Chµo c∏c ch∏u!

B∏c t™n lµ C«y vªn. B∏c lµ mÈt loµi thÛ ®n thfit nh· qu˝ hi’m. C∏c ch∏u π! ThÛ ®n thfit nh· bao gÂm c«y, lˆng, chÂn vµ r∏i c∏. Tr∏i vÌi ˝ ngh‹a cÒa t™n c∏c b∏c, thfit chÿ lµ mÈt ph«n th¯c ®n hµng ngµy bÎi v◊ c∏c b∏c cfln ®n c∂ rau vµ qu∂. Tuy nhi™n, thÀt Æ∏ng buÂn lµ nπn s®n bæt vµ ph∏ hu˚ m´i tr≠Íng sËng Æang lµ mËi Æe doπ r†t lÌn ÆËi vÌi t≠¨ng lai cÒa r†t nhi“u bπn thÛ ®n thfit nh· cÒa b∏c. B∏c vi’t cuËn Rıng Xanh nµy giÛp c∏c ch∏u t◊m hi”u v“ c∏c loµi thÛ ®n thfit nh· Î Vi÷t Nam Æ” c∏c ch∏u c„ th” b∂o v÷ b∏c vµ bπn bà m◊nh tr∏nh kh·i nπn tuy÷t chÒng. T≠¨ng lai cÒa c∏c loµi thÛ ®n thfit nh· nªm trong tay c∏c ch∏u!

Trong sË nµy
H‰ hµng nhµ b∏c C«y vªn Nh˜ng ng≠Íi bπn qu˝ hi’m ChÛng sËng Î Æ©u? Tranh t´ mµu Ph›a sau b…y tˆ th«n C∏c mËi Æe doπ Nh˜ng Æi“u k˙ lπ B∂o v÷ c∏c loµi thÛ ®n thfit nh· § ch˜ B˜a ti÷c tËi Î nhµ b∏c C«y vªn GiÛp tÌ v“ nhµ ! CÔng kh∏m ph∏ B∏c C«y vªn tr∂ lÍi Gi∂i Æ∏p c©u ÆË

Trang

2 6 7 8 10 11 12 14 16 17 18 19 20 Trang cuËi

3

H‰ hµng N h µ B ∏ c C « y Vªn
MÈt sË ng≠Íi bπn thÛ ®n thfit nh· Î Vi÷t Nam cÒa b∏c sœ t˘ giÌi thi÷u v“ m◊nh. C∏c ch∏u h∑y ghi nhÌ nh˜ng lÍi giÌi thi÷u cÒa h‰ vµ chÛ ˝ xem nh˜ng ng≠Íi bπn nµo Æ≠Óc ph∏p luÀt b∂o v÷ nhä. Nh˜ng th´ng tin nµy c„ th” sœ giÛp ›ch cho c∏c ch∏u tr∂ lÍi c©u ÆË Î c∏c trang sau Ɔy.

C«y vfli mËc
TÌ c„ th” sËng Î nhi“u ki”u rıng kh∏c nhau vµ Î g«n n¨i sinh sËng cÒa con ng≠Íi. Th¯c ®n ≠a th›ch cÒa tÌ lµ qu∂ vµ thfit.
4

C«y vfli h≠¨ng
M∆c dÔ sËng trong rıng nh≠ng tÌ th≠Íng Æi s®n chuÈt Î nh˜ng n¨i g«n con ng≠Íi. ßıng nh«m tÌ vÌi c«y vfli mËc! TÌ c„ ba hµng ÆËm tr™n l≠ng.

C«y m˘c
Trong sË c∏c loµi thÛ ®n thfit nh·, tÌ lµ loµi lÌn nh†t vµ c„ th” n∆ng tÌi 20kg. TÌ chÿ sËng trong c∏c khu rıng s©u, c∏ch xa con ng≠Íi.
5

ChÂn vµng
TÌ th≠Íng Æi s®n cÔng gia Æ◊nh ho∆c bπn bÃ. TÌ c„ th” ®n h«u h’t c∏c loπi th¯c ®n trong rıng nh≠ng nh˜ng m„n tÌ th›ch nh†t lµ thfit s„c, chim, ræn, c´n trÔng, thªn lªn vµ mÀt ong.

C«y gi´ng
Tr´ng tÌ to lÌn h¨n cÀu c«y h≠¨ng mµ c∏c bπn sœ g∆p sau Æ©y. Th¯c ®n cÒa tÌ lµ gµ rıng, ’ch nh∏i, chim vµ c´n trÔng. MÁi khi bfi Æe doπ, Æ∏m l´ng Î tr™n l≠ng tÌ d˘ng ng≠Óc l™n vµ c¨ th” ti’t ra mÔi r†t mπnh.
6

C«y h≠¨ng
ßıngnh«m tÌvÌi´nganh h‰c«ygi´ng nhä.KhilÌnl™n, tÌchÿn∆ngtı 2kgÆ’n4kgcfln anh †yth◊c„th”n∆ngtÌi12kg. TÌ th≠Íng sËng g«n con ng≠Íi. TÌ r†t th›ch ®n chuÈt, gµ rıng, ’ch nh∏i vµ chim.

C«y g†m
TÌ th›ch sËng Î vÔng ÆÂi nÛi. ThÀm ch›, ng≠Íi ta Æ∑ t◊m th†y tÌ Î ÆÈ cao 2000 mät so vÌi m˘c n≠Ìc bi”n Ɔy. SËng Î b◊a rıng, tÌ th≠Íng s®n chim, ræn, c´n trÔng vµ b‰n thÛ g∆m nh†m.

¼ M˘c n≠Ìc bi”n: chi“u cao trung b◊nh cÒa m∆t bi”n qua t†t c∂ c∏c giai Æoπn cÒa thu˚ tri“u trong mÈt thÍi gian dµi
7

Nh˜ng ng≠Íi bπn qu˝ hi’m
C«y vªn
M‰i ng≠Íi bi’t r†t ›t v“ cuÈc sËng trong t˘ nhi™n cÒa tÌ v◊ hi’m khi bæt g∆p b‰n tÌ. TÌ th›ch m„n giun vµ c´n trÔng nh†t. TÌ sËng trong c∏c khu rıng Î mi“n Bæc vµ mi“n Trung Vi÷t Nam. Ngoµi ra, tÌ cÚng c„ m∆t Î Lµo vµ Nam Trung QuËc.

C«y gi´ng ÆËm lÌn
TÌ tr´ng r†t giËng anh c«y gi´ng nh≠ng ch·m l´ng Î d‰c sËng l≠ng cÒa tÌ cao h¨n nhi“u vµ kh´ng c„ c∏c vflng trfln Î Æu´i nh≠ anh †y. CuÈcsËngcÒatÌcÚng›tÆ≠Ócbi’t Æ’n v◊ chºng m†y khi con ng≠Íi nh◊n th†y tÌ.

C«y tai træng
Tr´ng tÌ hao hao giËng c«y vfli mËc nh≠ng tÌ c„ ba s‰c Î l≠ng. TÌ »n s©u trong rıng vµ r†t ngπi g∆p con ng≠Íi.

C«y r∏i c∏
ß≠Óc g‰i lµ c«y r∏i c∏ v◊ tÌ sËng d‰cc∏cs´ng,suËitrongrıngvµ ch©n tÌ c„ mµng b¨i. ô tai vµ mÚitÌc„mµngnh·Æ”ng®nn≠Ìc khi b¨i.
8

ChÛng sËng
#
Hµ NÈi

Î Æ©u?
Nh˜ng loµi thÛ ®n thfit nh· qu˝ hi’m nµo sËng g«n c∏c em ?

ChÛ th›ch:
C«y vªn C«y gi´ng ÆËm lÌn C«y tai træng C«y r∏i c∏

T.P. HÂ Ch› Minh

9

Tranh t´ mµu
H∑y t´ mµu cho b¯c tranh vµ Æi“n t™n c∏c loµi thÛ mµ c∏c em vıa g∆p

10

11

Ph›a sau b…y tˆ th«n
Hµngngµy,thÛ®nthfitnh·th≠Íngxuy™nbfithÓs®nbætkh·inh˜ng khu rıng cÒa m◊nh. N’u cfln sËng s„t trong nh˜ng chi’c b…y tˆ th«n th◊chÛngcÚngsœbfir¨ivµoc∏cÆ≠Íngd©ybu´nb∏nÆÈngvÀthoang d∑ tr∏i phäp. H∑y xem ng≠Íi ta lµm g◊ vÌi chÛng.

ThuËc ß´ng y
Nhi“uloµithÛ®nthfitnh· c„ tuy’n xπ lÌn tπo ra mÔi h≠¨ng r†t mπnh. C∏c tuy’n xπnµybfing≠Íitakhaith∏c Æ”s∂nxu†tthuËcß´ngy.

Th¯c ®n
Tπi c∏c nhµ hµng thfit thÛ rıng Î khæp n¨i, c«y h≠¨ng vµ c«y vfli mËc bfi ch’ bi’n thµnh c∏c m„n Æ∆c s∂n.

VÀt trang tr›
MÈt sË loµi thÛ ®n thfit nh·c„bÈl´ngr†tÆãpn™n bfisˆdÙnglµmvÀttrangtr› tronggiaÆ◊nhho∆ctπic∏c cˆa hµng. Ng≠Íi ta treo nh˜ng t†m da cÒa chÛng ho∆cnhÂib´ngtr´nggiËng nh≠thÀtÆ”tr≠ngbµy.
12

C∏c mËi Æe d‰a
Kh´ng chÿ bfi s®n bæt vµ bu´n b∏n tr∏i phäp, cuÈc sËng cÒa c∏c loµi thÛ ®n thfit nh· cfln bfi Æe d‰a bÎi m´i tr≠Íng sËng cÒa chÛng Æang ngµy cµng thu hãp vµ bfi tµn ph∏ Î khæp m‰i n¨i.

Em t◊m th†y bao nhi™u hoπt ÆÈng ti™u c˘c Æe d‰a thÛ ®n thfit nh· trong b¯c tranh nµy?

¢M TRÑM KIÕM L

(Xem gi∂i Æ∏p trang cuËi)

13

Nh˜ng Æi“u k˙ lπ
V◊ sao lπi c„ t™n cµ ph™ ChÂn? C∏cloµic«yr†tth›ch®nnh˜nghπtcµph™ngonnh†tvµch›nnh†t. Nh˜ng hπt cµ ph™ c¯ng kh´ng ti™u ho∏ Æ≠Óc khi th∂i ra sœ c„ mÔi h≠¨ngr†tÆ∆ctr≠ng.ChÛngÆ≠Ócrangl™nvµs∂nxu†tthµnhth¯cµ ph™ ChÂn. Xin mÍi h∑y th≠Îng th¯c!

VÌi tr‰ng l≠Óng tı 0,4kgÆ’n20kg,mÁiloµi thÛ ®n thfit nh· c„ mÈt ki”u s‰c, ÆËm vµ vπch kh∏cnhautπon™ns˘Æa dπng thÀt hi’m c„.
14

C∏c nhµ khoa h‰c ph∏t hi÷n ra s˘ tÂn tπi cÒa loµi c«y r∏i c∏ Î n≠Ìc ta nhÍ bÈ da cfln s„t lπi cÒa chÛng. Ch≠a ai nh◊n th†y loµi nµy trong t˘ nhi™n.

Hi÷n nay tr™n th’ giÌi c„ g«n 200 loµi thÛ ®n thfit nh·.

ThÛ®nthfitnh·Æ≠Óccoilµh‰hµngg«ngÚinh†tvÌic∏cloµithÛ®n thfit. Nh˜ng loµi nµy ti’n ho∏ tı loµi khÒng long c∏ch Æ©y kho∂ng 50 tri÷un®m.

15

B∂o v÷ c∏c loµi thÛ ®n thfit nh·

Kh´ng sˆ dÙng c∏c s∂n ph»m lµm tı c∏c loµi thÛ ®n thfit nh·.

H∑y n„i cho bπn bà cÒa bπn v“ chÛng tÌ vµ khuy’n kh›ch h‰ cÔng tham gia b∂o v÷.

16

B∂ov÷ng´inhµcÒachÛngtÌbªngc∏chsˆdÙngnguÂntµinguy™n thi™n nhi™n mÈt c∏ch b“n v˜ng.

N’uph∏thi÷nhµnhÆÈngs®nbætho∆cbu´nb∏nc∏cloµithÛ ®nthfitnh·,h∑yli™nlπcvÌitrπmki”ml©mg«nnh†tÆ”nhÍgiÛp

¼ Sˆ dÙng
b“n v˜ng: SˆdÙng tµinguy™ntheo nh˜ngc∏chmµc∏c nguÂntµinguy™nnµy kh´ngbaogiÍcπnki÷t vµduytr◊Æ≠Óccho c∏cth’h÷sau

Quan t©m vµ b∂o v÷ m´i tr≠Íng sËng cÒa ch›nh bπn.
17

§ ch˜
H∑yvi’tc©utr∂lÍivµoc∏c´vu´ngtheohµngngang,thˆxem c∏c em t◊m Æ≠Óc g◊ Î cÈt d‰c cÒa ´ ch˜ nµy nhä.

1.TÌgiËngnh≠c«yvflimËc nh≠ng tÌ c„ ba s‰c Î l≠ng. 2.TÌd‘bfinh«mvÌi´nganh h‰c«ygi´ngnh≠ngtÌnh·h¨n anh †y nhi“u. Khi lÌn, tÌ chÿ n∆ng c„ 2-4 kg cfln anh †y c„
th” n∆ng tÌi 12 kg. 3.TÌlµloµilÌnnh†ttrongc∏c loµithÛ®nthfitnh·,tÌc„th”c©n n∆ng tÌi 20 kg c¨ Ɔy. 4.TÌchÿth›chsËngÎvÔngÆÂi nÛi cao. ßË c∏c bπn bi’t tÌ lµ ai? 5. TÌ giËng c«y gi´ng nh≠ng kh´ng c„ c∏c vflng trfln Î Æu´i. 6. MÈt loπi th¯c ®n ≠a th›ch cÒa b∏c c«y vªn. 7. TÌ hay Æi s®n chuÈt Î n¨i g«n con ng≠Íi.
18

8.TÌc„th”sËngÎnhi“uki”u rıng kh∏c nhau, tÌ th›ch ®n qu∂ vµ thfit. 9.MÈtloπith¯c®ncÒac«yvfli mËc. 10. B∏c th›ch ®n giun vµ c´n trÔng, b∏c r†t th›ch lµm vi÷c Î v®n phflng Al´!... 11. TÌ th≠Íng Æi s®n vÌi gia Æ◊nhho∆cbπnbÃ,tÌ®nÆ≠Ócm‰i th¯ trong rıng nh≠ng m„n sÎ tr≠Íng cÒa tÌ v…n lµ thfit s„c, chim,ræn,thªnlªn,c´ntrÔngvµ mÀt ong. 12.TÌlÌnh¨nc«yh≠¨ng,mÁi khi bfi Æe doπ, Æ∏m l´ng Î tr™n l≠ngtÌd˘ngng≠Ócl™nvµc¨th” tÌ ti’t ra mÔi r†t mπnh.
(Xem gi∂i Æ∏p trang cuËi)

B˜a ti÷c tËi Î nhµ b∏c C«y vªn
(Xem gi∂i Æ∏p trang cuËi)

B∏c C«y vªn vµ bπn bà Æang chÍ bπn Æ’n cÔng ®n tËi Ɔy. H∑y ngÂi vµo chÁ, ch‰n th¯c ®n cho ch›nh m◊nh vµ c∏c loµi kh∏c bªng c∏ch vœ c∏c m„n ®n vµo tıng Æ‹a Æ˘ng th¯c ®n tr™n bµn.

GiÛp tÌ v“ nhµ !
Trong mÈt l«n Æi ch¨i, b∏c C«y vªn vµ c∏c bπn Æ∑ bfi lπc. C∏c em h∑y giÛp h‰ t◊m Æ≠Íng v“ nhµ nhä!
(Xem gi∂i Æ∏p trang cuËi)

Rıng s©u

C«y vfli mËc

C«y r∏i c∏

S´ng suËi B◊a rıng

20

C«y vªn

CÔng Kh∏m Ph∏
5 6 55 1 8 9 16 15 14 7 51 54 2 4 3 53 52 50

Tπi sao chÛ c«y nµy lπi ho∂ng sÓ Æ’n nh≠ vÀy ? H∑y nËi c∏c Æi”m theo sË th¯ t˘ Æ” t◊m ra c©u tr∂ lÍi.
46 45

17

35

11 12

10 13

34 19 26

36 33

49

18 20

39 32

37

48

47 38 41 42

44

43

40

21

23

22

24

25

27 30 28

31 29

H∑y t´ ÆÀm nh˜ng ´ c„ d†u ch†m, c∏c em sœ kh∏m ph∏ Æ≠Óc Æi“u thÛ vfi cÒa b¯c tranh d≠Ìi Æ©y.

21

B∏c C«y vªn tr∂ lÍi
C∏c ch∏u th©n m’n, b∏c Æ∑ nhÀn Æ≠Óc nh˜ng c©u h·i r†t thÛ vfi cÒa c∏c ch∏u t◊m hi”u v“ h‰ hµng nhµ b∏c. ß©y chÿ lµ mÈt sË trong v´ vµn nh˜ng Æi“u mµ m‰i ng≠Íi cfln ch≠a Æ≠Óc bi’t v“ loµi c«y v◊ ngay c∂ Æ’n c∏c nhµ khoa h‰c cÚng mÌi bi’t r†t ›t. Trong thÍi gian tÌi, chæc chæn sœ c„ nhi“u nghi™n c¯u khoa h‰c v“ cuÈc sËng, n¨i Î vµ nh˜ng tÀp t›nh cÒa loµi c«y. B∏c hy v‰ng khi Æ„ m‰i ng≠Íi sœ hi”u h¨n vµ g„p ph«n b∂o v÷ c∏c thµnh vi™n h‰ hµng nhµ b∏c.
tÀp thµnh b«y nh≠ vo‰c mµ th≠Íng chÿ sËng mÈt m◊nh vµ Æi lang thang khæp n¨i trong rıng Æ” ki’m ®n. Hi÷n nay, c∏c nhµ khoa h‰c Æang cË gæng t◊m ra c∏ch Æ” t›nh sË l≠Óng c«y sËng trong mÈt vÔng nh†t Æfinh nh≠ng b∏c bi’t rªng vi÷c nµy ph¯c tπp vµ r†t kh„ ch›nh x∏c. 3. Tπi sao c«y, r∏i c∏ vµ vo‰c lπi c„ Æu´i r†t dµi?
ßinh Thfi Sen (LÌp 7A THCS Hµng Trπm, Nho Quan, Ninh B◊nh)

1- Tπi sao c«y lπi Æi ki’m ®n ban Æ™m?
Tr«n Thfi Hi“n

B∏c CV: ¶ hım, mÈt c©y h·i hay nh≠ng kh∏ h„c bÛa Æ©y. C„ nhi“u nguy™n nh©n gi∂i th›ch v◊ sao loµi c«y hoπt ÆÈng t›ch c˘c vµo ban Æ™m cfln suËt ngµy chÿ ngÒ li b◊. Tuy nhi™n, nguÂn gËc cÒa th„i quen nµy lµ do trong qu∏ tr◊nh ti’n h„a, loµi c«y Æ∑ t˘ th›ch ¯ng vÌi cuÈc sËng v“ Æ™m. M´i tr≠Íng sËng nµy c„ nh˜ng Æi“u ki÷n thuÀn lÓi vıa d‘ ki’m ®n lπi vıa c„ th” l»n tr∏nh kŒ thÔ. 2. C„ bao nhi™u c«y vµ vo‰c m´ng træng Î V≠Ín quËc gia CÛc Ph≠¨ng?
Mai Ng‰c Tu†n LÌp 7A THCS Lπc Thfinh, Hoµ B◊nh

B∏c CV: Chi’c Æu´i dµi giÛp nh˜ng loµi nµy gi˜ Æ≠Óc th®ng bªng khi di chuy”n, Æ∆c bi÷t lµ vÌi vo‰c khi chÛng chuy“n tı cµnh nµy sang cµnh kh∏c trong rıng. Ri™ng vÌi r∏i c∏ th◊ chi’c Æu´i cfln c„ t∏c dÙng nh≠ Æu´i c∏ giÛp chÛng c„ th” Æfinh h≠Ìng vµ di chuy”n khi b¨i trong n≠Ìc Æ” bæt c∏ ®n. 4. Khi Æi ki’m ®n vµ Æ” ph∏t hi÷n kŒ thÔ, h‰ c«y nhµ b∏c hay sˆ dÙng gi∏c quan nµo nh†t?
BÔi Thfi M¨

nhπy n™n nhÍ Æ„ b∏c c„ th” t◊m ra Æ≠Óc con mÂi. Chºng hπn nh≠ anh em c«y vªn nhµ b∏c, v◊ th≠Íng Æ’n Æ∏nh h¨i Î nh˜ng Æ∏m l∏ mÙc n™n bæt Æ≠Óc kh∏ nhi“u c´n trÔng vµ giun Ɔt Ɔy. N„i nh· vÌi c∏c ch∏u nhä, kh¯u gi∏c kh´ng chÿ giÛp b∏c ki’m ®n hay ph∏t hi÷n ra kŒ thÔ th´i Æ©u mµ cfln giÛp b∏c t◊m ra ng≠Íi th©n n˜a. Trong c¨ th” h‰ hµng nhµ b∏c c„ mÈt tuy’n xπ tπo n™n mÔi h≠¨ng r†t Æ∆c bi÷t. NhÍ mÔi h≠¨ng nµy n™n b∏c mÌi bi’t Æ≠Óc bπn bà vµ c∏c thµnh vi™n kh∏c cÒa gia Æ◊nh Æang Î n¨i nµo. 5. TuÊi th‰ cÒa c«y th≠Íng lµ bao nhi™u h∂ b∏c C«y vªn?
Nguy‘n Thfi H≠¨ng

B∏c CV: Theo k’t qu∂ kh∂o s∏t cÒa c∏c nhµ khoa h‰c th◊ Î V≠Ín quËc gia CÛc Ph≠¨ng hi÷n c„ kho∂ng 25 chÛ vo‰c m´ng træng, cfln sË l≠Óng c«y th◊ cho Æ’n nay v…n ch≠a Æ≠Óc bi’t cÙ th”. Vi÷c x∏c Æfinh sË l≠Óng c«y r†t kh„ kh®n v◊ chÛng kh´ng tÙ
22

B∏c CV: Éi chµ, lπi mÈt c©u h·i kh„ n˜a. Th˘c t’ th◊ trong Æi“u ki÷n sËng nu´i nhËt, kh´ng bfi r◊nh rÀp bÎi nπn s®n bæt ho∆c bfi Æe doπ bÎi kŒ thÔ, Æ„i kh∏t, b÷nh tÀt vµ nh˜ng rÒi ro t˘ nhi™n, c«y c„ th” sËng kho∂ng 12 Æ’n 18 n®m. Tuy nhi™n, tuÊi th‰ cfln phÙ thuÈc vµo tıng loµi c«y vµ tıng c∏ th” kh∏c nhau.

B∏c CV: ßi”m mπnh cÒa h‰ hµng nhµ b∏c lµ c„ kh¯u gi∏c r†t

Gi∂i Æ∏p

c©u ÆË

Trang 11: C„ 6 mËi Æe d‰a 1. Ch®n th∂ gia sÛc trong rıng 2. Ch∆t ph∏ rıng 3. X©y d˘ng c∏c c´ng tr◊nh 4. Kh„i nhµ m∏y g©y ´ nhi‘m kh´ng kh› 5. L†n chi’m Ɔt rıng Æ” x©y nhµ Î 6. G©y Ân vµ v¯t r∏c bıa b∑i Tra n g 16 :
T H C U C A Y N T Y H A I T A Y V A N C H A Y G I O C C A A G C V Y A A Y Y I O O V Y Y M G O N I O A U C M G R U M H I T R A N G O N G

C A C A C C C

D U O O I

O M L O N N G N G C T

O N V A N G N G

Tra n g 17 : M „ n ® n c Ò a c ∏ c l o µ i : C«y h≠¨ng vµ c«y gi´ng: chuÈt, gµ, ’ch, chim. ChÂn vµng: Chim, k˙ Ƶ, c´n trÔng C«y vfli h≠¨ng: chuÈt C«y g†m: chim, chuÈt, ræn, c´n trÔng C«y m˘c: ’ch, hoa qu∂, c´n trÔng C«y vªn: giun, c´n trÔng C«y vfli mËc: hoa qu∂, thfit Tra n g 18 : G i Û p t Ì v “ n h µ C«y vªn: b◊a rıng C«y m˘c: rıng s©u C«y r∏i c∏: s´ng suËi
23

Ban bi™n soπn

Scott Roberton Hoµng Xu©n ThÒy VÚ Thfi Quy™n Trfinh L™ Nguy™n Nguy‘n Danh Chi’n ßÁ H∂i Linh Phπm Thanh H≠Íng Douglas Hendrie

Hoπ s‹

BÔi Tr‰ng D≠ Suzi Morrison

ChÛng t´i xin ch©n thµnh c∂m ¨n TS. Hoµng Minh Khi™n Vi÷n Sinh th∏i vµ Tµi nguy™n sinh vÀt Æ∑ giÛp ÆÏ hoµn thi÷n †n ph»m nµy
Nhµ xu†t b∂n Giao Th´ng VÀn T∂i Gi†y phäp xu†t b∂n sË: 131/XB-QLXB cÒa CÙc xu†t b∂n ngµy 29/3/2003 Thi’t k’ & In tπi C´ng ty Qu∂ng C∏o ≥ T≠Îng Tel: 8.464832 - Fax: 8.464838 - Mobile: 0913 225959 24

TRUNG T¢M GIÉO D|C THI£N NHI£N
Nh˜ng †n ph»m Rıng Xanh Æ≠Óc Trung t©m Gi∏o dÙc Thi™n nhi™n (ENV) x©y d˘ng vµ ph©n ph∏t cho c∏c ch≠¨ng tr◊nh gi∏o dÙc m´i tr≠Íng tπi c∏c v≠Ín quËc gia vµ c∏c khu b∂o tÂn thi™n nhi™n tr™n khæp Vi÷t Nam. Rıng Xanh sË Æ∆c bi÷t nµy Æ≠Óc bi™n soπn vµ ph∏t hµnh vÌi s˘ hÓp t∏c cÒa Ch≠¨ng tr◊nh B∂o tÂn C«y vªn (OCP), s˘ hÁ trÓ cÒa Qu¸ Canada vµ V≠Ín thÛ Columbus. MÙc ti™u cÒa OCP lµ nu´i d≠Ïng c∏c c∏ th” c«y vªn trong Æi“u ki÷n nu´i nhËt Æ” th∂ vµo c∏c khu rıng cÒa Vi÷t Nam khi c∏c c∏ th” nµy Æ≠Óc an toµn vµ hÁ trÓ CÙc Ki”m l©m trong vi÷c t◊m ki’m n¨i c≠ trÛ tËt nh†t cho c∏c loµi thÛ ®n thfit nh· tfich thu Æ≠Óc tı c∏c vÙ bu´n b∏n ÆÈng vÀt hoang d∑. OCP cÚng tÀp hu†n cho c∏c v≠Ín thÛ Î Vi÷t Nam v“ qu∂n l˝ ch≠¨ng tr◊nh nu´i nhËt thÛ ®n thfit nh· Î Vi÷t Nam, n©ng cao nhÀn th¯c vµ hi”u bi’t cho c∏c ÆËi t≠Óng trŒ em, ng≠Íi lÌn, l˘c l≠Óng ki”m l©m nhªm b∂o v÷ c∏c loµi thÛ ®n thfit nh·. Trung t©m Gi∏o dÙc Thi™n nhi™n (ENV) Æ≠Óc thµnh lÀp n®m 2001, chuy™n s©u v“ tÀp hu†n cho nh˜ng ng≠Íi lµm c´ng t∏c gi∏o dÙc m´i tr≠Íng, th˘c hi÷n c∏c ch≠¨ng tr◊nh gi∏o dÙc nhªm n©ng cao nhÀn th¯c vµ hi”u bi’t v“ m´i tr≠Íng vµ vi÷c c«n thi’t ph∂i b∂o v÷ thi™n nhi™n vµ ÆÈng vÀt hoang d∑ tπi Vi÷t Nam. ßfia chÿ li™n h÷: Trung t©m Gi∏o dÙc Thi™n nhi™n Ch≠¨ng tr◊nh b∂o tÂn C«y vªn Hflm th≠ 222 V≠Ín QuËc gia CÛc Ph≠¨ng B≠u Æi÷n Hµ NÈi Nho Quan, Ninh B◊nh ßi÷n thoπi: 04-8561759 ßi÷n thoπi: 030-848053 E-mail: env@fpt.vn E-mail: owstons@fpt.vn
Xin ch©n thµnh c∂m ¨n s˘ tµi trÓ vµ giÛp ÆÏ cÒa c∏c c¨ quan, tÊ ch¯c sau:

ENV