MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

DOMENIUL: Textile-piel rie CALIFICAREA: Tehnician în industria textil Modulul: CONSTRUC IA TIPARELOR

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic

Noiembrie 2008

AUTOR: Ing. FELICIA ILIE IU Prof. Grad dididactic.I GRUPUL COLAR DE INDUSTRIE U OAR BAIA MARE

CONSULTAN : Paula POSEA - expert formare profesional CNDIPT- MEdCT

Materialul a fost elaborat în cadrul proiectului Technical Assistance for Institution Building in the TVET Sector, Romania Aid/122825/D/SER/RO

CUPRINS

INTRODUCERE COMPETEN E OBIECTIVE INFORMA II PENTRU PROFESORI FI E DE REZUMAT CUVINTE CHEIE/ GLOSAR DE TERMENI INFORMA II PENTRU ELEVI ACTIVITA I DE INVA ARE SOLU II DE ACTIVITATE BIBLIOGRAFIE

Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 30 Pag. 31 Pag. 32 Pag. 45 Pag. 57

Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se preg tesc pentru domeniul Textile-piel rie, pentru nivelul 3, calificarea Tehnician în industria textil Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea i rezolvarea diferitelor exerci ii de evaluare cât i pentru preg tirea profesional a elevilor Activit ile din ghid preg tesc elevii în vederea evalu rii competen elor din unit ile de competen probele de evaluare ce sunt prev zute în standarde. propuse, urm resc atingerea criteriilor de performan descrise în Standardele de preg tire profesional prin Toate activit ile i exerci iile în condi iile de aplicabilitate

i în curriculum.

Lucrarea cuprinde fi e de documentare, fi e de lucru, fi e de evaluare i autoevaluare, jocuri didactice, fi e de evaluare a progresului colar, imagini tematice în conformitate cu noua tendin a înv mântului care î i propune s -l pun pe elev în centrul sistemului educativ.

.

Auxiliarul nu acoper toate cerin ele din Standardul de preg tire profesional . Pentru ob inerea Certificatului nivel 3 este necesar validarea integral a competen elor.

UNITATEA DE COMPETEN

TEHNIC SPECIALIZAT Construc ia tiparelor

24.20:

Competen a 24.20.1: Construie te tipare de baz pentru produse de lenjerie Competen a 24.20.2: Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar Competen a 24.20.3: Transform tiparele de baz în model

Dup parcurgerea acestui modul, elevii vor fi capabili s :

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Clasifice produsele vestimentare dup linia de sprijin, lungime i siluet . Caracterizeze conforma iile i inutele corpului omenesc. Selecteze dimensiunilor principale i a adaosurilor necesare proiect rii tiparelor. Calculeze dimensiunile de baz necesare execut rii tiparelor. Traseze liniile necesare execut rii tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse. Realizeze opera ii de transformare a tiparelor clasice în model. Execute opera ii de transfer a pensei de bust în diferite pozi ii pe liniile de contur. Utilizeze metode de evazare- ajustare a tiparelor . Realizeze faze de lucru pentru transformarea tiparului de croial clasic în tipar cu croial chimono. Realizeze faze de lucru pentru transformarea tiparului de croial clasic în tipar cu croial raglan.

Tabelul de mai jos cuprinde corelarea activit ilor de înv are pentru atingerea obiectivelor pentru competen ele din unitatea de competen Constructia tiparelor

Unitatea de competen
Competen a
24.20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie ‡

24.20: CONSTRUC IA TIPARELOR
Obiectiv
Clasificarea produsele vestimentare dup linia de sprijin, lungime i siluet .

Activitate
Activitate 1 Fi de lucru Activitate 2 Rebus Activitate 3 Fi autoevaluare

Rezolvat

‡

Caracterizarea conforma iile i inutele corpului omenesc. Selectarea dimensiunilor principale i a adaosurilor necesare proiect rii tiparelor Calcularea dimensiunilor de baz necesare execut rii tiparelor Trasarea liniile necesare execut rii tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse Executarea opera iilor de transfer a pensei de bust în diferite pozi ii pe liniile de contur. Utilizarea metode de evazare- ajustare a tiparelor Realizarea fazelor de lucru pentru transformarea tiparului de croial clasic în tipar cu croial chimono i raglan

Activitate 4 Activitate practic . Joc de rol Activitate 5 Activitate de recapitulare. Metoda cubului Activitate 6 Fi autoevaluare Activitate 7 Test autoevaluare Activitate 8 Rebus- test evaluare Activitate 9 Fi de lucru

‡

‡

24.20.2 Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar

‡

‡

Activitate 10 Fi de lucru Activitate 11 Activitate practic . Activitate 12 Lucrare practic . Activitate 13 Proiect

24.20.3 Transform tiparele de baz în model

‡

FI E REZUMAT
Acest tip de fi ofer un mijloc de înregistrare a progresului elevilor. Elevii vor fi încuraja i s î i evalueze propriul proces de înv are, comentariile lor stând la baza informa iilor profesorilor privind dificult ile întâmpinate de ace tia în procesul de înv are.

Modul: Construc ia tiparelor
Numele elevului Data inceperii Competente Competen a 24. 20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Competen a 24.20.2 Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar Competen a 24.20.3 Transform tiparele de baz în model Activitate de înv are
Denumirea activit ii

Data finalizarii Data îndeplinirii
Data realiz rii obiectivului

Verificat
Semn tura profesorului

FI

REZUMAT PENTRU FIECARE ACTIVITATE
se poate completa pentru fiecare activitate de înv are i poate cuprinde i s-a p rut

Acest tip de fi

comentariile elevului i a profesorului Comentariile elevului pot scoate în eviden ceea ce i-a pl cut acestuia, ce interesant sau ce crede c ar trebui f cut pentru a se atinge obiectivul de înv are.

Comentariile profesorului se vor referi la aspectele pozitive ale activit ilor elevilor, la ceea ce va trebui îmbun t it în activit ile viitoare sau la ceea ce trebuie s fac elevii împreun cu profesorul pentru a ine seama de ideile pe care le au elevii. Competen a Competen a 24.20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Activitate de inv are Denumirea sau alt precizare referitoare la activitatea de înv are Obiectivele inv arii Obiectivul/obiectivele activit ii de înv are Aceast activitate va atinge obiectivele... Realizat Data la care obiectivul înv rii a fost îndeplinit

Comentariile elevului De exemplu: ‡ ce i-a pl cut referitor la subiectul activit ii ‡ ce mai trebuie s înve e referitor la subiectul activit ii ideile elevilor referitoare la obiectivul înv rii Comentariile profesorului De exemplu: ‡ comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilal i ‡ ariile de înv are sau alte aspecte în care este necesar continuarea dezvolt rii ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum i-ar pl cea s urmeze obiectivele înv rii

Competen a 24.20.2 Construie te tipare de baz pentru produsele de îmbr c minte exterioar Competen a 24.20.3 Transform tiparele de baz în tipare de model

Comentariile elevului Comentariile profesorului

Comentariile elevului Comentariile profesorului

FI A PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Acest format de fi este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului, acestea permi ând evaluarea precis a evolu iei elevului, furnizând în acela i timp informa ii relevante pentru analiz . Modulul (unitatea de competen ):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competen e care trebuie dobândite Data Activit i efectuate i comentarii Data Aplicare în cadrul unit ii de competen Evaluare Satis- Refaf c tor cere

Bine

Comentarii Competen e care urmeaz s fie dobândite (pentru fi a urm toare)

Priorit i de dezvoltare Resurse necesare

Competen e care trebuie dobândite Pe baza evalu rii ini iale, ar trebui s se poat identifica acele competen e pe care elevul trebuie s le dobândeasc la finele parcurgerii modulului. Aceast fi de înregistrare este f cut pentru a evalua, în mod separat, evolu ia legat de diferite competen e. Aceasta înseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie care trebuie dezvoltate i evaluate. Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat înregistra tipurile de activit i efectuate de elev, materialele utilizate i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Aplicare în cadrul unit ii de competen Aceasta ar trebui s permit profesorului s evalueze m sura în care elevul i-a însu it competen ele tehnice generale,tehnice specializate i competen ele pentru abilit i cheie, raportate la cerin ele pentru întreaga clas . Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerin elor prin bifarea uneia din cele trei coloane. Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fi ei este conceput pentru a privi înainte i a identifica activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze în perioada urm toare ca parte a modulelor viitoare. Aceste informa ii ar trebui s permit profesorilor implica i s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma, mai degrab decât pur i simplu s reac ioneze la problemele care se ivesc. Competen e care urmeaz s fie dobândite În aceast c su , profesorii trebuie s înscrie competen ele care urmeaz a fi dobândite. Acest lucru poate s implice continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, re ete, seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev ce nu a dobândit competen ele cerute.

MODALIT

I DE EVALUARE
scoat în eviden m sura în care s-au format competen ele tehnice

Evaluarea trebuie s

specializate din modulul´ Construc ia tiparelor´ din Standardul de preg tire profesional . Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare, cât i metode alternative: observarea sistemic , investiga ia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea. Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 i 2 de calificare, s-au prezentat metodele alternative de evaluare, vom dezvolta acum doar dou dintre ele, i anume: Autoevaluarea trebuie s fie o metod care s capete o extindere tot mai mare datorit faptului c elevii, î i exprim liber opinii proprii, î i sus in care începe în clas i motiveaz prin definirea propunerile, î i m resc i în elegerea sarcinii ( capacitatea de observare, cât i spiritul critic. Proiectul Activitate mai ampl eventual i prin începerea acesteia), se continu acas pe parcursul a câtorva zile sau

s pt mâni ( timp în care elevul are permanente consult ri cu profesorul) i se încheie tot în clas , prin prezentarea în fa a colegilor a unui raport asupra rezultatelor ob inute i dac este cazul, a produsului realizat. Criteriile de alegere a proiectului sunt: - elevii trebuie s aib un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv - elevii trebuie s cunoasc dinainte unde î i pot g si resursele materiale - elevii trebuie s fie ner bd tori în a crea un produs de care s fie mândri - elevii trebuie s nu aleag subiectul din c r i vechi sau s urmeze rutina din clas

metodele de lucru

Capacit ile/competen ele care se evalueaz în timpul realiz rii proiectului sunt:
utilizarea materialelor utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunz toare a bibliografiei

corectitudinea tehnic

acurate ea cifrelor

Proiectul

atmosferici

generalizarea problemei calitatea prezent rii organizarea ideilor

PROIECTUL - strategie de înv are

Pa ii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de înv are sunt: Informarea. În prima faz , elevii colecteaz informa ia necesar rezolv rii problemei sau sarcinii propuse, folosind surse disponibile de informa ie: manuale, c r i de specialitate, publica ii, site-uri Internet, etc. Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experien a elevilor i urm rind prima participarea tuturor membrilor grupului, pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. Proiectul poate fi individual sau de grup. Familiarizarea elevilor cu metoda Äproiect´ reprezint c tre profesor . sarcin a profesorului. Propunerea temei proiectului poate apar ine elevului sau va fi aleas de

Metoda Ä proiect´ reprezint o mare oportunitate , de a conduce la munca în colaborare , pentru g sirea de solu ii la problema propus . O activitate de succes presupune o atmosfer cordial i un climat deschis care s faciliteze activit ile. Planificarea. Este faza în care se concepe planul de lucru ( de ac iune), se planific trebuie s participe activ i s resursele ce vor fi folosite. Împ r irea sarcinilor între membrii grupului trebuie clar definite.To i membrii grupului colaboreze la execu ia proiectului. Se pot constitui grupuri de în grup asupra lucru pentru fiecare parte componentaa a proiectului. Decizia. Înainte de a incepe faza activit ii practice, elevii trebuie s decid profesorului este s comenteze, s discute i dac este necesar s alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. În timpul acestei faze de decizie , rolul modifice strategiile de înve e s evalueze rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. Este important ca elevii s Implementarea. În aceast faz se desf oar activit ie creative, independente îndeplineasc i responsabile. Fiecare membru al proiectului trebuie s Controlul. În aceast faz se vor folosi chestionare , teste. Elevii vor fi ajuta i s - i evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. Profesorul î i asum rolul de persoan suport i de sf tuitor. Evaluarea. Profesorul si elevii au o discu ie final , în care se comenteaz rezultate ob inute. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back, s -i fac s în eleag gre elile f cute, eficien a muncii i experien a câ tigat . Elevii pot formula propuneri de îmbun t ire pentru proiectele viitoare. sarcinile în acord cu planul de ac iune i cu

problemele poten iale , riscurile i avantajele prezentate de fiecare alternativ .

diviziunea muncii. Elevii vor fi ghida i de profesor i li se vor corecta eventualele gre eli.

Rolul profesorului în înv area prin metoda proiect

Acest model de înv are cere profesorului s tradi ional . Profesorul înceteaz s

aib

un rol diferit de cel din înv area i stimuleaz planifice

mai fie un transmi tor de cuno tin e , devenind un i sunt motiva i s re

facilitator un sf tuitor (consilier) al înva rii. Profesorul provoac , organizeaz situa iile de înv are. Elevii sunt condu i c tre autoînv are independent i colectiv, s implementeze i evalueze procesul de înv

Schimb rile în rolul profesorului:

trebuie s

preg teasc

minu ios procesul de înv are

i s

r spund

întreb rilor pe tot parcursul derul rii proiectului. trebuie s încurajeze elevii s înve e ei însu i, s formuleze corect întreb ri, s - i autoevalueze munca. trebuie s acorde o aten ie special cooper rii, organiz rii sarcinilor i

metodologiilor de lucru în echip , fiind într-o comunicare permanent cu elevii.

Competen a 24.20.1 CONSTRUIE TE TIPARE DE BAZ PENTRU
PRODUSELE DE LENJERIE TEST INI IAL

‡
‡

4pp

Figura din imagine reprezint un produs vestimentar. Preciza i: ‡ ‡ ‡ ‡ Denumirea produsului Modul de sprijin pe corp Destina ia Etapele de realizare 1,0 p 1,0 p 1,0 p 1,0 p

2pp

‡

Marca i pe desen elementele componente ( reperele)

2,0 p

24pp

‡

Pentru construc ia tiparelor reperelor sunt necesare dimensiuni ale corpului ‡ ‡ mentiona i minim 5 dimensiuni ale corpului pe care le cunoate i defini i dimensiunile utilizate la realizarea produsului din imagine 1,5 p 0,5 p

Timp de lucru 40 min Din oficiu 2puncte Total 10 puncte Rezultate teste Note/ clasa XIII XIII Rezultatele testului va indica con inutul i tipul activit ilor de înv ate propuse de profesor elevilor în vederea atingerii competen elor din modul 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FI

Aceasta activitate v ajut s in elege i clasificarea produselor vestimentare DE DOCUMENTARE NR . 1

Produse vestimentare cu sprijin pe umeri
Au lungimea produsului cuprins între a aptea vertebr

i linia terminal .

Îmbr c minte mini

Îmbr c minte normal Îmbr c minte midi

Îmbr c minte -maxi

Îmbr c minte normal

Îmbr c minte -maxi Îmbr c minte midi Îmbr c minte mini

Au lungimea produsului cuprins de la talie i linia terminal . FI DE DOCUMENTARE NR . 2 Aceasta activitate v ajut s in elege i conforma iile corpului omenesc

Produse vestimentare cu sprijin pe talie

1.Clasificarea conforma iilor corpului omenesc
Factorii care determin conforma iile corpului omenesc sunt alimenta ia ereditatea

activitatea fizic i sportul zona geografic mediul familial

Conforma iile normale

au toate dimensiunile de lungime i de perimetru propor ionale.

Ele se clasific dup urm toarele criterii : 1. inuta corpului 2. Perimetrul bustului

a.

b

c

a.

b.

c..

a.normal . b.aplecat în fa c.aplecat în spate

a. corp propor ionat b. corp corpolent proportionat c. corp neproportionat

3. In l imea corpului

4. Pozi ia umerilor

Umeri ridicati Umeri c zuti Umeri drep i- normali

[
a. a. înalte b. medii c. scunde b. c. femei IC = 176-177 barba i IC= 175=185 femei IC = 156-166 barba i IC= 164=174 femei IC = 145-155 barba i IC= 153=163

Conforma ii cu anomalii (conforma ii defectuase)
Anomalii de perimetru Picioare în ³X´ Picioare în ³oval´ Anomalia picioarelor Anomalia coloanei

Gheb Scolioza Apar la persoanele cu obezitate care au dimensiuni de circumferin fa de circumferin a bustului a taliei dispropor ionate

FI

DE DOCUMENTARE NR. 3

Aceast activitate v ajut s în elege i care sunt dimensiunile corpului omenesc

Dimensiunea

Defini ia Reprezentare Rela ia de calcul Dimensiuni principale Sunt utilizate pentru calculul dimensiunilor de baz Se m soara de jur împrejurul pieptului ( bustului) la partea cea mai proeminent

1.Perimetrul bustului PB

Ic 2. In l imea corpului IC Se m soara din cre tetul capului , pân la tocul pantofului, în linie dreapt

Dimensiuni de baz
Lungimea spatelui: 1.Lungimea taliei Lt Lungimea fe ei pân în talie se m soar de la ultima vertebr a gâtului, pe mijlocului spatelui pân în talie. distan a de la um r, (de la gât), peste piept, pân în talie

(Ic/4) ±K

(Ic/4) ±K

2. Lungimea oldului L

distan a din talie, pân la old (de-a lungul oldului)

(Ic/10) ±K

3. Lungimea bra ului Lbr

distan a de la încheietura um rului, peste cotul îndoit, pân la încheietura mâinii se m soar între bra e deasupra pieptului
Aten ie: Se st cu bra ele lipite

(Ic/3) ±K

4.l imea fe ei lf

(Pb/3) +K

de corp!

5.l imea spatelui lsp

se m soar între bra e la nivelul omopla ilor

(Pb/3) +K

6. Perimetrul taliei Pt

se m soar de jur împrejurul taliei, în partea cea mai îngust se m soar peste partea cea mai proeminent a oldurilor

Pb

K

7.Perimetrul oldurilor P

Pb + K

8.Perimetru gâtului Pg

se m soar la baza gâtului, deasupra claviculei

Se m soar direct

K= coeficient de ajustare i corectare a dimensiunii de baz a corpului FI DE DOCUMENTARE NR. 4 Aceasta activitate v ajut s întelege i care sunt etapele de construire a tiparelor

ELEMENTE DE PROIECTARE A TIPARELOR
Tiparul este construc ia grafic realizat dup conforma ia corpului omenesc , cu ajutorul dimensiunilor acestuia

1.Tiparul

Tiparul multiplicat - realizat prin m rirea i mic orarea tiparului de baz

Tiparul clasic- realizat cu linie clasic în construc ie

Tiparul de baz - realizat prin transformarea tiparului clasic în model

2. Calculul dimensiunilor tiparului
Dimensiunile tiparului determin produsului) dimensiunile produsului vestimentar (lungimea i l imea

L imea produsului lpr = Pb + Ad
Pb semiperimetrul bustului Ad - adaos de lejeritate

Lungimea produsului Lpr = N Z+K
N - constant aplicat în func ie de produs Z - factor variabil determinat de Ic Z=IC/10 K- adaos de corec ie a lungimii produsului

3.Adaosuri utilizate în proiectare
Adaos de lejeritate Ad
purt torului se adaog în l imea tiparelor. Este determinat de natura produsului, destina ie, vârsta i sexul

Adaos de corec ie sau de moda K-se adaog în lungimea tiparului pentru corectarea lungimii
produsului în func ie de mod

Adaos de contrac ie Ac Ac= LC/100 cm

adaog în lungimea tiparului

compensez contrac iamaterialului în urma tratamentului umidotermic.

l lungimea tiparului C contrac ia materialului determinat la recep ie

4. Etapele de construire prin metoda geometric a tiparelor
‡ ‡ ‡ Calculul dimensiunilor de baz Trasarea liniilor de baz Trasarea liniilor de contur

FI

Aceasta activitate v ajut s întelege i care sunt elementele geometrice specifice construc iilor grafice

DE DOCUMENTARE NR. 5 3333

ELEMENTE GEOMETRICE UTILIZATE ÎN PROIECTAREA TIPARELOR

Linia

Punctul

Suprafa a

Element geometric f r dimensiune ‡ de baz

‡ ‡

ajut tor de contur

Se ob ine cu ajutorul liniei închise în acela i plan Are 2 dimensiuni ‡ ‡ Lungimea La imea

Elementul geometric cu o singur dimensiune Se ob ine prin deplasarea punctului

lungimea.

De baz De contur Ajut toare

Groase Semigroase Sub iri Dreapte - orizontale - verticale

- oblice Curbe Continui Punctate Întrerupte

FI

DE DOCUMENTARE NR. 6 3333 ETAPELE DE CONSTRUIRE PRIN METODA GEOMETRIC A TIPARELOR

I. Calculul dimensiunilor de baz
Se realizeaz prin metoda calcului tehnic astfel: ‡ ‡ ‡ dimensiunilor de baz de lungime utilizeaz IC, într-un raport dat dimensiunilor de baz de l ime utilizeaz raportul între semiperimetrul bustului i o constant dimensiunilor de baz de perimetru se ob in prin sume sau difeten e între semiperimetrul bustului i o constant dat .

Dimensiunile de baz se ob in cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului , iar constantele i coeficien ii lua i în calcul sunt specifici conforma iei i produsului

II. Trasarea liniilor de baz
Cuprinde opera ii de trasare a liniilor de baz atât în lungimea cât i l imea tiparului. Se traseaz cu ajutorul dimensiunilor de baz a corpului. Pozi ionarea punctelor se face în raport cu un punct de baz adoptat în planul desenului.

Liniile de baz în lungime sunt a ezate perpendicular pe lungimea tiparului iar distan ele între linii reprezint dimensiunile de baz ale tiparului Exemplu produsul bluz : BB4 linia bustului; TT1 linia taliei ; LL1 linia de lungime

Liniile de baz în l ime sunt a ezate paralel cu lungimea tiparului i marcheaz dimensiunile de baz de l ime ale corpului. Exemplu produsul bluz : BB1 l imea spatelui ;

III. Trasarea liniilor de contur
Cuprinde opera ii de determinare a punctelor i a liniilor ajut toare i apoi trasarea liniilor de contur.

Delimiteaz suprafa a tiparului. Se realizeaz cu linii înt rite Exemplu produsul bluz : Aa1 r scroitura gâtului; aa3 linia um rului;

Competen a 24.20.2: CONSTRUIE TE TIPARE DE BAZ PENTRU PRODUSE
DE ÎMBR C MINTE EXTERIOAR
FI DE DOCUMENTARE NR . 7

TIPARE PENTRU REPERELE FA

, SPATE, MÂNAC LA

PRODUSUL BLUZA PENTRU FEMEI M=42 I Realizarea tiparului clasic,se realizeaza pe baza urm toarelor dimensiuni principale Ic =164 cm; Pb= 42 cm; Ad= 6 cm

I.Calculul dimensiunilor de baz

a.Dimensiuni de lungime Lungimea taliei Lt = Ic/4 2 =164/2- 2 = 39 cm Lungimea bra ului Lb = Ic/ 3 + k = 162/3+6 = 60,6 cm Lungimea oldului L = Ic /8 = 164 /8 = 20,5 cm b.Dimensiuni de l ime L imea spatelui Ispt = Pb /3 + 2 = 42/3 +2 = 16 cm L imea pieptului Ipt = Pg /3 + 3 = 42/ 3 +2 = 17 cm.

II. Trasarea linilor de baz

a.în lungime Linia bustului AB = Pb/4 +9 = 42 / 4 +9 = 19,5 cm Linia taliei Linia oldului b.în l ime La imea spatelui La imea fetei BB1= Ispt + Ad/ 3 = 16 + 6/3 = 19 cm B2B3= Ipt + Ad/3 + 1cm = 21 cm La imea produsului BB2= Pb + Ad = 42 + 6 = 48 cm AT = Lt = 39 cm TS = Ls = 20,5 cm

Linia de termina ie AL = Lpr = Nx Z ±K = 4x 16,4 +0,4 = 66 cm

Linia lateral

B1B4= B1B3/2

III. Trasarea linilor de contur

Rascroitura gatului la spate Aa = (Pb+Ad) / 8 = (42 + 6) / 8 = 6 cm ; aa1= Aa/4 +0,5 = 2 cm Linia umarului înclinatia A1a2 = 2 cm; lungimea unim a1 cu a2 si prelungim a2a3= 1 cm TT = SS = LL = 2 cm
1 1 1

Mijlocul spatelui AC= AB/ 2 = 19,5 /2 = 9,75 cm Linia laterala T3T 4= T3T 5= 2,5 3 cm

Rascroitura gatului la fata lungimea A2A4= Aa + 1cm = 7 cm Inaltimea A2G = A4G1 = aa1+ 1cm = 3 cm; adancimea GG2 = GG1 = 7 cm Linia umarului la fa i pensa de bust. Pozi ia liniei umarului se obtine , unind punctele A1 cu G1. Pozi ia pensei de bust B2B5 = B2B3/2 = 10,5 cm Se ridica o perpendiculara din B5, si se obtine, punctul P , la intersectia cu dreapta A1G1, in functie de care se determina P; P P = 0,5 cm Deschiderea pensei B5P1= B5P/2. In P1 se traeaza un arc de cerc, pe care se determina P2 P1P2= (Pb/10) pensei (0,5-1cm) = 3,7 cm B5P3= B5P Punctul P2 se uneste cu punctul B5, si se prelungeste in sus, obtinandu-se a doua latura a
1 1

Înclina ia liniei umarului B1a4 = Pb/ 4= 42/4 = 10,5 cm Lungimea liniei umarului P3P4 + G1P = a1a3-1cm ; R scroitura bra ului B3R = 4,5 cm. P3P4= a1a3- (G1P+1cm )

Definitivarea liniei taliei si terminatiei T 1T6= L1L3 = 1 cm Rezerva de suprapunere a pieptilor G2G3= L3L4= 3 cm Rezerva de îndoire G3G4= L4L5= 4-5 cm: G4G5 = 1 cm Pensele de ajustare pe linia taliei Pensa din fa F, I, t, t1,si t2: B5F= 5-6 cm ; tt1 = tt2= 1-1,5 cm Pensa din spate Bb =BB1 /2 bb1 = 5-6 cm; t 3t4 = t 3t5= 1-1,5 cm: l1 l 2=5-6 cm se ob ine prin prelungirea în jos a liniei PB5 în func ie de care se stabilesc punctele

CONSTRUCTIA MANECII

CONSTRUC IA MÂNECII I.Calculul dimensiunilor de baz

Dimensiuni de lungime Lungimea bra ului Lb = Ic/ 3 + k = 162/3+6 = 60,6 cm

I. Trasarea liniilor de baz

Linia capului de maneca AB = Pb/4 + 4 cm = 42/4 +4 = 14,5 cm Linia de terminatie Linia cotului L imea fe ei de mânec AL = Lm = 60,6 cm BC = (BL/2 ) 2cm =46/2-2= 21 cm AA1= Pb / 3 + 2,5 = 42/3 +2,5 = 16,5 cm

I. Trasarea liniilor de contur baz

Linia interioar a fe ei. BB2= LL1= 4 cm B1B3 = BB1 - BB2 C1C3= 1,5 cm Conturul capului de mânec AA2= AA1 /2 = 8,25 cm BR = B3R (de la piepti) + a,5 cm= 4,5 cm B1R1= BR + 2cm = 6,5 cm R1R2= 2,5 cm Din punctele A si A1, se traseaza perpendiculare pe dreptele RA2 si A2R2 unde rezulta intersectiile a si a1

aa1= (Aa/3)- 0,2 = 2,5 cm; a1a3 = (A1a/3)- 1,3cm = 1,8 cm. Se unesc punctele B2, R, a2, A2, a3, R2, B3 i ob ine conturul capului de mânec . Linia de termina ie i pensa de ajustare pe corpse traseaz astfel: L1L4 = 2..3cm; C1C5= 5...6cm LL5= Pb/8 + 6 = 11,25 cm; L3L6= LL5 bra . LL2 = 8 cm; i pensa de ajustare a mânecii pe Prin unirea punctelor LL5, C5, L6 i L3 se ob ine linia terminal

FI

DE DOCUMENTARE NR . 8

TIPARUL CLASIC FUSTA PENTRU FEMEI

Dimensiunile principale ale corpului
Ic=164 cm Pb=42 cm Ad=1cm

I. Calculul dimensiunilor de baz
Dimensiuni de lungime Lungimea oldului Ls = Ic /8 = 164 /8 = 20,5 cm Dimensiuni de perimetru Perimetrul taliei Pt = Pb k = 42 8 = 36 cm

Perimetru soldului Ps = Pb + k= 42 +5 = 47 cm

II. Trasarea liniilor de baza

Constructia retelei cu liniile de baza ale fustei, începe cu trasarea unui unghi drept, cu vârful în punctul A . Pe verticala din A, se determin punctele S si L , care stabilesc pozitia liniei oldului i termina iei Linia taliei: AS=Ls=20,5cm Linia terminaîiei: AL=Lpr =75cm L imea fustei: SS1=Ps+Ad=47+1=48 cm L imea fe ei S1S2= (SS 1/2)+(1..1,5)= 48/2+1=25 cm

III. Trasarea liniilor de contur
Linia lateral ; A2 A3=1cm A3A4=A3A5=3cm Ajustarea prin pense: pozi ia penselor: -la spate AP= Pt/4= 36/4=9 cm ; PP1 =PA3/2 lungimea PP2= P1P3= P /4 = 47/4=11,75 cm adâncimea Pa = Pa1 -la fa T1P=T1T5/2 ; lungimea PP2= Ps/6 = 47/6 = 7,8 cm Adâncimea penselor rezult din diferen a D, care reprezint diferen a dintre l imea fustei la nivelul oldurilor i semiperimetrul taliei. D=SS1 - Pt=48 36 =12cm Diferen a D se va împ r i astfel 6 cm în cus tura lateral , 3 cm pentru pensa de la fa , 3 cm pentru pensa de la spate. Liniile de contur se traseaza cu linii groase

PANTALONUL PENTRU BARBATI

Competen a 24.20.4TRANSFORM TIPARELE DE BAZ ÎN TIPARE DE MODEL
FI DE DOCUMENTARE NR . 9

Opera ii de transformare

P E N S E

Simple 1

Ajustarea tiparelor Îngustarea tiparelor, corespunz tor cu dimensiunile de perimetru ale corpului

Duble 2

De garnitur 3

Evazarea tiparelor M rirea tiparelor în l ime la termina ie

Etape de realizare- evazarea fe ei ‡ Decuparea reperului fe ei pe linia pensei de bust ‡ Închiderea pensei i deschiderea la termina ie ‡ Trasarea noului contur a tiparului

Introducea cutelor în model Cutele sunt garnituri formate din materialul de baz care se introduc în tipare prin transformare. Cutele se introduc pentru a asigura amploare produsului pe diferite zone ale corpului

Transferul penselor

Dac la tiparul fe ei se traseaz un cerc cu centrul în vârful pensei, pensa de bust s-ar putea transfera pe orice linie de contur a tiparului, pe direc ia razelor cercului

Transfer pe linia lateral
Mutarea penselor de bust în pozi ii corespunz toare modelului proiectat

Transfer pe mijlocul fe ei

‡ ‡ ‡ ‡

Determinarea pozi iei pensei transferate i orientarea acesteia spre vârful pensei din tiparul clasic T ierea tiparului pe linia celor dou pense ( pensa de pe umar si cea nou pozi ionat ) astfel încât cele dou pense s se uneasc într-un punct comun Închiderea pensei de pe um r (prin unirea laturilor) i deschiderea pensei nou formate Trasarea noului contur al tiparului

Etape

FI

DE DOCUMENTARE NR .10 Aceat fi de documentare va prezenta fazele de transformare a tiparului de croial clasic în tipar cu croial chimono i raglan

Corsajul chimono se construie te împreun cu mâneca formând cu acesta un detaliu comun

Transformarea tiparelor în croial chimono cu mânec lung

Etape de realizare Spate ‡ Prelungirea spatelui la um r ‡ Pozi ionarea mânecii ‡ Dimensionarea mânecii în lungime i l ime Fa a ‡ Scurtarea tiparului la um r ‡ Pozitionarea mânecii ‡ Dimensionarea mânecii în lungime i l ime

Transformarea tiparelor în croial chimono cu mânec scurt

Transformarea tiparelor în croial raglan

Etape de realizare Spate stabilirea pozi iei mânecii A4 B5 l dimensionarea mânecii ‡ în l ime C1C2 ‡ în lungime a3l ‡ la termina ie ll1 prelungirea capului de mânec a1b1 i îngustarea spatelui Ab1 Fa a stabilirea pozi iei mânecii A4 B1l dimensionarea mânecii ‡ în l ime C3C4 ‡ în lungime P4 l ‡ la termina ie ll1 prelungirea capului de mânec Gb i îngustarea fe ei bG1

Pentru transformarea tiparelor în croial raglan este necesar construirea tiparului clasic i apoi se aduc modific rile necesare raglanului

CUVINTE CHEIE

antropometrie adaos ajustare bezet cazur cant chimono corsaj decolteu evazare fotogrametrie pav (alti )

disciplina tiin ific care se ocup cu tehnica m sur rii corpului omenesc m rime cifric care se adaog în lungimea i l imea tiparelor îngustarea tiparelor, corespunz tor cu dimensiunile de perimetru a corpului reper a produselor cu sprijin pe umeri, care dubleaza parte de mijloc a pieptilor linie de îmbinare dintre guler i rever linia de termina ie a piep ilor pe linia de mijloc model prev zut f r r scroitur la mânec , mâneca face corp comun cu spatele i fa a produsului partea superioar a rochiei t iat în talie. parte superioara a produsului cu sprijin pe umari, care nu este prevazut cu guler m rirea tiparelor în l ime la termina ie opera ie de m surare rapid i precis a corpului, bazat pe fotografierea acestuia reper suplimentar , aplicat la mâneca chimono, pentru asigurarea

GLOSAR DE TERMENI

raglan li

lejerit ii la mi care croial a îmbr camintei, la care r scroitura mânecii porne te de la conturul r scroielii gâtului la zona subra ului deschiz tur utilizat pentru ajustarea produsului pe corp, cu rol în asigurarea îmbr c rii i dezbr c rii

Acest material v este destinat VOU elevi ai ciclului superior a liceului, clasa a XIII-a, voi care a i optat s v preg ti i pentru domeniul TEXTILE ² PIEL RIE, calificarea TEHNICIAN IN INDUSTRIA TEXTILA. Materialul con ine sarcini de lucru ce constau în: ‡ c utarea de informa ii folosind diferite surse (manuale, c r i de specialitate, documente ale agen ilor economici, reviste de specialitate, pliante, pagini de Internet ‡ rezolvarea de exerci ii i desf urarea unor activit i teoretice i practice activit i individuale, în perechi, în grup activit i interactive întocmirea unui portofoliu con inând toate exerci iile rezolvate i activit ile desf urate. Aten ie! Deoarece con inutul portofoliului va sta la baza evalu rii competen elor voastre profesionale, str dui i-v s fie cât mai complet. Foarte important
Citi i cu aten ie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Înainte de a începe lucrul, asigura i-v c dispune i de toate materialele necesare! Dac întâmpina i greut i în în elegerea sau rezolvarea sarcinii de lucru, consulta i-v cu profesorul vostru! Profesorul va analiza exerci iile pe care le-a i rezolvat i activit ile pe care le-a i desf urat i va evalua progresul realizat de fiecare în parte!

Competen a 24.20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Activitatea nr.1

FI

DE LUCRU

Observa i cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai jos:

A . Defini i lungimea produsului pentru fiecare model. Completa i tabelul urm tor precizând: ‡ denumirea produsului vestimentar prezentat. ‡ modul de sprijin pe corp, ‡ linia de lungime Nr. 1 2 3 Denumirea modelului prezentat Modul de sprijin pe corp Linia de lungime

4 5 B . Defini i lungimea produsului pentru fiecare model. Sarcini de lucru: Fiecare elev prime te câte o fi dup modelul de mai sus Timp de lucru 20 minute Corectarea i notarea ( în cazul autoevalu rii) se vor face prin confruntarea cu r spunsurile de pe folia prezentat de profesor

Lucra i individual Activitatea nr.2

FI

DE LUCRU

Careul de mai jos este sarcina voastr din fi a de lucru. Pentru rezolvare folosi i-v de cuno tin ele dobândite despre conforma iile corpului omenesc i dimensiunile acestuia. Prin completarea careului ve i descoperi pe verticala A-B Åcuvântul conforma ie- forma corpului omenescµ

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B
1. Parte a corpului de unde se începe m surarea corpului omenesc 2. tiin a care se ocup cu forma i dimensiunile corpului omenesc 3. Conforma ii a c ror dimensiuni sunt propor ionale 4. Criteriu care influien eaz forma corpului omenesc( dou cuvinte) 5. Anomalie a picioarelor

C O N F O R M A I E

6. Criteriu care influien eaz forma corpului omenesc 7. Dimensiune a corpului m surat de jur împrejurul corpului 8. Conforma ie defectuoas a corpului omenesc 9. Dimensiune a corpului m surat din cre tetul capului pân la tocul pantofului 10. Instrument de m surare a dimensiunilor corpului 11. Dimensiune care se m soar între bra e

Timp de lucru 30 minute. Sarcin facultativ . Alege i i voi o tem din cele studiate i alc tui i un careu ca cel prezentat în fi a de lucru. Careul cel mai reu it va fi prezentat în fa a clasei Pentru verificare, confrunta i r spunsurile cu cele ale colegului de banc , i cu cele prezentate de profesor.

Activitatea nr.3

Fi

de autoevaluare

In tabelul de mai jos sunt prezentate dimensiunile de baz ale corpului omenesc, defini ia lor, reprezentarea i rela iile de calcul. Completa i c su ele goale cu informa iile corespunz toare. Dimensiunea corpului Defini ia se m soar de la ultima vertebr a gâtului, de-a lungul mijlocului spatelui pân în talie. reprezentare Rela ia de calcul

Ls = (Ic/4) -+K

1punct Lungimea fe ei pân în talie

distan a de la um r, (de la gât), peste piept, pân în talie 1punct

2. Lungimea oldului

distan a din talie, pân la old

Ls

(de-a lungul oldului)

1punct

3. Lungimea bra ului Lbr

distan a de la încheietura um rului, peste cotul îndoit, pân la încheietura mâinii se m soar între bra e deasupra pieptului

1punct

(Ic/3) -+K

(Pb/3) +K 1punct 5.l imea spatelui lsp (Pb/3) +K 1punct 6. Perimetrul taliei Pt se m soar de jur împrejurul taliei, în partea cea mai îngust se m soar peste partea cea mai proeminent a oldurilor se m soar la baza gâtului, deasupra claviculei 1punct Pb ² K

7. Perimetrul oldului

1punct

Pb + K Se m soar direct

8.Perimetru gâtului Pg Timp de lucru 40 min

1punct Total 10 puncte; din oficiu 1 punct

Lucra i în perechi Activitatea nr.4

Activitate practic
DETERMINAREA DIMENSIUNILOR CORPULUI
Pentru aceasta activitate trebuie s determina i dimensiunile corpului . Activitatea v ajut s v forma i deprinderile corecte de m surare a dimensiunilor proprii prin metoda direct de masurare i prin calcul propor ional.

Elevul 1 i elevul 2 Sunte i în atelierul de confec ii al colii. Având la dispozi ie centimetru de croitorie i un antropometru, împreun cu colegul t u, m sura i dimensiunile coorpului i nota i-le într-un tabel.

Elevul 3 i elevul 4 Sunte i în atelierul de confec ii al colii. Împreun cu colegul t u, urm re ti modul în care se m soar dimensiunile corpului i se trec în tabel.

Fi a de observa ie
Nr crt

Activit i
tie dimensiunile principale ale corpului . Are deprinderi de utilizare a antropometrului tie dimensiunile de baz ale corpului .

Da Nu Observa ii

1 2 3 4. 5 6 7

tie s m soare pe corp dimensiunile de baz de lungime cu centimetru de croitorie. tie s m soare pe corp dimensiunile de baz de l centimetru de croitorie. ime cu

tie s m soare pe corp dimensiunile de baz de perimetru cu centimetru de croitorie. Consemneaz în caiet dimensiunile determinate ime i de perimetru se citesc ca valori întregi i se noteaz pe

Dimensiunile de l jum tate

Timp de lucru 60 min
Colegii de clas observ modul de desf urare a activit ii. La final au loc discu ii cu întreaga clas , în urma analizei fi ei de observa ie. Profesorul va demonstra practic, modul de realizare m surare a dimensiunilor copului produsului.

Lucra i pe grupe perechi Activitatea nr.5

Activitate de recapitulare
Dimensiunile corpului omenesc

Sarcini de lucru
‡ ‡ ‡ Clasa este împ r it în ase grupe, care se vor numerota de la 1 la6. Fiecare grup î i alege un lider. Acesta prime te o foaie de hârtie de form p trat . Pe foaia de hârtie se vor enumera cerin ele de lucru asfel:

1

2

3

4

5

6

Grupa 1 - dimensiunile corpului omenesc Grupa 2 - dimensiunile principale utilizate la proiectarea îmbr c mintei Grupa 3 - dimensiuni de baz de lungime

Grupa 4 - dimensiuni de baz de l ime Grupa 5 - dimensiuni de baz de perimetru Grupa 6 - calculul dimensiunilor de baz

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

În urma analizei cerin elor de lucru, fiecare grup va formula un r spuns final pe foaia de hârtie primit . Foile vor fi afi ate sub forma unui cub desf urat. Liderul fiec rei grupe va prezenta r spunsurile g site. Ceilal i elevi urm resc prezentarea fiec rui lider a grupei, eventual r spund la întreb rile puse de colegi. Profesorul urm re te activitatea i se asigur c elevii au bscris corect.

Lucru în echip presupune s -i asculta i pe ceilal i în aceea i m sur în care vorbi i. Liderul grupei trebuia s -i ajute pe to i membrii s - i îndeplineasc sarcinile.

Activitatea nr.6

FI
‡ 4.5

DE AUTOEVALUARE

‡
‡ Desenul de mai jos reprezint un tipar clasic al unui produs vestimentar. Analizând elementele geometrice din care este alc tuit identifica i:
( pentru fiecare r spuns corect se acod 0,5 p)

A. liniile de baz orizontale ...................... linii de baz verticale .......................

B. liniile de contur orizontale ...................

liniile de contur înclinate .................... liniile de contur curbe ......................

‡
2.0

Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos :

1. Suprafa a se ob ine cu ajutorul liniei .......................în acela i plan. 2. Element geometric f r dimensiune este...................... 3. Linia este elementul geometric cu o singur dimensiune care se ob ine prin deplasarea ............................în acela i plan. 4. Intr-un tipar liniile pot fi de baz , ......................... i de contur. ‡
2.5

Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. Dac ele sunt corecte , încercui i litera A ( adev rat ), dac nu, încercui i litera F ( fals) A F A A 1. Calculul dimensiunilor de baz este prima etap de realizare a unui tipar.

F 2. Dimensiunilor de baz de lungime utilizeaz PB, într-un raport dat F 3. Trasarea liniilor de baz cuprinde opera ii de trasare a liniilor de baz atât în lungimea cât i l imea tiparului. A F 4. Punctele de baz se pozi ioneaz cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului. A F 5. Trasarea liniilor de contur cuprinde opera ii de determinare a punctelor i a liniilor ajut toare i apoi trasarea liniilor de baz . NU UITA !

Pentru realizarea tiparelor prin metoda geometric etapele de construire trebuie parcurse în ordinea cronologic

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte Timp de lucru 40 min

Activitatea nr.7 Competen a 24.20.2: Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar TEST DE AUTOEVALUARE I.Indica i varianta corect de r spuns prin încercuire
0,5p

1. Bluza pentru femei este un produs: a. de lenjerie c. de protec ie b. de zi
0,5p

d. pentru sport

2. Detaliul care nu este element component al bluzei este: a. fa a b. spatele c. mâneca d. cordonul
0,5p

3. Materialul folosit pentru confec ionarea bluzei este: a. es tura b.tricotul c.blana d.pielea
1,0p

4. Enumera i dimensiunile de baz necesare pentru construc ia bluzei ........................................................... ..................................................... .............................................................. ..................................................... ............................................................ ................................................... II. Realizati coresponden a dintre termenii din coloana A (dimensiunile de baz corpului) cu termenii din coloana B (detaliile componente ale bluzei)
1,5p

ale

A 1.L imea spatelui 2.Lungimea mânecii 3.Perimetul taliei 4.L imea fe ei

B a. Spate b. Fa a c. Mâneca

III. Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos
1,0p

a. bluza pentru femei ,este un produs fixat pe ......................... b. fa a bluzei pentru femei este un detaliu .......................... IV.Citi i cu aten ie afirma iiile de mai jos. Dac sunt corecte , încercui i litera A
1,0p

( adev rat ), dac nu, încercui i litera F ( fals) A F Fa a bluzei din 2 detalii, este prev zut cu rezerv de suprapunere.

A F

Fa a bluzei este egal cu spatele bluzei.

V.Identifica i liniile de contur ale spatelui bluzei
3,0p

pentru femei din desenul al turat.

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte Timp de lucru 30 min

Lucra i individual Activitatea nr.8

TEST DE EVALUARE
5,5

I.Rezolvati rebusul de mai jos. Coloana A B cuprinde cuvantul PROIECTARE, iar rândurile con in no iuni studiate la realizarea tiparului clasic. Men iona i literele marcate cu cifrele 1 i 2

2 3 4 5 6 7 A 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 1 B 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

9

1

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
2.0

Detaliu principal al produsului de îmbr c minte Elemente componente ale unui produs vestimentar Detaliu secundar care nu face parte din componen a bluzei Dimensiune principal a corpului omenesc Detaliu a c rui lungime se determin cu ajutorul lungimii bra ului Denumirea detaliului care nu poate lipsi din compone a produsului vestimentar Zon a corpului pe care se sprijina fusta Linie a tiparului care pozi ioneaz o linie de contur Detaliu care se monteaz în r scroitura gâtului Modalitate de ajustare a produsului de îmbr c minte dup forma corpului

II. Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. Dac ele sunt corecte , încercui i litera A ( adev rat ), dac nu, încercui i litera F ( fals) A A A A
‡

F F F F

Rezerva de suprapune de la fa a bluzei este necesar pentru încheierea ei. Linia um rului la fa a bluzei este egal cu cea de la spatele bluzei. Dup modul de sprijin pe corp, bluza este un produs care se sprijin în talie. Lungimea produsului este determinat de înal imea corpului.
1,5

‡

Enumera i etapele de realizare a tiparului clasic de bluz .

Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte Timp de lucru 50 min

Lucra i individual Activitatea nr.9 FISA DE LUCRU
1.Preciza i denumirea liniilor de baz
3.0

i de contur din tiparul reprezentat mai jos

1................................................................ 2............................................................... 3................................................................ 4................................................................ 5................................................................. 6................................................................. 2. Care este semnifica ia parametrilor din rela ia de calcul de mai jos:
2.0

Lpr = Nx Z ±K
Lpr...................................................... N ........................................................ Z ......................................................... K ........................................................
1.5

3.Cunoscând dimensiumile principale proprii ale corpului, calcula i dimensiunile de baz necesare realiz rii tiparului fustei.

4. Completa i urm toarea construc ie a tiparului fustei cu punctele i liniile de contur corespunz toare
2.5

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte Timp de lucru 25 min

Competen a 24.20.4: Transform tiparele de baz în tipare de model Lucra i individual Activitatea nr.10 FI A DE LUCRU
Observa i cele trei modele de mai jos:

‡ ‡

Completa i tabelul urm tor precizând denumirea modelului prezentat. Realiza i transferul pensei de bust conform modelului. Denumirea modelului Transferul pensei

Nr.crt

Model cu pense in r scroitura gâtului 1

2

Model cu pense în r scroitura bra ului

3

Model cu pense de garnitur

Timp de lucru 40 min Corectarea i autoevaluarea se vor face prin confruntarea cu r spunsurile prezentate de profesor la videoproiector . Lucra i pe grupe Activitatea nr.11

LUCRARE PRACTIC
Activitatea este o aplica ie practic la tema: ´ Transformarea fustei clasice în modelµ Sarcini de lucru
‡ ‡ Colectivul clasei este împ r it de profesor în dou grupe. Profesorul scrie pe dou bile ele cerin ele pentru fiecare grup . Bilet 1 ² transformarea fustei clasice în modelul 1 Bilet 2 ² transformarea fustei clasice în modelul 2 Câte un reprezentant al fiec rei grupe trage la sor i biletul cu sarcina de lucru pe care o are de rezolvat Fiecare grup î i alege un reprezentat care va rezolva transformarea pe o foaie de hîrtie. În cadrul acelea i grupe elevii discut , se consult , dezbat.

‡ ‡ ‡

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Profesorul urm re te activitatea grupelor intervenind cu preciz ri acolo unde este nevoie. Dup expirarea timpului alocat , foile de hîrtie sunt expuse pe flipchart. Reprezentatul grupei va explica modul de transformare al fustei. Colegii vor aduce complet ri. În final profesorul va face complet ri pentru fiecare grup .

Timp de lucru 50 min

Model 1

Model 2 Activitatea nr.12

LUCRARE PRACTIC
Colectivul clasei se împarte în 3 grupe (dup criterii stabilite de profesor ). În fiecare grup se va desemna : un lider (raportor) i un secretar (va nota rezultatele ob inute) ‡ Profesorul pune la dispozi ia fiec rei grupe, câte o plan ce con ine câte o schi a unui produs vestimentar. Sarcini de lucru pentru fiecare grup : Observa i i analiza i schi ele prezentate, iar apoi r spunde i urm toarelor cerin e: ‡ Identifica i tipul de decolteu pentru fiecare schi i trece i r spunsul sub fiecare imagine. ‡ Transforma i decolteul la corsajul bluzei clasice în decolteul din imagine.

1

2.

3.

Timp de lucru 50 minute. ‡ Dup expirarea timpului de lucru, expune i colile la tabl .

‡ ‡ ‡ ‡

Liderul fiec rei grupe va demonstra modul de transformare în fa a clasei. Colegii de clas i profesorul pot aduce complet ri. Secretarii vor consemna în fi e, complet rile i eventualele gre eli. P stra i fi a de lucru în portofoliul vostru.

Lucra i individual Activitatea nr.13

REALIZAREA UNUI PROIECT ‡ consulta i-v profesorului pentru orice nel murire ‡ formula i corect întreb rile puse acestuia ‡ comunica i permanent cu colegii vo trii Timp de lucru 4 s pt mâni Proiectul se va redacta pe calculator i va fi prezentat în fa a clasei în POVER POINT PLANUL PROIECTULUI ‡ ‡ ARGUMENT REALIZAREA COLEC IEI DE MODELE ‡ Descrierea modelului ales REALIZAREA TIPARULUI CLASIC TRANSFORMAREA ÎN MODEL 1. transformarea fe ei i spatelui 2. transformarea mânecii BIBLIOGRAFIE
Manual de specialitate Fi e de documentare Pliante cu publica ii de specialitate Internetul

‡ ‡

V.
‡ ‡ ‡ ‡

‡

Unitatea economic unde desf ura i practica comasat

Tema Proiectului Å Diversifica i constructiv estetic produsul bluz pentru femei prin transferul pensei de bust în r scroitura bra ului i mâneca evazat µ

Competen a 24.20.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Activitatea nr.1

FI

DE LUCRU

Observa i cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai jos:

A. Completa i tabelul urm tor precizând: ‡ denumirea produsului vestimentar prezentat. ‡ modul de sprijin pe corp, ‡ linia de lungime Nr. 1 2 3 4 5 B Denumirea modelului prezentat Bluz pentru femei Vest pentru femei Pantalon pentru femei Pantalon pentru femei Rochie pentru femei Modul de sprijin pe corp Cu Cu Cu Cu Cu sprijin pe umeri sprijin pe umeri sprijin în talie sprijin în talie sprijin pe umeri Linia de lungime Lungime Lungime Lungime Lungime Lungime midi mini normal maxi normal

Lungimea produsului pentru fiecare model.

1. Bluz pentru femei cu lungime midi ² are lungimea de la osul cefei pân la olduri. 2. Vest pentru femei cu lungime mini - are lungimea de la osul cefei pân la talie. 3. Pantalon pentru femei cu lungime normal - are lungimea de la talie peste nivelul
genunchiului (~ 10cm ).

4. Pantalon pentru femei cu lungime maxi- are lungimea de la talie pân la glezn . 5. Rochie pentru femei cu lungime normal - are lungimea de la osul cefei pân la nivelul genunchiului.

Activitatea nr.2

FI

DE LUCRU

Careul de mai jos este sarcina voastr din fi a de lucru. Pentru rezolvare folosi iv de cuno tin ele dobândite despre conforma iile corpului omenesc i dimensiunile acestuia. Prin completarea careului ve i descoperi pe verticala A-B Åcuvântul conforma ie- forma corpului omenescµ A 1 C A P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L Î C N E L N T I I M E P E R E I E A N T R O P O M E N O R F R A O R A D T E O V M E I T T L I R T A T U I E U L U I A C U O R P E A R I E E F I Z I C M A L U L

N O M T

M A L R

M E

Activitatea nr.3

Fi

de autoevaluare

In tabelul de mai jos sunt prezentate dimensiunile de baz ale corpului omenesc, defini ia lor, reprezentarea i rela iile de calcul. Completa i c su ele goale cu informa iile corespunz toare. Dimensiunea corpului Defini ia se m soar de la ultima vertebr a gâtului, de-a lungul mijlocului spatelui pân în talie. reprezentare Rela ia de calcul

Lungimea spatelui
1punct

Ls = (Ic/4) ±K

1.Lungimea fe ei pân în talie

distan a de la um r, (de la gât), peste piept, pân în talie distan a din talie, pân la old (de-a lungul oldului)

(Ic/4) ±K
1punct

2. Lungimea oldului L

(Ic/10) ±K
1punct

3. Lungimea bra ului Lbr

distan a de la încheietura um rului, peste cotul îndoit, pân la încheietura mâinii 1punct

(Ic/3) ±K

4.l

imea fe ei lf

se m soar între bra e deasupra pieptului (Pb/3) +K

1punct 5.l imea spatelui lsp

se m soar între bra e la nivelul omopla ilor
1punct se m soar de jur împrejurul taliei, în partea cea mai îngust 1punct

(Pb/3) +K

6. Perimetrul taliei Pt

Pb ² K

7. Perimetrul oldului

se m soar peste partea cea mai proeminent a oldurilor

Pb + K

1punct 8.Perimetru gâtului Pg se m soar la baza gâtului, deasupra claviculei 1punct Se m soar direct

Activitatea nr.4

Activitate practic -joc de rol Fi a de observa ie
Nr crt 1 2 3 4. 5 6 7 Activit i tie dimensiunile principale ale corpului . Are deprinderi de utilizare a antropometrului tie dimensiunile de baz ale corpului . de lungime cu de l ime cu Da Da Da Da Nu tie s m soare pe corp dimensiunile de baz centimetru de croitorie. tie s m soare pe corp dimensiunile de baz centimetru de croitorie. tie s m soare pe corp dimensiunile de baz centimetru de croitorie. Consemneaz în caiet dimensiunile determinate Da Da Nu Nu Observa ii

de perimetru cu

Activitatea nr.5

Activitate de recapitulare
Dimensiunile corpului omenesc

Sarcini de lucru
‡ ‡ Clasa este împ r it în ase grupe, care se vor numerota de la 1 la6. . Pe foaia de hârtie se vor enumera cerin ele de lucru asfel:

1

2

3

4

5

6

Grupa 1 - dimensiunile corpului omenesc Dimensiuni principale Dimensiuni de baz Grupa 2 - dimensiunile principale utilizate la proiectarea îmbr c mintei Înal imea corpului Perimetrul bustului Grupa 3 - dimensiuni de baz de lungime Lungimea taliei Lungimea bra ului Lungimea oldului Grupa 4 - dimensiuni de baz de l ime L imea spatelui L imea fe ei L imea r scroiturii bra ului Grupa 5 - dimensiuni de baz de perimetru Perimetrul taliei Perimetrul oldului Perimetru gâtului Lt=(Ic/4) ±K Lbr =(Ic/3) ±K L =(Ic/10) ±K Grupa 6 - calculul dimensiunilor de baz Pt =Pb-K ; P =Pb +K Pg se m soar direct lsp =(Pb/3) +K lpt =(Pb/3) +K

Activitatea nr.6

FI

DE AUTOEVALUARE

Barem de corectare

‡

4.5

‡
‡ Desenul de mai jos reprezint un tipar clasic al unui produs vestimentar. Analizând elementele geometrice din care este alc tuit identifica i:

A. liniile de baz orizontale AA1 ; BB1 ; TT2 linii de baz verticale AL; A1A2;

B. liniile de contur orizontale LL2 liniile de contur înclinate a1a3 liniile de contur curbe Aa1 a3 B4

‡
2.0

Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos :

1. Suprafa a se ob ine cu ajutorul liniei închise în acela i plan. 2. Element geometric f r dimensiune este punctul.

3. Linia este elementul geometric cu o singur dimensiune care se ob ine prin deplasarea punctului în acela i plan. 4. Intr-un tipar liniile pot fi de baz , ajut toare i de contur ‡
2.5

Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. Dac ele sunt corecte , încercui i litera A ( adev rat ), dac nu, încercui i litera F ( fals) A F A F F 1. Calculul dimensiunilor de baz este prima etap de realizare a unui tipar. 2. Dimensiunilor de baz de lungime utilizeaz PB, într-un raport dat 3. Trasarea liniilor de baz cuprinde opera ii de trasare a liniilor de baz atât în lungimea cât i l imea tiparului. 4. Punctele de baz se pozi ioneaz cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului. 5. Trasarea liniilor de contur cuprinde opera ii de determinare a punctelor i a liniilor ajut toare i apoi trasarea liniilor de baz .

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

Competen a 24.20.2: Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar Activitatea nr.7 TEST DE AUTOEVALUARE I.Incercuiti varianta corect de r spuns prin încercuire
0,5p

1. Bluza pentru femei este un produs b. de zi
0,5p

2. Detaliul care nu este element component al bluzei este d. cordonul
0,5p

3. Materialul folosit pentru confec ionarea bluzei este a. es tura
‡ 1,0p

‡

Enumera i dimensiunile de baz necesare pentru construc ia bluzei de lungime : lugimea talie, lungimea oldului, lungimea bra ului de l ime : l imea spatelui, l imea fe ei

II. Realizati coresponden a dintre termenii din coloana A (dimensiunile de baz corpului) cu termenii din coloana B (detaliile componente ale bluzei)
1,5p

ale

1-a 2-c 34-b

A 1.L imea spatelui 2.Lungimea mânecii 3.Perimetul taliei 4.L imea fe ei

B a. Spate b. Fa a c. Mâneca

III. Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos
1,0p

talie a. bluza pentru femei , este un produs fixat pe b. fa a bluzei pentru femei este un detaliu principal IV.Citi i cu aten ie afirma iiile de mai jos. Dac sunt corecte , încercui i litera A
1,0p

( adev rat ), dac nu, încercui i litera F ( fals) A Fa a bluzei din 2 detalii, este prev zut cu rezerv de suprapunere. F Fa a bluzei este egal cu spatele bluzei.

V.Identifica i liniile de contur ale spatelui bluzei
3,0p

pentru femei din desenul al turat. Aa1 -r scroitura gâtului la spate a1a2 ²linia um rului a3 B4 ²r scroituira bra ului B4 L1 ²linia lateral L L1 ² linia de termina ie AL - mijlocul spatelui

Activitatea nr.8

TEST DE EVALUARE
5,5

I.Rezolvati rebusul de mai jos. Coloana A B cuprinde cuvantul PROIECTARE, iar rândurile con in no iuni studiate la realizarea tiparului clasic. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J G U U T L E P P R I C 5 6 7 S A P R I M Â N E N C T A R E B N S 9 A E N C I A T P L A I L E R E T P D E R L E I M E O N 9

O R

O A

Cifra 1 reprezint litera e; cifra 2 reprezint litera a
2,0

II. Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. Dac ele sunt corecte , încercui i litera A ( adev rat ), dac nu, încercui i litera F ( fals) A F A A ‡
1,5

Rezerva de suprapune de la fa a bluzei este necesar pentru încheierea ei. Linia um rului la fa a bluzei este egal cu cea de la spatele bluzei Dup modul de sprijin pe corp, bluza este un produs care se sprijin în talie. Lungimea produsului este determinat de înal imea corpului Enumera i dimensiunile de baz de lungime i de l ime necesare realiz rii

tiparului clasic de bluz .

I. Calculul dimensiunilor de baz II. Trasarea liniilor de baz III. Trasarea linilor de contur

Activitatea nr.9 FISA DE LUCRU 1.Preciza i denumirea liniilor de baz
3.0

i de contur din tiparul reprezentat mai jos

1. linia taliei 2. linia lateral 3. linia de termina ie 4. mijlocul spatelui fustei 5. linia oldului 6. pense de ajustare

2. Care este semnifica ia parametrilor din rela ia de calcul de mai jos:
2.0

Lpr = Nx Z ±K
Lpr = lungimea produsului

N = Variabil în func ie de lungimea produsului pe corp Z = Constant în func ie de înal imea corpului K = adaos de corec ie sau de mod
1.5

3.Cunoscând dimensiumile principale proprii ale corpului, calcula i dimensiunile de baz necesare realiz rii tiparului fustei.
Dimensiuni de lungime Dimensiuni de perimetru Lungimea oldului Ls = Ic /8 = Perimetrul taliei Pt = Pb k= Perimetru oldului Ps = Pb + k=

4. Completa i urm toarea construc ie a tiparului fustei cu punctele i liniile de contur corespunz toare
2.5

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

Activitatea nr.10

FI A DE LUCRU
Observa i cele trei modele de mai jos;

‡

Completa i tabelul urm tor precizând denumirea modelului prezentat. Realiza i transferul pensei de bust conform modelului. Denumirea modelului Transferul pensei

Nr.crt

Model cu pense in r scroitura gâtului 1

2

Model cu pense în r scroitura bra ului

3

Model cu pense de garnitur

Activitatea nr.11

LUCRARE PRACTIC
Activitatea este o aplica ie practic la tema: ´ Transformarea fustei clasice în modelµ

Trasarea pozi iei pl tcii

Decuparea pl tcii i evazarea fe ei i spatelui

Activitatea nr.12

LUCRARE PRACTIC
Transformarea decolteului la corsaj conform modelului din imagini

DECOLTEU DREPT

DECOLTEU ÎN COL

DECOLTEU ROTUND

Activitatea nr.13

DIAGRAMA GANTT CORESPUNZATOARE PLANIFIC RII PROIECTULUI
Ac iunea Stabilirea temei i obiectivele R spunde Luna/s pt mâna elevul+ profesor planificat realizat 1 2 3 4

Planificarea activit ilor Documentare
Real Realizarea colec iei izare de modele

elevul elevul

Construirea tiparului clasic Transfer de pens de bust Transformarea mânecilor Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului

elevul

elevul profesor

planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Ciontea Gh., Proiectarea îmbr c mintei, Editura Didactic Bucure ti,1993 ;

i Pedagogic ,

Cornelia Span u, Proiectarea produselor textile, Editura Mistral Info Media, 2007; Curelaru M., Br toi E., ÄDic ionar de termeni de specialitate din industria textil -piel rie; Br toi E., Auxiliar curricular, domeniul: textile-piel rie, calificarea:croitor îmbr c minte dup comand , 2006; Ciutea M, Bârl deanu M, Dragu P, Manualul croitorului, , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti,1996 ; Dragu P. µ Mod i tipare ³Editura Tehnica, 1998; Construc ii de tipare , Editura Eurocor, 2002;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful