  formulă care deschide   perspectivă  pentru   dezvoltarea  continuă   a  fiinţelor   vii. Bucureşti.  1846 în: Marx­Engels Ausgewăhlte Schriften.   aşadar. K.. 1052.chemată" de  sus. Brief an Annenkow. ea reprezintă.  Fr. Toate trebuie să se săvîrşească.C.  K.  2. p. Garaudy.  Despre suflet c. EA  1960. 197 — 203. Engels. op. Briissel. A părăsit negativul dialectic ca şi negaţia negaţiei şi a recur.

 Louvain. ed. These. Fizica.  Averroes Cordubensis:  Commentarium magnum in Ar.  E.  6. Suppl.  Ar. Ar.  Carteron H. Bucureşti. Observation ct expcrience ckez Ar..  g)  Michael Ephesius. 1870. Iveipzig.  Andre.. Theiler şi­a întemeiat traducerea sa la Ak.n. XIV e.   Berlin. Aug.  Ar. şi Bădăran D. în voi.  Didot. In Parva Naturalia.   (înc.  Berlin. 1887.   Bekker..   Brentano  Fr.  Paris. deoarece redă sub text şi prima versiune precum şi schimbările socotite a fi făcute de  Stagirit. La theorie aristot. I.   sec.   ed. M.  13.). 1883.  De anima librum.  1886.  1909. d'Arist...Texte originale şi comentarii clasice  10. 3. XI.  40. Paris.. 1905.  Budapest.  1912.   V.  Bruns.  l.  II.  Berlin. Posescu (BAP).  Barbotin E. Hayduck. A.  Din acestea despre suflet tratează:  a)  Alexandru de.   1892. F.  19.  33.  II.  Comentariu la De Anima. 1956.. Brandis.  Chaignet A. traducere cu­ note. stereotip^ în 1955 şi  1960­61. apoi Index Aristotelicus de H.  29. 1933. IV.  41.. Pirotti.   G. De Anima. ed. (Heidelb. Oxford. cu note şi introd.. Berlin.  P.  la  versiunea a Il­a.  37..  22.n. pe care W. Paris. ed. Die Lehre des Ar. în: Autour d'Aristote.  1925. note în limba franceză. nouă stereotipă din 1955.ehre vom  Ursprung des menschlichen Geistes.   1831 — 1870 — după care se face notarea coloanelor şi  rîndurilor; textul în voi.  De anima..  1904. V din E­ Bekker.  1907.  ed. Roma.  Ar. De anima.  Grossstrelitz.  R. Metafizica.  Torstrik.  1885—1903.  Cassirer H. Wendland.. I. E­.D.).  Ar.   Paris.  Parafrază la cărţile despre suflet ale lui Aristotel.  Tot Themistius : In Parva naturalia comm.    1867. ed.  15.  1823. Berlin 1877. traduction et notes (după A.. Siwek. Bonitz. P.  b)   Themistius I. et Theophr.  28.  Bywater.  sec.  17.  St. l.  210  12. ed.. l.   ed. XXII. ed. engleză. ed. Ed. I.  D«  Motione.  1897. A r. Met.  31.  Bonitz H.  14.   Theophrasti Eresii Opera. offert a Mansion.  insbesondere seine  Lehre vom   Nous  ­oiTirixaţ.  Berlin. Metapk.  în  „ Trilogia valorilor".   Trăite de l'Âme.  1953..n.  Ar.  26. V cu cataloagele operelor  şi fragmentele transmise din operele pierdute.).. cu trad..  38..  16.  1959. Hicks. Metafizica etc.  (BB). în  prezenta  traducere. Leipzig. I —II.   Paris. Pavel Apostol şi Al.  Bokownew P. text şi traducere. Metaphrasis in  Theophrastum.   Die  Psychologie des Ar. I. Breslau.   Suppl. dev Philos. ed.  Ar. vom Nous.  Essai sur la psych. libros De anima. Aphrodisias  (sub  Septi­mius  Severus) :  De  anima  liber  cum  mantissa. De l'âme.  1955. D.  VI e.. I/ouvain. urmate de traduceri latine şi voi. Histoire de la psychologie des Grecs. Trendelenburg­Belger.  Andres W. De Anima. Jannoni. XXII.. ed. La notion de force dans le systeme d'Ar. Die Prinzipien des Wissens nach Aristoteles. W. Veneţia.  27.   Ştiinţa la Ar.  e)  Sophonias (sec.  A r.  Rodier.  (sec.  1899.  18.. Parafrază la cărţile lui Ar.   Bourgey L.  VI. 2.   1903). ed.   ed.   Ivo   Bruns.  VI  e.  ed.   Toma de Aquino \ In librum De anima comm. Voi. und ihrer Geschichte].  1965. Suppl... cu prescurtările sale : H.  1906. XXIII.   Mainz.  34.  32. Tiibingen.   Hayduck. 1901.  Arist. A.  Blaga  L.  39. latină.  Fr. Hayduck. ed.  1965.   1887. ed.  XV. Paris.   apoi  Quaestiones în  parte   neautentică. Şt. ed.  36.  11.  în 2  volume. De l'Intellect.   1911. după care ana  făcut traducerea.  211  21. Berlin 1870. 1955..  De animalium incessu. . Bd.   1900.   1883. traduceri şi comentarii   moderne  j  25.  Anstotelis   opera.  20. note şi comentarii latine.  1966). P.   J. Ross (Şir David).   Commentaria   in   Ar. Biehl u.  1932.  c)  Simplicius  (înc. cu comentarii în 1.  cu bogat aparat criti<i. ed.  35. XXII.  f)   Priscianus Lydus.   Berlin. în Archiv fur Gesch. Index Arist.   1862. De anima de Aurel Foerster. Istoria animalelor..  apoi Turin.s W. voi. anim.­  Verlag.).  A.  Ar. 1905.n.. De anima.   1886. zur Philos. 2. Mass.  Cambridge. 1957.  Zarabella J. Der Nous TraGvpixoţ bei Arist..  j  Studii.  1882. a IlI­a..   trad. Chr. 1924. Paris. e. Ac.   1942 şi   1946. Bucureşti. . Schrift von der Seele . Despre suflet.  30.  23.  2.  Wimmer.  1903; In libros: De part.  l. \De anima. De anima. de l'Intellect d'apres Theophraste.  Averrois in Arist.   am  folosit judicioasele conjecturi ale  lui Theiler. ed. tot de  I.   Torstrik   1962.  IV comentarii eline. Commentaria in tres Arist. Paris.  F. I^es belles lettres. Cambridge.  1954.  Barbotin E. Apelt.  Barbu N.  Chaignet A.   pe  lîngă  ed.  Bezdechi vŞt.  ed. Hayduck.    Berlin     1881 — 1907 urmat de Supplementum Arist.  Crawford:  Comm. Abh. nr.  Wendland (V.  1926...  d)   Philoponos   I.. .  Barbotin E..  Brentano Fr.   Graeca   (I —XXIII).  ed.  24. Heinze. Ud..

.  64. trad.  Hamelin O.  82. Presses univ..  52.. Graeca (P.. Needham­W. Blaj.  Miclea loan.  Tangente româneşti la filozofia creştină.  46. P. ..Le basi  della scienza moderna". Arist.  1942. Hermes. Marsilio Ficino.. Abh. Paris.  articol în Pauly­Wissowa. Zur arisfot.  Festugiere A. M. Pagei. Marxisme. de Sorin lonescu. „Izvoarele ortodoxiei". Rsv. Miller   Reinhold. Introd. Akad. u. Berlin. Notes critiques sur le De anima d'Ar.  1907 şi  1925.   Seelenlehre. Â propos du Nous Giipaflsv chez Ar.  47. Paris.  54. Dr..  1931.  Existentialisme. Zur Geschichte der Erklărung der Arist. Bucureşti. 1961.. 1957. Bonn..  1938.  Foucault  Marcel.  Zur   Problematik  der  arist. et...  Mansion".  .  44. I.".42.  Louvain. Rene Descartes.  402a„ 10 — 27) Rev. philosophique. Ser.  48. Versiunea italiană de  G.  55. 3e ed.  Gemeinschaft;  zur  Kritik  der neothomistischen  Personlichkeitsauffassung. Bucureşti.. La filosofia naturale greca e la scienza moderna. Paris.  Materie  und Form u.  Frenkian Aram.   scienti­fique". I. Epoca clasică.  50. I. Paris. Kroener­Verlag' Stuttgart. La philosophie au Moyen Âge de Scot Erigene a G. Le sy<steme d'Aristote. 1913. A.  1929.. 3e ed. Leş methodes de la definition de l'âme (I.  53.  294 şi urm. 359 şi urm. 1942.  56. Leipzig..  La philosophie  Bergsonienne..  212  43..  69.   1957. 1957. I/eipzig.  62.. critiques.).   publiee   par  E. eingeleitet. et şes comnien­tateurs.. în . 83.  De Corte.  vouţ 7co!. 143.   Gilson Etienne. des sciences philos   et  theol. Patrologiae cursus compl..74. Firenze 1935. Seria II  I<atina   (P.   Garaudy Roger.  pag. Vrin.  1920..  Joja Ath. greceşti.. 210­211).Autour d'Aristote..   Berlin.)   Paris.   Dietz   Verlag.     Berlin. Paris.  Migne J..   Paris. grecques. 1960. voi.  Gercke A.  70.   2  Bande.  Bagdasar.  65. 48. Hertling   G. I.  Grundlegung einer Geschichte seiner Ent­wicklung.  1912.   Grabmann. Aristote.  Dînnik M.  73... I —IV.  1958. Organon.   von. tome XI/V.  Piat CI.  58.  Maritain  Jacques.  Kuzneţov B. Calogero.   Die   Geschichte   der   scholastischen   Methode.  49.  des Ar Berlin..   Gomperz Th. L'habitude ches Ar. Paris. Ut. cu note.  l. 20. iibers..  Cours de psy­chologie.  72.   Diss. Originile logicii în Grecia (Studii de logică).. 1961.. Paris. Evoluţia imaginii ştiinţifice a lumii. Bucureşti. Hauptwerke.  Paris.  66.78.  76.r)Tix6ţ etc.. Berlin. de loaii Damaschin.  1926. I.  Hamelin O.  60. Filozofia lui Ar. F. 1871.   1901.  1934. Payot. franc;.  Tubingen.  1930.  1896. Buc.  •63.  Kanipe F. Curs de ist. Moraux P.  Hamelin O. Paris.  de Philos. La theorie de l'Intellect d'apres Ar.     AK. offert ă Mons. des   et.  1953...G. Ştiinţifică.  •80. Banchetul lui Plafon.  Ivanka  E.   1955... Discours de la methode. II..  59.   1857­1866. Paris. îngrijită de Vincenzo de Ruvo şi N. Reflexions sur l'intelligence et sur sa vie propre.  Kurfess H.  51. 29   şi urm. în „Autour   d'Ar.  Mansion A. A.  1925. 1953.  Florian Mircea.   Jaeger W.. G.  1962. . Voi.   Jaeger W. Dogmatica. Arist.. bearbeitet von  M. 79. Introduction ă la Physique aristotelicienne.Essai   de   metaph.   Studien zur Entstehungsgeschichte der Met.   Barbotin. Bibi.  1932. Buc. 1962.  77. .  71.   Perspective de l'homme. sec..  Realenz.. Griechische Denker..  81. Garzanti.   1955  67. Voi..  1925.  1942. Coli.  Die Anfănge des Schichtengedankens in der alten Philosophie. 1928.Istoria filos.  1943. La psychophysique.L.­Verlag.   Grabmann   Martin.  '.. Lehre von Nous. Jaeger W.   1930.   Personlichkeit  u.  1911...  1893—1909.  Cornford M.   în  voi.  Lehre vom sog. asupra iubirii. ed„  Paris. Beri. în colecţia /. offert â  Mansion". (I\ev.   Pensee catholique. D'Occam.   Gilson Etienne. La doctrine de l'Intelligence chez Ar. Bucureşti.  Fecioru D.  De Corte M.  1938. în .  57. G.  (RE).. de philosophie.  45.  Nestle W. Altertumswiss.  68. Ud..  Michaelis K. Neu­Strelitz. Mondolfo R. Essai sur Ies elements principaux de la representation. Buc. 1923.  Maritain Jacques. Louvain» 1913. L'unitâ du sujet dans la gnoseologie  d'Arist.  1888. şi Kedrov B.  "l­ Hartmann  N.  1870.  Aristoteles. Das Pneuma im Lykeion. der klass.  l.. Die Erkenntnistheorie des Ar.  Paris.  75.  Chevalier I.  die Definition der Seele bei Ar.  Louvain.  1923.  de France.

  Bând II. D.  Gotha.  88. indiferent; neatins de vreo aiecţie ; invariabil.   Aristote. La psychophysique humaine d'apres Aristote.    1906. 6v. în colecţia editată de E. Aristotle. De l'âme.  Seelenlehre.   Ueber die Seele.   zur  Seelenlehre  des  Ar.   Leipzig­Reislard.  âOsToţ. deci al cărui contrariu postulează adevărul (ca: diagonala este  incomensurabilă). Ar. ibidem. TO. Pedagogul de Clement Alexandrinul. XXXV. TO.  I. auditiv; ­ aroţ.  Bucureşti.  Anmerk.  98.   simţire;   senzaţie  în  desfăşurare;   activitate  percep* ti v ă. 1901.r).  aîaOrjTixov.  Willi W.dttpopo ţ. >103.   Historia  Philosophiae  Graecae   (HPh...  1924. Akad. .  Tricot   J. I. grecque depuis   Ies   origines   jusqu'ă    Theophraste.  86.  102..  Rohde E­. Paris. Roma.  Dr.  Le probleme du devenir   . Grundriss der Geschichte der Philosophie der patris­tischen  und scholastischen Zeii.   Kommentars. Willi  W.   Rev..  97.  b) De Memoria e Reminiscenza.  1923. a simţi. If începuturile psihologiei  în Grecia  antică şi  IV.. 313. maturitate; treapta supremă în dezvoltarea calităţilor ; culme; grad de perfecţiune. 1958 (Cap. obiectul sensibil; TO alaOyjTTjp iov.  1930. percepţie ca fapt;: imagine perceptivă.   Zur   Geschichte   der   teleologischen   Naturbetrachtung bis auf Ar.  Tricot J.  aÎCT0r]T6c;.  «1067)01 ţ.  1966. opusă ştiinţei ca potentă şi distinctă de ot­â­Tj.  Theiler   W.  aÎTT];jia.  1939. London. percepere. care nu ocupă un loc în spaţiu; iierînduit.  1884. e le teorie moderne della Memoria. Berlin.  ibidem. puterea de simţire ; perceptivul ca organ: forţa de percepere. Schrift iiber die Seele. IV.   1881. ou.  Robin L.  odaOrj­O!;. Zeller Ed. Nr.. Istoria psihologiei.. 2.   G). Met.Y).  Arist.214  83. Rev.   şi  Grundriss­ul.. nenăscut; neprodus sau care nu se poate produce.. III­3.eipzig.  a. Psyche.. . a) L'immaginazione nella teoria aristotelica  della cono­scenza (De anima.  Rodier G. 6 v..   Siebeck H.   1929. pp.  â8uva[j.   et  notes. cîteodată = 6CT>. teol.   Paris. neînstare de; imposibil.   Razzoli G.  Ritter­Preller. care poate însenina binele relativ ca şi  frumosul.  1945.  1901. 6v.. 12. Diss. Paris. sau necompuse: dtauvGeTa. 4. ov. I.  Siwek Paul. Note sur: De anima d'Ar. neştiinţa ; ignoranţa ca privaţie.. Nr. Roma.  1959.   1913. traducere cu note.  âS ia[ PETO ?. organ senzitiv..   trad. a repeta'.  91.. amăgirea.  Basel.  Eranos­Jahrbuch.. auzi­bil; sonor..  Paris. 35. neschimbător ; neaccesibil unei impresiuni.   13t  1946.  84. (T) 4. 6.  101.  âxsjiYj.. nouvelle et notes.  90.  12. trad..  1904.  Philosophie der Griechen.  1925.. 434 a 25.­Verlag. 2. des etudes grecques.  497. Die psychol. Lucrarea conţine o bogată  bibliografie.ov.  1915.or„ T]. 7­8. III. Geschichte der psychol. III. Izvoarele ortod. 1904.  Ştefănescu N.   Gotha 1888. privaţia unei SuvajAiţ.   Die Geschichte des Geistes  in der Antike. Dr.  99. opus lui 90 Ier i c. 315. şi Botez C. Zahlfleisch   J.  iy. spre deosebire de TO xocXov.i«. postulat ca o ipotezăt generalizată (include existenţa obiectului). Grumach. auzul; tirechea; dcxouo­Tixo<;. ubersetzt.y.   dans la philos. en 2 voi. Ziirich.  1903. Acad.. La pensie grecque. von Ar.  1934. .  89. F.. TO.  1932.   Berlin.  95. Alean. T).­f]; eroarea...  Ralea M.  92..  85. Des Ar. o v.   mit  besonderer  Berucksicht    der   Trendelenb.). Ar. Die Probleme der arist. a reacţiona cu o senzaţie; a percepe; cu T 6 : simţire.   Ried.  Textele eline însoţite de  comentarii latine. neîmpărţit: indivizibil.  TERMINOLOGIC  TO âyocOov. principiul (Principium petere).  wYivrfio c. cu simţ dezvoltat pentru un anumit o­biect.  Ueberweg Fr..5 simple..  Rivaud  A.  2.   apoi   563  şi  urni.  87.  Theiler W. 49 şi urm. 3...  alaOaveerOai.  Rolfes E. 15. Bonn.  Ross W.   1921.  âSuvocToţ. ;104. Bucureşti.  alTelaOai T o ehr â p x?. bis zu Thomas von Aquino. 426 b 3. 1945.  dtă (.).  96.   Vrion 1933.  Filosofia tomistă  în filosofia modernă.  94.  Vasilescu Em.  93.laQt][j. Ed. binele în genere şi în act.  100.  oirfvo ioc.   Metaphysique.

 1022b. p i 6 (x Ş Unul numeric (cantitativ).   TJ. X. ^.  â^sp­^c. TJ. 1  — 5): specie de fjie­ra6oX7) ca urmare a unei mişcări : xîvYjaiţ.  <xvdcxX<xari<;. dcitopîa.OCTĂ TTJV — Spoa­0e<Tiv. ic. 402 a. starea de permanenţă; obişnuinţa.  dcvayxaîov (subînţ. 2. ax pa. noţiune limi­tabilă. proces necesar; necesitatea în act. fuziunea.  partea superioară; su­  prafaţa. nedumerire; la pi. alterare; schimbare calitativă ca urmare a unui TtaOoţ. rj. opus lui  cuveni;. diferite.. 6. II.a5 şi arcocXai;.). evavT^wotţ contrarie­tatea. 26 şi aici III. palpabil.    adevăr;   realitate;  conştiinţa    adevărului    susţine  străbaterea  în  întreaga   Fiinţă  (I. l. aspirarea ; inspirarea; respiraţia în întregul ei.. nelucrare dintr­o cauză externă („pauza" este organică).  420b. crescînd la infinit prin adăugare. 8).  âvTtcr rpepsiv. iţ (despre suflet) unitar.om"   şi   „animal") ;   a   însoţi  ca atribut esenţial ;  a urina. pipăibil.  âfTT:i>.  a7r6Ssi5K» t.  âptSfioţ. deci  în act. 22.  dvarrvoY]. f].  j)..  &IL<ţ>o). apropia. IX. 5).. ev â.XTIX TTJV âtaipeaiv infinit prin diviziune şi­  infinit ca potentă : dbr.  dcv­r wrepicrraCTţ.  âvTtxei[z. a merge la infinit (stare nead­misă de Ar. emanaţia unui corp mirositor;  revărsarea. traheea. 435a.  i7ra9^i;. 416a. H. inversarea; reciproca ; contrariul. Ziua nu vede  căci este „oarbă ca gen". şart v) e necesar. propoziţie sau principiu nemijlocit evidente şi deci nedemonstrabile; concepţie ; axiomă. derr.  oTEprjcrtţ privaţia şi eţtc. dcxpaaîa. arco p pot a (­•/]). T). T<i.  dcTTOTaor i ţ. V (A). Dezvoltarea aporiei:  SiaTropTJaai.. dOT6<pa<7K:. (despre suflet) neamestecat. 425a. demonstrare; argumentare ; învederare; dovadă. putinţa de a se înşela în percepţii şi concluzii. a fi subsumat (ca la biped  euii  folosiţi mai des în alte opere sînt trataţi îa: ORGANON W (EÎS. inversul.  6.). 32 şi urm. r). subdiviziuni; opus lui T l •Jjv e î va t: esenţa; cauza formala. Met.  âvaTO[xaî. dificultăţi în  argumentare şi înţelegere ; concluzie insuficient dovedită. afirmare. dublu­compusul ; compusul din două elemente sau din doi factori formativi (ca materia­ forma) . infinit prin adăugare.  âvo^o lofAepîj. (II.   ecou;   registrul  şi  rezonanţa pornită de la un instrument mueical  (II. i ţ. calitatea neafectibilităţii. este condiţie absolută (auvod­  riov) v. a atinge). adică în întreaga  natură. reflectare; răs­frîngere; repercutare (la sunet lumină).  (i^aTTî. X. în Met. dxpoeT7]<;. neafectabil; nesupus alterării prin afecţii; i7Tdt0e io. TO. 403b 20). diferită de £x?rvo7] ( ­etv) expirarea. eroare. contact prin aderare). X6ytp unic ca factor într­o judecată. cu care se poate face contact (£9?). număr. r). rezolvarea ei: euTTopyjaai (I.  &7rr6ţ (de la aTTTw. Eevat zic.. A. 13­15. 11.  dc^iw^a. căci identifică. cîrtiţă; ochii' îi sînt acoperiţi cu o membrană care­i apără şi­i întăreşte vederea.. anomeomere ; compuşi din părţi neomogene. 491 b. enunţare;   declaraţie; judecată (afirm. pipăit. La om ar fi o  privaţie. ca atribute contrarii. pur ; necontopit cu altceva. se impune ; factorul fără care nu e posibilă viaţa. •}]. nealcătuit din părţi.  . T).  dvTi0sari(;. 12. neînfrînat ; cu absenţa  activităţii raţiunii.    î]. negare;  sentinţă;     opus    lui     xaTacpaaic. ­TI.  dAXoîtoat ?. III (B) se arată 14 aporii. percepere greşită: Ti <£7raT7)ffeat.  218  . 5. apoi : III. np6q TI relaţia.SIO? (desăvîrşit) şi SÂOV (întreg) ; âir. tăgadă. reminiscenţă; voită evocare în conştiinţă a imaginilor sau ideilor.  neînf rînarea ;  nestă­  pînirea    de    sine ;    neprezenţa  raţiunii. T). dcX^Osia. obiectele în care nu pot coexista atribute contrarii : cenuşiu şi alb. .   TJ. db:6cpava i ţ. Referitor  la­suflet ar arăta despărţirea pe funcţiuni. sau neg. T 6. care cuprinde în sine: âvTtqsaatţ contradicţia. 28. scara muzicală;  răsunet. chiar dacă s­ar limita îii timp. a corespxmde naturii. nenumărat; opus lui TS>.  âpyîa.  8. f).dcxoXouOeîv.  â[i ivyj c. TCX.    y). 416b. cauză comună şi reciprocă; acţiune contrară ca răspuns alteia; reacţie.   exactitate;   cerce­  tare  ştiinţifică  prin  colaborare  strictă   între   experienţă   şi   lo­  gică ; subtilitate.eva.. i\. dcxpi6eta.  âvdqiVTjcTtc. TJ. opoziţia. deprinderea.  con­  tinuu în aceeaşi substanţă. 1963) la  .

 divizibil ; împărţit organic; S ta L p sî v a discerne prin  analiză; S ta t p­stcOat. 1072b. 402b. Met. 7. 30. fiinţele fizice (I. conţinător ; receptacul (chiar al contrariilor) : al inteligibilului şi al esenţei este Intelectul. a se dizolva. 31. opus lui TtpocrGsTOV. ov. împărţi.  •fîoiXeua t c.  S iz.    volitivă. f). incongruent; cu TO : neconcordanţă.  SoŞi^siv. i p sa i q. II. altele sînt externe. l p ea i ţ. 4. directă; sens al unui cu­vînt (I. T\. incomensurabil. va discerne prin Intelect. 15) ca rezultate ale creşterii.   y]. a cunoaşte; a recunoaşte ca proces săvîrşit sau în curs de desăvîrşire. v. spontanul; întîm­plarea; caz produs de sine şi prin .  diadă;  nr. vehiculul mirosului. a se produce; TO ytyvoijtsvov.  Soxeî şi derivatele: mă opresc la părerea ; e părerea celor competenţi. transparentul. potenţa generatoare; ysvTjToţ.    T]. care constată faptul dar nu caută cauza: II. st. contrazicere în logica unei teorii filosofice; absurd.  :pap\Sc. 985a. l. 418a. separare ; divizare ; S ta i p z­6 ţ. KJTTjpiT) g. 6. trecătoare. T]. 10; Met. 32).    grav;  opus  Ivii   6£ii  înalt   (ca ton). distanţă; dimensiune ca act de distanţare. 413a. Ar. vehiculul sunetului. V (A) L ov.  8iavoeîa6ai. rt. T 6. pipăit ; contact fără intermediar. diferit de vou c. XII (A). opusă lui ă^K» deprindere ca stare permanentă (în ştiinţă. 404b. 7j. l. 13. ir. I. temperare între contra­  rii ; modelare ; reducere ; încro­  pire. v. a distinge; a identifica ; a deosebi calitativ ; viit.  dualitate. capabil; cu T 6 : .  Fizica. nedivizibile ; „atomii lui Democrit" ; indivizii (Met. (în substanţă) sau T i ţ : secundam quid. într­o oarecare măsură ca mod şi  cantitate ; continuînd ar deveni „mişcare". diafanul. 430a.­/J. pentru ce; opus lui ST t.  KTOTÎO;.  Principiile­cau­ză: I.  i.  Met. categorii. privativ. dispoziţie trecătoare. abstracţie. despre sine ca părerea la care s­a oprit: I. *)• principiu; cauză. adăugat TX iţ <x<paip.   >]. a medita.«P X7). 17) ; spiritul în opoziţie cu litera.  Stspov. va distinge. deosebit de TU x T) : norocul (III. raţiune. III. 6v.  yvwpi^eiv. v. reflecta; a cugeta discursiv. înmuiat. pentru afirmare; opus lui errspyj­Tixv]. generare; devenire (din natură) opusă lucrării ca TCOÎTJCTK; sau TS^VY] ; contra lui <p0opdc:  dustrugere ; generarea are loc sau aîîXoi c. fapte. T).  8 ti^sTpo c. 12. 2. ov.  TO. îmbibat cu lichid; ud.  despre cauză:  de ce i  SiâOsstţ. ţ.  2. de ex. 4. III (B) 998b> 19) ca gen şi specie. 4. factorul gustativ. gen.  Suit.  SiacpKVYjc. produsul ; la pi. indicativ şi direct. T> gustarea; gustul; Tj yeuoT6v obiectul gustabil ; T& YSUCTTIXOV.    (tonul)    greu.: gîndire  speculativă. presupunere ; poziţie admisă după cercetare. 3.  ?. gîndire discursivă ; cugetare în act: III. 414b.  220  S ia voia.sine.  86£oc. TO.  Siivajvuţ. început ; unele principii sînt imanente: evjTTap/oucra i. 203b. devenitul.  SeixTixr). pentru negare  xov. a lua fiinţă. factor primitor.  TO 8 IOT i.  0:97).    delibera­  tivă ;  intenţionată   (reprezenta­  rea). TO. abstracţiile sau rezultatele lor; TA ex  TcpoaOsoeco ;. Intelectul ca âpXTfc TT^ c. opinie; ipoteză. realizatul. nedivizat; indivizibil; TA «Tojjia speciile  infime. ­/j. desprinde. artă etc. 2.  219  •ây a.  "yevscni;. putinţa de a fi schimbat savi mişcat de altă  fiinţă sau chiar de sine însuşi ca o alta (medicul care se îngrijeşte pe sine); SUVOCTO<;. spre deosebire de £7TiCTTaa6a  i a fi în posesia ştiinţei ca factor permanent creator.   TO. l. •?). 16; discernământ. 402a. 20. yvwpieî.  Ssî. 27. 'pouXeuTixYj. TO. ­JâaşTj. divizat.) ; se  deosebeşte de 7rdc9oc: afecţie superficială.a­rov. 7. v. a se opri la o părere; a­şi închipui că a rezolvat o aporie.  6; punct de pornire; factor psihic de bază: â p 77; TTJS âpjc/îţ = = vouţ. virtute.  8iâ<TT7)fjia. 7). potentă; calitate; potenţialitate; stare prealabilă care nu poate privi decît lucrurile supuse devenirii.  7:5 v o ţ. evenimente ;  yev7)Ttxo<; factor de generare; T 6 — 6 v. născut; produs natural. a deveni. diagonală: III.7]. v.   interval.  402a. a se desface.  Sidccnraaic:. A.  434a. TO. trebuie (spre mersul firesc al devenirii ; nu impus ca „necesitate"). i]. 407a.  y lyvcoCTxeiv.  auTo;j. voinţă deliberată; hotărîrea ca specie de dorinţă. categorie; din el derivă elSo ţ (specia) primind o formă ; la pi. II. 3. 427b.  T o  Sîa T î.

 415b. factorul de unitate.  iniQu'ttlct.  §Tepcv.  gv. opus lui SiaOeaiţ: dispoziţie trecătoare. 420a. 1) : preocupare ştiinţifică ; cunoaşterea. Jaeger. (friabilis).ceea ce  221  era să fie" adică forma ca anterioară structurii formale. speciile infime. o v. v. deci cuvântul exprimă scopul  realizat de un lucru sau fiinţă în devenirea ei. şi deosebită de substanţă. împingere. cauza finală. v;. încercare. cleplinire. scopul considerat drept cauza.  T 6 e­j.  ev7£Â£/. Unul.  TO xaG'âxaerrov.se află". jindiiitor.. corpul + sufletul; însufleţitor.potentă. care este genul. r). După \V. (II.  TO ou âvsxoc. rezidind.  sî^Saai. necou­sistent; compus din atomi rarefiaţi (aerul).. . vădit. Lucrul pe care ceva îl are in sine ca să devină: quidditatea. 126; .  TA ylvouţ SC'ST) speciile de aceeaşi substanţă şi imanente genului admise de Ar. (o singură dată: I. 8. ca subst.  EiSTjaic. ri. . unul ca  relativ. exteriorizare; ieşire din sine; reacţie. 8. acţiune; eficienţă; preocupare ; opus lui Stivau i ţ care­i precede; după trecerea  susţinută la act se ajunge la ente­lehie. Unul ca preexistent şi exterior. opusul; poziţie opusă ; '. armonioasă. spre deosebire de Ta ;JIY; ylvo'jc  sîSrj. a proveni din ceva ca substanţă sau materie; TO T î ICTIV.  euxîvy;TOţ. comparabil cu multiplul ; ârrl TTOÂ/. l. c. 13.  SxaTaatţ. 3. formîndu­se în materie; afectele sînt raporturi săvîrşite în materie. diferenţa atît ca gen cît şi ca specie. 6. faptul sau lucrul luat individual (nu ca gen sau specie) ; este opus lui xaOo/. trezie. o v. aor.  substanţa; TO TI ^v el va t . 15. a fi. Y]. 402a. v. l. chemător la viaţă. III (B). 4. 420b. întîm­pinarea. forţă. l. opus lui svspysia.  70 evoTto t. iar slSoţ vizează la  structura organică internă; este forma ca scop impusă de structură. V (A) 23 şi 25). s­ar putea admite. act; capabil să fie mişcat (ca pasiv) sau să provoace mişcare (activ). obiecţiunea. . fals şi altfel; sinonim  cu 8 u v ar 6 v care mai exprimă şi putinţa de realizare.  evSe/oiT'a'v. a deveni; TO o v Existenţa. 25. v. 8. este un stadiu al devenirii. unificatorul. fenomenele sau factorii derivaţi. opinie  într­un anumit caz ; T& srrisTrjTov. evident; evâpysia. 402a. (v. Y].  £v<7Ta<7Lţ. din EV ­f­ ­i/. probă.ei ­f £y_£i.  gv\Aoţ. 81) pag. perspicacitate. contrariul.  IjA­sipioc.. opoziţie ; contradicţie ca specie de opunere —  âvTÎOsan;; rdc evav­rîa.  EÎvoct. ov. Unicul; £v napâ ­â ­oXÂâ. — TO cu dativ ­f­ eîvcu exprimă ceea ce există spre a fi ceva. 8.  In ea O a i. II.. 6 sunător; cu rezonanţă ; sonabil. tragere. cunoştinţa; procesul cxmoaşterii —  yvwaiţ.. specie (a unui yevoţ); formă ; întruchipare ; aspect care îmbracă o structură ; întipă­rire; TW e'îSsi TOC  rcpcoTa. înţeluire. TO. 403a. ic. II. acelaşi) despre existenţe cu pluralitate de specie sau de materie; diferit ca substanţă. : lîxistenţă. TO. concepe; r o IvSe/oţjievov.  Obiectul ştiinţei este universalul. II. învîrtire; vîrtej de vîut sau aer; labirintul urechii. deprindere (habitus). extrem. (op.£va.  £vi>Tt«pxstv. a purcede. Specii neimanente genului (la Platon). •}].£ia.  sîSoţ. ca şi după W. T).. 20. T). 420a.  Str/arov. experienţă. esenţa unui lucru: TG Tre/. Met.  222  înseamnă că obiectul se află tocmai în scopul său; deplina realizare (entelehia) este plenitudine.  64). Fiinţă; o stare diferită de yiyvsaOat. secunzi. (opus lui T<xuT6. însufleţit.  moţ. 412b. obiectul cognoscibil şi cunoscut ca o noţiune intrată în patrimoniul lui vouţ.  SţA^ocpoţ. Fiinţa numai întru­  cît există; s'x TIVO? el va t. spre deosebire de simpla existenţă; v.exei E î va t. cuprins în multiplu şi imanent.oî>v. Cuvântul e compus de Ar. ini. v;. v.COV. Dacă lui s x ei îi acordăm  sensul . opus lui tbai ţ. T]. rîvna; pofta; — iTix6v. poftitor. Y].  .ou: în întregime. unul ca multiplu; £v xa­ri T A TroXXtx. stare.  §£i?. 523. 1. pag. clarviziune.  £x TLVWV; de la care date să pornim ? JJe la ce punct de plecare ?  SXi­i?. 10.  evspYsla> "**t> act; efect; activitate. 1003a.  SX t£. a fi imanent; T& IvrcâpxovTa. extremitate; cel mai îndepărtat. distinctă de Trei pa. T].  ţ. esenţa securii. consecinţele naturale. a urma firesc; TOC S7î6[jt. v. Met.. opunere ca act.ceea ce are în sine scopul". indivizibile ; imagine ; [AopoTj se referă la linia de contur. a imagina ipotetic. ştiinţă; năzuinţa şi aptitudinea organică spre ştiinţă; posesia ştiinţei spre deosebire de S6£a.  in icmf)jxr). veghe; vigilenţă; permanenţa conştiinţei de sine. Nestle (op.  gji'yvr/o;;.  sypTjyopaiţ. contingentul ; ce poate fi adevărat. I.  deci substratul substanţial al devenirii : I. o v. stările imanente; componenţele. buna stare. ­t]. tracţiune ca mod de translaţie. 13. ov. ^> calitate. II. dar nu ultimul. pentru dexiviQTo <;) bine şi uşor de pus în mişcare.  Ivapy/jţ.

aTa. clipa sau momentul de acum. T). TO. stare de repaiis. ca  vouţ OupocOev. . se deosebeşte de aTTT6[j. 28. a distinge; a discerne; TO xp ITIXOV. XII (A) cap.  Ops­Tixov. o.  TO. mişcarea ca specie de [AETaSoÂTj (schimbare) ; mişcarea ca efect al.  xaUo/. 23. neîndoios. TO. ov. şi de a u v e yi ţ : continuul. drept. 8.x6v.  xtveîv. din afară = l^coOev. general; cuprinzător al întregului gen sau categorie; T<X xoivdc = = â£ i«[Jt. v. a judeca. ­î]. c.  £­?)Xo c.  6yo c. viaţa ca noţiune ; activitatea Intelectului de coordonare psihofizică (Met. vegetativ. afecţiunile proprii care disting speciile între ele.  xal. 26 şi Protr. 6 v. sufletul hrănitor.   7;. de la uşă. studiere. judecăţi în  genere admise şi necombătitte. motorul; T o xivTjTixov. contemplarea; speculaţia ; reflectarea ; analiza logică ; intuirea metodică; speculaţia prin reprezentări.   6. ocupînd un loc. v. direct; a intui cele simple şi indivizibile. particularul. 6. opus Ivii xaOoXov. £wov. aşezare; Osroţ.  6 eco p Coc. a rămîne în repaus ; — Y) CT i c. 5 şi urm.  ). ţ. matematicile ; ­ixoc. obiec­ttil plăciit. în contact  (1x97]). curba; opus lui suOu. durere. Despre gen.  xiipio?.  ^X^v. ca şi de e"/^îjlsvov: contiguul. şi TO  224  xoivoţ. în acest stadiu  speculaţia oferă o bucurie desăvîrşită. învăţătura; TOC (jiaOiQaaTa. ca adverb. cuvînt ; carte ; concept ; raţionament ; scop ; raport (între mişcare şi corp) ; proporţie ; concluzie ; noţiune ;  măsură. Met. spaţial. 6v..  Ta !x(V£va: calităţi derivate; la sing. i].  ODJAOC. XII (A) 7. 20.l<ps!;îj<; — e?^?. T]. TO. principal; hotărîtor. concav. viaţa în act; £w/]. următor; consecutiv (distinct de precedent).  •îjSovY]. a se mişca sau a fi pus în mişcare ; T o xivo­jv. comun. evident (exprimă cu modestie o afirmaţie întemeiată) ; probabil. prezentul.  xaG'SxaaTov. animal inferior; vietate inferioară; fiară. 404a.  ÎS ia ­dcOrj. T\ coiicavitatea (v. vieţuitorul (inclusiv plantele) ; animalul.  XCCU.  Xoyi0T(. ecliptica. plăcerea; TO îjău.. alipitul într­unul. contiguul.  xc/îXo c.   vidul. se referă la aspira­rea sufletului de către corp din mediul extern. contact; intuiţie imediată ; Oiysîv. unei cauze (ca senzaţia) ;  imbold. vieţuire.  laTpia.  Opţi^iţ. sfărîmare; îmbucă­tăţire ; ondulaţie. 19; xupîw?. Met. Teofrast frg. 19­1175». ov fără loc în spaţiu. individualul. o v. 1072b. poate.  2. T). în primul rînd ; determinant.  — şi anume. rezultatul unei cercetări metodice; metodă experimentală.  ^TTJCTK;. 736b. a percepe imediat. contemplarea ca ştiinţă în act devenind o deprindere.  61 i; t. 6 v.  £vjv. i]. în aceeaşi specie prin unitate de  substanţă. ­f).svov: atins. care se mişcă singur sau e mişcat de altul (mobil). vietatea. ­J). factorul raţional; judecata logică.  xtvTjaic.   medicina  ca  formă  a  sănătăţii : Mei. — ov.  Xo^oţ xvSxXoîj. suferinţă. XII  (A) 1073. afirmaţie.­UÂOV. distinct de ţ>06vo<;: invidia. TO.  ^7jTY]jjia. animal. TO. a mişca ceva; xiveîoOai.  223  ^. cauza  mişcătoare; TO xivoiijjievov. — OTTJ?. 13.   TO. la Themistius Comm. principiile matematice; [xâOy]er t. în sensul; propriu­zis.  T) S r). emulaţia; dorinţa de a întrece.   piatră;   magnet. a se opri.  xevov. 381. linia celui de­al doilea cerc pe care se mişcă luna de­ a lungul zodiacului. v. pive iv.  xaTioaai;. XII  (A) 1072b. X (K) H72a. T&. EN.i<;.  •f]ps[Ji£!v. expletiv. Despre rolul plăcerii în muncă v. II. adică. punere în repaus; odihnă; Ţipenia. concluzie raţională ; constituire.  Or; p io v. TO. II. 6. alcătuire raţională ; plan în vederea unui scop. dis­­;ernămîntul ; factorul  care distinge natura şi intensitatea senzaţiilor ; xpiTixT) §uva;j. 20. TO. r).  Icrco;. poziţie. opus „plăcerii" ; X urc TJ p 6? de.ov. 58. Ti —ov. opus particularului. a avea; a fi într­o stare; a fi cuprins de o afecţiune (ca frigurile) ; a se comporta; a reţine; a reacţiona la ceva. 7]. 3 la urină.  XîOoc. matematician; ­ixdc. TO. 6. căutare; cercetare în act. TO. opus lui iOsToc. 419b.  Qioic. T t c.  Qswpelv. funcţie continuă a Intelectului. adv. TO. 53; aici I. Y).  X6yo c. întregul organizat; corpul; Universul; generalul.  66paOev. (specie de dorinţă): îndrăzneală; pornire rnînioasă. putere de discernere. susţinere. obiect sau fapt dureros .

 însuşirea disciplinei ştiinţifice; studiul relaţiilor. individualul ca T68e TI şi v; oua Ca i existenţe = ?. r;. TO. unitate ; monadă ;  integralitate. TO. dar în cazul nostru; în realitate (I.VYJULT].  [ispito. pacient.ETaXa;j. TO. globalul; generalul cuprins în virtual şi în individual; 6Xw ţ.  tonalitate. parte; particulă; porţiune ; membru.  afecţiune  (acci­dentală. porţiune divizată şi divizibilă; ini  jjtepouţ.                            "  15 Despre suflet  ţjiopîov. care se referă la aceeaşi natură comună. 408b. TO.a. viziune ; r6 opatov.   deosebită   de   sţiţ   şi de     SiacOeciţ. Ti. generator de dorinţa.  6 p 5 v. cugetarea. Y). participare (la o substanţă sau acţiune).6a v t. gîndirea discursivă. principiul ştiinţei ca intuiţie intelectuală.    şi     calitativă); za. medialul (pentru producerea senzaţiei) ; TOC (/. TO. e ţ. 18; /a pi. părţile substanţial identice din natură. conceptul; con­ceptibilul  (care atrage gîndirea în sfera lui) ; T& VOYJTOC. gîndirea; voYjpia.  [j. . uscat.oysv7)c.Ta.ov1/;.  [/. imagine reprezentativă; vedenie. dorinţă; năzuinţă: gen pentru s­iOufjita.  mirosul ;  calitatea de  a  exala un miros. momentul; vuv Si.  ?.  afect.  TO vuv.61;.o s I§T) ţ.). termenul mediu într­un silogism; intermediarul între două  contrarii; •/] ij. fj.  6 p 10^1. TO. fire. 12 (lucrări.  [XETaE'J. care este afecţiune. 8.eva. obiectul gîndirii.ov. 403. YJ. substanţă în genere; element considerat separat. vederea ca potentă ; ochi ; organ de vedere.'    uovaf.. afecţiuni şi mişcări) . intermediarul.­ei. viziune (în vis) ; aspect arătos. (despre sunet) ascuţit; înalt; strident.  6^u ţ. TO. fac părţi egale; jieptcrroc. Intelectul.  linie de demarcare. definiţie = 6ptaTix6c X6yoc şi cu 5pot care înseamnă şi noţiune; limită; factor determinant ; punct. 4u?. I. diferite de opyava.    rămăşiţă;    a.  experienţa. cu care este contradictoriu şi diferit de 8tep6v: ud (cu conţinut lichid;  înmuiat).  b\j. ^scfo v. considerat ca o parte. activitatea gîndirii; cugetarea în mers. materia în masă (cantitativ şi cu greutate) ; corpul ca întreg. II.eXoţ. v.covu|o.  6jjt.  vizibilul.  NrjaTtţ. forţa de  gîndire. 60^7;. în memorie) . factorul conceptului; gîndirea activă; vo^aic.  Nou?.   memoria;   amintirea; percepţia evocată prin memorie care     naşte  ejj. ic.opq>rj. Y).   fj.  8Xov ai>YxextV£vov. de dorit. omonim; echivoc. a participa; a se constitui cu substanţă străină (prin amestec. ca suma aptitudinilor sau deprinderilor.  eyeOoc;.  distinctă de Siavoia. mijlocia ; moderaţia ; linia de mijloc între două calităţi sau afecţiuni. este ocpx^i TYJS âpXYjq „principiul principiului". întipăriri  (de ex. împărţit; divizibil; TO fispoţ. împart. spre deosebire de  cel accidental. pasiv; TraGoţ x<x8' ocuT6 afect în sine şi prin sine ca un atribut esenţial.  6 p e!; i?. 6u[xoţ şi (iouXYja iţ; Ti opsxTix6v. parţial. T]. vj. o v. omonime. u. Apa considerată ca element component (în oase: 2 părţi apă + 2 aer — 4 + 4 părţi  foc. .  factorul ei; facultatea doritoare; T& opexTov.era5'X (La Pla­ton) obiectele  matematice ca intermediare între idei şi obiectele sensibile. suferitor. opus lui auvwvujxov şi lui TroXotovujza (cu mai multe nume) şi lui Ttpoţ sau xaO'  £v Xey6p!. în totul; în  mod absolut. cercetarea; calea raţională către adevăr; disciplină ştiinţifică ; metodă.  6.  Cîteodată este identic cu suma experienţei.   T). ^ciQf]. reziduu.T] (deosebit  de 6pS v).  6jj.   xirme.  ouată.  ojxoi o^sp9}. 20). se deosebeşte de epya. din acelaşi gen; omogen. ­r o. â^oc. a vedea (vederea) în genere ; 6pocăit. lucruri sau fiinţe fixate de loc (ca plantele şi uncie vietăţi). 420b. obiectul vederii; 5pajj. o. •/;. de aceeaşi specie sau aspect.    TJ. dar acum. obiectivele intelectuale ; inteligibilele ; TO voT)Ttx6v.soo~r:c.  {j.. contact sân prelucrare) ; usTdcXTi'y  !. clipa „acum".. memljru (corporal); melodie. formaţie din apă şi aer. mărime; dimensiune ; (despre sunet) ; intensitate. 5). .  pornire ;  instinct. în realizare ; privire ; vedenie.  VOEÎV. Y].  T). intuitivă şi directă. v. forma exterioară.  226  6 pfA7].  ţi]p6v.pta.  [/. concept; vor)T6v. vederea ca fapt. dorit. în privaţie de umed (Oyp6v). întregul contopit. TO.  TO. care sînt compuse. 410a. 5. c.  răîuînere;  repaus;  rest. I. [/.a. 6. linia conturată ; figură ; configuraţie ; forma substanţială. xivTjaeiţ: I.6vi[j.  jjio'vdcc. 6 v.  jj. TO.v).  402b.    pasiune    ca  efect ;  q. TO. 8. 4.

 î]. Y).  TÎOCVTTJ. timp; ritm; termen ionian. timp; anterior în conştiinţă.  diferit de as i (totdeauna) şi de TO (TU[z6e6Tjx6 ţ. Met. 6. activitatea artistică; TO TTOIYJTIXOV. ţ. străbate totul în scopul in­formării materiei. TO. Xu.T]. tip; calităţile atomilor sînt: pufi[j!. format natural şi organic : II. mult; o> ţ IŢI! TO T:O).aTO c. devenire naturală şi organică; simfiză ; au^cpur] c. nici statornic.; o lucrare cauzată şi cu conţinut  real; rcpaxTixoc. l.  Trtxpo?. 29.  Tîapouota. corpul ca întreg; Universul. 416a. . derutare; e­roare; deviere de la metodă.  TtîaTiţ.  Troi'eîv. = pu9;jLoţ.­/. 7. 6v.  cercetare;  convingere  proprie ; concepţie ; noţiune. II.  at. continuu ca materie in­formată şi specie a lui T& iy6[j. râţiţ (rînduire)  şi  0e CT t? (poziţie) v. T\. factorul deplasării în mers; deplasarea. calitatea; 7roi6T/)iţ. întregul.   înţelepciime ;    filosofie ;  filosof ia  primă   (teologia).6;. 7]. acuplat. ?] ov. spirit.  OTep7]ctc.  Ttp'jocipSCT t r. limita; sfîrşitul ; locul extrem al unei mişcări sau a unui lucru.  ay^TTÂoy. adică fundamental. T) o calitute în a ;t. simultan cu altul dar nu cauza lui. 11.  TCXctvr). rezidă în ; e acelaşi cu : TO <7u(A6s6rix6c.  TO. compus din materie şi formă. 4. fiinţă născută sub o formă necoinpletă (mutilată) ; monstrum. cauză însoţitoare dar necesară însă nespecificâ. (III. ci întîmplător. împletire ; înlăn­ţiiire ; strînsă legătură. deliberată; preferinţă.  I. 6v.  Tcpoc TOV&S.   de   multe ori spre binele agentului.  realităţile eterne; principiile sau elementele unui o­biect; TCpwTcoţ. SiaOcyYJ  (străbatere) şi TpoTrJ; (poziţie) ; Ar. în sens fundamental: I. /). examinare. mişcare uniformă în spaţiu şi  .— sparrua. OT£ps6v. 995. înţelegere; pricepere; ascuţime de minte ; străbaterea  228  către cauze; cercetare. ca substanţă. TO. punctele sau dimensiunile ; TtâvTwţ. ca adv. ca probă într­un caz dat.  oo6ţ.£VQv. destul ca subiectul să fie generat pentru a­1 poseda ; YjTî. 14.   convingere;   credinţă.    TO. rezultă deci; coincide ; se bazează pe ; se întemeiază. punctul dincoace de care este întregul ;  substanţa  formală   (quidditatea)   ca limită a cunoaşterii.  otSvoXov.  Tcveu^a.  ouvabiov.  TCepocţ. 4.  TtTjpwjxa. nu propriu­ zisă ; condiţie. direct: II. 420a.  TCOIOV.  ­r\ . i ţ. specie a lui «vriOsaiţ. în genere.  TT s p 19 o p â. duh; factor care. la Democrit = cr/YJ^a. care nu este atribut al altui lucru; râ TrpoJToc. opus dulcelui. 8.  2. în ordine logică: senzaţie; anterior ci  atribut; anterior după naturi şi substanţă. 403b. primordial. 7). cantitatea; TOC rcoaflc corpuri materiale.  pây^a.   Y}. în totul ; în toate direcţiile.^.  227  jrpi£'. yj. st. cu  privaţie ; negativ. lucrul; obiectul per ceput ca materie; T6 aîtiov TOU 7tpocYjj. accident;  atribut dar nici necesar. Cosmosul. curs. fie total fie parţial. continuitate; durată ; perpetuare. TO. figură. TO.U. făptuit; faptic ; posibil să se facă; cu v o O ţ: Intelectul practic.  TTpwrt.  7rp6ţ TI (76). cum e caztil cel mai frecvent.  CTUJO. care au cantitatea ca esenţă. TO.    Cel  mai apropiat de un principiu de mişcare ca loc. T). TO.  TTOCV. limita­scop a raţionamentului. cantitativ; TO noo6v.  TîpOTEpOV. c.  Trop e UT ix 6 v. din toate punctele de  vedere. concluzia unui silogism. atributul accidental. •*]. 22. substanţa primă. T].  aijveoi;.  v£t Si. timp.    (opUS   Iui    (j^TEpOv).     solidul;     volumul  (matematic şi fizic). TJ.TCKpâSs ly^*» T°> modelul ca simplă formă.  Ttocvcnrep^ua. alegere; hotărîre de voinţă. relativul; relaţia. 40. 6v. prezenţa (unei imagini) ; imanenţă ; apropiere.  ouveyyjţ. circuit; ciclu; circumferinţă. â. TO.jj. loc; apropiat ca gen sau categorie; cel mei îndepărtat prin cauza;  TrpoJTov. potenţa realizării;  factor realizator ; agent; activ; TO TÎOIOUV motorul; creatorul. amar. acrea (o operă ca artist) ; a realiza; Trotuariţ. TTpcoT?] ouată. v).4a.6v.   T]. ffxe'^i?. prirmil ca valoare. rătăcire. le redă prin: ^yr^x. TO. v.  aiipio'jaiţ. T^. privaţia (ca specie de contradicţie) ; lipsă ; absenţă ; negaţie ; privaţia e lipsa unui atribut pe care o  fiinţă ar fi natural să­1 aibă. (B). T]. 35. 2. TO. (deosebit   de Troi activitatea   în   sine.   cîrnia ;   nasul   cîrn.  puc^oc. rezerva seminală universală.

   10 şi  Met. la împlinirea scopului. 428 a.    este    trebuitor.jnţ.  ypa.  Otat?.  T 6 TTpo? S v. ^..  1380­1382. ţavTKCTÎa. exagerarea; depăşirea măsurii; prisosirea. 8. fără; separat;  de o parte ; lipsit de ; %u>piG­?6 ţ.muzicant". perfect.   404b. însufleţit sau neînsufleţit; „corpurile simple".  ]. pieritor.  {jrroOscrK;.   ^.  A. oarecum.   înţelepciune   practică.  2.  TCCUTO şi TO CCOTO..   potenţa imaginativă;  închipuirea.   15. tăierea; întreruperea funcţiilor organice.    ^.    o.   substratul   material ; subiectul. (F) ; 2. specificul; caracteristicul ; calitate sau rol speoific ; direcţie sau cale metodică. realitate; proces organic de dezvoltare naturală ; Ta cpuTGt.   y;.  5Troxsî[j.  folositor; S el trebuie. Met. noroc (fortuna). v.  p 6­0 c. 1005a.       opinia (86J­ce)   şi   înţelegerea   practică (<pp6vif)aiţ);   numai   prin   prezumţie şi  opinie se poate cădea în  eroare;   Si<x<lis\>8evQtx.   TJ. <f ii a ic. v.    y. 6.   428a. II.   este o cerinţă morală    sau   socială    spre    binele subiectului;  dcvocyxT].om" şi .7)'.  oSs TI.  iixy].   ^.  J7T£p6oX7]. pdtpuyC 6. rA OTToOicreci) ţ existîiid numai ca principiu logic. ca element supus devenirii ca să primească o formă; ea­  /«T7] uXr) materia ultimă.   prezumţia;   supoziţia ;   încredinţare ;   postulare ; certitudine. f).  v;.  Ei38oţ. larinxul. principiu imanent şi genetic.  ^ai::. IV. 420b 29.  229  prima premisă.       ^ pieire;  denaturare. plantele;  vegetalele;  toate   care   cresc   pe   sol. TO. 6. y]. Are trei specii:  ştiinţa       (|TT IST^T)). obiecţiune; susţinere contrară ; contrazicere.  plantele ca  dotate cu suflet   vegetativ. individualul ca separat. atomi.  OTrâp/s'­v.—Xa = atomii; elementele.   r6.  priceperea. natură.  66vo<;. relaţie cu o unitate care urmează şi continuă. relaţie cu vin termen unic.II. 25.    a pieri;   <pOocpT6<;. v.  5; inteligenţă; TO  cppoveîv. înainte de primirea formei..  reXo;. 413b.  H.  ortp ocl p a i.    eroare;    neadevăr; minciună; neunit cu realul sau  230 . ­t]. 6.  478a. TO. 427b..   3. a continua să existe ca potentă; a aparţine; Ta 6­âpxov~a> atributele; accidentele. excesul; exagerarea ; surplusul; uTrspsx^svov.. defectul.aTov.  423a. ^.  {secreţie grasă  sau  dulce   a  mucoaselor (opus lui   xoXfy fiere);  ambele aparţin    horneomerelor   umede v.    nimicire. 6. pînă  la urmă. stîrnire.  8. locul; spaţiul; rangul; rolul; valoarea; distinct de T^TTOI;: locul ocupat de un corp» îţ. şi auT6jj.   7).  28 o acordă şi insectelor spre deosebire de III. y.  IJTTO ţ.  poteri c. y. factori hotărîtori în corn • portare   şi   temperament. >pâ.   o v.    „din    mai    multe rezultate  ale    experienţei     se ajunge la o prezumţie generală despre toate cazurile asemănătoare" ; concept.svov. U[i6ţ. de ex.  rsXeioţ. lucrurile care au atins scopul lor; Siâ TgXouc.  TA T£> iyzţ'7)ţ.   15. lipsuri şi privaţii ale naturii şi artei; căci „norocul"  este chiar Intelectul lucrînd fără scop. 13.    TO. «.  5­ep*7ov. corpusculi rotunzi şi indivizibili.   v. materie în sens general; substrat — u­oxeî;jtsvov. se observă. pîj. v.   III. <p p6 VTJcr i ţ.   netrainic.   raţiune   practică;   înţelegere. înţelegerea; cugetarea practică. ­fj. separat şi separabil. întipărire; figură în linii mari; schiţă.  awrrjpta.  I. fierea.   10. afirmarea. 9.  e o necesitate  naturală.   TO. •q. îngrămădire. pronunţarea; enunţarea;    judecată     afirmativă;   ca   şi   x OCT a<p acrit.  II. 0eîpsaOai. tpuoptevoc. TO. lipsa.    descreştere ; scădere ; împuţinare. vj. masă informă.   mucozitate.   artă;    operă   în   afară de   natură;   principiu   de   miş­  care şi lucrare asupra altui obiect spre deosebire de «putriţ.   4. ca şi întîmplarea (casus). înşiruire strînsă şi continuă; sistoihie. a subsista.   1044a. Sufletul este ouată w t eTSoe. scopul (Fiinţei sau Existenţei) ; locul deplinirii; la pi. sînt. ­f). licoare; umoare; lichid gustabil şi hrănitor; gustarea ; gust.  GîrevavTCcoCTic:.  U7r6>.  STOC i. aceiaşi.   reprezentare;   imaginaţie ;  contemplare;        TO ţ>âvTaCT[*a imaginea reprezentativă;  TO  (pavT«aTtx6v.  owpot.    distrugere.    micşorare.   III.     a    se    distruge. Ret. VIII  (H). ca .  Xv). substanţă cu formă structurată prin care materia  se individualizează.   v­III. ca adv.oucTTotx'*» f).   7. (opus lui                >  fierea   neagră   sau   fierea   galbenă. corp în genere. premisa unui silogism ; temeiul unei ştiinţe. Un lucru e considerat ca  două cînd spiinem că e identic cu sine însuşi.  creola. identic; acelaşi prin accident. •}].i. salvarea; apărarea; trezire. râ.    invidie;   râu   dorit altuia. desăvîrşit; în afară de care nu e posibil să se afle o parte a întregului.  e evident ; apare. ai.   I. ov.

  Coli  tipar  14. v.  ^> fi­ suflet; substanţă primă (in­formată din corp şi materie)..­Ci­*     j  Okî.. l.  întreprinderea  Poligrafică  Cluj.15. Indici de clasificau.. ca adv.  <%>.  1P69. Coli  editoriale  13. pentru acela care. forma şi esenţa unui anumit corp.  5—7...  25  (Nr.    10..' zecimală: pentru bibliotecile mari  l.  5  23 111 210 217  Reddctor:   ALEXANDRU  DIC'U Tehnoredactor:   FLORICA  WEIDLE  Dat ia cuics 01.. ARISTOTEL ­  DESPRE SUFLET  NOTE. Apărui 1969.  comanda  nr.  str.. 35).50   A. stările etc. 27 şi  Met..  540 1968  l  WP A ^002  S  C..  w ţ. nuanţează o comparaţie ; ca şi cum; presupunînd  CUPRINS  STUDIU INTRODUCTIV  . Format 50X80/16.  Cluj — Republica  Socialistă  România.  BIBLIOGRAFIE     .  VII    (Z)  cap.). njcj accidental; fenomen real dar care apare altfel decît în realitate.  1068... broşate +  1QOO+SO+30 ex.adevărul..  INDICE TERMINOLOGIC . pentru bibliotecile mici 1.. 02.    şi   notele 174­196 şi Met.. (pron.  Brassai  nr.. 07.  7604/1968. II. în dativ).. 412a. Bun de tipar 07. anume căruia aparţin (condiţiile... XII (A) 1170a......  legate 1/1 Hîrtie tipar înalt tip A de 63 gim1. Tiraj 3000+60 ex.. ZKR  2 3 JUH 2(XB  9  '  ­  ­2 8 SW 2002 . ca visele; viziuni sub influenţă  fiziologică anormală; aparenţă ireală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful