Session 4

Nhöõng moái nguy hieåm veà ñieän trong moâi tröôøng laøm vieäc IT

Trong baøi hoïc naøy chuùng ta seõ hoïc veà tieàm naêng cuûa caùc moái nguy hieåm cuûa ñieän ôû nôi laøm vieäc.

Lôøi giôùi thieäu
Caùc thieát bò ñieän phaàn
lôùn ñöôïc söû duïng trong moâi tröôøng IT, ví duï:maùy in, computers/caùc oå ñóa, baøn phím,... Doøng ñieän coù theå chaïy xuyeân qua ngöôøi söû duïng. Ñieän giaät laø khi ngöôøi söû duïng trôû thaønh 1 vaät daãn ñieän ( doøng ñieän chaïy qua

Doøng ñieän chæ caàn 30mA
taïi 240V thì coù theå gaây cheát ngöôøi. Caùc moái quan taâm hoaëc nhöõng nhaân toá veà an toaøn ñieän goàm coù: 1. Söû duïng caùc oå caém ñieän. 2. Caùc daây ñieän. 3. Caùc thieát bò khaùc.

Ruûi ro veà ñieän
Ruûi ro veà ñieän laø 1 loãi maø ñieàu ñoù coù theå laø nguyeân nhaân daãn ñeán ñieän giaät. Vaø caùch toát nhaát ñeå nhaän daïng noù laø phaûi ñöôïc höôùng daãn giaùm saùt kyõ löôõng cuûa moãi ngöôøi ñaïi dieän trong vaán ñeà veà an toaøn ñieän.

Caùc ruûi ro chính trong moâi tröôøng IT :

Söï laép raùp cuõ kyõ ñieàu ñoù coù theå trôû neân toài teä. Daây ñieän bò sôøn laøm loä ra caùc daây kim loaïi. Caùc daây kim loaïi bò loä ra. Caùc thieát bò khaùc bò hö hoûng. OÅ caém quaù taûi hoaëc caùc daây daãn bò giaõn. Do laép raùp hoûng caùc oå

 Söï baûo trì khoâng ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeânñoù cuõng laø moái nguy hieåm chính maø ta deã daøng boû qua.  Söû duïng daây daãn vaø caàu chì khoâng ñaït tieâu chuaån cho pheùp coù theå daãn ñeán nguy hieåm vaø deã bò hö hoûng.  Khi tieáp xuùc vôùi nöôùc thì caùc doøng ñieän deã bò chaïm maïch vaø caùc thieát bò ñieän deã bò hö.

Kieåm soaùt caùc ruûi ro veà ñieän
 Caøi caùc thieát bò ñieän, daây
kim loaïi vaø caùc trang thieát bò neân kieåm tra vaø baûo trì thöôøng xuyeân.  Moïi söûa chöõa phaûi tuaân theo tieâu chuaån cuûa 1 quoác gia.  Khoâng neân ñeå oå caém quaù taûi baèng vieäc söû duïng theâm bình oån aùp.  Thöôøng xuyeân quaûn lyù vieäc caøi ñaët ñeå traùnh caùc ruûi ro

Neân thay theá caùc daây daãn
bò hö hôn laø söûa chuùng Taát caû caùc daây daãn neân traùnh xa saøn nông.Ñeå traùnh hö vaø bò daãm ñaïp, chuùng neân ñöôïc moùc noái chaïy doïc theo töôøng hay laø chaân töôøng. Khi söû duïng caùc thieát bò ñieän neân tuaân theo söï chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát vaø quan saùt caùc daáu hieäu

 Taét vaø ngöng keát noái caùc
thieát bò tröôùc khi di chuyeån noù.  Taát caû caùc thieát bò neân daët traùnh xa nöôùc. Khoâng neân sôø moù caùc thieát bò ñieän baèng tay öôùt.  Söû duïng caàu chì vaø caùc daây daãn baèng vieäc phaân loaïi ñuùng vaø kieåm tra caùc tieâu chuaån.  Caùc thieát bò hieän haønh

Caùc thieát bò hieän haønh khaùc
Thoâng thöôøng nhö chuùng ta ñaõ bieát caùc coâng taéc an toaøn hoaëc caùc thieát bò bò roø ræ chuùng ta neân taét caùc maïch ñieän ngay khi quaù taûi hoaëc tieáp xuùc vôùi nöôùc ñeå ngaên ngöøa bò ñieän giaät.

Qui trình ngaét ñieän an toaøn
Taát caû caùc thieát bò ñieän neân taét vaø ngaét ñieän khi khoâng söû duïng, ñieàu naøy giuùp tieát kieäm ñöôïc naêng löôïng

Qui trình an toaøn cho vieäc ngaét ñieän computer
 Keát thuùc. Tröôùc tieân taét
maùy vaø ngaét ñieän, caùc nhieäm vuï bao goàm caùc trang thieát bò noái vôùi computer phaûi keát thuùc hoaëc döøng laïi.  Neân ñoùng taát caû caùc öùng duïng tröôùc khi taét maùy ñeå traùnh vieäc maát thoâng tin.

 Taét taát caû caùc thieát bò
noái vôùi computer chung nguoàn ñieän.  Taét taát caû caùc nguoàn naêng löôïng cung caáp cho caùc trang thieát bò ôû cuøng 1 oå caém.  Döït caùi chui ra khoûi oå caém

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful