BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN TSL-MMT LỚP 29364(2011-2012

)
I.

Nội dung
1.
Tìm hiểu Packet Tracer
2. Trình bày lý thuyết về

Đề 1: IEEE 802.3/ethernet
Đề 2: IEEE 802.5
Đề 3: IEEE 802.6
Đề 4 : ARP/RARP
Đề 5 : VLAN
Đề 6: IPv4
Đề 7 : IPv6
Đề 8: ICMPv6
Đề 9 : Mobile IP
Đề 10 : RIPv1, RIPv2,
Đề 11 : OSPF,
Đề 12 : EIGP
Đề 13 : TCP/UDP
Đề 14 : HDLC,
Đề 15 : X25
Đề 16 : PPP,
Đề 17 : ISDN
Đề 18 : Frame Relay
Đề 19 :ATM
Đề 20: DNS
Đề 21: SMTP
Đề 22: POP
Đề 23 : IMAP
Đề 24: FTP/TFTP
Đề 25: HTTP
Đề 26: SNMP
Thứ tự trình bày ở phần 2 -Chi tiết cho mỗi đề
 Tầng giao thức
 Những vấn đề cần giải quyết
 Các giải pháp
 Nguyên lý làm việc
 Khuôn dạng dữ liệu
Tối đa 20 trang mỗi đề.
1

Thực hiện Packet Tracer để tìm hiểu . Kết luận • Những vấn đề sinh viên nắm được và chưa nắm được • Đề xuất (nếu có) II.nghiên cứu tài liệu theo đề .Trình bày báo cáo 2 . Do hạn chế của công cụ.Nhận đề.3. nên bài tập sẽ được định hướng như sau : Các gói Ethernet (đề 1/2/3/4) Các gói VLAN (đề 5) Các gói IP và ICMP (đề 6/7/8/9) Các gói thông tin chọn đường (đề 10/11/12) Các gói TCP/UDP (đề 13) Các gói HDLC (đề 14/15/16) Frame Relay (đề 17/18/19) Các gói DNS (Đề 20) Các gói SMTP/POP/IMAP( Đề 21/22/23) Các gói FTP (đề 24) Các gói HTTP (đề 25) Các gói SNMP (đề 26) 4.có các nội dung sau: • BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH • Số hiệu Đề và tên đề • Họ tên và số hiệu sinh viên • Hà nội 2011 . Quy đinh báo cáo: .Bìa . Cách thức làm việc .Nội dung : Tham chiếu ở phần I III. Xây dựng mô phỏng và phân tích các gói tin dùng Packet Tracer - • • • • • • • • • • • • Xây dựng kịch bản mô phỏng gồm các nút mang cùng phương tiện truyền sao cho hệ thống mạng có thể thể hiện được đầy đủ giao thức trình bày Phân tích gói tin theo đề kèm hình minh họa lấy từ việc chạy chương trình Packet Tracer theo yêu cầu cho từng đề. (qua file) .

- Hạn nộp: Kết thúc tuần 13 của học kỳ Hà nội. 10 tháng 10 năm 2011 Giáo viên Hồ Sĩ Bàng 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful