P. 1
蒋永国六级核心词汇美化打印版

蒋永国六级核心词汇美化打印版

|Views: 9|Likes:
Published by api-3738980

More info:

Published by: api-3738980 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

六 级 核 心 词 汇

----蒋永国
(一)形容词
abnormal α.不正常的 95-1-42 98-1-58
absurd α.荒缪的 99-6-39
abundant α.丰富的 89-1-59
acute α.敏锐的 锋利的 96-1-63
aggressive α.侵略的 好斗的 94-1-63
ambiguous α.模棱两可的 模糊的01-6-60
ambitious α.有雄心的 有抱负的 00-1-58
appropriate α.!的 "#的 00-6-41
authentic α.可$的 可%的 01-1-43
average α.一&的 '(的 97-6-44
barren α.)*的 不+的 99-6-60
bound α.一,的 90-1-55
chronic α.-.的 01-1-42
commentary α. /012 99-6-46
comact α.34的 56的 99!1!63
cometitive α.78.的 9有78:的
comact a. 34的;56的 99-1-63
cometitive a. 78.的;9有78:的
comulsory a. <=的;<>的;?@的
confidential a. A3的;BC的 01-6-59
conservative a. DE的;FG的 96-1-54
consistent a. HII一J 95-6-47
conspicuous a. KLMN的;OPQR的
crucial a. ST的 00-1-54
current a. #U的 93-1-70
current a. #U的 89-1-69
decent a. VW的;XY的;Z不[的 00-1-
67
delicate a. \]的;^_的;\心`a的
destructive a. bc的 01-1-46
economic a. de的 93-6-59
elegant a. fg的;fh的;\J的 96-6-42
embarrassing a. iPjk的 93-6-61
energetic a. \:lm的 98-1-59
e"uivalent a. no的 91-6-46
eternal a. pq的;rst的 00-6-45
e#clusive a. u有的;vw的 97-1-60
extinct a. cx的 01-1-40
e#tinct a. cx的;xy的 99-6-40
$atal a. z的;{l的 98-1-56
in$ectious a. F|的;F|.的 95-1-62
in$erior a. }~的;}•的 91-6-57
in$erior a. €•}‚的;}ƒ的 96-1-48
in%erent a. „有的;…†的 96-6-59
inspirational a. ‡ˆ的 01-1-44
intent a. ‰心的;‰Q的 97-6-43
intricate a. Š‹\]的 00-1-55
intrinsic a. „有的;Œ•的;Ž•的 99-1-62
irrelaceable a. 不•‘’的;不•“‘的
literal a. ”•的;•W的;–•–—的
massive a. ˜™模的;˜š的 00-6-42
merci$ul a. ›œ的;•˜的 97-1-51
mobile a. žŸ的;Ÿ的 93-6-54
naive a. ¡¢£¤L¥¦的;•§的 98-6-68
negligible a. 可¨略的;^不©2的 00-1-57
notorious a. ª«¬-的;®«¯°的
obedient a. ±²的;³²的 01-1-47
obscure a. 模糊不´的 00-1-66 97-1-61
otimistic a. µ¶的 99-6-44
original a. ·¸的;¹º的 98-1-62
at%etic a. »¼的;»½的 98-6-47
ersistent a. ¾¿不À的 89-1-60
otential a. 可•的;Á•的 98-1-61
revalent a. 'Â的;¢的 99-6-43
primitive a. ·Ã的;ºÄ的 01-1-60
ro$icient a. ÅÆ的;\(的 99-1-59
ro$ound a. ÇÈ的;ÇÉ的 93-6-52
rominent a. ÊË的;ÌË的 96-6-66 98-1-
57
romt a. ÍÈ的;ÎÏ的 90-1-46
ra& a. £¤ÐÑ的;ÒÓÔ的 93-1-46
relevant a. ÕII有S的 93-6-51
respectable a. 可Ö×的 00-1-43 01-1-39
re&arding a. ØÙ的 95-1-48
roug% a. Ú略的;不\Û的 97-6-41
rude a. ÚÜ的;不ÝÞ的 89-1-55
sensitive a. 敏ˆ的 98-1-60
s%eer a. ßà的;á©的 97-6-42 98-6-57
s%re&d a. \â的 99-6-45
stationary a. „,的 97-6-46
subordinate a. ~ã的;²ä的 97-1-70
$atal a. Jå的;bc.的 96-6-62
$easible a. 可¢的 00-1-42
$eeble a. æç的;èç的 99-1-60
gloomy a. éê的 01-4-48
greasy a. ëì的 00-1-56
identical a. ní的;一Y的 95-1-64 01-6-67
imaginative a. 富有îï:的;ðîï的
inaccessible a. 可ñò的;Móô的 96-1-43
inade"uate a. 不lõ的;不!#的 99-1-44
incredible a. ö÷ø%的96-6-53 98-1-68
indi$$erence a. 不S心的;ùú的 96-6-67
indignant a. …û的;üý的 00-6-43
subtle a. ^_的;\6的;]^的 98-6-65
suer$icial a. þÿ的 93-6-63
susicious a. 对II怀疑 96-1-70
tedious a. 冗长的;乏味的 94-1-67 95-1-54
trivial a. 琐碎的;不重ã的99-6-38 00-1-59
turbulent a. Ÿ荡的;混乱的 00-6-44
underlying a. Á•的 99-6-42
versatile a. 多才多艺的 97-1-41
vivid a. …Ÿ的;栩栩如…的 95-6-62
void a. r效的 99-1-66
vulnerable a. M受伤的 01-1-45
&ort% a. ØÙ 97-1-67
(二)副词
deliberately ad. 故意;有意€ 91-6-48
deliberately ad. Ç思Å虑€;审慎€ 97-1-50
e#clusively ad. 仅仅€ 99-1-70
explicitly ad. âÛ€ 01-6-64
forcibly ad. <¢€;有:€ 01-6-63
$ormerly ad. ·¸€;÷U;²U 96-1-57
increasingly ad. 日;!†!多€ 01-6-68
inevitably ad. "¤€;不可#$€ 97-1-57
intentionally ad. 有意€;故意€ 98-1-63
otimistically ad. µ¶€ 00-6-46
out&ardly ad. %W&;'%&€ 95-1-65
resumably ad. ˜(;可•;)*+ 99-1-64
simultaneously ad. í,-…€00-6-47
some&%at ad. ./;00;有1õ 96-1-59
sontaneously ad. £-€;£¤2…€
startlingly ad. 3P€ 97-6-66
triumphantly ad. '45(6利€;78€
une#ectedly ad. 意'€ 89-1-70 93-1-68
virtually ad. 9/&;/:€ 95-1-45
(;)«词
access n. <=;(>;ñ? 97-1-47
accommodation n. @A;BA 94-1-47
acknowledgement n. CD;ˆE;JE
admiration n. 4F 94-1-52
advocate n. GHI;JKI 97-1-42
allo&ance n. LM 93-6-50
ambition n. N心;雄心 01-1-33
analogy n. nO;模P;QR 01-6-46
anticiation n. SÄ;ÄT 93-1-44
areciation n. ˆE;ˆU 97-1-68
array n. VW;一XW 99-6-52
assurance n. DY 01-1-34
blame n. Z[ 91-6-55
blunder n. [\;˜[ 99-1-51
budget n. S] 97-1-52 98-1-54
caability n. •:;才• 96-6-61
cas% n. ^_ 90-1-48
circulation n. '`1o的(-¢š 97-6-70
commitment n. Ca;ba 99-6-58
loyalty n. cd;c心 95-6-70
lu#ury n. ef;gh 98-1-55
mani$estation n. %^'形i( 97-6-69
mec%anism n. Ajkø 00-6-55
minority n. lm 97-6-53
mis$ortune n. 不n;oö 96-1-51
morality n. 2p;hp 96-6-43
notion n. (q;¶q;ar 98-6-60
obligation n 'st&u2?&的(Z[
occasion n. v 89-1-56
oonent n. wP;对x 95-1-46
ornament n. ky;kyz 01-1-35
articiation n. {Ó;Ó< 00-1-63
astime n. |};~µ 98-6-49
attern n. 模i 97-6-47
enalty n. >•;€• 98-1-52 99-1-50
ension n. ‚ƒ_ 00-6-54
ersonality n. P„;P. 96-6-52
ledge n. DY;…¡ 99-6-48
osition n. •ø;†•;†@ 95-6-59
comensation n. ‡ˆ;‰ˆ 97-6-48
consideration n. Š虑 93-1-59
constitution n. ‹7;Œ7 00-6-50
consultant n. •Ž 00-6-52
controversy n. 8•;•• 01-1-32
damage n. ‘’ 95-1-60
debate n. 8•;•• 97-1-53
denial n. “D;“,;”x•Õ'正?;–利(

digest n. —ã;˜™ 97-6-51
dilemma n. š›;œ› 00-1-62
distinction n. •õ;žŸ 99-6-53
emergency n. 3¡0 93-6-42
encouragement n. ¢£ 90-1-69 98-6-43
essence n. Υ 01-1-41
estimate n. ¤¥ 93-6-56
e#enditure n. ¦§ 00-6-49
e#tinction n .cx 00-1-70
$as%ion n. ¨i;Y© 00-1-61
$la& n. ª«;¬- 97-6-50
$ortune n. ®2;˜¯的° 93-1-64
$raction n. 5±õ;一² 98-6-61
$use n. D³´ 90-1-65
guarantee n. Dµ¶ 93-6-69
guilt n. ·¸ 96-1-67
%armony n. ÕII¹º一J;H» 98-1-51
%ositality n. ¼好½¾;好¿ 99-6-49
%umor n. ¡À;心› 93-1-49
illusion n. [Á;zï 01-1-38
ingredient n. 7õ 01-1-36
insight n. ar;ÂÃ: 93-1-61 99-1-57
insection n. ÄÅ;ÆÃ 98-6-55
instinct n. Œ•;ÇÁ 95-6-60
integrity n. 正Ç;d/ 99-1-53
intuition n. ÇÁ 00-1-60
intuition n. ÇÁ 99-1-56
lease n. ÈÉ;ÊÉ 00-6-53
legislation n. Ës;st 01-6-70
limitation n. ÌÍ.;β 91-6-60
predecessor n. U[;·有的9Ï 01-6-44
premise n. UG;zÐ 01-1-31
prescription n. `¨ 98-1-49 01-6-41
reservation n. DK;ÑK 95-1-53
restige n. Ò%;ÒT 99-6-50
riority n. f¸'–( 96-6-48
rosect n. UÓ;可•. 89-1-62
rate n. ÏÔ 95-1-66
ration n. RÕ 90-1-57
recession n. 'de(Ö×;不ÓûØÙ×;×
Ë
re$lection n. ÚÛ;%^ 98-6-51 99-6-51
reutation n. «®;®T 94-1-42
reservation n. ÜÝ;ÜÞ 98-6-67
reservation n. Sß 99-1-43
revenue n. àá;â< 99-1-58
rival n. 78对x 96-1-56
routine n. 常™;ãä;ä¢å9 90-1-47
scene n. Óæ;Óï 99-1-67
scorn n. çè;éÆ 89-1-61
s%ortage n. êÎ;不© 91-6-49
smas% n. ë碎;ì碎 96-6-54
stability n. í,'.(;í„ 96-1-62
stac) n. î;一î 95-6-61
standard n. ïð 89-1-47
sur$ace n. %W 96-1-66
temerament n. û•;.„ 99-6-47
t%res%old n. ¦ñ;<= 00-1-64
tolerance n. 容ò;òó: 98-1-50
transaction n. `a;ôa;õM 98-6-56
transition n. ö÷;øù 01-1-37 01-6-42
trend n. úû;üý 93-6-48
variation n. ùþ;ùŸ 94-1-61
&are%ouse n. ÿ仓 98-6-66
&ay n. ¨i 90-1-68
(四)介词
beyond re. '•某¨W(非II可及 96-1-46
(五)Ÿ词 gear v. ó!应;ó! 00-6-59
abandon v. 抛弃;放弃 93-1-43
ac)no&ledge v. 对II%示E忱;1ˆ
acquaint v. Å悉;D识 98-6-64 01-6-48
ac"uire v. '$£己的•:、努:u¢/(获Ù;

Ù到 98-6-52
a$$ord v. 付Ù起 98-1-48
allege v. 断¡;宣称 00-6-61
alternate v. õ‘;轮 90-1-51
anticiate v. SÄ 00-1-41
alaud v. 赞扬;称赞 96-1-42
ascend v. &升;攀登 98-6-59
ascribe v. !";8" 00-1-51
assemble v. #;$# 97-6-62
assign v. õ%;&%'†@;[@( 90-1-59
attribute v. !" 91-6-69 93-1-53
base v. 'Ë•II的()& 91-6-64
bewilder v. *+;,糊- 98-6-48 01-6-49
breed v. ./;‚/ 98-1-53
cling v. ¾E;抱3 97-1-48
coincide v. ní;n一J 91-6-58
collaborate v. -;0 98-6-54
collide v. 12;32 97-1-63
commence v. ¦Ã 95-1-57 99-1-41
comensate v. ‡ˆ;‰ˆ 00-6-69 98-1-43
comlement v. ÕII4;‡l 98-6-46
comply v. 5E 95-6-57 98-1-44 99-6-32
conceive v. îË;Ðî 96-6-56 00-1-52
concern v. 6及 90-1-60
condense v. 78;98 97-1-62
con$lict v. :Ê;;8 99-1-47
conform v. <;5E;!应00-6-63 01-1-
54
con$ront v. W对;W= 96-6-54
conserve v. DK;DÝ 01-1-58
consolidate v. >„ 99-6-35
convey v. %?;F? 93-6-65 96-6-50
cras% v. '@A(Ab 96-1-50
cruise v. B¢;CD 99-1-48
dazzle v. óER;FG 01-1-59
deceive v. HI;JI 96-1-45
decline v. KL;Ml 97-6-57
grieve v. ó伤心;ó»伤 01-6-55
hamper v. NO;Í> 97-6-63 01-1-52
%aul v. P;Q 00-1-49
%inder v. RO;NS 98-1-41
%oist v. T起;升起;U起 99-1-61
identi$y v. DË;ÛD 94-1-69 99-1-55
ignite v. OV 95-1-67 99-6-36
immerse v. óWX 01-6-51
imose v. YII<Ó" 89-1-57 93-6-67
induce v. Z[;[\ 99-1-69
indulge v. ]容;放[ 97-1-46
intend v. 意^ 94-1-53
interret v. r_;`â 95-6-55
*eoardi+e v. a及;‘’ 00-6-65
linger v. bc;de;cfØgh;Pi
locate v. •" 95-1-50
magni$y v. 放˜ 91-6-67
mean v. ë];意^ 93-6-43
mingle v. 混起†;n混 00-1-53 00-6-62
minimi+e v. 对IIj¹‚¤¥ 99-1-46
monitor v. Ä+;k+ 99-6-59
neglect v. ¨Æ 97-6-64
occuy v. lm;óno 98-6-44
oress v. 7= 00-6-58
originate v. pq;起r 95-6-56
overla v. ±õ重s 00-6-66
over&%elm v. 7t;WX;ó不u 97-1-59
arade v. D¢ 95-1-43
ermeate v. v<;vw 99-1-68
rescribe v. `¨;¦x 95-6-68
reside v. y¿ 98-6-69
rolong v. i长;Pi 94-1-59
romise v. ba 93-6-41
roel v. *z;*Ÿ 00-1-46
rotest v. {|;Ú对 95-1-56
rovo)e v. O起;U起 00-6-60
radiate v. }~Ð-Ë;²•心û€¨•‚Ë
reconcile v. óH好;ºr 95-1-59 99-6-34
re$res% v. Gƒ;ó´„ 94-1-49
refute v. YâII不对'…[\的(;†‡
remain v. ˆc;‰Š… 94-1-56
reel v. {‹;Œ” 97-6-60
dedicate v. •Ž;Ž•;J:" 98-6-63
de$end v. /II•K 00-1-65
defy v. •{;‘Æ 01-1-56
deny v. “D 96-1-41
deprive v. ’“ 97-1-45 00-6-57 01-1-51
derive v. Ù†;Ù到 94-1-62
descend v. K” 91-6-54
descend v. K†;K• 97-1-43
deserve v. ØÙ 93-1-57
deviate v. 'ó(–—;'ó(˜— 01-6-54
disguise v. z™;šk 00-1-44
dominate v. G›;l) 00-6-70 96-6-46
drain v. œœ•ž 00-6-56
dulicate v. Š>;重Š 97-6-59
eliminate v. |Ÿ 91-6-70
endure v. ò受;òó 94-1-55
enhance v. G;¡Ó 01-1-53
en%ance v. G 97-6-58
enroll v. ó7/II的7¢;Q£ 01-6-47
evo)e v. O起;¤起 99-6-31
e#claim v. ¥¦;§¥ 94-1-65
e#ire v. 到Ä;Ĩ 99-6-37
e#lore v. ©³;©ª 96-1-65
$la v. '«(¬-'@¢( 00-6-64
$ollo& v. 5² 93-6-45
$urnis% v. ®¯;ky 97-6-61 01-6-53
ga+e v. °Æ;QÆ 97-1-58
rescue v. ±²;²³ 89-1-53
resign v. ´† 93-1-63
resort v. µ¶;·¸;‡¹ 98-6-53
resume v. 重„¦Ã;º» 95-1-70
revenge v. 1¼;1Š 00-1-48
scan v. ]Ã;审Æ 98-1-45
scrae v. ’K;½K 00-1-50
scratch v. ¾;¿ 01-1-55
s%rin) v. á8;Ml 99-1-45
standardi+e v. óïðþ 95-6-53 99-1-52
steer v. ÀÁ;O\ 98-1-69
strengt%en v. Ó<;óÂ<Ã 97-1-44
stretc% v. •‚ 00-1-47
subscribe v. Sß;ßÄ 01-6-52
suc) v. 'ôÅ(Æ;ÇÈ;É< 98-1-42
suress v. Ê7 99-6-33
sustain v. C受 91-6-59
tac)le v. rË;`a 96-1-53
temt v. O[;Z[ 97-1-57
temt v. O[;Z[ 98-1-47
terminate v. Ìt;4Í98-6-45 01-6-50
transmit v. FÎ;FÏ 95-6-69
veri$y v. Y/;Yâ 94-1-46
vie& v. Æ/;Ðj 93-6-53
&rec) v. 'ÑÒ(Ó9 93-6-44
(Ô)êÕ
ad%ere to c" 98-6-70
a$ter all Ö×;Ø4Ù 98-1-66
at random ÚA€;[意€ 91-6-42 97-1-49
brea) out ʤ-…;Û- 94-1-54
brea) u ë碎 00-1-68
but $or ã不… 90-1-58 95-6-46
by $ar ¹;IIÙ多 89-1-66
by no means Ë不;一²Ü不 96-6-70
catc% on ar;âÝ 99-1-42
catc% u &it% Þ& 96-6-58
collide with 32;:Ê 01-1-57
come u &it% îË;GË 96-1-69
come u &it% ß及;Þ& 94-1-44
comment on à• 89-1-54
)ee o$$ É—;á> 97-1-56
lay o$$ 'â,(rã 00-6-68
let alone Â不"` 97-6-65
loo) into ºÅ 00-1-69 90-1-53
loo) on о 93-1-51
lose no time ËÍ 90-1-70
ma)e sense o$ st%. äÙ(;¡å有a 97-1-54
o$ no avail rô;r效 99-6-57
on $ile Ýæ 97-6-67
on no account Ë不;x对不 91-6-63
on t%e decline Ö”•;Öו 96-6-57
out o$ stoc) r^ÿ的;çè的 89-1-63
rovided t%at z如;é… 99-6-55
ull u óˆK 94-1-70
ut a&ay 放好;放起† 93-6-47
contrary to ÕIInÚ 98-1-65
contribute to 有¶";ê7 91-6-50
coe &it% 应付;ëì`a 94-1-50 96-1-60
cut s%ort ë断;>t 97-6-55
do a&ay &it% |c;íŸ;•î 95-1-51
do credit to /IIï†ðñ 93-1-55
due to !/ 91-6-52
go in for ²9;J:" 95-6-66 97-6-54
go o$$ Ûò 99-6-54
%ang by a t%read óô一-;õõ可a
%ea raise uon 对II˜Ó称赞 98-1-67
in accordance with ÕII一J;ö÷;Ø
)
in bet&een •两Iåø 90-1-45
in case o$ ѯ;÷Ñ 91-6-51
in %onour o$ /ùq 93-6-70
in resonse to ú应;Ú应 95-6-65
in terms o$ Ø);²II¨W†`99-6-56
in t%at !/ 95-6-50 96-6-65
in t%e vicinity o$ •ûò 00-6-48
regardless o$ 不ü;不• 99-1-65
result in \J;4ý… 89-1-65
result in -…;\J 98-1-64
see to ÷þ;Q意 97-1-55
s%o& to O\;Om 97-1-66
stand $or 容ò;ñ受 93-1-60
ta)e on Cÿ;ñ受 91-6-62
ta)e over ñü;ñá 95-6-64
ta)e to 对II2…好ˆ;¦Ã5§ 93-6-58
tal) into `± 96-6-68 97-6-56
t%at is Í;Ü就… 90-1-42
turn in &õ 00-6-67
turn out …2Ë 91-6-53
turn to µ¶" 93-1-69
ward off Ñt;#¦ 01-1-49
&it% re$erence to S";有S 89-1-64 97-1-65
&or) out îË;>ßË 91-1-48
&ort% one,s &%ile ØÙ 95-1-52

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->