Viša tehnološka škola Šabac

SEMINARSKI RAD

Tema:TEHNOLOŠKI POSTUPAK DOBIJANJA CINEB
KONCENTRATA I FORMULATA CINEB S-65

Mentor: Mr Slavica Ilić Šabac,2005 godine

Kandidat: Nikola Belobaba Indeks br:71/03

1

CINEB
Cineb je cink-etilen-bis-ditio-karbamat:C4H6N2S4Zn H S | || CH2— N — C —S | CH2— N — C —S | || H S Dobija se reakcijom Na-etilen- bis-ditio-karbamata(nabama) i vodenog rastvora Zn-sulfata, a nabam se dobija iz etilendiamina i ugljenikdisulfida u vodenom rastvoru.Čisti nabam je bezbojna, kristalna materija lako rastvorna u vodi, pošto je nekristalni oblik nestabilan, u trgovini se pojavljuje kao rastvor sa oko 19% nabama.Kao fungicid ne može da se koristi usled velike rastvorljivosti u vodi.Zato se prevodi u nerastvornu cinkovu so reakcijom sa cink sulfatom.Dobijeni cineb je slabo rastvoran u vodi, te je pogodan za upotrebu kao fungicid.Kvalitet gotovog proizvoda (cineba):dobijeni prah sadrži oko 90% cink- etilen- bis-ditiokarbamata (cineba) i maksimalno do 1% vlage, oko 2.5% rastvorljivih materija u dimetilformamidu. Sirovine za proizvodnju cineba: Ugljenik disulfid (CS2) karakterističan nadražujući miris, zapaljiv, bezbojan do slabo žućkast, otrovan Specifična težina:1.2628 (20/4) 1.272 (15/15) 1.260 (25/25) Indeks refrakcije:1.6315 (15°C) 1.6295 (18°C) Površinski napon:32.33 (din/cm) Interval zapaljivosti:1.25% zapreminskih, u vazduhu donja granica Temperatura paljenja:30°C Specifična toplota:84.3 cal/g Toplota stvaranja:246.6 tečan (kcal/gmol) Upotrebljava se kao rastvarač za masti, ulja, smole, gumu, vosak, za organske sinteze, šibice... ežina čiste pare:3400 mg/l Temperatura samozapaljivosti:257°F Kritična temperatura:273°C Kritični pritisak:72.9atm. NaOH-tehničke koncetracije 39-45% ZnSO4—kao rastvor koji sadrži 120-155 g/l Zn,2.59 g/l Mn i čiji je pH=5.5 H2SO4 –koncetracije 93% \ Zn / Strukturna formula

Opis tehnološkog postupka
Etilen diamin se u skladišta prebacuje komprimovanim azotom (jer je zapaljiv) a iz rezervoara centrifugalnom pumpom se prebacuje u mernu posudu za etilen diamin.

2

NaOH komprimovanim vazduhom se transportuje u merne posude za NaOH. CS2 se iz železnicke cisterne u skladišne rezervoare potiskuje vodom.Ovi rezervoari su uronjeni u bazen sa vodom. Rastvor ZnSO4 transportuje se iz skladišnog rezervoara u dozirne posude komprimovanim vazduhom.Postupak ima sledeće faze: 1.Dobijanje nabama 2.Taloženje cineba 3.Filtriranje i ispiranje cineba 4.Sušenje pogače cineba 1) Dobijanje nabama CS2,C2H8N2,NaOH CH2— NH2 | +2CS2 + 2NaOH = CH2— NH2 S || CH2— NH —C—S—Na | CH2— NH —C—S—Na || S nabam Za dobijanje nabama u dozirne posude se prebace tačno u određenom stehiometrijskom odnosu sirovine,a voda u reaktor preko vodomera. Posle puštanja vode u rezervoar (reaktor) se pušta odgovarajuća količina etilendiamina uz mešanje bez hlađenja.Zatim se ispušta prva polovina CS2 uz hlađenje i mešanje i vodi se računa o maksimalnoj temperaturi od 35°C,a da pri tom nema temperaturnih skokova, a ona se dešava protokom sirovina i hlađenjem.NaOH se u početku dodaje brže ali treba paziti da se nabam ne crveni,da se ne stvara Na-tritiokarbamat (Na 2CS3), crvene boje.On utiče na kvalitet nabama a njegovim razlaganjem nastaje CS 2,veoma otrovan i zapaljiv i u smeši sa vazduhom eksplozivan. Zadnjih 40-50 litara NaOH se dodaje sto je moguće sporije,oko 0,5-1 l/min uz stalno mešanje vodeći računa o pH vrednosti.Radna temperatura može ici i do 38 stepena C u zimskom periodu.Ipak se radi sa temperaturom od 35°C jer na višim temperaturama dolazi do naglih otparavanja sirovina sa nižim tačkama ključanja.Stvaranje ovih gasova zahteva stalno nošenje maske,a ima i gubitaka sirovine.Kraj reakcije se poznaje po nabamu žute boje,nema u višku ni jedne od komponenata,a pH=9,0-9,5.Kada se dobije nabam,nastavlja se mešanje 30-35 minuta i kao takav se koristi za proizvodnju cineba. Stvara se etilen-bis-ditio-karbaminska kiselina:

+ 2H2O

CH2— NH2 | CH2— NH2

+2CS2

=

S || CH2— NH —C—S—H | CH2— NH —C—S—H || S

3

S || CH2— NH —C—S—H | CH2— NH —C—S—H || S

+ 2NaOH =

S || CH2— NH —C—S—Na | CH2— NH —C—S—Na || S

+ 2H2O

2)Taloženje cineba
Taloženje cineba se odvija u precipitatoru (taložniku).

S || CH2— NH —C—S—Na | CH2— NH —C—S—Na || S +ZnSO4 =

S || CH2— NH —C—S | CH2— NH —C—S || S cineb \ Zn + Na2SO4 /

Vrši se razmena Na i Zn jona. U taložnik se nalije voda i rastvor cink-sulfata i zagreva do 35°C uz mešanje.Zatim se dozira nabam u suspenziju cink-sulfata.Ta masa se meša par minuta i uzima kontrolna proba(suspenzija cineba).Ta kontrolna proba se profiltrira i u filtratu se sa 1% bakar-sulfata vrši test proba na nabam.Ako se obrazuje mrk talog bakar- etilen-bis-ditio-karbamata,to znači da nije bilo dovoljno cinka i da imamo u višku nabama.Ako nemamo mrk talog,znači da je sav nabam utrošen.Testiranje cink-sulfata:drugi deo filtrata se testira cink-sulfat sa kalijum-fero-cijanidom i ako se stvara pihtijast talog cink-fero cijanida,znači da imamo u višku cink sulfata.Proces se podešava tako da se nagrađuje belo zamućenje kad ga ima u višku. Reakcije kontrolnih proba:

4

S || CH2— NH —C—S—Na | CH2— NH —C—S—Na || S + CuSO4 =

S || CH2— NH —C—S \ | / CH2— NH —C—S || S Cu + Na2SO4

2ZnSO4 + K4[Fe(CN)6] = Zn2[Fe(CN)6] + 2 K2SO4 pihtijast talog Masa se zakiseli sa sumpornom kiselinom do pH=4-5.

3)Filtriranje cineba
Kontrolisanje pH vrednosti (da bude pH=4-5) vrši se univerzalnim indikatorskim papirom.Ova se suspenzija četvorostepenom pumpom prebacuje u ramske filter prese.Na oaj se način filter presa puni suspenzijom.Na ramovima filter prese se zadržava čvrsta materija:cineb 30-40%,a u tečnost natrijum-sulfat i voda odlaze u kanalizaciju preko prelivnog kanala.Pri pražnjenju taložnika, odmah se dodaje voda za ispiranje istog.Kada pritisak u manometru na presi dostigne od 4-4.2 atm pumpa se zaustavlja, prestaje se sa filtriranjem jer je presa napunjena.Zatim se uključi pumpa i voda nastavlja sa ispiranjem pogače cineba.Ispiranje traje oko 30 min.Kada je ispiranje gotovo , zaustavi se pumpa, pusti se vazduh pod pritiskom od 25 atm oko 20-45 minuta.Kada je izduvavanje gotovo, filter presa se rasklapa, a pogača se vadi u japanere iz kojih se ravnomerno raspoređuje na ajuminijumske tepsije, koje se slažu u specijalne ramove sa točkićima za kretanje po šinama u tunelskoj sušnici.

4)Sušenje pogače cineba
Sušenje se vrši u tunelskoj sušnici na temperaturi od 80°C. Ne sme se ići na više temperature, jer na višim temperaturama dolazi do razlaganja cineba.

5

Normativ sirovina, radne snage i energije za proizvonju cineba: CS2 560 kg/t EDA 230 kg/t Zn iz rastvora 228 kg/t NaOH 291 kg/t H2SO4 9 kg/t Radna snaga El. energija Para Voda 65h/t 234 kWh/t 500 kg/t 105 m³/t

Tunelske sušnice
Tunelske sušnice rade pod atmosferskim pritiskom, i kao agens za sušenje koristi se vazduh ili proizvodi zagrevanja.Agens se kreće protivsmerno ili istovremeno sa materijalom koji se suši.U ovim sušarama, koje rade kontinualno, primenjuje se delimično recirkulacija agensa.Osnovni nedostaci tunelskih sušara su dugo vreme sušenja, ručno opsluživanje i neravnomerno sušenje do kojeg dolazi usled raslojavanja zagrejanog i hladnog agensa.Na slici 1 prikazana je tunelska sušnica sa međuzagrevanjem agensa.

U savremenim tunelskim sušnicama ugrađene su višestruke pokretne trake od metalne mreže.Takva šema tunelske sušare data je na slici 2:

sl.1:Prikaz tunelske sušnice Usavremenim tunelskim sušnicama ugrađene su višestruke pokretne trake od metalne mreže. U ovom tipu sušare, agens za susušenje se kreće upravo na materijal koji se suši.Prednost im je da pri presipanju materijala sa trake na traku dolazi do povećanja površine kontakta agensa za sušenje i materijala, što dovodi do povećanja brzine sušenja.Specifičan kapacitet ovih sušara je relativno mali a jedan od nedostataka je što vremenom dolazi do deformacije trake.

Cineb koncentrat

6

Cink-etilen-bis ditio-karbamat C4H6N2S4Zn Čista supstanca je belo-svetlo-žute boje, bez mirisa, molekulske mase 275.74, na 260°C se razgrađuje, rastvara se u piridinu, nestabilan je u prisustvu svetla, toplote i vlage. Akutno-oralna LD-50 5200mg/kg za pacove.transportuje se u polietilenskim vrećama, a pri radu treba koristiti respirator, naočare, zaštitne rukavice, odeću i obuću. Primena:Cineb S-65 se može koristiti kao preventivni fungicid za suzbijanje: -Plamenjače vinove loze(PLASMOPARA VITICOLA) u koncetraciji 0.3% odnosno 30g/10l vode; -Plamenjače hmelja tretiranjem samo do početka cvetanja hmelja u koncetraciji 0.2-0.3% odnosno 20-30g/10l vode; -plamenjače šljive; -rđa šljive, čađave krastavosti i drugo u koncetraciji 0.25-0.3% odnosno 25-30g/10l vode; -parazitnih gljivica samo u proizvodnji rasada, potapajući rasad u 0.2% suspenziju ili zalivanjem zemljišta u lejama sa 0.3% suspenzijom u količini 4l/m² samo za jedno tretiranje u jednom turnusu. Prilikom tretiranja treba sprečiti kontanimaciju vodotokova , bunara, jezera i izvoriišta vodatretiranjem najmanje 10 m od njih.Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom, preparatima kisele reakcije i CCformulacijama većine insekticida jer dolazi do koagulacije koja može delovati fitoksično. Pripremanje čorbe za prskanje:odmerena količina preparata se najpre izmeša sa malo vode dok se ne dobije kaša bez grudvica, a zatim se kaša sipa u rezervoar prskalice i uz mešanje doliva sa ostalom količinom vode. Fitotoksičnost:može biti fitotoksičan na biljne vrste koje su osetljive na cink. Otrovnost: Cineb S-65 je otrovan za ljude, ribe a po sadržaju aktivne materije spada u 4. grupu otrova-prema zakonu o prometu otrova. Karenca: 14 dana za paradajz(u polju i zatvorenom prostoru), krompir i luk, 21 dan za stone sorte vinove loze , jabučasto i bobičasto voće i 42 dana za vinske sorte vinove loze. Upozorenje: shodno službenom listu SFRJ br. 32/86 R-20/21/22-Štetan je ako se udiše i ako se proguta S-13 čuvati ga odvojeno od hrane S-20/21-prilikom rukovanja ne treba jesti, piti i pušiti S-36/37/39- koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu S-45 u slučaju nesreće ili mučnine odmah potražiti lekarski savet i pokazati lekarsko uputstvo S-3/7/9- čuvati ga na suvom i hladnom mestu u dobro zatvorenoj ambalaži što dalje od vatre. S-35- preostala čorba za prskanje i prazna ambalažase prosipa u sanitarne jame dalje od bunara, vodotokova i bara najmanje 10 mod njih. Cineb S-65 primenjuje se još za suvu i vlažnu dezinfekciju zemljišta u lejama i staklarama. Sledi tehnološka šema proizvodnje Cineba S-65

7

8

LEGENDA 1 i 1' Skladišni rezervoar za NaOH 2 i 2' Skladišni rezervoar za CS2 3 Rezervoar za EDA 4 Rezervoar za ZnSO4 5 i 5' Centrifugalne pumpe 6 Betonski rezervoar napunjen vodom 7 i 7' Posuda za NaOH 8 Posuda za EDA 9 i 9' Posuda za CS2 10 Posuda za ZnSO4 11 i 11' reaktori za nabam 12 i 12' Prihvatni rezervoari za nabam 13 i 13' Precipitatori cineba 14,14' i 14'' Ramske filter prese 15 Taložna jama za odvajanje čestica cineba iz otpadne vode 16 Ramovi sa tepsijama napunjeni cinebom 17 Rezervoar komprinovanog vazduha 18 Kompresor 19 Četvorostepena pumpa

Mlevenje i formulacija Cineba S-65
Opis tehnološkog postupka: 1.Doprema, doziranje i transport komponenata, koje ulaze u proes 2.Prvo mešanje 3.grubo mlevenje 4.fino mlevenje 5.Drugo mešanje 6.Pakovanje i skladištenje Cineba S-65 1.Doprema, doziranje i transport komponenata koje ulaze u proces: Doprema komponenata koje ulaze u proces vrši se u vrećama pomoću viljuškara i paleta.Komponente koje se doziraju su:cineb koncetrat 91%, pinotan ''M'' (dispergator), supražil Wp (sredstvo za okvašivanje preparata9 i kaolin.Doziranje u usipni koš, odnosno elevator vrši se ručno, prema recepturi. Formulacija cineba S-65 (receptura-normativ) Cineb koncetrat 91% Pinotan ''M'' Supražil WP Kaolin 736kg/t 41kg/t 21kg/t 207kg/t

9

Radna snaga El. energija materijala. redosled šaržiranja komponeata: 1.Cineb koncentrat 91% 2.Pinotan ''M'' 3.Supražil WP 4.Kaolin

8h/t 320kWh/t

Pomoću elevatora se sve komponente ubacuju u prvi mešač, gde se vrši homogenisanje

2.Prvo mešanje Za ovu operaciju se koristi protiv-strujni šaržni mešač u koji se elevatorom ubace sve komponente prema recepturi odavde po završenom mešanju smeša ispušta u prihvatni bunker.Iz bunkera se smeša kontinualno ćelijskim dozatorom dozira u pružni transporter, a ovim se dalje transportuje i dozira u mlin čekićar na grubo mlevenje. Ćelijski dozator je preko varijatora povezan sa pogonskim elektromotorom, što omogućava podešavanje količine smeše, koja se dozira u mlin regulisanje stepena mlevenja.Prihvatni bunker je konstruisan tako , da smeša iz njega ističe slobodnim padom.Na bočnoj strani bunkera je ugrađen vibrator, koji u slučaju eventualnih zastoja omogućuje bolje isticanje smeše. 3.Grubo mlevenje: Za grubo mlevenje koristi se mlin čekićar.Mlin je povezan sa separatorom koji krupnije čestice vraća ponovo na mlevenje,a finije se pneumatski transportuju do filtera. Samlevena smeša se iz filtera sakuplja u prihvatni bunker iz kojeg se preko ćelijskog dozatora vrši doziranje u mlin Ultraplex 1000 UP u kome se vrši fino mlevenje Cineba S-65. 4.Fino mlevenje: Uređaj za doziranje sastoji se od usipnog koša sa mešalicom i malog transportera na dnu ovog koša.Materijal se iz koša pomoću pužnog transportera dozira u mlin Ultraplex 1000 UP u kome se vrši fino mlevenje proizvoda. 5.Drugo mešanje: Vrši se u protiv-strujnom šaržnom mešaču.Gotov proizvod posle homogenizovanja se ispušta u bunker koji na bočnoj strani kao i predhodna dva bunkera ima ugrađen elektromagnetni vibrator. 6.Pakovanje i skladištenje: Fino samleveni i homogenisani Cineb S-65 se ćelijskim dozatorom ubacuje u automatsku vagu za uvecavanje, odnosno pakovanje.Vreće sa Cinebom S-65 postavljaju se na palete, koje se pomoću viljuškara odvoze na skladište.

Vreme trajanja pojedinih faza procesa
1.Doziranje (ručno) u elevator i podizanje materijala u mešač 2.Prvo mešanje, izvodi se za sve vreme doziranja i još 5 minuta po završenom doziranju 3.Ispuštanje iz mešača 4.Mlevenje u mlinu 5.Mešanje u mešaču 2 izvodi se za sve vreme mlevenja 12 min 17 min 0,5 min 60 min

10

i još 5 min po završenom mlevenju 6.Ispuštanje iz mešača 2 7.Pakovanje u vrece

65 min 0,5 min 65 min

Opis postrojenja za mlevenje i formulaciju Cineba S-65
Fizičko –hemijske osobine komponenata koje ulaze u formulaciju Cineba S-65

-PINOTAN -M-SUPRAŽIL WP -KAOLIN

SUPRAŽIL WP
Fizičko-hemijske osobine:
-Hemijski sastav: -Klasifikacija: -Izgled: -Sadržaj aktivna materije -Sadržaj vode -Rastvorljivost: natrijum-alkil-naftalen-sulfonat anjonski surfaktant atomiziran žućkast prah, aromatičnog mirisa iznad 67% 4%-±1%

u vodi daje opalescentan rastvor, delimično se rastvara u nižim alkoholima, nerastvoran je u hlorovanim rastvaračima, White-špiritu i mineralnim uljima -Sposobnost kvašenja: vrlo dobra -pH vrednost:(1% u vodi) 7 -Upotreba: kvašljivac za WP formulacije koristi se u koncentraciji 0,2-2% u kombinaciji sa Ligno-sulfonatima

PINOTAN ''M''
Fizičko-hemijske osobine: Hemijska priroda: Kvalitet teh. proizvoda: Natrijum-ligno-sulfonat a)sadržaj suve materije: 92% b)sadržaj redukujućih materija: c)sadržaj CaO: d)sadržaj MgO: 2.5

7% 0.77% 0.34%

pH vrednost:

KAOLIN
Fizičko-hemijske osobine:

11

Hemijski sastav: Empirijska formula: Izgled: Sadržaj vlage: Zapreminska masa: Granulometrijski sastav: čestice>63µ čestice>40µ pH vrednost: Higroskopnost: Sorpciona moć: a)voda b)polarni organski rastvarači Usipni koš

alumo-silikat Al2(Si2O5)(OH)4 prah, svetlo-krem, sivo-bele, bele boje maksimalno 3% na 105°C 450-650 g/dm³ maksimalno 0.5% maksimalno 1.0% 7.0-7.5 6.8% za tri dana 0.7 cm³/g 1.0-1.5 cm³/g

To je cev elipsoidnog preseka vezana za elevator, a na gornjem delu opremljena sa rešetkom i viljuškom.Rešetka sprečava upadanje krupnijih komada materijala u koš, a viljuška služi za čišćenje i razbijanje krupnijih aglomerata. Na gornjem delu grla koša nalazi se zavesa od gumenih kaiša, a donji deo grla koša produžen i služi za pridržavanje vreća pri usipanju u koš.Radi zaštite na doziranju od mineralne i organske prašine za koš je vezana cev za aspiraciju, snabdevena jednom klapom, kojom se reguliše otprašivanje koša prilikom šaržiranja. Cev za aspiraciju je povezana sa filtrom 1, a prečnik ove cevi treba da obezbeđuje brzinu vazduha od 13 m/s čime se sprečava taloženje prašine u samoj cevi. Elevator Služi za transport materijala u protiv-strujni-šaržni mešač 1. Odabran je jednostruki čelični elevator tipa 3614 M1 ''Utva'' Pančevo.Serijske je izrade bez posebnih zahteva u pogledu materijala izrade.Donji deo elevatora treba da bude smešten u elevatorsku jamu, a gornji deo preko kose cevi povezan sa mešačem 1. Mešač 1 Za prvo mešanje koristi se mešač tipa RM 102 proizvod ''Utva'' Pančevo, izrađen od ugljeničnog čelika sa više spirala na vratilu, odnosno sa mšalicom u vidu spirale.Na dnu mešača su dva otvora čije se zatvaranje, odnosno otvaranje vrši pomoću elektromotora preko reduktora.Za pokretanje spiralne mešalice služi drugi elektromotor. Ispod mešača je prihvatni bunker 1, a na gornjoj strani mešač ima priključak za aspiraciju vezan za prvi filter. Prihvatni bunker 1 Izgrađen je od čeličnog lima i služi za doziranje materijala iz mešača 1. Zapremina bunkera je 1.5m³. Jedna strana bunkera je vertikalna, a na jednoj bočnoj strani je ugrađeno pojačanje zbog ugradnje vibratora. Za dno bunkera je vezan ćelijski dozator 1. Gornji deo bunkera je ojačan, kako bi se mogao učvrstiti za noseću konstrukciju. Ćelijski dozator Postavljen je ispod bunkera i služi za doziranje materijala preko transportnog puža u mlin čekićar. Za pokretanje ćelijskog dozatora služi elektromotor sa varijatorom broja obrtaja. Odabran je ćelijski dozator proizvod ''Utva'' Pančevo tip ZP-250/II. Nema posebnih zahteva u pogledu konstrukcionog materijala.

12

Mlin čekićar Koristi se za grubo mlevenje materijala. Uz mlin dolaze vazdušni separator i ćelijski dozator 2. Mlin je vezan sa jedne strane za pužni transporter, a sa druge strane za vazdušni separator preko ćelijskog dozatora. Vazduh iz atmosfere ulazi u mlin na delu pored puža i na dnu separatora iznad ćelijskog dozatora i dovod istog se može regulisati. Samleveni prah Cineb S-65 sew odnosi vazdušnom strujom u filter. Filter 1 Služi za otprašivanje mešavine posle mlevenja u mlinu čekićaru.Izdvajanje praha vrši se pod uticajem centrifugalne sile i filtriranjem na platnanim vrećicama.Otresanje praha nakupljenog na vrećicama vrši se kontr produvavanjem vazduhom u kratkim vremenskim intervalima po pojedinim sekcijama filtra.Dužina trajanja produvavnja i pauza reguliše se elektronskim programatorom. Prihvatni bunker 2 Isti je ka prihvatni bunker 1 ispod prvog mešača. Vezan je direktno za filter, a na donjoj strani za njega je vezan ćelijski dozator 3. Ventilator filtra 1 Postavljen je uz filter i koristi se za transport vazduha sa mesta lokalne ventilacije i odušaka do filtra, kao i za izbabacivanje vazduha iz filtra u atmosferu, na taj način što mu je usisna strana vezana za izlaz iz filtra, a potisna je preko odgovarajuće cevi izvedena kroz krov u atmosferu. na usisnom cevovodu ventilatora predviđen je perforirani prsten sa pokretnim omotačem za regulaciju usisavanja sekundarnog vazduha. Ćelijski dozator 3 Nalazi se iznad prihvatnog bunkera 2. Izlazna strana mu je vezana za uređaj za doziranje i mlin Ultraplex 1000 UP, Uređaj za doziranje se sastoji od usipnog koša sa mešalicom i malog transportera 22 na dnu ovog koša. materijal se iz koša pomoću pužnog transportera dozira u mlin u kome se vrši fino mlevenje Cineba S-65. Izlaz mlina je vezan za filter 15. Cineb S-65 se iz filtra preko ćelijskog dozatora ubacuje u mešač 2. Ćelijski dozator 13 Služi za doziranje materijala iz filtr u mešač 2. Isti je kao već spomenuti ćelijski dozatori. Ventilator filtra 2 Po karakteristikama je isti kao i ventilator filtra 1. Smešten je uz filter 2 i transportuje kroz filter vazduh iz vazdušno-strujnog mlina kao i vazduh iz odušaka bunkera i ventilacije vage. Mešač 2 Koristi se za završnu homogenizaciju.Iste je konstrukcije kao mešač 1. Smešten je ispod filtera 2. Prihvatni bunker 3 Isti je kao bunkeri 1 i 2 i vrši prihvatanje materijala iz mešača 2 ispod koga je i smešten. Ćelijski dozator 5 Služi za doziranje Cineba S-65 u automatsku vagu.Po konstukciji je isti kao već opisani ćelijski dozatori. Vaga Služi za automatska punjenja i merenja vreća. Uključuje se ručno, a isključuje pri podešenoj težini automatski. Kapacitet vage je 120-150 punjenja na sat. Odabrana je vaga proizvod ''Libele'' Celje, tip ''Exakta''

13

Kompresor (nije dat na šemi) Za dobijanje komprimovanog vazduha koristi se kompresor, proizvod firme ''Atlas Copco'' Ugrađen je u kompresorskoj stanici i vezan za rezervoar za vazduh, zapremine 15 m³, koji je smešten pored kompresorske kućice odnosno stanice. Od rezervoara za vazduh ide magistrlni vod do proizvodne hale, odakle će se vršiti potreban razvod komprimovanog vazduha do potrošača. OPIS LINIJE ZA PAKOVANJE CINEBA S-65 Usipni koš Sastoji se od cevi za aspiraciju elipsoidnog preseka od običnog čelika sa naslonom za vreće i cevi za aspiraciju vezane za gornji deo koša.Svojim donjim dekom usipni koš je vezan za elevator. Elevator Iste je konstrukcije kao elevatori za mlevenje i formulaciju. Prihvatni bunker Izgrađen je od čeličnog lima zapremine 1.5m³ i sprečava nagomilavanje materijala u bunkeru. Mašina za pakovanje U mašini su ugrađena dva puža:transportni i dozirni. Materijal u mašinu stiže preko levka za punjenje i transportnog puža i dozirni prostor sa ugrađenim uređajem za regulisanje nivoa materijala. Odavde se pomoću dozirnog puža materijal kroz ispusno grlo mašine, ispušta u vrećice ili kutije. Mašina se predhodno reguliše, da vrši odmeravanje određene količine materijala npr. po 1 kg. Kontrolna vaga Služi za kontrolu vrećica sa materijalom posle odmeravanje na automatskoj mašini za pakovanje. Vaga je proizvod ''Libela'' Celja. Transportna traka Za dalji transport upakovanog Cineba S-65 koristi se gumena transportna traka sa koje se Cineb S-65 skida na radni sto. Radni sto Služi za zatvaranje kesa, odnosno kutija, lepljenje nalepnica i dalje pakovanje u velike transportne kutije. Haube za ventilaciju Za otprašivanje prostora, kod ispusnog grla mašine za pakovanje iznad trake predviđen je sistem hauba, međusobno povezanih sa odvodima u jednu centralnu cev vezanu za filter za otprašivanje. Filter za otprašivanje Iste je konstrukcije kao filtri 1 i 2 na postrojenju za mlevenje i formulaciju Cineba S-65 Ventilator filtra Nalazi se uz filter i transportuje vazduh iz filtra u atmosferu. Usisna strana mu je vezana za filter, a izduvna preko cevi izvedena kroz hale u atmosferu. SLEDI TEHNOLOŠKA ŠEMA PROIZVODNJE CINEBA S-65:

14

15

LEGENDA
1.USIPNI KOŠ 2.ELEVATOR 3.MEŠAČ 4.PRIHVATNI BUNKER 5.VIBRATOR 6.ZVEZDASTI DODAVAČ 7.PUŽ 8.MLIN ČEKIĆAR 9.SEPARATOR 10.ZVEZDASTI DODAVAČ 11.FILTER PNEUMATIKE 12.VENTILATOR 13.VIBRATOR 14.PRIHVATNI BUNKER 15.ZVEZDASTI DODAVAČ 16.PUŽ 17.VAZDUŠNO-STRUJNI MLIN 18.FILTER PNEUMATIKE 19.ZVEZDASTI DODAVAČ 20.MEŠAČ 21.PRIHVATNI BUNKER 22.VIBRATOR 23.ZVEZDASTI DODAVAČ 24.VAGA 25.VENTILATOR 26.ASPIRACIONI VOD Materijalni bilans za 500 t Cineba S-65
Normativni utrošak sirovina i ambalaže za formulisanje 1t Cineba S-65 Cineb S-65 15 kg vreća Cineb koncentrat 91% 736 kg/t Pinotan ¨M¨ 41 kg/t Supražil WP 21 kg/t Kaolin 207 kg/t Natron vreće 50 x 110/3 Polietiienski uložak 50 x 130 Nalepnice za vreće Uputstvo za vreće Konac za šivenje 68 kom/t 68 kom/t 68 kom/t 68 kom/t 0,204 klt/t

16

Industrijski lepak ”Librok” Radna snaga Električna energija

0,560 kg/t 8 h/t 320 kWh/t

Materijalni bilans za 500 t Cineba S-65
Za proizvodnju 1t Cineba S-65 utrošak sirovina je po normativu. Za 500 t Cineba S-65 trebaće: 368 t koncentrata Cineba 91% 20.5 t Pinotana ”M” 10.5 t Supražila WP 103 t Kaolina 34 000 kom. natron vreća 50 x 110/3 34 000 kom. polietilenskih uložaka 50 x 130 34 000 kom. nalepnica za vreće 34 000 kom. uputstava za vreće 102 klt konca za šivenje 280 kg industrijskog lepka ”Librok” 4 000 radnih h radne snage 160 000 kWh električne energije

Kontrola kvaliteta gotovog proizvoda (Cineba S-65)
Trgovački oblik: Empirijska formula: Molekulska težina: Fizički izgled: Tačka topljenja: Tačka ključanja: Napon para: Stabilnost: Korozivnost: Rastvorljivost: rastvaračima. Oblik primene: Kompatibilnost: Toksičnost: Razgradnja: Mere predostrožnosti: plamena i varnica. Cineb S-65 C4H6N2S4Zn 275,74 beo do svetlo žutog praha razlaže se kod zagrevanja ne destiliše praktično nula pri dužem lagerovanju razgrađuje ga vazduh,vlaga i toplota u suvom stanju nije korozivan. u vodi rastvoran pri sobnoj temperaturi oko 10 ppm.Malo rastvoran u piridinu.Praktično nerastvoran u upotrebljivim organskim prah za špricanje (oko 65%), prašina (15%) najčešće nije kompatibilan sa alkalijama ni sa žavim produktima. akutna oralna LD 50=5200 mg/kg za pacova.Smrtonosna doza za čoveka je oko 5,15 g/kg.Lako deluje na kožu i sluzokožu. glavni metaboli u biljci je etilentiokarbamid, pored etilentiuram monosulfida. deluje na kozu, oči i sluzokožu disajnih organa, isto tako dugotrajno udisanje u malim količinama treba izbegavati.Treba ga držati dalje od

17

Antidot:

nije poznat nikakav specijalan protivotrov, Simptomatsko lečenje.

MERE ZAŠTITE PRI RADU;OPŠTE MERE TEHNIČKE ZAŠTITE -Radne i pomoćne prostorije:
Radna organizacija je dužna da obezbedi u radnim prostopijama normalne mikroklimatske uslove, čistoću radnih prostorija, toplotu, provetrenost, dovoljno osvetljenje i sl. -Sredstva rada: Sredstva kojima se radnici koriste pri izvršavanju radnih zadataka, mogu se upotrebljivati isključivo u svrhu za koju su namenjena.Njihovo održavanje mogu vršiti samo stručna, osposobljena lica.Zabranjeno je samovoljno skidanje zaštitnih naprava i uređaja. -Buka i vibracije: Radna organizacija je dužna preduzeti sve tehničke i zaštitne mere da jačina buke i vibracije ne prelaze dozvoljene granice.Ukoliko se buka i vibracija na pojedinim sredstvima rada ne mogu dovesti u dozvoljene granice, organizacije su dužne obezbediti lična zeštitna sredstva. -Hemijske štetnosti: Pare, gasovi, prašina i drugi produkti tehnoloških procesa nepovoljno deluju na ljudski organizam.Uodređenim koncentracijama mogu ugroziti zdravlje i život zaposlenih.U cilju zaštite radnog čoveka, radne organizacije preduzimaju mere da se hemijske štetnosti svedu ispod maksimalno dozvoljenih koncintracija.U tu se svrhu grade sredstva i uređaji koji sprečavaju pojavu razvijanja produkata štetnih po čoveka. -Protiv požarna zaštita i preventiva: Na radnim mestima gde postoji mogućnost izbijanja požara moraju se obezbediti protivpožarna sredstva i naprave (voda, pesak, aparati za gašenje početnih požara i slično). -Sredstva i oprema za ličnu zaštitu: Sredstva i oprema za ličnu zaštitu propisuju se za uslove rada i radna mesta na kojima se opasnosti od povređivanja i zdravstvenih oštećenja ne mogu ukloniti tehničkim zaštitnim uređajima i tehničkim merama. Radne organizacije su dužne obezbediti opremu koja će efikasno zaštiti radnog čoveka od: -neodgovarajućih mikroklimatskih uslova radne sredine, atmosferskih padavina i vremenskih nepogoda, visokih i niskih temperatura, otrovnih, nagrizajućih, zapaljivih i eksplozivnih gasova, pare, prašine i slično; -buke i vibracije; -mehaničkih oštećenja glave, ruku, nogu i drugih delova tela; -udara električne struje i slično.

18

Pošto je većina fungicida otrovna, to se pri njihovoj proizvodnji mora voditi računa o merama tehničke zaštite.Ova tehnička zaštita podrazumeva kolektivnu i ličnu zaštitu od trovanja, opekotina, požara.

Lična zaštitna oprema-sredstva i oprema za zaštitu tela
Za zaštitu tela od prljavštine, prašine, vlage, visokih i niskih temperatura, toplotnog i ultravioletnog zračenja i sl., radnicima se stavlja na raspolaganje zaštitna odeća. Radno odelo od pamučnog, sintetičkog ili vunenog platna, kepera i sličnih materijala namenjeno je za poslove pri kojima je radnik izložen prljanju i prašini. Radno odelo od impregniranog nepromočivog platna namenjeno je za rad sa nagrizajućim, otrovnim i i zaraznim materijalima, kao i za rad u vodi. Azbestno odelo koristi se kod industrijskih peći, pri livenju i topljenju metala, kod gašenja požara i sl. Variocima i rezačima metala daje se radno odelo skrojeno od tkanine koja ne propušta toplotno i ultravioletno zračenje.Zaštitno odelo od kože upotrebljava se u slučajevima kada je celo telo izloženo iskrama, česticama užarenog materijala i štetnog zračenja.Radno odelo moze biti izrađeno iz jednog (kombinezon) i dva dela Sredstva i oprema za zaštitu glave:za zaštitu glave daju se na korišćenje kapuljače, zaštitne kape, šlemovi i druga sredstva za zaštitu glave.Za zaštitu mogu da se koriste štitnici za uši.Za zaštitu očiju i lica koriste se zaštitne naočare sa nepropusnim okvirom i prozirnim ili neprozirnim staklima.Štitnik za oči mora imati takav oblik i takvu veličinu da potpuno zatvara očna udubljenja sa svih strana. Sredstva i oprema za zaštitu ruku i nogu: za zaštitu ruku koriste se zaštitne rukavice:od kože, od nesagorive tkanine (arzbest), od prirodne ili sintetičke gume, od plastičnog materijala. Kao oprema za zaštitu nogu koriste se kožne kolenice, zaštitne potkolenice od kože ili čvrstog platna i zaštitna obuća. Kod proizvodnje Cineba, a i fungicida uopšte, strogo se mora voditi računa o tome da ne dođe do eksplozije.Sirovine koje se koriste za proizvodnju fungicida deluju nadražujuće na kožu, sluzokožu, disajne organe, te prilikom rada sa njima treba primeniti sredstva lične zaštite: 1. zaštitno radno odelo 2. zaštitno gumeno odelo 3. zaštitne gumene rukavice 4. zaštitne naočare 5. zaštitna maska 6. zaštitne cipele Mora se voditi računa i o sredstvima za rad: alat koji se koristi ne sme da varniči, elektroinstalacije i elektromotori moraju imati uzemljenje; ventilacija vazduha mora biti dovoljna;u slučaju eventualnih požara aparati sa ugljen-dioksidom moraju biti smešteni na dohvat ruke.

Ekološki aspekt proizvodnje-zaštita ljudske sredine

19

1.Zaštita vazduha i okolnog zemljišta od zagađenja: Na osnovu fizičko-hemijskih osobina sirovina i proizvoda, pošto se radi o praškastim materijama, uočeno je da su moguci izvori zagađenja organska i mineralna prašina, stvorena radom postrojenja.Da bi se sprečilo zagađenje vazduha, na postrojenjima su predviđene lokalne ventilacije, da se sav vazduh od ovih ventilacija i vazduh iz samog procesa, provodi kroz filtere u kojima se odstranjuje stvorena prašina.Filteri su sa stepenom dejstva od 99,99%automatski, sa programerima, tako da vazduh na izlazu iz njih, sadrži zanemarljivo malu količinu čvrstih čestica. Što se tiče štetnih gasova, oni se ne stvaraju na pomenutim postrojenjima.Okolno zemljište je takođe zaštićeno zahvaljujuci radu vrlo efikasnih filtera, te nema mogućnosti da se prah iz pogona rasejava po okolnom zemljištu i da šteti usevima.S obzirom na malu koncentraciju prahova u izduvnim gasovima njihovo taložanje iz vazduha na zamlju nema štetnih uticaja. 2.Zaštita vode od zagađenja: Kako su u pogonu zastupljene operacije koje ne iziskuju potrošnju vode, te se otpadne vode javljaju na dva mesta: -otpadna voda od hlađenja kompresora u količini od 4m³/h.Potpuno je čista, temperature od 30°C. -otpadna voda od sanitarnog čvora. Obe vrste se izlivaju u kanalizaciju izgrađenog pogona, a odatle u septičke jame.

Zaštita zaposlenog osoblja
1.Zaštita od trovanja: U cilju zaštite radnika potrebno je sprečiti udisanje organske ili mineralne prašine.To se postiže sistemom dobrog dihtovanja postrojenja, lokalnom ventilacijom i upotrebom odgovarajućih respiratora od strane samih radnika. Ovo je važno za radnike na poslovima šaržiranja sirovina, na merenju na vahonima i na linijama za sitno pakovanje, zbog povećane koncetracije prašine na tim mestima. 2.Zaštita od požara i eksplozije Sirovine i proizvodi ne spadaju u zapaljive i eksplozivne materije, tako da posebne mere zaštite od požara nisu potrebne. Ovo važi samo za neke od sirovina i proizvoda.

Merenje i regulacija
Na postrojenju se vrše sledeća merenja: -Vrši se merenje pritiska komprimovanog vazduha pre ulaska u dizne pomoću manometra opsega 0-1kp/cm². -pad pritiska u pogonima fungicida i filterima na linijama sitnog pakovanja meri se pomoću U-cevi manometra opsega 0-300mm v.s. -opterećenje mlina čekićara, meri se ampermetrom opsega 0-100A.

20

-regulacija na postrojenjima vrši se ručno i to: regulacija protoka materijala na postrojenju fungicida na pet mesta vrši se varijatorom brzine; regulacija protoka materijala na linijama sitnog pakovanja vrši se na jednom mestu varijatorom brzine; regulacija pritiska vazduha na postrojenju fungicida vrši se odgovarajućim ventilima; regulacija rada filtra vrši se pomoću elektronskih programatora isporučenih uz svaki filter; regulacija rada automatskih mašina za sitno pakovanje vrši se pomoću odgovarajućih uređaja na mašinama; za filtere je potreban vazduh pritiska 7-8 kp/cm², a ako je pritisak manji od 6.5 kp/cm² preko kontaktnog manometra uključuje se signal za upozorenje.

LITERATURA

1.Dr Branko Baltovski: ''Fitofarmacija'' Skoplje 1981. 2.M. Pintar. '' Kemikalije, droge i kemijski proizvod kao trgovačka roba'', tehnička knjiga Zagreb 1965. 3.N. Mitić: ''Pesticidi u prometu u Jugoslaviji'' 1976. 4.A. Stanković: ''Pesticidi u svetu i u SFRJ'' 1976. 5.N. Mitić: ''Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Jugoslaviji'' 1992. 6.B.V. Njekrastov: ''Opšta hemija'' Naučna knjiga,Beograd 1968. 7.M.V. Pletić:''Organska hemija ili deo'' Novi Sad, 1989. 8.Hemijsko-tehnološki priručnik:''Hemijsko inženjerstvo'' Rad, Beograd 1987. 9. Hemijsko-tehnološki priručnik:''Hemijski i fizčki podaci i veličine'' Rad, Beograd 1987. 10.Grupa autora iz hemijske industrije: ''Zorka'' Šabac ''Plan kontrole i priručnik o kvalitetu'' Šabac 1979. 11.Grupa autora iz hemijske industrije: ''Zorka'' Šabac ''Ishrana i zašita bilja'' 1990. 12.Grupa autora iz hemijske industrije: ''Zorka'' Šabac ''Priručnik iz zaštite na radu'' Savezni centar Tuzla 1976. 13.Unido 1992/93. ''Industry and development'' Poslovno udruženje ''Zaštita bilja'' Beograd. 14.G. Popović: ''Tehnološke operacije-Difuzione operacije'' TMF, Beograd 1983.

Student: Belobaba Nikola

21

Sadržaj:
CINEB,SIROVINE ZA PROIZVODNJU CINEBA..............................................................2 OPIS TEHNOLOŠKOG POSTUPKA...................................................................................2 DOBIJANJE NABAMA........................................................................................................3 TAJOŽENJE CINEBA...........................................................................................................4 FILTRIRANJE CINEBA........................................................................................................5 SUŠENJE POGAČE CINEBA...............................................................................................5 TUNELSKA SUŠNICA.........................................................................................................6 CINEB KONCETRAT...........................................................................................................6 TEHNOLOŠKA ŠEMA PROIZVODNJE CINEBA.............................................................8 MLEVENJE I FORMULACIJA CINEBA S-65...................................................................9 SUPRAŽIL WP.....................................................................................................................11 PINOTAN ''M''......................................................................................................................11 KAOLIN................................................................................................................................11 OPIS LINIJE ZA PAKOVANJE CINEBA S-65..................................................................14 TEHNOLOŠKA ŠEMA PROIZVODNJE CINEBA S-65....................................................15 MATERIJALNI BILANS ZA 500t GOTOVOG PROIZVODA (CINEBA S-65)...............16 KONTROLA KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA (CINEBA S-65)..........................17 MERE ZAŠTITE PRI RADU;OPŠTE MERE TEHNIČKE ZAŠTITE................................18 MERENJE I REGULACIJA PROCESA..............................................................................20 LITERATURA......................................................................................................................21

22

23

24

25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful