ျမန္မာႏိုင္ငံ

ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားမိသားစုမ်ားAက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္္ 
ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္
" သတၱ၀ါAေပါင္းသည္ ကံံစီမံသမွ် နာခံၾကရ၏
သို ့ေသာ္ …….ကုိယ္ဘ၀ကုိ ဖ်က္ဆီးသည္မွာ
ကုိယ္သာလွ်င္ ျဖစ္၏ "
                                                                     (ဒဗလူAိပ္ခ်္ေAာ္ဒင္)  
       
ကၽြန္ေတာ္တုိ လ
့ က္႐ွိနူိင္ငံေရး AေျခAေနမ်ားကုိ AေသAခ်ာေလ့လာသံုးသပ္ဆင္ျခင္ရမည့္ AေျခAေနမ်ားကုိေတြ ့
ျမင္ေနရပါသည္။ လက္႐ွိနုိငံေရးပါတီမ်ားဟာ စစ္Aစုိုးရကျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ နိုင္ငံေရးေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ ေရာက္႐ွိေနတာ
ကုုိေတြ ့ျမင္ေနရပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကေသာပါတီေပါင္း ၃၇ ခု မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဗမာပါတီ ၁၅ ခု ေ႐ြးေကာက္ပဲြ
၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၂၂ ခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာေျပာစရာ႐ွိတာက ဗမာပါတီမ်ားAခ်ိဳ ့က
နုိင္ငံေရးစင္ျမင့္တစ္ခုရတယ္။ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကိုAသုံးျပဳရမယ္။ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာခြင့္ရမယ္ဆုိတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္
ေတြနဲ ့ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ သို ့ေသာ္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ မွန္းခ်က္နွင္နွမ္းထြက္ မကိုက္ခဲ့တာေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။
စစ္Aစိုးရရဲ ့၀ါဒျဖန္ ့လွည့္ကြက္ထဲမွာ ေရာက္႐ွိသြားတယ္လုိ ့ေတြ ့ရ မွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ နုိင္ငံတကာ Aဖဲြ ့Aစည္း
ေတြနဲ ့ ေတြ ့ဆံုသမွ်မွာ စစ္Aစိုးရကေျပာခြင့္ရသူေတြက တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု (ပါတီမ်ား) ပါ၀င္သလုိNLD မွခဲြထြက္လာ
ေသာ NDF ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့တာေတြ႕ရမွာပါ။ ထိုAခ်က္Aျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ မသမာျပဳလုပ္ခဲ့
တာကုိ ေခါင္းငံု ့ခံခဲ့ၾကရတာ။ မတရားတဲ ့ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္ Uပေဒေတြ ျပဌာန္းတာကို မကန္ ့ကြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။
စစ္Aစိုး ရက တဘက္သက္ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြက Aေျမာက္Aမ်ားပါပဲ။ Uပမာ (၁) ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု တဘက္သတ္ေရးဆဲြျခင္း
(၂) ျမန္မာျပည္ရဲ့ေၾကကြဲစရာAျဖစ္ဆုိးၾကီး နာဂစ္မုန္တုိင္းၾကီးျဖစ္ေပၚခဲ့ခ်ိန္မွာလစ္လ်ဴ႐ႈထားျပီး၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံုကိုေထာက္
ခံရန္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြ ျပဳလုပ္ျခင္း။
(၃) တဘက္သတ္ ေရးဆဲြ ထားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ Uပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္း။
(၄) ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ရာတြင္ ဂီရိမုန္တုိင္းခံစားရေသာေဒသေတြမွာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ရန္ရက္ေ႐ႊ ့ဆိုင္းဖို ့ ရခိုင္
တုိင္းရင္းသားမ်ားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ ့ကAတင္းAဓမၼ နုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန ့မွာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း။(ေကာ္မ႐ွင္
Uပေဒမွာ Aခန္း ၃ တာ၀န္နွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားAပုိဒ္(စ) မွာ သဘာ၀ေဘး Aႏ ၱရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ နယ္ေျမ
လုံုျခံဳေရးAေျခAေနရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပဲြ က်င္းပနုိင္ျခင္းမ႐ွိသည့္ မဲဆႏၵ
နယ္မ်ား၏ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား ကုိ ေ႐ႊ ့ဆုိင္းျခင္းနွင့္ပယ္ဖ်က္ျခင္း )

(၅) ေကာ္မ႐ွင္ Uကၠဌ ခန္ ့Aပ္ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္Uီးျဖစ္သူ Uီးသိန္းစုိးAား ခန္ ့Aပ္ျခင္း (ေကာ္မ ႐ွင္Uပေဒ Aခန္း
၂ ဖဲြ ့စည္းျခင္းမွာ ပါ၀င္ေသာAခ်က္မ်ားနွင့္ညီညြတ္ျခင္းမ႐ွိျခင္း ) ထုိသို ့ တဘက္သတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားAားျပဳလုပ္
ခဲ့ေသာ စစ္Aစိုးရတစ္ျဖစ္လဲ Uီးသိန္းစိန္ AစိုးရAား မည္သို ့ ယံုၾကည္ၾကမည္နည္း။ ၄င္းတို ့၏ Aတြင္းသ႐ုပ္သ႑န္
ကိုေတြ ့ ျမင္ၾကရမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့Aား Aတိတ္ေရာ၊ ပစၥဳပၸန္မွာပါ AစီစU္တက်ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြ ့ရမွာပါ။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္မွာ
၁ ၉ ၈ ၉ ဇူလုိင္လမွစျပီး ထင္႐ွားတဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို AလံုးAရင္းနဲ ့ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ Uီးတင္Uီးတုိ ့ကုိပါတားဆီးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိပဲ ၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လကစျပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊

သံဃာမ်ား၊

နုိင္ငံေရးသမားမ်ားAား

ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား

Aေမရိကန္နုိင္ငံသား

၀င္ေရာက္မႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၂ ၀ ၀ ၉ခုနွစ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ နွစ္ Aျပစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကုိ နုိ၀င္ဘာလမွာ
ထင္သလုိလုပ္ခဲပ
့ ါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္၀င္ပါတီမ်ားလည္း မုိးUီးက်ဖားေတြလိုAျပိဳင္Aဆိုင္ေAာ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ၀င္
ေရး၊

ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီAလံုးစံုAနုိင္ရ႐ွိေရးAတြက္

ဘက္ေပါင္းစံု၊

နည္းေပါင္းစံု

လုပ္ေဆာင္မႈAားမည္သူမွမတားဆီး

နုိင္ခဲ့တာ၀န္ခံရပါလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္ခုက နုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAေပၚထားသည့္ သေဘာထားမွာ Aာဃတတရား
ၾကီးမားလြန္းတာပါပဲ။ တရားUေဒစိုးမိုးမႈမ႐ွိျခင္း ၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မမွ်တျခင္း၊ ေလွ်ာ့ရက္မ်ားမေပးျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္နွစ္႐ွည္မ်ား
ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေ၀းလံေသာေထာင္မ်ားကုိပုိ ့ ေဆာင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးျပည့္၀စြာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမရျခင္း၊ နိုင္ငံေရးAက်U္းသား
သက္ၾကီး႐ြယ္Aုိမ်ားနွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAားေ၀းလံသည့္ေထာင္မ်ားပုိ႕ေဆာင္ျခင္း၊ (Uပမာ -ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆးထင္Aား ခႏီၱး
ေထာင္မွ ေဆးကုရန္တင္ျပခ်က္Aား လွစ္လ်ဴ႐ႈ၍ စစ္ေတြေထာင္သို ့ေ႐ႊ့ ေျပာင္းျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ ၁နွစ္၂နွစ္ က်သူမိန္း ကေလး
မ်ားAား ပူတာAို၊ ဗန္းေမာ္၊ ကသာကဲ့သို ့ေထာင္မ်ားAားပုိ ့ေဆာင္ျခင္း၊ နုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္
ေရးတြင္ပါ၀င္ေသာ တခ်ဳိ ့ရဟန္းမ်ားAား ပုဒ္မ ၂၉၅ နွင့္ ေထာင္ခ်၍ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ Aလုပ္ၾကမ္းခုိင္းေစျခင္း၊ ေသဆံုး
မႈမ်ားပင္႐ွိျခင္း) ၊ စစ္Aစိုးရလက္ထက္ေရာ၊ ယခု Aရပ္သားAမည္ခံAစိုးရေရာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ၊ Aရပ္သားAစိုးရ
ဟုဆုိေနသည့္လက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း ေနမ်ဳိးဇင္Aား Aီလက္ထ႐ြန္နစ္ ပုဒ္မ နွင့္ ၁၀ႏွစ္ခ်ခဲ့ျခင္း၊ DVB သတင္း
ေထာက္ စည္သူေဇယ် လြတေ
္ ျမာက္ေရးAား နုိင္ငံတကာ သံ႐ံုးမ်ားေ႐ွ ့ေတာင္းဆုိAျပီး ေနာက္ထပ္Aီလက္ထ႐ြန္နစ္နွင့္
၁၀နွစ္ထပ္တုိးျခင္း၊ ျပည္ျမိဳ႕မွနုိင္ငံေရး Aက်U္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဗီနုိင္းကပ္မႈဆိုျပီး GTC ေက်ာင္းသား၂ UီးAားဖမ္းဆီး
Aေရးယူမႈ၊ ဒါေတြၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ ယခုAစိုးရသည္ က်ႊန္ေတာ္တုိ ့Aေပၚမွာ မလဲြသာလုိ ့ မျဖစ္သာလုိ ့ လုိက္ေလ်ာေပး
နုိင္ဖို ့႐ွိေပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို ့ကုိ စိတ္ထဲမွာ နွစ္ျမဳိ ့ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းျဖစ္စU္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ ေတြ ့ရမွာပါ။
Aစိုးရသစ္ရဲ ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ Aေပၚယံလား၊ Aတြင္းAနွစ္သာရ႐ွိပါသလားဆိုတာ နိုင္ငံေရးသမားမ်က္စိနဲ ့ ႐ႈျမင္ဖို ့လို
Aပ္ပါတယ္။ Uီးသိန္းစိန္ဟာ Aင္ဒိုနီး႐ွားကျပန္လာျပီးမွာ ျမန္မာနုိင္ငံေရးဟာ လႈပ္ခတ္မႈ႐ွိခဲ့တာေတြ ့ရမွာပါ။ ၂၀၁၄ Aာဆီ
ယံAလွည့္က် Uကၠဌ ျဖစ္ေရးကိစၥပါ။ ဒီေနရာမွာလည္း ၂ ဖက္ေပၚလစီနဲ ့ လုပ္ေနတာေတြ ့ရလုိ ့ပါပဲ။ Aတိတ္ကုိျပန္ၾကည္ ့
ရင္ ၁၉၉၅ခု ဇူလႈိင္ ၁၀ ရက္ ေဒၚေAာင္ ဆန္းစုၾကည္Aား Aက်ယ္ခ်ဳပ္ကျပန္လြတ္ေပးျခင္း ၊ ၁၉၉၅ခု နုိ၀င္ဘာလမွာ
Uီးသန္းေရႊAား ဘန္ေကာက္ Aာဆီယံထိပ္သီးမွာ ေလ့လာသူAျဖစ္တက္ေရာက္ခြင့္ရျခင္း ၊ ျမန္မာAာဆီယံAဖဲြ ့ ၀င္Aျဖစ္
လက္ခံေရးေဆြးေႏြးလာျခင္း ၊ ၁၉၉၇ခု Aာဆီယံေဆြးေႏြးပဲြမွာ ျမန္မာAားAဖဲြ ့၀င္Aျဖစ္လက္ခံျခင္း၊ န၀တ မွ နAဖA
မည္ေျပာင္းျခင္း၊ ၂ ၀ ၀ ၀ ခုနွစ္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာ့Aေရး Aထူးကုိယ္စားလွယ္ ရာဇာလီAစၥေမး လာျပီး ၂ ဖက္ေတြ ့
ဆံုမႈစတင္ျခင္း ၊ ၂၀၀ ၂ခုမွာ သမုိင္းစာမ်က္နွာသစ္ စတင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ Uီးသန္းေ႐ႊ၊ Uီးေမာင္ေAး၊ Uီးခင္ညြန္ ့တုိ ့နွင့္
UီးေAာင္ေ႐ႊ ၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ ့ေတြ ့ ဆံုျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ေတြ ့ရမွာျဖစ္သလိုနုိင္ငံေရး Aက်U္းသားတခ်ဳိ ့ ၂၀၀၂
ခု နုိ၀င္ဘာလ မွာ ၄ ၀ ၁ ( က )နဲ ့ ျပန္လႊတ္ေပးျပီး ၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား နုိင္ငံေတာ္AထူးEည့္သည္ေတာ္Aျဖစ္
၄င္းတုိ ့၏စီမံကိန္းမ်ား လိုကလ
္ ံျပ သျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာပါတယ္။ ေနာက္ ၂၀၀၃ခု ေမ ၃၀ မွာေတာ့ ဒီပဲယင္းျဖစ္စU္နဲ႕ နိဂံုး
ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။ ယခုတဖန္ Uီးသိန္းစိန္ွ လည္း ျပည္ပမွလူမ်ားျပန္လာရန္ ေျပာဆုိျခင္း၊ နုိင္ငံေရးAက်U္းသားကိစၥAားေျပာ

ဆိုမႈမ႐ိွျခင္း ၊ ၂၀၁၁ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန ့ UီးေAာင္ၾကည္ နွင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ ့ဆံုျခင္း၊ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ ၁၂
ရက္မွာ ဒုတိယAၾကိမ္ေတြ ့ဆံုျခင္း ၊ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္မွာ Uီးသိန္းစိန္ နွင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ ့ ဆံုျခင္း ၊
စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပဲြကုိဖိတ္ျခင္း၊

လူ႕Aခြင့္Aေရး

စံုစမ္းေရးမွဴးကိုေပး၀င္ျခင္း၊

မစၥတာ

ကန္တားနားနွင့္

ေဒၚေAာင္

ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးျခင္း၊ Aေမရိကန္Aထက္္လြတ္ေတာ္Aမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းAား လာခြင့္ျပဳျခင္း၊ Aေမရိကန္A
ထူးကုိယ္စားလွယ္ ဒဲရစ္မစ္ခၽြဲယ္နွင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ ့ဆံုခြင့္ျပဳျခင္း တုိ ့ကုိ တဖက္မွ ျပဳလုပ္လာသလုိ တစ္ဖက္
မွာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ျငိမ္းခ်မ္းေရး Aိတ္ဖြင့္ေပးစာ၊ Eရာ၀တီေၾကညာခ်က္တုိ ့Aားလစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ ေဒၚေAာင္ဆန္း
စုၾကည္၏AသံAား ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ Aကန္႔Aသတ္ျဖင့္သာေဖၚျပခြင့္ျပဳျခင္း စတာေတြကို ေတြ ့ျမင္ရမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက
တူရာတဲြလုပ္မည္ဆုိရာ၀ယ္၊ ဘာေတြလဲ၊ Aခမ္းAနားဖိတ္ၾကားျခင္းေတြ၊ လူမႈေရးမွာ ေပါင္းစည္းလုပ္ျခင္းသက္သက္သာ
ေတြ႕ရျပီး နုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ဘာမွမပါတာကုိေတြ ့ ျမင္ရမွာပါ။ Aဓိကျပသနာ၃ရပ္႐ွိသည္ဟုျမင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့
စည္းပံုကိစၥ ၊ ပါတီရပ္တည္ေရးကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသားကိစၥ၊ နိုင္ငံေရးAက်U္းသားကိစၥ

ဒါေတြဟာ၄င္းတုိ ့နွင့္ မတူတဲ့Aခ်က္

ေတြမဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဟာ စိတ္႐ွည္႐ွည္ဘယ္ေလာက္ ေစာင့္ၾကရမွာလဲေမးစရာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ Aျမင္မွားတာ
လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ေမးခ်င္ပါသည္။ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာAေရးနွင့္ပတ္သက္လုိ ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့
ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္၊ စုိးရိမ္မိပါသည္၊ Aျပဳသေဘာေဆာင္၍ ၾကိဳဆိုပါသည္၊ ဒီလုိစကားလံုးသံုးခဲ့တာကုိေတြ ရ
့ မွာပါ။
ဒီလုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္တြင္းမွတခ်ိဳ႕ကဘာနုိင္ငံေရးတစ္ခုမွမလုပ္ခဲ့ဘူးပဲခါေတာ္မွီ၀င္ျပီး ပါလီမန္Aမတ္တက္ျဖစ္သူေတြ၊
မိမိသ္ိကၡာကုိမွ်

Aနည္းငယ္ငဲ့ကြက္ျခင္းမ႐ွိဘဲ

ကုိယ္က်ိဳးAတြက္

ခုစာကေလးေၾကာ္

ခုွဆီထမင္းေျပာင္း

တတ္ၾကတဲ့

ခါေတာ္မွီ ပုပ္သင္ညုိေတြ ၊ ျပည္ပမွAခ်ိဳ ့Aတုိက္Aခံ နုိင္ငံေရးသမားေတြက Aမ်ားေရာ ေယာင္ျပီး Aေျပာင္Aလဲေတြေတြ ့
ေနရျပီလုိ ့ ေျပာေနၾကသူေတြကုိ ေျပာခ်င္ပါသည္။ ခုဘာေတြမ်ားေျပာင္း ေနပါသလဲ။ ၾကည့္ၾကရေAာင္ပါ။ လက္႐ွိတိုင္းရင္း
သားေဒသေတြမွာ Aတင္းAဓမၼ ေပၚတာဆြဲမႈ၊ ေက်း႐ြာ မ်ားေျပာင္းေ႐ႊ ့ခုိင္းျခင္း ၊ မီး႐ႈိ ့ျခင္း ၊ လယ္သမားမ်ား
ရဲ႕လယ္ေျမမ်ားကုိ စစ္တပ္၊ ကုမၼဏီၾကီးမ်ားက Aတင္းAဓမၼ သိမ္းယူေနမႈ ၊ တရားစီရင္ေရးပြင့္လင္း မွ်တမႈမ႐ွိျခင္း၊
ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈမ႐ွိျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ျပီး တစ္ျပည္နယ္မွတစ္ျပည္နယ္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မရွိျခင္း ၊
ျပည္သူမ်ားဆီမွ Aခြန္Aတုတ္မ်ားမတရားေကာက္ခံျခင္း၊ လူေမွာင္ခုိကူးမႈAား ထိေရာက္စြာနွိမ္နွင္းနုိင္ျခင္းမ႐ွိျခင္း၊ လူသား
မ်ိဳးႏြယ္မ်ားကိုပ်က္သုန္းေစေသာ ဘိန္းျဖဴ ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားကို တားဆီးနိုင္ျခင္းမ႐ွိျခင္း ၊ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ား
ရပ္တန္ ့ျခင္းမ႐ွိျခင္း ၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကုိ မတိုက္ဖ်က္နုိင္ဘဲ ၄င္းတို ့ခ်မ္းသာမႈမ်ားကုိ ဖံုးကြယ္ထားျပီးျပည္သူလုပ္ငန္း ႐ွင္မ်ား
ထံမွ ေငြမ်ားေကာက္ခံ၍ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ရန္ၾကိဳးစားျခင္း ၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ႐ွိျခင္း၊ Aက်င့္ပ်က္လာဘ္
စားမႈမ်ားေနရာAနွံ ့မွာျဖစ္ေပၚေနျခင္း ၊ နုိင္ငံေရးAရ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္မ႐ွိျခင္း ၊ ကန္႕သတ္ခံရျခင္း၊ လူ ့Aခြင့္A
ေရး၊ တန္းတူေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး ၊ ေတာင္းဆိုသူမ်ားAားေထာင္သြင္းနွစ္႐ွည္လမ်ား ခ်ဳပ္ေနွာင္ထား႐ွိျခင္း ဒါေတြဟာ
ဘာေတြမ်ားလဲလုိ ့ ေမးခ်င္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ ဓါက္ပံုတြဲ႐ုိက္ယံုနွင့္ ေျပာင္းလဲျပီလုိ ့မေျပာနုိင္ေၾကာင္း၊
တကယ္ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ေျပာင္းလဲလုိ ့ရေၾကာင္း၊ ဒီလုိAျပဳAမူေတြကုိ AေသAခ်ာဆန္းစစ္ဖို႕လိုေၾကာင္း ၊ Aမ်ားေAာ္လုိ ့
လိုက္ျပီးေျပာင္းလဲျပီလုိ ့ မေAာ္သင့္ေၾကာင္း ၊ ၈၈ တုန္းက Aမ်ားက ဒီမိုကေရစီေAာ္လုိ ့ လိုက္ျပီးဘာမွန္းမသိေAာ္ခဲ့ၾက
သူေတြကို

Aမွတ္ရေစခ်င္ေၾကာင္း၊

နုိင္ငံေရးဆုိတာ

ယိမ္းကေနတာ

မဟုတ္ေၾကာင္း

Aမ်ားသိေစခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲေနပါျပီေျပာေနၾကသူမ်ားကို သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ Aေျခခံဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု ေကာ္မရွင္Uပေဒ
မ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာခဲ့ပါသလား။ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ရွိေနပါျပီလား။ ႏိုင္ငံေရးAက်U္း
သားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္မႈရၾကပါရဲ႕လား။ ျမဳိ႕နယ္ ရပ္ကြက္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ လက္မခံ
သည္ျဖစ္ေစ Aေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုမွာပါသည့္Aတိုင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါသလား။ Aလုပ္သမားေတြရဲ႕နစ္နာခ်က္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္
မည့္Aလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိပါသလား။ၾကံ့ခိုင္ေရးပါ တီရဲ႕ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားဆီးကန္႕
ကြက္ႏိုင္ပါသလား။ မီးမွန္မွန္မရရွိတာကိုေျပာႏိုင္ပါ သလား။ လူ႕Aခြင့္Aေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနတာေတြကို ဘာေျပာ

ႏိုင္ပါသလဲ။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ Uီးသိန္းစိန္၊ UီးေAာင္ၾကည္ တို႕ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဘာမ်ားေျပာင္းလဲ လို႕သိသာထင္
ရွားတဲ့ကိစၥမ်ားကဘာမ်ား လဲ။ Aေပၚယံလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလို႕ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္မျဖစ္မေန ဖိAားမ်ားေၾကာင့္ လႊတ္
ရမည့္ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသားမ်ားကိစၥကို ၎တို႕ကလုပ္ေဆာင္လို႕လြတ္ရမည့္ကိန္းဆိုက္ေAာင္ လႊတ္ေတာ္မွာတခဲနက္
ေထာက္ခံခိုင္းတာကေရာ သံသယမရွိၾကဘူးလား။ ဒီလိုျဖစ္စU္နဲ႔ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္သြားတဲ့ ေထာင္Uပေဒ မ်ားကိစၥ Aေရးေပၚ
စီမံခ်က္Uပေဒမ်ားကို႐ုပ္သိမ္းေပးေရးကိစၥေတြမွာဘာ့ေၾကာင့္ကန္႕ကြက္ခဲ့ ၾကပါသလဲ။ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ကိစၥကေရာ
ဘယ္လိုျဖစ္သြားပါသလဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာAဆိုေတြေမးသူေတြကို ေျပာင္းလဲပါျပီဆုိျပီးေျပာေနသူေတြ ေသခ်ာေလ့လာ ဖို႕လို
ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာေရာလြတ္လပ္စြာလုပ္ႏိုင္မႈရွိၾကပါ သလား။ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ သတင္းစာမွာေတာင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာဆို
ခ်က္မ်ားေဖာ္ျပတာေတာင္ကန္ ့သတ္မႈေတြ႐ွိေနတာေတြ ့ရမွာျဖစ္သလုိ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ တပ္ေတြAား လံုးAရင္ း
ခ်ျပီး တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတြကုိ ဖိAားေပးေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ားကဘယ္ေလာက္မ်ား
ေျပာနုိင္ၾကပါသလဲ။ ဒီေနရာ တစ္ခုေျပာပါရေစ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ားကုိ ခပ္႐ုိင္း႐ိုင္းေျပာရရင္ လက္႐ွိ Aစိုးရက ဂ႐ု
ေတာင္မစိုက္ပါဘူး။ Uီးသိန္းစိန္ မိန္ ့ခြန္းေျပာတာကုိ ဟုတ္တယ္၊ ေထာက္ခံတယ္၊ ၾကိဳဆုိတယ္လို႕ေျပာသံ ၾကားရေတာ့ ၈၈
ခုနွစ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ မိန္ ့ခြန္းကုိ သတိရမိပါရဲ ့။ ျပည္ပကျပန္လာဖို ့ ဖိတ္ေခၚသည္ ့ကိစၥAေၾကာင္း ေျပာရမည္ဆုိရင္
သတိၾကီးစြာထားဖုိ ့လုိAပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့
(၁) နုိင္ငံေရး Aက်U္းသားမ်ား စြာကို ဆက္လက္၍Aက်U္းခ်ထားျခင္း။
(၂) ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကုိ ဒူးေထာက္မွာလား။
(၃) ေက ာ္မ႐ွင္ UပေဒေAာက္မွာ ပါတီေထာင္ၾကမွာလား။
ဒီလုိနိုင္ငံေရး Aခင္းAက်င္းေAာက္မွာ ျမန္မာျပည္

ဒူးေထာက္ၾကမွာလား။ ဘယ္လုိလႈပ္႐ွားၾကမွာလဲ။ ဒါဟာနိုင္ငံေရး

ျပသနာေတြပါပဲ။ လူ ့Aခြင့္Aေရးမ႐ွိ ၊ လုပ္ခ်င္လုိ ့ လုပ္တာမဟုတ္ပါလုိ ့ပဲျမင္ပါတယ္။ သူတုိ ့ကေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္
Uီးသိန္းစိန္ ၊ UီးေAာင္ၾကည္တို႕ေတြ႔ဆံျုခင္း၊ မီဒီ ယာAခ်ဳိ႕က႑မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပည္ပဖိတ္ေခၚျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚျခင္းေတြဟာ AာစီယံA လွည့္က်Uကၠဌျဖစ္ေရးၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားဟုျမင္ရပါသည္။ ဒါကုိ
သတိၾကီးစြာၾကည့္ျမင္ဖို႕ လုိAပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဂ်ာနယ္ ၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ Aမွန္တကယ္လိုAပ္ေနေသာ
ဒီမိုကေရစီAေၾကာင္း ၊ လူ႕Aခြင့္Aေရး Aေၾကာင္း ေဖာ္ျပေရး သားျခင္းမ႐ွိၾကပါ။ လူထုAား
Aသိပညာေပးမျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီကိုသြားမယ္ဆိုတာဘယ္လိုယံုၾကည္ၾကမလဲ။ Aႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္
ကၽြန္ေတာ္တို႕Aျမင္က တေျဖးတေျဖးနဲ႕ ကမာၻ႕Aလယ္၀င္ဆ့ံေAာင္ေျခလွမ္းလာျခင္း ကိုေတြ႕ ရွိရမွာပါ။
၁) ေဒၚစုႏွင့္ Uီးသိန္းစိန္၊ UီးေAာင္ၾကည္တို႕ေတြ႕ဆံုျပီး ေ နာက္ထပ္ေတြ႕ဆံုမႈမရွိျခင္း ( ဒီစာေရးခ်ိန္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ထိ)
၂) NLD ပါတီAားတရား၀င္AသိAမွတ္မျပဳဘဲ ေ မွ်ာထားျခင္း။
၃) Media မ်ားတြင္ Aကန္႔Aသတ္ႏွင့္ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ျပဳျခင္း။
၄) တိုင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကိုင္မ်ားAားဖဲ့ျပီးေသြးေဆာင္ျခင္း။ ( Uပမာ- “၀” UWSA ႏွင့္ မိုင္းလားA ဖြဲ႕A ား A ပစ္A
ခတ္ရပ္စဲျခင္း)
၅) ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားေကာင္စီ (UNSC) ၏ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးထိုးႏွက္ခ်က္A ားလန္႕လာျခင္း။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္နယ္
A စိုးရမ်ားA ား တစ္ဖြဲ႕ျခင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ရင္ A ေၾကာင္းၾကားရန္ေျပာဆိုျခင္း။
၆) ႏိုင္ငံတကာဖိA ားမ်ားေလ်ာ့က်ေစရန္ A ျမင္ေကာင္းေA ာင္ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကိုသာလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
၇) ျပည္ပေရာက္သူမ်ားၾကားကြဲသြားေA ာင္ A ျမင္A မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေA ာင္ျပန္လာရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ဒါမွသာ lobby လုပ္ေန
သူမ်ား ရာဇ၀တ္ခံုရံုးကိစၥ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကိစၥမ်ား A ားနည္းသြားေစျခင္း။

၈) EU မွ စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ား EU A ခ်င္းခ်င္းၾကားA ျမင္A မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚေA ာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ား ျပဳမူလုပ္ေဆာင္
ေနသည္ဟုျမင္ပါသည္။
A ထက္ပါႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္A တြက္
၁။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင၏
္ A ဓိပၸါယ္ နွစ္ခြထြက္ေစေသာA ခ်က္မ်ား၊ တစ္ဘက္သတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္
လိုA ပ္သည္။
၂။ A ေျခခံဖဲြ ့စည္းA ုပ္ခ်ဳပ္ပံုတြင္ လည္း ျပင္ဆင္သင့္သည့္ A ခ်က္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေပးရန္လုိA ပ္သည္။
၃။ နိုင္ငံေရးA က်U္းသားေဟာင္းမ်ားA ေနျဖင့္ A ေရးေပၚစီမံခ်က္ A က္Uပေဒ ပုဒ္မ(၅) ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္ရန္ လိုA ပ္သည္။
၄။ ျမဳိ ့နယ္၊ ရပ္ကြက္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္မည့္ Uပေဒ လြတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
၄င္းUေဒသည္ A ေျခခံဖဲြ ့စည္းပံုပါUပေဒမ်ားနွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိကန႔္ကြက္ရန္လိုA ပ္ပါသည္။
လိုA ပ္ခ်က္မ်ားA ားလႈပ္ရွားေတာင္းဆိုရင္း ရဲေဘာ္တို႕ဟာလက္ရွိႏိုင္ငံေရး တိုင္းျပည္A ေျခA ေနA ားလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္
ၾကဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လြတ္လဲ ဒီခရီးကမျပီးဆံုးေသးပါ။ လုပ္စရာA မ်ားA ျပားရွိပါတယ္။ ရဲေဘာ္တို႕ကို A ၾကံ
ျပဳခ်က္A ေနျဖင့္ ျပည္သူA မ်ားသိသင့္သိထိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားစU္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္၍ ျပည္သူမ်ားA ား လူ႕A
ခြင့္A ေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ပတ္သက္ေသာစာစU္မ်ား ထုတ္ျပန္ဖို႕လိုပါလိမ့္မည္။ တစ္ျမိဳ႕နယ္ခ်င္းA လိုက္ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
ရန္ကုန္တ္ိုင္းျမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီရွိႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားစာရင္း၊ လိပ္စာမ်ားျပဳစု၍ စုေဆာင္းထားသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္မွာ
A က်ဳိးရွိပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့၊ သမိုင္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုင
ိ ္ဖို႕A စပ်ဳိးသင့္ပါတယ္။
စာA ုပ္စာတန္းမ်ား ၁၉၉၀ A တြင္းထုတ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားစုေဆာင္းထားသင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက
A စိုးရလုပ္ကြက္ တို႕ကိုမ်က္ေျခမျပတ္ေစာင္ၾကည့္ျပီးေ၀ဖန္သင့္ပါတယ္။ A ဖြဲ႕A စည္းA ားစနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းျပီး Civil
Society ေတြ၊ Institute ေတြျဖစ္ေA ာင္လုပ္ရပါမည္။ ပါတီေတြမ်ားေတာ့ A ဲဒီလိုင္းကိုမယူပါနဲ႕ လူမႈA ေျချပဳလုပ္ငန္း
ေတြလုပ္ႏိုင္ေA ာင္ၾကိဳးစားပါ။ ဒီေန႕လူငယ္ေတြဟာ A တိတ္ကိုသိဖို႕လိုA ပ္ပါတယ္။ သိေA ာင္လဲ သိတဲ့လူေတြက
ျမွင့္တင္ေပးဖို႕ လိုA ပ္ပါတယ္။ ရိုးသားသူမ်ားကိုရွာေဖြစုေဆာင္းပါ။ စိတ္ဓါတ္ရွိသူမ်ား ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။
A ခက္A ခဲကိုၾကံ့ၾကံ့ခံရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္သူေတြျဖစ္ၾကပါေစ။
ယံုၾကည္စြာျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ား
( …….. ) A က်U္းေထာင္ ၂၂.၉.၂၀၁၁

ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားမိသားစုမ်ားA က်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ ( ၂၁.၁၀.၂၀၁၁ )

မွတ္ခ်က္။ ။ ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ားA ၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္A ား A ခက္A ခဲ A မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ၂၁.၁၀.၂၀၁၁ ရက္မွသာ တစ္ဆင့္ထုတ္
ျပန္ႏိုင္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားမိသားစုမ်ားA က်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္
ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ားA ၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္လက္ေရးမူ

             

 

 
 

                         

 

 
ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားမိသားစုမ်ားA က်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ ( ၂၁.၁၀.၂၀၁၁ )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful