Seminarski rad

Uvodne napomene
U statističkom istraživanju često se nalaže potreba za proverom značaja razlike u varijabilitetu dve osnovne mase. Na osnovu slučajno izabranih uzoraka, odnosno značaja razlike izmeñu varijansi nezavisno izabranih uzoraka. Takve situacije imamo, na primer, kada treba da testiramo tačnost različitih postupaka pri merenju ili značaja razlike u primeni dve odnosno više mašina u proizvodnji istog proizvoda, ispitivanje značaja u razlikama na ponašanje različitih vidova sirovina na kvalitet proizvoda, prosečan vek trajanja automobilskih guma od različitih proizvoñača, prosečan prinos pšenice na parcelama na kojima se primenjuje tri različita tipa veštačkog ñubriva i td. Istovremeno, sa jednim postupkom da bi ispitali jednakost aritmetičke sredine na više masa koristimo statistički metod koji se naziva analiza varijanse (u literaruti se često koristi skraćenica ANOVA). Osnovne ideje i doprinos razvoju analize varijanse dao je engleski statističar Ronald Fisher u prvoj polovini 20-tog veka. Na prvi pogled sami naslov analiza varijanse nije adekvatan, jer se testira aritmetička sredina, no kao što ćemo videti kasnije, postupak analize varijanse se sprovodi uporedo sa sprovoñenjem na odgovarajuće varijanse.

1

tj nekontrolisanih faktora. Meñutim. ..325. Tako.str. tretmani faktora mogu da se odnose na različite tipove semena pšenice. Kragujevac 2006. Nivoe posmatranja faktora A ćemo označiti sa A1. Modalitete odreñenih faktora u analizi varjanse nazivamo nivoi ili tretmani tog faktora i njih ćemo paralelno koristiti sa dva termina..C i td. Na ovo mesto ćemo istači. . Slika 1.. A2. Statistika sa aplikacijom u Excell-u. na različite vidove i tipove ñubriva. Ar. sa ciljem da lakše prezentiramo i pratimo primenu metoda analize varijanse.B. 2 . Na slici 1 su prikazani osnovni elementi analize varijanse 1 Jovetić Slavica. Ekonomski fakultet. na različite metode marketinga i td. na primer.Seminarski rad Analiza varijanse Suština analize varijanse sastoji se u rasčlanjavanju ili dekonponiranju ukupnog varijabliteta posmatrane pojave na sastavne komponente: varijabilitet koji nastaje pod uticajem kiontrolisanog faktora i takozvanih rezidualni varijabilitet koji je nastao pod uticajem ostalih.Osnovni elementi analize varijanse1 Rezidualni varijabilitet obuhvata slučajna variranja i moguća dejstva na druge faktore (sama reč rezidual znači ostatak). u istraživanju postoji jedno pravilo koje glasi da kontrolisani faktor se računa za značajan dok varjabilitet koji ga uslovljava značajno nadmašuje rezidualni varijabilitet. dok faktore čiji uticaj ispitujemo ćemo označiti velikim slovima: A.

odnosno nivo dohotka domaćinstva. način izbora eksperimentalnih jedinica i metod dodeljivanja tretmana eksperimentalnih jedinica. 3 .eksperiment treba planirati tako što će se omogućiti izdvajanje uticaja kontrolisanih od nekontrolisanih faktora i što više smanjiti uticaj nekontrolisanih faktora na rezultate istraživanja. A2. Pretpostavimo da nas interesuje da li postoji značajna razlika u mesečnoj potrošnji jednog vida proizvoda u odnosu na visinu.000 i više (A3). U tom cilju visinu dohotka ćemo klasifikovati u sledeće grupne intervale: do 10. da donesemo konkretan zaključak.000 (A2) i 12.1). njegovo izvoñenje moramo planirati na odgovarajući način. na osnovu statističkog eksperimenta. Osnovni elementi eksperimentalnog plana su: izbor kontrolisanog faktora i tretmana. 10. Kolone u tabeli. U našem primeru ostvarena visina dohotka u domaćinstvu je faktor sa tri nivoa (tretmana). to bi uzrokovalo varijaciju u potrošnji izmeñu grupa domaćinstava (uzorci tj. Mesečna potrošnja tog proizvoda na osnovu jednakih slučajno izabranih uzoraka od po 5 dоmaćinstava data je u tabeli 1.Seminarski rad Analiza varijanse sa jednim faktorom Ako želimo.000 dinara (A1).000-12. i A3 istovremeno ispitujemo njegov uticaj na mesečnu potrošnju odgovarajućeg proizvoda. Dokle kontrolisani faktor (visina dohotka) značajno utiče na varijabilitet potrošača proizvoda. U tom smislu. A1.

dotle je povećano uticanje na kontrolisane faktore u odnosu na nekontrolisane i obratno.4 2=10. 2 Plojović Šemsudin. tj.Mesečna potrošnja jednog proizvoda (u kgr.4 3= 12. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Ove razlike su uzrokovane na dva načina: • Zbog razlika izmeñu aritmetičkih sredina osnovne mase.000 dinara do 1012 10 12 i više 3 4 6 7 9 11 7 11 14 9 13 17 11 15 16 ∑ 37 52 64 Aritmetička sredina 1 = 7.8) / 3 = sredina 10.1 pokazuju da je prosečna mesečna potrošnja jednog proizvoda u uzorcima meñusobno različita.8 uzoraka Zajednička aritmetička = (7.2 To bi se manifestovalo sa relativno velikom razlikom izmeñu aritmetičkih sredina uzoraka. Drugi.Seminarski rad Tabela. 2008. Imajući u vidu ovaj faktor. a varijacije unutar grupa na odstupanje podataka grupa u odnosu na aritmetičke sredine tih grupa. što bi istovremeno značilo da je kontrolisani faktor sistematski uticao na varijabilitet posmatrane pojave (promenljiva X). ali su manja odstupanja izmeñu grupa zbog slučajnih variranja (kolebanja) uzoraka. Podaci u tabeli .)2 Visina dohotka u .str. varijacije merimo kao odstupanje u odnosu na odgovarajuću aritmetičku sredinu: varjacije izmeñu grupa ćemo obuhvatiti kroz odstupanje aritmetičke sredine uzorka u odnosu na njihovu zajedničku aritmetičku sredinu .4 + 12.4 + 10. Pritom. zato i postupak analize varijanse zasnivamo na sledećoj ideji: dok su povećane varjacije izmeñu grupa prema varijacijama unutar njih.1. Statistika. 4 . . nekontrolisani faktori koji utiču na pojavu mogu da uzrokuju varijaciju unutar podeljenih grupa.235.

nultu hipotezu ćemo postaviti u vidu jednačine aritmetičkih sredina populacija: H0: M1=M2=M3. Statistika sa aplikacijom u Excell-u. dokle je H0 tačna. Kragujevac 2006. Alternativna hipoteza je formulisana u sledećem obliku:3 H1: aritmetičke sredine se bar u dve mase razlikuju. Ekonomski fakultet. Obzirom na eventualno uticanje kontrolisanog faktora nulta hipoteza bi se formirala u sledećem obliku: H0: Kontrolisani faktor ne utiče na varijabilitet posmatrane pojave. 5 . ako je H0 netačna. Dokle razlike izmeñu aritmetičkih sredina uzoraka nastaju samo zbog dejstva fluktuacije na uzorcima u toj situaciji posmatrana pojava bi bila samo pod uticajem nekontrolisaih faktora. Zbog toga. Alternativna hipoteza u ovom slučaju glasi: H1: kontrolisani faktor sistemstki utiče na varijabiliet posmatrane pojave.Seminarski rad • Radi slučajnog odstupanja uzoraka. trebamo očekivati veliku razliku aritmetičkih sredina uzoraka. S druge stane. zbog dejstvovanja slučajnih kolebanja na uzorcima. trebamo očekivati celovitu jednakost aritmetičkih sredina uzoraka.str. 3 Jovetić Slavica. bez obzira na jednakost aritmetičkih sredina masa. Meñutim.327. U našem primeru veličina dohotka ne utiče na varijabilitet mesečne potrošnje odreñenog proizvoda.

Način predstavljanja podataka u analizi varijanse sa jednim faktorom4 Nivoi faktora A A1 A2 … Aj … Ar Opservacije x11 x21 … xi1 … xr1 uzoraka x12 . σi2 . A2. … xr2 … … … xrj … … … xrn r .str.237. .. Ako posmatramo samo uzorke koji imaju jednaki broj elemenata (n).. x2n 2 … xi2 … … … xij … … … xin i ..Seminarski rad Model analize varijanse sa jednim faktorom Opšti model analize varijanse sa jednim faktorom predstavlja uticaj faktora A sa r nivoa ili tretmana A1. ... a njihove varijanse sa σ12.. x1n Aritmetička sredina uzoraka Zajednička aritmetička sredina 1 x22 . . . Aritmetičke sredine svih masa ćemo označiti sa M.. ... Aritmetičke sredine tih osnovnih masa obeležavamo sa M1.. Da bi mogli da ispitamo uticaj faktora A. x2j .. odnosno kao j-ta opservacija pod i-ti tretman u i-tom uzorku.. Statistika. 6 .. . Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. koji se klasifikuju po uzgledu tretmana faktora. mogu da se prdestave kao u tabeli 2.. .. Iz tabele 2. Ai.. x1j . Mi. σr3. Mr. . Tabela 2.. opservacije u uzorcima gde različite moguće vrednosti promenljive X. a varijanse takvih zajedničkih masa sa σz2. može se zabeležiti da bilo koja opservacija može da se simbolično označi sa Xij. . 4 Plojović Šemsudin.. 2008. . M2. . σ22. . na varijabilitet posmatrane pojave (promenljive X).. .. Ar. potrebo je da izvučemo slučajne uzorke iz r osnovne mase.

preko koje se izražava uticaj nekontrolisanih faktora... 7 .2.r. Efekat tretmana αi je jednak razlici aritmetičkih sredina i–te mase i zajedničke aritmetičke sredine masa.. U literaturi je uobičajen da se efekat i–tog tretmana označava sa αi i nema nikakve veze sa nivoom značajnosti testa.n gde sa Xij označavamo j-tu opservaciju izabranu od i-te populacije. U tom smislu upotrebljeni termin „greška“ ne treba da se tumači da je napravljena neka greška. Model analize varijanse sa jednim faktorom je pravolinijski i u odnosu na njega svaka opservacija se sastoji od tri aditivne komponente. α. a ipak. dve konstantne (neslučajne) veličine M i αi i slučajno promenljiva εij.. sa M zajedničku aritmetičku sredinu posmatranih populacija. Treba istaći i voditi računa da je opservacija Xij slučajno promenljiva a konkretne vrednosti opservacije u izabranim uzorcima ćemo označiti sa Xij. M: αi=Mi-M.2. odstupanje od toga sistematskog odnosa se pripisuje slučajnoj geški (εij).Seminarski rad Model analize varijase sa jednim faktorom formulišemo tako što postavljamo jednačinu za proizvoljnu opservaciju Xij: Xij =M + αi + εj. sa αi efekat i-tog tretmana (nivoa) i sa εij slučajnu grešku. i=1. j=1.. nego kao nepredviñeno odstupanje od neke sistematske tendencije. Osnovna ideja modela se sastoji u tome da se preko varijacije neke pojave u realnosti prikaže i da se otkrije sistematski odnos koji će mu pripisati kontrolisani faktor...

Ai. Pretpostavimo da menadžer za dizajn proizvoda želi da ispita uticaj četiri moguća tipa pakovanja jednog kozmetičkog proizvoda (faktor A) na prodaju. a faktor B. svakom tipu pakovanja zadržavamo istu cenu. kao i u jednofaktorskoj analizi varijanse.. ona ne može biti mera samo slučajnog uticaja. Zbog toga.. faktorska varijansa obuhvata uticaje kontrolisanog faktora i slučajne varijacije. dobija se kao količnik izmeñu faktorske i rezidualne varijanse. Ar.. a faktori B. Pri tome.. a faktora B po redovima u tabeli. Uticaj faktora A se posmatra po koloni. Bs. već će izražavati i sistematske efekte takvih faktora. B2= minimarketi i B3=parfimerije). primenjuje se model analize varijanse sa dva i više faktora.. B2. Pri tome..4. Bj. menadžer u analizi uključuje i drugi faktor B-oblik prodavnica (B1= supetmarketi.. . A2. Broj različitih kombinacija nivoa (tretmana) posmatranih faktora iznosi r·s=12.. ukupni slučajni plan. U našem primeru faktor A ima r=4 nivoa. 8 .. Rezultati ovih posmatranja obima mesečne prodaje dati su u tabeli .4 se nalazi po jedna opservacija. dok rezudiualna varijansa obuhvata samo slučajne varijacije koje su rezultanta uticaja nekontrolisanih faktora. U statističkim istraživanjima. . Možemo zabeležiti da u svakoj ćeliji tabele 8.. faktor A ima r različitih nivoa: A1. da bi eliminisali uticaj cena.. s različitih nivoa: B1. Na osnovu slučajno izabranog uzorka od 12 prodavnica (po četiri za svaki oblik) i zatim slučajnim načinom alociramo (razmeštamo) odvojene tipove pakovanja po prodavnicama.S = 3 nivoa. u tom slučaju rezidualna varijansa će biti relativno povećana. kada postoji odreñena indikacija da na posmatranu pojavu bitno utiče više faktora. U tabeli svaka od tih kombinacija se naziva ćelija tabele. Pri tom. Mi ćemo se zadržati samo na modelu dva kontrolisana faktora koji u našoj analizi označavamo sa A i B. Na ovaj način kako smo definisali tabelu ne daje se mogućnost ispitivanja postojanja interakcije faktora. kao što je bilo eksplicirano. Ovaj eksperimentalni plan se zove.. Pri tome. Meñutim dok je nekom nekontrolisanom faktoru veoma bitan uticaj na varijabilitet posmatrane pojave.Seminarski rad Analiza varijanse sa dva faktora Statistika F testa..

2. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru.239. takvi faktori se nazivaju aditivni. j=1. i=1. 2008. Da bi mogli da ispitamo postojanje interakcije potrebno je da svaka ćelija u tabeli sadrži najmanje po dve opservacije. Statistika. Ukoliko ne postoji interakcija faktora.Seminarski rad Tabela 4. .….….Obim prodaje jednog kozmetičkog proizvoda (u komadima)5 Tip A1 A2 A3 A4 Sj Sj2 pakovanja A Oblik prodavnic eB B1 70 80 90 60 300 90000 B2 75 78 91 70 314 98596 B3 65 77 85 62 289 83521 Si 210 235 266 192 S=903 ∑Sj2=27211 7 Si2 4410 5522 7075 3686 ∑Sj2=20694 0 5 6 4 5 Pod interakcijom faktora podrazumevamo povezani uticaj kontrolisanih faktora na posmatranoj pojavi.str.2. To znači da uticaj nivoa jednog faktora zavisi na nivo drugog faktora.r. U našem primeru interakcija bi se pojavila. Teorijski model analize varijanse sa dva faktora ima sledeći oblik: Model analize varijanse sa dva faktora Xij = µ + αi + βj + εij. da kažemo ako proizvod tipa pakovanja A1 bi se bolje prodavao u supermarketu od onoga u minimarketu.s Gde je Xij opservacija koja odgovara i–tom nivou faktora A i j-tom nivou faktora B: µ = zajednička aritmetička sredina αi= efekat i-tog nivoa faktora A βj= efekat j-tog nivoa faktora B εij= slučajna greška 5 Plojović Šemsudin. 9 .

a ona se sastoji u aditivnosti faktora A i B.5) = 52.25 SR = ST – (SA + SB) = 1162. tj. Prva H0 hipoteza se odnosi na faktor A i ne razlikuje se u odnosu na efekat posmatrane pojave. U dvofaktorskoj analizi varijanse postavljamo dve različite nulte hipoteze.25 – (1030.75 = 1162. ovde je uvedena još jedna dopunska pretpostavka. u našem primeru: 2. Ekonomski fakultet. Statistika.Seminarski rad Pored pretpostavki koje su uvedene kod jednofaktorskog modela analize varijanse.83 Izračunate vrednosti faktorske i rezidualne varijanse će iznositi: 6 Šolak Branislav.god. H0: α1= α2 = α3 = α4 = 0 gde bi odgovarajuća H1 hipoteza glasila: H1: Efekat bar jednog nivoa faktora A se razlikuje od nule. 10 . 2001. Koristeći pojednostavljenu formulu za sumu kvadrata odstupanja imaćemo: ST = 69113-67950. odnosno u našem primeru:6 1. H0: β1 = β2 = β3 = 0 a odgovarajuća H1 hipoteza glasi: H1: Efekat bar jednog nivoa faktora B se razlikuje od nula. 187. Beograd. da nema interakcije izmeñu njih. Druga H1 hipoteza se odnosi na faktor B i tvrdi da se nivo faktora B ne razlikuje u odnosu na efekat posmatranja pojava tj.92 + 78.

Dobijene rezultate ćemo prikazati u tebeli .Analiza varijanse sa dva faktora.4.3.5. treba na osnovu Tukey-ovog testa da ispitamo značaj u razlikama aritmetičkih sredina uzoraka faktora A.03 Faktor B SB=78.50 s-1 =2 VB = 39.6= 4.25 VB/VR =4. Statistika.7 Izbor Zbir Stepeni Ocena F varijabiliteta kvadrata slobode varijanse odstupanja Faktor A SA=1030.46 < F0. a prihvatimo H1 hipotezu za uticaj faktora A. na osnovu podataka tabele .64 VA/VR=39.05.25 rs – 1 =11 Ako odbacimo H0 hipotezu.05 odbacujemo H0 hipotezu i prihvatamo H1 hipotezu.64 / 8.92 r-1 =3 VA =343.25 / 8. zaključujemo da faktor A (tip pakovanja) sistematski utiče na varijabilitet prodaje.83 (r-1)·(s-1) =6 VR = 8. 2008.805 = 39.6 = 5. tj. Zatim ćemo testirati uticaj faktora B uz isti nivo značajnosti: F = VB/VR = 39. Drugim rečima. Tukey-ov kriterijum u analizi varijanse sa dva faktora se odreñuje na sličan način kao i u analizi varijanse sa jednim faktorom.05.2.14 prihvatamo H0 hipotezu.805 = 4.03 > F0. oblik prodavnice sistematski ili statistički značajno ne utiče na obim prodaje.03 Ako je F = 39.46 Ako je realizovana vrednost statistike testa manja od odgovarajuće kritične vrednosti.str.76 na nivou značajnosti od 0. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. jedinstveno pri traženju kritične vrednosti za Qα u Tabeli 8 treba da se vodi računa da se po redovima nalaze stepeni slobode za 7 Plojović Šemsudin.05.Seminarski rad Najpre. F= 4.241. . 11 . Zbog toga.46 Greška SR=52. testiraćemo uticaj faktora A na posmatranu pojavu: F = VA/VR = 343.odnosno efekat bar jednog tipa pakovanja u prodaji se razlikuje od nula.805 Ukupno ST=1162. na nivo značajnosti (signifikantnost) od 0. Tabela 5.

33 – 88.4| = |70 – 64.67 – 64. kritična vrednost za nivo značajnosti 0.33| = 8. tada pri izračunavanju Tukey-evog kriterijuma.67 > 8.33 – 64.3| = |70 – 88.90.67| = 18.3| = |78.34 > 8.00| = 6 < 8.33 < 8.2| = |70 – 78.Seminarski rad rezidualnu varijansu.39 · | 1 . Ako faktor A ima četiri nivoa (broj aritmetičkih sredina iznosi 4).00| = 24.67| = 10.39 | 1 .00| = 14.39 · | 2 .4| = |78.39 · | 3 .4| = |88.33 > 8.05 iznosi 4.67 > 8.39 · Ako i za faktor B odbacimo H0 hipotezu. u imeniocu potkorene veličine umesto s uzimamo r. 12 . U odnosu na ovu vrednost Tukey-ov kriterijum iznosi: Faktor A ima 4 nivoa i ukupno se može izvršiti r(r-1)/2 = 6 komparacija aritmetičke sredine (statistički značajne razlike se obeležavaju sa ·): | 1 .39 | 2 . koji iznose (r – 1)(s – 1). a rezidualna varijansa ima 6 stepini slobode.

Takav plan se naziva celokupni slučajni plan. Faktore čije uticaje želimo da ispitamo u jednom eksperimentu nazivamo kontrolisani faktori. Kod ovakvih eksperimentalnih planova svaka eksperimentalna jedinica ima istu verovatnoću da se na njoj primeni tretman. pri čemu se tretmani primenjuju na što je moguće više slučajno izabranih eksperimentalnih jedinica. 13 . gde mogu da se prilagoñavaju i podešavaju uslovi pod kojima se vrši eksperimenat. klasičnih ili labaratorijskih eksperimenata. za razliku od tzv. a postupak sa kojim se ispituju dobijeni podaci naziva se analiza varijanse sa jednim faktorom.Seminarski rad Zaključna razmatranja U novije vreme analiza varijanse je našla veoma veliku i značajnu primenu u različitim eksperimentalnim situacijama u kojima je cilj istraživanja uticaj jednog ili više faktora na varijabilitet odreñenih pojava. U tom kontekstu ograničićemo se na slučaj kada se svaki tretman primenjuje sa podjednakim brojem jedinica. Najednostavniji vid eksperimentalnog plana zasniva se na ispitivanju uticaja jednog faktora varijabiliteta na posmatrane pojave.

Ekonomski fakultet. 2. Jovetić Slavica. Beograd. Šolak Branislav. 14 . Statistika sa aplikacijom Ekonomski fakultet.Seminarski rad Lliteratura 1. Statistika. 2001. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. u Excell-u. Statistika. 2008. Kragujevac 2006.god. Plojović Šemsudin. 3.

................................................................................ 6 Analiza varijanse sa dva faktora ......................... 14 15 ...........................Seminarski rad Sadržaj: Uvodne napomene ......... 13 Lliteratura ...................................................................................................................................................... 8 Zaključna razmatranja.............................................................................................................................. 2 Analiza varijanse sa jednim faktorom .............................. 1 Analiza varijanse................................. 3 Model analize varijanse sa jednim faktorom .................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful