.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

www.sakshieducation.com 8) 2 16) 2 24) 2 32) 4 40) 4 48) 3 56) 3 64) 3 72) 4 80) 3 88) 2 I .com sñæsŒæ õ³ç³ÆŠ‡&2 çÜÐ]l*«§é¯éË$ SERIES 1) 4 9) 4 17) 1 25) 3 33) 2 41) 1 49) 4 57) 3 65) 2 73) 3 81) 4 89) 2 -C O^ðlÌŒæz yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ&ò³yýlV>W.sakshieducation. Ìê…VóSÓgŒæ&1 (™ðlË$VýS$) . Ìê…VóSÓgŒæ&2 (C…WÏ‹Ù) 2) 3 10) 4 18) 3 26) 2 34) 2 42) 2 50) 1 58) 4 66) 4 74) 3 82) 1 90) 4 3) 4 11) 3 19) 1 27) 2 35) 3 43) 4 51) 4 59) 4 67) 1 75) 2 83) 3 4) 2 12) 3 20) 4 28) 4 36) 1 44) 1 52) 4 60) 1 68) 1 76) 4 84) 2 A S 5) 3 13) 2 21) 3 29) 1 37) 2 45) 3 53) 2 61) 4 69) 4 77) 1 85) 3 K 6) 1 14) 3 22) 2 30) 3 38) 3 46) 1 54) 1 62) 2 70) 3 78) 2 86) 1 7) 1 15) 2 23) 1 31) 3 39) 4 47) 2 55) 2 63) 4 71) 4 79) 2 87) 3 H S www.

1) Ð]l*Ça 21Ð]l ™ól©¯]l 2) þ¯Œæ 21Ð]l ™ól©¯]l 3) yìlòÜ…ºÆŠæ 23Ð]l ™ól©¯]l 4) òÜò³t…ºÆŠæ 23Ð]l ™ól©¯]l 96. 1) M>Ìê°² ºsìæt Ò^ól ç³Ð]l¯éË$ 2) Ý린MýS ç³Ð]l¯éË$ 3) {ç³ç³…^èl ç³Ð]l¯éË$ 4) Ý린MýS.com . Eç³{VýSàË$ Ìôæ° {VýSçßæ… 1) VýS$Æý‡$yýl$ 2) Ô¶æ${MýS$yýl$ 3) Ð]lÆý‡$×æ$yýl$ 4) C…{§ýl$yýl$ (¯ðlç³NtůŒæ) 94. "º$‹ÙÐðl$¯Œæ' BrÑMýS gê™èl$Ë °ÐéçÜ {´ë…™èl… 1) MýSËàÇ GyéÇ 2) ™èl*Æý‡$μ GyéÇ 3) M>…Vø ¯]l© çßæÇÐé×æ… 4) çÜàÆ> GyéÇ 93. {ç³ç³…^èl ç³Ð]l¯éË$ 98.com Part . BíÜĶæ* Q…yýl… Ð]l$«§ýlÅ VýS$…yé ´ù™èl$¯]l² Æó‡Rê…Ô¶æ… 1) 80° ™èl*Æý‡$μ 2) 89° ™èl*Æý‡$μ 3) 76° ™èl*Æý‡$μ 4) 90° ™èl*Æý‡$μ 100. V>Í ÐólV>°² MöËÐ]lyé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól ç³ÇMýSÆý‡… 1) B{Æý‡¦™é Ð]l*ç³MýS… 2) BÎtÒ$rÆŠæ 3) ç³Ð]l¯]l ÐólVýSÐ]l*ç³MýS… 4) ¿êÆý‡Ñ$† 95.www. ÌZO™ðl¯]l Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl… 1) AsêÏ…sìæMŠæ Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl… 2) ç³íÜíœMŠæ Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl… 3) íßæ…§ýl* Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl… 4) BÇPsìæMŠæ Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl… 97. §ýl„ìS×æ «§ýl–Ð]l… Ð]l§ýlª çÜ*Æý‡$Åyýl$ DÆøk ¨MýSa{MýS…Oò³ E§ýlƇ¬Ýë¢yýl$. 1) ±Æý‡$ 2) A† çÜ*„ýSÃOÐðl$ A×æ$Ð]l#Ë$ 3) Æ>Ƈ¬ 4) BÑÇ 92.. A† ò³§ýlªO§ðl¯]l.sakshieducation.IV (b) Social Studies (Series A) S A K I S H 91.sakshieducation. AsêÃ‹Ü A…sôæ.. º¬™èl$ç³Ð]l¯]l M>Ë…ÌZ Ò^ól ç³Ð]l¯éË$ MìS…¨ Æý‡M>°MìS ^ðl…§ýl$™éƇ¬. {ç³ç³…^èl…ÌZ A† ò³§ýlª Ð]l$…_±sìæ çÜÆý‡çÜ$Þ 1) Ñ$^ŒæV>¯Œæ çÜÆý‡çÜ$Þ 2) çßæ$Æ>¯Œæ çÜÆý‡çÜ$Þ 3) çÜ$ï³ÇĶæ$ÆŠæ çÜÆý‡çÜ$Þ 4) CÈ çÜÆý‡çÜ$Þ 99. BíÜĶæ* Q…yýl… D Æý‡MýSOÐðl$¯]l Ö™øçÙ~íܦ†° MýSÍWE…¨ 1) Ð]l$«§ýlÅ«§ýlÆ> 2) Q…yé™èlÆý‡Y™èl 3) EçÙ~Ð]l$…yýlË 4) GyéÇ Ö™øçÙ~íܦ† www.

sakshieducation. 1) E™éU™èl¯]l… 2) íœÆý‡…VýS$Ë$ 3) _{™èlÐ]lçÜ$¢Ð]l#Ë$ 4) Vörtç³#»êÑ Ð]l*¯]lÐ]l#° ç³#r$tMýS VýS$Ç…_ A«§ýlÅĶæ$¯]l… ^ólĶæ$yé°MìS D Ô>Q ÑçÙĶæ$gêq¯]l… AÐ]lçÜÆý‡… 1) B…£éËh 2) M>ÝëÃËh 3) B…{™èl´ëËh 4) BÇPĶæ*Ëh çÜ…çÜP–™èl ¿êçÙÌZ° Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ °çœ$…r$Ð]l# 1) MýSËá×æ$° Æ>f™èlÆý‡…W×ìæ 2) AÐ]l$Æý‡íÜ…çßæ$° AÐ]l$Æý‡MøÔ¶æ… 3) ç³™èl…fÍ Ð]l$à¿êçÙÅ… 4) ´ë×ìæ° AÚët«§éÅƇ¬ D M>Ë…ÌZ° Ð]lçÜ$¢Ð]l*Çμyìl 糧ýl®† ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ Ð]lÆý‡¢MýS Ðé×ìægêÅ˯]l$ {´ù™èlÞíßæ…_…¨. MýSËàÇ GyéÇ {ç³fË Ð]l¬QÅÐ]l–†¢ 1) Ðólsêyýl$r 2) Ð]lÇ ç³…r¯]l$ ÝëVýS$ ^ólĶæ¬r 3) AyýlÐ]l#˯]l$ ¯]lÇMìS ç³…r ^ðlÆý‡$MýS$¯]l$ AÐ]l¬Ãr 4) M>ïœ ç³…r¯]l$ ÝëVýS$ ^ólĶæ¬r 103. 1) MýSÆý‡*²Ë$ hÌêÏÌZ° ¯]l…§éÅË 2) Ð]l$çßæº*»Œæ¯]lVýSÆŠæ hÌêÏÌZ° ™èl…VýSyìl 3) }OÔðæË… §ýlVýSYÆý‡ Ð]l$¯]l²¯]l*Æý‡$ 4) MýSÆý‡*²Ë$ hÌêÏÌZ° çÜ…VýS… 105.com . Ð]l$«§ýlÅ AÐðl$ÇM>. AËÝëP 2) Ððl$MìSÞMø. ç³r…ÌZ ¯]l¨° VýS$Ç¢…^èlyé°MìS MìS…¨ Ýë…{糧éĶæ$MýS _ರ² Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$. S A K S H I 101. 1) Æð‡…yýl$ çÜÐ]l*…™èlÆý‡ Æó‡QË$ 2) ^èl$MýSPË™ø MýS*yìl¯]l çÜÆý‡â¶æÆó‡Q 3) ^èl$MýSPË™ø MýS*yìl¯]l Æð‡…yýl$ çÜÐ]l*…™èlÆý‡ 110. Æó‡QË$ 4) Æð‡…yýl$ AçÜÐ]l*¯]l Ð]l{MýSÆó‡QË$ Ð]l$¯]l Æ>{çÙt…ÌZ Ððl¬§ýlsìæ M>W™èlç³# Ñ$Ë$Ï CMýSPyýl Ýë¦í³…^èlºyìl…¨. Ð]l$«§ýlÅ AÐðl$ÇM> 3) §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM>. www. 1) ´ë™èl Æ>†Ä¶æ¬VýS… 2) Ð]l$«§ýlÅ ÕÌêĶæ¬VýS… 108. Ððl$MìSÞMø˯]l$ MýSÍí³ 4) §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM>. O¯ðlË$¯]l¨° Dhç³#t Ð]lÆý‡{ç³Ýë§ýl… A° í³ËÐ]lyé°MìS VýSË M>Æý‡×æ…? 1) Dhç³#t {ç³fË$ D ¯]l¨° ç³NhÝë¢Æý‡$ 2) D ¯]l© ¡Æý‡…ÌZ Vöç³μ ¯éVýSÇMýS™èlË$ ÑËíÜÌêÏƇ¬ 3) C¨ A¯ólMýS fËѧýl$Å^èleMìS¢ MóS…{§é˯]l$ çÜÐ]l$MýS*Æý‡ayýl… Ð]l˯]l 4) D ¯]l¨ Ìôæ°^ø Dhç³#t Ððl¬™èl…¢ GyéÇV> Ð]l*Ç E…yól¨ 102.com 106. Ìêsì毌æ AÐðl$ÇM> D §ólÔ>Ë™ø MýS*yìl E…¨ 1) OòܼÇĶæ*. MýS–Úë~¯]l¨ B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ C^èlr {ç³ÐólÕçÜ$¢…¨.sakshieducation. 107. 1) íÜÆý‡*μÆŠæ & M>VýSgŒæ¯]lVýSÆŠæ 2) Æ>fÐ]l$…{yìl 3) MýSÆý‡*²Ë$ 4) ¿¶æ{§é^èlË… ™èlÐ]lÓM>Ë çœÍ™èl…V> ËÀ…_¯]l Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$ MìS…¨ §é°MìS ^ðl…§ýl$™éƇ¬. Ð]l$«§ýlÅ AÐðl$ÇM> 104.www. 109.

www. A K 113. 120. www. 118. Ýë…çÜP–†MýS çÜ…º…«§éË$ E…yólÑ. 116. 119. ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ¿êçÙË çÜ…QÅ 1) 11 2) 09 3) 05 4) 06 íÜ…«§ýl$ ÌZĶæ$ ¯éVýSÇMýS™èl {ç³fËMýS$ D §ólÔ¶æ…ÌZ Ð]lÆý‡¢MýS.com 111.com . 1) Ð]l¬MìS¢ 2) CM>¢Ë$ 3) çÜ$»êË$ 4) gêXÆý‡$Ï AMýS¾ÆŠæ {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l OÆð‡™éÓÈ ç³§ýl®†ÌZ ¿¶æ*Ñ$ÕçÜ$¢ MìS…¨ Ñ«§ýl…V> °Æý‡~Ƈ¬…^èlºyìl…¨ 1) ç³…rÌZ 1/4Ð]l Ð]l…™èl$ 2) ç³…rÌZ 1/3Ð]l Ð]l…™èl$ 3) ç³…rÌZ 1/2Ð]l Ð]l…™èl$ 4) ç³…rÌZ 1/5Ð]l Ð]l…™èl$ ™èl¯]l ç³Ç´ë˯]lÌZ "AçÙt {糫§é¯]l$˯]l$' {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l Æ>k 1) MýS–çÙ~§ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë$ H I 112.sakshieducation. 3) Mö™èl¢ Æ>†Ä¶æ¬VýS… 4) M>…çÜŠĶæ¬VýS… íÜ…«§ýl$ ¯éVýSÇMýS™èlMýS$ Ððl$çÜç³sZ°Ä¶æ* ¯éVýSÇMýS™èlMýS$ Ð]l$«§ýlÅ E¯]l² ÝëÆý‡*ç³™èlÅ™èl¯]l$ ™ðl_a¯]l A…Ô¶æ… 1) BǦMýS Ð]l¯]lÆý‡$Ë$. 4) MýS¯øgŒæ ç³#Æý‡$Úù™èl¢Ð]l¬yýl$ AÌñæV>j…yýlÆý‡$™ø ÒÆø_™èl…V> ´ùÆ>yìl¯]lç³μsìæMìS D M>Æý‡×æ…^ól Kyéyýl$. 1) AÌñæV>j…yýlÆŠæ Vöç³μ Ķ欧ýl® O¯ðlç³#×æÅ… MýSÍW¯]l Ð]lÅMìS¢ 2) Ķ欧ýl® çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ç³#Æý‡$Úù™èl¢Ð]l¬°MìS Ðé™éÐ]lÆý‡×æ… A¯]l$MýS*Í…^èlMýS ´ùÐ]lyýl… 3) ç³#Æý‡$Úù™èl¢Ð]l¬°MìS Ķ欧ýl® O¯ðlç³#×æÅ… ÌôæMýS´ùÐ]lyýl… 4) çÜÓ§ólÖ Æ>kËÌZ° AO¯ðlMýSÅ™èl ^øâ¶æ Ýë{Ð]l*fÅ Ýë¦ç³MýS$yýl$ 1) ÑfĶæ*ËĶæ¬yýl$ 2) Æ>gôæ…{§ýl$yýl$ 3) Æ>fÆ>k & I 4) MýS$ÌZ™èl$¢…VýS$yýl$ ÉìlÎÏ çÜ$Ìꢯ]l$Ë$ ™èlÐ]l$ Æ>gêÅ°² D Ñ«§ýl…V> Ñ¿¶æh…^éyýl$. 115. 117.sakshieducation. 1) O^ðl¯é 2) }Ë…MýS 3) B眃°Ý뢯Œæ 4) ºÆ>à Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Ððl¬§ýlsìæ Æ>f«§é° 1) «§é¯]lÅMýSrMýS… 2) {糆Úët¯]lç³#Æý‡… 3) Ý릯ólÔ¶æÓÆý‡… S S 114. Ðésìæ Ñ°Äñæ*VýS… 2) ¿êçÙ 3) çÜçßæf ç³Çíܦ™èl$Ë$ 4) iÐ]l¯]l Ñ«§é¯]l… VýSf± Ð]l$çßæÐ]l$çŠæ BÝ릯鰲 AË…MýSÇ…_¯]l ѧéÓ…çÜ$yýl$ 1) ¸ëíßæĶæ*¯Œæ 2) C†Þ…VŠæ 3) çßæ$ÅĶæ$¯Œæ™éÞ…VŠæ 4) AÌŒæ»ñæÆý‡*± {ç³ç³…^èl…ÌZ {糫§é¯]l…V> Ð]l*sêÏyól 30 ¿êçÙÌZÏ.

¿êÆý‡¡Ä¶æ$ (çÜÓ§ólÖ) Æ>kË Ð]l$«§ýlÅ D A…Ô>°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l Jç³μ…§ýl… 1) ¿¶æ*Ñ$ ÕçÜ$¢ 2) Ý뫧éÆý‡×æ ç³Ç´ë˯]l 3) ç³Æý‡çÜμÆý‡ OòÜ°MýS çÜçßæM>Æý‡… 4) ÐéÇ Æ>gêÅËÌZ ¿êÈ {¼sìæÙ‹ OòܯéÅ°² HÆ>μr$ ^ólíÜ OòܯéÅ°MìS AÄôæ$Å QÆý‡$a¯]l$ çÜÓ§ólÖ Æ>kÌôæ ¿¶æÇ…^éÍ. hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œæ çÜÐ]l*ÐólÔ>ËMýS$ Ô>Ô¶æÓ™èl BàÓ°™èl$Ë$ M>°ÐéÆý‡$ 1) hÌêÏ MýSÌñæMýStÆŠæ 2) Ð]l$…yýlË ç³ÇçÙ™Œæ A«§ýlÅ„ýS$Ë$ A…§ýlÆý‡$ H I 121. JMóS ^ør MýSÍíÜ E…yól {ç³gê çÜÐ]lÊçßæ… 4) JMóS Ð]lÆ>Y°MìS ÌôæMýS ™ðlVýSMýS$ ^ðl…¨¯]l {ç³gê çÜÐ]lÊçßæ… 125. www. çÜÐ]lÊçßæ… 2) {ç³™ólÅMýS Ð]l–†¢ VýSË {ç³gê çÜÐ]lÊçßæ… 3) {ç³™ólÅMýS ¿oVøãMýS ç³Ç«¨°. 1) OòßæMøÆý‡$t 11 çÜ…‘‘Æ>Ë$ Õ„ýS Ñ«¨…_¯]lç³#μyýl$ 2) Æ>{çÙt Ý뫧éÆý‡×æ G°²MýSÌZÏ ™èlV>§éË$ Ð]l_a¯]lç³#μyýl$ 3) ¿¶æ*™èlV>§éË$ 4) {ç³gê çÜ…„óSÐ]l$… MøçÜ… Æ>{çÙt {糿¶æ$™èlÓ… {ç³fË BçÜ$¢Ë$ ÝëÓ«©¯]l… ^ólçÜ$MýS$¯]l²ç³#μyýl$ 126.sakshieducation.com S 123.www. A K S 122. D ç³Çíܦ™èl$ÌZÏ ¿êÆý‡™èl Æ>{çÙt糆° ™öËW…ç³Ð]l^èl$a 1) ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ BÐðl*¨…_¯]l ¼Ë$ϯ]l$ †ÇW ç³…í³¯]lç³#μyýl$ 2) Æ>gêÅ…VýS ÑÆý‡$§ýl®…V> ç³°^ólíܯ]lç³#μyýl$/¯éÅĶæ$ Ð]lÅÐ]lçܦÌZ gZMýSÅ… 3) ¯éÅĶæ$ Ð]lÅÐ]lçܦÌZ gZMýSÅ… ^ólçÜ$Mö¯]l²ç³#μyýl$ 4) G°²MýSË Ñ«§é¯]l…ÌZ ´ëË$ç³…^èl$Mö¯]l²ç³#μyýl$ 127.com .sakshieducation. 2) {ç³™éç³Æý‡${§ýl$yýl$ 3) ÕÐéh 4) Æ>fÆ>f^øâ¶æ$yýl$ ÐðlÌñæÏïÜÏ {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l ""Oòܯ]lÅ çÜçßæM>Æý‡ 糧ýl®†'' A…sôæ VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæ f¯]lÆý‡ÌŒæ. "Ð]l…§ólÐ]l*™èlÆý‡…' E§ýlÅÐ]l$… Ð]l¬QÅ Ë„ýS×æ… 1) 糯]l$²Ë¯]l$ Ð]lņÆó‡MìS…^èl$r 2) çÜÓ§ólÖ Ð]lçÜ$¢ {´ù™éÞçßæ… & ѧólÖ Ð]lçÜ$¢ ºíßæçÙPÆý‡×æ 3) Oòܯ]lÅ…ÌZ ^ólÆý‡yé°MìS °Æ>MýSÇ…^èl$r 4) gê¡Ä¶æ$ ¯éĶæ$MýS$Ë AÆð‡çÜ$t˯]l$ Ð]lņÆó‡MìS…^èl$r çÜÑ$íÙt MýS$r$…º…ÌZ E¯]l² A¯]l$MýS*Ë™èl 1) MýS$r$…º B^éÆý‡ Ýë…{糧éĶæ*˯]l$ ´ësìæ…^ólÌê ^èl*^èl$r 2) MýS$r$…º Ķæ$fÐ]l*° MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅË…§ýlÇ Ð]l$…_ ^ðlyýl$˯]l$ ç³ÇÆý‡„ìS…^èl$r 3) MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅË…§ýlÇ »êVøVýS$˯]l$ ç³sìæt…^èl$Mö¯]l$r 4) °Æý‡~Ķæ*«¨M>Æý‡… MýS$r$…º Ķæ$fÐ]l*°MìS Ð]l*{™èlÐól$ E…yýl$r çÜÐ]l*f… A…sôæ 1) {´ëºËÅ… VýSË {´ë£ýlÑ$MýS {ç³gê 124. ÝëÐ]l*hMýS VýS$Ç¢…ç³#¯]l$ MýSÍW. MìS…¨ ç³Çíܦ†ÌZ Ð]lÅMìS¢ çÜ${ï³… MøÆý‡$tÌZ ¯ólÆý‡$V> Aï³μË$ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a.

134.www. Ððl*sêÆý‡$ Ðéçßæ¯éË$ Æð‡…yø ¨Ô¶æÌZ Ððlâ¶æÏyýl… çÜÓ^èleOÐðl$¯]l ç³¼ÏMŠæ Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$/õÜÐ]lËMýS$ E§éçßæÆý‡×æ 1) V>Í 2) §ólÔ¶æÆý‡„ýS×æ 3) Æøyýl$z 4) OÆð‡ÌôæÓË$ C¨ BǦMýS Æý‡…V>°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l S S A K 130. Æý‡©ª {糧ólÔ¶æ…ÌZ¯]l*. 3) hÌêÏ OÐðl§ýlÅ. 133. www.sakshieducation. ™èlÐ]l$ MøçÜ… A…§ýlÆý‡$ 4) Ðésê˯]l$ {´ù™èlÞíßæ…^èl$r yé‘‘ AÐ]l$Æý‡¢ÅõܯŒæ AÆý‡¦Ô>{Ý뢰² D Ñ«§ýl…V> °Æý‡Ó_…^éyýl$. BÆøVýSÅ A«¨M>Ç 4) hÌêÏ çÜçßæM>Æý‡ MóS…{§ýl »êÅ…MýS$ A«§ýlÅ„ýS$yýl$ C¨ ´ûÆý‡$° ^èlrtç³Æý‡OÐðl$¯]l »ê«§ýlÅ™èl 1) Æ>fÅ… ç³rÏ Ñ«§ólĶæ$™èl MýSÍW E…yýl$r 2) AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l ÐéÇMìS çÜàĶæ$ ç³yýl$r 3) ò³§ýlªË¯]l$ VúÆý‡Ñ…^èl$r 4) çÜ™èlÅÐ]l…™èl$yýl$V> E…yýl$r {ç³gêÝëÓÐ]l$Å Ð]l$¯]l$VýSyýl ©°Oò³ B«§éÆý‡ç³yìl E…r$…¨ 1) ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ 2) Æ>{çÙt糆 3) G°²MýS M>ºyìl¯]l {ç³gê{糆°«§ýl$Ë$ 4) KrÆý‡Ï °Æý‡~Ķæ*Ë$ MìS…¨ ÐésìæÌZ {sêíœMŠæ ¯ólÆý‡… M>°¨ 1) Æøyýl$z¯]l$ Eç³Äñæ*W…^ólrç³#μyýl$ {sêíœMŠæ íÜVýS²ÌŒæ¯]l$ Ë„ýSÅò³rtMýS Ððlâ¶æÏyýl… 2) Ððl*sêÆý‡$ Ðéçßæ¯éË °È~™èl ÐólVýSÐ]l¬¯]l$ ´ësìæ…^èlyýl… (çÜ*PË$ gZ¯]l$ÌZ¯]l$. Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l) 3) Ðéçßæ¯é˯]l$ "°Ëç³MýS*yýl° {糧ólÔ>ËÌZ' Ðésìæ° °Ëç³yýl… 4) JMóS ¨Ô¶æÌZ Ððlâ¶æÏÐ]lËíܯ]l ÆøyýlÏ Ò$§ýl.sakshieducation. 135. 1) ç܅糧ýlMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l Ô>ç܈… 2) Ð]l*¯]lÐ]l#yýl$.com . 137. 131. Ð]l˜ÍMýS {ç³Ô¶æ² M>§ýl$ 1) G…§ýl$MýS$ E™èlμ†¢ ^ólĶæ*Í? 2) GÌê E™èlμ†¢ ^ólĶæ*Í? 3) GMýSPyýl E™èlμ†¢ ^ólĶæ*Í? 4) GÐ]lÇ MøçÜ… E™èlμ†¢ ^ólĶæ*Í? çÜçßæM>Æý‡ çÜ…çÜ¦Ë Ð]l¬QÅ íܧ鮅™èl… 1) Ìê¿êÆý‡j¯]l 2) {ç³gê çÜ…„óSÐ]l$… 3) A…§ýlÇ MøçÜ… ™éÐ]l¬. 132. A™èl° {ÔóæĶæ$çÜ$Þ¯]l$ A«§ýlÅĶæ$¯]l… ^ólĶ欯]l¨ 3) G…í³MýS Ô>ç܈… 4) Ñgêq¯]l Ô>ç܈ {ÔóæĶæ$çÜ$Þ "{ç³Äñæ*f¯]l…'¯]l$ ÒÆý‡$ °Æ>¦ÇÝë¢Æý‡$ 1) E™èlμ†¢§éÆý‡$yýl$ 2) Ñ°Äñæ*VýS§éÆý‡$yýl$ 3) AÐ]l$ÃMýSç³#§éÆý‡$yýl$ 4) AÆý‡¦Ô>ç܈Ðól™èl¢ ¨Ó¡Ä¶æ$ Æý‡…VýS BǦMýS Ð]lÅÐ]lçܦMýS$ E§éçßæÆý‡×æ 1) AyýlÐ]l#Ë$ 2) ç³Ô¶æ$çÜ…Ð]lÆý‡¦¯]l… 3) ±sìæ çÜÆý‡çœÆ> 4) ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ ÐéçÜ¢Ð]l çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢° ÌñæMìSP…^èlyé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól çÜ*{™èl… 1) ÐéçÜТ l] Üç *¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ = ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ / H I 129.com 128. 136.

ÝëÐ]l*hMýS Ô>ç܈… ÕÔ¶æ$ MóS…{©MýS–™èlOÐðl$…¨ 2) Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… B^èlÆý‡×ê™èlÃMýSOÐðl$…¨. çÜÐ]l*gê°MìS VýSË çÜ…º…«§é°² ™ðlË$ç³#™èl$…¨ 4) Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… A«§ýlÅĶæ$¯]l ç³#ÆøVýS™èlOÐðl$…¨. A™èl° Ýë…íœ$MýS. A{¿¶æMýS… °ËÓÌZÏ Ððl¬§ýlsìæ Ý릯]l…ÌZ E¯]l² hÌêÏ 1) ¯ðlË*ÏÆý‡$ 2) _™èl*¢Æý‡$ 3) {ç³M>Ô¶æ… 4) Ð]l$çßæº*»Œæ¯]lVýSÆŠæ 139. "Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… Ð]l$°íÙ. Ð]l*¯]líÜMýS ^èl˯é™èlÃMýS Æý‡…VýS…ÌZ E¯]l²™èl…V> E¯]l² Ë„ýSÅ… 1) çÜÓ¿êÒMýSÆý‡×æ 2) ¯éÅĶæ$ °Æý‡~Ķæ$… 3) çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$… 4) {õ³Æý‡×æ 144. 1) Ô>ç܈ çÜ…º…«§ýlOÐðl$…¨ 2) Ýë…MóS†MýS ç³Æý‡OÐðl$…¨ 3) Ð]l*¯]lÐ]l çÜ…º…«§ýlOÐðl$…¨ 4) Ð]lçÜ$¢ çÜ…º…«§ýlOÐðl$…¨ 141.sakshieducation. ""AÀÆý‡$^èl$˯]l$ ò³…´÷…¨…^èl$Mö¯]l$r'' & A¯]l$ Ë„>Å°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l çÜμïÙtMýSÆý‡×æ 1) °Æ>®Ç…^èl$r 2) JMýS Æý‡*ç³Ð]l¬ ¯]l$…_ Ð]l$ÆöMýS Æý‡*´ë°MìS www. ÝëÐ]l*hMýS Ô>ç܈… íܧ鮅™èlç³Æý‡OÐðl$…¨ 3) Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… ç³ÇçÜÆ>Ë VýS$Ç…_ ÑÐ]lÇçÜ$¢…¨. ÝëÐ]l*hMýS Ô>ç܈… Ð]l*¯]lÐ]l#yìlMìS. Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈Ð]l¬¯]lMýS$. ¿oVøãMýS ç³ÇçÜÆ>ËMýS$ VýSË çÜ…º…«§é°² A«§ýlÅĶæ$¯]l… ^ólçÜ$¢…¨'' A° °Æý‡Ó_…_¯]l ÐéÆý‡$ 1) gôæÐŒl$Þ 2) çÜ*PË$ »ZÆý‡$z MýSÑ$sîæ & ÑMøtÇĶæ* H I «§ýlÆý‡Ë çÜ*_MýS 2) ÐéçÜ¢Ð]l çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ = «§ýlÆý‡Ë çÜ*_MýS/¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ 3) ÐéçÜ¢Ð]l çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ = ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ† & «§ýlÆý‡Ë çÜ*_MýS 4) ÐéçÜ¢Ð]l çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ = «§ýlÆý‡Ë çÜ*_MýS + ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ 138. ÝëÐ]l*hMýS Ô>ç܈Ð]l¬¯]lMýS$ Ð]l$«§ýlÅ VýSË JMýS ™éÆý‡™èlÐ]l$Å… 1) Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… Ð]lÄñæ*f¯]l MóS…{©MýS–™èlOÐðl$…¨.com E…¨.sakshieducation.com . GyýlYÆŠæ yólÌŒæ ""A¯]l$¿¶æÐ]l Ô¶æ…Q$''ÌZ Oò³¯]l$…_ Æð‡…yýlÐ]l Ý릯]l…ÌZ E¯]l² A¿¶æÅçܯ]l A¯]l$¿¶æÐ]l… 1) „óS{™èl ç³Æý‡År¯]l 2) §ýl–Ô¶æÅ Ýë…MóS†M>Ë$ 3) MýS¨Ìôæ _{™éË$ 4) {糧ýlÆý‡Ø¯]lË$ 143. ÝëÐ]l*hMýSÔ>ç܈… çÜ*„îSÃMýSÇ…^èlºyìl¯]l A…Ô>˯]l$ MýSÍW E…r$…¨ 140.www. Ýë…íœ$MýSÔ>{çÜ… D çÜÓ¿êÐé°² MýSÍW (USA) S A K S 3) ÐðlïÜÏ 4) OÐðl$MóSÌŒæÞ 142.

{ç³MýSËμ¯é Ñ«§é¯]l…ÌZ C¨ JMýS {糫§é¯]l çÜ*{™èl… M>§ýl$ 1) MýS–™èlÅ çÜ*{™èl… 2) A¯]l$¿¶æÐ]l çÜ*{™èl… 3) Ý뫧éÆý‡×æ ¯]l$…_ {ç³™ólÅMýSÐ]l¬¯]lMýS$ A¯]l$ çÜ*{™èl… 4) {ç³Äñæ*f¯]l çÜ*{™èl… 150. òßæÆ>¾ÇtĶæ$¯Œæ ´ëuý‡Å ç³£ýlMýS…ÌZ Ð]lÊyýlÐ]l Ýù´ë¯]l… 1) çÜ…íܧýl®™èl 2) çÜ…çÜÆý‡Y… 3) {糧ýlÆý‡Ø¯]l 4) Ý뫧éÆý‡×îæMýSÆý‡×æ 149. JMýS ѧéÅǦ JMýS ÑçÙĶæ$…ÌZ JMýS {ç³™ólÅMýSOÐðl$¯]l ´÷Æý‡´ër$ {糆ÝëÇ G…§ýl$MýS$ ^ólĶæ¬^èl$¯é²yø ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyé°MìS D Ñ«§ýlOÐðl$¯]l Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l… Ðéyýl$§ýl$Æý‡$ 1) ÌZç³°Æ>¦Æý‡×æ Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l… 2) çÜÐ]l${VýS Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l… 3) °Æ>Ã×ê™èlÃMýS Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l… 4) °Æ>Ã×ê™èlÃMýS. çÜÐ]l${VýS Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l… S A K S H I A¯]l$Ð]l¨…^èl$r 3) ÝëÐ]l*hMýS çÜÐ]l$çÜÅËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ^èlÆý‡aËÌZ ´ëÌŸY° B¯]l…¨…^èl$r 4) gê¡Ä¶æ$ ç³™éMýS… Äñæ$yýlË VúÆý‡Ð]l ¿êÐé°² ò³…´÷…¨…^èl$Mö¯]l$r 145. E糯éÅçÜ ç³§ýl®†ÌZ° JMýS ÌZç³… 1) çÜÐ]l$Ķæ*°² ´÷§ýl$ç³# ^ólíÜ.sakshieducation. "çÜÐ]l${VýS çÜÓ¿êÐ]l A¿¶æÅçܯ]l {´ë«§é¯]lÅ™èl' A¯ól¨ D Æý‡MýSOÐðl$¯]l MýSÇMýS$Ë… MýS*Æý‡$μOò³ B«§éÆý‡ç³yìl E…r$…¨ 1) HMýSMóS…{©Ä¶æ$ 糧ýl®† 2) ĶæÊ°sŒæ 糧ýl®† 3) OòÜμÆý‡ÌŒæ 糧ýl®† 4) M>Ë{MýSÐ]l*¯]l$VýS™èl ÑçÙĶæ*Ë AÐ]l$ÇMýS 146. 1986 gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ {ç³×êãMýSÌZ° {糫§é¯]l MýSÇMýS$ËÐŒl$ÌZ Ìôæ° A…Ô¶æ… 1) Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË ç³ÇÆý‡„ýS×æ 2) Ýë…íœ$MýS AÐ]lÆø«§ýlM>˯]l$ ™öËW…^èl$r 3) ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ ç³ÇÆý‡„ýS×æ 4) _¯]l² MýS$r$…º ¿êÐ]l¯]l 147.www.sakshieducation. íÜ˺‹Ü¯]l$ ç³NÇ¢ ^ólĶ欯]l$ 2) E´ë«§éÅĶæ¬yìl ç³°° çÜ$Ë¿¶æ™èlÆý‡… ^ólĶ欯]l$ 3) ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ ѯ]l$rÌZ Õ„ýS×æ°^èl$a¯]l$ 4) A¿¶æÅçܯ]lÌZ ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ´ëÌŸY¯]lyé°MìS www.com .com ™èlMýS$PÐ]l AÐ]lM>Ô¶æÑ$^èl$a¯]l$ 148.

sakshieducation.sakshieducation.com sñæsŒæ õ³ç³ÆŠ‡&2 çÜÐ]l*«§é¯éË$ SERIES .A 91) 4 92) 1 99) 4 100) 2 107) 1 108) 3 115) 2 116) 4 123) -& 124) 3 131) 2 132) 1 139) 3 140) 3 147) 4 148) 2 ÝùçÙÌŒæ çÜtyîl‹Ü 93) 2 101) 4 109) 2 117) 1 125) 1 133) 3 141) 4 149) 3 94) 3 102) 1 110) 3 118) 2 126) 2 134) 4142) 2 150) 1 A S 95) 4 103) 3 111) 1 119) 2 127) 3 135) 2 143) 1 K 96) 2 104) 2 112) 4 120) 3 128) 1 136) 4 144) 3 97) 1 105) 4 113) 2 121) 4 129) 4 137) 1 145) 2 H S www.com I 98) 3 106) 2 114) 3 122) 2 130) 2 138) 1 146) 1 .www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful