You are on page 1of 1
XUNTA DE GALICIA ia nivale. 18 (3045 —brse ‘ONSELERLS DE EDLCACION : = EORDENAGON (AN ERTS nee sna Feb wcrc Centro Residencial Docente de Ourense Sr/a. Xefe/a Departamento de orientacién Inférmolle que no D.0.G. n° 95 de 18 de maio de 2007 convécanse PRAZAS DE RESIDENCIA tanto masculinas como femininas para clumnos/as que queiran cursar estudios de Bacharelatos ¢ Ciclos Formativos de Grao Medio ou Superior no vindeiro ‘ano académico 2007/2008 e non dispofian de Centro préximo 6 seu domicilio: estas becas supofien a residencia gratuita neste Centro Residencial Docente. Dirixome a vostede, xa que cofiecendo a problemética dos seus alumnos/as (pai ra emigracién, orfos, centro educative distante do domicilio familiar, etc.), pode informar a aquelas familias que o necesiten da posibilidade de que os seus fillos/as estudien nos institutes da cidade por eles elixides en funcidn da especialidade que queiran cursar, que se achegan no anexo 1, e de forma gratuita residan neste Centro Residencial Docente. Para mdis informacién poden chamar és teléfono 988226300/04, extensiéns 34 ou 45 ou poden cosultar a na nosa péxina web www.credoourense.com. © impreso de solicitude, que se lle envia e do que se poden facer copias, debidamente cumprimentado, pode ser entregado na direccién indicada no membrete. © PRAZA REMATA O DEA 18 DE XUNO DE 2007. ‘Aproveitando esta ocasién, satdalle atentamente, (OURENSE, 18 DE MATO DE 2007 ° ee Asdo.: José Maria Garcia Tejerina