P. 1
Εργασία όξινη βροχή

Εργασία όξινη βροχή

4.75

|Views: 11,694|Likes:
Published by api-26140874

More info:

Published by: api-26140874 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Όξινη Βροχή

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η βιομηχανική δραστηριότητα εξαπλώνεται σε
όλο και περισσότερα σημεία στον πλανήτη. Καθημερινά απελευθερώνονται χιλιάδες
τόνοι αποβλήτων σε αέρα στεριά και θάλασσα μολ!νοντας κυριολεκτικά της ίδια
μας την "ωή. #υτή είναι η εποχή που εξαιτίας μας απο$άσισε η $!ση να μας
κηρ!ξει έναν πόλεμο χρησιμοποιώντας εναντίον μας τα ίδια μας τα όπλα.
%την %ουηδία την δεκαετία του &'() βρέθηκαν &*.))) λίμνες στις οποίες η
οξ!τητα είχε ξεπεράσει τα $υσικά όρια και στις μισές από αυτές ο πληθυσμός των
+αριών είχε μειωθεί δραματικά. ,ο &'*- στις ../.#. 0.))) λίμνες και -1.))) μίλια
ποταμών είχαν προσβληθεί από όξινα νερά. . αιτία αυτών των συμβάντων είναι η
2ξινη Βροχή η χίμαιρα των εκβιομηχανισμένων περιοχών που καταστρέ$ει
ολόκληρα οικοσυστήματα είτε αυτά είναι δάση είτε είναι λίμνες είτε ποτάμια.
Τι είναι η Όξινη Βροχή
3 όρος 2ξινη Βροχή πρωτοανα$έρθηκε περίπου -) χρόνια πριν όταν οι
επιστήμονες στην %ουηδία και τη 4ορβη5ία θεώρησαν αρχικά ότι η όξινη βροχή
μπορεί να προκαλέσει με5άλη οικολο5ική "ημιά στον πλανήτη. ,ο πρόβλημα όμως
ήταν ότι ώσπου να καταλάβουν τις επιπτώσεις της όξινης βροχής το πρόβλημα ήδη
είχε 5ίνει πολ! με5άλο. . ανίχνευση μιας όξινης λίμνης είναι συχνά αρκετά δ!σκολη.
6ια λίμνη δεν 5ίνεται όξινη κατά τη διάρκεια μιας ν!χτας. %υμβαίνει μέσα σε μία
περίοδο πολλών ετών ακόμη και μερικών δεκαετιών.
2ξινη Βροχή ονομά"ουμε οτιδήποτε πέ$τει από τον ουρανό πάνω στον
πλανήτη μας η βροχή το χιόνι η υ5ρασία κλπ και που είναι α$!σικα όξινα.
/ροκαλείται από τη σημερινή βιομηχανία που χρησιμοποιεί πολλές χημικές ουσίες
5ια να κατασκευά"ει διά$ορα προ7όντα. 8ντο!τοις λό5ω της δυσκολίας και του
κόστους των προ7όντων εκπέμπονται συχνά στην ατμόσ$αιρα με ελάχιστη ή καμία
επεξερ5ασία πολλές χημικές ουσίες.
Καθώς το όξινο νερό της βροχής κυλάει πάνω και μέσα απ9 το έδα$ος
επηρεά"ει ένα με5άλο ποσοστό των $υτών και των "ώων. ,ο μέ5εθος της επιρροής
εξαρτάται από πολλο!ς παρά5οντες όπως πόσο όξινο είναι το νερό την σ!σταση του
εδά$ους καθώς και τα είδη των +αριών δέντρων ή και άλλων έμβιων όντων έρχονται
σε επα$ή με το νερό.
8πίσης τα διά$ορα απόβλητα μπορο!ν να $τάσουν και να μολ!νουν το
έδα$ος με ξηρή απόθεση η οποία ανα$έρεται στα αέρια και σωματίδια. /ερίπου το
μισό ποσοστό των
οξέων που
βρίσκονται στην
ατμόσ$αιρα
επιστρέ$ει στην
:η μ9 αυτόν τον
τρόπο. 3 άνεμος
παρασέρνει τα
όξινα σωματίδια
και αέρια πάνω σε
κτίρια
αυτοκίνητα
σπίτια και δέντρα
τα οποία μπορο!ν να ξεπλυθο!ν από τις διά$ορες επι$άνειες με την βροχή. 2ταν
συμβαίνει αυτό τα απόνερα προσθέτονται στο νερό της όξινης βροχής κάνοντας
έναν συνδυασμό ακόμη πιο όξινο και ισχυρό απ9 όσο η όξινη βροχή από μόνη της.
3ι επιστήμονες ανακάλυ+αν πως η κ!ρια αιτία δημιουρ5ίας της όξινης βροχής
είναι η παρουσία με5άλων ποσοστών διοξειδίου του θείου ;<=
-
> και οξειδίων του
α"ώτου ;?=
@
> στην ατμόσ$αιρα. %τις ../.#. τα -A0 απ9 όλο το διοξείδιο του θείου
και το B απ9 όλα τα οξείδια του α"ώτου προέρχονται από την παρα5ω5ή ηλεκτρικής
ενέρ5ειας στην οποία χρησιμοποιο!νται ορυκτά κα!σιμα όπως ο άνθρακας.
. όξινη βροχή δημιουρ5είται όταν αυτά τα αέρια αντιδρο!ν στην ατμόσ$αιρα
με νερό οξυ5όνο και άλλες χημικές ενώσεις σχηματί"οντας διά$ορες όξινες ενώσεις.
. ηλιακή ακτινοβολία δρα καταλυτικά αυξάνοντας το ποσοστό αυτών των
αντιδράσεων. ,ο αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός θειικο! και νιτρικο! οξέως.
. δραστικότητα της όξινης βροχής μετριέται με την κλίμακα του CD. 2σο πιο
χαμηλό είναι το CD τόσο πιο όξινη είναι η βροχή. ,ο CD του καθαρο! νερο! είναι (.
. κανονική βροχή είναι λί5ο όξινη καθώς το διοξείδιο του άνθρακα διαλ!εται σ9
αυτήν ρίχνοντας έτσι το CD στο 1.1. 6έχρι το -))) η πιο όξινη βροχή είχε πέσει
στις ../.#. με CD που έ$τανε μόλις στο E.0.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της Όξινης Βροχής στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
. όξινη βροχή προκαλεί όξυνση στο νερό των λιμνών και των ποταμών όπως
επίσης την καταστρο$ή δέντρων σε με5άλα !+η ;π.χ. κόκκινα έλατα πάνω τα F1)
μέτρα> και πολλών ευαίσθητων εδα$ών στα δάση. 8πιπλέον η όξινη βροχή
επιταχ!νει την $θορά των οικοδομικών υλικών και χρωμάτων. #υτό σημαίνει πως
αναντικατάστατα κτίρια α5άλματα και 5λυπτά που μπορεί να είναι μέρος της εθνικής
κληρονομιάς μιας χώρας βρίσκονται στο έλεος της όξινης βροχής. #λλά ακόμη και
πριν πέσουν στο έδα$ος το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του α"ώτου καθώς και
τα παρά5ω5ά τους προκαλο!ν προβλήματα στην ορατότητα και βλάπτουν την υ5εία
του ανθρώπου.
3ι ενώσεις του θείου και του α"ώτου που σχηματί"ονται στην ατμόσ$αιρα
από τις εκGπομπές διοξειδίου του θείου και νιτρικών οξέων προκαλο!ν μείωση της
ορατότητας. #υτό σημαίGνει πως δεν μπορο!με να δο!με τόσο μακριά και τόσο
καθαρά όσο στον καθαρό αέρα.
. όξινη βροχή μοιά"ει έχει την ίδια αίσθηση και την ίδια 5ε!ση με την
κανονική βροχή. 3ι βλάβες που μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο δεν είναι τόσο
άμεσες. ,ο να περπατάει κάποιος μέσα στην όξινη βροχή ή ακόμη και να κολυμπάει
σε κάποια όξινη λίμνη δεν είναι παραπάνω επικίνδυνο απ9 το να περπατάει ή να
κολυμπάει μέσα σε καθαρό νερό. Hστόσο οι ρ!ποι που προκαλο!ν την όξινη βροχή
;διοξείδιο του θείο και οξείδια του α"ώτου> μπορο!ν επίσης να βλά+ουν την υ5εία
του ανθρώπου. ,α αέρια αυτά όπως είπαμε αντιδρο!ν στην ατμόσ$αιρα
σχηματί"οντας διά$ορα μόρια από ενώσεις θείου και α"ώτου τα οποία μπορο!ν να
ταξιδέ+ουν σε με5άλες αποστάσεις από ανέμους μέσα σε κατοικημένες περιοχές
όπου καθένας μπορεί να τα εισπνε!σει. οι καθαρές ενώσεις μπορο!ν επίσης να
διεισδ!σουν μέσα σε κλειστο!ς χώρους. /ολλές επιστημονικές έρευνες έχουν
ανα5νωρίσει μια σχέση μεταξ! υ+ηλο! επιπέδου καθαρών ενώσεων και αυξημένης
παρουσίασης ασθενειών και πρόωρων θανάτων από καρδιακές και πνευμονικές
δυσλειτουρ5ίες όπως το άσθμα και η βρο5χίτιδα.
ΡΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Διοξείδιο του θείου
(SO2)
Επιπτώσεις στην υγεία μετά
από λιγότερες από 24 ώρες
!θεσης
"ποτελσματα στον αναπνευστι!ό συριγμό !αι
λα#άνιασμα$ %ι ασθματι!οί είναι η πιο
ευαίσθητη !οιν&νι!' ομάδα$
Διοξείδιο του θείου
(SO2)
(ε συνδυασμό με τις
επιπτώσεις S)* για την υγεία
μετά από περισσότερες από 24
ώρες !θεσης
"!όμα !αι μι!ρά επίπεδα !θεσης προ!αλο+ν
θάνατο !αι μπορο+ν να οδηγ'σουν σε #ρόνια
απο,ρα!τι!' πνευμονι!' νόσο$
-ετά από μεγάλο #ρονι!ό
διάστημα
.ο αναπνευστι!ό σ+στημα !αταστρ,εται/ με
α+ξηση τ&ν σ#ετι!ών ασθενειών$
Διοξείδιο του α0ώτου
(1O2)
Επιπτώσεις στην υγεία μετά
από λιγότερες από 24 ώρες
!θεσης
2 μμεση !θεση στο 3O οδηγεί σε μια
μεί&ση της ,ρουσας ι!ανότητας του αίματος
!αι μετα4άλλει την απελευθρ&ση του
οξυγόνου από την αιμοσ,αιρίνη$
-ετά από μεγάλο #ρονι!ό
διάστημα
.α πνευμόνια/ η σπλ'να/ το συ!ώτι !αι το
αίμα προσ4άλλονται από τη μα!ρό#ρονη
!θεση στο 1O2$ .α παιδιά είναι η πιο
ευαίσθητη ομάδα$
-ονοξείδιο του άνθρα!α
(3O)
Επιπτώσεις στην υγεία μετά
από λιγότερες από 24 ώρες
!θεσης
2 μμεση !θεση στο 3O οδηγεί σε μια
μεί&ση της ,ρουσας ι!ανότητας του αίματος
!αι μετα4άλλει την απελευθρ&ση του
οξυγόνου από την αιμοσ,αιρίνη$
-ετά από μεγάλο #ρονι!ό
διάστημα
2 πρόσλη5η 3O με το !άπνισμα ' λόγ&
εργασίας σε μολυσμνο περι4άλλον (π$#$
τρο#ονόμοι/ εργα0όμενοι συνεργεί&ν
αυτο!ιν'τ&ν) οδηγεί σε !αρδιοαγγεια!ς
παθ'σεις ' θάνατο$
Επιπτώσεις στην υγεία μετά
από λιγότερες από 24 ώρες
!θεσης
%ι επιπτώσεις στην υγεία εξαρτώνται από το
μγεθος !αι τη συγ!ντρ&ση του S)*$
-ετά από μεγάλο #ρονι!ό
διάστημα
"υξημνα ποσοστά 4ρογ#ίτιδας/ ειδι!ά στα
παιδιά$
-όλυ4δος ()6) 7 διαπιστώνεται μεί&ση της 4ιταμίνης 89 στα
παιδιά:
7 προσ4άλλεται το !εντρι!ό νευρι!ό σ+στημα:
7 #ειροτερε+ει η α!ο':
7 !α!ς λειτουργίες του εγ!ε,άλου$
.α ;O3 δεν είναι νας άμεσος !ίνδυνος για
την υγεία/ όμ&ς επειδ' α!ολουθο+νται από το
σ#ηματισμό του ό0οντος αποτελο+ν να
σο4αρό πρό4λημα για την ανθρώπινη υγεία$
6έσα σε πολλά χρόνια επιστήμονες δασολό5οι και άλλοι έχουν παρατηρήσει
ότι η ανάπτυξη κάποιων δασών 5ίνεται με μειωμένο ρυθμό χωρίς να 5νωρί"ουν την
αιτία. ,α δέντρα σ9 αυτά τα δάση δεν με5αλώνουν τόσο 5ρή5ορα όσο στην υ5ιή τους
κατάσταση. ,α $!λλα και τα α5κάθια 5ίνονται κα$έ και πέ$τουν ενώ θα έπρεπε να
είναι πράσινα και υ5ιή. %ε μερικές εξαιρεGτικές περιπτώσεις συ5κεκριμένα δέντρα
μέσα σε ολόκληρες περιοχές του δάσους απλά πεθαίνουν χωρίς καμία άλλη προ$ανή
αιτία.
3ι ερευνητές τώρα ξέρουν ότι η όξινη βροχή προκαλεί μείωση της ταχ!τητας
της ανάπτυξης τραυματισμό και θάνατο των δασών. Iυσικά δεν είναι μόνο η όξινη
βροχή που τα προκαλεί αυτά. . μόλυνση του αέρα τα έντομα οι ασθένειες η
ξηρασία ή ο πολ! κρ!ος καιρός μπορο!ν επίσης να βλά+ουν τα δέντρα και τα $υτά.
%την πρα5ματικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιπτώσεις της όξινης
βροχής στα δέντρα συμβαίνουν λό5ω της συνδυασμένης δράσης της όξινης βροχής
μα"ί με τους υπόλοιπους περιβαλλοντικο!ς παρά5οντες. 6ετά από μια μακρόχρονη
συλλο5ή στοιχείων 5ια την χημεία και βιολο5ία των δασών οι ερευνητές
καταλαβαίνουν πως η όξινη βροχή επιδρά στο έδα$ος του δάσους στα δέντρα και
στα άλλα $υτά.
3ι οικολο5ικές επιδράσεις της όξινης βροχής μπορο!ν να $ανο!ν καθαρά σε
οικοσυστήματα που είναι εξαρτημένα απ9 το νερό όπως ποτάμια λίμνες και βάλτους
καθώς αυτή πέ$τει κατ9 ευθείαν πάνω στους JκατοίκουςK των περιοχών. 3ι
περισσότερες λίμνες και τα ποτάμια έχουν CD μεταξ! F και * αν και μερικές λίμνες
είναι από $υσικο! τους όξινες ακόμη και χωρίς το $αινόμενο της όξινης βροχής. .
όξινη βροχή αρχικά επηρεά"ει τις ευαίσθητες περιοχές του νερο! που βρίσκονται σε
μέρη των οποίων το έδα$ος έχει περιορισμένη ικανότητα να εξουδετερώνει τις όξινες
ενώσεις ;ονομά"εται Jχωρητικότητα α$ομοίωσηςK>. 3ι λίμνες και τα ποτάμια
5ίνονται όξινα ;δηλαδή η τιμή του CD πέ$τει> όταν το νερό και το έδα$ος που το
περιβάλλει δεν μπορεί να α$ομοιώσει αρκετά την όξινη βροχή ώστε να την
εξουδετερώσει. %ε περιοχές όπου η χωρητικότητα α$ομοίωσης είναι χαμηλή η όξινη
βροχή απελευθερώνει άρ5ιλο από το έδα$ος μέσα στις λίμνες και τα ποτάμια. 3
άρ5ιλος είναι πολ! τοξικός 5ια πολλά είδη υδρόβιων ορ5ανισμών.
. όξινη βροχή προκαλεί μια σειρά επιδράσεων που βλάπτουν ή σκοτώνουν
κάποια είδη +αριών μειώνοντας έτσι τον πληθυσμό τους ή ακόμη και
εξολοθρε!οντας ένα ολόκληρο είδος από κάποιον υδροβιότοπο μειώνοντας μ9 αυτόν
τον τρόπο την βιοποικιλότητα. Καθώς το νερό της όξινης βροχής ρέει μέσω του
εδά$ους στις λίμνες και τα ποτάμια μια περιοχής απελευθερώνεται άρ5ιλος από το
έδα$ος. Lτσι καθώς το CD σε μια λίμνη μειώνεται οι ποσότητες του αρ5ίλου
αυξάνονται. ,ο χαμηλό CD μα"ί μετά αυξημένα επίπεδα αρ5ίλου είναι πολ! τοξικά
5ια τα +άρια. 8πιπλέον η συνεχής πίεση που θα ασκηθεί μπορεί να μην σκοτώσει
απ9 ευθείας κάποια είδη +αριών αλλά οδη5ο!ν σε μικρότερο βάρος σώματος και
μειωμένο μέ5εθος κάνοντας τα έτσι λι5ότερο ικανά στο να αντα5ωνιστο!ν 5ια την
τρο$ή και την διαμονή τους σε ένα μέρος.
Κάποιοι είδη $υτών και "ώων είναι ικανά να ανεχτο!ν το όξινο νερό. Mλλα
όμως είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και είναι σχεδόν σί5ουρο ότι θα εξα$ανιστο!ν καθώς
το CD μειώνεται. :ενικά οι νεότεροι κάποιου είδους είναι περισσότερο ευαίσθητοι
στις περιβαλλοντικές συνθήκες απ9 ότι οι ενήλικοι. %ε CD 1 τα περισσότερα αυ5ά
των +αριών
δεν μπορο!ν
να
εκκολα$το!ν. %ε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα CD κάποια ενήλικα +άρια πεθαίνουν.
6ερικές όξινες λίμνες δεν έχουν καθόλου +άρια. 3 παρακάτω πίνακας δείχνει ότι τα
+άρια τα οστρακόδερμα ή τα έντομα που τρώνε δεν αντέχουν τα ίδια επίπεδα
οξ!τητας. :ια παράδει5μα οι βάτραχοι αντέχουν σε περισσότερο όξινο περιβάλλον
απ9 ότι η πέστρο$α.
3ι έμβιοι ορ5ανισμοί μα"ί με το περιβάλλον μέσα στο οποίο "ουν ονομά"εται
οικοσ!στημα. ,α $υτά και τα "ώα που "ουν μέσα σ9 ένα οικοσ!στημα έχουν
αυξημένη αλληλεξάρτηση. :ια παράδει5μα μπορεί τα βατράχια να αντέχουν σε
σχετικά όξινο περιβάλλον αλλά αν τρώνε έντομα όπως τα ε$ημερόπτερα τότε
μπορεί να επηρεαστο!ν επειδή κάποιο μέρος της τρο$ής του θα εξα$ανιστεί. Nό5ω
της σ!νδεσης μεταξ! πολλών +αριών $υτών και άλλων ειδών που κατοικο!ν σ9
έναν υδροβιότοπο αλλα5ές του CD ή του επιπέδου του αρ5ίλου επηρεά"ουν όλη την
βιοποικιλότητα. :ι9 αυτό όσο οι λίμνες και τα ποτάμια 5ίνονται πιο όξινα ο αριθμός
και τα είδη των +αριών καθώς και άλλων υδρόβιων $υτών και "ώων σ9 αυτά τα νερά
μειώνονται.
. επίδραση του α"ώτου στην
επι$άνεια του νερο! είναι επίσης κρίσιμη. ,ο
ά"ωτο παί"ει σημαντικό ρόλο στην σταδιακή
όξυνση και μια νέα έρευνα ανα5νώρισε την
σπουδαιότητα του α"ώτου στην μακροχρόνια
όξυνση. 8πιπλέον η αρνητική επίδραση της
απόθεσης του ατμοσ$αιρικο! α"ώτου σε
εκβολές ποταμών και παράκτιες περιοχές
είναι επίσης σημαντική. 3ι επιστήμονες
υπολό5ισαν ότι το &)GE1O του παρα5όμενου
α"ώτου από διά$ορες ανθρώπινες
δραστηριότητες μετα$έρεται και αποτίθεται μέσω της ατμόσ$αιρας στις εκβολές και
τα παράκτια οικοσυστήματα. ,ο ά"ωτο είναι ένας σημαντικός παρά5οντας που
προκαλεί ευτρο$ισμό ;εξάντληση οξυ5όνου> στις $υσικές δεξαμενές νερο!. ,α
συμπτώματα του ευτρο$ισμο! περιλαμβάνουν την άνθιση των θαλάσσιων $υκιών
;τοξικά και μηGτοξικά> μείωση στην υ5εία των +αριών και οστρακόδερμων μείωση
του θαλάσσιας χλωρίδας και των κοραλλιο5ενών υ$άλων και αλλα5ές στις τρο$ικές
αλλα5ές. <ταν η 4ρο#' π,τει/ αποθτει ενώσεις α0ώτου (1O= !αι 1>9) στο δα,ος/
4λάπτοντας τις #ερσαίες πηγς οι!οσυστημάτ&ν$ <σο η ποσότητα α0ώτου στο δα,ος
αυξάνεται/ τα είδη τ&ν ,υτών !ι ο τρόπος που μεγαλώνουν τα δντρα αλλά0ει άλλο τόσο$
?ι@ αυτόν το λόγο οι δυναμι!ς ολό!ληρου του οι!οσυστ'ματος μπορο+ν να !αταστρα,ο+ν$
. όξινη βροχή και ξηρή απόθεση των όξινων σωματιδίων προκαλο!ν $θορές
στα μέταλλα ;όπως τον μπρο!ντ"ο> και μείωση της αξίας των χρωμάτων και
πετρωμάτων ;όπως το μάρμαρο και τον ασβεστόλιθο>. #υτό με την σειρά του
επι$έρει μείωση της αξίας των κτισμάτων των 5ε$υρών των πολιτισμικών
αντικειμένων ;όπως α5άλματα μνημεία και τά$οι> και των αυτοκινήτων.
. ξηρή απόθεση των όξινων ενώσεων μπορεί επίσης να λερώσει τα κτίρια
οδη5ώντας σε αυξημένο κόστος συντήρησης. :ια να μειωθεί η "ημιά στο χρώμα των
αυτοκινήτων κάποιοι κατασκευαστές χρησιμοποιο!ν μπο5ιές οι οποίες είναι
ανθεκτικές στο όξινο περιβάλλον αυξάνοντας λί5ο το μέσο κόστος κατασκευής.
Τι μπορεί να γίνει
:ια να κατανοηθο!ν καλ!τερα τα αίτια και τα αποτελέσματα της απόθεση οξέων και
να εντοπιστο!ν τις αλλα5ές που 5ίνονται στο περιβάλλον επιστήμονες από όλα τα
κράτη που εμ$ανί"ουν παρόμοια προβλήματα όπως και ακαδημα7κοί ερευνητές
μελετο!ν τις διαδικασίες όξυνσης. 6α"ε!ουν δεί5ματα αέρα και νερο! και μετράνε
διά$ορα χαρακτηριστικά τους όπως το CD και η χημική τους σ!σταση. Lπειτα
εξετά"ουν τα αποτελέσματα που έχουν σε υλικά τα οποία χρησιμοποιο!νται από τον
άνθρωπο όπως το μάρμαρο και ο μπρο!ντ"ος. ,ελικά οι επιστήμονες ερ5ά"ονται 5ια
την κατανόηση των επιπτώσεων του διοξειδίου του θείου ;<=
-
> και των οξειδίων του
α"ώτου ;?=
@
> P τους ρ!πους που προκαλο!ν απόθεση οξέων και μορίων P στη
ανθρώπινη υ5εία.
:ια να λυθεί το πρόβλημα της όξινης βροχής οι άνθρωποι πρέπει να
καταλάβουν με ποιον τρόπο αυτή καταστρέ$ει το περιβάλλον. /ρέπει επίσης να
καταλάβουν τι αλλα5ές πρέπει να κάνουν στις εστίες μόλυνσης που προκαλο!ν το
πρόβλημα. . απάντηση σ9 αυτά τα ερωτήματα θα βοηθήσει αυτο!ς που έχουν την
εξουσία να πάρουν καλ!τερες απο$άσεις σχετικά με το πώς να ελέ5χουν την μόλυνση
του αέρα με αποτέλεσμα να μειώσουν ή ακόμη και να εξαλεί+ουν την όξινη βροχή.
,ρόποι 5ια να λυθεί το πρόβλημα υπάρχουν πολλοί. Lτσι αυτοί που έχουν τη εξουσία
να βοηθήσουν πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά από βήματα που τελικά θα τους
οδη5ήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
3 περισσότερος ηλεκτρισμός που δίνει ενέρ5εια στην μοντέρνα "ωή
προέρχεται απ9 την κα!ση ορυκτών καυσίμων ;όπως ο άνθρακας> το $υσικό αέριο
και το πετρέλαιο. 2πως έχουμε ανα$έρει οι όξινες αποθέσεις προκαλο!νται από δυο
ρ!πους που απελευθερώνονται στην ατμόσ$αιρα ή εκπέμπονται όταν καί5ονται τα
κα!σιμαQ το διοξείδιο του θείου ;<=
-
> και τα οξείδια του α"ώτου ;?3
@
>.
,ο θείο βρίσκεται μέσα στον άνθρακα σαν ακαθαρσία και αντιδρά με τον
αέρα όταν ο άνθρακας καί5εται σχηματί"οντας διοξείδιο του θείου. #ντίθετα οξείδια
του α"ώτου σχηματί"οGνται κατά την κα!ση οποιουδήποτε ορυκτο! καυσίμου.
Rπάρχουν πολλές επιλο5ές 5ια την μείωση της εκπομπής του διοξειδίου του
θείου όπως χρησιμοποιώντας άνθρακα που περιέχει λι5ότερο θείο ξεπλένοντας τον
άνθρακα και κάνοντας χρήση $ίλτρων τα οποία απομακρ!νουν χημικά το διοξείδιο
του θείου από τα αέρια που β5αίνουν απ9 τις καπνοδόχους των ερ5οστασίων. 8πίσης
τα βιομηχανικά συ5κροτήματα θα μπορο!σαν να αλλάξουν κα!σιμο
χρησιμοποιώντας 5ια παράδει5μα $υσικό αέριο που δημιουρ5εί πολ! λι5ότερο
διοξείδιο του θείου αντί 5ια άνθρακα. Κάποιες επιπλέον προτάσεις θα μπορο!σαν να
$έρουν καλ!τερη απόδοση στην μείωση κάποιων άλλων ρ!πων όπως ο υδράρ5υρος
και το διοξείδιο του άνθρακα. . κατανόηση αυτών των επιπλέον ω$ελημάτων είναι
σημαντική 5ια μεθόδους που μπορο!ν να χρησιμοποιηθο!ν 5ια να μειωθεί η μόλυνση
οι οποίες θα είναι τόσο οικονομικές όσο και αποτελεσματικές. 6ια άλλη λ!ση είναι η
βιομηχανίες να χρησιμοποιήσουν μηχανήματα τα οποία ερ5ά"ονται με την κα!ση
ορυκτών καυσίμων. Κάθε μια απ9 αυτές τις λ!σεις έχει το δικό της κόστος και τα δικά
της ο$έλη. Hστόσο δεν υπάρχει μια και μοναδική πα5κόσμια λ!ση.
/αρόμοιοι με τα $ίλτρα των ερ5οστασίων είναι οι καταλυτικοί μετατροπείς
των αυτοκινήτων οι οποίοι μειώνουν τις εκπομπές οξειδίων του α"ώτου. . χρήση
αυτών των συσκευών είναι απαραίτητη σε κάποιες χώρες 5ια περισσότερα από είκοσι
χρόνια. 8ίναι σημαντικό να δουλε!ουν σωστά οι περιορισμοί των εξατμίσεων να
τηρο!νται αυστηρά. 8πίσης μερικές εταιρίες προσπαθο!ν να κάνουν μετατροπές στην
βεν"ίνη ώστε να καί5εται καθαρότερα.
Rπάρχουν κάποιες άλλες μορ$ές ενέρ5ειας απ9 τις οποίες μπορο!με να
παρά5ουμε ηλεκτρισμό εκτός απ9 τα ορυκτά κα!σιμα. #υτές είναιQ η πυρηνική η
υδροηλεκτρική η αιολική η 5εωθερμική και η ηλιακή. #π9 αυτές η πυρηνική και η
υδροηλεκτρική ενέρ5εια χρησιμοποιο!νται περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες
οι τεχνολο5ίες των οποίων δεν έχουν αναπτυχθεί σημαντικά.
Rπάρχουν επίσης εναλλακτικές μορ$ές ενέρ5ειας 5ια τα αυτοκίνητα όπως τα
αυτοκίνητα που κινο!νται με αέριο με μπαταρίες με κυ+έλες καυσίμων και με
συνδυασμό εναλλακτικής μορ$ής ενέρ5ειας και βεν"ίνης.
2λες οι μορ$ές ενέρ5ειας έχουν κάποιο κόστος 5ια το περιβάλλον όπως και
ο$έλη. Κάποιες μορ$ές ενέρ5ειας είναι πιο ακριβές στην παρα5ω5ή από άλλες το
οποίο σημαίνει πως δεν θα έχουν όλοι την οικονομική άνεση να τις αποκτήσουν. .
πυρηνική η υδροηλεκτρική ενέρ5εια και ο άνθρακας είναι τα $θηνότερα στην
σημερινή εποχή. #λλά αλλα5ές στην τεχνολο5ίας και στους περιβαλλοντικο!ς
κανονισμο!ς μπορεί να το αλλάξει αυτό στο μέλλον. 2λοι αυτοί οι παρά5οντες
πρέπει να "υ5ιστο!ν όταν παίρνονται απο$άσεις 5ια το ποια ενέρ5εια πρέπει να
χρησιμοποιGηθεί στο παρόν και ποια πρέπει να αποτελέσει επένδυση 5ια το μέλλον.
. απόθεση οξέων εισχωρεί βαθιά στην κατασκευή ενός οικοσυστήματος
αλλά"οντας την σ!σταση του εδά$ους όπως και την σ!σταση των ποταμών
περιορί"οντας τον χώρο όπου κάποια ήδη $υτών και "ώων επιβιώνουν. 8πειδή είναι
πολλές οι αλλα5ές που 5ίνονται παίρνει πολλά χρόνια σε ένα οικοσ!στημα 5ια να
επανέλθει στην $υσιολο5ική του κατάσταση. :ια παράδει5μα ενώ η ορατότητα
μπορεί να βελτιωθεί μέσα σε μερικές μέρες και μικρές ή επεισοδιακές χημικές
αλλα5ές σε ποτάμια παρουσιά"ουν βελτίωση σε μερικο!ς μήνες η χρόνια όξυνση των
λιμνών των ποταμών των δασών και του εδά$ους μπορεί να πάρει από χρόνια μέχρι
και δεκαετίες ;ακόμη και αιώνες στην περίπτωση του εδά$ους> 5ια να θεραπευτεί.
/α9 όλ9 αυτά υπάρχουν μερικά πρά5ματα τα οποία μπορο!ν να κάνουν οι
άνθρωποι 5ια να επανα$έρουν τις λίμνες και τα ποτάμια πιο 5ρή5ορα. 6πορεί να
προστεθεί ασβεστόλιθος σε όξινες λίμνες 5ια να επουλώσει την όξυνση. #υτή η
διαδικασία
S
έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην 4ορβη5ία και την %ουηδία. 6ια
διαδικασία ιδιαίτερα δαπανηρή η οποία πρέπει να 5ίνεται επαναλαμβανόμενα 5ια να
αποτρέ+ει το νερό να ξανα5υρίσει στην όξινη κατάσταση. Tεωρείται σαν
βραχυπρόθεσμη επιδιόρθωση σε συ5κεκριμένες περιοχές και όχι σαν μια προσπάθεια
μείωσης ή εξάλει+ης της μόλυνσης. 8πιπλέον δεν λ!νει ευρ!τερα προβλήματα όπως
την αλλα5ή της σ!στασης του εδά$ους την μείωση της ορατότητας την καταστρο$ή
των υλικών και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υ5εία. Hστόσο συχνά επιτρέπει στα
+άρια να παραμείνουν σε μια λίμνη έτσι ώστε ο ενδο5ενής πληθυσμός να επι"ήσει σ9
αυτό το μέρος έως ότου να μειωθεί η εκπομπή ρ!πων και η απόθεση οξέων στην
περιοχή.
Iαίνεται ότι δεν είναι πολλά αυτά που μπορο!με να κάνουμε σαν άτομα έτσι
ώστε να σταματήσουμε την απόθεση οξέων. 2μως όπως πολλά άλλα περιβαλλοντικά
προβλήματα προκαGλείται από ενέρ5ειες εκατομμυρίων ξεχωριστών ανθρώπων. :ι9
αυτό καθένας από μας πρέπει να μειώσει την συνεισ$ορά του στο πρόβλημα και να
5ίνει μέρος της λ!σης. Lνα πρώτο βήμα είναι η κατανόηση του προβλήματος και της
λ!σης του.
6πορο!με όλοι να συνεισ$έρουμε απευθείας με το να Jσυ5κρατο!μεK την
ενέρ5εια μιας και στην παρα5ω5ή ενέρ5ειας ανήκει το με5αλ!τερο ποσοστό του
προβλήματος της απόθεσης οξέων. :ια παράδει5μα αυτά που μπορεί ο καθένας να
κάνει είναιQ
• 4α κλείνει τα $ώτα τον υπολο5ιστή ή άλλες συσκευές όταν δεν είναι
απαραίτητο να λειτουρ5ο!ν
• 4α χρησιμοποιεί ηλεκτρικές συσκευές μόνο όταν τις χρειά"εται
• 4α έχει τον θερμοστάτη στους -)
U
V τον χειμώνα και στους -0
U
V το
καλοκαίρι. 6πορεί να κατέβει ακόμη περισσότερο τον χειμώνα ή να
ανέβει το καλοκαίρι όταν λείπε απ9 το σπίτι
• 4α μονώσει το σπίτι του όσο καλ!τερα μπορεί
• 4α χρησιμοποιεί τα μέσα μα"ικής μετα$οράς όσο πιο συχνά μπορεί ή
ακόμη καλ!τερα να περπατάει ή να χρησιμοποιεί ποδήλατο
• 4α α5οράσει αυτοκίνητο με χαμηλές εκπομπές οξειδίων του α"ώτου
και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση
• 4α είναι καλά ενημερωμένος

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->