م د‬
‫دور ذر 

ن‬
‫ ‬
‫ان – ‪" 1333‬ر!‬
‫'&‪ $%‬از ‪)! *"+ :‬ا‬
‫‪www.Mahnaaz.com‬‬

‫ ا ‪2‬م
 ‪ 
0 ،‬د ‪ ./‬روزه

ل ‪ 1333‬و ‪ 
0‬د روزه
د‪
03 4‬ز‬
‫در را‪ 8‬اان ‪
7‬ن "اه‪. 
5* 6‬‬
‫در ز‪
.:‬ن ‪ 1312‬و 
ر ‪ 0<
=: >%2 1313‬در 
ل ه
اول و دوم ‪ ) : 0+ :‬از !)
ر‪8‬‬
‫‪ 
9‬ل ‪ ( 0 A/‬در
ر‪ 
8‬و م د‪
%‬ن ا‪
5.‬ر دادم ‪ .‬ا ‪
=: 0++‬ت از ‪0+)7‬‬
‫‪
' ./‬م ه
‪" H‬د ‪ 03‬در ا
د ‪"+2 $.2 FG‬ا
ن دور‪ 8‬ا‪ 
:E‬ر‪ D‬اان ‬
‫‪:‬ا!‪ 6.‬و 
ا‪:‬وز د‪ 0<
J‬ن را ره
‪I‬د‪ 8‬ام و 
ه‪ 6.‬ره
‪"/‬اه‪3 6‬د ‪ .‬ه) *‪: /‬ا‬
‫ ‪ .5 A< 
A 03 F‬او‪
L‬ت را در را‪K' : 8‬ار‪ 6‬و را‪ 8‬را ‪"7‬ا
ن و‪%:‬‬
‫ &ر'"ار ‪ 03‬در روزه
در ه) ز‪
3 0%:‬ر ‪"5' : %%3 :‬د‪ 8‬و ‪") :‬د‪ 8‬ام ‪ .‬در‬
‫ ‪ 03 < 
A‬از ا‪
5.‬ر ن ‪
=:‬ت '‪ 0.!K‬ا‪
A‬ز ه‪ 
M<
N: 6‬ز‪ 8‬در
ر‪ 8‬ا راد‪:‬د‬
‫د< ذر 


7 03‬دارد ه)‪ 0‬اا
ن از &ر'‪: .‬دان د
ر "‪ .5‬ا‪A %‬‬
‫ورد‪" 8‬دم ‪ ،‬وا‪ 4‬ن ‪
=:‬ت 

ب !‪" 8‬د و ‪3 :‬ارا ز
ن و ‪:‬دان ‪"7‬ان و !"ر‪%:‬‬

‫‪"P‬ر ا روز'
ر ‪ : 03 ،‬ه'& "‪ .5‬را از ا‪
5‬ن ‪7‬ا ‪ 0.*4‬ام ‪" ،‬ا‪
.‬ر ن‬
‫‪
=:‬ت ! و در
ر‪ 8‬از ‪%:‬ر‪
7‬ت ن "‪" QR‬ا‪
7 . %.‬ن دا!‪ 03 A‬ا‬
‫ ‪ TU‬را " ‪ 6%3‬و ‪ $2 0S‬از ا "!‪" 0.‬دم &ا‪ 6‬و در ‪7 
.3‬ا' 
‪ 0 0‬د‪ A‬ا‬
‫*زان و‪' %:‬ا‪ :‬اان ه‪. 6‬‬
‫!
دم ‪ 03‬ا ‪
3‬ر '"‪ 

2 0 % : 03 0‬ن ر و
ز 
رو ‪"2‬ده
‪ H‬از دل "‪.5‬‬
‫را ‪ 03 ،‬ه)"ار‪ 8‬در را‪ 8‬اان &رگ ‪
7‬ودا ‪ 8W‬ا‪ ، A‬در اوراق '‪K‬ا!‪ . 6.‬ا ا‪A‬‬
‫‪ 03‬ا اوراق را ه‪
6‬ه)
ن !"ر و ‪ $W‬ه
ه)‪* 0 45‬زان ‪"7‬ان اان ‪
W :‬رم‬
‫و از ا&د داد * دا‪2 $‬ور ‪
7‬ن ‪ $/‬ر‪
4.‬ر و ‪:
3‬ا و ‪
3‬م ‪ 5/‬ا‪
5‬ن را‬
‫رزو‪%:‬م ‪.‬‬
‫در ‪ 

2‬ن ‪ /‬از ه)‪
I‬ر دا‪"*2 : 
%)5‬ر ود‪"%: :‬ر‪ : 0 03 I‬ا‪
7‬ز‪ 8‬داد‪8‬‬
‫ا‪ I 0)7 A‬از ‪
=:‬ت و را در اوراق ‪
7‬ده‪ 6‬و از ‪ Y"%:
L‬ا‪:‬‬
‫دو‪"7 A‬ان دا‪ 
Z
2 %)5‬دم ‪ 03‬در ‪ 0)7‬ا ‪ 0<
=:‬در ‪ 
:‬ن '*‪
.‬ر ه

ر ‪03‬‬
‫دا!‪
)3
6.‬ل '‪
5‬د‪ 8‬رو‪: H‬ا 
ر ‪3‬د ‪
W‬س *اوان دارم ‪.‬‬
‫\ان ‪ 

2‬ن !"ر ‪1333 8
:‬‬
‫ ‬

‫‪ $J%7‬ه
اا
ن‬
‫‪ I‬از &ر'‪ $J%7 .‬ه
‪ A+: 03 H‬اان در ‪:‬ت دراز ز' ‪ A2‬و ‪" %+‬د !‪
I‬ر‬
‫‪3‬د‪ 03 A+: $J%7 8‬در ‪L‬ن دوم و "م ه ا ‪3 8 
"3‬دن د‪ 
A‬ز
ن ‪2‬ار‬
‫‪3‬د‪ 8‬ا‪ MJ 0
4 . A‬د‪J.‬د ‪ 03‬ا]اب ‪ 0‬اان زد و ‪" 03 &Y 
%‬ا‪ A‬ا‬
‫د
ر ان &ر' و "ا
‪ H‬را ا و د‪: A5: 8
5 A‬دم ا‪
2‬ه‪

0%‬ن 'د‬
‫ا!‪".‬ار ‪ %3‬و ‪* 6‬دا ن روز ‪ 03‬و دوم ‪2‬و& <ز‪ A52 8‬ا‪W:‬ا\"ران‬
‫ &‪ 0.‬ا*‪ 8%I‬و 
‪ 0%N%NL‬ر*‪" 0.‬د ه)
ن ‪
J‬ه در
ر  

و *"د‪! 8‬ن 
ان‬
‫!
ر اان و ‪" )5‬د ‪: 03‬دم ا ز‪ :‬در ‪ :
3 
0 .‬ه
و اد ' ه

‫\‪
=J‬ت ‪
.):‬ز و 
ا
‪"%:‬ب ‪ 0)3
G 0=JN‬و ‪U:‬وم "دن ا‪& A^3‬د 

ق‬
‫‪:‬دم اان از ه'"‪"=G 0‬ق ‪ 5‬و زاد ه

:‬د و ‪ "%:‬و <‪ K<K‬و ‪H"7 8‬‬
‫ه
رو‪ 
G‬و ‪ 
)7‬دا!‪ %.‬و'‪ A+: 0‬اان در ز " و د' '‪
%‬ه ا!‪ 
. A‬‬
‫دم وا‪
7 2‬ن *‪ 
5‬و ‪
2‬ار ‪3‬د ‪& 
،‬د _ 
ل ‪:‬دم از "ا‪ G‬ا
ن‬
‫و ‪
:‬وراء ا<‪ %‬رام ‪ 5‬و در ‪:‬ان ‪: a%7‬دا‪: ، !"3 0‬دم '‪E‬ن و \‪
.J‬ن 

‫دو‪ 
A‬ل ‪K4‬ا!‪2 Z 
0
4
2 %.‬را‪
5‬ن را ‪. b‬‬
‫ا‪ 03 A
%‬ه)‪& 0‬ر' روح اا !‪
I‬ر ‪"5:‬د ‪: .‬دم د‪ 03 4‬در *‪ N+‬و !
م و‬
‫‪ d:‬و !)
ل ا*=
"!‪ A‬اا
ن را 
*‪
JI 0 %.‬ر‪" 
8‬د ! و ا‪:‬وز ‪.)3‬‬
‫ا‪ f‬ز‪ 8‬از ز
ن و ‪e‬اد و )ن و *ه‪
54%‬ن ‪ . A‬ا‪
:‬اان ه‪"%‬ز ‪ 8
:‬ا‪ A‬و‬
‫اا
ن "د ‪ 0‬از ه)‪ : 0‬دا‪
03 %‬ز ه‪" 6‬اه ‪ . 
:‬ا‪ 0)%‬از ‪ 
03 A‬وت 
ر‬
‫ &ر' ‪ 
:‬ن ‪ A+:‬اان و ‪ g+:‬د‪ 
7 4‬ن ه‪ : A‬اا ‪ 4+_"G‬و !‪
.‬ب زد' و‬
‫‪ IJ‬در ا ‪"G‬ادث ارد ‪
3 0 .‬ره
‪"3 H‬د‪
G 03 0
3‬د‪ 0f‬را ‪ A/‬و 
'"ار ‬
‫و د!) را ‪ 4)5‬و روز 
‪ ./ 8‬را ‪ %3 8‬د‪ ) A‬ز ‪" K: A3G .‬ح‬
‫) ‪ %3‬و ‪
i‬ها ‪ : $2 6+‬ورد ا‪
:‬در
\ د‪ A‬از ا‪" 05‬د و رزوه

‫"د ) دارد و
‪ 0I‬در ‪
i‬ه د
ر و 
"ان ) 
‪ A‬در
\ ‪ d:‬و ‪
2‬ارا‪A‬‬
‫و "ا
‪ *4! H‬در _‪ J‬و ‪ $" 0+_"G‬او‪ 0.‬ا‪ . A‬ا' ا‪:‬وز ‪".‬ا‪* A‬دا و‬
‫ا' *دا ‪* F2 5‬دا ا
م ‪
3‬ر "د را ‪ %3 :‬و روز د!) "ا‪8Y 8‬‬
‫‪"5:‬د و ‪ 0%3‬د را ا' ه‪K4 
< 
6‬رد
ز روز ‪. 
. :‬‬
‫رو! ‪ %‬و & ‪ %‬و دورا‪ g:
3 5‬و ا ام و ‪
3 A52‬ر !‪4‬ف ه)"ار‪ I 8‬از‬
‫‪
d‬ل ‪"
: A+:‬د‪ 8‬ا‪ Md
03 A‬و دو‪.‬ار ر‪ 05‬دار و ‪
7
2‬در
ر‪
3 
8‬ن‬
‫"د ‪&: :‬د و د
ر "‪ $‬را از 'دا 
"ن و ‪
%‬ده
‪"G‬ادث ‪ 
7‬ن 
ا‪:‬وز‬

‪ 8
4 L‬دا!‪ 0.‬و ‪ 0‬د‪W
: A‬د‪ 8‬و ا‪2 05‬ران &ر'"ار "د را 
ا‪:‬وز از د‪A‬‬
‫اد‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫در 
ر‪ D‬ه‪ k‬د
ر ن ه)‪ $J%7 0‬و ‪ $!"3‬و د
ر را ‪ 03‬اا
ن در ‪:‬ت ‪ 0‬ه&ار‬
‫
ل 
ر‪ D‬و ‪ 0‬ه&ار 
ل ‪ $2‬از 
ر‪ D‬ا ره
‪ .5" H‬از د‪J.‬ده
‪g+: 2 
2‬‬
‫‪e‬اد 
‪ :‬و ‪e‬اد 
*^ !‪
I‬ر ‪3‬د‪ 8‬ا )‪".‬ان د و ه‪ k‬د و دود< ه)‪ 0‬ا‬

‫)ن در‪
5‬ن ‪e‬اد ر
‪ H‬اا ‪ 03‬ه‪"%‬ز
ه)‪ . 0‬ه
ا‪:‬وز ‪ 
7‬ن ‪
:‬د و‬
‫‪: "%:‬ر‪ 0 . 5‬ه)
ن ‪:‬دا‪ 4‬ه
و ا‪ 
5‬و رو! ‪ . A 
%‬از ‪./‬‬
‫روز ‪ 
03‬ر‪ g+: D‬ر

P H‬ز ‪"5:‬د 
ه‪ 6‬ا‪"%3‬ن ه)"ار‪e 8‬اد اا ‪ E W‬ه)‪0‬‬
‫‪"G‬ادث درد
‪ Z‬و "ن <"د 
ر‪" D‬د‪ 8‬ا‪
' . A‬ه در ا  
‪ A‬و 
زه
\"ا‪l‬‬
‫‪3 W 0% 
I‬د‪
' ، 8‬ه در ا &ره
و 

ره
و ه‪ ) 
<
.‬ه
\‪، 853 ( 0+‬‬
‫روز د‪ 
7 8
4.‬ن '‪ 
5‬و ‪"53‬ر ‪ 

" 
.‬ن و ‪=:‬و
ن و رو‪ 
:‬ن را ‪، 8Y‬‬
‫روز د‪K4 4‬ا!‪ 0.‬ا‪ 
03 A‬ز
ن ‪ 
%‬د )ن ر 
را د''"ن ‪ ، %%3‬روز 
‪ A‬و‬
‫
ز ‪
3‬ن و ‪ 

)3‬ن را ‪ ، 8! n
:‬روز د‪
5'
4‬د‪ 8‬رو و & ه"! 
ص "د‬
‫‪
.3‬ز ‪"o:‬ل رادره‪" 6‬رد‪ 8‬و ه
ر ا ارو‪o:
2‬ور را ‪ 03‬ا‪4! 
.!
%‬ف‬
‫رو &وال و ا=اض ‪:‬ود از ‪ . N‬ره 
‪ 8‬و ا ‪ 8
I
7 N‬را
د‪: A‬دا‪0‬‬
‫"د از ‪ 
:‬ن د‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫ا'
‪ r‬د‪ qL‬و ‪ 
 0 
d%:‬ر‪ D‬دور‪ 8‬ا ‪ 03‬اا
ن در ا 
ز
ن ا‪
.‬د‪ 8‬ا‬
‫ ‪ "' 64%‬ه)‪: 0‬دم اان ‪ ،‬از ‪:‬ز !
م '*‪ 
0.‬ا‪ ، !
3
dL‬ه)ا‪
.‬ن و ‬
‫‪" 0)+3‬د‪ 8‬ا و ه)‪
)2 4I
0‬ن ‪" 0.‬د از ه راه ‪". 03‬ا‪ %‬ا 'و‪
)" 8‬ر‬
‫"ار ‪ s‬و دا‪ $‬را ‪K4‬ار ‪
7‬ن و دل ا‪
5‬ن *‪
:‬وا‪ %3 H‬و ز
ن و ا‪ 05‬و‬
‫‪e‬اد و *ه‪ a%‬و )‪
5‬ن را اازد ‪.‬‬
‫
‪" 0I
7‬ا‪ %.‬در ‪:‬ا

7 a%7‬ن ‪
W‬ر ‪3‬د و ‪ F2‬از ‪ 0I‬د‪ 4‬از !)‪5‬‬
‫ ‪ 8‬و ‪
%‬ن !‪ 8%*
I‬و د<وز "‪
3 $‬ر 
‪ 0.‬از را‪ 8‬د‪ 4‬ر‪ 0%‬در
ر'
‪8‬‬
‫‪ A*E‬ا*‪' : %I‬وه 'د 
ان ]‪ : 
J‬و ! ‪o‬اد را در '"!"ار اان ‬
‫^ب و ‪
UN‬ا‪ %./4‬و !‪ 8"I‬در
ر  

ن را
ر د‪ 
4‬ز‪3 8‬د ‪' .‬وه د‪4‬‬
‫در '"!‪ 0‬و ‪
%3‬ر ‪:‬دم را ‪ 
L 0‬م "ا و ‪ <&.:‬و 
ر‪ 7‬و !" و _"* و‬
‫ا)‪ +‬و ‪ N:L‬و ز و ‪ 7‬ه 
ر 'د 
ز
ن ‪ %‬و ه !‪*
I‬‬
‫در ن ه‪
N 2 )] 03 %‬ب ‪%2 :‬ا!‪' A‬د د
ر "‪ $‬و ‪:‬دم "‪.5‬‬
‫‪ 853‬ا‪ A‬ا*‪. %I‬‬
‫در ‪ 
:‬ن ‪)+] 0I 
3‬اران ا ‪ $J%7‬ه
‪ +:‬اان "د‪ 8‬ا ‪ %Y‬را 
ز‪8
4 8‬‬
‫دار‪ 8‬اان !)د و ‪
7‬ن دارد ‪ 03‬اا
ن ا‪
5‬ا ‪"+2‬ا
ن دا‪
.‬ن و 
ر‪" D‬د و‬

‫‪
%5
7‬ن ! 
‪ 0.‬د‪
.‬ن و زال و ر‪ 6.‬و ) و ا‪ 
%‬ر رو ا‪ %‬و ‪ 

)G‬‬
‫ 
ر و‪ lL‬ان ا ‪:‬دم &رگ ‪ * 8
: %
:‬و ‪
J%‬د و ‪ n%=:‬و ا "‪ 6+:‬و ا‪
.‬ذ‪ F‬و‬
‫ا‪ qU‬و ]‪J‬ا‪ 2 t‬رو‪ 8‬و ‪ 2 8&)G‬ذر‪ Z‬و ]‪ L )U: 2 +‬و ‪
:‬ز
ر و ا*‪5‬‬
‫و
 و \
ه ‪ 4%!"* G 2‬و ‪:‬دو& د‪ )+‬و ])و ‪ T< 2‬رو‪
. 4‬‬
‫و ا)‪ 2 g‬ا‪ 
: 
)G‬و ‪2‬ان "‪. %%3 0‬‬
‫در ‪ 
:‬ن ا 'و‪: 8‬دان &رگ
 م د از ‪: TG‬دا‪ 4‬ه

ر و‬
‫دور
!‪ A4‬و ‪ ./‬و ‪
2‬ار و ا‪".‬ار ‪:‬دا‪ %+ 8
4
7 $" 0‬دارد و‬
‫‪" : 03 
3 
%‬ا‪ 
%‬ااز‪ 8‬ا
و ا ‪ n%=: %%3‬و ‪
:‬ز
ر ‪ 
H&7 0
./ .‬ت‬
‫ز' ا ‪:‬د 
ر &رگ در ‪2 F2‬د‪ Md 8‬و "د"اه و "‪": % .5‬ر
ن‬
‫از ‪ 
%2
:‬ن ‪ 8
:‬و ا ‪
.3‬ب ا ‪ 
0S 03 A‬ا روز'
ران )
ر‪ 8‬ا‪ A‬در‬
‫‪' H
7‬د ‪ 

) 8:‬در روزه
‪ A7
G‬اا
ن را ‪
I‬ر و ا' ا 
‪3‬د‪ 8‬روز‬
‫اان را
ز ‪ %Y‬د!"ار
‪ =5: : $2‬و راه‪ 
)%‬ا از " ‪2‬وردن ‪"Y‬ن‬

 ‪ 3‬در ‪ 
:‬ن
! ‪.‬‬

 ‪:‬‬
‫‪:‬دان &رگ ‪ A7
G 0Y‬دار ‪
: 03‬از ‪2‬ر و ‪
:‬درو 
ا‪
5‬ن 
‪ 6!
J‬؟ ‪&Y 0
4‬‬
‫‪
: 03‬از ا‪
5‬ن ‪"/:‬اه‪ 6‬ا‪ 03 A%‬از ‪
3‬ر!
ن ‪:‬دم را 
'
ه 
‪ v7 ) . 6‬ا' از‬
‫ا_‪ g‬و ‪ 
M‬م د '
ه در‪ 8
) .‬ا‪ &Y A‬از ‪
=:‬م ‪ %+‬و )‬
‫‪
3‬ه ‪.‬‬
‫\‪ 
03 "4: J‬از ‪&: 8‬د‪" Z‬د ‪ 03‬وز'
ر "! روان ون ‪" 8:‬د ‪ .‬ا ‬
‫ا<‪ 6%‬در ‪
.3‬ب ا<‪ : "' A‬وا‪ 03 )) )] L‬ا‪
J‬ر
 را 'د ورد‪ 8‬ا‪0.' A‬‬
‫ا‪2 03 A‬رش ‪:‬د از ‪:‬دم ‪:‬ا و رو‪* P‬وش "د ‪) ،‬زه
ذر 

ن ر*‪ A‬و‬
‫در د ‪E 03‬ل 
د 
م دا!‪ A‬از رو‪ A*'
7 ):
.‬و رو‪ P‬در و ‪A52‬‬
‫‪ A*4:‬و در د‪ 0‬ه
رو‪ ، A5' : ):
.‬ز ا]"ر را د<‪ ! 0.
J‬و ا زن ‪
:‬در‬

 "د ‪
،‬ا زن ‪U %Y‬ام 'د ‪ ، : :‬ه‪
:
4%‬ا زن از د‪ 0‬ون ر*‪" 0.‬د‬

‫و ا‪
5‬ن ‪" 
%‬د و
د‪ 8‬ا دا!‪"/: 03 %.‬رد ‪' ،‬وه از ز
ن د‪ 0‬ون ‪ :‬و‬
‫"ا‪ %.‬ب از ‪ 0)5Y‬ا دار و ‪b‬ه‪ NJ a%‬ز‪3 : 0:&:‬د و ‪0)5Y‬‬
‫&د ! و ‪"Y‬ن ا‪
5‬ن را
ه‪ 6‬د ا‪
5‬ن 
‪J] ، %.‬ا‪2 ) t‬ر
 ( '‪ A/‬و‬
‫‪
: ":‬در
 را ‪ 53‬و ‪ $‬د و ر"ا ‪3‬د ‪ .‬وا‪ 03 "' L‬ا رو‪* P‬وش‬
‫&د ‪2‬ر ا زن ر*‪ A‬و ‪2‬ر ن د‪ .‬را " داد و
 ازو زاد ‪ .‬در ‪ I‬از ه
‪03‬‬
‫ ‪EJ 8"I‬ن ر*‪" 0.‬د ‪ 3‬از ‪ A52‬و ‪ 0+)G‬د و و را ز‪ 6‬زد و او & و ز)‬
‫زد ا‪ ! 0.53
:‬و ن ‪ 03 F3‬و را ز‪ 6‬زد‪" 8‬د & ‪ F2‬از ‪: %Y‬د و ‪ F2‬از ‪:‬گ‬
‫و ‪
:‬در
 ‪"3‬د‪
3‬ن ‪:‬دم را ! ‪:‬اد و ‪&:‬د ‪ 

. :‬ا‪ 
0I%‬د‪. ! 0< 
8‬‬
‫'"‪ %‬روز ‪
:‬در
 ون ر*‪ A‬و در ‪ A54: 2 2‬و
 در ن ز‪
:‬ن '
وه

‫‪:‬دم را ‪S:‬ا ‪
: ،‬درش و را ز در‪ 0. 03 A* 
.‬و ه‪" 0%‬د و از ز ه‬
‫‪ ":‬از ‪ 0%‬و ش "ن ون ر‪" 0./‬د و ‪"Y‬ن
 ار ! و 
‪ A‬د‪4‬‬
‫" ‪ ،‬دا‪& 03 A‬ود ‪
3‬ر ‪2‬ش 
‪' :‬د ‪.‬‬
‫& وا‪ 
03 "' L‬در ‪ =%: gJ! A:‬ازد در د 
‪"3‬ه "د و‬
‫‪ 
Y‬ر‪ $ 

2‬را ‪ : 8
4‬دا!‪ A‬و از ‪"J% $
:EP‬ر زدن ‪ F2 ، A":‬از 
‪ &J 0‬از‬
‫ا])
ل ذر 

ن ر*‪ A‬و دو 
ل &د ‪ )U:‬روادازد "د ‪& FW .‬د ‪
:‬در‬

ز'‪ A5‬و &د و ‪ 
:‬و در ا ه‪
4%‬م ه ‪" 0< 
8‬د ‪ .‬ه‪ 6‬وا‪)] L‬و '" در‬
‫‪"3‬ه
‪ K‬و در ‪"3‬ه‪
.‬ن &د 
دو ‪:‬د "د از ‪*
3‬ان راه&ن و ‪<
:‬ار ‪ 03‬‬
‫‪"52‬ا 'وه از ‪ 
:‬ن ‪ 03‬در ‪"3‬ه
‪ K‬ه‪ 
%.‬د‪ 4‬زدو "رد دا!‪I ، %.‬‬
‫از ن دو را ‪
7‬وان ‪ 
Z! 2‬م "د و د‪ 0%I 
% 4‬ا "])ان ‪:‬وف "د ‪ .‬ا‬
‫دو 
‪ 


.‬د‪ 4% : 4‬و ‪"Y‬ن ز‪
.:‬ن *ا ‪ :‬ف در ‪
5 
:‬ن ‪g
G‬‬
‫‪ 5:‬و راه
‪ 5: 0.‬و د‪ A‬از ‪ : a%7‬دا!‪
7 . %.‬وان ‪ 03‬ا‪
.‬د
 "د

‫دو ه&ار '"‪ %‬از ! "د ون ‪ :‬و ه‪ a%‬ز
ن از !ه
‪:‬ز ‪&L‬و دا!‪. A‬‬
‫ ان ! ر*‪ A‬و '"‪%‬ان را *و‪ A‬و ‪"Y‬ن ‪" :‬ا‪"I A‬ه‪
.‬ن ‪
K‬ز 'دد در د‪0‬‬
‫‪ ):‬ف و 
ر‪ M! I‬در '*‪ $.‬و ‪E 0‬ل 
د ر*‪ A‬و &رگ ن د‪ 0‬ازو "ا‪A‬‬
‫‪* 0
/ 03‬ود و< ‪"Y‬ن در
ر‪ 8‬و ‪ /‬روا دا!‪
7 A‬وان ‪
: 0
/‬در
 ر*‪A‬‬
‫و
‪ 0I‬در ‪ ./‬و ‪ A&: &Y‬او را ‪ A*K2‬و ‪
:‬در
 
‪$ 03 A‬‬

‫ا*وزد ‪ ،‬زا‪ & 03‬ن "ا 
د‪ 4‬ا!‪ A‬و
 ‪
:EP A:/‬ن و ‪
Y‬ر‪ 

2‬ن او‬
‫ 
‪ A‬و ب ورد ‪
7 ،‬وان
 را *‪
.‬د ‪" 03‬را‪ 3‬و !
‪ :‬و ]‪ 0*"+‬ا ‪/‬د‬
‫و ‪"Y‬ن و
ز ‪
:‬او ‪ A*' .' /‬و و را
ا‪ 0)%‬د!"ار و ‪ ./‬ز' دا

‫
*‪ A‬و د
‪ 0I‬ز 
‪' : $‬د ز
ن ااا "ب ‪ :‬دا و ‪:‬د ه"!
ر و‬
‫ز‪
: . A3‬در
 را '‪: : : 03 A‬د ام از ‪ K 8"3‬و در ن د
ر ‪
:‬ل 
ر دارم و‬
‫ا ‪ 2‬ا "اه 
‪ ، 6‬او را ) د‪"

8‬د ‪J‬م و ز‪ :‬و ‪" 
<
:‬د ‪
)4‬رم و در‬
‫ه‪ 8
%2 8
:‬دره‪&: 6‬د و را &د " *‪. 6.‬‬
‫‪
:‬در
 و را '‪: " : A‬د ‪
3"I‬ر ‪ 
) :‬و ‪
f‬ر و‪ A‬از " ‪2‬ا‪ A‬و د<‪6‬‬
‫ ‪ " /‬رام '*‪"Y . A‬ن ا‪ 8‬ا*‪
.‬د
 را
او '‪3 g‬د ‪ F2 .‬از ن ا " ])ان‬
‫از ‪" 8"3‬د ‪
7‬وان 
‪ A‬و ‪3 a%7‬د و !‪" AI‬رد ‪
7 .‬وان ا " ])ان را‬
‫‪ A53‬و ‪" 8"I‬د
ز'‪ A5‬ا‪
:‬ز‪ 8& 6‬ا دا!‪" 0.‬د و ‪ 0‬روز در 
‪" 0‬د ‪ 
:‬و‬
‫از ن ز‪) 6‬د ‪.‬‬
‫زن ‪
7‬وان د<‪" 8! 
0.
J‬د و
ه‪' 6‬د ‪ : :‬و ‪"Y‬ن ‪
7‬وان ‪:‬د ن زن‬

 را '‪: " : 03 A‬د &رگ و د< و ا ‪:‬د ا‪"%3‬ن )د ‪) : ،‬گ !"‬
‫"د 
‪ 6%I %+ a‬و " ه‪ k‬از ‪2‬وا‪ $‬ه‪* ، 6%I a%‬دا را ‪
:‬د‪
8‬ش و ا‪
5‬ن‬
‫را *اه‪ 6‬ورم و '"‪
7 6‬وان دوش '‪ : 03 A‬ا‪) M5:‬م و روح ‪ :‬از ‪I2‬م ون‬
‫ و ‪ 
I2 0‬رود و
روان
 ا‪
J‬ز !"د و & '"‪ 6‬د ‪
)! 
03 5I‬‬
‫را 
ر 
‪ 
03‬ا‪"%3‬ن ه‪ F3 k‬ا
‪ 8‬و ه‪ F2 F3 k‬ازو ا
 و‬

 او رو ز‪"! :‬د و 'دن ‪
53‬ن را اازد و د ‪&:‬د‪ Z‬را د‪
4‬ر ز‪8‬‬
‫‪ %3‬و ‪" 
A‬ار !)
'ا‪ :‬و ‪' %+
)! A2‬دد ‪ 
.‬از !‪%‬ن ا ‪
%/‬ن‬
‫ ‪ n)N‬ا*‪
.‬د و ن را ‪
5‬ر دا‪ A‬و ‪
:‬د‪
3 8‬ر ! ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن
‪:‬اد ‪
7 8
W :‬وان 'د ‪ :‬و '‪
: 03 ! 0Y : %.‬را ‪"/‬ا‪ 
A‬و_‪.‬‬
‫‪ %3‬؟ زن '‪ &Y : A‬از ‪
3‬ر
ز ا!‪
)! 0I &7 $.‬در رو‪
.‬ه
و 
‪ 0‬ه
"د‬
‫‪2‬ا‪" 8%3‬د و ا' ‪"/:‬ا‪ .* F3 A‬و !)
را 'د ورد ا ‪2 J‬ا‪ 5: 8%3‬و‬
‫ا) ‪"J‬د ‪ 03‬در ا‪
5.‬ر ا ‪ 
J‬ز
ن !)
ز 
 
‪ 0Y :
، %‬ا‪"%3‬ن‬
‫‪
)2 6"4:‬ن ‪ 0.‬ا‪ KW 03 !
A‬و ‪
I‬ر ‪
: %.' . %‬ز'" ‪"
03 
)2‬‬

‫‪3‬د‪ 8‬ا‪ 0"4Y A‬ا‪ ، A‬زا ‪ 
03‬ز‪" 8‬د ‪
:‬از *‪
:‬ن و ) ‪ 6S2‬و ‪ F2‬از‬
‫‪:‬گ &
و ‪E‬ف ‪ . 6%I‬زن '‪
7 : 03 A‬وان ‪:‬ا '‪ : A‬ا‪: : M5:‬م و ‪
7‬ن‬
‫از ‪I2‬م ون ‪ :‬رود و در ا ‪"7‬ان در و را ‪ 03 A%%Y :‬و را ‬
‫‪2‬وان "‪ $‬او ‪ 6%3‬و ‪"Y‬ن ‪) :‬دم ا ‪ /‬ا‪
5‬ن را ‪ "4‬و
ز'" ‪03‬‬
‫ه‪ F3‬در
ر‪E :
8‬ف ‪ %3‬و ا‪ 
.‬ر ‪:‬ا ‪ %&4‬د ارد ‪
)2
: : 03 %.' .‬ن‬
‫و در
ر‪ 8‬ا ‪"7‬ان را ‪ FW . 6.*K2‬ن زن '
و "ا‪ A‬و *‪":‬د ا ‪ %5I‬و‬
‫‪ %%I $."2‬و ن ‪ A"2‬را '‪
5‬د‪ %%3 8‬و از ه‪ 6‬ر و ن ‪ A"2‬را ‪.4‬د و ‪2 .5‬‬
‫از
د‪ 8‬ن '‪K‬ا!‪ A‬و 
را ‪ AI5‬و در 'دا'د ‪
' A"2‬و ‪ 
%‬د و ن ‪:‬دم ‬
‫ ه) "ا و ‪ A4:‬ان ‪ % "I
2 A"2‬و ‪
2‬ر‪ 8‬ا از 
ن دار و در ‪* :‬و‬
‫ و ‪"/‬ر و ‪ : %"4‬ا روان
 " 'وم ‪ ،‬ه‪ 0I
%Y 6‬وان ‪
7‬وان‬
‫'و‪" 8‬دم و ‪ FW‬د‪ 4 
A‬و د‪ A‬و ز‪ %‬و ‪. % "J‬‬
‫ن ‪:‬دم ه)‪3 %Y 0‬د و ‪"Y‬ن "را‪
: Z‬د‪ ! 8‬ا‪
5‬ا ‪"/‬ردن و "!ن "ا ‪.‬‬
‫‪ FW‬ن زن ‪ A5% $" .‬و
 را ان ‪ 
5 .‬و ‪ A52‬ان ‪:‬دم دا!‪A‬‬
‫و ‪"Y‬ن ‪
0 0‬د‪" 8‬رد د‪ 0.‬ا ر‪
U‬ن '*‪ A‬و "
 اا‪ 
. A‬ن‬
‫د‪ 0.‬ر‪
U‬ا '*‪ A‬و ز
!" ا‪
5‬ن ‪: ، A%%Y‬دم 
‪ %.‬و د‪A A‬‬
‫ا‪
5‬ن زد و ز
!" ‪. ! %‬‬
‫‪ *"] )U:‬در ‪"7‬ا‪ n:‬ا<‪ 

IU‬ت و <"ا‪ n:‬ا<وا
ت )
ب ‪ 6 %2‬از ‪ 6L‬اول ( ه) ‪
%/‬ن‬
‫را
ا‪ %Y o Z‬ورد‪ 8‬ا‪ » : A‬و از ‪
)r:‬ت و‪ 03 n
L‬در ] ‪ 6d.:‬ا*‪
.‬د‬
‫وج
 ‪" :‬د و او ز‪" q‬د و ا ]& و ‪ g7‬را ا‪
I‬ر ‪3‬د و ‪EU‬ل و‬
‫‪G‬ام ا)
ن ا!‪ .‬و ا‪:‬و را ‪ qG‬ا‪ .‬و '"‪ 03 %‬او را ‪2‬ر ‪"J‬د و ‪
:‬در او ز‬
‫ "د ‪ 65Y‬از د از د
ذر 

ن و '‪ 0.‬ا ‪:‬د از ‪ 
NJ‬ن "اد ]اق
و‬
‫ 
ح &د‪3 I‬د و
 از و ‪ ! <".:‬و ‪
:‬در او ‪4‬ا او را ‪W:‬ورد ‪8
4 
،‬‬
‫‪"+ U 03‬غ ر و ‪ I‬از ‪:‬دم د او را )&د '*‪". ، A‬ران او را ‪S‬ا ‪J:‬د و او‬
‫ه روز ‪".‬راا ‪S‬ا د و '"‪ %‬روز ‪
:‬در ا او \
م ورد‪" 8‬د ‪ ،‬او را د‬
‫در ز در‪ 0. .‬و ‪":‬ه
اام او ‪ 0. 

W‬و از ه ‪IS: " 8NL ":‬‬
‫و در ن ‪ 0
\ 8"3‬ا "د از م د‪
%‬ن و ز
د‪ 0L‬و ا‪
5‬ا دو ر‪" F‬د ه دو را

‫ د‪" A:"d 4‬د ‪ I ،‬را 
م ‪
7‬وان و د‪ 4‬را ])ان روز ن ‪
7‬وان‬
‫ ان د ‪" 3 


03‬د '‪K‬ر ‪3‬د و
 را و ]‪
:E‬ت ‪7‬ات و ‪
f‬ر !
‪A:‬‬
‫در و س ‪3‬د ‪ ،‬او را از ‪
:‬در ‪"/‬ا‪ A‬و
"د ‪J‬د ‪

.‬زن ‪
7‬وان‬
‫]‪
J=5‬ز ‪
P‬ز ‪3‬د ‪ 
،‬زن را _ "د ‪3‬د و ن زن او را اار !"ه "‪$‬‬
‫‪' n+N:‬دا و &ا و د* 
و )"د و
 ‪
3‬ر "د '*‪ A‬و از ‪ G :‬‬
‫ا*‪
.‬د ‪ ،‬در ‪ 
:‬ن )
]‪
7
A‬وان و ‪
7‬وان در ‪U‬ب ‪ ! 0.53‬و زن ‪
7‬وان‬
‫ ‪
7: 03 A' A]
) b‬وان
 را ‪" 0+‬د ‪3‬د‪ 8‬ا‪ A‬و اه‪ g‬ا "ا‪ G‬را )‪A
.‬‬
‫و ‪
N:‬و]‪ A‬او و_‪3 A‬د‪" 8‬د و روح ‪
7‬وان " ‪3 g"U‬د‪ 8‬ا‪ A‬و !)
را و]‪ 8‬داد‬
‫‪ A 03‬او *‪ Q.‬و ‪
)d 4+)7  
i‬ن و )
]‪ A
.) A‬او ر‪
R‬داد و‬

 
ران "د را ‪3 n)7‬د و ا‪
5‬ن ] و ]د ا!‪ 0+)7 
، %.‬را ‪E‬ح داد و‬
‫ا‪
5‬ا '‪%Y %3 J_ : A‬ان ‪ ^+f 03‬از !‪ M‬و ون و ‪ & 8‬و ه ‪F3‬‬
‫را ‪ ، A
: $3 03‬از زن و ‪:‬د و ‪"3‬د‪ 0+)7 ، Z‬را ‪K4 5)5‬را ‪.‬‬
‫‪L 0+)7 F2‬ار
ز '‪ %.5‬و ‪ M! 6‬وج ‪3‬د و )
‪ A:‬اه‪ g‬ن د‪ 0‬را از ‪
)+:‬ن‬
‫ ‪ %.5I‬و ‪ F3‬ا‪ 03 A‬ا‪
5‬ا ‪":* 03‬د و "* و ها در د<
‪ ! I).: q+‬و‬
‫ "‪ lL‬ا‪
5‬ا ‪"%‬ا‪ G‬دور *‪
.‬د و ه ‪ 03‬را 
*‪ %.5I %.‬و ا‪
5‬ن ‪:‬د‪" 
:‬د‬
‫ده=
ن و ‪ .53‬و ‪G‬ب ‪3‬دن ]
دت ا!‪ %.‬و دو ‪G‬ب ‪3 03‬د ]
دت '*‪ %.‬و‬
‫ د< ! و ‪ =+‬از دزدان و د‪
%‬ن و ار
ب *
د رو " 
د ‪ 
،‬او را‬
‫ ‪ A‬ه&ار "ار ‪ ، ! n)7‬ون ‪ 
2‬د'
ن و \ 
‪ 

)+: 0‬ن را ‪3 0+^:‬د و ‪$ 0‬‬
‫"‪ %.‬و ن *
د ار‪
I‬ب ‪3‬د ‪ 03‬ه'& ‪ $2‬ازو و ‪ F2‬ازو ‪
5 3‬ن اد‪ 8‬ا‪ A‬و‬
‫‪3 %Y‬ت <‪
N+ I5‬ن را ‪&%:‬م و *‪ 0%.‬او ‪ 
A‬ل دا!‪. A‬‬
‫‪ g) : l<":‬ا<‪".‬ار‪ D‬و ا<=‪ {d‬در
ر‪ 
» : "4: 
8‬م د 
‪M‬‬
‫ذر 

4‬ن 
‪ A‬و ‪
3‬رش ‪& 6r] A/‬رگ ! و ا_‪ g‬ا‪
5‬ن از روز'
ر ‪
JL‬د "د ‪،‬‬
‫از ‪&:‬د‪:
 Z‬ادان ‪ ": ":‬ان ‪
JL‬د ‪ 
0I
%Y ،‬د ‪3‬د‪ 8‬ا‪"Y 6‬ن "!وان ا‪
5‬ا‬
‫ ‪&: F2 . A5I‬د‪ Z‬را ز "د 
م او ‪
* A% 0:‬د‪ ، 8‬و‪
.‬ر ا*‪
.‬د و ‪:‬دم را‬
‫د]"ت ‪3‬د ‪&:‬د‪ Z‬و از ن ‪ 0: » F2‬د « "ا‪
!%‬ن و ‪&:‬د‪
7 0 3‬ره

‫‪3‬د و ه
رون ا<! ‪"L‬ت '*‪ %.‬و در‪ 
AL"%‬ا‪
5‬ن ‪ ! .:‬و ‪)7‬‬
‫ 
ر ‪ %.5I‬و ‪
3‬رش روز'
ر ) 
‪« ...‬‬
‫ا " ‪ 0%G‬د‪"%‬ر در ا‪
J‬ر ا<‪"N‬ال ‪: » : " :‬دم در ‪ M‬و ‪K:‬ه‪ 
M‬ا‪E.‬ف‬
‫‪3‬د‪ 8‬ا و ‪ : 0S‬در‪ : A‬و ‪ ! A
f‬ا‪ 03 A%‬او از *زان ‪0)\
* N:‬‬
‫د‪ .‬ا " ‪" 6+:‬د‪ 8‬ا‪ A‬و \ 
‪ 0)\
* 0‬از ‪. « % "%: " 0:‬‬
‫) 
در ‪
.3‬ب ا
ب در ‪ l<
» : "' : « I
» 0)+3‬در ‪ 
:‬ن دو
‬
‫=‪ 0N‬در ‪ 

2‬ن ن ‪
3‬ف ‪ A 
I
0 AJ‬و ا‪
5‬ن 'وه از ‪2‬وان
 ‪:‬دس‬
‫ "د ‪: 03‬د "د در ز‪
:‬ن ‪":
:‬ن در !ه
ذر 

ن وج ‪3‬د و ‪
3‬ر!
ن در‬
‫ز‪
:‬ن ‪ A*' 
6d.:‬و ‪
W‬ه
ن ‪ 

)+:‬ن را
ره
!‪ AI‬داد 
ا‪ 0I%‬ا‬
‫ز 
‪
5‬ا ‪3 8 
"3‬د و ا*‪ 
W 5‬ر ‪ 6d.:‬و ‪2‬وز ! و او را ‪: 
0‬ا د و‬
‫‪
:* 6d.:‬ن داد ز‪ 8‬او را ار ‪ ... 53‬و دا 

ن 
‪:‬ا او را _‪3 M‬د و ا‪:‬وز‬
‫از
‪ 
I‬ن 'وه در ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪ 8
: K‬ا و د‪ 8
5 A‬ا‪:‬ان ذر 

‪ %‬و ا‪
5‬ن‬
‫ه)
ن ‪ % 
:‬و در ه 
ل !‪ J‬دار ‪: 03‬دان و ز 

5‬ن 'د ‪ % :‬و ‪Y‬ا‪ 
P‬‬
‫
‪":‬ش ‪ %%3 :‬و ه ‪:‬د ه ز د‪
 
A‬او &د‪ %I: I‬و
ا ه)‪ 0‬‬
‫د‪  %‬از !
ه
ن ‪ $2‬از ا‪E‬م "د را ‪ : J: 
2‬دا‪ 03 %‬او را !و ‪ %"' :‬و‬
‫‪%2 :‬ار ‪ 03‬از ‪ +_ Nd: )U:‬ا‪ 0+] t‬و ‪ 6+‬و ‪J: 
2‬ان د‪ 6+] 4‬ا<‪E‬م 
ا‬
‫روز'
ر "د و در ‪ g*
U:‬و ‪ 
"+‬و ‪" 

7
%:‬د و ‪ %' :‬و ود ‪:‬‬
‫"ا‪ %‬و در ‪"3‬ه‪
.‬ن ه)ان ‪ 03 A
7‬ا ! !و ‪ %"' :‬و ‪"%:‬ب ‪ 0‬او‪A‬‬
‫«‪.‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪ 
6} » : "' : : 0)+3‬و ‪ 5‬را ‪".:‬ح و در ‪ 

2‬ن ن ‪6:‬‬
‫‪ 0
\ 0 A.J‬ا از
\‪ 
%‬ن ‪ 0 03‬ا‪
5‬ن م د‪
%‬ن ‪ % %"' :‬د ا‪
5‬ن ن‬
‫‪"/ 03 A&Y‬اه‪ %‬و رزو ‪ %%3‬و ا <=‪ M‬را ان داد‪ 8‬ا ‪
:U: 03‬ت را از ) و‬
‫<‪K‬ات د‪ 4‬و ز
!"

U:‬رم و ‪ 0S‬را از ن ‪
J: : 8‬ح ‪ :‬دا‪ %‬و ‪"Y‬ن‬
‫در ا
‪ AG‬ه) 
‪&: %‬د‪ 
3‬ن از ‪ 03 %" :‬در روز'
ر ‪
JL‬د ون ‪ :‬و ه)‪ 0‬ز
ن را و‬
‫‪
:U:‬ت د‪ 4‬را ‪
J:‬ح دا‪ 
%.‬ا‪ 0I%‬ا"!وان ‪
JL 2‬د ا‪
5‬ن را ‪
J! A53‬ه‪A‬‬
‫ا‪
5‬ن را م د‪&: 0I
%Y %"' : 0%‬د‪ 0.' 03‬ا « ‪.‬‬

‫ا ا‪ f‬در » ا<‪
J+‬ب * ‪ MK‬ا
ب « ‪ d/+ 03‬از ه) ‪
.3‬ب )
‪،A‬‬
‫‪:‬دس 
م ‪2‬ر
 را اا‪ 0.‬ا‪ A‬و در ه ‪
G‬ل ا !‪ 
: 0.' 
) 03 G‬‬
‫‪ 03‬در ز‪
:‬ن و ‪ 03‬از ‪ 526 
506‬ز‪ 0.‬ا‪ 
% A‬اوا‪L s‬ن !‪ 65‬ه ه‪"%‬ز‬
‫م د‪
%‬ن در ه)
ن ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪ K‬در ذر 

ن "د‪ 8‬ا ‪2 ،‬ا‪ M<
N: 03 A‬د‪ 4‬از‬
‫ه'"‪ 0‬ه)
ن )‪ A‬ه 
‪ 03 A‬ه)‪
'%" 0‬ن 
ز ‪:‬دم زد‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫ا‪ 0I%‬در ‪
.3‬ب ه

ز و ‪
2‬ر ه)‪ 

7 0‬را ‪
%‬م
 ‪ 

:‬م د‬
‫"ا‪ 8‬ا ‪2‬ا‪ A‬ان ‪ 03 A.7‬و ‪:‬وف ‪" 3‬د‪ 8‬ا‪ 03 A‬در و> ‪K:‬ه‪M‬‬
‫م د 
‪ 
:‬ن و 
م د‪
%‬ن ‪ 8!"3‬ا‪ . A‬در
ر‪ 
8‬ر‪ D‬ا د '
ه ‪
) *
3‬‬
‫‪ 8‬ا‪ A‬و ‪ 0S‬در ]= 
!
ن در ‪ 0.!" 

.3‬ا ه)‪"< 0‬د‪P 0 8‬ض و )‪. A.‬‬
‫‪
i 03 &Y‬ها ‪ A)+:‬ا‪ 03 A%‬د ‪ I :‬از *وع د ‪&:‬د‪" 3‬د‪ 8‬و ‪ 
:‬ن‬
‫را ‪&:‬د‪ 
3‬ن ‪ 7‬و ‪&:‬د‪ 
3‬ن ‪ F2‬از ا‪E‬م 
دا‪ A‬و ه)
ن ا*‪.‬اه
‪ 03‬در
ر‪&: 8‬د‪ 
3‬ن‬
‫در ‪
.3‬ب ه
ه‪ A‬در
ر‪ 8‬ا 'و‪ 8: & 8‬ا‪. A‬‬

‫ا ا<‪ J‬در ‪ d./:‬ا<ول ‪
)! " :‬ر‪2 8‬وان
 ‪ 
2 &7 0‬د'
ن ‪ A‬ه&ار‬
‫ "د و ‪2‬وا‪ $‬ه‪ k‬زن و ‪:‬د ‪"7‬ان و ‪"3‬د‪ 3‬از ‪ 

)+:‬ن ) 
*‪
2 
0I 4: %.‬ر‪8‬‬
‫‪
2‬ر‪ %%3 8‬و ‪ %5I‬و !)
ر‪
5. 03 
3 8‬ن ‪ 0 ! 0.53‬دو‪ A‬و ‪ 8
%2‬و ‪ >%2‬ه&ار‬
‫و ‪ d
2‬ر ‪ *"] .‬در ‪"7‬ا‪ n:‬ا<‪ 

IU‬ت ‪ » : "' :‬در 
ر‪ =: D‬ورد‪ 8‬ا‪A‬‬
‫‪ 
G 03‬ب ‪3‬د ‪
4.53‬ن او را ه&ار
ه&ار ) ‪"+:‬ن ( ‪
)+:‬ن را ‪" 0.53‬د « ‪.‬‬
‫ا " ‪"d%:‬ر ‪o‬اد در ‪
.3‬ب ا<ق ا<ق ‪
)! : " :‬ر‪2 8‬وان
 از ‪:‬دم‬
‫ذر 

ن و د‪ 03 
)+‬و ‪" 0."2‬د ‪ d 0‬ه&ار ‪ :‬ر ‪.‬‬
‫‪
r‬م ا<)‪ "\ +‬در 
‪ » : "' : 0: 
A‬از ‪E7‬دان او ‪E7‬د '*‪
.‬ر ‪" 8:‬د ‪،‬‬
‫از او ‪ 0.53 F3 %Y " : 03 2‬ا ؟ '‪ : A‬او را ‪E7‬دان 
ر "د‪ 8‬ا ‪ ،‬ا‪0S
:‬‬
‫‪ 0.53 :‬ام و !‪ $‬ه&ار ‪ ، A
)+:‬ون از ‪E7‬دان د‪ 4‬و ‪ 0S‬در ‪G‬ب ه

‫‪ 0.53‬ا « ‪.‬‬

‫‪)G‬ا‪ *".: t‬در 
ر‪ 8&' D‬و ‪ R
L‬ا‪ 
P )G‬ر در ‪
4‬ر‪
.‬ن "!‪ 0.‬ا ‪ 03‬ا ‪E7‬د‬
‫'‪
: : A‬د‪" 8‬د‪ 6‬و ‪ 0 0S‬د‪ A ! 0.53 : A‬ه&ار ‪" F3‬د‪ 8‬ا ‪l<": .‬‬
‫رو‪ vR‬ا<‪ & 
d‬ه) ‪ 0.I‬را ورد‪ 8‬و در ‪ 

2‬ن '" ‪ » :‬و در } روا
ت وارد !‪8‬‬
‫و ا<ة ]‪ +‬ا<او ‪] 03‬د ‪".=:‬ن
 در ‪ 
:‬ر‪ Z‬و ‪ P‬ن ‪ 0‬ه&ار ه&ار ) ‬
‫‪"+:‬ن ( ر « ‪.‬‬
‫‪ 
<":‬ن ‪
4‬ر‪
.‬ن و ‪ 
Ud* g) :‬م ا ‪E7‬د را » "ذر « ‪3 sJR‬د‪ 8‬ا ‪ l<": .‬ز‪v%‬‬
‫ا<)
<‪
)! F‬ر‪E7 8‬دان را د‪ 8‬و !)
ر‪
4.53 8‬ن ‪ 0‬د‪  A‬از ا‪
5‬ا ‪ A‬ه&ار‬
‫"!‪ 0.‬ا‪&* . A‬و ا‪
 .‬د در ‪
.3‬ب ‪
)! 8U‬ر‪E7 8‬دان را ‪ 0.!" A‬و '" و‬
‫'‪E7 A
: » : A‬د "د‪ 6‬ا‪":* : A: .)3 : 0
:‬د ‪ 0 0S ،‬د‪0.53 : A‬‬
‫!‪ 8‬ا ! 
از ‪ A‬ه&ار ‪ F3‬ز
د‪ ، !
8‬از د‪4‬ان ‪ J‬ارم « ‪.‬‬
‫ا]‪
).‬د ا<‪ 0%N+‬در ‪
)! : "' _ 
6r.%:‬ر‪ 03 
3 8‬در ‪i‬ف ‪ 
A‬ل ‪ 0‬د‪A‬‬
‫ا‪
J‬ع
 ‪ 0 ! 0.53‬دو‪ A‬و ‪ 8
%2‬ه&ار و ‪ d
2‬ر ‪.‬‬
‫ا ‪+‬ون ‪
)! : " :‬ر‪ 
0I 
3 8‬در ‪ 
A‬ل ‪" 0.53‬د _و ‪ 8
%2‬و ‪>%2‬‬
‫ه&ار "د و ‪"Y‬ن
 !‪" AI‬رد !)
ر‪ 03 
3 8‬ازو 
ت 
*‪ 
% %.‬از زن و ‪0S‬‬
‫ه‪ A‬ه&ار و !‪" d5‬د ‪.‬‬
‫‪":‬د در ‪
.3‬ب ا<‪ 0J%.‬و ا!اف ‪ 
0S : "' :‬در ‪:‬ت ‪ A‬و دو 
ل ‪ ،‬از‬
‫‪
W‬ه
ن ‪":
:‬ن و ‪ 6d.:‬و اان و ان و د‪4‬ان از 
\‪
=J‬ت ‪:‬دم ‪.)3 A53‬‬
‫!)
ر‪ 8‬ا ‪3 03‬د‪ 8‬ا ‪ d
2‬ه&ار‪ A‬و ‪ $‬از ه‪ 0.' 6‬ا و !)
ر‪ 8‬ن ‪. A I):‬‬
‫\‪ J‬و ا ا‪
)! f‬ر‪ 
3 8‬را ‪ 
03‬در ‪:‬ت ‪ 
L‬م "د ‪ 0.53‬ا‪ A‬دو‪ A‬و ‪8
%2‬‬
‫و ‪& %2‬ار و ‪ 0.!" d
2‬ا ‪" Ud* .‬ا* در ‪"G‬ادث 
ل ‪ 139‬در
ر‪ 8‬ا " ‪6+:‬‬
‫ا 
‪: " :‬‬
‫‪ 
Y‬ر ‪ F3‬ا در ز‪
:‬ن ا‪E‬م ‪ 03‬د‪ A‬ه ‪ 
Y‬ر ه&ار ه&ار ‪:‬دم ز
دت ‪8: g.L 0‬‬
‫ا ‪ :‬اول ا " ‪ ، 6+:‬دوم ‪
G‬ج "‪" ، l‬م
 ا<‪ 
Y ، :/‬رم ‪: 03 ) L‬اد‬
‫_
‪ MG‬ا<&> ‪:‬وف
! ( ‪.‬‬
‫‪
P‬ز ‪
3‬ر م د‪
%‬ن‬

‫‪
P‬ز ‪"i‬ر د ‪ 
:‬ن ‪"+:‬م ‪ A‬و ‪":‬ر
ن را در
ر‪ 0I 8‬ا ‪ $3‬را
 رواج‬
‫داد‪ $2 
8‬از ن ه‪" 6‬د‪ 8‬ا‪ A‬و و ان 'و‪ 8‬ا‪ . A*E.‬ا‪ 03 &Y
:‬در ‪ 
:‬ن‬
‫=‪"! : 6+:
J‬د ا ا‪ $2 03 A‬از
 ا ‪ $3‬در ‪ 
:‬ن "د‪ 8‬و
 در و>‬
‫ن ‪ 8!"3‬و ن را ‪ 8"I! 
.%: 0‬و و "د ر 
‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫‪
./‬ر ‪ : 
03‬از ‪ 
:‬ن در 
ر‪2 D‬ا ‪"! :‬د در 
ل ‪ 162‬ه ‪0.' 0 03 A‬‬
‫‪
r‬م ا<)‪ +‬در 
‪ » 0: 
A‬در ا
م ‪ 
%\
: 0+‬ن ''
ن ‪ 03‬ا‪
5‬ن را خ‬
‫]‪
)+‬ن "ا‪
%‬م د‪
%‬ن د‪3 I A‬د و '‪ %.‬ا " ‪ 6+:‬ز‪ 8‬ا‪6
. +:
: ، A‬‬
‫و ‪ 2‬او ‪ ،‬ا "ا<&را ‪=: ،‬م "‪3 $‬د و 
ر ‪ :‬و ‪EG‬ل و ‪G‬ام را ‪3 I‬د و‬
‫ز
ن را ‪
J:‬ح ‪3‬د و ‪\
A5J 0: 
:‬اف ‪) ،‬و ا<‪E‬ء ‪ 03‬وا< \‪
.J‬ن "د ‪:‬‬
‫د‪ %3 I A‬و ‪G 0‬ب ا‪
5‬ن رو ‪ %.* ،‬و ن ‪2 n)7‬ا‪ « ! 8%3‬و
ر دوم در‬
‫ز‪ 03 
:‬ه
رون ا<! در ا
ن "د ) ‪ %‬از 
ل ‪ 

192‬ل ‪
» ( 193‬ر د‪4‬‬
‫م د‪
%‬ن وج ‪3‬د ‪ ،‬از 
‪ AG‬ا_
ن ‪ : ،‬و ‪ 0+2
3‬و * 
و رو‪
.‬ه
د‪4‬‬
‫و ‪:‬دم 
ر ‪ ،‬از ر و ه)ان و د‪ 0.‬و ‪ ، 83‬ون ‪ :‬و ‪ 0‬ا ‪"L‬م ‪ %."2‬و ]د‬
‫ا‪
5‬ن ‪ $‬از _ ه&ار "د ‪ .‬ه
رون ]‪J‬ا‪
J: t‬ر‪ Z‬را از ا
ن
‪ A‬ه&ار‬
‫"ار ‪G 0‬ب ا‪
5‬ن *‪
.‬د ‪ .‬ا‪
5‬ن ‪ .‬و ه 'و‪"
7 0 8‬د
ز ! و ]‪J‬ا‪t‬‬
‫‪
J:‬ر‪
: : 03 A5J 0: 
Z‬را از "د<‪&4 l‬د ‪"7 0 .‬اب 
‪"_ A/ : A5J 0:‬ا ‪. A‬‬
‫ا‪
5‬ن ه دو د‪3 I A‬د و م د‪
%‬ن و
\‪ 
%‬ن 
ر ‪ ! n)7‬و د‪
4‬ر‪ 8‬د‪A‬‬
‫ ‪
P 0‬رت و *
د د ‪" .‬د<‪ + ] l‬و ]‪J‬ا‪
J: t‬ر‪ . 
8
' 
Z‬د ‪ G =+ ،‬و‬
‫ ]د از‪
5‬ن ‪ %.5I‬و *زان ا‪
5‬ن را ‪o 0‬اد د و *و‪. « %.‬‬
‫‪ F2‬از ن ‪"Y‬ن ‪ 
0‬ل از وا‪ A!K4 0L‬در ز‪
:‬ن ‪":
:‬ن
 از ذر 

ن 
‪. A‬‬
‫در ‪ Ud* g) :‬در
ر‪ 8‬ا وا‪ 0L‬در ‪"G‬ادث 
ل ‪ 8: %Y 162‬ا‪ » : A‬ا ‪.‬ا‬
‫وج م د‪
%‬ن در ا_
ن و
\‪ 
%‬ن
ا‪
5‬ن ‪ ! I‬و از 
ر‪0
)^+f 0% 
D‬‬
‫ 
ر ‪:‬دم ‪ g.L 0‬ورد « ‪.‬‬
‫از ا‪2
%‬ا‪ 

03 A‬ل ‪ 300‬ه‪"G 6‬اد‪ f‬رو داد‪ 8‬ا‪. A‬‬

‫‪
r‬م ا<)‪ +‬ه‪ 6‬در 
‪ F2 0: 
A‬از ذ‪ 3‬وا‪ » : "' : 162 0L‬از ا ‪"Y‬ن ‪0‬‬
‫
ل ‪ 
A!K4‬وج ‪3‬د از ذر 

4‬ن ‪ .‬ا ‪"L‬م ‪3 dL‬د ‪ 0 03‬او ‪ "W‬و‬
‫!‪ I5< 03 %‬را‪ 8‬ا‪
5‬ن '*‪ 0.‬ا‪ . . A‬و ‪ ، %./4‬در 
ل دو‪ A‬و‬
‫دوازد‪ 8‬از ه ت در ] ‪":
:‬ن ‪"Y .‬ن م د‪
%‬ن وج ‪3‬د از 
‪ AG‬ا_
ن ‪:"L‬‬
‫از
\‪ 
%‬ن ‪ 0‬ا‪
5‬ن ‪ %."2‬و ‪":
:‬ن ‪ )G )U:‬ا<‪ H
N‬را ‪G 0‬ب
 *‪
.‬د ‪ 
،‬‬

م د‪
%‬ن ‪G‬ب ‪3‬د و *‪":‬د‪" 8‬د
زر‪G 0L_ +] q‬ب ‪ 03 ، %%3‬او‬
‫]
_ !‪" 8‬د و در ‪"3‬ه‪
.‬ن ]اق ‪ A5' :‬و ‪
P‬رت ‪3 :‬د و ‪
3‬روا
‪&:‬د و ‪)U:‬‬
‫ ‪ g 0 )G‬ر*‪ A‬و از &‪":
: 0%‬ن ‪"/ &Y‬ا‪ A‬و <‪ I5‬را از &ا‪$" 0‬‬
‫‪
:‬ل داد و ‪G 0‬ب زر‪ ! q‬و زر‪ A*4 q‬و <‪ I5‬او را ه‪3 ZE‬د ‪":
: .‬ن !‬
‫‪&L‬و و ‪:‬ا‪ 0P‬و ‪ .5‬ذر 

4‬ن او را داد ‪G 0 F2 .‬ب
 ر*‪ 
: ، A‬ن او و ‪ 
:‬ن‬

 !‪G $‬ب ]‪" 6r‬د و ا‪ ! 0.53 )G )U: :‬و ‪
3‬ر
 
'*‪ A‬و‬
‫م د‪
%‬ن ‪ 0‬ا_
ن
ز ! و ‪":
:‬ن از ‪ 6r] )U: .53‬د<‪ . ! a%.‬در ‪
G‬ل ]‪J‬ا‪t‬‬
‫\
ه را ‪ 03 ،‬وا< ا
ن "د ‪&: 
،‬د ‪3‬د و ‪G 0‬ب
 *‪
.‬د و ه)‪ 0‬و‪A‬‬
‫‪"3‬ه‪
.‬ن و ‪
5' 0S‬د‪" 8‬د و ذر 

ن و داد و ]‪J‬ا‪ 0 ، A 
t‬ذر 

ن ! ‪.‬‬


او ‪
=:‬و‪". A:‬ا‪3 A‬دن ‪ ،‬در دژ '‪ 6IU: A/ ، A/‬و <‪ I5‬او و ‪n)7‬‬
‫م د‪
%‬ن ‪W‬ا‪"Y . %3‬ن 
ل دو‪ A‬و ه‪e‬د‪ 8‬ار ‪ :‬د‪
4‬ر‪ 8‬م د‪
%‬ن ‪ 0‬ا_
ن‬
‫و ‪
2‬رس و ذر 

4‬ن و ‪"3 0+)7‬ه‪
.‬ن وج ‪3‬د ‪ ،‬ا‪":
: 0I‬ن ‪ 0‬روم ! ‪" 8‬د و‬
‫ه)‪ M! 0 0‬و]‪ 
8‬د‪" 8‬د و ‪ 0‬ه)‪ 0‬و‪ 
.‬و !ه

3‬ر را‪3 A‬د‪M! ، 8‬‬
‫وج ‪3‬د‪
P ! ، 8‬رت ‪3‬د و در ‪
2‬رس 
ر ‪
)+:‬ن ‪ %.53‬و زن و *زان د‪8‬‬
‫ د و در ا_
ن ا‪
5‬ن ‪:‬د "د ‪&: +] ،‬د‪ ، Z‬از در ! ‪ A‬ه&ار ‪:‬د‬
‫]ض داد و
ادر ‪ ! 8"3 0‬و "د<‪" M
P l‬د و ادرش ‪" 8"3 0 g=:‬د ‪
،‬‬
‫‪" d
2‬ار ‪
=: ،‬و‪". A:‬ا‪ A/4 ، A‬و ‪o 0‬اد ر*‪&: +] . A‬د‪ A*4 8"3 Z‬و‬
‫‪
P‬رت ‪3‬د و ه ‪ 03‬را 
*‪ ، A‬از اه‪ g‬ا‪E‬م ‪ A5I ،‬و *زان ] ‪ 
+‬ن را د‪3 8‬د‪ 8‬و‬

ز'‪ 0 A5‬ذر 

4‬ن ‪ "2 
0 
،‬و از ‪"7‬ا‪ M‬م د‪
%‬ن رو ‪ 

0‬د ‪.‬‬
‫اول د‪ 8‬ه&ار "د ‪ A ،‬و ‪ >%2‬ه&ار ! و ‪ 
:‬ن ‪"3‬ه‪
.‬ن !‪ 3‬ه‪ A‬ن را »‬
‫!‪" « 0
.‬ا‪ ! n)7 
، %‬و
 ‪
5‬ن ‪. « A"2‬‬

‫از ‪2
7‬ا‪ 03 A‬م د‪
%‬ن ‪ F2‬از ‪ 03 5J%7‬در 
ل ‪3 162‬د‪ 8‬ا ‪ 
0‬ل ‪%‬‬
‫در ‪
171‬ز ون ‪ 8:‬ا ‪
%Y FW .‬ر د‪ 4‬در ‪ 200‬و ‪ 212‬و در ‪$J%7 & 218‬‬
‫ه
د‪3 4‬د‪ 8‬ا 
ا‪ 6: $J%7 0 0I%‬و دا‪ 0%:‬دار!
ن 
‪ 223‬د‪ A‬زد‪ 8‬ا و ا‬
‫‪ $J%7‬ا!
ن ‪ 
A‬ل دوام دا!‪ 0.‬ا‪. A‬‬
‫‪ 

2‬ن ‪
3‬ر م د‪
%‬ن‬
‫‪ 

2‬ن ‪
3‬ر م د‪
%‬ن در‪"+: A‬م ‪ F2 
NL 0Y ، A‬از ‪! 0.53‬ن
 و ‪! 8Y‬ن‬
‫د‪ 8
4.‬و در ذر 

ن 
"د ‪ 85‬ا و در ز‪
' & 

:‬ه 
‪ 0.‬ا ‪0I
%Y ،‬‬
‫در ز‪
:‬ن وا‪
( 232 – 227 ) t
qf‬ر د‪ 4‬ون ‪ 8:‬ا و ‪
r‬م ا<)‪ +‬در ز‪0%:‬‬
‫در 
‪ » : "' : 0: 
A‬و در ا
م وا‪ qf‬د‪
4‬ر‪ 8‬وج ‪3‬د ‪ ،‬م د‪
%‬ن ‪ ،‬در‬
‫
‪ AG‬ا_
ن و *
د ه
‪3‬د ‪ 0H
: T+f 0% 
،‬وج ‪3 :‬د و در ‪ 8"3‬ه

‫ا_
ن ‪
:‬و ‪ %.*' :‬و د‪ 0‬ه

P :‬ر و ‪ 2‬و ‪"7‬ان و زن و ‪: 0S‬د‪
:‬ن را ‪:‬‬
‫‪ %.53‬و و ا 
ل *‪ 0%.‬ا‪
5‬ن در ‪ 
:‬ن "د و ه‪
I5< k‬ا‪
5‬ن ‪
=:‬و‪". A:‬ا‪3 A‬د‬
‫‪" 8: &7
] ،‬د ‪ ،‬ان ‪ dG 

7‬و ‪ 03 6IU:‬دا!‪
.*' 0 . %.‬ر ! و‬
‫ه
!
ن در ا_
ن 
و‪ %./‬و *‪E 0) Q.‬د ا‪E‬م 
‪ ، %.5J 
:‬ا' ه)‪ 
0‬د ‪6%3‬‬
‫دراز 'دد و ه‪" 03‬اه 
 ه)‪ 0‬و‪ 
%\

7‬ن وا‪' lL‬دد در 
ر‪ J\ D‬و‬
‫
ر‪ D‬ا_
ن "ا ‪"+: 
،‬م 'دد « ‪.‬‬
‫از ا‪2
%‬ا‪ F2 03 A‬از ‪! 0.53‬ن
 
‪ $‬از ه‪
.‬د 
ل د‪"G 
% 4‬ا< 
ل‬
‫‪ 300‬ا ‪& $J%7‬رگ ‪ +:‬اان دا‪ 0%:‬دا!‪ 0.‬ا‪ A‬و ‪
A!K' 0I
%Y‬ز ه‪ 
6‬اوا‪L s‬ن‬
‫!‪ 65‬م د‪
%‬ن در ذر 

ن "د‪ 8‬ا ‪ .‬در ‪ 
:‬ن ‪ 6: $J%7‬د‪3 03 4‬د‪ 8‬ا در ‪
P‬ز‬
‫‪L‬ن !‪" 65‬د‪ 8‬ا‪ A‬زا ‪ *"] )U: 03‬در ‪"7‬ا‪ n:‬ا<‪ 

IU‬ت ‪ 
L 0‬م م د‪
%‬ن در ز‪
:‬ن‬
‫‪ 0"' ( 529 – 512 ) t
!.:‬ا!
ر‪ » : %3 : 8‬در ] ‪ .]
)7 ! .:‬م‬
‫د‪
%‬ن در ‪E‬د ذر 

ن ‪" 0.5‬د و *
د ‪3 :‬د و "ا ! و *‪ : 0%.‬ا*و‪. %.‬‬
‫‪ ! .:‬از ‪ 
7 A7‬د و ‪ 
* nNL‬د ا‪
5‬ن ‪" F 0‬د ‪":* A3G‬د و ‪7 I5< 0‬ار ‪0‬‬
‫\ف ذر 

ن ر*‪ A‬و \ 
‪ 0‬ا از ‪ 8
' 
8GE:‬و ‪2‬ا ! و او را ‪ %.*4‬و ‪
3‬رد‬

‫زد و ه‪3 ZE‬د ‪ ،‬روز ‪ 0J%5 %2‬هه‪ 8
: 6‬ذ ‪ n 0% 8L‬و ]‪ 5‬و )‪0H
: F‬‬
‫را‪ 
G A‬ت او ‪"4‬ن '‪ A5‬و دا‪ :‬د‪ 8‬ا]
ن و ار‪
3‬ن دو<‪ A‬او ‪"2‬ن '‪ A5‬و او ه‪8‬‬
‫
ل و !‪ 8
: $‬و ‪ A‬روز ‪" 0+‬د و و‪ A‬او روز دو!‪" 0J%‬د ‪ ،‬هه‪"! 8
: 6‬ال‬
‫‪ A 0%‬و ‪ ^+f‬وار )
‪. « 0H‬‬
‫در =‪ g‬ا وا‪3 *"] )U: 03 H
N 0
4 0L‬د‪ 8‬ا‪"+7 03 A%‬س و در روز دو!‪0J%‬‬
‫‪"! 17‬ال ‪"J 436‬د‪ 0I+ 8‬در ‪ 16‬ر ‪ n‬ا<^ 
‪ 0.5 A*E 0 512‬ا‪ A‬و‪2 4‬ا‪A‬‬
‫‪ 03‬ا' در ‪"+7 436‬س ‪3‬د‪ 8‬و در ‪ 73 A
: !
8! 0.53 529‬در ‪" A*E‬د‪8‬‬

! و ‪
G‬ل ‪" 0I‬د ‪ 
17 " :‬ل و ‪ 8
: 6‬و ‪ A‬روز ‪" 0+‬د و ‪ 
G‬ب‬
‫‪
).G‬در ‪"+7 512‬س ‪3‬د‪ 8‬ا‪ 0I
%Y A‬در ه)‪"+7 J.: n
%: 0‬س و را در ‪ 16‬ر ‪n‬‬
‫ا<^ 
‪ 512‬و ‪ $':‬را در ‪ 17‬ذ ا<=‪3 sJR 529 8‬د‪ 8‬ا و '"‪ 
G 0 0‬ب‬
‫در‪ 
17 A‬ل و ‪ 8
: 7‬و ‪I‬وز ‪" 0+‬د‪ 8‬ا‪. A‬‬

‫م د‪
%‬ن‬
‫در
ب ‪ 0)+3‬م د و م د‪ %‬و م د‪
%‬ن ‪
2‬ر‪ 8‬ا از ‪":‬ر
ن ا!‪3 8
J.‬د‪ 8‬و ن را‬
‫‪ 

%‬م ‪2‬وان
 دا‪ 0.5‬ا ا‪
:‬از ‪L‬ا ‪2‬ا‪ 03 A‬م د‪ 
%‬م ]
‪ A:‬ا‬
‫‪2‬وان د 
ز‪ 8‬ا ‪ 03‬در ‪L‬ن دوم در اان !‪
I‬ر !‪ 8‬و ! 

ز‪
'
:‬ن ‪&:‬د‪ 
3‬ن ز‪
:‬ن‬
‫ 

را در دور‪ 8‬ه
ا‪ 
 :E‬م "ا‪ 03 %!
8‬از روز'
ر  

ن در "ا‪G‬‬
‫دور ا*‪
.‬د‪ 8‬اان و در ‪"3‬ه‪
.‬ن ه
‪ &3:‬و ‪o:‬ب و !)
ل ‪ P‬اان ‪: 
%2‬‬
‫ز‪ 0.‬ا و در ز‪
:‬ن د "د را !‪
I‬ر ‪3‬د‪ 8‬و ! 
ا_‪ 
GE‬در روش ‪&:‬د‪3 Z‬د‪8‬‬

!‪ %‬و ‪ 0‬ه) ‪ 
A7‬م 
ز‪ 8‬ا '&‪ %!
8‬و 
م ا 
ز‪ 8‬را م د '‪K‬ا!‪0.‬‬

!‪ %‬و ‪
%Y‬ن ‪ 03 
) :‬ا ‪ » M3‬م د « =‪ +‬از ‪ 0 » M3‬د « "د‪8‬‬
‫ا‪ 03 A‬در
ر‪ 8‬د زرد!‪ 0.' : A‬ا ‪ .‬ا‪
:‬ا‪ 0.' 0I%‬ا ا_‪EN‬ح م د از‬
‫ 
‪ 03 A‬ه)‪K< 0‬ا‪ K‬را ‪
J:‬ح و روا ‪ :‬دا‪ 0.‬ا ‪2‬ا‪ 03 A‬ا ه‪ 6‬از ن )‪ A‬ه
و‬
‫ا*‪.‬اه 
‪ 
<
/: 03 A‬ن ‪
5‬ن زد‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫در از ا‪
%‬د م د‪
%‬ن را از
\‪ 
%‬ن و
\‪ 0%‬دا‪ 0.‬ا ‪ 0I
%Y‬ا)‪ 0+‬را & از‬

\‪ 
%‬ن !)د‪ 8‬ا ‪ 0I
%Y %\
ˆ< .‬از ‪ %:‬ن ‪2‬ا ا‪
i A‬ها ا_‪EN‬ح ]
‪" :‬د‪8‬‬
‫ا‪ A‬ا ه)‪
)+ 03 L* 0‬ت "د را ‪ 
%2‬و در ز ‪2‬د‪ : 8‬داد‪ 8‬ا و از س‬
‫ "اه
ن !‪
I‬را ‪3 ) ‰+J‬د‪ 8‬ا و ا & ا_‪ 
<
/: 03 AGEN‬ن ا '"‪* 0‬ق‬
‫در
ر‪ 8‬ا‪
5‬ن ‪
3 0‬ر د‪ 8‬ا ‪ .‬د‪ 4‬از ‪ 
<":‬ن م د‪
%‬ن را ‪&7‬و » ا
‪ 
« 0G‬‬

_‪EN‬ح *
ر » ا
‪ 
.G‬ن « ‪
)5‬ر ورد‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫م د‪
%‬ن و 'و‪ 8! : 6=%: 8‬ا ‪
7 A/ :‬وا
ن 

7‬وا‪2 03 0‬وان ‪
7‬وان‬
‫‪" 
l+ Z! 2‬د‪ 8‬ا و دوم
‪ 
I‬ن 

‪2 03 0I‬وان

!‪ . %‬از‬
‫‪ 
&7‬ت ]= 
م د‪
%‬ن ‪
'
=+N:‬ه در‪ 8
: 0 .‬و ا' ‪
.3‬ب ه
د‪0.!" %‬‬
‫ا 
"د !‪ 8‬ا‪ 0S . A‬از‪
5‬ن ‪ :‬دا‪ 6‬ا!
رات ‪ 
"3‬ه‪"< 03 A‬د‪ A) 0 8‬و ‪P‬ض‬
‫در '‪
.‬ر ‪":‬ر
ن و ‪
.3‬ب ه
‪ g+:‬و ‪ gU‬و ‪E3‬م ‪" :‬ان 
*‪ A‬و در '‪& 
.‬‬
‫ا‪ A*E.‬زا ‪ 03‬ا‪
5‬ن را از ‪&:‬د‪ 
3‬ن دا‪ 0.‬ا و از ا)‪ 0+‬و
\‪ 
%‬ن‬
‫!)د‪ 8‬ا و ‪
2‬ر‪ 8‬ا از *وع ‪ 
0)+:‬ا " ‪2 0)+:‬وان ا "‪ 6+:‬ا 
!)د‪ 8‬ا و‬

‫‪ } .G‬از _"*
ن ا
‪ 0G‬دا‪ 0.‬ا و '‪ 0.‬ا ‪" g
L D
% 0‬د‪ 8‬ا و ‪
:U:‬ت‬
‫ا‪E‬م و ‪
I .G‬ح

U:‬رم را ‪
J:‬ح ‪ :‬دا‪ 0.‬ا و ‪
2‬ر‪ 8‬ا د‪ 4‬از ‪EP‬ت 
‪0<
P‬‬
‫دا‪ 0.‬ا ‪ .‬ا‪ 03 &Y
:‬در ا ‪ 
:‬ن 
ااز‪ 8‬ا " ‪ : A==G‬ده ا‪D
% 0 03 A%‬‬
‫و
ز'‪ A5‬ارواح ‪" g
L‬د‪ 8‬ا و ‪&: %
:‬د‪ 
3‬ن ‪&Y‬ه
را ‪ Z.5:‬و ‪
J:‬ح ‪:‬‬
‫!)د‪ 8‬ا ودر ‪ )R‬ا رواج د و روش "د از ه‪
.53 0"4S‬ر و "& در‰‬
‫‪I‬د‪ 8‬و "اه
ن و د!)‪
%‬ن "د ر‪ 6G‬ا!‪ 0.‬و ‪ 
Md
_"d/:‬ر ‪%‬‬
‫ 
ز
ن و ]= 
!
ن دا!‪ 0.‬ا و از ا‪ 8)U:
A %‬و خ ]‪
)+‬ن ''
ن و \‪
.J‬ن و‬
‫‪
4:
7 
0}J:‬ن و 
‪ 
%=:‬ن ‪
:‬وراءا<‪ %‬ه‪ 8=] 6‬و ه)ا‪
.‬ن "د‪ 8‬ا و ! 
در‬
‫‪
5 
:‬ن و ‪
_"d/:‬در ‪ 
:‬ن
 ‪52‬و م د‪
%‬ن ذر 

ن و ‪
:‬ز
ر ‪
L 2‬رون‬
‫‪52‬و خ ]‪
)+‬ن \‪
.J‬ن ‪ 4I‬و ا‪
U‬د "د‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫‪
r‬م ا<)‪ 03 +‬از د!)‪
%‬ن ‪ A/‬و "ا‪ 8‬ه)‪ 0 "! 0‬و ‪
_"d/:‬ا)‪" 0+‬د‪ 8‬ا‪A‬‬
‫در 
‪ 0: 
A‬در
ر‪ 
=] 8‬م د‪
%‬ن ‪ » : " :‬ا‪K: 8]
L
:‬ه‪ M‬ا‪
5‬ن ‪03 A‬‬
‫ر> از "‪ $‬دا!‪ 0.‬ا و ‪"Y ، 0.4 A! Z‬ن )
ز و روز‪ 8‬و ‪ >G‬و ز‪"3‬ة و‬
‫‪EG‬ل دا!‪ ) .‬و ‪
:‬ل و زن ‪:‬د‪
:‬ن و ه ‪ 0}* 0Y‬ا‪ A‬از ن دور "د‪ 8‬ا ‪ .‬ه'‪0‬‬
‫‪ 
) : 03‬ز 
‪ 0 .]
)7‬ه‪ "! 6‬ا ‪.‬ا ‪ /‬ا‪
5‬ن ن
! ‪ .53 03‬ا " ‪6+:‬‬
‫_
‪ MG‬دو<‪ A‬در‰ "ر و ‪ 8%53‬او <‪ %%3 A%‬و _‪"+‬ات ده‪* : %‬وز و ‬
‫ه
رون ‪ 0)\
* 2‬د‪ 03 ، 6+: " .‬او را ‪"3‬د‪ Z‬دا
"ا‪ %‬و ‪ 
0‬ز » ا<‪ .‬ا<
<‪« 6‬‬
‫و از ‪"+:
7‬م '‪ 03 A5‬ا_‪K: g‬ه‪&: M‬د‪ Z‬و م د‪ %‬و
\‪ 
%‬ن ه)‪ AI 0‬و‬
‫‪ 0."2‬ن "اه‪ 
%‬ا‪E‬م را ‪"Y‬ن ' ‪ .‬اول "‪ .5‬را ا‪ "' A‬و ‪
2‬ر 
و‬
‫‪ AJU:‬ل ر"ل *ا ) 
‪: 
%‬دم را _ ‪"Y ، %%3‬ن ‪"L‬ت '*‪ %.‬و درن ‪ 03 %!"3‬ا‪A:‬‬
‫‪ )U:‬را ‪ %%3 8
J‬و د او را ‪ 0‬ز
ن ور و ‪*
3‬ان را ‪ 

)+:‬ن ر‪ .5 A)G‬از‬
‫‪ 03 A‬ن \ 
‪ 0‬را و ا ‪=:‬ار از ا‪"G‬ال و ا‪"L‬ال ا‪
5‬ن 
د ‪3‬د‪ 0J% ، 8! 8‬را ‪03 ،‬‬
‫ا‪
5‬ن \‪ : +J‬ز‪ %‬ز '‪ 6+‬و ‪ 03 
3‬د]"ت ا‪
5‬ن را ا‪3 A
7‬د‪ 8‬ا ‪ A‬ا‪
5‬ن‬
‫‪ %%3 :‬و او ]
<‪ 6‬را ‪ 03 ،‬ه)‪ 
7 0‬ن از ن او‪3 n)7 ، A‬دن ‪
:‬ل ‪3 {G‬د‪8‬‬
‫ا و از ‪
=U.:‬ن
ز ‪ ' :‬و ‪ 03 %
) :‬ا "*‪ . A‬از دا‪ :‬ن و در و_‪g‬‬
‫‪3 .‬دن ‪2‬اه در‪"5 A‬د ‪ .‬از ‪K:‬ه‪ M‬ا‪
5‬ن ا ‪L‬ر 
د ‪3‬د‪"+: 
! 8‬م 'دد ‪03‬‬

‫در ن ‪
4 0Y A]
)7‬ن ‪G‬ام زاد‪" 8‬د و ‪ 0
UJ qG . %!
: q 0Y‬و 
<‬
‫! و *‪ A‬و !"‪ :‬ا‪
5‬ن را از ‪
= 0+)7‬ع ‪ 

)+:‬ن دور ' ا
دو ‪ 0+)7‬را از _‪AJU‬‬
‫
! 
‪ 0.‬ا‪
5‬ن در ‪ ˆG‬و ‪" 8
%2‬د ‪ 8
4‬دار اد ! « ‪.‬‬
‫ا "ا<ج ا< "ز در ‪
.3‬ب » = ا<‪ 6+‬و ا<‪
)+‬ء او ‪ FJ+‬ا ‪ « F+‬در
ر‪ 8‬ا ‪:‬دم ‪:‬‬
‫'" ‪ 
: » :‬ن و م ‪ 0
4 0)+3‬ا‪ A‬در
ر‪"' &Y 8‬ارا و ‪ 03 8%2‬د‪ :‬ان ‪:‬‬
‫'ا و ‪"d=:‬د از 
م ‪! 8Y‬ن د‪ :‬ه)‪K< 0‬ت ه
و ‪ .7‬ه '"‪03 A"! 0‬‬

! و در ه‪" 6‬ردن 
ط ‪ l+I‬و از ‪ 
:‬ن دن *‪
:‬ن ه
!ع در ‪ 
:‬ن ‪:‬دم و ا‬
‫
م <=‪ J‬ا ‪&:‬د‪ 
3‬ن "د و ا‪
5‬ن اه‪ g‬ا
‪ AG‬از ‪" :‬س "د ‪ 03‬در روز'
ر ‪
JL‬د ‪2‬‬
‫‪ :‬و ز
ن ‪
:U:‬ت را ‪
J:‬ح دا‪ %.‬و ه 
! را ‪EG‬ل ‪3‬د و "ا‪ 0N‬ه) 
‪%‬‬
‫‪
3‬ر!
ن
رزو ه
ا ‪K:‬ه‪ M‬ا‪
5‬ن را 
م "ا‪ %‬ه ‪ %Y‬ه‪ 03 6‬در ‪
:=:‬ت

‫ا‪
5‬ن ‪" l<
/:‬د‪. « %!
8‬‬
‫ا‪
:‬م ا "ا<‪ U‬ا! ‪"52‬ا ‪:‬وف ا!
ن در ‪
.3‬ب » ‪
=:‬ت ا‪ :E‬و ا‪E.‬ف‬
‫ا<)‪ 0.' » : "' : « +d‬ا ‪& : 03‬ات ا‪
:
:‬ن !‪
I‬ر ‪"! :‬د و *!‪
4.‬ن‬
‫ ‪
5‬ن *ود ‪ % :‬و ا '‪' 0.‬وه از را*} 
‪ A‬و از‪
5‬ن در ‪0 /‬‬
‫‪ H
7‬ر ‪%2 03‬ا!‪3 D %.‬دن !ا‪ n‬روا‪ A‬و 'وه از‪
5‬ن ‪
%: 03‬ن
!‪%‬‬
‫ ‪ 
7 0‬ر*‪ F2 %.' : 03 %.‬از ر"ل ا _‪ +‬ا‪ 0+] t‬و ‪J: 
2 6+‬ان ‪ % :‬و‬
‫د‪ 0<
J‬ن ‪"! ) 8‬د « ‪.‬‬
‫ا "ا<)‪ r‬اا‪ %‬در ‪
.3‬ب » ا<‪ * dJ.‬ا< و )& ا<‪ vL‬ا<‪ ] v7
%‬ا<ق ا<
<‪I‬‬
‫« ‪ 
: » : "' :
7‬ن دو 'وه‪' : %‬وه از ا‪
5‬ن ‪ $2‬از دو<‪ A‬ا‪E‬م "د و‬
‫ا‪
5‬ن ‪&:‬د‪ % 
3‬ه)‪
:U: 0‬ت را ‪EG‬ل ‪ :‬دا‪ %.‬و ‪: : %.' :‬دم ه)‪ 0‬در دارا و‬
‫زن !‪ %I‬و ا"!وان در ‪
2‬د!
ه "د ا‪
5‬ن را ‪' . A53‬و‪ 8‬دوم ‪ 03 % 
:‬در‬
‫دو<‪ A‬ا‪E‬م !‪
I‬ر ! ‪ 
I
%
:‬ن و ‪
:‬ز
ر
ن و ا‪
5‬ا ‪ . : 
8)U:‬ا‪ 
I

:‬ن‬
‫‪2‬وان
 ‪" :‬د ‪ 03‬در 
‪ 0G‬ذر 

ن ‪ : 2‬و ‪2‬وا‪ 
$‬ر ! و ه)‪0‬‬
‫‪
:U:‬ت را ‪EG‬ل ‪ :‬دا!‪ A‬و 
ر از ‪
W‬ه
ن ‪ %‬ا<‪
J‬س را در ‪:‬ت ‪ 
A‬ل‬
‫!‪ AI‬داد 
ا‪
0I%‬ادرش ا‪
.*' qU‬ر ! و در ز‪
:‬ن ‪ 6d.:‬در ‪ :‬را ار‬
‫‪ . ! 853‬ا‪
:
:‬ز
ر
ن ‪2‬وان ‪
:‬ز
ر "د و و ‪ 8)U:‬د]"ت ‪3 :‬د و او را‬

‫‪2‬وا در ‪"3‬ه‪
.‬ن \‪
.J‬ن ‪2‬ا ! و ‪ 8)U: g2‬در ''
ن ‪"%:‬ب ‪ A
5‬و از‬
‫‪
f‬ر 
ا‪ A‬و او & در ا
م ‪
.*' 6d.:‬ر ! و & در ‪ :‬را در رو و
‬
‫‪ :‬ار و‪ ! 0./‬و
‪ 
I‬ن را در ‪"3‬ه‪
.‬ن ه
!‪ 03 AJ‬در ن 'د ‪ % :‬و ه‬
‫'"‪
J 0‬ه از
د‪" 8‬ار و ود ا و ‪ &7‬ن ‪ %%3 :‬و ‪:‬دان و ز
ن در ن 'د‬
‫‪Y FW % :‬ا‪ 
P‬و ‪ $‬ه
را ‪ %53 :‬و ه از‪
5‬ن
ز ‪ 8: $2 03‬ا‪A‬‬
‫&د او ‪& %5%‬د‪ %3 : I‬و ا ‪ 
:‬ن ‪ ]:‬ا ‪ 03‬ا‪
5‬ن را در ‪
7‬ه‪
! A+‬ه "د‪8‬‬
‫ا‪! 03 A‬و 
م دا!‪ 0.‬و او را ‪J: 
2‬ان ‪ :‬ده‪ %‬و '
ه ‪:‬د‪ 8‬ا از‬
‫"د ‪ %' :‬و ‪ 
0‬م او "‪"3‬ار و زار 
ر ‪. « %%3 :‬‬
‫‪
7‬د‪ 
» : "' : 4‬ر‪ 
" D‬ن ورد‪ 8‬ا ‪ 03‬د]"ت
\‪ 
%‬ن در روز'
ر ‪":
:‬ن‬
‫!‪
I‬ر ! و در روز'
ر ‪ A*' 
6d.:‬و از ‪: 6d.: 65G‬د ‪ 03‬او را ا*‪: 5‬‬
‫'‪ 0 %.‬د]"‪
5‬ن 'و و ) ‪: : 

MJ‬ارا ‪3 :‬د 
ا‪' 0I%‬وه از‬
‫‪
W‬ه
ن ‪ 

)+:‬ن !‪" AI‬رد و ا
م ا "د<‪ l‬ا< ‪ +‬و ‪3‬د'
ن د‪J] 8
4.‬ا‪t‬‬
‫ \
ه 'د ‪ :‬و
 ‪ :‬را !‪ AI‬داد و او را '*‪ %.‬و در ‪ :‬را در‬
‫‪ 223‬ار ‪. « 53‬‬
‫ا‪
:‬م *‪ /‬راز در ‪
.3‬ب » ا]‪
=.‬دات *ق ا<)‪ )+‬و ا<)‪ 
I
» : "' : « 35‬ن‬
‫‪2‬وان
 "د و و ‪:‬د از ذر 

ن "د در روز'
ر دراز !"‪ A3‬و 
'*‪A‬‬
‫و ا<‪
U‬د را !‪
I‬ر ‪3‬د و 'و‪ 
8‬ر و 'د ‪ :‬و ا در روز'
ر ‪" 6d.:‬د و ‪F2‬‬
‫از زدو "رد ه
‪ A/‬و را '*‪
.‬ر ‪3‬د و ز 
‪ $‬از ‪ 
:‬ن ر*‪. « A‬‬
‫ ‪ }:‬دا] راز در ‪
.3‬ب » ‪ 8dJ‬ا<"ام * ‪
=: v*:‬ت ا
م « ‪A/‬‬
‫در
ر‪* 8‬ق ا " ‪ AL* » : "' : 0)+:‬دوم از ا‪
5‬ا » رزا‪" « 0:‬ا‪ %‬و ا‪
5‬ن‬
‫'"‪ +] )U: %‬و_‪3 A‬د ‪" 2 0‬د ا اه‪ 6‬و ‪"Y‬ن ا " ‪ 6+:‬وج ‪3‬د
ا "‬
‫‪" 6+:‬د و ا " ‪ q+ 6+:‬را و ‪" :‬ا و در د]" ن ‪ 03 %%3‬ا " ‪MG
_ 6+:‬‬
‫د‪ g‬و ‪& :‬ات "د و ا ‪"L‬م را ‪" & 0:‬ا‪ %‬و ا‪
5‬ن ‪2‬ا‪ %!
8%3‬در ‪E‬د ا‪E‬ف‬
‫"‪ $‬و 
م ر‪ F‬ا‪
5‬ن » رزام « "د از ا‪ A %‬ا‪
5‬ن را رزا‪" 0:‬ا‪ %‬و ا<)=‪ n%‬از‬
‫‪"L‬م "د ‪ ،‬د]" ‪3‬د ‪ 03‬روح ا " ‪3 " g= 6+:‬د‪ 8‬ا‪ A‬و او ا<‪ A‬و د]" او ‪$I‬‬
‫‪
: ! ،‬وراء ا<‪" %‬د‪ 8‬ا‪. « A‬‬

‫‪
7‬د‪ » : "' : 4‬ان ‪ 03‬ا ‪"L‬م را در ه ‪" J=< 0 R":‬ا‪ : %‬در ‪E‬د‬
‫ا_
ن و "ا‪ G‬ن ‪ 0:‬و در ‪&L‬و و ر ‪&:‬د‪ 3‬و ‪
J%‬د و در ‪
:‬ه ‪ 8)U:‬و در‬
‫ذر 

ن ‪ 0<"L‬و در ‪
:‬وراءا<‪
o: %‬ن « ‪.‬‬
‫‪:‬اد از » ‪
:‬ه « دو 
‪ 0G‬از ‪o:‬ب اان ‪ 6L‬در ز‪
:‬ن ‪ I 03 A 
+‬را » ‪0*"3 8
:‬‬
‫« ‪ %.' :‬و ‪ 5 63
G‬ه
دو ' 
‪ 0‬ن ‪ 8
5
:3‬و د‪"%‬ر "د و د‪ 4‬را ‪8d » 8
:‬‬
‫« ‪ %.' :‬و ‪ 5 63
G‬ه
ن 
و و و‪7‬د "د ‪ 03 « 8
: » 0)+3 .‬ا‪"d
%‬رت‬
‫^‪
: » 0%‬ه « ‪ 
sJR 
NL 8:‬ز‪ 8‬ا از ‪
: » 0)+3‬د « 
م ‪ I‬از دو \ 
‪& 0‬رگ‬
‫اا
ن در ‪
P‬ز 
ر‪ D‬ز‪. A
: :‬‬
‫‪ F2‬از ن ‪ » : "' :‬ا)
]‪ 
+‬ن و ا‪
5‬ن را
\‪" 0%‬ا‪ %‬و ‪L‬ا‪ 0N:‬و ‪ 0:‬و ‪0J‬‬
‫و
‪ 0I‬و ‪ ، 8)U:‬ا‪ 0%\

:‬از ن "ا‪ 03 %"' 03 %‬ه ‪ ، &Y‬از ‪L‬ن و‬
‫ا‪
G‬د‪ T‬ر"ل را ‪ %\
،‬و ‪
i‬ه ه‪
i . A‬ه ‪ A"2 A<&%: 0‬و
\ ‪A<&%: 0‬‬
‫‪"Y ، &o:‬ن ‪
A"2‬دام و ‪&o:‬ش و ا ‪ A‬را د<‪ 
g‬ز ‪
0< » :‬ب
\‪ 0* 0%‬ا<‪ v)G‬و‬
‫‪
i‬ه‪ 0+JL : 8‬ا<‪K‬اب « و '"‪ %‬ا 
< ‪"7": 0‬د ‪ A‬و ‪: 0‬وم ‪ 0 ،‬ز‪ 8‬ا‪ A‬و‬
‫‪: 0‬د‪
L 0 ، 8‬در و ‪ 6<
] 0 ، &7
] 0‬و ‪
7 0‬ه‪ 6+I.: 0 ، g‬و ‪ 0‬اس ‪
% 0 ،‬و ‪0‬‬
‫‪"3‬ر ‪"%! 0 ،‬ا و ‪ 3 0‬و در ‪ 
_ 0+)7‬ت او ا ‪ 
03 qN% ، %"' %:‬د ‪3‬د‪ 6‬و‬
‫'"‪ A*: %‬ا 
< ="ل ‪
_ )+:‬دق ‪"! g_
G‬د و '"‪ 
l" 2 ] %‬ر‬
‫ "د و ‪ 0S‬در ‪L‬ن ‪ ] 03 "' :‬را ‪2‬ر ‪"J‬د ‪2 %‬ر ‪ )+‬ا!‪ 6+] 03 ، A‬ازو‬
‫*ا '*‪ !
0.‬و او ]‪ 6+‬از =‪
J‬ن ‪" 0.":‬د ‪ 03 ،‬در ز‪
:‬ن و "د ‪ 0 ،‬از ‪
_ 6+:‬دق‬
‫و ‪: ] %.' 0S‬د‪ 8‬ز‪3 : 8‬د ‪ %‬د<
‪:‬دم را ‪ 6+] 0‬ز‪3 : 8‬د و ‪ q+‬را‬
‫ ‪ 0‬را‪ 8‬را‪" : A‬ا و

^:‬ل ا ا ‪
N‬ل ‪! 0+)7‬ا‪ %%3 n‬و '"‪ %‬ه‪ k‬از ‪
i l<
I‬ه‬
‫ ‪ q+‬وا‪ A M7‬و )
ز ]‪
J‬رت "د از \
]‪ 0I A‬او را ‪" 
":‬ا‪ %‬و ز‪"3‬ة‬
‫]‪
J‬رت "د از ‪ 0I‬ه ‪ 0Y‬از ‪ " A":‬و ]
ل " ز
دت
! و ر 
‪ ،‬از د]"ت‬
‫ 
‪ 0‬و '"‪
J] %‬رت از 
)
ز و ‪ A:
L‬ن
! ‪ q+ 03‬را ‪.=: A]
N‬ا ا‪
5‬ن‬
‫"ا و روز‪
J] 8‬رت "د از ‪ 0S‬او ‪ !
!": 
%3‬و ]‪ M‬از ‪ 
":‬ا‪
5‬ن ‪J+N‬‬
‫و ه ‪ 0Y‬او ‪ %3‬از ‪"* 0+)7‬ا‪ $G‬و ز‪ 
%! qG 0L‬و در ه‪
G k‬ل ‪ I%:‬او ‪ !
J‬و‬
‫‪
%Y‬ن ‪ 03 !
nN:‬ا' *‪" 
:‬د را ه‪ 3 ZE‬در ‪
G‬ل "د را ه‪ lL" M%3 ZE‬و‬

‫'"‪
J] >G %‬رت "د از ‪& dL‬د ا‪
:‬م ا‪
5‬ن ‪ ،‬ه ‪ 03‬را ‪L‬رت "د زم
! ‪0 03‬‬
‫‪ A:‬و رود و او را ‪ %J‬و ه)‪
:U: 0‬ت را ‪EG‬ل دار و '"‪
:U: %‬ت ]‪
J‬رت "د‬
‫از ‪ 03 :"L‬ا‪
5‬ن را د!) ‪ 
:‬دا!‪ .‬و از ا‪
5‬ن &ار !ن و ‪
5‬ن <‪3 A%‬دن و‬
‫'"‪* %‬اŒ ]‪
J‬ت "د از ‪": 03 :"L‬ات ا‪
5‬ن وا‪" M7‬د و '"‪ 0S %‬ا '‪» : A‬‬
‫اذ ‪
L‬ل ا<‪
N5‬ن <‪ 
E‬ن ا‪
N! 0 « 3‬ن ]) ‪" :‬اه و ‪ 0‬ا
ن ا " ‪ I‬و '"‪ %‬ه‬
‫‪
7‬در ‪L‬ن ذ‪"]* 3‬ن و ه

:‬ن "د *]"ن ]) "د و ه

:‬ن ا " ‪ I‬و ‪L 0+)7‬ن و‬
‫ا‪
G‬د‪ T‬ر"ل "ع ‪ %%3 :‬و ‪ 0%:‬از‪
5‬ن '"‪ %‬و ا ‪"L‬م ‪"3 0‬ه‪
.‬ن »‬
‫ ‪ ، %!
« K‬از ‪E‬د ذر 

ن ‪ I ،‬را از ‪ Z"+:‬ا‪
5‬ن ‪ 0‬ر
<‪
.* q+ 0 A‬د ‪$2 ،‬‬
‫از ا‪E‬م و 
م او!و "د و او ‪ .‬و *
‪ gR‬از ‪ )U:‬و ‪ 0+)7‬ا ‪ 
%‬و ر‪" g‬د و‬
‫'"‪ %‬و‪
J] "R‬ر‪ A‬از ا
س د ‪ 03‬ا‪
5‬ن 
د و )
ز ]‪
J‬رت "د از 
\= *‪ Qd‬و‬
‫ 
و ‪
J] A:
L‬رت "د از دا] ‪ q+ 03 ،‬را ‪
5‬ن "ا و '"‪ 0S %‬ا‬
‫‪ » : "' :‬ان ا<‪"+d‬ة ‪ ] %‬ا<‪
5U‬ء و ا<)‪"+_ « I%‬ة 
\‪" : q‬اه ‪03 ،‬‬
‫‪ q+‬را ‪ ، %3 :‬از ‪"+_ 0I‬ة ‪
i‬ه *‪" g‬د و از *‪"d g‬ر ‪%J‬د و از‬
‫*
]‪" &
7 g‬د « ‪.‬‬
‫‪ F2‬از ن ‪
7‬د‪ 0I
» : "' : 4‬ا_‪
U‬ب
 و ا ‪"+:‬ن از ذر 

ن "د ‪.‬‬
‫‪ 
:"L‬ر و ‪ ! n)7‬و *
د ]‪ 6r‬در د ‪2‬ا ‪3‬د و ‪
)5 =+‬ر و ‪: n)7‬‬
‫و وج ‪3‬د ‪ ،‬در ز‪
:‬ن ‪ 6d.:‬و از ‪
d: %Y‬ف او را ‪ %.*4‬و ه‪3 ZE‬د « ‪.‬‬
‫‪ 
I

NL‬ن 
م د‪
%‬ن ‪2 0 dU%:‬وان
 در ذر 

ن ‪"J‬د‪ 8‬ا ‪ 0I+ ،‬در‬
‫"ا‪ G‬د‪ 4‬اان ‪
_"d/:‬در ‪ &3:‬و در ا\اف ا_
ن و ز‪
J7 :‬ل ‪ %‬ه)‪0‬‬
‫‪)+L‬و ‪ 03‬در ‪ 
:‬ن ذر 

ن و \‪
.J‬ن و ا
ن و ‪o‬اد و *
رس و ‪
:3‬ن و "ز‪
.‬ن‬
‫وا‪ AL‬و !
‪ 
0G 
g:‬و و ه)ان و ر و ا_
ن و ‪
!
3‬ن و ‪ 6L‬و )‪
%‬ن و دا‪
o:‬ن‬
‫و ‪&L‬و‪ A%‬م د‪
%‬ن "د‪ 8‬ا و ‪ I‬از ‪:‬ا‪
5): &3‬ن ه)ان "د‪ 8‬ا‪ A‬و ‪ .5‬در‬
‫رو‪
.‬ه
و ‪"3‬ه‪ 

.‬ز' ‪3 :‬د‪ 8‬ا و ه'
‪ 0.* 
: A_* 8‬ا وج ‪3 :‬د‪8‬‬
‫ا و ‪ 
<
/:‬ن "د را ‪ J 0Y‬و ‪ 0Y‬در ‪:‬ان ‪ 0.53 : a%7‬ا و ‪"Y‬ن از ‪ TG‬و‬
‫ ‪ .5‬از ن ‪)+L 03 A7‬و!
ن ه)
ن ‪)+L‬و
\‪ 
%‬ن و ا)‪ 
+‬ن در ‪L‬ن ‪ 6 %2‬و !‪65‬‬
‫ "د‪ 8‬ا‪ A‬ا‪
5‬ا از
\‪ 
%‬ن و ا)‪ 
+‬ن دا‪ 0.‬ا ‪.‬‬

‫از ‪L‬ا ‪" :‬ان ‪G‬س زد ‪K: 03‬ه‪ M‬م د از دو ]‪ d%‬ا_‪" M3: +‬د‪ 8‬ا‪: A‬‬
‫‪ d%] A/‬ر 
‪ $2‬از ا‪E‬م ‪ 
! 03‬از ]= 
‪&:‬د‪ 
3‬ن ‪&7‬و ن "د‪ 8‬و‬
‫دوم ]‪ d%‬ار
] و ‪ +:‬اا ‪ F2‬از ا‪E‬م ‪ %
: 03‬ه)‪ $J%7 0‬ه
د‪4‬‬
‫ "د‪ 8‬ا‪ 03 A‬در '"!‪ 0‬و ‪
%3‬ر اا
ن و\ ‪ A2‬ا ‪3 8 
"3‬دن د‪" A‬ا 
و‬
‫ اد' ‪ 
0+‬ز ‪ $2‬ورد‪ 8‬ا و ا ‪
7 $J%7‬وان و
 ه‪ A} %
: 6‬ه

‫ا " ‪ 6+:‬و 
* و ‪ n%=:‬و ‪
J%‬د و ا‪
.‬ذ‪ F‬و ‪ 2 8&)G‬ذر‪ Z‬و ]‪J‬ا‪ 2 t‬رو‪ 8‬و‬
‫ا‪: qU‬وف ‪ Z.‬و ‪
:‬ز
ر و _
‪ MG‬ا<&> و ‪ 
N:L‬ن و 'ا‪ 
:‬ن و !‪ M‬د‪4‬‬
‫"ارج اان و !" ‪ 0‬اان از ن ‪ 0+)7‬خ ]‪
)+‬ن و ‪
4:
7‬ن و ا_‪
U‬ب ا‪M‬‬
‫" ‪" .‬د‪ 8‬ا‪ A‬و ‪ FW‬ا)‪ & 0+‬د‪
J‬ل ‪
3‬ر!
ن را '*‪ 0.‬ا و ) ‪03 A.7‬‬
‫‪":‬ر
ن و د‪ 03 
3 4‬در
ر‪ 8‬م د‪
%‬ن ‪ /‬را‪ 8‬ا در‪". A‬ا‪ 0.‬ا ‪ A==G‬را‬
‫در
‪ %‬و ا ه)‪' 0‬و‪ 8‬ه
‪ l+./:‬و ه
'"
'"ن را
ه‪ 6‬در ‪ 0./:‬ا ‪.‬‬
‫ا " ‪"d%:‬ر ‪o‬اد در ‪
.3‬ب ا<ق ا<ق در
ر ‪&:‬د‪ 
3‬ن ‪' : " :‬و‪ ./ 8‬از‬
‫ا_‪
U‬ب ا
‪&: 0G‬د‪ 
3‬ن "د و 'و‪ 8‬دوم م د‪
%‬ن ‪ 03‬در دو<‪ A‬ا‪E‬م !‪
I‬ر ! و‬
‫ا‪
5‬ن دو \ 
‪ 0‬ا ‪ 
I
:‬ن و ‪
:‬ز
ر
ن و ه دو ‪: 8)U: 0‬و*‪ %‬و
‪ 
I‬ن ‪2‬وان‬

 ‪ :‬ا ‪ 03‬در ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪ K‬در ز‪ :‬ذر 

ن ون ‪ :‬و ‪2‬وان 
ر‬
‫ ‪ 6‬زد ‪
:U: .‬ت را ‪
J:‬ح ‪ :‬دا‪ A‬و ‪ 

)+:‬ن 
ر را ‪ %.53‬و ‪ % 
+‬ا<‪
J‬س ‪8
W‬‬
‫ 
ر ‪
5‬ن *‪
.‬د
ا*‪ M7
G 5‬و ‪ of )U:‬و ا "د<‪ + ] l‬و د‪4‬ان و ا‬
‫‪: 8
W‬ت ‪ 
A‬ل
ا‪
5‬ن رو و "د 
ا‪ 
0I%‬و ادرش ا‪ qU‬ا اه‪ 6‬را‬
‫'*‪ %.‬و در ‪ :‬را در روز'
ر ‪ 6d.:‬ار ‪. 53‬‬
‫ه) ‪ l<":‬در ‪
7‬د‪ 4‬در
ر‪ 
%\
8‬ن ‪ : "' :‬د]"ت
\‪ 
%‬ن ‪ A/‬در ز‪
:‬ن‬
‫‪":
:‬ن !‪
I‬ر ! و ‪ FW‬در ز‪
:‬ن ‪ 6d.:‬ا‪
5.‬ر 
*‪ A‬و '"‪ %‬ا*‪8
W MG
_ 03 5‬‬
‫‪" 6d.:‬د د<‪' $‬و'
ن
 ‪" :‬د و د]"ت و را ‪" 0.*K2‬د و ا ‪ :‬در‬
‫ز‪ K :‬ون ‪ :‬و ‪:‬دم ‪"3‬ه‪
.‬ن \=‪&: 0‬د‪" 3‬د و ‪ 
:‬ن و
\‪ 
%‬ن‬
‫ه)ا‪
.‬ن "د و ‪ 0+‬ا*‪ 5‬را ‪ 03‬دو‪.‬ار ‪ 

)+:‬ن !‪" 8! 0.
%‬د ‪ a%7 0‬و‬
‫*‪
.‬د و او در
\

 د‪ I A‬دا!‪ A‬و در ‪
.53‬ر و ه‪ .‬ز
ن او را 
ر "د ‪.‬‬
‫‪ F2‬ا*‪ 5‬را 
ر *‪
.‬د و ‪ of l" )U:‬و ا "د<‪" + ] ] 6
L l‬‬

‫‪ %."2‬و ‪J] 8
W FW‬ا‪
\ t‬ه & ا‪
5‬ا 
ر ‪3‬د و !"‪ 
I
A3‬ن و ‪ 
N:L‬ن‬
‫ ‪ 

)+: 8
W‬ن ا*&ون ! 
ا ‪: 03 ! 03‬وف "د ‪ 0‬ز از س
‪ 
I‬ن‬
‫ ا "د 
‪ %.‬و ‪ 
%Y‬ل ‪ a%7‬در ‪ 
:‬ن "د ‪ 0I 
،‬ا ‪ 

)+:‬ن را 
ر ‪3‬د و‬

 ا ! و در ‪ :‬را ‪ 
0‬ل ‪ 223‬او را ار ‪ 53‬و ادرش ا‪& qU‬‬
‫'*‪
.‬ر ! و او را در ‪o‬اد

:‬ز
ر او خ ]‪
)+‬ن ) ‪
.J\ ( 8)U:‬ن و ''
ن‬
‫ ار زد ‪.‬‬
‫'‪ 0.!K‬از ‪
N‬ه
*
‪ 03 5G‬در ‪ A
.3‬و ‪
Y‬پ اول ا ‪
.3‬ب رو داد‪ 8‬و 
ر از‬
‫‪
)+3‬ت در ا_‪ 
.: g‬ز ‪ 8! lU‬ا‪ A‬ا ‪ l<":‬در ‪
%/‬ن دو ا!‪& 8
J.‬رگ ‪3‬د‪8‬‬
‫ا‪ 
0I A/ A‬م ادر
 را ا‪ qU‬ا ا اه‪ 0.!" 6‬و در ه)‪: 0‬ا‪ n7‬د‪ 
4‬م‬
‫ ادر
 را ]‪J‬ا‪ t‬دا‪ 0.‬ا ‪ F2 0I
%Y ،‬از "اه ‪ ، :‬ه ‪ 03 %Y‬ا ا<‪ 6%‬در‬
‫‪
.3‬ب ا<‪ 
A‬م ‪2‬ر
 را ]‪J‬ا‪ t‬ورد‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫ا‪ qU‬ا اه‪ 03 6‬در و‪ $: 
n
L‬د‪ ! 8‬ا‪ qU‬ا اه‪ 6‬ا ‪6] 2 Md:‬‬
‫\
ه ذوا<)‪
\ ) %‬ه ‪ ( Md: G‬دار ‪:‬وف اا و "د از ‪:‬دان‬
‫
‪ 
:‬ان \
ه و ا‪o :‬اد "د‪ 8‬ا‪ A‬و ]‪J‬ا‪ t‬ادر
 را از 
‪:‬ا &د و‬
‫*‪
.‬د‪ 8‬ا و او در ‪o‬اد ارش و‪ 0./‬ا‪. A‬‬
‫‪
N‬د‪ 4‬ا ‪ l<":‬ا‪ 03 A%‬ادر
 را در ‪o‬اد

:‬ز
ر ار &د ‪0Y ،‬‬
‫]‪J‬ا‪ t‬ادر
 را در 
ل ‪ 223‬در ‪o‬اد ار و‪ %./‬و ‪
:‬ز
ر را در 
ل ‪ 225‬دو‬
‫
ل ‪ F2‬از ن در ون ! 
‪:‬ا ‪ 0 03 +‬ا‪: « 
0%3 » 6‬وف !‪ 8‬و‬
‫‪ F2‬از ذ‪3‬ش "اه ‪ :‬در ‪"7‬ار دو ‪ 0 "Y‬دار د‪ I 03 4‬از 
‪ 
I2‬و‬
‫ د‪ F\
I2 4‬رو‪")] qN :‬ر‪ 0‬را و‪" 0./‬د ار زد‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫‪
r‬م ا<)‪ +‬در 

7 0: 
A‬د‪ $2 0S &7 0 4‬از وردم ‪ » : "' :‬‬
‫و‪ .L‬م د‪
%‬ن وج ‪3‬د‪ 8‬و
\‪ 
%‬ن
ا‪
5‬ن ‪" I‬د‪ 8‬ا و ا‪
5‬ن را ‪"L‬ت داد‪03 ، 8‬‬
‫ا_‪ g‬ه دو ‪K:‬ه‪. « AI M‬‬
‫
‪"L‬ت ‪ ")G‬در ‪ 6 :‬ا<‪+J‬ان در ‪ : "' : « K » 0)+3‬در 
‪: 8)U:‬وف ‪0‬‬
‫‪
I! 0:‬ر ! و
 از 
ون ‪ :‬و ‪" : r.%:‬د ‪.‬‬

‫ا ا‪ f‬در و‪ 
n
L‬ل ‪ : "' : 201‬در 
ل
 ‪K: :‬ه‪
7 M‬ودا‪ 0‬ون‬
‫‪ :‬و ا‪
5‬ن ‪2‬وان ‪
7‬وان ‪ g‬او ‪" K‬د و و د]" ‪3‬د ‪ 03‬روان ‪
7‬وان‬
‫درو ر*‪ 0.‬و ا‪
5‬ن از *وع ‪ %" :‬و ‪:‬دا‪
5‬ن ‪
:‬در و "اه و د‪ .‬را ‪
I‬ح ‪ %%3‬و‬
‫ ) ‪ A7‬ا‪
5‬ا ‪" :‬ا‪ %‬و ‪K: 0‬ه‪" =.: D
% M‬د و ‪ %.' :‬روان از‬
‫‪"
7‬ر ‪"
7 0‬ر ‪ :‬رود ‪.‬‬
‫ا]‪
).‬د ا<‪ 0%N+‬در ‪
.3‬ب ‪ _ 
6r.%:‬در ه) ‪":‬رد ‪ » : "' :‬ا ‪.‬ا ا‪
:‬‬
‫‪ :‬و ‪"i‬ر او در ‪ 
:‬ن \ 

7 0‬ودا‪" D
% 0 =.: 03 0‬د و ‪ A' :‬ارواح =‪
g‬‬
‫ ان ‪. « %
) :‬‬
‫]‪ J‬ا<‪ 
.! 6I‬در ‪
.3‬ب ا<)‪ g+‬و ا<‪ gU%‬در
ر‪ 8‬ه
!)‪ : "' : 0‬ا‪
J‬ع ا ه
!‪6‬‬
‫‪ 0%G )U:‬و از ‪2‬وان ا‪J] A:
:‬ا‪ 
: t‬و‪J] v‬ا‪ 7 t‬ا \
<‪ M‬و‬
‫‪ 0:‬و ‪&:‬د‪ 03‬در ]اق از‪
7 & . %
5‬د‪ 4‬در
ر‪EP 8‬ت ‪ 0<
P : "' :‬ه‬
‫‪3‬ام را <=‪ : AJ‬در ا_
ن ‪ 0:‬و ‪"3‬د‪ 03‬و در ر ‪&:‬د‪ 03‬و ‪
J%‬د‪ 0‬و در ذر 

ن‬
‫ذ‪ 0<"L‬و در ‪
7‬د‪ 8)U: 4‬و در ‪
:‬وراء ا<‪" 0}J: %‬ا‪. %‬‬
‫‪ $2 0I
%Y‬از '‪ A!K‬از '‪ 
) 0.‬در ‪
.3‬ب ا
ب ‪ 03 :‬م د‪
%‬ن 
)‪0‬‬
‫‪L‬ن !‪ 03 65‬ز‪
:‬ن ز' ) 
"د‪ 8‬ا‪ A‬در ه)
ن ز‪ F2 03 ، 
:‬از‬
‫در
ر‪ 8‬ن ‪" TU‬اه‪3 6‬د ‪" ،‬د‪ 8‬ا زا ‪ 
) 03‬در ! ‪:‬و در روز دو !‪21 0J%‬‬
‫!‪
J‬ن ‪ 
7 0‬ن ‪ 8:‬و در ه)
ن ! در !‪ M‬اول ر ‪ n‬اول ‪ 562‬از ‪ 
7‬ن ر*‪ 0.‬ا‪. A‬‬
‫‪
7‬وان ‪Z! 2‬‬
‫‪
7‬وان ا‪
.‬د و ‪"52‬ا
 ‪ 
03‬م ‪2‬رش را 
‪E.‬ف ‪ g‬و !‪ Z‬و ‪0.!" Z‬‬
‫ا ‪"52‬ا م د‪
%‬ن ‪ $2‬از
 "د‪ 8‬ا‪ A‬و ‪ sJR‬در‪ 
A‬م ‪2‬رش '"
!‪" Z‬د‪8‬‬

! و ‪ Z‬و ‪ g‬ه دو ‪ U‬از ‪
* Z! 0)+3‬ر‪
J
3 
"' 03 A‬ن و 

/‬ن‬
‫‪
N/ 

.3‬ر*‪ 0.‬ا ‪.‬‬
‫ا وا‪ "= QR‬در ‪
.3‬ب ا<‪+J‬ان ‪: : " :‬دم !ه
ذر 

ن ‪ \"+/:‬ه‪%.‬‬
‫از ] ‪ 6‬ذر و ‪
7‬ودا‪: 03 0‬دم ! ‪ 
03 %!
K‬در 
"د ‪.‬‬

‫\‪ J‬در و‪ 
n
L‬ل ‪ : " : 201‬در 
ل
 ‪
7 $3 :‬ودا‪ 0‬ون‬
‫‪ :‬و ا‪
5‬ن ‪2‬وان ‪
7‬وان ‪ g‬او ‪" K‬د و د]" ‪3‬د ‪ 03‬روان ‪
7‬وان درو‬
‫د‪ 8! 8:‬ا‪ A‬و *‪
P 0%.‬ز ‪3‬د ‪.‬‬
‫ز‪ :‬م د‪
%‬ن‬
‫ز‪ :‬م د‪
%‬ن و ‪2‬وان ا اا =‪
J‬ا اان "د‪ 8‬ا‪ : A‬از "‬
‫ ‪
.J\ 0‬ن ‪ :‬ر‪ 0I
%Y ، 8‬در
ر‪
: 8‬ز
ر "!‪ 0.‬ا ‪"Y 03‬ن ‪ 6d.:‬ون ‪:‬‬
‫ه)‪ 

)+: 0‬ن را از ‪
3‬ر
ز دا!‪ A‬و ‪
5
7 0‬ن زرد!‪ 
.‬ن و م د‪
%‬ن را ')
!‪ A‬و ‬
‫‪ 

)+:‬ن ا‪3 :‬د و ا‪
5‬ن را '‪ : A‬ه
را وان ‪ %%3‬و ‪ 0
5‬ا‪E‬م را از ‪ 
:‬ن‬
‫ دار ‪.‬‬
‫از " د‪ : D+ 0 4‬ر‪ 8‬ا‪ 0I
%Y A‬ا ا<‪ 6%‬در ‪
.3‬ب ا<‪: "' : A‬‬
‫ از ‪:‬دم " ‪ 0)+:‬را م د‪ %: 
: 0%‬و '"‪' %‬وه از‪
5‬ن در ‪ D+‬ه‪. %.‬‬
‫از " د‪ 4‬در ذر 

ن و 
‪ Z‬ا_
ن و ‪3‬ج و <‪
.‬ن و "ز‪
.‬ن و ه)ان و‬
‫ ‪ 8d‬و ار‪
.%:‬ن و ‪ 6L‬و ‪
!
3‬ن و ر و ا
ن ه‪" 6‬د‪ 8‬ا ‪": 0I
%Y ،‬د در ‪
.3‬ب‬
‫ا<‪ 0J%.‬و ا!اف ‪ : "' :‬در
ر‪
7 8‬ودا‪2 03 ، 0‬وان ‪
7‬ودان !‪ : Z‬ا‪
.‬د‬

 "د ‪ ،‬در ‪
.3‬ب "د * ا<)= 
ت * ا_"ل ا< 

ت و در ‪
.3‬ب ا<‪ 
U‬ت '‪ 0.‬ام‬
‫‪ 03‬ه
‪ 0:‬و ‪"3‬ذ‪ 03‬و ‪"3‬ذ‪
! Z‬ه‪ 0‬و ‪&7‬ان در 
‪ Z‬ا_
ن و ج و ‪3‬ج‬
‫ا د<‪ l‬و زز ‪ %‬زز ‪ q+:‬و زز ا "د<‪ l‬و رو‪
.‬و ر‪
%‬ن و ‪ 6L‬و ‪"3‬ذ!‪ A‬از‬
‫ز‪ 8)_ :‬از ‪
7 :‬ن ‪KL‬ق * و ‪E‬د وان و ار"‪
7‬ن از !ه
‪KJ
:‬ان و‬
‫ه)ان و ‪ 0*"3 8
:‬و ‪ 8d 8
:‬و ذر 

ن و ار‪
.%:‬ن و ‪ 6L‬و ‪
!
3‬ن و ر و ا
ن و‬
‫"ا‪ G‬د‪ 4‬اان "د‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫ ج ) }‪ 6‬اول و ‪"I‬ن دوم و "م ( از رو‪
.‬ه
ا_
ن و ‪3‬ج 

* sJR 0‬ر »‬
‫‪ ! « 83‬در ‪ 0 
:‬را‪ 8‬ه)ان ‪ 0‬ا_
ن و در ‪o:‬ب ا_
ن در د‪ 4%* 8‬و‪7‬د‬
‫و ‪ 4%* 12‬ج و د‪
% " 4%* 8‬ن "د‪ 
03 8‬ا_
ن ‪ A* 
: a%* 30‬دا!‪0.‬‬
‫و از ‪3‬ج 
ه)ان & &د ‪ a%* 30‬را‪" 8‬د‪ 8‬ا‪ . A‬ا "د<‪ ] 6
L l‬‬

‫ادر‪ 03 + ] g=: F‬از ‪
3‬ر'&اران ‪:‬وف در
ر ‪ %‬ا<‪
J‬س "د‪ 8‬و در ‪ 226‬در‬
‫'‪ 0.!K‬ا‪ A‬از ! ‪3‬ج 
‪" 0.‬د و ‪ 0‬ه) ‪3 ! A7‬ج را ا ا‪ 
.:‬ز از‬
‫‪
7‬ه
د‪ 4‬اان ‪ 03‬ه) 
م را دا!‪ 0.‬ا » ‪3‬ج ا "د<‪ 0.' : « l‬ا ‪.‬‬
‫دو 
‪ 0G‬ج و ‪3‬ج ‪7 $/‬ا' 
‪* +=.: 0‬اه‪3 : 6‬د‪ 8‬ا‪ 0 03 A‬ن ‪» 0%^ 0o_ 0‬‬
‫ا‪
o‬ر « 
» ا‪
o‬ران « ‪ %.' :‬و » ا‪
o‬ر « در ا_‪EN‬ح ن ز‪
:‬ن ‪ 0G 
%: 0‬ا‬
‫ "د‪ 8‬ا‪W : 3 0 03 A‬د و ‪ 
<
:‬ت ن را ‪3 : 0\
=:‬د ‪W 03‬دازد و =‪
J‬‬
‫‪ » r‬ا‪
NL‬ع « و 
» ا‪ 0 « " %‬ز
ن ‪ <"o:‬و » "ل « ‪ 0‬ز
ن ‪" 3‬د‪ 8‬ا‪ A‬و‬
‫‪"Y‬ن اج و ‪ 
<
:‬ت ا دو 
‪ 0G‬را ‪ ] 0‬و ‪2 g=:‬ان ا "د<‪ 0\
=: l‬داد‪" 8‬د‬
‫ 
م ‪" :‬ا ‪.‬‬
‫
م ‪3 ! 6L‬ج ‪" 83 03‬د‪ 8‬در 
م ‪3 » "%3‬هود «
‪ 8
: L‬ا‪ . A‬زز &‬
‫ ‪ 
0%^ 0od‬م دو رو‪ I
.‬در ز‪
.< :‬ن در ‪ 
:‬ن ا_
ن و ‪"3‬ه‪
.‬ن <‪
.‬ن‬
‫و د‪ 4‬در 
‪ 0G‬ه)ان و ‪" 4I 0 0."2‬د‪ 8‬ا ‪ 
<
: 03‬ت 
را & ‪ g=: 0‬و‬
‫‪2‬رش ا "د<‪ 0\
=: l‬داد‪" 8‬د و ‪ 0‬ه) ‪ I A7‬را » زز ‪ « g=:‬و د‪ 4‬را »‬
‫زز ا "د<‪. %.' : « l‬‬
‫از 
د ‪
%‬م ور‪
%‬ن و 
د د‪
% 4‬م ‪ 6L‬و 
د "م ‪
%‬م ‪"3‬ذ!‪ A‬در ‪
.3‬ب ه
ذ‪3‬‬
‫‪ A‬ا‪
:‬از ‪2 0%L‬ا‪ 
03 A‬م ‪
 0‬د در ‪ 
:‬ن ا_
ن و _)‪" 8‬د‪ 8‬ا‪0I
%Y A‬‬
‫‪" l<":‬د ‪3 Qd‬د‪ 8‬ا‪ » A‬از ز‪ 0G 
. « 8)_ :‬ا و ‪ 0JdL‬ا ‪ 
0‬م‬
‫‪"3‬ه!‪ A‬در ‪\ $/‬ه
ن م 
د ه‪ A‬و ‪
i‬ها ه)
ن ‪"3‬ذ!‪. A)L A‬‬
‫_)‪" ! 8‬د‪ 8‬ا‪ A‬در ‪ 
:‬ن ز‪
J7 :‬ل و "ز‪
.‬ن در 

7 : Z‬ن ‪KL‬ق در‬
‫<‪
.‬ن ا‪:‬وز ‪ 03‬ه‪"%‬ز ‪
 d./:‬د از ن
‪. AL‬‬
‫در ‪ 
:‬ن ن و \ه
ن ا‪:‬وز 
\‪
G‬ن ‪" +2 6L‬د‪ 8‬ا‪
f 03 A‬ر ن 
ا‪:‬وز ‪ 8
:‬ا‪A‬‬
‫و ان اه)‪ 
A‬ر ‪ :‬داد‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫وان ! "د‪ 8‬ا‪ A‬در ز‪
J7 :‬ل ‪ 5 63
G 03‬ز‪KJ
: :‬ان "د‪ 8‬و‬
‫ار"‪
7‬ن ‪ 0I
%Y‬از ‪ .:‬ه‪2 6‬ا‪ A‬در ه)
ن 
‪" 0G‬د‪ 8‬ا‪%
: . A‬ان 

: 0G‬ور‬
‫‪K=
7:‬ق و وان و )‪" 8‬د‪ 8‬و ار"‪
7‬ن از !ه
ن "د‪ 8‬ا‪ . A‬ار"‪
7‬ن ‬
‫ را‪"+G 8‬ان ‪ 0‬ه)ان در د!‪ A‬وا‪" nL‬د‪ 8‬ا‪. A‬‬

‫‪ 
0*"3 8
:‬م 
‪ 0G‬ا از ‪o:‬ب اان "د‪ 03 8‬دو ‪ 5 63
G‬دا!‪ 0.‬ا‪ ! I A‬د‪"%‬ر‬
‫و د‪ 0 03 "%3 8
5
:3 ! 4‬ن » ‪ %.' : « 
:L » 
« :L‬و '
ه ه‪6‬‬
‫» ‪ 0.!" « :L‬ا ‪.‬‬
‫‪ 0G 
8d 8
:‬ا "د‪ 8‬ا‪ A‬در ‪"%7‬ب ن ‪ 
03‬و و و‪7‬د ‪ 
%5 63
G‬دو ' 
‪ 0‬ن‬
‫ "د‪ 8‬ا ‪ « 8
: » 0)+3 .‬در ‪ 0*"3 8
:‬و ‪ 8d 8
:‬و ‪ «
: » .G‬در ‪KJ
: 0)+3‬ان ‪2‬ا‪A‬‬
‫‪ sJR 03‬دور‪ 8‬ا‪
: » 0)+3 :E‬د « "د‪ 8‬و 
د'
ر از ز‪
: 03 A
:‬ده
در "ا‪: G‬‬
‫ز‪ 0.‬ا ‪.‬‬
‫‪................................‬‬
‫) * ( =‪
J‬در ه)‪
.3 0‬ب ه
*
ر و 
ز 
م ا 
‪ 0G‬را ‪ 03‬در ‪G‬ود م 
د‬
‫ا‪:‬وز "د‪ 8‬ا‪
7: »
N 0 A‬ن ‪KL‬ف « "!‪ 0.‬ا و ‪
7: » 
03 A)+:‬ن ‪KL‬ق‬
‫« "!‪ ، A‬زا‪: 03‬ب ‪
': » 0)+3‬ن ‪
* « 83‬ر‪. A‬‬
‫‪................................‬‬

 و ز‪ :‬و‬
‫در ‪ 
:‬ن اوان ‪K:‬اه‪ M‬در اان ‪ 
&7 0‬م د د‪ 4‬ه‪
% 6‬م
 "د‪ 8‬ا‪A‬‬
‫‪ 03‬از ‪ 
<":‬ن ا‪%‬و را
‪ 4I‬ا!‪3 8
J.‬د‪ 8‬ا ‪ .‬ا ا<‪ 6%‬در ‪
.3‬ب ا<‪A‬‬
‫در
ر‪ 8‬ا
 دوم ‪2 0" : "' :‬وان ‪ " Q+:‬ا و او !
'د
 ‬
‫ ام "د و
 !
'د !‪" +‬د و او
!‪": +‬ا*=‪ A‬دا!‪ A‬و ‪" $3‬د ‪
.:‬د ‪.‬‬
‫ز‪ 
03 %:‬م د در ن *‪
:‬وا ‪3 :‬د‪ 8‬و "د را در ن رواج داد‪8‬‬
‫ا‪ A‬ز‪
5' :‬د‪ 8‬ا‪ A‬در !)
ل ‪ P‬اان ا‪:‬وز ‪ .)L 03‬از ن ا‪"%3‬ن در‬
‫ذر 

ن اان و ‪ .)L‬د‪ 4‬در ‪")7‬ر !"رو "
<‪ .‬ذر 

‪ 03 A‬در‬
‫‪
% .5 6L‬م اران ‪:‬وف "د ‪ .‬از ز‪ 


:‬ر ‪ :"L 6L‬از ‪e‬اد ر 
در‬
‫ز‪ 0.*' %I :‬ا ‪ 03‬اا
ن ‪
5‬ن ن و '‪ 0.‬ا و ا ‪ 0)+3‬را در‬
‫ز 

ارو‪
_"d/: 6L 
2‬در " 
<‪
J‬ن و ز‪
5%:‬ن را <‪3 sJR 

J‬د‪ 8‬ا ‪،‬‬

‫و '
ه & ‪ »
N 0‬ر 

« "!‪ 0.‬ا ‪ .‬در ز 

اان در ز‪& 

:‬د ‪
: 0‬‬
‫ا » ران « "!‪ 0.‬ا و 
ز
ن ‪ 03‬ا
ر*‪ 0.‬ا ‪ 
A/‬م ا » ا<ان « ‪sJR‬‬
‫‪3‬د‪ 8‬ا و ‪ » FW‬اران « ‪ 
5 0‬ء '‪ 0.‬ا و ارو‪ 

2‬ن در ز‪"53 0 7 

:‬ر‬
‫ر
‪"H‬ده
در "ا‪"%7 gG‬ب ‪ P‬در
در 
<‪ 0.' 
J‬ا ‪.‬‬
‫‪ ./‬ز‪ :‬اراا 
‪ 0G‬ا ‪ :‬دا‪ ! 03 %.‬در ‪ %‬در !)
ل !‪ L‬ن و !‬
‫‪ F+‬در ‪o:‬ب ن و رود ارس در ‪"%7‬ب و ‪"%7‬ب ‪ P‬ن "د‪ 8‬و در ز‪
:‬ن
 !
‪g:‬‬
‫ه) 
‪" 0G‬د‪ 8‬ا‪ . A‬در ز‪ 

:‬اراا !
‪ g:‬ز‪ 03 %:‬در ‪ 
:‬ن !وان و‬
‫ذر 

ن اان "د‪ 8‬ا‪: A‬ا‪ 0G 
% %.‬ا ‪ 03‬در ‪ 
:‬ن ارس و رود ‪"3‬ر وا‪AL‬‬
‫‪ A/.
2 .‬ن ‪ $2‬از ا‪E‬م ‪" « <"3 » ! A/‬د‪ 
03 8‬ز
ن ‪ 0‬ن » ‪ 0.' « 0+JL‬ا‬
‫و ا &ر'‪
=L ! .‬ز ‪:‬ا‪ . %.‬در ز‪ 5 63
G 

:‬اران ‪2 » ! 0‬وز‬
‫
د « ‪ 03 ! g=.%:‬ار‪ 
%:‬ن ‪ 0‬ن » ‪ %.' : « "2‬و 
ز
ن ا » دع « و » د]‪0‬‬
‫« '‪ 0.‬ا ‪ .‬ا ! در ‪
%3‬ر رود » « 
» ‪ sJR 0 « ff‬ز
ن 
ز 
‪8! 0.‬‬
‫ "د و در &د‪" 
7 I‬د ‪ 03‬ا‪:‬وز ا رود ‪ 0‬رود ‪"3‬ر ‪ :‬ر&د ‪L 
.‬ن ‪ 
Y‬رم‬
‫ه ه‪"%‬ز ‪ 0‬ز
ن ارا 
 در ا\اف د]‪ . %.' : / 0‬د 

ن در‬
‫ز‪ :‬ه‪"%‬ز را> "د و در ! !
ان ‪ 03‬وا
ن ا‪
J= %‬در ‪.:"+3 25‬‬
‫‪"%7‬ب !‪ 0JL ! L‬ا‪ A‬و در ! !‪ I‬ا‪:‬وز ‪: .5 %"' : 
" 03‬دم از‬
‫ 

ن "د ‪.‬‬
‫‪ 

2‬ز
ن در ز‪ :‬اران در ‪
)^] A*E‬ن ]
ن ) ‪
( 35 – 23‬ز !‪" 8‬د و‬
‫‪
)+‬ن ر ‪
0‬ه‪":
: +‬ر '‪"5‬دن ا ز‪ ، ! :‬ا‪
%Y
:‬ر ‪
3‬ن &ر ‪03‬‬
‫ه) 
‪ 0‬اران "د 
‪ A‬و 
ز ‪3‬د و و ‪ 
+‬را دره‪ 0I ./ . %.I! 6‬ا‬
‫‪ 
03‬ز
ن در اران زد‪ 8‬ا 
ر‪ 90 D‬ه را دارد ‪.‬‬
‫در ز‪
:‬ن ‪ 
+‬ز‪ :‬اران را
"ا‪ G‬د‪ 
03 4‬ز
ن در ‪
=L‬ز '‪"5‬د‪" 8‬د ‪I‬‬
‫‪3‬د و ن را » ار‪: 03 : 
: « 0%:‬اد ار‪
.%:‬ن
! و ‪ 5 63
G‬ا ا
<‪.5 A‬‬
‫ه)
ن ! د]‪" 0‬د ‪& 03‬رگ ! ن 

)! 0 0G‬ر ‪ :‬ر*‪ $2 . A‬از ا‪E‬م‬
‫ 
ا از 
ن در ز‪
2 :‬د!
ه دا!‪=%: 03 %.‬ض !‪" 8‬د و ‪)IG‬ا
ن‬
‫اا از 
ان » ‪
':‬ن « ‪ 03‬در ‪ 

2‬ن ‪L‬ن !‪E: 65‬د *‪
:‬وا ن ز‪8! :‬‬

‫ "د و ‪ 0‬د 
'و‪" 8‬د '"
‪ .)L 
%‬از ن ‪)IG‬وا دا!‪
%5
7 . %.‬ن‬
‫ا‪
5‬ا در دور‪ 8‬ا‪ » :E‬اا‪ %.' : « 8
5‬و ه) 

2 0‬د!
ه
ن !وان "د ‪M=< 03‬‬
‫» !وا‪ « 8
5‬دا!‪ %.‬و 
‪! 0G‬وان در ‪ 
:‬ن رود ‪"3‬ر و در
&ر "د ‪ .‬اا‪
5‬ه 
ا‬
‫ "ا‪ 03 :
=: 0N‬در د 
دا!‪ q\ 0 » %.‬اران « ه‪
2 . %.' : 6‬د!
‪8‬‬
‫ 
ان ‪
':‬ن را ‪ » 03‬ورزا دات « 
م دا!‪ I A‬از "‪
5‬وا‪ 
« 0 » 03 $‬‬
‫» « 
م دا!‪ 0.‬ا‪ 
"' A‬در 
ل ‪ 0.53 206‬ا‪ A‬و ا 
ان ‪=%: 0"4%‬ض‬
‫!‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫ز‪ 
:‬از " ‪"%7‬ب ‪G 0‬ود ارد ‪ g‬و ‪ :‬و از " ‪5:‬ق ‪ 0‬در
&ر و‬
‫
‪ 
)! 0G‬و !وان و از " !)
ل ‪ 0‬د!‪
o: A‬ن 

L":‬ن و ‪3‬ا‪ 0‬رود ارس و از‬
‫‪o:‬ب ‪" 0‬ا‪ 
+7 G‬و ‪" /‬ان و ‪ : :‬ر ‪ 0G 
g:
! %‬ارد ‪ g‬و د!‪
L": A‬ن‬
‫و ارس و اردو
د و ‪ 
+7‬و ‪" /‬ان و ‪" "%3 :‬د ‪ 8
4
7 .‬و در ‪<
)! A)L‬‬
‫‪"3‬ه‪
.‬ن ‪EJ‬ن "د‪ 8‬و "ا‪ 0N‬د!"ار راه
و د ا 
‪ 0G‬و ‪"3‬ه
‪: %+‬ت‬
‫ه
‪ 3 :‬ا‪
5‬ن د‪ A* 
) A‬و ‪ $‬از 
ل ه ‪ a%7 0 8
W 0Y‬م‬
‫د‪
%‬ن *‪
.‬د ‪
3‬ر از ‪J $2‬د و ا
م ‪ 
 A 
0‬د‪. %.* 
A‬‬
‫
ر‪ 
" D‬ن &‪
:‬ن ‪ 
8
4
7‬را ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪
Q. ) K‬و ‪ 5‬ذال ( 
م د‪ 8‬ا و‬
‫ } ‪ %" : « K » 0%^ 0od‬و از ا‪2
%‬ا‪ 03 A‬دو 
د &د ‪4I‬‬
‫ ‪ 0‬ا 
م "د‪ 8‬ا‪
%Y . A‬ن ‪"3 03 
) :‬ه‪
.‬ن ‪ K 
K‬ه)
ن 
‪"3 0G‬ه‪"%7 
.‬ب‬
‫د!‪
L": A‬ن ) ‪
o:‬ن ا‪:‬وز ( "د‪. !
8‬‬
‫ا داذ ‪ 0‬در ‪
.3‬ب ا<)
< و ا<))
< ‪ A* 
:‬ه

د ه
را از ارد ‪K ! 
g‬‬

 ‪"+: %Y‬م ‪3‬د‪ 8‬ا‪ : A‬از ارد ‪ 
6} ) $ 
g‬و ‪"I‬ن ! ( ه‪a%* A5‬‬
‫و از 

ز !‪ F2 ) a%* $‬از ارد ‪ 
g‬ز ‪ 
Y‬رد‪ a%* 8‬را‪" 8‬د ( ‪،‬‬
‫ ز وان "د و ا*‪ 5‬ن را 
د ‪3‬د ‪ ،‬از ز 

درا‪% ./ 03 M‬ق ا*‪5‬‬
‫
"د دو *‪ F2 ) a%‬از ارد ‪ 

g‬ردا‪&
! M‬د‪" a%* 8‬د‪ ، ( 8‬از 

زه‬
‫‪% 03 $3‬ق دوم ا*‪" 5‬د دو *‪ F2 ) a%‬از ارد ‪ g‬ه ‪ A* 
: a%* 8‬دا!‪0.‬‬
‫ا‪ ، ( A‬از 

دوال رود ‪% 03‬ق "م ا*‪" 5‬د دو *‪ F2 ) a%‬از ارد ‪ 
g‬دوال‬

‫رود ‪" a%* A‬د‪ 8‬ا‪ ( A‬و از 

‪ . a%* 
! K‬از‪=%‬ار از‬
‫ارد ‪ 
03 ! ، K 
g‬در ن ‪ A ، 0.5 :‬و *‪ a%‬را‪" 8‬د‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫از 
دا ه
‪ 03‬ا دا ‪ 
0‬م ‪ :‬د ا‪:‬وز ‪ 
%‬دو 
د
‪ L‬ا‪03 $ A/ : A‬‬
‫ا‪:‬وز ذر 

ن اان ‪
%‬م » ‪ 6} ) «
53‬اول ( ‪:‬و*‪ ، A‬دوم ز ‪ 03‬در *ه‪a%‬‬
‫‪o7‬ا* 
اان ) ج ‪ 4‬ص ‪ ( 87‬در
ر‪ 8‬ن ‪ 0.!" %Y‬ا ‪ 
» :‬م ‪ I‬از ده‪
.‬ن ه

‫‪
.! :' 0
' >%2‬ن ارد ‪ . g‬ا ده‪
.‬ن در 
‪ $/ .‬در ‪"3‬ه‪
.‬ن وا‪ ، nL‬دارا‬
‫ب و ه"ا '‪ ، :‬از ‪
 34‬د &رگ و ‪ A)7 ، 8! gI5 Y"3‬ن در ‪G‬ود‬
‫‪ &3: ، 3820‬ده‪
.‬ن ‪ 0+L‬ز ‪ ،‬از ‪L‬ا ‪ 6:‬ن ]‪
J‬ر‪ %‬از ‪
! :‬ه)
ر ‪، "+4‬‬
‫‪:‬ا<" ‪ 
+L 7 ،‬ن ‪ ،‬ا)‪ ، %3 6
L ، 0*! ، %3 g‬دا‪:‬ا
‪&: ،
7‬ر]‪ 0‬و‬
‫‪"dU:‬ت ])‪ 8‬ن ‪EP‬ت و ‪
"JG‬ت ‪
53 . !
:‬و ز ه دو در !)
ل ‪ P‬‬
‫ارد ‪ g‬را‪
L": 8‬ن وا‪ %L‬و '"
از ! ‪ K‬و ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪ K‬و ‪ 0 K‬ه‪ k‬و‪ 07‬ا‪f‬‬
‫‪ K 0G 
. A‬ه)
ن 
‪ 03 A
L": "%7 0G‬رود ارس در ن ‪
7‬ر‪0I
%Y ، A‬‬
‫‪":‬د '‪ 0.‬ا‪ 
7 03 A‬ن رود ارس از ‪E‬د ‪E 03 A K‬د
 ‪ :‬در‬
‫ذر 

ن "د ‪": .%: ،‬ر
ن 
ز ‪ .5‬ارس را » ا<س « "!‪ 0.‬ا ‪.‬‬
‫
‪"L‬ت در ‪ 6 :‬ا<‪+J‬ان در ‪ .G 
: " : K 0)+3‬در ‪ 
:‬ن ذر 

ن و اران و
‬
‫‪ :‬در روز'
ر ‪ 6d.:‬از 
ون ‪ 0.' ]
! : ... :‬ا‪ 03 A‬در ‪A
7 K‬‬
‫‪& 03‬د ‪ A* 
: M7 0‬دارد و '"‪: 8
4
7 
%‬د‪ 03 A‬ه‪ F3‬ا را د]

‫‪ %3‬او ا‪ 5/ A
7‬و ‪ 
2‬از ن &ر'‪ A‬و ‪ :&: M 0I 
3‬دار و در ب‬
‫ن "د را ‪ % 

! %"5‬و در ‪
%3‬ر ن رود ار‪ A‬و ا
ر "ب دارد ‪ 03‬در ه)‪ 
7 0‬ن‬
‫‪ %
:‬ن ‪ A‬و ا ‪ "I‬و ا‪"4‬ر دارد ‪ 
03‬در ‪"%‬ر ‪3 5‬د ‪ ،‬زا ‪ 03‬ن‬
‫د
ر را ه)‪ 05‬ا '*‪ 0.‬و *‪
.‬ب در ن ) 
 ‪: .‬دم 
در ب ذر‪ 8‬ه
‪ Y"3‬زر‬
‫خ ‪ 03 % 
:‬ا' ز
ن از ن ‪"/‬ر و ‪2‬ه& ‪
4‬هار * ‪. "! : 0‬‬
‫
‪"L‬ت ‪
7‬د‪ 4‬در ‪ 6 :‬ا<‪+J‬ان در ‪ » 0)+3‬ا !‪ Q. : "' : « 6".‬و ‪"I FW‬ن و‬
‫*‪ Q.‬راء و ‪"I‬ن ! و *‪ 
Q.‬و و ‪ 3‬واو و 
ء 
‪"3 ، 3‬ه در ‪ K‬از ‪)+L‬و ‪
L":‬ن در‬
‫"ا‪ G‬ذر 

ن ‪ : 
03‬در 
"د ‪.‬‬

‫ا‪ /.‬در ‪
.3‬ب _"ر ا‪ 6<
L‬ز را ‪&7‬و ! ه
ذر 

ن !)د‪ 8‬و ‪
7‬د‪4‬‬
‫‪ A* 
:‬از ز 
ارد ‪&
2 g‬د‪ 0.!" a%* 8‬ا‪
7 . A‬د‪ G "' : 4‬ا<ان از‬

ب ا "اب ) در ‪ F+ 
( %‬ا‪ : "' : FW . A‬ارد ‪ g‬ه&ار و ‪ gY‬دره‪%
: 6‬‬
‫‪! :‬از‪ 0I 4: A‬در !از ‪ :‬و در ارد ‪ g‬ر\‪ %"' : g‬و ز
ن ذر 

ن و‬
‫ار‪
.%:‬ن و ا<ان *
ر و 
ز‪: 0I &7 0 A‬دم د ‪ g‬و ‪"G‬ا< ن &
ن ار‪/ %:‬‬
‫‪ %"' :‬و "ا‪ G‬د]‪ 0‬ز 

5‬ن ا<ا ) ارا ( ا‪ ... A‬و ‪ 
<"2‬ذر 

ن و ا<ان‬
‫و ار‪
.%:‬ن ه)‪ 0‬زر و )‪. A‬‬
‫ا وا‪ "= QR‬در ‪
.3‬ب ا<‪+J‬ان ‪: » : "' :‬دم !ه
ذر 

ن و "ا ‪ n‬ن‬
‫‪ \"+/:‬از ذر و ‪
7‬وا ‪ 6L‬ه‪: 03 %.‬دم ! ‪ %!
K‬و
 در ن "د ‪FW‬‬
‫
ز
ن در ن *ود ‪ :‬ه‪ 
03 :
4%‬را '‪
5‬د و ذر 

ن در 
ل ‪
5' 22‬د‪ ! 8‬و‬
‫‪ =f 0J! 8o:‬در ‪
)^] A*E‬ن ‪ 
] 2‬ن 
را '‪
5‬د و اج ن ‪ 
Y‬ر ه&ار‬
‫ه&ار دره‪" 6‬د ‪ 
 03‬ل ن ‪&:‬ا‪ %‬و 
ل د‪
3 : 4‬ه‪. %‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪
* 
:‬ت ذر 

ن ‪ : "' :‬از ارد ‪ 
g‬ز از "ا ‪ n‬ذر 

ن ‪0‬‬
‫روز راه‪ A‬و از ز 
! ور‪
f‬ن از "ا ‪ n‬ذر 

ن و از ور‪
f‬ن 
‪
=+‬ن و از‬
‫ ‪
=+‬ن 
! ‪:‬ا‪ ! 
03 0P‬ذر 

‪ : A‬رو ‪ .‬از ‪2
7‬ا‪ 03 A‬ز‬
‫  را‪: 8‬ا‪ 0 0P‬ارد ‪" g‬د‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫ا ا<=‪ 0‬در ‪
.3‬ب ا<‪+J‬ان در
ر‪"53 8‬ر ‪ : "' 6d.: 

.‬و را ‪& Q.* 0‬رگ ‪6‬‬
‫د‪ A‬داد ‪ ...‬از )‪" 0+‬د
 ‪ 
I5< 03‬ن را !‪ AI‬داد و از ‪
W‬ه
ن ‪ A
3‬و‬
‫‪3‬د'
ن را ‪ A53‬و ! را وان ‪3‬د و د<
‪:‬دم را از ‪ 6‬و هاس ‪3 2‬د و او‬
‫را ا ‪3‬د و ‪ %.53‬و &د ‪
:‬ز
ر ار ‪. 53‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در
ر‪ 8‬ذر 

ن ‪ : "' :‬ز ‪ 0L‬ا "د و ا*‪ 5‬در ‪ 

a%7‬را‬
‫<‪ A 
8
'I5‬و دژ 
‪ A‬و 

).‬ن ‪3‬د ‪ 
 v)& ...‬زم در ‪ A*E‬ر!‬
‫‪)IG‬ا ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن 
*‪ A‬و دژه
و
روه
و !ه

را 
‪ A‬و <‪I5‬‬
‫ 
ر در 
*اه‪ 6‬ورد و ‪"Y‬ن
 در ار‪
.%:‬ن ‪2‬ا ! ‪:‬دم ‪ %./' 
0‬و *ود‬
‫‪ :‬و ‪ 0‬دژه
‪ 8
%2‬د ‪.‬‬

‫‪
7‬د‪ 4‬در
ر‪
.J\ 8‬ن ‪ 0 0."2 03 "' :‬د‪ 6+‬و ‪&L‬و و
ب ا "اب و‬
‫!ه

‪ AI‬و ‪:‬دم 
» ‪ « 0%:
.:‬ا ‪ ،‬ا' ‪ 

)+:‬ن را و‪
%J %:‬ا‪%
5‬‬
‫و ا' د!) را و‪
% 
%:‬ا‪ %
5‬و ‪ F2‬از ن ‪"3 8
4
7‬ه‪&L 0 0."2 03 A‬و‬
‫و !ه

‪ AI‬و &د ‪. A4%* A‬‬
‫‪
7‬د‪ gU: 4‬دار زدن
 را در 
‪:‬ا ‪ » : %3 : : %Y‬در ‪
%3‬ر &ار ‪03‬‬
‫رو و ‪ « A\! F+ :‬و ‪:‬اد از ‪! F+ :‬ط ادار‪ 8‬دژ 
و !دار 
‪:‬ا‬

_‪EN‬ح ا‪:‬وز‪
7 . A‬د‪ 4‬ز و ‪ K‬را از !ه
ذر 

ن ‪
)! :‬رد ‪.‬‬
‫ا ‪ gL"G‬در ‪
.3‬ب _"رة ارض ‪ G » : "' :‬ز‪ :‬ا<ان از ‪ 
2‬رود ار‪A‬‬
‫‪ 03‬در ‪
%3‬ر ن ! ور‪ A
f‬و در )‪ A‬را‪ A‬ور‪
f‬ن &د رود ز‪ A‬و راه ‪03‬‬
‫از د]‪ 0 0‬ز ‪ :‬رود ‪ F2‬از ن ‪ 0‬ارد ‪ g‬و ‪ 0 
:‬و "> و ز
ن ‪ :‬رود ‪.‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪ A* 
:‬راه
ذر 

ن ‪ : "' :‬از ور‪
f‬ن 

/+‬ب ه‪ a%* A5‬و‬
‫ن ‪ 0L‬ا ‪ A)7 2‬و در 

3‬روااه
و 

ا ره‪K4‬ران ه‪ 03 A‬در 

‫*ود ‪ % :‬و از ‪
/+‬ب 
ز ‪& A! 03‬د ‪
=+J‬ن ه‪ a%* A‬و از ز 

‫ارد ‪&
2 g‬د‪ a%* 8‬راه‪ A‬در ‪ 
:‬ن ‪L‬ا و ‪
%:‬زل در را‪ A‬و ‪ 0 03 Y‬ه‪ 0."2 6‬ا‬
‫و از ه)‪
I! " 0‬ر ‪.‬‬
‫‪ =:‬در ا‪ G‬ا<‪ 6
=.‬ز را از !ه
ذر 

ن ‪
)! :‬رد و ور‪
f‬ن و ‪
L":‬ن و‬
‫‪ ):‬و ز را
ه‪ 
6‬م ‪ :‬د و ‪
7‬د‪ : "' : 4‬ز ! د‪ A‬و
زار'
‪8‬‬
‫ار‪ A 
%:‬و ‪%‬ر'
‪ 8‬ا 
‪ 0G‬و ‪"
7‬ش ب و ه"ا 
ز'
ر‪. A‬‬
‫‪G l<":‬ود ا<
<‪ 6‬در
ر‪ 8‬ا "ا‪ » : "' : G‬زن !‪ A‬م و 
دان و
 

‫روان و ‪ A53‬و "ز 
ر و از و ‪& 0NL 0:
7‬د ‪
L": ،‬ن !‪ A‬و ‪:‬اورا‬
‫
‪3 A.G‬ان در

د‪ 8‬و از 

L": AG‬ن دو !‪ Z‬د‪ 4‬ه‪ 03 A‬ه‪
L": 0 6‬ن‬

ز "ا‪ %‬و از و رود‪& 0%‬د و دا‪ "I‬ه
"رد و ‪"7‬ال و ‪E2‬س 
ر &د ‪،‬‬
‫ور
ن !‪ 
A)
A‬ر و از و ز‪ "+‬ه
و ‪
) +d:‬ز &د و ا ! ه
ه)‪0‬‬
‫‪ 
03‬د ‪3‬د‪ 6‬از ذر
د' 
‪. « A‬‬
‫‪)G‬ا‪ *".: t‬در &ه‪ v‬ا<=‪"+‬ب در » "‪
:‬ن ارد ‪ » : " : « g‬دژ !ان ‪g
=: 03‬‬

 م د "د‪ 8‬در ‪ 8"3‬ارد ‪E7 M
7 0 ، A+‬ن « ‪.‬‬

‫از ‪ 03 J<
N:‬در
ر‪)+L 8‬و
 در ‪
.3‬ب ه
‪o7‬ا* 
‪ : %Y AL
6L‬‬
‫‪ 03‬ز 
ارد ‪ 
Y g‬رد‪&
2 
8‬د‪ A* 
: a%* 8‬دا!‪ 0.‬و ا ‪ A* 
:‬را ‪ 0‬روز‪: 8‬‬
‫‪")2‬د‪ 8‬ا ‪ K 0G 
0"' .‬و ! ‪ K‬و ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪ K 
K‬در 
ورد!‪
L": A‬ن‬
‫&د 
‪ "%3 $<
\ 0G‬و در ‪
:‬ورت ‪3‬ان ه

‪ .‬در
&ر "د‪ 8‬ا‪ . A‬ا‪
:‬‬
‫‪ $2 0I
%Y‬از ه‪ 6‬ا!
رت ر*‪ 
A‬از ‪ 
"I‬ارد ‪ g‬و ‪ :‬و از " د‪ 
4‬‬
‫!) 
و !وان و از ‪ 
"I‬اردو
د و ‪ 
+7‬و ‪" /‬ان را ‪ 0‬د‪ A‬دا!‪ 0.‬ا‪ A‬و در‬
‫ز‪
5' :‬د‪ .)L 03 8‬از ‪o:‬ب و ‪ &3:‬ذر 

ن ا‪:‬وز و ‪"%7‬ب ‪ P‬اران ‪6L‬‬

! ‪)IG‬ا ‪3 :‬د‪ 8‬و "د را در ز‪ :‬رواج داد‪ 8‬ا‪. A‬‬

‫ 
وا ‬

‫‪:‬ت ‪:
3‬وا
 را در ز‪ 
:‬ر‪ 
" D‬ن ])"‪ 
A
:‬ل "!‪ 0.‬ا و‬
‫\‪ 
 J‬ل ‪. " :‬‬
‫دور‪ 
4%7 8‬م د‪
%‬ن ‪
)! 0‬ر در‪ A! A‬و 
ل "د‪ 8‬ا‪ A‬زا ‪ 03‬در 
ل‬
‫‪ 162‬ون ‪ 8:‬ا و در 
ل ‪ 
223‬د‪ 4.‬و ‪ 8! 0.53‬ا‪":
: . A‬ن و ‪6d.:‬‬
‫‪ $!"3‬ه
*اوان در اا‪ .‬ا‪
5‬ن ‪3‬د و ‪:‬ت و ‪ 
0‬ل ‪
%Y‬ر ‪8
W‬‬
‫*اوان ‪
54%7 0‬ن *‪
.‬د و ه)‪ 03 
3 0‬در ‪:‬ت ‪ 53 I5< 0‬و ‪
3‬ر*‪ H
:‬در‬
‫در
ر ‪o‬اد ‪":
:‬ر و ‪:‬وف "د ه ‪
$" A " 0‬ا‪
5‬ن ‪3 a%7‬د‪ 8‬و 

3‬م‬

ز '‪ 0.5‬ا و در زدو "رد
ا‪
5‬ن ‪ 8! 0.53‬ا ‪ :
3 
MJ .‬ا ه)‪0‬‬
‫<‪
53I5‬ن در ‪ 
a%7‬در ‪
i‬ه ‪ A/
: 03 
) : %Y‬و ‪ 4%‬و د!"ار‬
‫راه
‪5:‬ق ذر 

ن و ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪EJ‬ن "د‪ !
8‬ا‪
:‬ا‪ +: 
Z‬در
\ ‪
3‬ر !‪
I‬ر‬
‫‪:
3 MJ 03 %3 :‬ا
 و 
‪ :
3‬د!)‪ $
%‬ا
ق ‪ 0)+3‬و ه)ا‪: 
.‬دم‬
‫ذر 

ن و ‪
2‬ار‪
5‬ن در ‪2‬و ‪I‬دن و 
ب 
وردن در ا ‪ 
0N+‬ز
ن "د‪ 8‬و‬
‫‪)IG‬ا
 را 
را‪ +: $J%7 .‬اا
ن در ا 
ز
ن دا‪. A‬‬
‫ا "]‪ )+ +‬در ‪ 
0)7‬ر‪ J\ D‬در ‪ » : " : %Y 
. 
MJ‬ا‬

 ‪:‬د "د ‪ 03‬م د‪ %‬در ن ]‪3 2 d‬د و ‪K:‬ه‪ M‬او ‪K:‬ه‪ M‬ز
د‪" 0L‬د و ار‬
‫ن ه‪"J A<
=: k‬د ‪ &7‬د‪
A‬ز دا!‪ 
)+: .‬و ‪EG‬ل دا!‪ KJ .‬و ز
و "ا‪ 0.‬و‬
‫ه‪G 
)+: 0 0Y‬ام "د او ‪EG‬ل ‪3‬د ‪: ،‬د‪
:‬ن و ‪ n
_:‬را و ‪"J‬ت را ا‪
I‬ر‬
‫‪3‬د ‪ 
،‬ا‪ :‬و از ‪ q+‬دا!‪ A‬و ‪ 
q+‬ر ‪ ،‬از اه‪ g‬ار‪ 0%:‬و ذر 

ن ‪ ،‬ه‪ZE‬‬
‫‪3‬د و ‪" 3 0‬ا و ‪ 

)+:‬ن را ه) ‪ A53‬و ‪
W‬ه
‪
N+‬ن را ه) !‪ AI‬و ‬
‫
ل ه‪K: 6‬ه‪ 
) M‬و ‪ 
q+‬ر ‪3 8
J‬د و ‪ MJ‬دراز ‪
:‬ن
 ن "د ‪03‬‬
‫‪:‬د‪
:‬ن ‪"7‬ان و ده= 

ن و اوان )‪ 03 ، A‬ا‪
5‬ن را از ]‪"J Md 6+‬د و ‪
)+:‬‬
‫ار دل ا‪
5‬ن ‪" a%‬د و !ا‪ n‬ا‪E‬م ‪ ،‬از )
ز و روز‪ 8‬و ‪ >G‬و ‪
L‬ن و ‪، A
%7 gP‬‬
‫ ‪
5‬ن 'ان "د و ‪" :‬ردن و ز
‪3‬دن و از <"ا\‪ 0‬و ‪
%:‬ه ا ]& و ‪ g7‬د‪A‬‬

ز دا!‪ .‬ا‪
5‬ن را "ش ) ‪"Y ، :‬ن در ‪K:‬ه‪ 
M‬ا ه)‪ 
0‬ن 
*‪ ، %.‬او را‬
‫ا‪3 A
7‬د و ‪ nJ‬او 
ر ! ‪ .‬د‪ MJ 4‬ن "د ‪3 %Y 03‬ت ‪
N+ 8
W‬ن ه&)‪A‬‬

‫‪3‬د‪" 8‬د و ‪
:‬و‪ 8
4‬او در ‪"3‬ه
ار‪ 0%:‬و ذر 

ن "د ‪ A/ 

7 ،‬د!"ار ‪03 ،‬‬
‫‪ 
8
W‬در ‪".‬ا‪ .‬ر*‪ 
2 _ 03 ، .‬د‪ 8‬در '‪K‬ار ‪ ، 
.‬ا' _ ه&ار "ار‬
‫ "د
ز دا!‪ %.‬و ‪"3‬ه
و در ‪%‬ه
‪" A/‬د ‪ ،‬ار د‪ ، 8! 4‬در ‪ 
:‬ن ن ‪"3‬ه

‫‪
dG‬ر ‪3‬د‪" 8‬د ‪ 03 ،‬ا ‪" K‬ا و او ا) 
در ‪" 0.5‬د ‪"Y .‬ن <‪I5‬‬
‫ 
‪' :‬دا'د ن ‪"3‬ه
*ود ‪ :‬و ‪
5‬ن را‪ %.* 
8‬و او 
ه) "د ‪ 
،‬‬
‫روز'
ر 
ر ‪"Y . :‬ن ‪ 8
W‬ا‪"/J! M! %.* 
:‬ن ‪3‬د و ‪ =+‬را ه‪ZE‬‬
‫‪3‬د و ‪ 8
W‬ا‪E‬م را ه&)‪3 A‬د ‪ 
،‬د‪
4‬ر‪
N+ 8‬ن ‪ I5< 7 _ 0‬د'
ر‪8‬‬
‫'د ‪3‬د و ‪
.‬د و ‪ 
A A+)7‬ل ) 
و ن ‪:‬د‪
:‬ن ‪ 03‬در ن ‪"3‬ه
"د‬
‫‪ ،‬از ده= 

ن و د‪4‬ان ‪ ،‬ه)‪ n
.: 0‬او "د ‪' ،‬وه از ‪ nJ.‬و 'وه از ‪. « ... 6‬‬
‫رو ه)*‪ 
0.‬ر‪ 
" D‬ن اا و ]ب ‪ 03 ،‬در دور‪ 8‬ه
ا‪3 l< 
:E‬د‪ 8‬ا ‪،‬‬
‫در ه ‪":‬رد ‪  03‬از ‪"52‬ا
ن ا‪ ]
).7‬و 
 
‪ A+:‬اان ‪ 5J%7‬را‪A‬‬
‫‪3‬د‪ 8‬و 
ز
ن ون ‪ 8:‬ا‪". A‬ا‪ 0.‬ا ‪"d=: 0%3‬د و و ‪ A} A==G‬او را ‪0‬‬
‫د‪ A‬ورد و ) ‪ $J%7 A7‬و را ‪K: 0J%7‬ه‪ J‬و د‪ %‬و ‪ 3‬و ز‪ 0L‬داد‪ 8‬و‬
‫
م &ر'"ار و 
\‪' 8‬ا‪ $:‬را ‪ A) 0‬ه
و ا*‪.‬اه

ر ز!‪"< A‬د‪ 8‬ا و ‪Md‬‬
‫ا‪
5‬ن را ‪"3‬ر و ‪ 3‬و درو‪&P‬ن ‪3‬د‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫در
ر‪ 
8‬م د & ه) ‪ A+: 
:‬را روا دا!‪ 0.‬ا ‪ ،‬ا‪
:‬در ز‪
:‬ن ‪
: 03‬از ن‬
‫‪
7 Md‬ه‪ .2 0+ 0E‬و ‪K2‬ش ا‪
4
4 E.‬ن وار‪ 0.‬ا‪ 6‬و ‪"7 A==G 8‬‬
‫و ‪ 
% qG‬ر‪ D‬د
ر "‪
I!
: 64 : $‬ر‪ 03 A‬ا ‪:‬دان &رگ اان را‬
‫ا‪ 05‬ا ‪ &7‬ره 
از "غ ‪
4
4‬ن ‪"J‬د‪ 8‬و ا ه)‪
_"d/: 03 ، 2 
2 

o\ 0‬در‬
‫‪ 
d‬ل اول د‪J.‬د 
ز
ن اان ‪ ،‬در 
ر‪
3 
D‬ن "‪ &7 ، 6% : $‬ا‬
‫ره 
اان از ن ‪"J 8
I
7 L‬د‪ 8‬ا‪ 03 A /
7 . A‬ا ‪"+2‬ا
ن ‪
3‬و‪ 8‬و ر‪6.‬‬
‫دور‪ 8‬ا‪ :E‬اان "د‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫از 
ل ‪ 03 162‬م د‪
%‬ن 
‪ 0.‬ا 

ل ‪ 8! 0.53 
03 223‬ا‪ A‬ا ‪:‬دم‬
‫دور اان ‪
3
0."2‬ر'&اران ‪o‬اد در زدو "رد "د‪ 8‬ا ‪ 

.‬ل ‪
.*
217‬د'
ن‬
‫‪":
:‬ن ‪ 84%7 :‬ا و 

ل ‪
W
223‬ه
ن ‪ 6d.:‬در ‪" a%7‬د‪ 8‬ا ‪.‬‬

‫‪
P Ud* g) : l<":‬ز ون ‪:‬ن م د‪
%‬ن را در 
ل ‪ " : 162‬و '" ‪» :‬‬
‫ا ‪.‬ا وج م د‪
%‬ن در ا_
ن و
\‪ 
%‬ن
ا‪
5‬ن ‪ ! I‬و از ا 
ر‪0% 
D‬‬
‫‪ 
( 300 ) 0
)^+f‬ر ‪:‬دم =‪ g.‬ورد « ‪.‬‬
‫‪
%Y‬ن ‪ 
03 
) :‬ل ‪ 03 A< 
./ 162‬م د‪
%‬ن در اان ‪ 
L‬م ‪3‬د‪ 8‬ا و در‬
‫‪G‬ود ا_
ن ون ‪ 8:‬ا و ‪ 
 FW‬ل ‪ F2‬از ن ‪ %‬در 
ل ‪ 192‬م د‪
%‬ن‬
‫ذر 

ن ‪3 $J%7‬د‪ 8‬ا و ‪ 
0 FW‬ل ‪ %‬در 
ل ‪"52 
201‬ا ا‪
5‬ن‬
‫ ون ‪ 8:‬ا‪ 
0 
"' . A‬ل ‪ % A/‬از 
ل ‪: 201 
192‬ت ‪"52‬ا ‪
7‬وان‬
‫ !‪" Z‬د‪ 8‬ا‪ $2 03 ، A‬از ذ‪3‬ش ر*‪ A‬و از ن ‪: 223 
F2‬ت ‪ A‬و دو‬
‫
ل
 ‪"52‬ا‪
5‬ن "د‪ 8‬ا‪ A‬و ا‪: J\ 0I%‬ت ‪:
3‬وا ا‪
5‬ن را 
ل ‪:‬‬
‫" از ‪
P‬ز وج ‪
7‬وان !)
ر ‪3‬د‪ 8‬ا‪ A‬و ا‪": 0I%‬ر
ن د‪ 
A 4‬ل "!‪0.‬‬
‫ا ‪:‬ت ‪"52‬ا
 را ‪
)5‬ر ورد‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫ '"‪"! : 6+:
J= 0‬د ‪ 03‬م د‪
%‬ن ‪ A/‬در "ا‪ G‬ا_
ن ‪
i‬ه !‪ 8‬ا و‬
‫‪ F2‬از ن در ‪ ' A/ 0 .‬ه
‪ 

+‬ه)‪ 0‬ن 'وه ‪ 03‬در ز‪ :‬ا_
ن "د‪8‬‬
‫ا "ا‪ G‬ذر 

ن '‪ 0./‬و در ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪EJ A/‬ن "د را ‪ 8
%2‬داد‪ 8‬ا 
ا‪0I%‬‬
‫‪ %Y %‬از‪
5‬ن ان 
‪ AG‬ر*‪ 0.‬و ‪:‬دم ن د
ر را ‪ 0‬و ‪" +:‬د ‪3 M+7‬د‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫
ز‪":
: 03 
:‬ن ز‪" 8‬د ‪"Y ،‬ن از ‪ 
+‬د‪ 4‬م و
اا
ن 
ز'
ر "د و‬
‫از ‪
:‬در اا زاد‪" 8‬د و ‪
3‬ر'&اران &رگ در
رش اا
ن "د ‪%Y ،‬ان ا‪
5‬ن‬
‫‪ %.*4 A/‬و در ! ‪":
: 03 A‬ن در ‪ 
:‬ن ‪ % 
+‬ا<‪
J‬س ا را‬
‫دا!‪ 6+ 03 A‬ا<‪ F%‬و ‪
:‬ن و ز د‪" A‬از "د و از "& ه
و ‪' A/‬‬
‫ه
 در‰ ‪ 03 ،‬د‪4‬ان از 
ا‪ ، $‬ان 
م !‪ 8‬ا ‪2 :‬ه& و ‪"Y‬ن ‪
:‬درش‬
‫‪:‬ا‪ 
g7‬م از ‪:‬دم
د‪ FP‬در ا
ن "د و ‪ $!"I‬و دور اا
ن ادر "د‬
‫ا‪ ! 8Y :‬و ‪ A*E‬را ازو '*‪ A‬و ‪:‬دان &رگ در
رش *}‪ g‬و ‪2 G‬ان ‪g‬‬
‫و ا‪ )G‬ا 
< ا‪"G‬ل و 
ان ‪
\ % Md: G‬ه و ادران و ‪2‬ان و‬
‫ ادر زاد'
ن و ‪ 03‬ر!‪)IG 0.‬ا‪ 0 $‬د‪ A‬ا‪
5‬ن "د ه)‪ 0‬اا ار و د<"ز‬
‫‪ 0 AJ‬ه‪e 6‬ادان و ب و 
‪2 Z‬ران و 

3‬ن "د "د او را ه‪ " 6‬و ‪A+d‬‬
‫ ا‪" 0./4‬د ‪.‬‬

‫ا‪"Y
:‬ن ‪ A5 A*E 0 6d.:‬ن 
‪ A‬ه
د''"ن ! و ‪ %Y‬از ‪"52‬ا
ن ‪
3‬ن‬
‫&ر ‪"Y‬ن ا!‪
%‬س و ا‪
.‬خ و "‪ J3
P‬در در
رش را‪ %.* 
8‬و ن ‪ 4I‬و ا‪
U‬د ‪03‬‬
‫ 
"اد‪ 
I: 8‬ن در ‪ 
:‬ن اا
ن در
ر ‪o‬اد ‪ 2‬ا*‪" 8%I‬د و ‪ F2‬از ا‪
5‬ن 
‪%Y‬‬
‫‪" 8
:‬د ‪ F2‬از ‪":
:‬ن ‪ 
0‬ق ل ! و ‪ 
:‬ن ا*‪ 5‬و 
ان \
ه
ن ر‪./ A
L‬‬
‫!‪
I‬ر '‪ . A5‬ا*‪ 5‬ر ‪
3‬وس !
ه&اد‪ 8‬اا "د ‪ 03‬از ! او!‪ 0%‬در ‪
:‬وراء‬
‫ا<‪ 0 %‬ا ‪o 0‬ادش د‪" 8‬د و ‪ Md‬اا ‪ 
7
2‬دا!‪ A‬و از ‪2‬ران‬
‫"د د‪" 0.5 A‬د ‪L .G ،‬ا‪ %‬در ‪ 03 A 
:‬د ‪ "
:‬دا!‪ 0.‬و در )
م ‪03 :‬‬
‫در ‪o‬اد "د‪ 8‬ه)"ار‪ 8‬ا‪ 05‬د
ر "‪ 0./2 : $‬و از دور "دن از 
‪2 0‬ر "د‬
‫د<‪" 4‬د‪ 8‬و رزو دا!‪ 0.‬ا‪ 0 A‬ا
ن و ‪
:‬وراء ا<‪
%‬ز 'دد و ز‪2 :‬ران "د‬
‫را ‪ 0‬د‪' A‬د و ‪"Y‬ن ]‪J‬ا‪ t‬ا \
ه ‪)IG‬ا ا
ن دا!‪ A‬و او را از ا‪05‬‬
‫‪" n
:‬د و ‪2 6] 2‬رش ا‪ qU‬ا اه‪ Md: 6‬ا‪o :‬اد و ‪ I‬از ‪K%.:‬‬
‫‪:‬دان در
ر ‪" 6d.:‬د و و & ر‪ ML‬زور‪ %:‬ا*‪
)5 5‬ر ‪ :‬ر*‪ ، A‬ا*‪ 5‬در_د‬
‫! ‪"] 03‬ا‪ g:‬اا د‪ 4‬را ‪
\
03‬ه
ن دل ‪ I‬ا!‪ %3 M+7 $" 0 %.‬و از ‬
‫"
 م د و از " د‪
: 4‬ز
ر ‪
L 2‬رن ‪)IG‬ان \‪
.J‬ن را
"‪$‬‬
‫ه)‪ A‬و
\
ه
ن د!) ‪3‬د و اا
ن د‪ 03 4‬در ‪o‬اد "ذ دا!‪"Y %.‬ن ‪ )U:‬‬
‫‪ "\ )G‬و ‪ 
: U‬ذ و ] ‪ )U:‬ا ا 
< و ]‪ 0L_ +‬و ]‪ +‬‬
‫ه‪
5‬م '
ه ‪
\ " 0‬ه
ن و '
ه " ا*‪ ! : g
: 5‬و ن ‪ 03 4."2‬در‬
‫در
ر ‪o‬اد در ‪ 
:‬ن اا
ن "د و' 
‪ 4‬ل ! ‪ 03‬از " \
ه
ن و از "‬
‫د‪ 4‬ا*‪ 5‬و از " ه‪
3 6‬ن در
ر
‪ $I)53 4I‬دا!‪ %.‬و از ‪0 TG‬‬
‫اا
ن ز
ن 
ر ر و ‪"Y‬ن در ‪ 
:‬ن اا
ن 
ق ا*‪
.‬د ‪L‬ا 
ز
ن ‪
5‬ن ‪0J+P‬‬
‫‪3‬د و ‪ & 0+‬از دو' 
‪" 4‬د ‪ :‬د ‪.‬‬
‫زد و رد ه ‬
‫ا وا‪ "= QR‬در 
ر‪" D‬د در و‪ n
L‬روز'
ر ‪
3 » : " : 6d.:‬ر
 

‫'*‪ A‬و ‪ )U:‬ا<‪
TJ‬او ه)ا‪" 8‬د و ]‪ v)d‬ا<‪I‬د _
‪ : MG‬ازو ‪2‬و‬
‫دا!‪ A‬و ‪
\ 6d.:‬ه ا اه‪ 6‬ادر ا‪ qU‬ا اه‪ 6‬را ‪ g:
] 03‬ن ز‪" :‬د‬

‫*‪
.‬د و او را *‪
:‬ن داد ‪
03‬ن ‪:‬دم ‪ 4%‬و ‪"Y‬ن و ان ز‪ :‬ر ا ا<‪TJ‬‬
‫ ‪ A!" 6d.: 0‬و ‪ J‬داد ‪J
:* 03‬دار او‪ A‬و ‪
Y‬ر‪
3 8‬ر
 و ‪2‬وان و را‬
‫‪ v)d]
FW 5%:‬ا<‪I‬د او'
ر ‪3 I: :‬د و د‪.‬ش را '*‪ A‬و ‪: 0‬‬
‫ر*‪ FW ، A‬او را ‪ 0‬ا "د "ا و او را

03 
3‬و "د
د‪ 8‬داد و‬
‫‪
5.:‬ن ‪3‬د و !‪ 0
J‬ا‪
5‬ن را ‪ 0‬دژ از ن "د د ‪ 0 03‬ن » !
ه « ‪ %.' :‬و‬
‫‪ FW‬ا‪
5‬ن را &د ‪
.* 6d.:‬د و ‪ 6d.:‬او را ‪ 5/‬و ‪ A+‬داد و ا ا ‪" A‬د‬
‫‪ 03‬و \
ه ا اه‪ 6‬را از ‪ 0S‬ر*‪" 0.‬د '
‪3 8‬د و "ا‪E 03 A‬ح و ‪".‬ر ا‪$‬‬
‫ ‪ 

.‬را روا‪ %3 0‬و \
ه ا ‪
3‬ر را ‪3‬د و 
را &د ‪
.* 6d.:‬د و‬
‫‪
!J‬ن را ‪ 0‬او "!‪ A‬و ‪
6d.:‬ا‪
U‬ق ‪3 %‬د و '‪ A‬از ادرت ‪
3‬ر 
‪0.‬‬
‫‪ A‬و ‪ &7‬از ا ا<‪
3 TJ‬ر ) و ا*‪ 5‬ر ‪
3‬وس او!‪ %‬را *‪
.‬د و‬
‫‪)IG‬ا ه)‪ 0‬ن ز‪ :‬را ‪ 0‬او داد و
و ا‪":‬ال و &ا ‪E‬ح *‪
.‬د و ‪"Y‬ن‬
‫ا*‪ gJ7 0 5‬ر ‪ 0S‬در 
‪
W‬ه
ن و ‪3‬د'
ن "د
"د د و در ‪ 
:‬ن و و‬

 ‪ a%7‬ه 
در '*‪ A‬و <‪ 8
' I5‬او در ‪" 
7‬د ‪ » 03‬ز « ‪ %.' :‬و از 

‫ ‪ 
7 0‬ر*‪ 
» 03 A‬درا‪ : 
: « M‬و در 
‪3 a%7‬د 
‪ 0I‬ف 
ر ! ‪،‬‬
‫‪ 0 FW‬ز
ز'‪ A5‬و ‪ 3‬را از "د در 
درا‪ A!
)' M‬و در ن ز‪: :‬‬
‫'‪ A5‬و ‪ » 0‬دروزا<وذ « ر*‪ ) A‬ه) 

‪ 03 A‬د‪4‬ان دوال رود "!‪ 0.‬ا ( و در‬
‫
‪%‬ق ‪ %3‬و
رو 
‪ A‬و ‪3 )3‬د و روز ‪ 0 ، 0J%5 %2‬روز ‪ 8
:‬از ر‪
}:‬ن 
ل‬
‫‪ K 0 222‬ر*‪& F3 
F2 . A‬د او *‪
.‬د و ازو "ا‪
03 A‬او ‪ "' /‬و و‬
‫‪ A*K2‬و در ‪
5 
:‬ن رود "د و ا*‪ A' 5‬او را ز
ر "اه داد و و "ا‪03 A‬‬
‫ روز در‪
I%‬ر در ‪ A' ، %3‬ا' ‪"/‬اه ‪" ! 0‬د ‪ J 8
%2‬و در 
ز
ر‬
‫ ‪"/‬ا‪ 8‬و و از در‪ A!K' 8‬و ر*‪ A‬و ‪ ! A/ a%7‬و ‪ 

)+:‬ن وارد ! ‪ ! K‬و‬


!‪ $‬از 
را‪ A/' $‬و اان ‪
)+:‬ن را ‪ 03‬در ‪" K‬د ون ورد و‬
‫
ه‪ A‬ه&ار و !‪" d5‬د و
 ‪".‬ر ‪ A5‬و ‪ !"2 )52 0:
7‬و ا*‪5‬‬
‫ ‪ 
=\ 0‬ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن "!‪ A‬و و را از ا‪
5‬ن "ا‪ A‬و ‪ 03 A*K2‬ه‪F3‬‬
‫او را 
ورد ه&ار ه&ار دره‪ 6‬ه و از ز‪
5%:‬ن ود ‪& 
F2 .‬د ‪:‬د از‬
‫ ‪
=N‬ن ر*‪ 03 A‬او را » ‪
J% g‬ط « ‪ %.' :‬و و او را '*‪ A‬و
*‪ A!" 5‬و‬

‫‪ J‬داد و و را *‪
.‬د و او را '*‪ A‬و *‪ A!" 0: 
Q.‬و  را ‪3 03‬د‪" 8‬د '‪A‬‬
‫و ن *‪ Q.‬را )‪ J
7 0‬داد و ‪
3‬ر ن ز‪ :‬در‪ ! A‬و و ر*‪ A‬و ‪" I%:‬ر‬
‫*‪ 
P‬را ‪ 
03‬ل ‪2‬ش "د ‪"
7 0‬د ')
!‪ A‬و &د ‪ 6d.:‬ر*‪ A‬و و در ‪:‬‬
‫را "د و ‪3‬د'
ن و ‪:‬دم ‪&%: %Y‬ل ‪
J52‬ز او ر*‪ %.‬و دو !‪ 8
: M‬از _ ‪223‬‬
‫وارد ! ! و
 "ار *‪
+‬او "د 
ا‪ 6d.: 0I%‬وارد ! و و *‪
:‬ن داد‬
‫د‪ A‬ه
و ‪
2‬ه

 را ‪ FW‬و را ‪ A53‬و در ‪ :‬را ار زد و ادرش‬
‫]‪J‬ا‪ t‬را ‪o 0‬اد *‪
.‬د و ا‪ qU‬ا اه‪ 6‬او را ‪ A53‬و  ‪ g2‬در ‪L! M
7‬‬
‫ ‪o‬اد ار ‪. « 53‬‬
‫])
دا< ا ‪ ^3‬در » ا<‪J‬ا‪ v‬و ا<‪ A/ « v 
%‬در و‪ 
n
L‬ل ‪ : " : 221‬در‬
‫
ل ‪ ./ a%7‬در ‪ 
:‬ن ‪
o‬ا<‪ JI‬و
 در '*‪ A‬و
 !‪" AI‬رد و 'وه‬
‫از 
را‪ ! 0.53 $‬و ‪ FW‬ا*‪ 5‬و

ه‪ 4%7 6‬و ا*‪ 5‬او را !‪ AI‬داد و‬
‫'وه از 
را‪ F2 $‬از ‪ 
4%7‬دراز ‪. ! 0.53‬‬
‫‪ FW‬در و‪ 
n
L‬ل ‪ : "' : 222‬در 
ل ‪
W 6d.:‬ه
ن 
ر ا 
ر ا*‪5‬‬
‫در ‪3 & 

a%7‬د و ه&ار ه&ار دره‪ 6‬ا ه&‪& I5< 0%‬د او *‪
.‬د و‬
‫‪3 ./ a%7‬د و ا*‪ 
! K 5‬را '‪
5‬د و ه‪ 0Y‬در 
"د 
راج ‪3‬د و ا‬
‫روز د‪ 0%‬د‪ 8‬روز ‪ 8
:‬از ر‪
}:‬ن "د و ‪ F2‬از ‪ 8_
U:‬و ‪ A/ 
4%7‬و ‪
.53‬ر‬
‫ 
ر و ‪* $!"3‬اوان ا ‪
3‬ر ! ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن ‪ 

)+:‬ن 'د ! و را ‪ 
K 03‬م دا!‪ A‬و ‪ 5 63
G‬و و ‪:
3 8
4
7‬ا‪" $‬د‬
‫'*‪ 03 
3
%.‬در 
"د و ‪ 2‬و ‪
:‬در و ز‪ A/' $‬و
ا‪: Z‬د‪ 
: :‬و‬
‫"را‪ Z‬ا‪
5‬ن ) 
‪" 8‬د و ‪&.5I‬ار ر و و ‪EP‬م "د را ا
*‪
.‬د و ‪<"2‬‬
‫داد و '‪ : A‬زر ‪ 8‬و ‪ 
0S‬ن دارد ازو ‪
.‬ن ‪ 03 3 .‬ا‪
J‬ز ‪
I.53‬ر "د و را از دور‬
‫د ‪ 
03‬ن ‪ 
. :‬و ')
ن د ‪& 03‬ور ‪' :‬د و ‪ 0‬دژ ‪" 
03‬د ر*‪ A‬و 
‪M‬‬
‫‪ 0+‬در ن "د ‪ 03‬او را ‪
J% g‬ط ‪ 
، %.' :‬ازو 
ر ‪"/‬اه و و "د "ار‬
‫! و ر*‪ A‬و ن ‪EP‬م را 
*‪. A‬‬
‫'‪ J 0Y : A‬دار ؟‬
‫'‪ : A‬ه‪ %Y ، k‬د‪
%‬ر ‪ 0‬او دادم و 
ن ازو '*‪. 6.‬‬

‫'‪ : A‬از ‪ 
3‬؟‬
‫و ‪" :‬ا‪
3 A‬ر را ازو ‪ 8!"2‬دارد و او ا<‪
U‬ح ‪3‬د ‪.‬‬
‫'‪ : A‬از ‪
:EP‬م
‪. 6I‬‬
‫'‪ A
3 : A‬؟‬
‫'‪ 0.5 : A‬ا‪ A‬و ‪. Ar.%:‬‬
‫‪
J% g‬ط &د او ر*‪ A‬و ‪"Y‬ن او را د د‪ $.‬را " و '‪: A‬‬
‫ور ‪ ، :‬ه‪
3 a%‬دار ؟‬
‫'‪ : A‬ا‪ 05‬دارم ‪ 0‬ز‪ :‬روم وم ‪.‬‬
‫'‪ :
3 : A‬رو ؟ ‪ 0‬دژ ‪ 8
%2 :‬و ‪EP :‬م و ‪&4.:‬ار "ام ‪03 A!K4 &Y .‬‬
‫ و ]‪3 0‬د و و را
"د ‪ 0‬دژ د و &د "د *ود ورد و ازو ‪K2‬ا 
ر ‪3‬د‬
‫و ار‪
o:‬ن داد و ‪ 0‬ا*‪ A!" 5‬و او را '
‪3 8‬د ‪ .‬و دو از ‪3‬د'
ن را ا‬
‫'*‪
.* $%.‬د ‪& ،‬د ن دژ *ود ‪ :‬و ‪ 0‬ا ‪
J%‬ط "!‪ . %.‬و '‪ : A‬در ‪
7‬‬
‫"د ) 

د‪".‬ر ‪ " : A' 
0 FW . 
)! 0 :‬در دژ ‪ 8
:‬ا و‬
‫د<‪ 8! a%.‬ا ‪ : ،‬در ا‪ 03 6 05‬ا‪:‬وز ‪
I! 0‬ر ون روم و
ز و ‪:
a‬‬
‫ه‪ ، A‬ا' "اه
‪
:‬ون 
‪ 03‬از د<‪ 4%.‬و ‪ 6P‬ه ‪.‬‬
‫'‪ : A‬ر ‪ F2 .‬ون ر*‪ %.‬و ا ‪
J%‬ط &د ن دو ‪3‬د‪
.* 8‬د و '‪ : A‬در *‪ 
E‬‬
‫و در *‪E‬ن و‪ AL‬روز
! ‪"Y .‬ن ان ‪
7‬ر ن دو ‪3‬د‪
W
8‬ه 

03‬‬
‫ا‪
5‬ن "د ‪ : $2‬و 'د
 را '*‪ %.‬و ا ‪
J%‬ط '‪"Y . A/‬ن و را د‬
‫&دش ر*‪ %.‬و '‪ : %.‬از ‪".‬ر "د ‪ 
2‬د‪. "! 8‬‬
‫'‪ : A‬از ‪ 
3‬؟‬
‫'‪ : %.‬از ‪ $2‬ا*‪ 8: 5‬ا و و از ‪".‬ر "د *ود ‪ :‬و ‪2‬اه‪ %‬در و ‪":‬ز‪8‬‬
‫ا ‪ 8 
"3‬در‪
2‬و
ز در د‪ A‬دا!‪ " 0 . A‬ا ‪
J%‬ط ‪ A4‬و '‪: A‬‬
‫ا ا ز!‪
%3 A‬د ! ا' ‪ <
:‬از ‪" : :‬ا‪ .‬ه ‪" : 0Y‬ا‪ : ". .‬دادم ‪.‬‬
‫‪ FW‬او را "ار ‪3‬د و
"د ‪ $2‬ا*‪ 5‬د و ‪"Y‬ن &د و ر ون ‪:‬‬
‫و او را د و ‪ 
I5< 0‬ن د‪".‬ر داد دو _‪ %5I l‬و
 را د‪".‬ر داد ‪ 
2‬د‪"! 8‬د و در‬
‫‪ 
:‬ن ‪:‬دم در و را‪ 8‬ود ‪ .‬و ا ‪
3‬ر را ‪3‬د و وز &ر'"ار "د و در !"ال ن‬

‫
ل "د ‪ FW .‬و ‪
J4‬ن ')
!‪ A‬و زا‪3 $‬د ‪ F2 ،‬از ن ا را ‪A!" 6d.: 0‬‬
‫و و د‪".‬ر داد ‪ 03‬او را
ادرش &د و ‪J‬د و ادرش را ه‪" 0.*' 6‬د و 
م‬
‫ ادر
 ]‪J‬ا‪" t‬د ‪ .‬ا*‪ 5‬ا‪
5‬ن را در ‪ 

2‬ن ا 
ل ‪o 0‬اد د و در ن 
ل ‪0‬‬
‫ ‪o‬اد ‪.‬‬
‫‪ FW‬در ‪"G‬ادث 
ل ‪ : "' : 223‬در روز ‪" 0J%5 %2‬م _ ا 
ل ا*‪ 5‬‬
‫‪: 
0 6d.:‬ا وارد ! و

او "د و ادر
 &
و "د و )‪* g‬اوان‬
‫‪3‬د‪" 8‬د ‪" 2 6d.: .‬د ه
رون ا<"ا‪ qf‬را *‪":‬د ‪
J52 0 03‬ز ا*‪ 5‬رود و از ‪F‬‬
‫‪
3 0 6d.:‬ر
 دل داد‪" 8‬د ه روز ا‪
J‬ر ا*‪ 5‬را " ‪ :‬ر 
و ‪ 6d.:‬دو‬
‫روز ‪ $2‬از رن
  "ار ! 
ا‪ 
0 0I%‬و و ) !‪، $.
%‬‬
‫ و ‪ A4‬و
ز '‪"7 . A5‬ن روز رن او *ا ر ‪" 6d.:‬د را ‪
:‬د‪3 8‬د و‬
‫‪:‬دم دو _‪ 53 l‬و *‪
:‬ن داد
 را *‪
3 

5 g‬رش !‪
I‬ر !"د و‬
‫ ‪%
%5‬ش و و ‪
JL‬د‪ 
J‬و ‪ Z" 8E3‬دار دو ر‪ 8‬دار از )"ر  دا!‪ A‬و *‪g‬‬
‫را را‪ 0.‬و 'دش را '*‪ 0.‬و ‪ G‬و ‪
3‬ه
د‪ 0.
! 4‬ن 
ر ‪" 8
!"2‬د‬
‫‪"Y ...‬ن ‪ 6d.: $2 0‬ر *‪
:‬ن داد دو د‪ A‬و دو ‪
2‬او ‪ J‬و ش را ‪.‬ا!‪ %‬و‬
‫!‪ $)I‬را ر ‪
:* FW ،‬ن داد ش را ‪ 0‬ا
ن ‪ J‬و ‪I2‬ش را در 
‪ 8:‬ار‬
‫ ‪ %5I‬و
 در !‪& 0J%5 %2 M! 03 $! 0.53 M‬د‪ 8‬روز ‪ 8
:‬از ر ‪ n‬ا ا‬
‫
ل "د ‪" :‬رد‪" 8‬د و ا ‪"+:‬ن در ‪:‬ت ‪"i‬ر "د ‪ 
A 03‬ل "د دو‪ A‬و‬
‫‪ 8
%2‬و ‪ >%2‬ه&ار و ‪" 0.53 d
2‬د ‪ 0I
%Y‬ا ‪ "' 7‬و 'وه را ا ‪3‬د‪8‬‬
‫ "د ‪
)! 0 03‬ر در ) و از *زا‪ $‬ه‪: 8‬د و از ز
ن و و *زا‪ A $‬و‬
‫‪ 0‬زن از 
"
'*‪
.‬ر !‪" 8‬د و ‪e‬اد
 از ‪" 3&%3‬د ر"ا و ‪ 0‬او ‪0S‬‬
‫&اوار "د ر و ‪:‬دم از او "د‪ F2 ! 8‬از ‪' 0I‬و‪* 8‬اوان و ‪:‬دم 
ر‬
‫از ]"ام *و‪ 0.! 0
:‬او !‪" 8‬د ‪ .‬و ‪"Y‬ن ‪ 6d.:‬و را ‪ 
A53‬ج  ا*‪5‬‬
‫'‪K‬ا!‪ A‬و دو 'دن ‪"' %‬ه
ر ‪ 0‬او داد و ‪ A‬ه&ار ه&ار دره‪ 5/ " 6‬و و‪A‬‬
‫‪ %‬را ‪ 0‬او داد و !
]ان را *‪
:‬ن داد ‪& 03‬د او و و و را ‪
03 I‬‬
‫‪ 

)+:‬ن ‪3‬د‪" 8‬د و ز‪ 
:‬را ‪ %.' : K 03‬وان ‪3‬د‪" 8‬د ‪ %
.‬و 

‫ا‪"%3‬ن وا‪ 0‬ا‪. ... A‬‬

‫‪ g) : l<":‬ا<‪".‬ار‪ D‬و ا<=‪ {d‬در ‪ 0: 
» : "' : 6d.: A*E‬د ه)ان‬
‫و "ا‪ G‬ن ه)‪" 0.*4 0‬د و ‪ 6d.:‬ا‪ qU‬ا اه‪ 6‬ا‪o :‬اد را ‪G 0‬ب و *‪
.‬د‬
‫و ‪
0
.! 0‬ا‪
5‬ن ‪G‬ب ‪3‬د و ه&)‪ ! A‬و ‪
3‬رزار ا‪
5‬ن و ا‪"G‬ال ه

‫دراز‪ 
F2 ... A‬را ‪
3‬رزار از ااز‪ A!K4 8‬و ‪ 6d.:‬ا*‪ 5‬را ‪G 0‬ب
‬
‫*‪
.‬د و ا*‪
2 M=< 5‬د!
ه
ن او!‪ 0%‬ا‪ A‬و 
‪ $:‬ر ‪
3‬وس "د و ا_‪ g‬او از‬
‫‪
:‬وراء ا<‪ %‬و ا*‪ " 5‬ار‪ : 0%:‬و
 در ‪"3‬ه
ن ‪G‬ود ‪ 6r] 

7‬د!"ار‬
‫'&‪" 8‬د و ‪" 0. 
0+L‬د و 
ر روز'
ر و ‪
G‬دث ه
ر*‪
3 
A‬ر
 '*‪
.‬ر‬
‫! د‪ A‬او و ‪3 A+G‬دن ‪
J% g‬ط ‪ $" 0+L‬و
 را ‪ ،‬از '‪./‬‬
‫از ‪ ، 0+L‬ن ‪
4
7‬ن ا!‪ .‬و ا‪ :‬دادن و ا ‪ g‬از ده= 

ن "د ‪ .‬ا*‪
.* F3 5‬د و‬

 را ‪ _ 0‬ون ورد ‪ 8
W 
،‬او را ‪ %.*4‬و ‪:‬ت ه
ا *‪ : Q.‬و او را‬
‫‪ 6d.: $2‬ورد ‪": ، 8: 
0 ،‬د 
د‪ J $.‬و !‪ %.*
I5 6I‬و ‪ F2‬ش‬
‫ورد و ‪ $%‬را ‪ 8: 
0‬دار ‪3‬د و ش در ‪E‬د ا‪E‬م ‪4‬دا ‪6r] .* 03 ،‬‬
‫ "د ‪ 
)+:‬را ‪. « ...‬‬
‫ز ه ‬
‫در
ر‪ a%7 8‬ه 
‪ 
I5<

03‬ن ‪o 
+‬اد ‪3‬د‪ 8‬ا‪ A‬از ‪ 
&7‬ت را‬
‫
ر‪ 
" D‬ن ‪3 sJR‬د‪ 8‬ا ‪
G :‬ج ‪ 0+‬در ="‪ 6‬ا<‪".‬ار‪
P D‬ز ‪
3‬ر م د‪
%‬ن را در‬
‫‪"3‬ه‪
.‬ن ذر 

ن در 
ل ‪ 912‬ورد‪ 8‬و ‪ : "' :‬ه‪ 3E‬ن ‪"L‬م ‪
G A‬زم ‪ 
"' .‬ا‬
‫ه)
ن 
<‪
7 03 A‬وان ا !‪ Z‬ون ‪ 8:‬ا‪. A‬‬

 ‪
3‬ر "د را در 
ل ‪
P 201‬ز ‪3‬د‪ 8‬ا‪ 0I
%Y A‬در ="‪ 6‬ا<‪".‬ارخ & ‪ 8:‬و‬
‫*‪ Ud‬در ‪ g) :‬در ‪"G‬ادث 
ل ‪ : " : 201‬وج
 ا<‪ :/‬در ‪
7‬ودا‪ 0‬و‬
‫‪
7‬ودا‪ 0‬را ‪
7 0‬ودان ‪
g‬ز "ا‪" K MG
_ 03 ، %‬د و
 د]" ‪3 :‬د ‪03‬‬
‫روح ‪
7‬وان در و ‪"i‬ر ‪3‬د‪ 8‬ا‪ A‬و در ا\اف ‪ <
):‬د‪ 
* 0 A‬د ورد ‪.‬‬
‫'د& در ز ا‪
J‬ر در ‪ %Y 6d.: A*E‬ورد‪ 8‬ا‪: » : A‬د‪
:‬ن ‪
W‬ه
ن و ه)ان‬
‫و ‪KJ
:‬ان ار د ‪ ! :‬و ‪K:‬ه‪ 
M‬م د '*‪ %.‬و <‪ I5‬ا‪
 8"J‬‬

‫'د ‪ : 6d.: . :‬ا‪ qU‬ا اه‪ 6‬را ‪ 03 ،‬ا‪o :‬اد "د ‪G 0 ،‬ب ا‪
5‬ن *‪
.‬د ‪.‬‬
‫او *‪ A‬و
م د ‪G‬ب ‪3‬د و !‪ A‬ه&ار ‪:‬د را از‪
5‬ن ‪ A5I‬و
‪ %./4 L‬و‬
‫ز‪ :‬ار‪ 0%:‬و ذر 

ن ‪ ، %.‬و ‪"Y‬ن <‪ I5‬ا‪E‬م " م د‪
%‬ن ‪".:‬ا '‪A5‬‬

 م د ‪ F2 ، A5' lR‬از ‪ +:‬روم ا‪" A 
.‬ا‪ A‬و ‪ +:‬ا<وم ‪0‬‬
‫‪d‬ت
 ون ‪ :‬و ! ز ‪ 8N‬را وان ‪3‬د و
ز'‪ A5‬و ‪"Y‬ن ‪6d.: 0 J‬‬
‫ر ‪ ، A5' R‬ان ‪ 03 MJ‬ه)‪
W 0‬ه
ن ‪G 0‬ب
 ‪"o5:‬ل "د ‪&Y ،‬‬
‫‪ A4‬و ‪"Y‬ن ا*‪ 5‬از ‪G‬ب

ز ‪ : 03 2 6d.: :‬از !ه
روم ‪3‬ام‬
‫"ا‪ 4‬؟ '‪")] : %.‬ر‪ 03 ، 0‬دارا<)‪ +‬رو‪": 6d.: F2 . A:‬د 

ز ‪&P‬ا‬
‫روم ‪3‬د ‪ ...‬و
 م د ار و‪ 
A‬ر ‪
J‬ه ‪3‬د و 
ر ‪:‬دم را از را‪J 8‬د‬
‫و ‪ A5‬او ار ‪"3‬ه
‪ a%‬و 
ر "د و ‪
7‬د و ‪"Y‬ن <‪
! 
I5‬‬
‫ن م د‪
%‬ن ‪
=:‬و‪ A:‬ا‪3 %.‬د ‪ ،‬از ‪
J‬ه ‪
7‬‬

‫و از د ه"ا و ه ‪ &Y‬و‬

‫*
د
 ‪ A‬و دو 
ل دا!‪ A‬و ‪ )G )U: :‬ا<‪ "N‬را ‪
.‬د ‪ ،‬ه&)‪! A‬‬
‫و ]‪J‬ا‪
\ t‬ه & *‪"Y . A‬ن ‪ TG‬ا
ن ‪ : $2‬او ا
ن را ‪G‬ب‬

 ا‪ 
.‬ر ‪3‬د و ا اه‪ 6‬ا<‪ T+‬را & ‪
.‬د ‪ ،‬ه&)‪ F2 ! A‬ا*‪ 5‬را ‪
.‬د ‪03‬‬
‫ه‪& 4%‬رگ "د و از و!‪" 0%‬د ‪ ،‬و‪
: A‬وراء ا<‪ %‬و 
‪ +:‬را ا*‪" 5‬ا‪%‬‬
‫و 
م او ر ‪
3‬وس "د و ا*‪
5‬ادر "‪ g}* $‬و "‪
5‬ن "‪ $‬د"داد ‬
‫زرد!‪ A‬و 
ران ا‪
5‬ن *‪ A‬و
 ]‪ A)d‬ا  را
‪ 0‬ه&ار ‪:‬د ‪ $2‬ا*‪5‬‬
‫*‪
.‬د و ‪ v)d] T )U:‬را
د‪ 8‬ه‪
dG 0 a%‬ر "‪ A 

): $‬و ه)‪0‬‬
‫را ‪ A5I‬و ]‪ v)d‬را ‪ 0‬د"ار ‪
dG‬ر ورد و '‪ : A‬د‪ 4‬ه‪
4%‬ن را واز د‪ 8‬و ا' ‪0‬‬
‫ا ‪ . 65I‬او _ را ‪ ،‬از ن ه‪
4%‬ن و ‪52‬وان ‪ ، 8
W‬واز داد ‪ .‬ه)‪ 0‬ار ‪
dG‬ر‬
‫‪
I ، :‬ن ‪
I‬ن ه) در‪ :‬و ه) ‪ 
، %.53‬ه)‪ 0‬را ‪. %.53‬‬
‫‪ v)d] F2‬را
ن ه
_ &د ا*‪
.* 5‬د و ا*‪& 0 5‬د ‪6d.:‬‬
‫*‪
.‬د و ا*‪  5‬در‪ A5% 8‬و ه‪ 03 [ 
: 
] 8
: A‬ار ن ‪". 
4%‬ا‪A‬‬
‫ر*‪ A‬و ه"ا د ! و ا*‪ A5' R 5‬و ‪3 A+G 0 F2‬دن ‪"o5:‬ل ! و 
‪A!" 0:‬‬
‫و از ‪
: 6d.:‬ل "ا‪ A‬و ‪ _
P" AJU_ 0 6d.:‬وار درم *‪
.‬د و ا*‪0 5‬‬
‫&د
 ‪
.* F3‬د و ‪":‬د او را 
‪* <&%: 0‬ود و "د از در‪A* 8‬‬

‫و ‪":‬د 
ن ‪
:‬ل ‪ 
<&%:‬ورد ‪ ،‬وز و !‪
M‬ز 'دا و "د
‪".‬ران ‬
‫در‪ : 8‬و
 ‪
: J‬ل وردن و 
‪ .‬ا*‪" 0.* 
5‬د ‪ 
F2 .‬در‪ 8‬در‪، :‬‬

‪ >%2‬ه&ار ‪:‬د و
"‪
P‬و‪ A/‬و ا*‪ 5‬از ‪ F2‬ار ‪ :‬و 
ر ‪3 $53‬د و
‬
‫ ‪ A/4‬و ه&ار ‪:‬د ‪ ! 0.53‬و ا*‪ 5‬از در‪&
2
8‬د‪ 8‬ه&ار ‪:‬د ار ن در‪ 8‬ه
و‬
‫‪ ! 
4%‬و ‪&U‬م ‪ :‬ر*‪ A‬و "‪
P‬و ‪ T )U:‬را
‪ >%2‬ه&ار ‪:‬د ‪
.* $2‬د و‬
‫"د
‪ >%2‬ه&ار ‪:‬د ه) ر*‪ A‬و ‪ >%2‬ه&ار د‪ 4‬را ‪3 0J‬د و *"ج *"ج ‪"3‬ه

‫ه) را و
 ‪
، A* 
J‬دو ه&ار ‪:‬د ون ‪ :‬و !‪"/J‬ن ‪3‬د و *"ج زد و‬
‫ا‪
5‬ن را ه&)‪3 A‬د و ا*‪ 0 5‬ارد ‪ 5 g‬و "‪
P‬و ادر ا*‪ ./< & 5‬و‪ %./‬و‬
‫ *‪ %.‬و ‪ 0‬ارد ‪ : g‬و ز‪
.:‬ن 
"د و ‪"Y‬ن 
ر ‪ 6d.: :‬زر *‪
.‬د و ‪
:‬ل‬
‫ 
ر و رو ‪ 

0‬د و ار در‪ ! 8‬و ‪
dG $2‬ر
 <‪* I5‬ود ورد ‪،‬‬
‫ ه&ار ‪:‬د
‪E‬ح و <‪
) A‬م و ‪G 0."2‬ب ه) ‪3‬د ‪"L 
،‬م
 ‪"=:‬ر '‪%.5‬‬
‫و 
ر از‪
5‬ن ‪ ! 0.53‬و
‪ L‬ه)‪ 
، %./' 0‬ه)‪"L 0‬م ‪ A/4‬و
 ) 


‫‪ %Y %‬از &د‪
I‬ن "‪ $‬و ‪"Y‬ن ن ‪
dG‬ر ‪ ! < 
A/‬او &
ادر و &د‪
I‬ن‬
‫"‪ $‬از ‪
dG‬ر ون ‪ :‬و ‪ A/4‬و ه‪ 6‬ار ن ‪"3‬ه
‪ 
%2‬ن ه) "د و ‪ 

)+:‬ن ن‬
‫‪
dG‬ر را وان ‪3‬د و
 را ه) \‪3 M+‬د و د 

ن ه راه ‪ 
5‬و‬

 ار‪ 
:‬ن ن ‪"3‬ه
و در‪
.‬ن "د ‪ A5' 8". 
،‬و ‪"=:‬ر ! و در‪F2 . 
:‬‬
‫*_‪ A‬ه) ‪ 
A7‬د 

ن )وز ه) ‪ ، %./‬او از ‪ 8"3‬ون ‪ :‬و ا‪
5‬ن‬
‫ ‪ A!K4‬و " ‪
dG‬ر ‪. « ... :‬‬
‫\‪ : "' : J‬در 
ل ) ‪K: : 
( 201‬ه‪
7 M‬ودا‪ 0‬ون ‪03 :‬‬
‫ا_‪
U‬ب ‪
7‬وان ‪" K MG
_ g‬د و د]" ‪3‬د ‪ 03‬روح ‪
7‬وان درو ‪"+G‬ل ‪3‬د‪8‬‬
‫و ‪
P‬ز *‪3 0%.‬د ‪ .‬ا ا‪ f‬و ‪ 
l<":‬ر‪
4 D‬ر‪
.‬ن و ‪ & _ 
6r.%: l<":‬ا ‪0.I‬‬
‫را 
‪3‬د‪ 8‬و وج
 را در 
ل ‪ 0.!" 201‬ا ‪.‬‬
‫ا ‪ 0J.L‬در ‪
.3‬ب ا<)
رف در ‪ MJ‬وج
 ‪ 0.!" %Y‬ا‪"Y : 03 A‬ن ‪: J‬گ‬
‫ه‪ ) v)f‬ا] ( ‪2 0‬ش ‪ 6
G‬ه‪ 03 ، 0)f‬در ار‪
.%:‬ن "د ‪ ،‬ر دا‪ 03 A‬‬
‫ ‪2‬رش ‪ 8: 0Y‬ا‪ 0 A‬زادان ن د
ر و ‪
2‬د!
ه
ن ن ز‪ A!" :‬و ا‪
5‬ن را ‪0‬‬
‫‪":
: A*E‬ن "ا و در ‪ 
:‬ن او ‪:‬د و '"‪ MJ %‬وج
 ه) "د و
‬

‫ ‪ A‬و ‪ 
%Y‬ل

P . 
: L‬ز د]"ت
 را د ‪
7‬ودا
ن و ‪
P‬ز ‪0+
a%7‬‬
‫را ا ا<‪ & J‬در 
ل ‪ 0.!" 201‬ا‪. A‬‬
‫ا ‪+‬ون ‪
P‬ز ‪
3‬ر
 را در 
ل ‪ 202‬ورد‪ 8‬و '"
 در ‪ 0 202‬د]"ت‬
‫‪
7‬وان ‪
P g‬ز ‪3‬د و ! ‪ K‬را '*‪" 0.‬د و ن ! ‪" %+
7‬د و ‪":
:‬ن ‪0‬‬
‫‪
a%7‬و ‪2‬دا‪ A‬و ‪
.* 8
W‬د و ‪ )7‬از <‪ 
I5‬ن
 را ‪ %.53‬و دژه 
را ‪03‬‬
‫در ‪ 
:‬ن ارد ‪ g‬و ز
ن "د وان ‪3‬د ‪.‬‬
‫ ه ‪211 – 204‬‬
‫‪ F2‬از ‪ a%7‬ه
‪ 201‬و ‪ a%7 202‬د‪ 03 4‬در ‪ 
:‬ن ‪
W‬ه
ن ‪":
:‬ن و <‪
I5‬‬
‫رو داد‪ 8‬در 
ل ‪" 204‬د‪ 8‬ا‪ A‬و \‪ J‬در ز‪ : "' : 0%:‬در 
ل ‪ U‬‬
‫‪ 
:‬ذ

 ‪3 a%7‬د و ه‪ k‬را ‪"J A*52‬د ‪ .‬ا ا‪ & f‬ه) ‪ 0.I‬را ورد‪8‬‬
‫ا‪ . A‬ا ‪ 0J.L‬در ‪
.3‬ب ا<)
رف '" ‪ :‬در 
ل ‪"Y 204‬ن ‪":
:‬ن ‪o 0‬اد ر ‪U‬‬
‫ ‪ 
:‬ذ را ‪
.* 
a%7 0‬د و ‪" AI! U‬رد ‪.‬‬
‫در 
ل ‪ a%7 & 205‬د‪ 4‬رو داد‪ 8‬و ا ا‪":
: : "' f‬ن ] ‪ )U:‬‬
‫ا 
< را ‪)IG‬ا ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن داد و ‪
.* 
a%7 0‬د ‪6r.%: l<": .‬‬
‫
_ '" ‪ :‬دادن ‪":
:‬ن و‪ 8&7 A‬را ‪ 
: U 0‬ذ و و‪ A‬ذر 

ن و ار‪0%:‬‬
‫را ‪ )U: ] 0‬ا 
< و ‪":
:‬ر ‪3‬دن او را ‪2 . : 
a%7 0‬ا‪03 A‬‬
‫در 
ل ‪ U‬ا ‪ 
:‬ذ از ‪)IG‬ا ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن ]&ل !‪ 8‬و ‪)IG 0‬ا‬
‫‪ 8&7‬ر*‪ 0.‬و ‪
7 0‬او ] ‪ )U:‬را ‪ 0‬ذر 

ن و ار‪
.%:‬ن *‪
.‬د‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫*‪ Ud‬ه)
ن '‪ 0.‬ا ا‪ f‬را 
‪3‬د‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫در 
ل ‪
206‬ر د‪ 4‬ه)
ن ] ‪ )U:‬ا 
< ‪":
:‬ر ‪ 8! 

a%7‬و‬

 را !‪ AI‬داد‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫در ‪: 0L_ +] 208‬وف ‪ 0‬زر‪ q‬از ‪":
: M
7‬ن ‪)IG‬ان ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن‬
‫و ‪":
:‬ر ‪ 8! 

a%7‬ا‪. A‬‬

‫در ‪ 209‬ا‪ %7 )G‬ا‪ 
a%7 0 *
I‬ر*‪ A‬و
 اش ‪3‬د و ا اه‪T< 6‬‬
‫ *}‪ g‬را ‪)IG‬ا ذر 

ن داد ‪.‬‬
‫در ‪  )U: 211‬ا‪)IG F‬ان ‪ 0 g_":‬د‪E: A‬ز‪
:‬ن زر‪0L_ +] q‬‬
‫ازد ‪ ! 0.53 +_":‬و ‪":
:‬ن از وا‪ A5' 4)5 0L‬و ‪ "\ )G )U:‬را ‪0‬‬
‫‪ a%7‬زر‪ q‬و
 ‪
.* :‬د و او را ‪ g_": A:"IG‬داد ‪
_ l<": .‬دق وج‬

 را در ‪G‬ود ‪ &J‬در 
ل ‪. " :‬‬
‫" ‪ :‬در ‪ MJG‬ا< ‪ » : "' :‬در ‪ 5] 0%‬و ‪ 
( 210 ) 
:‬م د ‪،‬‬
‫‪ 03‬او را
 ‪ ، %"' & :‬وج )"د و ا
 ‪:‬د ‪" 052 U+:‬د و د‬
‫‪&:‬د‪ Z‬دا!‪ A‬و &]‪ 6‬او ا‪
:U: ^3‬ت ‪!
J: g^:‬ت

U:‬رم ‪EG‬ل "د و او در و‪A‬‬
‫ذر 

ن و ‪
=+‬ن وج ‪3‬د‪ ، 8‬ه ‪ F3‬را از اه‪ g‬ا‪E‬م ‪ :‬د ‪ : g.L 0‬ر 
و‬
‫‪ A
.: ^3 )7‬ن ! ‪3‬د‪E= 8
%2 ، 8‬ع و ‪":‬ا‪ dG nR‬د و ه <‪03 I5‬‬
‫‪":
:‬ن ‪ a%7 0‬او *‪
.‬د ‪&%:‬م
ز ‪. « :‬‬
‫ ه ل ‪212‬‬
‫"‪ :‬در رو‪ vR‬ا<‪ » : "' : 
d‬ورد‪ 8‬ا ‪ 03‬در ا
م ‪":
: A*E‬ن
 م‬
‫د در "ا‪ G‬ذر 

ن و ‪
=+‬ن وج ‪3‬د‪ A
.: ^3 )7 8‬او ‪3‬د و ‪0 8
%2‬‬
‫‪ dG R":‬د و
 ‪:‬د‪" U+: 3‬د و د ‪&:‬د‪ Z‬دا!‪ A‬و ‪ 0‬ز]‪ 6‬او ا‪^3‬‬
‫‪
:U:‬ت ‪!
J: g^:‬ت

U:‬رم و ‪ P‬ن ‪
J:‬ح "د و در ‪J:‬ا وج ‪A
.:

+L‬‬
‫])
رت ‪3‬د و ه <‪ a%7 0 03 I5‬او ر*‪&%: A‬م
ز ‪ :‬و ‪":
:‬ن در ‪ 0%‬ا‪5] %f‬‬
‫و ‪ "\ )G )U: ( 212 ) 
:‬را ‪ a%7 0‬او 
‪&:‬د *‪":‬د ‪ .‬او از ‪0 0I‬‬
‫ 
ل و ‪
U: 
I5<
3‬ر ‪") 0‬د ‪ 
! &] 0‬دت * 
& '‪ A5‬و ‪
3‬ر
 ‪"L‬‬
‫! و ‪"Y‬ن ‪":
: 0 )G )U: g.L J‬ن ر ]‪J‬ا‪
\ t‬ه ‪ G‬ذوا<)‪ %‬را‬
‫‪ gJL 03 ،‬از او وا< ‪" d:‬د ‪ 
: A 
/: ،‬ن ا‪
:‬رت ا
ن و ‪o:‬ب ز‪ :‬و‬
‫ا‪
:‬رت ذر 

ن و ار‪ 0%:‬و ‪G‬ب
 ‪ .‬او در ا‪
:‬رت ا
ن ا‪ 
.‬ر ‪3‬د و ‪ 0‬ن 
‪0G‬‬

‫ر*‪ ، A‬زا ‪ 03‬ادرش در ا
ن و*
ت 
*‪" 0.‬د و هج و ‪:‬ج در ن د
ر ‪2‬ا !‪ 8‬و‬
‫ از ر*‪J] .‬ا‪
\ t‬ه ‪. « A5' "L 
6:‬‬
‫ا وا‪ "= QR‬در ‪"G‬ادث 
ل ‪ 03 212‬ذ‪ 3‬از و‪ n
L‬ذر 

ن ‪: "' : %3 :‬‬
‫‪":
:‬ن \
ه ‪ 
o_ )U:‬را ‪)IG‬ا ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن داد‪" 8‬د و '"‪0I+ %‬‬
‫ه‪ v)f‬ا] را از ه)ان *‪
.‬د و و ه‪] a%‬اق دا!‪ 0 F2 A‬ور‪
f‬ن ر*‪ 03 A‬از‬
‫ا])
ل ذر 

ن "د و ‪3 0‬د'
ن ار‪
.%:‬ن و *‪
:‬ه
ن <‪ A!" 
I5‬و ا‪
5‬ن ‪0‬‬
‫‪":
:‬ن ‪3 A‬د و ‪)IG‬ان 
از " ‪"+/:‬ع ) ا‪ ( :‬ا‪
)+ qU‬ن "د و‬
‫])و ا<‪&U‬ون و و ]‪J‬ا<‪ q\ 0 )G‬ا<ان و 'وه از ‪
=N‬ن
او "د و‬
‫ د]‪ 0‬ر 
‪:‬دم را وا دارد ‪2‬ش را 
ون ‪ %%3‬و \
ه ‪
3‬ر'&ار ‪":
:‬ن‬
‫‪:‬ه ‪
%‬ن )) را
<‪ 
I5‬ن 
ر *‪
.‬د و
ه‪ 6‬رو و ! و ‪3 a%7‬د ‪.‬‬
‫‪ FW‬ا‪
)+ qU‬ن و 
را‪" AI! $‬رد و ‪2‬ش ‪ 7‬ا‪
)+ qU‬ن را‬
‫ د‪3 8‬د و و را
اان د‪& 4‬د ‪":
:‬ن *‪
.‬د و \
ه _‪ %Y 
% 
o‬روز‬
‫
‪ 

:‬ا‪J] 0I%‬ا<)‪ +‬ا< ‪
U‬ف ‪" 8! n+ 03 )+‬د و ون ‪ :‬و ‪:‬دم‬
‫ ‪
=+‬ن 
‪ A‬و \
ه را در ! د]‪3 % ! 0‬د و ‪ 8
:%Y‬در ‪
dG‬ر "د و ‪"Y‬ن ‪J‬‬
‫ ‪":
: 0‬ن ر ‪
)+‬ن ا‪
)+ )G‬ن ه
!) را ‪)IG‬ا داد و و &د !‬
‫ر و \
ه ه‪
%Y 6‬ن ‪"dU:‬ر "د و او را ون ورد و روا‪3 0‬د و ‪J] 0‬ا<)‪+‬‬
‫ز‪ 
%‬ر داد و ‪
3‬ر ن ز‪ :‬را‪. ! A‬‬
‫‪ 6
G FW‬ه‪ v)f‬ا] را ‪)IG‬ا ار‪
.%:‬ن داد و و ‪ 0‬ن ! ر و در‬
‫‪ 
:‬ن ‪ 0<&.:‬و ‪:‬دم زدو "رد در'*‪ A‬و ‪ 4I‬را ‪ %.53‬و ‪" 8
) &Y‬د 
"د‬
‫!" ‪
FW‬ه‪ 
6‬زش ‪3‬د و ‪ 6
G‬ا ه‪ v)f‬در ن ز‪ 
% :‬ا‪ 

: : Z‬‬
‫ا‪: J 0I%‬گ ‪2‬رش ه‪ 0 0)f‬او ر و ‪"Y‬ن در 
‪:‬د و از د]‪ 0‬ون ر*‪A‬‬
‫و ‪ 
3 » 0‬ل « *ود ‪ :‬و در 

رو 
‪ A‬و ‪
3‬ر ‪K' :‬ارد 
ا‪ ! n+ 0I%‬و ‪0‬‬
‫ ‪
=N‬ن و ‪3‬د'
ن ار‪
.%:‬ن و ‪ 
0‬و ‪ 
:‬ن "!‪ A‬و ‪
3‬ر ‪ 

)+:‬ن را در ‪65Y‬‬
‫ا‪
5‬ن &رگ ‪3‬د و
 و ‪ 
:‬ن ‪3 $J%7‬د و
 ذر 

ن د‪ A* 
A‬و‬
‫‪"Y‬ن ‪":
: 0 J‬ن ر ‪ 
: U‬ذ ‪ % <": 6+:‬زه‪ g‬را ‪)IG‬ا ار‪
.%:‬ن‬
‫داد ‪ 
: U ...‬ذ ‪ a%7‬ه 
‪3‬د و در 

3‬ر از ‪J $2‬د و ‪":
:‬ن ‪ ] :‬‬

‫‪ )U:‬ا 
< را *‪
:‬ه ‪ 8
W‬داد‪" 8‬د و ا در روز'
ر ‪"+/:‬ع "د و ‪"Y‬ن از‬
‫‪
3 U‬ر 
‪ ] 5 0.‬را ‪)IG‬ا ذر 

ن و ار‪
.%:‬ن داد و ‪ 0‬او د‪".‬ر داد‬
‫‪ 
I5< 03‬ن را ‪
:‬د‪ %3 8‬و ‪ 
0‬از ‪
:‬ل "د روز ه ‪.‬‬
‫‪ )U: ] F2‬ا‪
5‬ن را از ‪
:‬ل "د روز داد و ا‪
5‬ن از ‪:‬دم ز‪v%: :‬‬
‫ا<‪E‬م ) ‪o‬اد ( "د و ‪"Y‬ن از ‪o‬اد ر*‪ %.‬د‪ 4‬در 
از ‪
W‬ه 
‪ 03‬در *‪o 0%.‬اد‬
‫ "د ‪ 
) 3‬و ‪"Y‬ن ‪ 0‬ن ز‪ :‬ر ‪ )U:‬ا<واد ازد و ه)‪3 0‬د'
ن ن‬
‫ز‪& :‬د او ر*‪ %.‬و "د را ا ‪
: 

a%7‬د‪3 8‬د و
 در ‪ 04%‬ا ‪ 0‬او‬
‫ر و او را !‪ AI‬داد و ] از 
ر*‪ A‬و ‪ 
7‬در‪I a‬د و ‪ I‬از ‪3‬د'
ن‬
‫ ‪ 0‬او 
‪ a‬زد ‪ : 03‬ا ا " ‪ :
3 0 ، ":‬رو ؟‬
‫'‪ : A‬در ‪
3 a%7‬ر از ‪ A 0. 

:‬و ‪ 

:
A/‬ر ‪ A‬و ‪
:‬از ‪
a%7‬‬
‫‪ 

)+:‬ن ها 
‪ . 6‬از ذر 

ن ‪ 0‬ار‪
.%:‬ن ر*‪ A‬و "ادة ]‪J‬ا<‪ )U‬ا< ‪*
U‬‬
‫ 
‪ 0 ] ، A‬او ‪ 
%52‬د ‪3‬د ‪)IG 03‬ا ار‪
.%:‬ن را ‪ 0‬او ه و ‪، %I a%7‬‬
‫‪
F2‬او ‪3 a%7‬د و ‪ F2‬از ‪ 5!"3‬او را !‪ AI‬داد و ار‪
.%:‬ن ] ‪)U:‬‬
‫را‪ ! A‬و ‪
3‬ر
 در ‪ A*' 
K‬و ‪":
:‬ن ‪ :‬زر‪ L_ +] q‬ازد را‬
‫‪)IG‬ان ‪3‬د و ازو ه‪
3 6‬ر 
‪ FW . :‬ا ‪ "\ )G‬را ‪)IG‬ا داد و ‪"Y‬ن ‪J‬‬
‫‪ 0 $! n+‬زر‪ q‬ر او & 
‪ A‬و ‪ 0 )G )U:‬ن ز‪ :‬ر و زر‪q‬‬

او ‪ 4%7‬و ‪ 
)U:‬را‪ $‬را ‪ A53‬و ‪ FW‬ازو ز
ر "ا‪ A‬و و ز
ر داد و او را‬
‫&د ‪":
:‬ن *‪
.‬د ‪ )G )U: .‬در 
‪ 

:‬ا‪ 0I%‬ن ز‪ :‬را از ‪03 
3‬‬
‫از‪
5‬ن
‪ Z‬دا!‪3 Z
2 A‬د و ‪"Y‬ن "ا‪ 
a%7 0 A‬ود ‪ a%7 0‬او !‪ A*
.‬و‬
‫‪ ./ a%7‬در ‪
5 
:‬ن در '*‪ A‬و او در ه)‪2 
4%7 0‬وز ! ‪4%
7 0 FW .‬‬
‫ر*‪ 03 A‬ز‪ :‬در!‪ 
A‬ه)"ار "د و ا ‪ )G‬و 'وه ‪
03‬او "د ‪ 
2‬د‪ ! 8‬و‬
‫‪2‬وان
 ‪ 0‬او ر و ‪'
)U:‬وه از ‪3‬د' 
‪ ! 0.53 $‬و <‪ 
I5‬ن‬
‫!‪" AI‬رد و *‪
:‬ه ن <‪ I5‬را ‪ :‬ا_م ‪ 03‬از "‪
5‬وان ا ‪" )G‬د‬
‫ ‪ A*' A‬و ا وا‪ 0L‬در ‪
P‬ز 
ل ‪ 214‬رو داد ‪"Y .‬ن ‪! 0.53 )G )U:‬‬
‫‪":
:‬ن ‪J] :‬ا‪
\ t‬ه را ‪)IG‬ا داد و او را <"ا ز‪
J7 :‬ل و ار‪
.%:‬ن و‬
‫ذر 

ن ‪ A‬و ‪
}L 0‬ة و ‪
3‬ر'&اران اج "!‪
:* 03 A‬ن او را دار ‪.‬‬

‫]‪J‬ا‪ t‬ون ر*‪ A‬و در د‪"%‬ر ‪ 
:‬و ‪ : 0‬ا_م و ‪ l" )U:‬و ]‪J‬ا<‪)G‬‬
‫‪3 03 MJG‬د'
ن ه)ا‪" )G )U: 8‬د "!‪ 03 A‬در ‪" 8
4
7‬د ) 
‪vU+\ . %‬‬
‫ \
ه در ا
ن ‪:‬د و ‪":
:‬ن ‪
7‬او را ‪J] 0‬ا‪ t‬داد و ] و <"ا او را ‪ 0‬ا‪qU‬‬
‫ ا اه‪ 6‬و ‪ U‬ا‪ R
L 6^3‬ا<=}
ة *‪
.‬د و ]‪J‬ا‪ t‬در ن 
ل ‪ 0‬ا
ن ر*‪ A‬و‬
‫‪":
:‬ن ‪)IG‬ا ذر 

ن و ‪ 
a%7‬را ‪ +] 0‬ه‪
5‬م ‪W‬د و ‪)IG‬ا ار‪
.%:‬ن‬
‫را ‪ J] 0‬ا]‪ +‬ا‪ & )G‬ا ‪ )+‬داد و او ان ز‪ :‬ر*‪ A‬و ‪ )U:‬‬
‫]‪
.‬ب ‪7‬زان ) '‪
.7‬ن ( د‪ A* 
A‬و » _
ر‪ 

" ) « 0‬ن 
_‪
( o‬او‬
‫
ر ! و ا ]‪
.‬ب
او ‪3 a%7‬د و !‪ $.I‬داد و او را در ‪ a%7‬ه‪ %‬و !‪ 

%‬‬
‫‪"J‬د ‪":
: FW .‬ن ‪ &: & < 
:‬را ‪)IG‬ا داد و ‪ 
3‬را ‪ 03‬از 
ا‪$‬‬
‫در ]اق در زان "د زاد ‪3‬د و ‪
.* 8&7 0‬د و 'وه 
ر از ‪:‬دم ر ‪ 0‬را‬

او ه)ا‪3 8‬د و و ان ز‪ :‬ر*‪ A‬و ‪"Y‬ن ‪E 0‬ط ر "ادة ]‪J‬ا<‪)U‬‬
‫ا< ‪& *
U‬د او ر*‪ A‬و او ز
ر دادش و ‪ FW‬ه‪3 "5 a%‬د و & ‪<": dG‬‬
‫ ‪
U: %‬رب 
د‪" 0.* 
A‬د ‪.‬‬
‫& ‪ A/' dG‬و ‪ 
3 0‬ل ر*‪ A‬و در 
‪ 
:‬و ‪& F3‬د ‪
.] )U:‬ب *‪
.‬د و‬
‫ازو ز
ر "ا‪J
:* 03 A‬دار و !"د ‪ < 
.‬او را ز
ر داد ‪ 
_ A' F2 ،‬ر‪0‬‬
‫*‪J
:‬دار "ا ‪
.] )U: .‬ب ‪ 0‬او '‪
:* 
A‬ن ) ‪ " < 
.‬ا‪
5‬ن ر*‪A‬‬
‫و در ‪7‬زان

‪3 a%7‬د و !‪
5.I‬ن داد و ‪".‬را‪
5‬ن را '*‪ 
0 FW A‬زش‬
‫د]"ت ‪3‬د و _‪3 Q+‬د ‪ 0 03‬ه&ار ر‪
: ) 0I:‬د
ن ‪ ( )/‬و ‪ A‬ه&ار '"‪ %‬ه‪%‬‬
‫و ا‪ Z‬ز‪ ( * ) ... 
: 

:‬و » ‪
« 0L‬ا‪
5‬ن 
‪ %.‬و ‪
3‬ر را 
< ‪A/‬‬
‫'*‪ %.‬و ]‪ U +‬ار‪
%:‬ن 'و‪" 8‬د و 
< و را
'وه د‪3 8‬د و &د‬
‫‪":
:‬ن *‪
.‬د و و ا‪
5‬ن را ‪ 0‬ا " ا‪W 6d.: qU‬د و ‪ A: 0‬او ')
!‪FW . A‬‬
‫‪":
:‬ن ‪ < 

7‬را ‪J] 0‬ا‪
d: t‬د ا داد و 
< را &د "د "ا و 
< ‬
‫‪ 03‬در
ر‪ 8‬او ‪ %3‬و ‪"Y‬ن &د او ر*‪ A‬او را ‪ A: 0‬ادرش ‪ A!
)' 6d.:‬و‬
‫]‪J‬ا‪
d: t‬د ا ‪ 0‬ن ز‪ :‬ر*‪ A‬و در 
‪ 

:‬در'‪ A!K‬و ‪2‬ش ‪5
7‬‬
‫او ! و ‪
3‬ر ن ز‪
52 :‬ن ! و ‪":
:‬ن ‪
+] G :‬د‪: P‬وف ‪0‬‬
‫‪ ":
:‬را ‪)IG‬ا داد و او ان ز‪ :‬ر*‪ A‬و ‪
3‬ر ه)‪
%S‬ن ‪
52‬ن "د و و
‪:‬دم‬

‫دژ <= 
‪ 4%7‬و 
را '*‪ A‬و ‪ 0‬د ‪ g‬ر*‪ A‬و در 
‪ 
:‬و ‪ 0‬ا‪ qU‬ا)‪ g‬‬
‫!‪ 03 A!" + M‬اج ‪ .‬و ا‪ qU‬رد ‪3‬د و *‪
.‬د' 
‪ $‬را
ز 'دا و ‪0‬‬
‫‪ F+‬ر*‪ A‬و ‪"Y‬ن ‪& 
0‬د ! &د و ر*‪ A‬و اج را ‪ 0‬او داد و و ازو‬
‫در'‪. A!K‬‬
‫‪............................................‬‬
‫) * ( در ا_‪ g‬ا*‪
.‬د' دارد‬
‫‪............................................‬‬
‫از ‪ 
I5< a%7 0 212‬ن ‪o 0+‬اد

 ‪ 8! A/‬ا‪ . A‬در 
ل ‪
%‬‬
‫‪ sJR‬ا ا‪ "\ )G )U: f‬از ‪":
: M
7‬ن ‪ ! 
a%7 0‬و او را *‪
:‬ن‬
‫داد ‪ 03‬از را‪ g_": 8‬رود و ‪
3‬ر ن د
ر را را‪ %3 A‬و
زر‪%3 a%7 0L_ +] q‬‬
‫‪ g_": 0 )G )U: .‬ر*‪ A‬و ‪" 8
W‬د را ا
د و <‪ I5‬د‪ 4‬از ‪:‬دم ) و‬
‫ر ‪' 0‬د ورد و ‪ a%7 0‬زر‪ A*
.! q‬و ‪  )U:‬ا‪ F‬ازد
و "د ‪"Y .‬ن‬
‫‪ 0 J‬زر‪ q‬ر ه‪ a%‬ا‪
5‬ن ‪3‬د و در زاب دو ‪ 4I 0 8
W‬ر ‪.‬‬
‫‪& )G )U:‬د زر‪
.* q‬د و او را ‪" A]
\ 0‬ا ا‪
:‬و از ‪ .*K2‬ن \
]‪ A‬‬
‫‪ S2‬و در ‪
5 
:‬ن ‪ A/ a%7‬در'*‪ A‬و زر‪ q‬و ‪
W‬ه‪ $‬دره‪ ! 0.I! 6‬و از‬
‫‪ )U:‬ز‪ 
%‬ر "ا‪ A‬و ‪"Y‬ن و را ز
ر داد &د او ر*‪ A‬و ‪ )U:‬او را &د ‪":
:‬ن‬
‫*‪
.‬د و ‪":
:‬ن ‪
:* )U: 0‬ن داد ‪ 03‬ه)‪ 0‬دارا زر‪ 
. q‬و رو‪
.‬ه
او را ‪sJR‬‬
‫‪* )U: . %3‬زان و ادران زر‪ q‬را ‪"/‬ا و
ا‪
5‬ن ن *‪
:‬ن را در‪ 
:‬ن 
د و‬
‫ا‪
5‬ن ه‪
:* 6‬ن ‪ 0+‬را ‪ 0 )G )U: F2 . %.*K2‬ذر 

ن ر*‪ A‬و ‪ )U:‬‬
‫را از " "د در ‪ A!
)' g_":‬و ‪"Y‬ن ‪ 0 )G‬ذر 

ن ر
‪ 
<
/:‬ن ‪3 a%7‬د‬
‫و <‪ 8: +‬و ‪ 
3‬را ‪ 03‬از در ‪ A<
/:‬در‪" 8:‬د '*‪ A‬و &د ‪":
:‬ن *‪
.‬د و‬
‫"د ‪ 
a%7 0‬ر*‪ . A‬ا ‪ 0J.L‬در ‪
.3‬ب ا<)
رف ‪ )G )U: a%7‬را

 در‬
‫
ل ‪ 210‬ورد‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫‪
r‬م ا<)‪ +‬در 
‪ a%7 0: 
A‬ه
‪ )G )U:‬را ‪ %Y‬روا‪ » : %3 : A‬در 
ل‬
‫دو‪ A‬و دوازد‪ 8‬از ه ت ‪ ،‬در ] ‪":
:‬ن ‪"Y ،‬ن م د‪
%‬ن وج ‪3‬د ‪ ،‬از 
‪AG‬‬

‫ا_
ن ‪ :"L ،‬از
\‪ 
%‬ن ‪ 0‬ا‪
5‬ن ‪ %."2‬و *
ده
‪3‬د و ‪ 0‬ذر 

4‬ن ! و ‪0‬‬

 ‪ %."2‬و ‪":
:‬ن ‪ )G )U:‬ا<‪ 
N‬را ‪G 0‬ب
 *‪
.‬د ‪

،‬م د‪
%‬ن‬
‫‪G‬ب ‪3‬د و *‪":‬د‪" 8‬د 

زر‪G 0L_ +] q‬ب ‪ 03 ، %%3‬او ]
_ !‪8‬‬
‫ "د و در ‪"3‬ه‪
.‬ن ]اق ‪ A5' :‬و ‪
P‬رت ‪3 :‬د و ‪
3‬روان ه
‪ :‬زد و ‪ )U:‬‬
‫‪ g 0 )G‬ر*‪ A‬و از &‪":
: 0%‬ن ‪"/ &Y‬ا‪ A‬و <‪ I5‬را از &ا‪
: $" 0‬ل‬
‫داد و ‪G 0‬ب زر‪ ! q‬و زر‪ q‬را ‪ A*4‬و <‪ I5‬او را ه‪3 ZE‬د ‪":
: .‬ن !‬
‫‪&L‬و و ‪:‬ا‪ 0P‬و ‪ .5‬ذر 

4‬ن او را داد ‪G 0 F2 .‬ب
 ر*‪ 
: . A‬ن او و ‪ 
:‬ن‬

 !‪G $‬ب ]‪" 6r‬د و ا‪ ! 0.53 )G )U: :‬و ‪
3‬ر
 
'*‪« A‬‬
‫‪.‬‬
‫‪":
: Ud* g) : l<":‬ر !ن ‪ )G )U:‬را ‪ 
a%7 0‬در 
ل ‪sJR 213‬‬
‫‪3‬د‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫ ه ل ‪214‬‬
‫در ‪
214‬ز ‪ a%7‬د‪ 4‬در ‪ 
:‬ن ‪ )G )U:‬و
 در '*‪ A‬و در ‪ )U: a%7‬‬
‫‪ MJ . ! 0.53 )G‬ا "د ‪"Y 03‬ن ‪ 
3 )G )U:‬را در راه
')
!‪" 0.‬د‬
‫!‪ AI‬داد "
 ر*‪ A‬و ‪ 8
W‬و ذو‪* 0L‬اه‪ 6‬ورد و ‪
W ^3 n)7‬ه
ن داو\‪M+‬‬
‫از ! ه
د‪ 4‬دا!‪ A‬و از راه
‪ a%‬و 'د
'‪ A!K‬و ‪"Y‬ن از ه ‪: +.3‬‬
‫'‪ 
3 A!K‬را ‪ ،‬از ه)اه
ن "د ‪ ،‬در 
‪ 
A!
)' : 
J
2 0‬ا‪gU: 0 0I%‬‬
‫ه‪
.5‬د *ود ‪ :‬و ‪ %3 L%‬و ا ورود ‪ 0‬ز‪ 
3

:‬ن "د را زد و‬
‫ا‪
5‬ن را داد ‪ 03‬ان د
ر ود و )‪ .‬را ‪"+:‬م ‪3‬د ‪ 03‬از 
وارد !"د ‪ .‬و‬
‫را ا‪
5‬ن را ‪ %2‬و ‪" 8
W‬د را ‪3 0J‬د ‪.‬‬
‫‪J] l" )U:‬ا<‪: 
\ )G‬وف ‪ 0‬ا " را در ‪ I5< M+L‬و ‬
‫ا_م را در ‪ 0%):‬و ]‪
J‬س ]‪J‬ا< ‪
J‬ر =‪ %N‬را در ‪K' 8:‬ا!‪ A‬و ‪)G )U:‬‬
‫"د
'وه در ‪ 2‬ا‪
5‬ن ‪ A*'
7‬و ‪:‬ا‪
5JL‬ن "د و ا‪
5‬ن را '‪ A‬ا' در _‪ l‬ه

‫ر‪ 0%‬ا ا*‪ .‬ا ‪ %J‬و
 از ‪ 8"3‬ا‪
5‬ن ‪" s+:‬د و ‪:‬دان "د را ‪ )3 0‬ا‪
5‬ن‬
‫‪ 
5‬و در ز ه ‪' 4% 0./‬وه ‪
7‬داد و ‪"Y‬ن ‪ $2 )G )U: 8
W‬ر*‪ A‬و‬

‫<‪ 
I5‬ن از ‪ 
8"3‬ر*‪ %.‬و 
‪ a%* 0‬ر ن ‪ n)7‬از ‪" 8
4%)3‬د ون ‪%.7‬‬
‫و

‪" 8
W‬د  ا‪
5‬ن 
‪ A‬و ا‪
5‬ن را دره‪ AI! 6‬و ا " و ‪ )U:‬‬
‫‪" 8
W )G‬د را ‪
2 0‬ار *‪
:‬ن ‪ :‬داد ا‪"
:‬د ‪ 5/J‬و ن <‪ I5‬ه&)‪A*' A‬‬
‫و ‪"
7 0 )G )U:‬د "د ا‪
W
:‬ه 
‪ %./' : $‬و ‪
7‬ن ر ‪ :‬د ‪"Y .‬ن‬
‫م د‪
%‬ن و را د و از ‪ 0:
7‬و ر*‪
.‬رش دا‪"52 03 %.‬ا ن 'وه‪ A‬و 
‪%.‬‬
‫و زو ‪ %‬ا‪ $J‬زد و او ز‪ :‬ا*‪
.‬د و ‪%.53‬ش ‪ .‬ا ‪: )U:‬د ‪ 8%2‬و ‪8%5/‬‬
‫ "د و !
]ان 
ر و را ‪ %.' Af:‬و ‪"Y‬ن ا ‪":
: 0 J‬ن ر ها
ن ! و‬
‫]‪J‬ا‪
\ t‬ه را ‪":
: 
a%7 0‬ر ‪3‬د و او در د‪"%‬ر ‪ 
:‬و ‪" 8
W‬د را را‪. A‬‬
‫‪
r‬م ا<)‪ +‬در 
‪ 0: 
A‬در 
ن ا وا‪ » : " : 0L‬م د‪
%‬ن ‪ 0‬ا_
ن
ز‬
‫! و ‪":
:‬ن از ‪ 6r] )U: .53‬د<‪ . ! a%.‬در ‪
G‬ل ]‪J‬ا‪
\ t‬ه را ‪ 03 ،‬وا<‬
‫ا
ن "د ‪&: 
،‬د ‪3‬د و ‪G 0‬ب
 *‪
.‬د و ه)‪ 0‬و‪"3 A‬ه‪
.‬ن و ‪
5' 0S‬د‪8‬‬
‫ "د و ذر 

ن و داد و ]‪J‬ا‪ 0 ، A 
t‬ذر 

ن !

او ‪
=:‬و‪A:‬‬
‫‪".‬ا‪3 A‬دن ‪ ،‬در دژ '‪ 6IU: A/ A/‬و <‪ I5‬او و ‪ n)7‬م د‪
%‬ن ‪W‬ا‪. « %3‬‬
‫ا ‪ 0J.L‬در ‪
.3‬ب ا<)
رف در ه)
ر‪"Y : 03 " : 8‬ن ‪ )G )U:‬در ‪214‬‬
‫‪":
: ! 0.53‬ن ]‪J‬ا‪
\ t‬ه ‪ 03 ،‬در د‪"%‬ر "د ‪)IG ،‬ان ‪3 gJ7‬د ‪ 0 03 ،‬ا
ن‬
‫رود و ]‪ +‬ه‪
5‬م را ‪ . . 
a%7 0‬ا \"ر در ‪
.3‬ب ‪o‬اد در و‪ n
L‬ه)‬
‫
ل ‪":
: : " :‬ن ]‪J‬ا‪
\ t‬ه را و‪ A‬ا
ن داد و او را ‪":
:‬ر ‪a%7‬‬

 ‪3‬د و او در د‪"%‬ر ‪ 
:‬و ‪
.* 8
W‬د ‪":
: FW .‬ن ]‪ +‬ه‪
5‬م را ‪a%7 0‬‬

 *‪
.‬د ‪.‬‬
‫‪ & _ 
6r.%: l<":‬و‪ +] A‬ه‪
5‬م را در ‪ gJ7‬و ‪ 6L‬و ا_
ن و ذر 

ن در‬
‫ه) 
ل ورد‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫در
ر‪":
: 8‬ر‪J] A‬ا‪
\ t‬ه ا " ‪ 0%G‬د‪"%‬ر در ا‪
J‬ر ا<‪"N‬ال ‪: " : %Y‬‬
‫‪"Y‬ن ‪
3‬ر
 
'*‪: A‬دم ‪
52‬ن ! و *‪ A*' 
0%.‬و ‪
P‬ز ‪
3‬رش ا "د ‪03‬‬
‫ه ‪ 03‬در 'دا'د ‪" K‬د ‪ A53 :‬و !ه
و رو‪
.‬ه
را وان ‪3 :‬د ‪ 
،‬ا‪0I%‬‬
‫‪
3‬رش 
'*‪ A‬و رن " د!"ار "د و !‪"I‬ه‪ 
$‬ر ! و ‪"Y‬ن ا '
ه ‪0‬‬
‫‪":
:‬ن ر ]‪J‬ا‪
\ t‬ه ا ‪ G‬را
‪* 8
W‬اوان ‪ a%7 0‬و *‪
.‬د و ]‪J‬ا‪t‬‬

‫ر*‪ A‬و در ا\اف د‪"%‬ر ‪ ، A*'
7‬در ‪
4
7‬ه ‪ 03‬ا‪:‬وز ‪J] dL 0‬ا‪
\ t‬ه‬
‫‪:‬و*‪ F2 . A‬از 
ر*‪& 
A‬د ‪ K‬ر و ‪
3‬ر
 ‪ ! A/‬و ‪:‬دم ازو‬
‫ها
ن ! و
او ‪ 4%7‬و د‪ A‬و 
*‪ %.‬و 'وه از ‪3‬د'
ن ‪ ! 0.53‬و از‬
‫ )‪" "\ )G )U: 0+‬د ‪ 03‬ا " )
م در ‪ Af:‬او ‪ 8dL‬ا ود‪ 8‬ا‪. A‬‬

‫ ه ‪ 217‬و ‪218‬‬
‫در ‪ 0.' 0 217‬ا \"ر ‪":
:‬ن ‪)IG‬ا ‪
J7‬ل و ‪
a%7‬م د‪
%‬ن را ‪
\ 0‬ه ‬
‫ا اه‪W 6‬د و و ‪ >%2‬روز ‪ 8
:‬از !‪
J‬ن ن 
ل از ‪o‬اد ون ! ‪.‬‬

‫در ه)
ن 
ل ‪":
: 217‬ن ]‪ +‬ه‪
5‬م را ‪ A53‬و ‪ MJ‬ن "د ‪":
: 03‬ن و را‬
‫‪)IG‬ان ذر 

ن و ‪ &7‬ن ‪3‬د‪" 8‬د و ‪"Y‬ن دا‪ 03 A‬اد ‪ :‬را و ‪
:‬ل ‪:‬دم ‪:‬‬
‫‪ 
.‬و ‪:‬دم را ‪ 0J%] l ] ، 53 :‬را و *‪
.‬د و او دا‪ +] 03 A‬ه‪
5‬م‬
‫در ا‪5I 03 A 05‬ش و ‪"W 
0‬د و ‪"Y‬ن و د‪& A* 
A‬د ‪ $":
:‬د و‬
‫‪":
:‬ن او را ‪ A5I‬و ادرش ‪ MJG‬را & ‪ A5I‬در ‪
)7‬د او< 
ل و ]‪ +‬را‬
‫در ]اق و ا
ن و !
م و ‪' d:‬دا ‪.‬‬
‫در ‪ 0.' 0 218‬ا ا‪ 
f‬ر از ‪:‬دم ‪
J7‬ل و ه)ان و ا_
ن و ‪KJ
:‬ان و ‪&7‬ان‬
‫د ‪ :‬را ‪ %.*K2‬و 'د ‪ :‬و در ه)ان <‪
5 6d.: . %. 
8
'I5‬ن ‪8
W‬‬
‫*‪
.‬د و ا‪ qU‬ا اه‪
Md: 6‬ن ‪" 8
W‬د و او را در ‪"! 8
:‬ال ا 
ل ‪":
:‬ر‬
‫‪
J7‬ل ‪3‬د و ا‪ qU‬در رو‪
.‬ه)ان
ا ‪:‬دم رو و ! و !‪ A‬ه&ار از ا‪
5‬ن‬
‫را ‪ A53‬و ‪" 8
: 03 
3‬د ‪ 0‬روم '‪. %./‬‬
‫‪
r‬م ا<)‪ +‬در 
‪ 0: 
A‬در ‪"G‬ادث ا 
ل ‪"Y » : " : %Y‬ن 
ل دو‪ A‬و‬
‫ه‪e‬د‪ 8‬ار ‪ :‬د‪
4‬ر‪ 8‬م د‪
%‬ن ‪ 0‬ا_
ن و ‪
2‬رس و ذر 

4‬ن و ‪"3 0+)7‬ه‪
.‬ن‬
‫وج ‪3‬د ‪ ،‬ا‪":
: 04‬ن ‪ 0‬روم !‪" 8‬د و ه)‪ M! 0‬و]‪ 
8‬د‪" 8‬د و ‪ 0‬ه)‪0‬‬
‫و‪ A‬ه
و !ه

3‬ر را‪3 A‬د‪ M! ، 8‬وج ‪3‬د‪! ، 8‬ه

P‬رت ‪3‬د و در ‪
2‬رس‬
‫ 
ر ‪ 

)+:‬ن ‪ %.53‬و زن و *زان د‪3 8‬د و در ا_
ن ا‪
5‬ن ‪:‬د "د ‪،‬‬
‫]‪&: +‬د‪ ، Z‬از در ! ‪ A‬ه&ار ‪:‬د ]ض داد و
ادر ‪ ! 8"3 0‬و "د<‪l‬‬
‫‪" M
P‬د و ادرش ‪" 8"3 0 g=:‬د ‪" d
2
،‬ار ‪
=: ،‬و‪". A:‬ا‪3 A‬د ‪A/4 ،‬‬
‫و ‪o 0‬اد ر*‪&: +] . A‬د‪ A*4 8"3 Z‬و ‪
P‬رت ‪3‬د و ه ‪ 03‬را 
*‪ ، A‬از اه‪ g‬ا‪E‬م ‪،‬‬
‫ ‪ A5I‬و *زان ] ‪ 
+‬ن را د‪3 8‬د و
ز'‪ 0 A5‬ذر 

4‬ن ‪"2 
0 
،‬د و از‬
‫‪"7‬ا‪ M‬م د‪
%‬ن رو ‪ 

0‬د ‪ .‬اول د‪ 8‬ه&ار "د ‪ A ،‬و ‪ >%2‬ه&ار ! و‬
‫‪ 
:‬ن ‪"3‬ه‪
.‬ن !‪ 3‬ه‪ ، A‬ن را !‪" 0
.‬ا‪ ! n)7 
، %‬و
 ‪
5‬ن‬
‫‪ 6d.: F2 . A"2‬ا‪ qU‬را
‪ gY‬ه&ار ‪:‬د ‪ a%7 0‬ا‪
5‬ن *‪
.‬د و ا‪ 8
' 
qU‬‬
‫ ا‪
5‬ن ! و ‪ a%7‬در ‪ A"2‬و ه)‪ 0‬را ‪G 0 0I
%Y ، A5I‬ب اول از م د‪
%‬ن‬
‫_ه&ار ‪:‬د ‪ ! 0.53‬و ‪ dL )7‬ا_
ن ‪3‬د و ‪ ML‬د‪ 8‬ه&ار ‪:‬د
ادر ]‪+‬‬
‫‪&:‬د‪ Z‬اه
و رو‪
.‬ه
ا_
ن ‪
P‬رت ‪3‬د و زن و *زان د‪ 8‬د و ا‪:‬‬

‫ا_
ن ]‪" M
P ] +‬د ‪ R
L .‬و ا]
ن ‪G 0‬ب ا‪
5‬ن ! و از ‪"7‬ا‪* M‬و‬
‫'*‪ %.‬و ‪ %.* 
i‬و 
ر ‪ %.5I‬و زن و *زان ا‪
5‬ن د‪ 8‬د « ‪.‬‬
‫‪
P‬ز ا ‪ 
L‬م م د‪
%‬ن در روز'
ر ‪":
:‬ن و در‪ 

2‬ن ز' و "د‪ 8‬و او در_د ‬
‫‪ 8:‬ا‪ 03 A‬ا‪
5‬ن را د*‪ ، %3 n‬ا‪
:‬در ه) ‪ 
:‬ن در'‪ 0.!K‬ا‪ A‬و ‪ F2‬از و ‪0 6d.:‬‬
‫د*‪ n‬ا‪
5‬ن ‪2‬دا‪)G 0I
%Y ، 0.‬ا‪ *".: t‬در 
ر‪ » : "' : 8&' D‬در ذر 

ن‬

 د!) د <‪ 0%‬ا‪ t‬د]"ت د ‪&:‬د‪
I! 3‬را ‪3‬د ‪":
: .‬ن ‪ "\ )G )U:‬را‬
‫ ‪ a%7 0‬او *‪
.‬د ‪ 
.‬او را ‪ A5I‬و ‪
3‬ر
 ‪"L‬ت '*‪":
: . A‬ن ‪ $2‬از ‪0I‬‬
‫ار‪ %3 Z‬در 
‪ n‬ر‪
)f 0% M7‬ن ]‪ 5‬و ‪ 7 ) 
:‬ر‪ 
M7‬ل ‪ ( 218‬در'‪. « A!K‬‬
‫ ه ل ‪219‬‬
‫در 
ل ‪ 219‬ا‪ qU‬ا اه‪ 6‬در ‪
)7‬د او< وارد ‪o‬اد ! و از اان م د‪%‬‬
‫'و‪ 
8‬ر
و "د و '"‪ &7 0 %‬ز
ن و ‪"3‬د‪
3‬ن _ ه&ار از ا‪
5‬ن را ‪A53‬‬
‫‪.‬‬
‫در ه) 
ل ‪" 219‬د ‪ 03‬ه 'وه از م د‪
%‬ن ‪ 03‬در ‪ a%7‬ه)ان ‪
7‬ن ر د‪8‬‬
‫ "د ‪ 0‬ز‪ :‬روم '‪ %./‬و ‪ g*"’.‬ا‪W:‬ا\"ر ‪ 8
%2 0%N%NL‬د و ‪03 %Y‬‬

 را ‪
W‬ه
ن ‪o‬اد ‪3 8_
U:‬د و ‪
3‬ر و ‪ 0: 
! a%‬ا ‪ 0‬ن ا‪W:‬ا\"ر "!‪A‬‬
‫و ازو 
ر "ا‪ A‬و او & و]‪ 
8‬ور داد و ‪ 8
W 0 0‬و &ات ‪2‬دا‪ . A‬در‬
‫ه) ز‪
:‬ن ‪
:‬ز
ر ه‪ 6‬در \‪
.J‬ن ‪
P‬ز ‪
A<
/:‬در
ر '‪K‬ا!‪ A‬و ‪ F2 0I
%Y‬از 

‫ا*‪ 5‬ه‪ 6‬در
\
ا‪
5‬ن ه)ا‪
.‬ن "د و از ‪ 
Y‬ر " ‪ 
Y‬ر ‪ g*"’ %‬و
 و‬
‫‪
:‬ز
ر و ا*‪ 5‬در اا‪ .‬ا
س ‪o A*E‬اد ‪ !"3 :‬و ‪ 4I
4
4‬دا!‪%.‬‬
‫‪ 0I
%Y‬در 
ل ‪ 0
% g*"’ 223‬و]‪ 8‬ا ‪ 
0 03‬داد‪" 8‬د ‪ 
0‬ر و ‪0 8
W‬‬
‫‪)+L‬و ‪ 53 A*E‬و ‪ )7‬از ‪ 

)+:‬ن را ‪ A53‬و 'وه از‪
5‬ن را ‪ 03 ،‬از ن ‪0+)7‬‬
‫ ‪ $‬از ه&ار زن "د ‪ 0 ،‬ا د ‪ 6d.: .‬ا د*‪ n‬ا *‪ n+L 0 A/ 0%.‬و ‪n)L‬‬

 ‪2‬دا‪ F2 0I
%Y ، A‬از ‪" gd 0‬اه ‪ ، :‬ا*‪ 5‬را ‪":
:‬ر ‪ a%7‬و ‪3‬د ‪،‬‬

‪ 0I‬در 
ن ا*‪ 

5‬و ‪
:‬ز
ر ه)‪" A‬د و در ‪
5 
:‬ن ‪" 0J
I:‬د ‪.‬‬

‫در
ر‪ 8‬ه)ا‪
: 
.‬ز
ر

 ا ا‪ 
%‬ر در 
ر‪
.J\ D‬ن ‪
: » : "' :‬ز
ر‬

 ‪&:‬د‪ 3‬و د‪ 4‬ذ‪ 
:‬ن ‪" :‬س را ])‪ 
+‬داد و ‪ 

)+: 6IG‬ن ‪ : 
،‬ه
اب‬
‫‪3 :‬د و ‪
f‬ر ا‪E‬م را ‪":* : "U:‬د « ‪.‬‬
‫‪ FW‬در ‪
7‬د‪
: 03 " : 4‬ز
ر "د ‪J] 0‬ا‪
\ t‬ه ‪ 0.' %Y‬ا‪: A‬‬
‫» ‪ : 03‬و ا*‪ 5‬ر ‪
3‬وس و
 ه‪ 0‬از د
ز ] و ‪3 A‬د‪ 8‬ا‪ 6‬و ‪L‬ار‬
‫داد‪ 0I 8‬دو<‪ A‬از ]ب
ز ‪ 6
.‬و ‪ +:‬و ‪ 
7‬ار
 
ان ‪3‬و
ن =‪، 6%3 g‬‬
‫‪2‬وز ‪E* 0‬ن ‪ _
L nR":‬ا*‪ : 0 5‬ر و ‪:‬ا ‪ &Y‬در '"ش '‪: . A‬‬
‫"!‪
U‬ل !م ‪J] .‬ا‪
\ t‬ه '‪" 0Y : A‬د ‪ 0I‬ا ا]‪E‬م ‪3‬د ؟‬
‫‪
:‬ز
ر '‪. 6"4 : A‬‬
‫ ‪ q+) 0‬و "ا‪ nR‬ا<‪
U‬ح ‪3‬د ‪
: 
،‬ز
ر '‪: A‬‬
‫"'‪ %‬د‪"/ 4‬رد ‪.‬‬
‫]‪J‬ا‪" %'" t‬رد ‪
: .‬ز
ر
او در‪ 
:‬ن 
د ‪ 
2 : 0 03‬م ورد ‪ ،‬از ا*‪E* 03 ، 5‬ن‬
‫روز و *‪E‬ن 
]‪ 6d.: A‬و ‪2‬ان او ‪ ،‬ه
رون ا<"ا‪ qf‬و ‪ 7‬ا<)‪ g3".‬را ‪ ،‬ه‪ZE‬‬
‫"اه‪3 6‬د ‪. « ...‬‬
‫ا
م ا*‪ 5‬ا د< " ‪ 
6d.:‬را ‪ M* 0‬ا ‪3‬د و ‪6d.: FW‬‬
‫’"*‪ g‬را & !‪ A/ AI‬داد و ن *‪: Q.‬وف ])"ر‪ 0‬رو داد ‪.‬‬
‫’"*‪ g‬دو‪
2 :‬د!
‪ e* 0++ 8‬از ا‪W:‬ا\"ران &‪" 0.‬د ‪"7 gH
/: 2 ،‬ر‪F7‬‬
‫‪:‬وف ‪ gH
/: 0‬دوم ‪ 03‬در 
ل ‪ 193‬ه ‪ 0‬ا‪W:‬ا\"ر‬

‫ر و دو 
ل در‬

‫‪3 $<&] 195‬د و
ر د‪ 4‬در 
ل ‪
=: 0 200‬م "د
ز'‪ A5‬و در ‪: 213‬د و ‪F2‬‬
‫ازو ‪2‬ش ’"*‪
2 0 g‬د!
ه ‪ A5‬و 

ل ‪ 235‬ا‪W:‬ا\"ر "د ‪ .‬ه) ‪ 8
%2‬دادن ‪0‬‬
‫اا
ن م د‪ %‬و ه"ا"اه از
 ‪ a%7 0++ MJ‬ه

).:‬د در ‪ 
:‬ن و‬
‫و ‪ ! 6d.:‬و &ا
م ‪")] Q.* 0‬ر‪ 0‬ا
‪ F2 03 :‬از ‪ 8
%2‬و ‪ >%2‬روز ‪8_
U:‬‬
‫‪
W‬ه
ن ‪o‬اد ن ! را ‪
%Y‬ن وان ‪3‬د ‪ 
03‬ا اوا ‪ 8
4
7‬ن ه‪"+: 6‬م ‪"J‬د و‬
‫در *‪")] qN Q.‬ر‪ 0‬را ‪ 
F\
03‬م دا!‪ A‬ا ‪3‬د و ‪: 
0‬ا ورد و ‪"Y‬ن‬
‫در زان ‪:‬د ‪I2‬ش را &د ‪ 
I2‬ار و‪. %./‬‬

‫ ه ل ‪220‬‬
‫در 
ل ‪ %‬در ‪ 6d.: 220‬ا*‪ 5‬را ‪":
:‬ر ‪3 
a%7‬د ‪.‬‬
‫
م ا*‪ 5‬ر 
‪%‬ر ‪
3 2‬وس "د ‪ 03‬از ‪ 
<":‬ن ‪G »
N 0‬ر « ‪3 sJR‬د‪8‬‬
‫ا ‪ .‬ا*‪ 5‬از ز‪
:‬ن ه
‪ M=< 6L‬و ]‪"%‬ان ‪
2‬د!
ه ا‪:‬ان ‪ +U:‬او!‪ 0%‬در ا‪
dL‬‬
‫‪
:‬وراءا<‪" %‬د ‪)IG 03‬ا ن د
ر را از ز‪
:‬ن  

ن ‪2‬ر  دا!‪ ، %.‬او!‪0%‬‬
‫
و!‪ 03 0%‬ا‪:‬وز ‪ » .5‬ا‪.‬و!‪ %" : « 0%‬ه‪"%‬ز از 
د ه
در‪ 07‬دوم‬
‫‪")7‬ر !"رو از ‪ . A
.I‬در ‪":
: 03 207‬ن ‪)IG‬ا ا
ن را ‪2 0U+\ 0‬‬
‫\
ه ذوا<)‪ %‬داد ا‪ )G‬ا 
< را ‪
I52 0‬ر او ‪ 0‬ا
ن *‪
.‬د و ا‪0 )G‬‬
‫‪
:‬وراء ا<‪ %‬ر*‪ A‬و

3‬وس ‪ 
2‬ر‪ 8‬ا*‪ 5‬ن د
ر ‪2 ،‬ر ا*‪ 5‬ر ‪
3‬وس ‪،‬‬
‫‪3 a%7‬د و او را
دو ‪2‬ش ر و *}‪ g‬د‪3 8‬د‪ 8‬و ‪o 0‬اد *‪
.‬د ‪.‬‬
‫\‪ 0U+‬از *‪
%Y Q.‬ن !
د‪
:‬ن ! ‪ 0 03‬ه&ار ه&ار ) ‪"+: 0‬ن ( درم ‪ 0‬ا‪ )G‬ا 
<‬
‫ ‪
3 . 5/‬وس ‪ 
2‬ر‪ 8‬در ‪o‬اد ‪ 
:‬و ه) 

‪:‬د و دو‪ 2‬و &د ‪":
:‬ن ‪ 
:‬و‬
‫ ‪ %.* 
A‬و ‪ 63 63‬از &د‪
I‬ن در
ر ‪ 0I
%Y ، ! A*E‬ا*‪ 5‬در در
ر ‪6d.:‬‬
‫ &ر'‪ .‬ا‪" :‬د ‪.‬‬
‫از ‪
3 03 A/‬ر ا*‪ A*' 
5‬در ‪ 
:‬ن و و 
ان \
ه
ن ‪ 03‬در ن روز'
ر در‬
‫در
ر ‪ 
A*E‬ر ‪" K%.:‬د و ‪J]
_"d/:‬ا‪
\ t‬ه ‪& 03‬ر'‪ .‬ا‪ :‬در
ر‬
‫ "د و ا‪ qU‬ا اه‪2 6] 2 Md: 6‬رش ‪ 03‬ا‪o :‬اد "د و از " د‪ 4‬در‬
‫‪ 
:‬ن و و ا!‪
%‬س ‪ 03 Z‬او ه‪ 6‬از ‪
3‬ر'&اران &رگ در
ر "د ه‪A/ )5Y 6‬‬
‫در'*‪ A‬و ا*‪ 5‬ا ا‪
\ 0I%‬ه
ن را 
"ان ‪ %3‬و از ‪
2‬درورد ‪" 0‬اه
ن ‪A*E‬‬
‫‪" I%: 0I
%Y ، ! : g".:‬ر او!‪ %‬از "‪
5‬ن و در 
ل ‪ 217‬در ذر 

ن ‪0‬‬
‫‪ U‬او ‪ 
%‬د ‪K' A<
/:‬ا!‪ A‬و در 
ل '*‪
.‬ر و ‪. ! 0.53‬‬
‫‪
:‬ز
ر &
ا*‪ 5‬ه)ا‪
.‬ن "د و ‪ $2‬از '‪" 03 A!K‬د در '*‪
.‬ر '‪ 0.‬ا‪: A‬‬
‫و ا*‪ 5‬ر ‪
3‬وس و
 از د
ز
‪
)2 4I‬ن ‪" 0.‬د‪"53 03 6‬ر را از‬
‫
ز
ن ‪ 6
.‬و ‪ 
0‬ان  

ن
ز 'دا‪ F2 . 6‬از ‪! 0.53‬ن
 و !‪AI‬‬

‫’"*‪ g‬ا‪W:‬ا\"ر &‪ 0.‬در ‪ 223‬و ‪! 0.53‬ن ‪
:‬ز
ر در ‪ 225‬د!)‪
%‬ن ا*‪ 5‬ا
م‬
‫ و ‪ ! 8Y‬و در ه)
ن 
ل ‪ 6d.: 225‬ا*‪ 5‬را ه‪. A53 6‬‬
‫‪
P‬ز ‪":
:‬ر‪ A‬ا*‪ 
a%7 0 5‬در ‪" 220‬د و و 
‪ 
0 223‬ل در ذر 

ن


 ‪ 
4%7 :‬ا
م و را ‪
.*' M* 0‬ر ‪3‬د ‪.‬‬
‫‪ MJ‬ا‪ 0I%‬ا*‪ 5‬از
 رو 'دا و ‪
.*' 0‬ر او در داد ا "د ‪ F2 03‬از‬
‫‪ 0I‬روز'
ر ا*‪3 a%7 

5‬د و در اا‪ .‬او ‪%2 6d.: : : 8 
"3‬ا!‪A‬‬
‫‪ 03‬و از ]‪ ) 
8‬و "ا‪
\ A‬ه
ن را ه‪ 6‬در ‪
3‬ر وارد ‪ %3‬و از‪
5‬ن‬
‫
ر ‪"/‬اه و ‪"Y‬ن ا*‪ 5‬د ‪ 03‬ا' \
ه
ن 
 ‪
"! 8Y‬ز و!
ن در‬
‫در
ر ‪" 0+‬اه ا*&ود ا ا‪ 0I%‬ا "ا 
‪ Md‬ر‪
JL‬ن \
ه او ‪"5‬د و "د‬
‫از‪
I%‬ر ‪
Y 
 
8‬ر
 را *ا "ا 
"‪ $‬و 
"ان ‪3‬دن ر‪
JL‬ن "د ‪3‬د ‪.‬‬
‫ ه ز 
ن
‪"#$%‬‬
‫
‪"L‬ت در ‪ 6 :‬ا<‪+J‬ان در ‪ » 0)+3‬ار!‪ : " : « q‬ار!‪ Q.* 0 q‬و ‪"I FW‬ن و *‪Q.‬‬
‫! =‪ 0N‬دار و ‪
L‬ف ‪"3‬ه در ز‪
L": :‬ن از "ا‪ G‬ذر 

ن و &د ‪! K‬‬

 ‪. :‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪ 6} : "' : « : » 0)+3‬اول و ‪ 5‬دوم و ن ‪
* 0‬ر‬
‫ور‪ A‬و ن رو‪ A
.‬در ارد ‪ 
: 6
)' 0 "' : d ، g‬ن ‪: 
03‬‬
‫از ا‪
5‬ن "د ‪"%:‬ب ا‪ %‬و ‪
* 0: %"' :‬ر‪ A‬و ‪
%:‬ن ‪ 03 A 
3‬از‬
‫!"ات ‪2‬و ‪ %%3 :‬و 
را ‪
J:‬ح ‪ :‬دا‪. %‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪ » 0)+3‬دروذ « ‪ : "' :‬در ‪ 

2‬ن ن ذال =‪ 0N‬دار ‪ ! ...‬ا " د<‪ A‬دارد‬
‫ ‪ A
7 0I‬در ‪:‬زه
ذر 

ن زا در ‪ $
.‬ا " ‪ 0.' of‬ا‪: A‬‬
‫و
<}‪ : M‬ا !‪ 6".‬و دروذ‬
‫]‪ A+‬ا\اف ا<=‪ g]
*
%‬و ازدد‬
‫و ا !‪ A 
6".‬و در ‪ 
8dL‬د از ‪ a%7‬او

 ‪3 :‬د‪ 8‬ا‪ A‬و در ‪8dL‬‬
‫د‪ 4‬در ‪: "' : 6d.: $
.‬‬

‫و }‪ .J‬ا !‪ 6".‬و دروذ‬
‫<=‪
=< AU‬ح ا<‪ 
G d%‬ل ‪...‬‬
‫*‪ I5+‬و ا‪ Q%7‬ا<‪Er‬م و دروذا‬
‫*‪ 6‬ادروذ و ا<‪Er‬م ‪":‬ا<‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪ 3 0 : "' « 

% » 0)+3‬اول و ‪"I‬ن دوم و ‪ F2‬از دال =‪0N‬‬
‫ 
‪ 0N= 03‬دارد و ‪ AG".:‬و ‪G 
FW‬وف ‪ A
7‬در ذر 

ن در‬
‫ ‪ K‬از "ا‪ : 
G‬ا " )
م در ‪ $
.‬ا " ‪ 0.' l" )U:‬ا‪: A‬‬
‫ر‪ :‬ا‪
I
0%: t‬و و‪0‬‬
‫ =
_)‪ v‬ا_‪E‬ب * ‪5: g3‬‬
‫*‪" .‬م ‪ K‬ا<‪I 6< 0:/‬‬
‫ 
‪ FI 0‬و )د‬
‫‪ 

% 
L‬و ا<‪
:‬ح ‪vU5:‬‬
‫ ا< ا<وح ا<‪..* /‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪" » 0)+3‬ر « ‪ 3 0 : "' :‬راء ده در ‪"
5 4%* 6‬ر ‪...‬‬
‫در 
ر‪ D‬د‪ 03 8: q5:‬ا اه‪"d%: d 6‬ر ا " ا‪" qU‬ر‪" 03 %‬را *=‪0‬‬
‫ه‪ 0.' 6‬ا و "ر ‪ A"3‬در 
‪"
5‬ر ‪
! 0 ،‬م ر*‪ )U: ... A‬ا<‪6IU‬‬
‫‪ J‬داد‪ 8‬ا‪ 03 A‬و ا اه‪" d 6‬ر‪ %‬را در <‪ "\ )G )U: I5‬در‬
‫د‪"%‬ر در ‪ 

a%7‬د‪ 8‬و ا اه‪ d 6‬را در ‪ 0.* 
0.53 210‬ا‪. A‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪
.J\ 0)+3‬ن در
ر‪
: 8‬ز
ر ‪
L 2‬رون ‪ ... : " :‬او را ‪: 0‬‬
‫را د در 
ل ‪ 225‬و در ا ‪5)! 0 6d.:‬ش زد 
‪:‬د و در ‪ :‬را


 ‪ 0W :‬ا ‪ 03‬رو و ‪ 0\! F+ :‬ا‪ A‬ار ‪. ! 853‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪L » 0)+3‬ان « '" ‪ K 6} :‬در ذر 

ن ‪ : 
03‬در ن‬
‫‪ 8
4
7‬دا!‪. A‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪K3 » 0)+3‬ج « ‪ : "' :‬و ‪ A3G‬و در ‪ 

2‬ن ن ‪ 
67‬م دژ و‬
‫ز‪ %:‬در ذر 

ن از ‪ 8
4
7‬ه

 ‪ :‬و ا ‪ 0
4 0)+3‬ا‪ A‬و ‪
%:‬ن‬
‫‪
4
7‬ه‪ A‬و ‪:‬ب !‪ 8‬ا‪ ، A‬ا " )
م ن را ‪ 0. n)7‬و '‪ 0.‬ا‪: A‬‬

‫و ا !‪ 6".‬و ا<‪KI‬اج و ‪=.+:‬‬
‫‪ 
I
%‬و ا<‪ g/‬د و )&ع‬
‫و ‪2‬ا‪ 03 A‬ا ‪: 0)+3‬ب ‪
* « 8K3 » 
« 83 » 0)+3‬ر‪. A‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪E3 » 0)+3‬ن روذ « '" ‪
%:‬ن رود &ر'‪ A‬و ن در ذر 

ن‬
‫&د ‪ AI
! K‬و ا*‪ 5‬ه‪ 4%7 : 

03 :
4%‬در 
*ود ‪ . :‬ا‪
).G‬ل‬
‫‪ :‬رود ‪
4
7‬ه ‪ 
03‬م ن در ‪
7‬ه
د‪E » 4‬ل رود « و » ذرود ا<وذ « "!‪8! 0.‬‬
‫ه) ‪ !

7‬و ‪
%Y‬ن ‪E 03 
) :‬ل رود و ذرو ذا<وذ ‪ lU‬ه) ‪E3 0)+3‬ود‬

! ‪.‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪: 0)+3‬ا‪ Q.* 0 : "' : 0P‬و ‪ 0N= P‬دار ! ‪"5:‬ر &رگ و‬
‫ &ر'‪ .‬و ‪"5:‬ر ! ذر 

ن ‪ 
 v)& ...‬زم در ‪ A*E‬ر! ‪)IG‬ان‬
‫ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن ! و
روه
و دژه
ن را 
‪ A‬و ن را 
دان ‪3‬د و <‪ 
I5‬ن‬
‫ 
ر در 
')
!‪"Y FW A‬ن
 ‪2 :‬ا ! ‪:‬دم ‪ 8
%2 
0‬د و در 

‫*ود ‪ :‬و ‪ %. 
8
4
7‬و در ن ‪. ... ! dU.:‬‬
‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪ » 0)+3‬ور‪
f‬ن « ‪ Q.* 0 : "' :‬و ‪"I FW‬ن و در ‪ 

2‬ن ن "ن و‬
‫‪ A3G 0 +‬راء ورد‪ 03 A! ، 8‬در ‪ 

2‬ن ‪:‬ز ذر 

‪ A‬و از 

در‪8‬‬
‫ا<س دو *‪ A4%‬و در ‪ 
:‬ن ور‪
f‬ن و ‪
=+‬ن ه‪ a%* A‬و در ‪
.3‬ب ا<‪".‬ح ‪03 8:‬‬
‫ور‪
f‬ن در ز‪ :‬ذر 

‪ A‬و ن
ار!‪ q‬در روز'
ر
 ز 
&د ! ‪. ...‬‬
‫ ‪ &7 0‬ا "ا‪ G‬و 
د
‪ 03‬در ‪ l+./: 

.3‬ذ‪ 3‬از 
در ‪"G )R‬ادث روز'
ر‬

 !‪ 8‬ا‪"%3‬ن در ذر 

ن ده ه‪ 
0 A‬م »

I‬ن « ‪ 03‬در ‪
.3‬ب » ا
‪ :‬ده
ت‬
‫‪"53‬ر « ) ص ‪&7 ( 151‬و ده‪
.‬ن ‪"NL‬ر در ‪ 
:‬ن " و !
ه‪"W‬ر 
م د‪ 8‬ا و ا‪
).G‬ل‬
‫ 
ر ‪ :‬رود ‪ 03‬از 
دا ه
ز‪
:‬ن
 "د‪ !
8‬و ‪ 
AJ
%: 0‬م
 ا »‬


I‬ن « "ا‪. %!
8‬‬
‫‪
\ N:‬ه ‪ =:‬در ‪
.3‬ب ا<‪J‬ء و ا<‪
.‬ر‪
Y ) D‬پ ‪
2‬ر‪ – F‬ج ‪ 3‬ص ‪ 03 ( 9‬در‬
‫‪G‬ود 
ل ‪3 l< 
355‬د‪ 8‬ا‪ A‬در
ر‪ » : "' : 
8‬ا‪ 
"%f
:‬ن ا‪
5‬ن ‪J: 
2 0‬‬
‫ا د‪
d‬ن و ا !
‪ 3‬و ا ا ا<"‪
7‬ء و
 ‪ :‬و د‪4‬ان ‪ %+
L‬و در &د ا‪
5‬ن‬
‫ز‪ :‬ه'& از ‪. 
) J: 
2‬‬

‫‪
7‬د‪ ) 4‬ج ‪ 6‬ص ‪ ( 112‬در ‪"G‬ادث ز‪
:‬ن ‪":
:‬ن ‪ » : " :‬در روز'
ر او‬
‫‪ 
:‬ن ‪ J%7‬و
 ‪" ]:‬د ‪ 03‬روان ‪
7‬وان درو د‪ 8! 8:‬ا‪ A‬و ‪":
:‬ن ‪)U:‬‬
‫‪ )G )U:‬را ‪ a%7 0‬او *‪
.‬د و ‪ 

)G )U:‬ر از ه)اه 
‪! 0.53 $‬‬
‫«‪.‬‬
‫‪
7 FW‬د‪ ) 4‬ج‪ 6‬ص ‪ » : "' : ( 117 – 114‬دا‪
.‬ن
 ‪ – :‬ورد‪ 8‬ا‬
‫‪ 03‬و ‪ 0‬ر! ‪" 8‬د و ‪
:‬درش ز ‪" 65Y‬د و ‪ a%‬د‪ A‬از د‪ 8‬ه
ذر 

ن‬
‫‪: ،‬د از ‪ 
NJ‬ن "اد ‪ 03‬او را ]‪J‬ا‪ 0.! %.' : t‬اش ! و ازو
ر '*‪ A‬و او‬
‫‪ ! 0.53‬و
 در !‪" 6I‬د و ‪
:‬درش او را زاد و ‪
3‬ر ‪3 :‬د ‪K' 03‬ران و را *اه‪6‬‬
‫‪ %3‬و 
ر ‪ 
!"3‬و ‪&G
2‬م ! ‪.‬‬
‫‪:‬دم ن د‪ 8‬ا ‪Y‬ان او را ‪
3 0‬ر ')
!‪ %.‬و "رش !‪ 6I‬و ‪ $% $!"2‬را ‪ :‬داد‬
‫‪%2 .‬ا!‪ 0.‬ا روز ا او "را‪J Z‬د و و در 
‪ 0‬د"ار ‪" 0.‬د و و ‪":‬‬
‫‪ $%‬را د ‪ 0. 
03‬ا‪ A‬و از ه‪ " 8NL ":‬روا‪. A‬‬
‫'‪ : A‬ا ا ‪ 0
2 : 2‬ا ‪" %+‬اه "د ‪.‬‬
‫در ه) ‪"3‬ه‪
.‬ن 'وه از ‪ 
:‬ن "د و ا‪
5‬ن را دو ‪"52‬ا "د ‪
03‬ه‪$I)53 6‬‬
‫دا!‪ %.‬و
‪ I ، %. 
) 4I‬را ‪
7‬وان و د‪ 4‬را ])ان ‪
7 . %.' :‬وان‬
‫ ا ‪
3‬ر ‪ 0‬د‪ 
8‬ر*‪ ، A‬او را د و ‪ I
Y 0‬او ‪ 2‬د ‪ .‬او را از ‪
:‬درش ‪0‬‬
‫‪&:‬دور '*‪ A‬و ‪ 0‬ز‪" :‬د د ‪ %"' .‬زن ‪
7‬وان *‪ 0.‬او ! و رازه

‫!"هش را و '‪
5‬د و از او‪ 
.‬و &ان ه 
‪ $‬او را '
‪3 8‬د ‪.‬‬
‫‪ 
: a%7 03 A!K4 %Y‬ن ‪
7‬وان و ])ان رو داد و ‪
7‬وان ز‪ 6‬دا!‪ A‬و از ن‬
‫‪:‬د ‪ .‬زن ‪
7‬وان د]" ‪3‬د ‪ 
03‬را در ‪
3‬ر ‪" 5
7‬د ‪3‬د‪ 8‬ا‪ A‬و روا‪ $‬در‬
‫و د‪ 8! 8:‬ا‪ A‬و ‪ 0S‬از ‪ A*52‬و ‪2‬وز !)
را " داد‪ 8‬ا‪ 0 A‬د‪ A‬و ‪0‬‬
‫!)
"اه ر و ا ان ‪" MJ‬د ‪ 
: 03‬ن ه
‪:‬اد و ه !
م ا‪ $J%7 :‬دا!‪. %.‬‬
‫‪ F2‬از ن ‪:‬دم ازو ‪2‬و ‪3‬د و '"اه ا زن را را‪ %.*' A‬و
 ‪2‬وان "د‬
‫را ان "ا‪ G‬و د‪ 8‬ه
')
!‪ A‬و ا‪
5‬ن ا‪ 0
: Z‬و "ار "د و ا‪
5‬ن را !)‪ 5‬و‬
‫‪ %‬داد و *‪":‬د ‪ 0 03‬د‪ 8‬ه
و 

"‪
$‬ز 'د و ‪" 8 r.%:‬م از ‪M5‬‬


!‪"Y ، %‬ن ‪
4%‬م *ا ر ‪:‬دم ون ‪ %‬و ‪:‬د و ز و ‪"7‬ا و ‪"3‬د‪ 3‬از‬
‫دور و &د ‪K4‬ار ‪
2 0I 4:‬ر‪ %%3 8‬و ‪. %5I‬‬
‫ن 'و‪ 8‬ا ‪
3‬ر ‪3‬د و
‪:‬اد ‪:‬دم ا د‪ 8‬ه
‪ 0‬د‪ 
: A‬ن ‪ ! 0.53‬و ا‪ %.‬ا‬
‫*‪
:‬ن را ‪ 03‬داد‪ 8‬ا‪ A‬و ا‪ 8&4‬ن ‪ . AY‬هاس و ‪* 6‬اوان ‪:‬دم را در'*‪ A‬و ‬
‫در‪ 
a‬را ‪
7 0‬ه 
‪ 03‬دور "د *‪
.‬د و ه ‪ 03‬را از ‪:‬دم 
*‪ 0Y %.‬د و ‪0Y‬‬
‫ &رگ و ‪
)+: 0Y‬ن و ‪ 0Y‬ذ‪ 
%.53 : :‬ا‪ 0I%‬ن ‪:‬دم ‪
.53 0‬ر " '*‪ %.‬و‬
‫راه&
ن و و‪ 

2‬ن و *‪ 
"7 0%.‬ن و ‪2‬وان ه
 
‪".‬د‪ 8‬و 'د ‪. :‬‬
‫<‪ 
$ 
I5‬ر ! ‪%Y‬ا‪" 0I‬ارا‪ A 0 $‬ه&ار ر ‪ 
2 &7 0 ،‬د'
ن ‪.‬‬
‫! ه
و د‪ 8‬ه
را '‪
5‬د ‪ 65Y .‬زه‪ 8‬از ‪:‬دم '*‪ A‬و ‪ A" $ 0‬و در ‪
J‬ه *ود‬
‫ د و ‪ .)3‬ر‪ 6G‬و د<"ز دا!‪ A‬و <‪ 
I5‬ن 
ر در
ر را !‪ AI‬داد و *‪
:‬ه
ن‬
‫‪ %Y‬را ‪ A53‬و در از ‪
.3‬ب ه
ورد‪ 8‬ا ‪ 03‬از ‪ 
0 0S 0+)7‬د ‪ 8
:‬ه&ار ه&ار ‬
‫را از ‪:‬د و زن و ‪"3‬د‪ A53 Z‬و در 
ر‪ D‬ورد‪ 8‬ا ‪ 0.53 
0I 
3 n)7 03‬ا‪A‬‬
‫دو‪ A‬و ‪ 8
%2‬و ‪ >%2‬ه&ار و ‪" d
2‬د‪ 8‬ا‪ A‬و ا دا 
ا‪. A‬‬
‫‪ : 6d.: F2‬ا*‪ 5‬را *‪
.‬د ‪ 

03‬رو و !"د و ‪)IG‬ا ه)‪
J7 0‬ل را ‪ 0‬او‬
‫داد و و‪ 0i‬او را ‪L %Y‬ار داد ‪ 03‬ه روز ‪" 03‬ار !"د د‪ 8‬ه&ار دره‪ 6‬و ه روز ‪03‬‬
‫"ار ‪"5‬د ‪ >%2‬ه&ار دره‪ &7 0 6‬روز و ‪ 87‬و ‪ 
:‬ون و ‪ 0S‬از ‪)IG‬ا ‪
J7‬ل ‪ 0‬او‬
‫‪ :‬ر ‪4‬د و ه‪ : 0I:
4%‬ر*‪ A‬ه&ار ه&ار دره‪ 0 6‬او ‪. 5/‬‬
‫ا*‪ 
I 5‬ل
او ا ‪3 :‬د و
 ازو ‪ %Y‬د*‪" AI! 0‬رد و دو
ر‪a%7 0 8‬‬
‫‪ 8
%2 K 0 
. :‬د ‪ ! 03‬ا‪".‬ار "د و ‪"Y‬ن ‪& $':‬د ! ‪
3‬ر و ‪a%‬‬
‫'‪&' A5‬ان
 
ان و *زان "د ون ‪ 03 :‬در ‪
0:
7‬زر' 

ن ‪ 0‬ار‪
.%:‬ن‬
‫ ود ‪.‬‬
‫‪
J% g‬ط ‪d‬ا ‪ I‬از ‪
=N‬ن ار‪
.%:‬ن !‪ $.
%‬و و ‪ $2‬از ن د‪ 8‬او !‪8‬‬
‫و ‪
:‬ل 
ر داد‪" 8‬د ‪ $
7 03‬را ر د و او ‪" 0.*KW‬د و "د

:‬در و "اه و‬
‫ز‪ $‬در ا و 'د ‪" 8:‬د و ا ‪"+:‬ن ه'
‪: 8‬دم را
ز 

5‬ن د‪3 : 8‬د

‫ا‪
5‬ن ه) ‪
3‬ر را روا ‪ :‬دا!‪ F2 . A‬و را '*‪ A‬و &د ا*‪
.* 5‬د و ‪ 6d.:‬دو‬
‫ه&ار ه&ار ) دره‪ 03 3 0 ( 6‬او را ز‪ 
8‬ورد " داد‪" 8‬د و ه&ار ه&ار ‪0I3 0‬‬

‫ش را 
ورد " داد‪" 8‬د و ا ‪
J% g‬ط دو ه&ار ه&ار *‪
.‬د و ا‪ 
.‬ر‬
‫داد ‪)IG 03‬ا
ن ز‪" :‬د را '&‪. %‬‬
‫ا*‪ 
5‬را &د ‪ 6d.:‬د و او در‪ :‬را "د و *‪
:‬ن داد د‪
.‬ن و ‪
2‬ه 
‪ $‬را‬
‫ ‪ J‬و در 
ل ‪ ( 223 ) 23‬ار ‪ ! 853‬و 'وه ‪%2‬ا!‪ 0.‬ا ‪"Y 03‬ن
 ‪"+:‬ن‬
‫د‪ $.‬را "ن "د را و‪ <
: $‬و ‪: 
%‬دم ‪ 03 %J‬از د‪ A‬ن دردش‬
‫
‪ :‬و روان و ‪ &Y‬از ن ‪ %3 ) FG‬و ا از &ر'‪ $
5' .‬ه
در ا‪E‬م "د و‬
‫روز '*‪
.‬ر و ‪ 

)+: 57‬ن "د و ن روز د‪" 0%‬د ‪ 
Y‬رد‪ 8‬روز '‪ 0.!K‬از ر‪
}:‬ن‬
‫
ل دو‪ A‬و ‪ A‬و ‪. 0‬‬
‫‪ 0
2 6d.: F2‬ا*‪ 5‬را 
د و 
ج ‪ 0‬او ‪ 5/‬و دو 'دن ‪ %‬را‪: 0 0.‬وار و‬
‫'"ه و دو
زو ‪ %‬و ‪ A‬ه&ار ه&ار دره‪ 0 6‬او داد و ا‪
'%‬ن را *‪
:‬ن داد ‪ 03‬او‬
‫را ‪ %
.‬و ازو ‪
2‬داش ‪. « ... 4‬‬
‫ا‪
\ N: 0I%‬ه در ‪ 

2‬ن ا ‪ A)L‬روز '*‪
.‬ر
 را ‪ 14‬ر‪
}:‬ن ‪0.!" 223‬‬
‫ا‪ A‬در‪ A A‬و ‪ $2 0I
%Y‬از '‪ A!K‬و ‪ F2‬از "اه ‪ 
:‬ر‪
.*' D‬ر
‬
‫‪ 0I
%Y‬در ‪ 8: J.: Kb:‬ده‪ 6‬ر‪
}:‬ن ‪" 222‬د‪ 8‬ا‪ 
A‬در‪ 0I A‬در روز‬
‫! ‪ K‬را '*‪ 0.‬ا و ا'
 در ه)
ن روز '*‪
.‬ر !‪ !
8‬ده‪ 6‬ر‪
}:‬ن ‪"! :‬د ‪.‬‬
‫‪
%Y‬ن ‪ 0S 03 
) :‬در ‪ .:‬روز و ‪ 8: 8
:‬در‪ A.‬و در ا_‪ 14 g‬ر‪
}:‬ن ‪222‬‬
‫ "د‪ 8‬ا‪ A‬و در 
ر‪ 
D‬ل ا!‪
J.‬ه رخ داد‪ 8‬و ‪ 
Y 
0"4%‬ر روز ‪ F2‬از '‪
5‬د‪8‬‬
‫!ن ! ‪ % K‬در ‪ 14‬ر‪
}:‬ن ‪
.*' 222‬ر !‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫‪":‬د در ‪:‬وج ا<‪K‬ه‪ A/ M‬در
ر‪ 8‬ز‪ 
03 %:‬در 
‪)IG‬وا ‪3‬د‪8‬‬
‫ا‪ G! A‬دارد و در ‪
P‬ز از د"ار ‪:‬وف در ‪ : / %‬را و ‪ » : "' :‬ا'‬
‫ا ]& و ‪ lN< A)IG 0 g7‬و ‪L‬رت 
ر و ر‪
'% A)G‬ن "‪: A%: $‬دم‬
‫‪K4‬ا!‪ 0.‬و !
ه
ن اان را ‪ ! . 
0‬در ‪ ) %‬ا<‪
J‬ب و ا "اب ( ‪ 
:
3‬ب ‪I‬د‪" 8‬د و‬
‫د"ار را ‪ 03‬از ن 
د ‪3‬د‪ 6‬در ‪ I5‬و در
و ‪ 8"3‬و دژه
را 
‪" 0.‬د و ‪:‬د‪:‬‬
‫را ‪ 03‬از ا‪ 6:‬در 
‪ 0.5‬ا ‪" 8
5%‬د و ‪
2‬د!
ه
ن ا‪
5‬ن ‪" 0.!
)4‬د !
ه
ن‬
‫&ر و ان و و ‪ Z‬و ‪ &7‬ا‪
5‬ن از ا‪ 
03 ):‬د ‪3‬د‪ 6‬ز‪ :‬د]‪ 0‬و ا<ان‬

‫و ‪
=+‬ن و ذر 

ن و ز
ن و ا و ‪&L‬و و ه)ان و د‪"%‬ر و 
و و ‪&7‬ان را ‪03‬‬
‫
د ‪3‬د‪ 8‬ا‪ 6‬از را‪ 0*"3 8‬و ‪ 8d‬از 
‪] 0‬اق ‪ :‬رو '*‪" 0.‬د ‪ 0I &7 .‬ا‬
‫ ا‪ 0S‬ورد‪ 6‬را‪ 8‬را ا‪
5‬ن ‪" 


_"d/: A‬ا ا‪E‬م در ز‪
:‬ن و *و ر*‪ .‬ن‬
‫و ‪2‬ا !ن رو‪ 
:‬ن ‪ 

)+:‬ن و ‪! 8
J‬ن ‪
3‬ر ‪ >G‬و '‪! 0.‬ن ‪ 
7‬د و ‪! 8‬ن‬
‫راه
و ‪
J‬ه !
هاه
و ‪ 
%‬رو ه ‪3‬د‪ 8‬و ‪ 'Y‬و ز‪ 03 %:‬در ن‬
‫ه‪
3 %
: A‬ره
‪ Z"+:‬ا<‪"N‬ا‪ F2 l‬از 
"د !ن ا‪%I‬ر و ‪ $2‬از ‪ 0I‬ارد! ‬

  

ن ‪
2 0‬د!
ه و و ‪:‬دم را ه)ا‪
.‬ن ‪3‬د و
ه‪' 6‬د ورد و ز
ر‬
‫"ار ‪3‬د و ‪"53‬ر را 
دان ‪3‬د 
‪ 0I‬ا ‪ 6+_ )U:‬را *‪
.‬د و و را‪ A‬ه

‫‪ 3‬را *و ‪ 
5‬و ه
‪ g+:‬را از ‪ 
:‬ن دا!‪ A‬و ا‪E‬م ‪ $‬از ‪ 
:
3 $2‬ب ! 

‫ا‪:‬وز ‪". 03‬ن ه
ن <ز‪ 8‬و ‪ 
%‬د ن <‪ 8! 8&o‬ا‪ A‬و ن 
ل ‪ 332‬در ‪ A*E‬ا "‬
‫ا‪ qU‬ا اه‪ 6‬ا<)‪ t
=.‬ا‪ :‬ا<)"‪ A%:‬و ا ا‪ 0S‬رزو ‪ 
6%3 :‬ر ‪. %3‬‬
‫در ‪ %‬را ا‪
J‬ر 
ر‪ A‬در
ر‪
). 
8‬ن ه
!‪4‬ف ن ‪
JL 3 03‬د *وز ‪03‬‬
‫‪2‬ر ‪ 3‬ا"!وان
! در ‪: 8
4
7‬وف ‪ s=: 0‬از ! و ‪ A a%‬و‬
‫د"اره 
‪ 03‬در ز‪: :‬وف ‪5‬وان 

% 03 0.‬م "ر ا<‪ ) N‬د"ار '‪( +‬‬
‫‪:‬و*‪ A‬و د"ار ‪: 4%‬وف ‪ I: 0‬و ‪ 0 0."2 0S‬ز‪ :‬د]‪ 0‬ا‪
% A‬‬
‫
د‪ ، 8‬ا‪
:‬از ذ‪ 3‬ن "د دار ‪3‬د‪ 6‬زا ‪ 03‬در ‪
.3‬ب ه
‪" 52‬د ورد‪ 8‬ا‪. 6‬‬
‫ا‪
:‬رود ‪
P 3‬ز ن ز‪& :‬ر‪ A‬در ‪"53‬ر '‪ 
7‬ن و از ز‪ :‬ا ‪
/‬ز ‪K' :‬رد 

‫ا‪: 0 0I%‬ز ‪ : F+‬ر و در ‪ 
:‬ن ن ‪ 0‬دو ‪
2‬ر‪"! : 8‬د و در ز‪ 
:‬ورد‪0‬‬
‫روا‪ A‬و ا‪
5‬ن 'وه از ار‪ 03 % 
%:‬دور و ‪ 0I
%Y %!"3 A/‬ا‪
J‬ر!
ن را ورد‪8‬‬
‫ا‪ 6‬و ‪J‬ز ه
‪:‬وف 
ورد ‪ 0U 
03‬و د‪4‬ان از <‪ 
I5‬ن اا 
را ‪0‬‬
‫‪
3‬ر ‪ 
0 :‬م 
‪. A‬‬
‫ا رود ‪:‬وف ‪ 3 0‬روا‪ 
A‬ا‪ +: 0 0 0I%‬د]‪ : 0‬ر و در داج از‬
‫!‪
.‬ن ه
د]‪ 0‬روا‪ A‬و در &د‪
%_ I‬ر‪ 8‬رود ا<س ‪ 0‬ن ‪ :‬ر&د و ‪
P‬ز ن‬
‫از ! \ا &‪ 8‬ا‪ 
A‬ا‪"2 : 3 0 0I%‬د و ‪ 0‬ن ‪&: :‬د و
ه‪ 0 6‬در
&ر‬
‫‪ :‬ر& و ‪ 
7‬ن رود ا<س در ز‪ 03 A% K :‬ز‪ : 
:‬در 
‪Z‬‬
‫ذر 

ن
! و از ‪"3
2‬ه ‪K' :‬رد ‪:‬وف ‪ 8"3 0‬ا " ‪ ":‬در ز‪ :‬ا<ان و‬

‫در 'وه از ‪:‬دم ا در ز‪ :‬ا<ان و در ن 
‪ A3‬و رود ا<س از ! ور‪
f‬ن‬
‫‪K' :‬رد و ‪ 03 
7 0‬ر&!‪ 8
4‬ن را در در‪: 8‬وف ‪
%_ 0‬ر‪ 
8‬د ‪3‬د‪ : 6‬ر و ن‬
‫را & 
د ‪3‬د‪. « 6‬‬
‫‪2‬ا‪ A‬در ‪ 03 
7‬در ‪:‬وج ا<‪K‬ه‪ 
M‬م ‪2‬ر ا"!وان » ‪ 3‬ا ‪
JL‬د *وز «‬
‫"!‪ 8! 0.‬در‪ A A‬و ‪ .5‬ان ‪3 lU M
3 03 
: :‬د‪ !
8‬و در ا_‪» g‬‬
‫‪
JL 3‬د *وز « "د‪ 8‬زا ‪2 03‬ر ‪ !" ،‬روان ‪
JL
).G‬د 
م دا!‪ 0.‬ا‪ A‬و ‪0‬‬
‫و ) ‪ ( 3‬و ‪ 3‬در 
ق ز
ن 
ز ‪ 0‬و "! روان و
ز‪
'
:‬ن و‬
‫
‪ 

2‬ن ‪ 8! 0.'  

0++‬و از ‪2
7‬ا‪": 03 A‬د ا <=‪ M‬را در
ر‪2 8‬ر‬
‫"! روان ‪
JL %‬د ه‪
I 6‬ر د‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫‪":‬د در ‪
7‬د‪ 4‬از ه) ‪
.3‬ب ‪:‬وج ا<‪K‬ه‪ F2 M‬از ذ‪ 3‬وا‪! 0.53 0L‬ن ا "‪6+:‬‬
‫ا 
در !‪
J‬ن ‪"Y » : "' : 136‬ن ‪! 0.53 J‬ن ا "‪ 0 6+:‬ا
ن و ‪0‬‬
‫‪
7‬ه
د‪ 4‬از ‪
J7‬ل ر*‪ 
: A‬ن ‪
52‬ن ! و ا‪
5‬ن \ 
‪ 0‬ا ا ‪& 0)+: 03‬‬
‫
‪ "! : 8:‬و ا " ‪ 6+:‬را ‪2‬و ‪ %%3 :‬و ا‪
:‬م ‪ :‬دا‪ %‬و ‪ F2‬از ‪:‬گ و
ه‪6‬‬
‫درا*‪
.‬د ‪%2 : ،‬ا!‪) 03 %.‬د‪ 8‬ا‪ A‬و ) ‪:‬د ‪ 0I 4:‬ا ‪ 
7‬ن را از‬
‫داد ‪ %3 2‬و 'وه او را ‪:‬د‪ : 8‬دا‪ %.‬و د‪.‬ش *
\)‪ 0‬را ا‪
:‬م ‪)! :‬د ‪.‬‬
‫و ا‪
5‬ن را *
\)‪ %"' : 0‬و ‪ 
: .5‬ن در ز‪
:‬ن ‪ 
03‬ل ‪"3 !
332‬د‪ 
3‬ن و‬
‫"ر !
ه 
‪ ( * ) %‬و 
&ر'‪* .‬ق ه
‪ % 
:‬و
 ‪":
: 03 :‬ن و‬
‫‪ 6d.:‬در ‪ K‬از ز‪ :‬ا<ان و ذر 

ن ون ‪ :‬و &ود ‪ J‬و و ‪0.53 J‬‬
‫!‪ $‬در ا‪
J‬ر ‪" 6d.:‬اه ‪ :‬و ا' ا ‪"/‬اه در ‪
.3‬ب ااد "اه ! از‬
‫ا‪
5‬ن "د و ‪ 
: .5‬ن در ز‪ :‬ا
ن و ر و ا_
ن و ذر 

ن و ‪3‬ج‬
‫ا "د<‪ l‬و ج و ‪: 8
4
7‬وف د و ور‪
%‬ن و ‪ FW‬در ز‪ 8)_ :‬و وان‬
‫و ار"‪
7‬ن در ز‪KJ
: :‬ان و ‪&7‬ان در 
د ه
د‪ 4‬و ‪
!.5‬ن در رو‪
.‬ه
و‬
‫ ون !ه
‪ 0.*'
7‬ا و ‪" $2‬د ا‪:‬وار ‪ 03‬در ‪2 8%‬وز !" و ‪
3‬ر!
ن 

‫'د و ا‪
5‬ن در ا
ن و ‪
7‬ه
د‪ 
0 4‬م
\‪: %‬و*‪ %‬و ‪
:‬در ‪
.3‬ب ‪
=:‬ت *‬
‫ا_"ل ا< 

ت "د در
ر‪K: 8‬اه‪ M‬و *ق 
‪ /‬را‪ 8‬ا‪ 6‬و ‪ $2‬از ‪
:‬ه‪ 
<": 6‬ن‬
‫‪
.3‬ب ه
‪
=:‬ت ورد‪ 8‬ا ‪.‬‬

‫‪..................................................‬‬
‫) * ( در ا_‪ : g‬ا<‪I‬ا‪ 03‬و ا<‪"+‬د !
ه‪0‬‬
‫‪.................................................‬‬
‫‪ 
:‬ن ‪"Y‬ن ‪! 0.53‬ن ا " ‪ 6+:‬را در ا
ن دا‪: %.‬د از ‪
5 
:‬ن ون ‪03 :‬‬
‫او را ‪ 
%‬د ) ** ( ‪ %.' :‬و از ‪"
5‬ر "د و ‪"/" 0‬اه ا " ‪ A 
6+:‬و

‫<‪ 
I5‬ن 
ر از ز‪ :‬ا
ن ‪ 0‬ر ر*‪ A‬و 
و ‪ ( F:"L ) $:"3‬و‬
‫ا\اف ن د‪. A* 
A‬‬
‫‪............................‬‬
‫) ** ( ‪
J%
7 0‬د‬
‫‪..........................‬‬
‫‪ 0S‬از &ا ا " ‪ 6+:‬در ر "د '*‪ A‬و ‪2‬وان ‪ 
%‬د ‪ 03 
3‬از ‪:‬دم ‪
J7‬ل و‬
‫\‪
.J‬ن 'دش را '*‪ %.‬ا*&ود‪ ! 8‬و ‪"Y‬ن ‪ $J%7 J‬ا‪
5‬ن ‪"d%: 0‬ر ر ‪")7‬ر‬
‫ ‪:‬ار ] ‪ +‬را
د‪ 8‬ه&ار ‪:‬د ‪ "3 0‬و *‪
.‬د و "د &
‪
W‬ه
ن در ‪ 2‬او‬
‫ر*‪ A‬و در ‪ 
:‬ن ه)ان و ر در ‪
%3‬ر 

ن
ه‪ 6‬رو و ! و ‪3 A/ a%7‬د و از‬
‫ه دو " ‪
3‬ر د!"ار ! و ‪ 
%‬د ‪ ! 0.53‬و ‪2‬وا‪ %./' $‬و !‪ A‬ه&ار از ا‪
5‬ن‬
‫‪ ! 0.53‬و 
ر د‪ 03 ! 8‬در ‪
5 
:‬ن ‪"3‬د‪
3‬ن و ز
ن 
ر "د و از ‪
P‬ز ون‬
‫‪:‬ن و 
‪ $! 0.53‬ه‪
.‬د !‪ A!K' M‬و ا در 
ل ‪ F2 8
: %Y 136‬از ‪! 0.53‬ن‬
‫ا " ‪" 6+:‬د « ‪.‬‬
‫ه‪": 6‬د در ‪
7‬د‪ 4‬از ‪:‬وج ا<‪K‬ه‪ M‬در ‪"G‬ادث روز'
ر ‪» : "' 6d.: A*E‬‬
‫‪"Y‬ن و
 ‪ :‬در ز‪ :‬ا<ان و ‪
LE‬ن ) ‪
=+‬ن ( ا*&ود‪ ! 8‬و ‪ $J%7‬او‬
‫در ز‪ A*' 
:‬و <‪ 
I5‬ن او ‪ 0‬ا !ه
 

W ، %.‬ه
ن ‪2‬ا‪ ! 8%3‬و‬
‫<‪ 
I5‬ن !‪" A/ AI‬رد و *‪
:‬وا
ن ‪ ! 0.53‬و ‪:‬دم 
"د '‪6d.: %.5‬‬
‫<‪
I5‬ا*‪ a%7 0 5‬او *‪
.‬د و ‪ a%7‬ه
*اوان ‪3‬د و ‪ 0‬او ر و ‪
3‬ر را‬
‫ 
 در ز‪ :‬و ‪ n)7 0I 
%.*' A/‬او ‪2‬ا‪ ! 8%3‬و ‪:‬دا‪" 
$‬د ! و‬
‫ ‪"I‬ه‪
.‬ن ‪:‬وف ‪ K 0‬در 
‪ Z‬ا<ان ‪ 03‬ز‪" 
:‬د و ن ‪ 8
4
7‬را 
‪"%3‬ن‬
‫‪ 
03‬ل ‪ !
332‬و ‪ 8
%2 %
%! :‬د ‪.‬‬

‫‪"Y‬ن
 در
*‪  03 A‬او ‪ 8: 0Y‬ا‪ A‬و از ‪
4
7‬ه ‪ 03‬در ن "د ‪ 6‬دا!‪A‬‬
‫
!‪
%‬س از ‪"
7‬د ون ر*‪ A‬و ادرش و 
"اد‪ 8‬اش و *زان و ‪&' A:‬اران‬
‫&د‪
$I‬او "د و ‪* 
: 0:
7‬ان و
زر' 

ن ‪ !"2‬و

3‬روان راه ! و ‪0‬‬
‫‪
4
7‬ه از 
‪ Z‬ار‪
.%:‬ن ‪)+L 03‬و ‪
J% g‬ط از ‪
=N‬ن ار‪
.%:‬ن "د ‪
%3 0‬ر‬
‫ *ود ‪. :‬‬
‫&د‪
5I‬ن ‪" 
2"Y‬د ‪ ،‬ازو '"‪ %‬و "ا‪ 0!" %.‬ا ‪ ، 4‬و در‬
‫اد و از 
!‪

.‬ن ر*‪ A‬و ‪
J% g 0‬ط ار‪ %:‬ر و اورا ‪ J‬داد و '‪! A‬‬
‫‪ 03 A‬و
‪. AI‬‬
‫‪"Y‬ن
 از ‪" 8
4
7‬د '&ان ! و از ‪"3‬ه‪
.‬ن "د ر*‪ A‬ا*‪0 03 : 5‬‬
‫دژ ‪J 8
%2‬د و در ‪"! dU.: %+ 8"3‬د 
ا‪ 0I%‬از ‪:‬دم "‪ :‬ا ز‪ :‬را‬

"د 
ر ‪ %3‬و ‪2‬وان او 
ر !" و ‪:‬دم و 'د ‪ %‬و ‪
W‬ه
ن ‪ "! .5‬و‬
‫‪
3‬رش دو
ر‪' 
8‬د ‪ .‬و راه
را '*‪ A‬و ‪
=N 0‬ن در دژه
و ‪
4
7‬ه
در ‪ 
:‬ن‬
‫ز‪ :‬ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن و ا<ان و ‪
=+‬ن "!‪ A‬و 
را
"
"د ه)‪A‬‬
‫‪3‬د ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن ‪ g‬از ن ‪
2"Y‬ن ‪ 0S‬را !‪
I‬ر ‪3‬د‪" 8‬د !‪

.! %‬ن
 از <‪ 
I5‬ن و‬
‫
را‪" R
G 03 $‬د "ار ! ‪"Y .‬ن ‪
4
7 0‬ه ‪ 
03‬در ن "د ر ‪ 
2‬د‪ ! 8‬و‬
‫ ‪ 0‬و &د ! و ‪
! 0‬ه و درود '‪ A‬و ‪ 0‬او '‪: A‬‬
‫!
ه
‪ & ،‬و ‪ 03 
3 0‬از ن ‪* A‬ود ‪&4.: 03‬ار " 
‪ A‬و ‪03 A
7‬‬
‫ا از د!)‪ A%‬ا ‪ : 8
%2‬ده و
او ر*‪ 0 0I 
A‬دژ ر و و را ‪A/‬‬
‫"د ‪ 
5‬و ‪ 0 %+ 8
4
7‬او داد و ا "د را ‪ 0‬او و ‪
03 
3‬و "د
ز‬
‫'‪K‬ا!‪ A‬و ا او "رد ورد ‪.‬‬
‫‪
g‬او ‪" 0‬ردن ‪

. A5‬در!‪ .‬و !‪" 8"I‬د و ‪ J‬از ‪$2 0S‬‬
‫"اه ‪ :‬و ‪  0S‬او ‪ 8:‬ا‪ 0 A‬او '‪: A‬‬
‫‪ 
:
" %
: 3 4:‬ن ‪" :‬رد ؟‬
‫‪ g‬از "ان 
‪ A‬و '‪: A‬‬

‫!
ه
‪3
N : ،‬دم و " &اوار ‪ 03‬ا را از ‪" 8%‬د ‪ KW‬زا ‪: 8
4
2‬‬
‫‪
2
03 A " 8
4
2‬د!
ه
ن ‪"/‬ردن ‪. 6%5‬‬
‫‪ FW‬ه‪ 4%‬ورد و '‪: A‬‬
‫!
ه
‪"
2 ،‬د را دراز ‪ 3‬و او را ‪ 0‬ه 'ان ‪ 0 
. A‬او '‪: A‬‬
‫ا ‪P :
g‬ر ‪3‬د ؟‬
‫او را '‪ : A‬ا ‪ 2‬زن ‪
IJ‬ر ‪
' 
" ،‬و و '"‪ %‬را ‪ %3 
J4‬ا ‪
Y 0‬ر‪' 8‬‬
‫‪"53‬ر و ‪
3‬ر 
‪ A‬و <‪ I5‬را ‪
3 0Y‬ر ؟‬
‫‪ 
3‬را ‪
03‬او "د ‪3 %‬د و ‪& F3‬د ا*‪
.* 5‬د و او را از ن ‪
3‬ر '
‪3 8‬د ‪03‬‬
‫ن ‪:‬د ‪ A‬او‪"Y . A‬ن ا ‪ 0 J‬ا*‪ 5‬ر ‪ 
Y‬ره&ار از ‪:‬دان "د را

‫*‪
.‬د‪ 8‬ا ‪ 03‬او را "‪
:‬د‪
.* %.' : ( ** * ) 8‬د و
 را

03 
3‬او "د‬
‫‪3 6+‬د و او را &د ا*‪ 5‬د و ‪
J% g‬ط ه‪
6‬او "د ‪ .‬ا*‪ g 8
4
7 5‬را‬
‫ 
د و ‪ 0‬او ‪ A+‬داد و و را &رگ دا!‪ A‬و 
ج و ا‪" A M‬د ‪ 5/‬و اج‬
‫را ازو
ز دا!‪ A‬و ‪"J3‬ان &د ‪
.* 6d.:‬د و ‪ 0‬او *‪"Y . A!" 0: 
Q.‬ن ا '
ه‬
‫ ‪ 0‬او ر ‪:‬دم ‪" JI‬ا و !
د ‪3‬د و "! !‪
I‬ر ‪3‬د و *‪"53 0 0: 
Q.‬ر‬
‫ه
"!‪ %.‬زا‪ 03‬و <‪ 
I5‬ن در
ر را 
"د ‪3‬د‪" 8‬د ‪.‬‬
‫‪..........................................................‬‬
‫) *** ( ‪ 0/‬ل ‪
L" :‬د‪
:" – 0:
:" – 8‬د‪8‬‬
‫‪..........................................................‬‬
‫ا*‪ 

5‬و ه)‪
W 0‬ه 

03‬او "د ره‪
W‬ر ! 
‪ : 0‬را ر و ن در‬
‫
ل ‪" 223‬د و ا*‪
5‬ه
رون ا<)‪ 6d.‬و 
ان ‪ A*E‬و ‪:‬دان در
ر دار ‪3‬د و‬
‫در ‪: 8
4
7‬وف =
\"ل در ‪: 
4%* >%2‬ا *ود ‪ :‬و *‪ .3 
g‬ا او‬
‫*‪
.‬د‪" 8‬د و ن را ‪ I‬از !
ه
ن ه‪ %‬ا ‪":
:‬ن ‪ 0‬ار‪
o:‬ن *‪
.‬د‪" 8‬د و *‪+‬‬
‫در!‪" A‬د ‪ +7 03‬از د‪ &J
J‬و خ و ‪ G‬ه
ر‪"' 
"' 4‬ن و ‪" 0.‬د و‬

ن !‪
: .‬د‪" E3 ./ 8‬د ‪ 03‬ن را & ‪ 6.' 0I
%Y‬را‪" 0.‬د و ا ا*‪5‬‬
‫درا]‪ 0‬ا از د‪
J‬خ زر ‪ A‬د‪" 8‬د ‪ 0% 03‬ن از 
‪"L‬ت ه
'"
'"ن و '"ه‬
‫ه
د‪"' 4‬ه‪
5‬ن !‪" 8‬د و & درا]‪ 0‬ا د‪ 
63 4‬و ‪ 
( 8"%+L ) 8E3‬ر‬

‫ &ر' ‪ 03 F %
:‬ر‪ 
5‬ر‪
4‬ر‪ a‬دا!‪ A‬و ن ‪: 8E3‬وار و '"ه 
ر‬
‫ ‪" 0.‬د ‪.‬‬
‫ن درا]‪ . 0‬را 
 و د‪ 4‬را ادرش ‪ 
!"2‬و ‪ 8E3‬را 
‬
‫'‪K‬ا!‪ %.‬و  ادرش & ‪ %
:‬ن را ‪ g* ،‬را ا او ‪ $2‬د و !‪
: .‬د‪ 8‬را ا‬
‫ ادرش و ‪"Y‬ن *‪ g‬را د در !‪ ! A4‬و '‪ A‬ا ‪".‬ر در!‪ AY A‬و از درا]‪0‬‬
‫"ش ! و '‪ A‬ا ‪
2 $
5/‬د!
ه &رگ و 'ا) 
‪ 0 0‬د‪ 8‬ا "ار‪ 0
:‬و‬
‫!‪ 0.I‬ا‪
A!" 03 A‬او ‪3
N‬د و ‪ A/‬ازو '‪ A5‬و ر> او را *ا'*‪ A‬و‬
‫‪ F2‬از !
د‪ 
:‬او‪ 8‬و *ود ‪. :‬‬
‫‪ 
"7 a%7‬ن دو رد‪ %. 8‬از "ار و ‪ 
2‬د‪ 8‬و ‪E‬ح و ه‪ 0%%‬و در*‪ $‬ه
و ق ه
از‬
‫‪"\
L‬ل 

‪:‬ا ‪" 0."2 6‬د و '‪ g* 
. ! ) 0.‬و ادرش در ‪ 2‬او ‬
‫!‪
: .‬د‪" 8‬د و *‪ g‬از ‪ 
:‬ن دو رد‪ A!K' : 8‬و
 را‪ A‬و ‪ A4 : Y‬و‬
‫‪:‬دان و ‪
W‬ه
ن را ‪ :‬د و در‰ ‪" :‬رد و "‪3 : :‬د ‪ 03‬ر‪" ./‬ن ا‪
5‬ن از‬
‫د‪ A‬او ر*‪ 0.‬ا‪ A‬ا‪ 0S
:‬از *اوا ا‪
5‬ن ‪ :‬د او را !‪ A4‬زد‪3 ) 8‬د و ن روز‬
‫دو !‪ 0.!K' M‬از _ 
ل ‪. 223‬‬
‫‪:‬دم ‪
%Y‬ن روز ‪" 8‬د و ‪
%Y 0‬ن را‪ 5‬و ا*‪ 6d.: 5‬وارد ! و و ‪8
4
2‬‬
‫او را ‪3 %+‬د و ‪
4
7‬ه‪ $‬را 
د ‪ 
.‬را &دش د و رو و او 'دا ‪.‬‬
‫‪ 0 6d.:‬او '‪ " 
: A‬؟‬
‫‪ D
2‬اد و ‪
%Y‬ر ن ‪ /‬را و ‪I:‬ر ‪3‬د و
 
‪":‬ش "د ‪.‬‬
‫ا*‪& 5‬د او ‪ ! 6‬و '‪ : A‬وا " ‪ ،‬ا‪ :‬ا<)"‪ %:‬رو ‪3 " 0‬د‪ 8‬و " 
‪ !":‬؟‬
‫'‪ 6I
: : A‬و ‪ 6d.:‬در ‪
4%‬م ‪3 8‬د‪ 8‬و *‪
:‬ن داد د‪ 
.‬و ‪
2‬ه 
‪ $‬را ‪. J‬‬
‫‪":‬د ‪ : "' :‬در ‪
.3‬ب ا‪
J‬ر ‪o‬اد 
*‪ 0.‬ام ‪"Y 03‬ن
 ‪ $2‬رو ‪ 6d.:‬ر 

‫‪ 0 FW . A4 / %Y‬او '‪ I
" : A‬؟ '‪ : A‬ر ‪ " 8% : ،‬و زر "ام‬
‫و 
م
 ‪" G‬د ) * ( و 
م ادرش ]‪ J‬ا‪. t‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫) * ( ا 
م در ه‪
7 k‬د‪. A 4‬‬
‫‪..................................................‬‬

‫'‪ A‬او را ه‪3 0%‬د ‪&4.: ،‬اران ‪ 0S‬را‪
$‬او "د ازو ‪ FW ، %3‬د‪A‬‬
‫را‪ $.‬را و و ن را و "د زد و ه) ‪
3‬ر را
د‪" Y A‬د ‪3‬د ‪
.‬ر‬
‫"م ‪
2‬ه 
‪ $‬را و و در رو *ش ‪" 0‬ن "د ‪ S2 :‬و ‪ 
/‬ر ‪A' :‬‬
‫و ‪
:‬ل *اوا را ‪ 03‬دا!‪ : " A‬داد و ‪ 0.' 0‬اش ا<‪ 
.‬ت ‪I‬د و و
‪ k:‬د‪ 
.‬‬
‫ ‪ 8‬اش و "د ‪ :‬زد و ‪5)! 6d.:‬زن را *‪
:‬ن داد ‪ 5)! 03‬را در ‪ 
:‬ن دو‬
‫د‪ 8‬از د‪ 8‬ه 
‪ 
2 $‬از دل *و 
‪ %J 0 %I! .5 0I‬و او ا‪
I%‬ر را ‪3‬د ‪.‬‬
‫‪
:* FW‬ن داد ش را ‪7‬ا ‪ ، %3‬اام ه 
‪ $‬را
‪ 0%‬اش ‪ %."2‬و ار ‪. 53‬‬
‫‪ FW‬ش را ‪ v%: 0‬ا<‪E‬م ) ‪o‬اد ( د و ‪ g2‬ا*ا!‪ %.‬و ‪ FW‬ن را ‪ 0‬ا
ن‬
‫ د و در ه ! و رو‪' 
.‬دا زا ‪ 03‬در د<
‪:‬دم از ‪
3 A*52‬ر و و‬
‫ ‪ 8
4
2 %+‬او و 
ر <‪ $ 
I5‬و ‪ 'Y‬او در اا‪
2 .‬د!
ه و د''"ن ‪3‬دن‬
‫‪:‬دم و ‪ gJ‬ا‪
5‬ن ‪
7‬دا!‪ . A‬ادرش ]‪J‬ا‪ t‬را ‪ v%: 0‬ا<‪E‬م د و ا‪ qU‬ا ‬
‫ا اه‪ 6‬ا‪ 
:‬ه)
ن ‪
3‬ر را ‪ 

03‬در ‪ :‬را ‪3‬د‪" 8‬د
او ‪3‬د و ‪I2‬‬

 را ‪ %+ "Y‬در ‪ 

2‬ن 
د 
‪:‬ا دار ‪ 53‬و ‪ 8
4
7‬ن 
ا‪"%3‬ن‬
‫‪"5:‬ر‪ A‬و ‪:‬وف ‪"Y 0‬ب
 ) ‪ ، ( 
vJ5‬ه‪: 
03 %Y‬ا در روز'
ر از‬
‫‪:‬دم ‪ A‬و ‪:‬دم "‪ :‬از 
ر*‪ 0.‬ا ‪: 4:‬د‪ 03 :‬در از ‪ 

7‬ن ‪8
:‬‬
‫ا ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن
 و ادرش ‪ ! 0.53‬و ‪
3‬ر!
ن ‪ $2 0I
%Y‬از ا ورد‪
JN A!K' 6‬ن در‬
‫‪ %. 
6d.: F+ :‬و ‪" 0‬ش ‪ %.' / :‬و !
]ان در
ر‪/ & 8‬‬
‫ود و در ن روز ا اه‪ 6‬ا<) 
‪ A‬و ! ‪ 03 A' 0JN
7 0‬ا‪A%‬‬
‫‪:‬‬
‫ ا
' ا‪ .' 
+-‬ا‪*+,-‬ا) (' ا ‪ -‬ا ا‪ :‬ا<)"‪ %:‬ا را ‪
W‬س *اوان‬
‫ه‪34‬ا ا‪ 12 #-‬زال ‪ -‬ا) ‪ '#0‬ا ‪ -‬ا‪2 A%‬وز و ا ه)‪ 05‬ا ‪2‬وز ‪
%3‬د‬
‫و ‪ ;9‬ا‪*9:‬اد ا‪ .
7'89‬ا) ‪ '56‬ا ‪ -‬و د!)‪
%‬ن ا ا 
ر ده
د‬
‫و ه' ه ا) ‪ -‬ا‪ =$>-‬ا‪ '8<-‬ا ‪ -‬و ا ‪ "' : A%‬ا از ‪2‬وز !‪
I‬ر‬
‫و ه ‪ "- =$2‬ا‪-‬س ‪ '?0 ,$2 @-‬ا ‪ -‬و ن ‪2‬وز‪: 03 A‬دم ‪2‬وز ‪ %
:‬ن ‪ 8‬ا‬

‫و ‪ E‬ا‪*B9 .'D2:‬ا) ' ا و ‪BC‬را – و ا*‪ 8% 5‬ا ‪
2 0‬داش ‪ I‬و "!‪./J‬‬
‫
*‪A‬‬
‫‪ 8+F 
 @ F: *G;2‬ا –

او در روز !"‪ :‬رو و !‬
‫ذا‪ H:
H‬ا‪ 3-‬ا‪*; @$'>-‬ا ‪BJ‬را – ا ‪ 03 A 8%‬ه)‪ 05‬و و _‪J‬ش را ‪8 %‬‬
‫ا‬
‫ ‪ M $C‬ج ا‪* @- 'K-‬ا ‪ '?0‬ا – ا " !)‪5‬ش ‪ .G‬رو را ‪

03‬ن "د‬‫" ‪3‬د‬
‫‪ N M‬ا‪ ;9 7G‬ا‪*-‬ه ‪ 2‬ا‪0 @-‬را – ز) ‪ 03‬زد در ‪ 
7‬ن ‪ 
:‬و رو‪ $‬را 

ن‬
‫‪3‬د‬
‫
‪ 7‬از زر را‪"' 0 0.‬ه و ا‪ 03 ++3‬از '"ه ‪ 
%‬در ن 
‪"L‬ت خ و ز‪:‬د ‪ &J‬در‬
‫زر ‪" 8
5‬د ‪ 0‬ا*‪ 5‬داد و دو 'د‪ 0 %J‬او ‪ 5/‬و ‪ 6d.:‬ا‪ 07‬د‪ .‬ا!‪
%‬س‬
‫را ‪ 0‬ز ‪ G 0‬ا*‪ 5‬داد و ز*
ف ‪3‬د و ا او ‪3
W %57‬د ‪ 03‬در ‪ "I‬و‬
‫!‪ %
: 8"I‬ا!‪ A‬و ‪"Y‬ن !‪ 57 M‬ر "اص ‪:‬دم و 
ر از ]"ام !
د ‪3‬د‬
‫و ‪ 6d.:‬ا 
'‪ 03 A‬در ن ز‪ 
J‬و ‪
)7‬ل و 'د ‪:‬ن ن دو را '‪ 0.‬و ن ا‪: A%‬‬
‫ر‪ 9 7F‬وس ا‪ 9 -‬وس‬
‫‪ 7‬ر‪ O'P‬ا‪ -‬ر‪] – O'P‬وس را &د دا‪
:‬د د و د‪ .‬ور را &د ور‬
‫ا‪ +5‬ن ‪ %Q 7K'-‬‬
‫ا‪ .
R‬ا‪*#-‬ر و ا‪>-‬س ‪ -‬ا ‪
3‬ش ‪ :‬دا‪3 6.‬ا‪ :‬در ‪ 8
4
2‬و &رگ زاد'‬
‫ ‪A‬‬
‫ا‪ TCJ‬ا‪ +-‬ه‪ S‬ا‪;,+-‬‬
‫ام ذوا‪ .'CQ-‬و ا‪+D-‬ش – او !)‪"' 5‬ه ‪
5‬ن ‪ 0I 
A‬دو 'د‪%J‬‬
‫‪"Y‬ن *‪
.‬ب دارد ؟‬
‫ا‪ /N‬در ‪
.3‬ب ا<)
< ا<)
< در
ر‪ 8‬ز‪
J7 :‬ل ‪: " :‬‬
‫» در "ا‪"3K: 03 A%+ 8"3 G‬ر
! ‪ 03 
4:‬ذ‪3 3‬د‪ 6‬و ‪8"3 0I 4:‬‬
‫‪EJ‬ن &رگ از د‪
:‬و و ‪
G‬رث ) رارات &رگ ( درد ‪& g‬ر'‪ .‬از هدو‪ A‬و ا‪
:‬‬
‫‪"3‬ه‪
.‬ن ‪ 
:‬ن ‪ 8"3‬ه
د!"ار‪ A‬و ‪ 
:‬ن در 
ه‪ %.‬و
 از 
"د و در‬

‫رو‪
.‬ه
!
ن ‪ 7 
:‬ه‪ A‬و ‪L‬ن ‪" :‬ا‪ 03 %"' : 0I 4: %‬در
\ د‪ %‬ار‬
‫‪ 4:‬ا
‪. « AG‬‬
‫‪
)7‬ل ا< ا "ا<= 
‪J] 6‬ا‪": 
!
3 t‬رخ ‪L‬ن ه‪ 6.‬در ز ة ا<‪".‬ار‪ D‬در
ر‪ 
: 8‬ن و‬

 ‪ M<
N:‬د‪ =L‬دارد ‪:‬‬
‫» ذ‪"G 3‬ادث ‪ 0%‬ا‪ .%f‬و و ‪ ... ( 192 ) 0
:‬در 
ل از ‪G‬ود ذر 

ن‬
‫‪ 0:‬وج ‪3‬د و ا‪ 
i‬ر *‪ 0%.‬و *
د ! ‪ .‬ر! ]‪J‬ا‪ <
: t‬را
د‪ 8‬ه&ار ‪:‬د‬
‫‪
3‬ر ‪ 0‬د*‪ n‬ا‪
5‬ن 
‪&:‬د ‪3‬د و او ا‪
5‬ن زد و ه)‪ 0‬را ‪.:‬ق و ‪3 A.5.:‬د و از 


‫"ا‪* 0.‬اوان ا‪
7.‬ع )"د ‪. ...‬‬
‫ذ‪"G 3‬ادث ا‪ G‬و ‪ ... - ( 201 ) 
:‬در 
ل
 ‪ 0 :‬ذر 

ن ‪
i‬ه !‬
‫و ‪:‬دم 
ر را ‪ 0‬د]"ت "د ورد ‪. ...‬‬
‫ذ‪"G 3‬ادث ‪ 0%‬ار ‪ n‬و ‪ ... - ( 204 ) 
:‬در 
ل ‪ 
: U‬ذ ‪ 0‬ذر 

ن


 ‪3 a%7 :‬د ‪
3 ،‬ر ‪. ... 5 :‬‬
‫ذ‪"G 3‬ادث ‪ 0%‬ا‪ 5] %f‬و ‪ - ( 212 ) 
:‬در 
ل ‪":
:‬ن ‪"\ )G )U:‬‬
‫را ‪ 0 : 
a%7 0‬ارد ‪
.* g‬د و او ا‪ 0 g_": 8‬ذر 

ن ر*‪ A‬و ‪a%7‬‬
‫ه
*اوان

 ‪3 :‬د و ه‪. ... 5 : k‬‬
‫ذ‪"G 3‬ادث ‪ 0%‬ار ‪ 85] n‬و ‪ - ( 214 ) 
:‬در 
ل
 ‪)G )U: :‬‬
‫ا<‪ "N‬را ‪ A5I‬و او ‪:‬د ‪):‬وح ‪"7‬اد ‪" 63‬د ‪"Y .‬ن ‪":
: 0 $+.L J‬ن ر‬
‫]‪J‬ا‪
\ t‬ه را ‪
7 0‬او 
‪&:‬د ‪3‬د ‪ ...‬و در 
ل ‪":
: 0+‬ن ]اق ] ‪ 6‬و‬
‫‪
.L‬ن 
‪ :‬ذر 

ن ‪ +] 0‬ه‪
5‬م "Œ ‪3‬د و ا<‪. 6+‬‬
‫ذ‪"G 3‬ادث ‪
)f 0%‬ن ]‪ 85‬و ‪ ... - ( 218 ) 
:‬در 
ل از ]اق ] ‪' 6‬وه ا‪8"J‬‬
‫ ‪ 0:‬در‪ :‬و در ه)ان ‪
W‬ه ‪3 n)7‬د و ‪G‬ب ‪ 

)+:‬ن ا
ق ‪3‬د ‪.‬‬
‫‪& I5< 6d.:‬رگ ‪ A‬ا‪ :‬ا‪ qU‬ا اه‪ n)= Md: 6‬و ‪ L‬ا‪
5‬ن ‪
.‬د‬
‫و )
‪] A:‬اق ] ‪ 0 6‬و ارزا دا!‪ A‬و او *‪ A‬و
ا‪
5‬ن ‪ a%7‬ه

ر ‪3‬د و‬
‫‪
I:‬و‪ AG‬و ‪
U:‬ر ‪") A‬د و از ‪ A! 
0:‬ه&ار ‪ F3‬در ه)ان ‪L
، A5I‬‬
‫'‪! 0 0./‬ه
‪.:‬ق ! ‪.‬‬

‫ذ‪"G 3‬ادث ‪ 5] 0%‬و ‪ – ( 220 ) 
:‬در 
ل ] ‪ 0J%] l‬ز‪
4‬ن‬
‫‪ ! <".:‬و ه‪ 6‬در 
ل ‪ 6d.:‬ا*‪ 5‬را ‪ 0‬ذر 

4‬ن *‪
.‬د ‪ 0 ،‬د*‪ 0: n‬و‬
‫ا ‪.‬ا وج
 ‪ 0% :‬ا‪ G‬و ]‪ 5‬و ‪" ( 221) 
:‬د و ‪ 
=+‬ر را‬
‫ ‪ 
، A5I‬ا‪
:‬م ‪ l" )U: 6d.:‬را ‪ Ar*
U: 0‬و ])
رت ارد ‪
.* g‬د ‪ 
،‬‬
‫ا ‪"): 0:‬ر و 
دان ‪3‬د ‪ .‬ه
‪ 
: 03‬ن ‪ l" )U:‬و
 دو ‪A " 0‬‬
‫‪ a%7‬ا*‪
.‬د ا*‪ 5‬و
او ‪
U:‬ر ‪ 0‬و ‪3 0+
=:‬د و از ا_‪
U‬ب
 ‪ =+‬ا‪ 8"J‬را‬
‫ ‪ A5I‬و } اا '*‪
.* 6d.: $2 0.‬د و ازو ‪:‬د "ا‪ . A‬او "‪( ! ) 8J3
P‬‬
‫را
‪ 8
W‬و ‪
:‬ل 
ر )د او *‪
.‬د ‪ .‬ه‪ <".: 
6‬و ‪" M<
P‬د ‪. ...‬‬
‫ذ‪"G 3‬ادث ‪ 0%‬ا‪ G‬و ]‪ 5‬و ‪ – ( 221 ) 
:‬در 
ل "‪: 

J3
P‬‬
‫‪3 a%7‬د و \ 
‪ 0‬ا ا‪ 8"J‬از ‪ 

)+:‬ن ‪ ! 0.53‬و ا*‪"_
5‬ل ار ‪ ( ! ) I%‬در‬
‫‪G‬ود ‪:‬ا‪3 Q+_ 0P‬د ‪.‬‬
‫ذ‪"G 3‬ادث ‪ 0%‬ا‪ .%f‬و ]‪ 5‬و ‪ – ( 222 ) ( ! ) 0
:‬در 
ل
 را در ‪a%7‬‬
‫ ‪ %.*4‬و ‪
.* 6d.: $2‬د ‪ 
،‬د‪ 
.‬و ‪ 

2‬او ‪ J‬و ‪b‬و‪ A/‬و او را
ادر‬
‫و ‪ 
)7‬ران "زا « ‪ .‬ا " ])و ‪ 
%:‬ج ا< ]^)
ن اج ا< ‪ )U:‬‬
‫‪ 
%:‬ج ا< ]^)
ن '"ز' 
در ‪
.3‬ب \‪
=J‬ت 
_ در ‪"G‬ادث ز‪
:‬ن ‪" : 6d.:‬‬
‫‪ 03 : 
» :‬در ] ‪":
:‬ن وج ‪3‬د‪" 8‬د و ا‪E ^3‬د ذر 

ن د او را‬
‫'*‪" 0.‬د ‪ ،‬او را ‪ A*4‬و ‪o 0‬اد *‪
.‬د ‪ ،‬او را 
و‪ ، %./‬در !"ر ‪Ef 0%‬ث و‬
‫]‪ 5‬و ‪" ( 223 ) 
:‬د ‪ .‬در ‪:‬ت ‪ 
A‬ل
 ‪ :‬دو‪ A‬و ‪ 8
%2‬ه&ار‬
‫‪
)+:‬ن را ‪" 0.53‬د « ‪.‬‬
‫‪":‬د در ‪
.3‬ب ا<‪ 0J%.‬و ا!اف در
ر‪: "' : 6d.: 8‬‬
‫ا*‪ 5‬و د‪4‬ان را از ا‪:‬ان و ‪3‬د'
ن <‪ 0 : 
a%7 0 I5‬ذر 

ن‬
‫*‪
.‬د در 
ل ‪ 220‬و *‪ Q.‬و ا !ن
 در ‪ 8
:‬ر‪
}:‬ن و '"‪"! 8
: %‬ال ‪" 222‬د‬
‫و او را ‪ : 0‬را د و در 
در _ ‪ %.53 223‬و !)
ر‪ 
3 8‬را ‪
03‬‬
‫در ‪ A‬و دو 
ل از <‪ 
I5‬ن ‪":
:‬ن و ‪ 6d.:‬و ا‪:‬ان و ‪3‬د'
ن و ‪ &7‬ا‪
5‬ن از‬
‫\‪
=J‬ت د‪: 4‬دم ‪ 0.53‬ا‪ 0.' .)3 0S A‬ا ‪ d
2‬ه&ار‪ A‬و ‪ $ %"' :‬از‬
‫ "د‪ 8‬و از *اوا !)
ر‪". 8‬ان ‪3‬د و ون ‪:‬ن و در 
ل ‪ 200‬در ‪":
: A*E‬ن و‬

‫'"‪ %‬در ‪ 201‬در ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪ K‬در ذر 

ن

7‬ودا‪2 0‬وان ‪
7‬ودان !‪Z‬‬
‫‪"52 :‬ا
 و ‪ &7‬او "د ‪.‬‬
‫ا ‪ 0J.L‬د‪"%‬ر در ‪
.3‬ب ا<)
رف در
ر‪ 8‬ه‪ 0)f‬و ‪:‬گ و در زان ‪:‬و در ز‪
:‬ن‬
‫‪":
:‬ن ‪"Y : "' :‬ن ا ‪ 6
G 0 J‬ه‪ 03 0)f‬در ذر 

ن "د ر ‪2
03‬رش‬
‫‪3 0Y‬د‪ 8‬ا ‪ 0‬زادان 
و !
ه
ن "!‪ A‬و ا‪
5‬ن را ‪E/‬ف "ا و در ه) ‪ 
:‬ن‬
‫‪:‬گ او ه‪* 6‬ا ر و ‪ MJ %"' :‬ون ‪:‬ن
 ه) "د و
 ‪ A‬و ‪%Y‬‬
‫
ل ‪. 
:‬‬
‫‪
7‬د‪
4‬ز در ‪"G‬ادث روز'
ر ‪":
:‬ن ‪ )G )U: : "' :‬را ‪
a%7 0‬‬
‫*‪
.‬د و
ه‪ 6‬رو و ! و ‪ )G )U:‬در 
ل دو‪ A‬و ‪ 
Y‬رد‪ ! 0.53 8‬و ا‬
‫]‪J‬ا‪
\ t‬ه ‪ 03‬در د‪"%‬ر در ز‪" gJ7 :‬د <"ا ‪ 0 03 A‬ا
ن رود و ]‪+‬‬
‫ ه‪
5‬م را ‪
.* 
a%7 0‬د ‪.‬‬
‫ا ‪+‬ون در » ‪
.3‬ب ا<‪ J‬و د"ان ا<)‪.J‬ا و ا<‪ * J/‬ا
م ا<ب و ا< ‪ 6‬و ا<‪ J‬و ‪:‬‬
‫]
_ه‪ : 6‬ذر ا<‪
N+‬ن ا‪ J<
N: & « J3‬در
ر‪ 
8‬و ‪ 
:‬ن دارد ‪ .%: ،‬در‬
‫‪
Y‬پ ‪" 1284‬ق 
ر از ‪
)+3‬ت و 
‪ 
3 
:‬ن و ‪
7‬ه

در‪ A‬و ‪ 8! lU‬ا‪A‬‬
‫و در اوراق ‪R‬ر ‪"J‬د ن 
در‪ .‬ه
را ‪I:‬ر ‪. 6%3‬‬
‫در ‪"G‬ادث 
ل ‪ : " : 192‬در 
ل ‪ 
:‬ن در ز‪ :‬ذر 

ن ‪ J%7‬و‬
‫]‪J‬ا‪ <
: t‬را
د‪ 8‬ه&ار ‪
54%7 0‬ن *‪
.‬د و او 'وه را ‪ A53‬و ا و د‪8‬‬
‫‪3‬د و اان را ‪
.* 8
5
:3 0‬د و *‪
:‬ن داد ‪ 03‬ا د'
ن را ‪ %5I‬و اان را‬
‫ و!‪. %‬‬
‫در ‪"G‬ادث 
ل ‪ 199‬در ‪ TU )R‬از وا‪"i 0L‬ر ا \‪ "' : "+]
J\
J‬ا "‬
‫ا<ا 
ا<‬

‫ ‪"d%:‬ر ‪ 03‬از ‪
J! %‬ن و از
ز‪
'
:‬ن ه 
ا ‪ vdJL‬ه 

‫ ‪":‬د "د و & '"‪ %‬از ‪" 6) %‬د در ار‪
.%:‬ن
 "ار ‪&: & 0‬‬
‫‪ A"2‬و *‪
:‬ه 
*‪ A‬و
‪ 
:‬ن ‪ 4%7‬و از ا‪
5‬ن را د‪3 8‬د ‪.‬‬
‫در ‪"G‬ادث ه)
ن 
ل ‪: "' : 199‬‬
‫در 
ل _‪: +] vL‬وف ‪ 0‬زر‪)IG q‬ان ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن ! و *‪
:‬ن‬
‫داد

 ‪ %3 a%7‬و او ا ‪
3‬ر را ‪ 0‬ا‪ %7 )G‬ا‪W *
I‬د و
 او را ا‬

‫‪3‬د ‪ FW .‬ا اه‪ 6‬ا<‪ T+‬ا<}‪)IG g‬ان ذر 

ن ! ‪ ...‬در 
ل ‪ 211‬زر‪ q‬‬
‫]‪ 0L_ +‬ازد‬

‫‪  :‬ا‪ g_": MG
_ F‬را ‪ A53‬و زر‪"3 q‬ه‪
.‬ن‬

‫‪ 
:‬ن ‪ g_":‬و ذر 

ن د‪" 0.* 
A‬د و ‪":
:‬ن ‪)IG‬ا 
را ‪ 0‬او داد و و <‪I5‬‬
‫'د ورد و ه‪3 g_": a%‬د ‪ 4% 
03‬و و
‪ 
Y‬ر ه&ار <‪ I5‬ون ‪ :‬و‬
‫‪ a%7‬در ‪
5 
:‬ن ‪ ! A/‬و در ‪
3‬رزار ‪ ! 0.53‬و ‪":
:‬ن از ‪! 0.53‬ن او ‪4)5‬‬
‫! و ‪ "\ )G )U:‬را ‪)IG‬ا ‪ g_":‬داد و *‪
:‬ن داد
زر‪ q‬و
 ‪:‬‬
‫‪ %3 a%7‬و او ‪ g_": 0‬ر*‪ A‬و در 
ل ‪ 
 212‬د‪ ... A* 
A‬و ‪)G )U:‬‬
‫\" در 
ل ‪ ! 0.53 214‬و
 ‪ :‬او را ‪ A53‬و '"‪" 0‬د ‪"Y 03‬ن و‬
‫‪
3‬ر ‪
J+o.:‬ن ‪ g_":‬را 
‪ 
I5<
A‬ن را‪ 
a%7 0 0.‬ر*‪ A‬و از ‪ 
4%‬‬
‫'‪ A!K‬و ‪ 

J
2‬ن 
')
!‪ 
A‬ا‪"3 0 0I%‬ه‪
.‬ن ر و 
ر*‪ A‬و
 ‪:‬دا‬
‫در ‪ g4%7‬ه
‪" 8
5 )3 0‬د و ‪"Y‬ن ‪ a%* 0‬ر*‪ A‬از ‪ )3‬ون ‪ :‬و او را‬
‫!‪ AI‬داد و ‪%Y )G )U:‬ان ‪
2‬ار ‪3‬د ‪
03‬او ‪ $‬از ‪:‬د ) 
و در‬
‫
*‪ .‬را‪ 8‬ره 
'دان "د ‪' 0 .‬وه از ‪ 
:‬ن ر ‪'
03‬وه از 
را‪$‬‬
‫‪3 : a%7‬د و ه‪ a%‬او ‪3‬د و و را ‪ %.53‬و ا ‪
3‬ر ‪":
:‬ن 'ان ‪ :‬و‬
‫‪)IG‬ا ا
ن را ‪J] 0‬ا‪ t‬ا \
ه داد زا ‪ 0 03‬او ‪ J‬ر‪" 8‬د ‪ 03‬ادرش‬
‫\‪
\ vU+‬ه در '‪ 0.!K‬ا‪ A‬و ]‪J‬ا‪ t‬را ‪ 5
7‬ادر ‪3‬د و ]‪J‬ا‪ t‬در د‪"%‬ر ‪ 
:‬و‬
‫<‪ I5‬را‪ 
a%7 0 03 A‬رود و ‪ )G )U:‬را ‪)IG‬ا ‪"
5‬ر داد ‪"Y .‬ن‬
‫
ر‪ 
7‬ن در ا
ن 
ر ‪3 : 53‬د ‪":
:‬ن ‪ 0‬او *‪
:‬ن داد ‪ 
0‬رود و و‬
‫ر*‪ A‬و در ‪"
5‬ر *ود ‪. ... :‬‬
‫در 
ل ‪":
: 216‬ن ]‪ +‬ه‪
5‬م ‪ A*' 65‬و ] ‪ l‬را ‪ "3 0‬ا‪ )G‬ه‪
5‬م‬
‫و '*‪ .‬دارا و ‪E‬ح او *‪
.‬د زا‪ 03‬از اد و ‪ 6.‬و ‪" 8! J‬د و و در‬
‫ا‪ l ] .53 05‬و ‪" 
0 ."2‬د و ] ‪ l‬و ‪2‬وز ! و او را
"د &د‬
‫‪":
:‬ن د و و *‪
:‬ن داد ‪%5I‬ش و ش را در !
م و ]اق و ا
ن و ‪d:‬‬
‫'دا ‪. ...‬‬

‫‪
7‬د‪ 4‬در ‪"G‬ادث 
ل ‪ " : 201‬در 
ل
 ‪ :‬در ‪
7‬وا
ن ‪2‬وان‬
‫‪
7‬وان ‪
I! g‬ر ! و ‪
7 %:‬وان » دا‪ « L
6H‬و ‪ %:‬م » *ح « ا‪ A‬و‬
‫ا‪
5‬ن ‪2‬و ه
‪" :‬س "د ‪. ...‬‬
‫‪ FW‬در ‪"G‬ادث 
ل ‪ $2 : "' : 220‬از دا‪
.‬ن
 ‪ :‬و ‪2‬ا !ن او را در‬
‫
ل ‪ 202‬ورد‪ 8‬ا‪
7 0 03 6‬وان ‪ g‬د]"ت ‪3 :‬د و ! ‪ K‬را '*‪ A‬و را‪ 8‬را‬
‫ ‪ A‬و ‪":
:‬ن ‪ a%7 0‬او 
ر *‪
.‬د و <‪" AI! $ 
I5‬رد و 'وه از‬
‫*‪
:‬ه 
‪ ! 0.53 $‬و دژه 
‪ 03‬در ‪ 
:‬ن ارد ‪ g‬و ز
ن "د وان ! و ‪"Y‬ن‬
‫‪
3  6d.:‬ر ‪ :‬ا " ‪ l" )U:‬را *‪
.‬د وو دژه 
را ‪ 03‬وان‬
‫‪3‬د‪" 8‬د 
‪ A‬و در 
‪:‬د و ذو‪ 0L‬ا ‪ 
J
2‬راه
و ر 
ن "را‪A!
)' Z‬‬
‫و "د در ‪ 
:‬ن از ‪
W‬ه
ن
 را در ن ز‪ AI! :‬داد و در ‪ 2‬ا‪
5‬ن‬
‫ر*‪ A‬و ‪ 0S‬ازو '*‪" 0.‬د ‪ 
.‬و 
ر را ‪ A53‬و د‪3 8‬د و ه
را
د'
ن‬
‫&د ‪
.* 6d.:‬د و ا ا<‪ & TJ‬در دژ ا‪".‬ار "د ‪ 03‬در ز‪ :‬ذر 

ن ازن‬
‫او "د و از د‪ A‬ا ا<واد '*‪" 0.‬د و

 
زش دا!‪ A‬و <‪ 03 $ 
I5‬از 

‫‪
): %.!K' :‬ن ‪3 :‬د و در ز‪
:‬ن ‪3‬د‪ 8‬و ‪" v)d] 03‬د از 
'‪ A!K‬و‬
‫و ‪ 0‬ه)
ن روش ‪3 $
):‬د و ‪ FW‬او را '*‪ A‬و ‪2‬وا‪ $‬را ‪ A53‬و و را &د‬
‫‪
.* 6d.:‬د ‪ .‬و ‪
' )3‬ه
ز‪ 
:‬را ازو ‪ 2‬و و راه‪3 
)%‬د ‪.‬‬
‫‪ FW‬او را زا ‪3‬د و ا*‪G 5‬ر ‪
3‬وس را *‪
:‬ه داد و <"ا ‪
J7‬ل را ا‬
‫او ‪ %.‬و ‪
.* 
a%7 0‬د و او ا
ر*‪ A‬و در د!‪* A‬ود ‪ :‬و راه 
را ‪03‬‬
‫از 
‪ 0‬ارد ‪ : g‬ر*‪ A*' A‬و ‪3‬د'
ن "د را
<‪ 
I5‬ن از 

ارد ‪g‬‬
‫')
!‪" 03 A‬را‪ Z‬از ارد ‪ 
% 
4I 0 g‬ا‪ 8
'I5< 0 0I%‬ا*‪ 5‬و ‪"Y‬ن‬
‫‪ .I‬از ‪ 
"
7‬ن
 ‪ 0‬د‪
.: $.‬د از ‪ "I‬ه

 در
ر‪ 8‬اش ‪ 2 :‬و ن‬
‫را ‪ %Y‬ا ‪3 :‬د و ره
‪3 :‬د ‪.‬‬
‫‪
o 6d.: FW‬ا<‪ JI‬را ‪ 
0‬ر ا*‪ 

5‬ز و گ *‪
.‬د و
 !‪ %‬و در ا‪05‬‬
‫"د ا‪".‬ار ! و ا*‪ 5‬از ا ‪
3‬ر از ‪
5 
"
7‬ن را '
‪3 8‬د و ‪A!"
o 0‬‬
‫‪ 03‬از دژ رود ‪ 
EL‬و ‪ 0‬ارد ‪
g‬ز 'دد و او ا‪
I%‬ر را ‪3‬د و ‪ 
0 J‬ر و‬
‫ا*‪ 5‬روز ‪L
o
03‬ار '‪K‬ا!‪" 0.‬د "ار ! و ‪
.! 0‬ب ر*‪ A‬و د‪ 0.‬ا از ‪
W‬ه
ن‬


 ون ‪ :‬و ‪
3 0‬روا ‪ 03‬از رود ‪" : :‬رد و در 
‪"/
o 0‬رد و‬
‫‪ 
3‬را ‪ 03‬در 
از <‪ 
I5‬ن 
*‪ %.53 %.‬و ‪
5<
:‬ن را د و در را‪ 0 8‬ه^‪ 6‬از‬
‫‪3‬د'
ن ا*‪" 5‬رد و او را !‪ AI‬داد و و ‪ 0‬دژ "د ‪ 8
%2‬د و
 و‬
‫*ود ‪ :‬و او را ‪3 8_
U:‬د ‪.‬‬
‫ا‪
:‬ا*‪ 
0 5‬ر و ‪ 0‬ا‪
5‬ن "رد و 
ر از <‪ ! 0.53 $ 
I5‬و
 ‪0‬‬
‫‪
L":‬ن '‪ A/‬و ‪" 8
'I5< 0‬د ان " رود *‪
.‬د و ا‪
5‬ن و ‪ %."2‬و

از‬
‫‪
L":‬ن ‪

0‬ن ون ‪ :‬و ‪"Y‬ن ا*‪" 8
'I5< 0 5‬د
ز'‪ 
A5‬را ! ‪3 %‬د‬
‫و "را‪ Z‬را از ز‪ :‬ه
د‪ 4‬و او ‪ A‬و _
‪: MG‬ا‪ 0P‬ا او "را‪Z‬‬
‫*‪
.‬د و د‪ 0.‬ا از <‪ 
I5‬ن

ن "رد و ن را '*‪. %.‬‬
‫‪
o FW‬ه‪ 0Y‬دا!‪& A‬د او *‪
.‬د و او در ‪ 
:‬ن <‪ 
I5‬ن ‪2‬ا‪3 8%3‬د و ا*‪0 5‬‬
‫ان "د *‪
:‬ن داد ‪ % $2 03‬و ‪ 8_
U:‬را 
 در دژ ‪ %%3 a% K‬و در !‪$‬‬
‫‪* 
+:‬ود ‪ :‬و ‪
o‬ا<‪ 
: JI‬ا‪' 0I%‬د ! ‪ K‬را '*‪ A‬و
ا‪
5‬ن ‪ 4%7‬و‬
‫'وه را ‪ A53‬و ‪ )G )U:‬را از ان ‪%‬ق ')
!‪ A‬و &د ا*‪
.* 5‬د و‬
‫
ر "ا‪. A‬‬
‫و ادرش *}‪ g‬و ا‪ g+ )G‬ه‪
5‬م و ا
"س و _
‪g G 0\! MG‬‬
‫را &د او *‪
.‬د و *‪
:‬ن داد روز ‪ 03‬او ‪ %3 : :‬در ‪
2 a%7‬ار ‪FW . %%3‬‬
‫ا‪
5‬ن در ن روز "ار ! ه‪3 K a%‬د و ‪ A/
:‬و
ران '*‪
5.‬ن ‪.‬‬
‫ا*‪3 a%7 & 5‬د و ‪ 
3‬از ‪2‬وان
 ‪ 03‬در 'د او "د ‪2‬وز ! و
ران‬
‫ ا‪
5‬ن ‪ ! A/‬و *ود ‪. :‬‬
‫ ‪
o‬راه‪ A*' 
)%‬و از ‪"3‬ه‪ 03 
.‬از 
را‪ " 0 8‬ا*‪" 5‬د 
ر*‪ A‬و ف و‬
‫‪ 0:‬ا‪
5‬ن را *ا'*‪ A‬و ‪
4
7 0‬ه
"د *ود ‪ :‬و
 ‪
3‬ر را ا*‪a% 5‬‬
‫'*‪ A‬و در <‪
'I5‬ه‪2 $‬ا‪ '%3‬ا*‪ %I‬و ‪2‬وان ‪
o‬از در‪ a‬در 
‪8". 0 8"3‬‬
‫‪ :‬و از 
ر*‪ %.‬و ) دا‪ %.‬ا
م ا*‪" 0Y 5‬اه ! و ه‪ a%‬دژ ‪ K‬را ‪3‬د‬
‫و از ‪
3‬ر ا*‪ ! 8
' 5‬و از راه د‪" 8: 03 4‬د
ز'‪ %.5‬زا‪ 03‬ن را‪ 04% 8‬و‬
‫‪ 
0.52‬ر دا!‪ A‬و ‪ $2‬ه‪
4%‬ن <‪ 
I5‬در ن 
ر "د و ا‪
5‬ن ‪ 
0‬ا<‪ 
.‬ت‬

‫‪I‬د و ‪ $2 
4%‬رو‪
5‬ن "د و !‪ 
M‬را *ا '*‪ A‬و از
ره
و ا‪":‬ال "د ‪6‬‬
‫دا!‪. %.‬‬
‫ ‪
o‬از 
‪ 
0 8"3‬ر‪
5‬ن ‪ :‬و ر> د و "!‪ 0‬ه
!
ن از د‪ A‬ر*‪ A‬و
 ا‪
5‬ن‬
‫!‪"/J‬ن زد و !‪
5.I‬ن داد و ه‪
: 0Y‬ل و ‪E‬ح
ا‪
5‬ن "د 
راج ‪3‬د و ا‪
5‬ن ‪0‬‬
‫‪%‬ق ‪" ./‬د ‪ 8
%2‬د ‪ 03‬در ‪" 8"3
2‬د و ‪
o‬در 
‪. 
:‬‬
‫\‪
G‬ن ‪ 
W 03‬ر
 "د ازو اذن '*‪ 03 A‬ز‪
.:‬ن را در ده در ز‪:‬‬
‫‪:‬ا‪K4 0P‬را ‪ .‬ا*‪& F3 5‬د ‪ I‬از ان <‪" I5‬د ‪: 0‬ا‪
.* 0P‬د و او را‬
‫'*‪ %.‬و ‪ %.53‬و &ش را *‪
.‬د ‪.‬‬
‫
ل ‪* 222‬ا ر و ‪ 7 6d.:‬ا<‪ 
/‬ط را
<‪ 
0 
I5‬ر ا*‪
.* 5‬د و ‬
‫ه&ار ه&ار دره‪ 6‬ا ه&‪
I5< 0%‬ا‪
.‬خ روا‪3 0‬د و و *‪
.‬د و '‪. A5‬‬
‫ا*‪ 5‬در ‪
P‬ز *‪ 
gd‬ر 
‪ A‬و "د از دژ و ‪%‬ق ون ‪ :‬و ‪ J‬ر ‪03‬‬
‫*‪ 03 
I5< 8
:‬ذ 
م دا!‪ A‬در &د‪ I‬و ‪' 8
W‬د ورد‪ 8‬و 
"اد‪" 8‬د را‬
‫ ‪ I 0‬از دژه
‪"3‬ه‪
.‬ن *‪
.‬د‪ 8‬ا‪ . A‬ا*‪  5‬از ان <‪" I5‬د را روا‪0‬‬
‫‪3‬د ‪ 03‬ا‪
5‬ن را
ز دارد و ا‪
5‬ن از ‪ %.!K' 
4%‬و !‪ %.*
.‬و
ز'‪. %.5‬‬
‫'
ه ‪ 0‬ذ ر و "ار ! ‪ 03‬ا‪
5‬ن را
ز دارد و ‪3 a%7‬د و از ز
ن را‬
‫‪ . A*' F2‬ا*‪ 5‬از ]‪L 03 
:E‬ار '‪K‬ا!‪" 0.‬د ‪ 03‬ا' !‪ I‬در
ر‪ 
8‬دار ‪J‬‬
‫ده‪ %‬از ن ‪
3‬ر '
‪ ! 8‬و "ار ! ‪ 03‬ا‪
5‬ن ‪
.‬زد و ‪"Y‬ن ا‪
5‬ن ‪3 FG‬د از ‪04%‬‬
‫ ون ‪ :‬و "د را ره 
و ا*‪ 5‬ا‪ Z‬ا‪ : $2 Z‬ر*‪ 0 
A‬دژ ‪ K‬ر و ‪0‬‬
‫‪:‬دم د‪".‬ر داد‪" 8‬د ‪" 0
J! 03‬ار ! 
از !‪"/J‬ن ه‪ %‬و ‪:‬دم از ر> ‪8".‬‬
‫‪. :‬‬
‫در 
ا ‪"3‬ه
‪ 8
4
7‬ه 
"د ‪ 
2 03‬د'
ن در 
'‪K‬ا!‪" 0.‬د ‪ 8
4
7 0 0‬ر‬
‫و ‪ 
2‬د'
ن
"!‪ 0‬در 
*ود ‪ :‬و راه
را ‪ %.*' A a% 0‬و در 
'د‬
‫ا‪
5‬ن را *ا '*‪ %.‬و در 
ر‪ 

2 I‬ن !‪& M‬د )
ز
‪:‬اد 
دا!‪ %.‬و \‪gJ‬‬
‫زد ‪: 03‬دم را ‪ %%3 J‬و 
‪ a‬زد و "رد!
ن در ‪ 8"3‬و د!‪ S2 A‬و ‪"Y‬ن 
را‬

ز ‪ :‬دا!‪ %.‬در‪3 : a‬د و ‪" :‬ا‪ 04% 0 %.‬ا ‪ 03‬در 
ل ‪ 0 A/‬ن ر‪8‬‬
‫ "د ‪ . %‬در ‪ A52‬ن <‪ 0.52 
 
I5‬از ن ‪3 : 
J
2‬د 
‪
5.‬ن‬

‫‪ .‬و
 ا ‪ 0 0I‬او ‪
W %‬ه 
در ز ا ‪" 0.!
)' )3 0 0.52‬د و‬
‫ا*‪ 8
' )3 03 !"3 : 5‬را در
 و ) "ا‪ A‬و
" و ‪ 7‬ا<‪ 
/‬ط و‬
‫ا‪ g+ )G‬ه‪
5‬م *‪
:‬ن داد
‪ 0‬د‪" 0.‬ار ‪ $2‬رو و در 
) 
‪ %‬و ا‪
5‬ن و‬
‫‪
3‬خ
 را د 
‪ %%3‬و

ا‪ 
I5< Z‬در ‪ $2
52‬ا‪
.‬د‪ 8‬و
ز‪8
:‬‬
‫<‪I5‬ش در ‪" 8
4%)3‬د و ‪" : :‬رد و "ر
‪ :‬زد و ‪"Y‬ن ا*‪
) 5‬ز ‪ i‬را‬
‫'‪K‬ارد ‪% 0‬ق "د در رود ا<ود ‪
%3 a%7‬ن
ز'‪ 0 
، A5‬د!) &د ! و‬
‫‪% 0 FW‬ق د‪ 4‬و از 
‪% 0‬ق د‪ 4‬و ‪
W‬ه 
‪ 03‬در ‪ 04%‬در ‪ 2‬او "د‬
‫ر و ‪ 
:‬ن از دراز ‪53‬ن ‪ : 8". a%7‬و ‪ %Y‬روز '‪ A!K‬و ‪ 7‬در‪a‬‬
‫‪3‬د ‪.‬‬
‫‪ 
: FW‬ن از ‪ K‬ون ‪ :‬و 
ران و زد و ‪ 
7‬را ‪ 0.52 0‬ه
!
ن ‪F2‬‬
‫‪ 
5‬و 
 
‪ A‬و ا*‪
5‬ز'‪ A5‬و ‪ ! A/ a%7‬و
ا "د<‪ l‬از ه)اه
ن ‪7‬‬
‫'وه از ‪" 0]"N:‬د و ‪
3‬رزار ‪2‬وان
 ‪ %.*' A/‬و 'د ‪ K‬را '*‪" 0.‬د‬
‫‪& 7 .‬د ا*‪
.* 5‬د و ‪ 
2 d
2 0‬د‪ 8‬ااز ازو 
ر "ا‪ A‬و ‪"Y‬ن 

‫ر *‪
:‬ن داد ‪ %%5% F2 0+G 0 03‬و ا ‪' 0]"N:‬د ‪ K‬را '*‪ %.‬و 
‪A 
a‬‬
‫و ‪3 )3‬د'
ن از ‪ 0.52
2‬ون ‪ :‬و ا*‪
4
7 5‬ه‪
5‬ن را دا‪ A‬و ]‪ 0‬ا‪
5‬ن‬
‫‪ 2‬د و ‪& 7‬د ا*‪ 5‬ر*‪ A‬و و ‪ 0‬او ]‪
.‬ب ‪3‬د و او ‪"2‬زش "ا‪ A‬و در ‪8
' )3‬‬
‫‪ A*' 8
%2‬و ‪
7‬ن را ‪
5‬ن داد و و از ]‪
.‬ب در'‪ A!K‬و دا‪
qG 03 A‬او "د‪8‬‬
‫ا‪ A‬و ‪ 0]"N:‬از ‪ 0*"+] 4%‬و "!‪3 A
I! 0‬د و ا‪
5‬ن را اذن داد د‪ %5I A‬و ‪0‬‬
‫ز
ن "د!
ن د< " ‪3‬د ‪.‬‬
‫‪ FW‬ازو "ا‪
.‬ر ! ‪
2‬ار ‪ %%3‬و و ‪ 0‬ا‪
5‬ن اذن داد و 
روز ‪
%:‬ا‪
5‬ن‬
‫‪L‬ار '‪K‬ا!‪ A‬و ‪
:‬ل و "!‪ 0‬و ب و
ره
و 
ز و گ ‪ 0‬ا‪
5‬ن ر 
و ‪03 
7 0‬‬
‫روز ‪ $2‬در ن "د
ز'‪ A5‬و <‪ 
I5‬ن را در ‪ 0.52‬ه‪
] 0I
%Y 6‬دت دا!‪ A‬را‪ A‬و ‪0‬‬
‫‪
:* 7‬ن داد ‪ 0]"N:‬را ‪ $2‬ا و از 
‪ .‬را‪ $2 8‬رو و د‪ A‬و را ن‬
‫‪" 0I
%Y‬ا‪ A‬اازان و ‪ A‬اازان
ز'‪K‬ا!‪ A‬و ‪ 8
4
7 0 7‬روز ‪$2‬‬

ز'‪ A5‬و ‪
0]"N:‬او "د و ‪3 a%7‬د و ‪ 0‬د"اره
‪ K‬و‪ 
%./‬ا‪ 0I%‬د!)‪
%‬ن‬
‫"د را ‪
5‬ن زد و ‪
)3‬اران ‪ :‬و ب و "!‪ 0‬ا‪
5‬ن ‪. ! a%‬‬

‫‪ 
: FW‬ن از درواز‪ : 8‬و ن را ‪ %.I! 0]"N:‬و از د"ار!
ن ا*‪ %I‬و ‪a%‬‬
‫ ا‪
5‬ن
ر و ‪
3‬ر ا‪
5‬ن ‪ ! A/‬و از ‪ a%7‬در‪ ! 8
:‬و در ‪ 

2‬ن روز د‪A‬‬
‫از ‪ 53 a%7‬و ا*‪ 0 5‬ا‪
5‬ن *‪
:‬ن داد 'د و ا‪
5‬ن را ‪2 0‬وز در ن 
ل‬
‫دل داد و ‪
0]"N: .5‬ز'‪. %.5‬‬
‫‪ FW‬ا*‪ F2 5‬از دوه‪ a%7 0.‬را از '*‪ A‬و در دل !‪ M‬ه&ار ااز ‪0‬‬
‫‪"3‬ه ‪ 03‬در ‪" K A52‬د *‪
.‬د و از 
ا*‪ 5‬را ‪ :‬د و ‪ 
:‬ن 
ر و‬
‫‪
W‬ه
ن د‪ )3 0 4‬ه
ا ‪ 03 8"3‬در ‪" K A52‬د *‪
.‬د و "د *دا ن روز از‬
‫‪ 03 
7‬در 

] 0‬دت "د ا‪
.‬د‪" 8‬د "ار ! و ‪ 
7‬ط و ‪3‬د'
ن ‪$2‬‬
‫ر*‪ 
%.‬ا‪ 0I%‬ه)‪' 0 0‬دا'د ا ‪ 8"3‬ر و
 از ‪
W
8"3
2‬ه ‪ 
0 03‬ر او‬
‫‪" 8:‬د ا‪
5‬ن زد 
ا‪:
0I%‬اد ا‪
5‬ن را ‪ A*' A+P 0‬و اازان از ‪* 8"3‬ود‬
‫‪ :‬و را‪ A‬ه
را  &‪ 8‬ه
‪3‬د و
ه‪ 6‬در در‪ 
..‬ذ ‪3‬د‪I5< 8‬‬

 
‪. %.‬‬
‫و !‪ A‬ر*‪ A‬و 'وه از ‪3‬د'
ن ر و و ‪ a% 0./‬ه
را از ‪ 8"3‬‬
‫ا‪
5‬ن ر‪ %./‬و ‪
3‬ر ا‪
5‬ن ‪"Y . ! A/‬ن
 ا را د از ا*‪ 5‬ز
ر "ا‪A‬‬
‫‪" 
03‬اد‪" 8‬د را از ‪J K‬د و ‪L‬ار '‪K‬ا!‪ 0 J 03 %.‬ا*‪ 5‬ر ‪ 03‬وارد ‪ 8! K‬ا‬
‫و ‪:‬دم راد‪ A‬ه
را 

3‬خ
 ا*ا!‪ 0.‬ا و در 
وارد !‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫ا*‪ 


3 5‬را "‪ A‬و ه)‪ 
: 0‬ن را ‪ A53‬و دارا و 
"اده 

5‬ن را‬
‫'*‪ A‬و &د !‪" 8
'I5< 0 M‬د
ز'‪ A5‬و
 در ‪L 0S‬ار داد‪" 8‬د ‪E‬ف ‪3‬د‬
‫و ه‪" : 0Y‬ا‪
: A‬ل و "را‪ Z‬از 
د ‪.‬‬
‫ا*‪* 5‬ود ‪ :‬و ‪ 

3‬را وان ‪3‬د و "‪ A‬و ‪
2 0‬د!
ه
ن ار‪
.%:‬ن و ‪ 
=\ 0‬‬
‫
"!‪ 03 A‬از ز‪" :‬د
‪:‬دان 
ر &د او و و ا‪
5‬ن ر*‪0 
FW %.‬‬
‫‪ 0)5Y‬ا در _‪U‬ا ‪ 2‬از ‪:‬داب در ‪ 
:‬ن ذر 

ن و ار‪
.%:‬ن ر و *‪
.‬د‬
‫‪ 
3‬ن "د را "ا‪ A‬و ا‪
5‬ن "ا‪* 0N‬اوا ‪:‬داب و در‪ 0 A‬او و 
‪0:‬‬
‫‪ 6d.:‬ر ‪ 03‬ز
ر داد‪" 8‬د و ا*‪ 5‬ن را ‪ 
3 0‬از ‪2‬وان
 ‪ 03‬ز
ر‬
‫"ا‪" 0.‬د *‪
.‬د و ا‪
5‬ن از ‪ .*K2‬ن 
ز زد و از 
را ‪. A53‬‬

‫‪
FW‬ادرش ]‪J‬ا‪ t‬و ‪ 
:‬و‪ 0‬و ‪
:‬درش از ن _‪U‬ا ر*‪ A‬و ه‪ a%‬ار‪
.%:‬ن دا!‪ A‬و‬
‫‪ 03 

J
2‬ر*‪" 0.‬د او را ‪ 4‬دش و ا "ا<
ح ‪3‬د‪ 8‬ا‪
5‬ن "د و در ‪ 2‬او‬
‫ر*‪ %.‬و و "ار ! و '‪ A/‬و ا "ا<
ح ‪ 
:‬و‪ 0‬و ‪
:‬در
 را '*‪ A‬و ا‪
5‬ن را &د‬
‫ا*‪
.* 5‬د و
 
‪"3 0‬ه‪
.‬ن ار‪
.%:‬ن ر*‪ A‬و در‪ 2‬او "د 
ا‪0%' 0I%‬‬
‫! و ‪ I‬از ‪2‬وان "د را
‪"2‬ل *‪
.‬د ‪" 03‬را‪/ Z‬د ‪.‬‬
‫‪ .I‬از ‪GE‬اران ‪ 0‬او ر و &د ‪

 g‬ط *‪
.‬د و و ‪ :‬و ‪2 0‬وان‬

 ‪ 

J
2 03‬ن را‪" 8‬د ر و او را ‪ 
0‬راه‪3 
)%‬د و ‪ 0‬او ر و ]‪0‬‬
‫‪3‬د 
ا‪ 0 0I%‬دژ او ر*‪ A‬و ‪ 0 J‬ا*‪
.* 5‬د و و دو ‪3‬د‪ 8‬را روا‪3 0‬د و‬
‫*‪
:‬ن داد از ا 

ط ‪2‬و ‪. %%3‬‬
‫ا‪
5‬ن در ‪
7‬ه 
از ن دژ ‪3 )3‬د و
 را ‪
I! 0‬ر "ا و
او ون ر*‪ A‬و‬
‫ن دو ‪3‬د‪ 8‬از ‪ )3‬ون ‪ :‬و او را '*‪ %.‬و &د ا*‪ 5‬د و ‪ 
:‬و‪g v‬‬
‫ 

ط
ا‪
5‬ن "د ‪.‬‬
‫‪ FW‬و را زا ‪3‬د و ‪
J
2‬ن و ')
!‪ A‬و ه&ار دره‪ 
: 0 6‬و‪ 0‬داد و ه&ار ه&ار‬
‫دره‪ 6‬و ‪"' % )3‬ه‪
5‬ن ا ‪
.* g‬د و &د ] "‪ l‬ا‪" 
N‬س ‪
2‬د!
‪8‬‬
‫ ‪
=+‬ن *‪
.‬د و ]‪J‬ا‪ t‬ادر
 را ازو "ا‪ 0 03 A‬دژ او ‪ 8
%2‬د‪" 8‬د ه‪03 :
4%‬‬
‫ا 

ط 'د!
ن را '*‪" 0.‬د و و او را &دش *‪
.‬د و ا*‪ 5‬او را
ادرش‬
‫زا ‪3‬د و ‪ A!" 6d.: 0‬و و *‪
:‬ن داد ‪J‬دش و ا در !"ال ‪" 222‬د و ا*‪5‬‬

ا‪
5‬ن ‪: 
0‬ا ر*‪ A‬و در ه ‪
.* <&%:‬د‪ 8‬ا از " ‪
6d.:‬او دار ‪3 :‬د و‬
‫‪ A+‬و ا‪ : M‬ر 
و ‪"Y‬ن ‪: 
0‬ا &د ! وا‪ 0 qf‬دار او ‪" 8:‬د و ‪L‬وم او‬
‫را 'ا‪ :‬دا!‪ A‬و ا*‪ 5‬و
 را &د "د در ‪* 8N:‬ود ورد و 
ج ا*‪5‬‬
‫'‪K‬ا!‪ A‬و دو 'د‪ 0 %J‬او داد و ‪ A‬ه&ار دره‪ 0 6‬او ر 
و د‪ 8‬ه&ار ه&ار دره‪ 6‬در‬
‫‪ 
:‬ن <‪2 $ 
I5‬ا‪3 8%3‬د و ا در _ 
ل ‪" 223‬د و ا‪ )G‬ا داود 
!‪A
%‬‬
‫&د
 ر*‪ A‬و
او ‪. A' /‬‬
‫‪ : A
%! 
& 6d.: FW‬و او را د ‪.‬‬
‫‪* FW‬دا ن روز ذ ‪ %.‬و ‪
'%%‬ن دور‪ 8‬ا‪
.‬د و
 را "ار *‪ g‬ورد و‬
‫‪"Y‬ن ر ‪
:* 6d.:‬ن داد د‪ A‬و ‪ $
2‬را ‪ J‬و ‪ FW‬ش را ‪ J‬و ش را ‪0‬‬

‫ا
ن *‪
.‬د و ‪I2‬ش را در 
‪ 0 8:‬دار و‪ A/‬و ادرش ]‪J‬ا‪ t‬را &د ا‪ qU‬‬
‫ا اه‪o 0 6‬اد *‪
.‬د ‪ 03‬ه) ‪
3‬ر را
او ‪%I‬و و ‪3‬د و ‪ 0 0S‬ا*‪ 5‬در ‪:‬ت‬
‫‪ 
8_
U:‬داد ‪ &7 0‬ه&‪ I5< 0%‬و زاد و "!‪ 0‬د‪ 8‬ه&ار ه&ار دره‪ 6‬ه روز "د‬
‫‪" a%7 0 03‬ار !"د و ‪& %2‬ار ه روز ‪ %5% 03‬و ه)‪ 
3 0‬را ‪ 
03‬در‬
‫ ‪ 
A‬ل روز'
ر ‪" 'Y‬د ‪_ A53‬و ‪ 8
%2‬و ‪ >%2‬ه&ار "د و از ‪3‬د'
ن ‪U‬‬
‫ا ‪ 
:‬ذ و ] ‪ )U:‬ا 
< و ا‪ )G‬ا< ‪ %‬و زر‪ 0L_ +] q‬و ‪)U:‬‬
‫ ‪ "\ )G‬و ا اه‪ 6‬ا<‪ T‬را !‪ AI‬داد و ‪ 

03 
3‬د‪ 0 ! 8‬ه&ار و‬
‫‪" d‬د و ‪ 03 
3‬از د‪ A‬و از ز
ن ‪
)+:‬ن و *زا‪
5‬ن ره 

*‪ %.‬ه‪A‬‬
‫ه&ار و !‪" d5‬د و 
را در ‪ 
Y‬ر د"ار ‪
7‬داد و ه ‪ 03 F3‬از او<
!
ن ‪:‬‬
‫‪ :‬و از ‪
5 
:‬ن ‪ I‬را ‪ 0 A
%! :‬او ‪ :‬داد و ‪ 03 
3‬از *زان
 و‬
‫ 
"اد‪ 8‬اش ‪ 0‬د‪ A‬ا*‪ 5‬ا*‪
.‬د ه‪: 8‬د و ‪ A‬و ‪ 0‬زن "د « ‪.‬‬
‫ا "ا<‪E‬ح ]‪J‬ا<‪
)] U‬د ‪ +J%G‬در ‪
.3‬ب » !‪K‬رات ا<‪K‬ه‪ * M‬ا‪
J‬ر ‪ :‬ذه‪& « M‬‬
‫‪ J<
N:‬در
ر‪ 
8‬و م د‪
%‬ن دارد ‪: 0"4% ،‬‬
‫در ‪"G‬ادث 
ل ‪ 201‬در 
ل ‪
P‬ز ‪"i‬ر
 ‪" *
3 :‬د و ‪ 53‬و ‪
J‬ه‬
‫‪3‬د و ‪ D
% 0‬روان ه
‪" g
L‬د ‪.‬‬
‫
ل ‪ : 206‬در 
ل
 ‪ )U: ]: :‬ا 
< را !‪ AI‬داد ‪.‬‬
‫
ل ‪ : 212‬در 
ل ‪":
:‬ن <‪
:* 0 I5‬ه ‪ "\ )G )U:‬ا ‪
a%7‬‬

 ‪ :‬را‪. A‬‬
‫
ل ‪ : 214‬در 
ل ‪ "\ )G )U:‬و
 ‪ :‬رو و ! و
 ا‪
5‬ن را‬
‫!‪ AI‬داد و \" را ‪. A53‬‬
‫
ل ‪ : 220‬در 
ل ‪ 6d.:‬ا ا*‪"< 5‬ا ‪ A‬ا ‪ 03 : 
a%7‬از ‪A‬‬
‫
ل <‪ 
I5‬ن را !‪ : AI‬داد و !ه
را وان ‪3 :‬د ‪ l" )U: FW‬ا‪:‬‬
‫را ‪":
:‬ر ‪3‬د دژه 
را ‪ 
03‬وان ‪3‬د‪" 8‬د 
زد و ا*‪ 

5‬رو و ! و‬
‫او را !‪ AI‬داد و &د ه&ار از ‪ 
:‬ن را ‪ A53‬و
 ‪
L": 0‬ن '‪ A/‬و در‬
‫‪
5 
:‬ن ‪
3‬ره 
رو داد ‪ 03‬وردن 
‪ 0‬دارازا ‪. 53 :‬‬

‫
ل ‪ : 222‬در 
ل ا*‪ 5‬و ‪ 
:‬ن ‪ 03‬ا‪
5‬ن <‪
%3 A%‬د رو و ! و !‪AI‬‬
‫"رد و
 ره 

*‪ A‬و ا*‪ 5‬ه‪
%Y 6‬ن ‪
Y‬ر‪3 : 8‬د 
ا‪ 0I%‬او را د‪3 8‬د و ا‬
‫‪"+:‬ن ‪3 53‬د و !ه
و ‪:‬دم را ‪3 8
J‬د و روز'
ر او ‪ A‬و ‪ 
%Y‬ل ‪ 53‬و‬
‫‪" :‬ا‪" : A‬س را در \‪
.J‬ن ا‪".‬ار ‪ %3‬و ذر 

ن و ‪ &7‬ن د‪ A* 
A‬و‬
‫در روز'
ر او ‪
:‬ز
ر ‪" : A+: 6H
L 03‬س "د در \‪
.J‬ن ‪2‬ا ! و ‪ 6d.:‬در ‪
P‬ز‬
‫
ل &ا ا‪":‬ال ا ا*‪
.* 5‬د ‪ 03‬در 
و ‪4‬د و ن ه&ار ه&ار دره‪6‬‬
‫ "د و !
 در ر‪
}:‬ن ‪ F2‬از ! ‪
5' A/ %‬د‪ ! 8‬و
 در ‪:‬دا در دژ‬
‫‪ 
%2‬ن ! و ه)‪" 0‬اص و *زا‪ $‬د‪ ! 8‬و ‪ 6d.:‬ا‪
5‬ن ز
ر 

.* 0:‬د و‬
‫و ن را در و 
&ا '‪ A‬و و ‪"2‬ان و ‪"3 A/‬ش و ‪" ' A/‬دو از ن ‪:‬داب‬
‫از راه ‪ 03‬در ‪"3‬ه‪
.‬ن ‪ A
%! :‬ون ر*‪ A‬و ‪ !

7‬و ‪"3 0‬ه‪
.‬ن ار‪
.%:‬ن‬
‫ر و ‪* qN g‬ود ‪ :‬و و او را '*‪ A‬و *‪
.‬د و ا*‪ 5‬را '
‪3 8‬د و‬
‫ا*‪ 
%5‬ن ‪ :‬و ‪ 0‬ا‪
5‬ن ‪
5)+‬ن ‪3‬د و ‪L 6d.:‬ار '‪K‬ا!‪" 0.‬د ه ‪ F3‬او را ز‪8‬‬
‫ 
ورد دو ه&ار ه&ار دره‪ 6‬و ‪ 0I 0‬ش را 
ورد ه&ار ه&ار دره‪ 5/J 6‬و ورود‬
‫و ‪o 0‬اد روز ‪"5:‬ر "د ‪.‬‬
‫
ل ‪ : 223‬در 
ل
 ‪ :‬را &د ‪ 6d.:‬د ‪ .‬ا ا< "ز در!‪K‬ور ‪"' :‬‬
‫‪J] )U:‬ا<‪
: L
J‬را '
‪3 8‬د و ]‪ +‬ا<)‪3 8
' U‬د از ‪2‬رش ‪ 03‬ادر
‬
‫‪ 0 :‬او '‪ 0.‬ا‪"Y 03 A‬ن ‪ 6d.:‬وارد ! ‪ 0‬او '‪& : A‬ود 
ب ‪:‬ا "اه‬
‫د ‪
:* 6d.: F2 .‬ن داد ‪ 03‬دو د‪ $.‬را در ‪"}G‬ر و ‪ J‬و ‪
P‬ز ‪3‬د د‪A‬‬
‫را‪ 
A‬را ‪ J‬و "ن را '*‪ A‬و رو "د ‪ <
:‬و '‪ A‬ا' در رو ‪:‬‬
‫زرد ‪
)' %%J‬ن ‪ 03 :‬از ‪:‬گ ها 
‪ 
Y FW . 6‬ر اا‪ $:‬را و 'د‪$‬‬
‫را زد و در ‪ %." $‬و ه) ‪
3‬ر را
ادرش ‪3‬د و ا‪
5‬ن ‪. ... <
%‬‬
‫‪ 0 6d.:‬ا*‪ 5/ 7 
5‬و ‪ A‬ه&ار ه&ار دره‪ 0 6‬او داد )‪ 0‬ا و و‬
‫ ‪ 6‬ا <‪. $ 
I5‬‬
‫‪ R
L‬ا " ]‪ )U: U: +‬ا ا<‪ "% 6‬در ‪
.3‬ب ‪ n:
7‬ا<‪".‬ار‪: D‬وف ‪» 0‬‬
‫‪"5‬ار ا<)‪ 8R
U‬و ا‪
J‬ر ا<)‪K‬ا‪ « 83‬ه) روا‪ A‬را ‪ 0"4%‬ورد‪ 8‬ا‪: A‬‬

‫از !‪ A4‬دا‪ 

.‬و ‪ 03 F‬ادر
 ‪
: :‬ز
ر ‪"Y‬ن ‪6d.:‬‬
‫وارد ! ‪ 0‬او '‪ : %.‬ا
 ‪
3 " ،‬ر ‪3‬د ‪I 3 03‬د‪ 
 
F2 ، 8‬ور ‪03‬‬
‫‪ 
3‬ورد‪ 8‬ا‪ 0 . A‬او '‪& : A‬ود 
ب ‪:‬ا ‪"Y . % :‬ن ‪"}G 0‬ر و‪6d.:‬‬
‫ر *‪
:‬ن داد د‪ A‬ه
و ‪
2‬ه 

5‬ن را در ‪"}G‬رش ‪ . J‬از
 ‪
P‬ز ‪3‬د و د‪A‬‬
‫را‪ $.‬را ‪ J‬و ‪"Y‬ن "‪ $‬روان ! )‪ 0‬رو‪ 0I
%Y <
: $‬از رو او و ‪8Y‬‬
‫و ‪ : A' 6d.: . 
) 8!"2 
&Y‬ازو ‪Y 03 W‬ا ا ‪
3‬ر ‪3‬د ؟ ازو ‪، 2‬‬
‫'‪
:* " "4 0+ 0 : A‬ن داد ‪ 
Y‬ر اام ‪:‬ا ‪ J‬و در دل ا‪: .53 05‬‬
‫دار و ! ‪ 03 A‬از ) '‪K‬ر و "ن ‪:‬ا ‪ :‬ر& و 'د‪ 6‬را ‪ :‬ز ‪: .‬‬
‫‪" 03 6‬ن از ‪ :‬ود و رو ‪ :‬زرد ) 
و ‪%W‬ار ‪ 03‬از ‪:‬گ ها 
‪ 6‬و ن را‬
‫از ر*‪" .‬ن ا‪ : . %‬رو "د را ‪" 0‬ن ‪ 03 6.5P‬زرد ن !‪
I‬ر ‪"5‬د ‪.‬‬
‫‪ : A' 6d.:‬ا' ‪
3‬ره 
‪ $
5/ $‬و را روا ‪ :‬دا!‪ A‬را‪ 03 .‬ا ه) ‬
‫&اوار ‪
:‬ن "د و *‪
:‬ن داد ‪
3‬رش را 
ز ‪.‬‬
‫‪ 
Y FW‬ر اا‪ $:‬را و 'د‪ $‬را زد و ه)‪ 
0‬را در !‪
7 $)I‬داد و‬
‫‪ A‬و ر‪ %./‬و ‪ $‬زد و ه) ‪
3‬ر را
ادرش ‪3‬د و ا‪
5‬ن 
<‪ 0‬ا و !‪.
I‬‬
‫‪I‬د ‪.‬‬
‫‪2‬ا‪ 03 A‬در =‪ g‬ا دا‪
.‬ن ‪
:‬ز
ر ‪
L 2‬رن ‪
2‬د!

.J\ 8‬ن را ‪ 03‬روا ‪ N‬از دور


 دا!‪
0.‬ادر و ا!‪3 8
J.‬د‪ 8‬ا ‪.‬‬
‫ ه  ا‪.'D2‬‬
‫در
ر‪ a%7 8‬ه


ا*‪ 5‬در ‪ 
&7 

.3‬د‪ 4‬ه‪. A‬‬
‫از )‪: " : J\ 0+‬‬
‫‪"Y‬ن ‪ 6d.:‬در ‪
3‬ر
 ‪
S‬ر‪ ! 8‬ا‪ 
.‬ر ا*‪ 5‬ا*‪
.‬د و در ن ز‪
:‬ن ‪8
W : 03‬‬
‫از ‪
:‬وراءا<‪" %‬ا‪" 0.‬د ا*‪ 5‬و ادرش *}‪ g‬ا ‪
3‬وس و ‪ >%2‬از "‪
5‬وا‪
5‬ن‬
‫‪ I 03‬را د"داد 
م و ا "
ح ‪" A%3‬د
‪ 
Y‬ر ‪ F3‬د‪
4‬ن ‪" 8: 8
W‬د ‪F2 .‬‬
‫‪
W 6d.:‬ه
ن 
ر ‪ 0‬و داد و ه‪
4%‬ن &رگ در ‪ A:‬او ')
!‪ A‬و ‪)IG‬ا‬

‫ار‪
.%:‬ن و ذر 

ن ‪ 0‬او داد و ه‪" 0Y‬ا‪ A‬از "ا‪ 0.‬و و‪ 8
W 0i‬و ‪ 
Y‬ر‪ 

2‬ن و‬
‫ا*&ار ‪ a%7‬و ‪=:‬ر ‪3‬د و ا*‪ 5‬در 
ل ‪ 220‬از ‪o‬اد ره‪
W‬ر ! و ‪ $2‬از ن‬
‫‪ 6d.:‬ا " ‪ l" )U:‬را *‪
.‬د‪" 8‬د 
!ه
و ده
و دژه 
را ‪
03‬‬
‫وان ‪3‬د‪" 8‬د از " 
زد و او را ‪2‬و *‪
:‬ن ا*‪" 0. 
5‬د و ‪$2 l" )U:‬‬
‫از ا*‪ 0 5‬ذر 

ن ر*‪ A‬و 
دا ‪3 :‬د و
 ‪ 
W‬ر "د را ‪ 
: 03 ،‬و‪ 
0‬م‬
‫دا!‪
، A‬ه&ار دار *‪
.‬د‪" 8‬د ‪ 
،‬ا " !‪"/J‬ن ز‪ %‬و او را ‪ %5I‬و ‪<
:‬‬
‫را ‪
03‬او "د ‪
P 0‬رت ‪. J‬‬
‫‪ 
:‬و‪ 0‬از ‪"3‬ه
و ‪ g.3‬ه 
‪" 0I‬د '‪ A!K‬و  ‪ 04%‬ا ‪ 
:‬ن دو را‪ A5% 8‬و
‬
‫‪"
7‬س &د او *‪
.‬د و ‪J‬داد ‪ 03‬ا " 
‪ :‬و '‪ A‬در *‪E‬ن ‪. A
7‬‬
‫‪ 
:‬و‪3 . 
M! 0‬د و از 
‪" 03‬د ‪
7 0‬د‪ 4‬ر*‪ A‬و ‪ 8
4
7‬ا " را 
*‪ A‬و‬
‫‪"Y‬ن روز !
ز'‪. A5‬‬
‫‪ 0 F2‬ا " ' ر ‪ 03‬دوش ‪ 
:‬و‪ 0‬در *‪E‬ن د‪ 8‬در ‪ 2‬و ‪ 8:‬ا‪ . A‬ا "‬
‫"ار ! و در ‪ 
: 2‬و‪ 0‬ر*‪ A‬و در 


*‪ $.‬و
او ‪ 4%7‬و ‪ d‬از ‪
W‬ه 
‪$‬‬
‫را ‪ A5I‬و ‪: d
2‬د د‪3 8‬د و ‪ 
:‬و‪
0‬ا‪ 3‬از <‪ 
I5‬ن "د ره 

*‪ A‬و‬
‫"‪ $‬را ان ‪ 
4%‬ا*‪ %I‬و ا " ن ه
و د'
ن را &د ‪
.* 6d.:‬د و ‪6d.:‬‬
‫*‪
:‬ن داد 
ا‪
5‬ن را 'دن زد ‪.‬‬
‫‪ F2‬از ا وا‪ 0L‬ا*‪" 5‬د ‪ 0‬ذر 

ن ر و در ه‪
4%‬م ‪ T )U:‬را دژ "د‬
‫ ‪ 
0‬م !
ه ‪ 03‬ن را ازو ‪
%7‬ء رواد '*‪" 0.‬د و &د دو *‪
%2 a%‬دا!‪ A‬و در‬
‫‪ & &J‬دژ د‪ 4‬دا!‪ A‬ا‪
:‬دژ !
ه ‪" %+‬د و ‪ 

T )U:‬در _‪ Q+‬و‬
‫
ز'
ر "د و ‪
W‬ه 
‪ $‬را ‪ 03‬از ز‪ :‬و ‪
): %.!K' :‬ن ‪3 :‬د و <‪ 
I5‬ن‬

 " '*‪" 0.‬د ‪ 03‬ه)"ار‪& 8‬د و ‪ :‬ر*‪. %.‬‬
‫‪"Y‬ن ‪ 
:‬و‪" AI! 0‬رد
 ‪ 8
W‬د‪
:* 0 4‬ه ]‪ 
A)d‬م از ‪ 
W‬ران‬
‫"د *‪
.‬د و و
‪ 0‬ه&ار ‪:‬د ‪ :‬و در دژ ‪* T )U:‬ود ‪ :‬و در ن ‪8
4
7‬‬
‫'*‪ A‬و ‪ T )U:‬را از ‪:‬ن ا*‪ 5‬و ‪ 8
W‬و '
ه ر‪" 8‬د ‪.‬‬

‫‪"Y‬ن ]‪ 0 A)d‬در دژ *ود ‪ T )U: :‬ا <‪ I5‬او ]‪
.* l+‬د و ‪"Y‬ن !‪M‬‬
‫! "د ‪ :‬و ]‪ A)d‬را
د‪
): 8‬ن ‪3‬د و ‪"7‬ن ا‪
5‬ن ‪ T )U: ! A:‬ن‬
‫د‪ 8‬را ‪ A53‬و ]‪ A)d‬را د‪ A A‬و او را '‪: A‬‬
‫" ‪
7‬ن "‪ .5‬را دو‪ .‬دار 
ن ‪:‬د‪
:‬ن و 
ران "د را ؟‬
‫و '‪
7 : A‬ن "‪ $‬را ‪.‬‬
‫'‪ : A‬ان ‪" 8
W‬د را  واز د‪ 
، 8‬در‪ %‬و'‪ 0‬ا ‪. 65I‬‬
‫]‪ A)d‬از دژ ون ورد و  از ه‪
4%‬ن "د را واز داد و 
"ا و‬
‫'‪


A‬د‪" 8‬ر‪ . 6‬ن ه‪ : 

% a%‬و ‪3 )3 T )U:‬د‪" 8‬د ‪ 
،‬ه‬
‫‪ 0 F3‬دژ ‪5I :‬ش و ه)‪
0 
%.53 : %S‬ز‪ ' 8
W 8
:‬ر و ا‪
5‬ن‬
‫ ‪. %./4‬‬
‫‪ T )U: F2‬ن ه
را ‪" 8 03‬د &د ‪
.* 6d.:‬د و ]‪ A)d‬را & ‪$2‬‬
‫‪ 6d.:‬روا‪3 0‬د و ا ‪ T )U:‬از د‪
'
5 A‬ن ‪ 2‬رواد "د ‪ 6d.: .‬از‬
‫]‪ A)d‬از ز‪ 
:‬و راه
ن ‪ 2‬و او از و 
‪ a%7 g‬و راه

a%7‬‬

 '
ه‪3 $‬د و ]‪ 
A)d‬روز'
ر وا‪ t
qf‬زا ‪. 
:‬‬
‫ا‪
:‬ا*‪"Y 5‬ن ‪ 0‬ذر 

ن ر در ز *ود ‪ :‬و <‪" I5‬د را 
‪ 
5%‬و‬
‫دژه 
را ‪ 03‬در ‪ 
:‬ن ز و ارد ‪" g‬د ) ‪3‬د و ‪ l" )U:‬را ‪03 
7 0‬‬
‫
م ن » ‪" « $‬د *‪
.‬د و در 
‪ %3 L%‬و ه^‪ ، "%P 6‬از ان ‪ 8
W‬را ‪03 ،‬‬
‫از ‪:‬دم ‪" 8&7‬د ‪ 0‬ده *‪
.‬د ‪ 03‬ن را » ار!‪ %.' : « q‬و دژ 
را 
د ‪3‬د و‬
‫در 'دا'د ن ‪ %3 L%‬و ]‪ 0"+‬ا]"ر را ‪ 03 ،‬از ه‪ a%‬زاد'
ن "د ‪ 0 ،‬دژ ‪F2 03‬‬
‫از ارد ‪" g‬د و ن را » ‪ dG‬ا<‪
.* %.' : « %‬د و ‪ 
2‬د'
ن و ‪
3‬روا
ن را ‪ 03‬از‬
‫ارد ‪ g‬ون ‪ : :‬د 
‪3 :‬د ‪.‬‬
‫
ا‪ dU 0I%‬ا<‪ : %‬ر و _
‪ dG MG‬ا<‪ %‬د 
‪3 :‬د 
&د ‪: "%P‬‬
‫ر و ه^‪ 6‬ه ‪ F3‬را ‪ 0 03‬ز‪ : $%:‬ر &د _
‪ MG‬ا<‪
.* : %‬د و ه‬
‫‪ F3‬از ارد ‪ : : g‬د 
‪3 :‬د 
&د ه^‪ : 6‬ر و _
‪ dG MG‬ا<‪ %‬در‬
‫‪ 
:‬ن را‪" 8‬د و و ه ‪ 3‬را ‪
03‬او "د &د ه^‪ : 6‬د و ه^‪ 6‬ه ‪ 03‬را
او "د ‪0‬‬
‫_
‪ dG MG‬ا<‪W : %‬د ‪.‬‬

‫و ‪ 0"4%‬ه ‪ 03 3‬در را‪ : 8‬و ! ‪3 :‬د و را د 
‪3 :‬د 
‪ 0‬ارد ‪g‬‬
‫و از 
‪ 8
' I5< 0‬ا*‪ : 5‬ر و ه^‪ 3 & "%P 6‬را ‪& 03‬د و ‪ :‬ر د‬
‫ 
‪3 :‬د 
&د ا " ‪ ! :‬و ا " ه‪ 6‬ا‪
5‬ن را &د ه^‪
.* : 6‬د و‬
‫ه^‪ 6‬ا‪
5‬ن را ‪ 0‬ا " ‪W :‬د و ا " و ‪ 
3‬ن و ‪
3‬روان را ‪
.* : $/‬د‬
‫و ه^‪ 6‬ا‪
5‬ن را ‪ 0‬ار!‪ q‬روا‪3 : 0‬د و از 
او را ‪ 0"+] $2‬ا]"ر ‪
.* :‬د ‪03‬‬
‫ ‪ 0‬ه‪ 
03
7‬ود 
ش و ه‪ 0 0Y‬ا " ‪ :‬ر ‪ $/‬و از 
‪8
'I5< 0‬‬
‫ا*‪
.* : 5‬د ‪.‬‬
‫و ه)"ار‪" %Y 8‬د و ه ‪ ، 3‬از ‪ 
"
7‬ن و د‪4‬ان ‪& 03 ،‬د ا " ‪ : :‬او را‬
‫&د ا*‪
.* : 5‬د و ا*‪ 
"
7 5‬ن را ) ‪ A53‬و ا‪
5‬ن را ) زد ‪ 0I+ ،‬در
ر‪8‬‬
‫!
ن ‪3 : '%5/‬د و از ا‪
5‬ن ‪ 0 
03 2 :‬ا‪
5‬ن ‪ : 0Y‬داد و دو ا ن‬
‫را ‪ 5/ :‬و ا‪
5‬ن را ‪" "
7 0‬د ‪. A!
)' :‬‬
‫در ه‪
4%‬م ا*‪" 8
W
5‬د ‪ 0‬ارد ‪* g‬ود ‪" 8:‬د ‪ 
: 
8
)I .‬و از ه)‪ 0‬راه
و‬
‫‪ 2 
4%‬و ‪ 
"
7‬ن ‪
.‬د ‪ .‬ا‪
5‬ن
ز ‪ :‬و ا‪"G‬ال ن د
ر
و '‪. %.‬‬
‫‪ F2‬از ارد ‪ g‬ا‪ 8‬ا*‪
.‬د و " ز‪ 
:‬ر*‪"Y . A‬ن  در‪ 8‬ا ر ‪ 03‬در‬
‫‪ 
:‬ن ‪ g.3‬ه
"د  در‪* 
7 8‬اخ د و ‪" 8
W‬د را در 
*ود ورد و ‪ )U:‬‬
‫ ‪ T‬را &د "د "ا و ‪"%‬ا‪ $.‬و
او  ‪3‬دن '*‪ . A‬ه‪ $2 0Y‬از ن ا*‪ 5‬از‬
‫راه‪ 

)%‬ن و ‪:‬دم د
ر ‪" 82‬د " '‪" 0.‬د _‪E‬ح ‪ A‬دره
!ن و و 

‫  ‪"3‬ه
ر*‪ ، A‬زا‪ 03‬در ‪ 
:‬ن ‪ 
8
4%)3‬ر‪ 8
W 03 A‬را ز
ن ورد ‪ ،‬در‬
‫ه) ‪* 8
4
7‬اخ ‪ 03‬ه‪ 
.‬در‪3 a‬د 

W 
4:‬ه ‪ .‬و ‪ %3 a%7‬و‬
‫روز و !‪" 
M‬د را از !‪"/J‬ن ا) دا!‪. A‬‬
‫‪ F2‬ا*‪  I5< 5‬در‪* 8‬ود ورد و 'دا'د <‪" I5‬د ‪%‬ق 
‪ A‬و ‪4‬ان ‪:‬‬
‫ "د و از !‪"/J‬ن در ن ‪%‬ق ا‪
:‬ن 
*‪ %.‬و
 & از و )‪ 5%‬و ا*‪ 5‬ه‪8
: A‬‬
‫در ن ‪" : 8
4
7‬د و از "
 ‪ 3‬ون ) ‪ :‬و ا*‪ " 5‬او ) "ا‪A‬‬
‫ر*‪. .‬‬

‫ز‪
.:‬ن *ا ر و ا*‪ 5‬و <‪ 
I5‬ن او د<‪ ! a%.‬و <‪ I5‬او را ز‪3 : $‬د ‪03‬‬


 ‪
 4: ، %3 :

U:‬او ‪ I‬دار و ‪Y‬ا ‪
:‬را &د دژ او ‪ 
J‬‬
‫‪ 6%3 a%7‬و ‪
Y 
6!"I‬ر‪ 8‬ا ‪ 2‬و در ‪
:‬در ‪ 6!
0"4Y 8
4
7‬و‬
‫‪
W‬ه
ن و از ه'"‪ 0J+P 6 0I
%Y ، %.' : 0‬ا‪
5‬ن ‪ :‬ر*‪ A‬و او را ز‪: $‬‬
‫‪3‬د ‪.‬‬
‫و ‪" :‬ا‪ 
4: 
%3 .+G A‬را از 
ون ورد ‪ 0: 
.‬ا ‪6d.: 0‬‬
‫"!‪ A‬و ‪
:* 6d.:‬ن داد ‪ 03‬از 

‪o‬اد !‪.‬ان در راه
‪4‬ارد و دو ‪ 8
:‬در‬
‫‪
5 
:‬ن را‪" 8‬د و ن 
‪ 0:‬ا*‪ 5‬را
!‪.‬ان دوازد‪ 8‬روز ‪o 0‬اد د و ه'
‪03 8‬‬
‫!‪
.‬ب ‪3 :‬د ا‪%‬و ‪
:‬ه‪ 0‬را ‪ 
Y 0‬ر روز ‪ :‬ر*‪. %.‬‬
‫‪ F2‬ا*‪ F2 5‬از ه‪ 03 A!" 6d.: 0 0: 
8
: A‬ا ‪:‬دم را ‪ 

2‬ن ‪2‬ار ‪ A‬و ‪8
W‬‬
‫‪:‬ا "‪
5‬ن را‪ A 8‬و ا‪ : %‬ا‪ 85‬ام ‪ .+G 0 4: 03‬او را ون 
ورم ‪.‬‬
‫ا‪"%3‬ن ‪ 0+‬را 
‪ 03‬درم و ]‪
N‬و =
ت ا ‪ . 8
W‬و ن ‪ F3‬را ‪ 03‬ا درم ‪:‬‬
‫ورد ‪
:* 0 

:‬ن ‪
3 :‬ر ‪. %3‬‬
‫‪ .! _ 6d.: F2‬وار درم ‪ 0‬ا ‪ (
P" 
) J3
o‬و ‪EP d‬م ‪ Z‬از &ر'
ن‬
‫‪
:EP‬ن "د *‪
.‬د و ‪"Y‬ن ‪
o‬ن درم را ‪ 0‬ارد ‪ g‬ر 
‪ 
:‬ن <‪ I5‬ا*‪ 
5‬ارد ‪0 g‬‬
‫روز ‪" 8
:‬د ‪ .‬ا*‪ 5% 8
: 
03 A!" 0: 

o 0 5‬و !‪
I‬را ه) '" ‪03‬‬
‫ا درم *‪E‬ن روز &د ا*‪" 5‬اه‪ 6‬دن ‪"Y 
،‬ن ‪ 
"
7‬ن
 ا ‪& J‬د او ‬
‫او ا ‪3 0 " 03‬ام روز درم "اه '*‪ ، A‬ه‪ %%3 " a%‬و " از 
ون ‪b:‬‬
‫

‪ ". : 0:‬ر ‪.‬‬
‫‪ F2‬ا*‪ 8
W 5‬را از ن در‪ A*' 8‬و " ! ‪ 0 ،‬از " ارد ‪ 0I+ g‬از‬
‫" د‪ 4‬و ن در‪ 8‬ه
ره
‪3‬د و <‪ I5‬را ‪* 
7 0‬ود ورد ‪ 
03‬م ز "د و‬
‫ده "د &رگ ‪.‬‬
‫‪ 8
W‬را '‪
)! A‬را 
درم ه‪ ، 6‬زا ‪"Y 03‬ن درم از ارد ‪ 8
'I5< 0 g‬ا*‪: 5‬‬
‫ د '‪K‬ارش د‪ 8‬ز "د ‪ 03 ،‬از 
 ن در‪ 03 8‬ا*‪" 5‬د ‪K' ،‬ر ‪3‬د ‪.‬‬
‫‪ 
"
7 F2‬ن
 از ارد ‪& g‬د و ! و '‪ _
J3
o 03 %.‬وار درم‬
‫" ارد ‪* g‬ود ‪ :‬و *‪E‬ن روز از 
"اه '‪ A!K‬و ن ‪ 
"
7‬ن ‪ 03 ،‬در ‪ 
:‬ن‬

‫<‪ I5‬ا*‪" 5‬د ‪ ' ،‬داد ‪ 03‬ا*‪ 8
W 5‬از در‪ A*' 8‬و ‪ 0‬ز ! و <‪I5‬‬
‫را درم 
"اه دادن و ن دژ را 
دان "اه ‪3‬دن و را‪ : 03 8‬ور راه‪K4‬ار‬
‫ا‪. A
5‬‬


‪& %2‬ار ‪:‬د از دژ ون ‪ :‬و ان ‪ 
:‬ن در ‪"3‬ه
و ده
‪ A5' :‬و ‪65Y‬‬
‫ه) دا!‪ 
A‬ن درم در‪ 3 8‬ر و ‪ 
"
7‬ن ا*‪ ' " 5‬د ‪I5< 03‬‬

 از در‪ 8‬ون ‪ :‬و
 "د از دژ ون ! و
<‪" I5‬د ‪ r.%:‬رن‬
‫ن درم ه 
‪J 
، A‬د و ‪
P‬رت ‪ . %3‬ا*‪ 5‬دا‪ I: 03 A‬و ‪ A+G‬او 
 ‪
3‬ر'‬
‫ا*‪
.‬د‪
.* 0: 
، 8‬د &د ‪ : 03
o‬ن درم *‪E‬ن روز از ارد ‪ ' g‬و ون ور و ‪0‬‬
‫‪&%: ./‬ل *ود و ‪"Y‬ن !‪ M‬ر درم
ز ‪ A* ! 0‬و در ‪
7‬ا‪".‬ار ‪ 0%‬و‬
‫!‪.‬ا 
"‪ 
.5‬ور و ‪
%Y‬ن ‪E* 03 3‬ن روز ‪ 0 8
4.!
Y‬در‪03 
، 8‬‬
‫<‪ ، A%: 8
'I5‬ر‪ 8
W

03 !
، !
8‬ون ‪ !
8:‬و در را‪ 65Y 8‬‬
‫" ‪ :‬دارد ‪"Y ،‬ن &د ر از در‪ 8‬ون و
" ‪ %3 a%7‬و ‪ :‬در ز‪
:‬ن
‪8
W‬‬
‫"‪ $‬ون ‪ 6‬و او را در ‪ 
:‬ن '‪ 6‬و ‪ 03 !
، 6%3 a%7‬او را ‪ 
64‬ه‪6%3 ZE‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‪3 %Y &
o‬د و

3‬روان "‪& $‬د ‪ dG‬ا<‪ %‬ر و ‪ 
"
7‬ن
 ‪ 0‬و‬
‫' د ‪
: 03‬ل را ون ورد و ن را د‪ 8‬ا ‪ 0 03‬ر‪ 8‬ا‪ . A‬در ‪ 
:‬ن‬
‫ ‪
:

o‬ل ‪ 0‬ارد ‪
g‬ز'‪ A5‬و ا*‪ 8
4.!
Y 5‬ن روز ‪L
o
03‬ار '‪K‬ا!‪" 0.‬د از‬
‫ ز "ار ! و ه‪
4%‬م *و !ن *‪
.‬ب ‪ $ 0‬ر و ون ‪%‬ق ا " <‪8
' I5‬‬
‫ 
‪ A‬و ‪"Y‬ن
‪:‬اد ! ‪" 8!"2‬ار ! و \‪& gJ‬د و را‪ A‬ا‪ F3 
، A‬ا او‬
‫ ون ‪ 8:‬ا‪ A‬و 

3 0 
A‬روا ر ‪ 03‬ن روز ‪ 0G 
" 0‬ه^‪"%P 6‬‬
‫‪ :‬ر*‪ A‬و ا*‪ 5‬از ‪ $‬ه‪ 0G 
a%‬ه^‪3 6‬د‪" 8‬د ‪ 
،‬ا‪ 0I%‬در را‪ 0 8‬و و ه^‪6‬‬
‫) دا‪ A‬و

3‬روا ‪ 03 ،‬ه)ا‪ 8‬او "د ‪ ،‬ه‪ a%‬دا!‪ A‬و

‪ 
3‬ن "‪ $‬‬
‫را‪ 8‬ر و ')
ن ‪ :‬د ‪ 0 
03‬ن درم "اه ر و در ه‪
4%‬م ‪
J
2‬ن ‬
‫ ا ‪
J52‬ز ه^‪ 6‬ون ‪" 8:‬د ‪ 
8
W .‬و 
‪ ) ، A*' .‬دا‪ 03 %.‬ن درم

‫و ‪ A‬و ‪ a%7‬در‪
5 
:‬ن در'*‪ A‬و ‪
J
2‬ن را ‪
03 
3
،‬و "د ‪،‬‬
‫‪ %.53‬و ‪ 0 0S‬د‪
5.‬ن "د '*‪ %.‬و دا‪ 03 %.‬ن درم
ا‪
5‬ن ‪"J‬د و از د‪8
W A‬‬


 ر*‪ 0.‬ا‪ A‬ا‪ 
:
7
:‬و 
ز و ا*&ار ‪ MG
_ 8
W‬را '*‪ %.‬و "د ‪، !"2‬‬
‫
ا‪ 0I%‬ه^‪ "%P 6‬و ‪ $ 
3‬را *‪ M‬ده‪ %‬و ا‪
5‬ن & د‪. % 
A‬‬
‫ا‪"Y
:‬ن ‪ MG
_ 8
4
7‬را ) دا‪ %.‬در ‪
7‬د‪ 4‬ا‪
.‬د و ‪"Y‬ن ه^‪ 6‬ر و‬
‫ا‪
5‬ن را د ‪ $" 6] 2‬را *‪
.‬د از‪
5‬ن ‪Y 03 W‬ا 
ا‪
.‬د‪ 8‬ا ؟ ‪"Y‬ن و‬
‫ر*‪
A‬ز'‪ A5‬و '‪ : A‬ا 'و‪ 8‬را ) !‪ 6
%‬و ه^‪" >%2 6‬ار از " "د *‪
.‬د ‪03‬‬
‫ ‪ %J‬ا 'و‪ %%3 : 0Y 
8‬و ‪"Y‬ن ن "اران &د ر دو از ‪ 
:‬ن‬
‫ ون ‪ :‬و ‪
!%.53‬ن و ‪"Y‬ن ه^‪ 6‬دا‪ 03 A‬م د‪
%‬ن ‪ 
3‬ن ]‪ 0"+‬را ‪ 0.53‬ا و‬
‫‪ 
:
7‬و را‪ 
.‬ا‪
5‬ن را ‪" 0‬د ‪ 0.‬ا ه^‪
6‬ز'‪ A5‬و ‪
3 0‬روا ‪
03‬او ‪" 8:‬د‬
‫ر و ا‪
5‬ن را '‪
A‬ز 'د و او
‪ 
3‬ن "د ا‪ Z‬ا‪ : Z‬ر*‪ 
: 
A‬ن را ‪0‬‬
‫"د 'م ‪ %3‬و ‪
3‬روان را از ‪
5J‬ن ه 
‪.‬‬
‫
ا‪
3 0I%‬روان ‪ 0‬دژ ر ‪ 8
4
7 03‬ه^‪ 6‬در ار!‪" q‬د و  از ‪ 
3‬ن "د را &د‬
‫ا " و ا*‪
.* 5‬د ‪ 03‬از ‪
' :
52‬ه‪
5‬ن ‪ %3‬و "د دا‪ g‬دژ ! و
 &د ن‬
‫دژ ‪ :‬و ‪ 
3‬د و رو و دژ ن ‪ A5 3‬و &د ه^‪
.* 6‬د ‪ 03‬ا' ن دژ‬
‫را وا'‪K‬ار ‪ %I‬ن را وان "اه 
‪. A‬‬
‫ا‪
:‬ه^‪ A*KW 6‬و ‪ a%7‬در ‪
5 
:‬ن در '*‪ A‬و در ارون دژ
ه^‪ 
2 d5! 6‬د‪ 8‬و‬
‫‪ 
Y‬ر_ "ار "د و ‪ L%‬ا‪".‬ار دا!‪ A‬و در ‪ 
:‬ن ‪" 0.5 
a%7‬د و
د‪: 8‬‬
‫"رد ‪.‬‬
‫در ‪ 
:‬ن دو از "اران ا*‪ 5‬از دور ‪2‬ار ! ‪ 03 ،‬ا‪
5‬ن از *‪ 4%‬ار!‪q‬‬
‫‪
r‬ر‪3 : 8‬د و ‪"Y‬ن
 دا‪ 8
W 03 A‬ا*‪ 0 5‬و &د !‪ 8‬ا‪" 8
W A‬د را‬
‫ دا!‪ A‬و ‪
L": 0‬ن ر*‪ A‬و ا*‪ 0 & 5‬د‪ $<
J‬ر*‪ A‬و !‪" 8
W
M‬د 
‪. 
:‬‬
‫‪ 0 F2‬ز <‪" 8
'I5‬د
ز'‪ A5‬و
 !‪" 8
W
M‬د 
‪. 
:‬‬
‫‪ 0 F2‬ز <‪" 8
'I5‬د
ز'‪ A5‬و
 ‪ %Y‬روز در ‪
L":‬ن ‪ . 
:‬و ‪K ! 0‬‬
‫*‪
.‬د و ‪ $" 8
W‬را ‪" 0‬د "ا ‪.‬‬
‫ن <‪ 0 0
J! I5‬و ر و
ا‪
5‬ن از ‪
L":‬ن راه ! و ‪ K 0‬ر و ا*‪ 5‬ه)‪
%S‬ن‬
‫در <‪" 8
'I5‬د در ز "د و ‪"Y‬ن ‪ %Y‬روز '‪
3 A!K‬روا از ‪ $‬ر و
ن‬
‫‪
3‬روان ‪:‬د "د از " ا " ‪ 03 ،‬او را _
<‪ %.' : $I Q‬و ‪0 
JW‬‬

‫ا‪
5‬ن ر و ن ‪
3‬روان زد و ‪
0S‬ا‪
5‬ن "د '*‪ A‬و ه)‪ 
I 0‬ن را ‪ A53‬و ‪"Y‬ن‬
‫ا ‪
3‬روان "را‪ Z‬ا ‪ 8
W‬ا*‪ : 5‬د <‪ I5‬ا*‪ 5‬در ‪ 4%‬ا*‪
.‬د و ‪"Y‬ن ‪ 4%‬و‬
‫'‪ .%: 0 4%‬ر ا*‪)IG 0 5‬ان ‪:‬ا‪ A!" 0P‬و از او ذو‪" 0L‬ا‪ A‬و او‬
‫‪
3‬روا *‪
.‬د ‪& 03‬د ه&ار '
و ‪ 
Y &7 0 ،‬ر‪ 

2‬ن د‪
، 4‬ن "د و ذو‪ 
0L‬ر‬
‫ه)ا‪ 8‬دا!‪ A‬و <‪
5
J
2 I5‬ن "د و
ز د‪ 0.‬ا از ‪
:* 0 
8
W‬ه \
ن 

‫ذ 
م ‪
5‬ن د‪J.‬د زد و ن ذو‪ 0L‬را ه‪
P 0 6‬رت د و در ه‪
4%‬م ‪ 4%‬و ‬
‫ذو‪ 8
W 4L‬ا*‪ A
P 0 5‬ر و ا*‪)IG 0 5‬ان وان "!‪ A‬و ازو ذو‪0L‬‬
‫"ا‪ . A‬و ه‪ 6‬ذو‪* 0L‬اوان *‪
.‬د و در ه‪
4%‬م 'وه از ‪:‬دم ‪ 0‬ا*‪ 8
%2 5‬د‬
‫و ازو ز
ر 
*‪. %.‬‬
‫ ه ل ‪221‬‬
‫در 
ل ‪ 221‬در ‪ 
:‬ن
 و ‪ J3
o 8
W‬در ز‪ :‬ه‪
.5‬د ‪ 4%7‬در '*‪ A‬و‬

 &
ا*‪3 a%7 5‬د و او را !‪ AI‬داد ‪ gd .‬ا وا*‪ 0"4% 0‬ا‪
03 A‬ر‬
‫د‪ 4‬در 
ل در ‪ 
:‬ن <‪ I5‬ا*‪ 5‬و
 ‪ a%7‬در'*‪ A‬و از دو "‬

‫ ‪
o‬و ا*‪5‬‬

‫ و 
‪ %.‬و
 از ‪ 
:‬ن '‪ A/‬و در ‪ 
:‬ن ‪"3‬ه
و دره
! و از ‪ $ 
3‬ه&ار ‬
‫‪ ! 0.53‬و

ن د‪4‬ان ‪ 03 ،‬ز‪" 8
: 8‬د ‪ 0 ،‬دژ "د '‪ A/‬و از ا‬
‫در‪ 
8‬دژ
 ‪ 0‬روز را‪" 8‬د و ه)‪ a% 

7 0‬و ‪"3‬ه
د!"ار "د ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن
 ‪ 0‬دژ "د ر ا) ! و ‪ 8
W‬را ]ض داد ‪ .‬ه&ار ‪:‬د ‪" 8: 63‬د و‬
‫ا*‪ 5‬ه‪" 03 
6‬د  در‪* 8‬ود ‪ :‬و ‪" 8
W‬د را ‪ 
5%‬و درم از ارد ‪ g‬ورد و‬
‫ ‪ 8
W 0‬داد و <‪ I5‬ا*‪&
2 5‬د‪ 8‬ه&ار ‪" F3‬د ‪ .‬ا‪
5‬ن ‪&
2 0‬د‪' 8‬و‪3 8‬د ‪ ،‬ه 'وه‬
‫ه&ار ‪:‬د و د‪' 8‬و‪ 8
4 .5"
8‬دا!‪ 03 ، A‬د‪ 8‬ه&ار ‪:‬د
! و ‪' >%2‬و‪>%2 g:
! 8‬‬
‫ه&ار ‪:‬د ‪ J3
o 0‬داد ‪ $2 FW .‬را و وارد در‪ ! 8‬و *‪
:‬ن داد 
ه 'وه‬
‫‪7‬ا ‪7‬ا &د ‪ : 4I‬ر*‪ 0I
%Y ، %.‬از ‪"3‬ه
‪ 4I‬را ‪ :‬د و
ه‬
‫'وه راه‪
.* 
)%‬د‪" 8‬د و ‪

o‬ن ‪' >%2‬و‪ $2 $" 8‬رو ا‪
5‬ن "د و ‪)U:‬‬
‫ ‪
T‬راه‪ 

)%‬ن 
ر
او "د ‪  
،‬ن ‪"3‬ه
را‪ 8‬و 'وه از‬

‫راه‪ 

)%‬ن ‪ 8
W $2
52‬در ن راه
‪ : a%‬ر*‪"Y 
، %.‬ن ‪ %%J )3‬ا‪
5‬ن را '
‪8‬‬
‫‪ %%3‬و <‪ I5‬ه‪ 0J 6‬م م و ه‪ : $2 0.‬ر*‪
) 
0I
%Y ، A‬ز د‪ 4‬دو‬
‫*‪ a%‬ر*‪" 0.‬د ‪ 8
4 .‬ا*‪":* 5‬د 
ه)‪
%S‬ن  ن ‪"3‬ه
*ود ‪ :‬و ه‬
‫'وه را را‪: 8‬ن ‪"
7‬د و ن را‪ 8‬را ا‪".‬ار ‪3‬د ‪.‬‬
‫روز د‪ 4‬ه‪ %.* 0J 6‬و !‪ 8
4
J‬ه‪"3  6‬ه *ود ‪ 0 . :‬روز ‬
‫‪ : 0J‬ر*‪"Y %.‬ن !‪ 
Y M‬رم *ود ‪"3  :‬ه ر و ‪" A/
:‬د ‪،‬‬
‫‪" 8
) &Y 0I
%Y‬د ه)‪ 0‬از ‪ . )
:‬روز د‪ 4‬ا*‪ 5‬از 
*‪ A‬و ‪& F3‬د‬
‫ ‪
.*
o‬د ‪: : 03‬و و ه) 

ش ‪
.* 
،‬ب  و 'م !"د و ف ‪4‬ازد ‪"Y .‬ن‬
‫روز ‪
: :‬ا*&ون ! و ن روز ه‪" 
6‬د و <‪ 
I5‬ن ا*‪"! 5‬ب ‪3‬د ‪: 03‬‬
‫‪ 

4:‬د‪3 I A‬د‪ 8‬ا ‪
: 03‬را در ‪"3‬ه
‪ 5I
: 0‬؟‬
‫‪
:‬را & *و ‪ 03 ،‬ا' ‪
:‬را
 ‪ 5I‬دو‪ A‬دار‪ 8"3  03 6‬از ‪
:‬‬
‫ )‪ 6‬و ‪"Y‬ن ‪ 8
W 6!
%Y‬و ‪ )3‬را از "د
ز ‪".‬ا‪ 6‬دا!‪ . .‬ا*‪ 5‬از ا‪
5‬ن‬
‫‪ A*K2‬و ا‪3 A
7‬د ‪* : 03‬و رو‪ 6‬و ‪ 
: 0‬ن ه) ‪"3‬ه
رو‪ 6‬و ه‪ %Y‬راه
‪A4%‬‬
‫ ‪ 0‬ا‪ 
.G‬ط ‪ $2‬رو‪ . 6‬ن !‪ M‬ه‪" 
6‬د ‪

M! 6 .‬دوه&ار ‪:‬د ا‪
5‬ن 
‪A‬‬
‫و !‪"/J‬ن زد و ‪ 8"3 0‬ه 
‪" 

o 03‬د ‪ A* ،‬و 
ر*‪ 03 A‬ا*‪" 5‬د و ‪
5 
:‬ن‬
‫‪" a%* 6‬د و  ‪"3‬ه
]‪ : 4I A:E‬د ‪.‬‬
‫‪ 8
W .5" 
F2‬ا*‪ 5‬ا*‪ %I‬و ا‪
5‬ن ه‪ 6‬ه&)‪ %.* 
A‬و <‪5)! 
I5‬‬
‫در‪
5‬ن 
د و 
ر ‪ F3‬از دو " ‪ ! 0.53‬و ‪
o‬و ‪ 8
W‬و از ‪8
' : $2‬‬
‫‪"J‬د ‪"Y .‬ن ‪ $" 8
W 
: 8W‬را
زدا!‪ A‬و '‪: A‬‬
‫از ‪ F2‬ا‪
5‬ن !" ‪ F2 03 ،‬از ‪ 8
W
:‬ا‪
5‬ن ا‪ A‬و
ز'‪"Y . A5‬ن ان ‪"3‬ه
ر ‪،‬‬
‫‪
o 03‬در 
"د ‪ ،‬روز رو! !‪" 8‬د ‪.‬‬

 <‪ I5‬را دو ‪3 6‬د ‪ 0I 
،‬ن روز 

! و ‪"Y‬ن !‪
o 8
W  M‬‬
‫!‪"/J‬ن زد ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن روز ‪
o :‬از ا‪
I%‬ر '
‪ ! 8‬و ان ‪"3‬ه
*و ! و ه‪ 6‬ان را‪" 8: 03 8‬د‬

ز'‪ A5‬و ‪:‬د از ‪
J:‬رزان ‪" 8
W‬د را ‪52‬و 
‪ A‬و "د
‪ T )U:‬و ادر‬

‫ا*‪
3 g}* 03 ، 5‬وس
! ‪ ،‬از ‪ F2‬ن ‪ 8
W‬ه) ر*‪ %.‬و
ن ‪& %2‬ار ‪0‬‬
‫ه‪ 4.‬ه) ر*‪. %.‬‬

 دا‪

o 03 A‬ز'‪ A5‬و ‪"3  
8
W‬ه
‪2‬ا‪ 8%3‬در ‪ 
L‬ا‪
5‬ن ه) ر*‪A‬‬
‫‪"Y F2 .‬ن )
ز ‪ .‬ر ‪
o‬ا‪
5‬ن را '‪
: : A‬را وا‪ M! 0 %I M7‬ر*‪"_ ، .‬اب‬
‫‪"3 03 A‬ه ا‪".‬ار "‪ 
 03 ، 6‬را‪"J $ 8‬د و !‪K' 
M‬را‪. 6‬‬
‫'‪"_ : %.‬اب ه)‪ A%‬و ‪"Y‬ن ا‪
5‬ن 
ر "د  ‪". 8"3‬ا‪ %.‬ر*‪' 0 . A‬و‪8‬‬
‫! و ه &د ‪ 
: 4I‬و ن !‪:

M‬اد ار "د ‪ %./ M! ،‬و ‪"Y‬ن‬
‫‪" : 8W‬ا ‪
5‬ن د ‪.‬‬


‪ 0‬ه&ار ‪:‬د !‪"/J‬ن زد و ه‪"%‬ز 
ر "د و !)‪ 5‬در‪
5‬ن 
د و ‪.53‬‬
‫'*‪ %.‬و ا‪
5‬ن 'وه "ار‪ 8‬و 'وه ‪ 
2‬د‪ 8‬از 
‪" 8"3‬د را & ‪ %I:‬و ‪:‬‬
‫'‪ %./‬و *}‪
3 g‬وس ‪ ،‬ادر ا*‪ 5‬را ‪7 ،‬ا‪ AG‬ر و ‪ 
2
o‬د‪" 8‬د را 
ت داد و‬
‫"‪ .5‬را از ‪* 8"3‬و ا*‪ %I‬و ‪"Y‬ن ‪ 

2 0‬ن ‪ 8"3‬ر ا‪ J‬او 
*‪ A‬ن‬
‫ا‪ A5 M‬و ا و وز ه) ر*‪ 0 
، %.‬در‪ 8‬ا ‪*
7 0‬اخ ‪"Y . :‬ن‬
‫از در‪ 8‬ون ‪ J
o :‬ا*‪"Y : %.' . 2 5‬ن از در‪ 8‬ون ! ‪ I‬ا و ‪0‬‬
‫ارد ‪ g‬ر*‪ " &
o . A‬ا*‪ 0 5‬ارد ‪ ! g‬و ن ز‪
.:‬ن 
"د ‪.‬‬
‫‪ F2‬از ن ا*‪ 5‬ان ‪" 8
W‬د را *‪":‬د ‪ $2 
" 0 03‬رو و ‪
3‬ر را رو‬
‫در ‪ ' a% K 0+L‬و ا‪
5‬ن در !‪* K +: $‬ود ‪ $2
o . :‬ر*‪ K 0+L 
A‬را‬
‫‪3 8_
U:‬د و

‪ 
I‬ن ‪ 4%7‬و ‪:‬دان 
ر از <‪ I5‬او ‪. ! 0.53‬‬
‫‪% 0 
A5 M=] F2‬ق ‪ )U:‬ا  ر و ‪& F3‬د ا*‪
.* 5‬د و از و 
ر‬
‫"ا‪ A‬و ا*‪ 5‬ادر "د *}‪ g‬و ا‪ g+ )G‬ه‪
5‬م و ا " "س ‪g G‬‬
‫_
‪ 0\! MG‬را ‪ 0‬و *‪
.‬د و ‪ 0‬ا‪
5‬ن *‪
:‬ن ‪ a%7‬داد و روز را ‪3 :‬د ‪ 03‬در‬
‫وز ‪
P a%7 0‬ز ‪ %%3‬و ا‪
5‬ن در ه)
ن روز ه‪3 K ! a%‬د و< ‪ !
:‬و‬

ران ‪ A/‬ا‪
5‬ن را در '*‪ A‬و ا‪
5‬ن ه)‪
%S‬ن ‪ 4%7 :‬و
ران ‪ ! : A/‬و‬
‫ ‪
o‬راه‪ A*' 
)%‬و ‪ 0‬راه‪ J‬او  ‪"3‬ه ‪5: 03 ،‬ف ‪" 
8
4
7‬د ‪،‬‬
‫ر*‪ A‬و ‪"Y‬ن
ران ‪ 8
W ! .5‬ا*‪" 8
4
7 0 5‬د *ود ‪ :‬و
 ا‪
5‬ن 
‪.‬‬

‫‪3‬د و ا‪
5‬ن را !‪ AI‬داد و از ‪
4
7‬ه ‪ 03‬در ‪ 8"3‬دا!‪ %.‬را و ‪" 8
W
&
o‬د‬
‫ه&)‪3 A‬د و ) دا‪  03 A‬ا*‪ 8: 0Y 5‬ا‪ A‬و ه‪3 K dG a%‬د ‪.‬‬
‫در ‪ 
:‬ن از ا*‪ 0 5‬و ‪ J‬ر و 

Y‬ر ! از را‪ 8‬د‪
4‬ز 'دد ‪ ،‬زا‪ 03‬ن را‪8‬‬
‫‪ 03‬از ن ‪" 8:‬د ‪ 
4%‬و ‪ g.3‬ه

ر دا!‪ A‬و ‪52‬وان <‪ 
I5‬او را د‪
J‬ل ‪3‬د‬
‫و< ‪ 0‬ا‪
5‬ن ا<‪ 
.‬ت ‪I‬د ‪ ،‬زا‪& M! 03‬د "د و ‪" :‬ا‪ A‬زود از ‪K4 
4%‬رد‬
‫و ‪ :‬ا‪":‬ا< را‪"
03‬د دا!‪ A‬از د‪ A‬ه ‪
Y 
F2 .‬ر ‪
W‬ه
ن "د را ‬
‫‪"3‬ه ‪
7‬داد و ا‪
5‬ن در‪" 8
:‬د و "!‪ 0‬را‪ 8‬ا!‪
5 0
J! 
. %.‬ن 
‪ A‬و‬
‫‪
0S‬ا‪
5‬ن "د ‪
P‬رت ‪3‬د و 'وه از ا‪
5‬ن را ‪ A53‬و ‪ 0
o‬ر> 
ر "د را ‪0‬‬
‫‪ 03 L%‬در ‪
2‬ن ‪ 8"3‬دا!‪ A‬ر 
‪.‬‬

ر د‪ a%7 4‬در ‪ 
:‬ن ‪ 8
W‬ا*‪ 5‬و
 "ا‪: $2 0N‬ن ز‪
.:‬ن در و‪. 
: 0L‬‬
‫در ‪ 
:‬ن
 را ه‪" 4%‬د ‪ 
،‬م او \
ن و ده= 
"د از ده= 

ن ن د
ر و‬
‫ز‪
.:‬ن ‪ 0‬د‪" : $" 8‬د و ‪"Y‬ن ز‪
.:‬ن در‪ :‬از
 د‪".‬ر "ا‪ A‬و ‪ 0‬د‪8‬‬
‫"‪ $‬ر*‪ 03 ، A‬در 
‪ 0G‬ه‪
.5‬د در ‪:‬ا‪" 0P‬د و
ا*‪" Z :EP 5‬د ‪ ،‬از‬
‫‪
:EP‬ن ا‪ qU‬ا اه‪ Md: 6‬و ا*‪ 5‬او را *‪
.‬د 
 \
ن 
‪3 .‬د و او‬
‫را ‪ A53‬و ش را 
ورد ‪.‬‬

 از ‪ ! A J‬و د<‪ AI5 $‬و ‪"Y‬ن ز‪
.:‬ن ‪
A!K4‬ز ‪ 8
W 6d.:‬را‬
‫"ا‪
.* 0.‬د و ه‪ 4%‬را
‪ 
8
W‬ر ‪ 03 ،‬د‪ 8‬ه&ار ‪:‬د "د ‪& ،‬د ا*‪ 5‬روا‪0‬‬
‫‪3‬د و 
م ن ه‪ 7 a%‬د‪
%‬ر "د ‪: ،‬وف ‪ 
7 0‬ط ‪ 03 ،‬از ‪
3‬ر'&اران‬
‫ &رگ ز‪
:‬ن ‪":
:‬ن "د و ‪EP‬م "‪ $‬را ‪ 03 ،‬ا‪
.‬خ ‪: Z‬وف و ‪ 
DJN:‬ر او "د ‪،‬‬

 ه&ار ه&ار ) ‪"+:‬ن ( درم روا‪3 0‬د و " ‪ 6
L‬ا<‪
.* 0: 
0*"3 0 J‬د‬
‫

‪" 8
W‬د ‪ 
0‬ر ا*‪ 5‬روا‪"! 0‬د و ‪ 0‬ا*‪ a%7 0 : 03 A!" 5‬رو و ‪%W:‬ار ‪03‬‬
‫‪ :‬و ‪ : 8
W‬از

ز 'د‪ 6‬و 

 ز‪ !
8‬د‪ A‬از و ار‪ 6‬و ا ‪ &7‬ن‬
‫‪
3‬ر ‪ A‬و
ا‪
.‬خ د‪ 8‬وار ه‪
.* %‬دم ‪"Y ،‬ن <‪* 
7 I5‬ود ‪ %‬ا‬
‫ ه
را در ‪2‬ا‪":‬ن <‪2 I5‬ا‪ 
، 3 8%3‬از !‪"/J‬ن ا)
! و ‪%‬ق ‪%3 
J‬ن ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن ‪: J‬ن ‪ 
7‬ط و ا‪
.‬خ ‪ 
DJN:‬ر و ن ‪ 8
W‬و درم ‪ 
0‬ر ‪6d.:‬‬

‫ا*"س "رد و '‪
3 : A‬رش ‪ 
7 0‬ر ‪ 03‬درز و \‪
J‬خ "‪ $‬را ‪: a%7 0‬‬
‫*‪
.‬د و د‪
4‬او ‪. 
) F3‬‬
‫در ه‪
4%‬م ‪"Y‬ن

‪)+L‬و روم ه) 
‪" 0‬د و در ‪
5 
:‬ن ر"ن و ها
رد و ل‬
‫‪ gH
/: 2 ( g*"’ ) g*" 
! :‬ا‪W:‬ا\"ر روم را ‪ A‬و ‪
o2‬م داد ‪: 03‬‬
‫‪ 0 :‬ا_‪ 
g‬زاد‪ 8‬ام و در ‪ 
%2‬ن د 

ن دارم و ا ه)‪2 0‬وان "‪ $‬را ‬
‫ 

ن "اه‪ 6‬ورد ‪ ،‬و< ا‪
5‬ن را ‪
JI‬ر‪". 8‬ان '‪4 $3 : 03 A‬و ‪ 03 ،‬دا‪6‬‬
‫ا‪
5‬ن ا‪ %%I A
7‬و <‪ I‬ا ‪K:‬ه‪ M‬ا‪
5‬ن را از ‪ 
)+:‬ون ورد ‪ 03 ،‬ا‪
5‬ن را ا‬
‫‪K:‬ه‪" : M‬ش ه) ‪"Y F2 .‬ن ا‪
5‬ن ‪"! M<
P‬م و ا‪
5‬ن و ‪ 0+‬ه)‪K: 0‬ه‪: M‬‬
‫'*‪ 0 %!
0.‬ه راه ‪ 03‬ا‪
5‬ن را ‪"/‬اه‪ % 
6‬و ‪ 8
4‬ا‪
5‬ن را ‪ 0‬د 

ن "ا‪6‬‬
‫‪ 
،‬ه)‪. "! 
0‬‬
‫‪
2‬د!
‪ 8‬روم از ‪
/‬او 'م ! ‪"Y F2 .‬ن ‪ 6d.:‬ا‪
.‬خ و ‪ 
7‬ط را *‪
.‬د ‪،‬‬

 & ‪& F3‬د ا‪W:‬ا\"ر روم *‪
.‬د ‪
2 : 03‬د!
‪] 8‬ب ه‪ I5< 0Y‬دا!‪a%7 0 A‬‬
‫‪
.* :‬د ‪ 
،‬درز و "ر!‪ $" 4‬و د‪
F3 4‬او ) 
‪ 8‬ا‪ ، A‬ا' را ‪:‬ن‬
‫دار
‪ $" 8
W‬ا‪"%3‬ن ه‪" 0Y‬اه ‪3‬دن ‪".‬ا و ا' "اه ‪J%7‬ن ا‪"%3‬ن ‪M%‬‬
‫‪"Y 03 ،‬ن " ز‪ :‬ا‪
5‬ن ون !" ‪ 
" $2 F3‬و  ‪" :‬ا‪03 A‬‬
‫‪ +:‬روم ‪ J%‬و ‪ 6d.:‬را ‪ 8
W 0 A7
G‬ا*‪ .‬و ن <‪ I5‬را ‪"/‬ا ‪.‬‬
‫‪ F2‬ا‪W:‬ا\"ر روم ‪"\ 0‬س ! و ه‪
.‬د ه&ار ‪:‬د
"د دا!‪ A‬و \"س را‬
‫‪
dG‬ر ‪ A/‬ا‪".‬ار "د و از 
‪ ! 0‬ز ‪ 8N‬ر*‪ A‬و 
‪ A‬و 
ز 
ر ‪3‬د و< 

‫‪ J‬و ر ‪ 8
W
6d.: 03‬داو\‪" M+‬د ه‪ a%‬و دارد ‪)+L 0‬و "‪
$‬ز'‪. A5‬‬
‫ ه ل ‪222‬‬
‫در 
ل ‪
.* 0: 
6d.: 222‬د ‪ 0‬ا*‪
3 
: 03 5‬ر
 را ‪ . ' $2‬ا*‪5‬‬
‫‪ 8
W‬از ارد ‪ g‬ون د و ان <‪* 52 8
'I5‬ود ‪ I 
. :‬از ه‪
4%‬ن "د‬
‫را
ده&ار "ار ‪
.* a%7 0‬د و ن ه‪ a%‬ذ 
م دا!‪ A‬و ‪:‬د ‪
J:‬رز "د و‬

‫و از ‪ 
:‬ن ‪"3‬ه
ون ‪ :‬و  در‪ A5% 8‬و ز
ن و *زا‪
$‬و "د و از‬
‫<‪ 
I5‬ن و 
ر زن و *ز ه)ا‪ 8‬دا!‪. %.‬‬

 او را '‪" 0.‬د ‪ 03‬ز
ن و *زان را ‪
dG 0‬ر ا‪".‬ار ‪ .‬و او '‪" 0.‬د ‪:‬‬
‫» ‪ :‬از ‪"7‬دان ‪ $2 . « 6 :‬از ‪ 0I‬ذ از در‪ 8‬ون  ‪"3‬ه ا‪".‬ار‬
‫د‪" 0.* 
A‬د و ن ز
ن و *زان را 
ره
‪3‬د و "د ‪ 0‬د!‪ A‬ون ‪ :‬و ‪"Y‬ن‬
‫‪ 0 J‬ا*‪ 5‬ر ه‪
4%‬دو ه&ار ‪:‬د *‪
.‬د و 
م ن ه‪J] i a%‬ا‪" t‬د‬
‫و ‪":‬د 
از راه د‪ 4‬در ‪ 
:‬ن ‪"3‬ه
!"د و
و راه‪ 

)%‬ن *‪
.‬د ‪ 0 
،‬ز
ن‬
‫و *زان ذ & و ا‪
5‬ن را 
ور ‪.‬‬
‫‪ i‬ان ‪ 8"3‬ر و ‪3 a%7‬د ‪ ،‬از ن ‪:‬دم 
ر ‪ A5I‬و )‪ 0‬ز
ن و ‪"3‬د‪
3‬ن را‬
‫ د‪3 8‬د و *ود ورد و ‪ 0 J‬ذ ر ‪ .‬ه)‪" 8
W 0‬د را از در‪ A*' 8‬و‬

ز'‪ A5‬و ه)‪
0I
%S‬ن <‪ 0 I5‬ن ‪"3‬ه
ر*‪ %3 a%7 i

A‬و ز
ن و‬
‫‪"3‬د‪
3‬ن را
ز ‪. 
.‬‬
‫ا ‪ 0 J‬ا*‪ 5‬ر ‪ ،‬ه‪ a%‬د‪ 4‬را ‪ 03 ،‬ا "ا<)‪ 
^3 r‬م دا!‪& %2
، A‬ار‬
‫‪:‬د *‪
.‬د ‪ 
،‬ذ را 
 و او را ‪"o5:‬ل ‪. %3‬‬
‫ا "ا<)‪ r‬در ‪ 2‬ذ ر*‪ A‬و در در‪ 8‬ا ‪ 
:‬ن ‪"3‬ه
ذ را 
*‪ A‬و
او ‪ A"2 a%7‬و‬
‫ذ
‪3 a%7 i‬د‪ 8‬و 
ر از ز
ن و ‪"3‬د‪
3‬ن را
ز '*‪" 0.‬د ‪.‬‬
‫ا "ا<)‪ r‬او را ‪"o5:‬ل ‪3‬د ‪
i 
،‬ز‪ 8
:‬ن زن و *ز را از ن را‪ 8‬ر د و‬
‫‪ $2‬ا*‪ 5‬ر و
ا*‪3  5‬د و ‪
W‬ه د‪ A*' 4‬و ان در‪ ! 8‬و ذ ‪0‬‬
‫ه&)‪ A‬از ‪ $2‬ا "ا<)‪
r‬ز'‪ 0.5‬و !‪& 0.* 
AI‬د
 ‪ :‬ر*‪ A‬و ا "ا<)‪Q.*
r‬‬
‫و ‪& 6
%P‬د ا*‪ 5‬ر*‪ A‬و ا*‪  5‬ن ‪3‬د ‪ 03‬ان ‪"3‬ه


dG‬ر
 رود و‬
‫‪ 6d.:‬و 
‪" A!" 0:‬د و '‪" 0.‬د ‪:‬‬
‫‪3
N‬د ‪"3 03‬ه
ر*‪ .‬و را‪ 8‬ز‪ :‬و د!‪ 0 A‬د‪ A‬د!) ‪W‬د و را‪ 8‬د!‪A‬‬
‫ا'‪ a% 0Y‬ا‪ 8
W A‬را از ‪"3‬ه
ران دن 
‪ ، !
.‬از ‪ F2‬را‪ 8‬در‪ "! 8‬و‬
‫راه‪ 

)%‬ن و ‪ 
"
7‬ن  ‪ 8"3‬ار ‪ 
،‬ا' ‪ 3‬ا '
ه ده‪ %‬و اازان را‬
‫در ‪ I5< $2‬ار و ه‪* 03
7‬ود  ‪2‬ا‪":‬ن "‪ 
، & $‬از !‪"/J‬ن ا)‬

! و و را ه&ار وار ه‪
.* %‬د ‪.‬‬

‫ا*‪ 8
W 5‬را ‪ 0‬در‪ 8‬ورد و ه)‪" 0.' 6d.: 0I
%S‬د ‪ :‬ر*‪"Y . A‬ن ان ‪
7‬ر ‪،‬‬
‫‪ 03‬از 

ل ‪"/J! 
$2‬ن ‪3‬د‪" 8‬د ‪ 
8
W‬ر از <‪ 
I5‬ن
  ‪"3‬ه

‫د ‪ .‬ا*‪
5‬ا‪
5‬ن ‪
3‬رزار ‪3‬د و 
ر ‪ A5I‬و د‪4‬ان ‪ 0‬ه&)‪ ! A‬و ‪" 0‬‬

 ر*‪ . %.‬ا*‪ 5‬ه‪
G 6‬ل ‪ 8
W‬ه) د ‪ 
،‬روز دو *‪ : a%‬ر*‪ ، A‬روز‬
‫ده‪
dG 0 6‬ر
 ر و ‪ 4%* 0‬ن ‪
dG‬ر *ود ‪ 
. :‬از ‪
dG‬ر "‪$‬‬
‫او را ‪ F‬واره
‪ A
:‬و رو‪ P‬و ‪ 8‬و ‪
.* A:! 8‬د و 
ر و
در‪a‬‬
‫*‪
.‬د و '‪
):
)! : A‬ن ‪ 
:‬و د‪ 8‬روز‪ 03 A‬را‪" 
8‬ش در!‪ : A‬و دا‪6‬‬
‫‪" 03‬رد 
*‪ 0.‬ا و ‪
:‬را ‪
dG 0‬ر ‪L &7‬ر ‪ &Y‬د‪"J 4‬د ‪.‬‬
‫ا*‪ 
A' 5‬ن را ‪ .‬و
ز‪
.* F2‬د ‪ 6.*K2 
):
: 03 %/ F2 .‬و دا‪ 6‬ا‬
‫‪&Y‬ه
ان *‪
.‬د‪ 8‬ا‪
: 8
W 
A‬را !)
ر ‪ %%3‬و ‪ A%Y 03 4%‬و ‪":‬د 
ن‬
‫*‪
.‬د'
ن را 'د ه)‪ 8
W 0‬و ‪4‬دا و ‪ 8
W‬ا*‪ .5 5‬در در‪ 8‬ه
*ود ‪" 8:‬د و‬
‫‪2‬ا ‪"J‬د ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن ا‪
5‬ن را 'دا ‪":‬د ‪ $2‬و ورد و '‪
)!
)! : A‬ر‪ 8‬ا ‪ 8
W‬ا و ‪:‬‬
‫دا‪ 
، 6‬را ‪ 03 "4‬ا ‪ 8
W‬ه&ار ‪:‬د ‪.3 &7 ، A4%7‬ان و ‪3
Y‬ان و

‫ا‪ :‬ا<)"‪ d %:‬ه&ار ‪:‬د ‪
)+:‬ن ا‪ 03 A‬ه)‪
0‬او‪ %‬و 
‪ .I‬ز‪ !
8‬از " ‬
‫‪"/‬اه‪ ، A5' %‬ا‪"%3‬ن " ‪ .‬دا و  ‪
3‬ر "‪ $‬ه) ‪ ، 3‬ا' دا ‪ 0 03‬ز
ر‬
‫ ون 
و ا' دا ‪

03‬ت "دن ‪
:‬ش ‪
7 
،‬ن " و ‪"
03 
3‬ا‬
‫در ا‪
I%‬ر ود از 

ز ‪"/‬اه‪. A5' %‬‬
‫ر"ن &د
 ر*‪ %.‬و ا ‪
%/‬ن ‪ %.4‬و روز د‪ 4‬ا*‪ 8
W 5‬را ان راه

‫‪ $2 a%‬د ‪ g: 0 
،‬از ‪
dG‬ر *ود ‪ :‬و ‪ T )U:‬را '‪: A‬‬
‫

:‬را روز'
ر 
‪ ، 
:‬ن ‪"3‬ه
رو و ‪
:‬را ‪ 
7‬ا‪".‬ار ‪ 
 
، 4%‬‬
‫'د ‪ 6‬و 'دا'د ‪ 6%3 8%3 8
W‬و ‪ 0‬روز در'‪
dG 0‬ر
!‪ 6‬و !‪
M‬ز ‪6"!
7‬‬
‫
ا)
!‪. 6‬‬
‫‪ T )U:‬از ن ‪"3‬ه
‪ 
7‬ا‪".‬ار ‪ A‬و *‪":‬د 
‪3 8%3‬د و د"اره
‪8%3‬‬
‫ا‪".‬ار ‪3‬د و <‪ I5‬در ‪ 
:‬ن ‪* 8%3‬ود ورد و ه)‪ 0‬روز‪ 8‬از ‪
dG‬ر
 واز 
و‬
‫‪ a%Y‬و ر
ب ‪ :‬و ‪" :‬ردن و ‪ .*"3
2‬و ‪
5‬ط ‪3‬دن ا‪
5‬ن ‪ :‬د ‪"
: % ،‬د‬

‫از ‪ 8
W‬د!) ) ا‪ 65‬و ه !‪"/J! 0 8
W 
M‬ن ‪
.* :‬د و <‪ I5‬ا*‪5‬‬
‫ ار ‪" :‬د و ان د"ار ه
ه‪". k‬ا‪3 %.‬دن و ا*‪ 5‬را ه‪" 4%‬د &ر'"ار ‪ ،‬از‬
‫ه‪
4%‬ن ‪ 6d.:‬و ‪ $2‬از ن از ه‪
4%‬ن ‪":
:‬ن "د و ا‪
/ :‬را "د و او را ‪)U:‬‬
‫ا 
< ‪
/‬را ا ‪. %.' 8‬‬
‫ !‪ M‬ا*‪ 5‬او را ‪":‬د 
از ‪ 8%3‬و د"ار ه
‪ A!K4‬و ‪"3‬ه
ه)اه
ن‬
‫"‪ 
%2 $‬ن ! و '‪ : A‬ا ‪
W‬ه
ن
 ‪"Y‬ن ا‪ M5:‬از <‪
8%3 M‬ز 'د " ‪$2‬‬
‫ا‪
5‬ن
ز ‪
: 
،‬از ‪ 6 F2‬و در ‪
5 
:‬ن '‪ 6‬و د‪%Y F2 . 6 .53 0 A‬‬
‫‪3‬د و ن !‪"Y M‬ن 'و‪ 
8‬ون ‪ :‬ا‪
5‬ن از ‪ )3‬ون ‪ %.7‬و از ن ‪:‬دم‬
‫ ‪ 
0+G‬ر ‪ %.53‬و از !‪"/J‬ن ر‪. %.‬‬
‫‪ F2‬ا*‪ 5‬ه روز
‪:‬اد 
!‪ 8
4
J‬در ‪
dG‬ر ‪ ! :‬و ‪"Y‬ن !‪ : M‬ر ‪8%3 0‬‬

ز ‪ : :‬و
 روز ‪ $2 ،‬از ‪ 0I‬ا*‪ 5‬ون ‪":* ،‬د 
‪ 8
W‬او از ‪
dG‬ر‬
‫ ون ! و ‪ 
"
7‬ن ‪ :‬و ا*‪ 5‬را ‪3 J‬د ‪" 8
W 
: 03‬د را در ‪8
4%)3‬‬
‫‪ 8
5‬ا‪. A‬‬
‫‪"Y‬ن ا*‪":* ! 8
' 5‬د 
‪ 8
W‬او ن !‪
dG a%7 0 M‬ر ! و از ‪
dG‬ر دور 

‫ا‪
.‬د ‪ 03‬ه روز ‪ :‬ا‪
.‬د و ه‪'
7‬وه *‪
.‬د ‪ 
،‬ا‪
3 
I5< 03 %‬‬
‫‪3 )3‬د‪ 8‬ا ‪ .‬ن 'و‪%Y 8‬ان ‪
8
4
J! F2 . %.* 
&Y %.7 03‬ز'‪ %.5‬و روز‬
‫د‪ : 
4‬و از دور ‪ %.4 :‬و ‪ 
3‬ن را ‪
.* )3 .7 0‬د ‪ 
.‬‬
‫‪"3‬ه ‪ 04%‬ا "د و ن ده "د ‪ .‬ا*‪
/ 5‬را‪ 8‬را '‪ " : A‬ن ‪ 

g.3‬ران‬
‫"‪ 
، A
$‬از ن ر‪ F3 8‬ه‪ : 03 ، %I
: a%‬ه) دا‪ ، 
g.3 03 6‬ا‪
:‬‬
‫در ز ‪3 )3 g.3‬د‪ 8‬ا و ‪"Y‬ن ‪K4
:‬ر‪ 6‬از ‪"Y . %
: F2‬ن ‪
/‬را‪ 8‬ا
! و‬
‫ 

.‬د ا‪
5‬ن  ا‪
5‬ن
\‪. ! g‬‬
‫‪ F2‬ا*‪ 5‬ه روز ‪3 : %Y‬د و از
‪:‬اد
‪ : : 8
W‬و  ‪ g: 8"3‬دور‬
‫از ‪
dG‬ر ‪ :‬ا‪
.‬د و ‪
/‬ر ا‪  8‬ن ‪" : g.3‬د و ‪8
' )3
7
: 
: A' :‬‬
‫ا‪
5‬ن ا‪
dG $2 
5 6‬ر ر*‪ . .‬و<‪ 8
4%)3 I‬ا‪
5‬ن ‪".‬ا‪ .‬دا‪ .‬و ‪"Y‬ن ا*‪5‬‬
‫از ‪
dG‬ر
ز'‪ .5‬ا‪
5‬ن از ‪
dG 0 8
4%)3‬ر
ز ! ‪.‬‬

‫‪ F2‬روز ‪"Y‬ن و‪
AL‬ز '‪ ! .5‬ا*‪
5‬ز'‪ A5‬و ه)‪ 7 I5< 0‬د‪
%‬ر
ز‬
‫‪"Y . A5' :‬ن ‪ 7‬ا‪%‬وز
ز'‪
A5‬او ‪ 0‬ه&ار ‪:‬د "د و 'وه
ز‪8
: F2‬‬
‫ "د ‪ 
8
W .‬از ‪
dG‬ر ون ‪ :‬و د‪ 8‬ه&ار "ار ‪ 7 8
W‬زد و ‪:‬د‪
:‬ن‬
‫‪
7‬ز'‪ %.5‬و ‪ a%7‬در‪. A"2‬‬
‫‪ %! a
7‬و
ز'‪ A5‬و ا*‪ $2 5‬ر*‪" 0.‬د ‪"Y .‬ن ‪
7‬ز'‪ 8
W A5‬و &‬

ز'‪ %.5‬و ‪:‬د‪
:‬ن
 ‪ .5‬از ‪
dG‬ر ون ‪ :‬و
‪ a%7 7‬در'*‪ %.‬و )
ز‬
‫د‪* 4‬از ‪ :‬و ‪ 0 J‬ا*‪ 5‬ر و او
ه)‪
8
W 0‬ز'‪ A5‬و ه‪$"
7 0 6‬‬
‫ 

.‬د و ه ه‪ 4%‬را ‪"
7 0‬د ‪ A!
)4‬و ‪ 7‬از ‪:‬د‪
:‬ن
 
ر ‪A5I‬‬
‫و ا‪
5‬ن را ‪
dG 0‬ر ا*‪. %I‬‬
‫ا‪
5‬ن ‪
dG 0‬ر ر*‪ %.‬و در ‪
dG‬ر ‪ %.‬و ‪
7‬ز ‪ A54‬و ‪ a%7‬ه) ‪3‬د و د"ار‬
‫‪
dG‬ر ‪ 0+)G‬ه) د ‪"Y .‬ن 
‪ a%7 a‬در ‪
dG‬ر 
‪ A‬ن ‪:‬دم ‪ 03 ،‬در ‪8
4%)3‬‬
‫ "د ‪ ،‬از ‪ .5" 8
4%)3‬را ان ‪ g.3‬درا*‪ %I‬و ‪
/‬ر ا‪ 8‬ه‪"%‬ز ان ‪ g.3‬ا‪
.‬د‪" 8‬د‬
‫‪ )3
،‬داران ‪ a%7‬در'*‪. A‬‬
‫ا*‪ 5‬او را ‪& %2‬ار ‪:‬د د‪
.* 4‬د و "د در‪
. 

7‬د و ‪& F3‬د ‪
.* 7‬د‬
‫‪ 
: 03‬ر ! و ه‪
4%‬م ‪3 a%7‬دن ‪. ... A‬‬
‫‪
7‬ز ‪ :‬و ا*‪
8
W
5‬ز'‪ A5‬و ‪ 8
'I5< 0‬ر*‪ A‬و ‪ 0‬روز از 
ون 
‪:‬‬
‫و ‪ 
"
7‬ن *‪
.‬د ‪ J 
،‬ورد ‪=Y 03‬ر از <‪ ! 0.53 
I5‬و & ا‪03 %‬‬
‫‪ A
3 8
4%)3‬و ‪ 8
W‬ا‪ 03 A‬او ‪Y‬ا 
‪ 8
:‬ا‪ A‬و ]‪ l+‬ا‪
5‬ن ‪ ! a%‬و‬
‫‪
W‬ه
ن ‪&:‬دور &د ا*‪ ! 5‬و '‪
: : 03 %.‬را ]‪ l+‬و زاد ‪ 8! a%‬ا‪. A‬‬
‫ا*‪ : A' 5‬ه‪ 03‬از !)
_‪". J‬ا ‪3‬دن
ز 'دد ‪ 
0+ 8
W :
03 ،‬ر‪ A‬و‬
‫‪:‬ا ه‪ A
)! 0 A7
G k‬و ‪ :‬از ا‪"/
%‬اه‪ 6‬ر*‪ 
، A‬ف ‪
J‬رد و ‪
0+ 8
W‬‬
‫‪ :‬در '‪
:‬و ‪ %%3 J_
:‬و ا' _‪". J‬ا‪3 %‬دن
ز 'د ‪.‬‬
‫ا ‪&:‬دوران از &د ا*‪
5‬ز'‪ %.5‬و '‪ : %.‬ا*‪ 

5‬د‪ I A‬دارد و ‪a%7‬‬
‫‪"/‬اه ‪3‬دن ‪.‬‬
‫ا*‪ ! 8
' 5‬و د‪ 4‬روز ‪ a%7‬را 
‪ A‬و
ه)‪ A* 8
W 0‬و ه‪ 6‬ن ‪03 ، 8"3‬‬
‫‪
7‬او "د ‪
.
،‬د و ‪
/‬ر ا‪ 8‬را ه‪ 6‬ن ‪ 
، A!
)4 8"3‬را‪
4 )3 8‬هارد ‪.‬‬

‫‪ 7 FW‬را "ا و '‪ ، A" $2 8
W : A‬ه‪ 03‬را "اه ‪ ،‬از "ار و ‪ 
2‬د‪ 8‬و‬
‫اازان را ‪ ،‬در ‪ $2‬دار و ‪. 3 a%7‬‬
‫‪" :
: A' 7‬ار و ‪ 
2‬د‪ 
8‬ر‪ A‬و ‪%Y‬ا‪ 0I‬ه‪: A‬ا ‪ !
F‬و ا' ‪:‬د ‪
I‬ر‬
‫ 
"د ‪"/‬اه‪. 6‬‬
‫‪ 8
W
7‬در ‪
dG‬ر ! و ا*‪&: 5‬دوران را ‪"/‬ا و '‪ : A‬از ه'"!‪ 0‬از‬
‫‪
dG‬ر ‪" 03‬اه ‪3 I‬ا‪ 4
)! 0‬و ا "د<‪ l‬را
ا‪
5‬ن ‪
.‬د و ا‪
5‬ن از ‬
‫" د‪ ! a%7 0 4‬و ‪ 0‬د"ار
ر‪
dG 8‬ر &د ‪ :‬و ‪ 

7‬ران در‬
‫‪
dG‬ر ! و ‪:‬دان
 ر ‪
dG‬ر ‪ 0‬د"ار ‪ :‬و ‪ a%7‬در‪ %."2‬و از ه " ‬
‫و ‪ a%‬اا‪ %.*' .‬و ا*‪ 0 5‬در‪ 8‬زر &د ‪
.* 7‬د و '‪: A‬‬
‫از 
ران " ه ‪
3 03‬ر ‪ %3‬ا درم " د‪ . 8‬ر‪ 8‬ا درم د‪ 0 4‬ا "د<‪
.* l‬د‬
‫و او را & ‪ A' %Y‬و !ا اران "د را '‪E7

A‬ب و !اب و !‪8
4 G 0 I‬‬
‫رو و ‪:‬دم را ‪ :‬ده‪ %‬و ‪:‬دم
 از ‪
dG‬ر ون ‪ :‬و ‪3 a%7‬د و 
)
ز‬
‫د‪5
2 4‬د ‪ 03 8
4 
،‬ا*‪
8
'I5< 0 5‬ز'‪ A5‬و *ود ‪ :‬و ه‪0 0.‬‬
‫‪ 5 a%7‬و ‪ 
l+] 
A4‬ر 
ورد و  ‪ a%7‬ه) ‪3‬د ‪ 
،‬او را ‪ J‬ورد‬
‫‪ 03‬در ‪
dG‬ر ‪"3‬ه ه‪ A‬و ه روز
 ه‪ $" a%‬ذ را & ن ‪ ، 8"3‬در‬
‫راه
‪ 
%2 a%‬ن ‪ %3 :‬و ‪ 
5 : )3 0‬و ‪"Y‬ن ذ از ‪
dG‬ر ون 
 در‬
‫‪
dG‬ر ‪. 
) F3‬‬
‫ا*‪ 
"
7 5‬ن را ‪
.‬د 
در‪ 
J A‬ور ‪ 03 A
%Y 03‬و '‪ 0.‬ا ‪8
W F2 .‬‬
‫را '
‪3 8‬د ‪* : 03‬دا ‪ a%7 0 
، !
0. 
8
'U‬رو‪. 6‬‬
‫‪"Y‬ن )
ز ‪ ! .‬دو ه&ار ‪ 
2‬د‪ 8‬را ‪"/‬ا ‪ 03 ،‬اازان "د و ا‪
5‬ن را ]‪6+‬‬
‫
‪ 8‬داد و '‪ : A‬در 
ر‪ I‬و و از 
‪ 8
' )3 03 ،‬ذ‪ g: 0 ، A%‬را‪، 8‬‬
‫از " در ‪ 
:‬ن ‪"3‬ه
‪. %3 )3‬‬
‫‪"Y‬ن
‪:‬اد ! و 

W 
)+] %! gJ\ a‬دار و از ن ‪ gU:‬در ‪ &
: 
،‬از‬
‫" در‪ 6‬و ذ ‪ 
: 0‬ن '‪. 6‬‬

‫ا‪
5‬ن *‪ %.‬و ا*‪
5‬ا‪
5‬ن راه‪ 

)%‬ن و ]‪
.* l+‬د و ‪"Y‬ن ‪ ! M! 6‬ه‪ 4%‬را ‪،‬‬
‫از ‪:‬دم *‪
، 0
P‬ه&ار ‪:‬د از ‪
03 0
P* 8
W‬و "د '‪: A‬‬
‫ ا

' )3 03‬ه‪": 
، g:  ، A‬ش ‪:

، %5%‬اد ‪ 6 
:‬و ‪
%Y‬ن ‪03 %3‬‬
‫‪ 3‬ا‪
)! f‬ا و ا‪
5‬ن *‪. %.‬‬
‫‪"Y‬ن ه‪
4%‬م ‪ ! 8
'U‬ا*‪
5‬ه)‪ 8
W 0‬ره‪
W‬ر ! و ‪":‬د 
\‪ %& gJ‬و ه)‪
%S‬ن‬
‫
‪":‬ش *‪ 03 

، %.‬ه
ر ا*‪ 5‬ا
‪ :‬ر*‪ A‬و ا*‪ 7 5‬را *‪":‬د ‪ 
:‬رو‬
‫‪ A 

P*
3 5 03‬و از دور
‪ 

P* 
، A
$" 8
W‬ن ‪4‬د و ‪)3‬‬
‫'
‪ %" 8‬و ا' ‪ % 
!
8
' )3 0 3‬و ‪ %%3 a%7‬و !)
‪ 
0‬ر ا‪
5‬ن رو و‬
‫ا‪ g+ )G‬را و ه‪
4%‬ن د‪ 4‬را ‪ F2 ،‬از د‪
.* : ، 4‬د و ‪F3 5‬‬
‫*‪
.‬د ‪ 

P*
" : 03‬ن و د<‪ g‬در را‪2 8‬ا‪ "! 8%3‬و ز ا ‪"3‬ه
‪ " )3‬و‬
‫ ‪ 5‬و *‪ 

P‬ن *‪ %.‬و ‪"3‬ه
‪ %.*' .7‬و ه‪
4%‬م ‪ 8
4.!
Y‬ذ را 
*‪ 03 ، %.‬در‬
‫‪ ، 8
' )3‬در ‪ 
:‬ن ن ‪"3‬ه

،‬ه‪ A‬ه&ار ‪:‬د ‪' 0 ،‬و‪ ، 8‬در ‪ nR": 0‬ا‪
.‬د‪8‬‬
‫ "د ‪.‬‬
‫ ن ‪"L‬م ‪
03‬ذ "د ‪ %.
.‬و ‪3 a%7‬د و ن دو 'و‪ 8‬د‪ 4‬از ‪ )3‬ون ‪:‬‬
‫و
*‪ 

P‬ن ‪ a%7‬در ‪ %."2‬و ‪ 0 J‬ا*‪ 5‬ر ‪":* ،‬د ‪0 $" 8
W
7 03‬‬
‫‪"! a%7‬د و از ‪ F2‬او ‪
/‬ر ا‪ 8‬را *‪
.‬د و ه‪ 4%‬ه) *‪
.‬د ‪ 
،‬ه)‪a%7 0 0‬‬
‫ذ ‪"o5:‬ل ‪3‬د و "د

_‪
4‬ن "‪ $‬ه) "د ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن ه)‪
.
a%7 0 8
W 0‬د ذ ‪":‬د 
ه)‪ gJ\ 0‬ه
را ‪
JI 0‬ر *و ‪ . %.*"3‬ن‬
‫'و‪ 
2 8‬د'
ن ‪
) 03 ،‬ز ‪
.* .‬د‪" 8‬د ‪ ،‬واز \‪ %! gJ‬و دا‪ 03 %.‬ا*‪ : 5‬و ‪0‬‬
‫‪ : a%7‬و ]‪ 6+‬ه
ون ‪ 53‬و ه‪" 03 
6‬د ‪ ،‬از ‪
dG F2‬ر ‪ gJ\ ،‬ه
&د و‬
‫ ‪ : 8"3 0‬و ‪ 0‬در‪* 8‬ود ‪ :‬و
\‪ gJ‬و ]‪2 6+‬ار ! ‪ .‬ا*‪
.* F3 5‬د &د‬
‫‪ 7‬و ‪:‬د‪
:‬ن و ‪ : 03‬ا ‪ 03 ، .:
)! ، A
: )3‬ا‪
5‬ن ‪ ، % :‬ا‪
5‬ن را‬
‫دوش *‪
.‬د‪" 8‬دم ‪ 
،‬ا‪:‬وز از ‪ F2‬د!) در‪ %‬و ا‪
5‬ن را در ‪ 
:‬ن ' و ‪%3 a%7‬‬
‫‪ 
،‬ا !)
را *_‪ A‬ده و ا*‪& & 5‬د ر و !)‪ 5‬در‪
5‬ن 
د ‪.‬‬

 دا‪
3 03 A‬ر او 
‪ 0 . ! 0.‬د"ار ‪
dG‬ر ‪ :‬و '‪ ، 
6%: : A‬ا*‪ 5‬را‬
‫ ‪& 
"4‬د  ‪
،‬و ‪ . 6"' %/‬ا*‪"Y 5‬ن او را '‪ : A‬ا
ا‪، :‬‬

‫ا‪
:‬ن ا‪
:‬ن ‪: : A' .‬ا ز
ر د‪ . 8‬ا*‪ : A' 5‬ا ز‪ 
%‬ر‪ ، A‬ا' ا ‪03 /‬‬
‫ا‪"%3‬ن '‪ $2 .‬از ا '‪" 0.‬د ‪" 0‬د و ا‪"%3‬ن ‪"Y‬ن ا‪:‬وز '‪* 0 %‬دا ‪.‬‬

 '‪ : A‬ز‪ 
%‬ر ‪" 0+‬اه‪. 6‬‬
‫'‪ : A‬ز‪ 
%‬ر او ورم ‪ s 0 ،‬و ‪ :‬او ‪ ،‬و<‪: I‬ا 'و ‪ 6%3 J_ : 
، 8‬و ‪0‬‬
‫‪ 6%3 0: 
0+‬و ز‪ 
%‬ر 
‪"/ " 0:‬اه‪. 6‬‬
‫'‪' : A‬و'
ن ‪ A.: 2 :‬و
ذ‪ A%‬و 
‪ ، %3 a%7‬او را ‪ " 0‬ده‪. 6‬‬
‫ا*‪ 5‬ا‪3 A
7‬د و ‪
$"
7 0‬ز ‪ :‬و ‪
.* F3 7 0‬د ‪. %I: a%7 : 03‬‬
‫ا‪
5‬ن ذ را ‪" 0.53‬د و ‪ 8
W‬او را ه&)‪3 A‬د‪ 8‬و
‪ L‬را ه) ‪
.* 
، %.53‬د‪8‬‬
‫ا*‪* 5‬از ‪ 5I: : 03 :‬و ه ‪ 03‬را ‪".‬ا ا ‪ %3‬و دو ‪ 

2‬ا ‪ .‬ا‪
5‬ن‬
‫را ‪ 5I:‬و ا ‪ 
03 ، %3‬ز‪ 
%‬ر ‪" :‬اه و ‪"Y 03 
J‬ن ‪2‬ش را ‪5I‬‬
‫‪
)52‬ن !"د و ‪ 7‬و ‪ 8
W‬ه)‪ 0‬از ‪
.
.53‬د و ‪ 
2‬را و 
ر ‪:‬دم د‪4‬‬
‫ا ‪3‬د و و
ز '‪. %.5‬‬
‫)
ز د‪ 4‬از <‪
8
'I5‬ز ‪ :‬و ن ‪
.* 6d.: 0 J‬د و
 را ز‪ 
%‬ر "ا‪%.‬‬
‫و ن ه&)‪ 
.‬ن
 ان ‪"3‬ه
‪2‬ا‪ ! 8%3‬و ه‪ %./' 
7 0 F3‬و ‪
dG 0 F3‬ر‬

ز ‪ 5‬و ‪"Y‬ن !‪ M‬در‪ 
] 
:‬ل '*‪ A‬و
‪: 8
%2‬د ‪" 8
: 03 ،‬د ‪ ،‬در‬
‫‪
dG‬ر ‪
54‬د و ون ‪ :‬و *‪ A‬و ‪ 
: 0‬ن ن ‪"3‬ه
ار ! و از 
ون ! و‬
‫ ‪ " 0‬ار‪
.%:‬ن ر*‪. A‬‬
‫ ا‪W0‬م در ذر‪W‬ن‬
‫!)‪ F‬ا< ا " ]‪J‬ا‪ t‬ذه‪ J‬در ‪
.3‬ب دول ا‪E‬م & ا!
را در
ر‪ 
8‬و ‪ 
:‬ن در‬
‫ذر 

ن دارد '"‪: 0‬‬
‫
ل ‪ – 192‬در 
ل ‪
P‬ز ‪2‬ا !ن ‪ 
:‬ن در ‪"3‬ه‪
.‬ن ذر 

ن "د و 
زم ‬
‫&)‪
0‬ا‪
5‬ن ‪. 4%7‬‬

‫
ل ‪ – 206‬در 
ل ‪
3‬ر
 ‪ :‬در ‪"3‬ه‪
.‬ن ذر 

ن 
'*‪ A‬و ‪
P‬رت و‬
‫‪
.53‬ر 
ر ‪3‬د و و ز‪
I 
q‬ر "د و <‪ 
I5‬ن را !‪ AI‬داد و ‪
3‬ره
ز!‪3 A‬د‬
‫‪.‬‬
‫
ل ‪ – 212‬در 
ل <‪ "\ )U:
 
I5‬ره‪
W‬ر ! ‪.‬‬
‫
ل ‪ – 214‬در 
ل ‪ a%7‬در ‪ 
:‬ن \" و ‪ : 
2‬در'*‪ A‬و
 ا‪
5‬ن‬
‫را !‪ AI‬داد و \" را ‪. A53‬‬
‫
ل ‪ – 220‬در 
ل ‪
:* 0 I5< 6d.:‬ه ا*‪ 5‬ا ‪: 
a%7‬‬
‫را‪ 03 A‬از ‪ 
A‬ل ‪ 
I5< $2‬ن را !‪ : AI‬داد و ذر 

ن را وان ‪3 :‬د‬
‫و ا*‪ 5‬و
 رو و ! و
 !‪" AI‬رد و از <‪& $ 
I5‬د ه&ار ‬
‫‪ ! 0.53‬و و ‪
P": 0‬ن '‪ A/‬و در ‪
5 
:‬ن ‪ 
4%7‬رو داد ‪! 03‬ح ن دراز‬
‫ا‪. A‬‬
‫
ل ‪ – 221‬در 
ل ‪ ./ a%7‬در'*‪ A‬و
 ‪
o :‬ا<‪ JI‬را !‪ AI‬داد ‪.‬‬
‫‪
o FW‬و 'د ورد و ه‪3 
a%‬د و
او رو و ! و
 !‪" AI‬رد ‪.‬‬
‫
ل ‪ – 222‬ا*‪ 5‬و
 رو و ! و
 !‪" AI‬رد و ‪qE 
5I %Y‬‬
‫ه‪" .:
) 0Y‬ار !" و از 
‪ 
8:‬اردو ا*‪ 5‬دو رو ‪ 53 l_ 0‬و
 و‬
‫ ادرش را *‪ g‬و !‪ 
: 0 ، 8
5 .‬ن ه دو _‪ l‬درورد و
 ‪"Y‬ن ن ‪^3‬ت‬
‫‪
5:‬ه‪3 : 8‬د 
‪" : l‬رد ‪"Y 03‬ن ا‪: 0)%‬دم ‪ A:‬از ‰ ‪
7 :‬ن در د ؟‬
‫از !‪ 
: A' 03 A<"=%: d/‬د‪E7 8‬د دا!‪ A‬و ‪ I :‬از 
"دم ‪: 03 2 .‬‬
‫‪ %Y‬ه&ار ‪ F3‬را ‪ !
0.53‬؟ ‪"7‬اب داد ‪E.L : 03‬ن ‪ :‬ز
د‪ 8‬از ‪ A‬ه&ار و در‬
‫ } از روا
ت وارد !‪ ، 8‬و ا<ة ]‪ +‬ا<او ‪] 03 ،‬د ‪".=:‬ن
 در ‪ 
:‬ر‪ Z‬و‬
‫‪ P‬ن ‪ 0‬ه&اره&ار ر و
< )‪"Y 0+‬ن
 را &د ‪ 6d.:‬ورد از و ‪: 03 2‬‬

 " ؟ '‪ 8% : A‬ا‪:‬م و ‪"JL 6r] <
:‬ل ‪3‬د ‪ 
،‬از "ن او در'‪K‬ر ‪،‬‬
‫‪"J=:‬ل ‪
.‬د و ‪":* 6d.:‬د 
او را ه‪3 0%‬د و د‪ A‬و ‪ $
2‬از ‪7 gd:‬ا ‪3‬د ‪.‬‬
‫‪
:* 8
4‬ن داد 
‪E7‬دان در ‪ 
:‬ن دو ‪ n+R‬از ا‪ER‬ع ا‪ g‬او !)‪* 5‬و د‪ 8‬و ‪$%‬‬
‫را از
ر ‪' J‬دا و ‪ $‬را
د‪ A‬و ‪ 

2‬و‪ %./‬و را
]‪J‬ا‪ t‬ادرش‬
‫ ارا<‪E‬م ‪o‬اد د و ا‪ qU‬ا اه‪ ، 6‬وا< ن و‪":* M7": 0 ، A‬د‪J] 8‬ا‪ t‬را‬

‫‪ ،‬ا
ن ‪ 
03‬را ‪" 0.53‬د ‪ A5I ،‬و 
 را از ‪o‬اد ‪] 0‬اق ] ‪ 6‬د‪، 8‬‬
‫'د )
‪ A:‬ا‪
d:‬ر و ‪
JdL‬ت 'دا و ‪ 6d.:‬ا*‪ 5‬را ‪"] 0‬ا\‪
2 l‬د!
ه 
‪ 0‬و‬
‫]"ارف وا‪ 0‬ا‪
d.‬ص داد و از ‪&Y 0+)7‬ه

‪ ، 5/ " 7‬از زر ‪n_:‬‬
‫ "ا‪ AL‬ا‪ )G‬و ز‪:‬د ا} ‪
:"=: 03 ،‬ن از ‪ A)L‬ن ]
‪ : &7‬و در‪ 07‬ا*‪%+ 5‬‬
‫'‪ ، 0.5‬ا‪ 
.‬ر او در ‪ +:‬و ‪
:‬ل ‪ 0J: 0‬ا ر ‪"U: 03‬د ار‪
3‬ن دو<‪ A‬و ا]
ن ‪A+:‬‬
‫! و ‪ n+L‬و ‪ 
n)L‬در ‪Ef 0%‬ث و و ]‪ 5‬و ‪ ( 223 ) 
:‬رو )"د « ‪.‬‬
‫‪ 
P‬ث ا< ه)
م ا< هو " ‪ :‬در ‪
.3‬ب ‪ v_E‬ا‪
J‬ر * 
ن ا‪"G‬ال‬
‫ا
ر در ه) ز‪ » : "' : 0%:‬در ‪ 8P‬ر‪
}:‬ن ‪
)f 0%‬ن ]‪ 5‬و ‪( 218 ) 
:‬‬
‫‪o 0 6d.:‬اد ر‪ ، 8‬از رو ا‪E=.‬ل ‪ +: sJR 0‬و ‪
:‬ل ‪2‬دا‪ A‬و ا‪ qU‬‬
‫ا اه‪ Md: 6‬را ‪
)!"' A7‬ل } از ‪:‬دم ا_
ن و ه)ان ‪ 03 ،‬دم از ‪AJU:‬‬

 م د ‪ :‬زد ‪ ،‬روان 
‪ A‬و ا‪ qU‬ان ‪ M
7‬ر*‪ A! ML ، 0.‬ه&ار ‪:‬د‬
‫را ‪ g.L 0‬ر 
و در ‪ 5] 0%‬و ‪ ( 220 ) 
:‬ا " ا‪ qU‬ر ‪
3‬ووس را ‪03 ،‬‬
‫از &رگ زاد'
ن ‪
:‬وراء ا<‪" %‬د و ا*‪ M=< 5‬دا!‪ 0 4% 8
W
A‬د*‪ 
n‬م‬
‫د 
‪&:‬د *‪":‬د و ا*‪ 5‬در اوا‪
)7 g‬د ا‪ 
8‬ل ‪"3K:‬ر ‪ M
7 0‬ذر 

ن روان‬
‫!‪ ، 8‬او را ‪
U: 

A " %Y‬ر ‪ 0‬ا
ق ا*‪
.‬د و ن ‪:‬د‪ Z‬را '&ا‪ 
، 8‬ر از‬
‫ا_‪ $
U‬را ‪ g.L 0‬ر 
‪...‬‬
‫و در ‪ 0%‬ا‪ %f‬و ]‪ 5‬و ‪ 
( 222 ) 
:‬م د از ‪R‬ب ‰ ا*‪.I! 5‬‬
‫*
‪:
، 0.* 
$G‬ود ‪\ 0 %Y‬ف ار‪ A/' 0%:‬و در ن "ا‪ 0+L G‬ا "د و ‪I‬‬
‫از رو‪ 
:‬ن ‪"": ،‬م ‪
J% g 0‬ط ‪ ،‬در 
‪ A:"IG 0‬ا!‪
o.‬ل ‪") :‬د و ‪"Y‬ن ‪g‬‬
‫!‪ 
03 %‬در ن ‪"G‬ا< *ود ‪ )7
، 8:‬از ‪E:‬ز‪
:‬ن &د او ر*‪ A‬و '‪ : A‬ا

‫ا<)‪ n)7 \ 
، +‬دار ‪" 0 
0 03‬د ‪ l5‬ورد و
 ‪
)+3 0‬ت ‪o: g‬ور‬
‫!‪ ، 8‬در درون ‪&%: 0+L‬ل '& و ‪ g‬او را در ‪ dL‬ا‪
:‬رت ‪ ، 8
5 A/‬در ‪
=:‬م‬
‫‪
I.:‬ر 

.‬د و ا‪"Y
:‬ن \
م ‪
53‬و \
م "ردن ‪
P‬ز 
د ‪.‬‬

 از ‪
)3‬ل د‪ : A' %:‬ا ‪ :‬ر ‪ 
\ :
03‬م "ر ؟‬
‫‪ * g‬ا<‪
U‬ل ‪ : 03 A7‬ا
ا<)‪3
N ، +‬دم ‪: ،‬ا ‪ G 0Y‬ن
! ‪ Z"+:
03‬ه‪6‬‬
‫\‪"! qJ‬م ؟‬

‫‪ 8
4‬ه‪ 4%‬را ‪ : A' 0. 
R
G‬ا
ا<)‪"
2 ، +‬د را دراز ‪ 
، 3‬ا‪
.‬د ‪%‬‬
‫'ان و ‪G‬اد
 را ‪' =:‬دا‪ g ، 8‬ا*‪ 5‬را از _"رت وا‪
' 0L‬ه داد ‪.‬‬
‫ا*‪ ).: 5‬را
‪ 
Y‬ر ه&ار "ار ‪ 0‬ار‪
.* 0%:‬د ‪
J% g 
،‬د و
 را &د‬
‫او ورد و در
ر‪ g 8‬ا_‪
%‬ف ا<‪
N‬ف ‪KJ:‬ول دا!‪ 
، 0.‬را

=+.:‬ن ‪"Ud:‬ب‬
‫"‪ $‬ارا<‪ 0*E/‬د و ‪ 6d.:‬ا_
‪ P‬و ا]
‪ 6i‬را ‪ 0‬ا‪
J=.‬ل *‪
.‬د‪
:* ، 8‬ن داد 


 را *‪ 
5 g‬و ‪ 8: 
0‬در ورد‪ ، 8‬ه) 
وز ‪ g.L 0‬ر 
و ا ‪ 0}L‬در‬
‫‪Ef 0%‬ث و ]‪ 5‬و ‪ ( 223 ) 
:‬رو )"د ‪.‬‬
‫'"‪ d/! %‬از ‪E7‬د
 ‪ F3 %Y " : 03 2‬را 'دن زد‪ 8‬ا ؟ ‪"7‬اب داد ‪: 03‬‬

 د‪E7 8‬د دا!‪] ، A‬د ‪:‬دم ‪ A ! 0.53 : ‰ 0 03‬ه&ار ‪ :‬ر ‪ ،‬ا‪ 
6‬‬
‫ن ‪ %Y 0‬ه&ار ‪. « %!
0.53‬‬
‫ه‪ : " 6‬در ‪
.3‬ب د‪" 4‬د » ‪ MJG‬ا< * ا‪
J‬ر ا*اد ا<‪: "' : « 5J‬‬
‫» '‪
.‬ر در 
ن } از و‪ n
L‬ز‪
:‬ن ‪ 6d.: A:"IG‬و '*‪
.‬ر !ن
 ‪A "=] 0‬‬
‫‪
J7‬ر ‪ 6d.: ... - 6=.%:‬در ‪ 8P‬ر‪
}:‬ن ‪
)f 0%‬ن ]‪ 5‬و ‪o 0 ( 218 ) 
:‬اد ر‪، 8‬‬
‫از رو ا‪E=.‬ل ‪ sJR 0‬ا‪":‬ر ‪ +:‬و ‪
:‬ل ‪2‬دا‪ A‬و ا‪ qU‬ا ا اه‪ Md: 6‬را‬
‫‪
)!"' A7‬ل \‪ 0=J‬ا از ‪:‬دم ا_
ن و ه)ان ‪ 03 ،‬دم از ‪ 
AJU:‬م د ‪:‬‬
‫زد ‪ ،‬روان 
‪ A‬و ا‪ qU‬ان ‪G‬ود !‪ A! ML ، 0.*
.‬ه&ار ‪ g.L 0 F3‬ر 
‪...‬‬
‫و ه‪ 6‬در 
ل ) ‪ 6d.: ( 220‬ر ‪
3‬وس را ‪ 03 ،‬از &رگ زاد'
ن ‪
:‬وراء ا<‪%‬‬
‫ "د و ا*‪ M=< 5‬دا!‪
W
، A‬ه ‪ 0 4%‬د*‪ 
n‬م د 
‪&:‬د *‪":‬د و ا*‪ 5‬در‬
‫اوا‪
)7 g‬د ا ‪ M
7 0‬ذر 

ن روان !‪ ، 8‬در دو 
ل ‪ 
: A " %Y‬ن او و‬

 ‪
.L‬ل ا
ق ا*‪
.‬د و از ‪ 8
، 0.5' 0.53 A 
 =+ J
7‬در ‪ 0%‬ا‪ %f‬و‬
‫]‪ 5‬و ‪ A* 
$G
* .I! 
( 222 ) 
:‬و
‪:‬ود ‪\ 0 %Y‬ف ار‪0%:‬‬
‫'‪ A/‬و در ن "ا‪ 0+L G‬ا "د و ‪ I‬از رو‪ 
:‬ن ‪"": ،‬م ‪
J% g 0‬ط ‪ ،‬در‬
‫
‪ A:"IG 0‬ا!‪
o.‬ل ‪") :‬د و ‪"Y‬ن ‪ 
03 %! g‬در ن ‪"G‬ا< *ود ‪
، 8:‬‬
‫‪ )7‬از ‪E:‬ز‪
:‬ن &د او ر*‪ A‬و '‪: A‬‬
‫ا
ا<)‪ n)7 \ 
، +‬دار ‪" 0 
0 03‬د ‪ l5‬ورد و
 ‪
)+3 0‬ت ‪o: g‬ور‬
‫!‪ 0 ، 8‬درون ‪ A*
.! 0+L‬و ‪ g‬او را در ‪ dL‬ا‪
:‬رت ‪، 8
5 A/‬در ‪
=:‬م ‪A:‬‬

‫ 

.‬د ‪ ،‬ا‪"Y
:‬ن \
م ‪
، 0.5 53‬و ‪
P‬ز \
م "ردن ‪3‬د ‪ 
.‬از ‪
)3‬ل‬
‫‪"/‬ت '‪: A‬‬
‫ا ‪ ، g‬ا ‪ :‬ر ‪ :
03‬در \‪ 
\ qJ‬م "ر ؟‬
‫‪ * g‬ا<‪
U‬ل ‪ : 03 A7‬ا
ا<)‪3
N ، +‬دم ‪: ،‬ا ‪ G 0Y‬ن
! ‪Z"+:
03‬‬
‫‪" &Y‬رم ؟‬
‫‪ 8
4‬ه‪: A' ، 8J+\ 4%‬‬
‫ا
ا<)‪
2 ، +‬دراز ‪ 
، 3‬ا‪
.‬د ‪' %‬ان ن و ‪G‬اد
 را ‪' =:‬دا‪، 8‬‬
‫ا*‪ 5‬از _"رت وا‪
' 0L‬ه 
*‪ A‬و ‪ 
Y
).:‬ره&ار "ار ‪ 0‬ار‪
.* 0%:‬د ‪ 
،‬‬
‫‪ g‬ا ‪
J%‬ط را &د او ورد و در
ر‪ g 8‬ا_‪
%‬ف ا<‪
N‬ف ‪KJ:‬ول دا!‪ 
، 0.‬را

‫ ادر و ‪ )7‬از ‪
=+.:‬ن ‪"Ud:‬ب "‪ $‬ارا<‪ 0*E/‬د و ‪ 6d.:‬ا_
‪ P‬و‬
‫ا]
‪ 6i‬را ‪ 0‬ا‪
J=.‬ل *‪
.‬د‪
:* ، 8‬ن داد 

 را *‪ g‬و ادرش را !‪، 8
5 .‬‬
‫ 
‪ 8:‬درورد و ‪"Y‬ن
 ‪
. 0‬ن ‪ 
! A*E‬ن ر از ‪"JL 6r] <
: 6d.:‬ل‬
‫‪3‬د ‪ 
،‬از "ن او در'‪K‬رد ‪ ،‬ا‪"J=:
:‬ل 
*‪
.‬د و از ‪
:* A 
lL":‬ن _
در !‬
‫‪ 03‬د‪ A‬و ‪
2‬او را از ‪7 gd:‬ا 
‪' ، 0.‬د‪ $‬از
ر ‪' J‬دا‪. %‬‬
‫=‪"Y 03 A+‬ن د‪ 
A‬را ‪ 0‬د‪ A‬د‪=: 4‬ار "ن '*‪ ، 0.‬رو‬
‫"‪ } . <
: $‬از ‪R
G‬ان ‪ MJ : 03 2‬ا ‪ AY A3G‬؟‬
‫‪"7‬اب داد ‪ : 03‬م ‪ 03‬ر‪ : a‬زرد !"د و ‪:‬دم ‪&7 g)G‬ع ‪ %%3‬و از ‪0I‬‬
‫‪ 0^7 A* 
gd* 
6:‬او را و‪ ، %./‬ش را
ادرش ]‪J‬ا‪ t‬ار ا<‪E‬م ‪o‬اد‬
‫ د و ‪ 63
G‬ن ‪ ، 8+‬ا‪ qU‬ا اه‪J] ، 6‬ا‪ t‬را & ‪ 0‬د‪".‬ر
 ‪ A53‬و ‪
g.L‬‬
‫و ادرش در ‪ T+f 0%‬و ]‪ 5‬و ‪ ( 223 ) 
:‬رو )"د و "ا‪ 0N‬ا ‪.: "I‬‬
‫‪ 6d.:‬در ‪ A‬و ر] 
‪ A‬ا*‪L 0 5‬ر ا‪
I:‬ن ‪":* 0o<
J:‬د ‪. « ...‬‬
‫‪$2 X TB‬ر و ‪*Q @$D‬ن ‬

‫‪ F2‬از ‪ 
0I‬م د در ! ‪ K‬از <‪ 
I5‬ن ‪
:* 0 03 6d.:‬ه ا*‪8: 5‬‬
‫ "د ا
م !‪" AI‬رد و دو ‪2‬ش
 
ا‪ 0 $‬د‪ A‬ا*‪ 5‬ا*‪
.‬د
 را‪ 8‬را‬
‫از ه " "‪ 0. .5‬د و ‪
Y‬ر‪ ./' &7 8‬ا!‪. A‬‬
‫‪
r‬م ا<)‪ +‬در 
‪ MJ 0: 
A‬ا*‪ 5‬را 
 ‪: " : %Y‬‬
‫» ‪ F2‬از ) ‪ F2 %‬از *‪ 
: 0%.‬ن در 
ل ‪ 
$! 0 ( 218‬ل ‪ go! 0 6d.:‬م‬
‫د‪
%‬ن ‪2‬دا‪ A‬و ا*‪ 5‬را 
‪&:‬د ‪3‬د ‪G 0 ،‬ب
 ‪ .‬ا*‪ I5< 5‬دا!‪ A‬و رو ‪0‬‬
‫‪G‬ب 
د و ه‪ 0Y‬م د‪ %‬و
\‪" %‬د ‪: 0‬د
 ! و دو 
ل ‪G‬ب ‪3‬د و‬
‫‪ 
:‬ن ا*‪ 5‬و
 در ‪:‬ت دو 
ل 
ر ‪
d:‬ف ه
‪ A/‬ا*‪
.‬د و از ه دو ‪M
7‬‬
‫ 
ر ‪:‬دم ‪ . ! 0.53‬ا‪"Y :‬ن ا*‪ 5‬از ‪ .53‬او ]
‪"o5: A+G 0 : &7‬ل‬
‫'‪ A5‬و <‪ $" I5‬را در !‪": M‬د 
)‪ 0‬ه
‪ %3‬و ‪2‬ا‪ ! 8%3‬و د‪a%* 8‬‬
‫‪
 F2‬ز ‪ . :‬ا* ‪
.* 
0 F3‬د ‪: : 03‬د د‪

، A* : 0 %:‬او‬
‫‪
: AU+d: 03 ، 6"' /‬ه دو در ‪: 
. A‬د " *‪
.‬د ‪.‬‬
‫ا*‪ : "4 

: A' 5‬ه ا ‪.‬ا را ا‪
03 A 
%' ، A 
.‬ز و ‪: ،‬دان‬
‫‪ ! 0.53 .5 :‬و از د‪ 
) I 8‬و ‪ 03 A==G‬از ‪ " M
7‬ه‪" %Y 6‬د ‪Q+_ 

،‬‬
‫‪ " ، 6%3‬و‪ 03 A‬دار ‪
n
L‬ش و ‪E_ 0‬ح ‪
: 
، 5%‬ز 'دم و از ا‪:‬‬
‫ا<)"‪ %:‬ا و‪ 6
. A‬و ‪"5%:‬ر ‪ 6.‬و ا' ‪"JL : AUd‬ل ‪
JI 

%I‬ر'‬
‫ ‪ 6‬درو&‪ 
6‬دو<‪ 03 A‬را 
ر ‪. %3‬‬
‫ر"ل از ‪ $2‬او ون ‪ . :‬ا*‪ 5‬دو ه&ار "ار و ‪& %2‬ار ‪ 
2‬د‪ 8‬در ‪
P‬ره
و ‪"3‬ه

‫‪ 
%2‬ن و ‪2‬ا‪3 8%3‬د ‪ 
،‬در ‪
^: ، %%5% )3‬ل ه&)‪ 
.‬ن ‪"Y .‬ن ر"ل ‪! 
$2‬‬
‫و ‪
o2‬م اد و ‪
I5< )3‬ز )"د و ‪ 
"
7‬ن ه) ‪ J‬ورد ن ا
ق ‪3‬د ‪ 03‬‬
‫از ‪ 0‬روز ‪G‬ب ‪ F2 . %%3 A/‬ا*‪ F3 5‬ان <‪
.* I5‬د ‪ 03 
: 03‬روز ‪
d:‬ف‬
‫در !‪ ، 
M‬در د‪ A‬را‪ A‬و ‪ ، Y‬در ‪ a%* A* 
:‬و ‪"3 6‬ه
و در‪" 8‬د ‪،‬‬
‫
‪ 
%2‬ن !" ‪"Y ،‬ن ‪ 0 :‬ه&)‪ A‬وم و از <‪K4 8
'I5‬رم و ا‪
5‬ن } در ‪ 
L‬‬
‫‪ %.
:‬و } ‪
P 0‬رت ‪"o5:‬ل !" ‪
)! ،‬از دره
ون 
ز و را‪ 8‬ا‪
5‬ن‬
‫ ‪

، 4‬ز در در‪". 8‬ا‪
: ، ! %‬ز 'دم و ‪. 6%I 
0S‬‬

‫‪ F2‬روز ‪
d:‬ف
 <‪ I5‬ون ورد ‪ ،‬از در‪ ، 8‬ز
دت از _ ه&ار "ار و ‪ 
2‬د‪ 8‬و‬
‫<‪ I5‬ا*‪ 65Y 0 5‬ا‪
5‬ن ‪ ، : =G‬از ‪ 0S‬د‪" 8‬د و <‪ I5‬ز
د ‪F2 .‬‬
‫‪ a%7‬در ‪ %."2‬و از ه دو ‪3 6r] a%7 M
7‬د و 
ر ‪ ! 0.53 F3‬و و‪ AL‬زوال‬
‫ا*‪ 0 5‬ه&)‪ A‬ر*‪ ، A‬از *‪ 8
'I5< a%‬در'‪)+] F2 . A!K‬ار را '‪6+] : A‬‬
‫ ار و ]‪
%‬ن
ز ‪ 53‬و <‪ I5‬ه‪ : : 
0Y‬ا‪
.‬د و
 '‪" 0.‬د ‪: 03‬‬
‫ ‪
P 0‬رت ‪"o5:‬ل ‪
JI 
، "5:‬ر' دل از ا*‪ 5‬و <‪ I5‬او *
رغ ‪ F2 . 6%3‬ه ‪0Y‬‬
‫"ار "د

 در ‪ 
L‬ا*‪ ! 5‬و ‪ 
2‬د‪
P 0 8‬رت ‪"o5:‬ل ! ‪ F2 .‬ا ‪A‬‬
‫ه&ار "ار از در‪ 8‬ه
و ‪ 8"3‬ه
ون ‪ :‬و ه)‪U_ 0‬ا ‪ 
2‬د‪ 8‬م د‪ %‬د ‪ .‬را‪ 8‬در‪8‬‬
‫ ا‪
5‬ن ‪ %.*4‬و !)‪ 5‬در
د و ا*‪
I5<
& 5‬ز'‪ A5‬و
 را در‪ 
:‬ن‬
‫'*‪ . %.‬ه‪ 
!"3 0Y‬را‪ A* 
8‬و ا*‪ 5‬در ر و او را ‪ A*4‬و 
!‪: M‬‬
‫ 
‪ %.‬و ‪ . %.53 :‬ز
دت از ه‪
.5‬د ه&ار ‪:‬د 
‪ F2 . ! 0.53‬ا*‪ :EP 5‬را

‫دوه&ار "ار و ‪ 
2‬د‪K' 
8‬ا!‪ A‬و "د
 و اان را ‪o 0‬اد د و ‪:EP 0‬‬

 را در ‪o‬اد د ‪. « ...‬‬
‫ ‪! 03 0: 
A 
l<": &7 0‬ح '*‪
.‬ر
 را ‪ 0.!" 0"4%‬ا‪": A‬ر
ن د‪4‬‬
‫ه)‪ 0‬ورد‪ 8‬ا ‪ F2 
03‬از ‪
3 0I‬ر ذ ‪ 
W‬رش ‪ ! a%‬و ‪
W .5‬ه‪ $‬از‬
‫ا*‪ 5‬ز
ر "ا‪ A‬دو ‪" 2‬د را ‪ 03‬در ‪ 
:‬ن ‪ 8
W‬ذ "د ‪ 0‬و 'و'
ن داد و‬
‫  
‪ 0‬ا*‪ 5‬را 
م ‪3‬د و "د !‪ 0
J‬از دژ "‪ %Y
$‬از &د‪. A/' $
I‬‬
‫\‪ J‬در ا ز‪: "' : 0%:‬‬
‫» از 
ون ! و ‪ 0‬ار‪
.%:‬ن ر*‪ A‬و 
‪" 
5‬د و در‪ 
A‬ر ‪ 0."2‬و

‫‪"3
، 4I‬ه
‪" 03‬ار 
‪".‬ا‪: .‬ن ‪: F3 >%2

.‬د‪
:‬ن ‪ 
،‬ر*‪ A‬و‬
‫ن ‪: 0 >%2‬د و دو زن "د ‪ I :‬ادر
 "د ]‪J‬ا‪ t‬و ‪ 
W I‬ر از ن‬
‫او ‪ 
: $: 
،‬و‪ ، 0‬و ‪EP I‬م از ن
 و از ز
ن ‪
: I‬درش و دوم ز‪ 03 ، $‬او‬
‫را د‪+3 .‬ا‪ %.' : 0‬و د‪4‬ان ه)‪ 0‬از و ‪2‬ا‪. %3‬‬
‫د‪ 4‬روز ا*‪ 5‬را ‪
. A/4 
: 03 : J‬ه)‪" I5< 0‬ار ! و 
‪ :‬و ‪0‬‬
‫‪
dG‬ر ار ! ‪ F3 ،‬را 
*‪": . A‬د 
ن ‪
dG‬ر را وان ‪3‬د و
ز‪ :‬ا ‬

‫ 
‪ . %.‬ا*‪ $" 8
W 5‬را در 
*ود ورد و ا‪ ، A 
f‬ار ن در‪
..‬ن‬
‫
*‪. A‬‬
‫ا "د<‪ l‬را ‪":‬د ‪ L"7
،‬از ‪ 2 
، 8
W‬او *‪ A‬و وز و ن !‪4 M‬د و
ز‬
‫‪ :‬و '‪ : A‬ار ن ‪ 052‬ه‪ k‬رو ار!ن ‪ . A‬ا*‪ I5< 5‬ه‪ 6‬در ن ‪* 05‬ود‬
‫ورد و ان ه)‪ 0‬ده= 

ن ‪ 03 ،‬ار ن ‪"3‬ه
"د ‪G 0 ،‬ود ار‪
.%:‬ن ‪0: 
I ،‬‬
‫‪3‬د ‪ 
: 03‬از 
‪ A‬و ره‪K4‬ر او !) 
‪ A‬و ه‪ 03‬او را ‪4‬د و 
 او‬
‫‪ : $2‬رد _ه&ار درم ده‪ 6‬و ‪ A+‬ده)‪ ، $‬ون از ن ‪ 03‬ا‪ :‬ا<)"‪ %:‬دهش و‬
‫ ون از _‪ A+‬ا‪ :‬ا<)"‪ I F2 . %:‬از ده= 

ن ‪3 0: 
I‬د ‪ 0‬ا*‪ 5‬و او را راه‬
‫در ‪") 05‬د ‪" 03 ،‬ار ‪".‬ا‪ A‬ر*‪. .‬‬
‫ا*‪ 5‬ه‪ 4%‬را ‪
.‬د ‪ .‬ن ه‪ A* a%‬و ‪ 8
W‬را 'د ن در‪
..‬ن *ود ورد و‬

 را ‪ 0‬در‪
..‬ن ‪ 
: 0‬ن ار '*‪ A‬و ه‪ 03
7‬را‪" 8‬د ‪ ، 8
W‬دو‪ A‬و ‪، d
2‬‬
‫ ‪ A!
)4‬و راه
را ا‪".‬ار ‪ A*4‬و ‪
.* F3‬د 
<‪ I5‬را \
م و ]‪ l+‬اد و
‬
‫\
م و ]‪ 
l+‬ر '*‪" 0.‬د و 
_‪ J‬ه) ‪3‬د ‪"Y F2 .‬ن دو روز ‪"J‬د از ‪$2‬‬
‫‪ 6d.:‬ز‪ 
%‬ر 
‪ 0:‬ورد ‪ s 0 ،‬و ‪ :‬ا‪:‬ا<)"‪ %:‬و ر‪
%Y 6‬ن "د ‪ 03‬ه 
‪03 0:‬‬
‫درو ز‪ 
%‬ر "د و ‪ s 0‬ا‪ :‬ا<)"‪" %:‬د ‪:‬ش زر "د ‪.‬‬
‫ا*‪ 5‬ان !
د ! و ‪ 
2‬را ‪ 03 ،‬ا '*‪" 0.‬د ‪"/ ،‬ا ‪.‬‬
‫'‪ 0 : : A‬ا‪ :‬ا<)"‪ %:‬ا ا‪ :‬ا!‪ ، 6.‬ا‪"%3‬ن ا ' و
‪2 $2 : F3‬رت !"‬
‫‪2 $2 : : A' 2 .‬ر 
رم !ن ‪ 03 ،‬ه ‪: % 03
3‬ا ‪Y 03 ، 5I‬ا ‪.5" :‬‬
‫را
 ‪
)! $2‬ا*‪%I‬م ؟‬
‫‪ 03‬او ‪:‬ا '‪" 0.‬د ‪"Y : 03‬ن ا 'د "‪ .5‬را ‪. $I‬‬
‫‪ 8
4‬ا*‪ 5‬ن اان د‪ 4‬را ‪"/‬ا ‪ : A' .‬از !)
‪ 03 A3‬ا 
‪ : 0:‬و ن ا‪:‬‬
‫ا<)"‪ 
$2 %:‬د ؟ ه)‪ 

: : %.' 0‬ر‪ 6‬دن ‪.‬‬
‫ا*‪Y : A' 5‬ا 
ر دن ‪ 03 ،‬او 

! 0:‬د !"د ؟ '‪ : %.‬ا
ا‪ " ، :‬او را‬
‫‪ 
%5‬و ‪
:‬دا‪. 6‬‬
‫ا*‪
Y : A' 5‬ر‪ 
J ، AY 8‬دن و دو را ‪
.‬د ‪ I ،‬از ن اان و ‪ I‬از‬
‫‪:‬دم و ‪2‬ش را '‪ ، 3 0: 
" : A‬از ز
ن "‪2 . $‬ش 
‪ . A5J 0:‬ا*‪0: 
5‬‬

‫‪3‬د ‪ : 03‬ا 
‪ 0:‬ا‪ :‬ا<)"‪ " " 03 ، A%%:‬ور ‪ ،‬ا' ون ا ‪" .‬د و ‪
:‬‬
‫را ‪ .‬ن ه دو ‪:‬د ر‪
..‬ن ار ! و ‪ 
J‬ر ‪.‬‬
‫ن ‪:‬د ا 
‪2 0:‬ش ‪ $2‬او ‪ 
%‬د ‪ .‬او ‪"/‬ا و ‪%‬ا‪ A‬و '‪ : A‬او ‪، A%: 2 0‬‬
‫‪ 03‬ا' ‪" : 2‬د "‪ 
.5‬دراد و ن ‪:‬د را ‪2 0: 
03‬ش ورد‪" 8‬د‬
‫'‪ : A‬ا ‪ 0: 
03 !
03 " ، a‬ن ‪ : $2 a‬ر ؟‬
‫ 
‪ A‬و ن ‪:‬د را ‪ A5I $" A‬و ن ‪:‬د د‪ 0: 
4‬ا‪ :‬ا<)"‪ $2 %:‬او‬
‫ ‪ 
%‬د ‪ .‬او '*‪ A‬و ‪
54 :‬د و ‪"/‬ا و '‪ : A‬ا ‪ $2‬ا*‪ 5‬و و ‪ : 03 "4‬ا‬
‫ا ‪
I‬ر ‪: 0 ،‬ا ‪.‬‬
‫ن ‪:‬د ‪ $2‬ا*‪ : 5‬و ن ز
ر

0:‬ز ورد و
 در 
ه) "د و از ن راه
‪،‬‬
‫‪" 0.*' I5< 03‬د ‪ I ،‬را‪" 8‬د ‪ 03‬در ن ب ‪"J‬د و <‪* 
I5‬و ‪".‬ا‪: %.‬ن و‬
‫ 
‪" 0.‬د و ‪ I 0‬ز‪ :‬دور !‪" 8‬د و ‪:‬د د<‪ g‬ن را‪" 8
5% 8‬د ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن د‪ 8‬روز ‪) :‬وز ا د<‪E‬ن ‪" 0.‬د و
 ا‪
5‬ن را ‪ 8
4‬ه) دا!‪. A‬‬
‫‪"Y‬ن ا‪
5‬ن را ‪
03 ، >%2
A* 
0.‬و "د ‪ ،‬ون ‪"Y . :‬ن د<‪E‬ن ‪03‬‬

 ر*‪ 8
W A‬را واز داد ‪" >%2 : 03‬ار از ا‪
%‬ون ‪ :‬و از ا‪
5‬ن ‪: 0‬د و‬
‫دو زن و ‪
:‬ا‪ 03 6.‬ا‪
5‬ن ‪" 03‬د ‪ .‬ن ‪ 0 03 ، 8
W‬ن '‪K‬ر "د ‪ ،‬ه)‪ %.5 0‬و‬
‫‪ .:‬ا‪
5‬ن د" داد ا "ا<
ج و "‪& $‬د از ن ا*‪" 5‬د و ‪ 2‬ن ‪" >%2‬ار‬
‫ *‪ %.‬و
 ‪"Y ،‬ن *‪ 4%‬دور ر*‪ 0)5Y ، A‬ا ب "د ‪* 
،‬ود ‪&Y 
، :‬‬
‫ ‪"/‬رد ‪ 8
W .‬ار ر ‪"Y .‬ن ‪ 8
W‬را زود ا‪ M‬را ‪ A5‬و ‪ A
.‬و ادر و‬
‫‪EP‬م
او *‪. %.‬‬
‫‪ 
8
W‬ر د ا‪ ، A5 M‬او را
ن دو زن ‪ %.*4‬و ‪ $2‬ا*‪
.* 5‬د و ‬
‫‪ 
: 0 
، %.* 
2‬ن ‪"3‬ه
ار ! ‪" 03 
7 ،‬اران و ‪ 8
W‬را 
را‪"J 8‬د ‪.‬‬
‫‪ 8
W‬ا*‪
5‬ز '‪ %.5‬و
 ‪ 
:‬ن ن ‪"3‬ه
*ود ‪ :‬و ن روز
\
م ‪"J‬د و ن‬
‫ده= 

ن ه)‪ 0‬را‪ 8‬او ‪ : 8
4‬دا!‪ 
، %.‬از ‪
3‬ون ‪.‬‬
‫د‪ 4‬روز
 را \
م 
‪ ، ! 8"3 0 F2 . A‬از ون ‪ 
4%‬ده د و ن‬
‫د‪ 8‬را ده= 
"د ‪ 
،‬م او ‪
J% g‬ط و از 
"د ‪" ] 
: 03‬د ‪ 
:‬را و ‪0‬‬
‫‪K:‬ه‪ M‬او "د و ا*‪3 0: 
5‬د‪" 8‬د " ‪ 
.*4 ،‬و \‪3 M+‬دن او ‪.‬‬

‫‪3 8
4 
F2‬د ‪ 0 ،‬ز‪ :‬ن د‪: 8‬د را د ‪
' 03‬و ‪:‬ا ‪EP .‬م را '‪ : A‬درم‬
‫ ' ‪ $2 ،‬ن ‪:‬د رو ‪ ،‬ا' 
ن دارد 
‪" 03‬اه از و ‪ /‬و 
ور ‪EP .‬م ‪$2‬‬
‫ن ‪:‬د ! و 
ن "ا‪ . A‬ن ‪:‬د '‪ 
: A‬ن ارم ‪EP F2 .‬م ان د‪ 8‬ار ! و از‬
‫‪:‬د‪
:‬ن 
ن "ا‪ A‬و ‪:‬د او را 
ن *و‪EP . A‬م 
‪"/ ./< 03 ، A5%‬رد و‬
‫<‪ 
0 ./‬د ‪ .‬ن ‪:‬د را ا‪
J‬ز "د و ‪"Y . %I: 6/‬ن ‪EP‬م را د ‪ Q+
،‬و

‫!)‪ ، 5‬ا‪
J‬ز او ‪ 0.5‬و 
ن ‪" :‬رد و 
ر‪ A‬او !ن و و ‪ g‬ده=
ن را‬
‫'
‪3 8‬د ‪.‬‬
‫‪ g‬ه‪ A5 8
4 6‬و 
‪EP . :‬م را د ‪ 03 A
%5 ،‬از ‪ 

.:‬ن
 "د و ‪EP‬م‬
‫& او را ‪ g . A
%5‬او را '‪ A
3 
: A‬؟ '‪ 
: 0 : A‬ن ‪"3‬ه
ار‪A‬‬
‫‪
: A' .‬او ‪ A3‬؟ '‪ : A‬ادرش ‪ A' .‬رو و ‪:‬ا ‪ " 0‬او ‪EP .‬م ‪ g‬را‬
‫ "
 د ‪"Y g .‬ن
 را از ا‪* M‬ود ‪ ، :‬د‪ A‬و ‪
2‬او را "‪ 0‬داد‬
‫و '‪
3 
% : A‬ه) !" ؟ '‪ :& : A‬روم "اه‪! 6‬ن ‪ +: $2 ،‬روم ‪: 03 ،‬ا

‫و ]‪ 03 A‬ه'
‪ 8‬او !"م ‪KW‬د و ‪d‬ة ده ‪.‬‬
‫‪ : A' g‬او
" ‪3 ] 8
4‬د ‪" +: " 03‬د ‪"Y ،‬ن ا‪:‬وز ‪ 
%‬ا ‪ 3 %‬و*

‫‪ %3‬؟
 '‪" 
! : A‬دن ‪ 03‬ه) را‪ ، "' A‬ا‪"%3‬ن ‪"  0Y‬د ‪
: 0‬؟ '‪ : A‬دا‪6‬‬
‫‪: 03‬ا از ‪ $" AUd‬و ‪ $" A
.:‬ه‪ J A) k‬و " دا ‪ 03‬از ه)‪0‬‬
‫‪
dG‬ره
ه‪
dG k‬ر ‪ A‬از ن ‪ :‬ا‪".‬ار و ‪
N+‬ن را ‪
3 :‬ر ‪"J‬د و ‪:‬ا‬
‫‪
dU 
، 
%5‬ر ‪ :‬و ا ز‪
.:‬ن 
ه)
ش ‪ 6%3  
،‬و ‪
7 :‬ن و ‪
:‬ل *ا‬
‫" ‪ 6%3‬و از ده= 

ن ‪" n
.: 03 ،‬ا ‪ 
،‬ر "اه‪ 6‬و ‪
:‬ا ‪ 6‬از ‪ 8
W‬روم ‪.‬‬

 '‪ : A‬را‪ "' A‬و "د ‪
، A5‬ادر و ‪EP‬م از ن ‪"3‬ه
ون ‪ :‬و‬
‫ ‪
dG 0‬ر ‪ g‬ار ‪ :‬و ‪ g‬ه‪ 0 F3 8
4 6‬ا*‪
.* 5‬د ‪ 
: 03‬را ‪
dU‬ر‬
‫"‪ $‬ار ‪3‬دم ‪ 
A F3 ،‬و ‪
W‬ر‪. $:‬‬
‫ا*‪
! 5‬د ! و ‪:‬د را *‪
.‬د ‪ 
03‬را د‪ 8‬و
 او را ‪ A
%5‬و '‪ "! : A‬و‬
‫ ‪ 03 4%‬او
 ه‪ 0 
A‬؟ )د 
‪ :‬و 
‪ 0:‬ا*‪ 
5‬ورد و ‪ g 0‬داد ‪: A' g .‬‬
‫ا' او ‪ % A 0
4 3‬از ار ون !"د و ‪ :‬او را
ز ‪".‬ا‪ 6‬وردن ‪ 
،‬‬
‫"‪ .5‬را ‪ 5I‬و <‪"Y I‬ن ار ‪ 

J\ 0:
7 " %5%‬ن ار‪"2‬ش و ‪ 
\ 0
3‬م ه)‬

‫ور ‪ 
،‬او را ‪ %‬و ا' ‪ : 03 2‬ا ‪ A3‬؟ '"‪ A
J\ : 03 6‬و " & ه‪%Y 6‬‬
‫'" ‪ .‬ن ‪:‬د ه‪3 %Y 6‬د و ‪:‬د ا 
"د ‪ ،‬از ! او!‪. 0%‬‬
‫‪"Y F2‬ن
 او را ‪ : A' ،‬ا ‪ A3‬؟ '‪ : A‬ا ‪:‬د‪ A‬ا 
و د
<‪A‬‬
‫
\‪
J‬خ ‪ 
A< 
%Y : 03 2 
. A
:‬ا‪ A
%‬؟ '‪ A 
< 
: A‬و ا‪
%‬زن‬
‫‪3‬د‪ 8‬و 
‪ 0. 
0‬ا‪ A‬و ا‪"%3‬ن از‪ : A' 
. A
%‬را‪: 03 ، "' A‬د از‬
‫ 
‪ 
03 A‬زن دارد ‪.‬‬
‫‪"Y‬ن \
م ‪"/‬رد ن ‪:‬د " ا*‪ ! 5‬و '‪ ، AI
: A‬ر‪. A 
03 ، A‬‬
‫‪ : A' 
F2‬ادر ‪:‬ا ]‪J‬ا‪ t‬ا‪
%‬ار و ا' '‪
: "! 0‬را ه دو ‪
، 4‬ر‬
‫‪ I‬از ‪J] g . 
)
:‬ا‪ t‬را ‪
dU‬ر *‪
.‬د ‪ " ،‬ده= 
د‪ ، 4‬ا ا_‪" 
N‬س‬
‫‪.‬‬
‫‪ F2‬ا*‪ 5‬دو ه‪
. a%‬د ‪
،‬او دوه&ار ‪:‬د ‪ I ،‬ا " ‪ l" )U:‬و د‪4‬‬
‫ه‪ 
، 4%‬م او "ز
ر‪ : A' ، 8‬و و ‪
)! g 
4%‬را ‪ 
:* 0Y‬و ‪
%Y‬ن ‪%3‬‬
‫‪ 
03‬را ز‪ : 0 8‬ور ‪ .‬ا‪
5‬ن 

dG 4%*  ، :‬ر ‪* g‬ود ‪ :‬و‬
‫ ‪
.* F3 g 0‬د ‪"/ : : A' g .‬اه‪ 03 6‬از 

W
)5 $5" 0‬رم ‪ 03 ،‬ا'‬
‫ا*‪ 5‬او را ‪ 5I‬و
ز ‪"! s+:
:‬د ‪ 0%3‬از ‪ 
:‬ز "اه ‪ : ،‬او را ‪0 
0‬‬
‫!‪
I‬ر ‪E‬ن ‪ 
:
7‬ن ‪ 8"3‬ورم و !)
را ‪"/‬ا‪ ، 6‬ه‪ $" 8
W
a%‬از "‬
‫در و ه‪ a%‬از " ‪ : 03 6"' : 
،‬ا ‪ 8
W‬ا*‪ 5‬را ‪" J‬د‪ 8‬ا‪ A‬و ‬
‫‪3 . 

:‬د و او ا ‪ : 03‬ورد‪
.:‬ن ‪ .‬ا‪
5‬ن ‪ ، %.5%‬د‪ 4‬روز
‪:‬اد ‪
g‬‬
‫را '‪ %Y " : A‬ر "ر و ‪ %4)P‬و 
 &د‪ I‬ار !‪
I‬ر'
ه‪ A‬و
‪"
:‬ز و‬

ز ‪ ، A‬ا' "اه 
‪ I‬ز‪
:‬ن ‪4‬د‪ 
، 6‬د<‪. 
54 A‬‬
‫‪ A5 
F2‬و ‪ g‬او را 
ورد ‪ 
،‬ا
‪ 03‬و]‪3 8‬د‪" 8‬د و !‪
I‬ر ه) ‪3‬د‬
‫‪ 04 .‬ه‪
4%‬ن ‪
.* F3‬د ‪ .‬ا‪
5‬ن ‪ ، : 8"3‬ه‪ I‬از " و

!‪ 0‬‬
‫د‪ A‬دا!‪"Y . A‬ن ا‪
5‬ن را دا‪ 0!
. : 8
W 03 A‬از د‪ %I A‬و از ا‪* M‬ود‬
‫‪ :‬و &‪ . A5% :‬ه دو ه‪* a%‬از ‪ :‬و او را ‪ g 
. %.*4‬را د!‪
%‬م‬
‫داد و '‪ : A‬ارزان *و‪: .‬ا ‪" ،‬دان ‪ F2 .‬او را " ا*‪ 5‬ورد ‪ .‬ا*‪5‬‬
‫ ‪":‬د 
او را ‪3 %‬د و او را )"‪E3‬ن ‪W‬د و وز هه‪"! 8
: 6‬ال "د ‪ 
،‬ل‬

‫دو‪ A‬و ‪ A‬و دو ‪
.* F3‬د 
ادر
 را 
ورد و او &د ده= 
د‪" 4‬د ‪،‬‬
‫
م او ] "‪ l‬ا ا_‪" 
N‬س ‪. « ...‬‬
‫ا " ‪ 0%G‬د‪"%‬ر در ا‪
J‬ر ا<‪"N‬ال رور ون ‪:‬ن ا*‪ 5‬را ‪ 03 4%7 0‬از ن ‪a%7‬‬

 *ار ‪3‬د و ‪ 0‬د‪ 6d.: 8
W A‬ا*‪
.‬د ‪
J! 27 0J%! 0‬ن ‪ " : 222‬و '"‬
‫در ‪ 8P‬ر‪
}:‬ن دژ ‪ K‬را
‪3 8_
U: q% %:‬د و روز ‪ 23 0J%5 %2‬ر‪
}:‬ن ا*‪5‬‬
‫&د
 ‪
.* F3‬د و "ا‪
.‬ر _‪ ! Q+‬و
 ‪:‬د را ‪ ": 03 ،‬ا‪%.' : nNL‬‬
‫‪& ،‬د و روا‪3 0‬د و ن *‪
.‬د‪" 
8‬ا‪
.‬ر ! ‪ 03‬ا*‪ 5‬و

‪/ 4I‬‬
‫'"‪ %‬و ا*‪ A*K2 5‬و در 


‪ 4I‬رو و ! و ا
م ه‪K ! 03 :
4%‬‬
‫را '*‪ %.‬و در ‪ "3‬و زن !
‪J] 8
W‬ا‪ t‬ادر
 ‪3 a%7‬د و وز '‪
:‬‬
‫ ‪ .%: 0‬در‪ 07‬ر‪" 8‬د و ا
م ‪ F2‬از ‪ 

4%7‬ر ‪ 03 ،‬در ‪ "3‬و زن !‬
‫ ‪ K‬رو داد ‪" AI! 
،‬رد و ‪
J% g‬ط _
‪ 0G 
MG‬رودارس "د و ا*‪5‬‬
‫ ه= 

ن و ‪3‬دان ار‪
.%:‬ن و ‪
=N‬ن "!‪" 0.‬د ‪ 03‬و را ‪ 4‬و ‪"Y‬ن ‪
J% g‬ط‬
‫&د
 ر
 ‪" 0:
7‬د را ]"ض ‪3‬د‪" 8‬د ا‪

:‬ن ه)‪ g 0‬او را ‪. A
%5‬‬
‫‪)G‬ا‪ *".: t‬در 
ر‪ A/ 6d.: 03 " : 8&' D‬ا‪ qU‬ا اه‪Md: 6‬‬
‫را ‪
.* 
a%7 0‬د و ‪"Y‬ن و از ]‪ 8‬ا ‪
3‬ر 
‪ :‬و 
ر "ا‪6d.: A‬‬
‫ا*‪ 5‬را ‪ 
0‬ر ا‪
.* qU‬د و !)
ر‪ 
: 8‬ن را ‪ 03‬در ه)ان ‪ 0.53‬ا ‪ gY‬ه&ار‬
‫ورد‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫‪ l<":‬رو‪ vR‬ا<‪
)! A!K' 0I
%Y 
d‬ر‪ 8‬ا ‪
4.53‬ن را !‪ A‬ه&ار "!‪ 0.‬و ‪ F2‬از ن‬
‫‪
.*' MJ‬ر
 را ‪ %Y‬ورد‪ 8‬ا‪"Y 03 A‬ن
 و ه)اه 
‪& $‬د دژ ‪ g‬‬
‫‪
J%‬ط ر ‪ I 03‬از ‪
=N‬ن "د ‪
%3‬ر  ‪ . %.5‬ر‪ 0:‬ا د و از ‪
2"Y‬ن‬
‫'"‪
J! . %‬ن ه)
ن دم &د ‪ g‬ر*‪ A‬و '‪ )7 A‬در *‪E‬ن ‪*
7‬ود ‪ 8:‬ا‬
‫‪ ! : A' g .‬ن ‪ 
A]
)7‬و ‪2‬وان او‪" 8
4 . %‬ار ! و
‪ )7‬رو‬
‫ ا" ورد و ‪"Y‬ن از دور ‪ 
 g 65Y‬ا*‪
.‬د *ود ‪ :‬و ‪ $2‬ر*‪ A‬و '‪: A‬‬
‫
\ ‪ n)7‬دار ‪ 8: $" 0 
0 03‬ا و ‪ 03 A F).+:‬ژ در و در ‪
3‬خ !
ه‬
‫ ‪
:‬ه ‪

... %5%‬ه)اه 
‪ $‬ان دژ ر*‪ A‬و ‪ g‬او را 'ا‪ :‬دا!‪ A‬و‬
‫ه)اه
ن
 را در ‪* M
%:
7‬ود ورد و و را ‪ 
5 A/‬و ‪)3 $.: 0‬‬

‫ ‪ A‬و ‪"Y‬ن "را‪
: Z‬د‪ ! 8‬و
و ‪" 0‬را‪ 
A5 Z‬از ‪P‬ور و "د"اه‬
‫‪ 03‬دا!‪
A‬او ]‪
.‬ب ‪3‬د و '‪ : A‬ا ‪ : 0Y‬ر ‪" 0 :
03‬را‪ %5% Z‬؟ ‪ g‬از‬
‫ ‪ A 
8‬و ازو ‪"2‬زش "ا‪ A‬و ‪"Y‬ن
 از \
م "ردن 
"د ‪g‬‬
‫ه‪" 4%‬ا‪ A‬و ‪
2‬و را در ‪3 %‬د و
 !‪ A‬و ‪ g‬را د!‪
%‬م داد و ‪FW‬‬
‫ه)اه
ن و را & ‪ 
%‬د و ‪ 0 J‬ا*‪
.* 5‬د ‪ .‬ا*‪ 5‬ه‪ 6‬ه‪ 4%‬را

‫‪ 
Y‬ره&ار روا‪3 0‬د و
 و ‪ g‬را &د و د و
‪3 "I g‬د و ‪ 0‬او‬
‫‪ A+‬داد و اج از ز‪ $%:‬دا!‪ A‬و 
‪ 0:‬ا ‪
0‬ل ‪& "J3‬د ‪
.* 6d.:‬د و او‬
‫را ‪e:‬د‪ 8‬داد ‪.‬‬
‫" ‪ :‬در ‪ 0_E‬ا‪
J‬ر و ‪ MJG‬ا< ر*‪ .‬ا*‪ 5‬را ‪ 0‬ذر 

ن ‪ $2 0I
%Y‬از‬
‫وردم و در ‪
P‬ز ‪
)7‬د اة 
ل ‪ 0.!" 220‬و ‪
J% g‬ط 
‪
J%‬د را از رو‪ 
:‬ن‬
‫!)د‪ 8‬و ه)
ن ‪ M<
N:‬رو‪ vR‬ا<‪ 
d‬را ‪I:‬ر ‪3‬د‪ 8‬و در ‪ 

2‬ن ن ‪! 0.53 gd‬ن
‬
‫را ا*&ود‪ 8‬ا‪. A‬‬
‫‪":‬د ه‪ ، A!K' 0I
%Y 6‬در ‪:‬وج ا<‪K‬ه‪ 
: 03 "' M‬از ! ‪
A
%! 
K‬‬
‫ ادر و ‪2‬ان و 
"اد‪ 8‬و "اص و &د‪* 
: 0:
7
$
I‬ان و
زر' 

ن '‪ A/‬و‬
‫‪"Y‬ن در ‪
%3‬ر  *ود ‪ :‬از !‪ %"' 
J‬و ‪"Y‬ن 
ن را ‪ $‬از ‪: 0S‬‬
‫ارز داد !‪
J‬ن &د ‪ g‬ر*‪ A‬و ‪ J‬داد ‪
03 FI‬او ‪3 0+: 
:‬دم
‪ AI‬و ‪: FW‬‬
‫'" ا*‪ 03 
=NJ 5‬در دژه
و 
د
و !ه
ذر 

ن و ار‪
.%:‬ن و اران و‬
‫ ‪
=+‬ن "د "!‪" 0.‬د ‪ 
03‬را د‪ %%3 4.‬و ا‪
5‬ن را 
&‪ 8‬ا " داد‪" 8‬د و‬
‫‪ FW‬ه)
ن دا‪
.‬ن \
م "ردن ‪ g‬را

 و ‪ 
%‬دن ‪ $
2‬را ورد‪ 8‬و '"‬
‫ا*‪" 5‬ز
ر‪ 8‬را
‪ 
Y‬ره&ار "ار ه ‪"2‬ش ا '*‪
.‬ر
 *‪
.‬د و و را

‫‪
J% g‬ط &د ا*‪ 5‬د ‪.‬‬
‫ا ا<‪"Y 03 " : J‬ن ‪
J% g‬ط از
 ‪ A* 
J‬اش ‪3‬د و
 ‪:‬‬
‫"ا‪ .5" A‬را ‪
: 0‬ل 
ر از و
ز د و او ‪ A*KW‬و ‪ F2‬از ‪ 0I‬ار‪ 
%:‬ن

‫‪
:‬در و "اه و ز‪' $‬د ‪& :‬د ا*‪
.* $%5‬د ‪.‬‬
‫‪ R
L‬ا‪ 
P )G‬ر در ‪
.3‬ب ‪
4‬ر‪
.‬ن 
ر‪
.*' D‬ر
 را در هه‪"! 6‬ال ‪222‬‬
‫‪3 sJR‬د‪ 8‬ا‪. A‬‬

‫‪ *"] )U:‬در ‪"7‬ا‪ n:‬ا<‪ 

IU‬ت و <"ا‪ n:‬ا<وا
ت ‪ 6d.: » : " :‬را ا‪"J 05‬د‬
‫‪ 
* 0I &7‬د او )
 ( د*‪ . %3 n‬ا*‪
3 5‬وس را ‪U‬ب او 
‪&:‬د ‪3‬د و ‪E‬د‬
‫ذر 

ن و ‪E‬د ‪
J7‬ل )
‪ A:‬او را داد و در =‪ M‬و ‪ 6r‬او ‪") Ao<
J:‬د و او را ‬
‫‪"d/: A A L Z"+: 0+)7‬ص 'دا و او را و‪3 0i‬د ‪ 03‬ه روز ‪ %5 03‬د‪8‬‬
‫ه&ار درم او را _‪ 
:* A+‬و روز ‪ >%2 %5% 03‬ه&ار درم و وز ‪ 03‬رو‬
‫ ‪U‬ب 
د ه&ار ه&ار درم او را ]‪":*
N‬د و ا*‪ 
 5‬ل

 ‪3 
G‬د و ‪%Y‬‬
‫‪3‬ت او را ‪&%:‬م 'دا و
 ‪
dU‬ر ا<‪3
.‬د‪" 8‬د و ن ‪
dG‬ر ‪ A
o‬ا‪".‬ار "د‬
‫و ‪"Y‬ن ا‪ g7‬او &د ر از ن ‪
dG‬ر ‪ A/4‬و
اه‪ g‬و *زان "‪ $‬درز‬

زر' 

ن ‪ 0‬ار‪ 0%:‬ر*‪ A‬و ‪
J% g‬ط ‪d‬ا او را ‪ ، A
%5‬ا'‪" 
0Y‬د ‪ ،‬ا‪
:‬‬
‫ ‪ A‬او ا*‪
.‬د‪" 8‬د ‪ 
<
: 0 .‬ر "د را
ز ‪" 8‬د و '"‪
03 8
4 
%‬زن و ‪
:‬در‬
‫و "اه او 
ح ‪I‬د او را \‪E‬ق ‪I‬د و
‪ 0+)7‬اان ن ‪"+:‬ن ‪3 %Y‬د و ‬
‫از ن ‪&%‬د ا*‪
.* 5‬د و ‪"JL 6d.:‬ل ‪3‬د‪" 8‬د ‪ 03‬ه‪ 03‬او را ز‪ 
8‬ورد د‪8‬‬
‫ه&ار درم او را ده و ه‪ 03‬او 
ورد ه&ار درم " ر 
و ‪"Y‬ن ن 
او را‬
‫ز‪& 0 8‬د ا*‪
.* 5‬د دو
ر ه&ار درم ‪& 0‬د او *‪
.‬د ‪. « ...‬‬
‫‪ a%7‬ه 
‪3 6d.: 8
W

03‬د‪ $2 gd. 0I
%Y ، 8‬از ورد‪ 8‬ام ‪ ،‬از 
ل‬
‫‪ 

220‬ل ‪ 853 222‬ا‪ . A‬در 
ل ‪":
: l" )U: 220‬ر !‪ 0 03 8‬ذر 

ن‬
‫ ود و !ه 
را ‪ 
03‬در ‪ 
:‬ن ارد ‪ g‬و ز
ن وان ‪3‬د‪" 8‬د 
دان ‪ %3‬و ‪ 
:‬ن‬
‫او و
 ‪ a%7 0‬رو داد‪ 8‬ا‪ . A‬در ه) ز‪
:‬ن ا*‪":
: 5‬ر ‪
a%7‬او !‪ 8‬و و‬
‫‪ F2‬از ‪
%Y‬ر

 رو و ! و زدو "رد ‪3‬د از‪ 
6d.:‬ر "ا‪ A‬و ‪J3
o‬‬
‫را

:‬ل 
ر 
ر‪
.* $‬د و در 
ل در 
‪ 0G‬ه‪
.5‬د در ‪ 
:‬ن ‪
W‬ه
ن
 و‬
‫ ‪ a%7
o‬در'*‪ A‬و ‪" AI!
o‬رد و ‪
0S‬او "د ‪
.‬راج ر*‪ 
FW . A‬از‬
‫ا*‪" AI! 5‬رد و ‪
L": 0‬ن '‪ . A/‬در 
ل ‪ 
221‬در ‪3
o
03 4%7‬د ازو‬
‫!‪" AI‬رد و & در ‪
03 4%7‬ا*‪ 5‬در ز رو داد ه&)‪. A* 
A‬‬
‫در 
ل ‪ 
7 222‬ط
"!‪ 0‬و ‪ 
8
W‬ر ا*‪ 5‬ر*‪ A‬و
ر د‪ 4‬در ‪ 
:‬ن ‪8
W‬‬

 و ‪ a%7
o‬در '*‪ A‬و ‪ FW‬ا‪
.‬خ ‪ 
Z‬ه&ار درم ا ارزاق <‪":
: I5‬ر‬
‫! و دو
ر‪o 0 8‬اد
ز'‪ A5‬و ‪ F2‬از ‪ a%7‬دراز و زد و "رد ‪ A/‬ا
م ا*‪5‬‬

‫! ‪ 
A/
2 K‬را ‪
%Y 03‬ن ‪ 
) :‬در ز‪
L": :‬ن در " رود ارس "د‪8‬‬
‫ا‪ A*' A‬و
 '‪ A/‬و در ار‪
.%:‬ن '*‪
.‬ر ! ‪.‬‬
‫‪.................‬‬
‫‪ 

2‬ن *‪ gd‬اول‬
‫‪.................‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful