7.

Οι κοινότθτεσ, μια μορφι αυτοδιοίκθςθσ

Στα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ οι Έλλθνεσ, με τθν ανοχι των Τοφρκων, διατιρθςαν μια μορφι
κοινοτικισ αυτοδιοίκθςθσ ςαν αυτι που είχαν ςτα αρχαία και βυηαντινά χρόνια. Έτςι οι κατακτθτζσ
κατάφεραν:
Να ελζγχουν καλφτερα τουσ ραγιάδεσ

Να ειςπράττουν τουσ φόρουσ πιο εφκολα

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΣΕ΢
Κοτηαμπάςθδεσ, δθμογζροντεσ, πρόκριτοι, προεςτοί
Κοτζάμπαςησ

Προεςτόσ

Προζρχονταν από

Εκλζγονταν για 1 χρόνο από
τθ ςυνζλευςθ το λαοφ
(μάηωξθ)

Εικόνα
εφπορεσ οικογζνειεσ
1Κοτηάμπαςθσ τθσ
Λιβαδειάσ

Ζπρεπε να τουσ
εγκρίνουν οι Σοφρκοι

ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΣΩΝ
Κδρυαν και
λειτουργοφςαν
ςχολεία

Εκπροςωποφςαν
τουσ Ζλλθνεσ
Φρόντιηαν για τθν
τιρθςθ τθσ τάξθσ
Ειςζπρατταν
τουσ φόρουσ

Δίκαηαν
κτθματικζσ και
άλλεσ διαφορζσ

Μερικζσ κοινότθτεσ κατάφεραν για διάφορουσ λόγουσ να πετφχουν από το ςουλτάνο το λεγόμενο
«κοινοτικό προνόμιο» και να γνωρίςουν μεγάλθ ανάπτυξθ.

«ΠΡΟΝΟΜΙΟΤΧΕ΢»
ΠΕΡΙΟΧΕ΢

ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ

Μζτςοβο
Πλιρωναν λιγότερουσ φόρουσ
 Ηαγόρι
Γλίτωςαν από πολλζσ καταπιζςεισ
 Κυκλάδεσ
 Χίοσ