CONSTITUfiIA ROM¬NIEI

*
– republicat„ –
TITLUL I Principii generale
Statul rom‚n
ARTICOLUL 1

(1) Rom‚nia este stat na˛ional, suveran ∫i independent, unitar ∫i indivizibil. (2) Forma de guvern„m‚nt a statului rom‚n este republica. (3) Rom‚nia este stat de drept, democratic ∫i social, Ón care demnitatea omului, drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor, libera dezvoltare a personalit„˛ii umane, dreptatea ∫i pluralismul politic reprezint„ valori supreme, Ón spiritul tradi˛iilor democratice ale poporului rom‚n ∫i idealurilor Revolu˛iei din decembrie 1989, ∫i sunt garantate. (4) Statul se organizeaz„ potrivit principiului separa˛iei ∫i echilibrului puterilor — legislativ„, executiv„ ∫i judec„toreasc„ — Ón cadrul democra˛iei constitu˛ionale. (5) Œn Rom‚nia, respectarea Constitu˛iei, a suprema˛iei sale ∫i a legilor este obligatorie. Suveranitatea
ARTICOLUL 2

(1) Suveranitatea na˛ional„ apar˛ine poporului rom‚n, care o exercit„ prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice ∫i corecte, precum ∫i prin referendum.
* Modificat„ ∫i completat„ prin Legea de revizuire a Constitu˛iei Rom‚niei nr. 429/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicat„ de Consiliul Legislativ, Ón temeiul art. 152 din Constitu˛ie, cu reactualizarea denumirilor ∫i d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare (art. 152 a devenit, Ón forma republicat„, art. 156), Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003. Legea de revizuire a Constitu˛iei Rom‚niei nr. 429/2003 a fost aprobat„ prin referendumul na˛ional din 18—19 octombrie 2003 ∫i a intrat Ón vigoare la data de 29 octombrie 2003, data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hot„r‚rii Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului na˛ional din 18—19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitu˛iei Rom‚niei. Constitu˛ia Rom‚niei, Ón forma ini˛ial„, a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a Adun„rii Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 ∫i a intrat Ón vigoare Ón urma aprob„rii ei prin referendumul na˛ional din 8 decembrie 1991.

5

Legisla˛ie electoral„ – 2004

(2) Nici un grup ∫i nici o persoan„ nu pot exercita suveranitatea Ón nume propriu. Teritoriul
ARTICOLUL 3

(1) Teritoriul Rom‚niei este inalienabil. (2) Frontierele ˛„rii sunt consfin˛ite prin lege organic„, cu respectarea principiilor ∫i a celorlalte norme general admise ale dreptului interna˛ional. (3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, Ón comune, ora∫e ∫i jude˛e. Œn condi˛iile legii, unele ora∫e sunt declarate municipii. (4) Pe teritoriul statului rom‚n nu pot fi str„mutate sau colonizate popula˛ii str„ine. Unitatea poporului ∫i egalitatea Óntre cet„˛eni
ARTICOLUL 4

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului rom‚n ∫i solidaritatea cet„˛enilor s„i. (2) Rom‚nia este patria comun„ ∫i indivizibil„ a tuturor cet„˛enilor s„i, f„r„ deosebire de ras„, de na˛ionalitate, de origine etnic„, de limb„, de religie, de sex, de opinie, de apartenen˛„ politic„, de avere sau de origine social„. Cet„˛enia
ARTICOLUL 5

(1) Cet„˛enia rom‚n„ se dob‚nde∫te, se p„streaz„ sau se pierde Ón condi˛iile prev„zute de legea organic„. (2) Cet„˛enia rom‚n„ nu poate fi retras„ aceluia care a dob‚ndit-o prin na∫tere. Dreptul la identitate
ARTICOLUL 6

(1) Statul recunoa∫te ∫i garanteaz„ persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale dreptul la p„strarea, la dezvoltarea ∫i la exprimarea identit„˛ii lor etnice, culturale, lingvistice ∫i religioase. (2) M„surile de protec˛ie luate de stat pentru p„strarea, dezvoltarea ∫i exprimarea identit„˛ii persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale trebuie s„ fie conforme cu principiile de egalitate ∫i de nediscriminare Ón raport cu ceilal˛i cet„˛eni rom‚ni. 6

Constitu˛ia Rom‚niei

Rom‚nii din str„in„tate
ARTICOLUL 7

Statul sprijin„ Ónt„rirea leg„turilor cu rom‚nii din afara frontierelor ˛„rii ∫i ac˛ioneaz„ pentru p„strarea, dezvoltarea ∫i exprimarea identit„˛ii lor etnice, culturale, lingvistice ∫i religioase, cu respectarea legisla˛iei statului ai c„rui cet„˛eni sunt. Pluralismul ∫i partidele politice
ARTICOLUL 8

(1) Pluralismul Ón societatea rom‚neasc„ este o condi˛ie ∫i o garan˛ie a democra˛iei constitu˛ionale. (2) Partidele politice se constituie ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón condi˛iile legii. Ele contribuie la definirea ∫i la exprimarea voin˛ei politice a cet„˛enilor, respect‚nd suveranitatea na˛ional„, integritatea teritorial„, ordinea de drept ∫i principiile democra˛iei. Sindicatele, patronatele ∫i asocia˛iile profesionale
ARTICOLUL 9

Sindicatele, patronatele ∫i asocia˛iile profesionale se constituie ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea potrivit statutelor lor, Ón condi˛iile legii. Ele contribuie la ap„rarea drepturilor ∫i la promovarea intereselor profesionale, economice ∫i sociale ale membrilor lor. Rela˛ii interna˛ionale
ARTICOLUL 10

Rom‚nia Óntre˛ine ∫i dezvolt„ rela˛ii pa∫nice cu toate statele ∫i, Ón acest cadru, rela˛ii de bun„ vecin„tate, Óntemeiate pe principiile ∫i pe celelalte norme general admise ale dreptului interna˛ional. Dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern
ARTICOLUL 11

(1) Statul rom‚n se oblig„ s„ Óndeplineasc„ Óntocmai ∫i cu bun„credin˛„ obliga˛iile ce-i revin din tratatele la care este parte. (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. (3) Œn cazul Ón care un tratat la care Rom‚nia urmeaz„ s„ devin„ parte cuprinde dispozi˛ii contrare Constitu˛iei, ratificarea lui poate avea loc numai dup„ revizuirea Constitu˛iei. 7

Legisla˛ie electoral„ – 2004

Simboluri na˛ionale
ARTICOLUL 12

(1) Drapelul Rom‚niei este tricolor; culorile sunt a∫ezate vertical, Ón ordinea urm„toare Óncep‚nd de la lance: albastru, galben, ro∫u. (2) Ziua na˛ional„ a Rom‚niei este 1 Decembrie. (3) Imnul na˛ional al Rom‚niei este îDe∫teapt„-te rom‚ne“. (4) Stema ˛„rii ∫i sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice. Limba oficial„
ARTICOLUL 13

Œn Rom‚nia, limba oficial„ este limba rom‚n„. Capitala
ARTICOLUL 14

Capitala Rom‚niei este municipiul Bucure∫ti.

TITLUL II Drepturile, libert„˛ile ∫i Óndatoririle fundamentale
CAPITOLUL I Dispozi˛ii comune Universalitatea
ARTICOLUL 15

(1) Cet„˛enii beneficiaz„ de drepturile ∫i de libert„˛ile consacrate prin Constitu˛ie ∫i prin alte legi ∫i au obliga˛iile prev„zute de acestea. (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excep˛ia legii penale sau contraven˛ionale mai favorabile. Egalitatea Ón drepturi
ARTICOLUL 16

(1) Cet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. (3) Func˛iile ∫i demnit„˛ile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, Ón condi˛iile legii, de persoanele care au cet„˛enia rom‚n„ ∫i domiciliul Ón ˛ar„. Statul rom‚n garanteaz„ egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rba˛i pentru ocuparea acestor func˛ii ∫i demnit„˛i. 8

Tratatele interna˛ionale privind drepturile omului ARTICOLUL 20 (1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului. (3) Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot fi extr„da˛i numai Ón baza unei conven˛ii interna˛ionale sau Ón condi˛ii de reciprocitate. cu respectarea tratatelor ∫i a conven˛iilor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte. (2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului.Constitu˛ia Rom‚niei (4) Œn condi˛iile ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. cu excep˛ia cazului Ón care Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile. au prioritate reglement„rile interna˛ionale. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii ARTICOLUL 18 (1) Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii care locuiesc Ón Rom‚nia se bucur„ de protec˛ia general„ a persoanelor ∫i a averilor. cu excep˛ia acelora ce nu sunt compatibile cu absen˛a lor din ˛ar„. cet„˛enii Uniunii care Óndeplinesc cerin˛ele legii organice au dreptul de a alege ∫i de a fi ale∫i Ón autorit„˛ile administra˛iei publice locale. (2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1). ∫i legile interne. Cet„˛enii rom‚ni Ón str„in„tate ARTICOLUL 17 Cet„˛enii rom‚ni se bucur„ Ón str„in„tate de protec˛ia statului rom‚n ∫i trebuie s„-∫i Óndeplineasc„ obliga˛iile. garantat„ de Constitu˛ie ∫i de alte legi. Extr„darea ∫i expulzarea ARTICOLUL 19 (1) Cet„˛eanul rom‚n nu poate fi extr„dat sau expulzat din Rom‚nia. (2) Dreptul de azil se acord„ ∫i se retrage Ón condi˛iile legii. cu pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte. la care Rom‚nia este parte. cet„˛enii rom‚ni pot fi extr„da˛i Ón baza conven˛iilor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte. Ón condi˛iile legii ∫i pe baz„ de reciprocitate. (4) Expulzarea sau extr„darea se hot„r„∫te de justi˛ie. 9 .

s„ verifice periodic.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Accesul liber la justi˛ie ARTICOLUL 21 (1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor. Ón limba pe care o Ón˛elege. de Óndat„. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii ∫i nici unui fel de pedeaps„ sau de tratament inuman ori degradant. (4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i gratuite. precum ∫i dreptul la integritate fizic„ ∫i psihic„ ale persoanei sunt garantate. (4) Arestarea preventiv„ se dispune de judec„tor ∫i numai Ón cursul procesului penal. Libertatea individual„ ARTICOLUL 23 (1) Libertatea individual„ ∫i siguran˛a persoanei sunt inviolabile. re˛inerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai Ón cazurile ∫i cu procedura prev„zute de lege. (5) Œn cursul urm„ririi penale arestarea preventiv„ se poate dispune pentru cel mult 30 de zile ∫i se poate prelungi cu c‚te cel mult 30 de zile. (3) Re˛inerea nu poate dep„∫i 24 de ore. f„r„ ca durata total„ s„ dep„∫easc„ un termen rezonabil. ∫i nu mai mult de 180 de zile. ∫i nu mai t‚rziu de 60 de zile. (2) Perchezi˛ionarea. (7) Œncheierile instan˛ei privind m„sura arest„rii preventive sunt supuse c„ilor de atac prev„zute de lege. dac„ temeiurile care au determinat arestarea preventiv„ au Óncetat sau dac„ instan˛a constat„ c„ nu exist„ temeiuri noi care s„ justifice men˛inerea priv„rii de libertate. punerea Ón libertate a inculpatului. a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime. Ón condi˛iile legii. CAPITOLUL II Drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale Dreptul la via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„ ARTICOLUL 22 (1) Dreptul la via˛„. (3) Pedeapsa cu moartea este interzis„. (8) Celui re˛inut sau arestat i se aduc de Óndat„ la cuno∫tin˛„. (3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil. motivele re˛inerii sau ale arest„rii. legalitatea ∫i temeinicia arest„rii preventive ∫i s„ dispun„. iar 10 . (2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept. (6) Œn faza de judecat„ instan˛a este obligat„.

(2) Œn tot cursul procesului. ordinea public„ sau bunele moravuri. familial„ ∫i privat„. (12) Nici o pedeaps„ nu poate fi stabilit„ sau aplicat„ dec‚t Ón condi˛iile ∫i Ón temeiul legii. dac„ motivele acestor m„suri au disp„rut. 11 . Dreptul la ap„rare ARTICOLUL 24 (1) Dreptul la ap„rare este garantat. (10) Persoana arestat„ preventiv are dreptul s„ cear„ punerea sa Ón libertate provizorie.Constitu˛ia Rom‚niei Ónvinuirea. (13) Sanc˛iunea privativ„ de libertate nu poate fi dec‚t de natur„ penal„. sub control judiciar sau pe cau˛iune. ales sau numit din oficiu. Legea stabile∫te condi˛iile exercit„rii acestui drept. precum ∫i Ón alte situa˛ii prev„zute de lege. (2) Persoana fizic„ are dreptul s„ dispun„ de ea Óns„∫i. (11) P‚n„ la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti de condamnare. Libera circula˛ie ARTICOLUL 25 (1) Dreptul la liber„ circula˛ie. (9) Punerea Ón libertate a celui re˛inut sau arestat este obligatorie. Ón cel mai scurt termen. p„r˛ile au dreptul s„ fie asistate de un avocat. ales sau numit din oficiu. este garantat. precum ∫i de a reveni Ón ˛ar„. familial„ ∫i privat„ ARTICOLUL 26 (1) Autorit„˛ile publice respect„ ∫i ocrotesc via˛a intim„. dac„ nu Óncalc„ drepturile ∫i libert„˛ile altora. Via˛a intim„. Nimeni nu poate p„trunde sau r„m‚ne Ón domiciliul ori Ón re∫edin˛a unei persoane f„r„ Ónvoirea acesteia. (2) Fiec„rui cet„˛ean Ói este asigurat dreptul de a-∫i stabili domiciliul sau re∫edin˛a Ón orice localitate din ˛ar„. Ónvinuirea se aduce la cuno∫tin˛„ numai Ón prezen˛a unui avocat. persoana este considerat„ nevinovat„. Inviolabilitatea domiciliului ARTICOLUL 27 (1) Domiciliul ∫i re∫edin˛a sunt inviolabile. de a emigra. Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate.

c) ap„rarea securit„˛ii na˛ionale sau a ordinii publice. b) Ónl„turarea unei primejdii privind via˛a. Ón condi˛iile legii. integritatea fizic„ sau bunurile unei persoane. (6) P„rin˛ii sau tutorii au dreptul de a asigura. potrivit propriilor convingeri. 12 . prin viu grai. ea trebuie s„ se manifeste Ón spirit de toleran˛„ ∫i de respect reciproc. prin scris. d) prevenirea r„sp‚ndirii unei epidemii. Ón spitale. acte sau ac˛iuni de Ónvr„jbire religioas„. (4) Perchezi˛iile Ón timpul nop˛ii sunt interzise. (3) Cultele religioase sunt libere ∫i se organizeaz„ potrivit statutelor proprii. inclusiv prin Ónlesnirea asisten˛ei religioase Ón armat„. educa˛ia copiilor minori a c„ror r„spundere le revine. (2) Libertatea con∫tiin˛ei este garantat„. Ón penitenciare. al convorbirilor telefonice ∫i al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. (3) Perchezi˛ia se dispune de judec„tor ∫i se efectueaz„ Ón condi˛iile ∫i Ón formele prev„zute de lege. mijloace. al altor trimiteri po∫tale. Nimeni nu poate fi constr‚ns s„ adopte o opinie ori s„ adere la o credin˛„ religioas„.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru urm„toarele situa˛ii: a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti. (4) Œn rela˛iile dintre culte sunt interzise orice forme. Ón afar„ de cazul infrac˛iunilor flagrante. al telegramelor. precum ∫i libertatea credin˛elor religioase nu pot fi Óngr„dite sub nici o form„. a opiniilor sau a credin˛elor ∫i libertatea crea˛iilor de orice fel. Libertatea de exprimare ARTICOLUL 30 (1) Libertatea de exprimare a g‚ndurilor. (5) Cultele religioase sunt autonome fa˛„ de stat ∫i se bucur„ de sprijinul acestuia. contrare convingerilor sale. Secretul coresponden˛ei ARTICOLUL 28 Secretul scrisorilor. Ón azile ∫i Ón orfelinate. Libertatea con∫tiin˛ei ARTICOLUL 29 (1) Libertatea g‚ndirii ∫i a opiniilor.

publice ∫i private. Delictele de pres„ se stabilesc prin lege. sunt obligate s„ asigure informarea corect„ a opiniei publice. (8) R„spunderea civil„ pentru informa˛ia sau pentru crea˛ia adus„ la cuno∫tin˛„ public„ revine editorului sau realizatorului. Dreptul la informa˛ie ARTICOLUL 31 (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informa˛ie de interes public nu poate fi Óngr„dit. prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare Ón public. (4) Nici o publica˛ie nu poate fi suprimat„. rasial„. via˛a particular„ a persoanei ∫i nici dreptul la propria imagine. (7) Sunt interzise de lege def„imarea ˛„rii ∫i a na˛iunii. incitarea la discriminare. (3) Dreptul la informa˛ie nu trebuie s„ prejudicieze m„surile de protec˛ie a tinerilor sau securitatea na˛ional„. sunt inviolabile. Ón condi˛iile legii. Organizarea acestor servicii ∫i controlul parlamentar asupra activit„˛ii lor se reglementeaz„ prin lege organic„. Óndemnul la r„zboi de agresiune. contrare bunelor moravuri. autorului. (3) Libertatea presei implic„ ∫i libertatea de a Ónfiin˛a publica˛ii. la ur„ na˛ional„. prin Ónv„˛„m‚ntul liceal ∫i prin cel profesional. (5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare Ón mas„ obliga˛ia de a face public„ sursa finan˛„rii. de clas„ sau religioas„. onoarea. (2) Cenzura de orice fel este interzis„. organizatorului manifest„rii artistice. Dreptul la Ónv„˛„tur„ ARTICOLUL 32 (1) Dreptul la Ónv„˛„tur„ este asigurat prin Ónv„˛„m‚ntul general obligatoriu. sunt obligate s„ asigure informarea corect„ a cet„˛enilor asupra treburilor publice ∫i asupra problemelor de interes personal. Ele trebuie s„ garanteze grupurilor sociale ∫i politice importante exercitarea dreptului la anten„. la separatism teritorial sau la violen˛„ public„. al postului de radio sau de televiziune. prin 13 .Constitu˛ia Rom‚niei prin imagini. (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea. proprietarului mijlocului de multiplicare. potrivit competen˛elor ce le revin. (5) Serviciile publice de radio ∫i de televiziune sunt autonome. (4) Mijloacele de informare Ón mas„. (2) Autorit„˛ile publice. precum ∫i manifest„rile obscene.

Accesul la cultur„ ARTICOLUL 33 (1) Accesul la cultur„ este garantat. dezvoltarea creativit„˛ii contemporane. Statul acord„ burse sociale de studii copiilor ∫i tinerilor proveni˛i din familii defavorizate ∫i celor institu˛ionaliza˛i. controlul exercit„rii profesiilor medicale ∫i a activit„˛ilor paramedicale. Dreptul la ocrotirea s„n„t„˛ii ARTICOLUL 34 (1) Dreptul la ocrotirea s„n„t„˛ii este garantat. potrivit legii. (3) Dreptul persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale de a Ónv„˛a limba lor matern„ ∫i dreptul de a putea fi instruite Ón aceast„ limb„ sunt garantate. Ónv„˛„m‚ntul se poate desf„∫ura ∫i Óntr-o limb„ de circula˛ie interna˛ional„. 14 . Ónv„˛„m‚ntul religios este organizat ∫i garantat prin lege. promovarea valorilor culturale ∫i artistice ale Rom‚niei Ón lume.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Ónv„˛„m‚ntul superior. particulare ∫i confesionale. (7) Statul asigur„ libertatea Ónv„˛„m‚ntului religios. stimularea artelor. modalit„˛ile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. potrivit cerin˛elor specifice fiec„rui cult. maternitate ∫i recuperare. (3) Organizarea asisten˛ei medicale ∫i a sistemului de asigur„ri sociale pentru boal„. protejarea ∫i conservarea mo∫tenirii culturale. (2) Libertatea persoanei de a-∫i dezvolta spiritualitatea ∫i de a accede la valorile culturii na˛ionale ∫i universale nu poate fi Óngr„dit„. precum ∫i prin alte forme de instruc˛ie ∫i de perfec˛ionare. precum ∫i alte m„suri de protec˛ie a s„n„t„˛ii fizice ∫i mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. Ón condi˛iile legii. (3) Statul trebuie s„ asigure p„strarea identit„˛ii spirituale. (5) Œnv„˛„m‚ntul de toate gradele se desf„∫oar„ Ón unit„˛i de stat. Œn ∫colile de stat. Ón condi˛iile legii. Œn condi˛iile legii. (6) Autonomia universitar„ este garantat„. accidente. (4) Œnv„˛„m‚ntul de stat este gratuit. (2) Œnv„˛„m‚ntul de toate gradele se desf„∫oar„ Ón limba rom‚n„. (2) Statul este obligat s„ ia m„suri pentru asigurarea igienei ∫i a s„n„t„˛ii publice. Ón condi˛iile legii. sprijinirea culturii na˛ionale.

(3) Persoanele fizice ∫i juridice au Óndatorirea de a proteja ∫i a ameliora mediul Ónconjur„tor. 15 . cet„˛enii rom‚ni au dreptul de a alege ∫i de a fi ale∫i Ón Parlamentul European. v‚rsta de cel pu˛in 33 de ani pentru a fi ale∫i Ón Senat ∫i v‚rsta de cel pu˛in 35 de ani pentru a fi ale∫i Ón func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei. demonstra˛iile. ∫i nici persoanele condamnate. Libertatea Óntrunirilor ARTICOLUL 39 Mitingurile. prin hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„. Dreptul de a fi ales Ón Parlamentul European ARTICOLUL 38 Œn condi˛iile ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Ómplini˛i p‚n„ Ón ziua alegerilor inclusiv. potrivit articolului 40 alineatul (3). f„r„ nici un fel de arme. Dreptul de vot ARTICOLUL 36 (1) Cet„˛enii au drept de vot de la v‚rsta de 18 ani. p‚n„ Ón ziua alegerilor inclusiv. Dreptul de a fi ales ARTICOLUL 37 (1) Au dreptul de a fi ale∫i cet„˛enii cu drept de vot care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón articolul 16 alineatul (3). (2) Nu au drept de vot debilii sau aliena˛ii mintal. (2) Statul asigur„ cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.Constitu˛ia Rom‚niei Dreptul la mediu s„n„tos ARTICOLUL 35 (1) Statul recunoa∫te dreptul oric„rei persoane la un mediu Ónconjur„tor s„n„tos ∫i echilibrat ecologic. v‚rsta de cel pu˛in 23 de ani pentru a fi ale∫i Ón Camera Deputa˛ilor sau Ón organele administra˛iei publice locale. procesiunile sau orice alte Óntruniri sunt libere ∫i se pot organiza ∫i desf„∫ura numai Ón mod pa∫nic. la pierderea drepturilor electorale. (2) Candida˛ii trebuie s„ fi Ómplinit. pu∫i sub interdic˛ie. dac„ nu le este interzis„ asocierea Ón partide politice.

(2) Partidele sau organiza˛iile care. militeaz„ Ómpotriva pluralismului politic. (3) Durata normal„ a zilei de lucru este. precum ∫i cele desf„∫urate. Ón patronate ∫i Ón alte forme de asociere. stabilite prin lege. Ón medie. instituirea unui salariu minim brut pe ˛ar„. Alegerea profesiei. poli˛i∫tii ∫i alte categorii de func˛ionari publici stabilite prin lege organic„. regimul de munc„ al femeilor ∫i al tinerilor. precum ∫i alte situa˛ii specifice. (2) Nu constituie munc„ for˛at„: a) activit„˛ile pentru Óndeplinirea Óndatoririlor militare. din motive religioase sau de con∫tiin˛„. repausul s„pt„m‚nal. avoca˛ii poporului. a principiilor statului de drept ori a suveranit„˛ii. (5) Dreptul la negocieri colective Ón materie de munc„ ∫i caracterul obligatoriu al conven˛iilor colective sunt garantate. Ón sindicate.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Dreptul de asociere ARTICOLUL 40 (1) Cet„˛enii se pot asocia liber Ón partide politice. a meseriei sau a ocupa˛iei. membrii activi ai armatei. Ón perioada de deten˛ie sau de libertate condi˛ionat„. (2) Salaria˛ii au dreptul la m„suri de protec˛ie social„. de cel mult 8 ore. 16 . formarea profesional„. (3) Nu pot face parte din partide politice judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale. Ón locul acestora. a integrit„˛ii sau a independen˛ei Rom‚niei sunt neconstitu˛ionale. concediul de odihn„ pl„tit. (4) Asocia˛iile cu caracter secret sunt interzise. prestarea muncii Ón condi˛ii deosebite sau speciale. precum ∫i a locului de munc„ este liber„. prestat„ Ón condi˛ii normale. b) munca unei persoane condamnate. femeile au salariu egal cu b„rba˛ii. Interzicerea muncii for˛ate ARTICOLUL 42 (1) Munca for˛at„ este interzis„. potrivit legii. (4) La munc„ egal„. Munca ∫i protec˛ia social„ a muncii ARTICOLUL 41 (1) Dreptul la munc„ nu poate fi Óngr„dit. Acestea privesc securitatea ∫i s„n„tatea salaria˛ilor. prin scopurile ori prin activitatea lor. magistra˛ii.

(2) Legea stabile∫te condi˛iile ∫i limitele exercit„rii acestui drept. precum ∫i prin mo∫tenire legal„. (2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod egal de lege. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot dob‚ndi dreptul de proprietate privat„ asupra terenurilor numai Ón condi˛iile rezultate din aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i din alte tratate interna˛ionale la care Rom‚nia este parte. Ón condi˛iile prev„zute prin lege organic„. autoritatea public„ poate folosi subsolul oric„rei propriet„˛i imobiliare. indiferent de titular. precum ∫i crean˛ele asupra statului. Dreptul de proprietate privat„ ARTICOLUL 44 (1) Dreptul de proprietate. planta˛iilor sau construc˛iilor. stabilit„ potrivit legii. (5) Pentru lucr„ri de interes general. potrivit legii sau obiceiului. precum ∫i cele care fac parte din obliga˛iile civile normale stabilite de lege. sunt garantate. cu dreapt„ ∫i prealabil„ desp„gubire. economice ∫i sociale.Constitu˛ia Rom‚niei c) presta˛iile impuse Ón situa˛ia creat„ de calamit„˛i ori de alt pericol. revin proprietarului. 17 . (4) Sunt interzise na˛ionalizarea sau orice alte m„suri de trecere silit„ Ón proprietate public„ a unor bunuri pe baza apartenen˛ei sociale. pe baz„ de reciprocitate. Dreptul la grev„ ARTICOLUL 43 (1) Salaria˛ii au dreptul la grev„ pentru ap„rarea intereselor profesionale. etnice. prin justi˛ie. (3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de utilitate public„. politice sau de alt„ natur„ discriminatorie a titularilor. (6) Desp„gubirile prev„zute Ón alineatele (3) ∫i (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau. (7) Dreptul de proprietate oblig„ la respectarea sarcinilor privind protec˛ia mediului ∫i asigurarea bunei vecin„t„˛i. Con˛inutul ∫i limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. precum ∫i pentru alte daune imputabile autorit„˛ii. Ón caz de divergen˛„. precum ∫i garan˛iile necesare asigur„rii serviciilor esen˛iale pentru societate. religioase. cu obliga˛ia de a desp„gubi proprietarul pentru daunele aduse solului. precum ∫i la respectarea celorlalte sarcini care.

(2) Condi˛iile de Óncheiere. la ajutor de ∫omaj ∫i la alte forme de asigur„ri sociale publice sau private. (2) Cet„˛enii au dreptul la pensie. potrivit legii. 18 . libera ini˛iativ„ ∫i exercitarea acestora Ón condi˛iile legii sunt garantate. (3) Copiii din afara c„s„toriei sunt egali Ón fa˛a legii cu cei din c„s„torie. Dreptul la mo∫tenire ARTICOLUL 46 Dreptul la mo∫tenire este garantat. Protec˛ia copiilor ∫i a tinerilor ARTICOLUL 49 (1) Copiii ∫i tinerii se bucur„ de un regim special de protec˛ie ∫i de asisten˛„ Ón realizarea drepturilor lor. la concediu de maternitate pl„tit. prev„zute de lege. C„s„toria religioas„ poate fi celebrat„ numai dup„ c„s„toria civil„. pe egalitatea acestora ∫i pe dreptul ∫i Óndatorirea p„rin˛ilor de a asigura cre∫terea. de desfacere ∫i de nulitate a c„s„toriei se stabilesc prin lege. (9) Bunurile destinate. de natur„ s„ asigure cet„˛enilor un nivel de trai decent. la asisten˛„ medical„ Ón unit„˛ile sanitare de stat. Cet„˛enii au dreptul ∫i la m„suri de asisten˛„ social„. educa˛ia ∫i instruirea copiilor. Nivelul de trai ARTICOLUL 47 (1) Statul este obligat s„ ia m„suri de dezvoltare economic„ ∫i de protec˛ie social„. Caracterul licit al dob‚ndirii se prezum„. folosite sau rezultate din infrac˛iuni ori contraven˛ii pot fi confiscate numai Ón condi˛iile legii. Libertatea economic„ ARTICOLUL 45 Accesul liber al persoanei la o activitate economic„.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (8) Averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„. Familia ARTICOLUL 48 (1) Familia se Óntemeiaz„ pe c„s„toria liber consim˛it„ Óntre so˛i.

Constitu˛ia Rom‚niei (2) Statul acord„ aloca˛ii pentru copii ∫i ajutoare pentru Óngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. cultural„ ∫i sportiv„ a ˛„rii. (4) Autorit„˛ile publice au obliga˛ia s„ r„spund„ la peti˛ii Ón termenele ∫i Ón condi˛iile stabilite potrivit legii. de prevenire ∫i de tratament ale handicapului. Dreptul de peti˛ionare ARTICOLUL 51 (1) Cet„˛enii au dreptul s„ se adreseze autorit„˛ilor publice prin peti˛ii formulate numai Ón numele semnatarilor. Dreptul persoanei v„t„mate de o autoritate public„ ARTICOLUL 52 (1) Persoana v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u ori Óntr-un interes legitim. de o autoritate public„. (3) Exercitarea dreptului de peti˛ionare este scutit„ de tax„. social„. respect‚nd drepturile ∫i Óndatoririle ce revin p„rin˛ilor ∫i tutorilor. Protec˛ia persoanelor cu handicap ARTICOLUL 50 Persoanele cu handicap se bucur„ de protec˛ie special„. economic„. Statul asigur„ realizarea unei politici na˛ionale de egalitate a ∫anselor. folosirea lor Ón activit„˛i care le-ar d„una s„n„t„˛ii. (5) Autorit„˛ile publice au obliga˛ia s„ contribuie la asigurarea condi˛iilor pentru participarea liber„ a tinerilor la via˛a politic„. (3) Exploatarea minorilor. (2) Organiza˛iile legal constituite au dreptul s„ adreseze peti˛ii exclusiv Ón numele colectivelor pe care le reprezint„. (4) Minorii sub v‚rsta de 15 ani nu pot fi angaja˛i ca salaria˛i. Alte forme de protec˛ie social„ a copiilor ∫i a tinerilor se stabilesc prin lege. este Óndrept„˛it„ s„ ob˛in„ recunoa∫terea dreptului pretins sau a interesului legitim. printr-un act administrativ sau prin nesolu˛ionarea Ón termenul legal al unei cereri. R„spunderea statului este stabilit„ Ón condi˛iile legii 19 . moralit„˛ii sau care le-ar pune Ón primejdie via˛a ori dezvoltarea normal„ sunt interzise. (3) Statul r„spunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. (2) Condi˛iile ∫i limitele exercit„rii acestui drept se stabilesc prin lege organic„. anularea actului ∫i repararea pagubei. Ón vederea particip„rii efective a persoanelor cu handicap Ón via˛a comunit„˛ii.

cu excep˛ia voluntarilor. precum ∫i militarii. Ón condi˛iile legii organice. vor depune jur„m‚ntul cerut de lege. M„sura trebuie s„ fie propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o. prin impozite ∫i prin taxe. a drepturilor ∫i a libert„˛ilor cet„˛enilor. dup„ caz. Restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i ARTICOLUL 53 (1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune. la cheltuielile publice. (2) Condi˛iile privind Óndeplinirea Óndatoririlor militare se stabilesc prin lege organic„. r„spund de Óndeplinirea cu credin˛„ a obliga˛iilor ce le revin ∫i. (3) Cet„˛enii pot fi Óncorpora˛i de la v‚rsta de 20 de ani ∫i p‚n„ la v‚rsta de 35 de ani. 20 . ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. prevenirea consecin˛elor unei calamit„˛i naturale. s„ fie aplicat„ Ón mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei dreptului sau a libert„˛ii. pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale.Legisla˛ie electoral„ – 2004 ∫i nu Ónl„tur„ r„spunderea magistra˛ilor care ∫i-au exercitat func˛ia cu rea-credin˛„ sau grav„ neglijen˛„. CAPITOLUL III Œndatoririle fundamentale Fidelitatea fa˛„ de ˛ar„ ARTICOLUL 54 (1) Fidelitatea fa˛„ de ˛ar„ este sacr„. Contribu˛ii financiare ARTICOLUL 56 (1) Cet„˛enii au obliga˛ia s„ contribuie. a ordinii. a s„n„t„˛ii ori a moralei publice. Ap„rarea ˛„rii ARTICOLUL 55 (1) Cet„˛enii au dreptul ∫i obliga˛ia s„ apere Rom‚nia. Ón acest scop. (2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este necesar„ Óntr-o societate democratic„. (2) Cet„˛enii c„rora le sunt Óncredin˛ate func˛ii publice. desf„∫urarea instruc˛iei penale.

anual sau la cererea acestora. (2) Avocatul Poporului ∫i adjunc˛ii s„i nu pot Óndeplini nici o alt„ func˛ie public„ sau privat„. Adjunc˛ii Avocatului Poporului sunt specializa˛i pe domenii de activitate. Exercitarea atribu˛iilor ARTICOLUL 59 (1) Avocatul Poporului Ó∫i exercit„ atribu˛iile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate Ón drepturile ∫i Ón libert„˛ile lor. cu excep˛ia func˛iilor didactice din Ónv„˛„m‚ntul superior. Exercitarea drepturilor ∫i a libert„˛ilor ARTICOLUL 57 Cet„˛enii rom‚ni. Ón situa˛ii excep˛ionale. f„r„ s„ Óncalce drepturile ∫i libert„˛ile celorlal˛i. pentru ocrotirea drepturilor ∫i a libert„˛ilor cet„˛enilor. (3) Orice alte presta˛ii sunt interzise. Raportul Ón fa˛a Parlamentului ARTICOLUL 60 Avocatul Poporului prezint„ celor dou„ Camere ale Parlamentului rapoarte. (2) Autorit„˛ile publice sunt obligate s„ asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar Ón exercitarea atribu˛iilor sale. 21 .Constitu˛ia Rom‚niei (2) Sistemul legal de impuneri trebuie s„ asigure a∫ezarea just„ a sarcinilor fiscale. Ón limitele stabilite de lege. Rapoartele pot con˛ine recomand„ri privind legisla˛ia sau m„suri de alt„ natur„. cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii trebuie s„-∫i exercite drepturile ∫i libert„˛ile constitu˛ionale cu bun„-credin˛„. (3) Organizarea ∫i func˛ionarea institu˛iei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organic„. CAPITOLUL IV Avocatul Poporului Numirea ∫i rolul ARTICOLUL 58 (1) Avocatul Poporului este numit pe o durat„ de 5 ani pentru ap„rarea drepturilor ∫i libert„˛ilor persoanelor fizice. Ón afara celor stabilite prin lege.

22 . Ón raport cu popula˛ia ˛„rii. Alegerea Camerelor ARTICOLUL 62 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul sunt alese prin vot universal. Cet„˛enii unei minorit„˛i na˛ionale pot fi reprezenta˛i numai de o singur„ organiza˛ie. de asediu sau de urgen˛„. modificate sau abrogate legi organice. egal. (3) Parlamentul nou ales se Óntrune∫te. secret ∫i liber exprimat. (2) Parlamentul este alc„tuit din Camera Deputa˛ilor ∫i Senat. care se prelunge∫te de drept Ón stare de mobilizare. de r„zboi. Durata mandatului ARTICOLUL 63 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani. la convocarea Pre∫edintelui Rom‚niei. (2) Organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale. (4) Mandatul Camerelor se prelunge∫te p‚n„ la Óntrunirea legal„ a noului Parlament. care nu Óntrunesc Ón alegeri num„rul de voturi pentru a fi reprezentate Ón Parlament. (2) Alegerile pentru Camera Deputa˛ilor ∫i pentru Senat se desf„∫oar„ Ón cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. direct. potrivit legii electorale. (5) Proiectele de legi sau propunerile legislative Ónscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent Ó∫i continu„ procedura Ón noul Parlament. Œn aceast„ perioad„ nu poate fi revizuit„ Constitu˛ia ∫i nu pot fi adoptate. (3) Num„rul deputa˛ilor ∫i al senatorilor se stabile∫te prin legea electoral„. Ón condi˛iile legii electorale. p‚n„ la Óncetarea acestora.Legisla˛ie electoral„ – 2004 TITLUL III Autorit„˛ile publice CAPITOLUL I Parlamentul Sec˛iunea 1 Organizare ∫i func˛ionare Rolul ∫i structura ARTICOLUL 61 (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului rom‚n ∫i unica autoritate legiuitoare a ˛„rii. Ón cel mult 20 de zile de la alegeri. au dreptul la c‚te un loc de deputat.

(3) Deputa˛ii ∫i senatorii se pot organiza Ón grupuri parlamentare. (2) Fiecare Camer„ Ó∫i alege un birou permanent. potrivit regulamentului fiec„rei Camere. c) declararea mobiliz„rii totale sau par˛iale. se exercit„ Ón ∫edin˛„ comun„. b) aprobarea bugetului de stat ∫i a bugetului asigur„rilor sociale de stat. pentru: a) primirea mesajului Pre∫edintelui Rom‚niei. Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor ∫i pre∫edintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. f) aprobarea strategiei na˛ionale de ap„rare a ˛„rii. a directorilor serviciilor de informa˛ii ∫i exercitarea controlului asupra activit„˛ii acestor servicii. potrivit unui regulament adoptat cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor.Constitu˛ia Rom‚niei Organizarea intern„ ARTICOLUL 64 (1) Organizarea ∫i func˛ionarea fiec„rei Camere se stabilesc prin regulament propriu. Camerele Ó∫i pot constitui comisii comune. la propunerea Pre∫edintelui Rom‚niei. (2) Camerele Ó∫i desf„∫oar„ lucr„rile ∫i Ón ∫edin˛e comune. i) numirea Avocatului Poporului. Membrii birourilor permanente pot fi revoca˛i Ónainte de expirarea mandatului. j) stabilirea statutului deputa˛ilor ∫i al senatorilor. e) suspendarea sau Óncetarea ostilit„˛ilor militare. stabilirea indemniza˛iei ∫i a celorlalte drepturi ale acestora. h) numirea. (5) Birourile permanente ∫i comisiile parlamentare se alc„tuiesc potrivit configura˛iei politice a fiec„rei Camere. d) declararea st„rii de r„zboi. k) Óndeplinirea altor atribu˛ii care. g) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii. (4) Fiecare Camer„ Ó∫i constituie comisii permanente ∫i poate institui comisii de anchet„ sau alte comisii speciale. potrivit Constitu˛iei sau regulamentului. Ceilal˛i membri ai birourilor permanente sunt ale∫i la Ónceputul fiec„rei sesiuni. 23 . ™edin˛ele Camerelor ARTICOLUL 65 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul lucreaz„ Ón ∫edin˛e separate. Resursele financiare ale Camerelor sunt prev„zute Ón bugetele aprobate de acestea.

A doua sesiune Óncepe Ón luna septembrie ∫i nu poate dep„∫i sf‚r∫itul lunii decembrie. la cererea Pre∫edintelui Rom‚niei. de incompatibilitate ori de deces. Mandatul deputa˛ilor ∫i al senatorilor ARTICOLUL 70 (1) Deputa˛ii ∫i senatorii intr„ Ón exerci˛iul mandatului la data Óntrunirii legale a Camerei din care fac parte. Prima sesiune Óncepe Ón luna februarie ∫i nu poate dep„∫i sf‚r∫itul lunii iunie. Ón prezen˛a majorit„˛ii membrilor. Actele juridice ∫i cvorumul legal ARTICOLUL 67 Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul adopt„ legi. de pierdere a drepturilor electorale. 24 . deputa˛ii ∫i senatorii sunt Ón serviciul poporului. Jur„m‚ntul se stabile∫te prin lege organic„.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Sesiuni ARTICOLUL 66 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul se Óntrunesc Ón dou„ sesiuni ordinare pe an. Sec˛iunea a 2-a Statutul deputa˛ilor ∫i al senatorilor Mandatul reprezentativ ARTICOLUL 69 (1) Œn exercitarea mandatului. (3) Convocarea Camerelor se face de pre∫edin˛ii acestora. (2) Calitatea de deputat sau de senator Ónceteaz„ la data Óntrunirii legale a Camerelor nou-alese sau Ón caz de demisie. (2) Orice mandat imperativ este nul. Caracterul public al ∫edin˛elor ARTICOLUL 68 (1) ™edin˛ele celor dou„ Camere sunt publice. hot„r‚ri ∫i mo˛iuni. (2) Camerele pot hot„rÓ ca anumite ∫edin˛e s„ fie secrete. a biroului permanent al fiec„rei Camere ori a cel pu˛in o treime din num„rul deputa˛ilor sau al senatorilor. (2) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul se Óntrunesc ∫i Ón sesiuni extraordinare. sub condi˛ia valid„rii alegerii ∫i a depunerii jur„m‚ntului.

organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Electorale Permanente. Œn cazul Ón care Camera sesizat„ constat„ c„ nu exist„ temei pentru re˛inere. Imunitatea parlamentar„ ARTICOLUL 72 (1) Deputa˛ii ∫i senatorii nu pot fi tra∫i la r„spundere juridic„ pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate Ón exercitarea mandatului. cu excep˛ia celei de membru al Guvernului. (3) Œn caz de infrac˛iune flagrant„. c) statutul deputa˛ilor ∫i al senatorilor. (3) Alte incompatibilit„˛i se stabilesc prin lege organic„. (3) Prin lege organic„ se reglementeaz„: a) sistemul electoral. re˛inu˛i sau aresta˛i f„r„ Óncuviin˛area Camerei din care fac parte. (2) Legile constitu˛ionale sunt cele de revizuire a Constitu˛iei. Sec˛iunea a 3-a Legiferarea Categorii de legi ARTICOLUL 73 (1) Parlamentul adopt„ legi constitu˛ionale. dar nu pot fi perchezi˛iona˛i. (2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibil„ cu exercitarea oric„rei func˛ii publice de autoritate. va dispune imediat revocarea acestei m„suri. 25 . deputa˛ii sau senatorii pot fi re˛inu˛i ∫i supu∫i perchezi˛iei. func˛ionarea ∫i finan˛area partidelor politice. legi organice ∫i legi ordinare. stabilirea indemniza˛iei ∫i a celorlalte drepturi ale acestora. Competen˛a de judecat„ apar˛ine Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. Ministrul Justi˛iei Ól va informa neÓnt‚rziat pe pre∫edintele Camerei asupra re˛inerii ∫i a perchezi˛iei. deputat ∫i senator. Urm„rirea ∫i trimiterea Ón judecat„ penal„ se pot face numai de c„tre Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. (2) Deputa˛ii ∫i senatorii pot fi urm„ri˛i ∫i trimi∫i Ón judecat„ penal„ pentru fapte care nu au leg„tur„ cu voturile sau cu opiniile politice exprimate Ón exercitarea mandatului. Ón acela∫i timp. b) organizarea.Constitu˛ia Rom‚niei Incompatibilit„˛i ARTICOLUL 71 (1) Nimeni nu poate fi. dup„ ascultarea lor.

(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai Ónt‚i Camerei competente s„ le adopte. Ini˛iativa legislativ„ ARTICOLUL 74 (1) Ini˛iativa legislativ„ apar˛ine. l) organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Superior al Magistraturii. s) regimul general al cultelor. a Ministerului Public ∫i a Cur˛ii de Conturi. trebuie s„ fie Ónregistrate cel pu˛in 5. o) organizarea administra˛iei publice locale.000 de semn„turi Ón sprijinul acestei ini˛iative.Legisla˛ie electoral„ – 2004 d) organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului. j) statutul func˛ionarilor publici. p) regimul general privind raporturile de munc„. 26 . f) regimul st„rii de mobilizare par˛ial„ sau total„ a for˛elor armate ∫i al st„rii de r„zboi. e) organizarea Guvernului ∫i a Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii. deputa˛ilor. cele cu caracter interna˛ional. sindicatele. (4) Deputa˛ii. pedepsele ∫i regimul execut„rii acestora.000 de cet„˛eni cu drept de vot. respectiv Ón municipiul Bucure∫ti. ca prim„ Camer„ sesizat„. precum ∫i regimul general privind autonomia local„. m) regimul juridic general al propriet„˛ii ∫i al mo∫tenirii. i) acordarea amnistiei sau a gra˛ierii colective. senatorii ∫i cet„˛enii care exercit„ dreptul la ini˛iativ„ legislativ„ pot prezenta propuneri legislative numai Ón forma cerut„ pentru proiectele de legi. (3) Guvernul Ó∫i exercit„ ini˛iativa legislativ„ prin transmiterea proiectului de lege c„tre Camera competent„ s„ Ól adopte. t) celelalte domenii pentru care Ón Constitu˛ie se prevede adoptarea de legi organice. senatorilor sau unui num„r de cel pu˛in 100. Cet„˛enii care Ó∫i manifest„ dreptul la ini˛iativ„ legislativ„ trebuie s„ provin„ din cel pu˛in un sfert din jude˛ele ˛„rii. (2) Nu pot face obiectul ini˛iativei legislative a cet„˛enilor problemele fiscale. r) statutul minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia. ca prim„ Camer„ sesizat„. dup„ caz. n) organizarea general„ a Ónv„˛„m‚ntului. a instan˛elor judec„tore∫ti. h) infrac˛iunile. patronatele ∫i protec˛ia social„. k) contenciosul administrativ. a teritoriului. amnistia ∫i gra˛ierea. g) regimul st„rii de asediu ∫i al st„rii de urgen˛„. Guvernului. iar Ón fiecare din aceste jude˛e.

ca prim„ Camer„ sesizat„. potrivit alineatului (1). Adoptarea legilor ∫i a hot„r‚rilor ARTICOLUL 76 (1) Legile organice ∫i hot„r‚rile privind regulamentele Camerelor se adopt„ cu votul majorit„˛ii membrilor fiec„rei Camere. Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedur„ de urgen˛„. articolul 120 alineatul (2). Senatului. articolul 58 alineatul (3). articolul 73 alineatul (3) literele e). (5) Dispozi˛iile alineatului (4) referitoare la Óntoarcerea legii se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i Ón cazul Ón care Camera decizional„ adopt„ o prevedere pentru care competen˛a decizional„ apar˛ine primei Camere. k). n). articolul 117 alineatul (3). intr„ Ón competen˛a sa decizional„. l). (3) Dup„ adoptare sau respingere de c„tre prima Camer„ sesizat„. precum ∫i proiectele legilor organice prev„zute la articolul 31 alineatul (5). prevederea este definitiv adoptat„ dac„ ∫i cea de-a doua Camer„ este de acord. ca prim„ Camer„ sesizat„. 27 . (3) La cererea Guvernului sau din proprie ini˛iativ„. articolul 118 alineatele (2) ∫i (3). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii ∫i adopt„rii. (2) Prima Camer„ sesizat„ se pronun˛„ Ón termen de 45 de zile. articolul 79 alineatul (2). o).Constitu˛ia Rom‚niei Sesizarea Camerelor ARTICOLUL 75 (1) Se supun spre dezbatere ∫i adoptare Camerei Deputa˛ilor. (4) Œn cazul Ón care prima Camer„ sesizat„ adopt„ o prevedere care. Œn cazul dep„∫irii acestor termene se consider„ c„ proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. care va decide definitiv Ón procedur„ de urgen˛„. numai pentru prevederea respectiv„. articolul 126 alineatele (4) ∫i (5) ∫i articolul 142 alineatul (5). Pentru coduri ∫i alte legi de complexitate deosebit„ termenul este de 60 de zile. stabilit„ potrivit regulamentului fiec„rei Camere. proiectele de legi ∫i propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri interna˛ionale ∫i a m„surilor legislative ce rezult„ din aplicarea acestor tratate sau acorduri. legea se Óntoarce la prima Camer„ sesizat„. proiectul sau propunerea legislativ„ se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. articolul 102 alineatul (3). articolul 55 alineatul (2). articolul 40 alineatul (3). articolul 105 alineatul (2). (2) Legile ordinare ∫i hot„r‚rile se adopt„ cu votul majorit„˛ii membrilor prezen˛i din fiecare Camer„. Œn caz contrar.

o singur„ dat„. Pre∫edintele poate cere Parlamentului. al unit„˛ii ∫i al integrit„˛ii teritoriale a ˛„rii. Pre∫edintelui Rom‚niei. care avizeaz„ proiectele de acte normative Ón vederea sistematiz„rii. Promulgarea legii se face Ón termen de cel mult 20 de zile de la primire. precum ∫i Óntre stat ∫i societate. (2) Œnfiin˛area.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Promulgarea legii ARTICOLUL 77 (1) Legea se trimite. spre promulgare. reexaminarea legii. Œn acest scop. unific„rii ∫i coordon„rii Óntregii legisla˛ii. Intrarea Ón vigoare a legii ARTICOLUL 78 Legea se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i intr„ Ón vigoare la 3 zile de la data public„rii sau la o dat„ ulterioar„ prev„zut„ Ón textul ei. prin care i s-a confirmat constitu˛ionalitatea. (2) Pre∫edintele Rom‚niei vegheaz„ la respectarea Constitu˛iei ∫i la buna func˛ionare a autorit„˛ilor publice. Pre∫edintele exercit„ func˛ia de mediere Óntre puterile statului. Consiliul Legislativ ARTICOLUL 79 (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului. (2) Œnainte de promulgare. (3) Dac„ Pre∫edintele a cerut reexaminarea legii ori dac„ s-a cerut verificarea constitu˛ionalit„˛ii ei. promulgarea legii se face Ón cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dup„ reexaminare sau de la primirea deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale. El ˛ine eviden˛a oficial„ a legisla˛iei Rom‚niei. CAPITOLUL II Pre∫edintele Rom‚niei Rolul Pre∫edintelui ARTICOLUL 80 (1) Pre∫edintele Rom‚niei reprezint„ statul rom‚n ∫i este garantul independen˛ei na˛ionale. organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organic„. 28 .

29 . (2) Pre∫edintele Rom‚niei Ó∫i exercit„ mandatul p‚n„ la depunerea jur„m‚ntului de Pre∫edintele nou ales. Incompatibilit„˛i ∫i imunit„˛i ARTICOLUL 84 (1) Œn timpul mandatului. drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor. Ón ∫edin˛„ comun„. s„ ap„r democra˛ia. Óntre primii doi candida˛i stabili˛i Ón ordinea num„rului de voturi ob˛inute Ón primul tur. independen˛a. (2) Este declarat ales candidatul care a Óntrunit. s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii. Ón primul tur de scrutin. Validarea mandatului ∫i depunerea jur„m‚ntului ARTICOLUL 82 (1) Rezultatul alegerilor pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei este validat de Curtea Constitu˛ional„. secret ∫i liber exprimat. direct. A∫a s„-mi ajute Dumnezeu!“. unitatea ∫i integritatea teritorial„ a Rom‚niei. suveranitatea. se organizeaz„ al doilea tur de scrutin. Acestea pot fi ∫i succesive. Ón caz de r„zboi sau de catastrof„. Este declarat ales candidatul care a ob˛inut cel mai mare num„r de voturi. majoritatea de voturi ale aleg„torilor Ónscri∫i Ón listele electorale. (3) Œn cazul Ón care nici unul dintre candida˛i nu a Óntrunit aceast„ majoritate. (4) Nici o persoan„ nu poate Óndeplini func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei dec‚t pentru cel mult dou„ mandate. urm„torul jur„m‚nt: îJur s„-mi d„ruiesc toat„ puterea ∫i priceperea pentru prop„∫irea spiritual„ ∫i material„ a poporului rom‚n. Durata mandatului ARTICOLUL 83 (1) Mandatul Pre∫edintelui Rom‚niei este de 5 ani ∫i se exercit„ de la data depunerii jur„m‚ntului. prin lege organic„. (2) Candidatul a c„rui alegere a fost validat„ depune Ón fa˛a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului. egal. (3) Mandatul Pre∫edintelui Rom‚niei poate fi prelungit. Pre∫edintele Rom‚niei nu poate fi membru al unui partid ∫i nu poate Óndeplini nici o alt„ func˛ie public„ sau privat„.Constitu˛ia Rom‚niei Alegerea Pre∫edintelui ARTICOLUL 81 (1) Pre∫edintele Rom‚niei este ales prin vot universal.

la propunerea primului-ministru. Mesaje ARTICOLUL 88 Pre∫edintele Rom‚niei adreseaz„ Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale na˛iunii. la cererea primului-ministru. asigurarea ordinii publice ∫i. pe unii membri ai Guvernului. Participarea la ∫edin˛ele Guvernului ARTICOLUL 87 (1) Pre∫edintele Rom‚niei poate lua parte la ∫edin˛ele Guvernului Ón care se dezbat probleme de interes na˛ional privind politica extern„. ap„rarea ˛„rii. Dizolvarea Parlamentului ARTICOLUL 89 (1) Dup„ consultarea pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ∫i a liderilor grupurilor parlamentare. Pre∫edintele revoc„ ∫i nume∫te. Pre∫edintele Rom‚niei va putea exercita atribu˛ia prev„zut„ la alineatul (2) numai pe baza aprob„rii Parlamentului. dac„ acesta nu a acordat votul de Óncredere pentru 30 . Ón alte situa˛ii. acordat„ la propunerea primului-ministru. (2) Pre∫edintele Rom‚niei prezideaz„ ∫edin˛ele Guvernului la care particip„. (3) Dac„ prin propunerea de remaniere se schimb„ structura sau compozi˛ia politic„ a Guvernului. (2) Œn caz de remaniere guvernamental„ sau de vacan˛„ a postului. Numirea Guvernului ARTICOLUL 85 (1) Pre∫edintele Rom‚niei desemneaz„ un candidat pentru func˛ia de prim-ministru ∫i nume∫te Guvernul pe baza votului de Óncredere acordat de Parlament. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplic„ Ón mod corespunz„tor.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (2) Pre∫edintele Rom‚niei se bucur„ de imunitate. Consultarea Guvernului ARTICOLUL 86 Pre∫edintele Rom‚niei poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente ∫i de importan˛„ deosebit„. Pre∫edintele Rom‚niei poate s„ dizolve Parlamentul.

negociate de Guvern. 31 . (3) Reprezentan˛ii diplomatici ai altor state sunt acredita˛i pe l‚ng„ Pre∫edintele Rom‚niei. el se convoac„ de drept Ón 24 de ore de la declan∫area agresiunii. Atribu˛ii Ón domeniul politicii externe ARTICOLUL 91 (1) Pre∫edintele Óncheie tratate interna˛ionale Ón numele Rom‚niei. (3) Œn caz de agresiune armat„ Óndreptat„ Ómpotriva ˛„rii. Referendumul ARTICOLUL 90 Pre∫edintele Rom‚niei. (3) Parlamentul nu poate fi dizolvat Ón ultimele 6 luni ale mandatului Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i nici Ón timpul st„rii de mobilizare. Numai Ón cazuri excep˛ionale. desfiin˛area sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. se aprob„ sau se ratific„ potrivit procedurii stabilite prin lege. Ón cel mult 5 zile de la adoptare. dup„ consultarea Parlamentului. (2) El poate declara. poate cere poporului s„-∫i exprime. hot„r‚rea Pre∫edintelui se supune ulterior aprob„rii Parlamentului. Dac„ Parlamentul nu se afl„ Ón sesiune. Parlamentul poate fi dizolvat o singur„ dat„. acrediteaz„ ∫i recheam„ reprezentan˛ii diplomatici ai Rom‚niei ∫i aprob„ Ónfiin˛area. de asediu sau de urgen˛„. (2) Pre∫edintele. ∫i le supune spre ratificare Parlamentului. la propunerea Guvernului. prin referendum. mobilizarea par˛ial„ sau total„ a for˛elor armate. printr-un mesaj. cu aprobarea prealabil„ a Parlamentului. Celelalte tratate ∫i acorduri interna˛ionale se Óncheie.Constitu˛ia Rom‚niei formarea Guvernului Ón termen de 60 de zile de la prima solicitare ∫i numai dup„ respingerea a cel pu˛in dou„ solicit„ri de Ónvestitur„. Óntr-un termen rezonabil. Atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii ARTICOLUL 92 (1) Pre∫edintele Rom‚niei este comandantul for˛elor armate ∫i Óndepline∫te func˛ia de pre∫edinte al Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii. Pre∫edintele Rom‚niei ia m„suri pentru respingerea agresiunii ∫i le aduce neÓnt‚rziat la cuno∫tin˛„ Parlamentului. (2) Œn cursul unui an. de r„zboi. voin˛a cu privire la probleme de interes na˛ional.

(2) Propunerea de suspendare din func˛ie poate fi ini˛iat„ de cel pu˛in o treime din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor ∫i se aduce. la cuno∫tin˛„ Pre∫edintelui. pot hot„rÓ punerea sub acuzare a Pre∫edintelui Rom‚niei pentru Ónalt„ tr„dare. Ón cel mult 5 zile de la luarea acesteia.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (4) Œn caz de mobilizare sau de r„zboi Parlamentul Ó∫i continu„ activitatea pe toat„ durata acestor st„ri. dup„ consultarea Cur˛ii Constitu˛ionale. (2) Dac„ Parlamentul nu se afl„ Ón sesiune. se convoac„ de drept Ón 24 de ore de la declararea lor. (2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi ini˛iat„ de majoritatea deputa˛ilor ∫i senatorilor ∫i se aduce. d) acord„ gra˛ierea individual„. de general ∫i de amiral. la 32 . c) nume∫te Ón func˛ii publice. el se convoac„ de drept Ón cel mult 48 de ore de la instituirea st„rii de asediu sau a st„rii de urgen˛„ ∫i func˛ioneaz„ pe toat„ durata acestora. neÓnt‚rziat. M„suri excep˛ionale ARTICOLUL 93 (1) Pre∫edintele Rom‚niei instituie. cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor. Ón ∫edin˛„ comun„. Ón cel mult 30 de zile se organizeaz„ un referendum pentru demiterea Pre∫edintelui. starea de asediu sau starea de urgen˛„ Ón Óntreaga ˛ar„ ori Ón unele unit„˛i administrativ-teritoriale ∫i solicit„ Parlamentului Óncuviin˛area m„surii adoptate. iar dac„ nu se afl„ Ón sesiune. b) acord„ gradele de mare∫al. neÓnt‚rziat. (3) Dac„ propunerea de suspendare din func˛ie este aprobat„. cu votul a cel pu˛in dou„ treimi din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor. Pre∫edintele Rom‚niei poate fi suspendat din func˛ie de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat. potrivit legii. Pre∫edintele poate da Parlamentului explica˛ii cu privire la faptele ce i se imput„. Punerea sub acuzare ARTICOLUL 96 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul. Ón condi˛iile prev„zute de lege. Suspendarea din func˛ie ARTICOLUL 95 (1) Œn cazul s„v‚r∫irii unor fapte grave prin care Óncalc„ prevederile Constitu˛iei. Ón ∫edin˛„ comun„. Alte atribu˛ii ARTICOLUL 94 Pre∫edintele Rom‚niei Óndepline∫te ∫i urm„toarele atribu˛ii: a) confer„ decora˛ii ∫i titluri de onoare.

b) ∫i d) se contrasemneaz„ de primul-ministru. (2) Œn termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacan˛a func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei. de demitere din func˛ie. (4) Competen˛a de judecat„ apar˛ine Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. interimatul se asigur„. Pre∫edintele este demis de drept la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii de condamnare. articolul 92 alineatele (2) ∫i (3). de pre∫edintele Senatului sau de pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor. de imposibilitate definitiv„ a exercit„rii atribu˛iilor sau de deces. prin care se Óncalc„ prevederile Constitu˛iei. Ón ordine. se aplic„ articolul 95 ∫i articolul 98. Pre∫edintele Rom‚niei emite decrete care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Pre∫edinte. R„spunderea pre∫edintelui interimar ARTICOLUL 99 Dac„ persoana care asigur„ interimatul func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei s„v‚r∫e∫te fapte grave. (2) Atribu˛iile prev„zute la articolele 88—90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului func˛iei preziden˛iale. Nepublicarea atrage inexisten˛a decretului. Interimatul func˛iei ARTICOLUL 98 (1) Dac„ func˛ia de Pre∫edinte devine vacant„ ori dac„ Pre∫edintele este suspendat din func˛ie sau dac„ se afl„ Ón imposibilitate temporar„ de a-∫i exercita atribu˛iile.Constitu˛ia Rom‚niei cuno∫tin˛„ Pre∫edintelui Rom‚niei pentru a putea da explica˛ii cu privire la faptele ce i se imput„. (2) Decretele emise de Pre∫edintele Rom‚niei Ón exercitarea atribu˛iilor sale prev„zute Ón articolul 91 alineatele (1) ∫i (2). Actele Pre∫edintelui ARTICOLUL 100 (1) Œn exercitarea atribu˛iilor sale. Vacan˛a func˛iei ARTICOLUL 97 (1) Vacan˛a func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei intervine Ón caz de demisie. articolul 93 alineatul (1) ∫i articolul 94 literele a). 33 . (3) De la data punerii sub acuzare ∫i p‚n„ la data demiterii Pre∫edintele este suspendat de drept.

Ón urma consult„rii partidului care are majoritatea absolut„ Ón Parlament ori. (2) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale. asigur„ realizarea politicii interne ∫i externe a ˛„rii ∫i exercit„ conducerea general„ a administra˛iei publice. 34 . potrivit programului s„u de guvernare acceptat de Parlament. Jur„m‚ntul de credin˛„ ARTICOLUL 104 (1) Primul-ministru. Ón termen de 10 zile de la desemnare. Œnvestitura ARTICOLUL 103 (1) Pre∫edintele Rom‚niei desemneaz„ un candidat pentru func˛ia de prim-ministru. Ón fa˛a Pre∫edintelui Rom‚niei. CAPITOLUL III Guvernul Rolul ∫i structura ARTICOLUL 102 (1) Guvernul. (3) Guvernul este alc„tuit din prim-ministru.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Indemniza˛ia ∫i celelalte drepturi ARTICOLUL 101 Indemniza˛ia ∫i celelalte drepturi ale Pre∫edintelui Rom‚niei se stabilesc prin lege. votul de Óncredere al Parlamentului asupra programului ∫i a Óntregii liste a Guvernului. mini∫tri ∫i al˛i membri stabili˛i prin lege organic„. jur„m‚ntul de la articolul 82. Guvernul coopereaz„ cu organismele sociale interesate. (3) Programul ∫i lista Guvernului se dezbat de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat. dac„ nu exist„ o asemenea majoritate. Parlamentul acord„ Óncredere Guvernului cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor. mini∫trii ∫i ceilal˛i membri ai Guvernului vor depune individual. (2) Guvernul Ón Óntregul s„u ∫i fiecare membru Ón parte Ó∫i exercit„ mandatul. Ón ∫edin˛„ comun„. a partidelor reprezentate Ón Parlament. Óncep‚nd de la data depunerii jur„m‚ntului. (2) Candidatul pentru func˛ia de prim-ministru va cere.

a st„rii de incompatibilitate. pe perioada imposibilit„˛ii exercit„rii atribu˛iilor. De asemenea. (4) Prevederile alineatului (3) se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i celorlal˛i membri ai Guvernului. Ónceteaz„ dac„ primul-ministru Ó∫i reia activitatea Ón Guvern. pentru o perioad„ de cel mult 45 de zile. cu excep˛ia celei de deputat sau de senator. Interimatul. a pierderii drepturilor electorale. (2) Hot„r‚rile se emit pentru organizarea execut„rii legilor. Pre∫edintele Rom‚niei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar. (3) Ordonan˛ele se emit Ón temeiul unei legi speciale de abilitare. pentru a Óndeplini atribu˛iile primului-ministru. cu excep˛ia revoc„rii. sau este Ón imposibilitate de a-∫i exercita atribu˛iile. la propunerea primului-ministru. prezint„ Camerei Deputa˛ilor sau Senatului rapoarte ∫i declara˛ii cu privire la politica Guvernului. respect‚nd atribu˛iile ce le revin. Œncetarea func˛iei de membru al Guvernului ARTICOLUL 106 Func˛ia de membru al Guvernului Ónceteaz„ Ón urma demisiei. a decesului. p‚n„ la formarea noului Guvern. Actele Guvernului ARTICOLUL 108 (1) Guvernul adopt„ hot„r‚ri ∫i ordonan˛e. (2) Alte incompatibilit„˛i se stabilesc prin lege organic„. 35 . a revoc„rii.Constitu˛ia Rom‚niei Incompatibilit„˛i ARTICOLUL 105 (1) Func˛ia de membru al Guvernului este incompatibil„ cu exercitarea altei func˛ii publice de autoritate. Primul-ministru ARTICOLUL 107 (1) Primul-ministru conduce Guvernul ∫i coordoneaz„ activitatea membrilor acestuia. precum ∫i Ón alte cazuri prev„zute de lege. (2) Pre∫edintele Rom‚niei nu-l poate revoca pe primul-ministru. ea este incompatibil„ cu exercitarea unei func˛ii de reprezentare profesional„ salarizate Ón cadrul organiza˛iilor cu scop comercial. Ón limitele ∫i Ón condi˛iile prev„zute de aceasta. (3) Dac„ primul-ministru se afl„ Ón una dintre situa˛iile prev„zute la articolul 106. care se dezbat cu prioritate. De asemenea.

(3) Cazurile de r„spundere ∫i pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerial„. CAPITOLUL IV Raporturile Parlamentului cu Guvernul Informarea Parlamentului ARTICOLUL 111 (1) Guvernul ∫i celelalte organe ale administra˛iei publice. Competen˛a de judecat„ apar˛ine Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. ori este Ón imposibilitatea de a-∫i exercita atribu˛iile mai mult de 45 de zile. (2) Numai Camera Deputa˛ilor. Senatul ∫i Pre∫edintele Rom‚niei au dreptul s„ cear„ urm„rirea penal„ a membrilor Guvernului pentru faptele s„v‚r∫ite Ón exerci˛iul func˛iei lor. (2) Guvernul este demis la data retragerii de c„tre Parlament a Óncrederii acordate sau dac„ primul-ministru se afl„ Ón una dintre situa˛iile prev„zute la articolul 106. Ón cadrul controlului parlamentar al activit„˛ii lor. (3) Œn situa˛iile prev„zute Ón alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103. cu excep˛ia revoc„rii. Trimiterea Ón judecat„ a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din func˛ie. Dac„ s-a cerut urm„rirea penal„. Fiecare membru al Guvernului r„spunde politic solidar cu ceilal˛i membri pentru activitatea Guvernului ∫i pentru actele acestuia. Nepublicarea atrage inexisten˛a hot„r‚rii sau a ordonan˛ei. (4) Guvernul al c„rui mandat a Óncetat potrivit alineatelor (1) ∫i (2) Óndepline∫te numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice. Œncetarea mandatului ARTICOLUL 110 (1) Guvernul Ó∫i exercit„ mandatul p‚n„ la data valid„rii alegerilor parlamentare generale. p‚n„ la depunerea jur„m‚ntului de membrii noului Guvern. R„spunderea membrilor Guvernului ARTICOLUL 109 (1) Guvernul r„spunde politic numai Ón fa˛a Parlamentului pentru Óntreaga sa activitate. se contrasemneaz„ de mini∫trii care au obliga˛ia punerii lor Ón executare ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. Pre∫edintele Rom‚niei poate dispune suspendarea acestora din func˛ie. sunt obligate s„ prezinte 36 . Hot„r‚rile care au caracter militar se comunic„ numai institu˛iilor interesate.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (4) Hot„r‚rile ∫i ordonan˛ele adoptate de Guvern se semneaz„ de primul-ministru.

cu excep˛ia cazului Ón care Guvernul Ó∫i angajeaz„ r„spunderea potrivit articolului 114. Ón aceea∫i sesiune. cu privire la o problem„ ce a f„cut obiectul unei interpel„ri. pot retrage Óncrederea acordat„ Guvernului prin adoptarea unei mo˛iuni de cenzur„. depus„ Ón termen de 3 zile de la prezentarea programului. solicitarea inform„rii este obligatorie. (2) Guvernul este demis dac„ o mo˛iune de cenzur„. cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor. (2) Camera Deputa˛ilor sau Senatul poate adopta o mo˛iune simpl„ prin care s„-∫i exprime pozi˛ia cu privire la o problem„ de politic„ intern„ sau extern„ ori. Angajarea r„spunderii Guvernului ARTICOLUL 114 (1) Guvernul Ó∫i poate angaja r„spunderea Ón fa˛a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului. a declara˛iei de 37 . Œntreb„ri. Œn cazul Ón care o ini˛iativ„ legislativ„ implic„ modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigur„rilor sociale de stat. Ón condi˛iile prev„zute de regulamentele celor dou„ Camere ale Parlamentului. asupra unui program. Mo˛iunea de cenzur„ ARTICOLUL 113 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul. (4) Dac„ mo˛iunea de cenzur„ a fost respins„. participarea lor este obligatorie. a unei declara˛ii de politic„ general„ sau a unui proiect de lege. Ón ∫edin˛„ comun„. de Senat sau de comisiile parlamentare. (3) Mo˛iunea de cenzur„ se dezbate dup„ 3 zile de la data c‚nd a fost prezentat„ Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere. o nou„ mo˛iune de cenzur„. (2) Membrii Guvernului au acces la lucr„rile Parlamentului. (2) Mo˛iunea de cenzur„ poate fi ini˛iat„ de cel pu˛in o p„trime din num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor ∫i se comunic„ Guvernului la data depunerii. interpel„ri ∫i mo˛iuni simple ARTICOLUL 112 (1) Guvernul ∫i fiecare dintre membrii s„i au obliga˛ia s„ r„spund„ la Óntreb„rile sau la interpel„rile formulate de deputa˛i sau de senatori. deputa˛ii ∫i senatorii care au semnat-o nu mai pot ini˛ia. dup„ caz. Dac„ li se solicit„ prezen˛a. prin intermediul pre∫edin˛ilor acestora.Constitu˛ia Rom‚niei informa˛iile ∫i documentele cerute de Camera Deputa˛ilor. Ón ∫edin˛„ comun„.

38 . Delegarea legislativ„ ARTICOLUL 115 (1) Parlamentul poate adopta o lege special„ de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonan˛e Ón domenii care nu fac obiectul legilor organice. (6) Ordonan˛ele de urgen˛„ nu pot fi adoptate Ón domeniul legilor constitu˛ionale. (5) Ordonan˛a de urgen˛„ intr„ Ón vigoare numai dup„ depunerea sa spre dezbatere Ón procedur„ de urgen˛„ la Camera competent„ s„ fie sesizat„ ∫i dup„ publicarea ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. libert„˛ile ∫i Óndatoririle prev„zute de Constitu˛ie. Dac„ Ón termen de cel mult 30 de zile de la depunere. dup„ caz. ordonan˛ele se supun aprob„rii Parlamentului. modificat sau completat. Ón mod obligatoriu. (4) Guvernul poate adopta ordonan˛e de urgen˛„ numai Ón situa˛ii extraordinare a c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„. se consider„ adoptat.Legisla˛ie electoral„ – 2004 politic„ general„ sau a proiectului de lege. (3) Dac„ legea de abilitare o cere. (4) Œn cazul Ón care Pre∫edintele Rom‚niei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3). Nerespectarea termenului atrage Óncetarea efectelor ordonan˛ei. drepturile electorale ∫i nu pot viza m„suri de trecere silit„ a unor bunuri Ón proprietate public„. dezbaterea acesteia se va face Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere. dac„ nu se afl„ Ón sesiune. iar aplicarea programului sau a declara˛iei de politic„ general„ devine obligatorie pentru Guvern. cu amendamente acceptate de Guvern. aceasta este considerat„ adoptat„ ∫i se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea Ón procedur„ de urgen˛„. proiectul de lege prezentat. domeniul ∫i data p‚n„ la care se pot emite ordonan˛e. Ordonan˛a de urgen˛„ cuprinz‚nd norme de natura legii organice se aprob„ cu majoritatea prev„zut„ la articolul 76 alineatul (1). drepturile. p‚n„ la Ómplinirea termenului de abilitare. de la trimitere. dup„ caz. (3) Dac„ Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2). Camerele. (2) Legea de abilitare va stabili. a fost votat„ Ón condi˛iile articolului 113. potrivit procedurii legislative. se convoac„ Ón mod obligatoriu Ón 5 zile de la depunere sau. nu pot afecta regimul institu˛iilor fundamentale ale statului. av‚nd obliga˛ia de a motiva urgen˛a Ón cuprinsul acestora. Camera sesizat„ nu se pronun˛„ asupra ordonan˛ei.

se stabilesc prin lege organic„. numai dac„ legea le recunoa∫te aceast„ competen˛„. CAPITOLUL V Administra˛ia public„ Sec˛iunea 1 Administra˛ia public„ central„ de specialitate Structura ARTICOLUL 116 (1) Ministerele se organizeaz„ numai Ón subordinea Guvernului. Œnfiin˛area ARTICOLUL 117 (1) Ministerele se Ónfiin˛eaz„. preg„tirea popula˛iei. (2) Guvernul ∫i ministerele. 39 . (2) Structura sistemului na˛ional de ap„rare.Constitu˛ia Rom‚niei (7) Ordonan˛ele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprob„ sau se resping printr-o lege Ón care vor fi cuprinse ∫i ordonan˛ele ale c„ror efecte au Óncetat potrivit alineatului (3). precum ∫i statutul cadrelor militare. (8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa. a independen˛ei ∫i a unit„˛ii statului. a integrit„˛ii teritoriale a ˛„rii ∫i a democra˛iei constitu˛ionale. Ón subordinea lor. pot Ónfiin˛a organe de specialitate. (3) Autorit„˛i administrative autonome se pot Ónfiin˛a prin lege organic„. se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ potrivit legii. Œn condi˛iile legii ∫i ale tratatelor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte. cu avizul Cur˛ii de Conturi. m„surile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonan˛ei. dac„ este cazul. For˛ele armate ARTICOLUL 118 (1) Armata este subordonat„ exclusiv voin˛ei poporului pentru garantarea suveranit„˛ii. armata contribuie la ap„rarea colectiv„ Ón sistemele de alian˛„ militar„ ∫i particip„ la ac˛iuni privind men˛inerea sau restabilirea p„cii. a economiei ∫i a teritoriului pentru ap„rare. (2) Alte organe de specialitate se pot organiza Ón subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorit„˛i administrative autonome.

Consiliul Suprem de Ap„rare a fi„rii ARTICOLUL 119 Consiliul Suprem de Ap„rare a fi„rii organizeaz„ ∫i coordoneaz„ unitar activit„˛ile care privesc ap„rarea ˛„rii ∫i securitatea na˛ional„. autonomiei locale ∫i deconcentr„rii serviciilor publice.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (3) Prevederile alineatelor (1) ∫i (2) se aplic„. Sec˛iunea a 2-a Administra˛ia public„ local„ Principii de baz„ ARTICOLUL 120 (1) Administra˛ia public„ din unit„˛ile administrativ-teritoriale se Óntemeiaz„ pe principiile descentraliz„rii. Autorit„˛i comunale ∫i or„∫ene∫ti ARTICOLUL 121 (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice. Ón condi˛iile legii. (4) Organizarea de activit„˛i militare sau paramilitare Ón afara unei autorit„˛i statale este interzis„. prin care se realizeaz„ autonomia local„ Ón comune ∫i Ón ora∫e. ∫i celorlalte componente ale for˛elor armate stabilite potrivit legii. precum ∫i la ac˛iuni de men˛inere sau de restabilire a p„cii. (3) Autorit„˛ile prev„zute la alineatul (1) se pot constitui ∫i Ón subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. participarea la men˛inerea securit„˛ii interna˛ionale ∫i la ap„rarea colectiv„ Ón sistemele de alian˛„ militar„. (2) Consiliile locale ∫i primarii func˛ioneaz„. sta˛iona. Ón condi˛iile legii. ca autorit„˛i administrative autonome ∫i rezolv„ treburile publice din comune ∫i din ora∫e. sunt consiliile locale alese ∫i primarii ale∫i. Ón condi˛iile prev„zute de legea organic„. Ón mod corespunz„tor. (2) Œn unit„˛ile administrativ-teritoriale Ón care cet„˛enii apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale au o pondere semnificativ„ se asigur„ folosirea limbii minorit„˛ii na˛ionale respective Ón scris ∫i oral Ón rela˛iile cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale ∫i cu serviciile publice deconcentrate. (5) Pe teritoriul Rom‚niei pot intra. 40 . desf„∫ura opera˛iuni sau trece trupe str„ine numai Ón condi˛iile legii sau ale tratatelor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte.

(3) Judec„torii sunt independen˛i ∫i se supun numai legii. al celui local sau al primarului. Ón cazul Ón care consider„ actul ilegal. consiliile locale ∫i primari. 41 . (2) Justi˛ia este unic„. Ón vederea realiz„rii serviciilor publice de interes jude˛ean. impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i. CAPITOLUL VI Autoritatea judec„toreasc„ Sec˛iunea 1 Instan˛ele judec„tore∫ti Œnf„ptuirea justi˛iei ARTICOLUL 124 (1) Justi˛ia se Ónf„ptuie∫te Ón numele legii. Prefectul ARTICOLUL 123 (1) Guvernul nume∫te un prefect Ón fiecare jude˛ ∫i Ón municipiul Bucure∫ti. Ón condi˛iile legii. (4) Œntre prefec˛i. nu exist„ raporturi de subordonare. (2) Consiliul jude˛ean este ales ∫i func˛ioneaz„ Ón condi˛iile legii. (5) Prefectul poate ataca. pe de alt„ parte. (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local ∫i conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe ale administra˛iei publice centrale din unit„˛ile administrativ-teritoriale. Ón fa˛a instan˛ei de contencios administrativ. Statutul judec„torilor ARTICOLUL 125 (1) Judec„torii numi˛i de Pre∫edintele Rom‚niei sunt inamovibili. Actul atacat este suspendat de drept. precum ∫i consiliile jude˛ene ∫i pre∫edin˛ii acestora. (3) Atribu˛iile prefectului se stabilesc prin lege organic„.Constitu˛ia Rom‚niei Consiliul jude˛ean ARTICOLUL 122 (1) Consiliul jude˛ean este autoritatea administra˛iei publice pentru coordonarea activit„˛ii consiliilor comunale ∫i or„∫ene∫ti. pe de o parte. un act al consiliului jude˛ean.

cu excep˛ia func˛iilor didactice din Ónv„˛„m‚ntul superior. Folosirea limbii materne ∫i a interpretului Ón justi˛ie ARTICOLUL 128 (1) Procedura judiciar„ se desf„∫oar„ Ón limba rom‚n„. (3) Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie asigur„ interpretarea ∫i aplicarea unitar„ a legii de c„tre celelalte instan˛e judec„tore∫ti. (4) Compunerea Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i regulile de func˛ionare a acesteia se stabilesc prin lege organic„. dup„ caz. (6) Controlul judec„toresc al actelor administrative ale autorit„˛ilor publice. prin dispozi˛ii din ordonan˛e declarate neconstitu˛ionale. pe calea contenciosului administrativ. precum ∫i promovarea. a unor persoane din afara magistraturii.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (2) Propunerile de numire. cu posibilitatea particip„rii. este garantat. 42 . Instan˛ele de contencios administrativ sunt competente s„ solu˛ioneze cererile persoanelor v„t„mate prin ordonan˛e sau. cu excep˛ia celor care privesc raporturile cu Parlamentul. dup„ caz. afar„ de cazurile prev„zute de lege. (3) Func˛ia de judec„tor este incompatibil„ cu orice alt„ func˛ie public„ sau privat„. Caracterul public al dezbaterilor ARTICOLUL 127 ™edin˛ele de judecat„ sunt publice. precum ∫i a actelor de comandament cu caracter militar. Instan˛ele judec„tore∫ti ARTICOLUL 126 (1) Justi˛ia se realizeaz„ prin Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i prin celelalte instan˛e judec„tore∫ti stabilite de lege. (2) Cet„˛enii rom‚ni apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale au dreptul s„ se exprime Ón limba matern„ Ón fa˛a instan˛elor de judecat„. Prin lege organic„ pot fi Ónfiin˛ate instan˛e specializate Ón anumite materii. potrivit competen˛ei sale. (2) Competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege. transferarea ∫i sanc˛ionarea judec„torilor sunt de competen˛a Consiliului Superior al Magistraturii. (5) Este interzis„ Ónfiin˛area de instan˛e extraordinare. Ón condi˛iile legii sale organice. Ón condi˛iile legii organice.

43 .Constitu˛ia Rom‚niei (3) Modalit„˛ile de exercitare a dreptului prev„zut la alineatul (2). al impar˛ialit„˛ii ∫i al controlului ierarhic. Ón procesele penale acest drept este asigurat Ón mod gratuit. prin interpret. precum ∫i drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor. Statutul procurorilor ARTICOLUL 132 (1) Procurorii Ó∫i desf„∫oar„ activitatea potrivit principiului legalit„˛ii. Ón condi˛iile legii. (4) Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii care nu Ón˛eleg sau nu vorbesc limba rom‚n„ au dreptul de a lua cuno∫tin˛„ de toate actele ∫i lucr„rile dosarului. Ministerul Public reprezint„ interesele generale ale societ„˛ii ∫i ap„r„ ordinea de drept. Folosirea c„ilor de atac ARTICOLUL 129 Œmpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti. (2) Ministerul Public Ó∫i exercit„ atribu˛iile prin procurori constitui˛i Ón parchete. (2) Func˛ia de procuror este incompatibil„ cu orice alt„ func˛ie public„ sau privat„. conduc ∫i supravegheaz„ activitatea de cercetare penal„ a poli˛iei judiciare. inclusiv prin folosirea de interpre˛i sau traduceri. Poli˛ia instan˛elor ARTICOLUL 130 Instan˛ele judec„tore∫ti dispun de poli˛ia pus„ Ón serviciul lor. Ón condi˛iile legii. Ón condi˛iile legii. p„r˛ile interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac. sub autoritatea ministrului justi˛iei. (3) Parchetele func˛ioneaz„ pe l‚ng„ instan˛ele de judecat„. de a vorbi Ón instan˛„ ∫i de a pune concluzii. cu excep˛ia func˛iilor didactice din Ónv„˛„m‚ntul superior. se vor stabili astfel Ónc‚t s„ nu Ómpiedice buna administrare a justi˛iei ∫i s„ nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesa˛i. Sec˛iunea a 2-a Ministerul Public Rolul Ministerului Public ARTICOLUL 131 (1) Œn activitatea judiciar„.

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani. iar cea de-a doua din 5 procurori. Œn aceste situa˛ii. Ón condi˛iile legii.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Sec˛iunea a 3-a Consiliul Superior al Magistraturii Rolul ∫i structura ARTICOLUL 133 (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independen˛ei justi˛iei. una pentru judec„tori ∫i una pentru procurori. potrivit procedurii stabilite prin legea sa organic„. ace∫tia particip„ numai la lucr„rile Ón plen. pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. care se bucur„ de Ónalt„ reputa˛ie profesional„ ∫i moral„. c) ministrul justi˛iei. ace∫tia fac parte din dou„ sec˛ii. ale∫i de Senat. ce nu poate fi reÓnnoit. (2) Consiliul Superior al Magistraturii Óndepline∫te rolul de instan˛„ de judecat„. (5) Hot„r‚rile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret. prima sec˛ie este compus„ din 9 judec„tori. dintre magistra˛ii prev„zu˛i la alineatul (2) litera a). cu excep˛ia celor prev„zute la articolul 134 alineatul (2). ministrul justi˛iei. Ón domeniul r„spunderii disciplinare a judec„torilor ∫i a procurorilor. pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i procurorul general 44 . (6) Pre∫edintele Rom‚niei prezideaz„ lucr„rile Consiliului Superior al Magistraturii la care particip„. (3) Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an. Atribu˛ii ARTICOLUL 134 (1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Pre∫edintelui Rom‚niei numirea Ón func˛ie a judec„torilor ∫i a procurorilor. b) 2 reprezentan˛i ai societ„˛ii civile. din care: a) 14 sunt ale∫i Ón adun„rile generale ale magistra˛ilor ∫i valida˛i de Senat. (7) Hot„r‚rile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive ∫i irevocabile. cu excep˛ia celor stagiari. (2) Consiliul Superior al Magistraturii este alc„tuit din 19 membri. prin sec˛iile sale. speciali∫ti Ón domeniul dreptului.

TITLUL IV Economia ∫i finan˛ele publice Economia ARTICOLUL 135 (1) Economia Rom‚niei este economie de pia˛„. financiar„ ∫i valutar„. apele cu poten˛ial energetic valorificabil. Œn condi˛iile legii organice. a artei ∫i protec˛ia dreptului de autor. g) aplicarea politicilor de dezvoltare regional„ Ón concordan˛„ cu obiectivele Uniunii Europene. e) refacerea ∫i ocrotirea mediului Ónconjur„tor. bazat„ pe libera ini˛iativ„ ∫i concuren˛„. ele pot fi date Ón administrare regiilor autonome ori 45 . Ón realizarea rolului s„u de garant al independen˛ei justi˛iei. fac obiectul exclusiv al propriet„˛ii publice. f) crearea condi˛iilor necesare pentru cre∫terea calit„˛ii vie˛ii. b) protejarea intereselor na˛ionale Ón activitatea economic„. c) stimularea cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice na˛ionale. spa˛iul aerian. crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de produc˛ie. plajele. marea teritorial„. precum ∫i alte bunuri stabilite de legea organic„. d) exploatarea resurselor naturale. Proprietatea ARTICOLUL 136 (1) Proprietatea este public„ sau privat„. resursele naturale ale zonei economice ∫i ale platoului continental. (3) Hot„r‚rile Consiliului Superior al Magistraturii Ón materie disciplinar„ pot fi atacate la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. (4) Consiliul Superior al Magistraturii Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii stabilite prin legea sa organic„. Ón concordan˛„ cu interesul na˛ional. (4) Bunurile proprietate public„ sunt inalienabile. (3) Bog„˛iile de interes public ale subsolului.Constitu˛ia Rom‚niei al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie nu au drept de vot. de interes na˛ional. precum ∫i men˛inerea echilibrului ecologic. (2) Statul trebuie s„ asigure: a) libertatea comer˛ului. (2) Proprietatea public„ este garantat„ ∫i ocrotit„ prin lege ∫i apar˛ine statului sau unit„˛ilor administrativ-teritoriale. protec˛ia concuren˛ei loiale.

pe care le supune. separat. (3) Sumele reprezent‚nd contribu˛iile la constituirea unor fonduri se folosesc. Ón limitele ∫i Ón condi˛iile legii. iar subdiviziunea acestuia. ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale ∫i ale institu˛iilor publice sunt reglementate prin lege. Ón condi˛iile legii. 46 . ele pot fi date Ón folosin˛„ gratuit„ institu˛iilor de utilitate public„. Sistemul financiar ARTICOLUL 137 (1) Formarea. numai potrivit destina˛iei acestora. (5) Nici o cheltuial„ bugetar„ nu poate fi aprobat„ f„r„ stabilirea sursei de finan˛are. (4) Bugetele locale se elaboreaz„. (2) Impozitele ∫i taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau jude˛ene. bugetul asigur„rilor sociale de stat ∫i bugetele locale ale comunelor. se aprob„ ∫i se execut„ Ón condi˛iile legii. (5) Proprietatea privat„ este inviolabil„. (3) Dac„ legea bugetului de stat ∫i legea bugetului asigur„rilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel pu˛in 3 zile Ónainte de expirarea exerci˛iului bugetar. prin lege organic„ se poate recunoa∫te circula˛ia ∫i Ónlocuirea monedei na˛ionale cu aceea a Uniunii Europene. Impozite.Legisla˛ie electoral„ – 2004 institu˛iilor publice sau pot fi concesionate ori Ónchiriate. taxe ∫i alte contribu˛ii ARTICOLUL 139 (1) Impozitele. Bugetul public na˛ional ARTICOLUL 138 (1) Bugetul public na˛ional cuprinde bugetul de stat. Óntrebuin˛area ∫i controlul resurselor financiare ale statului. de asemenea. ale ora∫elor ∫i ale jude˛elor. (2) Moneda na˛ional„ este leul. administrarea. banul. taxele ∫i orice alte venituri ale bugetului de stat ∫i ale bugetului asigur„rilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. p‚n„ la adoptarea noilor bugete. Ón condi˛iile legii organice. (2) Guvernul elaboreaz„ anual proiectul bugetului de stat ∫i pe cel al asigur„rilor sociale de stat. Œn condi˛iile ader„rii la Uniunea European„. aprob„rii Parlamentului. se aplic„ Ón continuare bugetul de stat ∫i bugetul asigur„rilor sociale de stat ale anului precedent.

Ei sunt supu∫i incompatibilit„˛ilor prev„zute de lege pentru judec„tori. (2) Curtea Constitu˛ional„ se compune din nou„ judec„tori. TITLUL V Curtea Constitu˛ional„ Structura ARTICOLUL 142 (1) Curtea Constitu˛ional„ este garantul suprema˛iei Constitu˛iei. de administrare ∫i de Óntrebuin˛are a resurselor financiare ale statului ∫i ale sectorului public. Membrii Cur˛ii de Conturi sunt independen˛i Ón exercitarea mandatului lor ∫i inamovibili pe toat„ durata acestuia. din 3 Ón 3 ani. (3) Trei judec„tori sunt numi˛i de Camera Deputa˛ilor. care nu poate fi prelungit sau Ónnoit. numi˛i pentru un mandat de 9 ani. Ón condi˛iile prev„zute de legea organic„ a Cur˛ii.Constitu˛ia Rom‚niei Curtea de Conturi ARTICOLUL 140 (1) Curtea de Conturi exercit„ controlul asupra modului de formare. (3) La cererea Camerei Deputa˛ilor sau a Senatului. 47 . (6) Revocarea membrilor Cur˛ii de Conturi se face de c„tre Parlament. (4) Consilierii de conturi sunt numi˛i de Parlament pentru un mandat de 9 ani. Consiliul Economic ∫i Social ARTICOLUL 141 Consiliul Economic ∫i Social este organ consultativ al Parlamentului ∫i al Guvernului Ón domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organic„ de Ónfiin˛are. Ón cazurile ∫i condi˛iile prev„zute de lege. care nu poate fi prelungit sau Ónnoit. cuprinz‚nd ∫i neregulile constatate. (2) Curtea de Conturi prezint„ anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public na˛ional din exerci˛iul bugetar expirat. (5) Curtea de Conturi se Ónnoie∫te cu o treime din consilierii de conturi numi˛i de Parlament. trei de Senat ∫i trei de Pre∫edintele Rom‚niei. litigiile rezultate din activitatea Cur˛ii de Conturi se solu˛ioneaz„ de instan˛ele judec„tore∫ti specializate. organizare ∫i func˛ionare. Œn condi˛iile legii organice. Curtea de Conturi controleaz„ modul de gestionare a resurselor publice ∫i raporteaz„ despre cele constatate.

la sesizarea unuia dintre pre∫edin˛ii celor dou„ Camere. pentru o perioad„ de 3 ani.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (4) Judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale aleg. a unui grup parlamentar sau a unui num„r de cel pu˛in 50 de deputa˛i sau de cel pu˛in 25 de senatori. pre∫edintele acesteia. din 3 Ón 3 ani. a Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. Ónainte de promulgarea acestora. Atribu˛ii ARTICOLUL 146 Curtea Constitu˛ional„ are urm„toarele atribu˛ii: a) se pronun˛„ asupra constitu˛ionalit„˛ii legilor. Independen˛a ∫i inamovibilitatea ARTICOLUL 145 Judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale sunt independen˛i Ón exercitarea mandatului lor ∫i inamovibili pe durata acestuia. a unui num„r de cel pu˛in 50 de deputa˛i sau de cel pu˛in 25 de senatori. Incompatibilit„˛i ARTICOLUL 144 Func˛ia de judec„tor al Cur˛ii Constitu˛ionale este incompatibil„ cu oricare alt„ func˛ie public„ sau privat„. prin vot secret. la sesizarea Pre∫edintelui Rom‚niei. a Guvernului. din oficiu. ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau de 48 . b) se pronun˛„ asupra constitu˛ionalit„˛ii tratatelor sau altor acorduri interna˛ionale. Condi˛ii pentru numire ARTICOLUL 143 Judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale trebuie s„ aib„ preg„tire juridic„ superioar„. a unui num„r de cel pu˛in 50 de deputa˛i sau de cel pu˛in 25 de senatori. cu excep˛ia func˛iilor didactice din Ónv„˛„m‚ntul juridic superior. c) se pronun˛„ asupra constitu˛ionalit„˛ii regulamentelor Parlamentului. Ón condi˛iile prev„zute de legea organic„ a Cur˛ii. a Avocatului Poporului. la sesizarea unuia dintre pre∫edin˛ii celor dou„ Camere. (5) Curtea Constitu˛ional„ se Ónnoie∫te cu o treime din judec„torii ei. precum ∫i. d) hot„r„∫te asupra excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate privind legile ∫i ordonan˛ele. a unuia dintre pre∫edin˛ii celor dou„ Camere. Ónalt„ competen˛„ profesional„ ∫i o vechime de cel pu˛in 18 ani Ón activitatea juridic„ sau Ón Ónv„˛„m‚ntul juridic superior. asupra ini˛iativelor de revizuire a Constitu˛iei.

dispozi˛iile constatate ca fiind neconstitu˛ionale sunt suspendate de drept. i) vegheaz„ la respectarea procedurii pentru organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului ∫i confirm„ rezultatele acestuia. Pe durata acestui termen. (3) Œn cazul Ón care constitu˛ionalitatea tratatului sau acordului interna˛ional a fost constatat„ potrivit articolului 146 litera b). Tratatul sau acordul interna˛ional constatat ca fiind neconstitu˛ional nu poate fi ratificat. j) verific„ Óndeplinirea condi˛iilor pentru exercitarea ini˛iativei legislative de c„tre cet„˛eni. acesta nu poate face obiectul unei excep˛ii de neconstitu˛ionalitate. f) vegheaz„ la respectarea procedurii pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i confirm„ rezultatele sufragiului. nu pun de acord prevederile neconstitu˛ionale cu dispozi˛iile Constitu˛iei. Parlamentul este obligat s„ reexamineze dispozi˛iile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Cur˛ii Constitu˛ionale. Ó∫i Ónceteaz„ efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale dac„.Constitu˛ia Rom‚niei arbitraj comercial. 49 . la cererea Pre∫edintelui Rom‚niei. dup„ caz. a primului-ministru sau a pre∫edintelui Consiliului Superior al Magistraturii. h) d„ aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei. l) Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii prev„zute de legea organic„ a Cur˛ii. De la data public„rii. (4) Deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. constatate ca fiind neconstitu˛ionale. a unuia dintre pre∫edin˛ii celor dou„ Camere. (2) Œn cazurile de neconstitu˛ionalitate care privesc legile. e) solu˛ioneaz„ conflictele juridice de natur„ constitu˛ional„ dintre autorit„˛ile publice. excep˛ia de neconstitu˛ionalitate poate fi ridicat„ ∫i direct de Avocatul Poporului. Parlamentul sau Guvernul. g) constat„ existen˛a Ómprejur„rilor care justific„ interimatul Ón exercitarea func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei ∫i comunic„ cele constatate Parlamentului ∫i Guvernului. Ón acest interval. Deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale ARTICOLUL 147 (1) Dispozi˛iile din legile ∫i ordonan˛ele Ón vigoare. precum ∫i cele din regulamente. Ónainte de promulgarea acestora. k) hot„r„∫te asupra contesta˛iilor care au ca obiect constitu˛ionalitatea unui partid politic. deciziile sunt general obligatorii ∫i au putere numai pentru viitor.

(3) Prevederile alineatelor (1) ∫i (2) se aplic„. de cel pu˛in o p„trime din 50 . Pre∫edintele Rom‚niei. ∫i pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.Legisla˛ie electoral„ – 2004 TITLUL VI Integrarea euroatlantic„ Integrarea Ón Uniunea European„ ARTICOLUL 148 (1) Aderarea Rom‚niei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene. se face prin lege adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului. au prioritate fa˛„ de dispozi˛iile contrare din legile interne. cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor. (2) Ca urmare a ader„rii. Guvernul ∫i autoritatea judec„toreasc„ garanteaz„ aducerea la Óndeplinire a obliga˛iilor rezultate din actul ader„rii ∫i din prevederile alineatului (2). TITLUL VII Revizuirea Constitu˛iei Ini˛iativa revizuirii ARTICOLUL 150 (1) Revizuirea Constitu˛iei poate fi ini˛iat„ de Pre∫edintele Rom‚niei la propunerea Guvernului. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord ARTICOLUL 149 Aderarea Rom‚niei la Tratatul Atlanticului de Nord se face prin lege adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului. cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor. precum ∫i al exercit„rii Ón comun cu celelalte state membre a competen˛elor prev„zute Ón aceste tratate. Ón mod corespunz„tor. (4) Parlamentul. precum ∫i celelalte reglement„ri comunitare cu caracter obligatoriu. Ón scopul transfer„rii unor atribu˛ii c„tre institu˛iile comunitare. prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. cu respectarea prevederilor actului de aderare. (5) Guvernul transmite celor dou„ Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu Ónainte ca acestea s„ fie supuse aprob„rii institu˛iilor Uniunii Europene.

51 . (2) De asemenea. pluralismul politic ∫i limba oficial„ nu pot forma obiectul revizuirii. unitar ∫i indivizibil al statului rom‚n. (3) Constitu˛ia nu poate fi revizuit„ pe durata st„rii de asediu sau a st„rii de urgen˛„ ∫i nici Ón timp de r„zboi. cu o majoritate de cel pu˛in dou„ treimi din num„rul membrilor fiec„rei Camere. hot„r„sc cu votul a cel pu˛in trei p„trimi din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor. TITLUL VIII Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii Intrarea Ón vigoare ARTICOLUL 153 Prezenta Constitu˛ie intr„ Ón vigoare la data aprob„rii ei prin referendum. La aceea∫i dat„.000 de semn„turi Ón sprijinul acestei ini˛iative. (3) Revizuirea este definitiv„ dup„ aprobarea ei prin referendum. independent. independen˛a justi˛iei. (2) Dac„ prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord. organizat Ón cel mult 30 de zile de la data adopt„rii proiectului sau a propunerii de revizuire. iar Ón fiecare din aceste jude˛e sau Ón municipiul Bucure∫ti trebuie s„ fie Ónregistrate cel pu˛in 20. Constitu˛ia din 21 august 1965 este ∫i r„m‚ne Ón Óntregime abrogat„.Constitu˛ia Rom‚niei num„rul deputa˛ilor sau al senatorilor. forma republican„ de guvern„m‚nt. Limitele revizuirii ARTICOLUL 152 (1) Dispozi˛iile prezentei Constitu˛ii privind caracterul na˛ional. Procedura de revizuire ARTICOLUL 151 (1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat. precum ∫i de cel pu˛in 500. Ón ∫edin˛„ comun„.000 de cet„˛eni cu drept de vot. nici o revizuire nu poate fi f„cut„ dac„ are ca rezultat suprimarea drepturilor ∫i a libert„˛ilor fundamentale ale cet„˛enilor sau a garan˛iilor acestora. integritatea teritoriului. (2) Cet„˛enii care ini˛iaz„ revizuirea Constitu˛iei trebuie s„ provin„ din cel pu˛in jum„tate din jude˛ele ˛„rii. Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul.

Constitu˛ia. Republicarea Constitu˛iei ARTICOLUL 156 Legea de revizuire a Constitu˛iei se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei Ón termen de 5 zile de la data adopt„rii. cu reactualizarea denumirilor. Ón m„sura Ón care ele nu contravin prezentei Constitu˛ii. Ón termen de 12 luni de la data intr„rii Ón vigoare a legii sale de organizare. existente la data intr„rii Ón vigoare a legii de revizuire. d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare. (2) Consiliul Legislativ. litigiile rezultate din activitatea Cur˛ii de Conturi vor fi solu˛ionate de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti ordinare. (6) P‚n„ la constituirea instan˛elor judec„tore∫ti specializate. dup„ aprobarea prin referendum. modificat„ ∫i completat„. (5) Judec„torii Ón func˛ie ai Cur˛ii Supreme de Justi˛ie ∫i consilierii de conturi numi˛i de Parlament Ó∫i continu„ activitatea p‚n„ la data expir„rii mandatului pentru care au fost numi˛i. la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi ace∫tia vor putea fi numi˛i pentru Ónc„ un mandat de 3 ani sau de 6 ani. va examina conformitatea legisla˛iei cu prezenta Constitu˛ie ∫i va face Parlamentului sau. Guvernului. (3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplic„ Óncep‚nd cu urm„torul mandat preziden˛ial. dup„ caz. (4) Dispozi˛iile cu privire la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie vor fi aduse la Óndeplinire Ón cel mult 2 ani de la data intr„rii Ón vigoare a legii de revizuire. (2) Institu˛iile prev„zute de Constitu˛ie. r„m‚n Ón func˛iune p‚n„ la constituirea celor noi. propuneri corespunz„toare. Dispozi˛ii tranzitorii ARTICOLUL 155 (1) Proiectele de legi ∫i propunerile legislative Ón curs de legiferare se dezbat ∫i se adopt„ potrivit dispozi˛iilor constitu˛ionale anterioare intr„rii Ón vigoare a legii de revizuire. 52 . se republic„ de c„tre Consiliul Legislativ. Pentru asigurarea Ónnoirii Cur˛ii de Conturi din 3 Ón 3 ani.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Conflictul temporal de legi ARTICOLUL 154 (1) Legile ∫i toate celelalte acte normative r„m‚n Ón vigoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful